Biståndsbedömda insatser enligt SoL Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Christina Hansson Socialnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biståndsbedömda insatser enligt SoL Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Christina Hansson Socialnämnden 2010-04-15"

Transkript

1 Socialförvaltningens ledningssystem Dokumenttyp: Riktlinje Titel: Biståndsbedömda insatser enligt SoL Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Christina Hansson Socialnämnden Övergripande synsätt för verksamheten inom Vård och omsorg All verksamhet inom socialtjänstens vård och omsorg skall bygga på Socialtjänstlagens grundläggande värderingar demokrati, jämlikhet, solidaritet och trygghet. Socialtjänstens förhållningssätt/arbetssätt ska vila på systemteoretisk grund, där tillvaron ses som en helhet och alla delar påverkar varandra. Helhetssynen innebär en strävan efter att förstå det sammanhang som den enskilde är en del av. Människan ses som en del av sin bakgrund och sina relationer. Den enskildes nätverk ska så långt som möjligt engageras i det sociala arbetet. Socialtjänsten har ett stort ansvar för förebyggande och uppsökande verksamhet. Verksamheten skall kännetecknas av trygghet, delaktighet och ett värdigt och positivt bemötande. Det innebär att socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Socialnämnden skall även arbeta för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Den enskilde ska känna delaktighet i socialförvaltningens bedömning av behov samt ha inflytande på utformningen av insatser. Insatserna skall anpassas så att de underlättar och möjliggör för den enskilde att bo kvar i sin hemmiljö. I arbetet skall den enskilde sättas i centrum och bemötas med omsorg, empati och respekt för sin självbestämmanderätt och integritet. Verksamheten skall verka för att upprätthålla förtroendefulla relationer med enskilda och deras anhöriga samt vara lyhörd för deras synpunkter. Socialtjänstens verksamhet ska ha ett rehabiliterande och hälsofrämjande förhållningssätt som fokuserar på att frigöra och utveckla den enskildes egna resurser samt visa respekt för den enskildes egna val och valmöjligheter. Insatserna ska vara stödjande och utvecklande till sin karaktär. Socialtjänsten ska prioritera tidiga insatser. Den enskilde ska erhålla ett värdigt och respektfullt bemötande. Inom socialtjänstens verksamhet ska särskild hänsyn alltid tas till barns bästa. Minderåriga barns inställning ska så långt som möjligt klarläggas och hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med gällande lagstiftning samt rådande riktlinjer och handlingsprogram för att främja en rättssäker handläggning. Socialtjänstens arbete ska av den egna förvaltningen kritiskt utvärderas samt kvalitetssäkras genom fastställda metoder och styrdokument. Socialtjänstens arbete ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet.

2 Socialförvaltningens ledningssystem Dokumenttyp: Riktlinje Titel: Biståndsbedömda insatser enligt SoL Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Christina Hansson Socialnämnden Inledning 1 DOKUMENTATION OCH HANDLÄGGNING 1.1 Rätten till bistånd Makar/sammanboende Vårdnadshavare 1.2 Utbytbara tjänster 1.3 hälsofrämjande förhållningssätt 1.4 Aktualisering 1.5 Förhandsbedömning Ansökan vid flytt till/från annan kommun 1.6 Beslut att ej inleda utredning 1.7 Beslut att inleda utredning 1.8 Utredning 1.9 Dokumentation 1.10 Kommunicering 1.11 Beslut 1.12 Överklagande 1.13 Genomförandeplan 1.14 Uppföljning 1.15 Utlämnande av handlingar 1.16 Särskilda målgrupper enligt SoL 1.17 Tolk 2. SERVICEINSATSER ENLIGT SoL 2.1 Städning 2.2 Tvätt/klädvård 2.3 Inköp 2.4 Utevistelse/promenad 2.5 Distribution av matlåda 3 OMVÅRDNADSINSATSER ENLIGT SoL 3.1 Morgonstöd 3.2 Förmiddagsstöd/eftermiddagsstöd 3.3 Lunchstöd/Middagsstöd 3.4 Kvällsstöd 3.5 Dusch 3.6 Trygghetsbesök 4 ÖVRIGA INSATSER ENLIGT SoL 4.1 Avlösarservice 4.2 Ledsagarservice 4.3 Anhörigvård/Närståendevård 4.4 Dagverksamhet 4.6 Kontaktperson 4.7 Glesbygdsfärdtjänst 4.8 Larm 5 BOENDEN 5.1 Korttidsplats 5.2 Servicelägenhet 5.3 Särskilda boenden

3 3 Inledning Följande riktlinjer innehåller vägledning vad gäller handläggning och dokumentation vid olika former av bistånd för äldre och funktionshindrade. Riktlinjerna utgår främst från gällande lagstiftning, socialnämndens måldokument, vård- och omsorgs policydokument och aktuell forskning. De här riktlinjerna ersätter tidigare riktlinjer antagna av socialnämnden. Vid avsaknad av riktlinjer kan vägledning finnas i gällande rättspraxis. Riktlinjerna skall kontinuerligt revideras och kompletteras. De ska finnas samlade på kommunens intranät. Verksamheten har ett löpande uppföljningsansvar för dokumentet vid t.ex. lagändringar och ändringar av rättspraxis. Det är också ytterst angeläget att verksamheten arbetar fram hjälpmedel, rutiner och metoder för att kvalitetssäkra riktlinjerna. 1. DOKUMENTATION OCH HANDLÄGGNING 1.1 Rätten till bistånd För att kunna beviljas bistånd skall den enskilde inte själv tillgodose sina behov eller få sina behov tillgodosedda på annat sätt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Den dagliga livsföringen skall underlättas och möjliggöras och kvarboende i det egna hemmet ska underlättas. Makar/sammanboende Enligt 16:1 äktenskapsbalken framgår att makar, var och en efter sin förmåga skall bidra till det gemensamma hushållet och till att personliga behov tillgodoses. Det innebär att när en person har rätt till hjälp i hemmet, får kommunen ej överta make/makas ansvar för det gemensamma hushållet. Detta gäller även för par som sammanbor eller har ingått partnerskap. Vid bedömningen av omsorgsbehov ska bedömningen göras som om den biståndssökande var ensamstående. Vårdnadshavare Vårdnadshavare till barn med funktionshinder har, liksom andra vårdnadshavare, ansvar enligt föräldrabalken för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov blir tillgodosedda. Det hjälpbehov och de insatser som går utöver vad som är normalt för ett barn i aktuell ålder utgör grunder för bedömningen av stödinsatser. 1.2 Utbytbara tjänster Vid ansökan om serviceinsatser upp till 8 timmar/månad (utbytbara tjänster) ska den enskilde ha möjlighet att välja serviceinsatser utifrån ett föreslaget utbud och skall även med kort varsel ha möjlighet att byta insats inom detta utbud. Vissa grundläggande insatser måste dock ha utförts (t ex städning av hygienutrymmen) innan möjlighet att byta insats föreligger. 1.3 Hälsofrämjande förhållningssätt Utredning, beslut och beviljad insats skall genomsyras av det hälsofrämjande och rehabiliterande förhållningssättet så individens möjlighet till egen makt att påverka och förbättra sin hälsa ges. I utredningar skall en rehabiliteringsbedömning göras av arbetsterapeut/sjukgymnast där individens egen förmåga till delaktighet i aktiviteter samt behov av hjälpmedel, bostadsanpassning och kommunal rehabiliteringsinsats beskrivs. Beslutet ska möjliggöra att genomförandeplan och insats kan utformas så att den enskilde uppmuntras till att göra det han/hon klarar själv och får stöd i den han/hon inte klarar av. Utföraren ansvarar för att sysslorna utförs tillsammans med den enskilde utifrån dennes förutsättningar samt att den enskilde motiveras till att göra egna val, får stöd i att behålla sina intressen, vanor och ansvar för sin vardag.

4 4 1.4 Aktualisering Ett ärende kan aktualiseras hos socialförvaltningen genom anmälan, egen ansökan eller socialnämndens egna iakttagelser. All väsentlig muntlig information skall dokumenteras. Det är angeläget att socialtjänsten bekräftar för anmälaren att informationen tagits emot samt uppger namn och telefonnummer till en kontaktperson hos förvaltningen. Den enskilde ska som regel informeras om innehållet i en anmälan. Det är viktigt att säkerställa vilken anknytning och mandat den person har som anmäler ärendet. 1.5 Förhandsbedömning Snarast efter anmälan eller socialförvaltningens egna iakttagelser görs en bedömning ifall det föreligger behov av utredning. I förhandsbedömningen kan kontakt tas med den enskilde samt ev. anmälare, för att förtydliga de uppgifter som redan lämnats. I förhandsbedömningen får inga utredningskontakter tas med personer i familjens privata eller professionella nätverk. Det kan dock vara viktigt att i samtal med den enskilde kartlägga det sociala nätverket. Beslut om att inleda utredning eller ej ska tas inom 2 veckor från aktualiseringen om inte snarare handläggning krävs. Ansökan vid flytt från/till annan kommun enligt 2:3 SoL Bestämmelsen avser personer som på grund av ålderdom, funktionshinder eller allvarlig sjukdom har ett behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och därför inte kan bosätta sig i en annan kommun utan att garanteras insatser, i form av hemtjänst eller särskild boendeform, enligt 4:1 SoL. Den enskilde ska vända sig till inflyttningskommunen med sin ansökan. Hemkommunen är skyldig att på begäran bistå med de uppgifter som behövs för utredning och bedömning. Dessa uppgifter kan lämnas utan hinder av sekretess. Ansökan skall behandlas som om den enskilde var bosatt i inflyttningskommunen. 1.6 Beslut att ej inleda utredning Om utredning inte inleds registreras handlingen med angivande av beslutsfattare, beslutsdatum och beslutsmotivering och hanteras enligt gällande arkiv- och gallringsplan. 1.7 Beslut att inleda utredning Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning när något genom ansökan eller på annat sätt kommer till nämndens kännedom som kan föranleda någon åtgärd från nämndens sida. Den enskilde ska alltid underrättas när en utredning inleds. När utredningen gäller barn mellan år, skall både vårdnadshavaren och barnet underrättas om att utredning inleds. De berörda ska informeras om vad beslutet innebär och om sina rättigheter såsom besvärsrätt, insyn och företräde. 1.8 Utredning En utredning baseras på insamlad information och har som syfte att ge beslutsfattaren ett underlag för en professionell bedömning samt beslut. I vissa fall är utredaren även beslutsfattare och i andra fall ska utredningen vidare till en beslutsfattare (t.ex. chef eller utskott). En utredning ska genomföras skyndsamt och alltid leda fram till någon form av beslut, t.ex. avslag eller bistånd i form av insats. Utredningen ska innehålla allsidiga, relevanta, rimligt preciserade och säkerställda uppgifter, sakligt godtagbar utredningsmetodik som vilar på vetenskap och beprövad vetenskap samt en resurs- som behovsanalys. Det är viktigt att utredaren eftersträvar medvetenhet om och är vaksam på sitt eget och omgivningens tänkande och agerande och hur det kan påverka utredningsarbetet. I alla utredningar ska särskilt beaktas barnperspektivet.

5 5 En utredning enligt Socialtjänstlagen gällande en vuxen person kan inte genomföras mot den enskildes vilja (undantag är utredningar enligt LVM gällande tvångsvård för missbrukare). Den enskilde har rätt att bestämma från vilka personer information ska inhämtas. Detta kan dock leda till avslag på ansökan om socialnämnden inte får den information de behöver för att kunna utreda ansökan. Utredningens omfattning varierar beroende på den enskildes behov och typ av insats. Utgångspunkten är att personen ska ges möjlighet att medverka i och utöva inflytande på informationsinsamlingen samt planeringen av insatsen. Utredningen ska vara tillräckligt omfattande för att kunna ge ett tillfredsställande underlag för beslut, men inte vara mer genomgripande än vad som är nödvändigt för utredningens syfte. I utredningar skall en rehabiliteringsbedömning göras av arbetsterapeut/sjukgymnast där individens egen förmåga till delaktighet i aktiviteter samt behov av hjälpmedel, bostadsanpassning och kommunal rehabiliteringsinsats beskrivs. Socialförvaltningen har utarbetat en modell för förenklad biståndsbedömning som innebär en förenklad utredning med den enskildes behovsbedömning i fokus. Modellen gäller alla personer över 65 år som ansöker om serviceinsatser upp till 8 timmar/månad och/eller glesbygdsfärdtjänst. I en utredning är det viktigt att samtala med eventuella närstående för att se hur de upplever situationen. I bedömningen av minderåriga barns behov är det viktigt att kartlägga deras upplevelser. Samtalen handlar även om att ge barnet information om vad som händer och varför i syfte att ge barnet en känsla av trygghet. 1.9 Dokumentation Den information som framkommer under utredningen ska dokumenteras (inom 5 arbetsdagar). Dokumentationen ska utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Dokumentationen ska utformas med respekt för den enskildes integritet och beskrivningen av den enskildes förhållanden ska präglas av saklighet och objektivitet. Den enskilde bör hållas underrättad om den löpande dokumentation som förs och om andra dokument som rör denne. Om personen i fråga anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig ska detta antecknas. Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden ska förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. Det ska även vara tydligt hur informationen som inhämtats har tolkats och analyserats. Det skall framgå vad som är faktiska omständigheter och vad som är bedömningar. Den enskildes inställning till ev. insatser etc. ska dokumenteras. Dokumentationen är viktig för att den sökande ska kunna få insyn i ärendet. För att en biståndssökande ska ha möjlighet att begära rättelse och överklaga ett beslut är det extra viktigt att alla förehavanden mellan denne och socialtjänsten har dokumenterats i nödvändig utsträckning. Dokumentationen ska vara så utformad att den möjliggör en korrekt bedömning och utgör en tillräcklig grund för beslut. Dokumentationen ska också kunna användas för tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring, och för forskning Kommunicering Innan beslut fattas ska part få möjlighet att läsa utredningen och inom skälig tid, en vecka från delgivning, inkomma med synpunkter. Eventuella synpunkter ska dokumenteras. I dokumentationen ska alltid framgå att kommunicering skett alternativt motivering till varför kommuni-

6 6 cering ej skett. En utredning behöver ej kommuniceras ifall beslutet inte går part emot. I korta utredningar med klart uttalad ansökan samt positivt beslut, behöver kommunicering således ej ske. Efter att beslut tagits ska den slutgiltiga utredningen och beslutet delges den enskilde Beslut Ett beslut ska alltid innehålla vem beslutet gäller, vad beslutet avser, motivering av beslutet, under vilken tid beslutet gäller, enligt vilket lagrum beslutet fattas, när beslutet fattats, och av vem (namn och befattning). Beslutet skall även innehålla form av insats/insatser samt information om att beslut om egenavgifter tas separat. Part ska alltid underrättas om beslut. Om beslutet innebär avslag ska det alltid meddelas skriftligt tillsammans med en hänvisning om hur man överklagar. Beslut skall alltid tas med omprövningsförbehåll. Vid varje nytt beslut skall utföraren informeras snarast Överklagande Beslut ska överklagas skriftligt. I skrivelsen anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring som önskas. Den sökande kan vända sig till den handläggare som fattat beslutet för att få hjälp. Det är den sökande själv eller hans/hennes ombud som står för innehållet och som undertecknar överklagandet. Överklagandet sänds till socialkontoret och ska ha inkommit inom tre veckor från den dag sökanden fick del av beslutet. Ett överklagande ska expedieras inom en vecka från det att den inkommit till socialförvaltningen Genomförandeplan När en insats är beviljad skall den enskilde tillsammans med utföraren upprätta en skriftlig genomförandeplan. Biståndshandläggaren har ansvaret för att upprätta genomförandeplanen vid vissa insatser, t ex kontaktperson och kontakt med andra myndigheter. Innehållet i genomförandeplanen regleras i socialstyrelsens författningssamling 2006:5. Syftet är att tydliggöra insatserna kring den enskilde och öka dennes delaktighet. Uppföljning av genomförandeplanen åligger biståndshandläggare, utförare och den enskilde. Kopia av genomförandeplanen skall sändas till biståndshandläggaren inom 14 dagar efter beslut om insats Uppföljning/omprövning Uppföljning sker vid kontakter med den enskilde där aktuellt beslut kvarstår utan förändring, omprövning sker vid kontakter med den enskilde när nytt beslut tas (t ex på grund av ändrade behov). Genomförandeplanen utgör grunden för socialnämndens uppföljning/omprövning i enskilda ärenden. Efter beslut skall en första uppföljning med den enskilde ske minst en gång inom två månader, därefter minst en gång per år. Omprövning sker i samband med att det tidsbestämda beslutet upphör. Vid varje nytt beslut skall utföraren informeras Utlämnande av handlingar Handläggning ska ske skyndsamt. Bedömning sker enligt gällande lagstiftning när en part vill ta del av anteckningar i eget eller minderåriga barns (för vilken han är vårdnadshavare) ärende samt när en annan person än en part (eller en myndighet) vill ta del av en allmän handling. Östhammars kommun har beslutat om en avgift per kopia av utlämnad handling Särskilda målgrupper enligt SoL Socialnämnden bör verka för att den som utsatts för brott och dennes anhöriga får stöd och hjälp. Kvinnor och män som är eller varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet är en kategori av hjälpsökande som särskilt ska uppmärksammas. Socialnämnden har antagit ett särskilt handlingsprogram för våldsutsatta kvinnor. Den enskilde kan även ha behov av

7 7 insatser på grund av annan problematik. Det är viktigt att ett övergripande synsätt används i förhållande till den enskildes behov Tolk När en myndighet har att göra med någon som inte behärskar det svenska språket eller som är allvarligt tal- och hörselskadad, bör myndigheten använda tolk. Så långt som det är möjligt bör undvikas att använda anhöriga eller vänner som tolk. 2. SERVICEINSATSER 2.1 Städning Målgrupp är personer som inte har förmåga att själva klara städning eller delar av städning och som inte kan få behovet tillgodosett på annat sätt. Städning avser två rum och kök, samt hall, badrum/dusch och toalett. Den enskilde får inte hjälp med de moment som hon/han själv kan utföra. I städning ingår dammtorkning, dammsugning, våttorkning av golv samt uttagning av mindre mattor. Utöver detta utförs även utifrån behov rullande under året; avtorkning/borttagning av fläckar på köksmålning, avtorkning av spis och fläkt, uttorkning av kyl, uttagning av tidningar, glasflaskor etc. till miljöstation som finns i nära anslutning till bostaden. I generell städning ingår ej storstädning, tak- och väggtvätt, källar-, trapp-, vind- eller flyttstädning, vädring av stora mattor, trädgårdsarbete. Funktionella redskap tillhandahålls av den enskilde. 2.2 Tvätt / klädvård Målgrupp är personer som saknar förmåga att själva klara av tvätt eller delar av tvätt. I insatsen ingår strykning av kläder i rimlig omfattning. Tvätt utförs i den enskildes bostad eller i gemensam tvättstuga i fastigheten. Tvätt utförs endast av kläder, sänglinne eller dylikt för personligt bruk. Tvätt vid inkontinens utförs vid behov. Biståndet innefattar inte mattvätt. Tvättmaskin och torkmöjligheter, tvättmedel, strykjärn och strykbräda tillhandahålls av den enskilde. Insatsen skall utföras i samband med annan insats. 2.3 Inköp Målgrupp är personer som saknar förmåga att själva klara inköp av dagligvaror. Dessa personer kan även sakna förmåga att själv laga mat. Med dagligvaror menas bland annat hygienartiklar och livsmedel (t ex basvaror och färdiglagade maträtter). Insatsen utförs vid närmaste möjliga livsmedelsbutik. Hjälp ges även till att planera den enskildes hela matsituation, planera inköpet, skriva inköpslista samt plocka in varorna i skåp. Den enskilde har möjlighet att följa med till affären och själv vara delaktig i inköpen. Den enskilde ansvarar för att ha aktuellt betalkort med tillräckliga medel insatt för inköp eller kontanter för inköp då möjlighet inte finns att använda sig av betalkort. (Denna insats kan ges i kombination med lunch- /middagsstöd.) Målgruppen är personer som saknar förmåga att själv klara av att sköta bank-/postärenden. Den enskilde uppmanas att använda autogiro, person- eller bankkonto. Om den enskilde inte kan ta ansvar för sin ekonomi skall biståndshandläggare ansöka om god man. Personalen handhar inte den enskildes ekonomi och räkningar. 2.4 Utevistelse/promenad Målgrupp är personer som inte har förmåga att på egen hand klara utevistelse eller promenad. I insatsen kan ingå vissa mindre inköp, den kan dock ej ersätta insatsen inköp (se ovan).

8 8 2.5 Distribution av matlåda Målgrupp är personer som saknar förmåga att själv laga mat, är i behov av specialmat eller när maten är en del av en medicinsk behandling. Insatsen beviljas när behovet ej kan uppfyllas genom insatsen inköp (i form av fryst eller färsk färdigmat). Insatsen ges endast som helabonnemang (30-31 matlådor/månad), delabonnemang (20-21 matlådor/månad) eller som halvabonnemang (15 matlådor/månad). (Denna insats kan ges i kombination med lunch- /middagsstöd.) 3. OMVÅRDNADSINSATSER Målgrupp är personer som saknar förmåga att själv klara sin personliga omvårdnad. Om kommunens kostnader för insatserna inte är rimliga i förhållande till ett särskilt boende så skall ett sådant erbjudas. 3.1 Morgonstöd Morgonstöd kan innehålla bl.a. hjälp med daglig personlig hygien vid uppstigning och påklädning. Personlig hygien innefattar t.ex. morgontoalett med nedre och övre tvättning, okomplicerad tand/munvård, nagelvård och öronvård, kamning, smörjning, rakning och rengöring av glasögon/hörapparat. Rakning utförs endast med rakapparat. Hjälp med att lägga tillrätta sängkläder och överkast ges. Renbäddning ingår vid behov. Hygienartiklar och sänglinne skall tillhandahållas av den enskilde. I insatsen ingår även hjälp med att iordningsställa frukost och diska. Den enskilde kan få hjälp med att äta och dricka. 3.2 Förmiddagsstöd/Eftermiddagsstöd Förmiddagsstöd/Eftermiddagsstöd kan innehålla bl.a. stöd vid t.ex. toalettbesök, förflyttningar och mindre omvårdnadsinsatser. 3.3 Lunchstöd/ Middagsstöd I lunchstöd (dagens huvudmål) kan hjälp ges med motivation, värmning av färdiglagad mat, delning av maten, uppläggning på tallrik, dukning och diskning. Den enskilde kan få hjälp med att äta och dricka. Matlagning beviljas återhållsamt och då i rehabiliterande syfte, (d.v.s. att den enskilde ska bibehålla eller utveckla sin förmåga att utföra vardagliga aktiviteter) eller motivationssyfte (d.v.s. att maten ges i ett sammanhang som ökar aptit och välbefinnande, t ex hos den enskilde med risk för malnutrition). Den enskilde skall vara delaktig i matlagningen. I insatsen ingår även hjälp med toalettbesök/byte av intimitets-/inkonitentsskydd. Middagsstöd avser en lättare måltid än lunch. I övrigt gäller samma riktlinje som för lunchstöd. 3.4 Kvällsstöd Kvällsstöd kan innehålla bl.a. hjälp med daglig personlig hygien vid avklädning och sänggående. Personlig hygien innefattar t.ex. kvällstoalett med nedre och övre tvättning, okomplicerad tand/munvård, nagelvård och öronvård. Hjälp ges till att ta bort sängöverkast och bädda upp inför natten. Renbäddning ingår vid behov. Hygienartiklar och sänglinne skall tillhandahållas av den enskilde. I insatsen ingår även hjälp med att iordningsställa ett enklare kvällsmål och diska. Den enskilde kan få hjälp med att äta och dricka. 3.5 Dusch Hjälp i samband med dusch, ges vanligtvis en gång per vecka på dagtid men kan ges oftare vid behov. I dusch ingår hårvård såsom kamning och rullning av hår samt nagelvård i okomplicerade fall. Uppsnyggning av duschutrymmet efter dusch ingår. Klippning av naglar i komplicerade fall hänvisas till fotvårdare. Hygienartiklar och handdukar skall tillhandahållas av den enskilde.

9 9 3.6 Trygghetsbesök Målet är att erbjuda en känsla av trygghet i hemmet. Personal besöker den enskilde vid ett eller flera avtalade tidpunkter under dygnet. Insatsen beviljas ej om behovet av trygghet kan tillgodoses genom trygghetslarm. Insatsen beviljas ej om den enskilde inte vill lämna nyckel/portkod 4. ÖVRIGA INSATSER 4.1 Avlösarservice Målgrupp är personer i ordinärt boende, som till följd av sjukdom, ålder eller funktionshinder inte längre klarar av vardagen på egen hand och på grund av detta får hjälp av en anhörig. Insatsen ska göra det möjligt att bo kvar i sin bostad med det stöd som den anhörige ger. Insatsen skall ge den anhörige utrymme att göra något för egen del eller ge möjlighet för vila. De insatser som den anhörige normalt svarar för övertas i stället av personal från hemtjänsten. Insatsen syftar till att både den enskilde och den anhörige ska känna sig trygg under tiden den anhöriga erhåller eget utrymme. Anhörigvårdarens upplevelse av vad som kan vara avkopplande är avgörande för tjänstens innehåll. Avlösning ges till den enskilde, i hemmet, vid enstaka tillfällen, vid flera planerade angivna tillfällen eller kontinuerligt, d v s vid samma tidpunkt varje vecka. Avlösning ges under högst åtta timmar sammanhängande tid, vid ytterligare behov skall erbjudas korttidsplats. Insatsen erbjuds utifrån önskemål, kan ges upp till 30 timmar per månad och är kostnadsfri upp till 10 timmar per månad ifall beslut om hjälp i hemmet ej föreligger. Outnyttjade timmar kan inte sparas till ny månad. 4.2 Ledsagarservice Målgrupp är personer som behöver få stöd eller hjälp att ta sig till och från aktiviteter eller annat. Insatsen syftar till att den enskilde skall kunna deltaga i samhällslivet och förhindra social isolering. Ledsagning kan t ex ges för att besöka vänner, promenera, deltaga i kultur- och fritidsverksamheter samt för besök hos läkare, tandläkare, frisör eller fotvårdare. Vid behov kan insatsen omfatta omvårdnad i form av på- och avklädning, hjälp med matsituationer och toalettbesök. Insatsen beviljas då den enskilde inte kan tillgodose behov genom hjälp i hemmet, frivilliginsatser eller anhöriga. Outnyttjade timmar kan inte sparas till ny månad. 4.3 Anhörigvård/Närståendevård Målgrupp är personer som inte har förmåga att själv tillgodose de behov som ej tillgodoses genom det ordinarie utbudet av insatser som nämnden tillhandahåller. Insatsen beviljas när behovet inte kan tillgodoses genom bistånd i form av hjälp i hemmet, korttidsvistelse eller i särskilt boende. Anhörigvård/närståendevård är en uppdragsanställning där kommunala riktlinjer för anställning i kommunen gäller. Den enskilde som beviljas anhörigvård/närståendevård betalar avgift på samma sätt som om den har hemtjänst. Anhörigas insatser skall stödjas och tillvaratas. Den enskildes önskemål och behov skall vara utgångspunkt för bedömningen om anhöriga skall utföra nödvändiga uppgifter och ha ekonomisk ersättning för detta. I första hand bör erbjudas och diskuteras stöd i form av t ex hjälp i hemmet, avlösarservice, trygghetstelefon, bostadsanpassning m.m. För anställning gäller; att någon helt eller delvis avstår från förvärvsarbete (som kompensation för utebliven inkomst), högst 40 timmar/vecka, högst 5 vardagar/vecka. När föräldrar till barn under 16 med vårdbidrag anställs ska hänsyn tas till vårdbidragets omfattning. Anställ-

10 10 ningen ska avse viss tid, dock längst ett år i taget. Omprövning sker kontinuerligt. Anställningen upphör den dag då den enskilde avlider eller flyttar till boende för varaktig vård eller omsorg. Vid tillfällig vistelse dygnet runt upphör lönen till den anställde efter 14 dagar räknat från intagningsdagen. 4.4 Dagverksamhet Målgrupp är personer med demenssjukdom, eller funktionsnedsättande minnesstörningar, vilka har behov av särskilt stöd, social samvaro och aktivering. Om diagnos saknas skall beslut om insatsen alltid inkludera en bedömning av demenssjuksköterska. Insatsen beviljas om den enskilde är i behov av stimulans och aktivitet eller den närstående behöver avlastning. Insatsen skall underlätta för den enskilde att bo kvar hemma 4.6 Kontaktperson Kontaktperson kan erbjudas till enskilda som saknar ett eget socialt nätverk eller vilkas nätverk inte kan bistå med det stöd den enskilde behöver. Behov som tillgodoses genom insatsen kan vara att bryta social isolering, miljöombyte, stimulans etc. Ett beslut om bistånd ska alltid ha föregåtts av ett arbete med att finna stöd inom det egna nätverket. Befintligt nätverk ska inte formaliseras. Tillförordnande av en kontaktperson ska alltid föregås av en utredning av den tilltänkta uppdragstagarens förutsättningar att klara uppdraget. Kontroll i polis- och socialregister ska ske regelmässigt. I skriftligt avtal med uppdragstagaren regleras uppdragets utformning och omfattning, arvode och omkostnadsersättning och vilken handledning och eventuell utbildning som ska erbjudas. Ersättning ska utgå enligt Sveriges kommuner och landstings rekommendationer och betalas ut månadsvis i efterskott. Varje uppdragstagare ska erbjudas att delta i någon form av utbildning/information enskilt eller i grupp vid minst ett tillfälle beräknat efter ett sex månaders långt uppdrag. 4.7 Glesbygdsfärdtjänst (4:2 SoL) Villkor och avgifter för glesbygdsfärdtjänst i Östhammars kommun fattas av kommunfullmäktige. Glesbygdsfärdtjänst beviljas till pensionärer, boende i kommunen, som ej har tillgång till allmänna kommunikationer och inte kan lösa sitt behov av resande på annat sätt. Det innebär att ett tillstånd inte omfattar transporter som skall bekostas av annan huvudman, exempelvis resor till och från sjukhus, vårdcentral, tandläkare samt utprovning av hjälpmedel. Glesbygdsfärdtjänst omfattar resor två dagar per vecka mellan hemmet och närmaste tätort och förläggs till affärstid. Resorna samordnas av kommunens entreprenör. 4.8 Trygghetslarm Insatsen beviljas till personer som på grund av fysiska eller medicinska orsaker har behov av att kunna tillkalla hjälp. Trygghetslarm ökar möjligheten till ett kvarboende i den invanda miljön, den enskilde känner sig trygg och kan få kontakt och hjälp vid akuta behov. Insatsen beviljas ej till enskild som ej förstår eller förmår använda trygghetslarmet. Insatsen beviljas ej om den enskilde inte vill lämna nyckel/portkod eller saknar telefonabonnemang. Behov av omkopplare från mobilt telefonabonnemang bekostas av den enskilde.

11 11 5 BOENDEN 5.1 Korttidsplats Korttidsplatser ska tillgodose; sammansatta komplexa behov (t ex stora omvårdnadsbehov) som kräver tillfällig vistelse i ett särskilt boende, anhörigas eller närståendes behov av avlösning, behov av intensivare träningsinsatser än som är möjligt i det ordinarie boendet, trygghetsbehov, behov av anpassning i närmiljö i form av t ex bostadsanpassning av sådan karaktär att bostaden inte lämpar sig som bostad under anpassningsarbetets utförande och akut omhändertagandebehov. Korttidsplatsen utgör ett komplement till andra insatser i hemmet för att öka förutsättningarna till ett kvarboende för äldre och funktionshindrade personer. Korttidsplats kan också används som Trygghetsplats vid akuta behov tex hastig sjuk eller sociala skäl, ett till tre dygn utan biståndsbehov, för de som bor i ordinärt boende och som har en närstående som man vårdar. Biståndshandläggaren utreder därefter den enskildes behov och fattar beslut om korttidsplats. Beslutet ska då gälla från den dagen den enskilde kom till korttidsplatsen. 5.2 Servicelägenhet (4.2 SoL) En servicelägenhet är en lättillgänglig bostad som till viss del är anpassad till funktionshinder. I första hand ska möjligheten till en bostad på den allmänna bostadsmarknaden undersökas. För att den enskilde ska beviljas servicelägenhet ska den enskilde ej ha en bostad som är handikappanpassad. Den enskilde ska ej heller kunna få sina behov tillgodosedda genom bostadsanpassning eller andra hjälpmedel i sin bostad. 5.3 Särskilt boende Ett särskilt boende är en boende- och vårdform där det finns omvårdnadspersonal dygnet runt. Särskilt boende är till för personer som har omfattande och varaktiga behov av tillsyn, omvårdnad och vård som inte kan tillgodoses av hemtjänst eller hemsjukvård. Även psykosociala faktorer som behovet av trygghet ska beaktas i den totala bedömningen. Med omfattande och varaktiga behov menas kontinuerliga insatser som behöver ges dygnet runt för att tillgodose den enskildes behov av personlig omvårdnad, tillsyn och sjukvård och som ej på ett tryggt och säkert sätt kan tillgodoses genom hemtjänst och hemsjukvård i det ordinära boendet. Vid bedömningen beaktas ej anhörigas behov av trygghet. Bistånd i form av särskilt boende beviljas ej då brister i den ordinära bostaden kan avhjälpas genom att den enskilde ser över sin bostadssituation, t ex bostadsanpassning eller bostadsbyte. Särskilt boende beviljas i de fall där alla möjligheter att bo kvar i det egna boendet prövats. Om kommunens kostnader för insatserna i hemmet inte är rimliga i förhållande till kostnaderna för ett särskilt boende så skall ett särskilt boende erbjudas. Den enskildes önskemål om specifikt boende bör beaktas så långt som det är möjligt med hänsyn tagen till tillgång på boendets inriktning, plats och omvårdnadsbehovets omfattning. Om ledig lägenhet inte finns i det önskade boendet ska annat boende erbjudas. I insatsen särskilt boende ingår trygghetslarm, alla service- och omvårdnadsinsatser och ledsagning som den boende bedöms ha behov av samt den vård och rehabilitering som ordinerats av medicins och paramedicinsk personal.

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

Riktlinjer för biståndinsatser enligt socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndinsatser enligt socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Mönsterås kommun Socialförvaltningen Riktlinjer för biståndinsatser enligt socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Rätten till bistånd regleras i socialtjänstlagen enligt

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen

Riktlinjer för biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen Hjo kommun Riktlinjer Riktlinjer för biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen 1. Dokumenttyp Riktlinje 2. Fastställande/upprättad Kommunstyrelsen 23 2011-02-16 3. Senast reviderad Klicka här för att

Läs mer

Riktlinjer för Biståndshandläggning samt verkställighet för äldre och funktionsnedsatta i Härjedalens kommun

Riktlinjer för Biståndshandläggning samt verkställighet för äldre och funktionsnedsatta i Härjedalens kommun Riktlinjer för Biståndshandläggning samt verkställighet för äldre och funktionsnedsatta i Härjedalens kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-13 Reviderad av socialnämnden 2014-02-25 Reviderad av

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde. 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde. 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen 2012-03-30 Sida 1 av 13 Sociala nämndernas stab Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen Socialtjänstlagen

Läs mer

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 20081118 Beställarenheten Anders Carlsson Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 1 1 INLEDNING...3 1.1 SYFTE...3 1.2 AVGRÄNSNING...3 2 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER OCH PRINCIPER...3

Läs mer

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Omvårdnad Gävle 2 0 0 6 K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Innehållsförteckning Vad är en kvalitetsdeklaration? 3 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1.1

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen, inom äldreomsorgen

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen, inom äldreomsorgen Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen, inom äldreomsorgen Beslutad av Omsorgsnämnden, 2012-11-13, 183 1 1. INLEDNING... 4 1.1 Syfte med riktlinjerna... 4 1.2 Målgrupp... 4 1.3

Läs mer

Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri

Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri Riktlinjerna är fastställda av socialnämnden 11 juni 2014, 83 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2015 Reviderad 2015-04-14 Omsorg är vår uppgift! Åldrande och funktionsnedsättningar kan orsaka svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det

Läs mer

Biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade

Biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade RIKTLINJER Biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-02-03 10 Gäller från och med 2015-02-12 och tillsvidare (max 4 år) RIKTLINJER

Läs mer

Riktlinjer för bedömning och utförande av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för bedömning och utförande av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade Riktlinjer för bedömning och utförande av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade Antagna av socialnämnden 2009-04-07, 30 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 Syfte...

Läs mer

Vård och omsorgsnämnden

Vård och omsorgsnämnden Vård och omsorgsnämnden Riktlinjer avseende insatser inom äldreomsorgen Rev 2016-01-15 Sida 1 av 18 Innehållsförteckning Inledning... 4 Grundförutsättningar:... 4 Vägledande:... 4 Handläggning:... 5 Biståndshandläggningen

Läs mer

för äldre i Karlskrona

för äldre i Karlskrona Anhörigstöd för äldre i Karlskrona Design och layout Marie-Louise Bescher Denna broschyr är framtagen av äldreförvaltningen 2010-09-14. Tryckeri: Karlskrona kommun, Psilander Grafiska Denna broschyr ger

Läs mer

Riktlinjer för bistånd inom Äldreomsorgen

Riktlinjer för bistånd inom Äldreomsorgen Datum 2007-05-01 1 (9) Fastställda av KS 2005-12-05 287 Reviderade av ÄON 2006-11-07 Dnr ÄON 06/236-730 Reviderade av ÄON 2007-01-18 Dnr ÄON 06-259-750 Socialförvaltningen Bernt Lundqvist Riktlinjer för

Läs mer

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun Information om Äldreomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Ge varje dag ett

Läs mer

Vägledande dokument. vid biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen. sektor Socialtjänst, Vård Omsorg. Stenungsunds kommun

Vägledande dokument. vid biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen. sektor Socialtjänst, Vård Omsorg. Stenungsunds kommun Diarienummer: 0580/15 Vägledande dokument vid biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen sektor Socialtjänst, Vård Omsorg Stenungsunds kommun Beslutad av kommunstyrelsen 2015-XX-XX Innehåll 1 Inledning

Läs mer

Förklaring av föreskriften

Förklaring av föreskriften Förklaring av föreskriften Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Individuppgifter om ade insatser Uppgifterna samlas in med stöd av förordningen

Läs mer

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Ansvarig kommun (2 kap., 2 a kap SoL) - Varje kommun ansvarar för socialtjänsten

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR Hemtjänst Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten Hemtjänst Insatser från hemtjänsten skall ges för att underlätta och möjliggöra den dagliga livsföringen och

Läs mer

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Äldre Direkt Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Telefon: 08-80 65 65 E-postadress: aldredirekt.service@stockholm.se Stockholms Trygghetsjour Om du har ett akut behov av vård och omsorg. Telefon

Läs mer

PLUS + Styrning med kvalitetsplan. Verksamhet: HEMTJÄNST. Version 1.7. 9 juni 1998

PLUS + Styrning med kvalitetsplan. Verksamhet: HEMTJÄNST. Version 1.7. 9 juni 1998 PLUS + Styrning med kvalitetsplan Verksamhet: HEMTJÄNST Omvärldsanalys Egenanalys Behovsanalys Restriktioner Vision Långa mål Version 1.7 9 juni 1998 Antagen av socialnämnden 16 juni 1998 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Insatsbeskrivningar och riktlinjer för Avdelningen äldreomsorg

Insatsbeskrivningar och riktlinjer för Avdelningen äldreomsorg Insatsbeskrivningar och riktlinjer för Avdelningen äldreomsorg - enligt SoL (socialtjänstlagen) Gäller from 2013-11-05 Sida: 2 Innehåll 1 Inledning... 4 1.2 Mål för äldreomsorgen... 4 1.3 Utdrag ur socialtjänstlagen...

Läs mer

Information om äldreomsorg

Information om äldreomsorg Information om äldreomsorg Informationen är reviderad 2008-04-07 Äldreomsorg i Eksjö kommun Eksjö kommuns äldreomsorg är indelade i tre geografiska områden med en ansvarig biståndshandläggare i respektive

Läs mer

Socialförvaltningen informerar. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten

Socialförvaltningen informerar. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten Socialförvaltningen informerar Hemtjänst Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten Hemtjänst Insatser från hemtjänsten skall ges för att underlätta och möjliggöra den dagliga livsföringen och

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Inledning Nattpatrullen består i nuläget av 12 anställda. Det åtgår 10,4 årsarbetare för att täcka 50 timmar per natt sju dagar i veckan samt arbetsplatsträff

Läs mer

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram 2013 2020 Vård och omsorgsprogram Antaget av Kommunfullmäktige den 27 mars 2013, 60, Dnr: KS 236/11770 Vård och omsorgsprogram 2013 2020 Båstads kommuns vision: Båstads kommun ska vara det självklara valet

Läs mer

Överenskommelse om samverkan

Överenskommelse om samverkan Överenskommelse om samverkan Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället INNEHÅLL Syfte 3 Mål 3

Läs mer

Rutin och bedömningskriterier för SOL insatser i Klippans kommun

Rutin och bedömningskriterier för SOL insatser i Klippans kommun Hemtjänst Rutin och bedömningskriterier för SOL insatser i Klippans kommun Apoteksärende Bäddning Ledsagning till apotek. Företrädesvis sker inhandling av läkemedel planerat en gång per månad. Skulle ytterliggare

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut och avgift

Läs mer

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda Omsorg, vård och stöd Information för teckenspråkiga döva och dövblinda 1 Omsorg, vård och stöd Den här broschyren är tänkt som en vägledning till vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad för dig som

Läs mer

Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag

Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag Ny text är rödmarkerad. Ny version Tidigare version

Läs mer

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun Äldreomsorgen i Ängelholm I Ängelholms kommun är vi cirka 700 medarbetare som jobbar med att ge stöd genom kommuens vård- och omsorgstjänster. För att

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN ijvård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN ijvård- och omsorgskontoret r SOLLENTUNA KOMMUN ijvård- och omsorgskontoret Micael Svanström Tjänsteutlatande 2013-10-15 Sidan 1 av 3 Reviderad 2013-10-23 Dnr 2013/0058 VON-6 Diariekod: 710 Översyn av riktlinjer för biståndsbedömning

Läs mer

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Plan Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och omfattning... 3 Leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag...

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde Riktlinje för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen Diarienr 2015/168-ÄN-004 Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde Beslutad av äldrenämnden

Läs mer

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation Meddelandeblad Mottagare: Politiker, chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, LSS-handläggare, anhörigkonsulenter, demenssjuksköterskor inom socialtjänstens olika verksamheter. Kuratorer inom landstingen

Läs mer

Riktlinjer äldreomsorg

Riktlinjer äldreomsorg Riktlinjer äldreomsorg Anhörigstöd Särskilt boende Rehabilitering/funktionsträning Antagna av socialnämnden 2005-11-16, SN 166, dnr 05/SN 0211 Reviderat/kompletterat 2006-03-22, SN 34 Reviderat 2006-09-27,

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD. för äldre i Karlskrona kommun

ANHÖRIGSTÖD. för äldre i Karlskrona kommun ANHÖRIGSTÖD för äldre i Karlskrona kommun 2 Denna broschyr ger dig information om vilket anhörigstöd som finns i Karlskrona kommun. Broschyren är framtagen genom samarbete mellan Karlskrona kommun, Svenska

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för;

Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för; Styrdokument, riktlinjer 2015-12-09 Dnr SÄN/2015:112 Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för; Äldre Vuxna med funktionsnedsättning Barn och unga med fysisk funktionsnedsättning

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för;

Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för; Styrdokument, riktlinjer 2015-12-09 Dnr SÄN/2015:112 Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för; Äldre Vuxna med funktionsnedsättning Barn och unga med fysisk funktionsnedsättning

Läs mer

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver Riktlinjer för Anhörigstödet i Boxholms kommun 2011-04-14 Bakgrund Kommunens stöd till anhöriga utgår från socialtjänstlagen och främst 5 kap 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun. Från ansökan till inflyttning Gäller från och med 2012-04-17

Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun. Från ansökan till inflyttning Gäller från och med 2012-04-17 Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun Från ansökan till inflyttning Gäller från och med 2012-04-17 2 / Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun Innehållsförteckning Förord 3 Hur ansöker jag

Läs mer

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare Handläggare Maria Degerman Omsorgschef 033-231334 maria.degerman@bollebygd.se FÖRSLAG DATERAT 2009-08-03 Riktlinje Fastställd av omsorgsnämnden 2009-09-24 xx 1 (10) Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Läs mer

VÅRD OCH ÄLDREOMSORG. Stöd och hjälp vid demenssjukdom. För mer information

VÅRD OCH ÄLDREOMSORG. Stöd och hjälp vid demenssjukdom. För mer information STENUNGSUNDS KOMMUN 2009-10-15 För mer information Biståndshandläggare: Telefontid måndag-onsdag och fredag 8.30-9.30 Telefon: 0303-73 25 38 Stöd och hjälp vid demenssjukdom Demenssjuksköterska söks via

Läs mer

Antagande av Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen, vård och omsorg om äldre SN-2015/54

Antagande av Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen, vård och omsorg om äldre SN-2015/54 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-03-13 SN-2015/54 Socialnämnden Antagande av Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen, vård och omsorg om

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av kommunal färdtjänst/länsfärdtjänst och riksfärdtjänst i Valdemarsviks kommun

Riktlinjer för handläggning av kommunal färdtjänst/länsfärdtjänst och riksfärdtjänst i Valdemarsviks kommun 1 (12) Riktlinjer för handläggning av kommunal färdtjänst/länsfärdtjänst och riksfärdtjänst i Valdemarsviks kommun Antagna av vård- och omsorgsutskottet: 2007-03-07 2 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND

Läs mer

Bistånd till boende. Anvisning. Diarienummer: KS 2015/1416 Dokumentansvarig: Verksamhetschef Myndighet, Sektor Arbetsliv och Stöd

Bistånd till boende. Anvisning. Diarienummer: KS 2015/1416 Dokumentansvarig: Verksamhetschef Myndighet, Sektor Arbetsliv och Stöd Bistånd till boende Anvisning Diarienummer: KS 2015/1416 Dokumentansvarig: Verksamhetschef Myndighet, Sektor Arbetsliv och Stöd Beslutad av: Förvaltningsledningen Datum för beslut: 2015-11-30 Giltighetstid:

Läs mer

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se Assistansberättigad Personnummer God man/förvaltare Telefonnummer Postadress Besöksadress Telefon E-post Postgiro Org.nr NYBRO KOMMUN Individ- och familjenämnden 382 80 NYBRO Dunderbergsgatan 2 0481-450

Läs mer

Information om Torsås kommuns

Information om Torsås kommuns 1(12) Information om s Omsorg för äldre och funktionshindrade Foto: Johan Blomqvist. Potatissättning på Olssonska gården -06. 2(12) Insatser för äldre och funktionshindrade som ges med stöd av Socialtjänstlagen

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Garanterad omsorg Riktlinjer för insatser Avgifter 2014

Garanterad omsorg Riktlinjer för insatser Avgifter 2014 Garanterad omsorg Riktlinjer för insatser Avgifter 2014 Social omsorg 2 Biståndet ska stärka Dina möjligheter att bo kvar hemma eller att på andra sätt leva ett värdigt liv. Socialtjänstlagen talar om

Läs mer

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun Hemvården Kävlinge kommun e kommun Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen

Läs mer

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri 1 Datum Vårt diarienummer Sida 2015-11-05 2015/37656 1(7) Er beteckning Vår adress Adress Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Mette Gabrielsen 0243-736 69 mette.gabrielsen@borlange.se

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning. enligt socialtjänstlagen för. äldre- och handikappomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning. enligt socialtjänstlagen för. äldre- och handikappomsorgen Handbok sida 1 (19) FALKENBERGS KOMMUN Socialförvaltningen Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre- och handikappomsorgen Fastställda av socialnämnden augusti 2011 Handbok sida

Läs mer

jänstebeskrivning, insatser för vuxna Antagna av Socialnämnden 2005-12-14, 184. Reviderade/kompletterade 2006-03-22, 35.

jänstebeskrivning, insatser för vuxna Antagna av Socialnämnden 2005-12-14, 184. Reviderade/kompletterade 2006-03-22, 35. T jänstebeskrivning, insatser för vuxna Antagna av Socialnämnden 2005-12-14, 184. Reviderade/kompletterade 2006-03-22, 35. Tjänstebeskrivning; insatser för vuxna Dnr. 05/SN 0244 05/SN H 01055 Målgrupp:

Läs mer

Hemvård. i Åstorps kommun

Hemvård. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

LifeCareMobil förtydligande kring insatser, ersättning och debitering gäller from 2015 01 01

LifeCareMobil förtydligande kring insatser, ersättning och debitering gäller from 2015 01 01 LifeCareMobil förtydligande kring insatser, ersättning och debitering gäller from 2015 01 01 Verkställigheter och insatser för hemtjänstpersonal SoL Hemtjänst Personlig omvårdnad Följande insatser ingår

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

Särskilt boende i Hofors kommun

Särskilt boende i Hofors kommun Särskilt boende i Hofors kommun - Information och ansökan Hofors kommun 2009 Vad innebär särskilt boende? De särskilda boenden som finns i Hofors kommun är Hantverkarn, Persgården, Spelmannen och Hesselgrenska.

Läs mer

Bedömning och beslut i vård- och omsorgsärenden. Förvaltningshandbok om handläggning av ärenden enligt SoL uppdaterad 2009

Bedömning och beslut i vård- och omsorgsärenden. Förvaltningshandbok om handläggning av ärenden enligt SoL uppdaterad 2009 Bedömning och beslut i vård- och omsorgsärenden Förvaltningshandbok om handläggning av ärenden enligt SoL uppdaterad 2009 Margareta Lindelöf Ann-Christine Burman Socialtjänsten Reviderad den 13 oktober

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning. enligt socialtjänstlagen för. äldre- och handikappomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning. enligt socialtjänstlagen för. äldre- och handikappomsorgen Handbok sida 1 (20) FALKENBERGS KOMMUN Socialförvaltningen Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre- och handikappomsorgen Handbok sida 2 (20) Fastställda av socialnämnden augusti

Läs mer

fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter Dagvård med demensinriktning

fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter Dagvård med demensinriktning 2006-12 13 1 Riktlinje för Dagverksamheter fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter är till för människor med behov av stöd i den dagliga

Läs mer

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-11 Beställarenheten Dnr VON 94/11 AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 Utförare

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömningen i äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömningen i äldreomsorgen , LIPPM1,2 ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Swahn Helena 2015-08-03 ALN-2015-0136.30 Äldrenämnden Riktlinjer för biståndsbedömningen i äldreomsorgen Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås

Läs mer

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), avdelnings-

Läs mer

Riktlinjer vid beställning av insatser enligt HSL och SOL samt informationsöverföring

Riktlinjer vid beställning av insatser enligt HSL och SOL samt informationsöverföring Riktlinjer vid beställning av insatser enligt HSL och SOL samt informationsöverföring Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Förvaltningschef Catharina Johansson Fastställelsedatum: 20121107 Dokumentansvarig:

Läs mer

Äldreomsorg i Hylte kommun

Äldreomsorg i Hylte kommun Äldreomsorg i Hylte kommun Innehåll sida Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden 3 Anhörig/Frivilligcenter 3 Anhöringkonsulent 3 Avgifter 3 Stöd i vardagen 4 Dagverksamhet 4 Trygghetslarm 4 Parkeringstillstånd 4

Läs mer

KORTTIDSBOENDET KÄLLBACKEN SOM STÖD FÖR KVARBOENDE I EGET HEM I ÄLVSBYNS KOMMUN. Utvärdering hösten 2007. Katrine Christensen Ingegerd Skoglind-Öhman

KORTTIDSBOENDET KÄLLBACKEN SOM STÖD FÖR KVARBOENDE I EGET HEM I ÄLVSBYNS KOMMUN. Utvärdering hösten 2007. Katrine Christensen Ingegerd Skoglind-Öhman KORTTIDSBOENDET KÄLLBACKEN SOM STÖD FÖR KVARBOENDE I EGET HEM I ÄLVSBYNS KOMMUN Utvärdering hösten 2007 Katrine Christensen Ingegerd Skoglind-Öhman Socialnämnden 2008-06-11 Inledning Politikerna i Älvsbyn

Läs mer

Leverantören förbinder sig att ta emot den kund som valt leverantören.

Leverantören förbinder sig att ta emot den kund som valt leverantören. Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Villkor för uppdraget 2. Krav på uppdraget 3. Uppföljning Den enskilde ansöker om dagverksamhet hos kommunens biståndshandläggare som fattar beslut om insats

Läs mer

Riktlinje. Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen 2014-10-16

Riktlinje. Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen 2014-10-16 Riktlinje 2014-10-16 Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2014/0264 Riktlinjen har antagits av vård-

Läs mer

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT Under 2016 inför Ängelholms kommun ett nytt arbetssätt gällande handläggning av bistånd och planering

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Instruktion för Genomförandeplan inom hemtjänst

Instruktion för Genomförandeplan inom hemtjänst VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Verksamhetsområde Äldreomsorg Karlstad 2013-04-12 Verksamhetsutvecklare Reviderad 2013-09-11, 2015-12-21 Instruktion för Genomförandeplan inom hemtjänst Bakgrund En genomförandeplan

Läs mer

Omsorgsförvaltningen Valfrihet i hemtjänsten i Ljusdals Kommun

Omsorgsförvaltningen Valfrihet i hemtjänsten i Ljusdals Kommun Omsorgsförvaltningen Valfrihet i hemtjänsten i Ljusdals Kommun Valfrihet i hemtjänst I Ljusdals kommun tillämpas sedan maj 2010 lagen om valfrihet LOV. Valfrihetssystemet innebär att du som är beviljad

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Riktlinjer för synpunkts- och klagomålshantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg

Riktlinjer för synpunkts- och klagomålshantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg HEDEMORA KOMMUN Kommunfullmäktige 2003-04-24, 66 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2003-02-12 Riktlinjer för synpunkts- och klagomålshantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg Bakgrund och syfte Inom

Läs mer

REGLER OCH RIKTLINJER GÄLLANDE FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

REGLER OCH RIKTLINJER GÄLLANDE FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 17 1 (8) REGLER OCH RIKTLINJER GÄLLANDE FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Fastställda av kommunfullmäktige 2002-09-30, 67 Reviderade av kommunfullmäktige 2006-06-12 59 Inledning Varje

Läs mer

Stöd och hjälp i det egna boendet

Stöd och hjälp i det egna boendet Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Trygg hemgång Övriga insatser Stöd och hjälp i det egna boendet VI VILL GE äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda och trygga

Läs mer

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT Under 2016 inför Ängelholms kommun ett nytt arbetssätt gällande handläggning av bistånd och planering

Läs mer

Sida 1 av 86. Bildnings- och omsorgsnämnden 2016-06-21. Tid: kl. 16:00 Plats: Tingshuset

Sida 1 av 86. Bildnings- och omsorgsnämnden 2016-06-21. Tid: kl. 16:00 Plats: Tingshuset ÄRENDELISTA/KALLELSE Bildnings- och omsorgsnämnden 2016-06-21 Sida 1 av 86 Tid: kl. 16:00 Plats: Tingshuset Ordförande Ulf Rapp (S) Ledamöter Barbro Orrestrand (S) Jan Köster (S) Bente Johansson (M), vice

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg

Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg Handläggning av bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS till personer 65 år och äldre Beslutade av KF den 25 maj 2015 stockholm.se Riktlinjer

Läs mer

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden.

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden. De äldre ska med - på den goda vägen mot framtiden. Svenska folket lever allt längre och är allt friskare. Detta påverkar samhällsutvecklingen och ökar kraven på samhället att stärka friheten och tryggheten

Läs mer

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0 Bilaga 1: Dokumentationsstöd Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) 1(11) Vård- och omsorgsförvaltningen Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer färdtjänsten 8 G Gäller från 2007-01-01 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN 2 Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som bor i särskilt boende. Reviderad 2011-04-19

Kvalitetsdeklaration. för dig som bor i särskilt boende. Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration för dig som bor i särskilt boende Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration särskilt boende Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen anger vilka grundläggande kvalitetskrav

Läs mer

Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem

Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem Riktlinjer antagna av Socialnämnden den 20 december 2012 Reviderade 25 mars 2014 26 Innehållsförteckning Inledning...3 Målgrupp...3 Lagstiftning...3 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Betalar äldre och funktionshindrade rätt avgifter?

Betalar äldre och funktionshindrade rätt avgifter? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Betalar äldre och funktionshindrade rätt avgifter? Redovisning av enkätstudie över hur kommunerna i Kalmar län, vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen,

Läs mer

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd?

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Fokusgrupper med anhöriga och närstående i Skaraborg 007. Innehållsförteckning...Sida Inledning... Fokusgrupp som metod... Fokusgrupper

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP)

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) 2014-09-16 Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) Inledning Denna överenskommelse är tecknad mellan kommunerna i Örebro län,

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning UTDRAG 1 (1) Sammanträdesdatum 2013-10-22 Socialnämnden 195 Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr SN 2012/0684 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad

Läs mer

Riktlinjer för prövning av bistånd mm i äldreomsorgen. Reviderad med anledning av nya socialtjänstlagen December 2001

Riktlinjer för prövning av bistånd mm i äldreomsorgen. Reviderad med anledning av nya socialtjänstlagen December 2001 Stadsledningskontoret cáå~åë~îçéäåáåöéå= ûäçêéçãëçêöëäéêéçåáåöéåë= â~åëäá= = qà åëíéìíä í~åçé ëáç=n=eouf=ommnjnnjov Handläggare: Inger Weurlander Tfn: 08 508 29 604 Riktlinjer för prövning av bistånd mm

Läs mer

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd Mer information om Anhörigstöd finns att läsa om Du går in på dessa länkar: www.vilhelmina.se Under Socialtjänst, Anhörigstöd Socialstyrelsens hemsida om Anhörigstöd http://www.socialstyrelsen.se/aldre/stodtillanhoriga

Läs mer

Samverkande verksamheters ansvarsområden

Samverkande verksamheters ansvarsområden Bilaga till överenskommelse 8 Samverkande verksamheters ansvarsområden Hälso- och sjukvård Primärvården För primärvården åvilar medicinskt ansvar enligt primärvårdens basåtagande. Den familjeläkare som

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun

Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2013-04-29, 34 OXL200 v 1.0 2006-11-13 2 Innehållsförteckning Vad är färdtjänst...

Läs mer