Jill Trafikförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(5)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jill Trafikförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(5)"

Transkript

1 Jill Trafikförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(5) TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare Jens-Plambeck Trafiknämnden , punkt 5 Godkännande av förstudie avseende nytt systemstöd för e-handel och kundtjänst Ärendeb eskrivning Trafikförvaltningen har genomfört en förstudie om befintligt och framtida systemstöd för verksamhetsområdena kundtjänst och e-handel. Förstudien ger förslag på ett effektivare systemlandskap. B eslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 15 april Förstudierapport Affärsanalys Verksamhetsanalys IT-analys Kostnadsuppskattning (Hemlig enligt 19 kap 3 offentlighets- och sekretesslagen 2009:400. Utsänds endast till trafiknämndens ledamöter.) Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås besluta att att godkänna förstudien, samt ge förvaltningschefen i uppdrag att genomföra delprojekten samt samordna dessa på lämpligt sätt med upphandlingen av kundtjänstfunktionen. Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Förslaget innebär att Trafikförvaltningen ska ersätta nuvarande systemlösningar för e-handel och kundtjänst med ändamålsenliga och kostnadseffektiva systemlösningar. I stället för att ha skilda system för privatpersoner och juridiska personer bör kundtjänsthanteringen samordnas för båda grupperna.

2 IJ1L Trafikförvaltningen '^G STOCKHOLMS LÅNS LANDSTING 2(5) TJÄIMSTEUTLÅTANDE E-handeln bör också ske i ett och samma system för att undvika att behöva bygga kopplingar mot andra system från fler än ett e-handelssystem. Produkthanteringen förändras så att ett system hanterar samtliga produkter och lämnar information till andra system. Detta ger stora samordningsnyttor och på längre sikt kostnadsbesparingar. E-handeln kommer att bli en allt viktigare försäljningskanal och är en kontaktyta mot resenärerna som är tillgänglig och bekväm. Bakgrund När man gör en översyn över IT-systemen inom ett område finner man inte sällan att det systemlandskap som har uppstått är resultatet av många enskilda beslut. Vid tidpunkten då dessa beslut fattades var de rationella. När verksamhetsområdet växer i komplexitet hänger dock IT-stödet inte alltid med. Efter några år är det angeläget att göra en mer genomgripande översyn och åtgärda sådant som inte är ändamålsenligt. Det är dags att göra en sådan satsning på systemen inom e-handel och kundtjänst. Inom verksamhetsområdena e-handel och kundtjänst pågår ständigt både verksamhets- och. Uppmärksamheten är intensiv eftersom åtgärderna direkt berör resenärerna. Nya förslag på hur biljettsystemen ska utformas påverkar e-handeln. Under senare år har kundtjänsten fått ökade uppgifter, t ex personlig rådgivning till personer med funktionsnedsättning, rese- och förlustgarantihandläggning och ansvar för sociala medier. Ett effektivt systemstöd för deras verksamhet leder till högre servicenivå för resenärerna. Juridiska personer (skolor och företag) är viktiga kunder som köper biljetter för ca 300 mnkr årligen. Trafikförvaltningen har ambitionen att öka försäljningen till företag. Kundhantering och e-handel för juridiska personer sker för närvarande i ett separat IT-system. Orsaken är att privatpersoner och juridiska personer har hanterats av olika delar av förvaltningen. När tjänsterna mot respektive grupp har växt i komplexitet noteras att de parallella systemen medför onödigt höga kostnader. Respektive system har egna kopplingar mot betaltjänster, kredit- och adresskontroller, tillverkning av SL Accesskort, ekonomisystemet och uppföljningssystemet. Detta dubbelarbete och dessa dubbla kostnader åtgärdas med förslaget. Trafikförvaltningen vill öka andelen biljettköp via e-handel. Det är en smidig kanal för resenärerna, som kan handla när och var de vill. Det är också en kostnadseffektiv försäljningskanal. Det är strategiskt viktigt att det går snabbt att etablera nya produkter till låg kostnad i e-handeln. E-handelssystemen för privatpersoner respektive juridiska personer är båda starkt integrerade med SL Access. Det innebär att utveckling för närvarande behöver ske parallellt i båda systemen när förändringar görs i biljettutbudet.

3 JUL Trafikförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 3(5) TJÄNSTEUTLÅTANDE Internrevisionen konstaterade 2007/2008 att vidareutvecklingen och underhållsavtalet för systemet som används för kundtjänst och e-handel till privatpersoner (Boomerang) inte vilar på en stabil juridisk grund. Problemen består i att regelverket för upphandling (LOU/LUF) inte följts och att avtalet med leverantören inte har tecknats på ett fullgott sätt. Trafikförvaltningens (SL:s) rättigheter till produkten Boomerang är inte reglerat i avtal på ett tillfredsställande sätt (SL ). Trots detta har omfattande utveckling fortgått. Detta har sin grund i de frekventa besluten om förändringar inom biljett- och försäljningsområdet. Det har inte funnits utrymme att avsätta resurser till en ny omfattande upphandling utan det har bedömts vara affärsmässigt bäst att utveckla det befintliga systemet. Det är hög tid att göra en ny upphandling och komma ifrån denna revisionsanmärkning. Ambitionen med denna förstudie har varit att göra en djupgående analys av affärsläget och verksamheterna inom kundtjänst och e-handel samt att fånga upp erfarenheter, problem och framtidskrav. I lösningsförslagen har Trafikförvaltningens infrastrukturstrategi, strategi avseende SL:s försäljningskanaler och IT-arkitekturprinciper tillämpats. Vidare har samråd skett med dem som arbetar med den planerade kundservicestrategin. Överväganden En särskild utmaning är att arbeta med ett långsiktigt fokus inom ett område där förändringstakten är hög. I den fortsatta hanteringen av systemstöden kommer Trafikförvaltningen att behöva samordna insatser som ger en bättre lösning på lång sikt samtidigt som det behöver finnas ett visst utrymme för insatser i de befintliga systemen. SL:s resenärsombudsman handlägger inte själv kundärenden men hans arbete förenklas om det finns spårbarhet i handläggningen av kundsynpunkter. En ny lösning för e-handel och kundtjänst ska enligt förstudien genomföras i fyra delprojekt: 1. Systemstödför produkthantering. Ett lämpligt första steg är att anskaffa en produktdatabas som blir källa (så kallad master) till all information om biljetter. Bara i denna källa ska förändringar göras, för att sedan överföras till andra system. 2. Systemstöd för kundhantering och e-handel. Kravsammanställningen får utvisa om det är bäst med ett eller två system för funktionerna e-handel och kundhantering. Upphandling, implementation och migrering av befintliga privatkunder genomförs. Oavsett om kunden är privatperson eller en juridisk person ska uppgifter om kunden registreras i detta system. Likaså, oavsett om kunden är privatperson eller en juridisk person ska e-handel ske i samma system.

4 Trafikförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 4(5) TJÄNSTEUTLÅTANDE Systemstödför kundärendehantering och kundtjänststöd. I delprojektet görs en översyn över systemstödet i kundtjänstfunktionen. Kundtjänst behöver en helhetsbild över kunden. Man tar emot kundsynpunkter, handlägger en rad ärenden, ger upplysningar om trafiken och support vid e-handel. Kundtjänst behöver få tillgång till information om status på anläggningarna, t ex hissar och rulltrappor. Vidare behövs tillgång till störningsinformation, reseplanerare, information för att kunna ge support vid sms-biljettköp etc. Kraven behöver utredas ytterligare i delprojektet. 4. Överföring av e-handel för juridiska personer till det nya systemet för e-handel. Det minst brådskande momentet är att migrera de juridiska personerna. (Privatpersoner behöver däremot migreras så snait som möjligt på grund av upphandlingssituationen för nuvarande system Boomerang, varför det sker redan under delprojekt 2.) Kopplingar för juridiska personer,, t ex till uppföljningssystemet, behöver i viss mån anpassas till det nya e-handelssystemet. Förstudien har inte omfattat en detaljerad projektplanering men bedömningen är att förändringarna kan genomföras under en period av ungefär två år. Delprojekt 1 och 2 kan bedrivas parallellt. Delprojekt 4 förutsätter att samtliga övriga delprojekt är genomförda. En förstudie inför upphandling av kundtjänstleverantör (SL ) är klar ungefär samtidigt som denna förstudie. Tidplanen för att genomföra systemförstudiens förslag påverkas av upphandlingen av kundtjänstfunktionen. En synkroniserad planering är därför av stor vikt. Framöver kan kundtjänsten komma att behöva stöd för att hantera en mer komplex kollektivtrafik, t ex kunna svara på frågor som gäller andra trafikutövare än SL. IT-stödet måste kunna förändras i takt med verksamheten. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Kostnadsuppskattningar för samtliga delprojekt liksom kostnader för nuvarande systemlösning återfinns i hemlig bilaga: "Förstudie: Nytt systemstöd för e-handel och kundtjänst. Bilaga 1 - Kostnadsuppskattningar". Årligen avsätts utvecklingsmedel för nuvarande system. Dessa bör huvudsakligen omdirigeras till utveckling av det nya systemstödet. Under en övergångstid kommer kostnaderna att öka, men långsiktigt kan lägre kostnader väntas, eftersom de dubbla utvecklingskostnaderna när det gäller kopplingar till betaltjänster, kredit- och adresskontroller, korttillverkning, ekonomi- och uppföljningssystem kan undvikas.

5 Jill Trafikförvaltningen >_ ST0CKHOLM5 LÄNS LANDSTING 5(5) TJÄNSTEUTLÅTANDE Sociala konsekvenser Trafikförvaltningens strävan är att göra trafiken tillgänglig för så många resandegruper som möjligt. Kundtjänst har en viktig roll i att upplysa om status på anläggningarna, t ex hissar och rulltrappor och de behöver ett tillförlitligt systemstöd för detta. Även om källorna till sådan information inte berörs av förstudien kommer delprojekt 3 att innehålla en översyn över hela systemstödet för kundtjänstens medarbetare. Tillgången till sådan information och krav på att den ska gå att nå i kundtjänsten kommer då att behandlas. Konsekvenser för miljön I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekven&bedömning i detta ärende. Anders Lindström Förvaltnings chef dens Plambeck Chef

6 IL Trafikförvaltningen >-i STOCKHOLMS LÄNS LAND5TING 1(21) FÖRSTUDIERAPPORT Förstudierapport Systemstöd för e-handel och kundtjänst Stockholms läns landsting Leveransadress: Telefon: Säte: Stockholm Trafikförvaltningen Lindhagensgatan 100 Fax: Org.nr: Stockholm Godsmottagningen E-post: Stockholm Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan

7 Trafikförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2(21) FÖRSTUDIERAPPORT Innehållsförteckning 1 Inledning och syfte Målgrupp Metod, medverkande och finansiering Omfattning Avgränsning Termer och begrepp 6 2 Utredning och analys Affärsanalys Verksamhetsanalys IT-analys 10 3 Övriga iakttagelser Återladdning av skolbiljetter Administration av försäljningsställen i AJP Lagerhantering i AJP Kundtjänst för juridiska personer 14 4 Risksammanställning 14 5 Rekommendation 15 6 Handlingsplan Delprojekt 1 Systemstöd för produlcthantering Delprojekt 2 Systemstöd för kundhantering och e-handel Delprojekt 3 Systemstöd för kundärendehantering och kundtjänststöd Delprojekt 4 Överföring av e-handel i AJP till den nya e-handeln Övergripande tidsplanering 21 7 Kostnadsuppskattningar 21 Bilaga 1 Kostnadsuppskattningar

8 Jill Trafikförvaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING l Inledning och syfte FORSTUDIERAPPORT Kl(Öppen) 3(21) Inom verksamhetsområdena e-handel och kundtjänst är både verksamhets- och en intensiv. Det finns inte alltid tid att överväga hur informationshanteringen och kopplingar mellan system bör konstrueras för att får en god förvaltningsbarhet. En särskild utmaning är att arbeta med ett långsiktigt fokus inom ett område som är så aktuellt i media och bland politiker och där förändringstakten är hög. Det uppkommer ständigt nya krav och förslag på hur biljettsystemen ska utformas, vilket påverkar e-handeln. TrafiMörvaltningens ambition är att sätta resenären i fokus. I e-handeln och i kundtjänsten har trafikförvaltningen en direkt kontaktyta mot resenären. Att e-handeln erbjuder en attraktiv och tydlig försäljningskanal och att det går att etablera nya produkter till relativt låg kostnad är strategiskt viktigt. En förutsättning för att e-handeln ska bli mer använd är dock att biljetterna distribueras snabbare till spärrar, biljettautomater, biljettmaskiner och biljettutrustning i bussar. I den fortsatta hanteringen kommer Trafikförvaltningen att behöva samordna insatser som ger en bättre lösning på lång sikt samtidigt som det behöver finnas en viss möjlighet till begränsade insatser i de befintliga systemen. Nyttan av varje kortsiktlig insats bör dock prövas noga eftersom dess livscykel bedöms vara kort. Trafikförvaltningen förbereder sig för att upphandla kundtjänsten. En förstudie inför upphandling av kundtjänsdeverantör är klar ungefär samtidigt som denna förstudie. Givetvis påverkas tidplanen för att genomföra förslagen i vår förstudie av upphandlingen av kundtjänst. En synkroniserad planering är av stor vikt. Framöver kan kundtjänsten komma att behöva stöd för att hantera en mer komplex kollektivtrafik, t ex kunna svara på frågor som gäller andra trafikutövare än SL. IT-stödet måste kunna förändras i takt med verksamheten. När man gör en översyn över ett område och dess verksamhetssystem finner man inte sällan att det landskap som har uppstått är resultatet av många enskilda beslut. Vid den tidpunkt då dessa beslut fattades var de troligen rationella. När verksamhetsområdet växer i komplexitet hänger IT-stödet inte alltid med. För att kompensera detta görs ofta isolerade insatser som för stunden löser behovet. Efter några år är det angeläget att göra en mer genomgripande översyn och åtgärda sådant som inte är ändamålsenligt. Vi tror att det är ett bra läge att nu göra en sådan satsning på systemen inom e-handel och kundtjänst. Det handlar inte om att byta ut allt på ett bräde, utan om att föreslå en färdväg mot en bättre lösning.

9 JUL Trafikförvaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING 4(21) FORSTUDIERAPPORT Ambitionen med denna förstudie har varit att göra en djupgående analys av affärsläget och verksamheterna inom kundtjänst och e-handel samt att fånga upp erfarenheter, problem och framtidskrav. I lösningsförslagen har Trafikförvaltningens IT-arkitekturprinciper tillämpats. Förstudien är baserad på uppdragsspecifikation" Förstudie om framtida systemstöd för kundtjänst och e-handel", och har genomförts på sektion. 1.1 Målgrupp anger inriktning för hur Trafilcförvaltningens verksamhet ska utvecklas. Förstudien är att betrakta som ett underlag till utvecklingsplan försäljning och till utvecklingsplan IT. (Vid förstudiens färdigställande är det inte helt klarlagt hur gränsdragningen ska se ut mellan olika utvecklingsplaner.) Förstudien bidrar också med underlag för andra områden som kan komma att få utvecklingsplaner. Oavsett strukturen på utvecldingsplanerna ger förstudien underlag för beslut om framtida hantering av IT-system inom kundtjänst och e- handel. Gruppen Försäljning och kundservice har verksamhetsansvar för de befintliga systemen. På kort och medellång sikt ansvarar de genom samordningsgrupper för förvaltningsområdena Kundärendehantering och uppföljning Hantering stödsystem privat och Hantering stödsystem företag för åtgärder i systemen. Metod, medverkande och finansiering Förstudien har bedrivits under det andra halvåret 2014 av en arbetsgrupp bestående av: Förstudieledare IT-arkitekt Kontakperson sektion Beställare Lena Berggren, sektion Trafiknära IT. Christoffer Lind, Northridge AB Fredrik Jenslin, sektion Agneta Öberg, sektion Ett stort antal intervjuer och workshops har använts för att samla in information som ligger till grund för analyserna. Ledningsgruppen för Strategisk utveclding har utgjort förstudiens styrgrupp. Förstudien har där behandlats vid två tillfällen. IT-samrådet har informerats vid ett tillfälle.

10 JUL Trafikförvaltningen S^^S STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 5(21) FORSTUDIERAPPORT Förstudien har huvudsaldigen finansierats genom driftmedel från sektion Trafiknära IT. 1.3 Omfattning Förstudien består av följande delar: Dokument Innehåll Affärs analys Affärsanalysen beskriver rådande affärsförhållanden för de aktuella systemstöden och de strategier som berör förstudien. Den innehåller även en övergripande kostnadsanalys. Intressenter IT-analys Verksamhetsanalys Förteckning över de intressenter som identifierats för arbetet med förstudien. IT-analysen beskriver nuvarande systemstöd, integrationer mot andra system, nuvarande arkitektur och målarkitektur. Verksamhetsanalysen beskriver de viktigaste funktionerna som rör systemstödet. Funktioner har delats in i funktionsområden. Här återfinns nulägesb eskrivning, problemområden och målbeslcrivning. 1.4 Avgränsning Förstudien har inte föreslagit förändringar i verksamhetsprocesser för att bättre kunna utnyttja dagens systemlösning. I förekommande fall har brister i dagens verksamhetsprocesser noterats. Förstudien har heller inte fördjupat sig i de funktioner förutom e-handel och kundtjänst som dagens system stödjer, däremot har dessa noterats och förslag har lagts om vidare utredning.

11 JUL Trafikförvaltningen ^ STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 6(21) 1.5 Termer och begrepp FORSTUDIERAPPORT Begrepp/term/förkortning AJP ASA transporter Betalväxel Boomerang Egendesignat SL Access-kort Förlustgaranti Gemalto Kortfabriken Kund - Juridisk person Kund - Privatperson Mitt SL Mitt SL-konto Nordisk e-handel Ombud Förklaring Affärsstöd juridiska personer. IT-system som hanterar e-handel och kundtjänst för juridiska personer. Budfirma som hanterar och levererar marknadsmaterial och zonbiljetter Hanterar kontokorts- och direktbetalningar. Ärendehanteringssystem för lomdsynpunkter och e-handel för privatpersoner SL Access-kort med bild som kunden själv har valt. Om kund förlorar sitt SL Access-kort och har kortet registrerat på Mitt SL, så får kunden ett nytt med samma innehåll. Gäller även företagskunder, men enbart för vissa biljetter. Leverantör av kortfabriken Producerar och levererar SL Access-kort med och utan biljetter. Skolor och företag Privatpersoner Kundens "egen" sida på sl.se. En tjänst på hemsidan sl.se. Privatpersoners konto på sl.se. Konto krävs för att kunna registrera kort och e-handla biljetter/reskassa E-handelssystem som hanterar beställning av egendesignade SL Access-kort. Underleverantör till Gemalto. Försäljningsställe med en SL Access biljettmaskin. Ombudet faktureras för den

12 JUL Trafikförvaltningen Sfr^G STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING FORSTUDIERAPPORT (21) Begrepp/term/förkortning Förklaring försäljning som genomförts. Produkter Resenär SFÄ Skola SL Access SLAID Återförsäljare SL Access-biljetter, SL Access-kort, SMSbiljetter, påfyllning av reskassa, flaggor, tidtabeller etc. När kund erhållit biljett övergår den till att bli resenär enligt Trafikförvaltningens språkbruk. Skola, företag och återförsäljare Skolor i Storstockholm, beställer terminsbiljetter till elever, men även andra enstaka biljetter SL:s biljett- och betalsystem. Består av frontoffice-utrustningar och ett backofficesystem En SQL-databas, används som försystem till SL Access för att konfigurera produkter och försäljningsställen. Används oclcså för art ta fram statistik ur SL Access (ad hoc). Försäljningsställe som köper förladdade SL Access-kort och zonbiljetter via AJP med viss rabatt. 2 Utredning och analys Nedan följer de viktigaste drivkrafterna för förändring. 2.1 Affärsanalys Det mest kritiska i affärsanlysen är det faktum att det i internrevisionens granskning från 2007/2008 konstaterades att vidareutveckling och underhållsavtal för Boomerang inte följde LOU/LUFS. Trots det har beslut tagits om vidareutveckling av systemet både 2009 och Utvecldingen av AJP avropades via SLL:s ramavtal 2010 med Kentor som leverantör. Kentors ramavtal med SLL gick ut dec För att reskassan skulle kunna erbjudas även till juridiska personer gjordes en direktupphandling under

13 JUL Trafikförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 8(21) FORSTUDIERAPPORT hösten Ytterligare en direktupphandling gjordes under hösten 2013 för att kunna erbjuda återladdning av biljetter och påfyllning av reskassa. Det kan finnas en risk för revisionsanmärkning även här. Nuvarande lösning med två system för e-handel är kostsam, då den kräver i stort sett samma utveckling i två olika system. Det innebär oclcså dubbla förvaltningskostnader samt dubbla serverkostnader. Det är en ineffektiv lösning, både vad gäller arbetssätt och ekonomi. IT-systemen stödjer mer organisation än funktion och är effekter av att verksamheten inte har varit samordnad. Utvecldingen inom dessa områden har senaste tiden varit intensiv, vilket lett till "akuta" insatser istället för samordning. Detta stödjer inte det övergripande målet "Ekonomisk effektivitet". 2.2 Verksamhetsanalys Verlcsamhetsanalysen ger en bild över vilka verksamhetsfunktioner som stöds och vilka verksamhetsfunktioner som inte stöds av nuvarande IT-stöd Nuvarande systemstöd per funktionsområde Funlctioner och funktionsområden har identifierats och analysen visar att flera funktionsområden har systemstöd i både AJP och Boomerang. Funktionsområde IT-stöd Kundtjänststöd Boomerang (privatpersoner) AJP (juridiska personer) Kundärendehantering Boomerang sl.se. Mitt SL. AJP Pro dukthantering Boomerang AJP SL Access SLAID sl.se SL BIW E-handelstjänster Boomerang AJP Egendesignade kort Korttjänster Boomerang AJP Kundhantering Boomerang (privatpersoner) AJP (juridiska personer) sms-tjänsten Ekonomi Agresso

14 Jill Trafikförvaltningen 5r ^ STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 9(21) FÖRSTUDIERAPPORT Funktionsområde IT-stöd Affärsuppföljning och QlikView annan uppföljning SL BIW (utveclding pågår) Funktioner som helt eller delvis saknar systemstöd Handläggning av förlustgarantiärenden Makulering av kreditering av ej nedladdade/hämtade e-handelsordrar Försäljning till förmånsförmedlare Biljettförsäljning till mässor och kongresser Uppföljning av remisser från lcundtjänst Problemområden De viktigaste problemområdena som förstudien har identifierat är: Produkter måste uppdateras i flera IT-system Förlustanmälan av SL Access-kort kan göras i två IT-system, vilken innebär risk för fusk Utveclding av samma funktionalitet måste ske i två IT-system, vilken innebär dubbel utvecklingskostnad och ökad resursförbrukning av personal. Leverans av köpta biljetter via e-handeln sker inte i realtid, vilket kan innebära att det kan dröja upp till tre dagar innan en e-handlad biljett är tillgänglig för kunden. Det finns brister vad gäller avstämningar för e-handeln både vad gäller försäljning och betalning via kontokort. Det finns oklarheter om vem som ansvarar för vilken information avseende e-handeln på "sl.se". Viss information är verksamhetsförvaltarens ansvar och viss information är redaktören för "sl.se" ansvarig för Fj traditionell e-handel En viktig slutsats är att e-handel inom Trafikförvaltningens område består av både orderhantering och korthantering med digitala biljetter, vilket gör att vår e-handel skiljer sig från traditionell e-handel.

15 Traf i kf realt STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING FÖRSTUDIERAPPORT (21) IT-analys Nuvarande IT-stöd följer organisation mer än funktion. Detta har resulterat i att dagens systemlösningar består av mycket mer än enbart stöd för e-handel. En konsoliderad och mer renodlad e-handelsplattform bör eftersträvas. I arbetet med IT-analysen har det framkommit att dagens lösningar är väldigt tätt integrerade sett till funktion. Detta resulterar i att utbyte av enskilda funktioner är svårt. En framtida lösning bör separeras i flera olika system och byggas på ett modulbaserat sätt. Därigenom ökas möjligheterna till framtida utbytbarhet. En tydlig uppdelning mellan kundnära funktionalitet direkt relaterad till e-handel och stödfunktioner är också önskvärd. Idag tar det väldigt lång tid från att en biljett/reskassa köps via e-handeln tills den har distribuerats ut och möjliggjorts för nedladdning. För att uppnå en effektiv e-handel krävs förbättringar inom detta område. E-handlade biljetter måste nå ut till resenärerna avsevärt mycket snabbare än idag. Onlinekopplad biljettutrustning med uppkoppling mottjänstebaserade gränssnitt för realtidskommunikation är här en framgångsfaktor. Detta förutsätter nya gränssnitt i kommunikationen med SL Access, samt förändringar i hur SL Access hanterar biljetter som skall distribueras. Förstudien har även identifierat ett framtida behov av integration mellan olika försäljningskanaler som t ex e-handel och mobila biljetter. Följande funktionsområden har identifierats som kundnära funktioner och därmed direkt relaterade till området e-handel.

16 11(21) FÖRSTUDIERAPPORT ,..., Externa stödfunktioner Systemfunktioner - Kundnära funktioner i Korttillverkning 5 Kontokorts-, Upplysningstjänst bankbetalning etc. Inloggningstjänster (e-legitimation etc.) Kundhantering Korttjänst E-handelstjänst Ärendetjänst Administration i i T Användar- Ekonomi Beslutsstöd Produkthantering Biljetthantering Ärendehantering Kundtjänststöd hantering (Interna användare) 3 L Interna stödfunktioner Kundhantering Inom området Kundhantering ryms all funktionalitet för att hantera kundens inloggningsuppgifter, personuppgifter samt referenser till externa betalningstjänster Korttjänster Korttjänster innefattar all funktionalitet som berör kundens befintliga och registrerade Access-kort utöver e-handel. Detta inlduderar exempelvis hantering av förlustgaranti. Här är integration mot såväl biljetthantering som korttillverkning nödvändig E-handelstjänster Inom E-handelstjänster grupperas all funktionalitet som har att göra med Accesskortsnära "tjänster som att köpa biljetter och ladda reskassa (gäller privatoch juridiska personer). Utöver detta ingår även beställning av kringprodukter

17 12(21) FÖRSTUDIERAPPORT ,... såsom kvitto rullar, engångskort och accesskort till försäljning (enbart juridiska personer). E-handelstjänsten ska inkludera en fullödig orderhantering inklusive funktionalitet för att se orderhistorik Ärendetjänster När kunden loggar in ska det finnas möjlighet att se sina aktiva ärenden samt ärendehistorik. Denna tjänst skall vara tätt integrerad med den underliggande stödfunktion som hanterar ärenden (Ärendehantering) Administration Den plattform som hanterar kundnära funlctionalitet måste även erbjuda möjligheten att administrera de tjänster som plattformen innefattar, samt dess användare. Övriga områden som idag ingår i de system som hanterar e-handel skall brytas ut och hanteras i separata system. Dessa områden är följande: Produkthantering Ärendehantering Kundtjänststöd Utöver dessa områden kan det även vara aktuellt med ny stödfunktion för alternativa inloggningsmetoder, såsom e-legitimation. Det är även önskvärt att all hantering av interna användare/administratörer styrs från ett gemensamt AD. Uppföljning och beslutsstöd ska uteslutande ske i SL-BIW Målbild systemkarta Följande målbild för framtida systemkarta har identifierats. De funktioner som grupperats under begreppet "Ny Kundweb" är de systemfunktioner som direkt kan relateras till e-handeln.

18 JUL Trafikförvaltningen SV VS STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 13(21) FORSTUDIERAPPORT Övriga iakttagelser Det finns iakttagelser som inte hanterats av förstudien, men som vi vill lyfta fram och föreslå att vidare utredning genomförs. 3. i Återladdning av skolbilj etter Varje termin ska ca 8o ooo skolbiljetter distribueras till elever i Stockholms län. För närvarande återladdas inte dessa biljetter, utan nya SL Access-kort med biljetter distribueras till skolorna. Om dessa biljetter ska återladdas kan det uppstå kapacitetsproblem i SL Access Front Office (FO) utrustningar. Återladdning går ut via en "actionlista" som skickas ut till alla utrustningar där den sparas. Problemet är att utrustningarna inte har minneskapacitet för så stora actionlistor. Ert annat problem är hur skolorna ska administrera återladdning av biljetter. En utredning bör göras om hur detta ska hanteras på bästa sätt. 3.2 Administration av försäljningsställen i AJP I AJP finns idag register över alla ombud och återförsäljare med information om avtalstider, adresser, koordinater etc. Det finns även planer på att lägga in alla

19 IIII Trafikförvaltningen» T VM STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING FÖRSTUDIERAPPORT (21) SL Access biljettautomater med koordinater, vilken innebär att registrering av biljettautomater kommer att ske på två ställen, dels i SL Access och dels i AJP. I AJP finns koppling till GIS-karta så att försäljningsställen kan visas på karta. Detta används för att få en visuell bild över försäljningsställenas placering. Denna typ av uppföljning av försäljningsställen bör ske i SL BIW, vilket oclcså innehåller GIS-karta. Då kan man koppla försäljningsstatistik till respelctive försäljningsställen och på så sätt få en visuell bild över både var försäljningsställena finns och hur stor deras försäljning är. Det bör dock finnas ett system med masterdata för våra försäljningsställen av typen ombud och återförsäljare. Nu uppdateras dessa i flera system, som ex AJP, SLAID och SL Access. En utredning bör göras om dessa fortsättningsvis kan hanteras i AJP eller om ett nytt systemstöd behövs. 3.3 Lagerhantering i AJP I AJP administreras lagret över zonbiljetter, pappersbiljetter och marknadsprodukter. Enligt uppgift ska detta i framtiden hanteras av den kortfabrik som upphandlades under hösten (I skrivande stund är inte beslut om leverantör taget.) 3.4 Kundtjänst för juridiska personer Support för e-handel till juridiska personer hanteras idag av försäljningssupportfunktionen på Trafikavdelningen, vilka är hårt belastade av frågor. Den supporten borde hanteras av SL Kundtjänst, på samma sätt som för privatpersoner. SL Kundtjänst har support dygnet runt alla dagar, vilket slculle förbättra supporten för juridiska personer och minska belastningen på försäljningssupportfunktionen. 4 Risks ammanställning Det finns inga direkta risker identifierade med själva IT-lösningen. Vid anskaffning av nya IT-stöd ska en "compliance-process" genomföras enligt riktlinjer för informationssäkerhet. Nuvarande system är sälcerhetsldassificerade och vi ser ingen anledning att ändra denna ldassificering. Det kan finnas en risk att verksamheten ser ett projekt av det som slag som föreslås i handlingsplanen som ett IT-projekt, trots att vi försökt få med hela verksamhetsperspektivet. Rekommendationen i förstudien bygger på en modulär lösning, så att den enklare kan kompletteras eller delar kan bytas ut i

20 JUL Trafikförvaltningen 5? >S STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING FÖRSTUDIERAPPORT (21) framtiden. Det finns en risk att verksamheten tycker att de redan har investerat stort i befintliga lösningar. En annan risk är att de är "trötta" på utvecklingsprojekt, där de är viktiga kravställare. Det finns en risk för kapacitetsproblem i SL Access Frontoffice-utrustning om försäljningen av återladdning och påfyllning av reskassa via e-handeln ökar stort. Då SL Access är det centrala biljett- och betalsystemet inom Trafikförvaltningen och för denna förstudie, så kan leverantören VIX bli en trång resurs om det ska utvecklas nya integrationer. 5 Rekommendation De identifierade funktionsområdena i verksamhetsanalysen (se kap 3.2.2) tabellen nedan kompletterats med målbild och åtgärd för respelctive funktionsområde. har i Funktionsområde Kundtjänststöd Ev upphandling, beror på vilket stöd som finns i ITstödet för Kundärendehantering Kundärendehantering Produkthantering Nuvarande IT-stöd Målbild för IT-stödet Åtgärd Boomerang (privatpersoner) AJP (juridiska personer) Boomerang sl.se Mitt SL AJP Boomerang AJP SL Access SLAID sl.se SL BIW En portal eller liknande där kundtjänst har åtkomst till kundärendehantering, e-handel etc. Kan ingå i systemstödet för kundärendehantering. En ny instans i det nya dispatchersystemet för ärendehantering. Ska samordnas med ärendehantering för DLC och TryggC. Ett nytt mastersystem för produkthantering. Upphandlas som en instans i dispatchersystemet. Upphandlas

Beslut om genomförande av upphandling som avser nytt systemstöd för kundtjänst och försäljning

Beslut om genomförande av upphandling som avser nytt systemstöd för kundtjänst och försäljning 1(5) Ragna Forslund 08-686 1959 ragna.forslund@sll.se Trafiknämnden 2016-11-29, punkt 9 Beslut om genomförande av upphandling som avser nytt systemstöd för kundtjänst och försäljning beskrivning Beslut

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem 1(5) Handläggare Mats Ellman 08-686 15 97 mats.ellman@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 12 Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem Ärendebeskrivning Svar på skrivelse

Läs mer

Svar på skrivelse av (MP) Gör det enkelt för sällanresenärer och företag

Svar på skrivelse av (MP) Gör det enkelt för sällanresenärer och företag 1(3) Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 Trafiknämnden 2014-02-11, punkt 20 Svar på skrivelse av (MP) Gör det enkelt för sällanresenärer och företag Ärendebeskrivning Miljöpartiet de gröna har i skrivelse

Läs mer

Information angående utveckling av Access

Information angående utveckling av Access In Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se INFORMATIONSÄRENDE Trafiknämnden 2016-05-31, punkt 20 1(5) Information angående utveckling av Access Bakgrund I förstudien Förstudie gällande inriktning

Läs mer

Förslag till beslut om inledande av upphandling av betalväxeltjänst till e- handlade biljetter

Förslag till beslut om inledande av upphandling av betalväxeltjänst till e- handlade biljetter 1(5) Handläggare Sara Catoni 08-6861937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2017-02-21, punkt 7 Förslag till beslut om inledande av upphandling av betalväxeltjänst till e- handlade biljetter beskrivning Idag

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Genomförande av vissa åtgärder som föreslagits i förstudien Inriktning för köp och validering av biljett Maskinell validering av mobila biljetter

Genomförande av vissa åtgärder som föreslagits i förstudien Inriktning för köp och validering av biljett Maskinell validering av mobila biljetter 1(8) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-12-08, punkt 5 Genomförande av vissa åtgärder som föreslagits i förstudien Inriktning för köp och validering av biljett Maskinell

Läs mer

Information om pågående förstudie: Inriktning för köp och validering av biljett

Information om pågående förstudie: Inriktning för köp och validering av biljett 1(6) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-686 16 51 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-03-12, info punkt 16 TN 2014-0256 Information om pågående förstudie: Inriktning för köp och validering

Läs mer

Förslag till beslut om utökat biljettsortiment i tunnelbanans spärrkiosker

Förslag till beslut om utökat biljettsortiment i tunnelbanans spärrkiosker 1(7) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1620 Trafiknämnden 2014-12-02, punkt 14 Förslag till beslut om utökat biljettsortiment i tunnelbanans spärrkiosker Ärendebeskrivning I syfte att göra det enklare för

Läs mer

SL Access lägesrapport och förslag till fortsatt utveckling samt projektavslut

SL Access lägesrapport och förslag till fortsatt utveckling samt projektavslut 1 (5) Datum 2011-05-31 Identitet TN 1106-152 Trafiknämnden SL Access lägesrapport och förslag till forts utveckling samt projektavslut Sammanfning SL:s nya biljett- och betalsystem SL Access med biljetter

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:17 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:33 av Yvonne Blombäck (MP) om att införskaffa fler biljettautomater och bättre kortläsare i kollektivtrafiken Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30)

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) 1(6) Handläggare Jens Plambeck +46 8 686 16 51 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, info punkt 15 Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) Ärendebeskrivning

Läs mer

Minskning av antalet biljetter i sortimentet för att underlätta biljettvalet

Minskning av antalet biljetter i sortimentet för att underlätta biljettvalet 1(3) Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2016-11-29, punkt 13 Ärende Infosäkerhetsklass Minskning av antalet biljetter i sortimentet för att underlätta biljettvalet

Läs mer

Beslut om Kundservicestrategi

Beslut om Kundservicestrategi 1(3) Handläggare Jens Plambeck 08 686 16 51 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-09 Version Trafiknämnden 2014-11-04, punkt 5 Ärende/Dok. id. Beslut om Kundservicestrategi Ärendebeskrivning Kundservicestrategin

Läs mer

Fastighetsförsäljning av befintlig bussdepå samt planprocess för ny bussdepå i Ekerö kommun

Fastighetsförsäljning av befintlig bussdepå samt planprocess för ny bussdepå i Ekerö kommun 1(3) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-08-19 Version Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 10 Diarienummer SL 2014-1889 Infosäk. klass K1

Läs mer

Beslut om att inleda upphandling av drift och underhåll för biogasanläggningar

Beslut om att inleda upphandling av drift och underhåll för biogasanläggningar 1(4) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2016-10-25, punkt 8 Beslut om att inleda upphandling av drift och underhåll för biogasanläggningar beskrivning Upphandling av drift

Läs mer

Genomförandebeslut informationssystem ombord och kring fordon

Genomförandebeslut informationssystem ombord och kring fordon 1(5) Handläggare Ragna Forslund 070-786 19 59 ragna.forslund@sll.se Trafiknämnden 2016-04-19, punkt 10 Genomförandebeslut informationssystem ombord och kring fordon Ärendebeskrivning Med detta ärende föreslås

Läs mer

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2013-09-23, punkt 14 Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken Ärendebeskrivning Miljöpartiet

Läs mer

1(6) Trafiknämnden , punkt 5. Ärende/Dok. id. SL Infosäk. klass K1 (Öppen)

1(6) Trafiknämnden , punkt 5. Ärende/Dok. id. SL Infosäk. klass K1 (Öppen) 1(6) Handläggare John Fredlund 08-686 16 35 john.fredlund@sll.se Trafiknämnden 2016-02-23, punkt 5 Upphandling av Drift och underhåll för tekniska anläggningar avseende tele-, transmission och IT-styrd

Läs mer

Riktlinjer för IT-utveckling

Riktlinjer för IT-utveckling Riktlinjer för IT-utveckling Fastställd 2017-02-07 av Bo Renman Tyresö kommun / 2017-02-07 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 IT-system... 3 1.3 Strategi... 3 1.4 Styrande dokument...

Läs mer

Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör

Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (5) Identitet TN 1206-0142 Handläggare: Ragna Forslund 08-686 1959 Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör Bakgrund I

Läs mer

Beslut om rabattnivå och kriterier för evenemangsbiljetter

Beslut om rabattnivå och kriterier för evenemangsbiljetter 1(6) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-10-13, punkt 6 Beslut om rabattnivå och kriterier för evenemangsbiljetter Ärendebeskrivning Försäljningen av rabatterade evenemangsbiljetter

Läs mer

Trafikförvaltningens kundservicestrategi - för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län

Trafikförvaltningens kundservicestrategi - för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län 1(11) Handläggare Charlotte Rosengren Trafikförvaltningens kundservicestrategi - för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av tjänsten SMS-biljett

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av tjänsten SMS-biljett Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-03-22 1 (5) Identitet TN 1204-0101 Handläggare Fredrik Cavalli Björkman Anskaffningsbeslut avseende upphandling av tjänsten SMS-biljett Bakgrund Tekniktjänst SL

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1593. Handlingsplan för att säkra en positiv utveckling inom landstingets trafikverksamhet

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1593. Handlingsplan för att säkra en positiv utveckling inom landstingets trafikverksamhet Stockholms läns landsti ing 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1593 Landstingsstyrelsen LANDSTIG GSSTYRc LSEM 14-03- 0 < C G G G 7 Handlingsplan för att säkra en positiv utveckling

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-09-27, punkt 13 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö beskrivning Trafiknämnden föreslås besluta om allmän

Läs mer

Upphandling av IT-drift och support (DIT17)

Upphandling av IT-drift och support (DIT17) 1(6) Handläggare John Fredlund 08-686 16 35 john.fredlund@sll.se Trafiknämnden 2016-02-23, punkt 6 Upphandling av IT-drift och support (DIT17) Ärendebeskrivning Ärendet avser beslut att genomföra upphandling

Läs mer

Beslut med anledning av genomförd förstudie - framtida systemstöd för färdtjänstverksamheten

Beslut med anledning av genomförd förstudie - framtida systemstöd för färdtjänstverksamheten 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1620 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-11-03 Trafiknämnden 2014-12-02, punkt 8 SL 2013-3813 Beslut med anledning av genomförd förstudie - framtida systemstöd för färdtjänstverksamheten

Läs mer

Införande av SL- taxa, zon A, i hamntrafiken

Införande av SL- taxa, zon A, i hamntrafiken 1(5) Sjötrafikenheten Handläggare Göran Malmsten 08-686 1772 nämnden 2014-04-29, punkt 14 0244 Införande av SL- taxa, zon A, i hamntrafiken Ärendebeskrivning I ärendet ges förslag till att införa SL- taxa,

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Införande av Ungdomsbiljett 6 månader i Waxholmsbolagets biljettsortiment

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Införande av Ungdomsbiljett 6 månader i Waxholmsbolagets biljettsortiment 1 (2) FÖRSLAG 2013:85 LS 1311-1436 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Införande av Ungdomsbiljett 6 månader i Waxholmsbolagets biljettsortiment Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm Ärendebeskrivning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län FÖRSLAG 2015:16 LS 2015-0158 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län Stockholms läns landsting 28 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Nytt it-program för Stockholms stad

Nytt it-program för Stockholms stad ÄLDREFÖRVALTNINGEN KOMMUNIKATION TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0401-308/2012 SID 1 (7) 2012-11-19 Handläggare: Carl Smitterberg Telefon: 08-508 36 221 Till Äldrenämnden Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr:

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av trygghetsresurser innefattande ordningsvakts- och trygghetsvärdstjänster

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av trygghetsresurser innefattande ordningsvakts- och trygghetsvärdstjänster 1(5) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 5 Anskaffningsbeslut avseende upphandling av trygghetsresurser innefattande ordningsvakts- och trygghetsvärdstjänster Ärendebeskrivning

Läs mer

Översyn av taxor och biljettsystem och andra aktuella frågor hos kollektivtrafiken i Stockholmsregionen

Översyn av taxor och biljettsystem och andra aktuella frågor hos kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Översyn av taxor och biljettsystem och andra aktuella frågor hos kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Svensk Kollektivtrafik Årskonferens 17-18 september 2015 Kristoffer Tamsons (M) Trafiklandstingsråd

Läs mer

Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län

Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 2015-0158 Landstingsstyrelsen Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

4. Inriktning och övergripande mål

4. Inriktning och övergripande mål Lednings- och verksamhetsstöd IT-policy Bilaga 2 LS 14/06 HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Ante Grubbström 2005-12-19 IT-policy för samtliga verksamheter i Landstinget Sörmland 1. Definition Med IT informationsteknologi

Läs mer

Yttrande över Landstingsrevisorernas projektrapport 10/2014 Utvecklingen och kontrollen av biljettsystem för trafiken

Yttrande över Landstingsrevisorernas projektrapport 10/2014 Utvecklingen och kontrollen av biljettsystem för trafiken 1(7) Handläggare Henrik Palmér 08-686 4056 henrik.palmer@sll.se Trafiknämnden 2015-03-12, punkt 11 TN 2014-0868 Yttrande över Landstingsrevisorernas projektrapport 10/2014 Utvecklingen och kontrollen av

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Remsans ersättare är här. Den 1 september försvinner remsan och ersätts med reskassan som du laddar på ett SL Access-kort.

Remsans ersättare är här. Den 1 september försvinner remsan och ersätts med reskassan som du laddar på ett SL Access-kort. Remsans ersättare är här Den 1 september försvinner remsan och ersätts med reskassan som du laddar på ett SL Access-kort. Remsans ersättare är här Du får förlustgaranti. Allt du behöver göra är att registrera

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 9 Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand Ärendebeskrivning Trafiknämnden

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster 1 (5) Datum 2011-03-21 Identitet SL-2011-01602 TN 1103-079 Trafiknämnden Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster Bakgrund Inom AB Storstockholms Lokaltrafik ( SL ) handläggs löpande juridiska

Läs mer

Beslut med anledning av förstudie inriktning för köp och validering av biljett

Beslut med anledning av förstudie inriktning för köp och validering av biljett 1(7) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-686 16 51 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-16 Version Trafiknämnden 2015-04-14, punkt 5 Ärende/Dok. id. 2014-0256 Beslut med anledning

Läs mer

Yttrande i mål gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen

Yttrande i mål gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen 1(2) Björn Holmberg 08-686 1588 bjorn.holmberg@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-21 Trafiknämnden 2017-01-31, punkt 13 Ärende Infosäkerhetsklass Yttrande i mål gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen

Läs mer

Fusion av vilande dotterbolag till AB Storstockholms Lokaltrafik

Fusion av vilande dotterbolag till AB Storstockholms Lokaltrafik Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling 2015-10-27 LS 2015-1122 Handläggare: Maja Eliason Landstingsstyrelsens ägarutskott Fusion av vilande dotterbolag

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

Information om trafikförvaltningens kundservicestrategi

Information om trafikförvaltningens kundservicestrategi 1(3) Strategisk utveckling Planering Handläggare Jens Plambeck 08 686 16 51 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-25 Version Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 17 Ärende/Dok. id. SL 2014-0869

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr Upphandling inom kollektivtrafiken

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr Upphandling inom kollektivtrafiken 1(6) Handläggare John Fredlund 08-686 16 35 john.fredlund@sll.se Trafiknämnden 2016-02-23, punkt 13 Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 3 2015 Upphandling inom kollektivtrafiken Ärendebeskrivning

Läs mer

Taxeförändring UL/SL-biljetter den 1 april 2015

Taxeförändring UL/SL-biljetter den 1 april 2015 1(3) Trafikavdelningen Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 Trafiknämnden 2015-02-03, punkt Diarienummer TN 2014-0842 Infosäk. klass K1 (Öppen) Taxeförändring

Läs mer

Objektbeskrivning för Trafiknämnden, Storstockholms lokaltrafik AB och Waxholms Ångfartygs AB

Objektbeskrivning för Trafiknämnden, Storstockholms lokaltrafik AB och Waxholms Ångfartygs AB Objektbeskrivning för Trafiknämnden, Storstockholms lokaltrafik AB och Waxholms Ångfartygs AB Uppgifter TN:s org.nr: 212100-0016 SL:s org. nr: 556013-0683, ägare: Stockholms läns landsting WÅAB:s org.nr:

Läs mer

Utredning av central teknisk lösning för att upptäcka avvikelser och potentiella hot i landstingets nätverk och kritiska IT-system

Utredning av central teknisk lösning för att upptäcka avvikelser och potentiella hot i landstingets nätverk och kritiska IT-system Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Informationssäkerhet SLL IT Handläggare: Vesna Lucassi Landstingsstyrelsens innovationsberedning Ankom Stockholms läns landsting 2015-08-

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av försäkringsprogram 2015-2020

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av försäkringsprogram 2015-2020 1(5) Verksamhetsstyrning och ekonomi Finansiering och kalkylering Handläggare Peter Fransson 08 686 15 98 peter.fransson@sll.se Trafiknämnden 2014-12-02, punkt 5 TN 2014-0642 Anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Samråd mmr trmflmörämdnngmr a SL:s busstrafik from januari 2016

Samråd mmr trmflmörämdnngmr a SL:s busstrafik from januari 2016 Trafikförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(16) Trafikavdelningen PM Diarienummer Buss 2015-09-09 SL 2015-0883 Handläggare Sara Catoni Sändlista T,...,, Upplands Väsby kommun K 1 (öppen) Samråd mmr

Läs mer

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (1) Identitet TN 1206-0144 Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö

Läs mer

Direktupphandling av förlängning av avtal för IT-drift och Support (DIT09)

Direktupphandling av förlängning av avtal för IT-drift och Support (DIT09) 1(4) Handläggare Sara Catoni 08-686 19 37 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2016-04-19, punkt 9 Direktupphandling av förlängning av avtal för IT-drift och Support (DIT09) Ärendebeskrivning Ärendet avser

Läs mer

FÖRSLAG 2016:105 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Justeringar i AB Storstockholms Lokaltrafiks biljettsortiment

FÖRSLAG 2016:105 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Justeringar i AB Storstockholms Lokaltrafiks biljettsortiment FÖRSLAG 2016:105 LS 2016-1187 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Justeringar i AB Storstockholms Lokaltrafiks biljettsortiment Stockholms läns landsting 66 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 9/2016 LS

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY. Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005)

UPPHANDLINGSPOLICY. Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005) LS 1102-0181 UPPHANDLINGSPOLICY Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15 Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling 2 (6)

Läs mer

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik 1(1) Juridik och internrevision Handläggare Daniel Angermann TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-17 Version Trafiknämnden 2014-02-11, punkt 14 Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga

Läs mer

Informationsärende. Biljett- och betalsystem i perspektiv. Trafiknämnden 2013-12-10, punkt 11 b 1(23) Strategisk utveckling Affärsutveckling

Informationsärende. Biljett- och betalsystem i perspektiv. Trafiknämnden 2013-12-10, punkt 11 b 1(23) Strategisk utveckling Affärsutveckling 1(23) Handläggare Mats Ellman 08-686 15 97 mats.ellman@sll.se Trafiknämnden 2013-12-10, punkt 11 b Informationsärende Biljett- och betalsystem i perspektiv Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen

Läs mer

Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län och Södermanlands län

Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län och Södermanlands län 1(4) Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2017-11-21, punkt 9 Ärende Infosäkerhetsklass Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-04-29, punkt 11 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Järfälla och Upplands-Bro Ärendebeskrivning Trafiknämnden

Läs mer

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd samhällsskydd och beredskap 1 (5) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD Telefonväxel: 0771-240 240 E-post: registrator@msb.se Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd Inledning

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-14 LS 1212-1650 Landstingsstyrelsen Motion 2012:28 av Yvonne Blombäck (MP) och Annika Hjelm (MP) om inrätta en gemensam trafikledningscentral

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård

Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 11 Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård Ärendebeskrivning

Läs mer

Projektdirektiv. Säker e-post

Projektdirektiv. Säker e-post 1/7 Projektdirektiv Säker e-post 2/7 Dokumenthistorik Version Datum Kommentar Handläggare 0.1 2016-03-11 Upprättande inför dialog med Anne Gustavsson förstudieledare 0.2 2016-03-14 Revidering inför förslag

Läs mer

En enkel väg till Vårdguiden. https://www.minavardkontakter.se/c125755f00329208/p/startpage?opendocument

En enkel väg till Vårdguiden. https://www.minavardkontakter.se/c125755f00329208/p/startpage?opendocument En enkel väg till Vårdguiden https://www.minavardkontakter.se/c125755f00329208/p/startpage?opendocument Så här gör du e-legitimation eller sms Så använder du tjänsten För att använda Mina vårdkontakter

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Södertälje och Nykvarn

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Södertälje och Nykvarn 1(5) Strategisk utveckling Planering Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-03-28 Trafiknämnden 2014-04-29, punkt 10 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Vägen mot e-arkiv. Hur vi skapar förutsättningar för e-arkiv och ett digitalt informationsflöde KORTVERSION AV FÖRSTUDIERAPPORTEN

Vägen mot e-arkiv. Hur vi skapar förutsättningar för e-arkiv och ett digitalt informationsflöde KORTVERSION AV FÖRSTUDIERAPPORTEN Vägen mot e-arkiv Hur vi skapar förutsättningar för e-arkiv och ett digitalt informationsflöde KORTVERSION AV FÖRSTUDIERAPPORTEN JANUARI 2014 Detta är en kortversion av förstudierapporten e-arkiv. Varför

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på. linjen Söder Mälarstrand Kungsholmstorg Klara Mälarstrand.

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på. linjen Söder Mälarstrand Kungsholmstorg Klara Mälarstrand. 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 10 Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Söder Mälarstrand Kungsholmstorg Klara Mälarstrand

Läs mer

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet 2012-06-25 LJ2012/49 Avsändare Landstingsstyrelsen Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet Inledning Genom en motion föreslår Inga Jonasson (V) att Länstrafiken ges

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP)om samverkan innovativt mellan buss och taxi för att få varierande busstorlekar, bättre service och bättre ekonomi

Svar på skrivelse från (MP)om samverkan innovativt mellan buss och taxi för att få varierande busstorlekar, bättre service och bättre ekonomi 1(5) Handläggare Ragna Forslund 08 606 1959 ragna.forslund@sll.se Version 1.0 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 14 Svar på skrivelse från (MP)om samverkan innovativt mellan buss och taxi för att få varierande

Läs mer

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet ÄRENDE 8 2012-09-14 Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Inga Jonasson,

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

Samråd inför trafikförändringar i SL:s busstrafik from januari 2016

Samråd inför trafikförändringar i SL:s busstrafik from januari 2016 Trafikförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(16) Trafikavdelningen PM Diarienummer Buss 2015-09-09 SL 2015-0883 Sändlista Järfälla kommun K 1 ( ö ppen) Handläggare Sara Catoni Samråd inför trafikförändringar

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Planera genomförande

Planera genomförande Planera genomförande www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian Res lätt med biljett, Ds 2015:11

Yttrande över departementspromemorian Res lätt med biljett, Ds 2015:11 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0341 Landstingsstyrelsen Yttrande över departementspromemorian Res lätt med biljett, Ds 2015:11 Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster

Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster 1 (6) 2008-05-30 Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster Uppdraget Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten (PPM) har i regleringsbreven för 2008 fått i uppdrag

Läs mer

IT-strategi. För Vallentuna kommun Antagen i kommunfullmäktige Reviderad SID 1/5 BILAGA 1

IT-strategi. För Vallentuna kommun Antagen i kommunfullmäktige Reviderad SID 1/5 BILAGA 1 2016-02-11 SID 1/5 BILAGA 1 IT-strategi För Vallentuna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2016-05-09 Reviderad 2016-03-09 SID 2/5 IT strategi Syfte och bakgrund Digitaliseringen och IT som stöd och verktyg

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av Kommunstyrelsen 2015-10-06, 149 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Beslut med anledning av genomförd förstudie Framtida Fordons-PC

Beslut med anledning av genomförd förstudie Framtida Fordons-PC 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-03-31 Trafiknämnden 2014-04-29, punkt 12 SL 2013-3814 Beslut med anledning av genomförd förstudie Framtida Fordons-PC Ärendebeskrivning

Läs mer

Beslutsstöd inklusive datalager och rapportverktyg

Beslutsstöd inklusive datalager och rapportverktyg LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-04-26 Dnr PS 2012-0033 66 Beslutsstöd inklusive datalager och rapportverktyg Beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

SL:s strategiska karta

SL:s strategiska karta 1 (8) Datum 2011-05-04 Identitet TN 1105-132 SL 2011-04030 Trafiknämnden SL:s strategiska karta Bakgrund SL:s ansvar för kollektivtrafiken omfattar allt fler resenärer och kraven på fungerande och miljöanpassad

Läs mer

Samlad effektbedömning

Samlad effektbedömning Samlad effektbedömning 1(6) Samlad effektbedömning OBJEKT: BYTESPUNKTER FÖR BUSS DATUM FÖR UPPRÄTTANDE: 2008-08-31 UPPRÄTTAD AV: ANDERS BJÖRLINGER SAMMANFATTANDE KOMMENTAR Upprustningsåtgärder av bytespunkter

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Finspångs kommun augusti 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

Yttrande över projektrapport 14/2012 Risker för oegentligheter inom kollektivtrafiken

Yttrande över projektrapport 14/2012 Risker för oegentligheter inom kollektivtrafiken 1(5) Handläggare Sara Catoni 08-6861937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2013-08-27, punkt 9 Yttrande över projektrapport 14/2012 Risker för oegentligheter inom kollektivtrafiken Ärendebeskrivning Landstingsrevisorernas

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2011-02-25 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Plan för utvecklings- och implementeringsarbetet av det nya systemstödet samt för det metodarbete som ska bedrivas för att

Läs mer

Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access

Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2013-08-27, punkt 10 Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access Ärendebeskrivning Ärendet är ett svar till Trafiknämnden

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Säker meddelandehantering (SMED) ersätter telefax

Säker meddelandehantering (SMED) ersätter telefax (SMED) ersätter telefax En omfattande användning av telefaxutrustning sker idag inom landsting och kommuner. Kommunikation med hjälp av telefax utgör en stor risk när det gäller säkerhet avseende bristande

Läs mer

HISTORIEN. Femklövern. Tre klövern

HISTORIEN. Femklövern. Tre klövern HISTORIEN Femklövern 2004 Tre klövern 1999 1995 VÅRT UPPDRAG Försörja 5 landsting med förbrukningsvaror Skapa avtal, lagerhålla och distribuera Frigöra resurser för bättre alternativ användning Aggregerad

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer