Södra årsöversikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Södra 2013. årsöversikt"

Transkript

1 Södra 213 årsöversikt

2 Avsnitt Välkommen till Södras årsöversikt 213 Årsöversikten är en sammanfattning av årsredovisningen med hållbarhetsredovisning. Den fi nns att ladda ner på Beställ ett tryckt exemplar genom att mejla Innehåll Detta är Södra 1 Södra i korthet 2 Styrelseordföranden och koncernchefen har ordet 4 Året i korthet 6 Södra i siffror 1 Från skog till färdig produkt Detta driver Södra 12 Strategier och mål 14 Medlemmar 2 Omvärld och marknad 21 Forskning och utveckling 22 Södra i samhället 23 Medarbetare 24 Ansvarsfullt skogsbruk 26 Miljö och energi Affärsområden 28 Södra Skog 29 Södra Cell 3 Södra Timber 31 Södra Interiör Koncernens styrning 32 Föreningsstyrelse 34 Koncernledning 35 Förvaltningsråd 36 Kontakt 37 Södra 75 år Södras årsöversikt 213 innehåller en kortfattad ekonomisk redovisning av 213 som inte granskats av revisorerna. Den fullständiga årsredovisningen med noter och hållbarhetsredovisning publiceras på Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Läs mer på sidan 19. Foto: Ola Kjelbye, Patrik Svedberg med fl era. II Södra Årsöversikt 213

3 Södra i korthet Södra i korthet Södra är Sveriges största skogsägareförening med 5 medlemmar. Södras främsta uppgift är att trygga avsättningen av skogsråvara samt främja och utveckla lönsamheten i medlemmarnas skogsbruk. Medlemmarna äger tillsammans 36 skogs gårdar med mer än hälften av den privatägda skogen i södra Sverige. De är också ägare till en skogsindustrikoncern som verkar på den svenska och internationella marknaden. Södrakoncernen har fyra affärsområden: Södra Skog, Södra Cell, Södra Timber och Södra Interiör. Södra köper och förädlar medlemmarnas skogs råvara till pappersmassa, trävaror och träbaserade interiörprodukter. Föreningen äger också Trivselhus, en av landets ledande hustillverkare. Södra är också en stor arbetsgivare. 3 8 anställda arbetar med allt från skogsskötsel och miljövård till produktion, produktutveckling, ekonomi och försäljning. 2

4 Detta är Södra Styrelseordföranden och koncernchefen har ordet Under 213 genomförde Södra en betydande omstrukturering av verksamheten som påverkade resultatet. Trots detta fi nns utrymme för utdelning till ägarna. Koncernchefen Lars Idermark och styrelseordföranden Christer Segerstéen kommenterar här det gångna året. Hur kan man sammanfatta 213? Lars Idermark: Efter en svag inledning förbättrades konjunkturen successivt. 213 blev året då USA återhämtade sig, euron överlevde och tillväxtländerna tog en andhämtningspaus. För Södra, som är starkt beroende av konjunktur och valutor, var året mediokert. Marknadsläget förbättrades efter första halvåret. Framför allt blev hösten positiv för marknadsmassan, men även marknaden för sågade trävaror blev något bättre. Södra har under rådande omständigheter, med kostnadsbesparingar, omstruktureringar och start av en ny modernare såg i Värö presterat ett acceptabelt resultat. Exklusive omstruk- turerings- och engångskostnader blev det operativa rörelseresultatet 4 miljoner kronor, vilket är miljoner kronor bättre än 212. Det är den underliggande intjäningen som vi nu tar med oss in i 214. Hur ser utsikterna ut för 214? Lars: Det ser betydligt bättre ut än de senaste två åren. Ekonomi är också psykologi och framtidstron har börjat återvända. Europa, som är huvudmarknad för våra produkter, kommer att ha ekonomisk tillväxt 214, även om problem kvarstår i delar av ekonomin. Sverige ser ut att gå mot bättre tillväxt. För Södras del är efterfrågan inom samtliga affärsområden på väg att stärkas. Utsikterna för inte minst marknadsmassa är gynnsamma och om kronan försvagas mot främst US-dollarn kan 214 bli ett år då ekonomin återhämtar sig. Detta sagt med reservation för att konjunkturen kan försvagas igen och kronan kan vara fortsatt stark eller till och med förstärkas mot våra huvudvalutor. Oavsett omvärldsfaktorerna måste vi arbeta med att förbättra vår relativa marknadsposition. Det gäller allt från vardagsrationalisering till FoU och att bli mer kundoch marknadsorienterade. Vi ska fortsätta att effektivisera den industriella verksamheten och samtidigt utveckla servicekoncept och 2 Södra Årsöversikt 213

5 Detta är Södra Styrelseordföranden och koncernchefen har ordet erbjudanden till medlemmarna. Det gör vi bland annat genom ett starkt och marknadsmässigt pris för skogsråvaran, i kombination med en effektiv industri. Vi har en årlig vinstdelning med cirka 4 procent av årsresultatet. Detta blir tillsammans ett mycket attraktivt erbjudande. Vi ska växa som företag för att inte tappa position. Lars Idermark, vd och koncernchef Södra har under 213 tagit fram en ny koncernstrategi. Vad innebär den? Lars: Södras uppdrag är att skapa värde för sina ägare. Värdeskapandet börjar på våra medlemmars fastigheter och fortsätter i Södras industriella verksamhet. Att skapa god avsättning för ägarnas skogsprodukter har varit bärande när den nya koncernstrategin tagits fram. Södras styrka ligger i en välutbyggd industriell verksamhet som det senaste decenniet gett god avkastning till ägarna. Ser vi framåt, med den förändring som sker i skogsbranschen och nödvändigheten att hela tiden utvecklas med våra kunder, blir behovet av en tydlig koncernstrategi uppenbar. Utmaningen är att förbättra den underliggande lönsamheten med i storleksordningen en miljard kronor per år. Strategin kan sammanfattas i tre punkter: Södra ska bli en mer sammanhållen koncern vi ska skapa ett Södra för att utnyttja våra gemensamma resurser bättre och arbeta mer effektivt. Vi ska växa som företag. Växer man inte tappar man position och verksamheten går bakåt. Vi ska fortsätta att arbeta med att ständigt bli effektivare och ett ännu mer värdeskapande företag för ägare och kunder. Konkret innebär det att vi investerar för ökad produktion vid massabruken. Inom övriga verksamheten ska vi växa främst genom att fullt ut utnyttja tidigare investeringar. För att kunna växa ska vi också bli mer aktiva på de snabbt växande asiatiska marknaderna. Christer Segerstéen: Vi har också valt en ny modell för hur vi styr företaget och sett över de fi nansiella målen. Den nya ägarstyrningen innebär att vi stämmovalda styrelseledamöter inte längre kommer att sitta i dotterföretagens styrelser. Därmed förtydligar vi föreningsstyrelsens roll och ansvar för hela företaget. För ägarna är det viktigt att Södra, trots ett omfattande investeringsprogram, vidmakthåller en stark fi nansiell ställning. Eftersom vi inte är ett marknadsnoterat företag måste vi alltid förlita oss på vår egen förmåga att skapa god lönsamhet och en stark fi n a n s iel l s t ä l l n i ng. Under året stängdes massabruket i Tofte varför och hur påverkar det Södra? Lars: Det är en naturlig del av ett företags utveckling att avveckla verksamhet som inte har möjlighet att långsiktigt ge rimlig avkastning. Omstruktureringen, som nedläggningen av massabruket i Tofte är, belastar resultaträkningen men ger direkt en positiv effekt på kassafl ödet och förbättrar också marknadsbalansen för långfi brig avsalumassa. Folla, den andra, mindre anläggningen i Norge lyckades vi sälja under året, vilket gav ett ekonomiskt tillskott. Christer: Under de senaste åren har den skogsindustriella utvecklingen i Norge gått snabbt utför. Ett stort antal industrier har lagts ner. Vi har tvingats konstatera att trots omfattande åtgärder har utvecklingen inte gått att vända. Trots att Södra redovisat förluster för både 212 och 213 föreslår styrelsen en utdelning till medlemmarna med 281 miljoner kronor. Hur resonerar ni? Christer: Vi redovisar visserligen en förlust i år, men om vi undantar omstruktureringskostnaden för bruket i Tofte har vi ett underliggande positivt resultat i koncernen. Mot den bakgrunden ser vi att det fi nns utrymme för utdelning med 281 miljoner kronor. Det är viktigt att våra ägare känner att vi är långsiktiga i utdelningsfrågorna och att de får avkastning på både sitt riskkapital och sina virkesleveranser. Vinstdelningen bidrar till att göra det lönsamt med ett aktivt skogsbruk och att delta aktivt i Södra. Vi har under en rad goda år byggt upp den fi nansiella stabilitet som krävs för att kunna ge ägarna både efterlikvid och utdelning på insatskapitalet. Under året har skogens roll och möjligheter diskuterats bland annat i miljömålsberedningen och i Skogsstyrelsens Dialog projekt. Vilka är de viktigaste frågorna i skogsdebatten just nu? Christer: Det är länge sedan skogen debatterades så mycket. Till stor del handlar diskussionen om skogens sociala värden, som att människor vill ha tillgång till svampskogar och inte vill se körskador och stora kalhyggen. I vissa delar upplever jag att debatten blivit mer polariserad. Tyvärr saknas helhetssyn och skogens och skogsindustrins stora betydelse för en hållbar utveckling tappas bort. Ur skogen får vi förnybar råvara som kan användas till allt från energi till papper, hus och kläder. Vi kan producera samtidigt som vi värnar biologisk mångfald och skogens sociala värden. I debatten saknar jag förståelse för skogs näringens, och hela basindustrins, stora betydelse för sysselsättning och ekonomisk utveckling. Därför har vi alla, medlemmar som förtroendevalda, ansvaret för att visa på skogens och skogsindustrins möjligheter. Utdelningen visar vår långsiktighet och bidrar till lönsamheten i medlemmarnas skogsbruk. Christer Segerstéen, styrelseordförande Vilka andra viktiga händelser inträffade under 213? Christer: På medlemsnivå vill jag lyfta fram att Södra fyllde 75 år. Det fi rade vi bland annat på Elmia Wood, världens största skogsmässa med uppemot 5 besökare. En annan fråga är vårt arbete med den nya viltförvaltningen och beslutet att vi är med och fi nansierar inventering av betesskador. Det är en konkret åtgärd för att skapa bättre beslutsunderlag för den fortsatta viltförvaltningen. En fungerande viltförvaltning är en förutsättning för att vi skogsägare ska kunna sköta och utveckla våra tallskogar. Vi har aviserat att vi vill öka produktionen vid massabruket i Värö. Det är en stor investering som visar att vi tror på framtiden för skogsprodukter och det bidrar till att trygga avsättningen för medlemmarnas virke. Södra Årsöversikt 213 3

6 Detta är Södra Året i korthet Nettoomsättning Nettoomsättningen minskade till MSEK, främst som följd av stängningen av massabruket i norska Tofte och lägre priser på sågade trävaror. Resultat Resultatet före skatt förbättrades med 469 MSEK till 45. Resultatet belastas av omstruktureringskostnader för nedläggningen av Södra Cell Tofte med 817 MSEK. Avkastning på sysselsatt kapital Avkastningen på sysselsatt kapital var negativ. Målet är minst 1 procent över en konjunkturcykel. Den senaste femårsperioden har avkastningen i genomsnitt varit 5 procent. Soliditet Soliditeten var 59 procent vid årets slut. Målet är 5 procent för att Södra ska kunna stå emot konjunktursvackor och andra påfrestningar. Virkesvolym Virkesvolymen minskade till 15, miljoner m 3 fub till följd av bland annat lägre leveranser till Norge. Strategi En ny koncernstrategi har antagits för perioden Den är en tydlig plan för att utveckla Södra in i framtiden med fokus på helhet och tillväxt. Ny ägarstyrning Styrelsen beslutade om förändrad ägarstyrning som innebär att föreningsstyrelsen övertar beslutanderätten i alla väsentliga ärenden inom dotterföretagen. Denna förändring tydliggör ansvarsfördelningen mellan styrelsen och den operativa ledningen. Ny organisation Södra Interiör införde en sammanhållen organisation som arbetar över landgränserna. Detta skapar förutsättningar att möta både förändringar i omvärlden och kundernas förväntningar. Lövsågverken till Södra Timber Södra Timber övertog från 1 juli produktionen vid lövsågverken i Djursdala och Traryd från Södra Interiör och det formella ägandet från årsskiftet 213/214. Alla sågverk drivs därmed av Södra Timber. Nya produkter Södra Skog införde markskoningsgaranti i sin slutavverkningstjänst. Sönderkörning av marken ska undvikas med förebyggande åtgärder. För att fasa ut kemiska skydd mot snytbaggeskador på plantor har Södra utvecklat ett mekaniskt plantskydd, Cambiguard. Antal anställda Vid årets slut hade Södra anställda, varav 568 utanför Sverige. Antalet anställda minskade under året med 45 personer. Utdelningsförslag Styrelsen föreslår en utdelning på insatskapitalet med 4 procent och på virkesleveranserna med 5 procent, sammantaget 281 MSEK. Styrelsens förslag till vinstdisposition återfi nns på sidan 6. 4 Södra Årsöversikt 213

7 Nästan varje fredag och lördag arbetar Rickard Svensson i skogen tillsammans med sin farfar Lennart Hansson. Behöver de råd frågar de Södras inspektor Johan Samuelsson (i mitten). Rickard siktar på att bli den femte generationen skogsbrukare och Södramedlem på gården i Lönningehult. Södra Årsöversikt 213 5

8 Detta är Södra Koncernekonomi i sammandrag Under året började världsekonomin förbättras efter ett ekonomiskt svagare 212. Återhämtningen gick sakta och med olika hastighet i olika länder och regioner. Det allmänna konjunkturläget återspeglades i marknaden för både pappersmassa och sågade trävaror, där priserna i båda fallen var något högre än föregående år. Resultat Koncernens nettoomsättning minskade till MSEK (16 87). Rörelseresultatet förbättrades till 417 MSEK ( 929). Under året togs beslut om avveckling av sulfatmassabruket Södra Cell Tofte. I rörelseresultatet ingår omstruktureringskostnader gällande denna avveckling med 817 MSEK, vilket innebär att det operativa rörelseresultatet ökade till 4 MSEK ( 929). I rörelseresultatet ingår även resultateffekter från valutaderivat med 16 MSEK (23) och från försäljning av elcertifi kat med 72 MSEK (299). Södra Cell redovisade den största förändringen och det operativa rörelseresultatet ökade till 719 MSEK ( 283), främst på grund av lägre kostnader. Ökade volymer, förbättrat sågutbyte samt lägre kostnader bidrog till att Södra Timber redovisade ett förbättrat rörelseresultat, 217 MSEK ( 469). Även Södra Skogs rörelseresultat förbättrades, till 42 MSEK ( 2). Södra Interiör redovisade ett försämrat rörelseresultat, 73 MSEK (2). Försämringen förklaras till stor del av betydande engångskostnader för omstruktureringar av verksamheten. Avkastningen på sysselsatt kapital var negativ. Den senaste femårsperioden har avkastningen i genomsnitt varit 5 procent. Finansiell ställning Soliditeten var vid årets slut 59 procent (61) och balansomslutningen MSEK (16 874). Eget kapital minskade till MSEK (1 242), av vilket inbetalt och emitterat insatskapital utgör 2 82 MSEK (2 661). Södras upplåning vid årsskiftet bestod främst av inlåning från medlemmarna. Kassafl ödet var 371 MSEK ( 59). Investeringarna uppgick till 952 MSEK och hade inom samtliga affärsområden tyngdpunkt på produktivitet och miljö. Styrelsens förslag till vinstdisposition, se nedan. Föreningsstämman 214 hålls i Kalmar den maj. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till föreningsstämmans förfogande stående vinstmedel SEK disponeras på följande sätt: Till medlemmarna utdelas 4 procent på insatskapitalet, utgörande Till medlemmarna utdelas 5 procent på virkesleveranserna, utgörande Utdelningen beräknas på medlemmarnas virkesleveranser 1 januari 213 till 31 december 213 och beräknas på samtliga sortiment, exklusive skog som sålts på rot På förlagsinsatser, serie D, utdelas 5,7 procent Till reservfonden avsätts I ny räkning balanseras SEK SEK 7 41 SEK SEK SEK SEK Föreslagna avsättningar till bundet eget kapital utgjorde SEK 6 Södra Årsöversikt 213

9 Detta är Södra Södra i siffror Nyckeltal Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Avkastning på sysselsatt kapital, % neg neg Soliditet, % Antal anställda Ansluten medlemsareal, 1 ha Virkesvolym, milj m 3 fub 15, 15,6 17, 16,6 16,6 Södra tillämpar från 29 IFRS, International Financial Reporting Standards. Resultat för koncernen MSEK Nettoomsättning Operativt resultat före avskrivningar Avskrivningar/nedskrivningar 1) Operativt rörelseresultat Omstruktureringskostnad 2) 817 Rörelseresultat Finansnetto 33 1 Resultat före skatt ) Exklusive omstruktureringskostnad 2) Avser kostnader för nedläggning av Södra Cell Tofte Finansiell ställning för koncernen MSEK Tillgångar Anläggningstillgångar Varulager Rörelsefordringar Likvida medel, kortfristiga placeringar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Kassaflöden för koncernen MSEK Medel från årets verksamhet Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassafl öde från investeringsverksamheten Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten Årets kassaflöde Avkastning på sysselsatt kapital % Mål 1 % Avkastningen på sysselsatt kapital under de senaste fem åren har i genomsnitt varit 5 procent. Soliditet % Mål 5 % Soliditeten var 59 procent vid årets utgång. EUR/SEK 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Valutakurser EUR/SEK USD/SEK Källa: ECB USD/SEK 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Den svenska kronan var relativt stabil mot både EUR och USD, men försvagades mot EUR under fjärde kvartalet. Finansiell rapportering Från och med 214 rapporterar Södra per tertial. Delårsrapport för januari april lämnas i maj 214 Delårsrapport för maj augusti lämnas i september 214 Beställning av årsredovisning med hållbarhetsredovisning Årsredovisningen med noter och hållbarhetsredovisning finns på svenska och engelska. Den kan laddas ner på Beställ ett tryckt exemplar genom att mejla Södra Årsöversikt 213 7

10 Detta är Södra Södras affärsområden Nettoomsättning och resultat per verksamhet Nettoomsättning Rörelseresultat MSEK Södra Skog Södra Cell Södra Timber Södra Interiör Övrigt/elimineringar Koncernen Andelar av koncernen 213 Nettoomsättning Anställda Södra Skog 19 % Södra Cell 53 % Södra Timber 21 % Södra Interiör 7 % Totalt MSEK exklusive internleveranser Södra Skog 15 % Södra Cell 38 % Södra Timber 22 % Södra Interiör 15 % Övriga 1 % Totalt anställda Södra Skog Virket från medlemmarna motsvarade cirka tio procent av årets totala avverkning i Sverige. Massaved och timmer levereras till största delen inom koncernen, medan biobränslen levereras externt främst till värmeverk. Dessutom utförs olika former av skoglig service åt medlemmarna. Läs mer på sidan 28. Anskaffning av virkesråvara Totalt, milj m 3 fub 15, 15,6 Från medlemmar, totalt 8,1 8,2 som leveransvirke 1,2 1,5 som avverkningsuppdrag 6,9 6,7 Import till Sverige och Norge 1,2 1,2 Övrigt (inklusive sågverksfl is) 5,7 6,2 Skoglig service Avverkning, milj m 3 fub 7,1 6,8 Markberedning, ha Röjning, ha Skogsbruksplaner, 1 ha Plantförsäljning, milj st MSEK Resultat och lönsamhet Avkastning på operativt kapital Rörelseresultat % Försäljning per kundgrupp Södra Cell 4 % Södra Timber 25 % Medlemmar (skoglig service) 16 % Externa massabruk, spånskivefabriker 8 % Externa sågverk 4 % Värmeverk 7 % Virkesleveranser Milj m 3 fub Virkesleveranserna minskade till följd av bland annat lägre leveranser till Norge. Försäljningen är beräknad på omsättning. 8 Södra Årsöversikt 213

11 Detta är Södra Södra i siffror Södra Cell Södra Cell är en av världens största producenter av barrsulfatmassa för avsalumarknaden. Massa tillverkas vid tre fabriker i Sverige. Produkterna är olika kvaliteter av blekt barr- och lövsulfatmassa, som säljs till pappersbruk som tillverkar fi npapper, magasinspapper, mjukpapper och specialmassa samt textilmassa som används vid tillverkning av viskos för textilindustrin. Läs mer på sidan 29. MSEK % Resultat och lönsamhet Avkastning på operativt kapital Rörelseresultat Produktion massa 1 ton Vid de svenska bruken slogs en rad produktionsrekord, vilket medförde att årets produktion var i stort sett oförändrad, trots nedläggningen av Södra Cell Tofte i Norge. Användningsområden för Södras massor Mjukpapper 38 % Specialprodukter 28 % Finpapper 13 % Magasinspapper 14 % Textilier 7 % Massaleveranserna till produktsegmentet mjukpapper ökar successivt medan tryckpapper minskar. Textilier är ett nytt område sedan 212. Produktion 1 ton Mörrum varav barrsulfat lövsulfat 21 textilmassa Värö barrsulfat Mönsterås varav barrsulfat lövsulfat Tofte varav barrsulfat lövsulfat Folla CTMP 55 Totalt Produktionen av CTMP-massa upphörde 212. Tillverkningen vid Södra Cell Tofte upphörde i augusti 213. Södra Timber Södra Timber producerar trävaror vid anläggningar i södra Sverige och Norge. I sågverksrörelsen ingår nio barrsågverk och två lövsågverk. Produkterna är sågade, hyvlade och impregnerade trävaror för konstruktion och annan byggverksamhet. Kunderna är främst bygghandel, husindustrin, emballageindustrin och träförädlingsindustrin. Läs mer på sidan 3. Resultat och lönsamhet MSEK % Avkastning på operativt kapital Rörelseresultat 1 Produktion sågade trävaror 1 m Trävaruproduktionen ökade till följd av att leveranserna till både svenska och europeiska marknaden förbättrades i slutet av året. Södra Interiör Södra Interiör är en av Skandinaviens ledande tillverkare av träbaserade interiörprodukter med fabriker i Sverige, Norge, Danmark och Litauen. Huvudprodukterna är list, panel, massivgolv, parkettgolv, limfogskivor och stolpar. Kunderna är främst bygghandeln, byggföretag och hustillverkare. Läs mer på sidan 31. Resultat och lönsamhet MSEK % Avkastning på operativt kapital Rörelseresultat Försäljning per marknad Sverige 37 % Norge 41 % Danmark 1 % Övriga 12 % Försäljning avser omsättning. Södra Årsöversikt 213 9

12 Detta är Södra Från skog till färdig produkt Skogen är grunden i Södras verksamhet. En del av skogsråvaran säljs externt men större delen används i den egna industrin för vidare förädling till massa, konstruktionsträ och träbaserade interiörprodukter. Skogen Södra Skog försörjer koncernens industrier med skogsråvara. Under 213 motsvarade virket från medlemmarna 1 procent av den totala avverkningen i Sverige. Nyplantering: 29 miljoner plantor Avverkning i Södra Skogs regi: 7,1 miljoner m 3 fub Leveransvirke från medlemmarna: 1,2 miljoner m 3 fub Nettoomsättning: 9 97 MSEK Antal anställda: 544 Råvara anskaffning och försäljning Råvaruanskaffning Försäljning till egen industri för förädling Milj m 3 fub Extern försäljning Milj m 3 fub 8,1 3,3 Från medlemmar 54 % 1,3,7 1,8 Från övriga leverantörer 46 % Totalt anskaffades 15, miljoner m 3 fub Massaved Timmer I massavedsvolymen ingår direktleveranser av sågverksflis i Mönsterås och Värö. Massaved Timmer Biobränsle Medlemmarna levererar virke som förädlas i Södras egen industri och säljs till kunder över hela världen. Genomsnittsgården 66 hektar Som jämförelse har verksamheten i Södras affärsområden omräknats till en genomsnittsgård. Jobbet i skogen Nyplantering: 88 plantor Virkesleveranser: massaved 1 m 3 fub, timmer 1 m 3 fub, biobränsle 25 m 3 fub 1 Södra Årsöversikt 213

13 Detta är Södra Från skog till färdig produkt Förädling Försäljning av förädlad skogsråvara Södra Cell Södra Cell är en av världens ledande producenter av blekt sulfatmassa som tillverkas vid tre bruk i Sverige. Antal anställda: Huvudmarknad: Västeuropa Massa 1,8 miljoner ton Rörelseresultat 98 MSEK Försäljningsvärde MSEK Södra Timber Södra Timber producerar konstruktionsträ vid sågverk i södra Sverige och Norge. Sågverksrörelsen är en av Sveriges största. Antal anställda: 831 Huvudmarknader: Sverige, Storbritannien och Nederländerna Sågade trävaror 1,6 miljoner m 3 Rörelseresultat 217 MSEK Södra Cell Södra Timber Södra Interiör Södra Interiör Södra Interiör är en av Skandinaviens ledande tillverkare av träbaserade interiörprodukter, med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Litauen. Antal anställda: 573 Huvudmarknad: Skandinavien Träbaserade interiörprodukter MSEK Rörelseresultat 73 MSEK Medlemmarna får del av vinsten från den egna industrin genom vinstdelning, som baseras på varje medlems insatskapital och virkesleveranser under året. Andel av förädlade volymer 5 ton massa 45 m 3 trävaror Andel av försäljningsvärdet 373 SEK Södra Årsöversikt

14 Detta driver Södra STRATEGIER OCH MÅL Fokus på tillväxt i sammanhållen koncern Föreningsstyrelsen beslutade i december om en ny koncernstrategi som beskriver den gemensamma vägen för att möta nya utmaningar och ta tillvara framtida möjligheter. Södra har alltid drivits av visioner. Med uppdraget att skapa avsättning för och vidareförädling av medlemmarnas virke har Södra utvecklats till en internationell skogskoncern med kundernas, medarbetarnas och ägarnas bästa för ögonen. I början av 2-talet växte Södra snabbt och lönsamheten var god. De senaste åren har lönsamheten sjunkit och tillväxten uteblivit, bland annat till följd av omstruktureringar inom branschen, förändringar i omvärlden och att Södra inte haft fokus på lönsam tillväxt. Arbetet med den nya koncernstrategin inleddes under våren och pågick fram till december. Utgångspunkten har varit att optimera värdeskapandet inom koncernen och utifrån detta beskriva varje affärsområdes roll och bidrag. Arbetet på koncernnivå har bedrivits i en arbetsgrupp med representanter för koncernens olika delar. När den övergripande inriktningen för koncernen var fastlagd utarbetades strategier för respektive affärsområde. Koncernstrategin för är en tydlig plan för att utveckla Södra in i framtiden med fokus på att optimera helheten. En tydligt sammanhållen koncern ett Södra. Ökad effektivitet och bättre utnyttjande av gemensamma resurser skapar värde för både ägare och kunder. I samband med att en ny koncernstrategi beslutades togs även beslut om förändrad ägarstyrning som innebär att föreningsstyrelsen övertar beslutanderätten i alla väsentliga ärenden inom dotterföretagen. Föreningsstyrelsen får på så sätt ett tydligt ansvar och mandat. Södra ska växa minst i nivå med marknaden och tillsammans med sina kunder. Det kan innebära stora investeringar för att bygga ut kapaciteten men också ökad produktion i befi ntlig struktur. God långsiktig avkastning är en förutsättning för investeringarna. Samtliga affärsområden kommer att få möjlighet att investera mot bakgrund av förutsättningar och läge i respektive bransch. Under strategiperioden planeras omfattande investeringar vid massabruken och såväl produktion som omsättning kommer att öka. För sågverksrörelsen handlar tillväxten främst om att ta vara på de möjligheter som tidigare investeringar ger. Samma sak gäller för interiörträ och Trivselhus. Den ökade produktionen innebär en ökad efterfrågan på virke och Södra kommer successivt att öka virkesanskaffningen. Expansion på andra marknader ska säkerställa tillväxt. Efterfrågan på Södras produkter bedöms öka med 3 5 procent per år. Huvudmarknaderna kommer också fortsatt att fi nnas i Europa, men tillväxten sker på de snabbt växande asiatiska marknaderna. För att säkerställa tillväxt ska Södra bli ett mer globalt företag. Södra ska arbeta smart och med ständiga förbättringar. Företaget påverkas av konjunkturer och valutakurser, främst kronans värde gentemot US-dollarn. För att klara den relativa konkurrenskraften måste effektiviteten årligen förbättras med 2 3 procent. Företaget ska se över processer och arbetssätt i alla led och delar av koncernen, bland annat för att fullt ut dra nytta av de stora Strategisk förflyttning Låg tillväxt Renodlad massaproducent* Befintlig produktionsbas Europeiskt marknadsfokus Traditionella produkter *Förflyttningen är en effekt av att merparten av nya investeringar planeras ske i massaverksamheten. Betydligt högre tillväxt än i dag Diversifierad skogskoncern Utvidgad produktionsbas Globalt marknadsfokus Special/nisch- och nya produkter Södra idag Södra 22 Finansiella mål Avkastning på sysselsatt kapital Målet för avkastning på sysselsatt kapital är 1 procent. Soliditet Soliditeten ska uppgå till minst 5 procent. Vinstdelning Vinstdelningen ska uppgå till minst 4 procent av resultatet före skatt, mätt över en konjunkturcykel. 12 Södra Årsöversikt 213

15 Detta driver Södra Strategier och mål investeringar som redan genomförts. Arbetet med ständiga förbättringar fortsätter med insikten att förändring är utvecklande både för Södra och omvärlden. God lönsamhet skapar trygghet och framtidstro för medarbetare, ägare och kunder. Värdeskapandet för kunderna ska öka. Affärsmodellen ska utvecklas för att i högre grad beakta omvärldens och kundernas krav. Det handlar bland annat om att snabbare gå från idé till ny produkt och ge kunderna tillgång till både bra produkter och hög kompetens. Långsiktig tillväxt och lönsamhet skapas i relationen till kunderna. Servicen och tjänsteutbudet till skogsägarna ska utvecklas. Den ökande produktionen bidrar till att stärka avsättningsmöjligheterna för medlemmarnas virke. Dessutom ska den skogliga verksamheten fortsätta utvecklas för att bidra till att stärka lönsamheten i medlemmarnas skogsbruk. Bland annat ska rådgivningen till medlemmarna gå från en åtgärdsinriktad eller beståndsvis rådgivning till helhetsrådgivning utifrån skogsgårdens lönsamhet och värden. Ambitionen är också att öka tydligheten om de produkter och tjänster som erbjuds för att säkerställa att de skapar mervärde för medlemmen. Flera koncernstrategiska projekt pågår. Under arbetet med koncernstrategin har fl era koncernstrategiska projekt utkristalliserats. Förutom arbetet med en mer sammanhållen och effektiv koncern drivs ett fl ertal projekt, exempelvis om Södras varumärkesstrategi, en koncerngemensam HR-strategi, stärkt hållbarhetsarbete, innovationsstrategi och ny medlemsstrategi. Södra Årsöversikt

16 Detta driver Södra MEDLEMMAR Samverkan stärker skogsgårdarnas ekonomi 5 skogsägare i södra Sverige samverkar i Södra för att stärka skogsgårdarnas ekonomi och utveckla familjeskogsbruket. Medlemmarna och deras skogsfastigheter är grunden för allt värdeskapande i Södra. Värde skapas i fl era steg genom god skogsvård, avsättning av virke, den egna industrin och näringspolitiskt arbete. Medlemmarna kan få råd och utbildning om skogsskötsel och erbjuds tjänster från plantering till slutavverkning som skapar värden i skogen. Medlem genom insatser Södras medlemmar och ägare bidrar med riskkapital i form av insatskapital. Insatsskyldigheten är 6 kronor per hektar produktiv skogsmark och insatskapitalet betalas genom avdrag från likviden för virkesleveranser. Ingen behöver medverka med insatskapital för mer än 2 hektar, men den som vill kan betala mer. Många väljer att göra detta eftersom insatskapitalet är beräkningsunderlag för vinstdelningen. Södra disponerar insatskapitalet under medlemstiden och betalar utdelning, men pengarna tillhör medlemmen och betalas tillbaka när medlemskapet upphör. Vid årets slut uppgick det sammanlagda insatskapitalet till 2 82 MSEK, varav MSEK var inbetalt. Genom insatsemissioner har MSEK av föreningens vinstmedel överförts till medlemmarna som insatskapital. Ägare och leverantör Medlemmarna är ägare till en stor skogsindustrikoncern, leverantörer av virkesråvara, långivare till det egna företaget och kunder som köper tjänster och varor av företaget. Som ägare kan de vid medlemsmöten framföra synpunkter till sina lokala förtroendevalda, som genom förvaltningsrådet för en dialog med styrelsen. Denna form av ägarstyrning och engagemang skiljer föreningen från aktiebolag. Södras främsta uppgift är att trygga avsättningen av medlemmarnas skogsråvara till marknadsmässiga priser. Virket vidareförädlas i huvudsak i den egna industrin och produkterna säljs på en internationell marknad. Under året levererade 23 (27 ) medlemmar sammanlagt 8,1 (8,2) miljoner m 3 fub råvara i form av timmer, massaved och energisortiment till föreningen. Värdet av leveranserna uppgick till MSEK. Genomsnittet per fastighet var 522 m 3 fub till ett värde av 218 SEK. Största långivare Medlemmarna kan placera pengar i Södra och är företagets största långivare. Vid årsskiftet var inlåningen från medlemmarna MSEK (2 346), fördelat på medlemskonton MSEK (1 724), skogslån 31 MSEK (33), betalningsplaner 526 MSEK (563) och likvidkonton 9 MSEK (26). Om inte utbetalning begärs placeras utdelningen på medlemskontot som ger en ränta som står sig väl jämfört med vanligt bankkonto och ägaren förfogar fritt över pengarna. Skogslån innebär att Södra lånar pengar av medlemmen till ännu högre ränta men med sex månaders bindningstid. Köper tjänster och varor Under året köpte medlemmarna varor och tjänster av Södra för sammanlagt 1 4 MSEK (1 3), till största delen avverkningstjänster. Södra erbjuder också en rad andra tjänster som skogsvård, skogsbruksplaner och skogscertifi ering samt varor i form av plantor och redskap. Vinstdelning Medlemmarna får del av den egna industrins vinst. Styrelsens ambition är att vinstdelningen ska uppgå till minst 4 procent av resultatet mätt över en konjunkturcykel. Föreningsstämman beslutar om vinstdelningen efter varje verksamhetsår. Vinstdelningen baseras på både medlemmens insatskapital och virkesleveranserna under året. Genom insatsemission kan kollektivt ägt fritt kapital föras över till medlemmarnas individuella insatskonton. Detta ökar beräkningsgrunden för kommande vinstdelningar. Föreningsstämma Föreningsstämman hölls i Skövde den 15 maj och beslutade om en vinstdelning på sammanlagt 32 MSEK. Stämman behandlade också 16 motioner i vitt skilda ämnen, exempelvis Södras näringspolitiska arbete och formerna för vinstdelning. Ett par motioner resulterade i beslut att ändra stadgarna så att styrelsens ordförande i fortsättningen väljs av stämman. Ola Hildingsson valdes till ny ledamot i föreningsstyrelsen. 14 Södra Årsöversikt 213

17 Detta driver Södra Medlemmar Årets stipendium ur Gösta Edströms Hedersfond på 75 kronor tilldelades Marie Carlsson och Adam Gustafsson, studenter vid Carl Malmsten i Stockholm. Priset till hedersordföranden Lars-Eric Åströms ära på 3 kronor togs emot av Kristina Lindelöf, Vimmerby skogsbruksområde. Hon har på sin gård, förutom skogsproduktion, lyft fram skogens sociala värden och genom samverkan med grannar skapat en levande miljö och ett utbud av aktiviteter som främjar bygden. Näringspolitik Skogs- och markägare påverkas av många regler och förordningar. Södra tar tillvara medlemmarnas intressen och rättigheter genom att bevaka näringspolitiska frågor och aktivt skapa opinion. Utgångspunkten för insatserna är att värna de enskilda skogsägarnas rätt att bruka sin skog. Årets näringspolitiska insatser omfattade bland annat: Opinionsbildning i samband med miljömålsberedningens arbete, bland annat genom yttrandet över beredningens betänkande. Deltagande i Skogsstyrelsens Dialogprojekt med representanter i de fl esta arbetsgrupperna. Frågor om skog och vilt med utbildningsinsatser, framtagande av ny viltpolicy och uppföljning av den nya älgförvaltningens genomförande. Utbildning av ledare för studiecirkeln och kampanjen Skogens vatten. Två demonstrationsslingor invigdes. Södras markskoningsgaranti passar väl in i kampanjen. Södras eget arbete med näringspolitiska frågor sker i nära samarbete med övriga skogsägarföreningar och LRF. Medlemsaktiviteter Bland viktigare medlemsaktiviteter under året kan nämnas: Olika åtgärder till följd av stormarna Simone och Sven som i Södras område fällde cirka 1,5 miljoner skogskubikmeter på medlemmarnas marker. Konsekvenserna var störst i Halland, norra Skåne, södra Kronoberg och Blekinge. Ökad säkerhet för självverksamma skogsägare genom utbildning i Säker skog. Kurser och studiecirklar genomfördes för motorsåg och röjsåg. I Södras medlemsområde har i dag över 21 skogsägare körkort för motorsåg eller röjsåg. Elmia Wood 213, dit skogsbruks- och verksamhetsområden ordnade bussresor. Södra fi rade 75-årsjubileum i en monter som bjöd besökarna på historia, spännande framtid och ny kunskap. Skogsbruksområdenas årsmöten som samlade nära 5 deltagare. Vid de 36 mötena behandlades den lokala verksamheten och koncernbokslutet. Som vanligt ställdes många frågor i olika ämnen direkt till styrelse och ledning. Ägarmötena i slutet av 212 och början av 213 där drygt 3 medlemmar sade sin mening om medlemskapet i Södra och vinstdelningsmodellen. Medlemmarnas åsikter är viktiga för styrelsen när beslut fattas i olika frågor. Skogsdagar och skogskvällar som tagit upp olika teman om skogsskötsel, som gallring, röjning, markskoningsgarantin och virkespriserna. Studieresor, alltid lika populära, till olika mål. Handel med insatskapital Handeln med emitterat insatskapital sker på en extern handelsplats, SEB Aktiehandel Syd, med avslut under en dag varje månad. Under året omsattes 1,5 (19,1) MSEK. Kursen på det emitterade insatskapitalet var 1 vid samtliga tillfällen. Vid två tillfällen fanns också möjlighet att handla med inbetalt insatskapital. MSEK Eget kapital Övrigt eget kapital Emitterat insatskapital Inbetalt insatskapital Totalt eget kapital uppgick till 9,5 miljarder kronor, varav 2,8 miljarder avsåg inbetalt och emitterat insatskapital. Södras upplåning MSEK Lån från medlemmar Lån från övriga Upplåningen består huvudsakligen av lån från medlemmarna. Vinstdelning och insatsemissioner MSEK Utdelning på insatskapital Utdelning på virkesleveranser Insatsemission 213: Föreslagen utdelning Södra Årsöversikt

18 Detta driver Södra Medlemmar Lönsamheten på skogsgården Diagrammet visar lönsamheten på Södras typgård, som är en skogsgård med 1 hektar produktiv skogsmark. På gården avverkas normalt efter skogsbruksplan och allt virke levereras till Södra på uppdragsbasis. Skogsnettot beräknas på en genomsnittlig virkesintäkt för årets medlemsleveranser. Från intäkten dras kostnader för avverkning och skogsvård samt övriga kostnader, till exempel vägunderhåll och försäkringar. Södras vinstdelning ingår inte i skogsnettot. Typgården är en fi ktiv fastighet och resultatet kan inte med automatik översättas till en verklig fastighet då förutsättningarna varierar med areal, bonitet och virkesförråd. Skogsnettot ökade, bland annat tack vare högre priser på timmer. Under året avverkades 55 m 3 sk på fastigheten, varav 34 procent som gallring. Avverkningskostnaderna är Södras genomsnittliga kostnader i ett av Region Östs verksamhetsområden. Skogsnettot uppgår till 1 27 kronor per hektar (1 144). Till detta ska läggas en utdelning på virkesleveranserna med 11 kronor per hektar (64) och utdelning på det totala insatskapitalet med 47 kronor per hektar (34). För att beräkna typgårdens insatskapital används det genomsnittliga totala insatskapitalet i Södra per medlemshektar. Lönsamheten för typgården uppgår till kronor per hektar för 213 vilket kan jämföras med lönsamheten 212 på kronor per hektar. Fler uppgifter om typgårdens lönsamhet fi nns att läsa på Skogsägarnätet: Typgårdens lönsamhet SEK/hektar Skogsnetto Vinstdelning Vinstdelning avser utdelning på insatskapital och virkesleveranser. 16 Södra Årsöversikt 213

19 Detta driver Södra Medlemmar Ömsesidigt förtroende och beroende mellan generationerna på släktgården Familjen Hansson/ Svensson har ägt släktgården i Lönningehult och varit medlemmar i Södra i fyra generationer. En femte generation gör sig beredd att ta över. Lennart Hansson är tredje generationen på gården i Lönningehult, hans dotter Gunilla Svensson den fjärde och dottersonen Rickard Svensson förbereder sig att bli den femte. Medlemskap i Södra är en självklarhet. Axel Karlsson gick med i Sydöstra Sveriges Skogsägareföreningars Förbund, nuvarande Södra, redan De följande generationerna på gården i Lönningehult har valt att fortsätta som medlemmar i Södra. Axel blev medlem för att inte vara i händerna på sågverksägarna. I dag handlar det om tryggheten att kunna få hjälp och stöd och att få en del av vinsten, säger nuvarande ägaren Gunilla Svensson. Lågt virkesvärde Axel Karlsson köpte den vackra gården i Lönningehult utanför Horn i Östergötland redan Hans son tog över gården Virket från skogen användes mest till bränsleved och sågade trävaror och värdet var lågt, säger Lennart Hansson, som tog över 1968 som tredje generationen på Lönningehult. Sågverkens njugghet fi ck Lennarts farfar och far att gå med i Södra, som under 194- talet snabbt ökade antalet medlemmar från 4 till 18. De var helt i händerna på sågverksägarna. Södra var en frisk fl äkt, propagerade för självverksamhet, tog emot alla sortiment och införde en rättvis och bra mätning, säger Lennart som var 2 år när han blev kontaktman åt Södra. Efterfrågan på virket varierade. Det ville Södras vd Gösta Edström råda bot på och såg till att föreningen skaffade egna sågverk och massabruk, vilket bäddade för att medlemmarna skulle kunna få del av förädlingsvinsten. Lönningehult har 12 hektar produktiv skogsmark och skogen har alltid varit Lennarts största intresse. Som självverksam har han varje år avverkat både timmer och massaved. Naturvården har alltid varit viktig och fas tigheten är med i Natura 2. Skogen är ett komplicerat biologiskt system där alla arter är beroende av varandra. Som skogsägare ska vi visa respekt för naturen och historien, säger Lennart, som 26 lämnade över gården till dottern Gunilla Svensson. Jobbar tillsammans Det är ett stort ansvar att förvalta gården som min far skött på ett fantastiskt sätt. Han har dokumenterat allt och i princip gjort en manual om hur han vill att skogen ska skötas. Min far, min son Rickard och jag bestämmer tillsammans vad som ska göras på gården. Nästan varje fredag och lördag jobbar 22-årige Rickard i skogen tillsammans med sin morfar. Han är säker på att han vill bli femte generationen på gården och planerar redan att flytta till ett hus nära morfar Lennart. Skogen är framtiden och jag delar morfars uppfattning om en sund balans mellan virkesproduktion och miljö. Och jag kommer att vara medlem i Södra, säger Rickard. Södra Årsöversikt

20 Detta driver Södra Medlemmar Tänk igenom allt och låt generationsskiftet få ta tid Sven Olsson på Fårsön i östgötska Ringarum har funderat på generationsskiftet de senaste fem åren. Det har varit många frågor att lösa under den tiden. Nu är skiftet till barnen Henrik, Fredrik och Martin snart klart, bara formaliteter återstår. Tillsammans med sönerna Henrik, Fredrik och Martin klarade Sven Olsson ut generationsskiftet så att de tre gårdarna stannar inom familjen. Nu kommer vi att tillbringa mer tid här i Ringarum för att sköta skogen, säger sönerna. I bildens bakgrund syns husen på en av fastigheterna. I sitt arbete som advokat har Sven Olsson ägnat mycket tid åt fastighetsjuridik och då ofta frågor om generationsskifte av jord och skog. Man kan tycka att ett generationsskifte skulle vara enkelt att genomföra för mig. Men det är oerhört svårt att förena rättvisa, möjligheter till framtida fortbestånd och att dela upp arealen i tre likvärdiga delar, säger han. Stanna i släkten Han har diskuterat med barnen och deras familjer vad de ville. Beskedet var glasklart från de tre sönerna: Vi vill att gårdarna behålls i släkten. Då gjorde Sven Olsson ett första generationsskifte och gav barnen en fastighet på 125 hektar. Det var lika delar jord och skog, inga hus och en snäll arrendator. Jag sade till dem: här har ni en gård, sköt den! Efter fem år kan han konstatera att testet har gått alldeles utmärkt. Två av barnen har köpt till en gård på 9 hektar, även den med hälften jord och hälften skog. Jag har fått ett positivt svar både när det gäller samarbetsförmågan och intresset. Under tiden har vi också haft bra samtal om framtiden. Det har bland annat utmynnat i att de kommit fram till att generationsskiftet ska göras så att var och en har sitt ägande. Annars fi nns risk att vi skapar problem i nästa generation. Var och en har sin livssituation men det hindrar dem ju inte att förvalta gårdarna tillsammans om de vill, säger Sven Olsson. Henrik, 43, bor i Göteborg, Fredrik, 39, i Stockholm och Martin, 36, i Kumla. Alla växte upp i Örebro men tillbringade en stor del av somrarna och loven på Fårsön. Henrik var tidigt med ute i skogen men för alla har intresset och kunskapen växt med ökat ansvar och ägande. Vi har en bra dialog med vår inspektor, Erik Alne på Södra, och lär oss hela tiden. Det händer alltid något i skogen och det är roligt att se effekterna av det man gör, tycker bröderna som tillbringar så mycket tid som möjligt på gården vid sjön Strolången. Börja i tid Nya skogsbruksplaner har tagits fram för att ge en bättre bild av hur fastigheterna kan delas både värdemässigt och praktiskt. Nu är skiftet nära. Jag ville ha generationsskiftet klart när jag fyller 7. Det ser jag ut att klara tack vare att jag började i tid och att samtalen med barnen har varit bra, säger Sven Olsson. När Henrik, Fredrik och Martin tar över kommer de att fortsätta att förvalta fastigheterna tillsammans. De är inställda på att använda Södras förvaltningsavtal och att kunna fortsätta diskutera skogsskötsel med sin inspektor Erik Alne. 18 Södra Årsöversikt 213

21 Detta driver Södra Medlemmar Södra ett viktigt bollplank i skogsfrågor för Jenny och Nina Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter 377 hektar skog på föräldragården på Vikbolandet. Deras pappa Ulf Andersson gick i vintras bort efter långvarig sjukdom. Han hade börjat prata med familjen om generationsskifte och sin vision för gården. Skogen har alltid varit viktig för systrarna Nina Andersson och Jenny Kärner. De har gått flera kurser för skogsägare och Södra är ett viktigt bollplank i skötseln av skogen på föräldragården. Vackra Vikbolandet, mellan Bråviken och Slätbaken, bjuder på en blandning av åkermarker, bergig terräng och skog. Gården består av tre fastigheter: Arvidslund, Djupvik och Lunnebo. Åkermarken sköts av grannar med skötselavtal och arrende. I skogsbruksplanen uppskattas den årliga tillväxten till 2 1 m 3 sk (skogskubikmeter) per år och medelboniteten är 5,9 m 3 sk per hektar. Tallen dominerar och växer på 6 procent av markerna, gran på 2 procent. Resten är löv med ett litet inslag av ek, berättar Jenny. Måndagar i skogen Jenny arbetar som skogs- och lantbruksansvarig på bank. För fyra år sedan fick hon tvillingpojkar och när hon skulle börja jobba igen valde hon att vara ledig på måndagar. Pappa blev allt sämre av sin cancersjukdom och vi upplevde att han blev stressad när han inte längre orkade lika mycket. För drygt ett år sedan fick jag idén att lämna barnen på förskolan och jobba på gården på måndagarna för att underlätta för pappa. Nina ställde frågan på sitt jobb och fick samma möjlighet med lediga måndagar, berättar Jenny. Måndagarna tillbringar de oftast i skogen med motorsågen. Motorsågskörkort tog de på en kurs med pappa Ulf som kursledare. Det roligaste med måndagarna är att de gör allt jobbet tillsammans, planerar och pratar om framtiden för gården. Farmor och farfar i Arvidslund håller med lunchen. Vi äter alltid hederlig husmanskost och pratar om det vi gör. De uppskattar att få vara delaktiga. På måndagskvällarna har vi ofta avstämningsmöte med mamma när hon kommer hem från jobbet. Då ser vi tillsammans över vad som ska göras härnäst. Planerar med inspektorn Arbetet i skogen planeras i samråd med Björn Ericson, deras inspektor på Södra. I dag är vi mest kostnadseffektiva om vi tar hand om förröjning inför gallring eller hyggesrensning inför slutavverkning, säger Nina som är byggnadsingenjör och konsult i byggbranschen. Södra är ett viktigt bollplank för systrarna som vuxit upp med skogsägareföreningen där deras pappa var mycket engagerad. Bland annat var han förtroendevald i Norrköpings skogsbruksområde och vice ordförande i många år. Både Jenny och Nina har gått flera kurser för skogsägare. Nu väntar vi på att få gå kursen om skogsbruksplanens användning. Självklart har vi Södras app Skogsägare med skogsbruksplanen och använder den frekvent när vi rör oss i skogen. Den är mycket användbar, tycker både Jenny och Nina. Steg för steg När deras pappa tecknade förvaltningsavtal med Södra var döttrarna med för att fråga och lära, precis som de gjort sedan de som barn utforskade markerna på hästryggen. Vi följde ofta med pappa ut i skogen och är båda ganska vetgiriga, frågade pappa om allt och han förklarade och berättade tålmodigt. Sedan dess har intresset för skogen vuxit fram steg för steg. De senaste tio åren har syskonen fortsatt att suga i sig allt om till exempel skogsbruksplan, entreprenörer, viltskador och olika delar av skogsskötseln. På måndagarna hinner de också tänka på framtiden för gården. I dag äger mamma gården. Pappa ville att vi skulle sköta den på vårt eget sätt, vilket är skönt att ha med sig i den fortsatta driften. Motorsågsmåndagarna har lärt oss att vi fungerar som affärspartner och vi funderar på att samäga, men skyndar långsamt med beslutet. Södra Årsöversikt

22 Detta driver Södra OMVÄRLD OCH MARKNAD Lågkonjunktur och rekordlågt byggande Lågkonjunkturen behöll greppet om västvärlden. Priserna på barrmassa vände uppåt medan trävaror och träbaserade interiör produkter påverkades starkt av låg byggverksamhet. Fastighetspriserna fortsatte ner Priserna på skogsfastigheter sjönk i genomsnitt med sju procent. Mest eftertraktade är fastigheter med enbart skogsmark som ofta säljs till skogsägare som vill utöka sitt skogsinnehav. Betalningen är hög för toppobjekten. I Norrland sjönk genomsnittspriset med tolv procent, i mellersta Sverige med fem procent och i Götaland med fem procent jämfört med föregående år. Virket hittar nya vägar Virkesmarknaden påverkades av konjunkturen, med svag tillväxt framför allt i Europa men även i USA. I södra Sverige påverkas utvecklingen mest av vad som händer i Mellansverige, Norge och Östersjöregionen. Avsättningen var god för både timmer och massaved. Genom stora neddragningar av produktionskapacitet hos papperstillverkare i Sverige och Norge har industrikapacitet för ungefär fyra miljoner kubikmeter barrmassaved försvunnit. Det har frigjort massavedsvolymer och påverkat utfl ödet av ved från södra Sverige. Efterfrågan i Götaland på massaved och timmer bedöms bli fortsatt hög. Dagens prisnivå anses stabil med hänsyn till det ekono- miska läget, sågverkens situation och den starka svenska kronan. Stark svensk krona Värdet på den svenska kronan har stärkts mot både euron och US-dollarn sedan fi nanskrisen som en följd av en god svensk ekonomi, starka statsfi nanser och positiv realränta. En stor del av Södras försäljning sker på export. Den starka svenska kronan har då en negativ inverkan på resultat och lönsamhet. God balans på massamarknaden Marknaden för barrmassa var välbalanserad och fl era prishöjningar genomfördes. Europa är fortfarande prisledande men Asien är största marknaden. Världsmarknaden för avsalumassa växer och kunderna är både små och stora tillverkare av mjukpapper, fi npapper, magasinspapper och specialprodukter. En fjärdedel av marknaden för grafi skt papper har försvunnit de senaste fem åren och medfört stängning av fl era pappersbruk och pappersmaskiner. Massatillverkarna letar nya användningsområden och Södra Cell Mörrum har ställt om delar av produktionen till textilmassa som levereras till viskosfi berindustrin. Under året fanns ett överutbud av textilmassa och priserna var pressade. Stabilt år för sågade trävaror Sågverksbranschen var stabil utan stora fl uktuationer. Produktionen minskade i Europa men bedöms ha varit oförändrad i Sverige. Råvarupriserna var på fortsatt hög nivå vilket påverkade sågverkens marginaler. Efterfrågan i Europa var svag. Ett ökat byggande är en förutsättning för att konsumtionen ska växa i Sverige. Om husbyggandet tar fart i USA behövs stora volymer från Europa. Byggande på rekordlåg nivå Den låga byggtakten har gjort situationen besvärlig för bygghandeln, hustillverkare och byggföretag. Takten i det svenska byggandet var på rekordlåg nivå. Efterfrågan på träbaserade interiörprodukter drivs av byggande och renoveringar. Marknadsläget medförde lägre priser och fortsatt låga försäljningsvolymer för samtliga produkter. Real prisutveckling på skogsfastigheter SEK per m 3 sk Södra Mellersta Norra Hela Sverige Södras medlemsområde motsvaras i huvudsak av område Södra med undantag av Gotland. Dalsland och Bohuslän som ingår i område Mellersta tillhör också Södras medlemsområde. Källa: LRF Konsult Hektar Anmälda föryngringsavverkningar i Götaland jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Trots de i ett historiskt perspektiv relativt höga timmerpriserna avvaktade skogsägarna med avverkningar under våren. En prishöjning på timmer i maj ökade viljan att avverka. Källa: Skogsstyrelsen 2 Södra Årsöversikt 213

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Detta är Södra 2014 Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Södra i korthet Södra är Sveriges största

Läs mer

Södra. årsredovisning. med hållbarhetsredovisning

Södra. årsredovisning. med hållbarhetsredovisning Södra årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll Södras verksamhet bygger på skogen som en förnybar resurs och hållbarhetsarbetet är en naturlig del av affärsmodellen. Därför har Södra valt

Läs mer

Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor

Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor 2 Att äga Södra Kapital- och utdelningsfrågor Detta är en beskrivning av kapital- och utdelningsfrågor i Södra. Broschyren är tänkt att vara en sammanställning

Läs mer

Att äga Södra. så fungerar Södramodellen. Innehåll

Att äga Södra. så fungerar Södramodellen. Innehåll Att äga Södra så fungerar Södramodellen Innehåll Vad är Södra?... 2 Södras uppdrag... 2 Historien om Södra... 2 Att äga och göra affärer med Södra... 4 Sköta skog och sälja virke... 4 Våra industrier skapar

Läs mer

Kvartal Januari-juni Mkr

Kvartal Januari-juni Mkr DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002 Kvartal Januari-juni Mkr 2-02 1-02 2002 2001 Nettoomsättning 4 027 3 938 7 965 8 213 Rörelseresultat 616 743 1 359 1 366 Resultat efter finansiella poster 572 705 1 277

Läs mer

Södra visar vägen. Företagspresentation 2016

Södra visar vägen. Företagspresentation 2016 Södra visar vägen Företagspresentation 2016 Detta är Södra Omsättning 18,3 Mdr SEK Virkesvolym Anställda 3 600 3 massabruk 9 sågverk 15,1 miljoner m 3 fub 50 000 medlemmar 2015-03-12 2 Geografiska marknader

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Januari-september Mkr

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Januari-september Mkr DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 Kvartal Januari-september Mkr 3-02 2-02 2002 2001 Nettoomsättning 3 996 4 027 11 961 12 312 Rörelseresultat 716 616 2 075 2 275 Resultat efter finansiella poster 676

Läs mer

SÖDRA 2010 ETT ÅR AV INNOVATION OCH UTVECKLING

SÖDRA 2010 ETT ÅR AV INNOVATION OCH UTVECKLING SÖDRA 2010 ETT ÅR AV INNOVATION OCH UTVECKLING Innehåll Detta är Södra Flik Södra i korthet 1 Året i korthet 2 Styrelseordföranden och koncernchefen har ordet 4 Koncernekonomi i sammandrag 6 Femårsöversikt

Läs mer

Skogsindustriella förutsättningar Tomas Elander

Skogsindustriella förutsättningar Tomas Elander www.pwc.se Skogsindustriella förutsättningar Tomas Elander Agenda 2. Skogsbruket 1. Skogsägandet 3. Sågverken 7. Hänt i branschen 4. Massaindustrin 6. Prestationer 5. Pappersbruken sid2 Skogsägandet sid3

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 7 787 (januari-juni 2003: 8 011) Mkr.

Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 7 787 (januari-juni 2003: 8 011) Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2004 Mkr 2-04 1-04 2-03 2004 2003 2003 Nettoomsättning 3 884 3 903 4 010 7 787 8 011 15 816 Rörelseresultat 456 534 609 990 1 244 2 338 Resultat efter finansiella poster 403

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 KLIPPAN är en ledande producent av specialpapper för den grafiska industrin med en total kapacitet om 200 000 ton per år. Produktionen sker vid de tre bruken i Klippan, Lessebo och Mölndal. Klippan den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 Mkr Nettoomsättning 3 865 4 010 11 876 11 961 16 081 Rörelseresultat 587 609 1 831 2 075 2 713 Resultat efter finansiella poster 532 551 1 664 1 953 2 564 Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari -september var 111,3 (112,5) Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr.

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. * Periodens resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Sida 1(5) - Resultat efter skatt blev 1,7 (0,9) mkr vilket gav ett resultat per aktie med 0,36 (0,18) kronor per aktie.

Sida 1(5) - Resultat efter skatt blev 1,7 (0,9) mkr vilket gav ett resultat per aktie med 0,36 (0,18) kronor per aktie. Sida 1(5) Tremånadersrapport 1 september, 2003 30 november, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning - Nettoomsättningen uppgick till 78,2 (85,8) mkr, rörelseresultatet blev 2,8 (1,8) mkr vilket

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

SÖDRAS DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI

SÖDRAS DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI 215 SÖDRAS DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI Delårsrapport januari-augusti 215 1 MAJ-31 AUGUSTI Nettoomsättningen ökade till 5 943 MSEK (5 591). Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) förbättrades

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1999

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1999 MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1999 Sammanfattning

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Betesskador av älg i Götaland

Betesskador av älg i Götaland Betesskador av älg i Götaland Konsekvenser för virkesproduktion och ekonomi OM SÖDRA Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Södra är

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Innehåll. Detta är Södra

Innehåll. Detta är Södra Södra 2012 Innehåll Detta är Södra Flik Södra i korthet 1 Året i korthet 2 Styrelseordföranden och koncernchefen har ordet 4 Koncernekonomi i sammandrag 6 Femårsöversikt Detta driver Södra 8 Omvärld och

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 317 (motsvarande period 1999: 1 778) Mkr. Resultatet för tredje kvartalet var 2 508 (andra kvartalet:

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Södra i korthet. Omslagsfoto: Skogsinspektor Minnie Andersson och medlemmen Ola Olsson går igenom skötselåtgärderna för det kommande året.

Södra i korthet. Omslagsfoto: Skogsinspektor Minnie Andersson och medlemmen Ola Olsson går igenom skötselåtgärderna för det kommande året. Detta är Södra 2012 Södra i korthet Södra är en ekonomisk förening med 51 000 sydsvenska skogsägare som medlemmar. Föreningens främsta uppgift är att trygga avsättningen av skogsråvara och främja lönsamheten

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Investerarmöte 2014-01-15

Investerarmöte 2014-01-15 Investerarmöte 2014-01-15 Kjell Hedman VD Björn Ordell Ekonomi- och finanschef INNEHÅLL Inledning Landshypoteks utmaningar och utveckling Resultatutveckling 2013 Läget i svenskt jord- och skogsbruk 4 JORD-

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2002-12-01--2003-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 12.636 (11.246), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 15 procent. Periodens bruttoresultat

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Vinsten per aktie uppgick till 17,2 (14,8) kr. Avkastningen på eget kapital var 9,0 (8,0) %.

Vinsten per aktie uppgick till 17,2 (14,8) kr. Avkastningen på eget kapital var 9,0 (8,0) %. BOKSLUTSRAPPORT FÖR 2006 Mnkr Nettoomsättning 4 830 4 521 4 235 18 592 16 319 Rörelseresultat 590 610 570 2 303 1 967 Resultat efter skatt 369 382 397 1 459 1 256 Vinst per aktie, kr 4,4 4,5 4,7 17,2 14,8

Läs mer

Räcker Skogen? Per Olsson

Räcker Skogen? Per Olsson Räcker Skogen? Per Olsson Affärsområden Råvaruinriktade Produktinriktade Produktion och kapacitet Holmen Paper 8 pappersmaskiner 1 940 000 ton tryckpapper/år Iggesund Paperboard 3 kartongmaskiner 530 000

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

SE Södra 2006/07 SÖDRA 2006 / 07. 52 000 medlemmar 3 700 anställda Skog, pappersmassa, trävaror, energi. Vi växer tillsammans

SE Södra 2006/07 SÖDRA 2006 / 07. 52 000 medlemmar 3 700 anställda Skog, pappersmassa, trävaror, energi. Vi växer tillsammans SE Södra 2006/07 SÖDRA 2006 / 07 52 000 medlemmar 3 700 anställda Skog, pappersmassa, trävaror, energi Vi växer tillsammans Södra i korthet Södra är en ekonomisk förening med 52 000 sydsvenska skogsägare

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Presentation. Delårsrapport Januari-september Magnus Hall VD och koncernchef. 12 november, 2008

Presentation. Delårsrapport Januari-september Magnus Hall VD och koncernchef. 12 november, 2008 Presentation Delårsrapport Januari-september 28 Magnus Hall VD och koncernchef 12 november, 28 1 The Group Holmen Paper Newsprint & magazine paper sales Share of profit capital Iggesund Paperboard Paperboard

Läs mer

A Q G r o u p A B ( p u b l ) D e l å r s r a p p o r t j a n u a r i s e p t e m b e r 2015

A Q G r o u p A B ( p u b l ) D e l å r s r a p p o r t j a n u a r i s e p t e m b e r 2015 V ä s t e r å s 2 0 1 5-10- 2 2 A Q G r o u p A B ( p u b l ) D e l å r s r a p p o r t j a n u a r i s e p t e m b e r 2015 Tredje kvartalet, juli - september 2015, i sammandrag Nettoomsättning 655 MSEK

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Välkommen till Vårt Södra 2014

Välkommen till Vårt Södra 2014 2014 VÅRT SÖDRA Välkommen till Vårt Södra 2014 1 Detta är Södra 2 Styrelseordföranden har ordet 4 Året i korthet 6 Strategi och mål 9 Södra i samhället 10 Från planta till produkt 12 Medlem i Södra 21

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Kvartalsrapport per 31 mars 2009 för Lovisagruvan AB

Kvartalsrapport per 31 mars 2009 för Lovisagruvan AB Kvartalsrapport per 31 mars 2009 för Lovisagruvan AB Jan-mars 2009 Fakturerat malmvärde plus retroaktiv priskorrigering uppgick till 7,0 MSEK (8,1 jan-mars 2008). Rörelseresultatet efter avskrivningar

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer