Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 00/01

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 00/01"

Transkript

1 Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 00/01 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av kommunerna i Göteborgsregionens intagningsområde. Parterna enas om att intagningsområdet utgör samverkansområde vad avser intagning till gymnasieutbildning som ej anordnas i elevens hemkommun eller i elevens hemlandsting. Avtalet bygger på innehållet i skollagens kapitel 5, vilket reglerar dels elevernas rättigheter att erbjudas utbildning på de nationella programmen, dels elevernas rätt att tas emot som sökande till dessa utbildningar, dels kommunernas skyldighet att erbjuda och ta emot elever på utbildning inom de nationella programmen. 2. Samarbetsformer Samverkan sker genom samråd och möten på politiker och/eller tjänstemannanivå. Samarbetet omfattar intagning av elever inom det gemensamma intagningsområdet. Då ett nationellt program eller gren/inriktning på sådant program inte anordnas i elevens hemkommun utgör intagningsområdet elevområde för utbildningen under förutsättning att utbildningen anordnas i någon annan kommun inom intagningsområdet. Kommunerna har ett gemensamt ansvar för information om de utbildningar som avses i avtalet. Samråd kring berörda utbildningar Med utbildningar inom detta avtal avses primärkommunala nationella program och grenar/inriktningar i gymnasieskolan samt specialutformade program, lokala grenar/inriktningar och övriga utbildningar som kommunerna i intagningsområdet anordnar, i enligt med bilagda förteckning (bilaga 1). Utbildningsanordnaren beslutar om förläggning och dimensionering av de utbildningar som man är huvudman för. För individuella program ansvarar varje kommun såvida inte annat särskilt avtalats. Avseende förändringar av utbildningsutbudet inom kommunerna (nyetableringar, reduktion av utbildningar / platser, mm) ansvarar och beslutar den enskilda kommunen. Sådana förändringar som berör en eller flera i samverkansområdet ingående kommuner, ska alltid och i god tid innan de beslutas och genomförs föregås av information till och samråd i GR:s Utbildningsgrupp (bilaga 3). Detta i syfte att ge samtliga i samverkansområdet ingående kommuner möjlighet att via GR:s Utbildningsgrupp lägga synpunkter på de planerade förändringarna innan dessa beslutas och genomförs. Om GR:s Utbildningsgrupp finner den föreslagna förändringen olämplig från ett regionalpolitiskt utbildningsperspektiv förbinder sig den kommun där förändring av detta slag föreslås, att bereda GR:s Utbildningsgrupp möjlighet att i den aktuella kommunen redovisa sin ståndpunkt innan beslut om förändring fattas i aktuell kommunal nämnd eller styrelse. 1

2 Intagning till gymnasieskolan Intagningsorganisationen inom samverkansområdet är gemensam för de kommuner som ingår i samverkansområdet och har Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) som huvudman. Beslut om intagning fattas av GR:s Utbildningsgrupp, som dessutom är regional intagningsnämnd. Utbildningsgruppen är ansvarig för intagningen till de utbildningar som genomförs i intagningsområdets kommuner. Samråd sker dessförinnan med samverkansområdets förvaltningschefer på utbildningsområdet eller motsvarande eller av dessa förvaltningschefer utsedda. Samråd sker också vid andra tillfällen under året då behov av överläggningar finns. Information om utbildningar Kommunerna har ett gemensamt ansvar för information till elever och föräldrar samt övriga berörda om de utbildningar som avses i avtalet. Denna information ges såväl kommunalt som regionalt. 3. Utbildningarnas kvalitet Om Utbildningsgruppen bedömer att kvalitetsbrister föreligger i någon del av det utbildningsutbud som detta samverkansavtal omfattar förbinder sig den kommun där dessa brister anses föreligga att bereda GR:s Utbildningsgrupp möjlighet att i den aktuella kommunen redovisa sin ståndpunkt. Om berörd kommun vidimerar framförd kritik förbinder sig kommunen att i GR:s Utbildningsgrupp redovisa de åtgärder som beslutas vidtas för att eliminera de kvalitetsbrister som påtalats av GR:s Utbildningsgrupp. 4. Ekonomiska förutsättningar Prislista Interkommunala ersättningar betalas i enlighet med en för Göteborgsregionen gemensam prislista (bilaga 2). Samverkansavtalet reglerar interkommunal ersättning även för lokala inriktningar (bilaga 1 och 2). Utbildning i kombination studier/idrott Platser inom idrottsgymnasiet följer prislistan för interkommunala ersättningar i Göteborgsregionen och enligt samma rutiner som övriga utbildningar i samverkansområdet. Avstämningsdatum Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering två gånger per år med avstämningsdatum den 15 september och den 15 januari. Studieavbrott För elev som avbryter studierna i annan kommun före avstämningsdatum resp termin debiteras hemkommunen ingen kostnad. För elev som avbryter utbildningen efter avstämningsdatum erlägger hemkommunen hela terminsbeloppet. Resor Elevs hemkommun svarar för kostnaden för resor mellan bostad och skola och/eller eventuellt inackorderingstillägg. 2

3 Elever med särskilda behov Vid behov av särskilda undervisnings- och/eller elevvårdsinsatser, t ex personlig assistent, äger samråd rum. Hemkommunen betalar den faktiska kostnaden. Ansvarsförsäkring Kostnader för reguljär ansvarsförsäkring hanteras enligt nu gällande rutiner, dvs mottagande kommun tecknar ansvarsförsäkring för elev för vilken det utgår interkommunal ersättning. Investeringar För investeringskostnader ansvarar anordnande kommun. 5. Regional garanti Kommuner som bedriver utbildningar av ovannämnt slag och som önskar regional garanti för dessa skall ansöka om sådan garanti i god tid. Ansökan ska lämnas senast förste april för att hinna bli behandlad till läsårsstart hösten kalenderåret därefter. Således lämnas ansökan förste april år 1 avseende regional garanti för det läsår som startar på hösten år 2. GR:s Utbildningsgrupp beslutar om regionalt ekonomiskt åtagande (s k regional garanti) avseende vissa specifika gymnasieutbildningar som bedöms vara strategiskt viktiga för regionen och som uppvisar låg beläggning, vilket medför höga kostnader per elevplats. Kommuner som bedriver utbildningar av ovannämnt slag och som önskar regional garanti för dessa skall senast den förste april året innan den regionala garantin önskas träda i kraft ansöka om regional garanti för dessa utbildningar. Ansökan ställs till GR:s Utbildningsgrupp och ska innehålla uppgift om antal platser, kostnad per plats, samt beläggning de tre senaste åren. Innan beslut om regional garanti fattas av GR:s Utbildningsgrupp remitteras ärendet till de intressenter som GR:s Utbildningsgrupp bedömer viktiga för sitt ställningstagande. Efter inkomna synpunkter från dessa intressenter fattar GR:s Utbildningsgrupp, GR:s Förbundsstyrelse och de i samverkansområdet ingående kommunerna beslut om regional garanti enligt samma demokratiska princip som gäller för beslut om interkommunala ersättningar inom samverkansområdet. Detta innebär att GR:s Förbundsstyrelse rekommenderar samverkanskommunerna att följa de beslut i rubricerat ärende som fattats av GR:s Utbildningsgrupp. De eventuella kostnader som uppkommer som en konsekvens av de beslut som enligt denna modell fattats av respektive i samverkansområdet ingående kommun bestrids enligt samma kostnadsfördelningsprincip som tillämpas avseende den medlemsavgift som GR:s medlemskommuner erlägger för medlemskap i Göteborgsregionens kommunalförbund. Samtliga beslut om regionala garantier omprövas årligen. Tidplan för beslutsprocessen kring samverkansavtalet anges i bilaga (bilaga 3). De gymnasieskolor i de kommuner som arrangerar utbildningar som ges denna regionala ekonomiska garanti förbinder sig att fortlöpande till GR:s Utbildningsgrupp redovisa de kvalitetsmässiga resultaten av dessa utbildningar samt att särredovisa de ekonomiska aspekterna på utbildningarna. Om GR:s Utbildningsgrupp bedömer att kvalitetsbrister föreligger och / eller kostnaderna är för höga i någon del av det utbildningsutbud som omfattas av denna regionala garanti förbinder sig den kommun där dessa brister anses föreligga att bereda GR:s Utbildningsgrupp möjligheten att i den aktuella kommunen redovisa sin ståndpunkt. 3

4 Berörd kommun förbinder sig att i GR:s Utbildningsgrupp redovisa de åtgärder som beslutas vidtas för att eliminera de påtalade bristerna, vilka ska godkännas och följas upp av GR:s Utbildningsgrupp. Kostnaden för den regionala garantin, dvs för de obesatta platserna, tas fram genom att kostnaden per elev beräknas på fylld grupp. I samband med fastställandet av organisationen för grenar i år 2 bestäms av Utbildningschefsgruppen gruppstorlek på respektive utbildning, baserat dels på ett snitt för de senaste tre åren (anges i ansökan) dels på befintligt antal sökande. För utbildningar som omfattas av regional garanti fr o m år 1 fastställer Utbildningsgruppen gruppstorlek. Beloppet som avser regional garanti fås genom att multiplicera elevstyckkostnaden med antalet obesatta platser. Detta belopp fördelas på de i samverkansavtalet ingående kommunerna efter deras invånarantal Beviljad regional garanti redovisas i bilaga Särskilda verksamheter reglerade genom detta avtal Estetiska programmets nationella gren/inriktning musik Under år 99/00 har det estetiska programmets nationella musikgren på försök öppnats för alla elever i samverkansområdet. De aktuella kommunerna Göteborg, Härryda, Kungsbacka och Mölndal är skyldiga att ta emot elever från kommuner som ingår i samverkansavtalet. Det står elev fritt att söka anordnande skola inom regionen och hemkommunen är bunden att bestrida kostnader enligt regionens överenskomna prislista. Kommunerna ska planera för en oförändrad organisation under försöksperioden. En av GR tillsatt arbetsgrupp, bestående av representanter från anordnande kommuner, samordnar principer för profilering och för testning i samband med intagning. Anordnande kommuner ansvarar för uppföljning och utvärdering efter försöksperioden samt har att lägga förslag om eventuell fortsättning. Denna verksamhet kommer att fortsätta även år 00/01 under förutsättningen att försöket utfaller väl. Avhopp till individuellt program vid studier i annan kommun I enlighet med försöksverksamhet som pågår sedan hösten 1998 gäller, beträffande gällande lagregel om att elev ska hänvisas till hemkommun vid avhopp efter gällande avstämningsdatum, följande: Varje fall prövas individuellt med utgångspunkt från elevens önskemål och eleven ges rätt att stanna kvar på individuellt program i utbildningskommunen terminen ut. Betalningsansvar för kommuner vid elevflytt mellan kommuner I enlighet med försöksverksamhet som pågår sedan hösten 1998 gäller, beträffande en situation som inte ekonomiskt regleras genom skollagen, att elev har rätt att fullfölja påbörjad utbildning i annan kommun i samverkansområdet enligt följande exempel: En elev flyttar mellan två kommuner i Göteborgsregionen. Båda kommunerna anordnar själva, eller genom samverkansavtal, den utbildning eleven påbörjat. Eleven väljer att gå kvar i den f d 4

5 hemkommunen eller därmed jämställd kommun enligt samverkansavtalet. Den nya hemkommunen påtar sig betalningsansvar tills eleven fullgjort utbildningen. Intagning till gren/inriktning samt gren/inriktningsgaranti Varje kommun, som så önskar, beslutar om att inrätta gren/inriktningsgaranti. Detta ska meddelas GR senast 1 april. Samverkansavtalet gäller generellt från år ett. Om en utbildning ska omfattas först från år två, måste detta tydligt framgå av bilaga 1 i avtalet. Vid val till gren/inriktning i år två måste dock likvärdighet vid intagning gälla för alla elever inom samverkansområdet. Gemensamt kursutbud I syfte att underlätta för elever att erhålla individuella val, erbjuds genom försöksverksamhet möjlighet att välja ur ett gemensamt kursutbud, i de fall då kurs annars inte kan anordnas i hemkommunen. Varje gymnasieskola kan vara anordnare av sådana kurser och har formellt ansvar för planering, genomförande, uppföljning och ekonomi enligt självkostnadsprincipen. I enlighet med under 99/00 bedriven försöksverksamhet ska gemensam kurs förläggas på central plats under kvällstid. GR ansvarar för uppföljning och utvärdering efter försöksperioden samt har, att, tillsammans med kommunerna, lägga förslag om eventuell fortsättning. 7. Avsiktsförklaring avseende ökad rörlighet för skolans personal Ett perspektiv som ska beaktas vid utformandet av de villkor som ska ingå i samverkansavtalet avser regionens skolledares, lärares och övrig personals, inom det kommunala skolväsendet, förutsättningar att beviljas tjänstledighet för arbete i annan kommun inom Göteborgsregionens kommunalförbund. I samverkansavtalet bör tydligt slås fast, att denna grupp ges generösa möjligheter att, utan restriktioner, tillfälligt byta arbetsplats för verksamhet i annan kommun inom samverkansområdet. Denna rörlighet ska uppmuntras av arbetsgivare inom regionen och om utfallet av denna tjänstgöring i annan kommun är gott kan detta ligga till grund för premiering av den enskilde och därigenom positivt påverka dennes anställningsförhållanden. Denna fråga bör utvecklas och hanteras av en arbetsgrupp, där GR Utbildning, i samråd med regionens personalchefer och förvaltningschefer inom utbildningsområdet, utformar sammansättningen av densamma. 8. Uppföljning De kommuner som omfattas av detta samverkansavtal förbinder sig att till GRs Utbildningsgrupp årligen redovisa elevströmmarna efter fullföljd gymnasieutbildning. Detta i syfte att över tid och i samverkan / dialog kommunerna emellan skapa ett så relevant gymnasieutbildningsutbud som möjligt. 9. Formalia Avtalsperiod Avtalet avser verksamheten år 2000/01. 5

6 Kommande eventuella regeringsbeslut Innehållet i samverkansavtalet för år 2000/01 kan påverkas av av regeringen ännu inte beslutade förändringar i gymnasieskolans programstruktur. Force majeure Om fullgörande av åtagande från anordnande kommuns sida förhindras av omständigheter som kommunen ej kan råda över såsom arbetskonflikt, eldsvåda, krig mm är den anordnande kommunen inte ansvarig för skada eller förlust som därigenom kan uppkomma för motparten. Godkännande Föreliggande avtal ska efter godkännande i kommunen, undertecknat och tillsammans med kopia av beslut i nämnd/styrelse, senast 30 november 1999 vara GR tillhanda. För Ale kommun För Alingsås kommun För Göteborgs kommun För Härryda kommun 6

7 För Kungsbacka kommun För Kungälvs kommun För Lerums kommun För Lilla Edets kommun För Mölndals kommun För Partille kommun 7

8 För Stenungsunds kommun För Tjörns kommun För Öckerö kommun 8

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 99/00

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 99/00 för gymnasieskolan i Göteborgsregionens intagningsområde Avtalsparter Avtalets parter utgörs av kommunerna i Göteborgsregionens intagningsområde. Parterna enas om att intagningsområdet utgör samverkansområde

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionens intagningsområde läsåret 1998/99

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionens intagningsområde läsåret 1998/99 för gymnasieskolan i Göteborgsregionens intagningsområde läsåret 1998/99 Avtalsparter Avtalets parter utgörs av kommunerna i Göteborgsregionens intagningsområde. Parterna enas om att intagningsområdet

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 01/02

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 01/02 Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 01/02 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av kommunerna i Göteborgsregionens intagningsområde. Parterna enas om att intagningsområdet

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 01/02

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 01/02 GYMNASIESÄRSKOLAN Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 01/02 1. Bakgrund Inom GR finns idag ett avtal gällande gymnasiesamverkan inom Göteborgsregionens intagningsområde.

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionens intagningsområde läsåret 1997/98

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionens intagningsområde läsåret 1997/98 för gymnasieskolan i Göteborgsregionens intagningsområde läsåret 1997/98 Avtalsparter Avtalets parter utgörs av kommunerna i Göteborgsregionens intagningsområde. Parterna enas om att intagningsområdet

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 2002/2003

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 2002/2003 Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 2002/2003 1. Bakgrund Inom GR finns sedan 1997 ett avtal gällande gymnasiesamverkan inom Göteborgsregionens intagningsområde

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 2006/2007

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 2006/2007 Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 2006/2007 1. Bakgrund och motiv Bakgrund och motiv till detta avtal återfinns i bilaga 5 (GRs förbundsstyrelses ärende nr 5 och

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 2002/ /2006

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 2002/ /2006 Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 2002/2003-2005/2006 1. Bakgrund och motiv Bakgrund och motiv till detta avtal återfinns i bilaga 5 (GRs förbundsstyrelses ärende

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2003/2004

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2003/2004 Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2003/2004 1. Syfte Inom GR finns sedan 2001/2002 ett samverkansavtal för gymnasiesärskolan. Syftet med avtalet är att skapa förutsättningar

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2011/ /2013

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2011/ /2013 Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2011/2012 2012/2013 1. Bakgrund och syfte Inom GR finns sedan 2001/2002 ett samverkansavtal för gymnasiesärskolan. Syftet med avtalet är att

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2013/ /2015

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2013/ /2015 Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2010/2011 2011/2013 löper vidare för de elever som påbörjat en utbildning i

Läs mer

Förslag till Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen år 2007/ /2011

Förslag till Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen år 2007/ /2011 Förslag till Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen år 2007/2008-2010/2011 1. Bakgrund och motiv Bakgrund och motiv till avtalet återfinns i bilaga 1, vilken även innehåller förklaringar

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015/ /2019

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015/ /2019 i Göteborgsregionen (GR) 2015/2016 2018/2019 Elev som antagits enligt tidigare avtal avslutar sin utbildning enligt det avtalet. 1. Bakgrund och syfte Inom GR finns sedan 2001/2002 ett samverkansavtal

Läs mer

Avtal för samverkan inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen 2005/2006 Etapp 2

Avtal för samverkan inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen 2005/2006 Etapp 2 Avtal för samverkan inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen 2005/2006 Etapp 2 Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och dess tretton medlemskommuner. Avtal i

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner

Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner 2009-07-01 2013-06-30 Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner 2009-07-01 2013-06-30

Läs mer

Kommunalförbundet GR Gymnasieavtal 2011/ /

Kommunalförbundet GR Gymnasieavtal 2011/ / Förslag till Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen år 2011/2012-2014/2015 1. Bakgrund och motiv Bakgrund och motiv till avtalet återfinns i bilaga 1, vilken även innehåller förklaringar

Läs mer

Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen

Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen Inledning Föreliggande samverkansavtal innebär ett avstamp för en framtida offensiv satsning inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen. Avtalet

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieskolan

Samverkansavtal för gymnasieskolan Samverkansavtal för gymnasieskolan Syfte Samverkansavtalet grundas på en gemensam strävan att genom utökad samverkan erbjuda alla elever som bor i de avtalsslutande kommunerna ett likvärdigt och attraktivt

Läs mer

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 Förslag till Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

Avtal kring regionala utbildningar inom vuxnas lärande i Göteborgsregionen - Etapp 3.4 (utbildningar som startar våren 2009)

Avtal kring regionala utbildningar inom vuxnas lärande i Göteborgsregionen - Etapp 3.4 (utbildningar som startar våren 2009) Avtal kring regionala utbildningar inom vuxnas lärande i Göteborgsregionen - Etapp 3.4 (utbildningar som startar våren 2009) 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen

Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen Samverkansavtal Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen 2004-02-02 1 Regionalpolitiska utbildningsmål (sept. 2001) Satsningar på det livslånga lärandet en regional framgångsfaktor Regional

Läs mer

Då den gemensamma gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden upphörde 2014-06-30 ändras förutsättningarna för samverkan mellan Lysekil och Sotenäs.

Då den gemensamma gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden upphörde 2014-06-30 ändras förutsättningarna för samverkan mellan Lysekil och Sotenäs. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2014-09-30 Förvaltning: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Handläggare: Pia Alhäll Telefon: 0523-61 32 90 E-post: pia.alhäll@lysekil.se SAMVERKANSAVTAL

Läs mer

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Tid: Torsdagen 31 augusti 2000, kl 14.00-16.30 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Rum Trappen Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, Ordförande Hillevi Ottosson

Läs mer

Samverkansavtal för Gymnasiesärskolan i Region Halland

Samverkansavtal för Gymnasiesärskolan i Region Halland 1(5) Datum Diarienummer 2012-12-20 RS110117 Samverkansavtal för Gymnasiesärskolan i Region Halland Syfte Syftet med avtalet är att skapa förutsättningar för utveckling av gymnasiesärskolan. Avtalade parter

Läs mer

Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen 2004/2005

Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen 2004/2005 Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen 2004/2005 Inledning Föreliggande samverkansavtal innebär ett avstamp för en framtida offensiv satsning inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen.

Läs mer

Avtal kring svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgsregionen, Etapp 1

Avtal kring svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgsregionen, Etapp 1 Förslag till Avtal kring svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgsregionen, Etapp 1 1. Avtalsparter Avtalets parter är Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och följande medlemskommuner: Ale,

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Samverkansavtal för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 1(8) Samverkansavtal för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan Syfte Samverkansavtalet grundas på en gemensam strävan att genom utökad samverkan erbjuda alla elever som bor i de avtalsslutande kommunerna

Läs mer

Interkommunal ersättning för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderåret 2001

Interkommunal ersättning för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderåret 2001 GR UTBILDNING RAPPORT Margaretha Allen 000801 Interkommunal ersättning för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderåret 2001 Under våren 2000 har genomförts ett arbete med att ange förslag till interkommunal

Läs mer

Regional garanti inom gymnasieskolan i Göteborgsregionen

Regional garanti inom gymnasieskolan i Göteborgsregionen GR Utbildning 050812 Margaretha Allen Regional garanti inom gymnasieskolan i Göteborgsregionen Ett brett utbud Enligt skollagen 5 kap 5 har varje kommun skyldighet att anordna och således erbjuda samtliga

Läs mer

Kommentarer till innehållet i avtalet

Kommentarer till innehållet i avtalet Kommentarer till innehållet i avtalet Regional garanti inom gymnasieskolan Ett brett utbud Läsåret 99/00 anordnades samtliga nationella program och grenar (utom gren för flygteknik inom fordonsprogrammet)

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2004/2005

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2004/2005 Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2004/2005 1. Syfte Inom GR finns sedan 2001/2002 ett samverkansavtal för gymnasiesärskolan. Syftet med avtalet är att skapa förutsättningar

Läs mer

Avtal avseende arbetsplatsförlagd utbildning för vårdutbildningar på gymnasial nivå

Avtal avseende arbetsplatsförlagd utbildning för vårdutbildningar på gymnasial nivå Sidan 1 av 6 Förslag 2003-03-31 Avtal avseende arbetsplatsförlagd utbildning för vårdutbildningar på gymnasial nivå 1 Avtalsparter Vård- och omsorgsverksamheter: - Sahlgrenska universitetssjukhuset med

Läs mer

Avtal avseende arbetsplatsförlagd utbildning (APU) för vårdutbildningar på gymnasial nivå

Avtal avseende arbetsplatsförlagd utbildning (APU) för vårdutbildningar på gymnasial nivå Avtal avs APU för vårdutbildningar Sida 1 av 8 Avtal avseende arbetsplatsförlagd utbildning (APU) för vårdutbildningar på gymnasial nivå 1 Avtalsparter Vård- och omsorgsverksamheter: - Sahlgrenska universitetssjukhuset

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Fredagen 17 september 2004, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Carola Granell (s), Stenungsund Ingegerd

Läs mer

Avtal avseende arbetsplatsförlagd utbildning (APU) för vårdutbildningar på gymnasial nivå

Avtal avseende arbetsplatsförlagd utbildning (APU) för vårdutbildningar på gymnasial nivå Sidan 1 av 6 Förslag 2003-06-12 Avtal avseende arbetsplatsförlagd utbildning (APU) för vårdutbildningar på gymnasial nivå 1 Avtalsparter Vård- och omsorgsverksamheter: - Sahlgrenska universitetssjukhuset

Läs mer

Avtal kring fördjupad regional satsning på vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2012-01-01--2012-12-31

Avtal kring fördjupad regional satsning på vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2012-01-01--2012-12-31 Förslag till Avtal kring fördjupad regional satsning på vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2012-01-01--2012-12-31 1. Avtalsparter Avtalets parter är Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och följande

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen år 2015/ /2019

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen år 2015/ /2019 i Göteborgsregionen år 2015/2016 2018/2019 1. Bakgrund och motiv Bakgrund och motiv till avtalet återfinns i bilaga 1, vilken även innehåller förklaringar och förtydliganden jämte referenser till Utbildningsgruppens

Läs mer

Samverkansavtal. Avseende gymnasieutbildning mellan kommunerna i Stockholms län, angränsande kommuner som anslutit sig samt Stockholms läns landsting.

Samverkansavtal. Avseende gymnasieutbildning mellan kommunerna i Stockholms län, angränsande kommuner som anslutit sig samt Stockholms läns landsting. Bilaga 1b, rev 140612 Samverkansavtal Avseende gymnasieutbildning mellan kommunerna i Stockholms län, angränsande kommuner som anslutit sig samt Stockholms läns landsting. Avtalet är baserat på föreskrifterna

Läs mer

Samverkansavtal Vuxenutbildning i Halland

Samverkansavtal Vuxenutbildning i Halland Samverkansavtal Vuxenutbildning i Halland 1. INLEDNING... 1 2. SYFTE... 1 3. AVTALSVILLKOR... 1 3.1 Avtalsparter... 1 3.2 Avtalets giltighet... 1 3.3 Interkommunal ersättning (IKE) och prislista... 2 3.4

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 20 oktober 2004, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Göteborg, Rum 335 Deltagare Jan Rösman, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena Lindenau,

Läs mer

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet HANDLING 2015-08-14 Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet Arbetslöshetssiffrorna är från maj 2015. Öppet maj 15 Skolverkets siffror Andel i regionen Andel i riket Antal

Läs mer

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Torsdag 30 maj 1996, kl , Regionens Hus, Göteborg

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Torsdag 30 maj 1996, kl , Regionens Hus, Göteborg Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Torsdag, kl 13.00-15.00, Regionens Hus, Göteborg Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, ordförande Ingamaj Wallertz Olsson (m), Lerum Agneta Granberg (m),

Läs mer

Avtal avseende arbetsplatsförlagd utbildning för vårdutbildningar på gymnasial nivå

Avtal avseende arbetsplatsförlagd utbildning för vårdutbildningar på gymnasial nivå Förslag 030128 Avtal avseende arbetsplatsförlagd utbildning för vårdutbildningar på gymnasial nivå 1 Avtalsparter Vård- och omsorgsverksamheter - Sahlgrenska universitetssjukhuset omfattar följande sjukhus;

Läs mer

Förlängning av Samverkansavtal för Förskola i Göteborgsregionen

Förlängning av Samverkansavtal för Förskola i Göteborgsregionen Förlängning av i Göteborgsregionen 1. Bakgrund och motiv Skollagen reglerar kommunens skyldigheter och föräldrarnas rättigheter när det gäller förskola. Hemkommunen (folkbokföringskommun) svarar för att

Läs mer

ReSam - Samverkansavtal avseende vuxenutbildning

ReSam - Samverkansavtal avseende vuxenutbildning ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Bärve Karin Datum 2016-10-19 Diarienummer AMN-2016-0240 Arbetsmarknadsnämnden ReSam - Samverkansavtal avseende vuxenutbildning Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Godkännande av ansökan om regional garanti VVS och fastighetsprogrammet-fastighet

Godkännande av ansökan om regional garanti VVS och fastighetsprogrammet-fastighet Göteborgsregionens kommunalförbund MISSIV Utbildningsgruppen 2018-05-31 ÄRENDE 1 Till Utbildningsgruppen Förslag till Godkännande av ansökan om regional garanti VVS och fastighetsprogrammet-fastighet Genom

Läs mer

Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning

Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning i Västerbottens län 2011-01- 01 Samverkande kommuner: Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman,

Läs mer

Beslut om regionalt sökbara sfi-utbildningar med prislista och rutiner för praktisk hantering.

Beslut om regionalt sökbara sfi-utbildningar med prislista och rutiner för praktisk hantering. KOMMUNALFÖRBUNDET GR Utbildningschefsgruppen 2011-05-13 Till Utbildningschefsgruppen Förslag till Beslut om regionalt sökbara sfi-utbildningar 2011-07-01-2013-06-30 med prislista och rutiner för praktisk

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen år 2019/ /2023

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen år 2019/ /2023 i Göteborgsregionen år 2019/2020 2022/2023 1. Bakgrund och motiv Bakgrund och motiv till avtalet återfinns i bilaga 1, vilken även innehåller förklaringar och förtydliganden jämte referenser till Utbildningsgruppens

Läs mer

Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och J30\3~Ö^&^ ] gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Tierps kommun

Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och J30\3~Ö^&^ ] gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Tierps kommun I l IPPSALA KOMMUN j 2014-01- 1 6 Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och J30\3~Ö^&^ ] gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Tierps kommun 1% 1 Parter Detta avtal har ingåtts mellan Uppsala

Läs mer

Idéskiss för det framtida samarbetet inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen

Idéskiss för det framtida samarbetet inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen 2003-01-23 Vuxenutbildningsgruppen Idéskiss för det framtida samarbetet inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen Bakgrunden Vuxenutbildningen behandlas i de regionalpolitiska utbildningsmålen för Göteborgsregionen

Läs mer

Samverkansavtal Gymnasieutbildning i Halland

Samverkansavtal Gymnasieutbildning i Halland Samverkansavtal Gymnasieutbildning i Halland INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. DEFINITIONER AV BEGREPP I AVTALET UTIFRÅN STYRDOKUMENTEN.... 1 2. INFORMATION OM GYMNASIESÄRSKOLAN OCH DEFINITIONER AV BEGREPP I AVTALET

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 2 september, kl 08.00 12.00 Plats: Nohlgården Höger, Aspenäs Lerum Deltagare Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund), Ordförande Peter Johansson,

Läs mer

Godkännande av ansökan om regional garanti VVS och fastighetsprogrammet-kyl och värmepumpsteknik

Godkännande av ansökan om regional garanti VVS och fastighetsprogrammet-kyl och värmepumpsteknik Göteborgsregionens kommunalförbund MISSIV Utbildningschefsnätverket 2017-06-16 ÄRENDE 1 Till Utbildningschefsnätverket Förslag till Godkännande av ansökan om regional garanti VVS och fastighetsprogrammet-kyl

Läs mer

Angående förslag till samverkansavtal för gymnasieutbildning (fritt sök) inom Fyrbodal

Angående förslag till samverkansavtal för gymnasieutbildning (fritt sök) inom Fyrbodal DALS-EDS KOMMUN Frisök Fyrbodal FOKUS-förvaltningen : 2015-12-02 Björn Lindeberg D.nr: 2015-000141 Angående förslag till samverkansavtal för gymnasieutbildning (fritt sök) inom Fyrbodal Bakgrund 2015-07-06

Läs mer

Skollagen om entreprenad och samverkan. Koppling till Lagen om offentlig upphandling

Skollagen om entreprenad och samverkan. Koppling till Lagen om offentlig upphandling Juridiska och praktiska möjligheter till samarbete Skollagens allmänna bestämmelser Skollagen om entreprenad och samverkan Koppling till Lagen om offentlig upphandling Möjligheter till samarbete eva.sundmalm@orebro.se

Läs mer

Kartläggning över kommunernas uppföljning av gymnasie- och gymnasiesärelever på externa gymnasieskolor

Kartläggning över kommunernas uppföljning av gymnasie- och gymnasiesärelever på externa gymnasieskolor Kartläggning över kommunernas uppföljning av gymnasie- och gymnasiesärelever på externa gymnasieskolor GRAA-gruppen Sammanställt av John Nelander, GR U 2016-11-30 Skollagen När en elev börjar eller slutar

Läs mer

Reservantagningen 2018

Reservantagningen 2018 Reservantagningen 2018 Statistik över reservantagningens utfall 2018-08-31 /GR:s gymnasieantagning Reservantagningen 2018 Antagningsstatistik/Gymnasieantagningen Datum: 2018-09-03 Reservantagningen 2018

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 24 juni 2004, kl 09.00-12.15 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola Granell

Läs mer

Samverkansavtalets utgångspunkter

Samverkansavtalets utgångspunkter Samverkansavtalets utgångspunkter hsatsningar på det livslånga lärandet - en regional framgångsfaktor hregional samverkan bidrar till kvalitetsutveckling och kostnadseffektivitet hde ekonomiska incitamenten

Läs mer

Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun

Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun 1 Parter Detta avtal har ingåtts mellan Uppsala kommun och Enköpings kommhåi ^0 Parterna är

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Tisdag 26 augusti 2008, kl 08.00-12.00 Plats: Bergabo Hotell & Konferens Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena Lindenau, Ale Lise-Lotte

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdag 8 september 2011, kl 09.00-12.00 Plats: GR, Rum 255 och 253 Ledamöter Carola Granell (S), Stenungsund, ordförande vid sammanträdet Kristina

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppens extra sammanträde kring gymnasiesamverkansavtalet

Anteckningar från Utbildningschefsgruppens extra sammanträde kring gymnasiesamverkansavtalet Anteckningar från Utbildningschefsgruppens extra sammanträde kring gymnasiesamverkansavtalet Tid: Måndagen 13 mars, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Rum 469 Deltagare: Lars-Eric Persson, Kungsbacka,

Läs mer

Anteckningar från möte Vux-UC

Anteckningar från möte Vux-UC Anteckningar från möte Vux-UC Tid: Tisdag 25 augusti 2009, kl 13.00-15.00 Plats: GR-Huset, Rum 264 Deltagare Jan Elftorp, Göteborg, Ordförande Jan Wennebrink, Stenungsund, Norra noden Yvonne Barkstedt,

Läs mer

Omvärldsbevakning; Hur ersätter man friskolor i andra gymnasiesamverkansområden med gemensam prislista i Sverige?

Omvärldsbevakning; Hur ersätter man friskolor i andra gymnasiesamverkansområden med gemensam prislista i Sverige? Pernilla Bremer Processledare Gysam 0243-248048 Omvärldsbevakning; Hur ersätter man friskolor i andra gymnasiesamverkansområden med gemensam prislista i Sverige? Inledning Gysams ledningsgrupp beslutade

Läs mer

Interkommunal ersättning för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderåret 2009

Interkommunal ersättning för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderåret 2009 GR UTBILDNING RAPPORT Margaretha Allen 080616 Interkommunal ersättning för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderåret 2009 Under 2008 har genomförts ett arbete med att ange förslag till interkommunal

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Onsdagen 5 april 2006, kl 13.00-16.00 Plats: GR-Huset, Rum 377 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg (anlände

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015-2016--2018-2019

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015-2016--2018-2019 KOMMUNALFÖRBUNDET GR MISSIV Utbildningschefsnätverket 2014-04-11 ÄRENDE 1 Till Utbildningschefsnätverket Förslag till Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015-2016--2018-2019 Ett

Läs mer

Anteckningar från nätverksmöte för gymnasierektorsgruppen inom Göteborgsregionen

Anteckningar från nätverksmöte för gymnasierektorsgruppen inom Göteborgsregionen 090918 Anteckningar från nätverksmöte för gymnasierektorsgruppen inom Göteborgsregionen Datum: Fredag 18 september Deltagare: Magnus Thilén, Alingsås, Törbjörn Claesson Göteborg, Carina Danielsson Härryda,

Läs mer

Förslag till interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR år 2017

Förslag till interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR år 2017 Dnr: 2016-00247.711 Styrelseärende 12 2016-09-23 Till Förbundsstyrelsen Förslag till interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 26 juni 2008, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, rum 255 och 253 Ledamöter Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg,

Läs mer

Sammanträde med Utbildningsnämnden

Sammanträde med Utbildningsnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 10 juni 2014, kl. 17.00. Plats: Kungsgatan 9, nämndsammanträdesrummet Sunnerö. Förmöten kl. 16.00: Alliansen samlas i förvaltningens

Läs mer

GR Förbundsstyrelsen Samverkansavtal Gymnasieskolan 2002/2003-2005/2006 2001-04-06 Bilaga 5

GR Förbundsstyrelsen Samverkansavtal Gymnasieskolan 2002/2003-2005/2006 2001-04-06 Bilaga 5 Ytterligare fördjupning av gymnasiesamarbetet i Göteborgsregionen Politisk viljeinriktning inför samverkansavtalet för gymnasieskolan 2002-2006 (Bilaga 5) Bakgrund Utbildningsgruppen har sedan starten

Läs mer

Reservantagningen 2019

Reservantagningen 2019 Antagningsstatistik Gymnasieantagningen Datum: 2019-09-06 Reservantagningen Reservantagningen är den antagning som genomförs efter slutantagningen då lediga platser som uppkommit under sommaren tillsätts

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen den 7 april, 2006, kl 08.30-14.00 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 135 Deltagare Raymond Vaske, Stenungsund (gymn & vux), Ordförande Leif Ivelind,

Läs mer

Samverkansavtal kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen

Samverkansavtal kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Samverkansavtal kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen 1. Avtalsparter Avtalets parter är Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och följande medlemskommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka,

Läs mer

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 06 07 Övriga Tillsvidareanställda Kungsbacka 6,4 6,5 6,6 5,0 Lilla Edet 7,3 7,4 8, 4,9 Tjörn 6,8 7,4 7,6 6, Härryda 7,7 7,5 7,6 6,4 Mölndal 7,7 7,7 7,9 5,9

Läs mer

Utkast till avtal kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen från och med och tills vidare

Utkast till avtal kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen från och med och tills vidare Utkast till avtal kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen från och med 2018-01-01 och tills vidare 1. Avtalsparter Avtalets parter är Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och följande medlemskommuner:

Läs mer

AVTAL OM SAMVERKAN INOM DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN, TJÄNSTER OCH FORSKNING

AVTAL OM SAMVERKAN INOM DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN, TJÄNSTER OCH FORSKNING 2017-12-20 INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE AVTAL OM SAMVERKAN INOM DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN, TJÄNSTER OCH FORSKNING Mellan Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete (nedan kallad

Läs mer

Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR kalenderåret 2015

Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR kalenderåret 2015 MISSIV Utbildningschefsnätverket 2014-09-05 Till Utbildningschefsnätverket Förslag till Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdag 18 september 2008, kl 13.00-16.00 Plats: Elite Park Aveny Hotel, Kungsportsavenyn, Göteborg Ledamöter Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande

Läs mer

Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR kalenderåret 2018 Prislista

Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR kalenderåret 2018 Prislista Dnr: 2017-00213.711 Styrelseärende 9 2017-09-29 Till förbundsstyrelsen Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR kalenderåret

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2015-07-01 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 8 juli 2015 kl 8.30 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen

Läs mer

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014 MISSIV ÄRENDE 1 Till Förslag till stider för 2014 föreslås enas om att s möten 2014 äger rum enligt följande: Fredag 21 februari Fredag 11 april Fredag 16 maj Fredag 13 juni Torsdag 4 september, em Fredag

Läs mer

Interkommunal ersättning för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderåret 2008

Interkommunal ersättning för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderåret 2008 Margaretha Allen RAPPORT 070614 Interkommunal ersättning för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderåret 2008 Under våren 2007 har genomförts ett arbete med att ange förslag till interkommunal prislista

Läs mer

Bilaga 1 Samverkansavtalet för gymnasieskolan 2007/ /2011

Bilaga 1 Samverkansavtalet för gymnasieskolan 2007/ /2011 2005-11-25 Framtidsgruppen Samverkansavtalet för gymnasieskolan 2007/2008--2010/2011 Samverkansavtalet har en enda bilaga med följande innehåll: 1. Bakgrund och syfte 2. Informationscykeln kring avtalet

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 14 juni 2010, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, rum 255 och 253 Ledamöter Helene Odenjung (FP), Göteborg, ordförande Marie Lindén (V), Göteborg,

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 15 maj 2008, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 255 och 253 Ledamöter Marie Lindén (v), Göteborg, ordförande Kristina Tharing (m), Göteborg

Läs mer

991206 Upplaga 2 Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

991206 Upplaga 2 Anteckningar från Utbildningschefsgruppen 991206 Upplaga 2 Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredag 19 november, kl 08.30-15.00 Plats: Regionens hus, rum 135 Deltagare Sarah Isberg, Härryda, Ordförande Lars-Eric Persson, Kungsbacka,

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 5 november 2009, kl 09.00-12.00 Plats: Rum 255 och 253, GR Ledamöter Helene Odenjung (FP), Göteborg, ordförande Kristina Tharing (M), Göteborg

Läs mer

Regiongemensam elevenkät Förlängning av avtal

Regiongemensam elevenkät Förlängning av avtal 2012-11-16 ÄRENDE 2 Regiongemensam elevenkät Förlängning av avtal Inom ramen för GR-samarbetet initierades inför 2011 en regiongemensam elevenkät, vilken vänder sig till elever i årskurs 2, 5 och 8 i grundskolan

Läs mer

Gemensam antagning i gymnasiesärskolan - Vad innebär det?

Gemensam antagning i gymnasiesärskolan - Vad innebär det? Utredare: Barbro Hedlund 2014-09-15 Gemensam antagning i gymnasiesärskolan - Vad innebär det? Kontaktperson: Pernilla Bremer 0243-248048 Pernilla.bremer@fbregionen.se Innehåll 1. Förslag till gemensam

Läs mer

Intresseanmälan avseende Teknikcollege

Intresseanmälan avseende Teknikcollege Till Industrikommittén 2007-05-11 Intresseanmälan avseende Teknikcollege sregionen är en näringsgeografiskt sammanhängande region med en gemensam bostads- och arbetsmarknad. Därför är det nödvändigt att

Läs mer

Information Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i GR

Information Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i GR Samverkansavtal Information Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i GR UC 2003-10-24 1 Regionalpolitiska utbildningsmål (sept. 2001) Satsningar påp det livslånga lärandet l en regional framgångsfaktor

Läs mer

Samtliga månadsanställda jan apr 2018

Samtliga månadsanställda jan apr 2018 208 jan apr 208 Övriga Tillsvidareanställda Kungsbacka 6,5 7,6 7,8 6, Ale 8, 8,3 8,7 6, Härryda 7,5 8,5 8,8 6,2 Partille 7,8 8,5 9,6 3,6 Mölndal 7,7 8,7 9,0 6,4 Alingsås 8, 8,7 8,9 6, Stenungsund 7,7 8,8

Läs mer

Sammanträde med Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträde med Utbildningsnämndens arbetsutskott Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid: Tisdagen den 3 Juni 2014, kl. 13.00 Plats: Kungsgatan 9, plan 3. Utbildningsförvaltningens konferensrum Information och överläggningar

Läs mer

Samtliga månadsanställda jan aug 2018

Samtliga månadsanställda jan aug 2018 208 jan aug jan aug 208 Övriga Tillsvidareanställda Kungsbacka 6,5 6,3 6,4 6,5 5,2 Ale 8, 7,9 6,8 7, 5,3 Härryda 7,5 7,3 7,3 7,6 5,2 Stenungsund 7,7 7,6 7,3 7,5 6, Alingsås 8, 7,3 7,6 4, Partille 7,8 7,8

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 12 september 2007, kl 08.30-12.00 Plats: Kungsbacka Deltagare Stefan Ericsson, Göteborg, Ordförane Anna Gullberg, Alingsås Lise-Lotte Ericsson, Alingsås

Läs mer

Utkast till egeninitierat remissvar Gymnasieutredningen

Utkast till egeninitierat remissvar Gymnasieutredningen Utkast till egeninitierat remissvar Gymnasieutredningen Inspel från nätverk och intern kompetens Avstämning med Göteborg och Stenungsund (formella remisskommuner) Inspel från Teknikcollege och Vård- och

Läs mer