SÖDRA 2010 ETT ÅR AV INNOVATION OCH UTVECKLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÖDRA 2010 ETT ÅR AV INNOVATION OCH UTVECKLING"

Transkript

1 SÖDRA 2010 ETT ÅR AV INNOVATION OCH UTVECKLING

2 Innehåll Detta är Södra Flik Södra i korthet 1 Året i korthet 2 Styrelseordföranden och koncernchefen har ordet 4 Koncernekonomi i sammandrag 6 Femårsöversikt Detta driver Södra 10 Omvärld och marknad 12 Strategier och mål 14 Medlemmar 20 Från skog till färdig produkt Verksamhet 22 Södra Skog 26 Södra Cell 30 Södra Timber 34 Södra Interiör Hållbar utveckling 40 Medarbetare 42 Södra Innovation 44 Produktivitet 46 Södra Procurement 48 Miljö 51 Vindkraft Ekonomisk rapport Förvaltningsberättelse 57 Rapport över totalresultat för koncernen 58 Rapport över finansiell ställning för koncernen 60 Rapport över förändring i eget kapital för koncernen 61 Rapport över kassaflöden för koncernen 62 Resultaträkning för moderföretaget 63 Balansräkning för moderföretaget 65 Rapport över förändring i eget kapital för moderföretaget 66 Kassaflödesanalys för moderföretaget 67 Förslag till vinstdisposition Koncernens styrning 68 Så styrs Södra 71 Förvaltningsråd 72 Styrelse 74 Koncernledning 76 Adresser Södra 2010 innehåller en ekonomisk rapport för 2010, som inte varit föremål för revisorernas granskning. Den fullständiga årsredovisningen publiceras på

3 Södra i korthet Södra är en ekonomisk förening med sydsvenska skogsägare som medlemmar. Föreningens främsta uppgift är att trygga avsättningen av skogsråvara och främja lönsamheten i medlemmarnas skogsbruk. Medlemmarna äger tillsammans skogsgårdar med mer än hälften av den privatägda skogen i södra Sverige. De är också ägare till en skogsindustrikoncern som verkar på den svenska och internationella marknaden. Koncernen har fyra affärsområden: Södra Skog, Södra Cell, Södra Timber och Södra Interiör. De köper och förädlar medlemmarnas skogsråvara till pappersmassa, trävaror, trähus och interiörprodukter. Södra är också en stor arbetsgivare med cirka anställda. De arbetar med allt från skogsskötsel och miljövård till produktion, produktutveckling, ekonomi och försäljning. Namsos Follafoss Jokkmokk Umeå (Sävar) Nordingrå Engesetdal SVERIGE NORGE Brumunddal Gardermoen Hedåker Tofte Huvudkontor Södra Timber Södra Skog Södra Interiör Södra Cell Södra Odlarna Södras medlemsområde Arendal Sunds Åbyhøj Unnefors Åtvidaberg Kisa Djursdala Landsbro Näshult Ramkvilla Korsberga Mönsterås Värö Rottne Växjö Orrefors Falkenberg Grimslöv Långasjö Flåboda Traryd Torsås Våxtorp Kallinge Ronneby Mörrum Åstorp DANMARK Nyckeltal Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Avkastning på sysselsatt kapital, % Soliditet, % Antal anställda Ansluten medlemsareal, ha Virkesvolym, milj m 3 fub 16,6 16,6 17,8 19,2 18,2 *Södra tillämpar från 2009 IFRS (International Financial Reporting Standards). Jämförelsesiffor har omräknats endast för 2008.

4 Affärsområde Verksamhet Produkter/Kunder Södra Skog Södra Skog försörjer koncernen med skogsråvara. Virket från medlemmarna motsvarade drygt tio procent av årets totala avverkning i Sverige. De viktigaste produkterna är massaved och timmer som till största delen levereras inom koncernen, och biobränslen som levereras externt till bland annat värmeverk. Dessutom utförs olika former av skoglig service åt medlemmarna. Södra Cell Södra Cell är en av världens största producenter av pappersmassa för avsalumarknaden. Massan tillverkas vid tre fabriker i Sverige och två i Norge. Produkterna är olika kvaliteter av blekt sulfatmassa och CTMP-massa. Massan säljs främst till europeiska pappersbruk som tillverkar finpapper, magasinspapper, mjukpapper och specialprodukter. Södra Timber Södra Timber producerar trävaror och trähus vid anläggningar i södra Sverige. Både sågverksrörelsen och hustillverkningen hör till de främsta i landet. Produkterna är sågade, hyvlade och impregnerade trävaror för konstruktion och annan byggverksamhet samt hus från Trivselhus. Kunderna är främst byggvaruhandeln, träindustrier och husbyggare. Södra Interiör Södra Interiör är en av Skandinaviens ledande tillverkare av interiörprodukter i trä, med fabriker i Sverige, Norge och Danmark. Huvudprodukterna är lister, paneler, massivgolv, limfogskivor, stolpar och sågade lövträprodukter. Kunderna är främst byggvaruhandeln och träindustrier. Andelar av koncernen 2010 Nettoomsättning Rörelseresultat Södra Skog 19% Södra Cell 57% Södra Timber 18% Södra Interiör 6% Totalt MSEK Exklusive internleveranser Södra Skog 2% Södra Cell 91% Södra Timber 6% Södra Interiör 1% Totalt MSEK Sysselsatt kapital Anställda Södra Skog 10% Södra Cell 60% Södra Timber 26% Södra Interiör 4% Totalt MSEK Avser genomsnittligt sysselsatt kapital Södra Skog 14% Södra Cell 41% Södra Timber 26% Södra Interiör 13% Övrigt 6% Totalt personer

5 Året i korthet Nettoomsättning Nettoomsättningen ökade till MSEK, främst som följd av goda volymer och högre priser. Resultat Resultatet ökade till MSEK, framför allt tack vare de högre massapriserna. Avkastning på sysselsatt kapital Avkastningen på sysselsatt kapital var 23 procent. Målet är minst 10 procent över en konjunkturcykel. Soliditet Soliditeten var 61 procent vid årets slut. Målet är 50 procent för att Södra ska kunna stå emot konjunktursvackor och andra påfrestningar. Virkesvolym Aktiviteten i skogsbruket var hög och virkesvolymen uppgick till 16,6 miljoner m 3 fub. Den operativa verksamheten omorganiserades i 19 verksamhetsområden. Nytt storsågverk Under året köptes tyska sågverksmaskiner som flyttades till Värö där ett storsågverk byggs upp. Det nya sågverket får en årskapacitet på kubikmeter. Antal anställda Vid årets slut hade Södra anställda, varav 579 utanför Sverige. Under året utarbetades en ny personalstrategi för koncernen. Utdelningsförslag Styrelsen föreslår en utdelning på insatskapitalet med 12 procent och på virkesleveranserna med 74 kronor per m 3 fub normaltimmer av barr och med 12 procent på övriga sortiment, sammanlagt 762 MSEK. Dessutom överförs 89 MSEK som insatsemission. På förlagsinsatser utdelas 10 MSEK enligt avtal. Styrelsens förslag till vinstdisposition återfinns på sidan 67. SÖDRA

6 Styrelseordföranden och koncernchefen har ordet Konjunkturen innebar ett starkt år för Södra och medlemmarna. Priserna kunde höjas, nya produkter lanserades och verksamheterna utvecklades positivt. Efter två år då marknaden skuggats av finanskrisens effekter inleddes året med en efterlängtad högkonjunktur. Produktionen gick för fullt i koncernens anläggningar. Undantag var stoppen vid sågverken under jul- och nyårshelgerna som en anpassning till ett försvagat marknadsläge. Christer Segerstéen: Vi kan också slå fast att 2010 blev ett starkt år för Södras medlemmar. Verksamheten i Södra är till för att stödja medlemmen, skogsägaren, och är ingenting annat än en förlängning av skogsgården. Vilka var de viktigaste milstolparna? Leif Brodén: Södra Cell Värö blev världens första fossilfria massabruk. Våra övriga svenska massabruk väntas nå lika långt inom de närmaste tre åren. Ett annat genombrott på energiområdet var att vi handlade upp, reste och startade tio nya vindkraftverk i Mönsterås. Sex av dessa är våra egna och fyra är uppförda på angränsande mark tillsammans med Statkraft. Under året presenterade Södra tillsammans med lampföretaget Wästberg lampan w101 i Milano. Lampan vann årets Design S, Swedish Design Awards samt Good Design Award i USA. Lampan tillverkas i det nya massabaserade materialet DuraPulp, som är helt återvinningsbart, komposter bart och hundra procent uthålligt producerat. DuraPulp såg dagens ljus 2009 när barnstolen Parupu presenterades under designveckan i Milano. Södra beslutade att bygga en tennishall i trä i Växjö, som också är en koncepthall för en modern sporthall i renodlad träkonstruktion. Projektet drivs med hjälp av Stefan Edberg och Carl-Axel Hageskog. Tillsammans med våra samarbetspartner Preem och Sveaskog invigde vi dessutom Sunpine i Piteå, världens första anläggning för produktion av grön diesel från skogsråvara. I slutet av året beslutade styrelsen investera i produktion av textilmassa i Södra Cell Mörrum. Det är ett nytt kapitel för Södra. Vi blir för första gången underleverantör till textilindustrin och det med en hållbar produkt. Varför är nya produkter så viktiga för Södra? Christer: Sambandet är enkelt. Om Södra inte har tillräcklig betalningsförmåga för veden blir det inte heller lönsamt för skogsägaren. Därför måste koncernen hantera ändrade beteendemönster på marknaden. Då är nya produkter en nödvändighet. Glädjande är att detta arbete sker på många fronter i koncernen. Förutom exemplen som Leif radat upp pågår produktutveckling av sågade trävaror och Södra Interiör kom under året med flera nya interiörprodukter i många olika träslag av svenskt löv. Vad binder samman alla nya steg som tagits under året? Leif: Gemensamt för alla projekt med nya produkter som Södra genomfört eller påbörjat, är att de är ytterligare steg på den väg för uthålligt, återvinningsbart och förnybart som Södra alltid följer var ett år med relativt goda priser inom exempelvis massa. Priset sätts av världsmarknaden och det kan inte Södra påverka. Hur möter vi detta? Leif: Vi rår inte över världsmarknadspriserna. Då återstår att arbeta med det vi kan påverka, att utveckla vår produktivitet. Det är helt avgörande för att säkerställa vår långsiktiga konkurrenskraft. En stor del utgörs av Södras unika arbetsmetodik för att ta tillvara idéer från medarbetarna. Det blev ännu ett märkesår för produktivitetsarbetet. Sammanlagt genomfördes förbättringsförslag från medarbetarna motsvarande en årlig resultatförbättring på 134 miljoner kronor. Den totala, genomsnittliga, produktivitetsförbättringen i koncernen under året var 3,4 procent. Hur tungt väger produktiviteten när styrelsen följer Södras utveckling? Christer: Förbättringen är ett kvitto på att koncernen klarar de mycket tuffa krav som medlemmarna ställer. Företaget måste sträva efter att behålla en plats i marknadens absoluta framkant. Fallerar vi och blir stillastående har kunderna inte råd att välja oss. Då blir Södra inte heller tillräckligt konkurrenskraftigt när det gäller betalningsförmågan för veden. Gäller produktivitetsarbetet även Södras många samarbetspartner? Leif: Kravet på oss att utveckla produktiviteten är stort, men ingen kedja är starkare än den svagaste länken. Detta ställer lika stora krav på våra samarbetspartner som på oss själva. Det är vår skyldighet att bjuda in och hjälpa leverantörer i produktivitetsarbetet och glädjande nog uppfattar de flesta detta som naturligt och positivt. Under året inleddes bygget av Sveriges största sågverk. När står det klart? Leif: Sågverket byggs vid Södras kombinat i Värö och invigningen beräknas till hösten Samtidigt görs hela kombinatet, massabruk och sågverk, fritt från fossilbaserad energi vid normal drift och blir den första skogsindustriella anläggningen i världen av den här typen som klarar det. Det är ett stort industriprojekt och en stor utmaning för organisationen. Sågverket har förutsättningar att bli mycket konkurrenskraftigt. 2 SÖDRA 2010

7 Detta är Södra Styrelseordföranden och koncernchefen har ordet Vad innebär sågverket för skogsägarna? Christer: Det som är bra för Södras industrier är också bra för medlemmarna. Expansionen är först och främst avhängig en lönsamhetskalkyl och det faktum att det finns en potential för ökade virkesleveranser från medlemmarna i området. Den nya sågen ger en viktig signal till ägarna att vi tror på sågverksmarknaden och vår ambition är att fortsätta krympa kostnaderna, för att säkerställa koncernens konkurrenskraft och långsiktiga köpkraft för sågtimmer. Styrelseordföranden Christer Segerstéen och koncernchefen Leif Brodén. Hur förbereder sig organisationen för det nya sågverket? Leif: Väröprojektet är inte bara en ny stor såg, utan ett helt nytt grepp för koncernens arbete med sågade trävaror. Det handlar inte bara om hur det nya sågverket arbetar, utan även om samspelet mellan våra olika produktionsenheter, både inom och mellan affärsområden. Till nyordningen hör ett förändrat marknadsarbete, exempelvis genom etableringen av ett nytt kundservicecenter för trävaror. Hur var marknaden för virke under året? Christer: Det var första året sedan 2004 som Södra inte hade stormvirke i lager. Aktiviteten i skogen var hög tack vare industrins stora råvarubehov. Marknaden gick under året från ett läge med fortsatt ökade priser och risk för knapphet i försörjningen, till en situation med välfyllda lager av rotstående skog och en prisjustering nedåt i slutet av året. Kostnaderna för prishöjningarna under det första halvåret slog igenom i verksamheten under hösten. Vad är tanken bakom förändringen av Södra Skogs fältorganisation? Christer: Den operativa verksamheten moderniseras för att bättre fylla skogsägarnas behov av professionell service. De 31 operativa skogsbruksområdena blev 19 verksamhetsområden. Parallellt förnyades den demokratiska organisationen för att underlätta det medlemsdemokratiska arbetet, och 32 skogsbruksområden blev var andra året som medlemmarna erbjöds att certifiera sitt skogsbruk enligt två standarder, FSC och PEFC. Hur har det gått? Christer: Intresset för dubbelcertifiering enligt både FSC och PEFC har glädjande nog överträffat våra högt ställda förväntningar. Och det är bra, för kravet på leveranser av certifierade produkter fortsätter att öka och dubbelcertifieringen gynnar Södras marknadspositioner. Vid årsskiftet var 1,24 miljoner hektar medlemsmark dubbelcertifierad, vilket motsvarar 53 procent av all medlemsmark. Hur summerar du projektet Kraftsamling Skog som avslutades efter tre års verksamhet? Christer: Syftet med Kraftsamling Skog har varit att ge skogsägare möjlighet att lära sig mer om åtgärder som ökar tillväxten och lönsamheten på den egna skogsgården. Engagemanget har varit överväldigande. Södra har haft deltagare i aktiviteterna, nära dubbelt så många som det ursprungliga målet. Även höstens ägarmöten präglades av stort engagemang? Christer: Ägarmötena är en unik mötesform där medlemmens fokus är på rollen som ägare i skogsindustrikoncernen Södra. Representanter för styrelsen medverkade och har fått många bra inspel att fundera på. Och engagemanget jag mötte tar jag med som en vitamininjektion till resten av arbetsåret. SÖDRA

8 Koncernekonomi i sammandrag Resultat En god konjunktur var positiv för efterfrågan på papper och massa. Massapriserna steg kraftigt och volymerna var goda. Lagren av sågade trävaror var i balans vid årets början. Försäljningen gynnades inledningsvis av valutasituationen men kronan stärktes successivt och vid årets slut var fördelen ut raderad. Koncernens nettoomsättning ökade med MSEK till MSEK. Rörelseresultatet förbättrades till MSEK (593). I resultatet ingår bland annat nedskrivning av materiella anläggningstillgångar vid bruk och sågverk med 222 MSEK och nedvärdering av varulager med 64 MSEK. Den starkare konjunkturen innebar att alla affärsområden förbättrade sina rörelseresultat jämfört med föregående år. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 23 procent (6). Under den senaste femårsperioden har avkastningen i snitt varit 14 procent. Finansiell ställning Soliditeten stärktes under året till 61 procent (58). Balansomslutningen ökade med MSEK och uppgick vid årets slut till MSEK (16 876). Eget kapital ökade till MSEK (9 806), av vilket inbetalt och emitterat insatskapital svarade för MSEK (2 211). Vid årsskiftet bestod Södras externa upplåning främst av inlåning från medlemmarna. Kassaflödet uppgick till 269 MSEK (339). Investeringarna uppgick till MSEK och avsåg främst produktionsrelaterade investeringar inom Södra Cell och Södra Timber. Dessutom färdigställdes sex vindkraftverk vid bruket i Mönsterås och Södra Skog förvärvade ytterligare hektar skog i Baltikum. Inlåningen från medlemmarna ökade under året med 197 MSEK. Styrelsens förslag till vinstdisposition innebär att 851 MSEK överförs till medlemmarna. På förlagsinsatser sker utdelning enligt avtal. 4 SÖDRA 2010

9 Detta är Södra Koncernekonomi i sammandrag Nettoomsättning MSEK Rapport över totalresultat för koncernen MSEK Nettoomsättning Resultat före avskrivningar Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Nettoomsättning och resultat per verksamhet Nettoomsättning Rörelseresultat MSEK Södra Skog Södra Cell Södra Timber Södra Interiör Övrigt/elimineringar Koncernen Koncernens nettoomsättning ökade avsevärt, främst som en följd av större volymer och ökade priser, framför allt för pappersmassa. Virkesleveranser Milj m 3 fub Stor efterfrågan på skogsråvara och prishöjningar medförde hög aktivitet i skogsbruket. Konkurrensen på virkesmarknaden var hård Rapport över finansiell ställning för koncernen MSEK Tillgångar Anläggningstillgångar Varulager Rörelsefordringar Likvida medel, kortfristiga placeringar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Rapport över kassaflöden för koncernen MSEK Medel från årets verksamhet Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Produktion sågade trävaror m Produktionen gynnades inledningsvis av valutasituationen som innebar en konkurrensfördel. Denna hade dock utraderats vid årets slut av den allt starkare svenska kronan. Produktion massa ton Under året rådde goda produktionsförhållanden vid Södras massafabriker. Låga lager vid årets början och minskat utbud från flera producenter medverkade till ett starkt marknadsläge. 10 SÖDRA

10 Femårsöversikt Försäljning och resultat, MSEK Nettoomsättning Resultat före avskrivningar Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Resultat före skatt Kapital, MSEK Balansomslutning Sysselsatt kapital Eget kapital Investeringar Operativt kassaflöde Nyckeltal, % Avkastning på sysselsatt kapital Avkastning på eget kapital Soliditet Skuldsättningsgrad, ggr 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 Volymer Virkesvolym, milj m 3 fub 16,6 16,6 17,8 19,2 18,2 Leveranser biobränslen, m 3 s Produktion trävaror, m Försäljning interiörprodukter, MSEK Produktion massa, ton Elproduktion, GWh Övrigt Ansluten medlemsareal, ha Medlemmarnas virkesleveranser, milj m 3 fub 9,0 7,9 8,7 12,0 12,0 Antal anställda Södra tillämpar från 2009 IFRS (International Financial Reporting Standards) i koncernredovisningen. Jämförelsesiffror har omräknats endast för Definitioner Sysselsatt kapital Genomsnitt av balansräkningens anläggningstillgångar och nettorörelsekapital minskat med långfristiga skulder och skatteskulder (netto). Avkastning på sysselsatt kapital Rörelseresultat Genomsnittligt sysselsatt kapital Avkastning på eget kapital Resultat efter finansnetto minus 26,3% schablonskatt Genomsnittligt eget kapital Operativt kassaflöde Kassaflöde efter investeringar. Soliditet Eget kapital Balansomslutning Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder Eget kapital 6 SÖDRA 2010

11 Detta är Södra Femårsöversikt Avkastning på sysselsatt kapital Massapriser % Mål 10% SEK/ton USD/ton Avkastningen på sysselsatt kapital under de senaste fem åren har i genomsnitt varit 14 procent. SEK/ton USD/ton Soliditet % 70 Priset på nordlig barrsulfat nådde en topp under sommaren på 980 USD per ton för att därefter sjunka något. Prisfallet i SEK/ton under årets sista kvartal blev kraftigare än i USD/ton på grund av en stark krona. Källa: Foex PIX genomsnittspriser på barrsulfat levererat till europeiska kunder (kvartalsgenomsnitt) Soliditeten var 61 procent vid årets utgång. Valutakurser EUR/SEK 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 Mål 50% 2010 USD/SEK 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 Trävarupriser SEK/m Genomsnittliga leveranspriser, sydsvenska sågverk Trävarupriserna steg successivt under årets första åtta månader. Marknadsturbulens och finansiell oro dämpade utvecklingen under årets senare del EUR/SEK USD/SEK Källa: ECB Under andra halvåret stärktes den svenska kronan mot såväl USD som EUR och återtog den nedgång som skett under finanskrisen. SÖDRA

12 8 SÖDRA 2010

13 SÖDRA

14 Ett år med stora svängningar Året präglades av stora svängningar i pris- och lagernivåerna och av den svenska kronans betydelse för konkurrenssituationen. Året präglades av kraftiga svängningar. Den svenska BNP-tillväxten var stark medan många länder på Södras marknader utvecklades betydligt svagare. Skogsbranschen är konjunkturberoende och tidig i konjunkturcykeln. Lönsamheten påverkas i huvudsak av efterfrågan, som är valutaberoende, och kostnader, främst för ved och energi. Södras affär omfattar förädlingskedjan från skog till industri. Stark efterfrågan på fastigheter och råvara Priset på skogsmark drivs av utbud, läge, bonitet och virkesmarknaden. Priset steg kraftigt och har senaste decenniet nominellt ökat med över 160 procent. Omsättningen på skogsfastigheter är låg och ägarbyten sker främst vid generationsskiften. Över 70 procent av affärerna är kompletteringsförvärv av grannar och aktiva skogsbrukare. Trenden är att fastigheterna i ökande grad säljs utanför familjen, då viljan eller möjligheten att ta över är lägre hos andra och tredje generationen. Priset på skogsråvara sätts normalt när kontrakt skrivs om avverkning eller vid inköp av rotlager. Avverkningstidpunkten varierar vilket minskar sågverkens marginaler om råvarupriset ligger fast samtidigt som priset på sågade varor sjunker, vilket var fallet i slutet av året. En god marknad i kombination med tömda stormlager medförde att priset på timmer vände uppåt. Det ökade med nära 50 procent från hösten 2009 fram till halvårsskiftet Samtidigt ökade hyggesanmälningarna om planerad avverkning med 60 procent. Trävarukonjunkturen vände dock neråt tidigt under hösten och priset på timmer sjönk. God tillgång på cellulosaflis Massabrukens råvara är massaved från avverkningar och cellulosaflis från sågverken. God tillgång på cellulosaflis medförde att massavedsmarknaden var i balans, trots förhållandevis låga massavedslager. Massavedspriserna ökade successivt under året. Osäkerhet om marknaden för trävaror Utvecklingen för sågade trävaror påverkas av faktorer som råvarutillgång, valutakurser, nybyggnation, renovering, konjunktur och olika länders statsfinanser samt säsongsvariationer i byggandet. Utbudet i Europa kommer i huvudsak från Sverige, Finland, Tyskland och Österrike. Sverige hade en konkurrensfördel som avklingade i takt med kronkursens förstärkning gentemot euron. Svensk sågverksindustri är fortsatt mycket fragmenterad och har låg konsolideringsgrad. Byggmarknaden driver efterfrågan på Södra Timbers trävaror som till 80 procent är granvaror avsedda för konstruktion. Renoveringssektorn i Skandinavien var stark och byggproduktionen i Europa ökade långsamt från extremt låg nivå. Efterfrågan var fortsatt stark i Mellanöstern och Nordafrika vilket ledde till ökad konkurrens från andra producentländer. Kort framförhållning i affärerna gör att lagren ökar snabbt om efterfrågan sjunker. Balansen upprätthålls då med minskad produktion. Flera producenter aviserade produktionsstopp under vintersäsongen 2010/2011. Tilltron på trävarumarknadens utveckling på längre sikt är fortfarande mycket positiv. Den stöds bland annat av att nybyggnationen i Europa och USA fortfarande är under medelnivå samtidigt som användningen av trä i byggkonstruktioner ökar. Interiörträ hävdar sig på konkurrensutsatt marknad Södra Interiör verkar främst på den skandinaviska marknaden med störst omsättning i Sverige. Konkurrensen är påtaglig från producenter i både Skandinavien och Baltikum. Trots låg nybyggnation var marknaden god, främst driven av ROTavdragen i Sverige. Bygghandeln är största kundkategorin. Södra Interiör motiverar en något högre prisnivå med hög produktkvalitet, innovationer i nya produkter och hög servicegrad med kort leveranstid som håller nere kundernas lager. Massa fortsatt viktig insatsvara Södra Cells affär har sin tyngdpunkt i långfibrig kemisk massa som bland annat lämpar sig för högre kvaliteter av grafiskt papper. Efterfrågan på massa är direkt relaterad till konsumtionen av papper och andra produkter med massa som insatsvara. Massaanvändningen delas översiktligt in i fyra områden: tryckpapper, förpackningspapper, mjukpapper (tissue) för hygienändamål och specialpapper för till exempel olika typer av filter. Prissättningen av massa sker transparent på global nivå. Under 2010 har kasten i pris- och lagernivåerna samt i valuta - växlingskursen mellan dollar och kronor varit extrema. Priserna ökade kraftigt fram till halvårsskiftet för att sedan sjunka marginellt. Priset beror på efterfrågan och utbud som ibland påverkas av naturkrafterna: Chile drabbades av jordbävning i början av året och några av deras massabruk stod stilla en längre tid. Kina byggde stora lager av inköpt massa och producenternas lagernivåer blev därför globalt sett extremt låga under våren. Normalt leder ökande massapriser till lageruppbyggnad hos producenterna. Andra halvåret har det skett en återgång till mer normala lagernivåer. Konsumtionen av skriv- och tryckpapper minskar i Europa, Japan och Nordamerika. Nedgången är strukturell och till stor del påverkad av den digitala utvecklingen, där Nordamerika har kommit längst. 10 SÖDRA 2010

15 Detta driver Södra Omvärld och marknad Överkapaciteten hos pappersproducenterna i industriländerna leder till hård konkurrens och svårighet att ta ut massa prishöjningar. Det medför fortsatta bestående kapacitets neddragningar i Europa. Den globala ekonomiska tillväxten har ökat konsumtionen av förpackningspapper och mjukpapper. Med ökad levnadsstandard ökar till exempel användningen av hygienpapper. Även för specialpapper växer behovet av massa. Här ryms ett brett spektrum från kaffefilter till luftfilter för motorer. Vedfiberns ekonomiska fördelar bidrar till att den ofta föredras framför syntetiska fibrer eller kombineras med dessa. Bioenergi växer stadigt Utbyggnaden av biobränsleeldad kraftvärme driver Södra Skogsenergis affär. Marknadstillväxten ligger stadigt på drygt 3 procent om året. Förbrukningen av biobränsle i Södra Skogsenergis marknadsområde är cirka 17 TWh. Hösten 2010 startade leveranserna i betydligt högre takt än tidigare beroende på kallare väder än normalt, men framför allt ett högt elpris vilket stimulerade till hög kraftproduktion och därmed ökat bränslebehov. På sikt tillkommer ökad kapacitet i kraftvärme i regionen. En del aktörer har investerat i förbränning av sopor, en trend som ses även i Norge och Tyskland. Detta förväntas leda till bränslebrist i Sverige för denna typ av pannor då en hel del av detta bränsle importeras. Försörjningen av biobränsle förbättras stadigt då grot (grenar och toppar) från avverkningar tillvaratas i ökande omfattning. Även biprodukterna från industrin ökar, till exempel har Södra Cell Värö kommit igång med torkning och leverans av bark. 5 4 Real prisutveckling på skogsfastigheter SEK per m 3 sk Hela Sverige Södras medlemsområde motsvaras i huvudsak av område 1 exklusive Gotland. SÖDRA

16 Södras produkter är en del i kretsloppet Övergripande i strategin är arbetet med ständiga förbättringar. Södra ska med sin industri säkra avsättningen av medlemmarnas skogsråvara till marknadsmässiga priser. Södra är ett av landets största exportföretag med två tredjedelar av försäljningen utanför Sverige. Europa är huvudmarknad för koncernens produkter. Övergripande i Södras strategi är arbetet med ständiga förbättringar, ett arbete som omfattar alla affärsområden och stabsfunktioner. Under åren 2000 till 2009 genomfördes mer än förbättringsförslag från personalen till ett värde av cirka 500 miljoner kronor. I strategin för 2010 till 2014 är ambitionen att genomföra lika mycket på halva tiden. Produktiviteten som genereras av personalens förslag dubbleras därmed under perioden och takten i idégenereringen överträffas redan. Under året genomfördes över förslag från medarbetarna vilket motsvarar en årlig resultatförbättring på 134 miljoner kronor. Värdebaserat ledarskap ger motivation Personalstrategin bygger på en värdebaserad ledningsfilosofi som lyfter fram chefens viktiga uppgift att hantera mänskliga resurser och relationer. Medarbetaren bidrar framförallt med sin kompetens, som är summan av individens förmåga, kunskap och inte minst vilja. Helhet, närhet och rörelse är tre vägledande begrepp för att ge utrymme för motivation och vilja i det dagliga arbetet. Helhet innebär att varje medarbetare känner till sin egen betydelse för helheten. Närhet är vissheten om att möten och relationer stärker såväl Södra som den enskilde medarbetaren. Med rörelse odlas en tillåtande företagskultur som stimulerar förändring och nytänkande. Arbetet följs bland annat upp genom återkommande medarbetarundersökningar. Återvinningsbart, förnybart och komposterbart Grunden i affärsstrategin är att Södra med sin industri ska säkra en ändamålsenlig avsättning av medlemmarnas skogsråvara till marknadsmässiga priser. All verksamhet sker i samklang med skogens kretslopp, ständiga förnyelse och tillväxt. Produkterna i sig är en del i kretsloppet: återvinningsbara, förnybara, komposterbara. Strategi: Södra Skog Södra Skog har fem övergripande mål i sin strategi. Det första är att utveckla ett tydligt och lönsamt servicekoncept med ett anpassat utbud av tjänster och produkter, och en förstärkt kommunikation kring erbjudandet. Det andra målet innebär en långsiktigt ökad tillväxt i skogen med utvecklad miljöhänsyn. Det tredje rör ökad professionalitet i kund- och leveran- 12 SÖDRA 2010

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Detta är Södra 2014 Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Södra i korthet Södra är Sveriges största

Läs mer

Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor

Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor 2 Att äga Södra Kapital- och utdelningsfrågor Detta är en beskrivning av kapital- och utdelningsfrågor i Södra. Broschyren är tänkt att vara en sammanställning

Läs mer

Södra i korthet. Omslagsfoto: Skogsinspektor Minnie Andersson och medlemmen Ola Olsson går igenom skötselåtgärderna för det kommande året.

Södra i korthet. Omslagsfoto: Skogsinspektor Minnie Andersson och medlemmen Ola Olsson går igenom skötselåtgärderna för det kommande året. Detta är Södra 2012 Södra i korthet Södra är en ekonomisk förening med 51 000 sydsvenska skogsägare som medlemmar. Föreningens främsta uppgift är att trygga avsättningen av skogsråvara och främja lönsamheten

Läs mer

SE Södra 2006/07 SÖDRA 2006 / 07. 52 000 medlemmar 3 700 anställda Skog, pappersmassa, trävaror, energi. Vi växer tillsammans

SE Södra 2006/07 SÖDRA 2006 / 07. 52 000 medlemmar 3 700 anställda Skog, pappersmassa, trävaror, energi. Vi växer tillsammans SE Södra 2006/07 SÖDRA 2006 / 07 52 000 medlemmar 3 700 anställda Skog, pappersmassa, trävaror, energi Vi växer tillsammans Södra i korthet Södra är en ekonomisk förening med 52 000 sydsvenska skogsägare

Läs mer

Vattenanvändning. Framgångar, utmaningar och behov 2013-04-15

Vattenanvändning. Framgångar, utmaningar och behov 2013-04-15 Vattenanvändning Framgångar, utmaningar och behov Föreningens verksamhetsidé För att främja medlemmarnas ekonomiska intressen ska Södra: handla med, utveckla och förädla skogsråvara utveckla och marknadsföra

Läs mer

Finansiell osäkerhet försvagar marknaden. Nytt storsågverk kör igång i Värö. Tillverkning av textilmassa i Mörrum

Finansiell osäkerhet försvagar marknaden. Nytt storsågverk kör igång i Värö. Tillverkning av textilmassa i Mörrum SÖDRA 2011 Finansiell osäkerhet försvagar marknaden Nytt storsågverk kör igång i Värö Tillverkning av textilmassa i Mörrum Idéer förbättrar resultatet med 133 MSEK Förslag till medlemmarnas vinstdelning

Läs mer

Att äga Södra. så fungerar Södramodellen. Innehåll

Att äga Södra. så fungerar Södramodellen. Innehåll Att äga Södra så fungerar Södramodellen Innehåll Vad är Södra?... 2 Södras uppdrag... 2 Historien om Södra... 2 Att äga och göra affärer med Södra... 4 Sköta skog och sälja virke... 4 Våra industrier skapar

Läs mer

Innehåll. Detta är Södra

Innehåll. Detta är Södra Södra 2012 Innehåll Detta är Södra Flik Södra i korthet 1 Året i korthet 2 Styrelseordföranden och koncernchefen har ordet 4 Koncernekonomi i sammandrag 6 Femårsöversikt Detta driver Södra 8 Omvärld och

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

VD tal 2005 Lars Blecko

VD tal 2005 Lars Blecko VD tal 2005 Lars Blecko Verksamheten 1 Kv 2005 Helår 2004 Marknaden Resultat Resurser Strukturåtgärder Finanser och utdelning Utsikter Rottneros - Verksamhet Rottneros Rockhammar Utansjö Vallvik Upplands

Läs mer

Södra 2013. årsöversikt

Södra 2013. årsöversikt Södra 213 årsöversikt Avsnitt Välkommen till Södras årsöversikt 213 Årsöversikten är en sammanfattning av årsredovisningen med hållbarhetsredovisning. Den fi nns att ladda ner på www.sodra.com/rapporter.

Läs mer

Södra. årsredovisning. med hållbarhetsredovisning

Södra. årsredovisning. med hållbarhetsredovisning Södra årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll Södras verksamhet bygger på skogen som en förnybar resurs och hållbarhetsarbetet är en naturlig del av affärsmodellen. Därför har Södra valt

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare,

Herr ordförande, ärade aktieägare, Herr ordförande, ärade aktieägare, Ett år går fort. Det är idag nästan exakt ett år sedan jag tillträdde som VD och koncernchef för Holmen. Det har varit ett spännande och intensivt år, där jag fått möjligheten

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2014

Delårsrapport Januari mars 2014 Delårsrapport Januari mars 214 Nettoomsättningen uppgick till 1 564 MSEK (1 583). Förändringen beror på 4 procent lägre leveranser vilket väsentligen kompenserats av 3 procent högre priser. Det operativa

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Foto: Bengt Alm 1 januari 31 mars 215 Nettoomsättningen minskade med en procent till 1 548 MSEK (1 564). Förändringen beror på en procent lägre leveransvolymer och i genomsnitt en procent högre priser.

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber

Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber Nettoomsättning uppgick till 1 51 mkr (f.å proforma 1 79 mkr). Resultat efter skatt blev -9,5 mkr (f.å proforma 2,9 mkr). Resultat per aktie -,67 kr. Eget kapital

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013 Mekonomen Mekonomen Januari - december 2012 14 februari 2013 Fjärde kvartalet 2012 Intäkter: 1 556 MSEK (1 088) Rörelseresultat: 125 MSEK (104) Rörelsemarginal: 8 procent (10) Resultat efter finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Välkommen till Vårt Södra 2014

Välkommen till Vårt Södra 2014 2014 VÅRT SÖDRA Välkommen till Vårt Södra 2014 1 Detta är Södra 2 Styrelseordföranden har ordet 4 Året i korthet 6 Strategi och mål 9 Södra i samhället 10 Från planta till produkt 12 Medlem i Södra 21

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Lantmännen ett bondeägt företag

Lantmännen ett bondeägt företag Lantmännen ett bondeägt företag Alnarp den 27 februari 2014 Bengt-Olov Gunnarson, ordförande, Lantmännen Agenda Aktuellt ekonomiskt läge Utdelning och ägarnytta Omvärld Frågor och diskussion 2 Distriktsstämma

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord torsdagen den 15 maj 2014 Delårsrapport Q1 2014 2014-01-01 2014-03-31 Nettoomsättning 70 803 tkr (75 187) Rörelseresultat 20 469 tkr (16 280) Resultat efter skatt 15 771 tkr

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Försiktig optimism bland skogsägarna Skogsbarometern är en årlig Sifo-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2015

Delårsrapport Januari juni 2015 Foto: Shutterstock 1 april 3 juni 215 Nettoomsättningen minskade med en procent till 1 7 MSEK (1 718). Leveransvolymerna ökade med en procent medan priserna minskade med i genomsnitt en procent. Det operativa

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer