Kommunalförbundet GR Gymnasieavtal 2011/ /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunalförbundet GR Gymnasieavtal 2011/ /"

Transkript

1 Förslag till Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen år 2011/ / Bakgrund och motiv Bakgrund och motiv till avtalet återfinns i bilaga 1, vilken även innehåller förklaringar och förtydliganden jämte referenser till de regionalpolitiska utbildningsmålen och beskrivning av fördelarna med ett öppet utbildningslandskap. I bilaga 2 och 3 finns checklistor inför anmälan av nya gymnasieutbildningar till samverkansavtalet. I bilaga 4 anges tidplanen för utbildningar inom samverkansavtalet. 2. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö, vilka ingår i Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) antagnings- och samverkansområde. 3. Avtalets innehåll Parterna enas om att avtalskommunerna utgör samverkansområde vad avser antagning till samtliga nationella program och nationella inriktningar samt särskilda varianter som erbjuds inom Göteborgsregionen inom gymnasieskolan oavsett om utbildningen anordnas i elevens hemkommun eller inte. Inriktningar kan enligt gymnasieförordningen starta år 1, 2 eller 3 och samverkansavtalet omfattar samtliga inriktningar. Inriktningar som kan starta i år 1 (estetiska programmet, hantverksprogrammet, industritekniska programmet och naturbruksprogrammet, Förordning (2010:235)) omfattas av den gemensamma antagningen. Efter att elev antagits till ett nationellt program via gymnasieantagningen, antar kommunen eleven till inriktning som startar i år 2 eller 3 och registrerar därefter dessa elever i det regionala systemet för antagning, Indra. Kommun kan besluta om och meddela gymnasieantagningen om inriktningsgaranti ska gälla. Samverkansavtalet reglerar även det fjärde året på teknikprogrammet. Samverkansavtalet gäller också de platser som medlemskommunerna erbjuder som gruppbaserade regionalt sökbara utbildningar inom programinriktat individuellt val och inom yrkesintroduktion, som en del av de fem nationella introduktionsprogrammen. Vilka dessa utbildningsplatser är anges årligen i en lista per kommun, vilket publiceras på GR Utbildnings webbplats för gymnasiesamverkansavtalet samt på Gymnasieantagningens webbplats. Elevens möjlighet att genomföra ett introduktionsprogram, som inte omfattas av avtalet, i annan kommun än hemkommunen bygger på separata avtal mellan berörda kommuner. Avtalet, som är fyraårigt, bygger på innehållet i skollagen och gymnasieförordningen vilka reglerar; dels elevernas rättigheter att erbjudas utbildning på de nationella programmen, dels elevernas rätt att tas emot som sökande till dessa utbildningar, dels kommunernas skyldighet att erbjuda och ta emot elever på utbildning inom de nationella programmen, 1

2 dels möjlighet/skyldighet att erbjuda och ta emot elever inom programinriktat individuellt val och inom yrkesintroduktion. Hemkommunen ansvarar för att alla behöriga ungdomar erbjuds ett allsidigt urval av nationella program och nationella inriktningar antingen i hemkommunen eller via detta samverkansavtal. Introduktionsprogram Medlemskommuner kan årligen anmäla gruppbaserade utbildningsvägar inom programinriktat individuellt val (PRIV) och yrkesintroduktion som regionalt sökbara inom samverkansavtalet. De platser, som regleras i detta avtal, är regionalt sökbara för att; dels utveckla kvaliteten inom PRIV och yrkesintroduktion, dels kraftsamla kring särskilda kompetenser. Definition av PRIV-utbildning Med PRIV menas en sökbar utbildning med särskilda förkunskapskrav inriktat mot ett yrkesprogram. Syftet med utbildningen ska vara att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett yrkesprogram och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det programmet. Utbildningen inrättas i förväg och utbildningens innehåll är fastlagt innan eleven söker utbildningen. Utöver bestämmelser om mottagande ska även bestämmelser om urval och antagning tillämpas. Utbildningen kan också anordnas för enstaka elever som integreras i klasser på nationella program. Erbjudandet gäller i mån av plats. Utbildningen kan också erbjudas via ett samverkansavtal. I detta samverkansavtal anges ovan, vilka platser som avtalet gäller. Definition av Yrkesintroduktion Med Yrkesintroduktion menas yrkesinriktad utbildning för etablering på arbetsmarknaden eller vidare studier. Syftet med utbildningen ska vara att eleven ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för eleven att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett nationellt yrkesprogram. Utbildningsanordnaren kan på förhand organisera utbildningen med givna kurspaket för att skapa tydliga och sökbara studievägar med yrkesinriktning för eleverna. Utbildningen får erbjudas för en grupp elever och kan då erbjudas genom samverkansavtal. Om urval behöver göras till de gruppbaserade regionalt sökbara platserna bör motsvarande bestämmelser gälla som för de nationella programmen. Den kommun som anmäler en utbildningsväg inom PRIV och yrkesintroduktion som sökbar ska, senast förste april året innan utbildningsvägen görs regional, anmäla, dels utbildningsvägen genom en beskrivning av innehållet, dels hur många utbildningsplatser som är regionalt sökbara. Utbildningsvägen ska kvalitetssäkras (bilaga 3) genom att beskriva de insatser som görs för att eleven ska kunna genomföra utbildningen på ett tillfredsställande sätt i annan kommun än hemkommunen. Ett förslag till prisbild för utbildningsvägen ska presenteras. Rapportering Rapportering av ändrad studieväg eller avbrott sker, via en databas kopplad till det regionala antagningssystemet Indra, till hemkommunen, som har att uppfylla det kommunala informationsansvaret. 2

3 Urval vid frisök Via det nationella frisökssystemet kan en elev studera i annan kommun i hela landet. Detta innebär att först när elever från samverkansområdet är placerade har frisökande elever rätt att bli antagna till återstående lediga platser och hemkommunen är då skyldig att betala. Detta gäller antagningen till år ett såväl som till år två och tre. Ändring i gällande avtal Innehållet i och formen för den samverkan som föreslås i detta avtal kan komma att ändras under avtalsperioden med anledning av eventuella nationella förändringar i tillämpliga lagar och förordningar. Innehållet bygger på den av regeringen antagna propositionen 2008/2009:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan. Om någon större förändring av den kommande gymnasieskolan skulle ske innan avtalsperiodens inledande förlängs samverkansavtalet med ytterligare ett år. Övriga samverkansavtal på gymnasieskolenivå Gymnasiesärskolan regleras i separat avtal mellan kommunerna och GR. Gymnasieskolans naturbruksprogram regleras genom särskilt samverkansavtal mellan 12 av kommunerna och Västra Götalandsregionen, som är huvudman för dessa utbildningar. Kungsbacka har samverkansavtal kring naturbruksprogrammet med Region Halland. Gymnasial lärlingsutbildning och utbildning på entreprenad Gymnasial lärlingsutbildning är en alternativ väg att genomföra ett nationellt program på. Lärlingsutbildningen i sin helhet är därför en del i samverkansavtalet och samma villkor gäller för antagning till en lärlingsutbildning som för en skolförlagd utbildning. Utbildning på entreprenad förekommer inom samverkansavtalet gällande ämnen och kurser inom det så kallade Gemensamma gymnasiet, där kurser kan studeras vid udda tider med elever från olika kommuner och skolor samlade i en grupp under ledning av en lärare. Denna verksamhet kan inom avtalet användas för att erbjuda t ex individuella val eller andra ämnen och kurser som ingår i elevens studieplan. 4. Samverkansformer Samråd kring berörda utbildningar De lokala initiativen ligger till grund för det samlade regionala gymnasieutbudet. Samverkan sker genom samråd och möten på politiker- och/eller tjänstemannanivå. Samarbetet omfattar antagning av elever inom det gemensamma antagningsområdet. Dimensionering Avseende förändringar av utbildningsutbudet ansvarar och beslutar den enskilda kommunen. Utbildningsanordnaren beslutar i enlighet med skollagen och i samråd med GRs politiska styrgrupp för utbildning, Utbildningsgruppen, om förläggning och dimensionering av de utbildningar som man är huvudman för. Gymnasieskolans roll för nationell och regional kompetensförsörjning regleras i skollagen. Utbildningsgruppen ska i enlighet med fastställda regionalpolitiska utbildningsmål, långsiktigt säkerställa ett kvalitativt utbildningsutbud tillgängligt för alla elever i alla delar av regionen och därmed motverka segregation skolor och elever emellan. Utbildningsgruppen kan lägga fram ett övergripande dimensioneringsförslag för medlemskommunerna att ta ställning till. 3

4 Elevens fria val ska vara vägledande för dessa dimensioneringsbeslut. Utbildningsgruppens uppgift i detta sammanhang blir att balansera elevens behov, lokala och regionala utvecklingsperspektiv. Utbildningsgruppen har vidare i denna roll uppgiften att stimulera regionens utbildningsanordnare att utveckla ett utbud som motsvarar individens såväl som samhällets behov. Samtliga medlemskommuner har ett ansvar för att följa den regionala demografiska utvecklingen/elevutvecklingen. I samband med den avstämning, som sker årligen den förste april, ska också demografiska prognoser tas fram och värderas, samt handlingsplaner avseende respektive kommuns dimensionering, med anledning av dessa prognoser, diskuteras. Med utgångspunkt i denna planprocess föreläggs sedan Utbildningsgruppen ett förslag som inte bara presenterar planerat utbildningsutbud utan också planerad dimensionering med hänsyn till denna demografiska utveckling. GRs förvaltningschefer på utbildningsområdet, Utbildningschefsgruppen, genomför årliga samråd i oktober månad med utgångspunkt från erfarenheterna av avslutad antagning och med statistik avseende elevutveckling och sökmönster som underlag. Ett regionalt perspektiv anläggs då på dimensioneringen av antalet platser inom befintliga program inför kommande antagning. Samtliga kommuner ska, utifrån befintligt samlat antal platser i regionen, på resp program enas om en ökning resp minskning i regionen som helhet inför antagningsarbetet som startar förste december samma år. Justering av organisationen kan ske i enlighet med fastlagd tidplan för gymnasieantagningen. Elevens förstahandsval ska, i så stor utsträckning som möjligt, tillgodoses vad gäller valt program. Samråd med fristående huvudmän För att den regionala dimensioneringen ska kunna säkra att elevens förstahandsval kan tillgodoses, bör samråd i olika former ske med fristående huvudmän. Samråd med berörda parter på arbetsmarknaden Varje kommun ansvarar för att samråd sker enligt lag och förordning med berörda arbetsmarknadsparter vid start av ny utbildning samt i samband med dimensionering av antalet platser på utbildningen. Vid behov sker också regionala samråd med berörda arbetsmarknadsparter, särskilt för att säkerställa att kravet på APL - arbetsplatsförlagt lärande, kan uppfyllas inom den regionala arbetsmarknaden. I den mån det regionala verktyget Praktikplatsen.se kan användas för att skapa överblick ska detta prioriteras. Utbildningsutbud Sådana förändringar som berör en eller flera i samverkansområdet ingående kommuner, ska i god tid, senast den förste april året innan utbildning startar, innan de beslutas och genomförs föregås av information till och samråd med Utbildningschefsgruppen och Utbildningsgruppen (bilaga 2 och 3). Detta i syfte att ge samtliga i samverkansområdet ingående kommuner möjlighet att via Utbildningsgruppen lägga synpunkter på de planerade förändringarna innan dessa beslutas och genomförs. Om Utbildningsgruppen finner den föreslagna förändringen olämplig från ett regionalpolitiskt utbildningsperspektiv förbinder sig den kommun där förändring av detta slag föreslås, att bereda Utbildningsgruppen möjlighet att i den aktuella kommunen redovisa sin ståndpunkt innan beslut om förändring fattas i aktuell kommunal nämnd eller styrelse. 4

5 Antagning till gymnasieskolan Antagningsorganisationen inom samverkansområdet är gemensam för de kommuner som ingår i samverkansområdet och har GR som huvudman. Beslut om antagning fattas av Utbildningsgruppen, som dessutom är regional antagningsnämnd. Utbildningsgruppen är ansvarig för antagningen till de utbildningar som genomförs i antagningsområdets kommuner. Samråd sker dessförinnan med samverkansområdets förvaltningschefer på utbildningsområdet eller av dessa utsedda. Samråd sker också vid andra tillfällen under året då behov finns. Elev söker till program och anger samtidigt vilken skola eleven vill genomföra sin utbildning i. Eleven prövas sedan på sitt val. Urvalet till programmet sker enligt gymnasieförordningen. Om eleven inte tas in på programmet på den skolan, prövas eleven på nästa val i ordningen. Information om utbildningar Kommunerna har ett gemensamt ansvar för information till elever och föräldrar samt övriga berörda om de utbildningar som avses i avtalet. Denna information ges såväl kommunalt som regionalt via exempelvis informationsskriften Vad ska jag välja?, tidskrifterna Ett23 och Sju89, utbildningsmässan Gymnasiedagarna samt Gymnasieantagningens och GR Utbildnings webbsidor på Internet. Detta samlade utbildningsutbud, som bygger på elevernas fria val, kommuniceras årligen med arbetsmarknadens organisationer. 5. Utbildningarnas kvalitet Checklista Innan en utbildning, som ska omfattas av avtalet, startas ska ett antal uppgifter redovisas till GR som underlag för samråd i Utbildningsgruppen och Utbildningschefsgruppen. Dessa uppgifter är sammanställda enligt två checklistor (bilaga 2 och 3). Uppgifterna ska redovisas till GR senast den förste april året innan utbildningen startar. Överlämning Kommunerna ska verka för att relevant kommunikation kommer till stånd vid övergång från grundskola och introduktionsprogram till nationellt program i gymnasieskola. Överlämning kan ske på många sätt såväl i blankettform som genom möten mellan avlämnande och mottagande enhets personal. För de enheter som inte har en egen överlämningsblankett finns en gemensamt framtagen blankett. Kontaktperson för frågor kring överlämning ska för varje enhet anges i GRs gemensamma it-system. För att säkra kvaliteten i överlämningen ska årliga uppföljningsdiskussioner ske i utbildningschefsgruppen med syftet att kontinuerligt utveckla arbetsformerna och resultatet av överlämningen. Genom en väl genomförd överlämning ska eleven ges goda möjligheter att fortsätta och slutföra sin utbildning. Regional uppföljning / utvärdering / utveckling De regionalpolitiska utbildningsmålen och samverkansavtalet för gymnasieskolan utvärderas och följs upp regelbundet. Denna verksamhet ska samverka med den forskning på området, som bedrivs av olika aktörer. Dessa resultat appliceras på GRs samtliga samverkansavtal. Resultatet av uppföljnings-, utvärderings- och utvecklingsarbetet presenteras fortlöpande bland annat via GRs webbsida på Internet, vilket ökar tillgängligheten för politiker, ledare och skolpersonal och inte minst för föräldrar och elever. Om Utbildningsgruppen bedömer att kvalitetsbrister föreligger i någon del av det utbildningsutbud som detta samverkansavtal omfattar, förbinder sig den kommun där dessa brister anses föreligga att bereda Utbildningsgruppen möjlighet att i den aktuella kommunen redovisa sin ståndpunkt. Om 5

6 berörd kommun vidimerar framförd kritik förbinder sig kommunen att i Utbildningsgruppen redovisa de åtgärder som beslutas vidtas för att eliminera de kvalitetsbrister som påtalats av Utbildningsgruppen. Lokal uppföljning / utvärdering Medlemskommunernas egna uppföljningar och sammanställningar av resultat och kvalitet utgör ett viktigt underlag för den regionala redovisningen. En del bör fokusera på ett regionalt gymnasieskoleperspektiv, vilken redovisas årligen i Utbildningsgruppen. Underlaget ska på ett enkelt sätt kunna nås av samtliga medlemskommuner, t ex via webbaserad publicering. Avstämningsdatum Rapportering ska ske från utbildarkommun till hemkommun per 15 oktober och 15 april eller så snart möjligt angående; dels elever som bedöms ha påtagliga studiesvårigheter, dels elever som behöver fler än tre år för att avsluta sina studier, dels vid programbyte eller avbrutna studier. Informations- / uppföljningsansvar för ungdomar under 20 år Enligt Skollagen är varje kommun skyldig att erbjuda gymnasieutbildning i form av introduktionsprogram för de ungdomar som inte tagits in till nationellt program i gymnasieskolan. Detsamma gäller för dem som tagits emot på ett nationellt program i gymnasieskolan, men som lämnat utbildningen. Kommunen är skyldig att löpande hålla sig informerad om hur ungdomarna är sysselsatta; i utbildning, arbete eller arbetsmarknadsåtgärd. För att kommunerna ska kunna fullgöra sitt ansvar finns kommungemensamma rutiner och ett gemensamt IT-stöd (GRUUS Göteborgsregionens ungdomsuppföljningssystem). Kommunerna förbinder sig att följa dessa rutiner och att verka för att fristående gymnasieskolor inom den egna kommunen gör likaledes. För att samarbetet ska fungera fullt ut krävs att kommunerna nogsamt uppfyller sina åtaganden gentemot ungdomarna och mot sina samarbetsparter. Varje kommun ansvarar för att utse kontaktperson för ovanstående rapportering samt informerar övriga kommuner om vem som är utsedd. Information om utsedd kontaktperson ska också finnas på GRs webbplats. 6. Ekonomiska förutsättningar Prislista Interkommunala ersättningar betalas i enlighet med en för GR gemensam prislista. Överenskommelsen om interkommunala ersättningar för de i samverkansavtalet ingående utbildningarna utgör en del av samverkansavtalet. Samverkansavtalet reglerar interkommunal ersättning även för särskilda varianter (om detta inte regleras nationellt) och profileringar samt för vissa utbildningar inom introduktionsprogrammen. Alla extra kostnader för hemkommunen ska vara väl kända innan eleven väljer utbildning. Prislistan, som är baserad på bokslutsuppgifter, löper kalenderårsvis och revideras årligen i samband med att utbildningsutbudet revideras. För studier som är av väsentligt mindre omfattning än heltid kan reducerat pris utgå. Elevs rätt att utöka sina studier på ett yrkesprogram för grundläggande högskolebehörighet Elev äger enligt gymnasieförordningen rätt att utöka det yrkesprogram som eleven antagits till med ytterligare 300 poäng i svenska och engelska för grundläggande högskolebehörighet. 6

7 Anordnarkommunen har rätt att debitera hemkommunen för denna kostnad enligt reglering i den interkommunala prislistan. Utbildning i kombination studier/idrott Utbildning i kombination studier/idrott följer prislistan för interkommunala ersättningar i GR och enligt samma rutiner som övriga utbildningar i samverkansområdet (om detta inte regleras nationellt). Extra tillägg för utbildningar med regional elitnivå kan debiteras av kommunen. Förutsättningarna är att kommunen i så fall har slutit avtal om dessa platser på elitnivå med respektive regionalt förbund. Avstämningsdatum Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering två gånger per år i anslutning till avstämningsdatum den 15 oktober och den 15 februari. Studieavbrott eller byte av studieväg För elev som avbryter studierna före avstämningsdatum respektive termin debiteras hemkommunen ingen kostnad. För elev som avbryter studierna efter avstämningsdatum erlägger hemkommunen hela terminsbeloppet. Detta gäller även elev som byter program. Resor Elevs hemkommun svarar för kostnaden för resor mellan bostad och skola och/eller eventuellt inackorderingstillägg. Kostnader för utbildning förlagd på annan plats eller annan tid än ordinarie skoltid bekostas av anordnande kommun. Elever i behov av särskilt stöd Om elev har specifika, individuella behov av extrastöd och/eller resurser ska utbildarkommunen kontakta hemkommunen för inhämtande av hemkommunens godkännande innan extra kostnader faktureras. Hemkommunen betalar den faktiska kostnaden. Ansvarsförsäkring Kostnader för reguljär ansvarsförsäkring hanteras så att utbildarkommun tecknar ansvarsförsäkring för elev för vilken det utgår interkommunal ersättning. Investeringar För investeringskostnader ansvarar anordnande kommun. 7. Regional garanti Medlemskommunerna garanterar gemensamt vissa regionalt strategiska utbildningars genomförande. GRs Utbildningsgrupp beslutar om regionalt ekonomiskt åtagande, s k regional garanti, avseende vissa specifika gymnasieutbildningar som bedöms vara strategiskt viktiga för regionen och som uppvisar låg beläggning, vilket medför höga kostnader per elevplats. Vidare ska utbildningen vara unik i så motto att den endast anordnas på en skola i Göteborgsregionen. Regional garanti kan också beviljas om en utbildning är under uppbyggnad och har en tydlig profilering mot lokal/regional avnämare. Samtliga medlemskommuner ska bedöma utbildningen som strategiskt viktig. Huvudmannen står då för investeringar. Kommuner som bedriver utbildningar av ovan nämnt slag och som önskar regional garanti för dessa ska senast den förste april året innan den regionala garantin önskas träda i kraft ansöka 7

8 om regional garanti för dessa utbildningar. Ansökan ställs till GRs Utbildningsgrupp och ska innehålla uppgift om antal platser, kostnad per plats, gjorda informations- och marknadsföringsinsatser. Utbildningen har krav på återkommande investeringar och har ett dokumenterat väl utvecklat samarbete med lokalt/regionalt näringsliv. För att öka elevantalet ska utbildningen kontinuerligt marknadsföras och informeras om. Kostnadsfördelningsprincipen är den att medlemskommunerna gemensamt beslutar om gruppstorlek för den berörda utbildningen. Kostnadstäckning ges för icke belagda platser enligt GRs vedertagen fördelningsmodell baserad på kommunernas folkmängd. Beviljande av regional garanti gäller på årsbasis för varje utbildningsomgång och omprövas årligen utifrån de kriterier som gäller enligt ovan. Elev, som tagits in på inriktning som omfattas av regional garanti, garanteras att slutföra sin utbildning inom vald inriktning. Beviljande av regional garanti föregås av en presentation av en prognos från utbildarkommunen i god tid innan utbildningen startar. Utbildningschefsgruppen beslutar om att bevilja regional garanti för en utbildning. Avstämningar av antal elever och kostnadsfördelningen sker årligen 15 oktober respektive 15 februari innan debitering sker. För planerad ny utbildning med regional garanti gäller att utbildarkommunen lägger fram förslag kring utbildning senast förste april året innan utbildningen planeras starta. Underlaget ska följa checklistan (bilaga 2) samt kompletteras med uttalande från berörd branschorganisation eller liknande. Om inte samtliga medlemskommuner är eniga om att bevilja regional garanti kan utbildarkommunen ändå starta utbildningen, men då med egen finansiering. 8. Särskilda verksamheter reglerade genom detta avtal Betalningsansvar vid elevflytt mellan kommuner Elev har rätt att fullfölja påbörjad utbildning i annan kommun i samverkansområdet enligt följande exempel: En elev flyttar mellan två kommuner i samverkansområdet. Båda kommunerna anordnar själva, eller genom samverkansavtal, den utbildning eleven påbörjat. Eleven väljer att gå kvar i den f d hemkommunen eller därmed jämställd kommun enligt samverkansavtalet. Den nya hemkommunen påtar sig då betalningsansvar tills eleven fullgjort utbildningen. Gemensamma Gymnasiet (gemensamt kursutbud) I syfte att underlätta för elev att erhålla individuella val och i de fall ämne/kurs inte anordnas i hemkommunen erbjuds möjlighet för eleven att välja ur ett gemensamt kursutbud. Varje gymnasieskola kan vara anordnare av sådana kurser och har formellt ansvar för planering, genomförande, uppföljning och ekonomi enligt självkostnadsprincip. Gemensam kurs ska förläggas på central plats i samverkansområdet under kvällstid, helger och/eller ferier om inte andra omständigheter talar för en för eleven bättre lösning. Kurser kan även erbjudas med inslag av distansstudier. GRs administrativa verktyg för Gemensamma Gymnasiet ska användas för att kvalitetssäkra verksamheten. 8

9 9. Idé- och erfarenhetsutbyte för skolans personal Göteborgsregionens samlade kompetens på utbildningsområdet tas tillvara genom ett intensivt idé- och erfarenhetsutbyte på olika nivåer. Inom gymnasieskolan främjas detta genom gemensam kompetensutveckling kring aktuella frågor i GR Utbildnings regi, erfarenhetsutbyte i regional nätverksform kring t ex kvalitetsfrågor, ledarskap, utvecklingsarbete, omvärldsbevakning och lobbyverksamhet. Sambruk inom det gemensamma gymnasiet, bidrar till att personal i annan kommun kan anlitas för utbildningar av längre eller kortare karaktär. 10. Formalia Avtalsperiod Avtalet avser verksamheten år 2011/ /2015, med möjlighet att komplettera avtalet årligen. Tvister Tvist i anledning av detta avtal löses i första hand genom lokala förhandlingar. Om parterna inte kommer överens sker medling genom GR. Force majeure Om fullgörande av åtagande från anordnande kommuns sida förhindras av omständigheter som kommunen ej kan råda över såsom arbetskonflikt, eldsvåda, krig m.m. är den anordnande kommunen inte ansvarig för skada eller förlust som därigenom kan uppkomma för motparten. Godkännande Föreliggande avtal ska efter godkännande i kommunen, undertecknat och tillsammans med kopia av beslut i nämnd/styrelse, senast 31 augusti 2010 vara GR tillhanda. För Ale kommun förtydligande För Alingsås kommun förtydligande För Göteborgs kommun förtydligande 9

10 För Härryda kommun förtydligande För Kungsbacka kommun förtydligande För Kungälvs kommun förtydligande För Lerums kommun förtydligande För Lilla Edets kommun förtydligande För Mölndals kommun förtydligande För Partille kommun förtydligande 10

11 För Stenungsunds kommun förtydligande För Tjörns kommun förtydligande För Öckerö kommun förtydligande 11

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2013/ /2015

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2013/ /2015 Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2010/2011 2011/2013 löper vidare för de elever som påbörjat en utbildning i

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 2002/ /2006

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 2002/ /2006 Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 2002/2003-2005/2006 1. Bakgrund och motiv Bakgrund och motiv till detta avtal återfinns i bilaga 5 (GRs förbundsstyrelses ärende

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 2002/2003

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 2002/2003 Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 2002/2003 1. Bakgrund Inom GR finns sedan 1997 ett avtal gällande gymnasiesamverkan inom Göteborgsregionens intagningsområde

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen år 2015/ /2019

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen år 2015/ /2019 i Göteborgsregionen år 2015/2016 2018/2019 1. Bakgrund och motiv Bakgrund och motiv till avtalet återfinns i bilaga 1, vilken även innehåller förklaringar och förtydliganden jämte referenser till Utbildningsgruppens

Läs mer

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 Förslag till Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

Avtal kring regionala utbildningar inom vuxnas lärande i Göteborgsregionen - Etapp 3.4 (utbildningar som startar våren 2009)

Avtal kring regionala utbildningar inom vuxnas lärande i Göteborgsregionen - Etapp 3.4 (utbildningar som startar våren 2009) Avtal kring regionala utbildningar inom vuxnas lärande i Göteborgsregionen - Etapp 3.4 (utbildningar som startar våren 2009) 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

Avtal för samverkan inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen 2005/2006 Etapp 2

Avtal för samverkan inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen 2005/2006 Etapp 2 Avtal för samverkan inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen 2005/2006 Etapp 2 Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och dess tretton medlemskommuner. Avtal i

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieskolan

Samverkansavtal för gymnasieskolan Samverkansavtal för gymnasieskolan Syfte Samverkansavtalet grundas på en gemensam strävan att genom utökad samverkan erbjuda alla elever som bor i de avtalsslutande kommunerna ett likvärdigt och attraktivt

Läs mer

Då den gemensamma gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden upphörde 2014-06-30 ändras förutsättningarna för samverkan mellan Lysekil och Sotenäs.

Då den gemensamma gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden upphörde 2014-06-30 ändras förutsättningarna för samverkan mellan Lysekil och Sotenäs. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2014-09-30 Förvaltning: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Handläggare: Pia Alhäll Telefon: 0523-61 32 90 E-post: pia.alhäll@lysekil.se SAMVERKANSAVTAL

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner

Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner 2009-07-01 2013-06-30 Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner 2009-07-01 2013-06-30

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015-2016--2018-2019

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015-2016--2018-2019 KOMMUNALFÖRBUNDET GR MISSIV Utbildningschefsnätverket 2014-04-11 ÄRENDE 1 Till Utbildningschefsnätverket Förslag till Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015-2016--2018-2019 Ett

Läs mer

Sammanträde med Utbildningsnämnden

Sammanträde med Utbildningsnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 10 juni 2014, kl. 17.00. Plats: Kungsgatan 9, nämndsammanträdesrummet Sunnerö. Förmöten kl. 16.00: Alliansen samlas i förvaltningens

Läs mer

Avtal kring svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgsregionen, Etapp 1

Avtal kring svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgsregionen, Etapp 1 Förslag till Avtal kring svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgsregionen, Etapp 1 1. Avtalsparter Avtalets parter är Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och följande medlemskommuner: Ale,

Läs mer

Sammanträde med Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträde med Utbildningsnämndens arbetsutskott Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid: Tisdagen den 3 Juni 2014, kl. 13.00 Plats: Kungsgatan 9, plan 3. Utbildningsförvaltningens konferensrum Information och överläggningar

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Samverkansavtal för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 1(8) Samverkansavtal för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan Syfte Samverkansavtalet grundas på en gemensam strävan att genom utökad samverkan erbjuda alla elever som bor i de avtalsslutande kommunerna

Läs mer

Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning

Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning i Västerbottens län 2011-01- 01 Samverkande kommuner: Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman,

Läs mer

Avtal kring fördjupad regional satsning på vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2012-01-01--2012-12-31

Avtal kring fördjupad regional satsning på vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2012-01-01--2012-12-31 Förslag till Avtal kring fördjupad regional satsning på vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2012-01-01--2012-12-31 1. Avtalsparter Avtalets parter är Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och följande

Läs mer

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen KOMMUNALFÖRBUNDET GR Utbildningsgruppen Göteborg 2 april 2014 Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Onsdag 9 april 2014, kl 13.00-16.00 Plats: GR, Rum Pater Noster Ledamöter Helene Odenjung

Läs mer

Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen

Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen Samverkansavtal Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen 2004-02-02 1 Regionalpolitiska utbildningsmål (sept. 2001) Satsningar på det livslånga lärandet en regional framgångsfaktor Regional

Läs mer

Angående förslag till samverkansavtal för gymnasieutbildning (fritt sök) inom Fyrbodal

Angående förslag till samverkansavtal för gymnasieutbildning (fritt sök) inom Fyrbodal DALS-EDS KOMMUN Frisök Fyrbodal FOKUS-förvaltningen : 2015-12-02 Björn Lindeberg D.nr: 2015-000141 Angående förslag till samverkansavtal för gymnasieutbildning (fritt sök) inom Fyrbodal Bakgrund 2015-07-06

Läs mer

Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och J30\3~Ö^&^ ] gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Tierps kommun

Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och J30\3~Ö^&^ ] gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Tierps kommun I l IPPSALA KOMMUN j 2014-01- 1 6 Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och J30\3~Ö^&^ ] gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Tierps kommun 1% 1 Parter Detta avtal har ingåtts mellan Uppsala

Läs mer

Avtal om gemensamt Antagningskansli för gymnasievalet i Halland

Avtal om gemensamt Antagningskansli för gymnasievalet i Halland Avtal om gemensamt Antagningskansli för gymnasievalet i Halland Syfte Syftet med ett gemensamt kansli för gymnasieantagning i Halland är ökad kvalitet och effektivitet, en ambitionshöjning, i antagningsarbetet.

Läs mer

Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun

Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun 1 Parter Detta avtal har ingåtts mellan Uppsala kommun och Enköpings kommhåi ^0 Parterna är

Läs mer

Introduktionsprogram i gymnasieskolan

Introduktionsprogram i gymnasieskolan UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Introduktionsprogram i gymnasieskolan Nyheter Nya behörighetsregler införs till gymnasieskolans nationella program Fem nya introduktionsprogram införs

Läs mer

Introduktionsprogram i gymnasieskolan

Introduktionsprogram i gymnasieskolan Juridisk vägledning Reviderad december 2013 Mer om Introduktionsprogram i gymnasieskolan Fem introduktionsprogram finns för elever som är obehöriga till de nationella programmen i gymnasieskolan. Introduktionsprogrammen

Läs mer

STÖDMATERIAL. Den individuella studieplanen i gymnasieskolan

STÖDMATERIAL. Den individuella studieplanen i gymnasieskolan STÖDMATERIAL Den individuella studieplanen i gymnasieskolan Den individuella studieplanen i gymnasieskolan Inledning Det här stödmaterialet riktar sig till dig som arbetar med individuella studieplaner

Läs mer

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet HANDLING 2015-08-14 Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet Arbetslöshetssiffrorna är från maj 2015. Öppet maj 15 Skolverkets siffror Andel i regionen Andel i riket Antal

Läs mer

Avtal avseende arbetsplatsförlagd utbildning (APU) för vårdutbildningar på gymnasial nivå

Avtal avseende arbetsplatsförlagd utbildning (APU) för vårdutbildningar på gymnasial nivå Sidan 1 av 6 Förslag 2003-06-12 Avtal avseende arbetsplatsförlagd utbildning (APU) för vårdutbildningar på gymnasial nivå 1 Avtalsparter Vård- och omsorgsverksamheter: - Sahlgrenska universitetssjukhuset

Läs mer

Beslut om regionalt sökbara sfi-utbildningar med prislista och rutiner för praktisk hantering.

Beslut om regionalt sökbara sfi-utbildningar med prislista och rutiner för praktisk hantering. KOMMUNALFÖRBUNDET GR Utbildningschefsgruppen 2011-05-13 Till Utbildningschefsgruppen Förslag till Beslut om regionalt sökbara sfi-utbildningar 2011-07-01-2013-06-30 med prislista och rutiner för praktisk

Läs mer

ReSam - Samverkansavtal avseende vuxenutbildning

ReSam - Samverkansavtal avseende vuxenutbildning ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Bärve Karin Datum 2016-10-19 Diarienummer AMN-2016-0240 Arbetsmarknadsnämnden ReSam - Samverkansavtal avseende vuxenutbildning Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Preliminärantagningen 2017

Preliminärantagningen 2017 Statistik från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2017-04-06 Preliminärantagningen Preliminärantagningen genomförs som en förberedelse inför slutantagningen som sker i juni. Preliminärantagningen ger

Läs mer

Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram

Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Cecilia Fernvall 2016-09-05 UBN-2016-3461 Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram Bakgrund Utbildningsnämnden, som huvudman för introduktionsprogrammen

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg. Bilaga 1

Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg. Bilaga 1 Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg Bilaga 1 INLEDNING Perspektiv Skaraborg För att stärka Skaraborg som en attraktiv och konkurrenskraftig del av Västsverige betonas betydelsen av samverkan

Läs mer

Avtal avseende arbetsplatsförlagd utbildning för vårdutbildningar på gymnasial nivå

Avtal avseende arbetsplatsförlagd utbildning för vårdutbildningar på gymnasial nivå Förslag 030128 Avtal avseende arbetsplatsförlagd utbildning för vårdutbildningar på gymnasial nivå 1 Avtalsparter Vård- och omsorgsverksamheter - Sahlgrenska universitetssjukhuset omfattar följande sjukhus;

Läs mer

Slutantagningen 2017 Statistik

Slutantagningen 2017 Statistik Slutantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april: Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Preliminärantagningen 2017 Statistik

Preliminärantagningen 2017 Statistik Preliminärantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Tid: Torsdagen 31 augusti 2000, kl 14.00-16.30 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Rum Trappen Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, Ordförande Hillevi Ottosson

Läs mer

Interkommunal ersättning för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderåret 2001

Interkommunal ersättning för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderåret 2001 GR UTBILDNING RAPPORT Margaretha Allen 000801 Interkommunal ersättning för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderåret 2001 Under våren 2000 har genomförts ett arbete med att ange förslag till interkommunal

Läs mer

Förlängning av Samverkansavtal för Förskola i Göteborgsregionen

Förlängning av Samverkansavtal för Förskola i Göteborgsregionen Förlängning av i Göteborgsregionen 1. Bakgrund och motiv Skollagen reglerar kommunens skyldigheter och föräldrarnas rättigheter när det gäller förskola. Hemkommunen (folkbokföringskommun) svarar för att

Läs mer

Samverkansavtal Naturbruksutbildning

Samverkansavtal Naturbruksutbildning Parter: Västra Götalandsregionen samt ingående 49 kommuner i VGR (separatavtal) Omfattar naturbruksutbildningar inom gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och uppdragsutbildningar inom

Läs mer

Utdrag ur Skollagspropositionen Prop. 2009/10:165

Utdrag ur Skollagspropositionen Prop. 2009/10:165 Utdrag ur Skollagspropositionen Prop. 2009/10:165 20.4 Behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram Regeringens förslag: För behörighet till ett yrkesprogram ska det krävas godkända betyg i svenska, engelska,

Läs mer

Ekonomifrågor enligt ekonomipolicyn Uppdatering av beslutsattestantförteckning Beslut om löpande uppdateringar av den av nämnden årligen fastställda förteckningen av beslutsattestanter. Attestfrågor enligt

Läs mer

Gymnasial utbildning i Göteborgsregionen

Gymnasial utbildning i Göteborgsregionen Gymnasial utbildning i Göteborgsregionen 216 GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND 1 Författare: Margaretha Allen, margaretha.allen@grkom.se Jenny Sjöstrand, jenny.sjostrand@grkom.se www.grutbildning.se Layout:

Läs mer

Skolverkets tankar om introduktionsprogrammen - Lund 16 juni 2015. Bengt Weidow

Skolverkets tankar om introduktionsprogrammen - Lund 16 juni 2015. Bengt Weidow Skolverkets tankar om introduktionsprogrammen - Lund 16 juni 2015 Bengt Weidow Agenda Elever på programmen Planen för utbildningen Den individuella studieplanen Preparandutbildning Programinriktad individuellt

Läs mer

Fri kvot inom GR. Uppdaterad

Fri kvot inom GR. Uppdaterad Uppdaterad 2012-05-23 Fri kvot inom GR Ett begränsat antal platser (fri kvot) skall avsättas för dem som 1. på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför övriga sökande, eller 2. kommer

Läs mer

Idéskiss för det framtida samarbetet inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen

Idéskiss för det framtida samarbetet inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen 2003-01-23 Vuxenutbildningsgruppen Idéskiss för det framtida samarbetet inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen Bakgrunden Vuxenutbildningen behandlas i de regionalpolitiska utbildningsmålen för Göteborgsregionen

Läs mer

Anteckningar från möte Vux-UC

Anteckningar från möte Vux-UC Anteckningar från möte Vux-UC Tid: Tisdag 25 augusti 2009, kl 13.00-15.00 Plats: GR-Huset, Rum 264 Deltagare Jan Elftorp, Göteborg, Ordförande Jan Wennebrink, Stenungsund, Norra noden Yvonne Barkstedt,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan KALLELSE 2012-10-11 s arbetsutskott 1 (1) Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin

Läs mer

att fastställa Plan för utbildning på Introduktionsprogram i Knivsta kommun.

att fastställa Plan för utbildning på Introduktionsprogram i Knivsta kommun. Utbildningsnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-04-17 13 Plan för utbildning på Introduktionsprogram i Knivsta kommun UN-2015/150 Beslut Arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta att fastställa

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2004/2005

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2004/2005 Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2004/2005 1. Syfte Inom GR finns sedan 2001/2002 ett samverkansavtal för gymnasiesärskolan. Syftet med avtalet är att skapa förutsättningar

Läs mer

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning GR Utbildning 2012-06-27 Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning Informationen gäller definitivantagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionens kommuner, där GR gör antagning till 27

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 2 september, kl 08.00 12.00 Plats: Nohlgården Höger, Aspenäs Lerum Deltagare Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund), Ordförande Peter Johansson,

Läs mer

Upphävande av riktlinjer för avtal/överenskommelse om pris för introduktionsprogram

Upphävande av riktlinjer för avtal/överenskommelse om pris för introduktionsprogram Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-06-17 Vår referens Hélen Salmose Utredare Tjänsteskrivelse Upphävande av riktlinjer för avtal/överenskommelse om pris för introduktionsprogram

Läs mer

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är:

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är: Gymnasieskolan Gymnasieskolan består av 18 program. De 18 nationella programmen har totalt 60 olika inriktningar. Det finns två olika sorter program - högskoleförberedande program och yrkesprogram. De

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning GR Utbildning 2014-06-25 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning Antagningen till gymnasieskolan är klar I dag har Göteborgsregionens utbildningsgrupp fastställt årets antagning till

Läs mer

Preliminärantagningen 2016: Statistik

Preliminärantagningen 2016: Statistik Preliminärantagningen 2016: Statistik Viktiga datum 15 december: Ansökan öppnar 5 februari: Ansökan stänger 7 april Preliminärantagningen är klar och besked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Preliminärantagningen 2015: Statistik. 2014 års siffror inom parentes. 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger.

Preliminärantagningen 2015: Statistik. 2014 års siffror inom parentes. 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger. Preliminärantagningen 2015: Statistik 2014 års siffror inom parentes 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger 9 april Preliminärantagningen är klar och besked om antagning finns på www.indra2.se

Läs mer

GR Förbundsstyrelsen Samverkansavtal Gymnasieskolan 2002/2003-2005/2006 2001-04-06 Bilaga 5

GR Förbundsstyrelsen Samverkansavtal Gymnasieskolan 2002/2003-2005/2006 2001-04-06 Bilaga 5 Ytterligare fördjupning av gymnasiesamarbetet i Göteborgsregionen Politisk viljeinriktning inför samverkansavtalet för gymnasieskolan 2002-2006 (Bilaga 5) Bakgrund Utbildningsgruppen har sedan starten

Läs mer

Pressmeddelande från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande från GRs gymnasieantagning Uppdaterad 2011-04-14 Pressmeddelande 2011-04-14 från GRs gymnasieantagning Det är första gången vi nu tar in till den nya gymnasieskolan med den nya programstrukturen. Vi är väldigt angelägna om att eleverna

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Välkommen till Gymnasieantagningen i Göteborgsregionen (GR)

Välkommen till Gymnasieantagningen i Göteborgsregionen (GR) Välkommen till i Göteborgsregionen (GR) sköter antagningen till samtliga kommunala och fristående gymnasieskolor i Göteborgsregionens 13 kommuner. 2013 hanterades ca 12 400 sökande i antagningssystemet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (1985:1100); SFS 1999:180 Utkom från trycket den 20 april 1999 utfärdad den 31 mars 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Skollag (2010:800) kap.15-17

Skollag (2010:800) kap.15-17 Skollag (2010:800) kap.15-17 Detta dokument innehåller Skolverkets utdrag ur Skollagens kapitel 15 till 17 om gymnasieskolan. Kapitel 15-16 innehåller allmänna bestämmelser om gymnasieskolan och nationella

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Innehåll... 0 Förord... 2 Sökande... 3 Sökande totalt vid slutantagningen... 3 Gymnasieutbudet i Stockholms län... 4 Antal

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 20 oktober 2004, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Göteborg, Rum 335 Deltagare Jan Rösman, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena Lindenau,

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 2 december, kl. 08.30 14.30 Plats: Burgården, lokal Carmen Deltagare Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund), Ordförande Maria Lissmatz, Kungälv

Läs mer

Dnr Kon 2016/29 Förslag till plan för utbildning inom Introduktionsprogram i Järfälla kommun

Dnr Kon 2016/29 Förslag till plan för utbildning inom Introduktionsprogram i Järfälla kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2016-01-25, rev. 2016-02-17 Dnr Kon 2016/29 Förslag till plan för utbildning inom Introduktionsprogram i Järfälla kommun Förslag till beslut Kompetensnämnden fastställer Plan för

Läs mer

Plan för utbildningen på introduktionsprogrammen

Plan för utbildningen på introduktionsprogrammen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Fernvall Cecilia Datum 2017-09-12 Diarienummer UBN-2017-4004 Utbildningsnämnden Plan för utbildningen på introduktionsprogrammen Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2014:530 Utkom från trycket den 23 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen Utbildningsgruppen Göteborg 23 juni 2011 Helene Odenjung (FP), Göteborg, ordförande Carola Granell (S), Stenungsund, vice ordförande Kristina Tharing (M), Göteborg Robert Hammarstrand (S), Göteborg Jan

Läs mer

En gymnasiesärskola med hög kvalitet. 27 september 2012 Peter Gröndahl

En gymnasiesärskola med hög kvalitet. 27 september 2012 Peter Gröndahl En gymnasiesärskola med hög kvalitet 27 september 2012 Peter Gröndahl Syfte med reformen Hög kvalitet Flexibilitet Samverkan Harmonisering Tydlig struktur Bättre förberedelse Gymnasiesärskolans syfte Anpassad

Läs mer

Insyn 18 Den kommun där en fristående skola som anordnar fritidshem är belägen har rätt till insyn i verksamheten.

Insyn 18 Den kommun där en fristående skola som anordnar fritidshem är belägen har rätt till insyn i verksamheten. Fritidshem med enskild huvudman Bidrag från hemkommunen 15 Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje elev vid skolenheten. Bidraget består av ett grundbelopp enligt 16 och i vissa fall ett

Läs mer

Information Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i GR

Information Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i GR Samverkansavtal Information Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i GR UC 2003-10-24 1 Regionalpolitiska utbildningsmål (sept. 2001) Satsningar påp det livslånga lärandet l en regional framgångsfaktor

Läs mer

Nätverk Syfte/Uppdrag Ordförande Sekreterare

Nätverk Syfte/Uppdrag Ordförande Sekreterare Nätverk Syfte/Uppdrag Ordförande Sekreterare APU - omvårdnad/sjukvård Syftet med avtalet är att höja kvaliteten inom omvårdnadsprogrammet genom att förbättra den arbetsplatsförlagda utbildningen både i

Läs mer

Delegationsordning för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Delegationsordning för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Delegationsordning för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Förkortningar: SFS Svensk författningssamling Sl Skollagen Gf Gymnasieförordningen Vf Vuxenutbildningsförordningen Ärenden Lagrum Delegat Anmärkning

Läs mer

Uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar i gymnasieskolan

Uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar i gymnasieskolan Regeringsbeslut II:1 2017-04-20 U2017/01930/GV Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar i gymnasieskolan Regeringens beslut Statens skolverk

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2015-07-01 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 8 juli 2015 kl 8.30 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen

Läs mer

Enligt skollagspropositionen 2009/10:165. mats.soderberg@skl.se

Enligt skollagspropositionen 2009/10:165. mats.soderberg@skl.se Enligt skollagspropositionen 2009/10:165 mats.soderberg@skl.se Introduktionsprogram i gymnasieskolan Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion

Läs mer

Intresseanmälan avseende Teknikcollege

Intresseanmälan avseende Teknikcollege Till Industrikommittén 2007-05-11 Intresseanmälan avseende Teknikcollege sregionen är en näringsgeografiskt sammanhängande region med en gemensam bostads- och arbetsmarknad. Därför är det nödvändigt att

Läs mer

Utredning om omfattningen av GR:s uppdrag inom det sociala området

Utredning om omfattningen av GR:s uppdrag inom det sociala området Utredning om omfattningen av GR:s uppdrag inom det sociala området - Uppdraget som försvann Utredningens syfte och frågeställningar Syfte Rapportens ska fungera som ett diskussions- och beslutsunderlag

Läs mer

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa för ersättning vid förlängd studietid för gymnasieelever ...

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa för ersättning vid förlängd studietid för gymnasieelever ... modell plan policy program riktlinje för ersättning vid förlängd studietid för gymnasieelever regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden Beslutandedatum:

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-10-09 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2014-10-23 Studievägsutbudet i gymnasieskolan

Läs mer

Aktivitetsplan -kalendarium 2017

Aktivitetsplan -kalendarium 2017 Aktivitetsplan -kalendarium 2017 Fyrkantens gymnasiesamverkan en och Au Version 1- Tove Waara Axelsson Inledning De fyra kommunerna Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn har sedan 2006 samverkat kring gymnasieutbildningarna.

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen den 7 april, 2006, kl 08.30-14.00 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 135 Deltagare Raymond Vaske, Stenungsund (gymn & vux), Ordförande Leif Ivelind,

Läs mer

Samverkan skola och arbetsliv

Samverkan skola och arbetsliv Skolverket Samverkan skola och arbetsliv Vad säger gymnasieförordningen om apl? Arbetsplatsförlagt lärande, utdrag ur 4 kap. 12 Gymnasieförordningen (2010:2039) 12 Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma

Läs mer

Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess

Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess 16/9 UG Åtgärder 18,19/9 F-styrelse Akut agenda 25/9 Kommunchefer 30/9 UC 2/10 Extra möte KSO, KC 16/10 F-styrelse Förslag Åtgärder

Läs mer

Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning

Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning 1 (5) Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning Bedömningsunderlag Skolform: Vuxenutbildning Översikt över innehåll 1. Förutsättningar för utbildningen inom vuxenutbildningen 2. Utveckling av utbildningen

Läs mer

Regional satsning på vuxnas lärande

Regional satsning på vuxnas lärande PM 2008-11-18 Förslag till Regional satsning på vuxnas lärande Bakgrund och motiv Den arbetsgrupp som tillsatts för att på Utbildningsgruppens uppdrag ta fram ett underlag som ger möjlighet för Utbildningsgruppen

Läs mer

Naturbrukskonferensen 2016

Naturbrukskonferensen 2016 Naturbrukskonferensen 2016 Tällberg den 14 april 2016 Aktuellt från Skolverket Bengt Weidow Undervisningsråd Disposition 1. Statistik 2. Nya inriktningar inom NB? 3. Förslag på ändringar i ämnesplaner

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM

UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM Grunder Gymnasieskolan har fem introduktionsprogram för ungdomar som inte är behöriga till ett nationellt program (Skollagens 17 kap).

Läs mer

Välkommen till GR:s nystartade nätverk inom Servicesektorn!

Välkommen till GR:s nystartade nätverk inom Servicesektorn! 080908 Till: Ansvariga för utbildningar inom Handel/Turism/Hotell o Restaurang inom gymnasieskolan samt motsvarande personer inom Vuxenutbildningen. Inbjudna: En skolledare och en lärare per ingående program

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Omvärldsbevakning; Hur ersätter man friskolor i andra gymnasiesamverkansområden med gemensam prislista i Sverige?

Omvärldsbevakning; Hur ersätter man friskolor i andra gymnasiesamverkansområden med gemensam prislista i Sverige? Pernilla Bremer Processledare Gysam 0243-248048 Omvärldsbevakning; Hur ersätter man friskolor i andra gymnasiesamverkansområden med gemensam prislista i Sverige? Inledning Gysams ledningsgrupp beslutade

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 14 juni 2010, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, rum 255 och 253 Ledamöter Helene Odenjung (FP), Göteborg, ordförande Marie Lindén (V), Göteborg,

Läs mer

GRUUS med Inriktningar

GRUUS med Inriktningar GRUUS med Inriktningar eller GRINDA GR:s INriktningsDAtabas Mål Syftet med de nya funktionerna är att 1. Synliggöra fördelningen av antalet platser på gymnasieprogrammens inriktningar 2. Underlätta för

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredag 5 mars 2010, kl 08.30-14.30 Plats: GR, lokal 135 Deltagare Mona Tolf, Lilla Edet (för & grund, gymn & vux), Ordförande Jan Magnusson, Öckerö (för &

Läs mer

Ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (U2010/1388/G)

Ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (U2010/1388/G) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 10-421/876 SID 1 (7) 2010-04-14 Handläggare: Björn Johansson Telefon: 08 508 33 818 Till Utbildningsnämnden 2010-05-20 Ett fjärde tekniskt

Läs mer