Välkommen till Vårt Södra 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Vårt Södra 2014"

Transkript

1 2014 VÅRT SÖDRA

2 Välkommen till Vårt Södra Detta är Södra 2 Styrelseordföranden har ordet 4 Året i korthet 6 Strategi och mål 9 Södra i samhället 10 Från planta till produkt 12 Medlem i Södra 21 Ansvarsfullt skogsbruk 24 Föreningsstyrelse 26 Koncernledning 28 Förvaltningsråd 29 Kontakt Södras årsredovisning med hållbarhetsredovisning kan laddas ner från eller beställas genom att mejla

3 DETTA ÄR SÖDRA Detta är Södra Södra är Sveriges största skogsägareförening med mer än skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern där verksamheten baseras på förädling av medlemmarnas skogsråvara. Södras verksamhet bygger på värdeskapande relationer och långsiktigt agerande. Det övergripande uppdraget från ägarna är att främja skogsgårdens lönsamhet, vilket betyder råd och stöd för såväl ett ansvarsfullt skogsbruk som för marknadsmässig avkastning på skogsråvaran. Virket från medlemmarnas skogsgårdar förädlas i Södras industrier till sågade och hyvlade trävaror, interiörträprodukter, biobränsle samt massa Värdeskapande relationer, långsiktigt agerande. för avsalumarknaden. Ett målmedvetet arbete sker kontinuerligt med att ta fram nya produkter baserade på virkesråvaran. Kompositmaterialet Durapulp är ett exempel. Södra har en av Sveriges största sågverksrörelser och är en av de största leverantörerna i Europa av barrsulfat- massa för avsalumarknaden. Södra tillverkar också dissolvingmassa (textil massa) av lövträd. Södras tre massabruk har fossilfri produktion som genererar ett energiöverskott som bland annat säljs som grön el och fjärrvärme. Virkesvolymen år 2014 var 15,3 miljoner m 3 fub (fastkubikmeter under bark), omsättningen drygt 17 miljarder kronor och antalet anställda cirka Södras affärsområden Verksamheten bedrivs i tre affärsområden: Södra Skog köper in skogsråvara från medlemmarna och levererar denna till Södras industri. Södra ger medlemmarna råd och sköter också på uppdrag deras skog från plantering och skogsvård till slutavverkning. Verksamheten är lokalt förankrad i 19 verksamhetsområden. Södra Cell är en av världens ledande tillverkare av massa för avsalumarknaden. 90 procent av produktionen utgörs av barrmassa, resten av lövmassa. Vid bruket i Mörrum tillverkas också textilmassa. Leveranser av grön el och fjärrvärme är en viktig del i verksamheten. Södra Wood omfattar två produktsegment: sågade trävaror och interiör träprodukter. Vid tio sågverk i södra Sverige och ett i Norge produceras sågade byggprodukter för högkvalitativa ändamål. Interiörträprodukterna omfattar lister, massiva paneler, golv och hobbyskivor. VÅRT SÖDRA

4 STYRELSEORDFÖRANDEN HAR ORDET Ett händelserikt år och ett starkt utdelningsförslag Ännu ett händelserikt år för Södra kan läggas till handlingarna. Vi tjänade åter pengar och klarade vårt långsiktiga avkastningskrav med råge. Styrelsen kan lägga ett starkt utdelningsförslag till föreningsstämman, till gagn för våra ägare och som en viktig del i Södras uppdrag att stärka lönsamheten på skogsgården. Under året inleddes arbetet med att genomföra den koncernstrategi som beslutades i december En viktig utgångspunkt i denna är att skapa ett mer sammanhållet Södra. Som ett steg i det arbetet har dotterföretag fusionerats in i den ekonomiska föreningen, där de istället hanteras som affärsområden direkt under koncernchefen. Då styrelserna i dotterföretagen avskaffades har vi fått en klarare styrningsmodell och tydligare ansvarsfördelning mellan styrelse och vd. REKORDSTORA INVESTERINGAR Det övergripande målet i vår strategi är att skapa en långsiktigt lönsam tillväxt och därigenom säkerställa avsättningen för våra medlemmars virke. Viktiga steg mot detta var besluten att investera totalt cirka 5 miljarder kronor i våra tre massabruk. I februari beslutade styrelsen att investera drygt 4 miljarder kronor i massabruket i Värö, en investering som bland annat innebär att produktionen kan öka med ton per år. Vid massabruket i Mörrum investeras cirka 700 miljoner kronor, för att förbättra kvaliteten och öka årsproduktionen med ton. Dessutom görs Klyftan mellan stad och land har blivit större efter valet. nya energiinvesteringar vid bruket i Mönsterås. Samtliga dessa investeringar är viktiga för framtiden, både för skogsgården och Södra, men också för Sverige. ETT NYTT AFFÄRSOMRÅDE Vid sågverken har arbetet varit inriktat mot fortsatta produktionsförbättringar, för att få full effekt av tidigare investeringar. Arbetet som lagts ner under de senaste åren har lett till en kraftig produktionsökning, samtidigt som Södra kunnat flytta fram sina positioner på marknaden. Genom att slå samman Södra Timber och Södra Interiör till det nya affärsområdet Södra Wood uppnår vi en rad samordningsfördelar och skapar en slagkraftig aktör på byggmarknaden. Den skogliga verksamheten har präglats av god efterfrågan från industrin och hög kontraktering av virke. Även plantförsäljningen har varit bra och speciellt glädjande är att försäljningen av tallplantor ökat. Det känns som vi tagit ett steg framåt i det långsiktiga arbetet med att öka tallandelen i våra skogar. Södra Skog har förtjänstfullt hanterat effekterna av de stormar som drabbat delar av vårt område. Glädjande är också att införandet av markskoningsgarantin har gett positiva resultat, och även uppmärksammats av myndighetssverige. BRIST PÅ KUNSKAP På det näringspolitiska området har vi haft ett mycket händelserikt år. Miljömålsberedningen lade fram sitt slutbetänkande. Dåvarande regering gick till riksdagen med ett modifierat förslag till strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Riksdagen ställde sig bakom förslaget som var relativt välbalanserat och bra ur skogsägarnas synvinkel. Därefter fick vi en valrörelse där våra frågor lyftes upp och skogsbruket och skogsindustrin beskrevs vara lösningen på många problem. Under sommaren tog vi på länsnivå och i våra skogsbruksområden, ibland tillsammans med LRF, en rad kontakter med riksdagsledamöter och riksdagskandidater över hela vårt område. Det var väl genomförda möten där Södra presenterade sitt erbjudande. Så kom valet och borta var skogens möjligheter. Skogen nämndes med en rad i regeringsdeklarationen: Fler naturskogar ska skyddas och naturvårdshänsynen ska öka i den brukade skogen. När regeringen sedan presenterade sitt budgetförslag innehöll det krav på en ny skogvårdslag. Ena dagen hjältar, nästa dag busar. 2 VÅRT SÖDRA 2014

5 STYRELSEORDFÖRANDEN HAR ORDET Det politiska läget är minst sagt oklart och diskussionerna präglas av stor brist på kunskap. Klyftan mellan stad och land har efter årets val blivit större. Under slutet av året har vi ägnat mycket tid åt att öka beslutsfattarnas förståelse för våra frågor. URSTARKT ERBJUDANDE Södra har ett urstarkt erbjudande till Sverige. Vi bedriver ett ansvarsfullt skogsbruk och har med vår industri en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi kan bidra till att både hitta lösningar på klimatfrågan och säkerställa framtida resurser för vård, skola och omsorg. Södras verksamheter bidrar till framtiden för landsbygden, det Sverige som finns utanför storstadsregionen Stockholm Göteborg Malmö. Jag vill passa på att tacka alla förtroendevalda och medlemmar för ett fantastiskt gemensamt arbete för vårt Södra. Tillsammans är vi starka och i slutändan kan vi påverka våra politiker att fatta kloka beslut till gagn för skogsgården. Christer Segerstéen Styrelseordförande, Södra Södra har ett urstarkt erbjudande. Styrelsen kan lägga ett starkt utdelningsförslag till föreningsstämman. Södra tror på Sverige och investerar cirka 5 miljarder i sina massabruk. Med nya affärsområdet Södra Wood blir Södra en slagkraftig aktör på byggmarknaden. Södra har en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle. VÅRT SÖDRA

6 ÅRET I KORTHET Rekordinvesteringar i massabruken NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Södras nettoomsättning under 2014 blev MSEK (16 580), en ökning med cirka 5 procent trots avvecklingen av verksamheterna i Tofte och Folla. Förbättringen beror främst på färdigvarupriser, ökade volymer, effektiviseringar och en svagare svensk krona. Rörelseresultatet förbättrades till MSEK ( 417). I resultatet ingår försäljningen av utrustning från Södra Cell Tofte AS om 173 MSEK och nedskrivning av anläggningstillgångar i sågverksrörelsen med 56 MSEK. Föregående års resultat belastades med omstruktureringskostnader för nedläggningen av Södra Cell Tofte med 817 MSEK. VIRKESVOLYM Den hanterade virkesvolymen inklusive leveranser av flis och byten var 15,3 miljoner m 3 fub (15,0). Medlemmarna levererade 9,0 miljoner m 3 fub, varav 1,6 miljoner m 3 fub som leveransvirke. INVESTERINGAR Styrelsen beslutade om rekordstora investeringar vid massabruken. Drygt 4 miljarder SEK investeras för att bygga ut produktionskapaciteten i Värö från till ton massa per år. I Mörrum investeras cirka 700 MSEK för att öka kapaciteten från till cirka ton per år. I Mönsterås investeras drygt 100 MSEK för effektivare energianvändning och ökad produktivitet vid massabruket. AFFÄRSOMRÅDEN SLOGS SAMMAN Föreningsstyrelsen har beslutat om en ny styrningsmodell. Den innebär att dotterföretag fusioneras in i moderföretaget och övergår till att vara affärsområden. Dotterföretagens styrelser försvinner och ansvarsför delningen mellan föreningsstyrelsen och vd blir tydligare genomfördes fusioner för Södra Interiör AB och Södra Timber AB. Därefter slogs Södra Timber och Södra Interiör samman till nya affärsområdet Södra Wood. PREMIER OCH PRISER I mars infördes en gallringspremie för barrmassaved på 30 kr/m 3 fub för kontrakt tecknade till och med 31 oktober. Timmerpriserna höjdes i maj med 50 kr/m 3 fub för talltimmer, 30 kr/m 3 fub för grantimmer, 30 kr/m 3 fub för klensortiment av barr, 100 kr/m 3 to för ektimmer och 25 kr/m 3 fub för björktimmer. Den 1 november infördes en kontrakteringspremie på 25 kr/m 3 fub på björktimmer. Premien gällde fram till 31 november och med leveranser senast 15 mars. 1 december sänktes priserna på talltimmer och barrkubb med 20 kr/m 3 fub. FÖRENINGSSTÄMMAN Vid föreningsstämman i Kalmar beslutades om vinstdelning till medlemmarna med 4 procent på insatskapitalet och 5 procent på virkesleveranserna. Sammanlagt delades 281 miljoner kronor ut till medlemmarna. Stämman behandlade 15 motioner och godkände förslaget om ändring av föreningens stadgar; bland annat ska styrelsens ordförande väljas av stämman, medlem kan begära att insatsbetalning görs genom insatsavdrag vid virkesleveranser med 2 procent och möjligheten att köpa insatser begränsas för medlemmar som äger mer än 200 hektar produktiv skogsmark. Vid föreningsstämman valdes Karin Andersson, Ulf Johansson och Anders Roman till nya styrelseledamöter. Föreningsstämman 2015 hålls i Växjö den 19 maj. FÖRNYADE SKOGSBRUKSCERTIFIKAT Södra har förnyat skogsbrukscertifikaten för FSC och PEFC för de kommande fem åren. NY TÅGTERMINAL I juni invigdes en ny tågterminal i Falköping med en kapacitet att omsätta cirka m 3 fub virke per år, som främst ska fraktas till Värö och Mönsterås. NATURVÅRDSAVSÄTTNINGAR Södramedlemmar med certifierat skogsbruk avsätter i genomsnitt 8 procent av sin skogsmarksareal för naturvård. NYCKELTAL Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Avkastning på sysselsatt kapital, % 13 neg neg 9 23 Soliditet, % Antal anställda Ansluten medlemsareal, ha Virkesvolym, milj m 3 fub 15,3 15,0 15,6 17,0 16,6 4 VÅRT SÖDRA 2014

7 ÅRET I KORTHET FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Styrelsen föreslår att till föreningsstämmans förfogande stående vinstmedel SEK disponeras på följande sätt: Till medlemmarna utdelas 6 procent på insatskapitalet, utgörande Till medlemmarna utdelas 8 procent på virkesleveranserna, utgörande Utdelningen beräknas på medlemmarnas virkesleveranser 1 januari 2014 till 31 december 2014 och beräknas på samtliga sortiment, exklusive skog som sålts på rot Till medlemmarnas insatskonto överförs genom insatsemission Insatsemissionen utgör 5 procent av innestående inbetalt insatskapital per den 31 december 2014 På förlagsinsatser, serie D, utdelas 7,7 procent Till reservfonden avsätts I ny räkning balanseras Föreslagna avsättningar till bundet eget kapital utgjorde SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK VÅRT SÖDRA

8 STRATEGI OCH MÅL Med värdeskapande och tillväxt i fokus Södras uppdrag är att skapa värde för sina ägare. Den strategiska inriktningen fram till 2020 är att bli en värdeskapande och sammanhållen koncern med lönsam tillväxt och stärkt global marknadsnärvaro. Visionen Södra visar vägen handlar om att tillsammans med medlemmarna lyfta fram vad det innebär att vara nästa generations skogsföretag. Vägen dit går genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande. Det övergripande målet är att Södra 2020 ska vara större och lönsammare med en starkare global marknadsposition. FINANSIELLA MÅL Södras framgång har sin grund i långsiktig lönsamhet och en stark finansiell ställning som möjliggör vinstdelning till ägarna. De centrala finansiella målen uttrycks genom avkastning på sysselsatt kapital, soliditet och vinstdelning. LÖNSAM TILLVÄXT Tillväxt är en förutsättning för att långsiktigt skapa värden. Ett företag måste växa för att utvecklas och vara konkurrenskraftigt. Samtidigt får tillväxt inte ske på bekostnad av lönsamhet. Södra ska växa genom att expandera inom kärnverksamheten, främst på massa sidan. Produkter och tjänster ska utvecklas och positionen stärkas på den globala marknaden. Södra ska skapa avsättning för medlemmarnas skogsråvara och genom förädling ge dem del i den egna industrins vinst. Marknaderna för Södras produkter växer med 3 5 procent per år. En stor del av denna tillväxt sker på de snabbt växande asiatiska marknaderna där Södra ska öka sin närvaro. De stora satsningarna på utbyggnad av massabruken i Värö och Mörrum görs för att säkra Södras konkurrenskraft och god långsiktig avkastning. Under perioden fram till 2020 görs kraftfulla investeringar för att förbättra den underliggande intjäningsförmågan. VÄRDESKAPANDE KONCERN Värdeskapande ger trygghet och framtidstro för kunder, ägare och medarbetare. Södras långsiktiga tillväxt och lönsamhet skapas i relationen till kunderna. För kunderna ska värdeskapandet öka genom att Södra ständigt anpassar och utvecklar sin affärsmodell. Kunderna ska ha tillgång till både bra produkter och rätt kompetens. Det handlar också om att snabbare gå från idé till ny produkt. För ägarna skapas värden genom till exempel ökad produktion vid massabruk och sågverk, vilket ökar efterfrågan på virke. Medlemmarnas virkesleveranser kan långsiktigt öka i takt med att industrins behov växer. Med aktivt brukande av skogen och god skogsskötsel skapas möjligheter till hållbar utveckling och lönsamhet för skogsgården. Servicen och tjänsteutbudet till skogsägarna ska tydligt bidra till och visa mervärdet för medlemmarna. EN MER SAMMANHÅLLEN KONCERN För att klara konkurrenskraften måste all industriell verksamhet bli effektivare. Södra arbetar med ständiga förbättringar i koncernens alla led. Ökad effektivitet och bättre utnyttjande av gemensamma resurser skapar värde för både ägare och kunder. Inte minst gäller det att dra maximal nytta av de stora investeringar som Södra har gjort och håller på att genomföra. Koncernen ska bli tydligt sammanhållen Ett Södra. Genom att bättre utnyttja gemensamma resurser och nya arbetssätt kan effektiviteten öka. Det optimerar helheten för Södra. Under 2014 har de administrativa processerna setts över och förändrats. Samtidigt blir omvärldens bild av Södra tydligare vilket stärker varumärket. 6 VÅRT SÖDRA 2014

9 STRATEGI OCH MÅL STRATEGISK RIKTNING Låg tillväxt Renodlad massaproducent* Befintlig produktionsbas Europeiskt marknadsfokus Traditionella produkter * Förflyttningen är en effekt av att de flesta nya investeringar planeras ske i massaverksamheten. Södra 2014 Södra 2020 Högre tillväxt Diversifierad skogskoncern Utvidgad produktionsbas Globalt marknadsfokus Special-/nischoch nya produkter Södra ska fortsätta att vara verksamt inom skogsindustrins samtliga värdekedjor, men tyngdpunkten förskjuts mot att bli en mer renodlad massaproducent. Produktionsbasen utökas bland annat genom att bygga ut massabrukens kapacitet. Marknadsfokus ska bli mer globalt, men huvuddelen av försäljningen sker även fortsättningsvis inom Europa. Produktportföljen består även i fortsättningen till största delen av volymprodukter, men en förflyttning mot mer specialiserade och nya produkter ska genomföras. Vision: Södra visar vägen Södra vågar gå sin egen väg och utmanar förväntningarna på vad ett skogs företag är. Södra visar tillsammans med medlemmarna vad det innebär att vara nästa generations skogsföretag. Utmaningarna i färd riktningen möts med självförtroende och tydligt agerande och grundas på värdeskapande relationer och långsiktigt agerande. Södra visar vägen. Finansiella mål Södras framgång har sin grund i långsiktig lönsamhet och en stark finansiell ställning som möjliggör vinstdelning till ägarna. De finansiella målen finns i avkastning på sysselsatt kapital, soliditet och vinstdelning. Utfall Mål Avkastning på sysselsatt kapital: Målet är 10 procent. 13 neg neg 9 23 Soliditet: Målet är minst 50 procent Vinstdelning, MSEK: Målet är minst 40 procent av resultatet före skatt mätt över en konjunkturcykel. 553* *2014: Föreslagen utdelning var vinstdelningen i genomsnitt 73 procent av resultatet före skatt som en följd av utdelningarna 2012 och 2013 trots redovisade förlustresultat. VÅRT SÖDRA

10 AVSNITT 8 VÅRT SÖDRA 2014

11 SÖDRA I SAMHÄLLET Södra bidrar till en levande landsbygd Södra strävar efter öppenhet, tillgänglighet och transparens, och samverkar med sina intressenter för en positiv och hållbar samhällsutveckling såväl lokalt och regionalt som nationellt. Södra spelar en viktig roll i samhället och har ambitionen att bidra till en positiv samhällsutveckling. Det sker i möten och dialog med allmänheten, kunder, leverantörer, organisationer, myndigheter och besluts fattare. Aktiviteterna i skogsbruksområdena gör Södra till en social mötesplats. Medlemmarna utgör en bred kontaktyta och fångar upp viktiga frågor som förs vidare av och till Södras förtroendevalda. Kommunikationen mellan Södra och lokalsamhället hålls på detta sätt aktiv och levande. SKOGENS SOCIALA VÄRDEN Södra värnar skogens mångfald och vill bidra till att fler människor kan ta del av de många upplevelsevärden, som kan kombineras med traditionellt skogsbruk. I Götaland ägs 80 procent av skogsarealen av enskilda skogsägare. De har alla sin egen syn på hur skogsbruk ska bedrivas, vilket till exempel resulterar i många idéer till hur skogens sociala värden kan utvecklas. Södra deltog aktivt i Skogsstyrelsens Dialogprojekt som ledde fram till olika målbilder för skogsbruket. Genom att upprätta rutiner ska hänsynen öka och dialogen med allmänheten förbättras vid avverkningar i tätortsnära skogar. Södra har också infört en markskoningsgaranti för bättre miljöhänsyn. LEVANDE LANDSBYGD Tillväxten i de sydsvenska skogarna är större än i de så kallade skogslänen i norr och medlemmarnas aktiva skogsbruk är viktigt för landsbygden. Värdet av medlemmarnas virke ökar genom förädling vid industrierna i medlemsområdet. Södras verksamhet bidrar till en levande landsbygd. Det betyder mycket på de orter där Södras industri finns, men generellt också för både direkt och indirekt sysselsättning på landsbygden. Samverkan är omfattande med samhällena nära sågverk, massabruk och övrig verksamhet för att lösa logistik-, säkerhets-, utbildnings- och utvecklingsfrågor. Företrädare för Södra besöker skolor för att informera om företaget, skogsbruk eller andra ämnen med anknytning till skog och skogsindustri. Koncernen erbjuder också möjligheter till studiebesök, praktik, sommarjobb eller examensarbete. En särskild form av lokalt samarbete är leveranserna av fjärrvärme från Södras industrier till närliggande orter. NÄRINGSPOLITISKT ENGAGEMANG Det näringspolitiska arbetet inriktas på att värna de enskilda skogsägarnas rätt att bruka sin skog efter grundprincipen frihet under ansvar. I detta ingår en aktiv miljöhänsyn som främjar hållbart skogsbruk. Viktiga insatser och frågor under året har varit: Träffar med politiker inför kommunal- och riksdagsval för att berätta vad skogen betyder för Sveriges ekonomi, sysselsättning och välfärd. Skogsägarna har ett starkt miljöintresse och har en viktig roll i arbetet med att skapa biologisk mångfald till exempel genom frivilliga avsättningar. Älgbetesinventeringen (Äbin) i södra Sverige på Södras initiativ. Inventeringen har utförts av Skogsstyrelsen och visar att älgens betesskador i södra Sverige är mycket omfattande. Södra vill hitta vägar till balans mellan älgstam och betestillgång bland annat genom att öka planteringen av tall på tallmarker. Intrångsfrågor i samband med infrastruktursatsningar och ledningsdragningar. Svenska Kraftnät ska bygga en 400 kv-ledning från Oskarshamn till Hemsjö som ska tas i drift Den tänkta sträckningen berör mark ägare. Södra och LRF ordnade flera markägarmöten där deltagarna krävde bättre samrådsunderlag och att Svenska Kraftnät gräver ner likströmskabel. Södra anser att det går att hitta lösningar som minimerar intrånget. ENGAGEMANG I UTVECKLINGSFRÅGOR Södra är representerat i organisationer som hanterar forsknings- och utvecklingsfrågor på miljö- och energiområdena. Exempel på sådana är Energimyndighetens energiutvecklingsnämnd, Skogforsk, Värmeforsk, Skogsindustriernas kommittéarbete och Stiftelsen Skogsindustriernas Vatten- och Luftvårdsforskning (SSVL). INTERNATIONELLA INTRESSENTER I ett internationellt perspektiv riktar sig Södra i huvudsak till köpare av pappersmassa och sågade trävaror. Som kund köper Södra tekniklösningar, vedråvara och andra insatsråvaror samt kemikalier. Södra arbetar aktivt i styrelser och kommittéer inom FSC och PEFC. VÅRT SÖDRA

12 FRÅN PLANTA TILL PRODUKT Från planta till produkt Skogen är grunden i Södras verksamhet. Större delen av skogsråvaran används i den egna industrin för vidare förädling till massa, konstruktionsträ och interiörträ, medan resten säljs externt. PLANT- FÖRSÄLJNING 28 miljoner plantor AVVERKNING I SÖDRAS REGI 7,4 miljoner m 3 fub LEVERANSVIRKE FRÅN MEDLEMMAR 1,6 miljoner m 3 fub EXTERN FÖRSÄLJNING: Timmer: 0,8 miljoner m 3 fub Fibersortiment: 0,3 miljoner m 3 fub Biobränsle: 1,9 miljoner m 3 fub 80% av virkesråvaran till Södras industrier kommer från medlemmarnas skogar. LEVERANSER TILL EGEN INDUSTRI Fibersortiment: 7,3 miljoner m 3 fub Timmer: 3,8 miljoner m 3 fub RÅVARA FRÅN ÖVRIGA LEVERANTÖRER Massaved: 1,6 miljoner m 3 fub, varav import: 1,1 miljoner m 3 fub och centrala köp 0,5 miljoner m 3 fub Sågverksflis: 0,6 miljoner m 3 fub 10 VÅRT SÖDRA 2014

13 FRÅN PLANTA TILL PRODUKT RÅVARA FRÅN MEDLEMMARNA Medlemmarna levererade 4,6 miljoner m 3 fub timmer och andra sågbara sortiment varav 3,8 miljoner m 3 fub användes i Södras sågverk. Till Södras massabruk levererade medlemmarna 3,7 miljoner m 3 fub massaved. Dessutom kom 1,4 miljoner m 3 fub sågverksflis till massabruken från det timmer medlemmarna levererat. BYTEN För att minska miljöpåverkan och transportkostnader byter Södra virkesvolymer med andra aktörer. Totalt hanterades 1,1 miljoner m 3 fub som bytesvolym BIPRODUKTER Södra hanterar cirka m 3 fub biobränsle i form av grot (grenar och toppar) samt bränsleved från medlemmar. Utöver detta säljs ytterligare 1 miljon m 3 fub biprodukter från Södras sågverk och massabruk som till största delen kommer från medlemmarna. LEVERANSER AV GRÖN EL Södra är mer än självförsörjande när det gäller el. Elproduktionen motsvarar ungefär elanvändningen i en stad av Malmös storlek. Överskottet av grön el levereras till öppna marknaden. Leveranser från Södras industri: FJÄRRVÄRME FRÅN EGEN INDUSTRI Södra levererar betydande mängder fjärrvärme till orter nära massabruk och sågverk. Leveranserna motsvarar värmebehovet i villor. LÖVSULFATMASSA 0,17 miljoner ton TEXTILMASSA 0,12 miljoner ton TRÄVAROR* 1,9 miljoner m 3 BARRSULFATMASSA 1,2 miljoner ton * I Södra finns också Trivselhus, en av landets ledande trähustillverkare, och inom affärsområdet Södra Wood finns tillverkning av interiörträprodukter som lister, panel, golv och träskivor. VÅRT SÖDRA

14 MEDLEM I SÖDRA Södra gör det enklare att vara skogsägare Södras erbjudande till skogsägarna ger de rätta förutsättningarna för skogsbruket. God skogsvård, trygg avsättning av virket, förädling i den egna industrin och näringspolitiskt arbete skapar värde i flera steg. Medlemskapet i Södra gör det både enklare och mer lönsamt att vara skogsägare i södra Sverige. Det är därför naturligt att skogsägare i södra Sverige samverkar i Södra för att utveckla och stärka ekonomin i sitt skogsbruk. Stora satsningar på att bygga ut den egna industrin bidrar till en långsiktigt god efterfrågan på virke och bäddar för vinstdelning, ett viktigt ekonomisk tillskott för skogsgården. TRE DELAR I UPPDRAGET Medlemmarna och deras skogsfastigheter är grunden för allt värdeskapande i Södra. De har gett föreningen ett uppdrag som består av tre delar. Första delen är att hjälpa medlemmarna att sälja sin virkesråvara till marknadsmässiga priser och att erbjuda kompetent rådgivning för att sköta och utveckla skogsbruket. Till sin hjälp har de en fältorganisation i världsklass och engagerade förtroendevalda medlemmar. Den andra delen i uppdraget är att förädla virket från skogen i den egna industrin och marknadsföra produkterna över hela världen. Medlemmarna är med och delar vinsterna från industrin. Den tredje, men inte minst viktiga, delen i uppdraget är att Södra ska arbeta aktivt med näringspolitiska frågor. Det ska ge goda villkor för sydsvenskt skogsbruk, enskilda skogsägare och Södra som skogsindustrikoncern. Det kan handla om att lyfta fram skogsbrukets betydelse för Sverige, att försvara äganderätten eller nuvarande skogsvårdslagstiftning och ett skogsbruk med frihet under ansvar. Intrång vid ledningsdragningar, ersättning vid insektsangrepp, hänsyn i skogsbruket och viltbetesskador är andra exempel på frågor som Södra engagerar sig i. DINA ROLLER SOM MEDLEM Med uppdraget följer också att medlemmarna har flera olika roller i sina kontakter med Södra. Medlemmarna bidrar med riskkapital, äger tillsammans en stor skogsindustrikoncern, levererar virkesråvara, är långivare till det egna företaget och kunder som köper tjänster och varor av företaget. Leverantör och ägare. Genom att sälja virke till Södra stärker medlemmen lönsamheten i sitt skogsbruk. Medlemmen är både leverantör till och delägare i den egna industrin, som säljer produkter på en internationell marknad. Medlemmen får del av förädlingsvinsten sedan föreningsstämman beslutat om vinst delningen. Varje år levererar ungefär medlemmar virke till Södra. Under 2014 levererades sammanlagt 9,0 miljoner m 3 fub råvara i form av timmer, massaved och energisortiment till föreningen. Värdet av leveranserna uppgick till MSEK. Bidrar med riskkapital. Genom att leverera sitt virke till Södra bidrar medlemmen med insatskapital som är en form av riskkapital. Varje medlem är skyldig att delta med en insats på 600 kronor per hektar produktiv skogsmark. Insatskapitalet betalas genom avdrag från likviden för virket. Södra disponerar insatskapitalet och betalar utdelning, men pengarna tillhör medlemmen och betalas tillbaka när medlemskapet upphör. Vid årets slut uppgick sammanlagda insatskapitalet till MSEK, varav MSEK var inbetalt. Största långivare. Medlemmarna kan placera pengar i Södra och är företagets största långivare. Vid årsskiftet var inlåningen från medlemmarna MSEK (2 228), fördelat på medlemskonton MSEK (1 662), skogslån 31 MSEK (31), betalningsplaner 570 MSEK (526) och likvidkonton 3 MSEK (9). Om inte utbetalning begärs placeras utdelningen på medlemskontot. Skogslån innebär att Södra lånar pengar av medlemmen till en högre ränta med sex månaders bindningstid. Köpare av tjänster och varor. Under året köpte medlemmarna varor och tjänster av Södra för sammanlagt MSEK (1 400), till största delen avverkningstjänster. Södra erbjuder också en rad andra tjänster som skogsvård, skogsbruksplaner och skogscertifiering samt varor i form av plantor och redskap. En medlem en röst. Den demokratiska organisationen är viktig för Södra. Alla medlemmar har samma möjlighet att påverka med sin röst oavsett hur stor skogsfastigheten är. Vid medlemsmöten kan synpunkter lämnas till de lokalt förtroendevalda som genom förvaltningsrådet för en dialog med styrelsen. Denna form av ägarstyrning och engagemang skiljer föreningen från ett aktiebolag. Medlemmar kan också lämna in en motion med förslag för behandling av årsmötet och stämman. 12 VÅRT SÖDRA 2014

15 MEDLEM I SÖDRA Södras ekonomiska prestationer under 2014 var bättre än väntat. Investeringarna vid massabruken ökar vår konkurrenskraft. Strategin ska skapa förutsättningar för långsiktig och lönsam tillväxt. Södra har stora möjligheter att av egen kraft påverka sin framtid. Lars Idermark, vd och koncernchef Vinstdelning Södras styrelse har ambitionen att dela ut minst 40% av resultatet till medlemmarna mätt över en konjunkturcykel. VINSTDELNING Styrelsens ambition är att vinstdelningen ska uppgå till minst 40 procent av resultatet mätt över en konjunkturcykel. Föreningsstämman beslutar om vinstdelningen efter varje verksamhetsår. Den baseras på både medlemmens insatskapital och virkesleveranser under året. Genom insatsemission kan kollektivt ägt fritt kapital föras över till medlemmarnas individuella insatskonton. Detta ökar beräkningsgrunden för kommande vinstdelningar. Södramodellen. Södramodellen premierar de medlemmar som levererar allt sitt virke till Södra och deltar fullt ut i föreningens samverkan. Förutom betalningen för virket får medlemmen också del i vinsten som skapas i industrin. Hur stor del baseras på det individuella insatskapitalet och virkesleveranserna under året. Varje gång virket säljs till Södra ökar medlemmen sitt insatskapital som är ett underlag för framtida vinstdelning. På så vis ökar värdet på en virkesleverans år efter år. HANDEL MED INSATSER Södras medlemmar kan handla med sitt insatskapital i Södra på en särskild handelsplats som SEB Aktiehandel tillhandahåller. Emitterat insatskapital kan köpas och säljas utan begränsning. Inbetalda insatser kan medlemmen köpa upp till sin insatsskyldighet och sälja det som överstiger insatsskyldigheten (överinsatser). Medlemmar som har sagt upp sitt medlemskap kan sälja hela sitt inbetalda insatskapital. Kurserna för det insatskapital som handlats publiceras på den inloggade delen av Skogsägarnätet. Under året omsattes 20,2 MSEK (10,5) emitterat insatskapital och 0,8 MSEK (0,9) inbetalda insatser. Andra medlemsförmåner presenteras på sidorna EGET KAPITAL SÖDRAS UPPLÅNING VINSTDELNING OCH INSATSEMISSIONER MSEK MSEK MSEK Övrigt eget kapital Emitterat insatskapital Inbetalt insatskapital Totalt eget kapital uppgick till 10,5 miljarder kronor, varav 2,8 miljarder var inbetalt och emitterat insatskapital. Lån från medlemmar Lån från övriga Upplåningen består huvudsakligen av lån från medlemmarna. Utdelning på insatskapital Utdelning på virkesleveranser Insatsemission 2014: Föreslagen utdelning VÅRT SÖDRA

16

17 MEDLEM I SÖDRA Förbättrad lönsamhet på skogsgården Södras typgård är en skogsgård med 100 hektar produktiv skogsmark. På gården avverkas normalt efter skogsbruksplan och allt virke levereras till Södra på uppdragsbasis. Lönsamheten för typgården uppgår till kronor per hektar för 2014, vilket kan jämföras med lönsamheten 2013 på kronor per hektar. Typgården är en fiktiv fastighet och resultatet kan inte med automatik översättas till en verklig fastighet, då förutsättningarna varierar med areal, bonitet och virkesförråd. Skogsnettot för typgården beräknas på en genomsnittlig virkesintäkt för årets medlemsleveranser med avdrag för kostnader för avverkning, skogsvård och övriga kostnader som till exempel vägunderhåll och försäkringar. Södras vinstdelning ingår inte i skogsnettot. För att beräkna typgårdens insatskapital används det genomsnittliga totala insatskapitalet i Södra per medlemshektar. Under året avverkades 550 m 3 sk på typgården, varav 34 procent som gallring. Avverkningskostnaderna är Södras genomsnittliga kostnader i ett av Region Östs verksamhets områden. Skogsnettot var i stort sett oförändrat. Högre priser Lönsamheten på typgården var kr per hektar. på timmer motverkades av något högre maskin- och skogsvårdskostnader. Samtidigt steg även övriga kostnader. Skogsnettot uppgick till kronor per hektar (1 027). Lönsamheten på typgården beräknas genom att summera skogsnettot med utdelningen. Den föreslagna utdelningen på virkesleveranserna uppgår till 165 kronor per hektar (101), och utdelningen på det totala insatskapitalet till 73 kronor per hektar (47). Därutöver tillförs medlemmarnas skogsgårdar insatsemission motsvarande 5 procent av innestående inbetalt insatskapital. För typgården uppgår insats emissionen till 25 kronor per hektar ( ). Uppgifter om typgårdens lönsamhet finns att läsa på Skogsägarnätet: skog.sodra.com. TYPGÅRDENS LÖNSAMHET SEK/hektar Skogsnetto Vinstdelning Diagrammet visar lönsamheten på Södras typgård de senaste fem åren. Vinstdelning avser utdelning på insatskapital och virkesleveranser. VÅRT SÖDRA

18 AVSNITT Södra dig m fördel Södra skapar mervärden för medlemmarna: tillgång till kvalificerad rådgivning, konti nuerlig utbildning, engagerade anställda och förtroendevalda, men också olika aktiviteter där medlem möter medlem. 16 VÅRT SÖDRA 2014

19 AVSNITT ger ånga ar VÅRT SÖDRA

20 MEDLEM I SÖDRA Södra en mötesplats med många fördelar Södra skapar mervärden för medlemmarna genom kvalificerad rådgivning, kontinuerlig utbildning, engagerade anställda och förtroendevalda, men också som social mötesplats och en rad förmånliga erbjudanden. SÖDRA EN SOCIAL MÖTESPLATS Södras medlemmar har många möjligheter att träffa andra medlemmar, att nätverka, utbilda sig tillsammans med andra och att dela med sig av sina erfarenheter. Södra är en social mötesplats. Bland viktigare medlemsaktiviteter under året kan nämnas: Utbildning i Säker Skog om ökad säkerhet för självverksamma skogsägare genom kurser och studiecirklar. I Södras medlemsområde har i dag skogsägare körkort för motorsåg eller röjsåg. Skogsbruksområdenas årsmöten samlade nära deltagare. Vid de 36 mötena behandlades den lokala verksamheten och koncernbokslutet. Som vanligt fanns möjlighet att ställa frågor i olika ämnen till styrelse och ledning. Skogsdagar och skogskvällar som tagit upp olika teman om Södra och skogsskötsel, till exempel gallring, röjning och markskoningsgarantin. Studieresor till olika mål, alltid lika populära. TEKNISKA LÖSNINGAR/APPAR Det ska vara lätt för medlemmarna att sköta sina kontakter med Södra via nätet. Sedan årsskiftet kan medlemmarna själva uppdatera sin skogsbruksplan via Skogägarnätet, men det förutsätter en modern skogsbruksplan. Den nya versionen av Skogsbruksplan webb har tagits fram i nära samarbete med användare. I dagsläget handlar det om planer för hektar produktiv skogsmark som medlemmarna själva kan uppdatera. Med Skogsbruksplan webb kan skogsinspektorn och medlemmen, utan att de möts öga mot öga, enkelt komma överens om aktuella skötselåtgärder och vad medlemmen ska göra själv eller överlåta åt Södra. Appen Skogsägare är ett annat viktigt verktyg för kontakten med medlemmarna. Den finns för både ios och Android och har sedan lanseringen laddats ned av cirka medlemmar. Appen ger nyheter från Södra bidrar med ökad kunskap, ett stort utbud av tjänster och förmånliga erbjudande. Södra och en kraftfull GIS-tjänst visar medlemmens skogsinnehav och skogsbruksplan. Med stöd av GPS visas var medlemmen är i ett bestånd och vilka åtgärder skogsbruksplanen föreslår för beståndet. Medlemmen kan också via appen registrera vindfällda träd eller insektsskadad skog för att informera sin inspektor och planera hur träden ska tas tillvara. SÖDRASKOLAN OCH UTBILDNING Södraskolan utgår från skogsägarens behov. Den drivs och sköts för medlemmar och blivande medlemmar. Södraskolan är ett unikt koncept för att ge privata skogsägare kunskap, inspiration och glädje. Målet är att genom kurser och utbildningar öka kunskaperna om skogsbruk och inspirera till aktivt brukande av skogen för ökad tillväxt och lönsamhet. Samtidigt bidrar utbildningarna till ökat engagemang för natur- och kulturintressen, skogens vatten och biologisk mångfald. Den långsiktiga lönsamheten i skogsbruket handlar mer om skogsskötsel än virkespriser. Därför finns Södra med hela vägen från planta till slutavverkning. Södra anordnar en rad utbildningar för medlemmar och förtroendevalda i egen regi eller tillsammans med andra. Ett exempel är Linnéuniversitetets grundkurs i skogsbruk på halvfart och distans som sker i samarbete med Södra och LRF Skogsägarna. Kunskap Direkt ger skogsägaren tillgång till den kunskap som behövs vid varje åtgärd i skogen. Kunskap Direkt innehåller också interaktiva verktyg och filmer. Innehållet har tagits fram i samarbete med forskare och experter vid Skogforsk, SLU och inom skogsbruket. BÄSTA PLANTORNA Södra satsar stora resurser på forskning och utveckling för att kunna erbjuda det bästa plantmaterialet. Plantorna som passar dig och din skog bäst väljer du i samråd med din inspektor. Läs mer om plantor på Skogsägarnätet: skog.sodra.com. 18 VÅRT SÖDRA 2014

Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor

Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor 2 Att äga Södra Kapital- och utdelningsfrågor Detta är en beskrivning av kapital- och utdelningsfrågor i Södra. Broschyren är tänkt att vara en sammanställning

Läs mer

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Detta är Södra 2014 Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Södra i korthet Södra är Sveriges största

Läs mer

Att äga Södra. så fungerar Södramodellen. Innehåll

Att äga Södra. så fungerar Södramodellen. Innehåll Att äga Södra så fungerar Södramodellen Innehåll Vad är Södra?... 2 Södras uppdrag... 2 Historien om Södra... 2 Att äga och göra affärer med Södra... 4 Sköta skog och sälja virke... 4 Våra industrier skapar

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Södra. årsredovisning. med hållbarhetsredovisning

Södra. årsredovisning. med hållbarhetsredovisning Södra årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll Södras verksamhet bygger på skogen som en förnybar resurs och hållbarhetsarbetet är en naturlig del av affärsmodellen. Därför har Södra valt

Läs mer

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

Södra 2013. årsöversikt

Södra 2013. årsöversikt Södra 213 årsöversikt Avsnitt Välkommen till Södras årsöversikt 213 Årsöversikten är en sammanfattning av årsredovisningen med hållbarhetsredovisning. Den fi nns att ladda ner på www.sodra.com/rapporter.

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

Södra i korthet. Omslagsfoto: Skogsinspektor Minnie Andersson och medlemmen Ola Olsson går igenom skötselåtgärderna för det kommande året.

Södra i korthet. Omslagsfoto: Skogsinspektor Minnie Andersson och medlemmen Ola Olsson går igenom skötselåtgärderna för det kommande året. Detta är Södra 2012 Södra i korthet Södra är en ekonomisk förening med 51 000 sydsvenska skogsägare som medlemmar. Föreningens främsta uppgift är att trygga avsättningen av skogsråvara och främja lönsamheten

Läs mer

Vattenanvändning. Framgångar, utmaningar och behov 2013-04-15

Vattenanvändning. Framgångar, utmaningar och behov 2013-04-15 Vattenanvändning Framgångar, utmaningar och behov Föreningens verksamhetsidé För att främja medlemmarnas ekonomiska intressen ska Södra: handla med, utveckla och förädla skogsråvara utveckla och marknadsföra

Läs mer

SÖDRA 2010 ETT ÅR AV INNOVATION OCH UTVECKLING

SÖDRA 2010 ETT ÅR AV INNOVATION OCH UTVECKLING SÖDRA 2010 ETT ÅR AV INNOVATION OCH UTVECKLING Innehåll Detta är Södra Flik Södra i korthet 1 Året i korthet 2 Styrelseordföranden och koncernchefen har ordet 4 Koncernekonomi i sammandrag 6 Femårsöversikt

Läs mer

Lantmännen ett bondeägt företag

Lantmännen ett bondeägt företag Lantmännen ett bondeägt företag Alnarp den 27 februari 2014 Bengt-Olov Gunnarson, ordförande, Lantmännen Agenda Aktuellt ekonomiskt läge Utdelning och ägarnytta Omvärld Frågor och diskussion 2 Distriktsstämma

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

SÖDRA ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING

SÖDRA ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 SÖDRA ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING Innehåll 2 Södra i korthet 4 Vd och koncernchefen har ordet FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 Verksamhet och organisation 8 Strategi och mål 10 Nettoomsättning,

Läs mer

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Bo Karlsson, Skogforsk Till stor del baserat på material från Göran Örlander, Södra Jordbrukets roll som klimatförvaltare Biomassaproduktionsom exempel på samspel

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av skogsförvaltningen. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av skogsförvaltningen. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av skogsförvaltningen. Krokoms kommun 4 Juni 2013 Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 3 Resultat... 4 4 Revisionell bedömning... 6 1 Sammanfattning På uppdrag av

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare,

Herr ordförande, ärade aktieägare, Herr ordförande, ärade aktieägare, Ett år går fort. Det är idag nästan exakt ett år sedan jag tillträdde som VD och koncernchef för Holmen. Det har varit ett spännande och intensivt år, där jag fått möjligheten

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

Sveaskog i korthet. kundfokus innovation enkelhet öppenhet

Sveaskog i korthet. kundfokus innovation enkelhet öppenhet Sveaskog i korthet kundfokus innovation enkelhet öppenhet Sveriges ledande skogsföretag Sveaskog är Sveriges största skogsägare och säljer timmer, massaved och biobränsle till cirka 170 kunder inom främst

Läs mer

SE Södra 2006/07 SÖDRA 2006 / 07. 52 000 medlemmar 3 700 anställda Skog, pappersmassa, trävaror, energi. Vi växer tillsammans

SE Södra 2006/07 SÖDRA 2006 / 07. 52 000 medlemmar 3 700 anställda Skog, pappersmassa, trävaror, energi. Vi växer tillsammans SE Södra 2006/07 SÖDRA 2006 / 07 52 000 medlemmar 3 700 anställda Skog, pappersmassa, trävaror, energi Vi växer tillsammans Södra i korthet Södra är en ekonomisk förening med 52 000 sydsvenska skogsägare

Läs mer

Storskogsbrukets sektorsansvar

Storskogsbrukets sektorsansvar Storskogsbrukets sektorsansvar Åke Granqvist Bergvik Skog Örebro 2011 03 29 Vad är Bergvik Skog? Bildades 2004, säte i Falun Marker från Stora Enso resp Korsnäs 1,9 Mha produktiv (2,3 Mha tot) 50 milj

Läs mer

Välkommen till Holmen Skog!

Välkommen till Holmen Skog! Välkommen till Holmen Skog! Detta är Holmen Skog Holmen Skog finns över nästan hela Sverige. Verksamheten är organiserad i de tre regionerna Örnsköldsvik, Iggesund och Norrköping. Dessa består i sin tur

Läs mer

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com PLUS Avverkning enkelt och tryggt SCA SKOG www.scaskog.com Att sälja virke är ofta en stor affär. SCAs målsättning är att det ändå ska kännas både enkelt och tryggt. Därför har vi infört PLUS Avverkning

Läs mer

Prislista Södras Nycklar

Prislista Södras Nycklar 22 Prislista Södras Nycklar Produkter och tjänster för en värdefullare skog 2 Prislista Södras Nycklar Skogsförvaltning och skogsskötselavtal skogsförvaltning Med Södras skogsförvaltning sköts skogsfastigheten

Läs mer

myter om papperstillverkning och miljö

myter om papperstillverkning och miljö myter om papperstillverkning och miljö Sant eller falskt? Som konsument av papper kan det vara svårt att veta vad som är sant eller falskt när det gäller papper och miljö. Vi får ofta höra att papper

Läs mer

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Vid affärsformen virkesmätning med skördare mäts och registreras stammens m 3 fub-volym i skördarens dator redan vid avverkningen ute i

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Åtgärdsprogram för Levande skogar i Gävleborgs län

Åtgärdsprogram för Levande skogar i Gävleborgs län Åtgärdsprogram för Levande skogar i Gävleborgs län I arbetsgruppen för att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för miljömålet Levande skogar i Gävleborgs län har följande deltagare medverkat. Jonas Geholm

Läs mer

Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar samt skogsrevision av PEFC och FSC-certifierade fastigheter 2013

Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar samt skogsrevision av PEFC och FSC-certifierade fastigheter 2013 1 1 (12) Dokumentet upprättat 140110 Beteckning Tjänsteställe, handläggare Södra Skog/Miljöavdelningen Gustaf Aulén Senast uppdaterat 140123 Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar samt skogsrevision

Läs mer

2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och extra stämma per capsulam 2004-10-25.

2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och extra stämma per capsulam 2004-10-25. Stadgar för Svenska PEFC ek för, 769605-9794. Antagna vid konstituerande stämma 2000-05-15 12 ändrad enligt beslut på årsstämma 2003-05-14 2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Innehåll. Detta är Södra

Innehåll. Detta är Södra Södra 2012 Innehåll Detta är Södra Flik Södra i korthet 1 Året i korthet 2 Styrelseordföranden och koncernchefen har ordet 4 Koncernekonomi i sammandrag 6 Femårsöversikt Detta driver Södra 8 Omvärld och

Läs mer

SBO-NYTT. Information från Mark skogsbruksområde juni 2015. Vilken härlig tid

SBO-NYTT. Information från Mark skogsbruksområde juni 2015. Vilken härlig tid SBO-NYTT Information från Mark skogsbruksområde juni 2015 Vilken härlig tid Nu är väl livet som bäst, dagarna är långa, solen värmer gott ibland och det händer mycket i naturen när allting förnyas. I går

Läs mer

Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar 2014

Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar 2014 1 1 (10) Dokumentet upprättat Beteckning 150109 Extern slutrapport Tjänsteställe, handläggare Södra Skog/Miljöavdelningen Gustaf Aulén Senast uppdaterat 150120 Grönt bokslut efter slutavverkningar och

Läs mer

Skogscertifiering enligt finska modellen. 10.2.2015 Umeå Kii Korhonen

Skogscertifiering enligt finska modellen. 10.2.2015 Umeå Kii Korhonen Skogscertifiering enligt finska modellen 10.2.2015 Umeå Kii Korhonen Varför PEFC i Finland? Organisation 740 000 skogsägare: 60 % under 20 ha, 1% över 1000 ha. Regional grupp certifiering via skogsvårdsföreningarna

Läs mer

EN KUNSKAPSKÄLLA FÖR ALLA SKOGSÄGARE

EN KUNSKAPSKÄLLA FÖR ALLA SKOGSÄGARE EN KUNSKAPSKÄLLA FÖR ALLA SKOGSÄGARE Utifrån de frågor, önskemål och ibland kritiska röster som nått oss under åren har vi fått en allt klarare bild av skogsägarens behov. Från detta unika skogsägarperspektiv

Läs mer

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2015

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2015 ANDERS SUNDSTRÖM omval Född 1952 Invald i styrelsen: 2009 Ordförande sedan 2013 Föreslagen som ordförande Ersättningsutskottet, ordförande Risk och kapitalutskottet, ledamot Revisionsutskottet, ledamot

Läs mer

Finansiell osäkerhet försvagar marknaden. Nytt storsågverk kör igång i Värö. Tillverkning av textilmassa i Mörrum

Finansiell osäkerhet försvagar marknaden. Nytt storsågverk kör igång i Värö. Tillverkning av textilmassa i Mörrum SÖDRA 2011 Finansiell osäkerhet försvagar marknaden Nytt storsågverk kör igång i Värö Tillverkning av textilmassa i Mörrum Idéer förbättrar resultatet med 133 MSEK Förslag till medlemmarnas vinstdelning

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag SCA SKOG www.scaskog.com Hur mycket naturhänsyn vill du lämna? Vid alla avverkningar måste man följa de bestämmelser om naturhänsyn som finns i skogsvårdslagen. Men kanske

Läs mer

KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF)

KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF) KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF) Detta är KF Kooperativa Förbundet är förbund för landets 58 konsumentföreningar med sammanlagt drygt tre miljoner medlemmar. Kooperativa Förbundet (KF) har

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Virkesprislista CL1501. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten

Virkesprislista CL1501. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Virkesprislista Leveransvirke kust Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub, vid fullgoda vägar Toppdiam (cm) 12-13- 14-16- 18-20- 22-24-

Läs mer

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Banken för jord- och skogsbrukare För ett rikare liv på landet Välkommen till jord- och skogsbrukarnas egen bank Jord- och skogsbrukarna har en egen bank,

Läs mer

Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning

Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning Föryngringsavverkning skördetid i skogen Föryngringsavverkning är den åtgärd som ger de största intäkterna från skogsbruket. Det är nu du skördar de värden som

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Vägen mot visionen. Lantbrukarnas Riksförbund

Vägen mot visionen. Lantbrukarnas Riksförbund Lantbrukarnas Riksförbund Vägen mot visionen LRF byggs av medlemmarna som alla samlas kring en gemensam vision. Som stöd för att nå visionen finns Vägen mot visionen som är riksförbundsstämmans dokument

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REMISSYTTRANDE Er ref Åsa Leander LRF Dnr 2015/7233 Ert Dnr: M2015/2144/Ee 20150828 Ert datum 20150513 Miljö- och energidepartementet Asa.leander@regeringskansliet.se Cc m.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar PEFC Spårbarhetscertifiering För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar Marknaden för certifierade produkter växer. Allt fler konsumenter vill veta att de varor de köper är tillverkade på

Läs mer

Sammanfattning av Allmän Rapport Avseende utvärderingen av: NACKA KOMMUNS SKOGAR Nacka Kommun 131 81 Nacka, Sweden

Sammanfattning av Allmän Rapport Avseende utvärderingen av: NACKA KOMMUNS SKOGAR Nacka Kommun 131 81 Nacka, Sweden Sammanfattning av Allmän Rapport Avseende utvärderingen av: NACKA KOMMUNS SKOGAR Nacka Kommun 131 81 Nacka, Sweden Under SCS Program för Uthålligt Skogsbruk Certifikat Nummer: SCS-FM-00022N Utfärdat Juni

Läs mer

Certifierad skog enligt FSC och PEFC

Certifierad skog enligt FSC och PEFC Certifierad skog enligt FSC och PEFC Innehåll Certifiering av skogsbruk "Att låta Holmen certifiera min skog var ingen uppoffring, det var en självklarhet." Sid. 4 Konsumenternas efterfrågan på certifierade

Läs mer

Skog & Ekonomi Special

Skog & Ekonomi Special Skog & Ekonomi Special NORDISK ANALYS December 2004 Bäste läsare! Här kommer ett specialnummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi. Vi kallar det Nordisk Analys. Målsättning har varit att på ett enkelt och

Läs mer

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10 SCA Skog Contortatall Umeå 2015-02-10 Kort historik 50-talet (40-60 m 3 sk/ha) Avveckling av skräpskogar Björkavverkningar 60-talet Inriktning mot gles äldre skog Öka tillväxten med gödsling 70-talet Lite

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län Ägare Borlänge Kommun Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2008 2011-2020 Rickard Larsson

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...... 3 Flerårsjämförelse. 4 Förslag till vinstdisposition 4 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen...

Läs mer

Tydliga signaler om ökad skogsproduktion Varför och hur ska det åstadkommas?

Tydliga signaler om ökad skogsproduktion Varför och hur ska det åstadkommas? Tydliga signaler om ökad skogsproduktion Varför och hur ska det åstadkommas? Bo Karlsson, Skogforsk, Sverige Oljekommissionen 2006 Kommissionen föreslår: att skogens tillväxt ökas långsiktigt med 15-20

Läs mer

Södra och CSR. 17 Vatten 17 Vår framtida vattenförsörjning. 20 Finansiellt 20 Koncernekonomi i sammandrag

Södra och CSR. 17 Vatten 17 Vår framtida vattenförsörjning. 20 Finansiellt 20 Koncernekonomi i sammandrag SÖDRA OCH CSR 2010 Södra och CSR 2 Inledning 2 Klimatet driver dagens miljöfrågor Grön energi och energieffektivitet 4 Medlemmarnas skog grunden till värden som skapas Dubbelcertifiering av skogen Human

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Korsnäs Din skogliga partner

Korsnäs Din skogliga partner Korsnäs Din skogliga partner Björk efterfrågat sortiment? sid 2 Valmöjligheterna när du står i en butik är oändliga. Varje förpackning är inriktad på att locka konsumenten till köp. Det gäller att ha en

Läs mer

Välkomsterbjudande! Äger du några träd. Bli medlem och få ett välkomsterbjudande. eller en hel skog?

Välkomsterbjudande! Äger du några träd. Bli medlem och få ett välkomsterbjudande. eller en hel skog? Äger du några träd Välkomsterbjudande! Bli medlem och få ett välkomsterbjudande eller en hel skog? Tillsammans är vi starka Du som har skog, liten som stor, spelar en viktig roll i de gröna näringarna.

Läs mer

SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN. Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk

SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN. Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk 1 En nordisk finansiell koncern med ett globalt synsätt Fakta Marknadsledare i Danmark, Finland och Nordirland 3,8 miljoner kunder

Läs mer

VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 Styrelsen för Västra Kustens Skogsägare lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Två avgörande händelser under 2011 gjorde att

Läs mer

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog UPM skogsenergi Ren och förmånlig energi nu och i framtiden UPM skog BIObränsler VÄXER I SKOGEN Skogsenergin är förnybar FINLANDS MÅL År 2020 ÄR ATT ANDELEN FÖRNYBAR ENERGI ÄR 38% I EU:s klimat- och energistrategi

Läs mer

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Försiktig optimism bland skogsägarna Skogsbarometern är en årlig Sifo-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar

Läs mer

Virkesprislista BB1501. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BB1501. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista Avverkningsuppdrag Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub Toppdiam 12-13- 14-16- 18-20- 22-24- 26-28- 30-32- 34- Klass

Läs mer

Skogsbruk minskar koldioxidutsläppen så länge träet ersätter annat

Skogsbruk minskar koldioxidutsläppen så länge träet ersätter annat Skogsbruk minskar koldioxidutsläppen så länge träet ersätter annat är det för klimatet, säger Skogsindustrierna. Men det gäller bara så länge träet gör att vi minskar användningen av fossil energi, enligt

Läs mer

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA Vad är FSC? Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende internationell organisation som främjar utvecklingen av miljöanpassade, socialt ansvarstagande och finansiellt

Läs mer

Investeringskalkyler, föryngring

Investeringskalkyler, föryngring Investeringskalkyler, föryngring En investeringskalkyl görs för att beräkna lönsamheten av en investering i t.ex. en maskin eller en åtgärd. Föryngringskostnaden betraktas ofta som en investering som ger

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07 Skogsbruksplan Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2015-2024 2015-09-07 Thomas Johansson Lat: 57 26' 24.95" N

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Prislista Södras plantor 2015

Prislista Södras plantor 2015 Prislista Södras plantor 2015 2 PRISLISTA PLANTOR Södras plantprislista 2015 Inom Södra har vi 50 års erfarenhet av plantproduktion och vi satsar stora resurser på forskning och utveckling för att kunna

Läs mer

Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog

Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog Förvaltning Att äga skog är ett långsiktigt projekt, där varje delbeslut påverkar slutresultatet. Rätt beslut från återväxt till slutavverkning ger dig,

Läs mer

UMEÅ KOMMUN Granskning av skogsförvaltning

UMEÅ KOMMUN Granskning av skogsförvaltning Kommunrevisorerna granskar Januari 2013 Innehållsförteckning Inledning... 3 1.1 Syfte, avgränsning och metod... 3 1.2 Revisionskriterier... 4 2 Uppdrag och organisation... 5 2.1 Reglemente, mål och uppdrag...

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Uppdraget lika aktuellt när Södra fyller 75 år

Uppdraget lika aktuellt när Södra fyller 75 år 13 Uppdraget lika aktuellt när Södra fyller 75 år Södra fyller 75 år men har fortfarande samma uppdrag: att avsätta medlemmarnas skogsråvara till skäliga priser. Vid starten rådde köparnas marknad. I dag

Läs mer

Virkesprislista CC15C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG

Virkesprislista CC15C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag inland Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

Stadgar. för Södra Skogsägarna ekonomisk förening 2014-05-14

Stadgar. för Södra Skogsägarna ekonomisk förening 2014-05-14 Stadgar för Södra Skogsägarna ekonomisk förening 2014-05-14 Firma, ändamål, medlemsområde och styrelsens säte Firma Ändamål Medlemsområde Styrelsens säte 1 Föreningens firma är Södra Skogsägarna ekonomisk

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

Revisionsrapport. DEL1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION Företag: Moelven Skog AB Certifikatnr: 1417292, 1700162, 1701082, 26472

Revisionsrapport. DEL1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION Företag: Moelven Skog AB Certifikatnr: 1417292, 1700162, 1701082, 26472 GT002, rev. 2 Document # GF103-6.1 Release Date: 13/08/2008 Sid 1 av 5 DEL1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION Företag: Moelven Skog AB Certifikatnr: 1417292, 1700162, 1701082, 26472 Revisionskriterium:

Läs mer

kontakt Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet

kontakt Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2014 Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet Experiment med pyntegrönt

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Denna broschyr är framtagen i samband med Södras 75-årsjubileum 2013.

Denna broschyr är framtagen i samband med Södras 75-årsjubileum 2013. Historien om Södra Denna broschyr är framtagen i samband med Södras 75-årsjubileum 2013. Förhistorien En gång var skogen odlarens hinder. Den gav visserligen virke till husbehov, men helst ville man använda

Läs mer

S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för.

S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för. S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för. 1 Firma Föreningens firma är Vara Energi ek. för. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Vara. 3 Ändamål Föreningen har till ändamål att producera, distribuera

Läs mer

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog.

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. Låt oss göra något fantastiskt med din skog. Det är många som är intresserade av din skog i dag. Efterfrågan på trävaror ökar och priserna

Läs mer

kontakt Södra bjuder på 75-årskalas på Elmia Jubileumssidor om Södras utveckling Röjningsförsök utvecklar metoder Storsäljare om ved

kontakt Södra bjuder på 75-årskalas på Elmia Jubileumssidor om Södras utveckling Röjningsförsök utvecklar metoder Storsäljare om ved kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 2 april 2013 Södra bjuder på 75-årskalas på Elmia Jubileumssidor om Södras utveckling Röjningsförsök utvecklar metoder Storsäljare om ved Nya medlemmar tilltalas av

Läs mer

årsredovisning 1998 8 33

årsredovisning 1998 8 33 1998 årsredovisning 8 33 3 Innehåll Styrelsens ordförande och koncernchefen 2 Koncernöversikt 4 Medlemmar 8 Södra Skog 11 Södra Cell 14 Södra Timber 17 Södra Skogsenergi 2 Södra Finans 22 En växande virkeshandel

Läs mer

kontakt Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält

kontakt Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 3 juni 2013 Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält Södraskolan i full gång

Läs mer