Välkommen till Vårt Södra 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Vårt Södra 2014"

Transkript

1 2014 VÅRT SÖDRA

2 Välkommen till Vårt Södra Detta är Södra 2 Styrelseordföranden har ordet 4 Året i korthet 6 Strategi och mål 9 Södra i samhället 10 Från planta till produkt 12 Medlem i Södra 21 Ansvarsfullt skogsbruk 24 Föreningsstyrelse 26 Koncernledning 28 Förvaltningsråd 29 Kontakt Södras årsredovisning med hållbarhetsredovisning kan laddas ner från eller beställas genom att mejla

3 DETTA ÄR SÖDRA Detta är Södra Södra är Sveriges största skogsägareförening med mer än skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern där verksamheten baseras på förädling av medlemmarnas skogsråvara. Södras verksamhet bygger på värdeskapande relationer och långsiktigt agerande. Det övergripande uppdraget från ägarna är att främja skogsgårdens lönsamhet, vilket betyder råd och stöd för såväl ett ansvarsfullt skogsbruk som för marknadsmässig avkastning på skogsråvaran. Virket från medlemmarnas skogsgårdar förädlas i Södras industrier till sågade och hyvlade trävaror, interiörträprodukter, biobränsle samt massa Värdeskapande relationer, långsiktigt agerande. för avsalumarknaden. Ett målmedvetet arbete sker kontinuerligt med att ta fram nya produkter baserade på virkesråvaran. Kompositmaterialet Durapulp är ett exempel. Södra har en av Sveriges största sågverksrörelser och är en av de största leverantörerna i Europa av barrsulfat- massa för avsalumarknaden. Södra tillverkar också dissolvingmassa (textil massa) av lövträd. Södras tre massabruk har fossilfri produktion som genererar ett energiöverskott som bland annat säljs som grön el och fjärrvärme. Virkesvolymen år 2014 var 15,3 miljoner m 3 fub (fastkubikmeter under bark), omsättningen drygt 17 miljarder kronor och antalet anställda cirka Södras affärsområden Verksamheten bedrivs i tre affärsområden: Södra Skog köper in skogsråvara från medlemmarna och levererar denna till Södras industri. Södra ger medlemmarna råd och sköter också på uppdrag deras skog från plantering och skogsvård till slutavverkning. Verksamheten är lokalt förankrad i 19 verksamhetsområden. Södra Cell är en av världens ledande tillverkare av massa för avsalumarknaden. 90 procent av produktionen utgörs av barrmassa, resten av lövmassa. Vid bruket i Mörrum tillverkas också textilmassa. Leveranser av grön el och fjärrvärme är en viktig del i verksamheten. Södra Wood omfattar två produktsegment: sågade trävaror och interiör träprodukter. Vid tio sågverk i södra Sverige och ett i Norge produceras sågade byggprodukter för högkvalitativa ändamål. Interiörträprodukterna omfattar lister, massiva paneler, golv och hobbyskivor. VÅRT SÖDRA

4 STYRELSEORDFÖRANDEN HAR ORDET Ett händelserikt år och ett starkt utdelningsförslag Ännu ett händelserikt år för Södra kan läggas till handlingarna. Vi tjänade åter pengar och klarade vårt långsiktiga avkastningskrav med råge. Styrelsen kan lägga ett starkt utdelningsförslag till föreningsstämman, till gagn för våra ägare och som en viktig del i Södras uppdrag att stärka lönsamheten på skogsgården. Under året inleddes arbetet med att genomföra den koncernstrategi som beslutades i december En viktig utgångspunkt i denna är att skapa ett mer sammanhållet Södra. Som ett steg i det arbetet har dotterföretag fusionerats in i den ekonomiska föreningen, där de istället hanteras som affärsområden direkt under koncernchefen. Då styrelserna i dotterföretagen avskaffades har vi fått en klarare styrningsmodell och tydligare ansvarsfördelning mellan styrelse och vd. REKORDSTORA INVESTERINGAR Det övergripande målet i vår strategi är att skapa en långsiktigt lönsam tillväxt och därigenom säkerställa avsättningen för våra medlemmars virke. Viktiga steg mot detta var besluten att investera totalt cirka 5 miljarder kronor i våra tre massabruk. I februari beslutade styrelsen att investera drygt 4 miljarder kronor i massabruket i Värö, en investering som bland annat innebär att produktionen kan öka med ton per år. Vid massabruket i Mörrum investeras cirka 700 miljoner kronor, för att förbättra kvaliteten och öka årsproduktionen med ton. Dessutom görs Klyftan mellan stad och land har blivit större efter valet. nya energiinvesteringar vid bruket i Mönsterås. Samtliga dessa investeringar är viktiga för framtiden, både för skogsgården och Södra, men också för Sverige. ETT NYTT AFFÄRSOMRÅDE Vid sågverken har arbetet varit inriktat mot fortsatta produktionsförbättringar, för att få full effekt av tidigare investeringar. Arbetet som lagts ner under de senaste åren har lett till en kraftig produktionsökning, samtidigt som Södra kunnat flytta fram sina positioner på marknaden. Genom att slå samman Södra Timber och Södra Interiör till det nya affärsområdet Södra Wood uppnår vi en rad samordningsfördelar och skapar en slagkraftig aktör på byggmarknaden. Den skogliga verksamheten har präglats av god efterfrågan från industrin och hög kontraktering av virke. Även plantförsäljningen har varit bra och speciellt glädjande är att försäljningen av tallplantor ökat. Det känns som vi tagit ett steg framåt i det långsiktiga arbetet med att öka tallandelen i våra skogar. Södra Skog har förtjänstfullt hanterat effekterna av de stormar som drabbat delar av vårt område. Glädjande är också att införandet av markskoningsgarantin har gett positiva resultat, och även uppmärksammats av myndighetssverige. BRIST PÅ KUNSKAP På det näringspolitiska området har vi haft ett mycket händelserikt år. Miljömålsberedningen lade fram sitt slutbetänkande. Dåvarande regering gick till riksdagen med ett modifierat förslag till strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Riksdagen ställde sig bakom förslaget som var relativt välbalanserat och bra ur skogsägarnas synvinkel. Därefter fick vi en valrörelse där våra frågor lyftes upp och skogsbruket och skogsindustrin beskrevs vara lösningen på många problem. Under sommaren tog vi på länsnivå och i våra skogsbruksområden, ibland tillsammans med LRF, en rad kontakter med riksdagsledamöter och riksdagskandidater över hela vårt område. Det var väl genomförda möten där Södra presenterade sitt erbjudande. Så kom valet och borta var skogens möjligheter. Skogen nämndes med en rad i regeringsdeklarationen: Fler naturskogar ska skyddas och naturvårdshänsynen ska öka i den brukade skogen. När regeringen sedan presenterade sitt budgetförslag innehöll det krav på en ny skogvårdslag. Ena dagen hjältar, nästa dag busar. 2 VÅRT SÖDRA 2014

5 STYRELSEORDFÖRANDEN HAR ORDET Det politiska läget är minst sagt oklart och diskussionerna präglas av stor brist på kunskap. Klyftan mellan stad och land har efter årets val blivit större. Under slutet av året har vi ägnat mycket tid åt att öka beslutsfattarnas förståelse för våra frågor. URSTARKT ERBJUDANDE Södra har ett urstarkt erbjudande till Sverige. Vi bedriver ett ansvarsfullt skogsbruk och har med vår industri en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi kan bidra till att både hitta lösningar på klimatfrågan och säkerställa framtida resurser för vård, skola och omsorg. Södras verksamheter bidrar till framtiden för landsbygden, det Sverige som finns utanför storstadsregionen Stockholm Göteborg Malmö. Jag vill passa på att tacka alla förtroendevalda och medlemmar för ett fantastiskt gemensamt arbete för vårt Södra. Tillsammans är vi starka och i slutändan kan vi påverka våra politiker att fatta kloka beslut till gagn för skogsgården. Christer Segerstéen Styrelseordförande, Södra Södra har ett urstarkt erbjudande. Styrelsen kan lägga ett starkt utdelningsförslag till föreningsstämman. Södra tror på Sverige och investerar cirka 5 miljarder i sina massabruk. Med nya affärsområdet Södra Wood blir Södra en slagkraftig aktör på byggmarknaden. Södra har en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle. VÅRT SÖDRA

6 ÅRET I KORTHET Rekordinvesteringar i massabruken NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Södras nettoomsättning under 2014 blev MSEK (16 580), en ökning med cirka 5 procent trots avvecklingen av verksamheterna i Tofte och Folla. Förbättringen beror främst på färdigvarupriser, ökade volymer, effektiviseringar och en svagare svensk krona. Rörelseresultatet förbättrades till MSEK ( 417). I resultatet ingår försäljningen av utrustning från Södra Cell Tofte AS om 173 MSEK och nedskrivning av anläggningstillgångar i sågverksrörelsen med 56 MSEK. Föregående års resultat belastades med omstruktureringskostnader för nedläggningen av Södra Cell Tofte med 817 MSEK. VIRKESVOLYM Den hanterade virkesvolymen inklusive leveranser av flis och byten var 15,3 miljoner m 3 fub (15,0). Medlemmarna levererade 9,0 miljoner m 3 fub, varav 1,6 miljoner m 3 fub som leveransvirke. INVESTERINGAR Styrelsen beslutade om rekordstora investeringar vid massabruken. Drygt 4 miljarder SEK investeras för att bygga ut produktionskapaciteten i Värö från till ton massa per år. I Mörrum investeras cirka 700 MSEK för att öka kapaciteten från till cirka ton per år. I Mönsterås investeras drygt 100 MSEK för effektivare energianvändning och ökad produktivitet vid massabruket. AFFÄRSOMRÅDEN SLOGS SAMMAN Föreningsstyrelsen har beslutat om en ny styrningsmodell. Den innebär att dotterföretag fusioneras in i moderföretaget och övergår till att vara affärsområden. Dotterföretagens styrelser försvinner och ansvarsför delningen mellan föreningsstyrelsen och vd blir tydligare genomfördes fusioner för Södra Interiör AB och Södra Timber AB. Därefter slogs Södra Timber och Södra Interiör samman till nya affärsområdet Södra Wood. PREMIER OCH PRISER I mars infördes en gallringspremie för barrmassaved på 30 kr/m 3 fub för kontrakt tecknade till och med 31 oktober. Timmerpriserna höjdes i maj med 50 kr/m 3 fub för talltimmer, 30 kr/m 3 fub för grantimmer, 30 kr/m 3 fub för klensortiment av barr, 100 kr/m 3 to för ektimmer och 25 kr/m 3 fub för björktimmer. Den 1 november infördes en kontrakteringspremie på 25 kr/m 3 fub på björktimmer. Premien gällde fram till 31 november och med leveranser senast 15 mars. 1 december sänktes priserna på talltimmer och barrkubb med 20 kr/m 3 fub. FÖRENINGSSTÄMMAN Vid föreningsstämman i Kalmar beslutades om vinstdelning till medlemmarna med 4 procent på insatskapitalet och 5 procent på virkesleveranserna. Sammanlagt delades 281 miljoner kronor ut till medlemmarna. Stämman behandlade 15 motioner och godkände förslaget om ändring av föreningens stadgar; bland annat ska styrelsens ordförande väljas av stämman, medlem kan begära att insatsbetalning görs genom insatsavdrag vid virkesleveranser med 2 procent och möjligheten att köpa insatser begränsas för medlemmar som äger mer än 200 hektar produktiv skogsmark. Vid föreningsstämman valdes Karin Andersson, Ulf Johansson och Anders Roman till nya styrelseledamöter. Föreningsstämman 2015 hålls i Växjö den 19 maj. FÖRNYADE SKOGSBRUKSCERTIFIKAT Södra har förnyat skogsbrukscertifikaten för FSC och PEFC för de kommande fem åren. NY TÅGTERMINAL I juni invigdes en ny tågterminal i Falköping med en kapacitet att omsätta cirka m 3 fub virke per år, som främst ska fraktas till Värö och Mönsterås. NATURVÅRDSAVSÄTTNINGAR Södramedlemmar med certifierat skogsbruk avsätter i genomsnitt 8 procent av sin skogsmarksareal för naturvård. NYCKELTAL Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Avkastning på sysselsatt kapital, % 13 neg neg 9 23 Soliditet, % Antal anställda Ansluten medlemsareal, ha Virkesvolym, milj m 3 fub 15,3 15,0 15,6 17,0 16,6 4 VÅRT SÖDRA 2014

7 ÅRET I KORTHET FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Styrelsen föreslår att till föreningsstämmans förfogande stående vinstmedel SEK disponeras på följande sätt: Till medlemmarna utdelas 6 procent på insatskapitalet, utgörande Till medlemmarna utdelas 8 procent på virkesleveranserna, utgörande Utdelningen beräknas på medlemmarnas virkesleveranser 1 januari 2014 till 31 december 2014 och beräknas på samtliga sortiment, exklusive skog som sålts på rot Till medlemmarnas insatskonto överförs genom insatsemission Insatsemissionen utgör 5 procent av innestående inbetalt insatskapital per den 31 december 2014 På förlagsinsatser, serie D, utdelas 7,7 procent Till reservfonden avsätts I ny räkning balanseras Föreslagna avsättningar till bundet eget kapital utgjorde SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK VÅRT SÖDRA

8 STRATEGI OCH MÅL Med värdeskapande och tillväxt i fokus Södras uppdrag är att skapa värde för sina ägare. Den strategiska inriktningen fram till 2020 är att bli en värdeskapande och sammanhållen koncern med lönsam tillväxt och stärkt global marknadsnärvaro. Visionen Södra visar vägen handlar om att tillsammans med medlemmarna lyfta fram vad det innebär att vara nästa generations skogsföretag. Vägen dit går genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande. Det övergripande målet är att Södra 2020 ska vara större och lönsammare med en starkare global marknadsposition. FINANSIELLA MÅL Södras framgång har sin grund i långsiktig lönsamhet och en stark finansiell ställning som möjliggör vinstdelning till ägarna. De centrala finansiella målen uttrycks genom avkastning på sysselsatt kapital, soliditet och vinstdelning. LÖNSAM TILLVÄXT Tillväxt är en förutsättning för att långsiktigt skapa värden. Ett företag måste växa för att utvecklas och vara konkurrenskraftigt. Samtidigt får tillväxt inte ske på bekostnad av lönsamhet. Södra ska växa genom att expandera inom kärnverksamheten, främst på massa sidan. Produkter och tjänster ska utvecklas och positionen stärkas på den globala marknaden. Södra ska skapa avsättning för medlemmarnas skogsråvara och genom förädling ge dem del i den egna industrins vinst. Marknaderna för Södras produkter växer med 3 5 procent per år. En stor del av denna tillväxt sker på de snabbt växande asiatiska marknaderna där Södra ska öka sin närvaro. De stora satsningarna på utbyggnad av massabruken i Värö och Mörrum görs för att säkra Södras konkurrenskraft och god långsiktig avkastning. Under perioden fram till 2020 görs kraftfulla investeringar för att förbättra den underliggande intjäningsförmågan. VÄRDESKAPANDE KONCERN Värdeskapande ger trygghet och framtidstro för kunder, ägare och medarbetare. Södras långsiktiga tillväxt och lönsamhet skapas i relationen till kunderna. För kunderna ska värdeskapandet öka genom att Södra ständigt anpassar och utvecklar sin affärsmodell. Kunderna ska ha tillgång till både bra produkter och rätt kompetens. Det handlar också om att snabbare gå från idé till ny produkt. För ägarna skapas värden genom till exempel ökad produktion vid massabruk och sågverk, vilket ökar efterfrågan på virke. Medlemmarnas virkesleveranser kan långsiktigt öka i takt med att industrins behov växer. Med aktivt brukande av skogen och god skogsskötsel skapas möjligheter till hållbar utveckling och lönsamhet för skogsgården. Servicen och tjänsteutbudet till skogsägarna ska tydligt bidra till och visa mervärdet för medlemmarna. EN MER SAMMANHÅLLEN KONCERN För att klara konkurrenskraften måste all industriell verksamhet bli effektivare. Södra arbetar med ständiga förbättringar i koncernens alla led. Ökad effektivitet och bättre utnyttjande av gemensamma resurser skapar värde för både ägare och kunder. Inte minst gäller det att dra maximal nytta av de stora investeringar som Södra har gjort och håller på att genomföra. Koncernen ska bli tydligt sammanhållen Ett Södra. Genom att bättre utnyttja gemensamma resurser och nya arbetssätt kan effektiviteten öka. Det optimerar helheten för Södra. Under 2014 har de administrativa processerna setts över och förändrats. Samtidigt blir omvärldens bild av Södra tydligare vilket stärker varumärket. 6 VÅRT SÖDRA 2014

9 STRATEGI OCH MÅL STRATEGISK RIKTNING Låg tillväxt Renodlad massaproducent* Befintlig produktionsbas Europeiskt marknadsfokus Traditionella produkter * Förflyttningen är en effekt av att de flesta nya investeringar planeras ske i massaverksamheten. Södra 2014 Södra 2020 Högre tillväxt Diversifierad skogskoncern Utvidgad produktionsbas Globalt marknadsfokus Special-/nischoch nya produkter Södra ska fortsätta att vara verksamt inom skogsindustrins samtliga värdekedjor, men tyngdpunkten förskjuts mot att bli en mer renodlad massaproducent. Produktionsbasen utökas bland annat genom att bygga ut massabrukens kapacitet. Marknadsfokus ska bli mer globalt, men huvuddelen av försäljningen sker även fortsättningsvis inom Europa. Produktportföljen består även i fortsättningen till största delen av volymprodukter, men en förflyttning mot mer specialiserade och nya produkter ska genomföras. Vision: Södra visar vägen Södra vågar gå sin egen väg och utmanar förväntningarna på vad ett skogs företag är. Södra visar tillsammans med medlemmarna vad det innebär att vara nästa generations skogsföretag. Utmaningarna i färd riktningen möts med självförtroende och tydligt agerande och grundas på värdeskapande relationer och långsiktigt agerande. Södra visar vägen. Finansiella mål Södras framgång har sin grund i långsiktig lönsamhet och en stark finansiell ställning som möjliggör vinstdelning till ägarna. De finansiella målen finns i avkastning på sysselsatt kapital, soliditet och vinstdelning. Utfall Mål Avkastning på sysselsatt kapital: Målet är 10 procent. 13 neg neg 9 23 Soliditet: Målet är minst 50 procent Vinstdelning, MSEK: Målet är minst 40 procent av resultatet före skatt mätt över en konjunkturcykel. 553* *2014: Föreslagen utdelning var vinstdelningen i genomsnitt 73 procent av resultatet före skatt som en följd av utdelningarna 2012 och 2013 trots redovisade förlustresultat. VÅRT SÖDRA

10 AVSNITT 8 VÅRT SÖDRA 2014

11 SÖDRA I SAMHÄLLET Södra bidrar till en levande landsbygd Södra strävar efter öppenhet, tillgänglighet och transparens, och samverkar med sina intressenter för en positiv och hållbar samhällsutveckling såväl lokalt och regionalt som nationellt. Södra spelar en viktig roll i samhället och har ambitionen att bidra till en positiv samhällsutveckling. Det sker i möten och dialog med allmänheten, kunder, leverantörer, organisationer, myndigheter och besluts fattare. Aktiviteterna i skogsbruksområdena gör Södra till en social mötesplats. Medlemmarna utgör en bred kontaktyta och fångar upp viktiga frågor som förs vidare av och till Södras förtroendevalda. Kommunikationen mellan Södra och lokalsamhället hålls på detta sätt aktiv och levande. SKOGENS SOCIALA VÄRDEN Södra värnar skogens mångfald och vill bidra till att fler människor kan ta del av de många upplevelsevärden, som kan kombineras med traditionellt skogsbruk. I Götaland ägs 80 procent av skogsarealen av enskilda skogsägare. De har alla sin egen syn på hur skogsbruk ska bedrivas, vilket till exempel resulterar i många idéer till hur skogens sociala värden kan utvecklas. Södra deltog aktivt i Skogsstyrelsens Dialogprojekt som ledde fram till olika målbilder för skogsbruket. Genom att upprätta rutiner ska hänsynen öka och dialogen med allmänheten förbättras vid avverkningar i tätortsnära skogar. Södra har också infört en markskoningsgaranti för bättre miljöhänsyn. LEVANDE LANDSBYGD Tillväxten i de sydsvenska skogarna är större än i de så kallade skogslänen i norr och medlemmarnas aktiva skogsbruk är viktigt för landsbygden. Värdet av medlemmarnas virke ökar genom förädling vid industrierna i medlemsområdet. Södras verksamhet bidrar till en levande landsbygd. Det betyder mycket på de orter där Södras industri finns, men generellt också för både direkt och indirekt sysselsättning på landsbygden. Samverkan är omfattande med samhällena nära sågverk, massabruk och övrig verksamhet för att lösa logistik-, säkerhets-, utbildnings- och utvecklingsfrågor. Företrädare för Södra besöker skolor för att informera om företaget, skogsbruk eller andra ämnen med anknytning till skog och skogsindustri. Koncernen erbjuder också möjligheter till studiebesök, praktik, sommarjobb eller examensarbete. En särskild form av lokalt samarbete är leveranserna av fjärrvärme från Södras industrier till närliggande orter. NÄRINGSPOLITISKT ENGAGEMANG Det näringspolitiska arbetet inriktas på att värna de enskilda skogsägarnas rätt att bruka sin skog efter grundprincipen frihet under ansvar. I detta ingår en aktiv miljöhänsyn som främjar hållbart skogsbruk. Viktiga insatser och frågor under året har varit: Träffar med politiker inför kommunal- och riksdagsval för att berätta vad skogen betyder för Sveriges ekonomi, sysselsättning och välfärd. Skogsägarna har ett starkt miljöintresse och har en viktig roll i arbetet med att skapa biologisk mångfald till exempel genom frivilliga avsättningar. Älgbetesinventeringen (Äbin) i södra Sverige på Södras initiativ. Inventeringen har utförts av Skogsstyrelsen och visar att älgens betesskador i södra Sverige är mycket omfattande. Södra vill hitta vägar till balans mellan älgstam och betestillgång bland annat genom att öka planteringen av tall på tallmarker. Intrångsfrågor i samband med infrastruktursatsningar och ledningsdragningar. Svenska Kraftnät ska bygga en 400 kv-ledning från Oskarshamn till Hemsjö som ska tas i drift Den tänkta sträckningen berör mark ägare. Södra och LRF ordnade flera markägarmöten där deltagarna krävde bättre samrådsunderlag och att Svenska Kraftnät gräver ner likströmskabel. Södra anser att det går att hitta lösningar som minimerar intrånget. ENGAGEMANG I UTVECKLINGSFRÅGOR Södra är representerat i organisationer som hanterar forsknings- och utvecklingsfrågor på miljö- och energiområdena. Exempel på sådana är Energimyndighetens energiutvecklingsnämnd, Skogforsk, Värmeforsk, Skogsindustriernas kommittéarbete och Stiftelsen Skogsindustriernas Vatten- och Luftvårdsforskning (SSVL). INTERNATIONELLA INTRESSENTER I ett internationellt perspektiv riktar sig Södra i huvudsak till köpare av pappersmassa och sågade trävaror. Som kund köper Södra tekniklösningar, vedråvara och andra insatsråvaror samt kemikalier. Södra arbetar aktivt i styrelser och kommittéer inom FSC och PEFC. VÅRT SÖDRA

12 FRÅN PLANTA TILL PRODUKT Från planta till produkt Skogen är grunden i Södras verksamhet. Större delen av skogsråvaran används i den egna industrin för vidare förädling till massa, konstruktionsträ och interiörträ, medan resten säljs externt. PLANT- FÖRSÄLJNING 28 miljoner plantor AVVERKNING I SÖDRAS REGI 7,4 miljoner m 3 fub LEVERANSVIRKE FRÅN MEDLEMMAR 1,6 miljoner m 3 fub EXTERN FÖRSÄLJNING: Timmer: 0,8 miljoner m 3 fub Fibersortiment: 0,3 miljoner m 3 fub Biobränsle: 1,9 miljoner m 3 fub 80% av virkesråvaran till Södras industrier kommer från medlemmarnas skogar. LEVERANSER TILL EGEN INDUSTRI Fibersortiment: 7,3 miljoner m 3 fub Timmer: 3,8 miljoner m 3 fub RÅVARA FRÅN ÖVRIGA LEVERANTÖRER Massaved: 1,6 miljoner m 3 fub, varav import: 1,1 miljoner m 3 fub och centrala köp 0,5 miljoner m 3 fub Sågverksflis: 0,6 miljoner m 3 fub 10 VÅRT SÖDRA 2014

13 FRÅN PLANTA TILL PRODUKT RÅVARA FRÅN MEDLEMMARNA Medlemmarna levererade 4,6 miljoner m 3 fub timmer och andra sågbara sortiment varav 3,8 miljoner m 3 fub användes i Södras sågverk. Till Södras massabruk levererade medlemmarna 3,7 miljoner m 3 fub massaved. Dessutom kom 1,4 miljoner m 3 fub sågverksflis till massabruken från det timmer medlemmarna levererat. BYTEN För att minska miljöpåverkan och transportkostnader byter Södra virkesvolymer med andra aktörer. Totalt hanterades 1,1 miljoner m 3 fub som bytesvolym BIPRODUKTER Södra hanterar cirka m 3 fub biobränsle i form av grot (grenar och toppar) samt bränsleved från medlemmar. Utöver detta säljs ytterligare 1 miljon m 3 fub biprodukter från Södras sågverk och massabruk som till största delen kommer från medlemmarna. LEVERANSER AV GRÖN EL Södra är mer än självförsörjande när det gäller el. Elproduktionen motsvarar ungefär elanvändningen i en stad av Malmös storlek. Överskottet av grön el levereras till öppna marknaden. Leveranser från Södras industri: FJÄRRVÄRME FRÅN EGEN INDUSTRI Södra levererar betydande mängder fjärrvärme till orter nära massabruk och sågverk. Leveranserna motsvarar värmebehovet i villor. LÖVSULFATMASSA 0,17 miljoner ton TEXTILMASSA 0,12 miljoner ton TRÄVAROR* 1,9 miljoner m 3 BARRSULFATMASSA 1,2 miljoner ton * I Södra finns också Trivselhus, en av landets ledande trähustillverkare, och inom affärsområdet Södra Wood finns tillverkning av interiörträprodukter som lister, panel, golv och träskivor. VÅRT SÖDRA

14 MEDLEM I SÖDRA Södra gör det enklare att vara skogsägare Södras erbjudande till skogsägarna ger de rätta förutsättningarna för skogsbruket. God skogsvård, trygg avsättning av virket, förädling i den egna industrin och näringspolitiskt arbete skapar värde i flera steg. Medlemskapet i Södra gör det både enklare och mer lönsamt att vara skogsägare i södra Sverige. Det är därför naturligt att skogsägare i södra Sverige samverkar i Södra för att utveckla och stärka ekonomin i sitt skogsbruk. Stora satsningar på att bygga ut den egna industrin bidrar till en långsiktigt god efterfrågan på virke och bäddar för vinstdelning, ett viktigt ekonomisk tillskott för skogsgården. TRE DELAR I UPPDRAGET Medlemmarna och deras skogsfastigheter är grunden för allt värdeskapande i Södra. De har gett föreningen ett uppdrag som består av tre delar. Första delen är att hjälpa medlemmarna att sälja sin virkesråvara till marknadsmässiga priser och att erbjuda kompetent rådgivning för att sköta och utveckla skogsbruket. Till sin hjälp har de en fältorganisation i världsklass och engagerade förtroendevalda medlemmar. Den andra delen i uppdraget är att förädla virket från skogen i den egna industrin och marknadsföra produkterna över hela världen. Medlemmarna är med och delar vinsterna från industrin. Den tredje, men inte minst viktiga, delen i uppdraget är att Södra ska arbeta aktivt med näringspolitiska frågor. Det ska ge goda villkor för sydsvenskt skogsbruk, enskilda skogsägare och Södra som skogsindustrikoncern. Det kan handla om att lyfta fram skogsbrukets betydelse för Sverige, att försvara äganderätten eller nuvarande skogsvårdslagstiftning och ett skogsbruk med frihet under ansvar. Intrång vid ledningsdragningar, ersättning vid insektsangrepp, hänsyn i skogsbruket och viltbetesskador är andra exempel på frågor som Södra engagerar sig i. DINA ROLLER SOM MEDLEM Med uppdraget följer också att medlemmarna har flera olika roller i sina kontakter med Södra. Medlemmarna bidrar med riskkapital, äger tillsammans en stor skogsindustrikoncern, levererar virkesråvara, är långivare till det egna företaget och kunder som köper tjänster och varor av företaget. Leverantör och ägare. Genom att sälja virke till Södra stärker medlemmen lönsamheten i sitt skogsbruk. Medlemmen är både leverantör till och delägare i den egna industrin, som säljer produkter på en internationell marknad. Medlemmen får del av förädlingsvinsten sedan föreningsstämman beslutat om vinst delningen. Varje år levererar ungefär medlemmar virke till Södra. Under 2014 levererades sammanlagt 9,0 miljoner m 3 fub råvara i form av timmer, massaved och energisortiment till föreningen. Värdet av leveranserna uppgick till MSEK. Bidrar med riskkapital. Genom att leverera sitt virke till Södra bidrar medlemmen med insatskapital som är en form av riskkapital. Varje medlem är skyldig att delta med en insats på 600 kronor per hektar produktiv skogsmark. Insatskapitalet betalas genom avdrag från likviden för virket. Södra disponerar insatskapitalet och betalar utdelning, men pengarna tillhör medlemmen och betalas tillbaka när medlemskapet upphör. Vid årets slut uppgick sammanlagda insatskapitalet till MSEK, varav MSEK var inbetalt. Största långivare. Medlemmarna kan placera pengar i Södra och är företagets största långivare. Vid årsskiftet var inlåningen från medlemmarna MSEK (2 228), fördelat på medlemskonton MSEK (1 662), skogslån 31 MSEK (31), betalningsplaner 570 MSEK (526) och likvidkonton 3 MSEK (9). Om inte utbetalning begärs placeras utdelningen på medlemskontot. Skogslån innebär att Södra lånar pengar av medlemmen till en högre ränta med sex månaders bindningstid. Köpare av tjänster och varor. Under året köpte medlemmarna varor och tjänster av Södra för sammanlagt MSEK (1 400), till största delen avverkningstjänster. Södra erbjuder också en rad andra tjänster som skogsvård, skogsbruksplaner och skogscertifiering samt varor i form av plantor och redskap. En medlem en röst. Den demokratiska organisationen är viktig för Södra. Alla medlemmar har samma möjlighet att påverka med sin röst oavsett hur stor skogsfastigheten är. Vid medlemsmöten kan synpunkter lämnas till de lokalt förtroendevalda som genom förvaltningsrådet för en dialog med styrelsen. Denna form av ägarstyrning och engagemang skiljer föreningen från ett aktiebolag. Medlemmar kan också lämna in en motion med förslag för behandling av årsmötet och stämman. 12 VÅRT SÖDRA 2014

15 MEDLEM I SÖDRA Södras ekonomiska prestationer under 2014 var bättre än väntat. Investeringarna vid massabruken ökar vår konkurrenskraft. Strategin ska skapa förutsättningar för långsiktig och lönsam tillväxt. Södra har stora möjligheter att av egen kraft påverka sin framtid. Lars Idermark, vd och koncernchef Vinstdelning Södras styrelse har ambitionen att dela ut minst 40% av resultatet till medlemmarna mätt över en konjunkturcykel. VINSTDELNING Styrelsens ambition är att vinstdelningen ska uppgå till minst 40 procent av resultatet mätt över en konjunkturcykel. Föreningsstämman beslutar om vinstdelningen efter varje verksamhetsår. Den baseras på både medlemmens insatskapital och virkesleveranser under året. Genom insatsemission kan kollektivt ägt fritt kapital föras över till medlemmarnas individuella insatskonton. Detta ökar beräkningsgrunden för kommande vinstdelningar. Södramodellen. Södramodellen premierar de medlemmar som levererar allt sitt virke till Södra och deltar fullt ut i föreningens samverkan. Förutom betalningen för virket får medlemmen också del i vinsten som skapas i industrin. Hur stor del baseras på det individuella insatskapitalet och virkesleveranserna under året. Varje gång virket säljs till Södra ökar medlemmen sitt insatskapital som är ett underlag för framtida vinstdelning. På så vis ökar värdet på en virkesleverans år efter år. HANDEL MED INSATSER Södras medlemmar kan handla med sitt insatskapital i Södra på en särskild handelsplats som SEB Aktiehandel tillhandahåller. Emitterat insatskapital kan köpas och säljas utan begränsning. Inbetalda insatser kan medlemmen köpa upp till sin insatsskyldighet och sälja det som överstiger insatsskyldigheten (överinsatser). Medlemmar som har sagt upp sitt medlemskap kan sälja hela sitt inbetalda insatskapital. Kurserna för det insatskapital som handlats publiceras på den inloggade delen av Skogsägarnätet. Under året omsattes 20,2 MSEK (10,5) emitterat insatskapital och 0,8 MSEK (0,9) inbetalda insatser. Andra medlemsförmåner presenteras på sidorna EGET KAPITAL SÖDRAS UPPLÅNING VINSTDELNING OCH INSATSEMISSIONER MSEK MSEK MSEK Övrigt eget kapital Emitterat insatskapital Inbetalt insatskapital Totalt eget kapital uppgick till 10,5 miljarder kronor, varav 2,8 miljarder var inbetalt och emitterat insatskapital. Lån från medlemmar Lån från övriga Upplåningen består huvudsakligen av lån från medlemmarna. Utdelning på insatskapital Utdelning på virkesleveranser Insatsemission 2014: Föreslagen utdelning VÅRT SÖDRA

16

17 MEDLEM I SÖDRA Förbättrad lönsamhet på skogsgården Södras typgård är en skogsgård med 100 hektar produktiv skogsmark. På gården avverkas normalt efter skogsbruksplan och allt virke levereras till Södra på uppdragsbasis. Lönsamheten för typgården uppgår till kronor per hektar för 2014, vilket kan jämföras med lönsamheten 2013 på kronor per hektar. Typgården är en fiktiv fastighet och resultatet kan inte med automatik översättas till en verklig fastighet, då förutsättningarna varierar med areal, bonitet och virkesförråd. Skogsnettot för typgården beräknas på en genomsnittlig virkesintäkt för årets medlemsleveranser med avdrag för kostnader för avverkning, skogsvård och övriga kostnader som till exempel vägunderhåll och försäkringar. Södras vinstdelning ingår inte i skogsnettot. För att beräkna typgårdens insatskapital används det genomsnittliga totala insatskapitalet i Södra per medlemshektar. Under året avverkades 550 m 3 sk på typgården, varav 34 procent som gallring. Avverkningskostnaderna är Södras genomsnittliga kostnader i ett av Region Östs verksamhets områden. Skogsnettot var i stort sett oförändrat. Högre priser Lönsamheten på typgården var kr per hektar. på timmer motverkades av något högre maskin- och skogsvårdskostnader. Samtidigt steg även övriga kostnader. Skogsnettot uppgick till kronor per hektar (1 027). Lönsamheten på typgården beräknas genom att summera skogsnettot med utdelningen. Den föreslagna utdelningen på virkesleveranserna uppgår till 165 kronor per hektar (101), och utdelningen på det totala insatskapitalet till 73 kronor per hektar (47). Därutöver tillförs medlemmarnas skogsgårdar insatsemission motsvarande 5 procent av innestående inbetalt insatskapital. För typgården uppgår insats emissionen till 25 kronor per hektar ( ). Uppgifter om typgårdens lönsamhet finns att läsa på Skogsägarnätet: skog.sodra.com. TYPGÅRDENS LÖNSAMHET SEK/hektar Skogsnetto Vinstdelning Diagrammet visar lönsamheten på Södras typgård de senaste fem åren. Vinstdelning avser utdelning på insatskapital och virkesleveranser. VÅRT SÖDRA

18 AVSNITT Södra dig m fördel Södra skapar mervärden för medlemmarna: tillgång till kvalificerad rådgivning, konti nuerlig utbildning, engagerade anställda och förtroendevalda, men också olika aktiviteter där medlem möter medlem. 16 VÅRT SÖDRA 2014

19 AVSNITT ger ånga ar VÅRT SÖDRA

20 MEDLEM I SÖDRA Södra en mötesplats med många fördelar Södra skapar mervärden för medlemmarna genom kvalificerad rådgivning, kontinuerlig utbildning, engagerade anställda och förtroendevalda, men också som social mötesplats och en rad förmånliga erbjudanden. SÖDRA EN SOCIAL MÖTESPLATS Södras medlemmar har många möjligheter att träffa andra medlemmar, att nätverka, utbilda sig tillsammans med andra och att dela med sig av sina erfarenheter. Södra är en social mötesplats. Bland viktigare medlemsaktiviteter under året kan nämnas: Utbildning i Säker Skog om ökad säkerhet för självverksamma skogsägare genom kurser och studiecirklar. I Södras medlemsområde har i dag skogsägare körkort för motorsåg eller röjsåg. Skogsbruksområdenas årsmöten samlade nära deltagare. Vid de 36 mötena behandlades den lokala verksamheten och koncernbokslutet. Som vanligt fanns möjlighet att ställa frågor i olika ämnen till styrelse och ledning. Skogsdagar och skogskvällar som tagit upp olika teman om Södra och skogsskötsel, till exempel gallring, röjning och markskoningsgarantin. Studieresor till olika mål, alltid lika populära. TEKNISKA LÖSNINGAR/APPAR Det ska vara lätt för medlemmarna att sköta sina kontakter med Södra via nätet. Sedan årsskiftet kan medlemmarna själva uppdatera sin skogsbruksplan via Skogägarnätet, men det förutsätter en modern skogsbruksplan. Den nya versionen av Skogsbruksplan webb har tagits fram i nära samarbete med användare. I dagsläget handlar det om planer för hektar produktiv skogsmark som medlemmarna själva kan uppdatera. Med Skogsbruksplan webb kan skogsinspektorn och medlemmen, utan att de möts öga mot öga, enkelt komma överens om aktuella skötselåtgärder och vad medlemmen ska göra själv eller överlåta åt Södra. Appen Skogsägare är ett annat viktigt verktyg för kontakten med medlemmarna. Den finns för både ios och Android och har sedan lanseringen laddats ned av cirka medlemmar. Appen ger nyheter från Södra bidrar med ökad kunskap, ett stort utbud av tjänster och förmånliga erbjudande. Södra och en kraftfull GIS-tjänst visar medlemmens skogsinnehav och skogsbruksplan. Med stöd av GPS visas var medlemmen är i ett bestånd och vilka åtgärder skogsbruksplanen föreslår för beståndet. Medlemmen kan också via appen registrera vindfällda träd eller insektsskadad skog för att informera sin inspektor och planera hur träden ska tas tillvara. SÖDRASKOLAN OCH UTBILDNING Södraskolan utgår från skogsägarens behov. Den drivs och sköts för medlemmar och blivande medlemmar. Södraskolan är ett unikt koncept för att ge privata skogsägare kunskap, inspiration och glädje. Målet är att genom kurser och utbildningar öka kunskaperna om skogsbruk och inspirera till aktivt brukande av skogen för ökad tillväxt och lönsamhet. Samtidigt bidrar utbildningarna till ökat engagemang för natur- och kulturintressen, skogens vatten och biologisk mångfald. Den långsiktiga lönsamheten i skogsbruket handlar mer om skogsskötsel än virkespriser. Därför finns Södra med hela vägen från planta till slutavverkning. Södra anordnar en rad utbildningar för medlemmar och förtroendevalda i egen regi eller tillsammans med andra. Ett exempel är Linnéuniversitetets grundkurs i skogsbruk på halvfart och distans som sker i samarbete med Södra och LRF Skogsägarna. Kunskap Direkt ger skogsägaren tillgång till den kunskap som behövs vid varje åtgärd i skogen. Kunskap Direkt innehåller också interaktiva verktyg och filmer. Innehållet har tagits fram i samarbete med forskare och experter vid Skogforsk, SLU och inom skogsbruket. BÄSTA PLANTORNA Södra satsar stora resurser på forskning och utveckling för att kunna erbjuda det bästa plantmaterialet. Plantorna som passar dig och din skog bäst väljer du i samråd med din inspektor. Läs mer om plantor på Skogsägarnätet: skog.sodra.com. 18 VÅRT SÖDRA 2014

kontakt Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet

kontakt Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2014 Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet Experiment med pyntegrönt

Läs mer

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2013 Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid innehåll #5/13

Läs mer

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Kanske börjar allt med smörkniven. Den vi gör i slöjden. Doften av trä. Känslan av att skapa något. Stoltheten. Kanske är det här vår relation till skogen

Läs mer

Årsredovisning 2013 med Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2013 med Hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2013 med Hållbarhetsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sveaskog AB (publ), org nr 556558-0031, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för 2013. Årsredovisningen

Läs mer

kontakt Inventering av vindfällen med Södras app Christer skjuter inte upp avverkningar Södras förvaltningsråd på EU-besök i Bryssel

kontakt Inventering av vindfällen med Södras app Christer skjuter inte upp avverkningar Södras förvaltningsråd på EU-besök i Bryssel kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 6 december 2013 Inventering av vindfällen med Södras app Christer skjuter inte upp avverkningar Södras förvaltningsråd på EU-besök i Bryssel Julkrans med material från

Läs mer

kundfordringar i form av avsättningar och nedskrivningar påverkat resultatet med -15 (-14) Mkr. Totalt var per 2012-12-31 kundfordringar

kundfordringar i form av avsättningar och nedskrivningar påverkat resultatet med -15 (-14) Mkr. Totalt var per 2012-12-31 kundfordringar KREDITER Kunder som inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser ger upphov till kreditrisk. Risken att koncernens kunder inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser begränsas genom kreditkontroll,

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Lantmännens Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2009

Lantmännens Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2009 Lantmännens Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2009 Innehåll Koncernen Viktiga händelser 2 Divisioner i korthet 3 Ordförande har ordet 5 Vd har ordet 6 Strategi med tonvikt på effektivisering 8

Läs mer

RiR 2010:8. Sveaskog AB och dess uppdrag

RiR 2010:8. Sveaskog AB och dess uppdrag RiR 2010:8 Sveaskog AB och dess uppdrag ISBN 978 91 7086 209 0 RiR 2010:8 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2010 Till regeringen Näringsdepartementet Datum: 2010-05-03 Dnr: 33-2008-1415 Riksrevisionen

Läs mer

SCA Årsredovisning 2012

SCA Årsredovisning 2012 SCA Årsredovisning 2012 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCAs värdeskapande... 4 Drivkrafter... 6 Mål och strategi... 8 Innovation och varumärken... 10 SCA-aktien... 12 Information till

Läs mer

Varför låna av någon annan?

Varför låna av någon annan? Varför låna av någon annan? Årsredovisning 2000 Landshypotek AB Innehåll När du kan låna av dig själv 1 Året i sammandrag 2 Verksamheten i korthet 3 VD-kommentar 4 Full kontroll med ISO-certifierad mjölk

Läs mer

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik 2013 i korthet... 1 Vd-ord... 2 En värld i förändring... 4 Insikt genom dialog...

Läs mer

Innehåll. ordinarie föreningsstämma hålls på svenskt näringsliv, storgatan 19, i stockholm tisdagen den 18 maj 2004, kl. 10.00

Innehåll. ordinarie föreningsstämma hålls på svenskt näringsliv, storgatan 19, i stockholm tisdagen den 18 maj 2004, kl. 10.00 Innehåll Ordföranden har ordet 2 VD har ordet 5 Styrelse och revisorer 10 Inflytande och delaktighet 12 Helheten ger mervärde 14 Organisationen 15 Gemensamma funktioner 16 Att äga Lantmännen 17 Tre år

Läs mer

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Så når vi en biobaserad ekonomi Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Version 1 juni 2015 Innehåll Bakgrund... 3 Vad är en biobaserad ekonomi?... 4 Strategier för biobaserad ekonomi... 5 Finlands nationella

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race ÅRSREDOVISNING 2014 På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race AMAZING WOMEN EVERYWHERE Om kampanjen SCA stödjer kvinnors

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 213 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum tisdagen den 29 april 214 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 09 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter.

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

Årsredovisning 2013. Avsnitt

Årsredovisning 2013. Avsnitt Årsredovisning 2013 Avsnitt Innehåll Verksamhet 1 Det här är ICA Gruppen 2 2013 i sammandrag 3 Historik 4 Vd har ordet 8 Mål och strategi 10 Affärsmodell 16 Marknad 18 ICA Gruppens sex segment 21 ICA Sverige

Läs mer

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003 Årsredovisning 2003 Kapitelrubrik 1 2 4 6 9 12 16 Året i korthet Detta är ÅF VD har ordet Mission, vision och strategier Omvärld och marknad Medarbetare Miljö Divisioner 18 20 22 24 26 28 32 Energi & Miljö

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Över snö och is. tema marknad kund. Miljövänlig energi Den ökande användningen av biobränsle i Europa kan reducera koldioxidutsläppen rejält.

Över snö och is. tema marknad kund. Miljövänlig energi Den ökande användningen av biobränsle i Europa kan reducera koldioxidutsläppen rejält. Läs mer på www.sveaskog.se Över snö och is För att göra skogsråvaran tillgänglig året om bygger Sveaskog varje år flera mil vintervägar. Vissa känsliga och svåråtkomliga marker går bara att nå vintertid,

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Varför låna av någon annan?

Varför låna av någon annan? Varför låna av någon annan? MEST ORD Årsredovisning 1999 Landshypotek ek. för. A MEST SIFFROR FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 1999 Landshypotek ek.för. Innehåll Året i korthet 2 VD-kommentar 4 Berne

Läs mer

SCA Årsredovisning 2010

SCA Årsredovisning 2010 SCA Årsredovisning 2010 Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering och med en uttalad vilja att bidra till en hållbar

Läs mer

Ekopark med god utsikt

Ekopark med god utsikt 3 2013 Läs mer på www.sveaskog.se I Sveaskogs 36 ekoparker finns plats för både människor, skog och hotade djurarter. Nu firar konceptet tio år. Ekopark med god utsikt jubileum, sid 20 kund Swedspan möblerar

Läs mer

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 Bästa läsare, Tradedoublers affär finns på internet och vi tycker därför det är naturligt att tyngdpunkten för vår finansiella kommunikation också gör det.

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer