Riktlinjer för handläggning, verkställighet och uppföljning av äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för handläggning, verkställighet och uppföljning av äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS"

Transkript

1 Riktlinjer för handläggning, verkställighet och uppföljning av äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för handläggning, verkställighet och uppföljning av äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS och SoL Riktlinjer VON Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Vuxen- och omsorgsförvaltningen SN Dokumentinformation Dokumentet gäller för Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning LSS och SoL samt förvaltningens verksamhetsstöd, uppföljning och tillsyn (VUT)

2 Innehåll Riktlinjer för handläggning, verkställighet och uppföljning av äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS... 1 DEL 1 - INLEDNING OCH STYRDOKUMENT... 6 Inledning... 6 Styrdokument... 6 DEL 2 - EXEMPEL PÅ INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SoL).. 8 Hemtjänst (stöd i hemmet)... 8 Stöd med personliga omvårdnadsuppgifter... 8 Stöd med serviceuppgifter Stöd med övriga serviceinsatser Ledsagarservice SoL Trygghetslarm SoL Anhörigstöd SoL Dagverksamhet SoL Kontaktperson SoL Särskilt boende för äldre SoL Parboendegaranti Korttidsboende SoL DEL 3 - INSATSER TILL PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR ENLIGT SoL Boendestöd SoL Sysselsättning SoL Boende SoL Personligt ombud (PO) DEL 4 HANDLÄGGNING AV BISTÅND ENLIGT SoL Inkommande information, anmälan, ansökan - SoL Förhandsbedömning - Att inte inleda utredning Förhandsbedömning - Att inleda en utredning Information Myndigheternas serviceskyldighet - SoL Utredning och dokumentation - SoL Behovsbedömning - SoL Kommunicering av utredning SoL Delegering [2(73)]

3 Beslut - SoL Beslutsmeddelande och information hur man överklagar - SoL Anmälan till nämnden Överklagan Rättelse och omprövning av beslut - SoL Kundval inom hemtjänsten Beställning - verkställighet Avstämning/uppföljning Omprövning enligt SoL Vuxen- och omsorgsnämndens riktlinjer för omprövning Ansökan om att flytta till annan kommun DEL 5 - INSATSER ENLIGT LSS Personlig assistans enligt 9 2 LSS och LASS Ledsagarservice enligt 9 3 LSS Biträde av kontaktperson enligt 9 4 LSS Avlösarservice i hemmet enligt 9 5 LSS Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 6 LSS Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt 9 7 LSS Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt 9 8 LSS Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt 9 9 LSS Daglig verksamhet enligt 9 10 LSS Individuell plan enligt 10 LSS DEL 6 HANDLÄGGNING AV INSATSER ENLIGT LSS Inkommande information LSS Information Myndigheternas serviceskyldighet LSS Begäran om stöd och service enligt LSS Personkretstillhörighet enligt LSS Utredning LSS Behovsbedömning - LSS Kommunicering av utredning LSS Delegation Beslut LSS Beslutsmeddelande och information hur man överklagar - LSS Överklagande LSS [3(73)]

4 Myndigheternas serviceskyldighet 4 FL Rättelse och omprövning av beslut LSS Beställning Verkställighet av insats LSS Uppföljning LSS Omprövning LSS Ansökan om förhandsbesked enligt 16 LSS DEL 7 VERKSTÄLLIGHET SAMT UTFÖRARVERKSAMHETERNAS UPPGIFTER OCH ANSVAR (LSS) Mottagning av beställning Information om start av insatser Visning av lägenhet bostad med särskild service In- och utflyttning till bostad med särskild service enligt LSS och särskilt boende enligt SoL Välkomstmöte första möte Planeringsmöten Kontaktman (kontaktpersonal) Genomförandeplan och uppföljning av genomförandeplan Genomförande DEL 8 - VERKSAMTHETSSTÖD, UPPFÖLJNING OCH TILLSYN (VUT) Verksamhetsuppföljning/kvalitetsuppföljning Upphandling och avtal Avgifter och ersättningar Rapportering av ej verkställda beslut Rapportering och anmälan av missförhållanden (Lex Sarah) Anmälan av brister enligt Lex Maria DEL 9 ÖVRIGT Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Äldreomsorgsplan Plan för omsorg om personer med funktionsnedsättning Lokala värdighetsgarantier Sekretess Behandling av uppgifter (Personuppgiftslag PUL) Synpunkts- och klagomålshantering Minoritetsspråk Gemensamt ansvar för hushållet Föräldraansvar [4(73)]

5 Föräldrars ersättning till kommunen för placerade barn Rapporteringsskyldighet för barns skydd Hantering av privata medel God man och förvaltare Uppsökande verksamhet Färdtjänst Riksfärdtjänst [5(73)]

6 DEL 1 - INLEDNING OCH STYRDOKUMENT Inledning Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggarna i deras arbete med en rättsäker, likvärdig utredning och behovsbedömning. Dokumentet reglerar även utförarverksamheternas ansvar för verkställighet och förvaltningens uppföljningsansvar. Handläggning, verkställighet och uppföljning av bistånd ska ske enligt gällande lagstiftning, rådande rättspraxis, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, samt utifrån vuxen- och omsorgsnämndensens riktlinjer, avtal, överenskommelser och rutiner för verksamheten. Detta dokument innehåller vuxen- och omsorgsnämndensens riktlinjer för myndighetsutövning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lag om färdtjänst (FtjL) och lag om riksfärdtjänst (RftjL). Därutöver innehåller dokumentet riktlinjer för verkställighet och uppföljning. Styrdokument Exempel på lagar som styr verksamheten: ~ Förvaltningslagen (FL) ~ Kommunallagen (KL) ~ Socialtjänstlagen (SoL) ~ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ~ Lag om färdtjänst (FtjL) ~ Lag om riksfärdtjänst (RftjL) ~ Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) ~ Personuppgiftslagen (PUL) ~ Föräldrabalken (FB) ~ Äktenskapsbalken (ÄB) Exempel på föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen som styr verksamheten: ~ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL (det senaste SOSFS dokumentet) ~ Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (den senaste upplagan). ~ Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet i verksamhet (SOSFS 2011:9) ~ Socialstyrelsens föreskrifter om anmälan av allvarliga missförhållanden i kommunala verksamheter (SOSFS 2011:5) ~ Socialstyrelsens föreskrifter om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilt boende (SOSFS 2012:12) [6(73)]

7 Exempel på styrdokument utöver dessa riktlinjer som t.ex. avtal och överenskommelser som styr verksamheten: ~ Vuxen- och omsorgsnämndens framtidsplan med mål för verksamheten ~ Avtal och förfrågningsunderlag enligt lag om valfrihetssystem (LOV) ~ Avtal enligt lag om offentlig upphandling (LOU) ~ Samverkansöverenskommelse om samordnad vårdplanering ~ Delegationsordning ~ Lokala värdighetsgarantier ~ Äldreomsorgsplan ~ Plan för omsorg om personer med funktionsnedsättning ~ Riktlinjer för hantering av privata medel ~ Parboendegaranti ~ Avgifter och taxor inom vuxen- och omsorgsförvaltningen ~ Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ~ Ansvarsfördelning inom kommunal hälso- och sjukvård ~ MAS riktlinjer ~ Minoritetsspråk [7(73)]

8 DEL 2 - EXEMPEL PÅ INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SoL) Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av vuxen- och omsorgsnämndenen för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjlighet att leva ett självständigt liv (SoL 4 kap. 1 ). Begreppet livsföring i övrigt rymmer alla de olika behov som den enskilde kan ha för att tillförsäkra en skälig levnadsnivå. Det är inte möjligt att ange vilka insatser eller behov som ska ingå. En individuell bedömning måste göras i varje enskilt fall. Vuxen- och omsorgsnämndenen får ge bistånd utöver vad som följer av 4 kap. 1 om det finns skäl för det. Hemtjänst (stöd i hemmet) Enligt SoL kan hemtjänst delas in i uppgifter av personlig omvårdnad och serviceuppgifter. Med personlig omvårdnad avses bl.a. de personliga insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska eller sociala behov. Med serviceuppgifter avses bl.a. praktisk hjälp med hemmets skötsel såsom städning, tvätt, inköp och att få hem färdiglagad mat (matdistribution). Hemsjukvården har ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser samt rehabilitering ordinärt boende, särskilda boendeformer och dagverksamhet. I det följande presenteras vuxen- och omsorgsnämndens riktlinjer för stöd i hemmet i de vanligaste förekommande insatserna. Stöd med personliga omvårdnadsuppgifter Personer som inte på egen hand kan sköta sin personliga omvårdnad kan beviljas bistånd för detta. Insatsen personlig omvårdnad kan bestå bl.a. av stöd att äta, tillsynsbesök, trygghetsringning, personlig hygien, på- och avklädning, förflyttning, stiga upp, gå och lägga sig, toalettbesök och egenvård. Stöd att äta Om inget annat anges i beslutet ska i insatsen stöd att äta ingå: ~ stöd att äta vid alla måltider ~ stöd att inta dryck ~ finfördela maten ~ vid behov förflyttning till och från (vid) matbordet Tillsyn vid måltid Om inget annat anges i beslutet ska i insatsen tillsyn vid måltid ingå att personalen försäkrar sig att brukaren intar mat och dryck vid alla måltider. [8(73)]

9 Stöd att duscha Stöd att duscha beviljas normalt en till två gånger/vecka. Om inget annat anges i beslutet ska i insatsen stöd att duscha ingå: ~ avklädning ~ dusch ~ hårtvätt ~ påklädning ~ kamning ~ rakning ~ förflyttning till och från badrummet ~ städning av badrummet efter dusch Förflyttningar Om inget annat anges i beslutet ingår i insatsen stöd med att förflyttning till och från olika ställen i bostaden utifrån behov t.ex. efter måltid, toalettbesök, m.m. Daglig hygien Om inget annat anges i beslutet ska i insatsen (daglig) hygien ingå stöd efter behov med: ~ övre hygien ~ nedre hygien ~ byte av inkontinensskydd ~ munhygien i form av tandborstning eller rengöring av tandprotes ~ klippning av naglar (vid behov) ~ kamning ~ rakning ~ ta fram rena kläder ~ på- och avklädning Toalettbesök Om inget annat anges i beslutet ska i insatsen toalettbesök ingå stöd efter behov med: ~ eventuell förflyttning till och från toalett ~ eventuell på och avklädning i samband med toalettbesök ~ eventuell hygien i samband med toalettbesök ~ eventuellt byte av inkontinensskydd ~ rengöring av toalettstol vid behov Påklädning/avklädning Om inget annat anges i beslutet ska i insatsen påklädning/avklädning ingå: ~ påklädning och byte av inkontinensskydd vid behov ~ avklädning och byte av inkontinensskydd vid behov Uppstigning Om inget annat anges i beslutet ska i insatsen uppstigning ingå: ~ stöd att komma upp från sängen [9(73)]

10 Läggning Om inget annat anges i beslutet ska i insatsen läggning ingå: ~ stöd inför sänggående att klä av sig ~ stöd med nattkläder ~ stöd att komma i sängen Nattligt stöd Personer som har omfattande hjälpbehov och som inte på egen hand kan sköta sin personliga omvårdnad, har behov av kontinuerligt nattligt stöd (kortare eller längre period), beviljas bistånd för nattstöd. I biståndsbeslutet ska anges hur många gånger/natt den enskilde ska ges stöd. Normalt beviljas nattstöd en gång/natt. Om inget annat anges i beslutet ska i insatsen nattstöd ingå stöd efter behov med: ~ byte av inkontinensskydd ~ toalettbesök, ~ egenvård ~ handräckning av dryck Tillsynsbesök Tillsynsbesök kan beviljas (kortare eller längre period) för att öka tryggheten för den enskilde i syfte att han/hon ska kunna bo kvar i ordinärt boende. Om inget annat anges i beslutet ska i insatsen ingå att: ~ besöka brukarens bostad (frekvens enligt beslut) ~ stöd vid toalettbesök efter behov och önskemål ~ stöd med dryck efter behov och önskemål ~ annat stöd av akut karaktär som är nödvändig Telefonservice/trygghetsringning Telefonservice/trygghetsringning kan beviljas den som inte har hemtjänst. Syftet är att öka tryggheten för den enskilde så att han/hon ska kunna bo kvar i ordinärt boende. Om inget annat anges i beslutet ska i insatsen telefonservice/ trygghetsringning ingå att: ~ ringa till den enskilde och höra hur han/hon mår (normalt en gång/dag) ~ vidta adekvata åtgärder om den enskilde har behov av stöd Egenvård Om ansvarig inom hälso- och sjukvården/hemsjukvården bedömer att åtgärder runt den enskildes hälso- och sjukvårdsuppgifter är egenvård, kan dessa uppgifter beviljas som stöd i hemmet i form av egenvård. Förutsättning för beviljat bistånd är att den enskilde själv klarar att ta ansvar för uppgiften men behöver praktisk hjälp att utföra den. Behovet ska inte kunna tillgodoses på annat sätt. Egenvård ska styrkas med intyg från legitimerad yrkesutövare från landstingets hälso- och sjukvård. I insatsen egenvård ingår uppgifter och frekvens enligt biståndsbeslutet. Hälso- och sjukvårdsinsatser i eget boende, särskilda boendeformer och dagverksamhet som kräver delegering av hälso- och sjukvårdspersonal är inte [10(73)]

11 bistånd enligt SoL utan är hemsjukvårdens ansvar. Mer om egenvård och hälsooch sjukvård finns i respektive avsnitt. Stöd med serviceuppgifter Personer som på grund av funktionsnedsättning inte kan sköta hemmet själva och inte heller kan få stöd på annat sätt, har rätt att få bistånd till serviceuppgifter. Hemtjänst med serviceuppgifter beviljas inte om den sökande är gift eller sambo med någon som klarar att sköta serviceuppgifter. Undantag kan göras om en person vårdas av någon närstående. Uppgifter av servicekaraktär kan då beviljas som avlastning för den som vårdar. Hemtjänst omfattar inte serviceinsatser som t.ex. städning, tvätt, disk m.m. efter vuxna barn eller andra anhöriga. I hemtjänst för serviceuppgifter ingår inte trädgårdsarbete, snöröjning, städning av källare eller vindsutrymme och storstädning. Tillredning av måltid i hemmet I undantagsfall beviljas bistånd för tillredning av mat i hemmet. Orsaken kan vara t.ex. om det finns sociala/psykosociala skäl. Möjligheten att behovet kan tillgodoses på träffpunktsverksamheter eller genom matdistribution ska prövas i första hand. Tillredning av enklare mat (d.v.s. ej långkok) i hemmet kan beviljas om personen har dagligt omsorgsbehov. Frukost Om inget annat anges i beslutet ska i insatsen frukost ingå: ~ förberedelse av frukost ~ vid behov framdukning ~ diskning av matförberedelseredskap Lunch Om inget annat anges i beslutet ska i insatsen lunch ingå: ~ förberedelse av lunch som t.ex. uppvärmning av färdiglagad mat eller enklare matlagning (ej långkok) ~ vid behov framdukning ~ diskning av matförberedelseredskap Middag Om inget annat anges i beslutet middag ska i insatsen ingå: ~ förberedelse av middagsmål som t.ex. uppvärmning av färdiglagad mat eller ~ enklare matlagning (ej långkok) ~ vid behov framdukning ~ diskning av matförberedelseredskap Mellanmål Frekvens av mellanmål beviljas utifrån behov. Om inget annat anges i beslutet ska i insatsen mellanmål ingå: ~ förberedelse av mellanmål [11(73)]

12 ~ vid behov framdukning av mellanmål ~ diskning av matförberedelseredskap Diskning Personer som på grund av funktionsnedsättning inte själv kan sköta sin disk och inte kan få stöd på annat sätt kan beviljas bistånd för diskning (plocka i och ut diskmaskin). Diskning beviljas normalt en gång/dag. Den enskilde bör ha en egen diskmaskin i hemmet. I undantagsfall beviljas individuellt bistånd för manuell diskning. Om den enskilde har hjälp med matlagning/matförberedelse en gång per dag sker diskning (plocka i och ur diskmaskin) dagen efter. Om den enskilde har hjälp med matlagning/matförberedelse flera gånger per dag sker diskning vid nästa matlagnings-/matförberedelsetillfälle. Om inget annat anges i beslutet diskning ska i insatsen ingå: ~ diskning (med diskmaskin) normalt en gång/dag ~ om manuell diskning har beviljats en gång/dag sker diskning dagen efter alternativt vid nästa matlagnings-/matförberedelsetillfällen Matdistribution Personer som på grund av funktionsnedsättning inte själva kan tillreda sin måltid och inte kan få stöd på annat sätt beviljas bistånd för matdistribution. När den enskilde bor i närhet av träffpunktsverksamhet ska i första hand denna möjlighet undersökas. Matdistribution beviljas normalt en gång/dag. Om inget annat anges i beslutet ska i insatsen matdistribution ingå: ~ distribution av matsedel och beställning av matlåda ~ distribution av färdiglagad mat enligt gällande riktlinjer för hantering av matlåda ~ matlåda ska alltid lämnas till brukaren personligen i dennes bostad och i förekommande fall i brukarens kylskåp (ska ej lämnas utanför ytterdörren för att inte bryta kylkedjan). Bäddning Bäddning av säng kan beviljas för personer som har daglig hemtjänst. Bäddning av säng sker högst en gång/dag i samband med utförandet av andra hemtjänstinsatser. Renbäddning av säng Om inget annat anges i beslutet ska i insatsen renbäddning av säng ingå: ~ byte av lakan och örngott (normalt var 14:e dag) Städning av bostad Städning av bostad beviljas normalt för två rum och kök för ensamstående och tre rum och kök för makar/sambor som har separata sovrum. Städning sker normalt var tredje vecka. Vid beslut om städning hos familjer med barn ska hänsyn tas till barnens ålder och mognad avseende förmågan att städa sitt eget rum. Om inget annat anges i beslutet ska i insatsen städning av bostad ingå: ~ dammsugning av golven vid varje städtillfälle [12(73)]

13 ~ damning vid varje städtillfälle ~ våttorkning av golv vid varje städtillfälle ~ rentorkning delar av dörrkarmar och dörrar vid behov och hela dörrkarmar och dörrar en gång/år ~ torkning delar av köksluckor vid behov och hela köksluckor minst en gång/år ~ städning bakom spis en gång/år ~ städning av badrum (rengöring av badkar och rengöring av kakel runt badkar, dusch, tvättställ, toalettstol samt torkning av spegel, handtag och golv vid varje städtillfälle) Tillsynsstädning För personer med stora behov och som har dagligt stöd kan viss tillsynsstädning i form av enkel underhållsstädning mellan ordinarie städtillfällen beviljas. Normalt en gång mellan de ordinarie städningarna. Med tillsynsstädning menas att se till att det är rent och snyggt i bostaden mellan ordinarie städningar. Tillsynsstädning är en städning som inte är lika grundlig som en ordinarie städning. Om inget annat anges i beslutet ska i insatsen tillsynstädning ingå stöd efter behov med: ~ rengöring av toalettstol och tvättställ ~ torkning av toalettgolvet ~ uppsnyggning av kök och andra rum Övriga hushållssysslor Om inget annat anges i beslutet ska i insatsen övriga hushållssysslor ingå stöd efter behov med att: ~ kasta sopor ~ vattna blommor ~ rengöring av hjälpmedel Rengöring av kyl, frys och spis Rengöring av kyl, frys och spis kan normalt beviljas vid långvarigt hjälpbehov som överstiger ett år. Avfrostning av frys sker normalt en gång/år. Om inget annat anges i beslutet ska i insatsen rengöring av kyl, frys och spis ingå: ~ rentorkning av hyllor i kyl vid behov dock minst fyra gånger/år ~ avfrostning och rentorkning av frys en gång/år ~ utrensning av gammal mat från kyl och frys vid behov ~ rengöring av spis efter varje matlagning ~ rengöring av ugn en gång/år Tvätt och strykning Stöd med tvätt innefattar tvätt av den enskildes kläder, sängkläder, sänglinne och handdukar samt i begränsad omfattning strykning av den enskildes gångkläder. Mangling eller strykning av sängkläder, handdukar eller anhörigas kläder ingår inte. Tvätt beviljas normalt en gång/varannan vecka. Tvätt i tvättstuga Om inget annat anges i beslutet ska i insatsen tvätt i tvättstuga ingå att: ~ samla ihop tvätt ~ tvätta i tvättmaskin [13(73)]

14 ~ torka tvätten i torktumlare och/eller torkskåp beroende på bostadens tillgång till maskiner ~ vika tvätten ~ vid behov stryka kläder (t.ex. skjorta, blus, klänning) ~ vid behov lägga/hänga tvätten i skåp/garderob Tvätt i hemmet Om inget annat anges i beslutet ska i insatsen tvätt i hemmet ingå att: ~ samla ihop tvätt ~ tvätta i bostaden i brukarens egen tvättmaskin ~ hänga upp tvätten för torkning ~ vikning av tvätten ~ vid behov stryka kläder (t.ex. skjorta, blus, klänning) ~ vid behov plocka upp tvätten i skåp/garderob Inköp av dagligvaror Personer som på grund av funktionsnedsättning inte kan göra inköp av dagligvaror, och som inte heller kan få stöd på annat sätt har rätt att få bistånd till detta. Inköp av dagligvaror beviljas normalt en gång/vecka. Promenad i samband med inköp kan ingå om avståndet till affären är rimligt. Om inget annat anges i beslutet ska i insatsen inköp av dagligvaror ingå: ~ att hämta inköpslista och pengar alternativt betal- eller kundkort ~ att vid behov planering av inköpslista i samråd med brukaren ~ att genomföra inköp i närmaste välsorterad matvarubutik ~ lämna inköpen till brukaren ~ att vid behov plocka upp varorna i skåp ~ att redovisa inköpen och växelpengarna Ärenden och hantering av privata medel Med ärenden kan avses stöd t.ex. med hantering av privata medel, betalning av räkningar och uttag av kontanter samt ärenden till apotek eller post. Stöd med att posta/betala räkningar, hantering av privata medel, uttag av kontanter ska i första hand ombesörjas av anhörig eller god man. Bistånd kan i undantagsfall beviljas. Om inget annat anges i beslutet ska i insatsen ärenden ingå: ~ att posta räkningar (inbetalning av räkningar) normalt en gång/månad ~ att uträtta apoteksärenden normalt en gång/månad (men även vid behov) ~ hämtning av medicin vid behov, normalt en till två ggr/månad ~ att hämta paket, inlämning och hämtning av kemtvätt och dylikt normalt en gång/månad Viktiga kontakter Med viktiga kontakter kan avses stöd så att den enskilde t.ex. kan boka tid hos hälso- och sjukvården, frisör, fotvård, myndigheter, m.fl. samt att ta kontakt med närstående/god man. Stöd med att boka tider för en person i ordinärt boende ska i första hand ombesörjas av anhörig eller god man. Om inget annat anges i beslutet ska i insatsen viktiga kontakter ingå: ~ Att hjälpa brukaren att (ringa och boka tider och/eller ringa till anhöriga/närstående/god man) [14(73)]

15 Ledsagning (följeslagare) till och från aktiviteter Personer som p.g.a. funktionsnedsättningar som har behov av ledsagning (följeslagare) t.ex. till fotvård, frisör m.fl. kan beviljas detta. Om inget annat anges i beslutet ska i insatsen ledsagning (följeslagare) ingå stöd efter behov med: ~ (stöd med påklädning) att ta på ytterkläder och skor ~ ledsagning till och från t.ex. fotvård enligt beslut ~ vid hemkomst att ta av (avklädning av) ytterkläder ~ personlig omsorg (t.ex. vid toalettbesök) Ledsagning (följeslagare) till sjukvård Landstingets sjukresor ska alltid användas vid behov av resor till sjukvården. Ledsagning till sjukvård bör i möjligaste mån ombesörjas av anhörig/närstående, god man. Personer som p.g.a. funktionsnedsättning behöver stöd i form av ledsagning till sjukvård och som inte kan få behovet tillgodosett på annat sätt kan beviljas ledsagning. Om inget annat anges i beslutet ledsagning (följeslagare) till sjukvård ska i insatsen ingå: ~ att ta på ytterkläder och skor ~ ledsagning till och från sjukvården (enligt beslutet) ~ att närvara vid besöket inom sjukvården och assistera vid på- och avklädning samt personlig omsorg ~ att ta av ytterkläder och skor Promenad (ledsagning vid promenad) Promenad ingår vanligen i beslut om hemtjänst och beviljas normalt en timme/vecka. Timmarna kan inte sparas och överflyttas till en annan vecka. Antalet tillfällen kan fritt fördelas över veckan. Om inget annat anges i beslutet ska i insatsen promenad ingå stöd efter behov: ~ att ta på ytterkläder och skor ~ ledsagning vid promenad ~ att ta av ytterkläder och skor Stöd med övriga serviceinsatser Fönsterputsning och gardinuppsättning Fönsterputsning och gardinuppsättning kan beviljas vid långvarigt stödbehov som överstiger ett år förutsatt att behovet inte tillgodoses på annat sätt. Fönsterputsning och gardinuppsättning beviljas normalt en gång/år för de antal rum som den enskilde har beviljats bistånd avseende städning. Om inget annat anges i beslutet ska i insatsen fönsterputsning och gardinuppsättning ingå: ~ att putsa (putsning av) fönsterglas ~ att rentorka (rentorkning av) fönsterkarmarna och fönsterblecken ~ att sätta upp gardiner Husdjur Skötsel av husdjur beviljas inte. Detta bör ombesörjas av anhörig/ närstående, god [15(73)]

16 man eller genom köp av tjänster från privata markanden som t.ex. pensionat/dagvård för husdjur. Ledsagarservice SoL Insatsen ledsagarservice syftar till att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra och delta i samhällets gemenskap. Ledsagarservicen är en insats knuten till aktiviteter utanför hemmet men i första hand i närområdet. Insatsen ska ge möjlighet att delta i fritidsaktiviteter, i kulturlivet, besöka vänner. Vuxen- och omsorgsnämndens riktlinjer för insatsen ledsagarservice Rätten till ledsagarservice under färdtjänstresa regleras i färdtjänstlagen. Ledsagarservice är en social tjänst och några medicinska insatser med sjukvårdspersonal kan inte tillhandahållas. Behovet av ledsagare kan tillgodoses genom att den enskilde ansöker om färdtjänst, riksfärdtjänst eller anlitar frivilligorganisationer (t.ex. volontärverksamhet). Om inget annat anges i beslutet ska i insatsen ledsagarservice ingå: ~ ledsagning till och från aktiviteter ~ vid behov ska ledsagning inkludera stöd med förflyttning, på- och avklädning, hjälp vid toalettbesök samt måltidssituationer Trygghetslarm SoL Syftet med trygghetslarm är att den enskilde lätt ska kunna få kontakt för hjälp vid akuta behov. Trygghetslarm bidrar till att öka den enskildes möjligheter att bo kvar i sin bostad och att leva ett så självständigt liv som möjligt. Vuxen- och omsorgsnämndens riktlinjer för insatsen trygghetslarm Trygghetslarm beviljas när akuta behov av att kunna nå personal bedöms uppstå hos den enskilde. En förutsättning är att personen har förmåga att hantera larmet. Trygghetslarmet kan i särskilda fall beviljas som stöd till/avlastning för anhörig/närstående. Om inget annat anges i beslutet ska i insatsen trygghetslarm ingå: ~ installation av trygghetslarm ~ information om hur trygghetslarmet fungerar ~ kontroll av att trygghetslarmet fungerar ~ svara på larmanrop ~ vidta adekvata åtgärder enligt överenskommelse vid larmanrop Anhörigstöd SoL Enligt 5 kap. 10 SoL anges att vuxen- och omsorgsnämndenen ska underlätta för dem som vårdar en äldre eller långvarigt sjuk närstående eller stödjer en närstående med funktionsnedsättning. Vuxen- och omsorgsnämndens riktlinjer för insatsen avlösning Socialtjänsten erbjuder olika stödinsatser till personer som vårdar/stödjer en närstående som: ~ är långvarigt sjuk eller ~ har funktionsnedsättning [16(73)]

17 För att få möjlighet till avkoppling och att få komma hemifrån för egna personliga angelägenheter finns möjlighet att ansöka om olika insatser. Exempel på insatser enligt socialtjänstlagen som kan stödja personer som vårdar en närstående: Exempel på biståndsbedömda insatser ~ Hemtjänst ~ Anhörigstöd; Hemtjänst i form av avlösarservice 10 timmar per månad. Timmarna kan fritt fördelas under månaden. Anhörigstöd i hemmet förutsätter att vårdare och närstående bor tillsammans. För att personalen ska kunna utföra medicinska uppgifter under utförandet av insatsen anhörigstöd i hemmet är det viktigt att hemsjukvården kan delegera dessa insatser. ~ Dagverksamhet (för personer med demenssjukdom) ~ Korttidsboende (växelboende, korttidsplats ) Exempel på andra stödinsatser ~ Volontärverksamhet i samråd med anhörigförening ~ Anhöriggrupper, Röda Korset och andra frivilligorganisationer ~ Anhörigstödjare på Träffpunktverksamheten Dagverksamhet SoL Socialtjänsten bör genom hemtjänst, dagverksamhet eller annan liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och att ha kontakt med andra. Syftet med dagverksamhet kan också vara att avlasta anhörigvårdare.(3 kap. 6 SoL) Vuxen- och omsorgsnämndens riktlinjer för insatsen dagverksamhet Dagverksamhet för personer med demenssjukdom Dagverksamhet beviljas för personer med diagnostiserad demenssjukdom som kräver regelbunden tillsyn, träning och social samvaro. Skäl till vistelse på dagverksamhet kan även vara att avlasta anhörigvårdare. Minst ett av följande kriterium ska vara uppfyllt för att dagverksamhet ska beviljas: ~ den enskilde har behov av tillsyn och omsorg som inte kan tillgodoses med hjälp av hemtjänstinsatser ~ den enskilde har uppenbara och stora svårigheter att bo kvar hemma utan insatsen dagverksamhet ~ anhörigvårdare som vårdar den enskilde och har behov av stöd och avlastning Vistelse på dagverksamhet kan kombineras med andra insatser i hemmet som möjliggör kvarboende. Målet med insatserna ska framgå i biståndsbeslutet och i den individuella genomförandeplanen. Dagverksamhet för personer med demenssjukdom kan beviljas normalt högst fem dagar i veckan. Bedömningen ska göras individuellt utifrån den enskildes behov. Beslutet om dagverksamhet omprövas en gång/år. Om platsen inte har utnyttjats under en månad, omprövas beslutet. Om inget annat anges i beslutet ska i insatsen dagverksamhet för personer med demenssjukdom ingå: ~ aktiviteter på dagverksamheten utifrån brukarens behov, önskemål och förmåga ~ social samvaro i gemenskap med andra ~ frukost, lunch och eftermiddagskaffe [17(73)]

18 ~ personlig omvårdnad utifrån brukarens behov ~ kommunal hälso- och sjukvård Kontaktperson SoL Socialtjänsten kan utse en särskild kontaktperson eller en familj med uppgift att hjälpa den enskilde och hans eller hennes närmaste i personliga angelägenheter, om den enskilde begär eller samtycker till det. (3 kap. 6 SoL) Vuxen- och omsorgsnämndens riktlinjer för insatsen kontaktperson Om en person saknar kontaktnät kan insatsen kontaktperson beviljas. Syftet med insatsen är att bryta isolering och få ökade möjligheter till sociala kontakter. Den som anlitas som kontaktperson får en arvoderad ersättning. Kontaktpersonen ska inte vara: ~ nära anhörig/släkting/närstående (maka, make, barn, nära vän m.m.) som normalt anses kunna hålla kontakt med den enskilde utan ersättning I insatsen kontaktpersonen ingår att: ~ en medmänniska som mot visst arvode och kostnadsersättning ställer upp för en person för att motverka den enskildes isolering ~ kontaktpersonen träffar (normalt en till två gånger/månad) den enskilde i hemmet eller utomhus för att delta i olika aktiviteter Särskilt boende för äldre SoL Insatsen särskilt boende beviljas när en person inte längre kan uppnå skälig levnadsnivå i sitt ordinära boende. I regel handlar det om mycket stora omsorgsbehov med omfattande insatser från hemtjänsten. Utöver omsorgsbehovet ska även den nuvarande bostadens tillgänglighet och standard vägas in i en bedömning. I särskilda boendeformer ska socialtjänsten erbjuda värdigt liv genom insatser av god kvalitet, privatliv och integritet, självbestämmande, delaktighet, individanpassning och gott bemötande samt välbefinnande genom en trygg och meningsfull tillvaro. Särskilt boende SoL Boende i särskilt boende innebär att den enskilde har tillgång till kommunens hemsjukvård samt omsorgs- och serviceinsatser utifrån behov och önskemål. Den enskilde har tillgång till gemensamhetsutrymmen på enheten. Om särskilt boende beviljas ska insatsen verkställas inom tre månader. Vuxen- och omsorgsnämndens riktlinjer för insatsen särskilt boende Kriterier för boende på särskilt boende: ~ Normalt ska insatser i det egna hemmet ha prövats innan särskilt boende beviljas ~ Personer som har omfattande omsorgsbehov under dygnets alla timmar och har svårt att klara vardagen i det egna hemmet trots olika insatser och omsorgsbehovet bättre tillgodoses i särskilt boende I insatsen särskilt boende ingår: ~ egen lägenhet i särskilt boende möblerat med en säng ~ måltider (frukost, förmiddagskaffe, lunch, mellanmål, middag och kvällsmål) [18(73)]

Riktlinjer för biståndinsatser enligt socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndinsatser enligt socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Mönsterås kommun Socialförvaltningen Riktlinjer för biståndinsatser enligt socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Rätten till bistånd regleras i socialtjänstlagen enligt

Läs mer

Rutin och bedömningskriterier för SOL insatser i Klippans kommun

Rutin och bedömningskriterier för SOL insatser i Klippans kommun Hemtjänst Rutin och bedömningskriterier för SOL insatser i Klippans kommun Apoteksärende Bäddning Ledsagning till apotek. Företrädesvis sker inhandling av läkemedel planerat en gång per månad. Skulle ytterliggare

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

Sida 1 av 86. Bildnings- och omsorgsnämnden 2016-06-21. Tid: kl. 16:00 Plats: Tingshuset

Sida 1 av 86. Bildnings- och omsorgsnämnden 2016-06-21. Tid: kl. 16:00 Plats: Tingshuset ÄRENDELISTA/KALLELSE Bildnings- och omsorgsnämnden 2016-06-21 Sida 1 av 86 Tid: kl. 16:00 Plats: Tingshuset Ordförande Ulf Rapp (S) Ledamöter Barbro Orrestrand (S) Jan Köster (S) Bente Johansson (M), vice

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

Vägledande dokument. vid biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen. sektor Socialtjänst, Vård Omsorg. Stenungsunds kommun

Vägledande dokument. vid biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen. sektor Socialtjänst, Vård Omsorg. Stenungsunds kommun Diarienummer: 0580/15 Vägledande dokument vid biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen sektor Socialtjänst, Vård Omsorg Stenungsunds kommun Beslutad av kommunstyrelsen 2015-XX-XX Innehåll 1 Inledning

Läs mer

Riktlinjer för Biståndshandläggning samt verkställighet för äldre och funktionsnedsatta i Härjedalens kommun

Riktlinjer för Biståndshandläggning samt verkställighet för äldre och funktionsnedsatta i Härjedalens kommun Riktlinjer för Biståndshandläggning samt verkställighet för äldre och funktionsnedsatta i Härjedalens kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-13 Reviderad av socialnämnden 2014-02-25 Reviderad av

Läs mer

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Omvårdnad Gävle 2 0 0 6 K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Innehållsförteckning Vad är en kvalitetsdeklaration? 3 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1.1

Läs mer

tala är silver dela är guld

tala är silver dela är guld En utvecklingsartikel publicerad för Pedagog Stockholm tala är silver dela är guld hur ett formativt arbetssätt kan lägga grunden för en mer likvärdig bedömning av den muntliga förmågan Författare: Marie

Läs mer

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2015 Reviderad 2015-04-14 Omsorg är vår uppgift! Åldrande och funktionsnedsättningar kan orsaka svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det

Läs mer

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 20081118 Beställarenheten Anders Carlsson Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 1 1 INLEDNING...3 1.1 SYFTE...3 1.2 AVGRÄNSNING...3 2 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER OCH PRINCIPER...3

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen

Riktlinjer för biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen Hjo kommun Riktlinjer Riktlinjer för biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen 1. Dokumenttyp Riktlinje 2. Fastställande/upprättad Kommunstyrelsen 23 2011-02-16 3. Senast reviderad Klicka här för att

Läs mer

Insatsbeskrivningar och riktlinjer för Avdelningen äldreomsorg

Insatsbeskrivningar och riktlinjer för Avdelningen äldreomsorg Insatsbeskrivningar och riktlinjer för Avdelningen äldreomsorg - enligt SoL (socialtjänstlagen) Gäller from 2013-11-05 Sida: 2 Innehåll 1 Inledning... 4 1.2 Mål för äldreomsorgen... 4 1.3 Utdrag ur socialtjänstlagen...

Läs mer

Riktlinjer för bistånd inom Äldreomsorgen

Riktlinjer för bistånd inom Äldreomsorgen Datum 2007-05-01 1 (9) Fastställda av KS 2005-12-05 287 Reviderade av ÄON 2006-11-07 Dnr ÄON 06/236-730 Reviderade av ÄON 2007-01-18 Dnr ÄON 06-259-750 Socialförvaltningen Bernt Lundqvist Riktlinjer för

Läs mer

Omsorgsförvaltningen Valfrihet i hemtjänsten i Ljusdals Kommun

Omsorgsförvaltningen Valfrihet i hemtjänsten i Ljusdals Kommun Omsorgsförvaltningen Valfrihet i hemtjänsten i Ljusdals Kommun Valfrihet i hemtjänst I Ljusdals kommun tillämpas sedan maj 2010 lagen om valfrihet LOV. Valfrihetssystemet innebär att du som är beviljad

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN ijvård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN ijvård- och omsorgskontoret r SOLLENTUNA KOMMUN ijvård- och omsorgskontoret Micael Svanström Tjänsteutlatande 2013-10-15 Sidan 1 av 3 Reviderad 2013-10-23 Dnr 2013/0058 VON-6 Diariekod: 710 Översyn av riktlinjer för biståndsbedömning

Läs mer

Vård och omsorgsnämnden

Vård och omsorgsnämnden Vård och omsorgsnämnden Riktlinjer avseende insatser inom äldreomsorgen Rev 2016-01-15 Sida 1 av 18 Innehållsförteckning Inledning... 4 Grundförutsättningar:... 4 Vägledande:... 4 Handläggning:... 5 Biståndshandläggningen

Läs mer

Arbetsordning för Tillväxtverket

Arbetsordning för Tillväxtverket Datum 2016-04-26 Upprättad av Jenny Forkman Version 2.0 Diarienr/Projektnr 1.3.3-Ä 2016-983 Godkänd av Styrelsen Arbetsordning för Tillväxtverket Denna arbetsordning har beslutats med sto d av 4 myndighetsfo

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedjebackens förskola 2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedjebackens förskola 2014 1 2014-10-16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedjebackens förskola 2014 Utdrag ur FN:s barnkonvention Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen, inom äldreomsorgen

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen, inom äldreomsorgen Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen, inom äldreomsorgen Beslutad av Omsorgsnämnden, 2012-11-13, 183 1 1. INLEDNING... 4 1.1 Syfte med riktlinjerna... 4 1.2 Målgrupp... 4 1.3

Läs mer

Syftet med rutinen. Ansvarsfördelning. Flödesschema rutin för revisionshantering

Syftet med rutinen. Ansvarsfördelning. Flödesschema rutin för revisionshantering Datum 2016-09-19 Upprättad av Kjell Wenna Michael Jacobsson Version 1.0 Diarienummer 1.3.6-Ä-2016-847 Godkänd av Mattias Åsander Syftet med rutinen Denna rutin syftar till att ge praktisk va gledning fo

Läs mer

Riktlinjer för bedömning och utförande av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för bedömning och utförande av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade Riktlinjer för bedömning och utförande av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade Antagna av socialnämnden 2009-04-07, 30 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 Syfte...

Läs mer

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun Information om Äldreomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Ge varje dag ett

Läs mer

rsredovisning BRF Essingesl tten 8 769611-6982

rsredovisning BRF Essingesl tten 8 769611-6982 1(10) rsredovisning f r BRF Essingesl tten 8 769611-6982 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde. 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde. 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen 2012-03-30 Sida 1 av 13 Sociala nämndernas stab Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen Socialtjänstlagen

Läs mer

Tillväxtverkets interna regler (2017:6) om bevarande av elektroniska handlingar

Tillväxtverkets interna regler (2017:6) om bevarande av elektroniska handlingar Datum 2017-11-03 Upprättad av Pontus Värmhed Version 1.0 Diarienr/Projektnr Ä 2016-1868 Godkänd av Jenny Forkman Tillväxtverkets interna regler (2017:6) om bevarande av elektroniska handlingar Detta styrdokument

Läs mer

Information om äldreomsorg

Information om äldreomsorg Information om äldreomsorg Informationen är reviderad 2008-04-07 Äldreomsorg i Eksjö kommun Eksjö kommuns äldreomsorg är indelade i tre geografiska områden med en ansvarig biståndshandläggare i respektive

Läs mer

Biståndsbedömda insatser enligt SoL Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Christina Hansson Socialnämnden 2010-04-15

Biståndsbedömda insatser enligt SoL Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Christina Hansson Socialnämnden 2010-04-15 Socialförvaltningens ledningssystem Dokumenttyp: Riktlinje Titel: Biståndsbedömda insatser enligt SoL Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Christina Hansson Socialnämnden 2010-04-15

Läs mer

Antagande av Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen, vård och omsorg om äldre SN-2015/54

Antagande av Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen, vård och omsorg om äldre SN-2015/54 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-03-13 SN-2015/54 Socialnämnden Antagande av Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen, vård och omsorg om

Läs mer

Biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade

Biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade RIKTLINJER Biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-02-03 10 Gäller från och med 2015-02-12 och tillsvidare (max 4 år) RIKTLINJER

Läs mer

rsredovisning BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31.

rsredovisning BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31. 1(11) rsredovisning f r BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F rvaltningsber

Läs mer

LifeCareMobil förtydligande kring insatser, ersättning och debitering gäller from 2015 01 01

LifeCareMobil förtydligande kring insatser, ersättning och debitering gäller from 2015 01 01 LifeCareMobil förtydligande kring insatser, ersättning och debitering gäller from 2015 01 01 Verkställigheter och insatser för hemtjänstpersonal SoL Hemtjänst Personlig omvårdnad Följande insatser ingår

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för;

Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för; Styrdokument, riktlinjer 2015-12-09 Dnr SÄN/2015:112 Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för; Äldre Vuxna med funktionsnedsättning Barn och unga med fysisk funktionsnedsättning

Läs mer

Avtal om arbetstid. och arbetstidsberoende ersättningar för lärare och doktorander vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Avtal om arbetstid. och arbetstidsberoende ersättningar för lärare och doktorander vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Avtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare och doktorander vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Lokalt kollektivavtal tecknat 27 september 2012 mellan Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Läs mer

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79 ionsordning, 94 Diarienummer VON12/112 Reviderad 201-01-24 VON 7 Diarienummer VON14/79 Reviderad 2014-09-04 VON 59 2 Använda förkortningar i delegationslistan KL Kommunallagen (1991:900) OoS Offentlighets-

Läs mer

FRAMTIDEN A R REDAN HA R

FRAMTIDEN A R REDAN HA R 1 FRAMTIDEN A R REDAN HA R Va r tids sto rsta utmaning a r klimatfo ra ndringarna och att naturresurserna a r a ndliga Fo r att kunna sta lla om samha llet kra vs det att vi ser utmaningarna redan nu Hur

Läs mer

Information om Torsås kommuns

Information om Torsås kommuns 1(12) Information om s Omsorg för äldre och funktionshindrade Foto: Johan Blomqvist. Potatissättning på Olssonska gården -06. 2(12) Insatser för äldre och funktionshindrade som ges med stöd av Socialtjänstlagen

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömningen i äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömningen i äldreomsorgen , LIPPM1,2 ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Swahn Helena 2015-08-03 ALN-2015-0136.30 Äldrenämnden Riktlinjer för biståndsbedömningen i äldreomsorgen Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås

Läs mer

Förklaring av föreskriften

Förklaring av föreskriften Förklaring av föreskriften Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Individuppgifter om ade insatser Uppgifterna samlas in med stöd av förordningen

Läs mer

rsredovisning BRF R da Stugans Smycke 769618-9922

rsredovisning BRF R da Stugans Smycke 769618-9922 rsredovisning f r BRF R da Stugans Smycke 769618-9922 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 213-1-1-213-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F rvaltningsber

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1 Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du?

Läs mer

KARTLÄGGNING. 1.1 Finns kartla ggning, statistik om nyanla nda akademiker inom ramen fo r etableringsreformen? Hur ma nga stannar i regionen?

KARTLÄGGNING. 1.1 Finns kartla ggning, statistik om nyanla nda akademiker inom ramen fo r etableringsreformen? Hur ma nga stannar i regionen? Bilaga 9 KARTLÄGGNING Denna kartläggning syftar till att ta fram information kring hur Arbetsförmedlingen jobbar för att integrera nyanlända akademiker i näringslivet. UTVECKLINGSARBETEN MED ANKNYTNING

Läs mer

Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola

Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola 2016-11-14 Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola 2016-2017 Ansvarig: Gerd Andersson, förskolechef Vision/målsättning för Härryda Kommun I Härryda Kommun strävar vi mot att alla barn, elever och personal

Läs mer

Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K

Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K 1 : 6 Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K Stadgar Klubben bildades 7:e oktober 1935 och har sin hemort i Bromma Ä1 Andam l Klubben a r en allma nnyttig ideell forening och har till a ndam l att lokalt

Läs mer

Bedömning och beslut i vård- och omsorgsärenden. Förvaltningshandbok om handläggning av ärenden enligt SoL uppdaterad 2009

Bedömning och beslut i vård- och omsorgsärenden. Förvaltningshandbok om handläggning av ärenden enligt SoL uppdaterad 2009 Bedömning och beslut i vård- och omsorgsärenden Förvaltningshandbok om handläggning av ärenden enligt SoL uppdaterad 2009 Margareta Lindelöf Ann-Christine Burman Socialtjänsten Reviderad den 13 oktober

Läs mer

Hemvård. i Åstorps kommun

Hemvård. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

1.6 Exempel p terkoppling terkoppling r en mycket kraftfull metod f r att p verka systems beteende ven i s dana fall d systemets dynamik eller st rningarna r endast ofullst ndigt k nda. S som vi sett kan

Läs mer

Flytt av försäkringssparande

Flytt av försäkringssparande Finansutskottets betänkande 2006/07:FiU14 Flytt av försäkringssparande Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2006/07:26 Flytt av försäkringssparande. Regeringen föreslår att den

Läs mer

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Plan Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och omfattning... 3 Leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag...

Läs mer

Kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller sjukgymnast bedömer om Du har rätt till sjukvård i hemmet.

Kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller sjukgymnast bedömer om Du har rätt till sjukvård i hemmet. Hemtjänst är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), och ges till Dig som bor i ordinärt boende eller trygghetsboende. Hemtjänsten hjälper Dig som inte klarar av den dagliga livsföringen på

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

Garanterad omsorg Riktlinjer för insatser Avgifter 2014

Garanterad omsorg Riktlinjer för insatser Avgifter 2014 Garanterad omsorg Riktlinjer för insatser Avgifter 2014 Social omsorg 2 Biståndet ska stärka Dina möjligheter att bo kvar hemma eller att på andra sätt leva ett värdigt liv. Socialtjänstlagen talar om

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning. enligt socialtjänstlagen för. äldre- och handikappomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning. enligt socialtjänstlagen för. äldre- och handikappomsorgen Handbok sida 1 (19) FALKENBERGS KOMMUN Socialförvaltningen Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre- och handikappomsorgen Fastställda av socialnämnden augusti 2011 Handbok sida

Läs mer

KODLISTA SMITH (gäller från och med 2010-01-01)

KODLISTA SMITH (gäller från och med 2010-01-01) 1 (9) KODLISTA SMITH (gäller från och med 2010-01-01) Om inget annat anges under koden gäller att: utförd tid ger ersättning till utföraren/resultatenheten utförd tid faktureras till kund koden ger underlag

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan

Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan Samordningsgruppen har under a ret 2012 vid ett antal tillfa llen bero rt fra gan om inriktningen fo r det kommande a

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg

Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg Handläggning av bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS till personer 65 år och äldre Beslutade av KF den 25 maj 2015 stockholm.se Riktlinjer

Läs mer

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda Omsorg, vård och stöd Information för teckenspråkiga döva och dövblinda 1 Omsorg, vård och stöd Den här broschyren är tänkt som en vägledning till vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad för dig som

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson L I N S L U S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r K a r l s k r ö n a F ö t ö k l u b b Nr 1 Va ren 2013 Almö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2013

Läs mer

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun Äldreomsorgen i Ängelholm I Ängelholms kommun är vi cirka 700 medarbetare som jobbar med att ge stöd genom kommuens vård- och omsorgstjänster. För att

Läs mer

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-03-27 Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg Definition och syfte med dokumentet Många kommuner har generella riktlinjer

Läs mer

Trivselregler Brf Ronnebyga rden

Trivselregler Brf Ronnebyga rden Trivselregler Brf Ronnebyga rden Hej nya, eller gamla granne! Har du ta nkt pa att vi a ger ett hus ihop? Ra ttare sagt ett hus fra n 1936. Det a r ju riktigt ha ftigt. I huset har vi en bostadsra ttsfo

Läs mer

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Äldre Direkt Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Telefon: 08-80 65 65 E-postadress: aldredirekt.service@stockholm.se Stockholms Trygghetsjour Om du har ett akut behov av vård och omsorg. Telefon

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Inledning Nattpatrullen består i nuläget av 12 anställda. Det åtgår 10,4 årsarbetare för att täcka 50 timmar per natt sju dagar i veckan samt arbetsplatsträff

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Stadgar för Göteborg Beachvolley Club

Stadgar för Göteborg Beachvolley Club Stadgar för Göteborg Beachvolley Club Göteborg Beachvolley Club (GBC) är en ideell förening. Hjärtat i svensk beachvolley Bildad: 1993-12-31 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte: 2013-11-23

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut och avgift

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för;

Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för; Styrdokument, riktlinjer 2015-12-09 Dnr SÄN/2015:112 Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för; Äldre Vuxna med funktionsnedsättning Barn och unga med fysisk funktionsnedsättning

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde Riktlinje för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen Diarienr 2015/168-ÄN-004 Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde Beslutad av äldrenämnden

Läs mer

Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre

Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre Basuppgifter Vård- och omsorgsboende: Ägare/Entreprenör: Inriktning: Tillstånd från länsstyrelsen: Adress: Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

för äldre i Karlskrona

för äldre i Karlskrona Anhörigstöd för äldre i Karlskrona Design och layout Marie-Louise Bescher Denna broschyr är framtagen av äldreförvaltningen 2010-09-14. Tryckeri: Karlskrona kommun, Psilander Grafiska Denna broschyr ger

Läs mer

PLUS + Styrning med kvalitetsplan. Verksamhet: HEMTJÄNST. Version 1.7. 9 juni 1998

PLUS + Styrning med kvalitetsplan. Verksamhet: HEMTJÄNST. Version 1.7. 9 juni 1998 PLUS + Styrning med kvalitetsplan Verksamhet: HEMTJÄNST Omvärldsanalys Egenanalys Behovsanalys Restriktioner Vision Långa mål Version 1.7 9 juni 1998 Antagen av socialnämnden 16 juni 1998 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012

SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den.2012. Socialstyrelsen

Läs mer

Schabloner för hemtjänsten

Schabloner för hemtjänsten Lidingö 2016-09-29 Schabloner för hemtjänsten Biståndshandläggaren beslutar om insatser. Varje insats har en schablontid med ett spann, där det är schablontiden som styr ersättningen. Det är inte säkert

Läs mer

Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka rapport

Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka rapport Pontus Va rmhed 2017 04 11 Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka rapport Denna manual inneha ller en beskrivning av flo det fra n att skapa dokument skicka

Läs mer

Hjälpreda för dig som söker Handikappersättning Uppdaterad i oktober 2013

Hjälpreda för dig som söker Handikappersättning Uppdaterad i oktober 2013 Hjälpreda för dig som söker Handikappersättning Uppdaterad i oktober 2013 Det här är en hjälpreda för dig som ska ansöka om handikappersättning. Har du synpunkter på innehållet, eller tips på förbättringar

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Guiden har sammansta llts inom utvecklingsprojektet Fo retagsam i Fo rening 2014 (uppdaterad 2016) FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

Guiden har sammansta llts inom utvecklingsprojektet Fo retagsam i Fo rening 2014 (uppdaterad 2016) FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammansta llts inom utvecklingsprojektet Fo retagsam i Fo rening 2014 (uppdaterad 2016) FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND 2 MERVÄRDESSKATT

Läs mer

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2010-10-20 Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen avseende äldreomsorg Definition och syfte med dokumentet Många kommuner har generella riktlinjer för biståndsbedömning.

Läs mer

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2013-06-13 Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun KVALIFIKATIONSKRAV Legitimerad sjuksköterska,

Läs mer

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun Hemvården Kävlinge kommun e kommun Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

SALA-guiden EN INFORMATION OM STÖD OCH AKTIVITETER FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING I SALA KOMMUN VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN

SALA-guiden EN INFORMATION OM STÖD OCH AKTIVITETER FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING I SALA KOMMUN VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN SALA-guiden EN INFORMATION OM STÖD OCH AKTIVITETER FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING I SALA KOMMUN 2015 VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Uppdaterad 2015-10-01 INNEHÅLL Seniorbostäder i Sala kommun

Läs mer

EGENVÅRDSMARKNADEN 2015

EGENVÅRDSMARKNADEN 2015 FÖRSÄLJNINGSSTATISIK ÖVER KOSTTILLSKOTT, VITAMINER OCH SPORTNUTRITION I SVERIGE 2015 1. Den svenska fo rsa ljningsstatistiken Fo r tredje a ret presenterar Svensk Egenva rd och Euromonitor International

Läs mer

Bilagor Hemsjukvårdsutredningen

Bilagor Hemsjukvårdsutredningen Social och omsorgsförvaltningen 2005-03-02 Bilagor Hemsjukvårdsutredningen Hemsjukvård inom social- och omsorgsnämndens område Nulägesbeskrivning 050302 Bilaga 1 Social- och omsorgsnämnden INRIKTNINGSMÅL,

Läs mer

Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun. Från ansökan till inflyttning Gäller från och med 2012-04-17

Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun. Från ansökan till inflyttning Gäller från och med 2012-04-17 Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun Från ansökan till inflyttning Gäller från och med 2012-04-17 2 / Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun Innehållsförteckning Förord 3 Hur ansöker jag

Läs mer

Skapa remissvar till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka svar

Skapa remissvar till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka svar Pontus Va rmhed 2017 04 18 Skapa remissvar till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka svar Denna manual inneha ller en beskrivning av flo det fra n att skapa dokument skicka

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri 1 Datum Vårt diarienummer Sida 2015-11-05 2015/37656 1(7) Er beteckning Vår adress Adress Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Mette Gabrielsen 0243-736 69 mette.gabrielsen@borlange.se

Läs mer

Riktlinje. Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen 2014-10-16

Riktlinje. Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen 2014-10-16 Riktlinje 2014-10-16 Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2014/0264 Riktlinjen har antagits av vård-

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Problematiska gemensamhetsanläggningar mm mm

Problematiska gemensamhetsanläggningar mm mm Problematiska gemensamhetsanläggningar mm mm Dagens pass Tre val 2 Dagens pass, tre val Problematiska gemensamhetsanläggningar Utbyggnadsdirektivet, att tvinga sig in i annans infrastruktur. Hur passar

Läs mer

Omsorg och hjälp i Motala kommun. Stöd hemma

Omsorg och hjälp i Motala kommun. Stöd hemma Omsorg och hjälp i Motala kommun Stöd hemma I denna broschyr får du en kortfattad beskrivning av den service och det stöd som Motala kommun kan erbjuda dig om du behöver hjälp. De flesta av tjänsterna

Läs mer

RIKTLINJER - MYNDIGHETSUTÖVNING VID HANDLÄGGNING AV ÄLDREOMSORG

RIKTLINJER - MYNDIGHETSUTÖVNING VID HANDLÄGGNING AV ÄLDREOMSORG Socialförvaltningen Förslag till riktlinjer 2013-05-00 Ersätter tillämpningsregler för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) från 2013-01-24 kapitel 2 som rör äldreomsorg. RIKTLINJER - MYNDIGHETSUTÖVNING

Läs mer

Riktlinjer äldreomsorg

Riktlinjer äldreomsorg Riktlinjer äldreomsorg Anhörigstöd Särskilt boende Rehabilitering/funktionsträning Antagna av socialnämnden 2005-11-16, SN 166, dnr 05/SN 0211 Reviderat/kompletterat 2006-03-22, SN 34 Reviderat 2006-09-27,

Läs mer