Välkommen till Vårt Södra 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Vårt Södra 2014"

Transkript

1 2014 VÅRT SÖDRA

2 Välkommen till Vårt Södra Detta är Södra 2 Styrelseordföranden har ordet 4 Året i korthet 6 Strategi och mål 9 Södra i samhället 10 Från planta till produkt 12 Medlem i Södra 21 Ansvarsfullt skogsbruk 24 Föreningsstyrelse 26 Koncernledning 28 Förvaltningsråd 29 Kontakt Södras årsredovisning med hållbarhetsredovisning kan laddas ner från eller beställas genom att mejla

3 DETTA ÄR SÖDRA Detta är Södra Södra är Sveriges största skogsägareförening med mer än skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern där verksamheten baseras på förädling av medlemmarnas skogsråvara. Södras verksamhet bygger på värdeskapande relationer och långsiktigt agerande. Det övergripande uppdraget från ägarna är att främja skogsgårdens lönsamhet, vilket betyder råd och stöd för såväl ett ansvarsfullt skogsbruk som för marknadsmässig avkastning på skogsråvaran. Virket från medlemmarnas skogsgårdar förädlas i Södras industrier till sågade och hyvlade trävaror, interiörträprodukter, biobränsle samt massa Värdeskapande relationer, långsiktigt agerande. för avsalumarknaden. Ett målmedvetet arbete sker kontinuerligt med att ta fram nya produkter baserade på virkesråvaran. Kompositmaterialet Durapulp är ett exempel. Södra har en av Sveriges största sågverksrörelser och är en av de största leverantörerna i Europa av barrsulfat- massa för avsalumarknaden. Södra tillverkar också dissolvingmassa (textil massa) av lövträd. Södras tre massabruk har fossilfri produktion som genererar ett energiöverskott som bland annat säljs som grön el och fjärrvärme. Virkesvolymen år 2014 var 15,3 miljoner m 3 fub (fastkubikmeter under bark), omsättningen drygt 17 miljarder kronor och antalet anställda cirka Södras affärsområden Verksamheten bedrivs i tre affärsområden: Södra Skog köper in skogsråvara från medlemmarna och levererar denna till Södras industri. Södra ger medlemmarna råd och sköter också på uppdrag deras skog från plantering och skogsvård till slutavverkning. Verksamheten är lokalt förankrad i 19 verksamhetsområden. Södra Cell är en av världens ledande tillverkare av massa för avsalumarknaden. 90 procent av produktionen utgörs av barrmassa, resten av lövmassa. Vid bruket i Mörrum tillverkas också textilmassa. Leveranser av grön el och fjärrvärme är en viktig del i verksamheten. Södra Wood omfattar två produktsegment: sågade trävaror och interiör träprodukter. Vid tio sågverk i södra Sverige och ett i Norge produceras sågade byggprodukter för högkvalitativa ändamål. Interiörträprodukterna omfattar lister, massiva paneler, golv och hobbyskivor. VÅRT SÖDRA

4 STYRELSEORDFÖRANDEN HAR ORDET Ett händelserikt år och ett starkt utdelningsförslag Ännu ett händelserikt år för Södra kan läggas till handlingarna. Vi tjänade åter pengar och klarade vårt långsiktiga avkastningskrav med råge. Styrelsen kan lägga ett starkt utdelningsförslag till föreningsstämman, till gagn för våra ägare och som en viktig del i Södras uppdrag att stärka lönsamheten på skogsgården. Under året inleddes arbetet med att genomföra den koncernstrategi som beslutades i december En viktig utgångspunkt i denna är att skapa ett mer sammanhållet Södra. Som ett steg i det arbetet har dotterföretag fusionerats in i den ekonomiska föreningen, där de istället hanteras som affärsområden direkt under koncernchefen. Då styrelserna i dotterföretagen avskaffades har vi fått en klarare styrningsmodell och tydligare ansvarsfördelning mellan styrelse och vd. REKORDSTORA INVESTERINGAR Det övergripande målet i vår strategi är att skapa en långsiktigt lönsam tillväxt och därigenom säkerställa avsättningen för våra medlemmars virke. Viktiga steg mot detta var besluten att investera totalt cirka 5 miljarder kronor i våra tre massabruk. I februari beslutade styrelsen att investera drygt 4 miljarder kronor i massabruket i Värö, en investering som bland annat innebär att produktionen kan öka med ton per år. Vid massabruket i Mörrum investeras cirka 700 miljoner kronor, för att förbättra kvaliteten och öka årsproduktionen med ton. Dessutom görs Klyftan mellan stad och land har blivit större efter valet. nya energiinvesteringar vid bruket i Mönsterås. Samtliga dessa investeringar är viktiga för framtiden, både för skogsgården och Södra, men också för Sverige. ETT NYTT AFFÄRSOMRÅDE Vid sågverken har arbetet varit inriktat mot fortsatta produktionsförbättringar, för att få full effekt av tidigare investeringar. Arbetet som lagts ner under de senaste åren har lett till en kraftig produktionsökning, samtidigt som Södra kunnat flytta fram sina positioner på marknaden. Genom att slå samman Södra Timber och Södra Interiör till det nya affärsområdet Södra Wood uppnår vi en rad samordningsfördelar och skapar en slagkraftig aktör på byggmarknaden. Den skogliga verksamheten har präglats av god efterfrågan från industrin och hög kontraktering av virke. Även plantförsäljningen har varit bra och speciellt glädjande är att försäljningen av tallplantor ökat. Det känns som vi tagit ett steg framåt i det långsiktiga arbetet med att öka tallandelen i våra skogar. Södra Skog har förtjänstfullt hanterat effekterna av de stormar som drabbat delar av vårt område. Glädjande är också att införandet av markskoningsgarantin har gett positiva resultat, och även uppmärksammats av myndighetssverige. BRIST PÅ KUNSKAP På det näringspolitiska området har vi haft ett mycket händelserikt år. Miljömålsberedningen lade fram sitt slutbetänkande. Dåvarande regering gick till riksdagen med ett modifierat förslag till strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Riksdagen ställde sig bakom förslaget som var relativt välbalanserat och bra ur skogsägarnas synvinkel. Därefter fick vi en valrörelse där våra frågor lyftes upp och skogsbruket och skogsindustrin beskrevs vara lösningen på många problem. Under sommaren tog vi på länsnivå och i våra skogsbruksområden, ibland tillsammans med LRF, en rad kontakter med riksdagsledamöter och riksdagskandidater över hela vårt område. Det var väl genomförda möten där Södra presenterade sitt erbjudande. Så kom valet och borta var skogens möjligheter. Skogen nämndes med en rad i regeringsdeklarationen: Fler naturskogar ska skyddas och naturvårdshänsynen ska öka i den brukade skogen. När regeringen sedan presenterade sitt budgetförslag innehöll det krav på en ny skogvårdslag. Ena dagen hjältar, nästa dag busar. 2 VÅRT SÖDRA 2014

5 STYRELSEORDFÖRANDEN HAR ORDET Det politiska läget är minst sagt oklart och diskussionerna präglas av stor brist på kunskap. Klyftan mellan stad och land har efter årets val blivit större. Under slutet av året har vi ägnat mycket tid åt att öka beslutsfattarnas förståelse för våra frågor. URSTARKT ERBJUDANDE Södra har ett urstarkt erbjudande till Sverige. Vi bedriver ett ansvarsfullt skogsbruk och har med vår industri en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi kan bidra till att både hitta lösningar på klimatfrågan och säkerställa framtida resurser för vård, skola och omsorg. Södras verksamheter bidrar till framtiden för landsbygden, det Sverige som finns utanför storstadsregionen Stockholm Göteborg Malmö. Jag vill passa på att tacka alla förtroendevalda och medlemmar för ett fantastiskt gemensamt arbete för vårt Södra. Tillsammans är vi starka och i slutändan kan vi påverka våra politiker att fatta kloka beslut till gagn för skogsgården. Christer Segerstéen Styrelseordförande, Södra Södra har ett urstarkt erbjudande. Styrelsen kan lägga ett starkt utdelningsförslag till föreningsstämman. Södra tror på Sverige och investerar cirka 5 miljarder i sina massabruk. Med nya affärsområdet Södra Wood blir Södra en slagkraftig aktör på byggmarknaden. Södra har en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle. VÅRT SÖDRA

6 ÅRET I KORTHET Rekordinvesteringar i massabruken NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Södras nettoomsättning under 2014 blev MSEK (16 580), en ökning med cirka 5 procent trots avvecklingen av verksamheterna i Tofte och Folla. Förbättringen beror främst på färdigvarupriser, ökade volymer, effektiviseringar och en svagare svensk krona. Rörelseresultatet förbättrades till MSEK ( 417). I resultatet ingår försäljningen av utrustning från Södra Cell Tofte AS om 173 MSEK och nedskrivning av anläggningstillgångar i sågverksrörelsen med 56 MSEK. Föregående års resultat belastades med omstruktureringskostnader för nedläggningen av Södra Cell Tofte med 817 MSEK. VIRKESVOLYM Den hanterade virkesvolymen inklusive leveranser av flis och byten var 15,3 miljoner m 3 fub (15,0). Medlemmarna levererade 9,0 miljoner m 3 fub, varav 1,6 miljoner m 3 fub som leveransvirke. INVESTERINGAR Styrelsen beslutade om rekordstora investeringar vid massabruken. Drygt 4 miljarder SEK investeras för att bygga ut produktionskapaciteten i Värö från till ton massa per år. I Mörrum investeras cirka 700 MSEK för att öka kapaciteten från till cirka ton per år. I Mönsterås investeras drygt 100 MSEK för effektivare energianvändning och ökad produktivitet vid massabruket. AFFÄRSOMRÅDEN SLOGS SAMMAN Föreningsstyrelsen har beslutat om en ny styrningsmodell. Den innebär att dotterföretag fusioneras in i moderföretaget och övergår till att vara affärsområden. Dotterföretagens styrelser försvinner och ansvarsför delningen mellan föreningsstyrelsen och vd blir tydligare genomfördes fusioner för Södra Interiör AB och Södra Timber AB. Därefter slogs Södra Timber och Södra Interiör samman till nya affärsområdet Södra Wood. PREMIER OCH PRISER I mars infördes en gallringspremie för barrmassaved på 30 kr/m 3 fub för kontrakt tecknade till och med 31 oktober. Timmerpriserna höjdes i maj med 50 kr/m 3 fub för talltimmer, 30 kr/m 3 fub för grantimmer, 30 kr/m 3 fub för klensortiment av barr, 100 kr/m 3 to för ektimmer och 25 kr/m 3 fub för björktimmer. Den 1 november infördes en kontrakteringspremie på 25 kr/m 3 fub på björktimmer. Premien gällde fram till 31 november och med leveranser senast 15 mars. 1 december sänktes priserna på talltimmer och barrkubb med 20 kr/m 3 fub. FÖRENINGSSTÄMMAN Vid föreningsstämman i Kalmar beslutades om vinstdelning till medlemmarna med 4 procent på insatskapitalet och 5 procent på virkesleveranserna. Sammanlagt delades 281 miljoner kronor ut till medlemmarna. Stämman behandlade 15 motioner och godkände förslaget om ändring av föreningens stadgar; bland annat ska styrelsens ordförande väljas av stämman, medlem kan begära att insatsbetalning görs genom insatsavdrag vid virkesleveranser med 2 procent och möjligheten att köpa insatser begränsas för medlemmar som äger mer än 200 hektar produktiv skogsmark. Vid föreningsstämman valdes Karin Andersson, Ulf Johansson och Anders Roman till nya styrelseledamöter. Föreningsstämman 2015 hålls i Växjö den 19 maj. FÖRNYADE SKOGSBRUKSCERTIFIKAT Södra har förnyat skogsbrukscertifikaten för FSC och PEFC för de kommande fem åren. NY TÅGTERMINAL I juni invigdes en ny tågterminal i Falköping med en kapacitet att omsätta cirka m 3 fub virke per år, som främst ska fraktas till Värö och Mönsterås. NATURVÅRDSAVSÄTTNINGAR Södramedlemmar med certifierat skogsbruk avsätter i genomsnitt 8 procent av sin skogsmarksareal för naturvård. NYCKELTAL Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Avkastning på sysselsatt kapital, % 13 neg neg 9 23 Soliditet, % Antal anställda Ansluten medlemsareal, ha Virkesvolym, milj m 3 fub 15,3 15,0 15,6 17,0 16,6 4 VÅRT SÖDRA 2014

7 ÅRET I KORTHET FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Styrelsen föreslår att till föreningsstämmans förfogande stående vinstmedel SEK disponeras på följande sätt: Till medlemmarna utdelas 6 procent på insatskapitalet, utgörande Till medlemmarna utdelas 8 procent på virkesleveranserna, utgörande Utdelningen beräknas på medlemmarnas virkesleveranser 1 januari 2014 till 31 december 2014 och beräknas på samtliga sortiment, exklusive skog som sålts på rot Till medlemmarnas insatskonto överförs genom insatsemission Insatsemissionen utgör 5 procent av innestående inbetalt insatskapital per den 31 december 2014 På förlagsinsatser, serie D, utdelas 7,7 procent Till reservfonden avsätts I ny räkning balanseras Föreslagna avsättningar till bundet eget kapital utgjorde SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK VÅRT SÖDRA

8 STRATEGI OCH MÅL Med värdeskapande och tillväxt i fokus Södras uppdrag är att skapa värde för sina ägare. Den strategiska inriktningen fram till 2020 är att bli en värdeskapande och sammanhållen koncern med lönsam tillväxt och stärkt global marknadsnärvaro. Visionen Södra visar vägen handlar om att tillsammans med medlemmarna lyfta fram vad det innebär att vara nästa generations skogsföretag. Vägen dit går genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande. Det övergripande målet är att Södra 2020 ska vara större och lönsammare med en starkare global marknadsposition. FINANSIELLA MÅL Södras framgång har sin grund i långsiktig lönsamhet och en stark finansiell ställning som möjliggör vinstdelning till ägarna. De centrala finansiella målen uttrycks genom avkastning på sysselsatt kapital, soliditet och vinstdelning. LÖNSAM TILLVÄXT Tillväxt är en förutsättning för att långsiktigt skapa värden. Ett företag måste växa för att utvecklas och vara konkurrenskraftigt. Samtidigt får tillväxt inte ske på bekostnad av lönsamhet. Södra ska växa genom att expandera inom kärnverksamheten, främst på massa sidan. Produkter och tjänster ska utvecklas och positionen stärkas på den globala marknaden. Södra ska skapa avsättning för medlemmarnas skogsråvara och genom förädling ge dem del i den egna industrins vinst. Marknaderna för Södras produkter växer med 3 5 procent per år. En stor del av denna tillväxt sker på de snabbt växande asiatiska marknaderna där Södra ska öka sin närvaro. De stora satsningarna på utbyggnad av massabruken i Värö och Mörrum görs för att säkra Södras konkurrenskraft och god långsiktig avkastning. Under perioden fram till 2020 görs kraftfulla investeringar för att förbättra den underliggande intjäningsförmågan. VÄRDESKAPANDE KONCERN Värdeskapande ger trygghet och framtidstro för kunder, ägare och medarbetare. Södras långsiktiga tillväxt och lönsamhet skapas i relationen till kunderna. För kunderna ska värdeskapandet öka genom att Södra ständigt anpassar och utvecklar sin affärsmodell. Kunderna ska ha tillgång till både bra produkter och rätt kompetens. Det handlar också om att snabbare gå från idé till ny produkt. För ägarna skapas värden genom till exempel ökad produktion vid massabruk och sågverk, vilket ökar efterfrågan på virke. Medlemmarnas virkesleveranser kan långsiktigt öka i takt med att industrins behov växer. Med aktivt brukande av skogen och god skogsskötsel skapas möjligheter till hållbar utveckling och lönsamhet för skogsgården. Servicen och tjänsteutbudet till skogsägarna ska tydligt bidra till och visa mervärdet för medlemmarna. EN MER SAMMANHÅLLEN KONCERN För att klara konkurrenskraften måste all industriell verksamhet bli effektivare. Södra arbetar med ständiga förbättringar i koncernens alla led. Ökad effektivitet och bättre utnyttjande av gemensamma resurser skapar värde för både ägare och kunder. Inte minst gäller det att dra maximal nytta av de stora investeringar som Södra har gjort och håller på att genomföra. Koncernen ska bli tydligt sammanhållen Ett Södra. Genom att bättre utnyttja gemensamma resurser och nya arbetssätt kan effektiviteten öka. Det optimerar helheten för Södra. Under 2014 har de administrativa processerna setts över och förändrats. Samtidigt blir omvärldens bild av Södra tydligare vilket stärker varumärket. 6 VÅRT SÖDRA 2014

9 STRATEGI OCH MÅL STRATEGISK RIKTNING Låg tillväxt Renodlad massaproducent* Befintlig produktionsbas Europeiskt marknadsfokus Traditionella produkter * Förflyttningen är en effekt av att de flesta nya investeringar planeras ske i massaverksamheten. Södra 2014 Södra 2020 Högre tillväxt Diversifierad skogskoncern Utvidgad produktionsbas Globalt marknadsfokus Special-/nischoch nya produkter Södra ska fortsätta att vara verksamt inom skogsindustrins samtliga värdekedjor, men tyngdpunkten förskjuts mot att bli en mer renodlad massaproducent. Produktionsbasen utökas bland annat genom att bygga ut massabrukens kapacitet. Marknadsfokus ska bli mer globalt, men huvuddelen av försäljningen sker även fortsättningsvis inom Europa. Produktportföljen består även i fortsättningen till största delen av volymprodukter, men en förflyttning mot mer specialiserade och nya produkter ska genomföras. Vision: Södra visar vägen Södra vågar gå sin egen väg och utmanar förväntningarna på vad ett skogs företag är. Södra visar tillsammans med medlemmarna vad det innebär att vara nästa generations skogsföretag. Utmaningarna i färd riktningen möts med självförtroende och tydligt agerande och grundas på värdeskapande relationer och långsiktigt agerande. Södra visar vägen. Finansiella mål Södras framgång har sin grund i långsiktig lönsamhet och en stark finansiell ställning som möjliggör vinstdelning till ägarna. De finansiella målen finns i avkastning på sysselsatt kapital, soliditet och vinstdelning. Utfall Mål Avkastning på sysselsatt kapital: Målet är 10 procent. 13 neg neg 9 23 Soliditet: Målet är minst 50 procent Vinstdelning, MSEK: Målet är minst 40 procent av resultatet före skatt mätt över en konjunkturcykel. 553* *2014: Föreslagen utdelning var vinstdelningen i genomsnitt 73 procent av resultatet före skatt som en följd av utdelningarna 2012 och 2013 trots redovisade förlustresultat. VÅRT SÖDRA

10 AVSNITT 8 VÅRT SÖDRA 2014

11 SÖDRA I SAMHÄLLET Södra bidrar till en levande landsbygd Södra strävar efter öppenhet, tillgänglighet och transparens, och samverkar med sina intressenter för en positiv och hållbar samhällsutveckling såväl lokalt och regionalt som nationellt. Södra spelar en viktig roll i samhället och har ambitionen att bidra till en positiv samhällsutveckling. Det sker i möten och dialog med allmänheten, kunder, leverantörer, organisationer, myndigheter och besluts fattare. Aktiviteterna i skogsbruksområdena gör Södra till en social mötesplats. Medlemmarna utgör en bred kontaktyta och fångar upp viktiga frågor som förs vidare av och till Södras förtroendevalda. Kommunikationen mellan Södra och lokalsamhället hålls på detta sätt aktiv och levande. SKOGENS SOCIALA VÄRDEN Södra värnar skogens mångfald och vill bidra till att fler människor kan ta del av de många upplevelsevärden, som kan kombineras med traditionellt skogsbruk. I Götaland ägs 80 procent av skogsarealen av enskilda skogsägare. De har alla sin egen syn på hur skogsbruk ska bedrivas, vilket till exempel resulterar i många idéer till hur skogens sociala värden kan utvecklas. Södra deltog aktivt i Skogsstyrelsens Dialogprojekt som ledde fram till olika målbilder för skogsbruket. Genom att upprätta rutiner ska hänsynen öka och dialogen med allmänheten förbättras vid avverkningar i tätortsnära skogar. Södra har också infört en markskoningsgaranti för bättre miljöhänsyn. LEVANDE LANDSBYGD Tillväxten i de sydsvenska skogarna är större än i de så kallade skogslänen i norr och medlemmarnas aktiva skogsbruk är viktigt för landsbygden. Värdet av medlemmarnas virke ökar genom förädling vid industrierna i medlemsområdet. Södras verksamhet bidrar till en levande landsbygd. Det betyder mycket på de orter där Södras industri finns, men generellt också för både direkt och indirekt sysselsättning på landsbygden. Samverkan är omfattande med samhällena nära sågverk, massabruk och övrig verksamhet för att lösa logistik-, säkerhets-, utbildnings- och utvecklingsfrågor. Företrädare för Södra besöker skolor för att informera om företaget, skogsbruk eller andra ämnen med anknytning till skog och skogsindustri. Koncernen erbjuder också möjligheter till studiebesök, praktik, sommarjobb eller examensarbete. En särskild form av lokalt samarbete är leveranserna av fjärrvärme från Södras industrier till närliggande orter. NÄRINGSPOLITISKT ENGAGEMANG Det näringspolitiska arbetet inriktas på att värna de enskilda skogsägarnas rätt att bruka sin skog efter grundprincipen frihet under ansvar. I detta ingår en aktiv miljöhänsyn som främjar hållbart skogsbruk. Viktiga insatser och frågor under året har varit: Träffar med politiker inför kommunal- och riksdagsval för att berätta vad skogen betyder för Sveriges ekonomi, sysselsättning och välfärd. Skogsägarna har ett starkt miljöintresse och har en viktig roll i arbetet med att skapa biologisk mångfald till exempel genom frivilliga avsättningar. Älgbetesinventeringen (Äbin) i södra Sverige på Södras initiativ. Inventeringen har utförts av Skogsstyrelsen och visar att älgens betesskador i södra Sverige är mycket omfattande. Södra vill hitta vägar till balans mellan älgstam och betestillgång bland annat genom att öka planteringen av tall på tallmarker. Intrångsfrågor i samband med infrastruktursatsningar och ledningsdragningar. Svenska Kraftnät ska bygga en 400 kv-ledning från Oskarshamn till Hemsjö som ska tas i drift Den tänkta sträckningen berör mark ägare. Södra och LRF ordnade flera markägarmöten där deltagarna krävde bättre samrådsunderlag och att Svenska Kraftnät gräver ner likströmskabel. Södra anser att det går att hitta lösningar som minimerar intrånget. ENGAGEMANG I UTVECKLINGSFRÅGOR Södra är representerat i organisationer som hanterar forsknings- och utvecklingsfrågor på miljö- och energiområdena. Exempel på sådana är Energimyndighetens energiutvecklingsnämnd, Skogforsk, Värmeforsk, Skogsindustriernas kommittéarbete och Stiftelsen Skogsindustriernas Vatten- och Luftvårdsforskning (SSVL). INTERNATIONELLA INTRESSENTER I ett internationellt perspektiv riktar sig Södra i huvudsak till köpare av pappersmassa och sågade trävaror. Som kund köper Södra tekniklösningar, vedråvara och andra insatsråvaror samt kemikalier. Södra arbetar aktivt i styrelser och kommittéer inom FSC och PEFC. VÅRT SÖDRA

12 FRÅN PLANTA TILL PRODUKT Från planta till produkt Skogen är grunden i Södras verksamhet. Större delen av skogsråvaran används i den egna industrin för vidare förädling till massa, konstruktionsträ och interiörträ, medan resten säljs externt. PLANT- FÖRSÄLJNING 28 miljoner plantor AVVERKNING I SÖDRAS REGI 7,4 miljoner m 3 fub LEVERANSVIRKE FRÅN MEDLEMMAR 1,6 miljoner m 3 fub EXTERN FÖRSÄLJNING: Timmer: 0,8 miljoner m 3 fub Fibersortiment: 0,3 miljoner m 3 fub Biobränsle: 1,9 miljoner m 3 fub 80% av virkesråvaran till Södras industrier kommer från medlemmarnas skogar. LEVERANSER TILL EGEN INDUSTRI Fibersortiment: 7,3 miljoner m 3 fub Timmer: 3,8 miljoner m 3 fub RÅVARA FRÅN ÖVRIGA LEVERANTÖRER Massaved: 1,6 miljoner m 3 fub, varav import: 1,1 miljoner m 3 fub och centrala köp 0,5 miljoner m 3 fub Sågverksflis: 0,6 miljoner m 3 fub 10 VÅRT SÖDRA 2014

13 FRÅN PLANTA TILL PRODUKT RÅVARA FRÅN MEDLEMMARNA Medlemmarna levererade 4,6 miljoner m 3 fub timmer och andra sågbara sortiment varav 3,8 miljoner m 3 fub användes i Södras sågverk. Till Södras massabruk levererade medlemmarna 3,7 miljoner m 3 fub massaved. Dessutom kom 1,4 miljoner m 3 fub sågverksflis till massabruken från det timmer medlemmarna levererat. BYTEN För att minska miljöpåverkan och transportkostnader byter Södra virkesvolymer med andra aktörer. Totalt hanterades 1,1 miljoner m 3 fub som bytesvolym BIPRODUKTER Södra hanterar cirka m 3 fub biobränsle i form av grot (grenar och toppar) samt bränsleved från medlemmar. Utöver detta säljs ytterligare 1 miljon m 3 fub biprodukter från Södras sågverk och massabruk som till största delen kommer från medlemmarna. LEVERANSER AV GRÖN EL Södra är mer än självförsörjande när det gäller el. Elproduktionen motsvarar ungefär elanvändningen i en stad av Malmös storlek. Överskottet av grön el levereras till öppna marknaden. Leveranser från Södras industri: FJÄRRVÄRME FRÅN EGEN INDUSTRI Södra levererar betydande mängder fjärrvärme till orter nära massabruk och sågverk. Leveranserna motsvarar värmebehovet i villor. LÖVSULFATMASSA 0,17 miljoner ton TEXTILMASSA 0,12 miljoner ton TRÄVAROR* 1,9 miljoner m 3 BARRSULFATMASSA 1,2 miljoner ton * I Södra finns också Trivselhus, en av landets ledande trähustillverkare, och inom affärsområdet Södra Wood finns tillverkning av interiörträprodukter som lister, panel, golv och träskivor. VÅRT SÖDRA

14 MEDLEM I SÖDRA Södra gör det enklare att vara skogsägare Södras erbjudande till skogsägarna ger de rätta förutsättningarna för skogsbruket. God skogsvård, trygg avsättning av virket, förädling i den egna industrin och näringspolitiskt arbete skapar värde i flera steg. Medlemskapet i Södra gör det både enklare och mer lönsamt att vara skogsägare i södra Sverige. Det är därför naturligt att skogsägare i södra Sverige samverkar i Södra för att utveckla och stärka ekonomin i sitt skogsbruk. Stora satsningar på att bygga ut den egna industrin bidrar till en långsiktigt god efterfrågan på virke och bäddar för vinstdelning, ett viktigt ekonomisk tillskott för skogsgården. TRE DELAR I UPPDRAGET Medlemmarna och deras skogsfastigheter är grunden för allt värdeskapande i Södra. De har gett föreningen ett uppdrag som består av tre delar. Första delen är att hjälpa medlemmarna att sälja sin virkesråvara till marknadsmässiga priser och att erbjuda kompetent rådgivning för att sköta och utveckla skogsbruket. Till sin hjälp har de en fältorganisation i världsklass och engagerade förtroendevalda medlemmar. Den andra delen i uppdraget är att förädla virket från skogen i den egna industrin och marknadsföra produkterna över hela världen. Medlemmarna är med och delar vinsterna från industrin. Den tredje, men inte minst viktiga, delen i uppdraget är att Södra ska arbeta aktivt med näringspolitiska frågor. Det ska ge goda villkor för sydsvenskt skogsbruk, enskilda skogsägare och Södra som skogsindustrikoncern. Det kan handla om att lyfta fram skogsbrukets betydelse för Sverige, att försvara äganderätten eller nuvarande skogsvårdslagstiftning och ett skogsbruk med frihet under ansvar. Intrång vid ledningsdragningar, ersättning vid insektsangrepp, hänsyn i skogsbruket och viltbetesskador är andra exempel på frågor som Södra engagerar sig i. DINA ROLLER SOM MEDLEM Med uppdraget följer också att medlemmarna har flera olika roller i sina kontakter med Södra. Medlemmarna bidrar med riskkapital, äger tillsammans en stor skogsindustrikoncern, levererar virkesråvara, är långivare till det egna företaget och kunder som köper tjänster och varor av företaget. Leverantör och ägare. Genom att sälja virke till Södra stärker medlemmen lönsamheten i sitt skogsbruk. Medlemmen är både leverantör till och delägare i den egna industrin, som säljer produkter på en internationell marknad. Medlemmen får del av förädlingsvinsten sedan föreningsstämman beslutat om vinst delningen. Varje år levererar ungefär medlemmar virke till Södra. Under 2014 levererades sammanlagt 9,0 miljoner m 3 fub råvara i form av timmer, massaved och energisortiment till föreningen. Värdet av leveranserna uppgick till MSEK. Bidrar med riskkapital. Genom att leverera sitt virke till Södra bidrar medlemmen med insatskapital som är en form av riskkapital. Varje medlem är skyldig att delta med en insats på 600 kronor per hektar produktiv skogsmark. Insatskapitalet betalas genom avdrag från likviden för virket. Södra disponerar insatskapitalet och betalar utdelning, men pengarna tillhör medlemmen och betalas tillbaka när medlemskapet upphör. Vid årets slut uppgick sammanlagda insatskapitalet till MSEK, varav MSEK var inbetalt. Största långivare. Medlemmarna kan placera pengar i Södra och är företagets största långivare. Vid årsskiftet var inlåningen från medlemmarna MSEK (2 228), fördelat på medlemskonton MSEK (1 662), skogslån 31 MSEK (31), betalningsplaner 570 MSEK (526) och likvidkonton 3 MSEK (9). Om inte utbetalning begärs placeras utdelningen på medlemskontot. Skogslån innebär att Södra lånar pengar av medlemmen till en högre ränta med sex månaders bindningstid. Köpare av tjänster och varor. Under året köpte medlemmarna varor och tjänster av Södra för sammanlagt MSEK (1 400), till största delen avverkningstjänster. Södra erbjuder också en rad andra tjänster som skogsvård, skogsbruksplaner och skogscertifiering samt varor i form av plantor och redskap. En medlem en röst. Den demokratiska organisationen är viktig för Södra. Alla medlemmar har samma möjlighet att påverka med sin röst oavsett hur stor skogsfastigheten är. Vid medlemsmöten kan synpunkter lämnas till de lokalt förtroendevalda som genom förvaltningsrådet för en dialog med styrelsen. Denna form av ägarstyrning och engagemang skiljer föreningen från ett aktiebolag. Medlemmar kan också lämna in en motion med förslag för behandling av årsmötet och stämman. 12 VÅRT SÖDRA 2014

15 MEDLEM I SÖDRA Södras ekonomiska prestationer under 2014 var bättre än väntat. Investeringarna vid massabruken ökar vår konkurrenskraft. Strategin ska skapa förutsättningar för långsiktig och lönsam tillväxt. Södra har stora möjligheter att av egen kraft påverka sin framtid. Lars Idermark, vd och koncernchef Vinstdelning Södras styrelse har ambitionen att dela ut minst 40% av resultatet till medlemmarna mätt över en konjunkturcykel. VINSTDELNING Styrelsens ambition är att vinstdelningen ska uppgå till minst 40 procent av resultatet mätt över en konjunkturcykel. Föreningsstämman beslutar om vinstdelningen efter varje verksamhetsår. Den baseras på både medlemmens insatskapital och virkesleveranser under året. Genom insatsemission kan kollektivt ägt fritt kapital föras över till medlemmarnas individuella insatskonton. Detta ökar beräkningsgrunden för kommande vinstdelningar. Södramodellen. Södramodellen premierar de medlemmar som levererar allt sitt virke till Södra och deltar fullt ut i föreningens samverkan. Förutom betalningen för virket får medlemmen också del i vinsten som skapas i industrin. Hur stor del baseras på det individuella insatskapitalet och virkesleveranserna under året. Varje gång virket säljs till Södra ökar medlemmen sitt insatskapital som är ett underlag för framtida vinstdelning. På så vis ökar värdet på en virkesleverans år efter år. HANDEL MED INSATSER Södras medlemmar kan handla med sitt insatskapital i Södra på en särskild handelsplats som SEB Aktiehandel tillhandahåller. Emitterat insatskapital kan köpas och säljas utan begränsning. Inbetalda insatser kan medlemmen köpa upp till sin insatsskyldighet och sälja det som överstiger insatsskyldigheten (överinsatser). Medlemmar som har sagt upp sitt medlemskap kan sälja hela sitt inbetalda insatskapital. Kurserna för det insatskapital som handlats publiceras på den inloggade delen av Skogsägarnätet. Under året omsattes 20,2 MSEK (10,5) emitterat insatskapital och 0,8 MSEK (0,9) inbetalda insatser. Andra medlemsförmåner presenteras på sidorna EGET KAPITAL SÖDRAS UPPLÅNING VINSTDELNING OCH INSATSEMISSIONER MSEK MSEK MSEK Övrigt eget kapital Emitterat insatskapital Inbetalt insatskapital Totalt eget kapital uppgick till 10,5 miljarder kronor, varav 2,8 miljarder var inbetalt och emitterat insatskapital. Lån från medlemmar Lån från övriga Upplåningen består huvudsakligen av lån från medlemmarna. Utdelning på insatskapital Utdelning på virkesleveranser Insatsemission 2014: Föreslagen utdelning VÅRT SÖDRA

16

17 MEDLEM I SÖDRA Förbättrad lönsamhet på skogsgården Södras typgård är en skogsgård med 100 hektar produktiv skogsmark. På gården avverkas normalt efter skogsbruksplan och allt virke levereras till Södra på uppdragsbasis. Lönsamheten för typgården uppgår till kronor per hektar för 2014, vilket kan jämföras med lönsamheten 2013 på kronor per hektar. Typgården är en fiktiv fastighet och resultatet kan inte med automatik översättas till en verklig fastighet, då förutsättningarna varierar med areal, bonitet och virkesförråd. Skogsnettot för typgården beräknas på en genomsnittlig virkesintäkt för årets medlemsleveranser med avdrag för kostnader för avverkning, skogsvård och övriga kostnader som till exempel vägunderhåll och försäkringar. Södras vinstdelning ingår inte i skogsnettot. För att beräkna typgårdens insatskapital används det genomsnittliga totala insatskapitalet i Södra per medlemshektar. Under året avverkades 550 m 3 sk på typgården, varav 34 procent som gallring. Avverkningskostnaderna är Södras genomsnittliga kostnader i ett av Region Östs verksamhets områden. Skogsnettot var i stort sett oförändrat. Högre priser Lönsamheten på typgården var kr per hektar. på timmer motverkades av något högre maskin- och skogsvårdskostnader. Samtidigt steg även övriga kostnader. Skogsnettot uppgick till kronor per hektar (1 027). Lönsamheten på typgården beräknas genom att summera skogsnettot med utdelningen. Den föreslagna utdelningen på virkesleveranserna uppgår till 165 kronor per hektar (101), och utdelningen på det totala insatskapitalet till 73 kronor per hektar (47). Därutöver tillförs medlemmarnas skogsgårdar insatsemission motsvarande 5 procent av innestående inbetalt insatskapital. För typgården uppgår insats emissionen till 25 kronor per hektar ( ). Uppgifter om typgårdens lönsamhet finns att läsa på Skogsägarnätet: skog.sodra.com. TYPGÅRDENS LÖNSAMHET SEK/hektar Skogsnetto Vinstdelning Diagrammet visar lönsamheten på Södras typgård de senaste fem åren. Vinstdelning avser utdelning på insatskapital och virkesleveranser. VÅRT SÖDRA

18 AVSNITT Södra dig m fördel Södra skapar mervärden för medlemmarna: tillgång till kvalificerad rådgivning, konti nuerlig utbildning, engagerade anställda och förtroendevalda, men också olika aktiviteter där medlem möter medlem. 16 VÅRT SÖDRA 2014

19 AVSNITT ger ånga ar VÅRT SÖDRA

20 MEDLEM I SÖDRA Södra en mötesplats med många fördelar Södra skapar mervärden för medlemmarna genom kvalificerad rådgivning, kontinuerlig utbildning, engagerade anställda och förtroendevalda, men också som social mötesplats och en rad förmånliga erbjudanden. SÖDRA EN SOCIAL MÖTESPLATS Södras medlemmar har många möjligheter att träffa andra medlemmar, att nätverka, utbilda sig tillsammans med andra och att dela med sig av sina erfarenheter. Södra är en social mötesplats. Bland viktigare medlemsaktiviteter under året kan nämnas: Utbildning i Säker Skog om ökad säkerhet för självverksamma skogsägare genom kurser och studiecirklar. I Södras medlemsområde har i dag skogsägare körkort för motorsåg eller röjsåg. Skogsbruksområdenas årsmöten samlade nära deltagare. Vid de 36 mötena behandlades den lokala verksamheten och koncernbokslutet. Som vanligt fanns möjlighet att ställa frågor i olika ämnen till styrelse och ledning. Skogsdagar och skogskvällar som tagit upp olika teman om Södra och skogsskötsel, till exempel gallring, röjning och markskoningsgarantin. Studieresor till olika mål, alltid lika populära. TEKNISKA LÖSNINGAR/APPAR Det ska vara lätt för medlemmarna att sköta sina kontakter med Södra via nätet. Sedan årsskiftet kan medlemmarna själva uppdatera sin skogsbruksplan via Skogägarnätet, men det förutsätter en modern skogsbruksplan. Den nya versionen av Skogsbruksplan webb har tagits fram i nära samarbete med användare. I dagsläget handlar det om planer för hektar produktiv skogsmark som medlemmarna själva kan uppdatera. Med Skogsbruksplan webb kan skogsinspektorn och medlemmen, utan att de möts öga mot öga, enkelt komma överens om aktuella skötselåtgärder och vad medlemmen ska göra själv eller överlåta åt Södra. Appen Skogsägare är ett annat viktigt verktyg för kontakten med medlemmarna. Den finns för både ios och Android och har sedan lanseringen laddats ned av cirka medlemmar. Appen ger nyheter från Södra bidrar med ökad kunskap, ett stort utbud av tjänster och förmånliga erbjudande. Södra och en kraftfull GIS-tjänst visar medlemmens skogsinnehav och skogsbruksplan. Med stöd av GPS visas var medlemmen är i ett bestånd och vilka åtgärder skogsbruksplanen föreslår för beståndet. Medlemmen kan också via appen registrera vindfällda träd eller insektsskadad skog för att informera sin inspektor och planera hur träden ska tas tillvara. SÖDRASKOLAN OCH UTBILDNING Södraskolan utgår från skogsägarens behov. Den drivs och sköts för medlemmar och blivande medlemmar. Södraskolan är ett unikt koncept för att ge privata skogsägare kunskap, inspiration och glädje. Målet är att genom kurser och utbildningar öka kunskaperna om skogsbruk och inspirera till aktivt brukande av skogen för ökad tillväxt och lönsamhet. Samtidigt bidrar utbildningarna till ökat engagemang för natur- och kulturintressen, skogens vatten och biologisk mångfald. Den långsiktiga lönsamheten i skogsbruket handlar mer om skogsskötsel än virkespriser. Därför finns Södra med hela vägen från planta till slutavverkning. Södra anordnar en rad utbildningar för medlemmar och förtroendevalda i egen regi eller tillsammans med andra. Ett exempel är Linnéuniversitetets grundkurs i skogsbruk på halvfart och distans som sker i samarbete med Södra och LRF Skogsägarna. Kunskap Direkt ger skogsägaren tillgång till den kunskap som behövs vid varje åtgärd i skogen. Kunskap Direkt innehåller också interaktiva verktyg och filmer. Innehållet har tagits fram i samarbete med forskare och experter vid Skogforsk, SLU och inom skogsbruket. BÄSTA PLANTORNA Södra satsar stora resurser på forskning och utveckling för att kunna erbjuda det bästa plantmaterialet. Plantorna som passar dig och din skog bäst väljer du i samråd med din inspektor. Läs mer om plantor på Skogsägarnätet: skog.sodra.com. 18 VÅRT SÖDRA 2014

Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor

Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor 2 Att äga Södra Kapital- och utdelningsfrågor Detta är en beskrivning av kapital- och utdelningsfrågor i Södra. Broschyren är tänkt att vara en sammanställning

Läs mer

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Detta är Södra 2014 Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Södra i korthet Södra är Sveriges största

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

Skogens vatten. Lena Ek ordförande i Södra _138

Skogens vatten. Lena Ek ordförande i Södra _138 Skogens vatten Lena Ek ordförande i Södra 2016-09-16 1 2016-09-16_138 Sverige en skogsindustriell stormakt Nettoexportvärde om ca 130 mdr (12% av svensk varuexport) Ca 15-20% av Sveriges samlade industriinvesteringar

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Södra visar vägen. Företagspresentation 2016

Södra visar vägen. Företagspresentation 2016 Södra visar vägen Företagspresentation 2016 Detta är Södra Omsättning 18,3 Mdr SEK Virkesvolym Anställda 3 600 3 massabruk 9 sågverk 15,1 miljoner m 3 fub 50 000 medlemmar 2015-03-12 2 Geografiska marknader

Läs mer

Att äga Södra. så fungerar Södramodellen. Innehåll

Att äga Södra. så fungerar Södramodellen. Innehåll Att äga Södra så fungerar Södramodellen Innehåll Vad är Södra?... 2 Södras uppdrag... 2 Historien om Södra... 2 Att äga och göra affärer med Södra... 4 Sköta skog och sälja virke... 4 Våra industrier skapar

Läs mer

Gödsling gör att din skog växer bättre

Gödsling gör att din skog växer bättre Skogsgödsling Skogsgödsling är ett mycket effektivt sätt att öka skogens tillväxt. Produktionen ökar och blir mer lönsam, dessutom binder skogen koldioxid när den växer vilket ger positiva miljö- och klimateffekter.

Läs mer

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen är Sveriges skogliga myndighet. Vår uppgift är att bidra till ett hållbart skogsbruk med god miljöhänsyn. mer information finns på www.skogsstyrelsen.se

Läs mer

Betesskador av älg i Götaland

Betesskador av älg i Götaland Betesskador av älg i Götaland Konsekvenser för virkesproduktion och ekonomi OM SÖDRA Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Södra är

Läs mer

Södra. årsredovisning. med hållbarhetsredovisning

Södra. årsredovisning. med hållbarhetsredovisning Södra årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll Södras verksamhet bygger på skogen som en förnybar resurs och hållbarhetsarbetet är en naturlig del av affärsmodellen. Därför har Södra valt

Läs mer

Södra 2013. årsöversikt

Södra 2013. årsöversikt Södra 213 årsöversikt Avsnitt Välkommen till Södras årsöversikt 213 Årsöversikten är en sammanfattning av årsredovisningen med hållbarhetsredovisning. Den fi nns att ladda ner på www.sodra.com/rapporter.

Läs mer

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

Branschstatistik 2015

Branschstatistik 2015 www.skogsindustrierna.org Branschstatistik 2015 Det här är ett sammandrag av 2015 års statistik för skogsindustrin. Du hittar mer statistik på vår hemsida. Skogsindustrierna Branschstatistik 2015 1 Fakta

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

Prissättning och premiering av råvara i Södra

Prissättning och premiering av råvara i Södra Prissättning och premiering av råvara i Södra 2 SÖDRAS PRISSÄTTNINGSMODELL Södra strävar efter att hålla ett pris i prislistorna som speglar efterfrågan och marknaden. Ovanpå prislistan kan man erhålla

Läs mer

Sektorsmål och skogsproduktion Södras syn på framtiden och de krav som kommer att ställas på skogsbruket Göran Örlander Skogsskötselchef, Södra Skog

Sektorsmål och skogsproduktion Södras syn på framtiden och de krav som kommer att ställas på skogsbruket Göran Örlander Skogsskötselchef, Södra Skog Sektorsmål och skogsproduktion Södras syn på framtiden och de krav som kommer att ställas på skogsbruket Göran Örlander Skogsskötselchef, Södra Skog Korta fakta om koncernen Omsättning 17 miljarder kronor

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

Välkommen till Södra Cell Värö. En av världens största och mest moderna massaindustrier.

Välkommen till Södra Cell Värö. En av världens största och mest moderna massaindustrier. Välkommen till Södra Cell Värö En av världens största och mest moderna massaindustrier. 2 I Södras värld utgår allt från skogen Södra är Sveriges största skogsägareförening med mer än 50 000 skogsägare

Läs mer

Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius

Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Bioenergi nationellt och regionalt Stora Enso Stora Enso Bioenergi Hållbarhet för biobränsle i Stora Enso Sammanfattning 2011-03-31

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

Enkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning

Enkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning Enkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning Sveaskog skapar värden för framtiden Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi fokuserar på att utveckla skogens alla värden. Vi vill öka användningen av

Läs mer

Vattenanvändning. Framgångar, utmaningar och behov 2013-04-15

Vattenanvändning. Framgångar, utmaningar och behov 2013-04-15 Vattenanvändning Framgångar, utmaningar och behov Föreningens verksamhetsidé För att främja medlemmarnas ekonomiska intressen ska Södra: handla med, utveckla och förädla skogsråvara utveckla och marknadsföra

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

Skogen, friheten och ansvaret

Skogen, friheten och ansvaret Att leva med sektorsmål och marknadstryck Vad styr produktions- och miljöarbetet i en skogsägarförening och virkesorganisation Gustaf Aulén Södra Skogen, friheten och ansvaret Skogsstyrelsen, Borås 110407

Läs mer

SBO-NYTT. Skogsbrukarfest Välkommen till Eringsboda Brunn lördagen den 17 januari klockan 19.00-01.00.

SBO-NYTT. Skogsbrukarfest Välkommen till Eringsboda Brunn lördagen den 17 januari klockan 19.00-01.00. SBO-NYTT Information från Mitt-Blekinge skogsbruksområde december 2014 Ordföranden har ordet December månad är här och snart har också det året gått. Är det mer än jag som tycker tiden går för fort!? Man

Läs mer

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare www.scaskog.com SCAs tjänst PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare. Utifrån dina mål hjälper SCA till med både planering och skötsel av

Läs mer

En naturlig partner för trygga skogsaffärer.

En naturlig partner för trygga skogsaffärer. En naturlig partner för trygga skogsaffärer. Vi bygger hus och broar av din skog. Värdet stannar i bygden. Det är många som är intresserade av din skog i dag, samtliga erbjuder rådgivning, högsta kvalité

Läs mer

Lantmännen ett bondeägt företag

Lantmännen ett bondeägt företag Lantmännen ett bondeägt företag Alnarp den 27 februari 2014 Bengt-Olov Gunnarson, ordförande, Lantmännen Agenda Aktuellt ekonomiskt läge Utdelning och ägarnytta Omvärld Frågor och diskussion 2 Distriktsstämma

Läs mer

SÖDRA 2010 ETT ÅR AV INNOVATION OCH UTVECKLING

SÖDRA 2010 ETT ÅR AV INNOVATION OCH UTVECKLING SÖDRA 2010 ETT ÅR AV INNOVATION OCH UTVECKLING Innehåll Detta är Södra Flik Södra i korthet 1 Året i korthet 2 Styrelseordföranden och koncernchefen har ordet 4 Koncernekonomi i sammandrag 6 Femårsöversikt

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

ARBETSRAPPORT. Uppföljning och effektivisering av naturhänsyn hänsynsytor vid slutavverkning ONOMIAV V ETT FORSKNINGSPROJEKT

ARBETSRAPPORT. Uppföljning och effektivisering av naturhänsyn hänsynsytor vid slutavverkning ONOMIAV V ETT FORSKNINGSPROJEKT ARBETSRAPPORT FRÅN SKOGFORSK NR 545 2003 Så här kan ett hygge med hänsynsytor se ut. Kantzoner är sparade mot myr och vattendrag. Skog har lämnats uppe på den produktiva hällmarken. Fristående trädgrupper

Läs mer

SÖDRA ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING

SÖDRA ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 SÖDRA ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING Innehåll 2 Södra i korthet 4 Vd och koncernchefen har ordet FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 Verksamhet och organisation 8 Strategi och mål 10 Nettoomsättning,

Läs mer

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC -standardens kriterie

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC -standardens kriterie SCA Skog Utvärdering enligt svenska FSC -standardens kriterie 8.2 2016-06-01 I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt

Läs mer

Skogsstrategi Arvika kommun

Skogsstrategi Arvika kommun Skogsstrategi Arvika kommun Skogsstrategi för Arvika kommun Arvika kommuns skogsinnehav ska skötas med målsättningen att ha en hög och uthållig avkastning. Skogsbruket ska ta stor hänsyn till skogarnas

Läs mer

Hållbarhetspolicy C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs och

Hållbarhetspolicy C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs och C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs Fastställd av: Styrelsen i Landshypotek Bank Innehållsförteckning 1 Bankens affärsmodell...

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

Välkommen till Södra Cell Mönsterås. En av världens största och mest moderna massaindustrier.

Välkommen till Södra Cell Mönsterås. En av världens största och mest moderna massaindustrier. Välkommen till Södra Cell Mönsterås En av världens största och mest moderna massaindustrier. 2 I Södras värld utgår allt från skogen Södra är Sveriges största skogsägareförening med mer än 50 000 skogsägare

Läs mer

SBO-NYTT. Skogsbrukarfest Välkommen till Eringsboda Brunn lördagen den 17 januari klockan 19.00-01.00.

SBO-NYTT. Skogsbrukarfest Välkommen till Eringsboda Brunn lördagen den 17 januari klockan 19.00-01.00. SBO-NYTT Information från Karlskrona skogsbruksområde december 2014 Ordföranden har ordet Nu är det snart jul igen, trots att jag och troligen en hel del av er andra tycker att det nyss var sommar. Efter

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Bo Karlsson, Skogforsk Till stor del baserat på material från Göran Örlander, Södra Jordbrukets roll som klimatförvaltare Biomassaproduktionsom exempel på samspel

Läs mer

Frihet utan ansvar. en ny praxis i den svenska skogen?

Frihet utan ansvar. en ny praxis i den svenska skogen? Frihet utan ansvar en ny praxis i den svenska skogen? Inledning Under en lång tid har välskötta skogar, en framgångsrik skogsindustriell utveckling och våra medlemmars arbete bidragit till välstånd och

Läs mer

Välkommen till Södra Cell Mörrum. En av världens största och mest moderna massaindustrier.

Välkommen till Södra Cell Mörrum. En av världens största och mest moderna massaindustrier. Välkommen till Södra Cell Mörrum En av världens största och mest moderna massaindustrier. 2 I Södras värld utgår allt från skogen Södra är Sveriges största skogsägareförening med mer än 50 000 skogsägare

Läs mer

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC-standardens kriterie 8.2

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC-standardens kriterie 8.2 SCA Skog Utvärdering enligt svenska FSC-standardens kriterie 8.2 I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt följande:

Läs mer

Föreningsstyrningsrapport

Föreningsstyrningsrapport Föreningsstyrningsrapport Södra Skogsägarna ekonomisk förening (Södra) har sitt säte i Växjö. Styrningen av koncernen bygger bland annat på den svenska lagen om ekonomiska föreningar, andra tillämpliga

Läs mer

Skogbehandling i Sverige etter store stormer. Skog og Tre 2014 Göran Örlander Skogschef Södra

Skogbehandling i Sverige etter store stormer. Skog og Tre 2014 Göran Örlander Skogschef Södra Skogbehandling i Sverige etter store stormer. Skog og Tre 2014 Göran Örlander Skogschef Södra Skoglig verksamhet Avverkning, skogsvård, rådgivning, transporter med mera 19 verksamhetsområden i 3 regioner

Läs mer

VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 Styrelsen för Västra Kustens Skogsägare lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Två avgörande händelser under 2011 gjorde att

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av skogsförvaltningen. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av skogsförvaltningen. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av skogsförvaltningen. Krokoms kommun 4 Juni 2013 Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 3 Resultat... 4 4 Revisionell bedömning... 6 1 Sammanfattning På uppdrag av

Läs mer

Prislista Södras Nycklar

Prislista Södras Nycklar 22 Prislista Södras Nycklar Produkter och tjänster för en värdefullare skog 2 Prislista Södras Nycklar Skogsförvaltning och skogsskötselavtal skogsförvaltning Med Södras skogsförvaltning sköts skogsfastigheten

Läs mer

Lilla firman trumfar med FULL SERVICE

Lilla firman trumfar med FULL SERVICE Ofrivillig expert sprider kunskap om hybridasp... s 37 Prisbelönta Emma inspirerar Europas skogsbrukare....... s 46 Virkesmätning på distans så funkar det...... s 42 SKOGEN når fler. 2016 ökade läsarskaran

Läs mer

I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt följande:

I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt följande: I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt följande: Rubrik Kriterie Uttag av traditionella skogsprodukter 8.2a Sågtimmer

Läs mer

Konkurrensen om skoglig råvara Nolia. 2013-11-12 Fredrik Forsén

Konkurrensen om skoglig råvara Nolia. 2013-11-12 Fredrik Forsén Konkurrensen om skoglig råvara Nolia 2013-11-12 Fredrik Forsén 1 VEDFÖRSÖRJNING OCH BRUK Vedförsörjning! Totalt behov 10 M m 3 fub! Import 1.4 M m 3 fub! 0.4 M m 3 fub barrved! 1 M m 3 fub lövved Köp och

Läs mer

MED HÅLLBARHET I TANKEN.

MED HÅLLBARHET I TANKEN. ÅRSBERÄTTELSE 2015 MED HÅLLBARHET I TANKEN. FORIAs övergripande miljömål är att minska verksamhetens klimatpåverkan. Under 2015 har vi fortsatt att jobba aktivt med att öka användningen av förnybara drivmedel,

Läs mer

Södra i korthet. Omslagsfoto: Skogsinspektor Minnie Andersson och medlemmen Ola Olsson går igenom skötselåtgärderna för det kommande året.

Södra i korthet. Omslagsfoto: Skogsinspektor Minnie Andersson och medlemmen Ola Olsson går igenom skötselåtgärderna för det kommande året. Detta är Södra 2012 Södra i korthet Södra är en ekonomisk förening med 51 000 sydsvenska skogsägare som medlemmar. Föreningens främsta uppgift är att trygga avsättningen av skogsråvara och främja lönsamheten

Läs mer

Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring

Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring Gallring är en mycket viktig åtgärd i din skog. Genom att ta ut svaga och skadade träd och koncentrera tillväxten till de mest kvalitativa

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Världens första bioproduktfabrik av den nya generationen. Metsä Group

Världens första bioproduktfabrik av den nya generationen. Metsä Group Världens första bioproduktfabrik av den nya generationen 1 Ny bioproduktfabrik i Finland Världens första bioproduktfabrik av den nya generationen Den största investeringen i skogsindustrins historia i

Läs mer

Kvartal Januari-juni Mkr

Kvartal Januari-juni Mkr DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002 Kvartal Januari-juni Mkr 2-02 1-02 2002 2001 Nettoomsättning 4 027 3 938 7 965 8 213 Rörelseresultat 616 743 1 359 1 366 Resultat efter finansiella poster 572 705 1 277

Läs mer

I Wedaskogen. Information från Weda Skog - din partner i skogen. Specialist på timmer www.wedaskog.se

I Wedaskogen. Information från Weda Skog - din partner i skogen. Specialist på timmer www.wedaskog.se I Wedaskogen Information från Weda Skog - din partner i skogen Specialist på timmer www.wedaskog.se Erik Andersson, vd Weda Skog. Foto: Sidney Jämthagen - Weda Skog ska vara ett självklart och naturligt

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

Storskogsbrukets sektorsansvar

Storskogsbrukets sektorsansvar Storskogsbrukets sektorsansvar Åke Granqvist Bergvik Skog Örebro 2011 03 29 Vad är Bergvik Skog? Bildades 2004, säte i Falun Marker från Stora Enso resp Korsnäs 1,9 Mha produktiv (2,3 Mha tot) 50 milj

Läs mer

Grönt bokslut. för skogs- och mångbruket på Stiftelsen Skånska landskaps skogar under år 2013

Grönt bokslut. för skogs- och mångbruket på Stiftelsen Skånska landskaps skogar under år 2013 Sida (9) Grönt bokslut för skogs- och mångbruket på Stiftelsen Skånska landskaps skogar under år ======================================================== Grönt bokslut för skogsbruket på Stiftelsen Skånska

Läs mer

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG Vad behöver din skog? Vilket av exemplen påminner mest om din situation? Exemplen hjälper dig att hitta rätt servicenivå. Jag har inte gjort just några

Läs mer

Skogen och klimatet. Vill du skriva ut dokumetet? Välj A4 liggande! komma samhället till del som substitution för fossila och resurskrävande råvaror.

Skogen och klimatet. Vill du skriva ut dokumetet? Välj A4 liggande! komma samhället till del som substitution för fossila och resurskrävande råvaror. LRF Skogsägarnas Agenda för Skogen och klimatet Vill du skriva ut dokumetet? Välj A4 liggande! LRF Skogsägarna anser att skogen som förnybar resurs har en central roll i den pågående klimat om ställningen

Läs mer

SE Södra 2006/07 SÖDRA 2006 / 07. 52 000 medlemmar 3 700 anställda Skog, pappersmassa, trävaror, energi. Vi växer tillsammans

SE Södra 2006/07 SÖDRA 2006 / 07. 52 000 medlemmar 3 700 anställda Skog, pappersmassa, trävaror, energi. Vi växer tillsammans SE Södra 2006/07 SÖDRA 2006 / 07 52 000 medlemmar 3 700 anställda Skog, pappersmassa, trävaror, energi Vi växer tillsammans Södra i korthet Södra är en ekonomisk förening med 52 000 sydsvenska skogsägare

Läs mer

EN KUNSKAPSKÄLLA FÖR ALLA SKOGSÄGARE

EN KUNSKAPSKÄLLA FÖR ALLA SKOGSÄGARE EN KUNSKAPSKÄLLA FÖR ALLA SKOGSÄGARE Utifrån de frågor, önskemål och ibland kritiska röster som nått oss under åren har vi fått en allt klarare bild av skogsägarens behov. Från detta unika skogsägarperspektiv

Läs mer

FSC -gruppcertifiering för ett hållbart skogsbruk

FSC -gruppcertifiering för ett hållbart skogsbruk FSC -gruppcertifiering för ett hållbart skogsbruk Ett ansvarsfullt skogsbruk Ett hållbart skogsbruk är en konkurrensfördel för Sverige. Sveaskog utvecklar skogens värden och är drivande i utvecklingen

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Det finns en påtaglig koppling mellan en tydlig strategi, en väl fungerade ledning, stark ägarstyrning och ett bra resultat.

Det finns en påtaglig koppling mellan en tydlig strategi, en väl fungerade ledning, stark ägarstyrning och ett bra resultat. Att äga Lantmännen Det finns en påtaglig koppling mellan en tydlig strategi, en väl fungerade ledning, stark ägarstyrning och ett bra resultat. Bengt-Olov Gunnarson, ordförande Lantmännen Lantmännen gör

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar 2014

Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar 2014 1 1 (10) Dokumentet upprättat Beteckning 150109 Extern slutrapport Tjänsteställe, handläggare Södra Skog/Miljöavdelningen Gustaf Aulén Senast uppdaterat 150120 Grönt bokslut efter slutavverkningar och

Läs mer

Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01. Gäller inom Norrbottens län.

Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01. Gäller inom Norrbottens län. Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01 Sågtimmer Tall Grundpris kr/m 3 to Prissättningssystem: Viol ID 171 401 Diam (mm) 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 Kvalitet 1 365 405 475

Läs mer

Skogsriket. Pär Lärkeryd Ambassadör för Skogsriket

Skogsriket. Pär Lärkeryd Ambassadör för Skogsriket Skogsriket Pär Lärkeryd Ambassadör för Skogsriket Skogsriket med värden för världen Skogsriket är regeringens plattform som skogssektorn kan ta avstamp ifrån för att lyfta och skapa ökad lönsamhet för

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Skogscertifiering enligt finska modellen. 10.2.2015 Umeå Kii Korhonen

Skogscertifiering enligt finska modellen. 10.2.2015 Umeå Kii Korhonen Skogscertifiering enligt finska modellen 10.2.2015 Umeå Kii Korhonen Varför PEFC i Finland? Organisation 740 000 skogsägare: 60 % under 20 ha, 1% över 1000 ha. Regional grupp certifiering via skogsvårdsföreningarna

Läs mer

Skogsindustriella förutsättningar Tomas Elander

Skogsindustriella förutsättningar Tomas Elander www.pwc.se Skogsindustriella förutsättningar Tomas Elander Agenda 2. Skogsbruket 1. Skogsägandet 3. Sågverken 7. Hänt i branschen 4. Massaindustrin 6. Prestationer 5. Pappersbruken sid2 Skogsägandet sid3

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Skogspolitik. (ur Okända djur Text: Beppe Wolgers, Musik: Olle Adolphson)

Skogspolitik. (ur Okända djur Text: Beppe Wolgers, Musik: Olle Adolphson) DET HÄR GÖR VI Vilka är vi? Skogsstyrelsen är en statlig myndighet för frågor som rör skog. Vi är en lokalt förankrad myndighet vilket innebär att vi har kunskap om det område där du bor och de specifika

Läs mer

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Banken för jord- och skogsbrukare För ett rikare liv på landet Välkommen till jord- och skogsbrukarnas egen bank Jord- och skogsbrukarna har en egen bank,

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare,

Herr ordförande, ärade aktieägare, Herr ordförande, ärade aktieägare, Ett år går fort. Det är idag nästan exakt ett år sedan jag tillträdde som VD och koncernchef för Holmen. Det har varit ett spännande och intensivt år, där jag fått möjligheten

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Skogens möjligheter och utmaningar med ett förändrat klimat

Skogens möjligheter och utmaningar med ett förändrat klimat Skogens möjligheter och utmaningar med ett förändrat klimat Lars Sängstuvall 120509 Bergviks markinnehav i centrala Sverige Drygt 8% av Sveriges totala produktiva skogsmark Avverkning > 6 miljoner m3fub

Läs mer

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog UPM skogsenergi Ren och förmånlig energi nu och i framtiden UPM skog BIObränsler VÄXER I SKOGEN Skogsenergin är förnybar FINLANDS MÅL År 2020 ÄR ATT ANDELEN FÖRNYBAR ENERGI ÄR 38% I EU:s klimat- och energistrategi

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REMISSYTTRANDE Er ref Åsa Leander LRF Dnr 2015/7233 Ert Dnr: M2015/2144/Ee 20150828 Ert datum 20150513 Miljö- och energidepartementet Asa.leander@regeringskansliet.se Cc m.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Räcker Skogen? Per Olsson

Räcker Skogen? Per Olsson Räcker Skogen? Per Olsson Affärsområden Råvaruinriktade Produktinriktade Produktion och kapacitet Holmen Paper 8 pappersmaskiner 1 940 000 ton tryckpapper/år Iggesund Paperboard 3 kartongmaskiner 530 000

Läs mer

2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och extra stämma per capsulam 2004-10-25.

2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och extra stämma per capsulam 2004-10-25. Stadgar för Svenska PEFC ek för, 769605-9794. Antagna vid konstituerande stämma 2000-05-15 12 ändrad enligt beslut på årsstämma 2003-05-14 2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och

Läs mer

myter om papperstillverkning och miljö

myter om papperstillverkning och miljö myter om papperstillverkning och miljö Sant eller falskt? Som konsument av papper kan det vara svårt att veta vad som är sant eller falskt när det gäller papper och miljö. Vi får ofta höra att papper

Läs mer

SÖDRAS DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI

SÖDRAS DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI 215 SÖDRAS DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI Delårsrapport januari-augusti 215 1 MAJ-31 AUGUSTI Nettoomsättningen ökade till 5 943 MSEK (5 591). Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) förbättrades

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT ANDRA SAMRÅD OM VINDKRAFTPARK HÄLSINGESKOGEN COPYRIGHT PÖYRY

VÄLKOMMEN TILL ETT ANDRA SAMRÅD OM VINDKRAFTPARK HÄLSINGESKOGEN COPYRIGHT PÖYRY VÄLKOMMEN TILL ETT ANDRA SAMRÅD OM VINDKRAFTPARK HÄLSINGESKOGEN COPYRIGHT PÖYRY PÖYRY POWERPOINT 2010 TEMPLATE 1 17 JANUARY 2012 VÄLKOMMEN TILL SAMRÅD OM VINDKRAFTSPROJEKT HÄLSINGESKOGEN Bergvik Skog är

Läs mer

Trygga din skogs framtid. Återväxt/plantering

Trygga din skogs framtid. Återväxt/plantering Trygga din skogs framtid. Återväxt/plantering När skogen avverkas ska den ersättas med ny. Vid föryngringen lägger du grunden till det nya beståndet. Du har då stora möjligheter att forma skogen och skapa

Läs mer

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Vid affärsformen virkesmätning med skördare mäts och registreras stammens m 3 fub-volym i skördarens dator redan vid avverkningen ute i

Läs mer

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Att äga Lantmännen 2017 För mig är Lantmännen ett internationellt företag som ägs av svenska bönder. En kundnära lantbruksverksamhet och en lönsam industri ger möjlighet

Läs mer