Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB"

Transkript

1 Handläggare ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning Datum Vincent Johansson Upphandling Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Ni inbjudes inkomma med anbud på byggtjänster för EMFAB-Emmaboda Fastighets AB. I anbudsförfrågan benämnes EMFAB-Emmaboda Fastighets AB som beställaren och anbudsgivaren som entreprenören. Beställarens ombud är EMFAB-Emmaboda Fastighets AB Omfattning Förfrågan avser beställarens behov av olika byggtjänster. Aktuella byggtjänster är: - Snickeri/byggservice - Måleri - VVS - El - Murning - Golvläggning/plattsättning - Ventilation - Plåtslageri - Glasmästeri - Service värmepumpar/kyla - Asbestsanering - Markarbete /grävning och schaktning/snöröjning/ Grönyte skötsel. Maskinkostnader specificeras på bilaga. Respektive kategori kommer att utvärderas var för sig. Beställarens leveransställen är belägna i Emmaboda kommun. Anbudsgivare kan lägga anbud på en eller flera tjänster. EMFAB-Emmaboda Fastighets AB Adress Box Emmaboda Tel vx Fax

2 ANBUDSUTVÄRDERING Anbudsbeteckning: Upphandlande enhet: Handläggare: Byggtjänster EMFAB-Emmaboda Fastighets AB EMFAB-Emmaboda Fastighets AB AB Vincent Johansson 1 Timpris Poäng Lägsta anbudssumma 260 Anbudssumma Poäng ,4 86,5 65,4 Viktning 85% 85,00 64,08 55,58 73,56 55,58 2 Inställelsetid Poäng Högsta poäng 3 Poäng från utvärdering 3,0 2,0 3,0 1,0 3,0 Omräkningspoäng Viktning 10% 10,00 6,67 10,00 3,33 10,00 3 Påslag material Poäng Anbudsgivare Lägsta procent 10,0 Poäng från utvärdering 15,0 13,0 11,0 10,0 12,0 Omräkningspoäng Viktning 5% 2,50 3,50 4,50 5,00 4,00 POÄNGSUMMA % 97,50 74,24 70,08 81,89 69,58 Utvärderingsmodell ramavtal Emfab okt 2010

3 Poängsättning Uppfyllandegraden av respektive kriterie kommer att betygsättas på en 100-gradig poängskala för varje anbudsgivare. Genom en analys av uppfyllandegrad i anbudet ges poäng för kriteriet. Genom att summera de betygsatta kriteriepoängen viktade efter sin procentsats får man fram en total poäng för anbudsgivaren. Dessa omräknas sedan till hundradelar där bästa poängen ger startläget 100 poäng Prispoäng Anbudssumman kommer att poängsättas. Lägsta anbudssumma ges 100 poäng och övriga anbudsgivare får en poängs avdrag för varje procent anbudet överstiger det lägsta anbudet Uträkning sker enligt formeln: Anbudssumma = 100 -((anbudsgivarens pris - lägsta anbudspris)/( lägsta anbudspris*0,01)) Utvärderingsmodell ramavtal Emfab okt 2010

4 BYGGTJÄNSTER ÅT EMFAB- EMMABODA FASTIGHETS AB I EMMABODA KOMMUN Anbudsbilaga Priser KATEGORI TIMKOSTNAD MATERIALPÅSLAG Inställelsetid Maskin/ Typ/ Fabrikat/Årsmodedell Timpris inkl. förare Snickeri/byggtjänster Måleri VVS El Murning Golvläggare/plattsättning Service värmepumpar/kyla Plåtslageri Ventilation Asbestsanering Markarbete/Gräv, schakt kronor/timme påslag i procent på entreprenörs prislista leverantör timmar efter avrop Skötsel grönytor / mark Snöröjning Glasmästeri Gräsklippare Åkgräsklippare Skylift upp till 12 meter Ange kr/m² för: Skylift över 12 meter Standard glas 3 mm Standard glas 4 mm Målareställning pris m2 Murareställning pris m2 ANBUDSGIVARE: Adress Organisationsnummer Telefonnummer E-postadress DATUM: UNDERSKRIFT:

5 2 Entreprenören anger i sitt anbud aktuella inställelsetider. Beställaren förbinder sig inte att avropa en viss kvantitet, utan antagen entreprenör är skyldig att leverera beställarens verkliga behov. Ramavtal kan komma att tecknas med en eller flera entreprenörer. Vid enskilda entreprenadobjekt kommer separata anbud att tas in. Beställaren äger rätt att förkasta samtliga anbud och upphäva anbudsförfrågan om anbuden inte uppfyller kraven eller innefattar ett oskäligt pris eller av annan anledning kan anses oförmånliga eller på grund av ändrade verksamhetsdirektiv. Avtal Avtalstiden avser perioden med möjlighet till förlängning max 24 månader. Upphandlingsform Denna upphandling genomförs som förenklad upphandling enligt LOU lagen om offentlig upphandling. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Beställaren kan medge att anbudsgivare får rätta uppenbar felskrivning eller felräkning eller något annat uppenbart fel i anbudet. Beställaren får begära att ett anbud förtydligas om det kan ske utan särbehandling eller konkurrensbegränsning. I övrigt gäller svensk rätt och lagstiftning för lämnat anbud. Anbudspriser och rabatter Fasta nettopriser i kronor/timme. Priserna anges i svenska kronor. Kostnad inställelse servicebil, resekostnader, traktamenten skall ingå i timpriser. Priserna skall vara fasta för avtalsperiodens första tolv (12) månader. Eventuell prisändring för kommande tolv (12) månaders period regleras genom förhandling mellan parterna och skall för att vara giltiga vara överenskomna en (1) månad före ny avtalsperiod. För material skall i första hand beställarens ramavtal användas. Om material tillhandahålles av entreprenören ange påslag i % på entreprenörens inköpspriser, samt ange leverantör. Priserna anges på bifogade anbudsblanketter.. Garantier Anges i anbudet. Betalningsvillkor Beställaren skall erlägga betalning senast 30 dagar efter mottagande och godkänd leverans/faktura. Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt gällande referensränta med ett tillägg av åtta procentenheter.

6 3 Expeditions- och/eller faktureringsavgifter tillkommer ej. Fakturering Fakturering skall ske till avropande beställare eller enligt överenskommelse. Övriga villkor För anbuden gäller att: AFD.361 Samordning av arbeten skall ingå AFD.364 Samordning av arbetarskydd skall ingå Arbeten skall utföras enligt arbetsmiljölagen. Sociala krav Entreprenören ska följa de deklarationer och konventioner som undertecknats av Sverige inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljöhänsyn. Statistik Antagen entreprenör förbinder sig att årsvis lämna statistikuppgifter över avropade tjänster till beställaren. Leverantörskontroll Kontroll av entreprenörens leveransfakturor och leveranssäkerhet kommer att ske under avtalsperioden för att tillse att överenskomna pris- och övriga villkor uppfylles enligt beställarens kvalitetssystem för entreprenörs bedömning. Urvalskriterier Val av entreprenör kommer att ske i två steg, en kvalificeringsfas och en bedömningsfas. I kvalificeringsfasen kan anbud förkastas om: - entreprenören är på obestånd - entreprenören är skyldig till allvarligt brott i yrkesutövningen - entreprenören ej har erlagt lagstadgade skatter och avgifter - entreprenören ej har lämnat begärda uppgifter Bedömningsfasen omfattar följande kriterier och beaktas totalekonomiskt vid val av entreprenör. Vid bedömning av totalkostnader kommer följande viktade parametrar att beaktas. - Priser 85 % - Inställelsetid 10 % - Påslag material 5 % Exempel på fiktiv anbudsutvärdering bifogas.

7 4 Pris (85 %) Timpriser för respektive kategori utvärderas proportionellt mot lägsta timpris. I timpriset skall ingå eventuella traktamenten och resekostnader. Inställelsetid (10 %) Ange i anbudsbilaga antal anställda och inställelse tid i timmar. Påslag material (5 %) Ange påslag i % baserat på entreprenörens priser från sin leverantör. Anbudshandlingar Anbudet får innehålla en elektronisk kopia, t ex CD-skiva eller motsvarande som är läsbara i normal Office programvara. - anbudet skall lämnas på svenska språket - för sent inkommit anbud kommer ej att prövas - ersättning för lämnat anbud/varuinformation utgår ej - villkoren i anbudsförfrågan skall följas för att anbuden skall utvärderas på likvärdiga grunder - anbud via fax eller e-post accepteras ej - entreprenörens faxnummer och/eller e-postadress anges i anbudet Anbudets giltighetstid Entreprenören skall vara bunden av sitt anbud t o m 31 december Kontaktpersoner Kontaktpersoner för upphandlingen: Kommersiella frågor Ivan Lindmark tfn: , e-post: Tekniska frågor Vincent Johansson Tfn: E-post: Sista anbudsdag

8 5 Anbud ska lämnas skriftligt i slutet kuvert, tydlig märkt Anbud byggtjänster EMFAB-Emmaboda Fastighets AB och vara EMFAB-Emmaboda Fastighets AB tillhanda senast den 20 december Besöksadress: Långgatan 4. Emmaboda. Postadress: Box Emmaboda. Frågor och svar Frågor om upphandlingen skall vara inkomna senast en (1) vecka innan anbudstidens utgång. Anbudssvar skall vara undertecknat. EMFAB-Emmaboda Fastighets AB Ivan Lindmark Bilagor: Anbudsblankett byggtjänster Utvärderingsmodell

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15 2009-04-06 Förfrågningsunderlag 1(24) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av ramavtal för konferenstjänster. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar 1(19) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Diarie.nummer Eva Johnson 2010-12-21 110-3394-2010 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Länsstyrelsen i Värmland inbjuder härmed intresserade företag att lämna anbud avseende Upphandling

Läs mer

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Förfrågningsunderlag 2012-12-05 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek 96-15-2012 Sista anbudsdag: 2013-01-28 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

ANBUD/Ledarskapsutvecklare. På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Ledarskapsutvecklare. På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za14.0030 ANBUD/Ledarskapsutvecklare Anbudet skall ha kommit in: 2014-04-28 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-09-22 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2 (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-27-2013:007 96-27-2013 2013-07-10 Slutdatum: 2014-06-30

Läs mer

UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY

UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUNKONCERN Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-23 33 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Upphandlings- och inköpspolicy för Emmaboda kommunkoncernen... 1 Anvisningar till

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ekonomisystem 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2 (18) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 4 1.1 Upphandlande enhet / myndighet... 4 1.2 Upphandlingsobjekt... 5

Läs mer

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor)

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Josefin Gundel 2014-09-16 E-post josefin.gundel@polisen.se Saknr och diarienummer 912-A086.206/2013 Upphandling av konferensanläggning

Läs mer

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum 2013-07-18 Diarienr (åberopas vid korresp) A000.374/2013 Saknr 914 Sista anbudsdag:

Läs mer

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756 Upphandling av Elenergi Diarienr 08-6756 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård 2005-09-14 Dnr 0508-0609-56 Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box 3267 103 65 Stockholm Tel. växel: 08-700 1300 Telefax: 08-700 1340 Kontaktperson Andrea

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer