Klas Lundbergh Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Leif Thor Urpo Koivula

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klas Lundbergh Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Leif Thor Urpo Koivula"

Transkript

1 1(24) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum Hävringe kl Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Linus Fogel (S) Inge Ståhlgren (S) Björn Johansson (MP) Dag Bergentoft (M) Klas Lundbergh (L) Stefan Johansson (M) Ej tjänstgörande Bror Sterner (S) ersättare och övriga Solveig Lindblom (S) deltagare Claes-Göran Borrman (S) Sandra Landin (MP) Ingela Wahlstam (V) Leif Thor (M) Urpo Koivula (M) Agnetha West Johan Persson Henny Larsson, Petra Hedin, Magnus Petersson, Göran Bernhardsson, 149 Åsa Forsman, 149 Mats Glimbrant, 149 Niklas Telin, 153 Sekreterare Kommunchef Personalchef Personalkonsult Ekonomichef Redovisningschef Verksamhetsekonom Verksamhetsekonom Utredare Underskrifter Sekreterare Agnetha West Paragrafer Ordförande Catharina Fredriksson Justerande.. Dag Bergentoft BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslagsuppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen Datum för anslagsnedtagande Underskrift Kristina Sköld

2 2(24) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Beslutsfattare Ks 143 Information från kommunalrådet och kommunchefen 4 Ks 144 Tema strategiska personalfrågor 5 Ks 145 Mångfaldsplan 6-7 Ks 146 Kommunstyrelsens delårsredovisning Ks 147 Redovisning av åtgärder för budget i balans - vård- och omsorgsnämnden 9-10 Ks 148 Byte av konstgräs på Ramdalens IP 11 Ks 149 Information - Återrapport om statsbidrag till kommunstyrelsen 12 Ks 150 Revidering av riktlinjer för investering och leasing - nya rutiner för driftsäker telefoni 13 Ks 151 Anslutningsväg till Truckstop 14 Ks 152 Strategi för förebyggande ANDT 15 Ks 153 Remissvar- Regional indelning - tre nya län Ks 154 Redovisning av delegationsbeslut Ks 155 Sammanträdesdagar för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige Ks 156 Antagande av varumärkesplattform 21 Ks 157 Delårsrapport Ks 158 Utredning om eventuellt inrättande av ett ungdomsråd 23 Ks 159 Gallring av allmänna handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse 24 Ks 160 Genomgång av balanslistan 25

3 3(24) Ks 143 Dnr KS Information från kommunalrådet och kommunchefen Dagens sammanträde Ordförande hälsar kommunchef Johan Persson välkommen. Ordförande informerar om ÖP-gruppen som har gjort 2 omvärldsspaningar under hösten. Introduktionsdag för nyanställda. Arbetsmarknadsråd Kommunchefen informerar om Möte med gemensamma servicenämnden. HR-portalen och samverkansavtalet. Felaktiga arrendeavtal, omförhandlingar. Innovationsdagen, medverkan från kommunen.

4 4(24) Ks 144 Dnr KS Tema strategiska personalfrågor Dagens sammanträde Personalchef Henny Larsson informerar om Löneenheten - ny lönechef och förändrad organisation. HR- och lönesystem. Personalkonsult Petra Hedin och personalchef Henny Larsson informerar om mångfaldsplanen.

5 5(24) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Ks 145 Dnr KS Mångfaldsplan Kommunstyrelsens beslut 1. Mångfaldsplan antas. 2. Ett tillägg görs i planen vad det gäller HBTQ-frågor som vi uppdrar att aktivt jobba med under perioden Uppdra åt kommunchefen att komplettera planen under första delen av 2017 utifrån den nya lagstiftningen. Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare bedriva ett aktivt arbete för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning. I lagen finns krav på en skriftlig plan för arbetet med diskrimineringsgrunden kön. Lagen kräver också ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. Oxelösunds kommuns mångfaldsplan omfattar därför aktiva åtgärder inom dessa tre diskrimineringsgrunder och avser åren Mångfaldsplanen omfattar de områden som diskrimineringslagen anger i tredje kapitlet 3-11, arbetsförhållanden, arbete och föräldraskap, trakasserier, rekrytering, jämn könsfördelning genom rekrytering och kompetensförsörjning samt lönefrågor. Kopplat till varje område finns ett eller flera mål, indikatorer till målen, samt de aktiva åtgärder som arbetsgivaren angivit ska genomföras för att uppnå målen. Den 1 januari 2017 träder förändringar i diskrimineringslagens ikraft. Förändringarna innebär att alla diskrimineringsgrunder omfattas när det gäller kraven på aktiva åtgärder samt att lönekartläggningar ska genomföras årligen. En revidering av planen behöver därför genomföras under Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Förslag till mångfaldsplan Dagens sammanträde A-journering

6 6(24) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Ks 145 Dnr KS Framskrivet förslag Mångfaldsplan antas. Förslag Linus Fogel (S) föreslår följande tillägg till beslut: Ett tillägg görs i planen vad det gäller HBTQ-frågor som vi uppdrar att aktivt jobba med under perioden Patrik Renfors (V) instämmer. Dag Bergentoft (M) föreslår avslag på Linus Fogels (S) förslag. Ordförande förslår följande tillägg till beslut: Uppdra åt kommunchefen att komplettera planen under första delen av 2017 utifrån den nya lagstiftningen. Britta Bergström (S), Patrik Renfors (V) och Björn Johansson (MP) instämmer. Dag Bergentoft (M) föreslår bifall till framskrivet förslag samt bifall till ordförandes förslag. Beslutsgång 1. Ordförande frågar om framskrivet förslag och finner att kommunstyrelser bifaller förslaget. 2. Ordförande ställer Linus Fogels (S) förslag mot Dag Bergentofts (M) avslagsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Linus Fogels förslag. 3. Ordförande frågar om eget tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Reservation Dag Bergentoft (M) och Stefan Johansson (M) reserverar sig mot beslut 2. Beslut till: Personalkonsult (för åtgärd)

7 7(24) Ks 146 Dnr KS Kommunstyrelsens delårsredovisning 2016 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens delårsrapport 2016 godkänns. Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag till delårsrapport 2016 för kommunstyrelsens verksamhet. Delårsrapporten redovisar uppföljning av ekonomi, mål och mått per 31 augusti. Uppföljningen är gjord i förhållande till Mål och budget samt i förhållande till kommunstyrelsens verksamhetsplan för Den ekonomiska uppföljningen för kommunstyrelsens verksamhet redovisar ett överskott per 31 augusti med 3 miljoner kr. Medel för fastighetsverksamhetens olika delar samt kostenheten redovisar de största överskotten. Prognosen för helåret 2015 bedöms till ett underskott med 0,3 mkr, bland annat beroende på rekryteringskostnader och omställningskostnader inom administrationen, ett negativt utfall inom fastighetsverksamheten samt underskott inom den nya verksamheten kring småbåtshamnar och gästhamn. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Förslag till delårsredovisning för kommunstyrelsen Beslut till: Kommunchef (för kännedom/åtgärd ) Ekonomichef (för kännedom/åtgärd ) Utredare (för kännedom/åtgärd )

8 8(24) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Ks 147 Dnr KS Redovisning av åtgärder för budget i balans - vård- och omsorgsnämnden Kommunstyrelsens beslut 1. Godkänna redovisningen av åtgärderna samt överlämna den till kommunfullmäktige för beslut om förmodat underskott. 2. Föreslå att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att noga följa vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan. Vid den ekonomiska uppföljningen per april månad redovisade vård- och omsorgsnämnden en negativ helårsprognos på - 7,9 mkr. Med bakgrund av detta beslutade kommunstyrelsen 25 maj 2016 att lämna i uppdrag till de nämnder som prognosticerar ett underskott att redovisa sina åtgärder för att nå en budget i balans till kommunstyrelsens nästa sammanträde 7 september Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 september beslutades att ärendet återremitteras till vård- och omsorgsnämnden för att redovisade åtgärder ska kostnadsberäknas med syfte att nå budget i balans Resultatet per augusti 2016 visade ett underskott i förhållande till budget på tkr. En årsprognos på - 8,775 mkr. Vård- och omsorgsförvaltningen har arbetat fram kort- och långsiktiga lösningar som ger minskat underskott om - 8,775 mkr. Protokoll Von , 51 - Åtgärder för budget i balans. Åtgärdsplan för vård- och omsorgsnämnden för budget i balans. Dagens sammanträde Ordförande i vård- och omsorgsnämnden Linus Fogel (S) informerar om vårdoch omsorgsnämndens sammanträde gällande ärendet om budget i balans 2016.

9 9(24) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Ks 147 Dnr KS Framskrivet förslag Ingen framskrivet förslag. Förslag Ordförande förslår följande förslag till beslut: 1. Godkänna redovisningen av åtgärderna samt överlämna den till kommunfullmäktige för beslut om förmodat underskott. 2. Föreslå att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att noga följa vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan. Linus Fogel (S), Britta Bergström (S) och Dag Bergentoft (M) instämmer. Beslutsgång Ordförande frågar om egna förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslagen. Beslut till: Vård- och omsorgsnämnden (för kännedom) Kommunfullmäktige (för åtgärd)

10 10(24) Ks 148 Dnr KS Byte av konstgräs på Ramdalens IP Kommunstyrelsens beslut 1. Godkänna förslaget till utbyte av konstgräs på straffområdena. 2. Finansiering av kostnaden på 375 tkr sker via investeringsreserven. 3. Attestant för projektet är Conny Zetterlund. Konstgräsplanen har funnits på Ramdalens idrottsplats sedan Vid årets kontroll av konstgräsplanen upptäcks att straffområdenas konstgräs är kraftfullt slitna och att brådskande behov finns för utbyte. Om inte arbetet görs kan det leda till skador för spelare och att spelplanen inte fungerar. De områden som behöver bytas ut är straffområdena. Kostnaden beräknas till 375 tkr. Behovet är att utföra arbetet under hösten. Anslaget äskas ur investeringsreserven. Efter en tilldelning på 375 tkr från investeringsreserven återstår tkr. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Beslut till: Kultur- och fritidschef (för åtgärd) Redovisningschef (för åtgärd)

11 11(24) Ks 149 Dnr KS Information - Återrapport om statsbidrag till kommunstyrelsen Dagens sammanträde Ekonomichef Magnus Petersson, redovisningschef Göran Bernhardsson, verksamhetsekonomer Åsa Forsman och Mats Glimbrant föredrar ärendet.

12 12(24) Ks 150 Dnr KS Revidering av riktlinjer för investering och leasing - nya rutiner för driftsäker telefoni Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer för investering och leasing antagna av Kommunstyrelsen , 32 revideras avseende undantag för teknisk utrustning. Rutiner för hantering av mobiltelefoner och abonnemang är en fråga som normalt sett hanteras på tjänstemannanivå. Föreslagna rutiner kräver dock ett undantag från kommunstyrelsens riktlinjer kring leasing och därför beskrivs dessa här. Oxelösunds kommun har idag 374 aktiva mobiltelefonabonnemang i organisationen. De mobila telefonerna blir stadigt fler och dess betydelse för verksamheten ökar då de innehåller fler funktioner än ringa. Vanliga funktioner som används är e-post och Origo. Det finns verksamheter som har personlarm på sina mobiltelefoner och för hemvården är telefonen ett viktigt arbetsredskap där schema och insatsregistrering görs. Den utökade användningen av telefoner innebär också att mer information kan finnas i telefonen som behöver tas om hand på ett säkert sätt. Som all annan teknisk utrustning är telefonernas livslängd begränsad. De program som vi använder uppdateras ofta och telefonens operativsystem måste hänga med. Idag köps telefonerna in och livslängden varierar från några månader till flera år. Uttjänta telefoner tas inte om hand. I vissa fall tar användaren hem telefonen, i andra fall hamnar den i någon byrålåda och i bästa fall på återvinningen. För att klara verksamheternas krav på funktionalitet föreslås att vi köper mobil som tjänst istället för att köpa telefoner. Med den lösningen har vi alltid uppdaterade telefoner som byts ut efter två år samt tillgång till användarsupport och miljöriktig återtagshantering. Enligt beräkningar så skulle det spara kommunen 36 % av de kostnader som idag är förknippade med mobiltelefoni. De kostnader som berörs är hårdvara, support, användning och abonnemang. Det nya upplägget kräver att kommunstyrelsen medger undantag från riktlinjer för investering och leasing. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Riktlinjer för investering och leasing. Beslut till: Kanslichef (för åtgärd)

13 13(24) Ks 151 Dnr KS Anslutningsväg till Truckstop Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner vidare projektering av cirkulationsplats för en kostnad på 400 tkr. 2. Kommunstyrelsen godkänner vidare utredning av arbetsväg för en kostnad på 100 tkr. Kommunstyrelsen beslutade att gå vidare med alternativet bestående av en cirkulationsplats som ansluter Aspaleden med Sundsörs industriområde. Kommunstyrelsen beslutade även att en alternativ arbetsväg ska undersökas. Denna arbetsväg ska undvika kraftledningen. Enligt kommunstyrelsens beslut ska två alternativa sträckningar av denna arbetsväg undersökas. Vidare projektering av en cirkulationsplats beräknas till en kostnad av 400 tkr. Inom denna kostnad ryms konsultens offert, kostnader för kart- och höjddata samt ett utrymme för kompletteringar och oförutsedda kostnader. Vidare utredning av två alternativa sträckningar av en arbetsväg beräknas till en kostnad av 100 tkr. Inom denna kostnad ryms konsultens offert, kostnader för kartoch höjddata samt ett utrymme för kompletteringar och oförutsedda kostnader. Då två alternativ ska undersökas dubbleras konsultens offert för utredning då underlaget innefattar utredning av ett alternativ. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Protokoll Ks 33 Offert cirkulationsplats och arbetsväg. Beslut till: Trafikplanerare (för åtgärd)

14 14(24) Ks 152 Dnr KS Strategi för förebyggande ANDT Kommunstyrelsens beslut 1. Anta förslaget ANDT-förebyggande strategi daterat Uppdra till kommunchefen att lämna finansieringsbehov till mål och budgetberedningen för senast april 2017 gällande implementering av förebyggande strategi ANDT. Den kartläggning som gjorts i projekt Utsikt och de rekommendationer Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) genom sin analys tagit fram visar på behovet av en förebyggande alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksstrategi (ANDT- strategi) med samordning. Den kontext Oxelösund finns i stödjer ett fokus på barn och unga. Oxelösunds vuxna befolkning har ett riskbruk av alkohol som är ungefär som riket i stort. För ungdomar visar vissa parametrar på en i jämförelse högre konsumtion. Oxelösunds unga har i större utsträckning än andra kommuner i riket tidig debutålder för alkohol och för tobak. Andel av den vuxna befolkningen som röker sticker ut på ett negativt sätt. I den mån det går att få grepp om narkotikakonsumtionen framkommer att det finns en oönskad trend hos pojkar och unga män. Andelen i Oxelösund som vårdas för alkohol- och narkotikarelaterad sjukdom är högre än riket och länet. Oxelösunds preventionsindex för ANDT är sämre än riket och i flera delar sämre än länet. Den kostnadsfördelningsanalys som gjorts visar att 93 % av kommunens direkta kostnader för alkohol och narkotika är reaktiva. Endast den lilla del som är kvar läggs på förebyggande arbete. (Utsikt om alkohol och narkotika och en gemensam bild av Oxelösund.) Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Förslag till strategi förebyggande arbete alkohol, narkotika, doping, tobak (ANDT). Beslut till: Kommunchef (för åtgärd) Samtliga nämnder, miljö- och folkhälsoutskottet samt koncernledningsgruppen (för kännedom)

15 15(24) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Ks 153 Dnr KS Remissvar- Regional indelning - tre nya län Kommunstyrelsens beslut 1. I remissvaret införa ett stycke om att en finansieringsprincip ska gälla där staten tar det fulla finansiella ansvaret för de kostnader och resursbehov som omställningen medför för kommunen. 2. Bifall till framskrivet remissvar Regeringen har tillsatt en indelningskommitté med uppdrag att föreslå en ny länsoch landstingsindelning som innebär att Sverige delas in i väsentligt färre län och landsting. Länsstyrelser och andra relevanta statliga myndigheter är tänkta att följa samma indelning. Kommittén ska utgå från vilka behov medborgare och näringsliv har i olika frågor, bland annat transporter, arbetsmarknad, hälso- och sjukvård, utbildning, kultur och en god miljö. 30 juni 2016 presenterade Indelningskommittén ett delbetänkande om en ny länsoch landstingsindelning (SoU 2016:48). Kommitténs inriktning är att dagens 21 olika stora län omvandlas till sex jämnstarka regioner senast efter valet Kommittén föreslår att tolv län blir tre redan år De tre nya länen är: 1. Norrlands län (Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten) 2. Svealands län (Gävleborg, Dalarna, Örebro län, Västmanland, Uppland och Sörmland) 3. Västra Götalands län (Värmland och Västra Götaland) Indelningskommitténs delbetänkande har skickats ut på remiss till 347 instanser. Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 6 oktober Oxelösunds kommun är inte officiell remissinstans, men har möjlighet att lämna sina synpunkter på delbetänkandet i ett remissvar. Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till remissvar, men då frågan om regionbildning till vissa delar är knuten till politisk ideologi överlämnar förvaltningen ärendet till kommunstyrelsen utan ställningstagande. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Förslag till remissvar. Alliansens remissvar.

16 16(24) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Ks 153 Dnr KS Dagens sammanträde A-journering Framskrivet förslag Inget framskrivet förslag. Förslag Ordförande föreslår följande tillägg till beslut: 1. I remissvaret införa ett stycke om att en finansieringsprincip ska gälla där staten tar det fulla finansiella ansvaret för de kostnader och resursbehov som omställningen medför för kommunen. 2. Bifall till framskrivet remissvar Björn Johansson (MP) instämmer. Dag Bergentoft (M) föreslår avslag på framskrivet remissvar och bifall till Alliansens förslag till remissvar. Beslutsgång Ordförande ställer eget förslag 2 mot Dag Bergentofts (M) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag. Ordförande frågar om eget förslag 1 och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Reservation Dag Bergentoft (M), Stefan Johansson (M) och Klas Lundbergh (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Dag Bergentofts förslag. Beslut till: Utredare (för åtgärd)

17 17(24) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Ks 154 Dnr KS Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsens beslut Redovisning av delegationsbeslut godkänns. Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation. Beslutsfattare Beslutsdatum Punkt i del. Ordn Beslutets innehåll i korthet Beslutet hittas Conny Zetterlund D.3 Tillsvidareanställning HSW personalakt Conny Zetterlund Conny Zetterlund Nils-Erik Selin Nils-Erik Selin Nils-Erik Selin Peter Rasmussen, vik kommunchef Henny Larsson, t.f kommunchef Henny Larsson, t.f. kommunchef Henny Larsson, t.f. kommunchef Henny Larsson, t.f. kommunchef Henny Larsson, t.f. kommunchef D.3 Tidsbegränsad anställning IB D.3 Tidsbegränsad anställning ÅSÖ D3 Tillsvidareanställning Trafikingenjör Mats Lindahl D3 Tillsvidareanställning GISingenjör Anders Sundblad D3 Tillsvidareanställning GISingenjör Kent Börjesson C. 1 Start av Inv.projekt utbyte av värmesystem Stjärnholm, 465 tkr C. 1 Start av inv.projekt IT-utrustn till Breviksskolan, 200 tkr C. 3 Tilldelning ur invest. reserv IT-utrustn till Breviksskolan, 200 tkr C. 1 Start av inv.projekt ny ridåvägg i Ramdalens sporthall, 300 tkr C. 1 Start av inv.projekt ny pumpstation Jogersö camping, 200 tkr C. 1 Start av inv.projekt fjärrvärme Lokstallarna, 200 tkr, finansieras med bidrag personalakt personalakt Personalakt Personalakt Personalakt Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi

18 18(24) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Birgitta SNäck Birgitta Snäck D3 Tv-anställning Ramd fsk, E.S D3 Tidsbegränsad anst mer än 6 måm, J.Å Personalakt Personalakt

19 19(24) Ks 155 Dnr KS Sammanträdesdagar för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 2017 Kommunstyrelsen förslag till beslut i kommunfullmäktige Följande sammanträdesdagar 2017 för kommunfullmäktige fastställs: 15 februari, 29 mars, 17 maj, 14 juni, 20 september, 18 oktober, 15 november, 6 december (jubilarer) och 13 december. Kommunstyrelsens beslutar för egen del Följande sammanträdesdagar 2017 för kommunstyrelsen fastställs: 25 januari, 8 mars, 5 april (strategidag), 26 april, 31 maj, 6 september, 27 september, 11 oktober (strategidag), 25 oktober och 29 november. Ett förslag till sammanträdesdagar har tagits fram. Förslaget är anpassat till mål och budget processen samt ekonomiska uppföljningar. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Beslut till: Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen (för kännedom)

20 20(24) Ks 156 Dnr KS Antagande av varumärkesplattform Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Varumärkesplattformen antas. I kommunens näringslivsprogram framgår att en av flera strategier för att nå målen för kommunens näringslivsutveckling är att bygga upp Oxelösunds varumärke kring det havsnära läget. Mot denna bakgrund har ett projekt pågått under våren där ett förslag på platsvarumärke för Oxelösund som ort arbetats fram i dialog med näringsliv, politiker, besöksnäringen samt representanter från kommunens olika verksamheter. Projektets mål har varit att ta fram en varumärkesplattform som definierar hur Oxelösund som ort ska uppfattas och kommuniceras utifrån de kärnvärden och kännetecken som fastställs i projektet. Målgruppen för varumärkesplattformen är kommuninvånare, företagare och medarbetare i kommunen. Företaget Brand Reality har deltagit som expertis i projektet och efter genomförda workshops presenterat slutmaterialet som därefter förankrats och anpassats för att sedan godkännas av projektets styrgrupp. Slutmaterialet består av ett bild, text och formspråk inkluderat idéer om hur detta kan användas. Exempel på detta kan ses i beslutsunderlaget. Om varumärkesplattformen antas kommer arbete med införande och plan för att kommunicera varumärkesplattformen att utarbetas. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Bilder Varumärkesplattform.

21 21(24) Ks 157 Dnr KS Delårsrapport 2016 Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Delårsrapporten 2016 godkänns Kommunstyrelsens beslutar för egen del Delårsrapport 2016 överlämnas till revisorerna för granskning. Delårsrapporten är en sammanställning av kommunens verksamhet och ekonomiska utveckling och läge. I delårsrapporten redovisas kommunens personalförhållanden liksom upplysningar om koncernens samlade ekonomi. För kommunens ekonomi och måluppfyllelse finns jämförelse med budget och en prognos för utveckling för hela Kommunfullmäktige har antagit sex övergripande kommunmål. Målen följs upp och redovisas två gånger per år, vid delår och årsredovisning. Nämnderna rapporterar betydligt fler mål som osäkra jämfört med Jämfört med delår 2015 så är det främst målen Trygg och säker uppväxt och Attraktiv bostadsort som bedöms som mer osäkra. Den totala bilden för fyra av målen är att det kan bli bättre än 2015 om delårets osäkerhet faller väl ut, samt att målet God folkhälsa bedöms få ett försämrat resultat utifrån samma resonemang. Målet Mod och framtidstro är nytt 2016 och kan inte jämföras. I delårsrapporten 2016 uppvisas ett resultat för kommunen på 30,1 miljoner kr och för koncernen på 46,5 miljoner kr. Prognosen på kommunens bokslut är 24,5 miljoner kr. Verksamhetsnämndernas budgetutfall är positivt med 5,6 miljoner kr i delårsrapporten. Prognosen för deras verksamhet är dock negativ till årets slut, - 8,6 miljoner kr. Kommunen som helhet kommer att redovisa 19,0 miljoner kr i extra statsbidrag, lägre finansiella kostnader och lägre avskrivningar, men lägre skatteintäkter och högre pensionskostnader än budgeterat. Kommunbolagen, Förab, Oxelö Energi och Kustbostäder, redovisar ett resultat på 13,4 miljoner kr och bedömer ett helårsresultat på 14,5 miljoner kr, vilket är något bättre än budget. Investeringsnivån är mycket låg i förhållande till budget, endast 11,3 miljoner kr i utgifter till och med delåret, jämfört med budgeterade 94,6 miljoner kr. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Förslag till delårsrapport Beslut till: Revisorerna (för åtgärd)

22 22(24) Ks 158 Dnr KS Utredning om eventuellt inrättande av ett ungdomsråd Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Utredning om eventuellt inrättande av ungdomsråd hänskjuts till den fullmäktigeberedning som under 2017 ska jobba med att utreda den politiska organisationen lämnades en motion om inrättande av ett ungdomsråd. Motionen avslogs då och frågan hänsköts till den dåvarande demokratiberedningen. Demokratiberedningen föreslog flera förändringar men i frågan om inrättande av ungdomsråd enades beredningen inte utan föreslog en ny utredning. En sådan utredning bör ske i ett politiskt forum eftersom ett eventuellt ungdomsråd blir ett av flera samrådsorgan för den politiska organisationen. Kommunfullmäktige har beslutat att tillsätta en ny beredning som under 2017 ska arbeta med att utreda den politiska organisationen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att utredning kring inrättande av ungdomsråd också hanteras i beredningen för att få en helhetsbild av nämndorganisation och dess samrådsorgan. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen

23 23(24) Ks 159 Dnr KS Gallring av allmänna handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Förslag till gallring av allmänna handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse, daterat , antas. Detta gallringsbeslut innehåller allmänna gallringsregler, det vill säga beslutet kan användas av alla myndigheter inom Oxelösunds kommun och rör handlingar som kan finnas inom kommunens olika verksamhetsområden. Gallringen kan användas på allmänna handlingar som endast är av tillfällig eller ringa betydelse. Beslutet är inte tillämpbart för pappershandlingar som har skannats in. Ett separat gallringsbeslut måste fattas av respektive myndighet innan det kan ske gallring av pappershandlingar efter skanning. Dessa interna föreskrifter gäller gallring av allmänna handlingar hos samtliga nämnder och förvaltningar om det inte finns avvikande regler om bevarande eller gallring i lag eller förordning, eller i beslut som grundar sig på lag. Kommunens övriga gallringsbeslut finns i myndighetsspecifika dokumenthanteringsplaner. De myndighetsspecifika besluten används framför detta beslut. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Förslag till gallring av allmänna handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse daterat

24 24(24) Ks 160 Dnr KS Genomgång av balanslistan Dagens sammanträde Balanslistan gås igenom.