LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlag Socialtjäns en tlag,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlag Socialtjäns en tlag,"

Transkript

1 LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlagen,

2 LVM LVU SoL LSS

3 Men hur och när? SoL LSS LVU LVM

4 LVU och LVM Tvångslagar på samma sätt som LPT Det är svårt att omhändertaga någon Dessa lagar tas till när det mesta är prövat eller om ett skyddsbehov kan påvisas Det är inte socialnämnden som beslutar det gör Förvaltningsrätten socialnämnden socialnämnden initierar. Viktigt med samverkan mellan socialtjänst, sjukvård och skola, mm.

5 LVU Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga Grund dför ett omhändertagande d enligt LVU att barnet/ungdomen själv lever ett destruktivt liv med exempelvis missbruk eller kriminalitet (3, de så kallade beteendefallen) eller barnet/ungdomens föräldrar inte kan ge det stöd som den unge behöver, (omsorgssvikt), för att få en bra uppväxt (2, de så kallade miljöfallen). Missförhållandena riskerar att skada barnet/ungdomens hälsa eller utveckling och barnet/ungdomen kan inte få den vård ådh hon/han behöver på frivillig väg.

6 LVM Gäller från 18 år innan det, blir det LVU.

7 LVM Lag om vård av missbrukare i vissa fall Grund för ett omhändertagande enligt LVU: 4 Tvångsvård skall beslutas om, 1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk, 2. vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen () eller på något annat sätt, och 3. han eller hon till följd av missbruket a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. Socialtjänsten utreder Förvaltningsrätten beslutar För att socialtjänsten ska kunna omhänderta en vuxen missbrukare enligt LVM måste personens läkare, socialsekreterare eller någon nära anhörig göra en LVM anmälan till socialtjänsten. Socialtjänsten t gör en LVM utredning. Visar utredningen att klienten behöver vård enligt LVM skickar k socialtjänsten en begäran om tvångsvård till förvaltningsrätten som beslutar. Ett omhändertagande enligt LVM kan pågå maximalt sex månader. Under den tiden blir klienten avgiftad, får omvårdnad och viss sjukvård. Klientens behov och möjligheter utreds och hon/han motiveras att gå vidare till frivillig behandling. Så snart som möjligt ska vården övergå till vård utanför institutionen, 27 vård, Källa Socialstyrelsen

8 LVM LVU SoL LSS

9 Dilemmat, Kopia av Ingela Thylefors skiss.

10 SoL och LSS rättighetslagar

11 Vägledande principer för SoL, står bland annat i SoL 1 kap1, men återkommer på andra ställen Helhetssyn Frivillighet och självbestämmande Kontinuitetsprincipen Normaliseringsprincipen Flexibilitet Närhetsprincipen Valfriheten

12 SoL Ramlag Innehåller grundläggande värderingar, helhetsprinciper p och riktlinjer Lagstiftaren ställer upp mål Ger fih frihet och flexibilitet Lagen kan anpassa sig efter skiftande g p g omständigheter.

13 Kapiteluppdelning i lagen 1 kap. Socialtjänstens mål 2 kap. Kommunens ansvar 2 a kap. Om ansvarsfördelningen mellan kommuner i fråga om stöd och hjälp enligt denna lag 3 kap. Vissa uppgifter inom socialtjänsten, m.m. 4 kap. Rätten till bistånd 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper 6 kap. Vård i familjehem och i hem för vård eller boende 7 kap. Föreskrifter om enskild verksamhet och anmälningsplikt 8 kap. Avgifter 9 kap. Återkrav m.m. 10 kap. Nämndorganisation 11 kap. Handläggning av ärenden 12 kap. Behandling av uppgifter 13 kap. Tillsyn m.m. 14 kap. Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m. 15kap kap. Tystnadsplikt 16 kap. Övriga bestämmelser Källa:

14 1 kap.1 Socialtjänstens målportalparagraf 1 Samhällets socialtjänst iljä skall kllpå demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

15 Kommunens ansvar 2 kap, 1 SoL 1 Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.

16 Rätten till bistånd enligt SoL, 4 kap 1 Yes, jag har fått boendestöd enligt 4 kap1 SoL! Jag äger!!! 4 kap 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.

17 Livsföring i övrigt,enligt SoL 4 1 i förhållande till det sominte ärförsörjningsstöd vad finns, exempel? Hemtjänst t Matdistribution Ledsagning Avlastning,korttidvistelse Särskilt boende Dagverksamhet Sysselsättning psykiskt funktionsnedsatta Boendestöd Mm.

18 Men, egentligen finns inget uttalat i 4 kap 1 SoL.

19 Olika omnämnda grupper i SoL 5 kap 1 3 barn och ungdomar 4 6 äldre människor 7 8 människor med funktionshinder 9 missbrukare 10 anhörigvårdare 11 brottsoffer

20 Barn och unga 5 kap, kap 1 3 innehåller allmänna och målinriktade ik omsorgsbestämmelser te.x. Socialnämnden skall verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden

21 Äldre människor 5 kap Målformulering socialtjänsten skall verka för möjligheterna för äldre att leva självständigt,får leva ett värdigt liv

22 Särskilda bestämmelser för funktionshindrade, 5 kap 7 8, SoL

23 5 kap 9 SoL Missbrukare Socialtjänsten skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden skall i samförstånd med enskilde kl planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen fullföljs. Uppsökande verksamhet erbjuda frivillig hjälp

24 5 kap 10 SoL Anhöriga Socialnämnden skall erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder Vilka är anhöriga?

25 5 kap 11 brottsoffer Socialtjänsten har ansvar innebärande: Stödja och hjälpa brottsutsatta Samverka med andra myndigheter Särskilt stöd till de som utsatts för våld eller andra övergrepp Noggrann uppmärksamhet mot barn som bevittnat tvåld i familjen

26 Anmälan om missförhållanden 14 kap 1 barn. Bör eller skyldighet? Allmänhet bör SoL Myndighet, verksamhet som berör barn och unga har skyldighet

27 Vad är syftet med skyldighet att anmäla och varför skall man anmäla? Barnet är det viktigaste dessa bestämmelser är för att det skall finnas ett skydd för barnen.

28 När du anmäler Du skall inte utreda vad som hänt Har du grundad misstanke om att det är så, så skall du anmäla D kll äl d få kä d Du skall anmäla om du får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd

29 14 kap 2,3 23 SoL SoL Lex Sara Allvarliga missförhållanden SOFS 2005:5 Övergrepp och brister i omsorgerna som utgör ett hot mot enskilds liv, hälsa eller säkerhet Ett bemötande av äldre och funktionshindrade d som klart avviker från grundläggande krav på respekt för självbestämmande, integritet, trygghetoch värdighet

30 Varför LSS? Bakläxa Allt finns i SoL Funktionshindrades rättigheter tillgodosågs inte Staten

31 LSS är tjusig men inte tillräcklig Funkar ihop med andra lagar LPT HSL LVU LSS LRV SoL Skollagen LASS LVM

32 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Personkretsen Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

33 Personkrets 3 vem? Dessa rekvisit skall vara uppfyllda samtidigt. Stora och varaktigt funktionshinder Karaktär och omfattning Påverka flera livsområden samtidigt t Varaktiga inte tillfällig natur, inte övergående Betydande svårigheter i den dagliga livsföringen Inte på egen hand kan klara vardagsrutiner som hygien, förflyttning f etc eller utföra nödvändig träning eller behandling. Inte förstå o klara ekonomi eller har svårigheter att kommunicera med andra. Risk att bli isolerad p.g.a. sitt funktionshinder. Omfattande behov av stöd och service Kvantitet och kvalitet Återkommande (dagligen) behov av särskilt stöd I olika situationer och miljöer (Se Svenska Kommunförbundet cirkulär 1999:48)

34 Bedömning SoL SoL Finns behov? JA NEJ Kan behovet tillgodoses på annat sätt? Avslag Nej Ja Insats/bistånd beviljas Avslag

35 Bdö Bedömning LSS OMFATTAS PERSONEN AV PERSONKRETSEN? Ja Nej Är behovet tillgodosett? Avslag, möjlighet att söka SoL-hjälp Avslag Är behovet inte tillgodosett? Insats beviljas

36 LSS 4 Denna lag innebär ingen inskränkning i de rättigheter som den enskilde kan ha enligt någon annan lag.

37 LSS, rätten till insatser 7 Personer som anges i 1 har rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild service enligt 9 1 9, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Personer som anges i 1 1 och 2 har, under samma förutsättningar, även rätt till insatser enligt 9 10.

38 Goda levnadsvillkor Varaktiga så länge behovet föreligger Insatserna skall vara samordnade Anpassas till individuella behov Stärka förmågan till att leva ett självständigt liv

39 Goda levnadsvillkor prop 1992/93:159, sid Ej insatser i form av beskyddande d omhändertagande där den enskilde själv spelar en passiv roll Eftersträvas att den enskilde själv tar aktivt del av besutet Alla insatser skall ha en aktiverande prägel med yttersta syfte att kunna bo självständigt och arbeta som andra

40 Insatserna för särskilt stöd och särskild service 9 Insatserna för särskilt stöd och service är 1.Rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder, 2.Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap socialförsäkringsbalken. 3.Ledsagarservice, 4.Biträde av kontaktperson,

41 Insatserna för särskilt stöd och särskild service 5.Avlösarservice i hemmet, 6.Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 7.Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen kld samt under lov, 8.Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet, 9.Bostad med särskild kldservice för vuxna eller annan särskilt kl anpassad bostad för vuxna, 10.Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Lag (2010:480).

42 Det är bara dessa 10 insatser som en person kan få enligt LSS!!! Rådgivning,pers.ass, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn, boende för barn, boende för vuxna, daglig verksamhet INGET ANNAT, vad än skola, sjukvård, chefer, socialsekreterare säger.

43 Personlig assistans steg 1 = grundläggande d bh behov; behov av att få hjälp med personlig hygien måltider klä av och på sig kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade

44 Personlig assistans steg 2 Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till pers. ass. för andra (kvalificerade) personliga behov om dessa inte tillgodoses på annat sätt.

45 Personlig assistans Vara helt ur stånd att själv klara sin hygien eller få i sig mat.

46 Kommunen Försäkringskassan Personlig assistans när de grundläggande behoven ej går över 20 timmar står kommunen för Personlig assistans med grundläggande behov över 20 timmar står försäkringskassan för

47 Rapporteringsskyldighet 28 Alla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader skall rapporteras. Rapporteringen sker en gång per kvartal.

48 TACK!!! Frågor:

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor The Capital of Scandinavia Detta seminarium ska handla

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning 1(16) 2013-10-29 SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden 2013-11-25 88 Postadress

Läs mer

En genomgång av FUB juni 2013

En genomgång av FUB juni 2013 En genomgång av FUB juni 2013 SoL, Socialtjänstlagen LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade FN- konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Hälso och sjukvårdslagen

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende Omvårdnad Gävle Förslag K valitetsdeklaration för insatser enligt LSS i ordinärt boende Innehållsförteckning INLEDNING Vad är en kvalitetsdeklaration? INSATSERNA 1. Vem har rätt till insatserna? 2. Insatsernas

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) SFS 2001:453 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser2001-06-07 2001-06-20 Utfärdad: Socialtjänstlag (2001:453) 2 Har upphävts genom lag (2011:328). 3 Har upphävts genom lag (2011:328). Först inlagd: Senast

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Stöd vid vård, service och rehabilitering

Stöd vid vård, service och rehabilitering Stöd vid vård, service och rehabilitering Många människor behöver hjälp och stöd för att klara sig i samhället. Behovet av hjälp kan bero på rent fysiska och psykiska funktionshinder. Anhöriga och andra

Läs mer

MEDDELANDE NR 2007:05. Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp?

MEDDELANDE NR 2007:05. Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp? MEDDELANDE NR 2007:05 Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp? Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS - till hjälp eller stjälp? MEDDELANDE

Läs mer