Klas Lundbergh Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Leif Thor Urpo Koivula

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klas Lundbergh Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Leif Thor Urpo Koivula"

Transkript

1 1(24) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum Hävringe kl Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Linus Fogel (S) Inge Ståhlgren (S) Björn Johansson (MP) Dag Bergentoft (M) Klas Lundbergh (L) Stefan Johansson (M) Ej tjänstgörande Bror Sterner (S) ersättare och övriga Solveig Lindblom (S) deltagare Claes-Göran Borrman (S) Sandra Landin (MP) Ingela Wahlstam (V) Leif Thor (M) Urpo Koivula (M) Agnetha West Johan Persson Henny Larsson, Petra Hedin, Magnus Petersson, Göran Bernhardsson, 149 Åsa Forsman, 149 Mats Glimbrant, 149 Niklas Telin, 153 Sekreterare Kommunchef Personalchef Personalkonsult Ekonomichef Redovisningschef Verksamhetsekonom Verksamhetsekonom Utredare Underskrifter Sekreterare Agnetha West Paragrafer Ordförande Catharina Fredriksson Justerande.. Dag Bergentoft BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslagsuppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen Datum för anslagsnedtagande Underskrift Kristina Sköld

2 2(24) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Beslutsfattare Ks 143 Information från kommunalrådet och kommunchefen 4 Ks 144 Tema strategiska personalfrågor 5 Ks 145 Mångfaldsplan 6-7 Ks 146 Kommunstyrelsens delårsredovisning Ks 147 Redovisning av åtgärder för budget i balans - vård- och omsorgsnämnden 9-10 Ks 148 Byte av konstgräs på Ramdalens IP 11 Ks 149 Information - Återrapport om statsbidrag till kommunstyrelsen 12 Ks 150 Revidering av riktlinjer för investering och leasing - nya rutiner för driftsäker telefoni 13 Ks 151 Anslutningsväg till Truckstop 14 Ks 152 Strategi för förebyggande ANDT 15 Ks 153 Remissvar- Regional indelning - tre nya län Ks 154 Redovisning av delegationsbeslut Ks 155 Sammanträdesdagar för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige Ks 156 Antagande av varumärkesplattform 21 Ks 157 Delårsrapport Ks 158 Utredning om eventuellt inrättande av ett ungdomsråd 23 Ks 159 Gallring av allmänna handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse 24 Ks 160 Genomgång av balanslistan 25

3 3(24) Ks 143 Dnr KS Information från kommunalrådet och kommunchefen Dagens sammanträde Ordförande hälsar kommunchef Johan Persson välkommen. Ordförande informerar om ÖP-gruppen som har gjort 2 omvärldsspaningar under hösten. Introduktionsdag för nyanställda. Arbetsmarknadsråd Kommunchefen informerar om Möte med gemensamma servicenämnden. HR-portalen och samverkansavtalet. Felaktiga arrendeavtal, omförhandlingar. Innovationsdagen, medverkan från kommunen.

4 4(24) Ks 144 Dnr KS Tema strategiska personalfrågor Dagens sammanträde Personalchef Henny Larsson informerar om Löneenheten - ny lönechef och förändrad organisation. HR- och lönesystem. Personalkonsult Petra Hedin och personalchef Henny Larsson informerar om mångfaldsplanen.

5 5(24) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Ks 145 Dnr KS Mångfaldsplan Kommunstyrelsens beslut 1. Mångfaldsplan antas. 2. Ett tillägg görs i planen vad det gäller HBTQ-frågor som vi uppdrar att aktivt jobba med under perioden Uppdra åt kommunchefen att komplettera planen under första delen av 2017 utifrån den nya lagstiftningen. Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare bedriva ett aktivt arbete för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning. I lagen finns krav på en skriftlig plan för arbetet med diskrimineringsgrunden kön. Lagen kräver också ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. Oxelösunds kommuns mångfaldsplan omfattar därför aktiva åtgärder inom dessa tre diskrimineringsgrunder och avser åren Mångfaldsplanen omfattar de områden som diskrimineringslagen anger i tredje kapitlet 3-11, arbetsförhållanden, arbete och föräldraskap, trakasserier, rekrytering, jämn könsfördelning genom rekrytering och kompetensförsörjning samt lönefrågor. Kopplat till varje område finns ett eller flera mål, indikatorer till målen, samt de aktiva åtgärder som arbetsgivaren angivit ska genomföras för att uppnå målen. Den 1 januari 2017 träder förändringar i diskrimineringslagens ikraft. Förändringarna innebär att alla diskrimineringsgrunder omfattas när det gäller kraven på aktiva åtgärder samt att lönekartläggningar ska genomföras årligen. En revidering av planen behöver därför genomföras under Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Förslag till mångfaldsplan Dagens sammanträde A-journering

6 6(24) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Ks 145 Dnr KS Framskrivet förslag Mångfaldsplan antas. Förslag Linus Fogel (S) föreslår följande tillägg till beslut: Ett tillägg görs i planen vad det gäller HBTQ-frågor som vi uppdrar att aktivt jobba med under perioden Patrik Renfors (V) instämmer. Dag Bergentoft (M) föreslår avslag på Linus Fogels (S) förslag. Ordförande förslår följande tillägg till beslut: Uppdra åt kommunchefen att komplettera planen under första delen av 2017 utifrån den nya lagstiftningen. Britta Bergström (S), Patrik Renfors (V) och Björn Johansson (MP) instämmer. Dag Bergentoft (M) föreslår bifall till framskrivet förslag samt bifall till ordförandes förslag. Beslutsgång 1. Ordförande frågar om framskrivet förslag och finner att kommunstyrelser bifaller förslaget. 2. Ordförande ställer Linus Fogels (S) förslag mot Dag Bergentofts (M) avslagsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Linus Fogels förslag. 3. Ordförande frågar om eget tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Reservation Dag Bergentoft (M) och Stefan Johansson (M) reserverar sig mot beslut 2. Beslut till: Personalkonsult (för åtgärd)

7 7(24) Ks 146 Dnr KS Kommunstyrelsens delårsredovisning 2016 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens delårsrapport 2016 godkänns. Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag till delårsrapport 2016 för kommunstyrelsens verksamhet. Delårsrapporten redovisar uppföljning av ekonomi, mål och mått per 31 augusti. Uppföljningen är gjord i förhållande till Mål och budget samt i förhållande till kommunstyrelsens verksamhetsplan för Den ekonomiska uppföljningen för kommunstyrelsens verksamhet redovisar ett överskott per 31 augusti med 3 miljoner kr. Medel för fastighetsverksamhetens olika delar samt kostenheten redovisar de största överskotten. Prognosen för helåret 2015 bedöms till ett underskott med 0,3 mkr, bland annat beroende på rekryteringskostnader och omställningskostnader inom administrationen, ett negativt utfall inom fastighetsverksamheten samt underskott inom den nya verksamheten kring småbåtshamnar och gästhamn. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Förslag till delårsredovisning för kommunstyrelsen Beslut till: Kommunchef (för kännedom/åtgärd ) Ekonomichef (för kännedom/åtgärd ) Utredare (för kännedom/åtgärd )

8 8(24) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Ks 147 Dnr KS Redovisning av åtgärder för budget i balans - vård- och omsorgsnämnden Kommunstyrelsens beslut 1. Godkänna redovisningen av åtgärderna samt överlämna den till kommunfullmäktige för beslut om förmodat underskott. 2. Föreslå att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att noga följa vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan. Vid den ekonomiska uppföljningen per april månad redovisade vård- och omsorgsnämnden en negativ helårsprognos på - 7,9 mkr. Med bakgrund av detta beslutade kommunstyrelsen 25 maj 2016 att lämna i uppdrag till de nämnder som prognosticerar ett underskott att redovisa sina åtgärder för att nå en budget i balans till kommunstyrelsens nästa sammanträde 7 september Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 september beslutades att ärendet återremitteras till vård- och omsorgsnämnden för att redovisade åtgärder ska kostnadsberäknas med syfte att nå budget i balans Resultatet per augusti 2016 visade ett underskott i förhållande till budget på tkr. En årsprognos på - 8,775 mkr. Vård- och omsorgsförvaltningen har arbetat fram kort- och långsiktiga lösningar som ger minskat underskott om - 8,775 mkr. Protokoll Von , 51 - Åtgärder för budget i balans. Åtgärdsplan för vård- och omsorgsnämnden för budget i balans. Dagens sammanträde Ordförande i vård- och omsorgsnämnden Linus Fogel (S) informerar om vårdoch omsorgsnämndens sammanträde gällande ärendet om budget i balans 2016.

9 9(24) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Ks 147 Dnr KS Framskrivet förslag Ingen framskrivet förslag. Förslag Ordförande förslår följande förslag till beslut: 1. Godkänna redovisningen av åtgärderna samt överlämna den till kommunfullmäktige för beslut om förmodat underskott. 2. Föreslå att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att noga följa vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan. Linus Fogel (S), Britta Bergström (S) och Dag Bergentoft (M) instämmer. Beslutsgång Ordförande frågar om egna förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslagen. Beslut till: Vård- och omsorgsnämnden (för kännedom) Kommunfullmäktige (för åtgärd)

10 10(24) Ks 148 Dnr KS Byte av konstgräs på Ramdalens IP Kommunstyrelsens beslut 1. Godkänna förslaget till utbyte av konstgräs på straffområdena. 2. Finansiering av kostnaden på 375 tkr sker via investeringsreserven. 3. Attestant för projektet är Conny Zetterlund. Konstgräsplanen har funnits på Ramdalens idrottsplats sedan Vid årets kontroll av konstgräsplanen upptäcks att straffområdenas konstgräs är kraftfullt slitna och att brådskande behov finns för utbyte. Om inte arbetet görs kan det leda till skador för spelare och att spelplanen inte fungerar. De områden som behöver bytas ut är straffområdena. Kostnaden beräknas till 375 tkr. Behovet är att utföra arbetet under hösten. Anslaget äskas ur investeringsreserven. Efter en tilldelning på 375 tkr från investeringsreserven återstår tkr. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Beslut till: Kultur- och fritidschef (för åtgärd) Redovisningschef (för åtgärd)

11 11(24) Ks 149 Dnr KS Information - Återrapport om statsbidrag till kommunstyrelsen Dagens sammanträde Ekonomichef Magnus Petersson, redovisningschef Göran Bernhardsson, verksamhetsekonomer Åsa Forsman och Mats Glimbrant föredrar ärendet.

12 12(24) Ks 150 Dnr KS Revidering av riktlinjer för investering och leasing - nya rutiner för driftsäker telefoni Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer för investering och leasing antagna av Kommunstyrelsen , 32 revideras avseende undantag för teknisk utrustning. Rutiner för hantering av mobiltelefoner och abonnemang är en fråga som normalt sett hanteras på tjänstemannanivå. Föreslagna rutiner kräver dock ett undantag från kommunstyrelsens riktlinjer kring leasing och därför beskrivs dessa här. Oxelösunds kommun har idag 374 aktiva mobiltelefonabonnemang i organisationen. De mobila telefonerna blir stadigt fler och dess betydelse för verksamheten ökar då de innehåller fler funktioner än ringa. Vanliga funktioner som används är e-post och Origo. Det finns verksamheter som har personlarm på sina mobiltelefoner och för hemvården är telefonen ett viktigt arbetsredskap där schema och insatsregistrering görs. Den utökade användningen av telefoner innebär också att mer information kan finnas i telefonen som behöver tas om hand på ett säkert sätt. Som all annan teknisk utrustning är telefonernas livslängd begränsad. De program som vi använder uppdateras ofta och telefonens operativsystem måste hänga med. Idag köps telefonerna in och livslängden varierar från några månader till flera år. Uttjänta telefoner tas inte om hand. I vissa fall tar användaren hem telefonen, i andra fall hamnar den i någon byrålåda och i bästa fall på återvinningen. För att klara verksamheternas krav på funktionalitet föreslås att vi köper mobil som tjänst istället för att köpa telefoner. Med den lösningen har vi alltid uppdaterade telefoner som byts ut efter två år samt tillgång till användarsupport och miljöriktig återtagshantering. Enligt beräkningar så skulle det spara kommunen 36 % av de kostnader som idag är förknippade med mobiltelefoni. De kostnader som berörs är hårdvara, support, användning och abonnemang. Det nya upplägget kräver att kommunstyrelsen medger undantag från riktlinjer för investering och leasing. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Riktlinjer för investering och leasing. Beslut till: Kanslichef (för åtgärd)

13 13(24) Ks 151 Dnr KS Anslutningsväg till Truckstop Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner vidare projektering av cirkulationsplats för en kostnad på 400 tkr. 2. Kommunstyrelsen godkänner vidare utredning av arbetsväg för en kostnad på 100 tkr. Kommunstyrelsen beslutade att gå vidare med alternativet bestående av en cirkulationsplats som ansluter Aspaleden med Sundsörs industriområde. Kommunstyrelsen beslutade även att en alternativ arbetsväg ska undersökas. Denna arbetsväg ska undvika kraftledningen. Enligt kommunstyrelsens beslut ska två alternativa sträckningar av denna arbetsväg undersökas. Vidare projektering av en cirkulationsplats beräknas till en kostnad av 400 tkr. Inom denna kostnad ryms konsultens offert, kostnader för kart- och höjddata samt ett utrymme för kompletteringar och oförutsedda kostnader. Vidare utredning av två alternativa sträckningar av en arbetsväg beräknas till en kostnad av 100 tkr. Inom denna kostnad ryms konsultens offert, kostnader för kartoch höjddata samt ett utrymme för kompletteringar och oförutsedda kostnader. Då två alternativ ska undersökas dubbleras konsultens offert för utredning då underlaget innefattar utredning av ett alternativ. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Protokoll Ks 33 Offert cirkulationsplats och arbetsväg. Beslut till: Trafikplanerare (för åtgärd)

14 14(24) Ks 152 Dnr KS Strategi för förebyggande ANDT Kommunstyrelsens beslut 1. Anta förslaget ANDT-förebyggande strategi daterat Uppdra till kommunchefen att lämna finansieringsbehov till mål och budgetberedningen för senast april 2017 gällande implementering av förebyggande strategi ANDT. Den kartläggning som gjorts i projekt Utsikt och de rekommendationer Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) genom sin analys tagit fram visar på behovet av en förebyggande alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksstrategi (ANDT- strategi) med samordning. Den kontext Oxelösund finns i stödjer ett fokus på barn och unga. Oxelösunds vuxna befolkning har ett riskbruk av alkohol som är ungefär som riket i stort. För ungdomar visar vissa parametrar på en i jämförelse högre konsumtion. Oxelösunds unga har i större utsträckning än andra kommuner i riket tidig debutålder för alkohol och för tobak. Andel av den vuxna befolkningen som röker sticker ut på ett negativt sätt. I den mån det går att få grepp om narkotikakonsumtionen framkommer att det finns en oönskad trend hos pojkar och unga män. Andelen i Oxelösund som vårdas för alkohol- och narkotikarelaterad sjukdom är högre än riket och länet. Oxelösunds preventionsindex för ANDT är sämre än riket och i flera delar sämre än länet. Den kostnadsfördelningsanalys som gjorts visar att 93 % av kommunens direkta kostnader för alkohol och narkotika är reaktiva. Endast den lilla del som är kvar läggs på förebyggande arbete. (Utsikt om alkohol och narkotika och en gemensam bild av Oxelösund.) Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Förslag till strategi förebyggande arbete alkohol, narkotika, doping, tobak (ANDT). Beslut till: Kommunchef (för åtgärd) Samtliga nämnder, miljö- och folkhälsoutskottet samt koncernledningsgruppen (för kännedom)

15 15(24) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Ks 153 Dnr KS Remissvar- Regional indelning - tre nya län Kommunstyrelsens beslut 1. I remissvaret införa ett stycke om att en finansieringsprincip ska gälla där staten tar det fulla finansiella ansvaret för de kostnader och resursbehov som omställningen medför för kommunen. 2. Bifall till framskrivet remissvar Regeringen har tillsatt en indelningskommitté med uppdrag att föreslå en ny länsoch landstingsindelning som innebär att Sverige delas in i väsentligt färre län och landsting. Länsstyrelser och andra relevanta statliga myndigheter är tänkta att följa samma indelning. Kommittén ska utgå från vilka behov medborgare och näringsliv har i olika frågor, bland annat transporter, arbetsmarknad, hälso- och sjukvård, utbildning, kultur och en god miljö. 30 juni 2016 presenterade Indelningskommittén ett delbetänkande om en ny länsoch landstingsindelning (SoU 2016:48). Kommitténs inriktning är att dagens 21 olika stora län omvandlas till sex jämnstarka regioner senast efter valet Kommittén föreslår att tolv län blir tre redan år De tre nya länen är: 1. Norrlands län (Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten) 2. Svealands län (Gävleborg, Dalarna, Örebro län, Västmanland, Uppland och Sörmland) 3. Västra Götalands län (Värmland och Västra Götaland) Indelningskommitténs delbetänkande har skickats ut på remiss till 347 instanser. Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 6 oktober Oxelösunds kommun är inte officiell remissinstans, men har möjlighet att lämna sina synpunkter på delbetänkandet i ett remissvar. Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till remissvar, men då frågan om regionbildning till vissa delar är knuten till politisk ideologi överlämnar förvaltningen ärendet till kommunstyrelsen utan ställningstagande. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Förslag till remissvar. Alliansens remissvar.

16 16(24) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Ks 153 Dnr KS Dagens sammanträde A-journering Framskrivet förslag Inget framskrivet förslag. Förslag Ordförande föreslår följande tillägg till beslut: 1. I remissvaret införa ett stycke om att en finansieringsprincip ska gälla där staten tar det fulla finansiella ansvaret för de kostnader och resursbehov som omställningen medför för kommunen. 2. Bifall till framskrivet remissvar Björn Johansson (MP) instämmer. Dag Bergentoft (M) föreslår avslag på framskrivet remissvar och bifall till Alliansens förslag till remissvar. Beslutsgång Ordförande ställer eget förslag 2 mot Dag Bergentofts (M) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag. Ordförande frågar om eget förslag 1 och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Reservation Dag Bergentoft (M), Stefan Johansson (M) och Klas Lundbergh (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Dag Bergentofts förslag. Beslut till: Utredare (för åtgärd)

17 17(24) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Ks 154 Dnr KS Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsens beslut Redovisning av delegationsbeslut godkänns. Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation. Beslutsfattare Beslutsdatum Punkt i del. Ordn Beslutets innehåll i korthet Beslutet hittas Conny Zetterlund D.3 Tillsvidareanställning HSW personalakt Conny Zetterlund Conny Zetterlund Nils-Erik Selin Nils-Erik Selin Nils-Erik Selin Peter Rasmussen, vik kommunchef Henny Larsson, t.f kommunchef Henny Larsson, t.f. kommunchef Henny Larsson, t.f. kommunchef Henny Larsson, t.f. kommunchef Henny Larsson, t.f. kommunchef D.3 Tidsbegränsad anställning IB D.3 Tidsbegränsad anställning ÅSÖ D3 Tillsvidareanställning Trafikingenjör Mats Lindahl D3 Tillsvidareanställning GISingenjör Anders Sundblad D3 Tillsvidareanställning GISingenjör Kent Börjesson C. 1 Start av Inv.projekt utbyte av värmesystem Stjärnholm, 465 tkr C. 1 Start av inv.projekt IT-utrustn till Breviksskolan, 200 tkr C. 3 Tilldelning ur invest. reserv IT-utrustn till Breviksskolan, 200 tkr C. 1 Start av inv.projekt ny ridåvägg i Ramdalens sporthall, 300 tkr C. 1 Start av inv.projekt ny pumpstation Jogersö camping, 200 tkr C. 1 Start av inv.projekt fjärrvärme Lokstallarna, 200 tkr, finansieras med bidrag personalakt personalakt Personalakt Personalakt Personalakt Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi

18 18(24) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Birgitta SNäck Birgitta Snäck D3 Tv-anställning Ramd fsk, E.S D3 Tidsbegränsad anst mer än 6 måm, J.Å Personalakt Personalakt

19 19(24) Ks 155 Dnr KS Sammanträdesdagar för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 2017 Kommunstyrelsen förslag till beslut i kommunfullmäktige Följande sammanträdesdagar 2017 för kommunfullmäktige fastställs: 15 februari, 29 mars, 17 maj, 14 juni, 20 september, 18 oktober, 15 november, 6 december (jubilarer) och 13 december. Kommunstyrelsens beslutar för egen del Följande sammanträdesdagar 2017 för kommunstyrelsen fastställs: 25 januari, 8 mars, 5 april (strategidag), 26 april, 31 maj, 6 september, 27 september, 11 oktober (strategidag), 25 oktober och 29 november. Ett förslag till sammanträdesdagar har tagits fram. Förslaget är anpassat till mål och budget processen samt ekonomiska uppföljningar. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Beslut till: Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen (för kännedom)

20 20(24) Ks 156 Dnr KS Antagande av varumärkesplattform Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Varumärkesplattformen antas. I kommunens näringslivsprogram framgår att en av flera strategier för att nå målen för kommunens näringslivsutveckling är att bygga upp Oxelösunds varumärke kring det havsnära läget. Mot denna bakgrund har ett projekt pågått under våren där ett förslag på platsvarumärke för Oxelösund som ort arbetats fram i dialog med näringsliv, politiker, besöksnäringen samt representanter från kommunens olika verksamheter. Projektets mål har varit att ta fram en varumärkesplattform som definierar hur Oxelösund som ort ska uppfattas och kommuniceras utifrån de kärnvärden och kännetecken som fastställs i projektet. Målgruppen för varumärkesplattformen är kommuninvånare, företagare och medarbetare i kommunen. Företaget Brand Reality har deltagit som expertis i projektet och efter genomförda workshops presenterat slutmaterialet som därefter förankrats och anpassats för att sedan godkännas av projektets styrgrupp. Slutmaterialet består av ett bild, text och formspråk inkluderat idéer om hur detta kan användas. Exempel på detta kan ses i beslutsunderlaget. Om varumärkesplattformen antas kommer arbete med införande och plan för att kommunicera varumärkesplattformen att utarbetas. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Bilder Varumärkesplattform.

21 21(24) Ks 157 Dnr KS Delårsrapport 2016 Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Delårsrapporten 2016 godkänns Kommunstyrelsens beslutar för egen del Delårsrapport 2016 överlämnas till revisorerna för granskning. Delårsrapporten är en sammanställning av kommunens verksamhet och ekonomiska utveckling och läge. I delårsrapporten redovisas kommunens personalförhållanden liksom upplysningar om koncernens samlade ekonomi. För kommunens ekonomi och måluppfyllelse finns jämförelse med budget och en prognos för utveckling för hela Kommunfullmäktige har antagit sex övergripande kommunmål. Målen följs upp och redovisas två gånger per år, vid delår och årsredovisning. Nämnderna rapporterar betydligt fler mål som osäkra jämfört med Jämfört med delår 2015 så är det främst målen Trygg och säker uppväxt och Attraktiv bostadsort som bedöms som mer osäkra. Den totala bilden för fyra av målen är att det kan bli bättre än 2015 om delårets osäkerhet faller väl ut, samt att målet God folkhälsa bedöms få ett försämrat resultat utifrån samma resonemang. Målet Mod och framtidstro är nytt 2016 och kan inte jämföras. I delårsrapporten 2016 uppvisas ett resultat för kommunen på 30,1 miljoner kr och för koncernen på 46,5 miljoner kr. Prognosen på kommunens bokslut är 24,5 miljoner kr. Verksamhetsnämndernas budgetutfall är positivt med 5,6 miljoner kr i delårsrapporten. Prognosen för deras verksamhet är dock negativ till årets slut, - 8,6 miljoner kr. Kommunen som helhet kommer att redovisa 19,0 miljoner kr i extra statsbidrag, lägre finansiella kostnader och lägre avskrivningar, men lägre skatteintäkter och högre pensionskostnader än budgeterat. Kommunbolagen, Förab, Oxelö Energi och Kustbostäder, redovisar ett resultat på 13,4 miljoner kr och bedömer ett helårsresultat på 14,5 miljoner kr, vilket är något bättre än budget. Investeringsnivån är mycket låg i förhållande till budget, endast 11,3 miljoner kr i utgifter till och med delåret, jämfört med budgeterade 94,6 miljoner kr. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Förslag till delårsrapport Beslut till: Revisorerna (för åtgärd)

22 22(24) Ks 158 Dnr KS Utredning om eventuellt inrättande av ett ungdomsråd Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Utredning om eventuellt inrättande av ungdomsråd hänskjuts till den fullmäktigeberedning som under 2017 ska jobba med att utreda den politiska organisationen lämnades en motion om inrättande av ett ungdomsråd. Motionen avslogs då och frågan hänsköts till den dåvarande demokratiberedningen. Demokratiberedningen föreslog flera förändringar men i frågan om inrättande av ungdomsråd enades beredningen inte utan föreslog en ny utredning. En sådan utredning bör ske i ett politiskt forum eftersom ett eventuellt ungdomsråd blir ett av flera samrådsorgan för den politiska organisationen. Kommunfullmäktige har beslutat att tillsätta en ny beredning som under 2017 ska arbeta med att utreda den politiska organisationen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att utredning kring inrättande av ungdomsråd också hanteras i beredningen för att få en helhetsbild av nämndorganisation och dess samrådsorgan. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen

23 23(24) Ks 159 Dnr KS Gallring av allmänna handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Förslag till gallring av allmänna handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse, daterat , antas. Detta gallringsbeslut innehåller allmänna gallringsregler, det vill säga beslutet kan användas av alla myndigheter inom Oxelösunds kommun och rör handlingar som kan finnas inom kommunens olika verksamhetsområden. Gallringen kan användas på allmänna handlingar som endast är av tillfällig eller ringa betydelse. Beslutet är inte tillämpbart för pappershandlingar som har skannats in. Ett separat gallringsbeslut måste fattas av respektive myndighet innan det kan ske gallring av pappershandlingar efter skanning. Dessa interna föreskrifter gäller gallring av allmänna handlingar hos samtliga nämnder och förvaltningar om det inte finns avvikande regler om bevarande eller gallring i lag eller förordning, eller i beslut som grundar sig på lag. Kommunens övriga gallringsbeslut finns i myndighetsspecifika dokumenthanteringsplaner. De myndighetsspecifika besluten används framför detta beslut. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Förslag till gallring av allmänna handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse daterat

24 24(24) Ks 160 Dnr KS Genomgång av balanslistan Dagens sammanträde Balanslistan gås igenom.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 16.30-17.40 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Ann Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Kommunstyrelsen Klas Lundbergh Leif Thor BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen 1(5) Paragrafer 79-79

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Kommunstyrelsen Klas Lundbergh Leif Thor BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen 1(5) Paragrafer 79-79 1(5) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Plats och tid kommunhuset rum Hävringe kl 16.20-16.45 Beslutande Britta Bergström Linus Fogel Patrik Renfors (V) Inge Ståhlgren Bror Sterner Björn Johansson (MP) Dag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 8.30-11.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) 197-200 Inge Ståhlgren (S) Leif Thor (M) Jan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (4) Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (4) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (4) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-13.30 Beslutande Mattias Jensen Pettersson Ann Svensson Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson (V) Inger

Läs mer

Klas Lundbergh Stefan Johansson. Sagvan Abdulsatar Jonas Bergström BEVIS

Klas Lundbergh Stefan Johansson. Sagvan Abdulsatar Jonas Bergström BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Plats och tid Koordinaten, rum stora mötet kl. 13.15 Beslutande Catharina Fredriksson Britta Bergström Patrik Renfors (V) Bror Sterner Inge Ståhlgren Björn Johansson (MP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Joakim Öhman Eva Asthage. Johanna Åkerman, 24 Pia Westlin, Henrik Lewerissa, Marie Anstadius, 30

Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Joakim Öhman Eva Asthage. Johanna Åkerman, 24 Pia Westlin, Henrik Lewerissa, Marie Anstadius, 30 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet 15.00-17.00 Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner (S) Urpo Koivula (M) Nina Wikström Tiala (S) Klas-Gunnar Appel (S) Joakim

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Peter Karlsson Eva Asthage

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Peter Karlsson Eva Asthage 1(6) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet 13.15-14.15 Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner Urpo Koivula (M) Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Peter Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (8) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (8) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage Sammanträdesprotokoll Blad 1 (8) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet 13.15-15.05 Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner (S) Urpo Koivula (M) Nina Wikström Tiala (S) Klas-Gunnar Appel (S) Lars Pettersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Utbildningsnämnden BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen 1(12) Paragrafer Sekreterare.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Utbildningsnämnden BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen 1(12) Paragrafer Sekreterare. 1(12) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Linda Hägglund (S) Clas-Göran Borrman (S) Lars

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet 13.15-15.00 Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner (S) Matti Koponen (M) Nina Wikström Tiala (S) Klas-Gunnar Appel (S) Lars

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-19. Victoria Flores Sanches (V) Matti Koponen Anita Rydberg BEVIS

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-19. Victoria Flores Sanches (V) Matti Koponen Anita Rydberg BEVIS 1(9) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet kl 13.00 Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner (S) Urpo Koivula (M) Nina Wikström Tiala (S) Klas-Gunnar Appel (S) Lars

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Kultur- och fritidsnämnden Turismansvarig Administrativ handläggare

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Kultur- och fritidsnämnden Turismansvarig Administrativ handläggare Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet 13.15-14.45 Beslutande Patrik Renfors (V) Carlinge Lindberg (S) Eva Asthage (M) Nina Wikström Tiala (S) Ann-Sophie Nygren (S) Lena

Läs mer

IP Malung-Sälens kommun

IP Malung-Sälens kommun IP Malung-Sälens kommun ID 1 Plats och tid Beslutande Orrskogen, Malung, kl. 16:00-16:30 Kurt Podgorski (S), ordförande Christin Löfstrand (V) Lars-Erik Bech (V) Pär Kindlund (C) Bitte Lindberg-Ås (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Kultur- och fritidsnämnden 2015-04-21. Peter Karlsson Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Kultur- och fritidsnämnden 2015-04-21. Peter Karlsson Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage 1(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet kl 13.00 Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner (S) Urpo Koivula (M) Peter Karlsson (S) Klas-Gunnar Appel (S) Lars Pettersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Vård- och omsorgsnämnden 2013-01-21

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Vård- och omsorgsnämnden 2013-01-21 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.00 Beslutande Mattias Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Sinikka Famme

Läs mer

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander 1(10) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 13.15-14.25 Beslutande Inge Ståhlgren Tommy Karlsson Sten Nordlander (M) Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden 2008-12-04. Malin Björgum Birgitta Ringshagen

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden 2008-12-04. Malin Björgum Birgitta Ringshagen Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet kl 14.00-15.50 Beslutande Inge Ståhlgren (s) Jan Widegren (m) Malin Björgum (s) Birgitta Ringshagen (s) Eva Thor (m) Charlotte Salomonsson

Läs mer

(M) Lena Fornstedt, 26 Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Håkan Carlsson. Henrik Lewerissa, 26 Pia Westlin, 26-27

(M) Lena Fornstedt, 26 Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Håkan Carlsson. Henrik Lewerissa, 26 Pia Westlin, 26-27 Blad1(11) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet 13.25-14.45 Beslutande Patrik Renfors (V) Carlinge Lindberg (S) Eva Asthage, 27-34 (M) Lena Fornstedt, 26 (S) Nina Wikström Tiala (S) Klas-Gunnar Appel

Läs mer

Bror Sterner 83-92 (S) Stefan Johansson Leif Thor. Claes-Göran Borrman Linda Hägglund Sandra Landin Ingela Wahlstam Urpo Koivula Bo Höglander

Bror Sterner 83-92 (S) Stefan Johansson Leif Thor. Claes-Göran Borrman Linda Hägglund Sandra Landin Ingela Wahlstam Urpo Koivula Bo Höglander Sammanträdesprotokoll Blad 1 (30) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-16.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström 93-104 (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Inge

Läs mer

Bror Sterner 138-150 (S) Solveig Lindblom 134- (S)

Bror Sterner 138-150 (S) Solveig Lindblom 134- (S) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-17.00 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Linus Fogel 134-137 (S) Inge Ståhlgren (S)

Läs mer

121 Remiss - Regional indelning - tre nya län

121 Remiss - Regional indelning - tre nya län 121 Remiss - Regional indelning - tre nya län Beslut Dnr KS 16/0223 2. överlämnar kommunledningskontorets tjänsteskrivelse med Camilla Jansons (S) m.fl. tillägg, som yttrande över remissen till Finansdepartementet.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Kultur- och fritidsnämnden Alice Nordlander Regina Fröberg Pär Mathiasson. Anita Rydberg BEVIS

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Kultur- och fritidsnämnden Alice Nordlander Regina Fröberg Pär Mathiasson. Anita Rydberg BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet kl 13.30-16.30 Beslutande Lotta Johnsson Fornarve (V) Ingemar Urborn (M) Alice Nordlander (M) Regina Fröberg (FP) Pär Mathiasson

Läs mer

Oppositionsråd Pia Westlin, 1-5. Administrativ handläggare Anette Ivarsson, Fritidssekreterare Marie Anstadius, 9 BEVIS

Oppositionsråd Pia Westlin, 1-5. Administrativ handläggare Anette Ivarsson, Fritidssekreterare Marie Anstadius, 9 BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (22) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet 13.15-16.40 Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner (S) Urpo Koivula (M) Nina Wikström Tiala, 1-10, 12-17 (S) Klas-Gunnar Appel

Läs mer

Solveig Lindblom Katarina Jakobsson (M) Martin Bergström Britt-Marie Kärngren (S) Kristin Johansson Anna Sarnes Magnusson (SD) Robin Famme Eva Lantz

Solveig Lindblom Katarina Jakobsson (M) Martin Bergström Britt-Marie Kärngren (S) Kristin Johansson Anna Sarnes Magnusson (SD) Robin Famme Eva Lantz Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Plats och tid kommunhuset rum Hävringe kl 13.15-16.30 Beslutande Linus Fogel (S) Solveig Lindblom (S) Katarina Jakobsson (M) Martin Bergström (S) Britt-Marie Kärngren

Läs mer

Dennis Nilsson Carl-Johan Cronstedt (M) Anette Persson Resurschef 30-32 BEVIS

Dennis Nilsson Carl-Johan Cronstedt (M) Anette Persson Resurschef 30-32 BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Jan Emtenäs (MP) Clas-Göran Borrman (S) Mikael Sporgelin (S) Lars Fornarve

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Kultur- och fritidsnämnden 2015-09-23. Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Kultur- och fritidsnämnden 2015-09-23. Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet kl 13.00 Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner (S) Urpo Koivula (M) Nina Wikström Tiala (S) Klas-Gunnar Appel (S) Lars Pettersson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Beslutande Sören Carlsson (S) Jan T. Staszewski Ann Svensson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman Leif Thor Siw Sjöholm Johansson (C) Sinikka Famme

Beslutande Sören Carlsson (S) Jan T. Staszewski Ann Svensson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman Leif Thor Siw Sjöholm Johansson (C) Sinikka Famme Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.45 Beslutande Sören Carlsson (S) Jan T. Staszewski (M) Ann Svensson (S) Klas-Gunnar Appel (S) Lars-Åke Lindman (S) Leif Thor

Läs mer

Rolf Hellberg tf räddningschef Göran Haag tf förvaltningschef Peter Pyykkinen, tf skorstensfejarmästare Inga-Lill Backström, förvaltningssekreterare

Rolf Hellberg tf räddningschef Göran Haag tf förvaltningschef Peter Pyykkinen, tf skorstensfejarmästare Inga-Lill Backström, förvaltningssekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Kopparberg, kl 14.00 16.00 ande ledamöter Britt Marinder (S) Kitty Strandberg (S) Magnus Erbing (M) Hannah Söderholm (S) Lennart Paalo (V) Antti Tsupuuka

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll 1 (6) Plats och tid Sammaträdeslokal Bullaren, kommunhuset, kl Ledamöter Övriga närvarande

Kommunstyrelsen. Protokoll 1 (6) Plats och tid Sammaträdeslokal Bullaren, kommunhuset, kl Ledamöter Övriga närvarande Protokoll 1 (6) Sammanträdesdatum Diarienummer Kommunstyrelsen 2016-09-28 KS 2016/0481-900 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammaträdeslokal Bullaren, kommunhuset, kl 08.30 08.45 Ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Rolf Malmberg (S)

Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Rolf Malmberg (S) 1 (14) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Almliden, Blosset, Bjuv Kl 13.00-15.45 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid Koordinaren Stora Mötet kl 13.15-17.10 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Linda Hägglund (S) Mikael Sporgelin (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden Lars Fornarve Håkan Gustafsson. Marianne Appelqvist BEVIS.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden Lars Fornarve Håkan Gustafsson. Marianne Appelqvist BEVIS. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.45. Beslutande Britta Bergström (s) Leif Thor (m) Susann Josefsson (s) Bror Sterner (s) Khalil Abadrabeh (s) Dag Bergentoft

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.30 12.00 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Ann-Marie

Läs mer

Stefan Wallenå Chef sektor ledning 389 Kristofer Svensson Chef sektor samhällsbyggnad 389. Ida Ekeroth. Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Stefan Wallenå Chef sektor ledning 389 Kristofer Svensson Chef sektor samhällsbyggnad 389. Ida Ekeroth. Kommunledningskontoret enligt överenskommelse Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Beslutande Stadshuset, sammanträdesrum Torsö, fredagen den 23 september 2016 kl 14:30 15.00 Johan Abrahamsson (M) Ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 14.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kultur- och fritidsnämnden Malin Björgum Birgitta Ringshagen

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kultur- och fritidsnämnden Malin Björgum Birgitta Ringshagen Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 14.00-16.45 Beslutande Inge Ståhlgren (s) Jan Widegren (m) Malin Björgum (s) Birgitta Ringshagen (s) Eva Thor (m) Charlotte Salomonsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.25 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Linda Hägglund (S) Mikael Sporgelin (S) Lars

Läs mer

Ulf Mélen Kajsa Persson

Ulf Mélen Kajsa Persson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (21) Plats och tid Eventsalen, Koordinaten kl 18:00-20:28 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Klas Lundbergh 113-122 (FP) Linda Hägglund (S) Bror Sterner (S) Christer Offerman (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Valnämnden Matti Koponen. Sekreterare/Valsamordnare BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Valnämnden Matti Koponen. Sekreterare/Valsamordnare BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.10-13.55 Beslutande Ann Svensson (S) Björn Wintler (L) Håkan Carlsson (S) Birgitta Luoto (S) Ingela Wahlstam (V) Björn Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

22 mars 2019, kl. 15:00 i IT-centrum, Tierp. Sara Sjödal (C), ordförande Peter Evansson (S) Marie Larsson

22 mars 2019, kl. 15:00 i IT-centrum, Tierp. Sara Sjödal (C), ordförande Peter Evansson (S) Marie Larsson Tid och plats 22 mars 2019, kl. 15:00 i IT-centrum, Tierp Paragrafer 1-5 Utses att justera Marie Larsson ande Ledamöter Sara Sjödal (C), ordförande Peter Evansson (S) Marie Larsson ande ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum Hävringe kl 13.24-15.10 Beslutande Britta Bergström (S) Claes-Göran Borrman (S) Stefan Johansson (M) Jonas Widegren (S) Sofia Bergli (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Paragrafer Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Paragrafer Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.38 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Clas-Göran Borrman (S) Tina Adelman (M) Patrik

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-09, kl 1000-1445 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 14.20 Beslutande Catharina Fredriksson (s) Torbritt Bökman (m) Berit Karlsson (s) Birgitta Luoto (s) Arne Algothsson (s) Jan

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Lars-Hugo Pettersson (MP) Anita Rydberg. Elin Andersson Pia Westlin Kerstin Nordin Anette Ivarsson Magnus Pettersson

Lars-Hugo Pettersson (MP) Anita Rydberg. Elin Andersson Pia Westlin Kerstin Nordin Anette Ivarsson Magnus Pettersson 1(16) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (3) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet kl 13.00-17.20 Beslutande Lotta Johnsson Fornarve (V) 37-42 Claes-Göran Borrman (S) Ordf. 32-36 Ingemar Urborn (M) Tero Ruohonen

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Utbildningsnämnden Mårthen Backman Peter Friberg Håkan Gustafsson. Mikael Sporgelin Leif Thor

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Utbildningsnämnden Mårthen Backman Peter Friberg Håkan Gustafsson. Mikael Sporgelin Leif Thor Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.30. Beslutande Britta Bergström (s) Luiza Kaminska (m) Susann Josefsson (s) Bror Sterner (s) Khalil Abadrabeh (s) Dag Bergentoft

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS. Sida (10 ) Kommunstyrelsen

HAMMARÖ KOMMUN. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS. Sida (10 ) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-01-16 1(10 ) Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 16.10 med ajournering kl 15.10-15.20 Per Aspengren (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(11) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-14.30 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) ersättare för Björn Källman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Malin Björgum Birgitta Ringshagen Jan Grundström Charlotte Salomonsson (fp) Lotta Johnsson Fornarve (v) Alice Nordlander Tommy Sjöberg Linda Bogne

Malin Björgum Birgitta Ringshagen Jan Grundström Charlotte Salomonsson (fp) Lotta Johnsson Fornarve (v) Alice Nordlander Tommy Sjöberg Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet kl 14.00-16.40 Beslutande Inge Ståhlgren (s) Jan Widegren (m) Malin Björgum (s) Birgitta Ringshagen (s) Jan Grundström (m) Charlotte

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-12.00 Beslutande Christer Yrjas (C) Anders Albäck (L) Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S) Sara Anheden (S) Paul Lennartsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, 14.15 16.10 Beslutande ledamöter Bergkvist Åsa (S) Handegard Lars (V) Tomtlund Torbjörn (M) Grahn Gunnar (S) Svensson Carl-Johan (S), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Övriga deltagare Kommunchef Stefan Larsson, Personalchef Cecilia Hagström Administrativ chef Michael Andersson

Övriga deltagare Kommunchef Stefan Larsson, Personalchef Cecilia Hagström Administrativ chef Michael Andersson 1(15) Plats och tid Gata & Park, Industrigatan 6, Svalöv,, kl 13.30 16.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Jan Zielinski (S) Fredrik Jönsson (C), ordförande Teddy Nilsson (SD), vice ordförande Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (19) Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (19) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (19) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet kl 13.30-17.45 Beslutande Lotta Johnsson Fornarve (V) Claes-Göran Borrman (S) Ingemar Urborn (M) Ej närvarande 6 Tero Ruohonen (S)

Läs mer

Ann-Sophie Nygren. Birgitta Luoto Ferry Hagi Björn Johansson Joakim Sandström Anna-Maija Alajoki Agneta Höglander. Evert Melander

Ann-Sophie Nygren. Birgitta Luoto Ferry Hagi Björn Johansson Joakim Sandström Anna-Maija Alajoki Agneta Höglander. Evert Melander Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-14.10 Beslutande Jimmy Gustafsson Ann-Sophie Nygren Jan Widegren (M) Birgitta Luoto Ferry Hagi Björn Johansson (MP) Joakim Sandström

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Bror Sterner (S) Mikael Sporgelin (S) Ann-Sophie Nygren (S) Lina Erixson

Läs mer

Kommunkontoret Djurås , kl. 08:

Kommunkontoret Djurås , kl. 08: Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-22 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14:00-15:05, ajournering kl. 14.25-14.35 Beslutande Ledamöter Christina Walles (S), ordförande Ola Granath (KOSA) Tomas

Läs mer

Remiss: Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48) Dnr 2016/00443

Remiss: Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48) Dnr 2016/00443 KALLELSE Datum 2016-09-28 Kommunstyrelsen Ledamöter Carina Lund (M), Ordförande Liselotte Grahn Elg (M), 1:e vice ordförande Leif Zetterberg (C) Christian Nordberg (MP) Håkan Welin (L) Fred Rydberg (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Kommunhusets sessionssal klockan 09:00-10:48 ande Ordförande Kent Persson (V) Johanna Odö (S) Christer Wallin (S) Lisa Bäckman (V) Olle Rahm (S) Johanna Odö (S)

Läs mer

Leif Thor Sinikka Famme Lars-Åke Lindman. Ingela Mindemark Cecilia Toftemo, 62-63 Mats Ericson, 65 BEVIS

Leif Thor Sinikka Famme Lars-Åke Lindman. Ingela Mindemark Cecilia Toftemo, 62-63 Mats Ericson, 65 BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.20 Beslutande Sören Carlsson (s) Jan T. Staszewski (m) Ann Svensson (s) Klas-Gunnar Appel (s) Bjarne Westerlund (s) Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Kultur- och fritidsnämnden Tero Ruohonen Charlotta Krusell Alice Nordlander Maud Hultberg-Mehnert (FP)

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Kultur- och fritidsnämnden Tero Ruohonen Charlotta Krusell Alice Nordlander Maud Hultberg-Mehnert (FP) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet kl 14.00-17.50. Beslutande Lotta Johnsson Fornarve (V) Malin Björgum, 1-6 (S) Bernt Johansson, 7-15 (S) Ulf Melén (M) Tero Ruohonen

Läs mer

Solveig Lindblom. Lars-Åke Lindman Lena Svendlindh Christina Johansson (S) Jan-Eric Eriksson Daniel Lundgren Eva Lantz. Anders Lundgren Siri Wink

Solveig Lindblom. Lars-Åke Lindman Lena Svendlindh Christina Johansson (S) Jan-Eric Eriksson Daniel Lundgren Eva Lantz. Anders Lundgren Siri Wink Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 13.15-15.12 Beslutande Linus Fogel (S) Solveig Lindblom (S) Katarina Berg (M) Lars-Åke Lindman (S) Lena Svendlindh (S) Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum Stadshuset, kl , ajournering kl

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum Stadshuset, kl , ajournering kl t1hjo SAMMANTRÄDES PROTOKOLL l Plats och tid Stadshuset, kl 16.00-17.20, ajournering kl 16.40-17.00 Beslulande Ledamöter Catrin HuImarker (M), ordförande Tore Nolberger (M) Ewa F Thorstenson (M) Britt-Marie

Läs mer

Remissvar: delbetänkande regional indelning- tre nya län. SOU 2016:48

Remissvar: delbetänkande regional indelning- tre nya län. SOU 2016:48 SKARA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-09-07 Sida 1(2) 158 Dnr 2016-000329 Remissvar: delbetänkande regional indelning- tre nya län. SOU 2016:48 Kommunstyrelsens beslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(5) Plats och tid Sammanträdesrum Bengtsfors, Utvecklingscentrum+ i Bengtsfors, klockan 14.00 14.30 Beslutande Ledamöter Per Jonsson (c) ordförande Besnik Dautaj (s) Lena Grönlund (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämnden (11)

Socialnämnden (11) 2015-12-22 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-12-22 kl. 9:00-10:10 Ajournering kl. 9:05-9:20, 9:45-9:50 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Grästorps kommun Allmän verksamhet

Grästorps kommun Allmän verksamhet Allmän verksamhet 2016-10-06 Dnr 212/2016 Finansdepartementets dnr Fi2016/02568K Finansdepartementet Svar på remiss, Regional indelning - tre nya län, SOU 2016:48 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.34 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Dennis Nilsson (M) Linda Hägglund (S) 22-33 Mikael Sporgelin (S) Lars

Läs mer

Matti Koponen Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel. Peter Karlsson. Pia Westlin, 1-2 Henrik Lewerissa, 1-2 Anette Ivarsson, 3-6 Marie Anstadius, 3-6

Matti Koponen Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel. Peter Karlsson. Pia Westlin, 1-2 Henrik Lewerissa, 1-2 Anette Ivarsson, 3-6 Marie Anstadius, 3-6 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (19) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet 13.15-15.15 Beslutande Patrik Renfors (V) Carlinge Lindberg (S) Matti Koponen (M) Nina Wikström Tiala (S) Klas-Gunnar Appel (S)

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 16.00 18.00 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (L) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Benny Moberg (KD) Bo Eriksson (L) Jörgen Berglund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll I( 10) landskrona stad Plats Tid Rum 520 Kl 13.00-14.34 Sammanträdesprotokoll Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Justerande Justeringens plats och tid Paragrafer Fredrik Erlandsson (M)

Läs mer

Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson Catharina Trovik Hans Rönn Agneta

Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson Catharina Trovik Hans Rönn Agneta Kommunstyrelsen 2003-02-05 1 (20) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45 Beslutande Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rum 226 kl. 09:00-10:10 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Marie Östh Karlsson (S) (ordförande) Hans Bergfelt (M) (vice ordförande) Stefan Gustafsson (S) Ulrika Frick (MP)

Läs mer

Administrativ chef Ekonom 11 Anette Eriksson Handläggare grundskola 1-10 Anette Persson Utvecklingsledare 1-11 Catharina Fredriksson Johan Rocklind

Administrativ chef Ekonom 11 Anette Eriksson Handläggare grundskola 1-10 Anette Persson Utvecklingsledare 1-11 Catharina Fredriksson Johan Rocklind Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.30 Beslutande Britta Bergström (S) 3-10 Bror Sterner (S) Ordf. 11-15 Margun Lundström (M) Linda Hägglund (S) Clas-Göran Borrman

Läs mer

Utbildningsnämnden (9)

Utbildningsnämnden (9) Utbildningsnämnden 2013-08-28 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 11.50 med ajournering klockan 11.05 11.18. Bodil

Läs mer

Utbildningschef Kristina Sköld. Nämndsekreterare Christer Åhlfeldt. Administrativ Chef Anita Hanson. Rektor Campus 34 Anette Persson

Utbildningschef Kristina Sköld. Nämndsekreterare Christer Åhlfeldt. Administrativ Chef Anita Hanson. Rektor Campus 34 Anette Persson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 10.15-14.13 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson- Kurg (FP) Linda Hägglund (S) Clas-Göran Borrman (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Birgitta Jönsson (S), ordf. Fredrik Jönsson (C), vice ordf. Teddy Nilsson (SD) Olof Röstin (M) Torbjörn Ekelund (L)

Birgitta Jönsson (S), ordf. Fredrik Jönsson (C), vice ordf. Teddy Nilsson (SD) Olof Röstin (M) Torbjörn Ekelund (L) 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 13.30-17.10 Ajournering kl. 14.45 15.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf. Fredrik Jönsson (C), vice ordf. Teddy

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum. Utskottet för stöd och strategi

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum. Utskottet för stöd och strategi LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Näset, kommunhuset, kl. 10:00-12:00 ande: Tjänstgörande ersättare: Irja Gustavsson (S) Jonas Bernström (S) Jonas Kleber (C) Ulf Axelsson (V)

Läs mer

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Minnesanteckningar 1 (2) Datum 2012-11-05 Demokratiberedningen Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Deltagare: Björn Johansson (MP), Dag Bergentoft (M), Lotta Johnsson-Fornarve

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen kl. 16:30-20:45 ande ledamöter Ove Dröscher (S) (ordförande) Margareta Krakowski (L) (vice ordförande) Pernilla Övermark (S) 92-96 Marie Lindqvist (V) Johanna

Läs mer

Jan Lindström, kommunchef Jonas Axelsson, tf förvaltningschef Gunilla Andersson, samordnare/projektledare Maria Östgren, kommunsekreterare

Jan Lindström, kommunchef Jonas Axelsson, tf förvaltningschef Gunilla Andersson, samordnare/projektledare Maria Östgren, kommunsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Sessionssalen, stadshuset, tisdag den 7 februari 2017, kl 16.20-17.00 Beslutande ledamöter Leif Pettersson (S) HåGe Persson (M) Lotta Wedman (MP) Sten G Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Kultur- och fritidsnämnden Solveig Lindblom Martin Bergström Anders Berglund Christine Bennevall

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Kultur- och fritidsnämnden Solveig Lindblom Martin Bergström Anders Berglund Christine Bennevall Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid Sportboendet, Ramdalens IP 13.15-16.05 Beslutande Patrik Renfors (V) Lena Fornstedt (S) Odd Mattson (M) Solveig Lindblom (S) Martin Bergström (S) Anders

Läs mer

Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Bert Roos (S) Irena Alm (S)

Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Bert Roos (S) Irena Alm (S) 1 (9) Plats och tid Blosset, måndagen den 8 oktober 2018 kl 13:30-14:55 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Bert Roos (S) Irena Alm (S) Stig-Arne Svalö (S)

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Sammanträdesdatum. Helen Johansson, personalkonsult, Paragrafer 1-8 Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Sammanträdesdatum. Helen Johansson, personalkonsult, Paragrafer 1-8 Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2018-03-12, kl 0830-1015 Beslutande Laila Mäki, S Carolina Suikki, V Anita Sköld, M Övriga deltagande Elin Niemi, personalchef

Läs mer

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Lotta Gunnarsson (M) Göran Engström, tjänstgörande ersättare

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Lotta Gunnarsson (M) Göran Engström, tjänstgörande ersättare 1(12) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, tisdagen den 25 september 2018 kl 10:00-12:30 Beslutande Ledamöter Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Lotta Gunnarsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Kultur- och fritidsnämnden Anita Rydberg (C) 67 Klas-Gunnar Appel (S) BEVIS

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Kultur- och fritidsnämnden Anita Rydberg (C) 67 Klas-Gunnar Appel (S) BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet kl 13.00-16.20 Beslutande Lotta Johnsson Fornarve (V) Claes-Göran Borrman (S) 65-66, 68-79 Ingemar Urborn (M) Tero Ruohonen (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum Kommunhuset, onsdag den 25 september 2013,

Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum Kommunhuset, onsdag den 25 september 2013, Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 106 Plats och tid Kommunhuset, onsdag den 25 september 2013, 18.00-18.20 Beslutande Övriga deltagande Kjell Sjölund Catarina Davidsson Bo Wall er, tjo ers.

Läs mer