Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar Uppvidinge kommun Datum Författare Stefan Wik Eva Gustafsson

2 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande

3 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte Metoder Organisation Insatser i närområdet Egna resurser Externa resurser och samverkan med andra Rutiner för att ta emot anmälningar Något om omhändertaganden Utredningarna och BBiC Utredningarna och insatserna BBiC Kostnadsutveckling Ärendeutveckling Revisionell bedömning och svar på revisionsfrågor Bedömning Svar på revisionsfrågor...10

4 1 Bakgrund och syfte Revisorerna i Uppvidinge kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska socialnämndens arbete med institutionsplaceringar av barn och ungdomar. Socialtjänstlagen (SoL) ger kommunerna i uppdrag att sörja för att barn och ungdomar, som riskerar att utvecklas ogynnsamt, får det skydd och stöd som de behöver. Där så är möjligt ska detta ske i samförstånd med den unge och dess föräldrar, men i vissa fall kan tvångsåtgärder vara tillämpliga. Den övergripande revisionsfrågan är om socialnämndens institutionsplaceringar sker på ett effektivt och ändamålsenligt sätt? Granskningen har omfattat: En kartläggning av förekomsten av institutionsplaceringar och kostnader i samband därmed för åren Genomgång av rutiner och arbetssätt i samband med institutionsplaceringar, löpande uppföljningar och placeringarnas upphörande. Kartläggning av öppenvårdsinsatser såväl interna som externa. Genomgång av personakter med fokus på vårdplaner. 2 Metoder Vi har tagit del av aktuell dokumentation och intervjuat socialnämndens ordförande och vice ordförande, IFO-chefen (individ- och familjeomsorgen) samt två socialsekreterare som arbetar med barn och ungdomar. Vi har gått igenom fem personakter där barn och ungdomar är eller har varit placerade. Rapporten är i sin faktadel avstämd med socialchefen. 1

5 3 Organisation Från år 2009 gäller följande organisation för IFO IFO-chef Försörjningsstöd Utredningsgrupp 6 socialsekreterare Enhetschef Öppenvårdsgrupp 8,5 tjänster Utredningsgrupp Gruppen utreder ansökningar eller anmälningar avseende barn, familj och vuxna. Handläggarna har olika ansvarsområden som de har huvudansvar för. Således finns det handläggare för barn 0-12 år, år samt år och > 18 år. Familjerättsärenden, vårdnadsutredningar och medling handläggs också av gruppen. Öppenvårdsgrupp Sex personer i öppenvårdsgruppen arbetar med boendestöd 1. Tre personer i gruppen arbetar med behandling. En jobbar med missbruksfrågor, en jobbar med ungdomar och den tredje arbetar med insatser i familjen. Öppenvårdsgruppen ska förstärkas under året med en tjänst och ytterligare en tjänst under år Gruppen är lokaliserad till Åseda. 1 Personer med psykiska funktionshinder kan erhålla boendestöd i form av omvårdnad och aktiva insatser i boendet, enligt SoL 2

6 3.1 Insatser i närområdet Egna resurser I vanliga fall beslutar handläggarna i utredningsgruppen om insatser enligt SoL. Alltså kan utredningsgruppen remittera ärenden till öppenvårdsgruppen. Därutöver kan den enskilde få råd och stöd i begränsad omfattning och tid i öppenvårdsgruppen utan att utredningsgruppen har beslutat om detta. För missbrukare med dubbeldiagnoser finns verksamheten Olofskällan att tillgå. Två jourlägenheter, en i Åseda och en Lenhovda, finns för våldsutsatta kvinnor och för bostadslösa personer som är i akut behov av bostad. I vissa situationer kan lägenheterna användas som utredningslägenheter. De tre behandlarna i öppenvårdsgruppen svarar tre dagar i veckan mellan kl för en telefonjour dit allmänheten kan vända sig anonymt med frågor som rör missbruk eller andra akuta sociala problem. Jourtelefonen är en försöksverksamhet Externa resurser och samverkan med andra Rekrytering och utredningar av familjehemmen görs av familjehemskonsulterna på Vård och Behandling Kronoberg. Samarbete förekommer med landstingets mödra- och barnavårdscentraler. Diskussioner pågår med landstinget om att skapa en familjecentral i Åseda i samband med ny vårdcentral. Samverkan förekommer också med landstingets verksamhet Navet. På Navet görs bland annat drogtester. Samarbete förekommer också med landstingets psykiatriska barn- och ungdomsvård samt med habiliteringen. Från och med 1 januari 2009 har socialnämnden för varje skola och förskola utsett kontaktpersoner bland handläggarna i utredningsgruppen. Avsikten är att fånga upp sociala problem tidigt. Kontaktpersonerna kan delta i elevvårdskonferenser. 3

7 När en anmälan görs från skolan om att ett barn riskerar att fara illa ordnas ett möte där barnet och föräldrarna möter såväl anmälaren som företrädare för socialtjänsten. Detta förfarande kräver att föräldrarna lämnar sitt medgivande till att skolans personal deltar. Med skolan förekommer ett väl utvecklat samarbete. 3.2 Rutiner för att ta emot anmälningar Vi har tagit del av en skriven redogörelse som beskriver mottagningsfunktionen och ärendeflödet i barnavårdsärenden. Av redogörelsen framgår att socialnämnden använder sig av BBiC:s 2 utredningsmodell. När det gäller BBiC se avsnitt Något om omhändertaganden Även om insatser för barn och familj görs i hemmiljön, finns det barn- och ungdomar som exempelvis placeras i HVB-hem. Vissa placeringar görs enligt socialtjänstlagen (SoL) och andra placeringar görs enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Placeringar enligt SoL är frivilliga och beslut om dessa placeringar fattar socialnämnden. Placeringar enligt LVU kan ske utan den enskildes samtycke. I dessa fall ansöker socialnämnden om placering i familjehem eller i HVB-hem. Länsrätten beslutar om dessa placeringar i följande fall: om ett barn eller ungdom utsätts för: fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling tar skada om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. Vårdas ett barn med stöd av SoL i ett annat hem än det egna, ska socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vården fortfarande behövs. När barnet har varit placerat i samma familjehem under tre år från det att placeringen verkställdes, ska socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 föräldrabalken. Har den unge beretts vård med stöd av 2 LVU, ska socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vård enligt lagen fortfarande behövs. Har den unge beretts vård med stöd av 3 LVU, ska socialnämnden inom sex månader från dagen för verkställighet av vårdbeslutet pröva om vård med stöd av lagen ska upphöra. 2 Barns behov i centrum 4

8 Socialnämnden ska sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna tas emot i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende. Nämnden ansvarar för att den som genom nämndens försorg har tagits emot i ett annat hem än det egna får god vård. Vården bör utformas så att den främjar den enskildes samhörighet med anhöriga och andra närstående samt kontakt med hemmiljön. 3.4 Utredningarna och BBiC Utredningarna och insatserna Socialnämnden har fyra månader på sig att göra en utredning. Ofta hinner man genomföra dem under denna tid men inte alltid. Insatser på hemmaplan kan bestå av: behandling hos öppenvårdsgruppen. Där kan Aggression Replacement Training 3 (ART) tillhandahållas. stöd av kontaktperson kontaktfamilj Det är svårt att hitta kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Hem som är kontaktfamiljer ska utredas och godkännas. I vissa lägen behöver placeringar utanför hemmet göras. Vid intervjutillfället var elva ungdomar och tre vuxna placerade i familjehem och fyra ungdomar i hem för vård och boende. Minst var sjätte månad gör socialsekreterarna besök hos de ungdomar som är placerade i HVB-hem, för att följa upp de arbetsplaner som är upprättade. Under år 2008 har 117 anmälningar rörande barn och ungdomar inkommit. Av dem har i 43 fall beslut fattats om att ej inleda utredning. Följaktligen har i 74 fall utredning inletts. Beslut om att inleda eller inte inleda utredning fattas av IFO-chefen. Socialsekreterarna har tillgång till extern handledning BBiC Personalen på socialkontoret har genomgått utbildningen enligt BBiC. I steg ett utbildar Socialstyrelsen handledare som i sin tur ska utbilda socialförvaltningens personal. En handledare har utbildats i Uppvidinge kommun, som tillsammans med en handledare från VoB Syd har svarat för utbildning av kommunens personal. 3 ART är en evidensbaserad metod som bygger på de tre delarna a) social färdighetsträning, b) ilskekontrollträning och c) moralutbildning 5

9 BBiC är ett system som bidrar till mer strukturerade analyser och utredningar av barns behov. BBiC har skapats i England. I Sverige har det under Socialstyrelsens ledning anpassats till svenska förhållanden. Av den dokumentation som beskriver BBiC betonas: Barns behov Föräldrarnas förmåga Faktorer i familj och miljö Såväl utredningar som uppföljningar av insatser måste därför omfatta ovanstående områden. Uppvidinge kommun har nu två år på sig att arbeta med utredning och uppföljning enligt BBiC. När de två åren har gått har kommunen att till socialstyrelsen meddela om den avser att fortsätta att använda sig av BBiC. Då blir kommunen licensierad och har rätt att använda sig av BBiC och samtidigt blir den skyldig att använda BBiC i alla utredningar och uppföljningar som rör insatser för barn. Personalen är nöjd med BBiC som ger arbetet struktur. 6

10 3.5 Kostnadsutveckling Uppvidinge kommuns kostnader 4 för barn och ungdomsvården har för åren varit högre än kostnaderna i genomsnitt för tio jämförelsekommuner 5 medan kostnaderna för år 2006 och 2007 har varit lägre. Kronor per invånare Kronor År Uppvidinge Tio jämförelsekommuner 4 Källa: Statistik för Sveriges Kommuner och Landsting. Databasen WebOr 5 Jämförelsekommuner: Örkelljunga, Gagnef, Vännäs, Nordanstig, Sotenäs, Vansbro, Askersund, Nordmaling, Smedjebacken, Ånge. 7

11 3.6 Ärendeutveckling År 2005 Placerade barn o unga per 1000 i befolkningen enl SoL o LVU antal per 1000 barn åldersgrupper Riket Kronobergs län Högsby Torsås Uppvidinge År 2006 Placerade barn och unga per 1000 i befolkningen enl SoL o LVU antal per 1000 barn åldersgrupper Riket Kronobergs län Högsby Torsås Uppvidinge 8

12 År 2007 Placerade barn o unga per 1000 i befolkningen enl SoL o LVU antal barn per 1000 barn åldersgrupp Riket Kronobergs län Högsby Torsås Uppvidinge 4 Revisionell bedömning och svar på revisionsfrågor 4.1 Bedömning Vi bedömer att socialnämndens institutionsplaceringar utreds och genomförs på ett ändamålsenligt sätt i de ärenden som vi har granskat. Vi uttalar oss i denna fråga efter att vi har granskat akterna i ett antal placeringar, tagit del av de rutiner som socialnämnden använder samt intervjuat socialnämndens presidium, enhetschefen för IFO samt två av socialsekreterarna. Vi anser att socialnämnden regelbundet bör informeras om hur anmälningar som inkommit rörande barn och ungdomar och hur många av anmälningarna som har föranlett utredning. Vi bedömer också att socialnämnden har tydliga ambitioner att utöka insatserna på hemmaplan, för att kunna erbjuda barn, vuxna och familjer ett vidgat stöd i deras närmiljö. Vår erfarenhet är att insatser på hemmaplan är värdefulla, men att de aldrig fullt ut kan ersättas med vård i familjehem eller HVB-hem. Vi bedömer också att socialnämnden har påbörjat ett förebyggande arbete i samverkan med kommunens förskolor och skolor. 9

13 4.2 Svar på revisionsfrågor Förekomsten av institutionsplaceringar och kostnader i samband därmed för åren I avsnitt 3.5 redovisar vi kostnader i kronor per invånare samt jämför dessa med tio jämförbara kommuner. Vi redovisar i avsnitt 3.6 hur många ungdomar i olika åldersgrupper per invånare som har varit i familjehem eller HVB-hem under åren Vi konstaterar att i detta avseende ligger Uppvidinge på samma nivå som de kommunerna gör i genomsnitt i Kronobergs län. Hur fungerar rutiner och arbetssätt i samband med institutionsplaceringar, löpande uppföljningar och placeringarnas upphörande? Vi bedömer att rutiner och arbetssätt i stort sett är ändamålsenliga. Detta grundar vi på att BBiC används och genom de intervjuer vi har gjort. Vilka öppenvårdsinsatser finns, såväl interna som externa? Under avsnitt 3.1 redovisar existerande öppenvårdsresurser. 10

Svedala kommun Granskning av socialnämnden - placering av barn, unga och vuxna

Svedala kommun Granskning av socialnämnden - placering av barn, unga och vuxna Svedala kommun Granskning av socialnämnden - placering av barn, unga och vuxna 21 maj 2015 Roland Svensson Av Skyrev certifierad kommunal revisor kvalitetsansvarig Jard Larsson Av Skyrev certifierad kommunal

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Våld i nära relationer Kiruna kommun Våld i nära relationer Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM

FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM Riktlinjer för handläggning och dokumentation Beslutade av kommunfullmäktige 2014-01-27 Innehållsförteckning FAMILJEVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM... 1 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) SFS 2001:453 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser2001-06-07 2001-06-20 Utfärdad: Socialtjänstlag (2001:453) 2 Har upphävts genom lag (2011:328). 3 Har upphävts genom lag (2011:328). Först inlagd: Senast

Läs mer

Information om Barn och familj Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Barn och familj Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Barn och familj Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Dnr SN11/72. Riktlinjer för placeringar av barn och unga. Antagen av Socialnämnden

Dnr SN11/72. Riktlinjer för placeringar av barn och unga. Antagen av Socialnämnden Dnr SN11/72 Riktlinjer för placeringar av barn och unga Gäller fr o m den 1 januari 2012 Dnr SN11/72 2/13 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition av familjehem... 3 Syfte... 3 Barnperspektivet och

Läs mer

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg Barn som far illa Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg VIMMERBY KOMMUN 2004-12-13 2 SAMARBETSRUTIN mellan skola/barnomsorg och socialtjänst i Vimmerby kommun ifråga om BARN SOM

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

barns psykiska hälsa Överenskommelse mellan barnpsykiatrin i Kalmar län och socialtjänsten i Kalmar län

barns psykiska hälsa Överenskommelse mellan barnpsykiatrin i Kalmar län och socialtjänsten i Kalmar län barns psykiska hälsa Överenskommelse mellan barnpsykiatrin i Kalmar län och socialtjänsten i Kalmar län 2015 2016 Datum 2014-11-07 Överenskommelse om samverkan mellan BUP och kommunernas socialtjänst i

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Boende utanför det egna hemmet

Boende utanför det egna hemmet Boende utanför det egna hemmet placeringsformer för barn och unga Delbetänkande av Utredningen om tvångsvård för barn och unga Stockholm 2014 SOU 2014:3 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN Granskning av verksamheten för 2013-11-06 ABCD Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.1.1 Definition... 5 1.2 Syfte...5

Läs mer

Utvecklingsplan för Individ- och Familjeomsorgen Ljusdals kommun 2011 2015. Fastställd av Omsorgsnämnden den 26 augusti 2010.

Utvecklingsplan för Individ- och Familjeomsorgen Ljusdals kommun 2011 2015. Fastställd av Omsorgsnämnden den 26 augusti 2010. Utvecklingsplan för Individ- och Familjeomsorgen Ljusdals kommun 2011 2015 Fastställd av Omsorgsnämnden den 26 augusti 2010 Omsorgsnämnden Innehåll Rubrik Sidan Visioner. 3 Inledning.. 3 Övergripande mål

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

ATT VARA FAMILJEHEM... 3 Socialnämndens åtagande:... 3 Familjehemmets åtagande:... 3

ATT VARA FAMILJEHEM... 3 Socialnämndens åtagande:... 3 Familjehemmets åtagande:... 3 2015-03-03 Innehållsförteckning ATT VARA FAMILJEHEM... 3 Socialnämndens åtagande:... 3 Familjehemmets åtagande:... 3 TVÅ LAGAR STYR PLACERINGAR AV BARN... 4 Socialtjänstlagen SoL (frivilligt bistånd)...

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder. Mora kommun

Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder. Mora kommun Revisionsrapport Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder Mora kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattande revisionell bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund och revisionskriterier

Läs mer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012-09-03 Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Dessa nationella bedömningskriterier utvecklades och användes första gången i den nationella

Läs mer

Meddelandeblad. Ny bestämmelse om stöd och hjälp till barn och unga som har varit placerade

Meddelandeblad. Ny bestämmelse om stöd och hjälp till barn och unga som har varit placerade Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder eller motsvarande Chefer och personal inom socialtjänstens individoch familjeomsorg Länsstyrelser juni 2009 Ny bestämmelse om stöd och hjälp till barn och unga som

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

2011-08-01 HANDBOK. Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN

2011-08-01 HANDBOK. Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN 2011-08-01 HANDBOK Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN Innehållsförteckning SAMVERKAN FÖR BARN SOM FAR ILLA, ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 1 INLEDNING...

Läs mer

Barn och unga insatser år 2013. Vissa insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Barn och unga insatser år 2013. Vissa insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Barn och unga insatser år 2013 Vissa insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Socialtjänst Barn och unga

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer