Södra. årsredovisning. med hållbarhetsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Södra. årsredovisning. med hållbarhetsredovisning"

Transkript

1 Södra årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2013

2 Innehåll Södras verksamhet bygger på skogen som en förnybar resurs och hållbarhetsarbetet är en naturlig del av affärsmodellen. Därför har Södra valt att inkludera hållbarhets redovisningen i denna publikation. Årsredovisningen 2013 omfattar sidorna Resterande innehåll i publikationen Södra årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2013 har inte granskats av revisorerna. Detta är Södra Flik Södra i korthet 1 Året i korthet 2 Styrelseordföranden och koncernchefen har ordet 4 Strategier och mål 6 Koncernekonomi i sammandrag 8 Femårsöversikt 10 Från skog till färdig produkt Detta driver Södra 12 Intressenter 14 Medlemmar 17 Södra i samhället 18 Omvärld och marknad 20 Medarbetare 22 Forskning och utveckling 23 Nya produkter 24 Ansvarsfullt skogsbruk 26 Inköp 27 Miljö och energi Tre generationer medlemmar i Lönningehult: Richard Svensson, Gunilla Svensson och Lennart Hansson. Lars Idermark tillträdde som vd och koncernchef för Södra i samband med föreningsstämman den 15 maj. Affärsområden 30 Södra Skog 32 Södra Cell 34 Södra Timber 36 Södra Interiör Hållbarhetsdata 38 Råvaror, produkter och avfall 39 Energi 40 Utsläpp till luft och vatten 41 Sociala data Årsredovisning Innehållsförteckning 43 Förvaltningsberättelse 47 Rapport över totalresultat för koncernen 48 Rapport över fi nansiell ställning för koncernen 50 Rapport över förändring i eget kapital för koncernen 51 Rapport över kassafl öden för koncernen 52 Resultaträkning för moderföretaget 53 Balansräkning för moderföretaget 55 Rapport över förändring i eget kapital för moderföretaget 56 Kassafl ödesanalys för moderföretaget 57 Noter 93 Förslag till vinstdisposition 94 Revisionsberättelse Koncernens styrning 96 Så styrs Södra 98 Föreningsstyrelse 100 Koncernledning 101 Förvaltningsråd 103 Kontakt 104 Södra 75 år 105 Södras historia Linda Rudén arbetar som processingenjör på Södra Cell Värö. 281 MSEK Föreningsstyrelsen föreslår en utdelning med 4 procent på insatskapitalet och 5 procent på virkesleveranserna under året.

3 Södra i korthet Södra är Sveriges största skogsägareförening med medlemmar. Södras främsta uppgift är att trygga avsättningen av skogsråvara samt främja och utveckla lönsamheten i medlemmarnas skogsbruk. Medlemmarna äger tillsammans skogs gårdar med mer än hälften av den privatägda skogen i södra Sverige. De är också ägare till en skogsindustrikoncern som verkar på den svenska och internationella marknaden. Södrakoncernen har fyra affärsområden: Södra Skog, Södra Cell, Södra Timber och Södra Interiör. Södra köper och förädlar medlemmarnas skogs råvara till pappersmassa, trävaror och träbaserade interiörprodukter. Föreningen äger också Trivselhus, en av landets ledande hustillverkare. Södra är också en stor arbetsgivare anställda arbetar med allt från skogsskötsel och miljövård till produktion, produktutveckling, ekonomi och försäljning.

4 Södras affärsområden Södra Skog Södra Skog försörjer koncernens industri med skogsråvara. Virket från medlemmarna motsvarade cirka tio procent av årets totala avverkning i Sverige. Massaved och timmer levereras till största delen inom koncernen, medan biobränslen levereras externt främst till värmeverk. Dessutom utförs olika former av skoglig service åt medlemmarna. Södra Cell Södra Cell är en av världens största producenter av barrsulfatmassa för avsalumarknaden. Massa tillverkas vid tre fabriker i Sverige. Produkterna är olika kvaliteter av blekt barr- och lövsulfatmassa, som säljs till pappersbruk som tillverkar fi npapper, magasinspapper, mjukpapper och specialprodukter, och textilmassa som används vid tillverkning av viskos för textilindustrin. Södra Timber Södra Timber producerar trävaror vid anläggningar i södra Sverige och Norge. I sågverksrörelsen ingår nio barrsågverk och två lövsågverk. Produkterna är sågade, hyvlade och impregnerade trävaror för konstruktion och annan byggverksamhet. Kunderna är främst bygghandel, husindustrin, emballageindustrin och träförädlingsindustrin. Södra Interiör Södra Interiör är en av Skandinaviens ledande tillverkare av träbaserade interiörprodukter med fabriker i Sverige, Norge, Danmark och Litauen. Huvudprodukterna är list, panel, massivgolv, parkettgolv, limfogskivor och stolpar. Kunderna är främst bygghandel, byggföretag och hustillverkare. Andelar av koncernen 2013 Nettoomsättning Anställda Södra Skog 19 % Södra Cell 53 % Södra Timber 21 % Södra Interiör 7 % Totalt MSEK exklusive internleveranser Södra Skog 15 % Södra Cell 38 % Södra Timber 22 % Södra Interiör 15 % Övriga 10 % Totalt anställda Nyckeltal Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Avkastning på sysselsatt kapital, % neg neg Soliditet, % Antal anställda Ansluten medlemsareal, ha Virkesvolym, milj m 3 fub 15,0 15,6 17,0 16,6 16,6

5 Detta är Södra Året i korthet Nettoomsättning Nettoomsättningen minskade till MSEK, främst som följd av stängningen av massabruket i norska Tofte och lägre priser på sågade trävaror. Resultat Resultatet före skatt förbättrades med 469 MSEK till 450 MSEK. Resultatet belastas av omstruktureringskostnader för nedläggningen av Södra Cell Tofte med 817 MSEK. Avkastning på sysselsatt kapital Avkastningen på sysselsatt kapital var negativ. Målet är minst 10 procent över en konjunkturcykel. Den senaste femårsperioden har avkastningen i genomsnitt varit 5 procent. Soliditet Soliditeten var 59 procent vid årets slut. Målet är 50 procent för att Södra ska kunna stå emot konjunktursvackor och andra påfrestningar. Virkesvolym Virkesvolymen minskade till 15,0 miljoner m 3 fub till följd av bland annat lägre leveranser till Norge. Strategi En ny koncernstrategi har antagits för perioden Den är en tydlig plan för att utveckla Södra in i framtiden med fokus på helhet och tillväxt. Ny ägarstyrning Styrelsen beslutade om förändrad ägarstyrning som innebär att föreningsstyrelsen övertar beslutanderätten i alla väsentliga ärenden inom dotterföretagen. Denna förändring tydliggör ansvarsfördelningen mellan styrelsen och den operativa ledningen. Ny organisation Södra Interiör införde en sammanhållen organisation som arbetar över landgränserna. Detta skapar förutsättningar att möta både förändringar i omvärlden och kundernas förväntningar. Lövsågverken till Södra Timber Södra Timber övertog från 1 juli produktionen vid lövsågverken i Djursdala och Traryd från Södra Interiör och det formella ägandet från årsskiftet 2013/2014. Alla sågverk drivs därmed av Södra Timber. Nya produkter Södra Skog införde markskoningsgaranti i sin slutavverkningstjänst. Sönderkörning av marken ska undvikas med förebyggande åtgärder. För att fasa ut kemiska skydd mot snytbaggeskador på plantor har Södra utvecklat ett eget mekaniskt plantskydd, Cambiguard. Antal anställda Vid årets slut hade Södra anställda, varav 568 utanför Sverige. Antalet anställda minskade under året med 45 personer. Utdelningsförslag Styrelsen föreslår en utdelning på insatskapitalet med 4 procent och på virkesleveranserna med 5 procent, sammantaget 281 MSEK. Styrelsens förslag till vinstdisposition återfinns på sidan 93. 1

6 Detta är Södra Styrelseordföranden och koncernchefen har ordet Under 2013 genomförde Södra en betydande omstrukturering av verksamheten som påverkade resultatet. Trots detta fi nns utrymme för utdelning till ägarna. Koncernchefen Lars Idermark och styrelseordföranden Christer Segerstéen kommenterar här det gångna året. Hur kan 2013 sammanfattas? Lars Idermark: Efter en svag inledning förbättrades konjunkturen successivt blev året då USA återhämtade sig, euron överlevde och tillväxtländerna tog en andhämtningspaus. För Södra, som är starkt beroende av konjunktur och valutor var året mediokert. Marknadsläget förbättrades efter första halvåret. Framför allt blev hösten positiv för marknadsmassan, men även marknaden för sågade trävaror blev något bättre. Södra har under rådande omständigheter, med kostnadsbesparingar, omstruktureringar och start av en ny modernare såg i Värö, presterat ett acceptabelt resultat. Exklusive omstrukturerings- och engångskostnader blev det operativa rörelseresultatet 400 miljoner kronor, vilket är miljoner kronor bättre än Det är den underliggande intjäningen som vi nu tar med oss in i Hur ser utsikterna ut för 2014? Lars: Det ser betydligt bättre ut än de senaste två åren. Ekonomi är också psykologi och framtidstron har börjat återvända. Europa, som är huvudmarknad för våra produkter, kommer att ha ekonomisk tillväxt 2014, även om problem kvarstår i delar av ekonomin. Sverige ser ut att gå mot bättre tillväxt. För Södras del är efterfrågan inom samtliga affärsområden på väg att stärkas. Utsikterna för inte minst marknadsmassa är gynnsamma och om kronan försvagas mot främst US-dollarn kan 2014 bli ett år då ekonomin återhämtar sig. Detta sagt med reservation för att konjunkturen kan försvagas igen och kronan kan vara fortsatt stark eller till och med förstärkas mot våra huvudvalutor. Oavsett omvärldsfaktorerna måste vi arbeta med att förbättra vår relativa marknadsposition. Det gäller allt ifrån vardagsrationalisering till FoU och att bli mer kund- och marknadsorienterade. Vi ska fortsätta att effektivisera den industriella verksamheten och samtidigt utveckla våra service koncept och erbjudanden till medlemmarna. Det gör vi bland annat genom ett starkt och marknadsmässigt pris för skogsråvaran, i kombination med en effektiv industri. 2

7 Detta är Södra Styrelseordföranden och koncernchefen har ordet Vi har en årlig vinstdelning med cirka 40 procent av årsresultatet. Detta blir tillsammans ett mycket attraktivt erbjudande. Vi ska växa som företag för att inte tappa position. Lars Idermark, vd och koncernchef Under 2013 har Södra tagit fram en ny koncernstrategi. Vad innebär den? Lars: Södras uppdrag är att skapa värde för sina ägare. Värdeskapandet börjar på våra medlemmars fastigheter och fortsätter i Södras industriella verksamhet. Att skapa god avsättning för ägarnas skogsprodukter har varit bärande när den nya koncernstrategin tagits fram. Södras styrka ligger i en välutbyggd industriell verksamhet, som det senaste decenniet gett god avkastning till ägarna. Ser vi framåt, med den förändring som sker i skogsbranschen och nödvändigheten att hela tiden utvecklas med våra kunder, blir behovet av en tydlig koncernstrategi uppenbar. Utmaningen är att förbättra den underliggande lönsam heten med i storleksordningen en miljard kronor per år. Strategin kan sammanfattas i tre punkter: Södra ska bli en mer sammanhållen koncern vi ska skapa ett Södra för att utnyttja våra gemensamma resurser bättre och arbeta mer effektivt. Vi ska växa som företag. Växer man inte tappar man position och verksamheten går bakåt. Vi ska fortsätta att arbeta med att ständigt bli effektivare och ett ännu mer värdeskapande företag för ägare och kunder. Konkret innebär det att vi investerar för ökad produktion vid våra massabruk. Inom övriga verksamheten ska vi växa främst genom att fullt ut utnyttja tidigare investeringar. För att kunna växa ska vi också bli mer aktiva på de snabbt växande asiatiska marknaderna. Christer Segerstéen: Vi har också valt en ny modell för hur vi styr företaget och sett över de fi nansiella målen. Den nya ägarstyrningen innebär att vi stämmovalda styrelseledamöter inte längre kommer att sitta i dotter företagens styrelser. Därmed förtydligar vi föreningsstyrelsens roll och ansvar för hela företaget. För våra ägare är det viktigt att Södra, trots ett omfattande investeringsprogram, vidmakthåller en stark fi nansiell ställning. Eftersom vi inte är ett marknads noterat företag måste vi alltid förlita oss på vår egen förmåga att skapa en god lönsamhet och en stark fi nansiell ställning. Varför stängdes massabruket i Tofte och hur påverkar det Södra? Lars: En naturlig del av ett företags utveckling är att avveckla verksamhet som inte har möjlighet att långsiktigt ge rimlig avkastning. Omstruktureringen, som nedläggningen av massabruket i Tofte är, belastar resultaträkningen men ger direkt en positiv effekt på kassafl ödet och förbättrar också marknadsbalansen för långfi brig avsalumassa. Folla den andra, mindre, anläggningen i Norge lyckades vi sälja under året, vilket gav ett positivt ekonomiskt tillskott. Christer: Under de senaste åren har den skogsindustriella utvecklingen i Norge gått snabbt utför. Ett stort antal industrier har lagts ner. Vi har tvingats konstatera att trots omfattande åtgärder har utvecklingen inte gått att vända. Trots att Södra redovisat förluster för både 2012 och 2013 föreslår styrelsen en utdelning till medlemmarna med 281 miljoner kronor. Hur resonerar ni? Christer: Vi redovisar visserligen en förlust i år, men om vi undantar omstruktureringskostnaden för bruket i Tofte har vi ett underliggande positivt resultat i koncernen. Mot den bakgrunden ser vi att det fi nns utrymme för vinstdelning med 281 miljoner kronor. Det är viktigt att våra ägare känner att vi är långsiktiga i utdelningsfrågorna och att de får avkastning på både sitt riskkapital och sina virkesleveranser. Vinstdelningen bidrar till att göra det lönsamt med ett aktivt skogsbruk och att delta aktivt i Södra. Vi har under en rad goda år byggt upp den fi nansiella stabilitet som krävs för att kunna ge ägarna både efterlikvid och utdelning på insatskapitalet. Under året har skogens roll och möjligheter diskuterats bland annat i miljömålsberedningen och i Skogsstyrelsens Dialogprojekt. Vilka är de viktigaste frågorna i skogsdebatten just nu? Christer: Det är länge sedan skogen debatterades så mycket. Till stor del handlar diskussionen om skogens sociala värden, som att människor vill ha tillgång till svampskogar och inte vill se körskador och stora kalhyggen. I vissa delar upplever jag att debatten blivit mer polariserad. Tyvärr saknas helhetssyn och skogens och skogsindustrins stora betydelse för en hållbar utveckling tappas bort. Ur skogen får vi en förnybar råvara som kan användas till allt från energi till papper, hus och kläder. Vi kan producera samtidigt som vi värnar biologisk mångfald och skogens sociala värden. I debatten saknar jag en förståelse för skogsnäringens och hela bas industrins stora betydelse för sysselsättning och ekonomisk utveckling. Därför har vi alla, medlemmar som förtroendevalda, ett ansvar för att visa på skogens och skogsindustrins möjligheter. Utdelningen visar vår långsiktighet och bidrar till lönsamheten i medlemmarnas skogsbruk. Christer Segerstéen, styrelseordförande Vilka andra viktiga händelser inträffade under 2013? Christer: På medlemsnivå vill jag lyfta fram att Södra fyllde 75 år. Det fi rade vi bland annat på Elmia Wood, världens största skogsmässa med uppemot besökare. En annan fråga är vårt arbete med den nya viltförvaltningen och beslutet att vi är med och fi nansierar inventering av betesskador. Det är en konkret åtgärd för att skapa bättre beslutsunderlag för den fortsatta viltförvaltningen. En fungerande viltförvaltning är en förutsättning för att vi skogsägare ska kunna sköta och utveckla våra tallskogar. Vi har aviserat att vi vill öka produktionen vid massabruket i Värö. Det är en stor investering som visar att vi tror på en god framtid för skogsprodukter och det bidrar till att trygga avsättningen för medlemmarnas virke. 3

8 Detta är Södra STRATEGIER OCH MÅL Fokus på tillväxt i sammanhållen koncern Föreningsstyrelsen beslutade i december om en ny koncernstrategi som beskriver den gemensamma vägen för att möta nya utmaningar och ta tillvara framtida möjligheter. Södra har alltid drivits av visioner. Med uppdraget att skapa avsättning för och vidareförädling av medlemmarnas virke har Södra utvecklats till en internationell skogskoncern med kundernas, medarbetarnas och ägarnas bästa för ögonen. I början av 2000-talet växte Södra snabbt och lönsamheten var god. De senaste åren har lönsamheten sjunkit och tillväxten uteblivit, bland annat till följd av omstruktureringar inom branschen, förändringar i omvärlden och att Södra inte haft fokus på lönsam tillväxt. Arbetet med den nya koncernstrategin inleddes under våren och pågick fram till december. Utgångspunkten har varit att optimera värdeskapandet inom koncernen och utifrån detta beskriva varje affärsområdes roll och bidrag. Arbetet på koncernnivå har bedrivits i en arbetsgrupp med representanter för koncernens olika delar. När den övergripande inriktningen för koncernen var fastlagd utarbetades strategier för respektive affärsområde. Koncernstrategin för är en tydlig plan för att utveckla Södra in i framtiden med fokus på att optimera helheten. En tydligt sammanhållen koncern ett Södra. Ökad effektivitet och bättre utnyttjande av gemensamma resurser skapar värde för både ägare och kunder. I samband med att en ny koncernstrategi beslutades togs även beslut om förändrad ägarstyrning som innebär att föreningsstyrelsen övertar beslutanderätten i alla väsentliga ärenden inom dotterföretagen. Föreningsstyrelsen får på så sätt ett tydligt ansvar och mandat. Södra ska växa minst i nivå med marknaden och tillsammans med sina kunder. Det kan innebära stora investeringar för att bygga ut kapaciteten, men också ökad produktion i befi ntlig struktur. God lång siktig avkastning är en förutsättning för investeringarna. Samtliga affärsområden kommer att få möjlighet att investera mot bakgrund av förutsättningar och läge i respektive bransch. Under strategiperioden planeras omfattande investeringar vid massabruken och såväl produktion som omsättning kommer att öka. För sågverksrörelsen handlar tillväxten främst om att ta vara på de möjligheter som tidigare investeringar ger. Samma sak gäller för interiörträ och Trivselhus. Den ökade produktionen innebär en ökad efterfrågan på virke och Södra kommer successivt att öka virkesanskaffningen. Expansion på andra marknader ska säkerställa tillväxt. Efterfrågan på Södras produkter bedöms öka med 3 5 procent per år. Huvudmarknaderna kommer också fortsatt att fi nnas i Europa, men tillväxten sker på de snabbt växande asiatiska marknaderna. För att säkerställa tillväxt ska Södra bli ett mer globalt företag. Södra ska arbeta smart och med ständiga förbättringar. Företaget påverkas av konjunkturer och valutakurser, främst kronans värde gentemot US-dollarn. För att klara den relativa konkurrenskraften måste effektiviteten årligen förbättras med 2 3 procent. Företaget ska se över processer och arbetssätt i alla led och delar av koncernen, bland annat för att fullt ut dra nytta av de stora investeringar som redan genomförts. Arbetet med ständiga förbättringar fortsätter med Strategisk förflyttning Låg tillväxt Renodlad massaproducent* Betydligt högre tillväxt än i dag Diversifierad skogskoncern Finansiella mål Avkastning på sysselsatt kapital Målet för avkastning på sysselsatt kapital är 10 procent. Befintlig produktionsbas Europeiskt marknadsfokus Traditionella produkter Utvidgad produktionsbas Globalt marknadsfokus Special/nisch- och nya produkter Soliditet Soliditeten ska uppgå till minst 50 procent. Vinstdelning Vinstdelningen ska uppgå till minst 40 procent av resultatet före skatt, mätt över en konjunkturcykel. *Förflyttningen är en effekt av att merparten av nya investeringar planeras ske i massaverksamheten. Södra idag Södra

9 Detta är Södra Strategier och mål insikten att förändring är utvecklande både för Södra och omvärlden. God lönsamhet skapar trygghet och framtidstro för medarbetare, ägare och kunder. Värdeskapandet för kunderna ska öka. Affärsmodellen ska utvecklas för att i högre grad beakta omvärldens och kundernas krav. Det handlar bland annat om att snabbare gå från idé till ny produkt och ge kunderna tillgång till både bra produkter och hög kompetens. Långsiktig tillväxt och lönsamhet skapas i relationen till kunderna. Servicen och tjänsteutbudet till skogsägarna ska utvecklas. Den ökande produktionen bidrar till att stärka avsättningsmöjligheterna för medlemmarnas virke. Dessutom ska den skogliga verksamheten fortsätta utvecklas för att bidra till att stärka lönsamheten i medlemmarnas skogsbruk. Bland annat ska rådgivningen till medlemmarna gå från en åtgärdsinriktad eller beståndsvis rådgivning till helhetsrådgivning utifrån skogsgårdens lönsamhet och värden. Ambitionen är också att öka tydligheten om de produkter och tjänster som erbjuds för att säkerställa att de skapar mervärde för medlemmen. Flera koncernstrategiska projekt pågår. Under arbetet med koncernstrategin har fl era koncernstrategiska projekt utkristalliserats. Förutom arbetet med en mer sammanhållen och effektiv koncern drivs ett fl ertal projekt, exempelvis om Södras varumärkesstrategi, en koncerngemensam HR-strategi, stärkt hållbarhetsarbete, innovationsstrategi och ny medlemsstrategi. 5

10 Detta är Södra Koncernekonomi i sammandrag Under året började världsekonomin förbättras efter ett ekonomiskt svagare Återhämtningen gick sakta och med olika hastighet i olika länder och regioner. Det allmänna konjunkturläget återspeglades i marknaden för både pappersmassa och sågade trävaror, där priserna i båda fallen var något högre än föregående år. Resultat Koncernens nettoomsättning minskade till MSEK (16 807). Rörelseresultatet förbättrades till 417 MSEK ( 929). Under året togs beslut om avveckling av sulfatmassabruket Södra Cell Tofte. I rörelseresultatet ingår omstruktureringskostnader gällande denna avveckling med 817 MSEK, vilket innebär att det operativa rörelseresultatet ökade till 400 MSEK ( 929). I rörelseresultatet ingår även resultateffekter från valutaderivat med 16 MSEK (23) och från försäljning av elcertifi kat med 72 MSEK (299). Södra Cell redovisade den största förändringen och det operativa rörelseresultatet ökade till 719 MSEK ( 283), främst på grund av lägre kostnader. Ökade volymer, förbättrat sågutbyte samt lägre kostnader bidrog till att Södra Timber redovisade ett förbättrat rörelseresultat, 217 MSEK ( 469). Även Södra Skogs rörelseresultat förbättrades, till 42 MSEK ( 20). Södra Interiör redovisade ett försämrat rörelse resultat, 73 MSEK (2). Försämringen förklaras till stor del av betydande engångskostnader för omstruktureringar av verksamheten. Avkastningen på sysselsatt kapital var negativ. Den senaste femårsperioden har avkastningen i genomsnitt varit 5 procent. Finansiell ställning Soliditeten var vid årets slut 59 procent (61) och balansomslutningen MSEK (16 874). Eget kapital minskade till MSEK (10 242), av vilket inbetalt och emitterat insatskapital utgör MSEK (2 661). Södras upplåning vid årsskiftet bestod främst av inlåning från medlemmarna. Kassafl ödet var 371 MSEK ( 59). Investeringarna uppgick till 952 MSEK och hade inom samtliga affärsområden tyngdpunkt på produktivitet och miljö. Styrelsens förslag till vinstdisposition innebär att 281 MSEK överförs till medlemmarna. Föreningsstämman 2014 hålls i Kalmar den maj. 6

11 Detta är Södra Koncernekonomi i sammandrag Rapport över totalresultat för koncernen MSEK Nettoomsättning Operativt resultat före avskrivningar Avskrivningar och nedskrivningar 1) Operativt rörelseresultat Omstruktureringskostnad 2) 817 Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt ) Exklusive omstruktureringskostnad 2) Avser kostnader för nedläggning av Södra Cell Tofte MSEK Nettoomsättning Koncernens nettoomsättning minskade främst som följd av stängningen av massabruket i norska Tofte och lägre priser för sågade trävaror. Produktion sågade trävaror m Trävaruproduktionen ökade till följd av att leveranserna till såväl den svenska som europeiska marknaden förbättrades i slutet av året. Nettoomsättning och resultat per verksamhet Nettoomsättning Rörelseresultat MSEK Södra Skog Södra Cell Södra Timber Södra Interiör Övrigt/ elimineringar Koncernen Virkesleveranser Milj m 3 fub Virkesleveranserna minskade till följd av bland annat lägre leveranser till Norge. Produktion massa ton Vid de svenska bruken slogs flera produktionsrekord, vilket bidrog till i stort sett oförändrad produktion, trots nedläggningen av massabruket i Tofte. Rapport över finansiell ställning för koncernen MSEK Tillgångar Anläggningstillgångar Varulager Rörelsefordringar Likvida medel, kortfristiga placeringar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Rapport över kassaflöden för koncernen MSEK Medel från årets verksamhet Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassafl öde från investeringsverksamheten Kassafl öde från fi n a n s i e r i n g s v e r k s a m h e t e n Årets kassaflöde

12 Detta är Södra Femårsöversikt Försäljning och resultat, MSEK Nettoomsättning Operativt resultat före avskrivningar Avskrivningar och nedskrivningar Operativt rörelseresultat Omstruktureringskostnad 1) 817 Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Resultat före skatt Kapital, MSEK Balansomslutning Sysselsatt kapital Eget kapital Investeringar Operativt kassafl öde Nyckeltal, % Avkastning på sysselsatt kapital neg neg Avkastning på eget kapital neg neg Soliditet Skuldsättningsgrad, ggr 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 Volymer Virkesvolym, milj m 3 fub 15,0 15,6 17,0 16,6 16,6 Leveranser biobränslen, m 3 s Produktion trävaror, m Försäljning interiörträprodukter, MSEK Produktion massa, ton Elproduktion, GWh Övrigt Ansluten medlemsareal, ha Medlemmarnas virkesleveranser, milj m 3 fub 8,1 8,2 8,8 9,0 7,9 Antal anställda ) Avser kostnader för nedläggning av Södra Cell Tofte Södra tillämpar från 2009 IFRS, International Financial Reporting Standards, i koncernredovisningen. Defi nitioner Sysselsatt kapital Genomsnitt av balansräkningens anläggningstillgångar och nettorörelsekapital minskat med långfristiga skulder och skatteskulder (netto). Avkastning på sysselsatt kapital Rörelseresultat Genomsnittligt sysselsatt kapital Avkastning på eget kapital Resultat efter fi nansnetto minus 22 % schablonskatt Genomsnittligt eget kapital Soliditet Eget kapital Balansomslutning Skuldsättningsgrad Nettoskuld Eget kapital Nettoskuld Räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar och likvida medel. Operativt kassaflöde Kassafl öde efter investeringar 8

13 Detta är Södra Femårsöversikt Avkastning på sysselsatt kapital % Mål 10 % Avkastningen på sysselsatt kapital under de senaste fem åren har i genomsnitt varit 5 procent. Soliditet % Mål 50 % Soliditeten var 59 procent vid årets utgång. EUR/SEK 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Valutakurser EUR/SEK USD/SEK Källa: ECB USD/SEK 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Den svenska kronan var relativt stabil mot både EUR och USD, men försvagades mot EUR under fjärde kvartalet. SEK/ton Massapriser USD/ton SEK/m 3 Trävarupriser SEK/ton USD/ton Genomsnittliga leveranspriser, sydsvenska sågverk Priset på blekt barrsulfatmassa har haft en stigande trend under hela året, då kursen för USD/SEK legat på konstant låg nivå. Trävarukonsumtionen är låg i flera länder till följd av minskad nybyggnation. Ett stort utbud har pressat priserna. Källa: Foex PIX genomsnittspriser på barrsulfatmassa levererat till europeiska kunder (kvartalsgenomsnitt). 9

14 Detta är Södra Från skog till färdig produkt Skogen är grunden i Södras verksamhet. En del av skogsråvaran säljs externt men större delen används i den egna industrin för vidare förädling till massa, konstruktionsträ och träbaserade interiörprodukter. Skogen Södra Skog försörjer koncernens industrier med skogsråvara. Under 2013 motsvarade virket från medlemmarna nästa 10 procent av den totala avverkningen i Sverige. Nyplantering: 29 miljoner plantor Avverkning i Södra Skogs regi: 7,1 miljoner m 3 fub Leveransvirke från medlemmarna: 1,2 miljoner m 3 fub Nettoomsättning: MSEK Antal anställda: 544 Råvara anskaffning och försäljning Råvaruanskaffning Försäljning till egen industri för förädling Milj m 3 fub Extern försäljning Milj m 3 fub 8,1 3,3 Från medlemmar 54 % 1,3 0,7 1,8 Från övriga leverantörer 46 % Totalt anskaffades 15,0 miljoner m 3 fub Massaved Timmer I massavedsvolymen ingår direktleveranser av sågverksflis i Mönsterås och Värö. Massaved Timmer Biobränsle Medlemmarna levererar virke som förädlas i Södras egen industri och säljs till kunder över hela världen. Genomsnittsgården 66 hektar Som jämförelse har verksamheten i Södras affärsområden omräknats till en genomsnittsgård. Jobbet i skogen Nyplantering: 808 plantor Virkesleveranser: massaved 100 m 3 fub, timmer 100 m 3 fub, biobränsle 25 m 3 fub 10

15 Detta är Södra Från skog till färdig produkt Förädling Försäljning av förädlad skogsråvara Södra Cell Södra Cell är en av världens ledande producenter av blekt sulfatmassa som tillverkas vid tre bruk i Sverige. Antal anställda: Huvudmarknad: Västeuropa Massa 1,8 miljoner ton Rörelseresultat 98 MSEK Försäljningsvärde MSEK Södra Timber Södra Timber producerar konstruktionsträ vid sågverk i södra Sverige och Norge. Sågverksrörelsen är en av Sveriges största. Antal anställda: 831 Huvudmarknader: Sverige, Storbritannien och Nederländerna Sågade trävaror 1,6 miljoner m 3 Rörelseresultat 217 MSEK Södra Cell Södra Timber Södra Interiör Södra Interiör Södra Interiör är en av Skandinaviens ledande tillverkare av träbaserade interiörprodukter, med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Litauen. Antal anställda: 573 Huvudmarknad: Skandinavien Träbaserade interiörprodukter MSEK Rörelseresultat 73 MSEK Medlemmarna får del av vinsten från den egna industrin genom vinstdelning som baseras på varje medlems insatskapital och virkesleveranser under året. Andel av förädlade volymer 50 ton massa 45 m 3 trävaror Andel av försäljningsvärdet SEK 11

16 Detta driver Södra INTRESSENTER Dialog som ger värdefull kunskap Södras breda verksamhet berör många intressentgrupper på olika sätt. Grund inställningen är att vara så tillgänglig och transparent som möjligt för alla intressenter. Dialogen med intressenterna ger värdefull kunskap som bidrar till en kontinuerlig utveckling av koncernens verksamhet. Dialogen sker i olika former och med olika frekvens. På nästa sida sammanfattas det arbete som bedrivits under 2013, kopplat till huvudintressenternas nyckelfrågor. Sammanställningen representerar en nulägesanalys som kommer att ligga till grund för Södras fortsatta dialog med intressenterna. Kinesiska textilmassakunder besökte Södra i början av hösten. På programmet stod bland annat skogsexkursion och besök på massabruket i Mörrum där textilmassan produceras. Naturvårdsarbetet är en följd av både egna ambitioner och omvärldens påverkan. Ett exempel är debatten om skogens sociala och estetiska värden som Södra måste förhålla sig till och agera utifrån. 12

17 Detta driver Södra Intressenter Intressentgrupp Nyckelfrågor för intressentgruppen Hur arbetar Södra med nyckelfrågorna? Aktiviteter/kontaktytor under 2013 Medarbetare/blivande medarbetare Anställningsförhållanden och -villkor Värderingar Ledarskap Arbetsmiljö Säkerhet Karriär- och kompetensutveckling Jämlikhet och jämställdhet Möjligheter att påverka Kollektivavtal Sjukförsäkring, friskvård Personalpolicy Medarbetarundersökning Systematiskt arbetsmiljöarbete Personalstiftelse Personalklubbar Uppmuntrar intern rörlighet Utbildningar Mentorskap Samverkansavtal Chefskonferenser Medarbetarsamtal Friskvårdskampanj Utbildningar Arbetsplatsträffar Facklig samverkan Kommunikation via interna kanaler (intranät, personaltidning m.fl.) Ägare/medlemmar i Södra Lönsamhet Vinstdelning Avsättning av virkesråvara Prisbild Förädlingsprocessen Skoglig service Näringspolitik Lokala frågor Strategiskt hållbarhetsarbete Avkastningsmål Medlemsservice Forskning och utveckling Erbjuder skoglig service Erbjuder skogscertifi ering Dialog Föreningsstämma Förvaltningsrådsmöten Styrelsemöten Årsmöten och andra medlemsmöten Personliga möten Årsredovisning/hållbarhetsredovisning Trycksaker Skogsägarnätet (www) Deltagande i Elmia Wood Låneinstitut, kreditgivare Finansiell ställning Risker och möjligheter Hållbart företagande (ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande) Finansiella policyer Finansiella mål Riskhantering Hållbarhetspolicy Årsredovisning/hållbarhetsredovisning Bokslutskommunikéer Personliga möten Entreprenörer, leverantörer Affärsetik Avtalsvillkor Samarbete och kommunikation Uppföljning Patentskydd Ansvarsfulla inköp/upphandlingar Ansvar i leverantörskedjan Spårbarhet Policy affärsetik Anbudsförfarande Krav vid inköp Avtalsförhandlingar Skapar kommunikationsvägar Erbjuder tillfällen till uppföljningsmöten Leverantörsmöten Upphandlingar Entreprenörscertifi ering (skog) Produktionsportalen skog (www) Årliga affärsutvecklingssamtal (skog) Entreprenörsträffar Kunder Affärsetik Samarbete och kommunikation Produktkvalitet Produktsäkerhet Leveranssäkerhet Service Prisbild Hållbarhet Certifi eringar Policy affärsetik Marknadskommunikation Skapar kommunikationsvägar Verksamhetsledningssystem Intern kontroll Forskning och utveckling Utvecklar servicekoncept och logistik Hållbarhetspolicy Kundvård Kundmöten Kundservice Kundkonferenser Kundundersökningar Kundutbildningar Kundnät (www) Årsredovisning/hållbarhetsredovisning Forsknings- och utvecklingsprojekt Deltagande i mässor Kommunikation via externa kanaler Samhälle Lagefterlevnad Tillståndsärenden Bidra till utveckling av lagar, föreskrifter och rekommendationer Samarbetsprojekt Hållbarhet Infrastruktur Hänsyn vid skogliga åtgärder Landsbygdsutveckling Samverkan med lokalsamhälle Öppen och proaktiv kommunikation Attraktiv arbetsgivare/arbetstillfällen Kunskapsöverföring Lokal och global miljöpåverkan Verksamhetsledningssystem Intern kontroll Remissarbete Skapar kommunikationsvägar Samhällsdialog Hållbarhetspolicy Systematiskt arbete med externa synpunkter Pressmeddelanden, pressträffar, debattartiklar, annonsering Rekrytering Forskning och utveckling Samråd Dialog Tillsynsbesök Tillståndsärenden Medverkan i debatt Lokala arrangemang Studiebesök Föreläsningar Trycksaker Årsredovisning/hållbarhetsredovisning Personliga möten Pressträffar och pressmeddelanden Hemsida (www) Studentevenemang Examensarbeten Praktikplatser Finansiering av och deltagande i extern forskning och utveckling Representation i FSC, PEFC Sponsring Branschen Branschspecifi ka frågor Teknikfrågor Samverkan Branschens attraktionskraft Forskningskluster Representation i branschorganisationer Skapar kommunikationsvägar Årsredovisning/hållbarhetsredovisning Studiebesök Representation i Energimyndighetens energiutvecklingsnämnd, Skogforsk, Värmeforsk, SLU, IVL, Skogsindustriernas kommittéarbete, SSVL, SIS, REACH-konsortier, SSG, SP Trä, referensgrupp regeringsuppdrag ekosystemtjänster etc. 13

18 Detta driver Södra MEDLEMMAR Samverkan stärker skogsgårdarnas ekonomi skogsägare i södra Sverige samverkar i Södra för att stärka skogsgårdarnas ekonomi och utveckla familjeskogsbruket. Medlemmarna och deras skogsfastigheter är grunden för allt värdeskapande i Södra. Värde skapas i fl era steg genom god skogsvård, avsättning av virke, den egna industrin och näringspolitiskt arbete. Medlemmarna kan få råd och utbildning om skogsskötsel och erbjuds tjänster från plantering till slutavverkning som skapar värden i skogen. Medlem genom insatser Södras medlemmar och ägare bidrar med riskkapital i form av insatskapital. Insatsskyldigheten är 600 kronor per hektar produktiv skogsmark och insatskapitalet betalas genom avdrag från likviden för virkesleveranser. Ingen behöver medverka med insatskapital för mer än 200 hektar, men den som vill kan betala mer. Många väljer att göra detta eftersom insatskapitalet är beräkningsunderlag för vinstdelningen. Södra disponerar insatskapitalet under medlemstiden och betalar utdelning, men pengarna tillhör medlemmen och betalas tillbaka när medlemskapet upphör. Vid årets slut uppgick sammanlagda insatskapitalet till MSEK, varav MSEK var inbetalt. Genom insatsemissioner har MSEK av föreningens vinstmedel överförts till medlemmarna som insatskapital. Ägare och leverantör Medlemmarna är ägare till en stor skogsindustrikoncern, leverantörer av virkesråvara, långivare till det egna företaget och kunder som köper tjänster och varor av företaget. Som ägare kan de vid medlemsmöten framföra synpunkter till sina lokala förtroendevalda, som genom förvaltningsrådet för en dialog med styrelsen. Denna form av ägarstyrning och engagemang skiljer föreningen från aktiebolag. Södras främsta uppgift är att trygga avsättningen av medlemmarnas skogsråvara till marknadsmässiga priser. Virket vidareförädlas i huvudsak i den egna industrin och produkterna säljs på en internationell marknad. Under året levererade medlemmar sammanlagt 8,1 miljoner m 3 fub råvara i form av timmer, massaved och energisortiment till föreningen. Värdet av leveranserna uppgick till MSEK. Genomsnittet per fastighet var 522 m 3 fub till ett värde av SEK. Största långivare Medlemmarna kan placera pengar i Södra och är företagets största långivare. Vid årsskiftet var inlåningen från medlemmarna MSEK (2 346), fördelat på medlemskonton MSEK (1 724), skogslån 31 MSEK (33), betalningsplaner 526 MSEK (563) och likvidkonton 9 MSEK (26). Om inte utbetalning begärs placeras utdelningen på medlemskontot som ger en ränta som står sig väl jämfört med vanligt bankkonto och ägaren förfogar fritt över pengarna. Skogslån innebär att Södra lånar pengar av medlemmen till ännu högre ränta men med sex månaders bindningstid. Köper tjänster och varor Under året köpte medlemmarna varor och tjänster av Södra för sammanlagt MSEK (1 300), till största delen avverkningstjänster. Södra erbjuder också en rad andra tjänster som skogsvård, skogsbruksplaner och skogscertifi ering samt varor i form av plantor och redskap. Vinstdelning Medlemmarna får del av den egna industrins vinst. Styrelsens ambition är att vinstdelningen ska uppgå till minst 40 procent av resultatet mätt över en konjunkturcykel. Föreningsstämman beslutar om vinstdelningen efter varje verksamhetsår. Vinstdelningen baseras på både medlemmens insatskapital och virkesleveranserna under året. Genom insatsemission kan kollek tivt ägt fritt kapital föras över till medlemmarnas individuella insatskonton. Detta ökar beräkningsgrunden för kommande vinstdelningar. Föreningsstämma Föreningsstämman hölls i Skövde den 15 maj och beslutade om en vinstdelning på sammanlagt 302 MSEK. Stämman behandlade också 16 motioner i vitt skilda ämnen, exempelvis Södras näringspolitiska arbete och formerna för vinstdelning. Ett par motioner resulterade i beslut att ändra stadgarna så att styrelsens ordförande i fortsättningen väljs av stämman. Ola Hildingsson valdes till ny ledamot i föreningsstyrelsen. 14

19 Detta driver Södra Medlemmar Årets stipendium ur Gösta Edströms Hedersfond på kronor tilldelades Marie Carlsson och Adam Gustafsson, studenter vid Carl Malmsten i Stockholm. Priset till hedersordföranden Lars-Eric Åströms ära på kronor togs emot av Kristina Lindelöf, Vimmerby skogsbruksområde. Hon har på sin gård, förutom skogsproduktion, lyft fram skogens sociala värden och genom samverkan med grannar skapat en levande miljö och ett utbud av aktiviteter som främjar bygden. Näringspolitik Skogs- och markägare påverkas av många regler och förordningar. Södra tar tillvara medlemmarnas intressen och rättigheter genom att bevaka näringspolitiska frågor och aktivt skapa opinion. Utgångspunkten för insatserna är att värna de enskilda skogsägarnas rätt att bruka sin skog. Årets näringspolitiska insatser omfattade bland annat: Opinionsbildning i samband med miljömålsberedningens arbete, bland annat genom yttrandet över beredningens betänkande. Deltagande i Skogsstyrelsens Dialogprojekt med representanter i de fl esta arbetsgrupperna. Frågor om skog och vilt med utbildningsinsatser, framtagande av ny viltpolicy och uppföljning av den nya älgförvaltningens genomförande. Utbildning av ledare för studiecirkeln och kampanjen Skogens vatten. Två demonstrationsslingor invigdes. Södras markskoningsgaranti passar väl in i kampanjen. Södras eget arbete med näringspolitiska frågor sker i nära samarbete med övriga skogsägarföreningar och LRF. Medlemsaktiviteter Bland viktigare medlemsaktiviteter under året kan nämnas: Olika åtgärder till följd av stormarna Simone och Sven som i Södras område fällde cirka 1,5 miljoner skogskubikmeter på medlemmarnas marker. Konsekvenserna var störst i Halland, norra Skåne, södra Kronoberg och Blekinge. Ökad säkerhet för självverksamma skogsägare genom utbildning i Säker skog. Kurser och studiecirklar genomfördes för motorsåg och röjsåg. I Södras medlemsområde har i dag över skogsägare körkort för motorsåg eller röjsåg. Elmia Wood 2013, dit skogsbruks- och verksamhetsområden ordnade bussresor. Södra fi rade 75-årsjubileum i en monter som bjöd besökarna på historia, spännande framtid och ny kunskap. Skogsbruksområdenas årsmöten som samlade nära deltagare. Vid de 36 mötena behandlades den lokala verksamheten och koncernbokslutet. Som vanligt ställdes många frågor i olika ämnen direkt till styrelse och ledning. Ägarmötena i slutet av 2012 och början av 2013 där drygt medlemmar sade sin mening om medlemskapet i Södra och vinstdelningsmodellen. Medlemmarnas åsikter är viktiga för styrelsen när beslut fattas i olika frågor. Skogsdagar och skogskvällar som tagit upp olika teman om skogsskötsel, som gallring, röjning, markskoningsgarantin och virkespriserna. Studieresor, alltid lika populära, till olika mål. Handel med insatskapital Handeln med emitterat insatskapital sker på en extern handelsplats, SEB Aktiehandel Syd, med avslut under en dag varje månad. Under året omsattes 10,5 (19,1) MSEK. Kursen på det emitterade insatskapitalet var 100 vid samtliga tillfällen. Vid två tillfällen fanns också möjlighet att handla med inbetalt insatskapital. MSEK Eget kapital Övrigt eget kapital Emitterat insatskapital Inbetalt insatskapital Totalt eget kapital uppgick till 9,5 miljarder kronor, varav 2,8 miljarder var inbetalt och emitterat insatskapital. Södras upplåning MSEK Lån från medlemmar Lån från övriga Upplåningen består huvudsakligen av lån från medlemmarna. Vinstdelning och insatsemissioner MSEK Utdelning på insatskapital Utdelning på virkesleveranser Insatsemission 2013: Föreslagen utdelning 15

20 Detta driver Södra Medlemmar Lönsamheten på skogsgården Diagrammet visar lönsamheten på Södras typgård, som är en skogsgård med 100 hektar produktiv skogsmark. På gården avverkas normalt efter skogsbruksplan och allt virke levereras till Södra på uppdragsbasis. Skogsnettot beräknas på en genomsnittlig virkesintäkt för årets medlemsleveranser. Från intäkten dras kostnader för avverkning och skogsvård samt övriga kostnader, till exempel vägunderhåll och försäkringar. Södras vinstdelning ingår inte i skogsnettot. Typgården är en fi ktiv fastighet och resultatet kan inte med automatik översättas till en verklig fastighet då förutsättningarna varierar med areal, bonitet och virkesförråd. Skogsnettot ökade, bland annat tack vare högre priser på timmer. Under året avverkades 550 m 3 sk på fastigheten, varav 34 procent som gallring. Avverkningskostnaderna är Södras genomsnittliga kostnader i ett av Region Östs verksamhetsområden. Skogsnettot uppgår till kronor per hektar (1 144). Till detta ska läggas en utdelning på virkesleveranserna med 101 kronor per hektar (64) och utdelning på det totala insatskapitalet med 47 kronor per hektar (34). För att beräkna typgårdens insatskapital används det genomsnittliga totala insatskapitalet i Södra per medlemshektar. Lönsamheten för typgården uppgår till kronor per hektar för 2013 vilket kan jämföras med lönsamheten 2012 på kronor per hektar. Fler uppgifter om typgårdens lönsamhet fi nns att läsa på Skogsägarnätet: skog.sodra.com Typgårdens lönsamhet SEK/hektar Skogsnetto Vinstdelning Vinstdelning avser utdelning på insatskapital och virkesleveranser. 16

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Detta är Södra 2014 Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Södra i korthet Södra är Sveriges största

Läs mer

Södra 2013. årsöversikt

Södra 2013. årsöversikt Södra 213 årsöversikt Avsnitt Välkommen till Södras årsöversikt 213 Årsöversikten är en sammanfattning av årsredovisningen med hållbarhetsredovisning. Den fi nns att ladda ner på www.sodra.com/rapporter.

Läs mer

Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor

Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor 2 Att äga Södra Kapital- och utdelningsfrågor Detta är en beskrivning av kapital- och utdelningsfrågor i Södra. Broschyren är tänkt att vara en sammanställning

Läs mer

Kvartal Januari-juni Mkr

Kvartal Januari-juni Mkr DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002 Kvartal Januari-juni Mkr 2-02 1-02 2002 2001 Nettoomsättning 4 027 3 938 7 965 8 213 Rörelseresultat 616 743 1 359 1 366 Resultat efter finansiella poster 572 705 1 277

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

SÖDRA 2010 ETT ÅR AV INNOVATION OCH UTVECKLING

SÖDRA 2010 ETT ÅR AV INNOVATION OCH UTVECKLING SÖDRA 2010 ETT ÅR AV INNOVATION OCH UTVECKLING Innehåll Detta är Södra Flik Södra i korthet 1 Året i korthet 2 Styrelseordföranden och koncernchefen har ordet 4 Koncernekonomi i sammandrag 6 Femårsöversikt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Januari-september Mkr

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Januari-september Mkr DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 Kvartal Januari-september Mkr 3-02 2-02 2002 2001 Nettoomsättning 3 996 4 027 11 961 12 312 Rörelseresultat 716 616 2 075 2 275 Resultat efter finansiella poster 676

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Skogens vatten. Lena Ek ordförande i Södra _138

Skogens vatten. Lena Ek ordförande i Södra _138 Skogens vatten Lena Ek ordförande i Södra 2016-09-16 1 2016-09-16_138 Sverige en skogsindustriell stormakt Nettoexportvärde om ca 130 mdr (12% av svensk varuexport) Ca 15-20% av Sveriges samlade industriinvesteringar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 Mkr Nettoomsättning 3 865 4 010 11 876 11 961 16 081 Rörelseresultat 587 609 1 831 2 075 2 713 Resultat efter finansiella poster 532 551 1 664 1 953 2 564 Resultat

Läs mer

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Att äga Södra. så fungerar Södramodellen. Innehåll

Att äga Södra. så fungerar Södramodellen. Innehåll Att äga Södra så fungerar Södramodellen Innehåll Vad är Södra?... 2 Södras uppdrag... 2 Historien om Södra... 2 Att äga och göra affärer med Södra... 4 Sköta skog och sälja virke... 4 Våra industrier skapar

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Skogsindustriella förutsättningar Tomas Elander

Skogsindustriella förutsättningar Tomas Elander www.pwc.se Skogsindustriella förutsättningar Tomas Elander Agenda 2. Skogsbruket 1. Skogsägandet 3. Sågverken 7. Hänt i branschen 4. Massaindustrin 6. Prestationer 5. Pappersbruken sid2 Skogsägandet sid3

Läs mer

Branschstatistik 2015

Branschstatistik 2015 www.skogsindustrierna.org Branschstatistik 2015 Det här är ett sammandrag av 2015 års statistik för skogsindustrin. Du hittar mer statistik på vår hemsida. Skogsindustrierna Branschstatistik 2015 1 Fakta

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

SÖDRAS DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI

SÖDRAS DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI 215 SÖDRAS DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI Delårsrapport januari-augusti 215 1 MAJ-31 AUGUSTI Nettoomsättningen ökade till 5 943 MSEK (5 591). Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) förbättrades

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 7 787 (januari-juni 2003: 8 011) Mkr.

Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 7 787 (januari-juni 2003: 8 011) Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2004 Mkr 2-04 1-04 2-03 2004 2003 2003 Nettoomsättning 3 884 3 903 4 010 7 787 8 011 15 816 Rörelseresultat 456 534 609 990 1 244 2 338 Resultat efter finansiella poster 403

Läs mer

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr.

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. * Periodens resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari -september var 111,3 (112,5) Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick

Läs mer

Innehåll. Detta är Södra

Innehåll. Detta är Södra Södra 2012 Innehåll Detta är Södra Flik Södra i korthet 1 Året i korthet 2 Styrelseordföranden och koncernchefen har ordet 4 Koncernekonomi i sammandrag 6 Femårsöversikt Detta driver Södra 8 Omvärld och

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 KLIPPAN är en ledande producent av specialpapper för den grafiska industrin med en total kapacitet om 200 000 ton per år. Produktionen sker vid de tre bruken i Klippan, Lessebo och Mölndal. Klippan den

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen är Sveriges skogliga myndighet. Vår uppgift är att bidra till ett hållbart skogsbruk med god miljöhänsyn. mer information finns på www.skogsstyrelsen.se

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Södra visar vägen. Företagspresentation 2016

Södra visar vägen. Företagspresentation 2016 Södra visar vägen Företagspresentation 2016 Detta är Södra Omsättning 18,3 Mdr SEK Virkesvolym Anställda 3 600 3 massabruk 9 sågverk 15,1 miljoner m 3 fub 50 000 medlemmar 2015-03-12 2 Geografiska marknader

Läs mer

SÖDRA ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING

SÖDRA ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 SÖDRA ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING Innehåll 2 Södra i korthet 4 Vd och koncernchefen har ordet FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 Verksamhet och organisation 8 Strategi och mål 10 Nettoomsättning,

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 317 (motsvarande period 1999: 1 778) Mkr. Resultatet för tredje kvartalet var 2 508 (andra kvartalet:

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Välkommen till Vårt Södra 2014

Välkommen till Vårt Södra 2014 2014 VÅRT SÖDRA Välkommen till Vårt Södra 2014 1 Detta är Södra 2 Styrelseordföranden har ordet 4 Året i korthet 6 Strategi och mål 9 Södra i samhället 10 Från planta till produkt 12 Medlem i Södra 21

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. STOCKHOLM 2015-08-25 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. Januari-juni Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden uppgick till 1 529

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Okt - dec 2012 Okt - dec 2011 Jan - dec 2012 Jan - dec 2011

Okt - dec 2012 Okt - dec 2011 Jan - dec 2012 Jan - dec 2011 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012 Koncernrapport 15 februari 2013 OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 5% till 10,5 (10,0) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1999

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1999 MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1999 Sammanfattning

Läs mer

INVESTERARPRESENTATION Kvartal Lennart Eberleh

INVESTERARPRESENTATION Kvartal Lennart Eberleh INVESTERARPRESENTATION Kvartal 3 2017 Lennart Eberleh 1 INNEHÅLL Kort om Rottneros: Hållbar tillväxt i utvalda nischer Marknaden Tredje kvartalet Vägen framåt 2 HÅLLBAR TILLVÄXT I UTVALDA NISCHER 3 ROTTNEROSKONCERNEN

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

SE Södra 2006/07 SÖDRA 2006 / 07. 52 000 medlemmar 3 700 anställda Skog, pappersmassa, trävaror, energi. Vi växer tillsammans

SE Södra 2006/07 SÖDRA 2006 / 07. 52 000 medlemmar 3 700 anställda Skog, pappersmassa, trävaror, energi. Vi växer tillsammans SE Södra 2006/07 SÖDRA 2006 / 07 52 000 medlemmar 3 700 anställda Skog, pappersmassa, trävaror, energi Vi växer tillsammans Södra i korthet Södra är en ekonomisk förening med 52 000 sydsvenska skogsägare

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Presentation. Delårsrapport Januari-september Magnus Hall VD och koncernchef. 12 november, 2008

Presentation. Delårsrapport Januari-september Magnus Hall VD och koncernchef. 12 november, 2008 Presentation Delårsrapport Januari-september 28 Magnus Hall VD och koncernchef 12 november, 28 1 The Group Holmen Paper Newsprint & magazine paper sales Share of profit capital Iggesund Paperboard Paperboard

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Södra i korthet. Omslagsfoto: Skogsinspektor Minnie Andersson och medlemmen Ola Olsson går igenom skötselåtgärderna för det kommande året.

Södra i korthet. Omslagsfoto: Skogsinspektor Minnie Andersson och medlemmen Ola Olsson går igenom skötselåtgärderna för det kommande året. Detta är Södra 2012 Södra i korthet Södra är en ekonomisk förening med 51 000 sydsvenska skogsägare som medlemmar. Föreningens främsta uppgift är att trygga avsättningen av skogsråvara och främja lönsamheten

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

VD tal 2005 Lars Blecko

VD tal 2005 Lars Blecko VD tal 2005 Lars Blecko Verksamheten 1 Kv 2005 Helår 2004 Marknaden Resultat Resurser Strukturåtgärder Finanser och utdelning Utsikter Rottneros - Verksamhet Rottneros Rockhammar Utansjö Vallvik Upplands

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer