Ärendet Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärendet Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL"

Transkript

1 JuL Socialstyrelsen T/Regionala tillsynsenheten sydöst/sekl Christel Magnusson BESLUT Dnr /2012 1(8) Linköping kommun Stadshuset Linköping Kommun Linköpings kommun, Ärendet Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL Socialstyrelsens beslut Socialstyrelsen förelägger med stöd av 13 kap. 8 SoL, Linköpings kommun att senast den 31 oktober 2012 vid vite om kronor säkerställa att individuellt anpassade åtgärder som ges av eller förmedlas genom S:t Larsmottagningen föregås av utredning, bedömning och beslut i enlighet med bestämmelserna i SoL och besluten dokumenteras och följs upp på sätt som föreskrivs i SoL. Socialstyrelsen förelägger dessutom Linköpings kommun att senast den 31 oktober 2012 komma in med en redovisning av de åtgärder som vidtagits avseende föreläggandet. Bakgrund Länsstyrelsernas tillsynsverksamhet enligt SoL har med verkan från och med den 1 januari 2010 förts över till Socialstyrelsen. Länsstyrelsen i Östergötlands län genomförde i december 2009 tillsyn av missbrukarvården i Linköpings kommun avseende öppenvården S:t Larsmottagningen (dnr ). S:t Larsmottagningen är en kommunal verksamhet som bedrivs i samverkan med Landstinget i Östergötlands län. Vid tillsynen framkom att Linköpings kommun genom verksamheten erbjöd vissa insatser genom service, dvs, insatser utan beslut om bistånd. Insatser genom service erbjöds bl.a. i form av rådgivning, utredning, motiverande samtal, psykosocial behandling och stöd, vistelse på behandlingshem och eftervård. Länsstyrelsen riktade allvarlig kritik och anförde följande: "Beslut om bistånd enligt social- SOCIALSTYRELSEN Box Jönköping Slottsgatan 14 Telefon Fax Org nr Plusgiro

2 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2012 2(8) tjänstlagen saknas. Då vård- och behandlingsinsatser erbjuds ska beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen fattas." Redovisning från omsorgsnämnden inkom till Socialstyrelsen den 26 april Omsorgsnämnden uppgav att Linköpings kommun under många år utvecklat de stöd- och behandlingsinsatser som erbjuds kommunens invånare med fokus på bl.a. tillgänglighet, möjlighet till inflytande och möjlighet att välja insats. Som ett led i detta har kommunen valt att erbjuda så många insatser som möjligt utan formell biståndsprövning. Den enskilde anses själv i de flesta fall kunna bedöma vilken hjälp han eller hon behöver efter vägledning och information. För att insatserna ska vara lättillgängliga erbjuds dessa genom så kallat serviceerbjudande via omsorgsnämndens Råd & Stöd-verksamhet. Om den enskilde inte är nöjd med det stöd han eller hon har efterfrågat kan den enskilde vända sig till socialkontoret för biståndsprövning. För att säkerställa rättssäkerheten finns möjlighet att i stället ansöka via socialkontoret (myndighetskontoret) för att få sin sak prövad. Nämnden anser att detta inte strider mot socialtjänstlagen så länge det finns möjlighet att ansöka om bistånd. Redovisning av tillsyn Socialstyrelsens beslut den 1 juli 2011 Med hänvisning till den kritik som länsstyrelsen riktat beslutade Socialstyrelsen den 1 juli 2011 att Omsorgsnämnden i Linköpings kommun skulle tillse att: Individuellt anpassade insatser föregås av utredning, bedömning och beslut samt i alla övriga delar uppfyller de krav som framgår av lag och föreskrift avseende dokumentation och handläggning. Redovisning av vidtagna åtgärder skulle vara Socialstyrelsen tillhanda senast den 1 november Nämndens yttrande Omsorgsnämnden i Linköpings kommun uppgav i redovisning till Socialstyrelsen den 26 oktober 2011 att nämnden önskade en dialog med Socialstyrelsen när det gäller frågan om individuellt inriktade insatser kan ges utan föregående biståndsbeslut. Nämnden uppgav vidare att Socialstyrelsen i en rapport gällande iakttagelser och resultat från tillsynen av missbruks- och beroendevården konstaterat att rättsläget var oklart och att man avsåg att närmare belysa frågan. Omsorgsnämnden skulle avvakta med ytterligare åtgärder i väntan på dia-

3 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2012 3(8) log med Socialstyrelsen och den genomlysning av frågan som Socialstyrelsen skulle genomföra. Omsorgsnämnden träffade den 11 november 2011 Anders Printz, chef för Socialstyrelsens avdelning för regler och tillstånd och informerades därvid om innebörden av lagstiftningen. Skälen för beslutet Tillämpliga bestämmelser 2 kap. 1, 3 kap. 1, 5 och 6, 4 kap. 1, 5 kap. 9, 11 kap. 1 och 5, 13 kap. 8 SoL 2 kap. 1 kommunallagen (1991:900), KL 2 kap. 7 lagen om vissa kommunala befogenheter (befogenhetslagen) och förvaltningslagen (1986:223), FL Socialstyrelsens bedömning Redo örelse för la stiftnin en m.m. Enligt den allmänna kompetensregeln i 2 kap. 1 KL får kommuner och landsting själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte ska handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan. Denna allmänna befogenhet ger inte rätt för kommuner att ge stöd åt enskilda utan individuell behovsprövning. Utan författningsstöd får understöd endast ges i form av generella insatser. Enligt 2 kap. 7 befogenhetslagen, som innehåller kompetensutvidgande föreskrifter för kommuner, får kommuner utan föregående individuell behovsprövning tillhandahålla servicetjänster åt personer som fyllt 67 år. Befogenhetslagen ger inte utrymme för att i andra fall ge understöd till enskilda utan individuell behovsprövning och någon annan kompetensutvidgande bestämmelse är inte heller tillämplig i det nu aktuella ärendet. Att individuellt inriktade insatser som avser sociala tjänster direkt anpassade för den enskilde individens behov förutsätter en prövning i varje enskilt fall framgår också av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande, RÅ 1991 ref. 61. Sålunda framgår att kommunen, genom att bevilja insatser som förutsatte prövning i varje särskilt fall av det behov som den enskilde hade på grund av den situation som han befann sig i, i sitt generella beslut överskridit de befogenheter som socialtjänstlagen lämnar.

4 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2012 4(8) Varje kommun svarar enligt 2 kap. 1 SoL för socialtjänsten i sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Kommunernas ansvar för socialtjänsten förtydligas i 3 kap. 1 SoL och kan sammanföras till tre huvudfunktioner; strukturinriktade, allmänt inriktade samt individuellt inriktade insatser. Verksamheten ska inom ramen för de övergripande målen i SoL växa fram med den kommunala självstyrelsen som grund. Endast då kommunen har ålagts särskilda uppgifter begränsas denna frihet. Ett exempel på en sådan särskild uppgift är bestämmelserna om bistånd i 4 kap. 1 SoL. När det gäller socialtjänstens verksamhet har kommunen enligt 4 kap. 1 och 2 SoL en skyldighet respektive möjlighet att efter en individuell behovsprövning bevilja bistånd till enskilda personer. Bistånd förutsätter bl.a. att det finns ett behov hos den enskilde som inte kan tillgodoses på annat sätt. Syftet med rättighetsbestämmelsen i 4 kap. 1 SoL är att garantera människor det stöd som de är i behov av i de fall detta inte kan tillgodoses av dem själva eller någon annan. I både kommunens och den enskildes intresse ligger att biståndet ska utformas så att det svarar mot de mål man vill uppnå med insatsen. Av 3 kap. 5 SoL framgår att socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar. När det gäller personer med missbruksproblem ska socialnämnden enligt 5 kap. 9 SoL aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden ska i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen fullföljs. Av 11 kap. 1 SoL framgår att socialnämnden utan dröjsmål ska inleda utredning av vad som genom ansökan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd från nämnden. Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling ska dokumenteras. Det framgår av 11 kap. 5 SoL. Kommunens skyldighet att utreda och dokumentera är knuten till ärendehandläggning, dvs, alla åtgärder myndigheten vidtar från det att ett ärende anhängiggörs till dess att det avslutas genom beslut, samt till genomförandet av sådana beslut. Bedömning Socialstyrelsen anser att de tjänster som en kommun kan erbjuda som service enbart kan vara i form av allmänt inriktade och generellt utfor-

5 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2012 5(8) made insatser.1det ska framförallt vara fråga om förebyggande, rådgivande och informerande insatser som kan erbjudas utan behovsbedömning. Det är fråga om insatser som inte är individanpassade, utan lika för alla. När någon är i behov av insatser som är direkt anpassade till den enskildes behov ska en utredning göras i enlighet med SoL. Detta innebär att insatser i form av t.ex. vistelse på behandlingshem eller i familjehem inte kan erbjudas genom service. Lagstiftningen ställer i dessa fall krav på uppföljning för att garantera en god vård. Personer som lever i särskilt utsatta situationer, exempelvis personer med missbruksproblem, nås ofta inte av allmänna öppna insatser. De behöver också ofta mer än vad generellt utformade insatser kan erbjuda. För dessa grupper har socialtjänsten ett ansvar för att erbjuda och motivera till insatser. Utvecklandet av förebyggande insatser och service får därför inte stå i motsättning till, eller ske på bekostnad av, utvecklandet av mer individanpassade och kvalificerade insatser. Det är kommunens skyldighet enligt SoL att aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får det stöd och den vård han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. I ansvaret ligger också att följa de bestämmelser som finns för att garantera att den enskildes rättsäkerhet inte äventyras och att han eller hon också får möjlighet till anpassat stöd och hjälp under processen. För att kunna ge den enskilde det stöd och den hjälp han eller hon är i behov av krävs många gånger att nämnden samverkar med andra myndigheter, men också med andra delar av den egna verksamheten. Det finns annars en påtaglig risk för att människor med flera olika behov inte får den hjälp de behöver för sitt sammantagna behov. Som framgått ovan är kommunen skyldig enligt SoL att utreda och bedöma vårdbehovet i de fall det är fråga om något annat än rådgivande eller förebyggande insatser. Utredningen ska ges den omfattningen att den kan leda till ett sakligt korrekt beslut. Genom utredningen kan handläggaren komma fram till om, och i så fall vilket, behov som föreligger samt tillsammans med den enskilde bedöma vilken insats som bäst kan tillgodose behovet. Den enskilde ska också tillförsäkras ett inflytande över insatsen. En enskild kan givetvis ha egna önskemål om hur hans eller hennes behov bör tillgodoses. Ett sådant önskemål bör väga tungt. Visar en utredning att de åtgärder som föreslås av den enskilde inte är t.ex. ändamålsenliga för att avhjälpa det aktuella vårdbehovet kan dock den enskildes önskemål frångås (RÅ 1991 ref. 97). Av tillsynen och den redovisning som inkommit i ärendet framgår att när en enskild vänder sig till, eller hänvisas till, Råd & Stöd verksamhet på S:t Larsmottagningen och ansöker om behandling gör socialsekrete- 1 Jfr SOU 2009:68 s. 384 ff

6 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2012 6(8) rarna på bedömningsteamet en utredning och bedömning samt upprättar en vårdplan. Något beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 SoL fattas inte. Individuellt anpassade åtgärder m.m. (p. 1 i föreläggandet) Socialstyrelsen anser att det inte är förenligt med gällande lagstiftning att individuellt anpassade insatser i form av vård och behandling erbjuds som service så som sker vid S:t Larsmottagningen. De insatser som erbjuds är inte sådana generellt utformade insatser som en kommun kan erbjuda genom service. Då individuellt anpassade vård- och behandlingsinsatser ges ska beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 SoL fattas. Genom att ge individuellt anpassade vård- och behandlingsinsatser som service uppfyller inte Linköpings kommun de skyldigheter kommunen har enligt SoL. Vissa av de insatser som tillhandahålls vid S:t Larsmottagningen är individuellt utformade insatser som enligt Socialstyrelsens mening ska ges till enskilda med stöd av 4 kap. 1 SoL. Beslut fattade med stöd av 4 kap. 1 SoL utgör myndighetsutövning vilket ställer krav på att den formella handläggningen är i överensstämmelse med såväl SoL som FL, bl.a. vad avser beslut, underrättelse om beslut och överklagandehänvisning i fall då biståndsansökan helt eller delvis avslås. Sker inte en utredning riskerar den enskildes rätt till insats att begränsas av vilka insatser den enskilde utföraren har att erbjuda. Detta kan medföra att det inte är den enskildes faktiska behov utan utförarens möjliga insatser som ligger till grund för vilken insats som tillhandahålls. Ett sådant förhållningssätt strider mot SoL och dess intentioner om att individuellt anpassade insatser ska ges utifrån den enskildes behov, där socialtjänstens professionella bedömning ligger till grund för beslut om insatser. Sammantaget irmebär detta ett missförhållande som har betydelse för den enskildes möjligheter att få de insatser han eller hon har rätt till. Det ligger i socialtjänstens uppdrag att noga överväga om ett individuellt utformat behandlingsalternativ är det som bäst kan tillgodose den enskildes behov. Socialstyrelsen anser att ett sådant övervägande bara kan ske vid en formell utredning i enlighet med SoL. För den enskilde är det viktigt att nämndens beslut grundas på en tillförlitlig utredning, som tar hänsyn till alla delar i hjälpbehovet. För att säkerställa samverkan måste enligt Socialstyrelsen handläggningen och insatserna struktureras och formaliseras när individanpassade insatser ges, bl.a. genom att vårdbehovet utreds och genom att beslut om bistånd fattas. Fullgör inte kommunen sin skyldighet att utreda och bedöma det sammantagna vårdbehovet utan i stället erbjuder individuellt anpassade insatser genom service

7 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2012 7(8) uppkommer ett missförhållande som har betydelse för den enskildes möjligheter att få de insatser han eller hon har rätt till. Genom att underlåta att fatta beslut följer Linköpings kommun inte SoL. Att den enskilde hänvisas till att ansöka om bistånd för det fall denne inte är nöjd med vad som erbjuds kan inte anses tillräckligt med hänsyn till socialtjänstens långtgående ansvar för missbrukare. Det finns en uppenbar risk för att enskilda inte får den hjälp och det stöd man behöver. Det är följaktligen ett missförhållande då en enskild får en individuellt anpassad insats utan att beslut om bistånd fattas som anger vilken insats som beviljats. Den enskilde har inte någon möjlighet att begära att insatsen verkställs och har inte heller möjlighet att överklaga ett beslut som helt eller delvis kan gå den enskilde emot. Det är sålunda fråga om ett missförhållande som har betydelse för den enskildes möjligheter att få de insatser denne har rätt till. Dokumentation och uppföljning (p. 2 i föreläggandet) Det är fråga om ett missförhållande då Linköpings kommun inte fullgör det ansvar som kommunen har för att följa upp en individuellt anpassad insats och bedöma om insatsen tillgodosett det behov den enskilde har (jfr bl.a. prop. 2005/06:115 s. 118 och prop. 2007/08:43 s. 13). Uppföljning syftar till att säkerställa att rätt insats under rätt förutsättningar ges till den enskilde. Till grund för uppföljning av en individuellt anpassad insats ligger dokumentation och beslut. Dokumentationsskyldigheten enligt SoL är knuten till att ett beslut om bistånd fattats (jfr prop. 1996/97:124 s. 181 och prop. 2004/05:39 s. 31). Det finns inte några regler som ålägger en kommun att följa upp en insats som ges genom service. Uppföljning av serviceinsatser kan ske på verksamhetsnivå, inte individnivå. Vid serviceinsatser kan vidare vissa arbetsanteckningar föras men det finns ingen dokumentationsskyldighet liknande den i SoL. Någon utredning av den enskildes behov ska inte göras vid erbjudande om service. När kommunen inte följer upp de insatser som ges kan kommunen inte heller säkerställa att den enskilde inte kvarstår i en insats som inte tillgodoser hans eller hennes behov. Kan kommunen inte fullgöra sin skyldighet att följa upp en individuellt anpassad insats och därmed säkerställa att insatsen tillgodoser behovet hos den enskilde har detta missförhållande betydelse för enskildas möjligheter att få de insatser de har rätt till.

8 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2012 8(8) Sammanfattning De brister som Socialstyrelsen konstaterar vid granskningen av Linköpings kommun utgör sålunda allvarliga missförhållanden. Dessa medför att enskilda personer inte får sina individuella behov utredda och bedömda i enlighet med lagstiftningen. De enskilda garanteras därmed inte de insatser de har rätt till. De enskilda fråntas också möjligheten att överklaga beslut som kan gå dem emot. Någon dokumentation utfirs inte och någon uppföljning görs inte heller. Linköpings kommun har, trots tidigare beslut, inte vidtagit de åtgärder som krävs för att komma till rätta med de missförhållanden som föreligger. Mot denna bakgrund och med stöd av vad som ovan anförts finner Socialstyrelsen att förutsättningar föreligger för att Linköpings kommun ska föreläggas att åtgärda de missförhållanden som konstaterats. Hur man överklagar, se bilaga Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Lars-Erik Holm. I den slutliga handläggningen har avdelningschefen Per-Anders Sunesson samt chefsjuristen Eleonore Källstrand Nord deltagit. Inspektören Christel Magnusson har varit föredragande. SOCIALSTYRELSEN Lars-Erik Holm a.-43aatta Christel Magnusson Kopia till: Omsorgsnämnden i Linköpings kommun Socialnämnden i Linköpings kommun Utförarstyrelsen i Linköpings kommun

Meddelandeblad. Handläggning av ärenden om hemtjänstinsatser av servicekaraktär. Bakgrund. Förenklad handläggning eller förenklad utredning

Meddelandeblad. Handläggning av ärenden om hemtjänstinsatser av servicekaraktär. Bakgrund. Förenklad handläggning eller förenklad utredning Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), avdelnings-

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

2006-09-01. Dnr SN 2006/81. Riktlinjer. Insatser till personer med missbruk och beroendeproblem

2006-09-01. Dnr SN 2006/81. Riktlinjer. Insatser till personer med missbruk och beroendeproblem 2006-09-01 Dnr SN 2006/81 Riktlinjer Insatser till personer med missbruk och beroendeproblem Nacka kommun Innehåll INLEDNING...1 LAGSTIFTNING...1 KOMMUNENS UTGÅNGSPUNKTER...2 HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION...2

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Handbok för socialtjänsten

Ekonomiskt bistånd. Handbok för socialtjänsten Ekonomiskt bistånd Handbok för socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012-09-03 Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Dessa nationella bedömningskriterier utvecklades och användes första gången i den nationella

Läs mer

RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR FÖR VÅRD OCH BEHANDLINGSINSATSER FRÅN 21 ÅR. Antaget av Nämnden för vuxna med funktionshinder 2004-12-21

RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR FÖR VÅRD OCH BEHANDLINGSINSATSER FRÅN 21 ÅR. Antaget av Nämnden för vuxna med funktionshinder 2004-12-21 RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR FÖR VÅRD OCH BEHANDLINGSINSATSER FRÅN 21 ÅR Antaget av Nämnden för vuxna med funktionshinder 2004-12-21 Inledning... 3 Reglemente... 3 Kommunens ansvar... 3 Lagstiftning... 3

Läs mer

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten och LSS, förvaltningschefer Landsting: nämnder med ansvar enligt LSS, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt

Läs mer

meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud SAKEN Bistånd enligt socialtjänstlagen

meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud SAKEN Bistånd enligt socialtjänstlagen 1 (12) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Göteborg dom den 2 oktober

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

MEDDELANDE NR 2007:05. Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp?

MEDDELANDE NR 2007:05. Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp? MEDDELANDE NR 2007:05 Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp? Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS - till hjälp eller stjälp? MEDDELANDE

Läs mer

Socialtjänst. Fråga bl.a. om socialnämnds skyldighet att dokumentera uppgifter i en muntlig anmälan angående oro för barn.

Socialtjänst. Fråga bl.a. om socialnämnds skyldighet att dokumentera uppgifter i en muntlig anmälan angående oro för barn. Socialtjänst Fråga bl.a. om socialnämnds skyldighet att dokumentera uppgifter i en muntlig anmälan angående oro för barn (Dnr 2180-2010) Beslutet i korthet: I beslutet bedöms det, vid en strikt tillämpning

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

1. PORTALPARAGRAFEN SOCIALTJÄNSTLAGEN. 1 kap. Socialtjänstens mål

1. PORTALPARAGRAFEN SOCIALTJÄNSTLAGEN. 1 kap. Socialtjänstens mål SOCIALTJÄNSTLAGEN 1 kap. Socialtjänstens mål 1. PORTALPARAGRAFEN 1 Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas - ekonomiska och sociala trygghet, - jämlikhet

Läs mer

Riktlinjer för vuxna med missbruk/beroendeproblematik

Riktlinjer för vuxna med missbruk/beroendeproblematik 1(18) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.769.282 146/14 Riktlinjer för vuxna med missbruk/beroendeproblematik 2 Innehåll Inledning... 4 Syfte... 4 Målgrupp... 4 Lagstiftning...

Läs mer

HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION AV BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN RIKTLINJER. Antagen av socialnämnden 2011-09-21

HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION AV BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN RIKTLINJER. Antagen av socialnämnden 2011-09-21 HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION AV BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN RIKTLINJER Antagen av socialnämnden 2011-09-21 2 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION AVSEENDE BARN OCH UNGDOMSÄRENDEN 5 Inledning 5

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Mottagare: Kommuner, Landsting, Brukarorganisationer, huvudmän för enskilda verksamheter inkl. assistansanordnare Nr 9/2010 December 2010 Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med

Läs mer

Riktlinjer LSS Hallands län Trygghetslarm inom äldre- och. Meddelande 2007:8. handikappomsorgen

Riktlinjer LSS Hallands län Trygghetslarm inom äldre- och. Meddelande 2007:8. handikappomsorgen Riktlinjer LSS Hallands län Trygghetslarm inom äldre- och Meddelande 2007:8 handikappomsorgen Länsstyrelsen Halland Meddelande 2007:8 ISSN 1101 1084 ISRN LSTY-N-M-2007/8-SE Tryckt på Länsstyrelsens Tryckeri,

Läs mer

RiR 2007:1. Statlig tillsyn av bostad med särskild service enligt LSS

RiR 2007:1. Statlig tillsyn av bostad med särskild service enligt LSS RiR 2007:1 Statlig tillsyn av bostad med särskild service enligt LSS ISBN 978 91 7086 101 3 RiR 2007:1 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 Till regeringen Socialdepartementet Finansdepartementet

Läs mer

Fritt val i vård och omsorg

Fritt val i vård och omsorg Fritt val i vård och omsorg Om du vill ha informationen i ett alternativt format, exempelvis i punktskrift, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00.

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) SFS 2001:453 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser2001-06-07 2001-06-20 Utfärdad: Socialtjänstlag (2001:453) 2 Har upphävts genom lag (2011:328). 3 Har upphävts genom lag (2011:328). Först inlagd: Senast

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade S TÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE 2014/15:JO1 Stöd och service till vissa funktionshindrade Fråga om skyldighet att kommunicera uppgifter som i ett ärende hade inhämtats från den dagliga verksamheten

Läs mer

Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen

Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen Vård- och omsorgsförvaltningen Sparad 2011-11-10 Vård- och omsorgsförvaltningen 2 (28) Innehållsförteckning 1 Vägledande bestämmelser

Läs mer

Malin Fornander malin.fornander@kil.se

Malin Fornander malin.fornander@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Malin Fornander malin.fornander@kil.se RIKTLINJER 2012-04-12 Riktlinjer del 1- inledning... 1 1. Inledning... 1 1.1 Syftet med riktlinjerna... 1 1.2 Mål i Kils kommun... 1 1.3 Lex Sara...

Läs mer

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Ds 2009:18 Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer