Rapport Avseende ansökan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport 002-0552. Avseende ansökan 001-1101"

Transkript

1 1 (10) Slutrapportering av insatser Rapport Avseende ansökan Projektnamn Detektion och övervakning av antibiotikaresistens, särskilt ESBL, hos tarmbakterier tillhörande Enterobacteriaceae i länderna runt Östersjön Sökt belopp Tilläggsansökan Kontaktuppgifter snamn Smittskyddsinstitutet - Antibiotikaresistens snummer Adress Analys och prevention/antibiotika (AP-A) SMI Nobels väg 18 styp Statlig Myndighet Barbro Olsson Liljequist Telefon Mobil Postnr Solna Projektets genonförande Bedömning av projektets genomförande Det övergripande målet med projektet, att i länderna runt Östersjön med kommersiellt tillgängliga och godkända metoder kunna påvisa och övervaka ESBL-producerande tarmbakterier tillhörande gruppen Enterobacteriaceae, har uppnåtts på ett utmärkt sätt. Förutom de rent tekniska färdigheterna som uppnåtts vid de deltagande mikrobiologiska laboratorierna i regionen, är själva samarbetet och interaktionen mellan deltagarna ytterligare en framgångsfaktor minst lika viktig som den tekniska. Det goda samarbetet som uppnåtts gör det möjligt att fortsätta inom liknande projekt, vilket också har framhållits som önskvärt av deltagarna. Del 1, planeringsfas enligt ansökan: Projektet startade som en idé från de estniska mikrobiologiska laboratorierna när den första BARN-workshopen hölls i Riga i februari Mikrobiologer från de övriga baltiska länderna och från St Petersburg var intresserade, och efter en intresseanmälan till den blivande estniska projektledaren Marina Ivanova visade det sig att fyra laboratorier i Estland, 3 i Lettland, 3 i Litauen, och 8 i St Petersburg ville ingå i projektet (se Medverkande parter, för vilka aktivt arbete har ingått och inte bara, som var det enda valbara alternativet). Vid BARN-workshop nummer 2 som hölls i Vilnius i december 2011 enades deltagarna om ett gemensamt protokoll för studien. Det innebar i korthet att laboratorierna skulle följa sina ordinarie rutiner för odling och resistensbestämning av kliniska prover och på de framodlade bakterierna Escherichia coli och Klebsiella pneumoniae (de två vanligaste bakteriearterna tillhörande familjen Enterobacteriaceae) använda den föreslagna kommersiella testen från Rosco (Danmark) för påvisning av resistensmekanismen ESBL. Eftersom denna test inte fanns tillgänglig på marknaden i respektive land vid projektstarten, men senare har blivit det i Estland, Lettland och Litauen, köptes de diagnostiska kiten in från SMittskyddsinstitutet och levererades till respektive land och laboratorium. Leveranserna till laboratorierna i St Petersburg fick dock ske via projektledarna i Estland.

2 2 (10) Del 2, test och utvärdering enligt ansökan: Det ursprungliga föreslaget var att samla och testa prover under 12 månader. Efter en pilotstudie i Estland kom man fram till att tre månader skulle vara tillräckligt för att få ett bra underlag. Den slutliga insamlingsperioden av bakterieisolat blev januari till mars 2012, då insamling och testning av kliniska prov vid de 18 laboratorierna ägde rum. Ur fler än kliniska prov sållades totalt ca 1000 misstänkt ESBL-positiva bakterieisolat ut med hjälp av den använda testen. Isolaten transporterades från de lokala laboratorierna på det mest ekonomiska sättet (oftast av de personer som ingick i projektet som tog med dem i samband med lokala möten) till universitetslaboratoriet i Tartu, Estland. Där skedde verifiering av isolaten med både mikrobiologiska och molekylärbiologiska metoder. För denna del av studien hade universitetet i Tartu sökt egna forskningspengar eftersom bidraget från Sverige inte var avsett för detta. Förutom bakterieisolat samlades också olika så kallade nämnardata in, t.ex.. uppgifter om antal patienter och antal vårddagar vid vårdinrättningarna/sjukhusen. Nämnardata är nödvändiga för att man ska kunna göra jämförelser mellan länderna då det gäller sjukdomsbörda och förekomst av antibiotikaresistenta bakterier. Vid det tredje BARN-mötet som hölls i Visby i oktober 2012 presenterades de preliminära resultaten av allt insamlat material av Paul Naaber, Estland, en av projektledarna. Del 3, molekylära metoder och epidemiologi enligt ansökan: Tre studenter från Estland besökte Smittskyddsinstitutet i Stockholm under en vecka i september 2012 för att förkovra sig i de molekylära metoder som är internationellt acepterade för ESBL-producerande bakterier. Kostnaderna för detta belastade inte den aktuella budgeten, och för Smittskyddsinstitutets del kan den hänföras till den del som utgjorde arbetstid för svensk deltagare (annan finansiär). Redan på detta stadium av projektet hade en viktig upptäckt gjorts, nämligen att man i St Petersburg hade en tidigare odiagnosticerad förekomst av särskilt resistenta bakterier, sådana som bär resistensmekanismen ESBL-CARBA. Dessa och andra resultat från projektet presenterades i flera posters vid den internationellt betydelsefulla infektions- och mikrobiologi-kongressen ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases),som hölls i 28-30/ i Berlin. En av de estninska studenterna fick sitt deltagande bekostat av projektet. Ett avlutande möte för projektet hade planerats av de estniska organisatörerna och hölls i Tallinn 12-14/ Deltagare som varit aktiva i projektet närvarade, och dessutom tre personer från Sverige och en representant för ECDC, den europeiska smittskyddsmyndigheten som finns i Stockholm. Totalt 40 personer deltog. Mötet innehöll ett tiotal presentationer som sammanfattade olika aspekter av projektet, och tre av dem bifogas i form av powerpoint-presentationer (Marina Ivanova, Paul Naaber, Barbro Olsson-Liljequist). En viktig punkt var att två mikrobiologer från Ukraina hade inbjudits för att bli inspirerade att medverka i en fortsättning och utvidgning av detta mikrobiologiska nätverk som redan visat sig livskraftigt. I det övergripande BARN-nätverket, som fått finansiering och koordineras av Smittskyddsinstitutet, är just avsikten att utvidga intressesfären till Ukraina, Vitryssland, Moldavien och Georgien. Medverkande parter West Tallinn Central Hospital Microbiology laboratory Kaisa Kirs Paldiski Road Tallinn ESTLAND 3 3

3 3 (10) East Tallinn Central Hospital Microbiology laboratory Marina Ivanova Pärnu mnt Tallinn ESTLAND 3 3 North Estonia Medical Centre Svetlana Rudenko Sutiste Tallinn ESTLAND 3 3 United Laboratories of Tartu University Clinics Krista Loivukene Puusepa 1A Tartu ESTLAND Vilnius University Hospital, Microbiology Laboratory Jolanta Miciuleviciene Santariskiu str. 2 LT LITAUEN - - Välj - - Vilnius 2 2

4 4 (10) VUH Santariskiu Clinics, Microbiology Laboratory Ruta Ambrazaitiene Santariskiu str. 2 LT LITAUEN Vilnius Siauliai Hospital, Microbiology laboratory Gintaras Makstutis Kudirkos str. 99 LT LITAUEN Siauliai Riga East Clinical University Hospital, Microbiology laboratory Dace Rudzite Hipocrata str. 2 LV-1038 LETTLAND Riga 2 2 Pauls Stradins University, Microbiology dept, Central laboratory Arta Balode Pilsonu str. 13 LV-1002 LETTLAND Riga

5 5 (10) Liepaja Hospital, Microbiology laboratory Tatjana Djundika Slimnicas str. 25 LV-3414 LETTLAND Liepaja St Petersburg Pasteur Institute, lab Enteric infections Lidia Kaftyreva Mira str St-Petersburg 3 3 St Petersburg Hospital no 4 Nataliya Vedernikova North str St-Petersburg St Petersburg Hospital No 40 Lidia Lipskaya Boresova str. 9 Sestrorechk St-Petersburg

6 6 (10) St Petersburg Hospital No 17 Tanyana Kurchikova Glinka str St-Petersburg St Petersburg Children s Hospital No 5 Maria Paysetchkaya Bucharestdkaya, St-Petersburg St Petersburg Hospital No 16 Marina Smirnova Liteyniy prospect, St-Petersburg St Petersburg Hospital No 31 Irina Konovalenko Dinamo str St-Petersburg

7 7 (10) St Petersburg Children s Hospital No 1 Olga Morozova Blanmenilskaya str St-Petersburg SMI - Smittskyddsinstitutet Barbro Olsson-Liljequist Nobels väg Solna SVERIGE 3 3 ECDC Ulla-Karin Nurm SVERIGE Solna Frågeställningens/problemlösningens fokusering Infektioner som orsakas av antibiotikaresistenta bakterier har ökat under de senaste årtiondena för att numera utgöra ett alarmerande globalt problem. Även i Sverige och i de övriga länderna runt Östersjön växer problemet, inte minst på grund av den ökade rörligheten i dagens samhälle. Utmaningen för de kliniskt mikrobiologiska laboratorierna i alla länder är använda korrekta och aktuella diagnostiska metoder som motsvarar läkarnas behov av att få korrekta besked om vilka behandlingsalternativ som står till buds, och som också ger myndigheterna kunskap om den aktuella lokala situationen när det gäller antibiotikaresistenta bakterier. Sverige är i många avseenden ett föregångsland inom detta område med många intresserade och kompetenta personer med internationellt gott rykte. Vi undersöker och värderar metoder för att kostnadseffektivt kunna diagnosticera resistenta bakterier och i den europeiska gemenskapen ge riktlinjer för detta arbete (t. ex. genom EUCAST, European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing). Det är därför också vår skyldighet att bistå våra grannländer och sprida den kunskap vi förvärvat. För Sveriges del är det också viktigt att ha kunskap om vilka resistenta bakterier som finns i vårt närområde, och det just genomförda projektet visar detta med all önskvärd tydlighet. Ett av de viktigaste resultaten i studien var upptäckten och omfattningen av den särskilt resistenta bakterien Klebsiella pneumoniae med ESBL-CARBA i St Petersburg-området. ESBL-CARBA är en resistensmekanism som vi i Sverige nyligen har utökat beredskapen mot genom ett tillägg till Smittskyddslagen som trädde i kraft Det här beskrivna ESBL-projektet har förutom de faktiska mikrobiologiska resultaten också visat på

8 vikten av de goda personliga kontakterna inom ett verksamhetsfält, så att kunskaper och erfarenheter kan delas. Samtliga deltagare vid det avslutande mötet i Tallinn var överens om att verksamheten måste fortsätta och att det finns många aktuella problem inom infektions- och antibiotikaområdet som kan behöva belysas. Men varje lokalt laboratorium har inte alltid personella eller ekonomiska resurser att ligga i frontlinjen för utvecklingen utan kan behöva draghjälp av kolleger i sitt närområde. Avsikten från Sveriges / Smittskyddsinstitutets sida är i första hand att prova möjligheten till fortsatt stöd från Svenska Institutet genom så kallad sådd-finansiering. Genom att utvidga det befintliga nätverket av laboratorier till de länder som anges som aktuella för stöd (Ukraina, Vitryssland, Moldavien och Georgien) hoppas vi kunna fortsätta det goda samarbetet. 8 (10) Resultat och mål Det konkreta resultatet av det här redovisade projektet är att 18 laboratorier i de baltiska staterna och i St Petersburg gemensamt har enats om och sedan följt ett protokoll för att undersöka förekomsten av ESBL-producerande tarmbakterier bland de kliniska prov som dagligen analyseras vid deras respektive laboratorier. Det totala antalet kliniska prover som odlats och undersökts under den fastlagda studieperioden vid de mikrobiologiska laboratorierna var mer än 10000, och nämnardata för samma period har också samlats in på ett sätt som inte gjorts tidigare. Från proven har cirka 1000 så kallat ESBL-screening-positiva bakterieisolat av de två bakteriarterna Escherichia coli och Klebsiella pneumoniae identifierats. De har samlats vid ett laboratorium för fortsatta mikrobiologiska och molekylär-biologiska karakteriseringar, men också för att man där ska ta ansvar för den viktiga stamkollektionen. De fortsatta studierna på molekylärbiologisk nivå (med annan finansiär) har gett viktig information om situationen i Baltikum och St Petersburg om ESBL-producerande bakterier, och resultaten har redan kunnat presenteras vid en internationellt erkänd vetenskaplig kongress (ECCMID 2013 i Berlin). Resultaten från de deltagande laboratorierna i St Petersburg har separat verifierats av referenslaboratorium i Moskva enligt de regler som gäller i Ryssland, och de har också inneburit att viktig kunskap om dessa problembakterier blivit kända i Ryssland. För EUs del har den nyvunna kunskapen spridits till ECDC och blir därmed också känd även på politisk nivå och ett viktigt bidrag för det fortsatta folkhälsoarbetet.

9 9 (10) Ekonomisk redovisning Rubrik Sökt belopp Beviljat/ använt Egen insats Annan finansiär Totalt Resor för svenska experter till deltagande länder Nationell förankring och förberedelser Diagnostiska tester (Rosco) till alla laboratorier Första möte i Vilnius i samband med BARN, 18 resor Frysrör för 500 bakterieisolat i stamkollektion Distribution av kontrollstammar från SMI Transport till och test av isolat i Tartu (x18) Slutmöte i Estland för ca 50 pers Telefonmöten, övrig administration av org, Presentation (1 pers) vid int. kongress Arbetstid resor/möten svensk deltagare Arbetstid resor/möten alla deltagare ca (36 pers) Se bilaga 1 för detaljerad redovisning Summa budget kostnader Summa utfall kostnader Intäkter Budget Budget netto netto Kommentar till ekonomisk redovisning Punkt 1. För den budget som ingick i ansökan gjordes vissa antaganden om resor för svensk(a) expert(er) till de deltagande länderna/laboratorierna. Vid projektets igångsättande visade sig dessa ofta kunna ersättas av telefon- och mejlkontakt, samt av de möten som årligen hålls mellan de europeiska ländernas huvudansvariga personer inom antibiotikaresistensövervakning och som normalt sponsras av ECDC. Punkt 2. Däremot var det av stor vikt inom varje baltiskt land att planerings- och startmöten kunde äga rum, och därför blev den utgiftsposten mycket större än i budgeten (69000 SEK). Punkt 3. Kostnader för de diagnostiska kit som Sverige åtagit sig att upphandla och distribuera till deltagande laboratorierna blev något lägre (65000 SEK)än beräknat, bl a tack vare den rabatt som Smittskyddsinstitutet kunde utnyttja. Punkt 4. Reskostnader till BARN-nätverksmötet i Vilnius 2011 blev något dyrare för de ryska

10 deltagarna bl. a. beroende på visumkostnader. Punkt 5. Beräkningen av 500 bakterieisolat visade sig för låg. Trots att den preliminärt beräknade insamlingsperioden på ett år minskade till 3 månader så kunde ca 1000 isolat samlas in för fortsatta analyser, därav dubblerad kostnad för transportrör. Punkt 8. Det avslutande mötet för projektet hölls i Tallinn 13 maj 2013 och vid mötet närvarade 40 personer. Deltagare från Tallinn, Estland behövde inte hotell och hade inga reskostnader, varför den preliminära kostnaden för mötet visade sig vara för hög. Dessutom kunde SMI med andra medel täcka det lilla underskott som uppstod, inte minst för att stödja deltagandet av två personer från Ukraina, ett av de länder som ingår i den avsedda utvidgningen av nätverket BARN. Punkt 9. I de deltagande länderna har lokala administrativa kostnader blivit något högre än beräknat. 10 (10) Som projektansvarig från Sverige har jag accepterat de avvikelser från den preliminära budgeten som uppstått, och gjort bedömningen att projektet inte hade gått att genomföra och framför allt inte hade nått så utmärkta resultat utan dessa avvikelser. Bilagor (Följande bilagor är insända)

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Epidemiologisk årsrapport 2012

Epidemiologisk årsrapport 2012 Epidemiologisk årsrapport 212 Epidemiologisk årsrapport 212 Totalt har antalet rapporterade, anmälningspliktiga sjukdomar har varit relativt stabilt i Sverige sedan flera år. Under 212 anmäldes 7227 fall,

Läs mer

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor Förord Att bekämpa korruption i biståndet är en prioriterad arbetsuppgift för Sida. I Sidas regleringsbrev kan man läsa att Sida ska vidta åtgärder

Läs mer

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken Individ och familjeomsorg Nätverket Tumstocken Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner: Lund, Sigtuna, Strängnäs och Uppsala 2010-11-02 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se. Ett

Läs mer

Val av transporter i Aneby kommun

Val av transporter i Aneby kommun VTI notat 13 2003 VTI notat 13-2003 Val av transporter i Aneby kommun Författare Sonja Forward FoU-enhet Trafikanters mobilitet och säkerhet Projektnummer 40257 Projektnamn Aneby Uppdragsgivare Vägverket

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag

Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Anders Lundström Anna Kremel FSF 2009:2 Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Anna Kremel Anders Lundström Forum för småföretagsforskning

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar

Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar 2015:13 Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar En utvärdering av satsningens effekter MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-22 2014/152-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-08-21 U2014/4884/SF Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Preliminär slutrapport 2011-05-31

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Preliminär slutrapport 2011-05-31 Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Preliminär slutrapport 2011-05-31 payoff kunskapens

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern Deltagande kommuner: Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa 2010-06-14 Nätverket

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Konkurrensverkets statistikarbete. Inga fler uppdrag till SCB att samla in statistik om offentliga upphandlingar

Konkurrensverkets statistikarbete. Inga fler uppdrag till SCB att samla in statistik om offentliga upphandlingar KKV1010, v1.3, 2012-04-18 SKRIVELSE 2015-03-13 Dnr 5/2015 1 (10) GENERALDIREKTÖREN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Konkurrensverkets statistikarbete Syftet med denna skrivelse är dels att informera

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer