Upphandling av vindkraftverk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandling av vindkraftverk"

Transkript

1 ANBUDSFÖRFRÅGAN Ärendebeteckning Handläggare Datum Per-Gunnar Fransson Upphandling av vindkraftverk Allmänna föreskrifter Inbjudan Ni inbjuds inkomma med anbud på vindkraftverk enligt bifogat anbudsunderlag med tillhörande bilagor. I anbudsförfrågan benämns Kalmar kommun som beställaren och anbudsgivaren som leverantören Bakgrund Kalmar kommun har arbetat med hållbarhetsfrågor sen Rio konferensen och har haft en miljöstrategi sen -94. Kalmar var den första kommunen som blev tilldelad LIP pengar och projektet involverade samtliga förvaltningar vilket ledde till en gemensam kunskapsbas. Detta har lett till flera framgångsrika projektansökningar i LIP, KLIMP och EU bidrag. Kalmar var den första kommunen i Sverige som hade en förvaltning med en miljö lednings system (MLS). Det var inte bara kommunen som tidigt integrerade miljö i sina strategier, även kommunföretagen vara tidiga med sitt miljöarbete. Kalmar Energi började sitt arbete med energieffektivisering redan på 80-talet. Kalmar Vatten var ett av de första kommunägda företagen i Sverige att producera biogas för fordon. Kalmar kommun har samarbetat med en rad olika samarbetspartners i ett otal miljö- och klimatprojekt genom åren, däribland Vägverket, Energimyndigheten och olika internationella partners genom flera EU projekt. Klimatarbetet i Kalmar involverar oftast kommuninvånarna på ett tidigt stadie genom projekt som gynnar beteendeförändringar samt genom samarbeten med gräsrotsorganisationer. Detta är nyckeln till Kalmars framgångar inom området. Det har också lett till att stärka banden med lokala företag och de deltar i flera projekt. Ett gott exempel är Sustainable Sweden South East. Kal- Upphandlingsenheten Serviceförvaltningen Adress Box 611, Kalmar Besök Torsåsgatan 14 Tel vx

2 2 (7) mar har också ett långt och väl fungerande samarbete med högskolan som nu har blivit universitet. För närvarande är över 60 % av all energi som används i kommunen förnyelsebar och om man tittar endast på energi som används till uppvärmning så står det för nästan 100 %. De sektorer som är de mest energikrävande i kommunen är transporter och energi till hushåll i Kalmar kommun Omfattning Fullmäktige har tagit beslut om investering i vindkraft förutsatt att det är en räntabel investering. Med räntabel investering avses intäkter i form av rörligt elpris, kända och prognosticerade elcertifikat samt möjliga skatteeffekter med avdrag för finansiellaoch driftskostnader. Totalt skall detta generera ett överskott. Vindkraftsverket/ens produktion ska rymmas i beställarens årliga effektuttag kopplat till nya krav på timavläsning. Anbudsförfrågan omfattar 1 vindkraftverk plus option åttondelar i ytterligare 1 verk. I leveransen skall ingå: - Vindkraftverk årsproduktion max 6,0 GWh. - Anslutningsvägar - Elnätsanslutning - Ställverk/nätstation - Intern/extern kommunikation - Licens fjärrstyrning Under genomförandet ansvarar leverantören för: - Kvalitetsansvar - Kontrollplan enl. PBL - Arbetsmiljöansvar enl. AML - Byggförsäkring - Del- och slutbesiktning fundament - Belastningsprov/jordtagsmätning - Bevakning under byggnation - TOC inspektion Med anbudet skall följande bifogas: - Överlåtelsebart arrendeavtal inkluderande kostnad för återställning av mark efter arrendeavtalets utgång. Avtalet skall reglera kostnader för eventuell förlängning. - Beskrivning och kostnad för samfällighetsavtal. - Kopia på bygglov( får ej vara föremål för överklagan, ev process skall vara slutförd) - Kopia på godkänd miljöanmälan ( får ej vara föremål för överklagan, ev process skall vara slutförd) - Avtal för samtlig vägdragning från det allmänna elnätet till site. - Avtal för samtlig vägdragning mellan vindkraftverken i parken. Vindmätning Vindmätning skall ha skett via vindmätning under minst 6 månader. Resultat och analys bifogas anbudet.

3 3 (7) Kontaktpersoner Kontaktpersoner för upphandlingen Ola Johansson, tfn: e-post: Per-Gunnar Fransson, tfn: e-post: Sista anbudsdag Anbud i 2 exemplar ska lämnas skriftligt i slutet kuvert, tydlig märkt Anbud vindkraftverk vara Kalmar kommun, Serviceförvaltningen, Upphandlingsenheten, Box 611, Torsåsgatan 14, Kalmar tillhanda senast den 12 oktober Frågor och svar Eventuella frågor skall ställas till Kalmar kommun Upphandlingsenheten skriftligen via TendSign. Sista dag för frågor är den 5 oktober Giltighetstid Leverantören skall vara bunden av sitt anbud t o m 30 juni Upphandlingsform Denna upphandling genomförs som öppen upphandling enligt LOU lagen om offentlig upphandling. Beställaren kan medge att anbudsgivare får rätta uppenbar felskrivning eller felräkning eller något annat uppenbart fel i anbudet. Beställaren får begära att ett anbud förtydligas om det kan ske utan särbehandling eller konkurrensbegränsning. I övrigt gäller svensk rätt och lagstiftning för lämnat anbud. Tilldelningsbeslut Tilldelningsbeslut är inte en accept och bindande avtal kommer till stånd först när skriftligt upphandlingskontrakt tecknats mellan parterna. Förtydligande/kompletteringar Information om frågor, svar och tillkommande dokument skickas löpande under anbudstiden till den e-postadress eller faxnummer som angetts vid registrering av anbudshämtning.

4 4 (7) Anbudshandlingar Anbudet får innehålla en elektronisk kopia, t ex. CD-skiva eller motsvarande som är läsbara i normal officeprogramvara. - anbudet skall lämnas på svenska språket - för sent inkommet anbud kommer ej att prövas - ersättning för lämnat anbud/varuinformation utgår ej - villkoren i anbudsförfrågan skall följas för att anbuden skall utvärderas på likvärdiga grunder - expeditions- eller faktureringskostnader accepteras ej - anbud via fax eller e-post accepteras ej - leverantörens faxnummer och e-postadress anges i anbudet Hävande av anbudsförfrågan Beställaren äger rätt att förkasta samtliga anbud och upphäva anbudsförfrågan om anbuden inte uppfyller kraven eller innefattar ett för högt pris eller av annan anledning kan anses oförmånliga eller på grund av ändrade verksamhetsdirektiv. En förutsättning för antagande av leverantör är att kommunfullmäktige i Kalmar kommun fattar ett positivt beslut i fråga om etablering av vindkraftverk i egen regi. Kommersiella villkor Pris Vindkraftverk Fast pris i SEK för 1 verk anges. Andelar i vindkraftverk Optionspris anges för andelar i vindkraftverk. Pris per åttondel. Med möjligheter upp till helt verk. Fullserviceavtal Fast pris i SEK för 10 årigt fullserviceavtal inkl förebyggande och avhjälpande underhåll plus känt reservdelsbehov. Försäkring avseende driftsavbrott och ansvar skall ingå i fullserviceavtalet. Villkor kommer att utvärderas. Ange alternativ kostnad för ett 20-årigt fullserviceavtal enligt ovan. Leveranstid Leverans skall ske senast 30 juni 2013.

5 5 (7) Leverans Leverantören levererar komplett färdig och driftsatt anläggning. Det innebär att projektets alla delar hanteras av leverantören fram till slutbesiktigad och övertagen/godkänd anläggning. Betalningsvillkor 80% vid driftsstart 10% efter 30 dagars godkänd provdrift 10% efter 12 månaders drift och uppnådd garanterad effekt. Fakturorna betalas per 30 dagar netto Fakturering Fakturan skall ställas till beställarens faktureringsadress. Även påminnelser skall sändas till respektive faktureringsadress. Referens i form av namn samt leveransadress anges på fakturan. Av fakturan skall utöver F-skattesedelnummer, framgå leverantör med angivet organisations-, mervärdesskattenummer. Mervärdesskatt tillkommer enligt gällande lagstiftning. Allmänna leveransbestämmelser ABT 06 Garantier Garantitiden skall vara 2 år från godkänd anläggning. Anbudsprövning Upphandlingens syfte är att anskaffa efterfrågade vindkraftverk till totalekonomiskt fördelaktigaste villkor i förhållande till ställda krav. Anbudsprövning genomförs i två steg, där den första är kvalificeringsfasen och den andra är utvärderingsfasen. Kvalificeringsfas I kvalificeringsfasen kan anbud förkastas om: leverantören är på obestånd leverantören är skyldig till allvarligt brott i yrkesutövningen leverantören ej har erlagt lagstadgade skatter och avgifter leverantören ej har lämnat begärda uppgifter

6 6 (7) För att kvalificeras skall: Leverantören skall ha en årsomsättning (senaste räkenskapsåret) minst motsvarande 10 gånger kontraktsvärdet. Minst 20 vindkraftverk av offererat märke skall finnas i drift i Sverige. Anbudsunderlaget innehåller ett antal skall-krav. Skall-kraven som är obligatoriska och ingår i kvalificeringsfasen skall vara besvarade och uppfyllda för att anbuden skall kunna gå vidare till utvärderingsfasen. I anbudet skall bekräftas att redovisade skall-krav är uppfyllda Utvärderingsfasen Utvärdering kommer att ske av de anbud som uppfyller ställda krav och som lämnats av leverantörer som kvalificerats till utvärdering. Beställaren kommer att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn taget till nedan angivna utvärderingskriterier. Hur poängsättningen kommer att ske av de respektive kriterierna beskrivs nedan. Pris (60 %) Pris för ett vindkraftsverk kommer att räknas om till kostnad per GWh/år. I de fall offererat verk producerar mer än 6,0 GWh/år kommer kostnaden att beräknas på 6,0 GWh/år. Option (10 %) Vid utvärdering av optionspris kommer offererat pris per åttondel att utvärderas. Fullserviceavtal (20 %) I anbudet beskrivs fullserviceavtalets upplägg. Då tillverkare av vindkraftverk har olika upplägg kommer detta att utvärderas av en oberoende konsult. Beskriv den ingående försäkringen avseende driftsavbrottsersättning och ansvarsdel, om det finns eventuella begränsningar i utnyttjande, Ange självriskens storlek. Beskriv hur ofta översyn sker och vilka reservdelar som erfarenhetsmässigt byts ut. Hur ersätts driftsavbrott? Driftsgarantin skall vara minst 97 % Avtalet löper på 10 år Fullserviceavtalet kommer att utvärderas till 50% pris för 10 år och 50% på innehållet. Marknadsföringsvärde (10 %) Som tidigare beskrivet i punkt bakgrund är det mycket viktigt för Kalmar kommun att framstå som en miljökommun. När kommunen producerar sin egen förnybara energi är det ett led i kommunens marknadsföring mot turister, näringsliv och att påverka människor i deras val av bostadsort. Därför kommer mycket stor vikt att läggas vid placeringen av vindkraftverken i Kalmar kommun dels geografiskt men även visuellt.

7 7 (7) Utvärderingen kommer att ske enligt bifogad utvärderingsmodell, bilaga 1, som är ett exempel på en fiktiv utvärdering. Övrigt Underleverantör Leverantören är gentemot beställaren lika ansvarig för sina underleverantörers arbete och handlingar som för sina egna. Försummelse från underleverantör fritar inte leverantören från hans åtagande enligt denna anbudsförfrågan. Tvist Tvist med anledning av avtalet mellan beställaren och leverantör, ska om parterna inte kommer överens om annat, avgöras av svensk domstol vid leverantörens hemort med tillämpning av svensk rätt. Anbudssvar ska vara undertecknat av behörig person. Kalmar kommun Serviceförvaltningen Upphandlingsenheten Per-Gunnar Fransson Upphandlingschef Bilagor: 1. Utvärderingsmodell

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Handläggare ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning 2012-01 Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Ni inbjudes inkomma med anbud på byggtjänster

Läs mer

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna 2013-11-10 Dnr: 2011-3060046 Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna Härmed inbjuds ni att lämna anbud på de kurser som ESF-projektet

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

1. godkänna föreliggande avtal om köp av IT-tjänst av kommunalförbundet IT-sam

1. godkänna föreliggande avtal om köp av IT-tjänst av kommunalförbundet IT-sam Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(4) Kommunstyrelsen 2011-11-29 KS 547 Dm 331/2010 Kod 058 Medlemskap i kommunförbundet ITSAM - godkänna avtal Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av ramavtal för kommunikations- och marknadsföringstjänster

Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av ramavtal för kommunikations- och marknadsföringstjänster Handläggare Helena Hassel 023-777006 helena.hassel@regiondalarna.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum 2015-09-03 Sida 1(16) Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av ramavtal för kommunikations-

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag Datum 2014-03-26 1 (22) Dnr 512-2536-14 Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad brygga och utsiktsplattform, Biskopstorps naturreservat, Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Huddinge 5 oktober 2011 Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 2 av 12 1. ALLMÄN INFORMATION SRV återvinning AB är ett återvinnings-

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

Kommunledningskontoret 2014-05-05

Kommunledningskontoret 2014-05-05 HAPARANDA STAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (13) 2014-05-05 Daniel Fälldin Näringslivsutvecklare Förfrågningsunderlag avseende upphandling reklambyråtjänster Anbudsinbjudan Haparanda kommun infordrar anbud

Läs mer

Förfrågningsunderlag Översyn av Arbetsförmedlingens Ekonomistyrningsmodell, Dnr Af-2010/200788

Förfrågningsunderlag Översyn av Arbetsförmedlingens Ekonomistyrningsmodell, Dnr Af-2010/200788 1(19) Förfrågningsunderlag Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Översyn av Arbetsförmedlingens Ekonomistyrningsmodell, Dnr Af-2010/200788 2(19) 1. INBJUDAN... 3 1.1

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

1 Allmän information om upphandlingen

1 Allmän information om upphandlingen 2009-02-06 004/2009 1(9) Ert datum Ert dnr Sista anbudsdag: 2009-03-10 Anbudets giltighet: 2009-07-10 Upphandlingsförfarande: förenklad upphandling Anbudsmärkning: dnr 004/2009 UPPHANDLING AV KONSULTUPPDRAG

Läs mer

Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Nyckeln i Låset

Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Nyckeln i Låset 2012-02-15 Dnr: 2011-3090046. Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Nyckeln i Låset Härmed inbjuds ni att inkomma med offert på en uppföljning och lärande utvärdering av ESF-projektet Nyckeln

Läs mer

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Stadsledningskontoret Ekonomiavdelning Datum 2012-09-03 Handläggare: Redovisningschef Jonas Lundqvist Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Landskrona stad inbjuder

Läs mer

Anbudsinbjudan konsult för program i UGL Utveckling Grupp och Ledare

Anbudsinbjudan konsult för program i UGL Utveckling Grupp och Ledare 2009-01-14 137-8-2009 Anbudsinbjudan konsult för program i UGL Utveckling Grupp och Ledare Inbjudan att lämna anbud på program i UGL för samtliga ca 30 chefer på Kungl. biblioteket (KB). KB är Sveriges

Läs mer

STOCKHOLMS STADSTEATER PARKTEATERN

STOCKHOLMS STADSTEATER PARKTEATERN STOCKHOLMS STADSTEATER PARKTEATERN ANBUDSUNDERLAG Upphandling Hyrbilar Anbudsinbjudan Upphandlingsanvisning Administrativa Föreskrifter Produktionsfakta Anbudsformulär 2011-01-31 2011-01-31 1 (18) 1. ANBUDSINBJUDAN...3

Läs mer

Upphandling av mätmottagare. Diarienr 07-11991

Upphandling av mätmottagare. Diarienr 07-11991 Upphandling av mätmottagare Diarienr 07-11991 Innehåll Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 3 3.2 Juridisk ställning...

Läs mer

Räddningstjänsten Västra Blekinge benämns nedan beställaren. Anbudsgivare benämns leverantör eller anbudsgivare.

Räddningstjänsten Västra Blekinge benämns nedan beställaren. Anbudsgivare benämns leverantör eller anbudsgivare. Dnr 20140693 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG REVISIONSTJÄNSTER Räddningstjänsten Västra Blekinge inbjuder Er att inkomma med skriftligt anbud i denna upphandling av revisionstjänster i enlighet med villkor i detta

Läs mer

Anbudsinbjudan till upphandling av kamerautrustning för Kungliga biblioteket (KB)

Anbudsinbjudan till upphandling av kamerautrustning för Kungliga biblioteket (KB) Datum/Date Dnr/Ref.no. 2013-07-17 137-KB 655-2013 Anbudsinbjudan till upphandling av kamerautrustning för Kungliga biblioteket (KB) Kungliga biblioteket (KB) inbjuder till anbudsgivning för kamerautrustning

Läs mer

Anbudslämnare 1. ANBUDSINBJUDAN. Anbud: 1.1. Inbjudan till upphandling. 1.2. Om Karolinska Institutet 2011-11-25. Sista anbudsdag: 2011-11-25 23:59

Anbudslämnare 1. ANBUDSINBJUDAN. Anbud: 1.1. Inbjudan till upphandling. 1.2. Om Karolinska Institutet 2011-11-25. Sista anbudsdag: 2011-11-25 23:59 Anbud 2011-11-25 Upphandlingsansvarig Karolinska Institutet Marie Eklund Upphandling Fruktkorgar 11057/UF-5000/2011-107 Sista anbudsdag: 2011-11-25 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning

Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning 2012-02-10 002/2012 1(8) Sista anbudsdag: 2012-03-09 kl. 16.30 Anbudets giltighet: 2012-07-08 Upphandlingsförfarande: förenklad upphandling Anbudsmärkning: dnr 002/2012 Upphandling av konsultuppdrag -

Läs mer