Huvudområde I. Baskompetenshöjning inom utvalda utvecklingsområden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Huvudområde I. Baskompetenshöjning inom utvalda utvecklingsområden."

Transkript

1 Del 2. Preciseringar och kostnader. Huvudområde I. Baskompetenshöjning inom utvalda utvecklingsområden. a. Ökad kompetens i bemötandet av personer med neuropsykiatrisk diagnos, särskilt inom åldersgruppen unga vuxna år, och utvecklande av lämpliga samverkansformer för att kunna erbjuda bästa hjälp och stöd(ny ansökan) Bakgrund och förarbete: I den översiktliga behovskartläggning som ingått i förarbetet med ansökan har det från såväl kommun- och landstingspsykiatri som NSPH framhållits att personer med neuropsykiatrisk diagnos fortfarande hamnar mellan stolarna. Det gäller inte minst ålderskategorin unga vuxna. Från kommunernas sida har det generellt signalerats, att det finns en osäkerhet bland personalen beträffande hur stödet till dessa personer ska utformas och vilka resurser som krävs. En annan omständighet, som lyfts fram, är svårigheterna att stödja de aktuella personerna under den ofta långa- tid det tar att slutföra en neuropsykiatrisk utredning. Ytterligare ett problem som påtalas, är bristen på lämpliga ingångar till studier och arbete för personer med neuropsykiatrisk diagnos. Kunskapsmässigt ser situationen olika ut i länets kommuner. Vissa har gjort ganska omfattande satsningar med grundläggande utbildningar i neuropsykiatri, i samverkan med någon högskola. Andra har hittills mest haft kortare orienterande utbildningar för baspersonalen. Ansökan kronor: Vi har i vår ansökan valt att i första hand prioritera önskemålen om en satsning på att utveckla bättre former för samverkan kring målgruppen. Den innefattar därför följande: -en fördjupad kartläggning av målgruppens situation i länet -arrangerande av gemensamma utbildningsdagar för personal från landsting och kommun kring samverkansrutiner och nya koncept för praktiskt stöd till målgruppen. Det konkreta innehållet får diskuteras fram i samråd med berörda verksamheter. Förslag på lämpliga föreläsare att bjuda in har framkommit under kartläggningen. NSPH bör genom sina berörda medlemsorganisationer beredas möjlighet att medverka i utbildningarna. -Det ska även finnas en möjlighet att arrangera studiebesök för särskilt utsedda arbetsgrupper inom länsnätverket till kommuner där man hittat innovativa samverkanslösningar och stödformer. b. Metoder för att ge stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning så att de kan erhålla arbete eller delta i undervisning 1/Supported Employment och Supported Education Genomfört 2011: I det konkreta arbetet med att genomföra de satsningar, vartill medel beviljats har samordning skett med annat projekt, Utanförskap, vilket bedrivs parallellt inom FoUrum. Under hösten 2010 och våren 2011 har ett kontaktnät etablerats med medverkan av berörda chefer i kommunerna och ansvariga för FINSAM. Nätverksmöten har arrangerats med medverkan bl.a. av erfarna utbildare i Supported Employment, vilka givit grundläggande information om metoden,

2 specifikt den variant, IPS (Individual Placement System) som anses ha starkast evidens vad gäller målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning. Genom samordning mellan de två projekten har möjligheter skapats för en mera genomgripande satsning än vad som förutsågs i ansökan för Fr.o.m. hösten detta år kommer sålunda utvalda deltagare från alla delar av länet att erbjudas utbildning i SE, med början i Höglandskommunerna. Samfinansiering sker med FINSAM. Samtliga kommuner har lämnat avsiktsförklaringar ang. sitt deltagande. Vi har valt ett upplägg där vissa av de deltagare som väljs ut av kommunerna ska vara beredda att fungera som metodstödjare för att säkra metodens kvalitet och kontinuitet. Deltagarbaserad utvärdering kommer att ske med stöd av FoUrum. Ansökan (båda metoderna) kronor: Projektmedel söks för att under 2012 kunna fullfölja utbildningen i främst södra länsdelen och för att kunna genomföra planerade insatser för uppföljning och utvärdering i de kommuner som genomgått utbildningarna under Vad gäller Supported Education söks medel för fortsatt kunskapsinventering och förarbete inför pilotprojekt med främst inriktning på gruppen unga vuxna med neuropsykiatrisk diagnos. Samverkan kommer härvid att innefatta även kommunal vuxenutbildning, Hälsohögskolan samt Högskolan på hemmaplan. 2/ Asp IT (Ny ansökan) Bakgrund och förarbete De sex höglandskommunerna samt Ydre kommun i Östergötland har i samverkan med Landstinget och FINSAM gjort en ansökan om ESF -medel för att prova en utbildningsmodell riktad mot yngre personer med diagnosen Aspergers syndrom. Regionförbundet har ombetts medverka med en specifik del i kontantfinansieringen avseende det första projektåret ( 2012) tillsammans med FINSAM. Eksjö Högskolecenter kommer att leda och organisera utbildningarna. (För mera detaljerad information se bilagd sammanfattning av projektets inriktning) Ansökan kr: Beviljade stimulansmedel från Regionförbundet kommer att användas till anpassning av undervisningssituationen utifrån elevernas behov och till nödvändigt personellt stöd. Dessutom ingår delfinansiering av utvärderingsmoment utförda av extern utvärderare under 2012 liksom konsultation av forsknings- och utvärderingssamordnare på FoUrum. Samtliga delområden som finansieras är specifikt utvecklade för projektets räkning och ingår ej i ordinarie verksamhet. Samverkan i genomförandet har stor bredd med flera samverkanspartners inom kommun och landsting, däribland de kommunpsykiatriska verksamheterna i de deltagande kommunerna samt psykiatriska kliniken, Höglandssjukhuset i Eksjö. c. Äldres psykiska hälsa Genomfört 2011: Under våren har en arbetsgrupp bildats, som ska förbereda ett idé- seminarium för hela länet den 31 oktober, i Jönköping. Gruppen består för närvarande av representanter för Hälsohögskolan, Institutionen för Gerontologi, Qulturum, FoUrum, NSPH samt PUSAM. Inledningsvis gjordes även en förfrågan hos kommunerna ang. medverkan i en kartläggning om kompetensbehovet hos berörd baspersonal under 2011, men då intresse för detta inte förelåg i alla länsdelar har vi valt att under året i stället prioritera arbetet med idé -seminariet, för att under denna

3 fas i första hand väcka uppmärksamhet, påverka attityder och främja ett allmänt intresse för frågan om äldres psykiska hälsa. Ansökan kr : Vi ser det som angeläget att genomföra mera riktade utbildningssatsningar under 2012, på basis av den kartläggning av kompetensnivån inom kommuner och landsting, som vi strävar efter att genomföra under första halvåret. Beviljade medel vill vi använda till att genomföra behovskartläggningen och på basis av resultaten av denna arrangera riktade utbildningar inom området äldres psykiska hälsa även under d. Case Management Genomfört 2011: Den CM-coach, med inriktning på samsjuklighet, som vi haft haft i länet sedan flera år tillbaka slutade tyvärr sitt arbete i mars 2011 och rekrytering pågår för att hitta en efterträdare. Ansökan kr :Vi ser ett stort behov av coach-funktionen även under 2012, bl.a. för att stötta upp case managers på orter, där det finns oklarheter kring den framtida utformningen av CM arbetet och för att driva utbildningsfrågor, handledning m.m. Ett nytt länsavtal ska utarbetas angående Case Management och CM-coachen kommer att ha en viktig uppgift för att ta fram ett underlag till avtalet. Vid rekryteringen av CM-coach kommer vi även att beakta behovet av en framtida förstärkt tillämpning av Case Management inom psykosvården, utifrån de nya riktlinjerna för behandling av schizofreni. e. Suicidprevention Genomfört 2011: I tidigare återrapportering (Dnr /2009)har beskrivits det arbete som bedrivits under 2010 med framtagandet av en handlingsplan för suicidförebyggande verksamhet i länet. Under 2011 bedrivs i första hand ett informationsarbete om larmplanen i de olika länsdelarna liksom en inventering av kompetenshöjningsbehovet vad gäller olika bedömningsinstrument m.m. Ansökan kr: För att även kunna genomföra utbildningarna samt starta processen med att utarbeta suicidpreventiva mål på kommunal nivå krävs, enligt vår bedömning, att en person med specialistkompetens knyts till projektet för att utföra detta. Med tanke på vidden av övriga uppgifter i projektet är det inte rimligt att processledaren kan klara detta på egen hand. Arbetet kommer till stora delar att bedrivas under 2012, då vissa kommuner och landstingsverksamheter gjort bedömningen att man ej har möjlighet att prioritera satsningar på utbildningar och lokala planer, enligt ovan, under innevarande år. En fortlöpande samverkan kommer att ske med NSPH som har stor kompetens och erfarenhet inom detta område, bl.a. genom den verksamhet som bedrivs inom medlemsorganisationen SPES. Huvudområde II: Kraftsamling för att utöka påverkansmöjligheter och egenmakt för brukare/patienter och anhöriga generellt, i hela länet a. Utbildningar i återhämtningsinriktat arbetssätt och samordnat kontaktmannaskap

4 Genomfört 2011: Som nämnts i ansökan, del 1, har projektets ambition höjts vad gäller dessa utbildningar. De två FoU-ledare som arbetat med planeringen, varav en har egen sjukdomserfarenhet, har mött ett stort intresse och de ansvariga cheferna inom kommun och landsting har i flera fall önskat att samtlig personal ska kunna få möjlighet att delta. Vi räknar med att de flesta verksamheterna på Höglandet kommer att ha genomfört utbildningarna under 2011, förutom i Sävsjö och Vetlanda. Under 2011 genomförs, liksom tidigare, utbildningarna i återhämtningsinriktat arbetssätt i nära samarbete med RSMH i form av expertmedverkan och kursmaterial. Under 2012 kan det bli aktuellt att i större utsträckning använda lokalt utarbetat kursmaterial liksom resurspersoner med lokal förankring som har egen erfarenhet av återhämtning. Kursuppläggningen vad gäller samordnat kontaktmannaskap görs, liksom tidigare, utifrån eget utarbetat material. Ansökan kr (avser ej personalkostnader) : Under 2012 erbjuds kommunerna och deras samverkanspartners inom Landstinget i södra länsdelen (GGVV-kommunerna) utbildningar i återhämtningsinriktat arbetssätt och samordnat kontaktmannaskap tillsammans med den personal från Sävsjö och Vetlanda som ej kunnat beredas plats under Uppföljning och utvärdering sker enligt tidigare modell som utprövats i Jönköpings, Habo och Mullsjö kommuner i samråd med forsknings-och utvecklingssamordnare på FoUrum, Regionförbundet i Jönköpings län. Säkring av framtida kompetens inom ordinarie verksamhet: Utbildningar i återhämtningsinriktning bör i framtiden ges regelbundet inom alla psykiatriverksamheter. Kursansvarig kan t.ex. vara en brukareinflytandesamordnare (BISAM) tillsammans med någon av de resurspersoner med egen erfarenhet som särskilt förberetts för denna typ av uppdrag. (Se vidare nedan, huvudområde III) Även andra lösningar är tänkbara, utifrån lokala förhållanden. Vad gäller samordnat kontaktmannaskap bör denna utbildning vara återkommande och erbjudas all nyanställd personal. Det kan vara lämpligt med en tidsmässig samordning med återhämtningsutbildningen för att betona återhämtningsaspekten av att arbeta som samordnare. Erfarenheterna av utbildningarna i samordnat kontaktmannaskap så här långt tyder på att det kan vara svårt för personalen och deras chefer att förstå samordnarrollen i förhållande till redan existerande former av kontaktmannaskap. Därför är det viktigt att förmedla betydelsen av en bra samordning där brukaren/patienten har egenkontroll, för återhämtningsprocessen som helhet. b. Studiecirklar Med starkare röst Genomfört 2011: Under våren har två cirklar bedrivits i Nässjö och Aneby med deltagande av brukare/patienter, anhöriga samt personal. Uppläggningen har varit något olika på det två cirklarna, men syftet detsamma : att utforma förslag till lokala handlingsprogram för ökat inflytande för brukare/patienter och deras anhöriga. Den ena studiecirkeln har letts av företrädare för NSPH tillsammans med en personal. NSPHs studiecirkelmaterial, Med starkare röst har använts. Samverkan har skett med Studieförbundet Vuxenskolan i Nässjö. Den andra cirkeln, som riktat sig till personer i ett särskilt boende, har haft en mera flexibel uppläggning med en kombination av cirkelmaterialet Din egen makt och eget utformat material. Cirkeln har letts av en av brukareinflytandesamordnarna från Jönköping, som utfört uppdraget för projektets räkning och arvoderats för detta.

5 Ansökan kr: Det finns önskemål om att få till stånd Med starkare röst även i andra kommuner på Höglandet, liksom i södra länsdelen, varför vi önskar fortsätta verksamheten under En utvärderingsplan finns som innefattar bl.a. en genomgång av de handlingsprogram för ökat inflytande som utarbetas av studiecirkeldeltagarna. Huvudområde III. Modell - län för egenerfarenhet som komplementär kunskapsresurs inom psykiatrin a.resursbank : utbildning och uppbyggande av stödfunktion för resurspersoner med komplementär kunskap (ny ansökan) Bakgrund och förarbete Erfarenhetsutbytet med psykiatrin i Trento, Italien, har under våren 2011 följts upp av en särskilt tillsatt arbetsgrupp inom projektet, som tagit fram idéer och konkreta förslag kring hur man skulle kunna skapa en hållbar modell för att tillvarata egenerfarenhet/komplementär kunskap i vårt län. ( I gruppen ingår bl.a. två personer med egen erfarenhet av psykisk sjukdom) Några av oss har även företagit studiebesök i Skellefteå, där man utvecklat sin specifika modell för förstärkt brukar- och anhöriginflytande. Slutligen har samtal förts med Patientkonsulter i Norra Stockholm, för att inhämta deras erfarenheter av att arbeta konsultativt inom vården med egenerfarenhet som grund. Arbetsgruppen redovisade sina förslag för projektledningen i maj-2011 och dessa ligger till grund för våra tankar om att bygga upp en resursbank, vilket beskrivits tidigare i del 1. Arbetet påbörjas under hösten 2011 med inhämtande av intresseanmälningar från personer som är intresserade av att bli resurspersoner samt planering av den utbildning som ska anordnas under Inledningsvis har samma arbetsgrupp, som arbetat fram förslaget enligt ovan, ansvaret för detta uppdrag, vilket bekostas med befintliga medel i projektet. Ansökan kronor (personal) kronor (aktiviteter, inklusive askultation i Trento och /eller liknande verksamhet i Sverige), totalt kronor : För uppbyggnad av resursbanken bedömer vi att det behövs personella resurser motsvarande en heltidstjänst, vari ligger ansvar för: Genomförande av utbildningen Behovsinventering inom psykiatriverksamheter (Landsting och kommun) Förankringsarbete inom psykiatrin (Landsting och kommun) Organisation av en stödfunktion för blivande resurspersoner, där det ingår både arbetsledning och handledning. För att ge möjlighet till fördjupat utbyte med Trento/annan ort vill vi ge möjlighet till något ytterligare studiebesök i mindre grupp, av askulterande karaktär. b. Integrerad öppenvårdsmottagning, Huset, förberedelser för pilotverksamhet (ny ansökan) Bakgrund och förarbete

6 I del 1 har vi försökt ge en bakgrund till den föreslagna pilotverksamheten där navet är en samlokaliserad öppenvårdsmottagning, där personal från båda huvudmännen samverkar tillsammans med anställda resurspersoner som har egen erfarenhet, som brukare/patienter eller som anhöriga. Ansökan 2012 två årsarbetare, 1, kronor : Även om vi har indikationer på att det redan i dag finns ett intresse på olika håll i länet för att ingå i en pilotverksamhet, inser vi att det krävs ett omfattande förberedelse- och förankringsarbete inom båda huvudmännens ansvarsområden för att satsningen ska ha förutsättningar att bli framgångsrik och hållbar. Detta kräver personella resurser och vi bedömer att det behövs två personer som kan arbeta med information, förankring och förberedelser under hela Det är önskvärt att dessa personer har en djup förankring från kommunal respektive landstingspsykiatri. Ambitionen är att det 2013 skall finnas förutsättningar att starta upp en pilotverksamhet på en specifik ort och att planering av detta då kan påbörjas på mera konkret nivå. c. Grundutbildning av nya brukareinflytandesamordnare, BISAM (ny ansökan) Bakgrund: Se framställningen i ansökans första del angående BISAM:s generella betydelse ur inflytandesynpunkt. Ansökan kronor: BISAM kommer, utöver sina basuppgifter, att ha en viktig roll som stödfunktion och handledare för de resurspersoner (Se ovan!) som vi hoppas efter hand ska kunna arbeta inom olika psykiatriverksamheter i länet. För att stärka funktionen på länsnivå behöver ytterligare brukareinflytandesamordnare utbildas, i utgångsläget två st. i varje länsdel. Det bör eftersträvas att såväl professionell- som komplementär kompetens/egenerfarenhet finns representerad i den grupp som erbjuds att genomgå utbildningen. Förfrågan om uppläggning och kostnader har gjorts hos olika utbildningsanordnare, bl.a. Ersta Sköndal, som arrangerade grundutbildningen för de flesta av de BISAM som i dagsläget är verksamma i landet. Det har då framkommit att det finns förutsättningar att anordna ytterligare en grundutbildning enligt våra önskemål. Eventuellt kan det bli aktuellt att samordna denna med annat län för att få tillräckligt stor undervisningsgrupp. d. Hälsofrämjande arbetssätt: gemensam utbildning för brukare/patienter och personal. Kursen leds av hälsocoach tillsammans med resursperson (ny ansökan) Bakgrund och förarbete Under förarbetet med denna ansökan har bl.a. NSPH framfört önskemål om att insatser för att främja en bättre fysisk hälsa bör ingå i ansökan. Det handlar bl.a. om viktökningsproblem, eftersatt tandvård, dåliga kostvanor och brist på motion. Dessa problem kan ses som ett uttryck för brister i uppföljningen av brukare/patienter och som kan kräva förbättrade rutiner. Utifrån projektets allmänna inriktning har vi valt en annan infallsvinkel där brukarnas/patienternas eget intresse och motivation att förändra sina levnadsvanor står i centrum. Det finns intressanta erfarenheter att utgå ifrån bl.a. i Skellefteå där man i olika psykiatriverksamheter använt sig av hälsocoach -kompetens för

7 att personer med psykisk funktionsnedsättning möjligheter att förbättra sin hälsa. Dessa satsningar (Hälsocoach Västerbotten) har utgått bl.a. från den forskning som Karl-Anton Forsberg bedrivit och som påvisat att studiecirklar, fysiska aktiviteter och stöd från personalen kan påverka den fysiska hälsan och även den psykiska - hos människor med psykisk funktionsnedsättning. En av förutsättningarna för att man ska lyckas med detta är enligt Forsberg en hög grad av inflytande på studiecirkelns/hälsokursens innehåll från deltagarnas sida. Dessutom är en av huvudpoängerna att brukare/patienter och personal genomför kurserna tillsammans. Ansökan kronor : Vi skulle vilja pröva Skellefteå-modellen i vårt län och även undersöka i vilken mån denna typ av verksamhet kan vara en möjlig ingång för resurspersoner med egen erfarenhet, som önskar göra en insats. Tanken är att en professionell hälsocoach leder kurserna och tar hjälp av en eller flera resurspersoner för motivering av deltagarna, genomförande av praktiska aktiviteter m.m. e. Riktad information och aktiviteter för att motverka stigmatisering av personer med psykisk funktionsnedsättning (Ny ansökan) Bakgrund och förarbete Vid studiebesöken i Trento har det tydligt framgått, att det preventiva, anti-stigmatiserande arbetet är en integrerad del av psykiatriverksamheterna, inte något vid sidan av. Detta innebär bl.a. att de s.k. UFE deltar med information på olika yrkesutbildningar et. c. Man försöker även väcka opinion och uppmärksamhet på ett positivt sätt genom aktiviteter/arrangemang som utmanar gängse föreställningar om hur människor med psykisk funktionsnedsättning är och beter sig. Ansökan kronor) : Vi skulle vilja ta möjligheten att pröva något av detta även i vårt län. Vår tanke är att någon eller några av de personer som rekryteras till resursbanken (Se tidigare beskrivning ovan) får ansvaret för det preventiva arbetet riktat mot yrkesutbildningar tillsammans med en informatör, som knyts till projektet. (personell resurs samordnas om möjligt med hälsoutbildningen, se föregående del) Det är viktigt att understryka, att denna satsning inte är någon ersättning för attitydambassadörernas arbete utan ett komplement. Egenerfarenhet som komplementär kunskapsresurs sammanfattning: Som framgår av illustrationen nedan är det centrala i vår modell att uppmuntra, utbilda och kontinuerligt stödja de blivande resurspersoner som vi får kontakt med. Detta sker inom ramen för Resursbanken. Under projekttiden finns möjligheter för resurspersonerna att bidra med sin kunskap inom de tre aktiviteter som ingår i huvudområde III i projektet. Möjligheten finns naturligtvis också att utföra uppdrag inom ordinarie psykiatriverksamheter som patientkonsult el. motsvarande om detta efterfrågas och är möjligt att genomföra.

8 Huvudområde IV. Uppföljning och utvärdering; inklusive forskning Bakgrund och förarbete Huvudområde III kan ses som en innovativ social intervention där kunskap ska utvecklas parallellt med utvecklingen av helt och delvis nya former för vård och omsorg. Därför behöver forsknings- och utvärderingsresurser knytas till projektet med en omfattning som gör det möjligt att möta de kunskapsteoretiska, metodologiska och mättekniska utmaningar som sociala interventioner för med sig. Förankring och uppstart av verksamheterna kommer att ta tid därför lämpar sig forskningen som ett doktorandprojekt med seniora forskare som projektledare och handledare. Ansökan , kr, fördelas enligt nedan: Senior forskare, samfinansiering av doktorand : Avhandlingsarbetet planeras i samarbete mellan deltagare i Resursbanken, doktorand och senior forskare. Utvärdering av psykiatriprojektet som helhet : Utvärderingen genomförs tillsammans i samarbete mellan processledare, andra medarbetare i projektet som helhet inklusive personer med egenerfarenhet. Kritiska områden för det övergripande syftet med psykiatriprojektet fokuseras att tillvarata brukares/patienters och anhörigas erfarenheter inom reguljär verksamhet inom psykiatriområdet. Utvärderingen kommer dels att inrikta sig på projektets övergripande nivå, dels på delsprojekten. I delprojekten kommer utvärderingar inriktas på att successivt stärka implementering och tillvarata erfarenheter från användande av olika metoder och arbetssätt. Lednings-och samordningsfunktioner Processledare/samordnare Genomfört 2011: En processledare är anställd sedan den 15 augusti 2010 för att samordna de olika delarna i projektet, så att de kan förverkligas. Under 2011 har han arbetat dels med förankring av projektets olika delområden ute i länets psykiatriverksamheter dels med planering och igångsättande av olika aktiviteter.

9 Ansökan kronor Ansökan för 2012 innebär en stor satsning på flera olika nya delområden och det finns ett starkt behov av en processledarfunktion som håller ihop de olika delarna i projektet, inte minst vad gäller de aktiviteter som är knutna till utveckling av nya former för brukar, patient och anhörigmedverkan. Metodstödjare/FoU-ledare, södra länsdelen (GGVV-kommunerna) Genomfört 2011: Sedan augusti 2010 finns en metodstödjare anställd i södra delen av länet, som har till huvuduppgift att följa upp tidigare kompetensutvecklingsinsatser inom detta geografiska område, erbjuda implementeringsstöd samt kartlägga och värdera olika metoder. Metodstödjaren arbetar på uppdrag av en styrgrupp bestående av representanter från Gislaved, Värnamo, Gnosjö och Vaggeryds kommuner samt Värnamo psykiatriska klinik. Personen är anställd av Värnamo Kommun. Metodstödjaren träffar regelbundet processledaren för samordning av arbetet, betr. de delområden projektet som gemensamma för GGVV-kommunerna och övriga länet. Ansökan kronor: kommunerna i södra länsdelen har tillsammans med psykiatriska kliniken påbörjat ett eget lokalt förankrat utvecklingsarbete, där det i ett längre perspektiv finns en vision om uppbyggande av ett lokalt utvecklingscentrum. Det är av stort intresse för övriga länet att få ta del av erfarenheterna i detta arbete och angeläget att det kan slutföras. Därför behöver metodstödjaren få möjlighet att fortsätta sitt arbete även under 2012 och kunna arbeta vidare med den verksamhetsplan som upprättats av den lokala styrgruppen. Utbildare/koordinatörer för specifika delområden, 2 st. Ansökan kr: De två personer som under 2011 arbetat med utbildningar i återhämtningsinriktat arbetssätt och samordnat kontaktmannaskap kommer enligt vår planering att fortsätta med detta även under Det finns dock ett behov av deras tjänster även inom andra delområden, framför allt vad gäller organiseringen av utbildningar kring äldres psykiska hälsa och planeringen av Resursbanken, (Huvudområde III: Modellän ) Det sökta beloppet innefattar dels en heltidstjänst, kr, dels en deltidstjänst, kr (Tjänsteköp från RSMH, Jönköping) Samverkansparter Samtliga tretton kommuner, Jönköpings läns landsting, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) i Jönköpings län, Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser(ifs) i Jönköpings län samt Regionförbundet i Jönköpings län, kommunal utveckling är samverkanspartner i denna ansökan. NSPH:s representanter på länsnivå, som också ingår i styrgrupp psykiatri har deltagit i processen med ansökan och lämnat värdefulla synpunkter. Även IFS ordförande i Jönköpings län har tagit del av ansökan och gett sitt fulla stöd för dess innehåll. Det länsnätverk som bildats inom ramen för projektet med representanter olika psykiatriverksamheter har beretts möjligheter att komma med idéer och uppslag inför utformandet

10 av denna ansökan. Nätverket har förklarat sig stå bakom ansökans allmänna inriktning och huvudinnehåll. Budget, omfattning och tidsplan Ökad kompetens, neuropsykiatrisk diagnos Supported Employment, Supported Education Asp it Äldres psykiska hälsa Case Manager coach Suicidprevention Återhämtningsinriktat arbetssätt, samordnat kontaktmannaskap Studiecirklar Resursbank Integrerad öppenvårdsmottagning BISAM Hälsoutbildning Prevention, anti-stigmatisering Processledare Metodstödjare, södra länsdelen Utbildare/koordinatörer Uppföljning och utveckling inkl. forskning Totalt kr kr kr kr kr kr kr kr kr 1, kr kr kr kr kr kr kr 1, kr 9, kr Vi avser att genomföra de satsningar som finns beskrivna under Egenfinansieringen i projektet är all den tid personalen lägger på att delta i kompetensutveckling. Det finns ingen summa upptagen för vikarietäckning. Verksamheten inom FoUrum och Qulturum bidrar genom sin grundorganisation till implementering, hållbarhet, spridning och långsiktighet. Sammanfattning Jönköpings län vill med denna ansökan ytterligare fördjupa den satsning på baskompetensutveckling som påbörjats under det senaste året. Vi lägger nu mera direkt fokus på konkreta former för patient, brukar och anhöriginflytande och den höjning av baspersonalens kompetens som är nödvändig för att detta ska få genomslag i hela länet. Vi har strävat efter att ansökans olika delar ska förutsätta och understödja varandra och skapa en dynamik som leder till verklig förändring. Detta är ett långsiktigt arbete, som vi ser kommer att

11 sträcka sig över fler år framåt. Vi hoppas att det finns en beredskap på departementsnivå och i Socialstyrelsen att fortsätta stödja vårt kompetensutvecklingsarbete i någon form. Vår utgångspunkt är givetvis att de förändrade arbetssätt m.m., som nu initieras ska upptas i ordinarie verksamhet och permanentas. Ett viktigt underlag för vår ansökan är de erfarenheter som inhämtats genom utbytesresor till Trento i Italien och studiebesök här i landet hos verksamheter, där egen erfarenhet eller komplementär kunskap, som vi valt att benämna det, tas till vara genom direkt medverkan i det psykiatriska arbetet av resurspersoner med sådan kompetens. Vi har dragit slutsatsen att detta bör gå att genomföra även i vårt län, med lämplig anpassning till våra förhållanden. Därutöver ser vi det som nödvändigt, för att uppnå beständiga resultat, att fördjupa kunskaperna om den komplementära kunskapens innehåll och verkningssätt. I vår ansökan ingår därför ett antal forskningsfrågor som vi önskar få besvarade genom att koppla forskarkompetens till projektet. Vi är övertygade om att de nya kunskaper som erhålles är av intresse även på riksnivå och därför är det vår önskan att få bli ett modell-län, så att våra erfarenheter på ett systematiskt sätt kan spridas till övriga kommuner och landsting. Ansökan Kommunerna och Landstinget i Jönköpings län ansöker med stöd av NSPH och IFS via Regionförbundets primärkommunala nämnd om medel motsvarande kr för att utveckla bästa möjliga vård för personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning Jönköping den 15 juni 2011 REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Kommunal Utveckling Karin Westling Utvecklingschef Agneta Jansmyr Landstingsdirektör

12

MÖTESANTECKNING 1(5) Styrgrupp för samverkan psykiatri/missbruk lt/kommun

MÖTESANTECKNING 1(5) Styrgrupp för samverkan psykiatri/missbruk lt/kommun MÖTESANTECKNING 1(5) Plats: Konferensrum Ögonvrån, Värnamo sjukhus Närvarande: Ej närvarande: Bo-Kenneth Knutsson Johan Björck David Rydin Anders Fransson Ulla Henriksson Per-Erik Samuelsson Margit Ferm

Läs mer

Brukarrörelsens synpunkter 2015

Brukarrörelsens synpunkter 2015 Brukarrörelsens synpunkter 2015 Analys av arbetet som följer av Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och landsting i Dalarnas län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Arbete för förändrade attityder och värderingar samt ökad kunskap om psykisk ohälsa, Jönköpings län i samverkan med Hjärnkoll

Arbete för förändrade attityder och värderingar samt ökad kunskap om psykisk ohälsa, Jönköpings län i samverkan med Hjärnkoll MISSIV 2013-05-28 LJ 2013/41 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Arbete för förändrade attityder och värderingar samt ökad kunskap om psykisk ohälsa, Jönköpings län i samverkan med Hjärnkoll

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Återhämtningsinriktad psykiatri i Jönköpings län

Återhämtningsinriktad psykiatri i Jönköpings län Datum 2015-06-08 Antal sidor 0(8) Återhämtningsinriktad psykiatri i Jönköpings län Sammanfattning 2010-2014 Sara Thil och Annika Sköld Landberg 2015-05-21 Fortsatt arbete med Återhämtningsinriktad psykiatri

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Bidraget får endast användas för det arbete som medlemsorganisationerna bedriver inom ramen för NSPH:s verksamhet.

Bidraget får endast användas för det arbete som medlemsorganisationerna bedriver inom ramen för NSPH:s verksamhet. Regeringsbeslut I:3 Socialdepartementet 2010-01-21 S2007/2698/HS (delvis) S2010/644/HS (delvis) Nationell samverkan för psykisk hälsa Förmansvägen 2 117 43 STOCKHOLM Uppdrag att sätta upp mål och villkor

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT Ansökan Datum 2015-07-16 Sida 1(1) Individ- och familjeomsorgen Daniel Åhnberg danielo.ahnberg@hellefors.se Mari Grönlund SOFINT c/o Lindesbergs kommun 711 80 Lindesberg PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

Case manager och ACT för samsjuklighetsgruppen Nationellt och lokalt

Case manager och ACT för samsjuklighetsgruppen Nationellt och lokalt Case manager och ACT för samsjuklighetsgruppen Nationellt och lokalt Basutbildning riskbruk, missbruk och beroende 20131112 Rosensalen Jönköping Katarina Landin CM-coach och FoU-ledare Undersköterska och

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling Datum 2014-12-01 Beteckning Dnr 14-7-57 Avdelning socialtjänst, vård och omsorg Skånes kommuner Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2015:14 / 7) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg. Där invånarna behöver oss tillsammans!

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg. Där invånarna behöver oss tillsammans! Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg Där invånarna behöver oss tillsammans! Bakgrund Behov av samordning och likvärdighet i länet Först ut äldreområdet Nationella

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Simrishamn - Sjöbo Skurup Tomelilla - Ystad

Simrishamn - Sjöbo Skurup Tomelilla - Ystad Simrishamn - Sjöbo Skurup Tomelilla - Ystad Samverkan i sydöstra Skåne SÖSK Hur det hela började. När vi tog våra första steg Miltonprojekt SÖSK 2006-2008 Kartläggning av vuxna med psykiska funktionshinder

Läs mer

Handlingsplan Regional utvecklingsgrupp/vuxenpsykiatri

Handlingsplan Regional utvecklingsgrupp/vuxenpsykiatri Handlingsplan Regional utvecklingsgrupp/vuxen - 2017 Mål Åtgärd Målgrupp Implementering 1)Samverkan och samordning ska leda till upplevd god psykisk och fysisk hälsa samt god livskvalitet för brukare och

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Center till stö d fö r å terhå mtning

Center till stö d fö r å terhå mtning Projektplan 2015 Center till stö d fö r å terhå mtning Projektidé Projekt Center till stöd för återhämtning ska undersöka möjligheter och motivera till att skapa en fysisk plats, en arena och kompetensplattform

Läs mer

Handlingsplan Regional utvecklingsgrupp/vuxenpsykiatri

Handlingsplan Regional utvecklingsgrupp/vuxenpsykiatri Handlingsplan Regional utvecklingsgrupp/vuxenpsykiatri Mål Åtgärd Målgrupp 1) Samverkan och samordning ska leda till upplevd god psykisk och fysisk hälsa samt god livskvalitet för brukare och anhöriga.

Läs mer

Tid: 2010-08-30, kl 09.30-15.00 Plats: Åsens by, Aneby

Tid: 2010-08-30, kl 09.30-15.00 Plats: Åsens by, Aneby MÖTESANTECKNING 1(5) Plats: Åsens by, Aneby Närvarande: Ej närvarande: Bo Kenneth Knutsson David Rydin Johan Björck Anders Fransson Ulla Henriksson Betty Svensson Margit Ferm Marianne Zätterqvist Bengt-Ove

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum: 2016-02-24 Version nr: 1 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Blankett för ansökan om medel för utveckling av rehabilitering i samverkan från Gotlands samordningsförbund. Beskriv

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer

Utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer 1(10) Utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer Inledning, förslag Förslaget är att det inrättas en länsgemensam enhet som ansvarar för rekrytering och utbildning av familjehem

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Slutrapport SATSA Implementeringsprojekt 2011

Slutrapport SATSA Implementeringsprojekt 2011 Slutrapport SATSA Implementeringsprojekt 2011 Inledning Syftet med SATSA-projektet var att utveckla nya samverkansformer mellan Örebro kommun landstinget arbetsförmedlingen och försäkringskassan, så att

Läs mer

Utanförskapets kostnader

Utanförskapets kostnader Utanförskapets kostnader Försörjningsstöd, sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, a-kassa mm Långvarig ohälsa sjukvård och mediciner Missbruk behandling, kriminalitet mm Familjeproblem, skolproblem,

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel för ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa

Ansökan om utvecklingsmedel för ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa Piteå 2012-08-14 Till Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM Ansökan om utvecklingsmedel för ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa Bakgrund Organisation Piteå kommuns socialtjänst är organisatoriskt uppdelad

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Bakgrund Sedan flera år tillbaka har det funnits en tydlig politisk

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Förslag till Verksamhetsplan 2017 med budget 2017-2019 för Finnvedens Samordningsförbund Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER BÄTTRE EGENUPPLEVD HÄLSA, ÖKAD ARBETSFÖRMÅGA OCH HÖGRE GRAD AV EGENFÖRSÖRJNING

Läs mer

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal www.finsam.eu Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal Dnr. 2012.0009 Handläggare: Raéd Shaqdih Datum: 2012-02-14 1 (20) Under år 2011 har 174 individer fått arbetslivsinriktad rehabilitering via

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR /2011 SID 1 (5)

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR /2011 SID 1 (5) SOCIALFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSENHETEN UTLYSNING SID 1 (5) 2011-10-17 UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PROJEKTET SAMVERKAN OCH STYR- NING UTIFRÅN EFFEKTER FÖR MÅLGRUPPEN SAMORDNAD VÅRDPLAN FÖR

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Vi verkar för ökad delaktighet i vård och stöd.

Vi verkar för ökad delaktighet i vård och stöd. Vi verkar för ökad delaktighet i vård och stöd. Brukarinflytande medborgarnas möjlighet att som användare av offentlig service påverka tjänsternas utformning och kvalitet. Brukarinflytande på tre nivåer

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-13 Dnr 1402153 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Delaktighet, inflytande och

Läs mer

NSPH nationell samverkan för f psykisk hälsah

NSPH nationell samverkan för f psykisk hälsah NSPH nationell samverkan för f psykisk hälsah BAKGRUND Miltonsatsningen 3 år av konkret samarbete 13 organisationer i samma båt Innehållet olika men målet detsamma Ensam är inte stark Regeringsuppdrag

Läs mer

Öppna jämförelser. Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015, Kommunal utveckling, FoUrum

Öppna jämförelser. Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015, Kommunal utveckling, FoUrum Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015, Nationella kommentarer - SKL Andelen kommuner som genomfört och använt resultatet av brukarundersökningar för att utveckla verksamheten

Läs mer

PRIO (Plan för riktade insatser inom psykisk ohälsa) satsningen

PRIO (Plan för riktade insatser inom psykisk ohälsa) satsningen PRIO (Plan för riktade insatser inom psykisk ohälsa) satsningen 2012-2016 PRIO är regeringens satsning för att förbättra livssituationen för personer med psykisk ohälsa. De prioriterade målgrupperna är

Läs mer

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Baserad på överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning, Landstinget i Värmland och länets kommuner 2014-10-30--2016-10-29 1. Definition av målgrupp/er

Läs mer

Handlingsplan Länsstyrgruppen för psykiatri. 2013-2016 för uppföljning av landstingets och kommunernas samverkansöverenskommelse

Handlingsplan Länsstyrgruppen för psykiatri. 2013-2016 för uppföljning av landstingets och kommunernas samverkansöverenskommelse Följande handlingsplan kommer att diskuteras och förankras, i länsstyrgruppen för och i Region Dalarna i chefsgruppen, under augusti september 2013. Handlingsplan 2013-2016 för uppföljning av landstingets

Läs mer

Förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning

Förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning Avdelningen för socialtjänst Sida 1 (5) 2014-11-26 Handläggare: Per-Ove Mattsson 08 508 18 148 Till Farsta stadsdelsnämnd 2014-12-16 Förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning Förslag till

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbund för Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng finns framtaget. Inriktningen är att under 2015 fortsätta utveckla samverkan genom finansiering av Individ

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Kontaktperson Programchef Anna-Lena Christensson Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 317, mobil 070.45 10 317 E-post;

Läs mer

FRAMTIDENS PSYKAITRI ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv

FRAMTIDENS PSYKAITRI ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv FRAMTIDENS PSYKAITRI ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv NSPH ett dynamiskt nätverk NSPH är ett nätverk av 13 patient-, brukaroch anhörigorganisationer inom psykiatrin. Vi delar ett antal grundläggande

Läs mer

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Förslag till beslut: Bevilja

Läs mer

satsning från kunskap till praktik Brukare utvecklar missbruksoch beroendevården

satsning från kunskap till praktik Brukare utvecklar missbruksoch beroendevården satsning från kunskap till praktik Brukare utvecklar missbruksoch beroendevården nationell satning på brukarmedverkan Brukares krav på förändring och förbättring är den viktigaste kraften för att utveckla

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017

BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017 BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017 FOKUSOMRÅDEN FÖR BUFFF SVERIGE 1. KVALITETSSÄKRING OCH UTBILDNING 2. DRIFT NATIONELLT STÖD 3. LOBBYING/PÅVERKANSARBETE/MARKNADSFÖRING 4. ORGANISATION/DELAKTIGHET

Läs mer

Projektplan för Samverkstan

Projektplan för Samverkstan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-04-30 1(10) Projekt Samverkstan Runar Skoglund Arbetskonsulent 054-29 72 25 sms 070-691 72 39 runar.skoglund@karlstad.se Projektplan för Samverkstan Bakgrund

Läs mer

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege MISSIV 2015-02-26 RJL2015/221 Kommunalt forum Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd skrivelse till Kommunalt

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Utanförskapets kostnader

Utanförskapets kostnader Utanförskapets kostnader Försörjningsstöd, sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, a-kassa mm Långvarig ohälsa sjukvård och mediciner Missbruk behandling, kriminalitet mm Familjeproblem, skolproblem,

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Socialstyrelsens chefsstödsmanual

Socialstyrelsens chefsstödsmanual Socialstyrelsens chefsstödsmanual Webbaserat stöd vid implementering av Nationella Riktlinjer Hjälp i att prioritera Tillgänglig på socialstyrelsen.se från och med (sen)hösten 2015 (prognos) Chefsstödsmanualen

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Kontaktperson Enhetschef Leif Jarlebring Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 345, mobil 070/45 10 345 E-post:

Läs mer

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Skellefteå 2016-01-21 Sammordningsförbundet Skellefteå-Norsjö Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Bakgrund I Sverige står psykiatriska diagnoser för ca 40 % av alla pågående

Läs mer

Remiss från kommunstyrelsen, dnr /2016

Remiss från kommunstyrelsen, dnr /2016 Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-12-08 Handläggare Kristina Eklund Telefon: 08 50835534 Till Arbetsmarknadsnämnden den 20 december 2016 Ärende

Läs mer

Uppstartkonferens 26 februari 2014

Uppstartkonferens 26 februari 2014 Uppstartkonferens 26 februari 2014 Presentation av nationell utvecklingssatsning samt en länsgemensam strategi och utvecklingsplan Tillsammans i länet ska vi förstärka brukarnas delaktighet och inflytande

Läs mer

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre.

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Introduktion I Sörmland har en väl fungerande samverkan utvecklats mellan Landstiget och länets 9 kommuner.

Läs mer

Samteamet - en förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning

Samteamet - en förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING Avdelningen för individ- och familjeomsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-11-19 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäck stadsdelsnämnd 2014-12-18

Läs mer

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad?

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? 13:00 Inledning Birgitta Jervinge 13:15 Samverkansavtalet i Halland 14:00 Paus 14:15 Samordnade planer hur går det till?

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Handlingsplan för ökad patient-/brukarmedverkan

Handlingsplan för ökad patient-/brukarmedverkan Handlingsplan för ökad patient-/brukarmedverkan Uppdrag via den första överenskommelsen om samverkan mellan psykiatrin, socialtjänsten och NSPH Handlingsplan för ökad patient-/ brukarmedverkan inom vård

Läs mer

Mall för slutrapport delprojekt barn som anhöriga

Mall för slutrapport delprojekt barn som anhöriga Mall för slutrapport delprojekt barn som anhöriga Delprojektets namn Information till barn placerade i familjehem om deras rättigheter till råd och stöd Delprojektsansvarig Sofia Lager Millton Datum 2014-06-01

Läs mer

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken 1. Inledning 1.1 Bakgrund Redan 1989 startade ett nätverkssamarbete mellan fackhögskolorna i Jönköping och länets kommuner när det gäller decentraliserad högskoleutbildning. Varje kommun i dåvarande Jönköpings

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

NSPH Skånes vision. Med Brukarkunskap blir vården bättre

NSPH Skånes vision. Med Brukarkunskap blir vården bättre NSPH Skånes vision Med Brukarkunskap blir vården bättre Conny Allaskog Socionom Anhörig Ordförande SHEDO Representant i NSPH Skåne NSPH Skåne står för Nationell samverkan för Psykisk Hälsa i Skåne Paraplyorganisation

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser för barn och ungdomar i riskzonen en samverkansmodell för skola, socialtjänst och barnpsykiatri.

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser för barn och ungdomar i riskzonen en samverkansmodell för skola, socialtjänst och barnpsykiatri. ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN SID 1 (6) 2009-04-07 Till Länsstyrelsen i Stockholms län Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser för barn och ungdomar i

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Pilotprojektet Första hjälpen till psykisk hälsa YMHFA i Jönköpings län

Pilotprojektet Första hjälpen till psykisk hälsa YMHFA i Jönköpings län Pilotprojektet YMHFA i Jönköpings län Margit Ferm Projektledare Ordförande SPES kretsen V ordförande NSPH Jönköpings län Socionom Emma Asserholt Första hjälpare Ungdomsutvecklare Kultur & Fritidsförvaltningen

Läs mer

Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård

Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johan Karlsson Administrativa enheten +46155245000 2016-05-19 NSV16-0024-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för samverkan kring socialtjänst

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Motion: Dags att kartlägga och utveckla Första linjen för barn och unga

Motion: Dags att kartlägga och utveckla Första linjen för barn och unga 2015-09-22 Regionledningskontoret Motion: Dags att kartlägga och utveckla Första linjen för barn och unga Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde 2015-08-18 Tjänsteskrivelse 2015-06-05 Motion

Läs mer

Inventering av behov hos personer med psykisk funktionsnedsättning 2015 Resultat för Jönköpings kommun

Inventering av behov hos personer med psykisk funktionsnedsättning 2015 Resultat för Jönköpings kommun Inventering av behov hos personer med psykisk funktionsnedsättning 2015 Resultat för Jönköpings kommun -Gemensam sammanställning av Jönköpings kommun och psykiatriska kliniken i Jönköping Målgrupp: En

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Stöd för analys och handlingsplan

Stöd för analys och handlingsplan Stöd för analys och handlingsplan En central del av Regeringen och SKL:s överenskommelse inom området psykisk o-/hälsa för 2016-2018 utgörs av att huvudmännen (landstingen och kommunerna) får medel för

Läs mer

15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221

15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221 15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221 Ärendet Som ett led i att säkra den framtida kompetensförsörjningen

Läs mer

Ungdomsmottagning. Utvecklingsarbete, Nationella medel 2016 REKO

Ungdomsmottagning. Utvecklingsarbete, Nationella medel 2016 REKO Ungdomsmottagning Utvecklingsarbete, Nationella medel 2016 REKO 2016-06-07 Tillsammans designar vi framtidens ungdomsmottagning Kvalitetssäkring och utveckling Dagsläget Framtiden Ojämlikt i länet Otydligt

Läs mer

Kartläggning och analys av området psykisk hälsa i Uppsala län. Statlig satsning på psykisk hälsa SKL, analysseminarium 26 april 2017

Kartläggning och analys av området psykisk hälsa i Uppsala län. Statlig satsning på psykisk hälsa SKL, analysseminarium 26 april 2017 Kartläggning och analys av området psykisk hälsa i Uppsala län Statlig satsning på psykisk hälsa SKL, analysseminarium 26 april 2017 Innehåll Bakgrund Processen och tillvägagångssätt Prioriterade delområden

Läs mer

Lägesrapport om Bostad Först i Stockholms stad

Lägesrapport om Bostad Först i Stockholms stad Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Dnr 3.2-68/2014 Sida 1 (7) 2014-04-24 Handläggare Maria Andersson Telefon: 08-508 25 910 Till Socialnämnden Lägesrapport

Läs mer

Minnesanteckningar länsnätverk förvaltningschefer inom hälsa och välfärd

Minnesanteckningar länsnätverk förvaltningschefer inom hälsa och välfärd MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Christina Wessman 023-777060 christina.wessman@regiondalarna.se Datum 2016-10-05 Minnesanteckningar länsnätverk förvaltningschefer inom hälsa och välfärd 2016-09-30

Läs mer

Projektplan för Anhörigstöd i T-län

Projektplan för Anhörigstöd i T-län Örebro den 23 december 2005 Projektplan för Anhörigstöd i T-län Vidareutveckling av varaktiga stödformer till anhöriga och närstående 1. Bakgrund Socialdepartementet kommer att utbetala 24 850 000 kr per

Läs mer

Implementering av nationella riktlinjer för god vård och omvårdnad vid demenssjukdom

Implementering av nationella riktlinjer för god vård och omvårdnad vid demenssjukdom Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2010-12-07 p 7 2010-11-05 Handläggare: Anna Forssell Gunilla Malmefeldt Peter Lundqvist Implementering av nationella riktlinjer

Läs mer

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013.

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. TILLÄGGSAVTAL SAMHÄLLSKONTRAKTET Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. 1 Parter 1. Mälardalens högskola, org.nr. 202100-2916 ( MDH ) 2. Västerås

Läs mer