Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 00/01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 00/01"

Transkript

1 Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 00/01 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av kommunerna i Göteborgsregionens intagningsområde. Parterna enas om att intagningsområdet utgör samverkansområde vad avser intagning till gymnasieutbildning som ej anordnas i elevens hemkommun eller i elevens hemlandsting. Avtalet bygger på innehållet i skollagens kapitel 5, vilket reglerar dels elevernas rättigheter att erbjudas utbildning på de nationella programmen, dels elevernas rätt att tas emot som sökande till dessa utbildningar, dels kommunernas skyldighet att erbjuda och ta emot elever på utbildning inom de nationella programmen. 2. Samarbetsformer Samverkan sker genom samråd och möten på politiker och/eller tjänstemannanivå. Samarbetet omfattar intagning av elever inom det gemensamma intagningsområdet. Då ett nationellt program eller gren/inriktning på sådant program inte anordnas i elevens hemkommun utgör intagningsområdet elevområde för utbildningen under förutsättning att utbildningen anordnas i någon annan kommun inom intagningsområdet. Kommunerna har ett gemensamt ansvar för information om de utbildningar som avses i avtalet. Samråd kring berörda utbildningar Med utbildningar inom detta avtal avses primärkommunala nationella program och grenar/inriktningar i gymnasieskolan samt specialutformade program, lokala grenar/inriktningar och övriga utbildningar som kommunerna i intagningsområdet anordnar, i enligt med bilagda förteckning (bilaga 1). Utbildningsanordnaren beslutar om förläggning och dimensionering av de utbildningar som man är huvudman för. För individuella program ansvarar varje kommun såvida inte annat särskilt avtalats. Avseende förändringar av utbildningsutbudet inom kommunerna (nyetableringar, reduktion av utbildningar / platser, mm) ansvarar och beslutar den enskilda kommunen. Sådana förändringar som berör en eller flera i samverkansområdet ingående kommuner, ska alltid och i god tid innan de beslutas och genomförs föregås av information till och samråd i GR:s Utbildningsgrupp (bilaga 3). Detta i syfte att ge samtliga i samverkansområdet ingående kommuner möjlighet att via GR:s Utbildningsgrupp lägga synpunkter på de planerade förändringarna innan dessa beslutas och genomförs. Om GR:s Utbildningsgrupp finner den föreslagna förändringen olämplig från ett regionalpolitiskt utbildningsperspektiv förbinder sig den kommun där förändring av detta slag föreslås, att bereda GR:s Utbildningsgrupp möjlighet att i den aktuella kommunen redovisa sin ståndpunkt innan beslut om förändring fattas i aktuell kommunal nämnd eller styrelse. 1

2 Intagning till gymnasieskolan Intagningsorganisationen inom samverkansområdet är gemensam för de kommuner som ingår i samverkansområdet och har Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) som huvudman. Beslut om intagning fattas av GR:s Utbildningsgrupp, som dessutom är regional intagningsnämnd. Utbildningsgruppen är ansvarig för intagningen till de utbildningar som genomförs i intagningsområdets kommuner. Samråd sker dessförinnan med samverkansområdets förvaltningschefer på utbildningsområdet eller motsvarande eller av dessa förvaltningschefer utsedda. Samråd sker också vid andra tillfällen under året då behov av överläggningar finns. Information om utbildningar Kommunerna har ett gemensamt ansvar för information till elever och föräldrar samt övriga berörda om de utbildningar som avses i avtalet. Denna information ges såväl kommunalt som regionalt. 3. Utbildningarnas kvalitet Om Utbildningsgruppen bedömer att kvalitetsbrister föreligger i någon del av det utbildningsutbud som detta samverkansavtal omfattar förbinder sig den kommun där dessa brister anses föreligga att bereda GR:s Utbildningsgrupp möjlighet att i den aktuella kommunen redovisa sin ståndpunkt. Om berörd kommun vidimerar framförd kritik förbinder sig kommunen att i GR:s Utbildningsgrupp redovisa de åtgärder som beslutas vidtas för att eliminera de kvalitetsbrister som påtalats av GR:s Utbildningsgrupp. 4. Ekonomiska förutsättningar Prislista Interkommunala ersättningar betalas i enlighet med en för Göteborgsregionen gemensam prislista (bilaga 2). Samverkansavtalet reglerar interkommunal ersättning även för lokala inriktningar (bilaga 1 och 2). Utbildning i kombination studier/idrott Platser inom idrottsgymnasiet följer prislistan för interkommunala ersättningar i Göteborgsregionen och enligt samma rutiner som övriga utbildningar i samverkansområdet. Avstämningsdatum Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering två gånger per år med avstämningsdatum den 15 september och den 15 januari. Studieavbrott För elev som avbryter studierna i annan kommun före avstämningsdatum resp termin debiteras hemkommunen ingen kostnad. För elev som avbryter utbildningen efter avstämningsdatum erlägger hemkommunen hela terminsbeloppet. Resor Elevs hemkommun svarar för kostnaden för resor mellan bostad och skola och/eller eventuellt inackorderingstillägg. 2

3 Elever med särskilda behov Vid behov av särskilda undervisnings- och/eller elevvårdsinsatser, t ex personlig assistent, äger samråd rum. Hemkommunen betalar den faktiska kostnaden. Ansvarsförsäkring Kostnader för reguljär ansvarsförsäkring hanteras enligt nu gällande rutiner, dvs mottagande kommun tecknar ansvarsförsäkring för elev för vilken det utgår interkommunal ersättning. Investeringar För investeringskostnader ansvarar anordnande kommun. 5. Regional garanti Kommuner som bedriver utbildningar av ovannämnt slag och som önskar regional garanti för dessa skall ansöka om sådan garanti i god tid. Ansökan ska lämnas senast förste april för att hinna bli behandlad till läsårsstart hösten kalenderåret därefter. Således lämnas ansökan förste april år 1 avseende regional garanti för det läsår som startar på hösten år 2. GR:s Utbildningsgrupp beslutar om regionalt ekonomiskt åtagande (s k regional garanti) avseende vissa specifika gymnasieutbildningar som bedöms vara strategiskt viktiga för regionen och som uppvisar låg beläggning, vilket medför höga kostnader per elevplats. Kommuner som bedriver utbildningar av ovannämnt slag och som önskar regional garanti för dessa skall senast den förste april året innan den regionala garantin önskas träda i kraft ansöka om regional garanti för dessa utbildningar. Ansökan ställs till GR:s Utbildningsgrupp och ska innehålla uppgift om antal platser, kostnad per plats, samt beläggning de tre senaste åren. Innan beslut om regional garanti fattas av GR:s Utbildningsgrupp remitteras ärendet till de intressenter som GR:s Utbildningsgrupp bedömer viktiga för sitt ställningstagande. Efter inkomna synpunkter från dessa intressenter fattar GR:s Utbildningsgrupp, GR:s Förbundsstyrelse och de i samverkansområdet ingående kommunerna beslut om regional garanti enligt samma demokratiska princip som gäller för beslut om interkommunala ersättningar inom samverkansområdet. Detta innebär att GR:s Förbundsstyrelse rekommenderar samverkanskommunerna att följa de beslut i rubricerat ärende som fattats av GR:s Utbildningsgrupp. De eventuella kostnader som uppkommer som en konsekvens av de beslut som enligt denna modell fattats av respektive i samverkansområdet ingående kommun bestrids enligt samma kostnadsfördelningsprincip som tillämpas avseende den medlemsavgift som GR:s medlemskommuner erlägger för medlemskap i Göteborgsregionens kommunalförbund. Samtliga beslut om regionala garantier omprövas årligen. Tidplan för beslutsprocessen kring samverkansavtalet anges i bilaga (bilaga 3). De gymnasieskolor i de kommuner som arrangerar utbildningar som ges denna regionala ekonomiska garanti förbinder sig att fortlöpande till GR:s Utbildningsgrupp redovisa de kvalitetsmässiga resultaten av dessa utbildningar samt att särredovisa de ekonomiska aspekterna på utbildningarna. Om GR:s Utbildningsgrupp bedömer att kvalitetsbrister föreligger och / eller kostnaderna är för höga i någon del av det utbildningsutbud som omfattas av denna regionala garanti förbinder sig den kommun där dessa brister anses föreligga att bereda GR:s Utbildningsgrupp möjligheten att i den aktuella kommunen redovisa sin ståndpunkt. 3

4 Berörd kommun förbinder sig att i GR:s Utbildningsgrupp redovisa de åtgärder som beslutas vidtas för att eliminera de påtalade bristerna, vilka ska godkännas och följas upp av GR:s Utbildningsgrupp. Kostnaden för den regionala garantin, dvs för de obesatta platserna, tas fram genom att kostnaden per elev beräknas på fylld grupp. I samband med fastställandet av organisationen för grenar i år 2 bestäms av Utbildningschefsgruppen gruppstorlek på respektive utbildning, baserat dels på ett snitt för de senaste tre åren (anges i ansökan) dels på befintligt antal sökande. För utbildningar som omfattas av regional garanti fr o m år 1 fastställer Utbildningsgruppen gruppstorlek. Beloppet som avser regional garanti fås genom att multiplicera elevstyckkostnaden med antalet obesatta platser. Detta belopp fördelas på de i samverkansavtalet ingående kommunerna efter deras invånarantal Beviljad regional garanti redovisas i bilaga Särskilda verksamheter reglerade genom detta avtal Estetiska programmets nationella gren/inriktning musik Under år 99/00 har det estetiska programmets nationella musikgren på försök öppnats för alla elever i samverkansområdet. De aktuella kommunerna Göteborg, Härryda, Kungsbacka och Mölndal är skyldiga att ta emot elever från kommuner som ingår i samverkansavtalet. Det står elev fritt att söka anordnande skola inom regionen och hemkommunen är bunden att bestrida kostnader enligt regionens överenskomna prislista. Kommunerna ska planera för en oförändrad organisation under försöksperioden. En av GR tillsatt arbetsgrupp, bestående av representanter från anordnande kommuner, samordnar principer för profilering och för testning i samband med intagning. Anordnande kommuner ansvarar för uppföljning och utvärdering efter försöksperioden samt har att lägga förslag om eventuell fortsättning. Denna verksamhet kommer att fortsätta även år 00/01 under förutsättningen att försöket utfaller väl. Avhopp till individuellt program vid studier i annan kommun I enlighet med försöksverksamhet som pågår sedan hösten 1998 gäller, beträffande gällande lagregel om att elev ska hänvisas till hemkommun vid avhopp efter gällande avstämningsdatum, följande: Varje fall prövas individuellt med utgångspunkt från elevens önskemål och eleven ges rätt att stanna kvar på individuellt program i utbildningskommunen terminen ut. Betalningsansvar för kommuner vid elevflytt mellan kommuner I enlighet med försöksverksamhet som pågår sedan hösten 1998 gäller, beträffande en situation som inte ekonomiskt regleras genom skollagen, att elev har rätt att fullfölja påbörjad utbildning i annan kommun i samverkansområdet enligt följande exempel: En elev flyttar mellan två kommuner i Göteborgsregionen. Båda kommunerna anordnar själva, eller genom samverkansavtal, den utbildning eleven påbörjat. Eleven väljer att gå kvar i den f d 4

5 hemkommunen eller därmed jämställd kommun enligt samverkansavtalet. Den nya hemkommunen påtar sig betalningsansvar tills eleven fullgjort utbildningen. Intagning till gren/inriktning samt gren/inriktningsgaranti Varje kommun, som så önskar, beslutar om att inrätta gren/inriktningsgaranti. Detta ska meddelas GR senast 1 april. Samverkansavtalet gäller generellt från år ett. Om en utbildning ska omfattas först från år två, måste detta tydligt framgå av bilaga 1 i avtalet. Vid val till gren/inriktning i år två måste dock likvärdighet vid intagning gälla för alla elever inom samverkansområdet. Gemensamt kursutbud I syfte att underlätta för elever att erhålla individuella val, erbjuds genom försöksverksamhet möjlighet att välja ur ett gemensamt kursutbud, i de fall då kurs annars inte kan anordnas i hemkommunen. Varje gymnasieskola kan vara anordnare av sådana kurser och har formellt ansvar för planering, genomförande, uppföljning och ekonomi enligt självkostnadsprincipen. I enlighet med under 99/00 bedriven försöksverksamhet ska gemensam kurs förläggas på central plats under kvällstid. GR ansvarar för uppföljning och utvärdering efter försöksperioden samt har, att, tillsammans med kommunerna, lägga förslag om eventuell fortsättning. 7. Avsiktsförklaring avseende ökad rörlighet för skolans personal Ett perspektiv som ska beaktas vid utformandet av de villkor som ska ingå i samverkansavtalet avser regionens skolledares, lärares och övrig personals, inom det kommunala skolväsendet, förutsättningar att beviljas tjänstledighet för arbete i annan kommun inom Göteborgsregionens kommunalförbund. I samverkansavtalet bör tydligt slås fast, att denna grupp ges generösa möjligheter att, utan restriktioner, tillfälligt byta arbetsplats för verksamhet i annan kommun inom samverkansområdet. Denna rörlighet ska uppmuntras av arbetsgivare inom regionen och om utfallet av denna tjänstgöring i annan kommun är gott kan detta ligga till grund för premiering av den enskilde och därigenom positivt påverka dennes anställningsförhållanden. Denna fråga bör utvecklas och hanteras av en arbetsgrupp, där GR Utbildning, i samråd med regionens personalchefer och förvaltningschefer inom utbildningsområdet, utformar sammansättningen av densamma. 8. Uppföljning De kommuner som omfattas av detta samverkansavtal förbinder sig att till GRs Utbildningsgrupp årligen redovisa elevströmmarna efter fullföljd gymnasieutbildning. Detta i syfte att över tid och i samverkan / dialog kommunerna emellan skapa ett så relevant gymnasieutbildningsutbud som möjligt. 9. Formalia Avtalsperiod Avtalet avser verksamheten år 2000/01. 5

6 Kommande eventuella regeringsbeslut Innehållet i samverkansavtalet för år 2000/01 kan påverkas av av regeringen ännu inte beslutade förändringar i gymnasieskolans programstruktur. Force majeure Om fullgörande av åtagande från anordnande kommuns sida förhindras av omständigheter som kommunen ej kan råda över såsom arbetskonflikt, eldsvåda, krig mm är den anordnande kommunen inte ansvarig för skada eller förlust som därigenom kan uppkomma för motparten. Godkännande Föreliggande avtal ska efter godkännande i kommunen, undertecknat och tillsammans med kopia av beslut i nämnd/styrelse, senast 30 november 1999 vara GR tillhanda. För Ale kommun För Alingsås kommun För Göteborgs kommun För Härryda kommun 6

7 För Kungsbacka kommun För Kungälvs kommun För Lerums kommun För Lilla Edets kommun För Mölndals kommun För Partille kommun 7

8 För Stenungsunds kommun För Tjörns kommun För Öckerö kommun 8