Om missbrukarvården i två kommuner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om missbrukarvården i två kommuner"

Transkript

1 Om missbrukarvården i två kommuner Bakgrund och syfte Denna verksamhetstillsyn har genomförts med anledning av anmälningar mot socialnämnden i. Anmälningarna har rest misstanken att socialnämnden vägrar eller försvårar för missbrukare vård på behandlingshem. För att få möjligheter till jämförelser har Länsstyrelsen också valt att granska socialnämnden i. Med denna utgångspunkt för Länsstyrelsens tillsyn har fokus varit att söka efter information som bekräftar eller motbevisar misstanken. Granskningen har därför varit begränsad och har inte omfattat den formella handläggningen av ärenden. Jämställdhetsaspekter skall alltid uppmärksammas vid Länsstyrelsens tillsyn varför det skett också i detta fall. Tillvägagångssätt Socialnämnden i och fick redovisa förteckningar över de personer som under 2002 och fram till februari 2003 ansökt om vård på behandlingshem oavsett beslut, liksom över de personer där socialtjänsten övervägt behovet av vård i behandlingshem oavsett om sådan vård kommit till stånd. Dessutom skulle redovisas de personer som varit aktuella för anmälan enligt LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall) och eventuell utredning och vård enligt denna lag. Socialnämnderna fick också i uppgift att skicka in aktuella riktlinjer, rutiner, vägledningar och andra policydokument för missbrukarvården. Granskningen av dokument och personakter har följts upp med intervjuer av ansvariga tjänstemän och socialsekreterare i och. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN januari 2004 PM om missbrukarvård, Sid 1

2 Sammanfattning Det har inte framkommit något vid granskningen av de båda socialnämndernas agerande, så som detta agerande avspeglas i personakter och utredningar och i intervjuer, som ger stöd för misstanken att nämnderna skulle vägra missbrukare vård på behandlingshem när det finns behov av sådan vård. De styrningssignaler som ges i kommunernas övergripande mål- och policydokument står i överensstämmelse med socialtjänstlagen men bör kompletteras med ett tydligare genusperspektiv. bör på ett bättre sätt engagera personalen i framtagandet av policyprogram. Det är positivt att socialnämnd har dokumenterade riktlinjer för missbruksvården. Dessa innehåller dock formuleringar och villkor som inte står i samklang med socialtjänstlagens intentioner och de skulle kunna ge styrningseffekter som innebär att missbrukare inte får den vård de kan behöva. socialnämnds riktlinjer saknar genusperspektiv och bör kompletteras. socialnämnd bör utforma skrivna riktlinjer för missbrukarvården. Den öppenvård som socialnämnderna erbjuder är dåligt beskriven till sitt innehåll, genomförandet är oplanerat och det saknas uppföljning och utvärdering av dess resultat. I båda kommunerna behöver förbättringar genomföras. I båda kommunerna finns grupper av missbrukare som nämnderna inte når med sin verksamhet. Nämnderna bör överväga hur arbetsmetoderna skall utvecklas för att även dessa missbrukare skall kunna nås med erbjudande om stöd och hjälp även i form av vård på behandlingshem. Denna tillsyn har inte visat att nämnderna skulle underlåta att inleda utredningar enligt LVM när det finns skäl att göra det. Resultat Policyprogram och riktlinjer Effekten av denna typ av styrande dokument om de finns kan sägas vara beroende dels av innehållet och dels av hur känt och förankrat innehållet är i den organisation som skall styras. När det gäller analys av innehållet kan man reflektera över om dokumenten innehåller kommun-eget material eller består av omformulerad eller direkt avskriven lagtext? Vad poängteras i texten och står textens innehåll i överensstämmelse med lagstiftningen? Innehåller dokumenten konkreta handläggningsregler? Frågan hur förankrat innehållet är kan i sin tur sägas bero på hur dokumentet tagits fram, om personal varit engagerad i formulering av mål och rutiner etc. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN januari 2004 PM om missbrukarvård, Sid 2

3 eller om dokumenten upplevs som utifrån eller uppifrån kommande. Andra faktorer som har betydelse är hur berörd personal har informerats om innehållet och om dokumentens innehåll uppfattas som angeläget och användbart i det dagliga arbetet. Innehåll i policyprogram Det finns ett Alkohol- och drogpolitiskt program för kommun , antaget Där konstateras att den som behöver hjälp för att komma ifrån sitt missbruk skall erbjudas lämpliga behandlingsinsatser och att det från kommunens sida är viktigt att en missbrukare får så bra hjälp som möjligt för satsade resurser. Önskvärt är att missbrukaren kan erbjudas stöd, behandling och vård i den närmiljö där han/hon skall fortsätta att fungera efter att stöd och behandling upphört. Programmet uppmärksammar att även barn och anhöriga kan behöva stöd men saknar genusperspektiv. Det gäller såväl beträffande de allmänt inriktade insatserna som i skrivningarna om vård och behandling för den enskilde. IFO-plan , som är under revidering, innehåller övergripande formuleringar om socialtjänstens ansvar att förebygga och motverka missbruk samt att aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som behövs. Hjälpen skall planeras och lämnas i samförstånd med den enskilde. Stöd och hjälp skall lämnas även till anhöriga och till barnen. IFO-planen har en inledande formulering om att jämställdhetsperspektivet skall beaktas men det saknas konkretiseringar i det avsnitt som behandlar missbruksarbetet. De övergripande målen och åtgärdsplanerna är till sitt innehåll i huvudsak jämförbara och de är i båda fallen utformade utifrån vad socialtjänstlagen anger om vården av missbrukare och nämndernas ansvar för denna. Genusperspektivet behöver förtydligas och utvecklas i båda kommunernas policyprogram. Förankring av policyprogram Länsstyrelsen har intervjuat gruppledaren och en socialsekreterare. Kunskapen om det alkohol- och drogpolitiska programmet är dålig och ingen av den nuvarande personalen deltog vid utformningen av programmet. Programmet har ingen betydelse för det dagliga arbetet. Länsstyrelsen har intervjuat sektionschefen och två socialsekreterare. Personalen har varit involverad i framtagningen av IFO-planen och känner att den speglar idéer de kan ställa upp på. De menar också att det dagliga LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN januari 2004 PM om missbrukarvård, Sid 3

4 arbetet påverkas av målformuleringarna; t.ex. betoningen av behandlingsplaner i ett tidigt skede och synen på öppenvård. behöver se över formerna för hur policyprogrammet tas fram för att på ett bättre sätt engagera personalen i arbetet och för att därigenom bättre ta tillvara deras kunskap och erfarenhet från området. Innehåll i riktlinjer Socialnämnden i har inte tagit fram skriftliga riktlinjer för handläggningen av missbruksärenden. Det finns muntligt formulerade riktlinjer som säger att beslut om placering på behandlingshem skall föregås av en grundlig utredning. Arbetsutskottet, som är delegat, har som praxis att inte bevilja mer än tre månader i taget och utskottet förväntar sig en tät och regelbunden uppföljning och redovisning. Socialförvaltningens Handbok innehåller Riktlinjer för missbruksvården i kommun och direkta handläggningsanvisningar för Frivillig institutionsplacering av vuxna med missbruksproblem. Den inledande meningen i Riktlinjer för missbruksvården. lyder: I socialtjänstlagen betonas den enskildes ansvar för sina handlingar och sin livsföring. I Handboken finns följande noteringar beträffande frivillig institutionsplacering av vuxna med missbruksproblem. I första hand skall vård i öppna former i den egna kommunen övervägas. Missbrukaren skall hänvisas till frivilliga föreningar och Navet och Innan en institutionsplacering kan övervägas ska sådana kontakter ha etablerats. Vidare. Om förutsättningar saknas för vård i öppna former kan en institutionsplacering övervägas. Det finns också regler om att missbrukaren som söker vård på behandlingshem redan innan institutionsplacering kan övervägas skall ha etablerat regelbunden kontakt med de föreningar, organisationer och vårdgivare som i samband med utskrivningen skall medverka i eftervården. Om det finns avtal med behandlingshem skall dessa väljas i första hand och placering i annan vårdform kan bli aktuell endast om synnerliga skäl finns. Om tvångsvård enlilgt LVM sägs att sådan skall övervägas om vårdbehovet inte kan tillgodoses på frivillig väg. Riktlinjerna saknar skrivning om genusperspektivet. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN januari 2004 PM om missbrukarvård, Sid 4

5 Det finns inget krav att socialnämnden skall ha skrivna riktlinjer för t.ex. missbrukarvården. Enligt Länsstyrelsens bedömning bör dock socialnämnden ta fram skrivna riktlinjer för missbruksarbetet. Det är av flera anledningar lämpligt att sådana riktlinjer formuleras. De tydliggör socialnämndens viljeinriktning både för handläggarna, för allmänheten och för den enskilde som kan vara i behov av bistånd för sitt missbruk. De kan också underlätta handläggningen av enskilda ärenden och bidra till enhetlighet och rättssäkerhet. På detta sätt kan alltså riktlinjer bidra till att verksamhetens kvalitet systematiskt utvecklas och säkras i enlighet med 3 kap. 3 socialtjänstlagen. Även om Länsstyrelsen, som framgår av det följande, har vissa kritiska synpunkter på nämndens riktlinjer, är det viktigt att konstatera att Länsstyrelsen är positiv till att nämnden lagt energi på att formulera dessa riktlinjer. Den process där nämnden och personalen gemensamt utarbetar skrivna riktlinjer är ett väsentligt inslag för att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet i enlighet med 3 kap. 3 socialtjänstlagen. Den enskildes ansvar Det är förvisso så att den enskilde har ett eget ansvar för sin situation. Det är sålunda enligt 4 kap. 1 SoL först när den enskilde inte själv kan tillgodose sina behov som rätt till bistånd föreligger. Det är däremot inte korrekt att påstå att socialtjänstlagen betonar den enskildes ansvar och när socialnämnden i sina riktlinjer lyfter fram detta påstående i första meningen i riktlinjerna ger man dessa en ton som inte står i samklang med socialtjänstlagen. Tvärtom uttrycker socialtjänstlagen det ansvar socialtjänsten har för att med hänsynstagande till människans eget ansvar hjälpa och bistå. När det gäller gruppen missbrukare framgår tydligt av 5 kap. 9 att socialnämnden aktivt skall sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån sitt missbruk. Detta kommer fram i riktlinjernas andra stycke. Öppenvård i första hand Det är rimligt att socialnämnden i första hand överväger öppna vårdformer på hemmaplan. Den vård som erbjuds skall naturligtvis inte vara mer ingripande i det dagliga livet än vad som erfordras och erfarenheter visar att många missbrukare kan få god hjälp med öppenvård. Enligt Länsstyrelsens mening är emellertid inte riktlinjerna på denna punkt utformade i enlighet med socialtjänstlagens intentioner och de kan ge styrningseffekter som innebär att missbrukare inte får den vård och behandling de behöver. Det kan t.ex. medföra att ansökningar om vård på behandlingshem inte blir dokumenterade, att önskemål om behandling omformuleras under utredningsprocessen eftersom missbrukare ändå inte kan få åka till behandlingshem eller att handläggare inte tar initiativ till institutionsvård trots att öppenvårdsinsatser inte ger resultat. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN januari 2004 PM om missbrukarvård, Sid 5

6 Överväga institutionsplacering, kontakt med frivilligorganisationer I ett nästa steg konstaterar socialnämnden att om det saknas förutsättningar för vård i öppna former kan en institutionsplacering övervägas om missbrukaren har etablerat kontakt med frivilliga föreningar eller Navet. Det finns inte stöd i socialtjänstlagen att kräva att missbrukaren skall ha dessa kontakter för att han/hon skall kunna bevilljas vård på behandlingshem. Däremot är det självklart viktigt för att vården skall få önskvärt resultat att missbrukaren före eller under tiden på behandlingshem förbereder och får hjälp att förbereda eftervården genom att etablera kontakter som kan erbjuda social gemenskap och stöd efter hemkomsten. Om öppenvård inte bedöms kunna fungera torde det vara så att den enskilde missbrukaren inte själv eller på annat sätt kan tillgodose sitt behov av vård och behandling. Att i en sådan situation endast överväga vård på institution är inte i överensstämmelse med det ansvar nämnden har enligt 5 kap. 9 socialtjänstlagen att aktivt sörja för att missbrukaren får vård. Enligt Länsstyrelsens bedömning är det socialnämndens ansvar i en sådan situation att aktivt försöka motivera missbrukaren till vård på behandlingshem. Om det inte är framgångsrikt och om missbruket är så allvarligt att förutsättningarna i 4 LVM är uppfyllda skall nämnden ansöka om vård enligt LVM. Det är alltså inte tillräckligt att överväga tvångsvård enligt LVM så som uttrycks i nämndens riktlinjer. Val av behandlingshem Formuleringen i riktlinjerna saknar aktualitet eftersom inte har avtal med något behandlingshem. Följande bör dock observeras. Eventuella avtal mellan socialnämnden och vissa behandlingshem har endast begränsad betydelse. Val av institution måste göras utifrån en sammanvägning av olika faktorer, såsom den enskildes vårdbehov i förhållande till den behandlingsinriktning som erbjuds på ett visst behandlingshem, kostnaden för en viss behandling i jämförelse med behandling på ett annat behandlingshem och inte minst den enskildes önskemål. Även om den enskilde inte har obegränsad frihet att välja framgår av kammarrättsdomar att missbrukarens egen vilja är viktig vid val av behandlingshem. Se t.ex. Kammarrätten i Jönköping , , Kammarrätten i Stockholm , och Kammarrätten i Stockholm , Genusperspektiv Riktlinjerna berör inte de olikheter som förekommer i manligt respektive kvinnligt missbruk, olikheterna i konsekvenser för den enskilde missbrukaren beroende på kön och de olika former av bistånd som kan behövas. Riktlinjerna behöver kompletteras på denna punkt. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN januari 2004 PM om missbrukarvård, Sid 6

7 Förankring av riktlinjer Länsstyrelsen har intervjuat gruppledaren och en socialsekreterare. Man har ingen större tilltro till skrivna riktlinjer som gärna blir hyllvärmare utan aktualitet. De kan också försvåra den individuella behovsbedömningen. De intervjuade känner inte att socialnämnden skulle begränsa möjligheten till institutionsvård för missbrukare eller att handläggarnas bedömning av nödvändig vård skulle ifrågasättas. De understryker också betydelsen av att ha en fungerande öppenvård. Länsstyrelsen har intervjuat sektionschefen och två socialsekreterare. Riktlinjerna har tagits fram av arbetsgruppen tillsammans med förvaltningsledningen. De är fastställda av socialnämnden 2002 och ska revideras. Datum för detta är inte fastställt. Enligt de intervjuade personerna finns det ingenting vare sig i riktlinjerna eller i outtalade förhållningsregler som skulle begränsa möjligheten för en missbrukare att få vård på behandlingshem. Besluten att bevilja vård på behandlingshem är delegerade till sektionschefen. De professionella bedömningarna av vårdbehov och lämplig vårdform har aldrig ifrågasatts av socialnämnden. Betoningen på öppenvårdsinsatser är viktig även i samband med vård på behandlingshem. Det leder till en bättre helhetssyn där institutionsvården följer efter en ordentlig utredning och behovsbedömning i kombination med öppenvård och där institutionsvården sedan följs av eftervård på hemmaplan. Intervjupersonerna i båda kommunerna är entydiga i sin bedömning att möjligheten till vård på behandlingshem inte begränsas utan kan genomföras när handläggarna gör bedömningen att sådan vård är nödvändig. Aktgranskning Antal, ålder, kön m.m. Socialnämnderna ombads bl.a. att redovisa förteckningar över de personer som oavsett beslut varit aktuella för vård på behandlingshem efter ansökan eller socialtjänstens eget övervägande. Dessutom skulle personer som varit aktuella för LVM-anmälan och eventuell utredning och vård redovisas. I granskades 12 akter av 21 redovisade; 8 män och 4 kvinnor. Åldern varierade mellan 19 år och 65 år. I granskades 10 personakter av totalt 27 redovisade; 5 män och 5 kvinnor. Åldern varierade mellan 32 år och 68 år. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN januari 2004 PM om missbrukarvård, Sid 7

8 Sökt och erbjuden vård 10 personer, 3 kvinnor och 7 män, hade ansökt om vård på behandlingshem i sammanlagt 14 ansökningar. 11 ansökningar beviljades och 1 var ännu inte prövad vid granskningen. 1 ansökan togs tillbaka före beslut och 1 ansökan blev aldrig utredd. I ett fall framgår det att ansökan var ett resultat av motivationsarbete. I ett av besluten beviljades inte ansökan fullt ut med den behandlingstid som ansökan avsåg. 6 personer, 2 kvinnor och 4 män, hade ansökt om vård på behandlingshem i sammanlagt 9 ansökningar. I ett fall framgår det att ansökan var ett resultat av motivationsarbete. 7 ansökningar beviljades och 1 var ännu inte prövad vid granskningen. I ett av besluten beviljades inte ansökan fullt ut med den tid som ansökan avsåg. En ansökan som avsåg kontraktsvård enligt 34 lagen om kriminalvård avslogs av nämnden men beslutet ändrades av Länsrätten efter överklagande. Det är bara i ett fall, i kommun, som socialnämnden avslagit en ansökan om vård på behandlingshem. Beslutet ändrades sedermera av Länsrätten. Det finns alltså inte stöd för att påstå att nämnderna skulle vägra missbrukare vård på behandlingshem och istället erbjuda öppenvård. Det gäller åtminstone de missbrukare som har egen kraft och förmåga att söka hjälp. Slutsatsen bygger också på förutsättningen att alla som ansöker för det första får sin ansökan dokumenterad och utredd och för det andra får sin sak prövad. I de granskade personakterna har Länsstyrelsen funnit 1 dokumenterad ansökan, kommun, som aldrig utretts och avslutats med beslut. Det är naturligtvis en brist att ansökan inte utretts i vederbörlig ordning. Socialtjänstens eget motivationsarbete har redovisat att man under de fjorton månader som granskningen avsåg övervägt behov av vård på behandlingshem eller på eget initiativ inlett LVM-utredning beträffande 10 personer. 7 av dessa gjorde egen ansökan om behandling. 4 av de 10 erhöll vård på behandlingshem eller i ett fall i familjehem. Motsvarande antal var i kommun 6 personer och 1 av dessa gjorde egen ansökan om behandling. 3 av de 6 erhöll vård på behandlingshem. I förhållande till det antal människor i och som kan förmodas ha utvecklat alkoholberoende når socialtjänsten endast ett fåtal. Detta förhållande bör ge socialnämnderna anledning att fundera över hur man skall utveckla sina arbetsmetoder för att kunna nå och erbjuda stöd och hjälp till gruppen dolda missbrukare. Redan innan alkoholkonsumtionen i landet började accelerera under talet gjordes skattningen att ungefär 10 % av den vuxna befolkningen var högkonsumenter av alkohol och att i sin tur ca 10 % av dessa, dvs. ca 1 % av LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN januari 2004 PM om missbrukarvård, Sid 8

9 den totala vuxna befolkningen, hade utvecklat ett svårt alkoholberoende. Det finns ingen anledning att tro att denna grupp minskat i antal. För motsvarar 1 % av den vuxna befolkningen ungefär 200 personer och för ungefär 150 personer. Om man ställer dessa siffror i relation till det antal missbrukare som socialtjänsten nått med eget motivationsarbete och övervägt vård på behandlingshem, 10 respektive 6 personer, så kan man ana vidden av det dolda missbruket. Öppenvård Det framgår av 7 av 10 granskade -ärenden att den enskilde i något skede beviljats öppenvårdsinsatser. För är motsvarande antal 3 av 12. Formerna för och innehållet i den öppenvård som erbjuds har inte varit fokus för denna tillsyn. Länsstyrelsen har ändå inte kunnat undvika att se att den öppenvård som framträder i dokumentationen är bristfälligt planerad, till innehållet otydlig och den har inte heller följts upp och utvärderats. Det är inte tillfredsställande att nämnderna hänvisar människor som kan ha svåra missbruksproblem till en sådan öppenvård. Det finns visserligen utredningar och beslut om öppenvård i flertalet ärenden men det är bara i 3 fall av 10 som man, med god vilja, kan läsa ut något om det konkreta innehållet i öppenvården. Behandlingsplaner saknas helt () eller är schablonmässigt utformade och innehåller ett antal punkter, i stort överensstämmande från ärende till ärende, där det framgår vad missbrukaren ska göra (). Samtycke till dessa planer saknas oftast och endast i ett ärende har det gått att hitta någon uppföljning av insatsen. LVM Under granskningsperioden tog inte emot någon LVM-anmälan (6 LVM) men inledde utredning enligt 7 LVM för 3 personer, 2 kvinnor och 1 man. Utredningen ledde till ansökan och beslut om vård enligt LVM i ett fall. Under samma tid tog emot en anmälan beträffande en man. Denna ledde till vård på behandlingshem enligt socialtjänstlagen. För en kvinna inleddes utredning på nämndens eget initiativ. Denna utredning avslutades när ett omedelbart omhändertagande (13 LVM) upphävdes av Länsrätten och övergick i utredning enligt socialtjänstlagen. Mot bakgrund av det som framkommit i denna tillsyn kan man inte påstå att socialnämnderna skulle undvika att inleda utredningar enligt LVM när det finns skäl att genomföra sådana. Det kan ändå finnas anledning för nämnderna att reflektera över om man inte oftare bör inleda LVM-utredning beträffande personer där missbrukssituationen inte förbättras trots motivationsinsatser och försök med öppenvård. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN januari 2004 PM om missbrukarvård, Sid 9

10 Lagtext Utdrag ur socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap. Rätten till bistånd 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Missbrukare 9 Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden skall i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen fullföljs. Utdrag ur Lag om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870) 4 Tvångsvård skall beslutas, om någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk och vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen (1980:620) eller på något annat sätt och han till följd av missbruket 1) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, 2) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller 3) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. 5 Länsrätten beslutar om beredande av tvångsvård. 7 Socialnämnden skall inleda utredning, när den genom anmälan enligt 6 eller på något annat sätt har fått kännedom om att det kan finnas skäl att bereda någon tvångsvård. ( ) 13 Socialnämnden eller polismyndigheten får besluta att en missbrukare omedelbart skall omhändertas. Om 1) det är sannolikt att han kan beredas vård med stöd av denna lag, och 2) rättens beslut om vård inte kan avvaktas på grund av att han kan antas få sitt hälsotillstånd allvarligt försämrat om han inte får omedelbar vård, eller på grund av att det föreligger en överhängande risk för att han till följd av sitt tillstånd kommer att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN januari 2004 PM om missbrukarvård, Sid 10

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

AKTUELL LAGSTIFTNING. Baskurs Missbruks- och beroendefrågor den 26 november 2010

AKTUELL LAGSTIFTNING. Baskurs Missbruks- och beroendefrågor den 26 november 2010 AKTUELL LAGSTIFTNING Baskurs Missbruks- och beroendefrågor den 26 november 2010 Berörda lagar en översikt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) HSL Socialtjänstlagen (2001:453), SoL Lagen (1988:870) om

Läs mer

Lagstiftning inom missbrukarvården SoL, LVU och LVM. Johan Dahlström Kurator Beroendecentrum, avdelning 1 Malmö

Lagstiftning inom missbrukarvården SoL, LVU och LVM. Johan Dahlström Kurator Beroendecentrum, avdelning 1 Malmö Lagstiftning inom missbrukarvården SoL, LVU och LVM Johan Dahlström Kurator Beroendecentrum, avdelning 1 Malmö Socialtjänstlagen (SoL) 1 kap. Socialtjänstens mål 1 Samhällets socialtjänst skall på demokratins

Läs mer

Handläggning av LVM-ärenden i Finspång och Mjölby En studie av åtta ärenden

Handläggning av LVM-ärenden i Finspång och Mjölby En studie av åtta ärenden Handläggning av LVM-ärenden i Finspång och Mjölby En studie av åtta ärenden LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten RAPPORT 1998-09-25 sid 2 (9) 502-7316-1998 502-7321-1998 Enligt sändlista Granskning

Läs mer

Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall Kriterier för LVM-vård 4 Tvångsvård skall beslutas om, 1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel

Läs mer

2006-09-01. Dnr SN 2006/81. Riktlinjer. Insatser till personer med missbruk och beroendeproblem

2006-09-01. Dnr SN 2006/81. Riktlinjer. Insatser till personer med missbruk och beroendeproblem 2006-09-01 Dnr SN 2006/81 Riktlinjer Insatser till personer med missbruk och beroendeproblem Nacka kommun Innehåll INLEDNING...1 LAGSTIFTNING...1 KOMMUNENS UTGÅNGSPUNKTER...2 HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION...2

Läs mer

Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare, LVM-ärenden 1997

Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare, LVM-ärenden 1997 Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare, LVM-ärenden 1997 Ansökningar om tvångsvård enligt 11 LVM 55 50 45 40 35 30 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Omedelbara omhändertaganden enligt 13 LVM

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

Socialtjänstlagens uppbyggnad

Socialtjänstlagens uppbyggnad Socialtjänstlagens uppbyggnad Lagen innehåller 16 kapitel med tillhörande paragrafer 1. Socialtjänstens mål 2. Kommunens ansvar 3. Socialnämndens uppgifter 4. Rätten till bistånd 5. Särskilda bestämmelser

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 17 mars 2010 KLAGANDE Socialnämnden i Sundsvalls kommun 851 85 Sundsvall MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls beslut den 7 mars

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare, LVM-ärenden 1999

Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare, LVM-ärenden 1999 Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare, LVM-ärenden 1999 Ansökningar om tvångsvård enligt 11 LVM 70 65 60 55 50 45 40 35 30 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Omedelbara omhändertaganden

Läs mer

HANDLÄGGNING AV VUXNA MISSBRUKARE SAMT VUXNA ANHÖRIGA OCH NÄRSTÅENDE

HANDLÄGGNING AV VUXNA MISSBRUKARE SAMT VUXNA ANHÖRIGA OCH NÄRSTÅENDE Individ- och familjeomsorgen Socialförvaltningen HANDLÄGGNING AV VUXNA MISSBRUKARE SAMT VUXNA ANHÖRIGA OCH NÄRSTÅENDE Handläggare: Befattning Sara Bouacid Socialsekreterare Upprättad: 2014-01-28 Version:

Läs mer

1(12) Myndighetsbeslut - Vuxna med beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa. Styrdokument

1(12) Myndighetsbeslut - Vuxna med beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa. Styrdokument 1(12) Myndighetsbeslut - Vuxna med beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa Styrdokument 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02, 207 Dokumentansvarig 1:e Socialsekreterare

Läs mer

LAG OCH REGELSTYRD. Vägledande principer 2013-04-15. Socialtjänstlagen (2001:453) Helhetssyn Målinriktad ramlag med rättighetsinslag

LAG OCH REGELSTYRD. Vägledande principer 2013-04-15. Socialtjänstlagen (2001:453) Helhetssyn Målinriktad ramlag med rättighetsinslag LAG OCH REGELSTYRD Socialtjänstlagen SoL Förvaltningslagen Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU Lag om vård av missbrukare i vissa fall LVM Offentlighets och sekretesslagen Lagen om stöd

Läs mer

Ärendet Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL

Ärendet Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL JuL Socialstyrelsen T/Regionala tillsynsenheten sydöst/sekl Christel Magnusson christel.magnusson@socialstyrelsen.se BESLUT 2012-06-27 Dnr 9.1-30370/2012 1(8) Linköping kommun Stadshuset 581 81 Linköping

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 28 juni 2011 KLAGANDE Socialnämnden i Lessebo kommun Box 13 360 50 Lessebo MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall; SFS 2005:467 Utkom från trycket den 17 juni 2005 utfärdad den 9 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm BESLUT +nspektionen forvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) Avdelning mitt Cathrine Lauri cathrine.laurigivo.se Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Anmälan angående remiss om behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (Ds 2009:18)

Anmälan angående remiss om behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (Ds 2009:18) SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIAL A FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2009-05-19 Handläggare: Pia Ludvigsen Ehnhage Telefon: 08 508 25 911 Till Socialtjänst-

Läs mer

Fråga om omfattningen av den prövning domstolarna ska göra i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen.

Fråga om omfattningen av den prövning domstolarna ska göra i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen. HFD 2013 ref 39 Fråga om omfattningen av den prövning domstolarna ska göra i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen. Lagrum: 4 kap. 1 och 5 kap. 9 socialtjänstlagen (2001:453) G.J. hade ett konstaterat

Läs mer

Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare, LVM-ärenden 1998

Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare, LVM-ärenden 1998 Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare, LVM-ärenden 1998 Ansökningar om tvångsvård enligt 11 LVM 70 65 60 55 50 45 40 35 30 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Omedelbara omhändertaganden

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Socialstyrelsen tillsyn över hälso- och sjukvård, geografiskt i sex regioner med huvudkontor i Stockholm.

Socialstyrelsen tillsyn över hälso- och sjukvård, geografiskt i sex regioner med huvudkontor i Stockholm. Socialstyrelsens l tillsyn Socialstyrelsen tillsyn över hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet för funktionshindrade. Socialstyrelsens tillsynsavdelning är uppdelad Socialstyrelsens tillsynsavdelning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 20 juni 2013 KLAGANDE Båstads kommun 269 80 Båstad MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 17 december 2012 i mål

Läs mer

LVM. Ett ofullständigt urval paragrafer med fokus på vad personal inom akutsjukvården kan behöva veta. Frivillighet är grunden

LVM. Ett ofullständigt urval paragrafer med fokus på vad personal inom akutsjukvården kan behöva veta. Frivillighet är grunden LVM Ett ofullständigt urval paragrafer med fokus på vad personal inom akutsjukvården kan behöva veta Michael Rangne Specialist i psykiatri Norra Sttockholms Psykiatri Februari 2012 Frivillighet är grunden

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

SiS i korthet 2012 En samling statistiska uppgifter om SiS

SiS i korthet 2012 En samling statistiska uppgifter om SiS SiS i korthet 2012 En samling statistiska uppgifter om SiS Innehåll Sis uppdrag...3 Innehållet i rapporten...4 Ungdomsvård 2012...5 Platser på särskilda ungdomshem...5 Intagningar på särskilda ungdomshem...5

Läs mer

Riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Klippan

Riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Klippan Riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Klippan Antagen i socialnämnden 52 Socialnämnden har valt att erbjuda en vårdkedja som ska präglas av en humanistisk människosyn med respekt och tillit till

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 november 2011 KLAGANDE Socialnämnden i Kristinehamns kommun 681 84 Kristinehamn MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlag Socialtjäns en tlag,

LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlag Socialtjäns en tlag, LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlagen, LVM LVU SoL LSS Men hur och när? SoL LSS LVU LVM LVU och LVM Tvångslagar på samma sätt som LPT Det är svårt att omhändertaga någon Dessa lagar tas till när det mesta

Läs mer

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic De grundläggande bestämmelserna om myndigheternas skyldighet att registrera allmänna handlingar. Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn TILLSYNSRAPPORT 1 (8) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag G2 2013 v 2.1 2014-01-23 Dnr 10.1-44318/2013 1(8) Avdelning sydväst Annelie Andersson annelie.andersson@ivo.se Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet Enheten för socialjuridik 106 30 Stockholm

Läs mer

Lagstiftning och samverkan

Lagstiftning och samverkan Lagstiftning och samverkan K O N N Y L I N D B L O M Tidsschema Grundläggande lagstiftning som styr Hälso- och sjukvården samt Socialtjänsten. Samverkan med fokus på svårigheter (egna erfarenheter). Lagstiftning

Läs mer

xe8&feature=related

xe8&feature=related LAG OCH REGELSTYRD Socialtjänstlagen SoL Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU Lag om vård av missbrukare i vissa fall LVM LOB lag om omhändertagande av berusade personer LSU Lag om verkställighet

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:776 Utkom från trycket den 7 december 2012 utfärdad den 29 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 19 november 2009 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Andreas Victor Storgatan 30 831 30 Östersund MOTPART Socialnämnden i Östersunds kommun 831 82 Östersund ÖVERKLAGAT

Läs mer

förmedlingsmedel/egna medel

förmedlingsmedel/egna medel RIKTLINJER förmedlingsmedel/egna medel Dokumentets syfte Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggare samt ge information till medborgare. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Barnperspektivet vid långvarigt ekonomiskt bistånd och i avhysningsärenden

Barnperspektivet vid långvarigt ekonomiskt bistånd och i avhysningsärenden Rapport 2007:67 Barnperspektivet vid långvarigt ekonomiskt bistånd och i avhysningsärenden Länsstyrelsens granskning av hur barnperspektivet fått genomslag i handläggningen av ekonomiskt bistånd och i

Läs mer

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att BESLUT ExP Z6 t C4--61( 756 inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3492/2014 1(8) Avdelningmitt SusanneGerlecz Susanne.Gerleczgivo.se Trosa kommun Socialnämnden 619 80 TROSA Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

SiS i korthet 2015 En samling statistiska uppgifter om SiS

SiS i korthet 2015 En samling statistiska uppgifter om SiS SiS i korthet 2015 En samling statistiska uppgifter om SiS Innehåll SiS uppdrag...3 Innehållet i rapporten...4 Ungdomsvård 2015...5 Platser på särskilda ungdomshem...5 Intagningar på särskilda ungdomshem...5

Läs mer

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare Handläggare Maria Degerman Omsorgschef 033-231334 maria.degerman@bollebygd.se FÖRSLAG DATERAT 2009-08-03 Riktlinje Fastställd av omsorgsnämnden 2009-09-24 xx 1 (10) Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Läs mer

Revisionsrapport Motala kommun

Revisionsrapport Motala kommun Revisionsrapport Uppföljning av granskningar från 2011 Motala kommun Håkan Lindahl Innehållsförteckning Inledning 1 Kommunstyrelsen 2 Granskning av IT-verksamheten 2 Socialnämnden 4 Granskning av uppföljning

Läs mer

POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: TELEFAX: E-POST: WWW: LINKÖPING Östgötagatan e.lst.

POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: TELEFAX: E-POST: WWW: LINKÖPING Östgötagatan e.lst. Tvångsomhändertaganden enligt LVU år 2007 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND 701-17828-2008 FÖRORD Länsstyrelsen har enligt 13 kapitlet 2 socialtjänstlagen tillsyn över den socialtjänst som kommunerna inom länet

Läs mer

Socialtjänstens förebyggande arbete mot missbruk enligt SoL och LVM

Socialtjänstens förebyggande arbete mot missbruk enligt SoL och LVM Socialtjänstens förebyggande arbete mot missbruk enligt SoL och LVM Socialtjänstens uppgifter 3 kap. 1 SoL Till socialnämndens uppgifter hör att 1) göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen,

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 (5) 2011-10-15 AdmD-277-2011 2011-05-27 S2011/4504/FST. Socialdepartementet 103 33 Stockholm

REMISSYTTRANDE 1 (5) 2011-10-15 AdmD-277-2011 2011-05-27 S2011/4504/FST. Socialdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2011-10-15 AdmD-277-2011 Ert datum Ert diarienr 2011-05-27 S2011/4504/FST Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Bättre insatser vid missbruk och beroende

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används:

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används: STYRDOKUMENT DATUM 2015-11-09 Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används: Barnavårdsutredning - den utredningsprocess som Socialtjänstlagen föreskriver ska

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Ljusdal

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Ljusdal TILLSYNSRAPPORT 1 (9) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Ljusdal Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje Division allmänmedicin 1 5

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje Division allmänmedicin 1 5 LK/152219 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje Division allmänmedicin 1 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Christina Ledin, med. sakkunnig Landstingsdirektör

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar

Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar Revisionsrapport Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar Uppvidinge kommun Datum 2009-02-18 Författare Stefan Wik Eva Gustafsson 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att BESLUT egp inspektionen forvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3485/20141(7) Avdelningmitt SusanneGerlecz Susanne.gerleczgivo.se Nyköpings kommun Socialnämnden 611 83 Nyköping Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

BESLUT Dnr /20141(5) Strängnäs kommun Socialnämnden STRÄNGNÄS

BESLUT Dnr /20141(5) Strängnäs kommun Socialnämnden STRÄNGNÄS BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3490/20141(5) Avdelning mitt Tor Nilsson tor.nilssongivo.se Strängnäs kommun Socialnämnden 645 80 STRÄNGNÄS Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Information om en utredning

Information om en utredning Information om en utredning - Information om utredningar enligt socialtjänstlagen 11 kap. 1 Hofors kommun 2009 Varför görs en utredning? Orsaken till att socialtjänsten inleder en utredning kan vara att:

Läs mer

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn Beslut 2010-09-22 Diarienummer 9.1-18156/2010 1(12; MARKS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden Marks kommun 511 80 Kinna Diarienr 2010-09- 2 2 Qiarieplanbeteckn

Läs mer

SiS statistik år 2009

SiS statistik år 2009 SiS statistik år 2009 Linda Knudsdotter Vanström Sofie Mörner Mats Sonefors Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sidnr INLEDNING... 6 BEGREPP... 8 UNGDOMSVÅRD ÅR 2009... 10 Platser och beläggning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2014 KLAGANDE Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Örebro kommun Box 34110 701 35 Örebro MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012 REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS Kvalitetssäkring av genomförandeplaner Emmaboda kommun 9 oktober 2012 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga

Läs mer

POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: TELEFAX: E-POST: WWW: LINKÖPING Östgötagatan e.lst.

POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: TELEFAX: E-POST: WWW: LINKÖPING Östgötagatan e.lst. Tvångsvård av missbrukare 2007 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten Dnr 701-28579-2007 FÖRORD Länsstyrelsen har tillsyn över kommunernas socialtjänst. Målet med denna är att utveckla socialtjänsten

Läs mer

Ekonomiskt bistånd till personer med beroendeproblematik

Ekonomiskt bistånd till personer med beroendeproblematik Stockholm 5 april 2017 Ekonomiskt bistånd till personer med beroendeproblematik En arbetslös biståndssökande som kan arbeta ska genom att t.ex. aktivt söka arbete själv göra vad den kan för att på sikt

Läs mer

Lisbeth Gustavsson Socialkonsulent

Lisbeth Gustavsson Socialkonsulent Tvångsvård av missbrukare 2006 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten Dnr 701-24873-2006 FÖRORD Länsstyrelsen har tillsyn över kommunernas socialtjänst. Målet med denna är att utveckla socialtjänsten

Läs mer

Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet

Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet Riktlinjer boendestöd för vuxna Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet Socialförvaltningen Område: FO, IFO Bakgrund Den svenska psykiatrireformen trädde i kraft

Läs mer

BESLUT. Den 6 mars 2014 genomförde två inspektörer från IVO en anmäld inspektion av verksamheten genom att granska ett urval av anmälningar

BESLUT. Den 6 mars 2014 genomförde två inspektörer från IVO en anmäld inspektion av verksamheten genom att granska ett urval av anmälningar BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3482/20141(8) Avdelningmitt SusanneGerlecz Susanne.Gerleczgivo.se Gnesta kommun Socialnämnden 646 80 Gnesta Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah

Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah Antagen av Socialnämnden 2012-11-13, 108 Reviderad 2016-04-19 Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS

Läs mer

När unga missbrukar. Utred, agera och dokumentera

När unga missbrukar. Utred, agera och dokumentera När unga missbrukar Utred, agera och dokumentera Socialtjänstens arbete med ungdomar och unga vuxna med begynnande eller pågående missbruk gemensam tillsyn i Stockholm, Göteborg och Malmö Länsstyrelserna

Läs mer

Beslut IVO - Yttrande angående hjälp och stödinsatser vuxna missbrukare

Beslut IVO - Yttrande angående hjälp och stödinsatser vuxna missbrukare Protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-03 Sida 11(25) Socialnämndens arbetsutskott SNau 100 Beslut IVO - Yttrande angående hjälp och stödinsatser vuxna missbrukare Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Meddelande 2005:17

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Meddelande 2005:17 LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län Meddelande 2005:17 Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län Utgiven av: Meddelande

Läs mer

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Marja Niemi tfn

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Marja Niemi tfn Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Marja Niemi tfn 508 04 560 Dnr - - 2005 Sammanträde 29 november 2005 Tjänsteutlåtande 11 november 2005 1 ( ) Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Rapport 2006:96 VÅRD OCH STRAFF. Granskning av socialtjänstens avslag på ansökningar om kontraktsvård och vård enligt 34 Kval.

Rapport 2006:96 VÅRD OCH STRAFF. Granskning av socialtjänstens avslag på ansökningar om kontraktsvård och vård enligt 34 Kval. Rapport 2006:96 VÅRD OCH STRAFF Granskning av socialtjänstens avslag på ansökningar om kontraktsvård och vård enligt 34 Kval www.o.lst.se RAPPORT 2006:96 ISSN 1403-168X RAPPORTANSVARIGA Socialkonsulenterna

Läs mer

Tvångsvård av barn och unga

Tvångsvård av barn och unga Tvångsvård av barn och unga Redovisning avseende 1996-4 Tvångsvård av barn och unga Redovisning avseende 1996-4 ISSN 13-89, meddelande :18 Ansvarig: Britt Segerberg Text: Perarne Petersson Omslagsbild:

Läs mer

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDIVID OCH FAMILJ

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDIVID OCH FAMILJ SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDIVID OCH FAMILJ ALL-TEAMET TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-05-29 Handläggare: Gunnel Öhrming Telefon: 08-50803203 Gudrun Johansson Telefon: 08-508

Läs mer

INFORMATION från sociala avdelningen

INFORMATION från sociala avdelningen INFORMATION från sociala avdelningen Extranummer Maj 2004 Ansvarig utgivare: Iris Dovrén Råsbrant Ej verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt behov Länsstyrelsen har undersökt om kommunerna

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

Tvångsvård av missbrukare

Tvångsvård av missbrukare Tvångsvård av missbrukare i Västra Götaland 2001 En sammanställning av länsrätternas domar och beslut 2002:30 Tvångsvård av missbrukare i Västra Götaland 2001 Publikation 2002:30 ISSN 1403-168X Layout

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt socialtjänstlagen, SoL, (2001:453) avseende äldreomsorg och bistånd till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt socialtjänstlagen, SoL, (2001:453) avseende äldreomsorg och bistånd till personer med funktionsnedsättning 2016VON/0146 Riktlinjer för handläggning enligt socialtjänstlagen, SoL, (2001:453) avseende äldreomsorg och bistånd till personer med funktionsnedsättning Antagna av vård- och omsorgsnämden den xx månad

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelsen, socialnämnd eller motsvarande, förvaltningschefer med ansvar för individ- och familjeomsorg, handikappomsorg och/eller äldreomsorg, kommunens revisorer, länsstyrelser,

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna Mars 2010 Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson och korttidsvistelse enligt

Läs mer

Tillsynsrapport familjehem. Uppföljning av tidigare granskning av familjehemshandläggningen. Bollnäs

Tillsynsrapport familjehem. Uppföljning av tidigare granskning av familjehemshandläggningen. Bollnäs TILLSYNSRAPPORT 1 (8) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport familjehem. Uppföljning av tidigare granskning av familjehemshandläggningen. Bollnäs Bakgrund Länsstyrelsen genomförde 2004 en tillsyn

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Baserad på överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning, Landstinget i Värmland och länets kommuner 2014-10-30--2016-10-29 1. Definition av målgrupp/er

Läs mer

1. Vägledning vid handläggning av kontaktperson enligt SoL och LSS

1. Vägledning vid handläggning av kontaktperson enligt SoL och LSS 1(4) STYRDOKUMENT DATUM 2016-09-26 Riktlinjer kontaktperson enligt SoL 1 och LSS 2 Avgränsning gällande kontaktperson enligt SoL: Dokumentets innehåll avser handläggning och verkställighet inom socialpsykiatri

Läs mer