Huvudområde I. Baskompetenshöjning inom utvalda utvecklingsområden.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Huvudområde I. Baskompetenshöjning inom utvalda utvecklingsområden."

Transkript

1 Del 2. Preciseringar och kostnader. Huvudområde I. Baskompetenshöjning inom utvalda utvecklingsområden. a. Ökad kompetens i bemötandet av personer med neuropsykiatrisk diagnos, särskilt inom åldersgruppen unga vuxna år, och utvecklande av lämpliga samverkansformer för att kunna erbjuda bästa hjälp och stöd(ny ansökan) Bakgrund och förarbete: I den översiktliga behovskartläggning som ingått i förarbetet med ansökan har det från såväl kommun- och landstingspsykiatri som NSPH framhållits att personer med neuropsykiatrisk diagnos fortfarande hamnar mellan stolarna. Det gäller inte minst ålderskategorin unga vuxna. Från kommunernas sida har det generellt signalerats, att det finns en osäkerhet bland personalen beträffande hur stödet till dessa personer ska utformas och vilka resurser som krävs. En annan omständighet, som lyfts fram, är svårigheterna att stödja de aktuella personerna under den ofta långa- tid det tar att slutföra en neuropsykiatrisk utredning. Ytterligare ett problem som påtalas, är bristen på lämpliga ingångar till studier och arbete för personer med neuropsykiatrisk diagnos. Kunskapsmässigt ser situationen olika ut i länets kommuner. Vissa har gjort ganska omfattande satsningar med grundläggande utbildningar i neuropsykiatri, i samverkan med någon högskola. Andra har hittills mest haft kortare orienterande utbildningar för baspersonalen. Ansökan kronor: Vi har i vår ansökan valt att i första hand prioritera önskemålen om en satsning på att utveckla bättre former för samverkan kring målgruppen. Den innefattar därför följande: -en fördjupad kartläggning av målgruppens situation i länet -arrangerande av gemensamma utbildningsdagar för personal från landsting och kommun kring samverkansrutiner och nya koncept för praktiskt stöd till målgruppen. Det konkreta innehållet får diskuteras fram i samråd med berörda verksamheter. Förslag på lämpliga föreläsare att bjuda in har framkommit under kartläggningen. NSPH bör genom sina berörda medlemsorganisationer beredas möjlighet att medverka i utbildningarna. -Det ska även finnas en möjlighet att arrangera studiebesök för särskilt utsedda arbetsgrupper inom länsnätverket till kommuner där man hittat innovativa samverkanslösningar och stödformer. b. Metoder för att ge stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning så att de kan erhålla arbete eller delta i undervisning 1/Supported Employment och Supported Education Genomfört 2011: I det konkreta arbetet med att genomföra de satsningar, vartill medel beviljats har samordning skett med annat projekt, Utanförskap, vilket bedrivs parallellt inom FoUrum. Under hösten 2010 och våren 2011 har ett kontaktnät etablerats med medverkan av berörda chefer i kommunerna och ansvariga för FINSAM. Nätverksmöten har arrangerats med medverkan bl.a. av erfarna utbildare i Supported Employment, vilka givit grundläggande information om metoden,

2 specifikt den variant, IPS (Individual Placement System) som anses ha starkast evidens vad gäller målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning. Genom samordning mellan de två projekten har möjligheter skapats för en mera genomgripande satsning än vad som förutsågs i ansökan för Fr.o.m. hösten detta år kommer sålunda utvalda deltagare från alla delar av länet att erbjudas utbildning i SE, med början i Höglandskommunerna. Samfinansiering sker med FINSAM. Samtliga kommuner har lämnat avsiktsförklaringar ang. sitt deltagande. Vi har valt ett upplägg där vissa av de deltagare som väljs ut av kommunerna ska vara beredda att fungera som metodstödjare för att säkra metodens kvalitet och kontinuitet. Deltagarbaserad utvärdering kommer att ske med stöd av FoUrum. Ansökan (båda metoderna) kronor: Projektmedel söks för att under 2012 kunna fullfölja utbildningen i främst södra länsdelen och för att kunna genomföra planerade insatser för uppföljning och utvärdering i de kommuner som genomgått utbildningarna under Vad gäller Supported Education söks medel för fortsatt kunskapsinventering och förarbete inför pilotprojekt med främst inriktning på gruppen unga vuxna med neuropsykiatrisk diagnos. Samverkan kommer härvid att innefatta även kommunal vuxenutbildning, Hälsohögskolan samt Högskolan på hemmaplan. 2/ Asp IT (Ny ansökan) Bakgrund och förarbete De sex höglandskommunerna samt Ydre kommun i Östergötland har i samverkan med Landstinget och FINSAM gjort en ansökan om ESF -medel för att prova en utbildningsmodell riktad mot yngre personer med diagnosen Aspergers syndrom. Regionförbundet har ombetts medverka med en specifik del i kontantfinansieringen avseende det första projektåret ( 2012) tillsammans med FINSAM. Eksjö Högskolecenter kommer att leda och organisera utbildningarna. (För mera detaljerad information se bilagd sammanfattning av projektets inriktning) Ansökan kr: Beviljade stimulansmedel från Regionförbundet kommer att användas till anpassning av undervisningssituationen utifrån elevernas behov och till nödvändigt personellt stöd. Dessutom ingår delfinansiering av utvärderingsmoment utförda av extern utvärderare under 2012 liksom konsultation av forsknings- och utvärderingssamordnare på FoUrum. Samtliga delområden som finansieras är specifikt utvecklade för projektets räkning och ingår ej i ordinarie verksamhet. Samverkan i genomförandet har stor bredd med flera samverkanspartners inom kommun och landsting, däribland de kommunpsykiatriska verksamheterna i de deltagande kommunerna samt psykiatriska kliniken, Höglandssjukhuset i Eksjö. c. Äldres psykiska hälsa Genomfört 2011: Under våren har en arbetsgrupp bildats, som ska förbereda ett idé- seminarium för hela länet den 31 oktober, i Jönköping. Gruppen består för närvarande av representanter för Hälsohögskolan, Institutionen för Gerontologi, Qulturum, FoUrum, NSPH samt PUSAM. Inledningsvis gjordes även en förfrågan hos kommunerna ang. medverkan i en kartläggning om kompetensbehovet hos berörd baspersonal under 2011, men då intresse för detta inte förelåg i alla länsdelar har vi valt att under året i stället prioritera arbetet med idé -seminariet, för att under denna

3 fas i första hand väcka uppmärksamhet, påverka attityder och främja ett allmänt intresse för frågan om äldres psykiska hälsa. Ansökan kr : Vi ser det som angeläget att genomföra mera riktade utbildningssatsningar under 2012, på basis av den kartläggning av kompetensnivån inom kommuner och landsting, som vi strävar efter att genomföra under första halvåret. Beviljade medel vill vi använda till att genomföra behovskartläggningen och på basis av resultaten av denna arrangera riktade utbildningar inom området äldres psykiska hälsa även under d. Case Management Genomfört 2011: Den CM-coach, med inriktning på samsjuklighet, som vi haft haft i länet sedan flera år tillbaka slutade tyvärr sitt arbete i mars 2011 och rekrytering pågår för att hitta en efterträdare. Ansökan kr :Vi ser ett stort behov av coach-funktionen även under 2012, bl.a. för att stötta upp case managers på orter, där det finns oklarheter kring den framtida utformningen av CM arbetet och för att driva utbildningsfrågor, handledning m.m. Ett nytt länsavtal ska utarbetas angående Case Management och CM-coachen kommer att ha en viktig uppgift för att ta fram ett underlag till avtalet. Vid rekryteringen av CM-coach kommer vi även att beakta behovet av en framtida förstärkt tillämpning av Case Management inom psykosvården, utifrån de nya riktlinjerna för behandling av schizofreni. e. Suicidprevention Genomfört 2011: I tidigare återrapportering (Dnr /2009)har beskrivits det arbete som bedrivits under 2010 med framtagandet av en handlingsplan för suicidförebyggande verksamhet i länet. Under 2011 bedrivs i första hand ett informationsarbete om larmplanen i de olika länsdelarna liksom en inventering av kompetenshöjningsbehovet vad gäller olika bedömningsinstrument m.m. Ansökan kr: För att även kunna genomföra utbildningarna samt starta processen med att utarbeta suicidpreventiva mål på kommunal nivå krävs, enligt vår bedömning, att en person med specialistkompetens knyts till projektet för att utföra detta. Med tanke på vidden av övriga uppgifter i projektet är det inte rimligt att processledaren kan klara detta på egen hand. Arbetet kommer till stora delar att bedrivas under 2012, då vissa kommuner och landstingsverksamheter gjort bedömningen att man ej har möjlighet att prioritera satsningar på utbildningar och lokala planer, enligt ovan, under innevarande år. En fortlöpande samverkan kommer att ske med NSPH som har stor kompetens och erfarenhet inom detta område, bl.a. genom den verksamhet som bedrivs inom medlemsorganisationen SPES. Huvudområde II: Kraftsamling för att utöka påverkansmöjligheter och egenmakt för brukare/patienter och anhöriga generellt, i hela länet a. Utbildningar i återhämtningsinriktat arbetssätt och samordnat kontaktmannaskap

4 Genomfört 2011: Som nämnts i ansökan, del 1, har projektets ambition höjts vad gäller dessa utbildningar. De två FoU-ledare som arbetat med planeringen, varav en har egen sjukdomserfarenhet, har mött ett stort intresse och de ansvariga cheferna inom kommun och landsting har i flera fall önskat att samtlig personal ska kunna få möjlighet att delta. Vi räknar med att de flesta verksamheterna på Höglandet kommer att ha genomfört utbildningarna under 2011, förutom i Sävsjö och Vetlanda. Under 2011 genomförs, liksom tidigare, utbildningarna i återhämtningsinriktat arbetssätt i nära samarbete med RSMH i form av expertmedverkan och kursmaterial. Under 2012 kan det bli aktuellt att i större utsträckning använda lokalt utarbetat kursmaterial liksom resurspersoner med lokal förankring som har egen erfarenhet av återhämtning. Kursuppläggningen vad gäller samordnat kontaktmannaskap görs, liksom tidigare, utifrån eget utarbetat material. Ansökan kr (avser ej personalkostnader) : Under 2012 erbjuds kommunerna och deras samverkanspartners inom Landstinget i södra länsdelen (GGVV-kommunerna) utbildningar i återhämtningsinriktat arbetssätt och samordnat kontaktmannaskap tillsammans med den personal från Sävsjö och Vetlanda som ej kunnat beredas plats under Uppföljning och utvärdering sker enligt tidigare modell som utprövats i Jönköpings, Habo och Mullsjö kommuner i samråd med forsknings-och utvecklingssamordnare på FoUrum, Regionförbundet i Jönköpings län. Säkring av framtida kompetens inom ordinarie verksamhet: Utbildningar i återhämtningsinriktning bör i framtiden ges regelbundet inom alla psykiatriverksamheter. Kursansvarig kan t.ex. vara en brukareinflytandesamordnare (BISAM) tillsammans med någon av de resurspersoner med egen erfarenhet som särskilt förberetts för denna typ av uppdrag. (Se vidare nedan, huvudområde III) Även andra lösningar är tänkbara, utifrån lokala förhållanden. Vad gäller samordnat kontaktmannaskap bör denna utbildning vara återkommande och erbjudas all nyanställd personal. Det kan vara lämpligt med en tidsmässig samordning med återhämtningsutbildningen för att betona återhämtningsaspekten av att arbeta som samordnare. Erfarenheterna av utbildningarna i samordnat kontaktmannaskap så här långt tyder på att det kan vara svårt för personalen och deras chefer att förstå samordnarrollen i förhållande till redan existerande former av kontaktmannaskap. Därför är det viktigt att förmedla betydelsen av en bra samordning där brukaren/patienten har egenkontroll, för återhämtningsprocessen som helhet. b. Studiecirklar Med starkare röst Genomfört 2011: Under våren har två cirklar bedrivits i Nässjö och Aneby med deltagande av brukare/patienter, anhöriga samt personal. Uppläggningen har varit något olika på det två cirklarna, men syftet detsamma : att utforma förslag till lokala handlingsprogram för ökat inflytande för brukare/patienter och deras anhöriga. Den ena studiecirkeln har letts av företrädare för NSPH tillsammans med en personal. NSPHs studiecirkelmaterial, Med starkare röst har använts. Samverkan har skett med Studieförbundet Vuxenskolan i Nässjö. Den andra cirkeln, som riktat sig till personer i ett särskilt boende, har haft en mera flexibel uppläggning med en kombination av cirkelmaterialet Din egen makt och eget utformat material. Cirkeln har letts av en av brukareinflytandesamordnarna från Jönköping, som utfört uppdraget för projektets räkning och arvoderats för detta.

5 Ansökan kr: Det finns önskemål om att få till stånd Med starkare röst även i andra kommuner på Höglandet, liksom i södra länsdelen, varför vi önskar fortsätta verksamheten under En utvärderingsplan finns som innefattar bl.a. en genomgång av de handlingsprogram för ökat inflytande som utarbetas av studiecirkeldeltagarna. Huvudområde III. Modell - län för egenerfarenhet som komplementär kunskapsresurs inom psykiatrin a.resursbank : utbildning och uppbyggande av stödfunktion för resurspersoner med komplementär kunskap (ny ansökan) Bakgrund och förarbete Erfarenhetsutbytet med psykiatrin i Trento, Italien, har under våren 2011 följts upp av en särskilt tillsatt arbetsgrupp inom projektet, som tagit fram idéer och konkreta förslag kring hur man skulle kunna skapa en hållbar modell för att tillvarata egenerfarenhet/komplementär kunskap i vårt län. ( I gruppen ingår bl.a. två personer med egen erfarenhet av psykisk sjukdom) Några av oss har även företagit studiebesök i Skellefteå, där man utvecklat sin specifika modell för förstärkt brukar- och anhöriginflytande. Slutligen har samtal förts med Patientkonsulter i Norra Stockholm, för att inhämta deras erfarenheter av att arbeta konsultativt inom vården med egenerfarenhet som grund. Arbetsgruppen redovisade sina förslag för projektledningen i maj-2011 och dessa ligger till grund för våra tankar om att bygga upp en resursbank, vilket beskrivits tidigare i del 1. Arbetet påbörjas under hösten 2011 med inhämtande av intresseanmälningar från personer som är intresserade av att bli resurspersoner samt planering av den utbildning som ska anordnas under Inledningsvis har samma arbetsgrupp, som arbetat fram förslaget enligt ovan, ansvaret för detta uppdrag, vilket bekostas med befintliga medel i projektet. Ansökan kronor (personal) kronor (aktiviteter, inklusive askultation i Trento och /eller liknande verksamhet i Sverige), totalt kronor : För uppbyggnad av resursbanken bedömer vi att det behövs personella resurser motsvarande en heltidstjänst, vari ligger ansvar för: Genomförande av utbildningen Behovsinventering inom psykiatriverksamheter (Landsting och kommun) Förankringsarbete inom psykiatrin (Landsting och kommun) Organisation av en stödfunktion för blivande resurspersoner, där det ingår både arbetsledning och handledning. För att ge möjlighet till fördjupat utbyte med Trento/annan ort vill vi ge möjlighet till något ytterligare studiebesök i mindre grupp, av askulterande karaktär. b. Integrerad öppenvårdsmottagning, Huset, förberedelser för pilotverksamhet (ny ansökan) Bakgrund och förarbete

6 I del 1 har vi försökt ge en bakgrund till den föreslagna pilotverksamheten där navet är en samlokaliserad öppenvårdsmottagning, där personal från båda huvudmännen samverkar tillsammans med anställda resurspersoner som har egen erfarenhet, som brukare/patienter eller som anhöriga. Ansökan 2012 två årsarbetare, 1, kronor : Även om vi har indikationer på att det redan i dag finns ett intresse på olika håll i länet för att ingå i en pilotverksamhet, inser vi att det krävs ett omfattande förberedelse- och förankringsarbete inom båda huvudmännens ansvarsområden för att satsningen ska ha förutsättningar att bli framgångsrik och hållbar. Detta kräver personella resurser och vi bedömer att det behövs två personer som kan arbeta med information, förankring och förberedelser under hela Det är önskvärt att dessa personer har en djup förankring från kommunal respektive landstingspsykiatri. Ambitionen är att det 2013 skall finnas förutsättningar att starta upp en pilotverksamhet på en specifik ort och att planering av detta då kan påbörjas på mera konkret nivå. c. Grundutbildning av nya brukareinflytandesamordnare, BISAM (ny ansökan) Bakgrund: Se framställningen i ansökans första del angående BISAM:s generella betydelse ur inflytandesynpunkt. Ansökan kronor: BISAM kommer, utöver sina basuppgifter, att ha en viktig roll som stödfunktion och handledare för de resurspersoner (Se ovan!) som vi hoppas efter hand ska kunna arbeta inom olika psykiatriverksamheter i länet. För att stärka funktionen på länsnivå behöver ytterligare brukareinflytandesamordnare utbildas, i utgångsläget två st. i varje länsdel. Det bör eftersträvas att såväl professionell- som komplementär kompetens/egenerfarenhet finns representerad i den grupp som erbjuds att genomgå utbildningen. Förfrågan om uppläggning och kostnader har gjorts hos olika utbildningsanordnare, bl.a. Ersta Sköndal, som arrangerade grundutbildningen för de flesta av de BISAM som i dagsläget är verksamma i landet. Det har då framkommit att det finns förutsättningar att anordna ytterligare en grundutbildning enligt våra önskemål. Eventuellt kan det bli aktuellt att samordna denna med annat län för att få tillräckligt stor undervisningsgrupp. d. Hälsofrämjande arbetssätt: gemensam utbildning för brukare/patienter och personal. Kursen leds av hälsocoach tillsammans med resursperson (ny ansökan) Bakgrund och förarbete Under förarbetet med denna ansökan har bl.a. NSPH framfört önskemål om att insatser för att främja en bättre fysisk hälsa bör ingå i ansökan. Det handlar bl.a. om viktökningsproblem, eftersatt tandvård, dåliga kostvanor och brist på motion. Dessa problem kan ses som ett uttryck för brister i uppföljningen av brukare/patienter och som kan kräva förbättrade rutiner. Utifrån projektets allmänna inriktning har vi valt en annan infallsvinkel där brukarnas/patienternas eget intresse och motivation att förändra sina levnadsvanor står i centrum. Det finns intressanta erfarenheter att utgå ifrån bl.a. i Skellefteå där man i olika psykiatriverksamheter använt sig av hälsocoach -kompetens för

7 att personer med psykisk funktionsnedsättning möjligheter att förbättra sin hälsa. Dessa satsningar (Hälsocoach Västerbotten) har utgått bl.a. från den forskning som Karl-Anton Forsberg bedrivit och som påvisat att studiecirklar, fysiska aktiviteter och stöd från personalen kan påverka den fysiska hälsan och även den psykiska - hos människor med psykisk funktionsnedsättning. En av förutsättningarna för att man ska lyckas med detta är enligt Forsberg en hög grad av inflytande på studiecirkelns/hälsokursens innehåll från deltagarnas sida. Dessutom är en av huvudpoängerna att brukare/patienter och personal genomför kurserna tillsammans. Ansökan kronor : Vi skulle vilja pröva Skellefteå-modellen i vårt län och även undersöka i vilken mån denna typ av verksamhet kan vara en möjlig ingång för resurspersoner med egen erfarenhet, som önskar göra en insats. Tanken är att en professionell hälsocoach leder kurserna och tar hjälp av en eller flera resurspersoner för motivering av deltagarna, genomförande av praktiska aktiviteter m.m. e. Riktad information och aktiviteter för att motverka stigmatisering av personer med psykisk funktionsnedsättning (Ny ansökan) Bakgrund och förarbete Vid studiebesöken i Trento har det tydligt framgått, att det preventiva, anti-stigmatiserande arbetet är en integrerad del av psykiatriverksamheterna, inte något vid sidan av. Detta innebär bl.a. att de s.k. UFE deltar med information på olika yrkesutbildningar et. c. Man försöker även väcka opinion och uppmärksamhet på ett positivt sätt genom aktiviteter/arrangemang som utmanar gängse föreställningar om hur människor med psykisk funktionsnedsättning är och beter sig. Ansökan kronor) : Vi skulle vilja ta möjligheten att pröva något av detta även i vårt län. Vår tanke är att någon eller några av de personer som rekryteras till resursbanken (Se tidigare beskrivning ovan) får ansvaret för det preventiva arbetet riktat mot yrkesutbildningar tillsammans med en informatör, som knyts till projektet. (personell resurs samordnas om möjligt med hälsoutbildningen, se föregående del) Det är viktigt att understryka, att denna satsning inte är någon ersättning för attitydambassadörernas arbete utan ett komplement. Egenerfarenhet som komplementär kunskapsresurs sammanfattning: Som framgår av illustrationen nedan är det centrala i vår modell att uppmuntra, utbilda och kontinuerligt stödja de blivande resurspersoner som vi får kontakt med. Detta sker inom ramen för Resursbanken. Under projekttiden finns möjligheter för resurspersonerna att bidra med sin kunskap inom de tre aktiviteter som ingår i huvudområde III i projektet. Möjligheten finns naturligtvis också att utföra uppdrag inom ordinarie psykiatriverksamheter som patientkonsult el. motsvarande om detta efterfrågas och är möjligt att genomföra.

8 Huvudområde IV. Uppföljning och utvärdering; inklusive forskning Bakgrund och förarbete Huvudområde III kan ses som en innovativ social intervention där kunskap ska utvecklas parallellt med utvecklingen av helt och delvis nya former för vård och omsorg. Därför behöver forsknings- och utvärderingsresurser knytas till projektet med en omfattning som gör det möjligt att möta de kunskapsteoretiska, metodologiska och mättekniska utmaningar som sociala interventioner för med sig. Förankring och uppstart av verksamheterna kommer att ta tid därför lämpar sig forskningen som ett doktorandprojekt med seniora forskare som projektledare och handledare. Ansökan , kr, fördelas enligt nedan: Senior forskare, samfinansiering av doktorand : Avhandlingsarbetet planeras i samarbete mellan deltagare i Resursbanken, doktorand och senior forskare. Utvärdering av psykiatriprojektet som helhet : Utvärderingen genomförs tillsammans i samarbete mellan processledare, andra medarbetare i projektet som helhet inklusive personer med egenerfarenhet. Kritiska områden för det övergripande syftet med psykiatriprojektet fokuseras att tillvarata brukares/patienters och anhörigas erfarenheter inom reguljär verksamhet inom psykiatriområdet. Utvärderingen kommer dels att inrikta sig på projektets övergripande nivå, dels på delsprojekten. I delprojekten kommer utvärderingar inriktas på att successivt stärka implementering och tillvarata erfarenheter från användande av olika metoder och arbetssätt. Lednings-och samordningsfunktioner Processledare/samordnare Genomfört 2011: En processledare är anställd sedan den 15 augusti 2010 för att samordna de olika delarna i projektet, så att de kan förverkligas. Under 2011 har han arbetat dels med förankring av projektets olika delområden ute i länets psykiatriverksamheter dels med planering och igångsättande av olika aktiviteter.

9 Ansökan kronor Ansökan för 2012 innebär en stor satsning på flera olika nya delområden och det finns ett starkt behov av en processledarfunktion som håller ihop de olika delarna i projektet, inte minst vad gäller de aktiviteter som är knutna till utveckling av nya former för brukar, patient och anhörigmedverkan. Metodstödjare/FoU-ledare, södra länsdelen (GGVV-kommunerna) Genomfört 2011: Sedan augusti 2010 finns en metodstödjare anställd i södra delen av länet, som har till huvuduppgift att följa upp tidigare kompetensutvecklingsinsatser inom detta geografiska område, erbjuda implementeringsstöd samt kartlägga och värdera olika metoder. Metodstödjaren arbetar på uppdrag av en styrgrupp bestående av representanter från Gislaved, Värnamo, Gnosjö och Vaggeryds kommuner samt Värnamo psykiatriska klinik. Personen är anställd av Värnamo Kommun. Metodstödjaren träffar regelbundet processledaren för samordning av arbetet, betr. de delområden projektet som gemensamma för GGVV-kommunerna och övriga länet. Ansökan kronor: kommunerna i södra länsdelen har tillsammans med psykiatriska kliniken påbörjat ett eget lokalt förankrat utvecklingsarbete, där det i ett längre perspektiv finns en vision om uppbyggande av ett lokalt utvecklingscentrum. Det är av stort intresse för övriga länet att få ta del av erfarenheterna i detta arbete och angeläget att det kan slutföras. Därför behöver metodstödjaren få möjlighet att fortsätta sitt arbete även under 2012 och kunna arbeta vidare med den verksamhetsplan som upprättats av den lokala styrgruppen. Utbildare/koordinatörer för specifika delområden, 2 st. Ansökan kr: De två personer som under 2011 arbetat med utbildningar i återhämtningsinriktat arbetssätt och samordnat kontaktmannaskap kommer enligt vår planering att fortsätta med detta även under Det finns dock ett behov av deras tjänster även inom andra delområden, framför allt vad gäller organiseringen av utbildningar kring äldres psykiska hälsa och planeringen av Resursbanken, (Huvudområde III: Modellän ) Det sökta beloppet innefattar dels en heltidstjänst, kr, dels en deltidstjänst, kr (Tjänsteköp från RSMH, Jönköping) Samverkansparter Samtliga tretton kommuner, Jönköpings läns landsting, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) i Jönköpings län, Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser(ifs) i Jönköpings län samt Regionförbundet i Jönköpings län, kommunal utveckling är samverkanspartner i denna ansökan. NSPH:s representanter på länsnivå, som också ingår i styrgrupp psykiatri har deltagit i processen med ansökan och lämnat värdefulla synpunkter. Även IFS ordförande i Jönköpings län har tagit del av ansökan och gett sitt fulla stöd för dess innehåll. Det länsnätverk som bildats inom ramen för projektet med representanter olika psykiatriverksamheter har beretts möjligheter att komma med idéer och uppslag inför utformandet

10 av denna ansökan. Nätverket har förklarat sig stå bakom ansökans allmänna inriktning och huvudinnehåll. Budget, omfattning och tidsplan Ökad kompetens, neuropsykiatrisk diagnos Supported Employment, Supported Education Asp it Äldres psykiska hälsa Case Manager coach Suicidprevention Återhämtningsinriktat arbetssätt, samordnat kontaktmannaskap Studiecirklar Resursbank Integrerad öppenvårdsmottagning BISAM Hälsoutbildning Prevention, anti-stigmatisering Processledare Metodstödjare, södra länsdelen Utbildare/koordinatörer Uppföljning och utveckling inkl. forskning Totalt kr kr kr kr kr kr kr kr kr 1, kr kr kr kr kr kr kr 1, kr 9, kr Vi avser att genomföra de satsningar som finns beskrivna under Egenfinansieringen i projektet är all den tid personalen lägger på att delta i kompetensutveckling. Det finns ingen summa upptagen för vikarietäckning. Verksamheten inom FoUrum och Qulturum bidrar genom sin grundorganisation till implementering, hållbarhet, spridning och långsiktighet. Sammanfattning Jönköpings län vill med denna ansökan ytterligare fördjupa den satsning på baskompetensutveckling som påbörjats under det senaste året. Vi lägger nu mera direkt fokus på konkreta former för patient, brukar och anhöriginflytande och den höjning av baspersonalens kompetens som är nödvändig för att detta ska få genomslag i hela länet. Vi har strävat efter att ansökans olika delar ska förutsätta och understödja varandra och skapa en dynamik som leder till verklig förändring. Detta är ett långsiktigt arbete, som vi ser kommer att

11 sträcka sig över fler år framåt. Vi hoppas att det finns en beredskap på departementsnivå och i Socialstyrelsen att fortsätta stödja vårt kompetensutvecklingsarbete i någon form. Vår utgångspunkt är givetvis att de förändrade arbetssätt m.m., som nu initieras ska upptas i ordinarie verksamhet och permanentas. Ett viktigt underlag för vår ansökan är de erfarenheter som inhämtats genom utbytesresor till Trento i Italien och studiebesök här i landet hos verksamheter, där egen erfarenhet eller komplementär kunskap, som vi valt att benämna det, tas till vara genom direkt medverkan i det psykiatriska arbetet av resurspersoner med sådan kompetens. Vi har dragit slutsatsen att detta bör gå att genomföra även i vårt län, med lämplig anpassning till våra förhållanden. Därutöver ser vi det som nödvändigt, för att uppnå beständiga resultat, att fördjupa kunskaperna om den komplementära kunskapens innehåll och verkningssätt. I vår ansökan ingår därför ett antal forskningsfrågor som vi önskar få besvarade genom att koppla forskarkompetens till projektet. Vi är övertygade om att de nya kunskaper som erhålles är av intresse även på riksnivå och därför är det vår önskan att få bli ett modell-län, så att våra erfarenheter på ett systematiskt sätt kan spridas till övriga kommuner och landsting. Ansökan Kommunerna och Landstinget i Jönköpings län ansöker med stöd av NSPH och IFS via Regionförbundets primärkommunala nämnd om medel motsvarande kr för att utveckla bästa möjliga vård för personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning Jönköping den 15 juni 2011 REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Kommunal Utveckling Karin Westling Utvecklingschef Agneta Jansmyr Landstingsdirektör

12

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Arbete för förändrade attityder och värderingar samt ökad kunskap om psykisk ohälsa, Jönköpings län i samverkan med Hjärnkoll

Arbete för förändrade attityder och värderingar samt ökad kunskap om psykisk ohälsa, Jönköpings län i samverkan med Hjärnkoll MISSIV 2013-05-28 LJ 2013/41 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Arbete för förändrade attityder och värderingar samt ökad kunskap om psykisk ohälsa, Jönköpings län i samverkan med Hjärnkoll

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer

Utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer 1(10) Utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer Inledning, förslag Förslaget är att det inrättas en länsgemensam enhet som ansvarar för rekrytering och utbildning av familjehem

Läs mer

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Förslag till beslut: Bevilja

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Projektplan, självhjälpsgrupper

Projektplan, självhjälpsgrupper REGION JÖNKÖPINGS LÄN Projektplan, självhjälpsgrupper Främjande av psykisk hälsa Ansökan om medel från Finnvedens samordningsförbund 2015-01-07 Utveckla och implementera förebyggande och hälsofrämjande

Läs mer

Simrishamn - Sjöbo Skurup Tomelilla - Ystad

Simrishamn - Sjöbo Skurup Tomelilla - Ystad Simrishamn - Sjöbo Skurup Tomelilla - Ystad Samverkan i sydöstra Skåne SÖSK Hur det hela började. När vi tog våra första steg Miltonprojekt SÖSK 2006-2008 Kartläggning av vuxna med psykiska funktionshinder

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Ledningssystem för samverkan kommun-landsting. Nuvarande upplaga antogs i Läns-LAKO den 25 september 2013

Ledningssystem för samverkan kommun-landsting. Nuvarande upplaga antogs i Läns-LAKO den 25 september 2013 Ledningssystem för samverkan kommun-landsting Nuvarande upplaga antogs i Läns-LAKO den 25 september 2013 Utgångspunkter Till nytta för invånaren Bästa möjliga kvalitet Så effektivt som möjligt och tillsammans

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken 1. Inledning 1.1 Bakgrund Redan 1989 startade ett nätverkssamarbete mellan fackhögskolorna i Jönköping och länets kommuner när det gäller decentraliserad högskoleutbildning. Varje kommun i dåvarande Jönköpings

Läs mer

Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda. Energitillsyn 2011 Jönköpings län

Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda. Energitillsyn 2011 Jönköpings län Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda Energitillsyn 2011 Jönköpings län Miljösamverkan f Samarbetsprojekt för effektivare miljötillsyn i Jönköpings län Miljösamverkan f är ett samarbete mellan kommunerna

Läs mer

Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande

Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande Verksamheter Delområdet Anpassade ACT team typ FACT eller liknande består av två deltagande verksamheter: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska

Läs mer

Pilotprojektet Första hjälpen till psykisk hälsa YMHFA i Jönköpings län

Pilotprojektet Första hjälpen till psykisk hälsa YMHFA i Jönköpings län Pilotprojektet YMHFA i Jönköpings län Margit Ferm Projektledare Ordförande SPES kretsen V ordförande NSPH Jönköpings län Socionom Emma Asserholt Första hjälpare Ungdomsutvecklare Kultur & Fritidsförvaltningen

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Uppstartkonferens 26 februari 2014

Uppstartkonferens 26 februari 2014 Uppstartkonferens 26 februari 2014 Presentation av nationell utvecklingssatsning samt en länsgemensam strategi och utvecklingsplan Tillsammans i länet ska vi förstärka brukarnas delaktighet och inflytande

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege MISSIV 2015-02-26 RJL2015/221 Kommunalt forum Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd skrivelse till Kommunalt

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND 1 (5) Finsamförbundet ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND IDEBESKRIVNING Utgångspunkter Sedan den 1 februari 2011 har i form av socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Socialstyrelsens chefsstödsmanual

Socialstyrelsens chefsstödsmanual Socialstyrelsens chefsstödsmanual Webbaserat stöd vid implementering av Nationella Riktlinjer Hjälp i att prioritera Tillgänglig på socialstyrelsen.se från och med (sen)hösten 2015 (prognos) Chefsstödsmanualen

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se Medlemsorganisationer Riksförbundet Attention Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende

Läs mer

Datum 2010-08-09 Dnr 1001694. Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med. psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden

Datum 2010-08-09 Dnr 1001694. Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med. psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden 044-309 30 90 margot.nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2010-08-09 Dnr 1001694 1 (6) Ökad rekrytering i av personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden Ordförandens

Läs mer

Ansökan till Finsam Lekeberg och Örebro.

Ansökan till Finsam Lekeberg och Örebro. Bilaga 1 Ansökan till Finsam Lekeberg och Örebro. 1 Sammanfattning av ansökan Regionpsykiatrin vill tillsammans med Activa ge personer med långvarig psykiatrisk behandling stöd mot arbete eller utbildning

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Erfarenheter från tre ungdomsprojekt Småland och Öarna Anna Isaksson 2013-11-15

Erfarenheter från tre ungdomsprojekt Småland och Öarna Anna Isaksson 2013-11-15 Erfarenheter från tre ungdomsprojekt Småland och Öarna Anna Isaksson 2013-11-15 Anna Isaksson Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och samhälle Lektor/forskare i sociologi Ännu ett projekt Samhällets

Läs mer

Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie

Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2014-08-28 Veronica Hedlund Lundgren Rev/14024 Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie Rapport 2-14 Projekthantering vid Landstinget i Värmland

Läs mer

Vård och stödsamordningsprojektet. Arbetsseminarium/chefsutbildning Moskogen 4 och 5 februari 2013

Vård och stödsamordningsprojektet. Arbetsseminarium/chefsutbildning Moskogen 4 och 5 februari 2013 Vård och stödsamordningsprojektet Arbetsseminarium/chefsutbildning Moskogen 4 och 5 februari 2013 Bakgrund Vård- och stödsamordningsprojektet arbetar sedan flera år tillbaka för att personer i Dalarna

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Att arbeta inom Stöd och service

Att arbeta inom Stöd och service Att arbeta inom Stöd och service 1 Att arbeta inom Stöd och service Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man på grund av skada eller sjukdom har svårt att fungera utan hjälp. Stöd och service

Läs mer

Projekt psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika. Delrapport

Projekt psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika. Delrapport 0 (16) Psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika Division Psykiatri Diarienummer: LK/140474 Anne-Marie Eriksson, socialpedagog och projektledare Maria Unenge Hallerbäck, barnpsykiater och projekthandledare

Läs mer

NÄRD INTE TÄRD. Kompetensutveckling för socialsekreterare i Jönköpings län 2011-2013. Helena Post Mårtensson Projektledare

NÄRD INTE TÄRD. Kompetensutveckling för socialsekreterare i Jönköpings län 2011-2013. Helena Post Mårtensson Projektledare NÄRD INTE TÄRD Kompetensutveckling för socialsekreterare i Jönköpings län 2011-2013 Helena Post Mårtensson Projektledare FoUrum - samverkan för bästa möjliga socialtjänst 13 kommuner i ett utvecklingspartnerskap

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne 2008-09-15 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Jönköpings län ska bli en region som präglas av högt IT-användande som gynnar en hållbar utveckling. Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs mer

Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga

Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga Margit Ferm Ordförande SPES kretsen i Jönköpings län Medarbetare NASP/KI Bildades 1987 SPES kretsen i Jönköpings län 1997 SPES avdelningen

Läs mer

Case management enligt ACT

Case management enligt ACT Case management enligt ACT NLL i samverkan med Luleå och Bodens kommuner. 6 utsågs att få gå Case management-utbildning. Till deras stöd och hjälp utsågs 6 specialister. Integrerad behandling missbruk

Läs mer

Din hälsa i trygga händer

Din hälsa i trygga händer Bra Liv 2 V å r d c e n t r a l e r n a B r a l i V d i n h ä l s a i t r y g g a h ä n d e r Din hälsa i trygga händer Stora och breda, avseende resurser, möjlig heter och kompetens. Små och nära, avseende

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Lägesrapport från Slussens IPS projekt 150101 150630

Lägesrapport från Slussens IPS projekt 150101 150630 Lägesrapport från Slussens IPS projekt 150101 150630 Organisation, styrning ledning samt förändringar våren 2014 Styrgruppen startade även 2015 utan representation från Landstinget. Under våren 2015 fick

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Projektbeskrivning Skyddsnät

Projektbeskrivning Skyddsnät Projektbeskrivning Skyddsnät När barn och unga råkar illa ut talar man ofta om att samhällets skyddsnät brister. Genom det gemensamma projektet Skyddsnät vill vi arbeta för att förstärka skyddsnätet runt

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Sammanfattningar av KUR-satsningar

Sammanfattningar av KUR-satsningar Sammanfattningar av KUR-satsningar Malmö med partner Inför ansökan genomfördes en workshop där tre gemensamma problemområden ringades in. En kunskapssatsning kommer att genomföras för ca 350 medarbetare.

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Utvärdering av arbetsmetoden Case Management från ett brukarperspektiv

Utvärdering av arbetsmetoden Case Management från ett brukarperspektiv Allmänna utskottet 2008-06-11 49 14 Socialnämnden 2008-06-18 88 21 Dnr 2008/240-75 Utvärdering av arbetsmetoden Case Management från ett brukarperspektiv Ärendebeskrivning Luleå Tekniska Universitet, institutionen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) avseende samverkan

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) avseende samverkan Presentation av Mål/syfte Att genom samverkan bli effektivare och kraftfullare i vår strävan att skapa trygghet och säkerhet för de som verkar, bor och vistas i RäddSamF:s område. RäddSamF skall kunna

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Alla uppdragstagare av projekt finansierade av samordningsförbundet i Trelleborg skall teckna avtal med förbundet och en bilaga till detta avtal skall

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten Utdrag från rapporten FAS 05 En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region Januari 2009 Carina Åberg Malin Ljungzell APeL Forskning och Utveckling Bakgrund FAS

Läs mer

Utbildning, handledning och implementering av vårdoch stödsamordning i Göteborgsområdet

Utbildning, handledning och implementering av vårdoch stödsamordning i Göteborgsområdet Handlingsplan 2013-2015 för Utbildning, handledning och implementering av vårdoch i Göteborgsområdet Antagen av Temagrupp Psykiatri 2013-01-31/revidering 2014-09-04 antagen av temagrupp 2014-10-16 Syfte

Läs mer

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Datum 2012-07-05 Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Kvalitetsdokument Redaktör Dokumentnamn Upprättat (dat.) 2011-11-24 Handlingsplan

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Mötesplatser för kunskap

Mötesplatser för kunskap Täby kommuns anhörigstöd Mötesplatser för kunskap taby.se/anhorigstod Täby kommuns anhörigstöd riktar sig till dig som vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Du ska bo

Läs mer

Projekt EU-kompetens Småland Blekinge. Lärande utvärdering, redovisning EU-coachsatsningen maj 2013. Agneta Klippvik, 2013-05-22

Projekt EU-kompetens Småland Blekinge. Lärande utvärdering, redovisning EU-coachsatsningen maj 2013. Agneta Klippvik, 2013-05-22 Projekt EU-kompetens Småland Blekinge Lärande utvärdering, redovisning EU-coachsatsningen maj 2013 Agneta Klippvik, 2013-05-22 1 EU-coach, förankringen - Satsningen politiskt godkänd eller förankrad genom

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer. Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979)

Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer. Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979) Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979) Fortsatt gemensam utveckling Nytt uppdrag Regeringsuppdrag 2014-2015

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet Kommuner och landsting samarbetar En utbildnings- och förändringssatsning Under 2007-2011 genomförs i Sverige ett projekt som syftar till att att ändra det psykiatriska

Läs mer

Rapport från medborgarpanel 1, om miljö

Rapport från medborgarpanel 1, om miljö Rapport 2008-11-24 Landstingets kansli Kansliavdelning Elinor Sundén Demokratihandläggare Rapport från medborgarpanel 1, om miljö Landstinget i Jönköpings län har för första gången tillfrågat en medborgarpanel

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Delrapport - pilotprojektet YMHFA, Första Hjälpen till Psykisk Hälsa med fokus på unga, i Jönköpings län

Delrapport - pilotprojektet YMHFA, Första Hjälpen till Psykisk Hälsa med fokus på unga, i Jönköpings län 1 NSPH i Jönköpings län 2013 09 09 Delrapport - pilotprojektet YMHFA, Första Hjälpen till Psykisk Hälsa med fokus på unga, i Jönköpings län Inledning Den 27 december 2012 undertecknades ett avtal mellan

Läs mer

Projektplan Hälsofrämjande grupp- och servicebostad

Projektplan Hälsofrämjande grupp- och servicebostad SIG1000, v4.0, 2012-09-24 1 (8) 2015-02-12 Elisabeth Rågård Projektledare Omsorgen för funktionsnedsatta 070-429 07 25 elisabeth.ragard@sigtuna.se Projektplan Hälsofrämjande grupp- och servicebostad Bakgrund:

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET

En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET Plan från och med 2012 och tillsvidare Rehabsteget är en verksamhet i samverkan

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar 2014-12-18 Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar Deltagare: Esbjörn Grandalen, processledare Elisabeth

Läs mer

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Förslag om UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Projekt för utvecklad samverkan kring unga vuxna med allvarlig psykisk ohälsa i Göteborg 2015-02-10 2015-02-06 Styrgruppen för projektet Ordförande Lena Säljö, Göteborgs

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Samordnade insatser vid psykisk sjukdom och missbruk

Samordnade insatser vid psykisk sjukdom och missbruk Samordnade insatser vid psykisk sjukdom och missbruk CM-team för samsjuklighetsgruppen i Jönköpings län med lokala variationer och anpassning även till den lilla kommunen. Aili Sölling, CM i Vetlanda Jennie

Läs mer

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-02 Dnr 1500111 1 (8) Beredningen för psykiatri,

Läs mer

Supported employment. - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping

Supported employment. - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping Supported employment - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping Supported Employment Växte fram i Nordamerika under 70-80-talen Personer med inlärningssvårigheter Alternativ

Läs mer

Utbildare och Coach med fjorton års erfarenhet inom ledarskap, karriär och rehabilitering.

Utbildare och Coach med fjorton års erfarenhet inom ledarskap, karriär och rehabilitering. Norra Mårtensbacken 27 E 853 57 SUNDSVALL 070 255 95 42 coach@jennysandin.se www.jennysandin.se KOMPETENSPROFIL Utbildare och Coach med fjorton års erfarenhet inom ledarskap, karriär och rehabilitering.

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer