SÖDRA 2010 ETT ÅR AV INNOVATION OCH UTVECKLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÖDRA 2010 ETT ÅR AV INNOVATION OCH UTVECKLING"

Transkript

1 SÖDRA 2010 ETT ÅR AV INNOVATION OCH UTVECKLING

2 Innehåll Detta är Södra Flik Södra i korthet 1 Året i korthet 2 Styrelseordföranden och koncernchefen har ordet 4 Koncernekonomi i sammandrag 6 Femårsöversikt Detta driver Södra 10 Omvärld och marknad 12 Strategier och mål 14 Medlemmar 20 Från skog till färdig produkt Verksamhet 22 Södra Skog 26 Södra Cell 30 Södra Timber 34 Södra Interiör Hållbar utveckling 40 Medarbetare 42 Södra Innovation 44 Produktivitet 46 Södra Procurement 48 Miljö 51 Vindkraft Ekonomisk rapport Förvaltningsberättelse 57 Rapport över totalresultat för koncernen 58 Rapport över finansiell ställning för koncernen 60 Rapport över förändring i eget kapital för koncernen 61 Rapport över kassaflöden för koncernen 62 Resultaträkning för moderföretaget 63 Balansräkning för moderföretaget 65 Rapport över förändring i eget kapital för moderföretaget 66 Kassaflödesanalys för moderföretaget 67 Förslag till vinstdisposition Koncernens styrning 68 Så styrs Södra 71 Förvaltningsråd 72 Styrelse 74 Koncernledning 76 Adresser Södra 2010 innehåller en ekonomisk rapport för 2010, som inte varit föremål för revisorernas granskning. Den fullständiga årsredovisningen publiceras på

3 Södra i korthet Södra är en ekonomisk förening med sydsvenska skogsägare som medlemmar. Föreningens främsta uppgift är att trygga avsättningen av skogsråvara och främja lönsamheten i medlemmarnas skogsbruk. Medlemmarna äger tillsammans skogsgårdar med mer än hälften av den privatägda skogen i södra Sverige. De är också ägare till en skogsindustrikoncern som verkar på den svenska och internationella marknaden. Koncernen har fyra affärsområden: Södra Skog, Södra Cell, Södra Timber och Södra Interiör. De köper och förädlar medlemmarnas skogsråvara till pappersmassa, trävaror, trähus och interiörprodukter. Södra är också en stor arbetsgivare med cirka anställda. De arbetar med allt från skogsskötsel och miljövård till produktion, produktutveckling, ekonomi och försäljning. Namsos Follafoss Jokkmokk Umeå (Sävar) Nordingrå Engesetdal SVERIGE NORGE Brumunddal Gardermoen Hedåker Tofte Huvudkontor Södra Timber Södra Skog Södra Interiör Södra Cell Södra Odlarna Södras medlemsområde Arendal Sunds Åbyhøj Unnefors Åtvidaberg Kisa Djursdala Landsbro Näshult Ramkvilla Korsberga Mönsterås Värö Rottne Växjö Orrefors Falkenberg Grimslöv Långasjö Flåboda Traryd Torsås Våxtorp Kallinge Ronneby Mörrum Åstorp DANMARK Nyckeltal Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Avkastning på sysselsatt kapital, % Soliditet, % Antal anställda Ansluten medlemsareal, ha Virkesvolym, milj m 3 fub 16,6 16,6 17,8 19,2 18,2 *Södra tillämpar från 2009 IFRS (International Financial Reporting Standards). Jämförelsesiffor har omräknats endast för 2008.

4 Affärsområde Verksamhet Produkter/Kunder Södra Skog Södra Skog försörjer koncernen med skogsråvara. Virket från medlemmarna motsvarade drygt tio procent av årets totala avverkning i Sverige. De viktigaste produkterna är massaved och timmer som till största delen levereras inom koncernen, och biobränslen som levereras externt till bland annat värmeverk. Dessutom utförs olika former av skoglig service åt medlemmarna. Södra Cell Södra Cell är en av världens största producenter av pappersmassa för avsalumarknaden. Massan tillverkas vid tre fabriker i Sverige och två i Norge. Produkterna är olika kvaliteter av blekt sulfatmassa och CTMP-massa. Massan säljs främst till europeiska pappersbruk som tillverkar finpapper, magasinspapper, mjukpapper och specialprodukter. Södra Timber Södra Timber producerar trävaror och trähus vid anläggningar i södra Sverige. Både sågverksrörelsen och hustillverkningen hör till de främsta i landet. Produkterna är sågade, hyvlade och impregnerade trävaror för konstruktion och annan byggverksamhet samt hus från Trivselhus. Kunderna är främst byggvaruhandeln, träindustrier och husbyggare. Södra Interiör Södra Interiör är en av Skandinaviens ledande tillverkare av interiörprodukter i trä, med fabriker i Sverige, Norge och Danmark. Huvudprodukterna är lister, paneler, massivgolv, limfogskivor, stolpar och sågade lövträprodukter. Kunderna är främst byggvaruhandeln och träindustrier. Andelar av koncernen 2010 Nettoomsättning Rörelseresultat Södra Skog 19% Södra Cell 57% Södra Timber 18% Södra Interiör 6% Totalt MSEK Exklusive internleveranser Södra Skog 2% Södra Cell 91% Södra Timber 6% Södra Interiör 1% Totalt MSEK Sysselsatt kapital Anställda Södra Skog 10% Södra Cell 60% Södra Timber 26% Södra Interiör 4% Totalt MSEK Avser genomsnittligt sysselsatt kapital Södra Skog 14% Södra Cell 41% Södra Timber 26% Södra Interiör 13% Övrigt 6% Totalt personer

5 Året i korthet Nettoomsättning Nettoomsättningen ökade till MSEK, främst som följd av goda volymer och högre priser. Resultat Resultatet ökade till MSEK, framför allt tack vare de högre massapriserna. Avkastning på sysselsatt kapital Avkastningen på sysselsatt kapital var 23 procent. Målet är minst 10 procent över en konjunkturcykel. Soliditet Soliditeten var 61 procent vid årets slut. Målet är 50 procent för att Södra ska kunna stå emot konjunktursvackor och andra påfrestningar. Virkesvolym Aktiviteten i skogsbruket var hög och virkesvolymen uppgick till 16,6 miljoner m 3 fub. Den operativa verksamheten omorganiserades i 19 verksamhetsområden. Nytt storsågverk Under året köptes tyska sågverksmaskiner som flyttades till Värö där ett storsågverk byggs upp. Det nya sågverket får en årskapacitet på kubikmeter. Antal anställda Vid årets slut hade Södra anställda, varav 579 utanför Sverige. Under året utarbetades en ny personalstrategi för koncernen. Utdelningsförslag Styrelsen föreslår en utdelning på insatskapitalet med 12 procent och på virkesleveranserna med 74 kronor per m 3 fub normaltimmer av barr och med 12 procent på övriga sortiment, sammanlagt 762 MSEK. Dessutom överförs 89 MSEK som insatsemission. På förlagsinsatser utdelas 10 MSEK enligt avtal. Styrelsens förslag till vinstdisposition återfinns på sidan 67. SÖDRA

6 Styrelseordföranden och koncernchefen har ordet Konjunkturen innebar ett starkt år för Södra och medlemmarna. Priserna kunde höjas, nya produkter lanserades och verksamheterna utvecklades positivt. Efter två år då marknaden skuggats av finanskrisens effekter inleddes året med en efterlängtad högkonjunktur. Produktionen gick för fullt i koncernens anläggningar. Undantag var stoppen vid sågverken under jul- och nyårshelgerna som en anpassning till ett försvagat marknadsläge. Christer Segerstéen: Vi kan också slå fast att 2010 blev ett starkt år för Södras medlemmar. Verksamheten i Södra är till för att stödja medlemmen, skogsägaren, och är ingenting annat än en förlängning av skogsgården. Vilka var de viktigaste milstolparna? Leif Brodén: Södra Cell Värö blev världens första fossilfria massabruk. Våra övriga svenska massabruk väntas nå lika långt inom de närmaste tre åren. Ett annat genombrott på energiområdet var att vi handlade upp, reste och startade tio nya vindkraftverk i Mönsterås. Sex av dessa är våra egna och fyra är uppförda på angränsande mark tillsammans med Statkraft. Under året presenterade Södra tillsammans med lampföretaget Wästberg lampan w101 i Milano. Lampan vann årets Design S, Swedish Design Awards samt Good Design Award i USA. Lampan tillverkas i det nya massabaserade materialet DuraPulp, som är helt återvinningsbart, komposter bart och hundra procent uthålligt producerat. DuraPulp såg dagens ljus 2009 när barnstolen Parupu presenterades under designveckan i Milano. Södra beslutade att bygga en tennishall i trä i Växjö, som också är en koncepthall för en modern sporthall i renodlad träkonstruktion. Projektet drivs med hjälp av Stefan Edberg och Carl-Axel Hageskog. Tillsammans med våra samarbetspartner Preem och Sveaskog invigde vi dessutom Sunpine i Piteå, världens första anläggning för produktion av grön diesel från skogsråvara. I slutet av året beslutade styrelsen investera i produktion av textilmassa i Södra Cell Mörrum. Det är ett nytt kapitel för Södra. Vi blir för första gången underleverantör till textilindustrin och det med en hållbar produkt. Varför är nya produkter så viktiga för Södra? Christer: Sambandet är enkelt. Om Södra inte har tillräcklig betalningsförmåga för veden blir det inte heller lönsamt för skogsägaren. Därför måste koncernen hantera ändrade beteendemönster på marknaden. Då är nya produkter en nödvändighet. Glädjande är att detta arbete sker på många fronter i koncernen. Förutom exemplen som Leif radat upp pågår produktutveckling av sågade trävaror och Södra Interiör kom under året med flera nya interiörprodukter i många olika träslag av svenskt löv. Vad binder samman alla nya steg som tagits under året? Leif: Gemensamt för alla projekt med nya produkter som Södra genomfört eller påbörjat, är att de är ytterligare steg på den väg för uthålligt, återvinningsbart och förnybart som Södra alltid följer var ett år med relativt goda priser inom exempelvis massa. Priset sätts av världsmarknaden och det kan inte Södra påverka. Hur möter vi detta? Leif: Vi rår inte över världsmarknadspriserna. Då återstår att arbeta med det vi kan påverka, att utveckla vår produktivitet. Det är helt avgörande för att säkerställa vår långsiktiga konkurrenskraft. En stor del utgörs av Södras unika arbetsmetodik för att ta tillvara idéer från medarbetarna. Det blev ännu ett märkesår för produktivitetsarbetet. Sammanlagt genomfördes förbättringsförslag från medarbetarna motsvarande en årlig resultatförbättring på 134 miljoner kronor. Den totala, genomsnittliga, produktivitetsförbättringen i koncernen under året var 3,4 procent. Hur tungt väger produktiviteten när styrelsen följer Södras utveckling? Christer: Förbättringen är ett kvitto på att koncernen klarar de mycket tuffa krav som medlemmarna ställer. Företaget måste sträva efter att behålla en plats i marknadens absoluta framkant. Fallerar vi och blir stillastående har kunderna inte råd att välja oss. Då blir Södra inte heller tillräckligt konkurrenskraftigt när det gäller betalningsförmågan för veden. Gäller produktivitetsarbetet även Södras många samarbetspartner? Leif: Kravet på oss att utveckla produktiviteten är stort, men ingen kedja är starkare än den svagaste länken. Detta ställer lika stora krav på våra samarbetspartner som på oss själva. Det är vår skyldighet att bjuda in och hjälpa leverantörer i produktivitetsarbetet och glädjande nog uppfattar de flesta detta som naturligt och positivt. Under året inleddes bygget av Sveriges största sågverk. När står det klart? Leif: Sågverket byggs vid Södras kombinat i Värö och invigningen beräknas till hösten Samtidigt görs hela kombinatet, massabruk och sågverk, fritt från fossilbaserad energi vid normal drift och blir den första skogsindustriella anläggningen i världen av den här typen som klarar det. Det är ett stort industriprojekt och en stor utmaning för organisationen. Sågverket har förutsättningar att bli mycket konkurrenskraftigt. 2 SÖDRA 2010

7 Detta är Södra Styrelseordföranden och koncernchefen har ordet Vad innebär sågverket för skogsägarna? Christer: Det som är bra för Södras industrier är också bra för medlemmarna. Expansionen är först och främst avhängig en lönsamhetskalkyl och det faktum att det finns en potential för ökade virkesleveranser från medlemmarna i området. Den nya sågen ger en viktig signal till ägarna att vi tror på sågverksmarknaden och vår ambition är att fortsätta krympa kostnaderna, för att säkerställa koncernens konkurrenskraft och långsiktiga köpkraft för sågtimmer. Styrelseordföranden Christer Segerstéen och koncernchefen Leif Brodén. Hur förbereder sig organisationen för det nya sågverket? Leif: Väröprojektet är inte bara en ny stor såg, utan ett helt nytt grepp för koncernens arbete med sågade trävaror. Det handlar inte bara om hur det nya sågverket arbetar, utan även om samspelet mellan våra olika produktionsenheter, både inom och mellan affärsområden. Till nyordningen hör ett förändrat marknadsarbete, exempelvis genom etableringen av ett nytt kundservicecenter för trävaror. Hur var marknaden för virke under året? Christer: Det var första året sedan 2004 som Södra inte hade stormvirke i lager. Aktiviteten i skogen var hög tack vare industrins stora råvarubehov. Marknaden gick under året från ett läge med fortsatt ökade priser och risk för knapphet i försörjningen, till en situation med välfyllda lager av rotstående skog och en prisjustering nedåt i slutet av året. Kostnaderna för prishöjningarna under det första halvåret slog igenom i verksamheten under hösten. Vad är tanken bakom förändringen av Södra Skogs fältorganisation? Christer: Den operativa verksamheten moderniseras för att bättre fylla skogsägarnas behov av professionell service. De 31 operativa skogsbruksområdena blev 19 verksamhetsområden. Parallellt förnyades den demokratiska organisationen för att underlätta det medlemsdemokratiska arbetet, och 32 skogsbruksområden blev var andra året som medlemmarna erbjöds att certifiera sitt skogsbruk enligt två standarder, FSC och PEFC. Hur har det gått? Christer: Intresset för dubbelcertifiering enligt både FSC och PEFC har glädjande nog överträffat våra högt ställda förväntningar. Och det är bra, för kravet på leveranser av certifierade produkter fortsätter att öka och dubbelcertifieringen gynnar Södras marknadspositioner. Vid årsskiftet var 1,24 miljoner hektar medlemsmark dubbelcertifierad, vilket motsvarar 53 procent av all medlemsmark. Hur summerar du projektet Kraftsamling Skog som avslutades efter tre års verksamhet? Christer: Syftet med Kraftsamling Skog har varit att ge skogsägare möjlighet att lära sig mer om åtgärder som ökar tillväxten och lönsamheten på den egna skogsgården. Engagemanget har varit överväldigande. Södra har haft deltagare i aktiviteterna, nära dubbelt så många som det ursprungliga målet. Även höstens ägarmöten präglades av stort engagemang? Christer: Ägarmötena är en unik mötesform där medlemmens fokus är på rollen som ägare i skogsindustrikoncernen Södra. Representanter för styrelsen medverkade och har fått många bra inspel att fundera på. Och engagemanget jag mötte tar jag med som en vitamininjektion till resten av arbetsåret. SÖDRA

8 Koncernekonomi i sammandrag Resultat En god konjunktur var positiv för efterfrågan på papper och massa. Massapriserna steg kraftigt och volymerna var goda. Lagren av sågade trävaror var i balans vid årets början. Försäljningen gynnades inledningsvis av valutasituationen men kronan stärktes successivt och vid årets slut var fördelen ut raderad. Koncernens nettoomsättning ökade med MSEK till MSEK. Rörelseresultatet förbättrades till MSEK (593). I resultatet ingår bland annat nedskrivning av materiella anläggningstillgångar vid bruk och sågverk med 222 MSEK och nedvärdering av varulager med 64 MSEK. Den starkare konjunkturen innebar att alla affärsområden förbättrade sina rörelseresultat jämfört med föregående år. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 23 procent (6). Under den senaste femårsperioden har avkastningen i snitt varit 14 procent. Finansiell ställning Soliditeten stärktes under året till 61 procent (58). Balansomslutningen ökade med MSEK och uppgick vid årets slut till MSEK (16 876). Eget kapital ökade till MSEK (9 806), av vilket inbetalt och emitterat insatskapital svarade för MSEK (2 211). Vid årsskiftet bestod Södras externa upplåning främst av inlåning från medlemmarna. Kassaflödet uppgick till 269 MSEK (339). Investeringarna uppgick till MSEK och avsåg främst produktionsrelaterade investeringar inom Södra Cell och Södra Timber. Dessutom färdigställdes sex vindkraftverk vid bruket i Mönsterås och Södra Skog förvärvade ytterligare hektar skog i Baltikum. Inlåningen från medlemmarna ökade under året med 197 MSEK. Styrelsens förslag till vinstdisposition innebär att 851 MSEK överförs till medlemmarna. På förlagsinsatser sker utdelning enligt avtal. 4 SÖDRA 2010

9 Detta är Södra Koncernekonomi i sammandrag Nettoomsättning MSEK Rapport över totalresultat för koncernen MSEK Nettoomsättning Resultat före avskrivningar Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Nettoomsättning och resultat per verksamhet Nettoomsättning Rörelseresultat MSEK Södra Skog Södra Cell Södra Timber Södra Interiör Övrigt/elimineringar Koncernen Koncernens nettoomsättning ökade avsevärt, främst som en följd av större volymer och ökade priser, framför allt för pappersmassa. Virkesleveranser Milj m 3 fub Stor efterfrågan på skogsråvara och prishöjningar medförde hög aktivitet i skogsbruket. Konkurrensen på virkesmarknaden var hård Rapport över finansiell ställning för koncernen MSEK Tillgångar Anläggningstillgångar Varulager Rörelsefordringar Likvida medel, kortfristiga placeringar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Rapport över kassaflöden för koncernen MSEK Medel från årets verksamhet Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Produktion sågade trävaror m Produktionen gynnades inledningsvis av valutasituationen som innebar en konkurrensfördel. Denna hade dock utraderats vid årets slut av den allt starkare svenska kronan. Produktion massa ton Under året rådde goda produktionsförhållanden vid Södras massafabriker. Låga lager vid årets början och minskat utbud från flera producenter medverkade till ett starkt marknadsläge. 10 SÖDRA

10 Femårsöversikt Försäljning och resultat, MSEK Nettoomsättning Resultat före avskrivningar Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Resultat före skatt Kapital, MSEK Balansomslutning Sysselsatt kapital Eget kapital Investeringar Operativt kassaflöde Nyckeltal, % Avkastning på sysselsatt kapital Avkastning på eget kapital Soliditet Skuldsättningsgrad, ggr 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 Volymer Virkesvolym, milj m 3 fub 16,6 16,6 17,8 19,2 18,2 Leveranser biobränslen, m 3 s Produktion trävaror, m Försäljning interiörprodukter, MSEK Produktion massa, ton Elproduktion, GWh Övrigt Ansluten medlemsareal, ha Medlemmarnas virkesleveranser, milj m 3 fub 9,0 7,9 8,7 12,0 12,0 Antal anställda Södra tillämpar från 2009 IFRS (International Financial Reporting Standards) i koncernredovisningen. Jämförelsesiffror har omräknats endast för Definitioner Sysselsatt kapital Genomsnitt av balansräkningens anläggningstillgångar och nettorörelsekapital minskat med långfristiga skulder och skatteskulder (netto). Avkastning på sysselsatt kapital Rörelseresultat Genomsnittligt sysselsatt kapital Avkastning på eget kapital Resultat efter finansnetto minus 26,3% schablonskatt Genomsnittligt eget kapital Operativt kassaflöde Kassaflöde efter investeringar. Soliditet Eget kapital Balansomslutning Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder Eget kapital 6 SÖDRA 2010

11 Detta är Södra Femårsöversikt Avkastning på sysselsatt kapital Massapriser % Mål 10% SEK/ton USD/ton Avkastningen på sysselsatt kapital under de senaste fem åren har i genomsnitt varit 14 procent. SEK/ton USD/ton Soliditet % 70 Priset på nordlig barrsulfat nådde en topp under sommaren på 980 USD per ton för att därefter sjunka något. Prisfallet i SEK/ton under årets sista kvartal blev kraftigare än i USD/ton på grund av en stark krona. Källa: Foex PIX genomsnittspriser på barrsulfat levererat till europeiska kunder (kvartalsgenomsnitt) Soliditeten var 61 procent vid årets utgång. Valutakurser EUR/SEK 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 Mål 50% 2010 USD/SEK 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 Trävarupriser SEK/m Genomsnittliga leveranspriser, sydsvenska sågverk Trävarupriserna steg successivt under årets första åtta månader. Marknadsturbulens och finansiell oro dämpade utvecklingen under årets senare del EUR/SEK USD/SEK Källa: ECB Under andra halvåret stärktes den svenska kronan mot såväl USD som EUR och återtog den nedgång som skett under finanskrisen. SÖDRA

12 8 SÖDRA 2010

13 SÖDRA

14 Ett år med stora svängningar Året präglades av stora svängningar i pris- och lagernivåerna och av den svenska kronans betydelse för konkurrenssituationen. Året präglades av kraftiga svängningar. Den svenska BNP-tillväxten var stark medan många länder på Södras marknader utvecklades betydligt svagare. Skogsbranschen är konjunkturberoende och tidig i konjunkturcykeln. Lönsamheten påverkas i huvudsak av efterfrågan, som är valutaberoende, och kostnader, främst för ved och energi. Södras affär omfattar förädlingskedjan från skog till industri. Stark efterfrågan på fastigheter och råvara Priset på skogsmark drivs av utbud, läge, bonitet och virkesmarknaden. Priset steg kraftigt och har senaste decenniet nominellt ökat med över 160 procent. Omsättningen på skogsfastigheter är låg och ägarbyten sker främst vid generationsskiften. Över 70 procent av affärerna är kompletteringsförvärv av grannar och aktiva skogsbrukare. Trenden är att fastigheterna i ökande grad säljs utanför familjen, då viljan eller möjligheten att ta över är lägre hos andra och tredje generationen. Priset på skogsråvara sätts normalt när kontrakt skrivs om avverkning eller vid inköp av rotlager. Avverkningstidpunkten varierar vilket minskar sågverkens marginaler om råvarupriset ligger fast samtidigt som priset på sågade varor sjunker, vilket var fallet i slutet av året. En god marknad i kombination med tömda stormlager medförde att priset på timmer vände uppåt. Det ökade med nära 50 procent från hösten 2009 fram till halvårsskiftet Samtidigt ökade hyggesanmälningarna om planerad avverkning med 60 procent. Trävarukonjunkturen vände dock neråt tidigt under hösten och priset på timmer sjönk. God tillgång på cellulosaflis Massabrukens råvara är massaved från avverkningar och cellulosaflis från sågverken. God tillgång på cellulosaflis medförde att massavedsmarknaden var i balans, trots förhållandevis låga massavedslager. Massavedspriserna ökade successivt under året. Osäkerhet om marknaden för trävaror Utvecklingen för sågade trävaror påverkas av faktorer som råvarutillgång, valutakurser, nybyggnation, renovering, konjunktur och olika länders statsfinanser samt säsongsvariationer i byggandet. Utbudet i Europa kommer i huvudsak från Sverige, Finland, Tyskland och Österrike. Sverige hade en konkurrensfördel som avklingade i takt med kronkursens förstärkning gentemot euron. Svensk sågverksindustri är fortsatt mycket fragmenterad och har låg konsolideringsgrad. Byggmarknaden driver efterfrågan på Södra Timbers trävaror som till 80 procent är granvaror avsedda för konstruktion. Renoveringssektorn i Skandinavien var stark och byggproduktionen i Europa ökade långsamt från extremt låg nivå. Efterfrågan var fortsatt stark i Mellanöstern och Nordafrika vilket ledde till ökad konkurrens från andra producentländer. Kort framförhållning i affärerna gör att lagren ökar snabbt om efterfrågan sjunker. Balansen upprätthålls då med minskad produktion. Flera producenter aviserade produktionsstopp under vintersäsongen 2010/2011. Tilltron på trävarumarknadens utveckling på längre sikt är fortfarande mycket positiv. Den stöds bland annat av att nybyggnationen i Europa och USA fortfarande är under medelnivå samtidigt som användningen av trä i byggkonstruktioner ökar. Interiörträ hävdar sig på konkurrensutsatt marknad Södra Interiör verkar främst på den skandinaviska marknaden med störst omsättning i Sverige. Konkurrensen är påtaglig från producenter i både Skandinavien och Baltikum. Trots låg nybyggnation var marknaden god, främst driven av ROTavdragen i Sverige. Bygghandeln är största kundkategorin. Södra Interiör motiverar en något högre prisnivå med hög produktkvalitet, innovationer i nya produkter och hög servicegrad med kort leveranstid som håller nere kundernas lager. Massa fortsatt viktig insatsvara Södra Cells affär har sin tyngdpunkt i långfibrig kemisk massa som bland annat lämpar sig för högre kvaliteter av grafiskt papper. Efterfrågan på massa är direkt relaterad till konsumtionen av papper och andra produkter med massa som insatsvara. Massaanvändningen delas översiktligt in i fyra områden: tryckpapper, förpackningspapper, mjukpapper (tissue) för hygienändamål och specialpapper för till exempel olika typer av filter. Prissättningen av massa sker transparent på global nivå. Under 2010 har kasten i pris- och lagernivåerna samt i valuta - växlingskursen mellan dollar och kronor varit extrema. Priserna ökade kraftigt fram till halvårsskiftet för att sedan sjunka marginellt. Priset beror på efterfrågan och utbud som ibland påverkas av naturkrafterna: Chile drabbades av jordbävning i början av året och några av deras massabruk stod stilla en längre tid. Kina byggde stora lager av inköpt massa och producenternas lagernivåer blev därför globalt sett extremt låga under våren. Normalt leder ökande massapriser till lageruppbyggnad hos producenterna. Andra halvåret har det skett en återgång till mer normala lagernivåer. Konsumtionen av skriv- och tryckpapper minskar i Europa, Japan och Nordamerika. Nedgången är strukturell och till stor del påverkad av den digitala utvecklingen, där Nordamerika har kommit längst. 10 SÖDRA 2010

15 Detta driver Södra Omvärld och marknad Överkapaciteten hos pappersproducenterna i industriländerna leder till hård konkurrens och svårighet att ta ut massa prishöjningar. Det medför fortsatta bestående kapacitets neddragningar i Europa. Den globala ekonomiska tillväxten har ökat konsumtionen av förpackningspapper och mjukpapper. Med ökad levnadsstandard ökar till exempel användningen av hygienpapper. Även för specialpapper växer behovet av massa. Här ryms ett brett spektrum från kaffefilter till luftfilter för motorer. Vedfiberns ekonomiska fördelar bidrar till att den ofta föredras framför syntetiska fibrer eller kombineras med dessa. Bioenergi växer stadigt Utbyggnaden av biobränsleeldad kraftvärme driver Södra Skogsenergis affär. Marknadstillväxten ligger stadigt på drygt 3 procent om året. Förbrukningen av biobränsle i Södra Skogsenergis marknadsområde är cirka 17 TWh. Hösten 2010 startade leveranserna i betydligt högre takt än tidigare beroende på kallare väder än normalt, men framför allt ett högt elpris vilket stimulerade till hög kraftproduktion och därmed ökat bränslebehov. På sikt tillkommer ökad kapacitet i kraftvärme i regionen. En del aktörer har investerat i förbränning av sopor, en trend som ses även i Norge och Tyskland. Detta förväntas leda till bränslebrist i Sverige för denna typ av pannor då en hel del av detta bränsle importeras. Försörjningen av biobränsle förbättras stadigt då grot (grenar och toppar) från avverkningar tillvaratas i ökande omfattning. Även biprodukterna från industrin ökar, till exempel har Södra Cell Värö kommit igång med torkning och leverans av bark. 5 4 Real prisutveckling på skogsfastigheter SEK per m 3 sk Hela Sverige Södras medlemsområde motsvaras i huvudsak av område 1 exklusive Gotland. SÖDRA

16 Södras produkter är en del i kretsloppet Övergripande i strategin är arbetet med ständiga förbättringar. Södra ska med sin industri säkra avsättningen av medlemmarnas skogsråvara till marknadsmässiga priser. Södra är ett av landets största exportföretag med två tredjedelar av försäljningen utanför Sverige. Europa är huvudmarknad för koncernens produkter. Övergripande i Södras strategi är arbetet med ständiga förbättringar, ett arbete som omfattar alla affärsområden och stabsfunktioner. Under åren 2000 till 2009 genomfördes mer än förbättringsförslag från personalen till ett värde av cirka 500 miljoner kronor. I strategin för 2010 till 2014 är ambitionen att genomföra lika mycket på halva tiden. Produktiviteten som genereras av personalens förslag dubbleras därmed under perioden och takten i idégenereringen överträffas redan. Under året genomfördes över förslag från medarbetarna vilket motsvarar en årlig resultatförbättring på 134 miljoner kronor. Värdebaserat ledarskap ger motivation Personalstrategin bygger på en värdebaserad ledningsfilosofi som lyfter fram chefens viktiga uppgift att hantera mänskliga resurser och relationer. Medarbetaren bidrar framförallt med sin kompetens, som är summan av individens förmåga, kunskap och inte minst vilja. Helhet, närhet och rörelse är tre vägledande begrepp för att ge utrymme för motivation och vilja i det dagliga arbetet. Helhet innebär att varje medarbetare känner till sin egen betydelse för helheten. Närhet är vissheten om att möten och relationer stärker såväl Södra som den enskilde medarbetaren. Med rörelse odlas en tillåtande företagskultur som stimulerar förändring och nytänkande. Arbetet följs bland annat upp genom återkommande medarbetarundersökningar. Återvinningsbart, förnybart och komposterbart Grunden i affärsstrategin är att Södra med sin industri ska säkra en ändamålsenlig avsättning av medlemmarnas skogsråvara till marknadsmässiga priser. All verksamhet sker i samklang med skogens kretslopp, ständiga förnyelse och tillväxt. Produkterna i sig är en del i kretsloppet: återvinningsbara, förnybara, komposterbara. Strategi: Södra Skog Södra Skog har fem övergripande mål i sin strategi. Det första är att utveckla ett tydligt och lönsamt servicekoncept med ett anpassat utbud av tjänster och produkter, och en förstärkt kommunikation kring erbjudandet. Det andra målet innebär en långsiktigt ökad tillväxt i skogen med utvecklad miljöhänsyn. Det tredje rör ökad professionalitet i kund- och leveran- 12 SÖDRA 2010

Välkommen till Vårt Södra 2014

Välkommen till Vårt Södra 2014 2014 VÅRT SÖDRA Välkommen till Vårt Södra 2014 1 Detta är Södra 2 Styrelseordföranden har ordet 4 Året i korthet 6 Strategi och mål 9 Södra i samhället 10 Från planta till produkt 12 Medlem i Södra 21

Läs mer

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011 Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011 Innehåll Verksamhetsberättelse 1 Sveaskog i siffror 2011 2 Kommentar från styrelseordförande 3 Kommentar från vd 4 Uppdrag 6 Strategisk inriktning 8 Mål och

Läs mer

Årsberättelse 2009 2010

Årsberättelse 2009 2010 Årsberättelse 2009 2010 2 Innehåll Norra Skogsägarna steget före Ur innehållet Ordförande och VD har ordet sid 4 5 Höjdpunkter och resultat 6 7 Näringspolitik 8 9 Vinstpolicy och mål 10 Känslighetsanalys

Läs mer

kontakt Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält

kontakt Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 3 juni 2013 Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält Södraskolan i full gång

Läs mer

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Kanske börjar allt med smörkniven. Den vi gör i slöjden. Doften av trä. Känslan av att skapa något. Stoltheten. Kanske är det här vår relation till skogen

Läs mer

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2010 med hållbarhetsredovisning 12 14 17 18 28 40 1 332 Mkr 1 597Mkr Investeringar i koncernen 2010 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 4 241st Medelantal anställda i koncernen

Läs mer

KONCERNÖVERSIKT -250 -500. Sulfatmassa 64% Slipmassa 17% CTMP 14% Övriga 5% Slipmassa 42% CTMP 10% Sulfatmassa 2%

KONCERNÖVERSIKT -250 -500. Sulfatmassa 64% Slipmassa 17% CTMP 14% Övriga 5% Slipmassa 42% CTMP 10% Sulfatmassa 2% Årsredovisning 2 KONCERNÖVERSIKT Koncernöversikt Rottneros producerar kundanpassade pappersmassor för avsalumarknaden. Rottneros har cirka 300 medarbetare och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under.

Läs mer

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2010 med hållbarhetsredovisning 12 14 17 18 28 40 1 332 Mkr 1 597Mkr Investeringar i koncernen 2010 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 4 241st Medelantal anställda i koncernen

Läs mer

Årsredovisning 2013 med Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2013 med Hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2013 med Hållbarhetsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sveaskog AB (publ), org nr 556558-0031, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för 2013. Årsredovisningen

Läs mer

kontakt Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä

kontakt Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 4 september 2013 Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä Södradag på

Läs mer

Innehåll. MEDARBETARE FORSKNING OCH UTVECKLING HÅLLBAR UTVECKLING 44 Medarbetare 45 Forskning och utveckling 47 Hållbar utveckling 49

Innehåll. MEDARBETARE FORSKNING OCH UTVECKLING HÅLLBAR UTVECKLING 44 Medarbetare 45 Forskning och utveckling 47 Hållbar utveckling 49 Årsredovisning 2007 Innehåll KONCERNEN 1 Koncernen i korthet 1 Året i korthet 2 Viktiga händelser 2 Koncernöversikt 3 Ordförande har ordet 4 Vd har ordet 5 Lantmännens ägarorganisation 6 Ekonomisk ägarnytta

Läs mer

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2013 Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid innehåll #5/13

Läs mer

kontakt Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet

kontakt Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2014 Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet Experiment med pyntegrönt

Läs mer

kontakt Skogslekar för stadsbarn Södras nycklar är noga utvalda Värösågen klar för provdrift Maskinförare är ett framtidsjobb

kontakt Skogslekar för stadsbarn Södras nycklar är noga utvalda Värösågen klar för provdrift Maskinförare är ett framtidsjobb kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 3 juni 2011 Skogslekar för stadsbarn Södras nycklar är noga utvalda Värösågen klar för provdrift Maskinförare är ett framtidsjobb Kartonger för sommarens bär innehåll

Läs mer

Årsredovisning. med hållbarhetsredovisning

Årsredovisning. med hållbarhetsredovisning Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2011 Kalendarium Holmen offentliggör för år 2012 följande ekonomiska rapporter: Delår januari mars 8 maj Delår januari juni 14 augusti Delår januari september

Läs mer

Lantmännens Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2009

Lantmännens Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2009 Lantmännens Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2009 Innehåll Koncernen Viktiga händelser 2 Divisioner i korthet 3 Ordförande har ordet 5 Vd har ordet 6 Strategi med tonvikt på effektivisering 8

Läs mer

kontakt Södra satsar på lövsågning Stor efterfrågan på massaved Nya älgförvaltningen tar form Satsning på textilmassa i Mörrum

kontakt Södra satsar på lövsågning Stor efterfrågan på massaved Nya älgförvaltningen tar form Satsning på textilmassa i Mörrum kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 1 februari 2011 Södra satsar på lövsågning Stor efterfrågan på massaved Nya älgförvaltningen tar form Satsning på textilmassa i Mörrum Höga mätningskrav blir ännu högre

Läs mer

Rottneros i korthet Rottneros är en betydande producent av miljövänliga, kundanpassade avsalumassakvaliteter.

Rottneros i korthet Rottneros är en betydande producent av miljövänliga, kundanpassade avsalumassakvaliteter. R O T T N E R O S A B Å R S R E D O V I S N I N G 1 9 9 6 Bolagsstämma Välkommen till ordinarie bolagsstämma i Rottneros AB. Stämman kommer att hållas tisdagen den 29 april 1997 kl 17.00 i Gösta Berlingsalen,

Läs mer

Varför låna av någon annan?

Varför låna av någon annan? Varför låna av någon annan? MEST ORD Årsredovisning 1999 Landshypotek ek. för. A MEST SIFFROR FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 1999 Landshypotek ek.för. Innehåll Året i korthet 2 VD-kommentar 4 Berne

Läs mer

Årsredovisning 2000 SCAS HYGIENPRODUKTER, FÖRPACKNINGAR OCH SKOGSINDUSTRIPRODUKTER ANVÄNDS DAGLIGEN ÖVER HELA VÄRLDEN

Årsredovisning 2000 SCAS HYGIENPRODUKTER, FÖRPACKNINGAR OCH SKOGSINDUSTRIPRODUKTER ANVÄNDS DAGLIGEN ÖVER HELA VÄRLDEN Årsredovisning 2000 SCAS HYGIENPRODUKTER, FÖRPACKNINGAR OCH SKOGSINDUSTRIPRODUKTER ANVÄNDS DAGLIGEN ÖVER HELA VÄRLDEN Året som gått Kassaflödet från rörelsen var fortsatt starkt och uppgick till 6.652

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race ÅRSREDOVISNING 2014 På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race AMAZING WOMEN EVERYWHERE Om kampanjen SCA stödjer kvinnors

Läs mer

RöRvik TimbeR Årsredovisning 20 13

RöRvik TimbeR Årsredovisning 20 13 Rörvik Timber Årsredovisning 20 13 innehåll 2013 i sammandrag verksamheten 2013 Året i sammandrag 02 Affärsidé, mål och strategier 03 Vd har ordet 04 Detta är Rörvik Timber 06 Genomförda emissioner 07

Läs mer

Varför låna av någon annan?

Varför låna av någon annan? Varför låna av någon annan? Årsredovisning 1999 MEST ORD SIFFROR MEST ORD Årsredovisning 1999 Landshypotek AB Innehåll Året i korthet 2 VD-kommentar 4 Berne Gustafsson en delägare 6 Henrik Larsén en delägare

Läs mer

Omslagscollaget speglar en del av Holmen och dess omvärld. Överst till vänster Joyce Tang, försäljare på Iggesund Paperboard Asia i Hongkong.

Omslagscollaget speglar en del av Holmen och dess omvärld. Överst till vänster Joyce Tang, försäljare på Iggesund Paperboard Asia i Hongkong. Holmen och omvärlden Omslagscollaget speglar en del av Holmen och dess omvärld. Överst till vänster Joyce Tang, försäljare på Iggesund Paperboard Asia i Hongkong. Sol, koldioxid och vatten är byggstenar

Läs mer

Över snö och is. tema marknad kund. Miljövänlig energi Den ökande användningen av biobränsle i Europa kan reducera koldioxidutsläppen rejält.

Över snö och is. tema marknad kund. Miljövänlig energi Den ökande användningen av biobränsle i Europa kan reducera koldioxidutsläppen rejält. Läs mer på www.sveaskog.se Över snö och is För att göra skogsråvaran tillgänglig året om bygger Sveaskog varje år flera mil vintervägar. Vissa känsliga och svåråtkomliga marker går bara att nå vintertid,

Läs mer

personal... 32 bokslut... 34

personal... 32 bokslut... 34 ÅRSREDOVISNING 2010 Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern som har verksamhet i cirka 30 länder. Dess produkter och tjänster bygger på ansvarsfullt skogsbruk och innovativ teknik. Metsäliitto

Läs mer

kontakt Inventering av vindfällen med Södras app Christer skjuter inte upp avverkningar Södras förvaltningsråd på EU-besök i Bryssel

kontakt Inventering av vindfällen med Södras app Christer skjuter inte upp avverkningar Södras förvaltningsråd på EU-besök i Bryssel kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 6 december 2013 Inventering av vindfällen med Södras app Christer skjuter inte upp avverkningar Södras förvaltningsråd på EU-besök i Bryssel Julkrans med material från

Läs mer

SKOGSINNEHAV OCH VIRKESFÖRRÅD.

SKOGSINNEHAV OCH VIRKESFÖRRÅD. Holmen Årsredovisning 212 teknik är två sätt att öka effektiviteten i skogsbruket. Under 212 lanserades den första elhybrid-drivna skotaren som nu testkörs på Holmens marker. Hösten 212 genomförde Holmen

Läs mer

Innehåll. Detta är Nobia 1 Nobia på kartan 2 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Affärsidé, mål, strategisk inriktning och organisation 9

Innehåll. Detta är Nobia 1 Nobia på kartan 2 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Affärsidé, mål, strategisk inriktning och organisation 9 Årsredovisning 2000 N O B I A Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0 Innehåll VERKSAMHETEN Detta är Nobia 1 Nobia på kartan 2 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Affärsidé, mål, strategisk inriktning och organisation

Läs mer

SCA Årsredovisning 2005

SCA Årsredovisning 2005 SCA Årsredovisning 2005 Innehåll SCA i korthet 1 Produktutveckling 2 Året 2005 i korthet 3 Koncernchefens kommentar 4 Långsiktigt värdeskapande 6 SCA-koncernen 13 SCA-aktien 14 Personliga hygienprodukter

Läs mer