Informationsärende. Biljett- och betalsystem i perspektiv. Trafiknämnden , punkt 11 b 1(23) Strategisk utveckling Affärsutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsärende. Biljett- och betalsystem i perspektiv. Trafiknämnden 2013-12-10, punkt 11 b 1(23) Strategisk utveckling Affärsutveckling"

Transkript

1 1(23) Handläggare Mats Ellman Trafiknämnden , punkt 11 b Informationsärende Biljett- och betalsystem i perspektiv Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 100 Godsmottagningen Stockholm Telefon: Fax: E-post: Säte: Stockholm Org.nr: Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan

2 2(23) Förord Frågan om biljett- och betalsystem är ett återkommande ämne av stort intresse. Ett intresse som av Trafikförvaltningen antas intensifieras av flera skäl under detta som kommande år. Skälen till det ökade intresset är bl.a. den utveckling som sker såväl nationellt som regionalt inom t.ex. X2AB som Trafikförvaltningen. Detta kombinerat med det ökade intresset av fler och nya tekniska biljett- och betallösningar från resenärerna motiverar Trafikförvaltningen att ge Trafiknämnden möjlighet att ta del av uppdaterad information inom huvudsakligen följande områden med relation till biljett- och betalsystem. SL Access o Reskassan Mobila applikationer Allmän pågående utveckling inom Trafikförvaltningen och i dialog med Västtrafik och Skånetrafiken Allmän pågående utveckling som sker i samarbetet med Fördubblingsbolaget (X2AB), Samtrafiken och TiM (Trafik i Mälardalen) Utblickar från Europa och Norden vad gäller tendenser inom området biljett och betalning Stockholm Anders Lindström Förvaltningschef Jens Plambeck Chef Ragna Forslund Chef Trafikavdelningen

3 3(23) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning SLs Biljett- och betalsystem SL Access Pågående utveckling SL Access Reskassan SMS-biljetter Mobila applikationer Några exempel som finns på marknaden idag Ruter (Norge) Skånetrafiken Vilka möjligheter finns för resenären idag att handla via mobiltelefon Alternativa lösningar för att realisera en app Samverkan och samordning i branschen Internationell utblick Oslo Berlin Amsterdam London New York Bilagor... 23

4 4(23) 1 Sammanfattning Resenärernas förväntningar på enkla och smidiga lösningar för information om, och köp av, biljetter utvecklas ständigt och i takt med den tekniska utvecklingen i samhället. Utvecklingen av mobila applikationer appar har varit explosionsartad, mycket tack vara deras snabba och smidiga användargränssnitt. De upplevs också som pålitliga och enkla att använda. Trafikförvaltningen ser en potential i att behålla och utöka tillgången till data genom så kallade API:er (Application Programming Interface), för att förse oberoende utvecklare med trafikdata och främja den kreativiteten. Denna utveckling är viktig för att möta resenärernas behov av nya attraktiva tjänster. Trafikförvaltningen ser också en potential i att införa en egen mobil app med primärt fokus att kunna sälja mobila biljetter på ett snabbt och enkelt sätt med resenären i fokus (Beslut i TN TN Ny digital strategi för SL resenärernas behov - Bilaga 1) Reskassan har under året 2013 blivit en stor produkt för resenärerna och förköpsremsan har successivt fasats ut. Idag har över 1,6 miljoner SL Access-kort reskassa och närmare resor görs med reskassan varje dag. Många uppskattar reskassan i takt med att personal och resenärer blivit mer vana. Via SLs Kundtjänst får Trafikförvaltningen in kundsynpunkter som berör funktionella frågor kopplade till Reskassan, upplevda feldebiteringar, att man inte kan se saldot samt klagomål på personalens kunskapsnivå. Därför genomförs ett antal förbättringar på kort och lång sikt. Trafikförvaltningen, tillsammans med stora delar av kollektivtrafikbranschen, ökar idag sin samverkan för att kunna möta förväntningarna på framtida lösningar för att kunna få information, köpa biljett och resa mer med kollektivtrafiken. Trafikförvaltningen arbetar idag med att möjliggöra ett effektivt regionalt resande med fokus på arbetspendling genom samarbeten som UL/SL och TiM (Trafik i Mälardalen). Samverkan sker intensifierat tillsammans med Västtrafik och Skånetrafiken. Samverkan med kommersiella aktörer sker i närmast inom ramen för X2AB där specifika gemensamma projekt bl.a. handlar framtida biljett och betallösningar, reseplanerare och realtidsinformation. Det är viktigt att vara uppdaterade på de aktuella förändringar som sker i såväl Trafikförvaltningens absoluta närhet, som i ett vidare perspektiv. Trafikförvaltningen följer regelbundet genom såväl personlig samverkan som genom omvärldsbevakning intressanta händelser hos såväl myndigheter som företag i kollektivtrafikbranschen. I kapitel 6 sammanfattas ett urval av andra städers nuläge med fokus på biljett- och betalfrågor.

5 5(23) 2 Inledning Det arbete som bedrivs inom Trafikförvaltningen inom området har gjorts kontinuerligt inom den löpande verksamheten samt inom ramen för det strategiarbete som resulterat i fyra strategier som beslutades av Trafiknämnden den 13 mars Strategiarbetet har även inbegripit arbetet som resulterade i Trafiknämndens beslut den 24 april 2012 för Trafikförvaltningens försäljningskanaler. Inom ramen för det pågående strategiska arbetet inbegriper tas en utvecklingsplan inom försäljningsområdet fram. I utvecklingsplanen sammanvägs resenärens behov med den hastiga tekniska utvecklingen för att kunna föreslå till Trafiknämnden hur utvecklingen bör se ut inom försäljningsområdet på ett sätt som både ger attraktiva och ekonomiskt effektiva lösningar. För att balansera attraktiviteten med rationella kostnader och ökade intäkter finns några viktiga utgångspunkter att ta hänsyn till i utvecklingen framöver: Utvecklingen skall på bästa sätt utnyttja genomförda investeringar och utveckla lösningar kring den infrastruktur som nu finns i drift och som både är uppskattad av resenärerna samt bidrar till en god intäktssäkring I utvecklingen av framtida biljettsystem och betalsystem skall attraktiviteten balanseras mot ekonomisk effektivitet (både intäkter och kostnader). Kostnader för nya lösningar måste således ställas mot resenärsnyttan Den tekniska utvecklingen av datorer och kraftfulla mobila lösningar är mycket hastig. Därför skall de mobila och e-handels/internetbaserade lösningarna utvecklas för att närma sig varandra. E-handel skall kunna ske via dator, läsplatta eller mobiltelefon på ett liknande sätt I betalfrågor skall utgångspunkten vara minsta gemensamma nämnare. Detta innebär att system framöver bör utvecklas utifrån stora standarder, bransch och även med branschen gemensamma betallösningar. Detta ställer krav på strategiska samarbeten Utvecklingen måste möta intentionen med kollektivtrafiklagen och framöver minska trösklarna för de kommersiella aktörerna Information om, planeringen av och köp av biljett skall utvecklas mot mer integrerade, öppna och samverkande lösningar. När jag vet vart, när och hur jag skall resa kan jag också köpa en biljett på ett enkelt sätt Intäktssäkring är prioriterat vilket innebär att biljettlösningar som tas fram skall utgå ifrån att investeringar för maskinell validering av biljetten är en förutsättning för hållbara biljettlösningar. Detta bidrar också till en minskad riskexponering i trafikaffärerna med VBP ersättningsmodell vilket är kostnadsreducerande för Trafikförvaltningen Utveckling i samverkan med andra parter skall prioriteras före egen utveckling

6 6(23) Trafikförvaltningens Affärsstrategi beskriver ett fokus på ökade intäkter genom att möjliggöra förbättrings och tillväxtpotential i bland annat biljettsystem, betalsystem och försäljningskanaler. Syftet som Affärsstrategin pekar ut är att attrahera resenärer och därmed öka resandet med kollektivtrafiken. I utvecklingen behöver attraktiva lösningar vägas med ekonomiskt effektiva lösningar, både ur intäkts och kostnadsperspektivet. Ett exempel är att maximera nyttan av redan genomförda investeringar i SL Access. Vad gäller biljettsystem och betalsystem så går utvecklingen på marknaden mycket fort idag. Nya möjligheter presenteras ständigt i omvärlden. Mobiltelefonen får en mer framträdande roll, önskemål om att kunna köpa, betala, hantera och använda sin biljett på nya sätt inkommer ständigt. Många nya lösningar som presenteras på marknaden är dock i sina initiala skeden och behöver vidareutvecklas och tid för etablering. 3 SLs Biljett- och betalsystem Trafikförvaltningen säljer årligen biljetter för omkring 6,5 miljarder kronor. För att möjliggöra att resenärerna kan köpa biljetter på ett enkelt och smidigt sätt har Trafikförvaltningen flera försäljningskanaler som ger möjlighet att köpa biljett på det sätt som passar resenären bäst. För att kunna erbjuda olika försäljningskanaler finns flera tekniska biljettsystem och betalsystem som tillsammans bildar en helhet. SL Access är Trafikförvaltningens största system för biljetter och för att säkra biljettintäkterna. Andra system, mer eller mindre kopplade direkt till SL Access, är system för e-handel, SMS tjänsten samt system för försäljning till juridiska personer. Även externa system finns för att kunna skapa attraktiva lösningar för resenärerna, exempel på detta är ResPlus en biljettsamverkan inom ramen för Samtrafiken som möjliggör för resenären att kunna köpa en kombinerad enkelresa vill ett tillfälle mellan olika operatörer och län. Biljettsystem och betalsystem är i grunden två olika typer av system där Biljettsystem skapar biljetter, distribuerar biljetter, validerar biljetter och tar hand om regelverket, affärsreglerna, kring biljetterna ur ett systemperspektiv. Biljettsystemen är grunden för intäktssäkring genom säkra biljettlösningar samt exempelvis spärrlinjer. Betalsystem möjliggör att kunden kan betala för sin resa och säkerställer intäkter genom att möjliggöra exempelvis säkra betallösningar. Systemen är i vissa fall separerade från varandra men ibland är de kombinerade i tjänsteleveransen.

7 7(23) 3.1 SL Access SL Access är Trafikförvaltningens mest strategiska biljettsystem. Det är ett omfattande system där centralsystemet omfattar konfiguration av biljetter och regelverk, statistik, teknisk övervakning, rapportering, ekonomifunktioner, spärrlistor etc. SL Access omfattar hela försäljningsprocessen från försäljning av biljett via exempelvis en automat, ett försäljningsombud eller e-handeln till valideringen av biljetten som godkänner resan i en buss såväl som i tunnelbanans spärrlinjer. SL Access är således både ett strategiskt biljettsystem och ett strategiskt affärssystem då det är kopplat till både kostnader och intäkter. SL Accesskortet kan idag bära två separata biljetter samt en Reskassa vilket innebär en stor flexibilitet för resenärerna exempelvis kan en ny biljett laddas på innan den gamla har gått ut, parallella biljetter kan användas på kortet samtidigt (exempelvis en skolbiljett från en skola och en egenköpt fritidsbiljett för skolungdomar) samtidigt som resenären kan ha en Reskassa laddad i det fall att biljetten skulle gå ut och resenären vill ha en reserv på kortet. Biljetten kan köpas på ca 1500 fysiska försäljningsställen i Stockholm, i både bemannade och i automatiska kanaler. Utöver de fysiska kanalerna som försäljningsombud och automater så kan en resenär via MittSL köpa en biljett i e- handeln för att sedan ladda ner sin biljett till sitt SL Accesskort i trafiken. SL Access ger också möjligheter till de tjänster som idag erbjuds till resenärerna i form av förlustgaranti. I det fall en resenär har registrerat sitt Accesskort i MittSL får resenären förlustgaranti för sin biljett. Om biljetten skulle tappas eller på annat sätt förloras kan den förlustanmälas. Via SL Accessystemet kan Trafikförvaltningen spärra den förlorade biljetten och erbjuda resenären en ny biljett. Detta är något som är omöjligt att genomföra med exempelvis magnetkortssystem, något som fortfarande är i drift i många delar av världen, bl.a. New York. SL Access är idag ett check-in system där resenären validerar sin biljett i exempelvis en spärr eller i bussens SL Access-utrustning då resan påbörjas. Resenären behöver inte använda eller på annat sätt göra något med sin biljett då resan avslutas. Reskassan är en elektronisk plånbok på SL Accesskortet där resenären laddar pengar att resa för. På kortet läggs en profil (standardresa) som talar om för systemet vilken debitering som ska ske. Reskassan ersätter förköpsremsan efter 40 år. I november 2013 fanns det över 1,6 miljoner SL Accesskort som laddats med reskassan. Reskassan möjliggör en smidigare passering i bl.a. spärrar och

8 8(23) påstigning på bussar. Reskassan kan laddas hos SLs samtliga försäljningsombud, i spärrluckor i tunnelbana och pendeltåg, i SL Access-automater och via SLs e- handel. 3.2 Pågående utveckling SL Access Utveckling av Trafikförvaltningens biljettsystem och betalsystem pågår och Trafikförvaltningen arbetar bland annat med en framtida funktion som möjliggör för resenären att få en automatisk påladdning av Reskassa och periodbiljetter. Den automatiska påladdningen innebär att Reskassan fylls på med ett belopp när beloppet på kortet understiger en viss nivå. På så sätt behöver resenären inte själv aktivt ladda på Reskassan och kan alltid vara trygg i att pengar finns på kortet när resan ska ske. Liknande funktionalitet utvecklas för periodbiljetter, där resenären avtalar med SL om automatisk påladdning av periodbiljett när den befintliga närmar sig slutdatum. Vidareutveckling av e-handelsfunktionen pågår för att få en automatisk anpassning till smartphoneformat. Syftet är ett nytt användargränssnitt för sl.se och mobil.sl.se som är enklare för resenären att använda i mobiltelefonen och som öppnar upp för e-handel via moderna mobiltelefoner i närtid. Detta är ett sätt att driva en utveckling där mobilen och e-handeln närmar sig varandra. Mobiltelefonen kopplas närmare både information och försäljning.

9 9(23) Utveckling pågår också för att förenkla och förbättra biljetthanteringen för skolor och företag. En administrativ sida utvecklas för att möjliggöra att skolan eller företaget administrerar sina Accesskort med återkommande påladdning av periodbiljetter eller Reskassa. De biljetter som köps av skolor och företag via den administrativa sidan får automatiskt förlustgaranti, som även den kan administreras via sidan. För att förenkla biljettköp i tunnelbanan planeras för installationen av kortläsare för bank och kreditkort i spärrkioskerna, som idag säljer biljetter mot kontanter. En potentiell möjlighet som dock behöver utredas vidare är möjligheten som framförhandlas av flera RKTM och länstrafikbolag med bankerna att få möjligheten att ta betalt med kort utan att resenären behöver ange sin pinkod. Detta minskar säkerheten i lösningen samt skulle öka Trafikförvaltningens ekonomiska risk. Det gör å andra sidan försäljningsprocessen och därmed flödet betydligt snabbare något som är viktigt i Stockholms tunnelbana. Utveckling av zonbiljetterna pågår, vilket framöver ger resenären möjlighet att köpa en vilande zonbiljett framöver. Idag börjar zonbiljetten gälla direkt vid köp. En funktion med vilande zonbiljetter innebär att resenären kan köpa sin biljett innan resan och att biljetten blir giltig när resan påbörjas. Denna funktion finns idag i drift för periodbiljetterna. Förändringen kommer att underlätta för resenären exempelvis när han/hon vill köpa zonbiljetter för en resa tur & retur då resenären kan köpa en biljett för senare användning. En pågående utveckling för att ytterligare förbättra tillgängligheten av biljetter är att ett urval återförsäljare, en kategori som enbart säljer ett begränsat utbud av biljetter, omvandlas till försäljningsombud vilka säljer hela biljettsortimentet. Omvandlingen innebär en kostnad för installation av SL Accessutrustning. En avvägning måste alltid göras mellan kostnad och nytta (behov i området och potentiell försäljning) så att omvandlingen är väl motiverad. För 2013 omfattar denna förbättring att ca 40 st. återförsäljare får möjlighet att omvandlas till Försäljningsombud. Detta ger en förbättrad tillgång på hela biljettsortimentet. För landstingets kollektivtrafik till lands och till sjöss, SL och Waxholmsbolaget, pågår ett utvecklingsarbete där tidigare beslut att SL Access skall utgöra utgångpunkten för ett gemensamt system omsätts till verklighet. SL Accessystemet ska ge stöd för Waxholmsbolagets rådande taxa. Nu pågår arbetet med att installera SL Accessutrustning i Waxholmsbolagets trafik. Trafikförvaltningen har även utrett och lämnat tjänsteutlåtande om hur biljettsortimentet och taxesystemet skulle kunna samordnas och harmoniseras

10 10(23) mellan SL och Waxholmsbolaget när potentialen finns i och med ett gemensamt system (TN ). Något beslut i den frågan är inte fattat av Trafiknämnden. 3.3 Reskassan Reskassan som ersättare till förköpsremsan, är en del av införandet av SL Access som biljett- och betalsystem i SL trafiken. Reskassan är en elektronisk plånbok med motsvarande rese- och affärsregler som gällde för förköpsremsan. Reskassan är en ny produkt som har många fördelar: både periodbiljetter och Reskassa hanteras på ett SL Access-kort, det ger smidigare passage genom spärrar och på bussar, kortet är mer miljövänligt bl.a. genom sin återanvändbarhet. Vid registrering av SL Accesskort på MittSL ingår förlustgaranti. Reskassan möjliggör elektronisk validering, något som är viktigt ur flera aspekter. Reskassan infördes successivt i SL trafiken under 2012 och Den säljs nu dels i samma försäljningskanaler som försköpsremsan men också i SL Accessautomater och i SLs e- I mars 2013 slutade förköpsremsan att säljas och ersattes då av reskassan i alla försäljningskanaler. Köpta förköpsremsor fasades långsamt ut och var inte längre giltiga för resa efter augusti Möjligheten att återlösa kvarvarande värde på förköpsremsor, eller att överföra värdet till Reskassan på SL Accesskortet finns t o m 31 december 2013 I november 2013 hade 1,6 miljoner resenärer reskassa på sina SL Access-kort. En bra försäljningsdag laddas reskassa för ca 5 miljoner kronor. Resandet med reskassan är störst på fredagar, med ca resor, och minst på söndagar. Ca gruppresor genomförs per dag. Vid införandet av reskassan har ett stort antal nya resenärer för första gången kommit i kontakt med SL Access. Det har kommit in ca kundsynpunkter per månad till SL Kundtjänst gällande reskassan. Det motsvarar 5 % av det totala antalet kundsynpunkter. Antalet kundsynpunkter om reskassan minskar månad för månad. Synpunkterna handlar i första hand om allmänna frågor om reskassan och SL Access, uppfattade feldebiteringar, att man inte kan se saldot samt klagomål på personalens kunskapsnivå och förslag till förbättringar. Trafikförvaltningen analyserar löpande kundsynpunkterna och använder det som underlag till förbättringsåtgärder. Förbättringsåtgärder på kort sikt gällande reskassan är t.ex. förenklade köpflöden i automaterna, nya funktioner för företag och skola, möjlighet att återbetala feldebiteringar direkt till kundens Reskassa, se historik på MittSL. En pilot genomförs med saldoläsare i tunnelbanespärrarna.

11 11(23) Förbättrad kommunikation gällande reskassan till resenärer och personal har tagits fram. Trafikförvaltningen jobbar också vidare med repetitionsutbildning av trafikpersonalen och genomför informationsmöten med pensionärsföreningar. Även i ett längre perspektiv planerar Trafikförvaltningen utveckling av reskassan. Utredning och planering pågår för t.ex. följande förbättringar: Automatisk laddning av reskassan när den är på väg att slut Förbättrad tillgång till information om vad som finns på kortet. Det kan vara att installera kortläsare i spårtrafikmiljön, eller att möjliggöra information om kortinnehåll via mobiltelefonen Internetladdning av reskassan eller laddning via mobilen ska finnas på kortet direkt, funktioner som minskar risken för feldebiteringar. Detta förutsätter att SL Accessystemet är online, något som är en stor förändring. 3.4 SMS-biljetter Funktionen att handla och betala sin biljett via ett SMS-köp upplevs under 2013 ha försämrats gentemot tidigare lösning, dvs. före Främst består den upplevda försämringen i att resenären behöver göra en särskild registrering till följd av de nya förutsättningar som bl.a. telekombolagen lämnade marknaden under Omständigheter som krav på särskild registrering i kombination med lansering av nya biljettformer inom Trafikförvaltningen medför att sålda SMS biljetter under 2013 beräknas uppgå till knappt 4 miljoner. Vilket ska jämföras med ca 11 miljoner sålda SMS biljetter under Till följd av de nya förutsättningarna genomförde Trafikförvaltningen en upphandling vilken överklagades. Överklagandet medförde att ett tillfälligt avtal, för att säkerställa fortsatt möjlighet att kunna köpa en SMS biljett, upprättades genom direktupphandling. Ett implementationsarbete för att övergå till det vinnande anbudets avtal pågår och beräknas vara klart februari I samband med att den nya leverantören har implementerats kommer förbättringar för såväl resenären som Trafikförvaltningen att ske. De mest märkbara förbättringarna består bl.a. i att registreringsprocessen kommer att förenklas liksom en ny funktion som innebär en möjlighet till försäljning av SMS-biljetter till juridiska personer. Detta planeras ske i kvartal Trafikförvaltningen anser att mobiltelefonen som medel för att betala som att agera biljettbärare är uppskattat av resenärerna tillika ger en god service till de resenärer som väljer att använda tjänsten. Fortsatt satsning på att förenkla och förbättra möjligheterna att köpa en SMS biljett sker därför parallellt med

12 12(23) utredning om APP-ars betydelse i försäljningssyfte och hur en lösning bäst införs i Trafikförvaltningen. Trafikförvaltningen undersöker även möjligheten, nyttan och kostnaden att inom ramen för det befintliga avtalet SMS tjänster att utveckla en APP vilken skulle förenkla registrering, köp som hantering av SMS biljetter. En sådan APP ska dock inte jämföras med de alternativa lösningar som presenteras under kapitel 4, nedan. 4 Mobila applikationer Resenärernas förväntningar på enkla och smidiga lösningar för information om, och köp av, biljetter utvecklas ständigt och i takt med den tekniska utvecklingen i samhället. Utvecklingen av mobila applikationer appar har varit explosionsartad, mycket tack vare deras snabba och smidiga användargränssnitt. De upplevs också som pålitliga och enkla att använda. Trafikförvaltningen har legat i framkant i utvecklingen genom att låta oberoende APP utvecklare få tillgång till data om trafiken via så kallade API: er. Detta har tillsammans med marknadens kreativitet genererat appar som Res i STHLM och STHLM Traveling. Dessa appar är väl använda och omtyckta. En av orsakerna till att Trafikförvaltningen har möjliggjort denna utveckling men valt att inte utveckla appar själv är att Trafikförvaltningen därigenom inte har några utvecklings-, förvaltnings- och driftskostnader för dessa appar förutom för dataförsörjning och förvaltning av API-funktionen. Det har fram tills nu också varit en fråga om att åskåliggöra trafikinformation till resenären vilket är mindre komplext och förenat med färre risker än att även erbjuda möjligheten att köpa biljetter. Detta då mer känsliga uppgifter skall hanteras vid biljettköp. När även biljettköp via appar är aktuellt kan det vara intressant för Trafikförvaltningen att utveckla en egen app trots ökade egna kostnader. Med anledning direktiv från EU och av mobiloperatörernas strategi att bilda bolaget 4T och tjänsten WyWallet så har den omtyckta SMS biljetten nu varit nödvändig att omarbeta till en ny typ av tjänst som kräver förregistrering. Detta har gjort att SMS biljetten minskat i populäritet och försäljning. Det finns nu anledning att se på hur ett alternativ till mobila biljetter skulle kunna se ut för Trafikförvaltningen och analysera hur Trafikförvaltningen genom att utveckla en mobil app för försäljning av biljetter skulle kunna öka Trafikförvaltningens intäkter och förbättra/förenkla för resenärerna.

13 13(23) 4.1 Några exempel som finns på marknaden idag Ruter (Norge) Med Ruters mobila app ges resenären möjlighet att köpa både enkelbiljetter och periodbiljetter. Resenären laddar ner appen som finns tillgänglig för Android, Iphone och Windows Phone, registrerar sitt kredit/betalkort i appen och kan sedan köpa biljett. Långa och korta biljetter Köp av biljett Direktval av zon Via reseplanerare Resenären väljer när biljetten ska starta Enkelbiljetter max 24 h framåt, periodbiljetter max 7 dagar framåt Betalning sker via PayEx (betalväxel) med kreditkort All kreditkortsinformation lagras hos PayEx inte i appen Det är dock värt att uppmärksamma att Ruter inte har någon automatisk validering för sina biljetter. All validering sker manuellt av förarna eller av annan personal. Detta påverkar möjligheten till datainsamling och maskinell (teknisk) intäktssäkring som exempelvis Trafikförvaltningen och Transport for London (TfL) har. Detta är inte en väg som rekommenderas för Trafikförvaltningen. De risker det medför vad gäller intäktssäkring samt affärsrisker i trafikavtalens ersättningsmodeller (VBP) är så stora att det motiverar (förutsätter) maskinell validering för att vara en hållbar lösning Skånetrafiken I mitten av juli 2013 lanserade Skånetrafiken en ny tjänst. Med hjälp av en smartphone och Skånetrafikens mobilapp går det att köpa enkelbiljetter till alla Skånetrafikens bussar och tåg. Antingen köper resenären sin biljett direkt i anslutning till själva resan eller i förväg och använder den vid ett senare tillfälle, inom sju dagar. Betalning sker via bank- eller kreditkort direkt i appen. Sammanfattningsvis erbjuder Skånetrafiken köp av enkelbiljetter via sin reseplanerare. Resenären kan köpa ett antal biljetter, max 10 st., och ha dessa vilande i sin mobiltelefon. När resan ska företas aktiverar resenären resan till den förvalda destinationen. Med en sådan lösning krävs t.ex. ingen uppkoppling till internet vid tillfället när resan ska företas. Det är även möjligt att innehavaren av mobiltelefonen (appen) kan vara en annan person är den betalande. Detta kan t.ex. vara praktiskt om man vill ladda sitt barns mobiltelefon med ett antal biljetter.

14 14(23) Skånetrafikens biljettupplägg är mycket likt de lösningar som Trafikförvaltningen har. För periodbiljetter och regelbundna resenärer tillhandahåller Skånetrafiken smarta kort (JoJo kort, jfr SL Accesskort) som biljettbärare. För enkelresor finns SMS biljett och sedan i somras även den mobila appen som beskrivits ovan. För biljetterna på smarta kort (JoJo) finns automatiska validerare i hela trafiken. För enkelbiljetterna på SMS och i den mobila appen saknas automatisk validering utan den görs manuellt av föraren och personal och därmed görs ingen datainsamling eller elektronisk intäktssäkring. Detta är, precis som i fallet Ruter, inte en väg som rekommenderas för Trafikförvaltningen. De risker det medför vad gäller intäktssäkring samt affärsrisker i trafikavtalens VBP ersättningsmodeller är så stora att det motiverar (förutsätter) maskinell validering för att vara en hållbar lösning. 4.2 Vilka möjligheter finns för resenären idag att handla via mobiltelefon Trafikförvaltningen erbjuder idag köp av biljetter till resenärens SL Accesskort via mobila (t.ex. mobiler, plattor, laptops) och desk tops (stationära datorer). På SLs hemsida finns en rad olika funktioner som erbjuds. Allt ifrån aktuell trafikinformation till att köpa biljetter för att ladda ner på sitt eller annans persons SL Accesskort. Nedan listas de vanligaste funktionerna som erbjuds. Funktionera utvecklas och förändras för resenärens bästa kontinuerligt. Trafikinformation Planerade och akuta störningar Reseplanerare Administrera Mitt SL Korthantering Förlustanmäla Saldo för periodkort och Reskassa Ärendehantering till kundtjänst E-handla SL Access biljetter för nedladdning i trafiken En särskilt framtagen web-sida är framtagen för att anpassa sig till en mobil enhet och en mindre skärm. Inledningsvis erbjöds information om aktuell trafikinformation. En vidareutveckling sker kontinuerligt. Trafikinformation Planerade och akuta störningar

15 15(23) Reseplanerare Administrera Mitt SL Korthantering Förlustanmäla Saldo för periodkort och Reskassa Ärendehantering till kundtjänst En av de större utmaningarna som Trafikförvaltningen har i samband med ett e- handelsköp av biljetter till SL Accesskortet är att Accessystemet inte är online. Bussar exempelvis får en uppdatering av Accessdata när de är uppkopplade i depån. Detta innebär att det kan ta upp till tre dagar, i enstaka fall än längre tid, innan den e-handlade biljetten kan laddas ner till resenärens SL Accesskort. Detta motsvarar inte de förväntningar som en resenär har idag på en e-handel. Resenären förväntar sig vid ett e-handelsköp att biljetten skall finnas tillgänglig direkt. En förändring av systemet till ett online system är givetvis en omfattande förändring, både tidsmässigt att genomföra som kostnadsmässigt. Detta i sig kan vara en rationell orsak till att införa en mobil app som komplement till e- handelsfunktionen av biljetter till SL Accesskortet. Sedan kontantstoppet på bussar infördes 2007 har möjligheten att köpa en biljett via SMS erbjudits resenären. SMS-biljetten tjänst som varit mycket uppskattad med höga försäljningsvolymer (ca 11 miljoner SMS under 2012). Från och med 1 februari 2013 har kraven förändrats på bl.a. registreringsförfarandet vilket, tillsammans med lansering av en den nya biljettypen Reskassan, medfört en dramatisk minskning av sålda SMS biljetter. Den nuvarande (okt. 2013) indikerar en årsförsäljning om knappt 4 miljoner SMS biljetter 4.3 Alternativa lösningar för att realisera en app Inför beslut om utveckling av en mobil app finns några alternativ att väga mot varandra. I principerna som presenterades inledningsvis ska utveckling i samverkan med andra parter prioriteras före egen utveckling. Trafikförvaltningen arbetar proaktivt i flera olika samverkansbolag och fora i syfte att säkerställa utveckling med resenären i fokus. Specifikt för appar har Trafikförvaltningen identifierat följande alternativa vägar: 1. Big3 utveckling av app i samverkan med Skåne och Västra Götaland Trafikförvaltningen, Skånetrafiken och Västtrafik har tecknat en gemensam avsiktsförklaring att samverka för bra framtida lösningar. Detta innebär ett alternativ att Big3 går ihop för att utveckla en app gemensamt alternativt att

16 16(23) Västtrafik och Trafikförvaltningen kan på ett eller annat sätt använda utvecklingen som Skånetrafiken redan har gjort. 2. Egen utveckling av app genom ny upphandling Som alternativ för det fall de andra alternativen inte möter de förväntningar som finns på: tid för att få fram en lösning ( time-to-market ), attraktivitet (bra lösning för användare), kostnadseffektivitet återstår för Trafikförvaltningen att specificera en lösning och genomföra en upphandling av en ny app självständigt utan inblandning av andra parter. Det kan även vara intressant att analysera om Trafikförvaltningen skall välja flera av lösningarna ovan för att bredda antalet försäljningsställen. 3. X2AB utvecklingsprojekt reseplanerare med köpfunktion Samverkansbolaget X2AB arbetar med ett projekt som skall mynna ut i en gemensam reseplanerare med köpmöjlighet. Detta kan vara i APP form vilket skulle kunna vara tillämpbart för Trafikförvaltningen när det realiseras. 4. Samtrafiken använd befintligt partneravtal och erbjud en mobil app som redan finns i drift i Sverige idag och som fungerar Diskussioner har förts med Samtrafiken om deras möjligheter att utveckla en app för mobila biljetter inom ramen för den biljettsamverkan som finns idag (ResPlus, 10-klippet etc.). Samtrafiken skulle då ansvara för utveckling och förvaltning av appen som köps som en tjänst. Detta är inget som Samtrafiken erbjuder idag men det skulle kunna bli aktuellt i framtiden Utredningen fortskrider under 2013 för att kunna rekommendera bästa val för att kunna sälja biljetter via en mobil applikation. 5 Samverkan och samordning i branschen För att möta nästa steg i utvecklingen arbetar Trafikförvaltningen idag nära tillsammans med andra stora beställare (bland andra Västtrafik och Skånetrafiken) samt kommersiella aktörer i företaget X2AB där ett specifikt gemensamt projekt handlar som framtida biljett och betallösningar. Potentiella framtida lösningar bevakas eller utreds både gemensamt i samverkan med branschen inom X2AB samt internt inom Trafikförvaltningen. Vad gäller specifikt Skånetrafiken och Västtrafik har Trafikförvaltningen ett mycket gott samarbete och en konstruktiv löpande dialog om potentiella framtida lösningar för biljettsystem och betalsystem. Vad gäller gemensamma (att dela biljettsystem och/eller betalsystem) eller samverkande (att biljettsystem och/eller betalsystem kan fungera ihop för att

17 17(23) skapa gemensamma lösningar för resenären) framtida system så analyseras potentialen i detta, både inom X2AB och internt inom Trafikförvaltningen. Komplexiteten är hög i denna fråga, det finns många aspekter som måste beaktas. För att nämna några ges nedan exempel av Trafikförvaltningens analyspunkter från arbetet Förenklande för resenären med gemensamma och/eller samverkande system o Fördelarna med gemensamma och/eller samverkande system är att det högst sannolikt skulle innebära en förenkling för resenärerna då systemets funktion blir bekant för resenären. Detta skulle förenkla för resenären både vid information om biljetter, vid köpet och vid användandet, vid själva resan. Stordriftsfördelar ger kostnadseffektivitet o I många fall är kostnadseffektivitet något som kommer från stordriftsfördelar. Trafikförvaltningens analys är att potentialen i kostnadseffektiviteten via gemensamma lösningar beror på hur punkterna som följer nedan för just kollektivtrafikens biljettsystem och betalsystem hanteras framöver. Stora och pågående investering i befintliga biljettsystem o Trafikförvaltningen har likt de övriga RKTM eller länstrafikbolagen investerat i stora biljettsystem. Även då utvecklingen har varit pågående under många år för i princip alla aktörer, så har långt ifrån alla fullt ut implementerat sina system liknande SL Access. Systemen är ur den aspekten för flera län nya och har flera år av avskrivningar kvar. Detta minskar sannolikheten att i närtid införskaffa gemensamma system. Diversifierade affärsregler, taxesystem och politiska inriktningar kräver mycket av ett tekniskt system. o Den kanske största utmaningen förutom ekonomin i punkt ett är att de olika länen i Sverige har olika affärsregler för sina biljetter, olika taxesystem och olika politiska mål och inriktningar. Detta påverkar exempelvis hur priset sätts för resan, åldersgränser för priser, olika typer av rabatter, hur många barn som får åka med en betalande vuxen etc. Då ett tekniskt system måste kunna hantera dessa regelverk skulle det med större gemensamma system innebära många kompromisser och anpassningar av länens regelverk.

18 18(23) Alternativet med ett tekniskt biljettsystem som klarar av att hantera alla regelverk parallellt skulle potentiellt bli mycket kostsamt. Behov av att resa i flera län är regionalt. Den nationella efterfrågan bedöms som relativt låg och kan lösas med fungerande, samverkande biljettlösningar. o Möjligheten att resa på samma kort i för exempel Stockholm, som i Malmö eller Östersund är något som skulle förenkla för resenären som reser på det sättet. Trafikförvaltningens analys är dock att det största behovet av att kunna resa genom flera läns kollektivtrafik uppstår regionalt. Ur ett nationellt perspektiv är behovet litet då få resenärer reser på det sättet på regelbunden basis. Trafikförvaltningen arbetar idag med att möjliggöra ett effektivt regionalt resande med fokus på arbetspendling genom samarbeten som UL/SL och TiM (Trafik i Mälardalen). UL/SL och TiM ger idag möjligheten att köpa länsgemensamma periodbiljetter. De nationella resorna över flera länsgränser igenom Sverige sker mer sällan och för dessa resenären har Trafikförvaltningen samarbetet med ResPlus. ResPlus innebär att en resenär kan köpa en enkelbiljett för en kollektivtrafikresa igenom hela Sverige, genom flera län, med blandande trafikslag (exempelvis en spårvagnsresa i Stockholm, till regionalt tåg, till en avslutande bussresa i Göteborg). Komplexiteten ökar på grund av avregleringen i kollektivtrafiklagen och resenärens möjlighet att använda såväl skattesubventionerad som kommersiell kollektivtrafik. o Förutom det regionala behovet har ett nytt behov uppstått genom avregleringen i den nya kollektivtrafiklagen. Analysen av hur en resenär på ett enkelt sätt skall kunna resa, och byta emellan, skattesubventionerad kollektivtrafik och kommersiell kollektivtrafik är komplex. Trafikförsörjningsprogrammet för Stockholm pekar dock tydligt ut att samverkan inte får ske på ett sådant sätt att offentliga medel subventionerar och således ger direkta vinster till kommersiella företag. Trafikförvaltningen har idag pågående dialoger om framtida möjligheter med kommersiella kollektivtrafikföretag samt lyfter fram denna fråga inom ramen för det branschgemensamma arbetet med gemensamma system inom X2AB. Någon bra framtida lösning har ännu inte identifierats. Den tekniska utvecklingen kommer dock att hjälpa utvecklingen framåt inom detta område. Möjligheten för resenären att betala med sitt betal eller kreditkort skulle förenkla samverkanslösningar.

19 19(23) Även externa system finns, t.ex. ResPlus en biljettsamverkan inom ramen för Samtrafiken som möjliggör för resenären att kunna köpa en kombinerad enkelresa vill ett tillfälle mellan olika operatörer och län. Ett annat exempel är TiM Trafik i Mälardalen som binder ihop resenärens resa i Mälardalen och möjliggör att resenären enbart har en biljett för hela resan.

20 20(23) 6 Internationell utblick Det är inte helt ovanligt att det finns uppfattningar om att det biljettsystem som finns hemmavid är krångligt och att det på andra platser i världen har lösts på ett mycket bättre sätt. Här nedan beskrivs några olika städer med olika biljettlösningar med syfte att ge en kondenserad beskrivning av en utblick. Sammantaget finns det likheter mellan de nordiska och europeiska städernas biljettsystem men även olikheter eller kanske snarare skillnader i fokusområden. Någon har kommit längre med mobila biljetter, någon annan fokuserar på biljettkontroll, någon tredje menar att maskinell validering är det viktigaste och således det som styr utvecklingen i en stads biljettsystem för kollektivtrafik. 6.1 Oslo SL:s motsvarighet i Oslo heter Ruter. Med appen RuterBillett, har resenären möjlighet att köpa både enstaka och periodbiljetter (24 timmars biljett, 7 - och 30- dagars) innan ombordsstigning. Biljetten är giltig på buss, tunnelbana, spårvagn, båt och tåg i Oslo och Akershus. Biljetter betalas med kreditkort. När resenärerna köper biljetter, kan de välja att vara helt anonyma eller välja om kreditkortsnummer ska sparas i telefonen. Denna ansökan är därför anpassad för dem som reser mer sällan, som turister och andra besökare till huvudstadsregionen. Ruter biljett-appen finns också i en engelsk version. RuterBillett har blivit framröstat som årets app i Norge då den är enkel att använda, löser kundernas behov, och den utnyttjar funktionerna i telefonen såsom geopositionering. Appen lanserades i december 2013 och användandet ökar stadigt. 6.2 Berlin Berlins kollektivtrafik är uppdelat i tre zoner. Taxorna beror på vilken zon resenären rör sig i samt hur länge biljetten är giltig. Det finns många olika sätt att köpa sin biljett. På stationerna där U-bahn och S- bahn går det att köpa sin biljett via biljettmaskiner. På bussar betalar resenären direkt till busschauffören och på spårvagnar finns det biljettmaskiner ombord på fordonen. I Berlin används ett så kallat öppet system vilket betyder att det inte finns några spärrar som resenärerna måste passera. Däremot finns ett valideringssystem. Valideringen går till så att efter att resenären har köpt sin biljett så måste biljetten stämplas i en särskild maskin som finns på perrongerna, i bussarna eller på

Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access

Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2013-08-27, punkt 10 Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access Ärendebeskrivning Ärendet är ett svar till Trafiknämnden

Läs mer

PM - Förenkling och utveckling av biljettsystem, betalsystem och öppen trafikinformationsdata

PM - Förenkling och utveckling av biljettsystem, betalsystem och öppen trafikinformationsdata 1(24) Handläggare Jens Plambeck PM - Förenkling och utveckling av biljettsystem, betalsystem och öppen trafikinformationsdata Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

#biljetten. Temarapport om biljett- och betalsystem i kollektivtrafiken

#biljetten. Temarapport om biljett- och betalsystem i kollektivtrafiken #biljetten Temarapport om biljett- och betalsystem i kollektivtrafiken #biljetten temarapport om biljett- och betalsystem i kollektivtrafiken Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting Strategisk utveckling,

Läs mer

Beslut med anledning av förstudie inriktning för köp och validering av biljett

Beslut med anledning av förstudie inriktning för köp och validering av biljett 1(7) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-686 16 51 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-16 Version Trafiknämnden 2015-04-14, punkt 5 Ärende/Dok. id. 2014-0256 Beslut med anledning

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 10/2014. Utvecklingen och kontrollen av biljettsystem för trafiken

PROJEKTRAPPORT NR 10/2014. Utvecklingen och kontrollen av biljettsystem för trafiken PROJEKTRAPPORT NR 10/2014 N Utvecklingen och kontrollen av biljettsystem för trafiken Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och

Läs mer

Redovisning av arbetet med pris- och sortimentstrategi för Västtrafik, delrapport - steg 1. December 2013

Redovisning av arbetet med pris- och sortimentstrategi för Västtrafik, delrapport - steg 1. December 2013 Redovisning av arbetet med pris- och sortimentstrategi för Västtrafik, delrapport - steg 1 December 2013 Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik, delrapport steg 1 2 (20) Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Jill Trafikförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(5)

Jill Trafikförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(5) Jill Trafikförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(5) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-15 Handläggare Jens-Plambeck 08-686 1651 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 5 Godkännande av förstudie avseende nytt systemstöd

Läs mer

Beslut med anledning av genomförd förstudie Framtida Fordons-PC

Beslut med anledning av genomförd förstudie Framtida Fordons-PC 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-03-31 Trafiknämnden 2014-04-29, punkt 12 SL 2013-3814 Beslut med anledning av genomförd förstudie Framtida Fordons-PC Ärendebeskrivning

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering

Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering Nationellt handlingsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Priser i regional kollektivtrafik i Sverige och EU 2014. Rapport 2014:15

Priser i regional kollektivtrafik i Sverige och EU 2014. Rapport 2014:15 Priser i regional kollektivtrafik i Sverige och EU 2014 Rapport 2014:15 Priser i regional kollektivtrafik i Sverige och EU 2014 Rapport 2014:15 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon:

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 1 sammanfattning: att skapa en marknad för k2020 Att skapa en marknad för K2020 Strategi, incitament, tjänster och marknadskommunikation med kompletterande marknadsanalys och indikatorer Åtgärdsprogram

Läs mer

Innehåll ATC Nöjda resenärer Sittplatskilometer eller produktion Skattefinansieringsgrad Personkilometer ATO Tullsnitt Punktlighet Helresa Påstigande

Innehåll ATC Nöjda resenärer Sittplatskilometer eller produktion Skattefinansieringsgrad Personkilometer ATO Tullsnitt Punktlighet Helresa Påstigande AB Storstockholms Lokaltrafik Årsberättelse 2007 Innehåll 2 Större händelser under 2007 4 Ett händelserikt år 6 Detta är SL 8 Analys och kunskap om resenärernas behov och resande 10 Marknadskommunikation

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Ärende 21 RS 2014-04-30

Ärende 21 RS 2014-04-30 Resandeutveckling i Halland januari 2014 Ackumulerat resande i Halmstads stadstrafik Ärende 21 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 2006 2011 2012 2013 2014 1 500 000 1 000 000-5,8

Läs mer

Smartare transporter. En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem

Smartare transporter. En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem Smartare transporter En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem Inledning Vårt samhälle blir alltmer beroende av transporter, både av personer och av gods och utvecklingen

Läs mer

En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer. Rapport 2014:13

En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer. Rapport 2014:13 En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer Rapport 2014:13 En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer Rapport 2014:13 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Remiss - Närtrafik i Värmland

Remiss - Närtrafik i Värmland Enheten för kollektivtrafik Datum 2014-06-26 Ärendenummer RVKN2014-22 Sida 1(1) Remiss - Närtrafik i Värmland I trafikförsörjningsprogrammets övergripande kollektivtrafikstrategin anges att ett länsgemensamt

Läs mer

Årsredovisning 2010/2011 NOBINA ÅRSREDOVISNING 2010/2011 1

Årsredovisning 2010/2011 NOBINA ÅRSREDOVISNING 2010/2011 1 Årsredovisning 2010/2011 NOBINA ÅRSREDOVISNING 2010/2011 1 Framvagnsvinjett Innehåll Nobina och året i korthet 4 VD-ord 8 Marknad Översikt 10 Regional trafik 15 Interregional trafik 20 Nobina Verksamheten

Läs mer

2012 2015 Verksamhetsplan 2012 2015 Verksamhetsplan

2012 2015 Verksamhetsplan 2012 2015 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2012 2015 B Innehållsförteckning Förord 4 5 Nuläge 6 17 Uppdrag 18 25 Verksamhetsidé och Vision 26 37 Trafikutveckling 38 45 46 57 Handlingsprogram 58 71 Organisation 72 81 2011 minnesvärda

Läs mer

Nyttan av digital delaktighet

Nyttan av digital delaktighet Rapport december 2011 Nyttan av digital delaktighet Ett producentperspektiv Hemsida: www.digidel.se 2 Rapporten Nyttan av digital delaktighet ur ett producentperspektiv är framtagen på uppdrag av Digidel

Läs mer

Utkast till Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik

Utkast till Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik Utkast till Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik Dialogdokument till de Delregionala Kollektivtrafikråden, hösten 2013 Version 1.0 Utkast till Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik, 2013-09-09

Läs mer

Grundläggande betaltjänster i förändring

Grundläggande betaltjänster i förändring Rapportnummer PTS-ER-2014:10 Datum 2014-02-28 Grundläggande betaltjänster i förändring Hur påverkas de statliga insatserna? Rapportnummer PTS-ER-2014:10 Diarienummer 14-2018 ISSN 1650-9862 Författare,

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Hela vägen med en biljett

Hela vägen med en biljett 2008:13 Hela vägen med en biljett Förutsättningar för ett operatörs- och konkurrensneutralt informations- och biljettsystem för persontrafik på järnväg MISSIV DATUM DIARIENR 2008-06-30 2008/100-5 ERT DATUM

Läs mer

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer

Gör plats för svenska bilpooler!

Gör plats för svenska bilpooler! Publ nr 2003:88 Gör plats för svenska bilpooler! Definition, strategi, potentialer och effekter samt IT-lösningar på den svenska marknaden Juli 2003 Titel: Gör plats för svenska bilpooler! Definition,

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer