Innehåll. Detta är Södra

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Detta är Södra"

Transkript

1 Södra 2012

2 Innehåll Detta är Södra Flik Södra i korthet 1 Året i korthet 2 Styrelseordföranden och koncernchefen har ordet 4 Koncernekonomi i sammandrag 6 Femårsöversikt Detta driver Södra 8 Omvärld och marknad 11 Strategier och mål 12 Ny teknik ger skogsägandet en ny dimension 14 Från skog till färdig produkt 16 Medlemmar Affärsområden 20 Södra Skog 22 Södra Cell 24 Södra Timber 26 Södra Interiör Hållbar utveckling 28 Medarbetare 30 Forskning och utveckling 32 Produktivitet 33 Miljö Ekonomisk rapport Förvaltningsberättelse 41 Rapport över totalresultat för koncernen 42 Rapport över fi nansiell ställning för koncernen 44 Rapport över förändring i eget kapital för koncernen 45 Rapport över kassafl öden för koncernen 46 Resultaträkning för moderföretaget 47 Balansräkning för moderföretaget 49 Rapport över förändring i eget kapital för moderföretaget 50 Kassafl ödesanalys för moderföretaget 51 Förslag till vinstdisposition Koncernens styrning 52 Så styrs Södra 54 Föreningsstyrelse 56 Koncernledning 57 Förvaltningsråd 59 Kontakt Södra 2012 innehåller en ekonomisk rapport för 2012, som inte varit föremål för revisorernas granskning. Den fullständiga årsredovisningen publiceras på

3 Södra i korthet Södra är en ekonomisk förening med sydsvenska skogsägare som medlemmar. Föreningens främsta uppgift är att trygga avsättningen av skogsråvara och främja lönsamheten i medlemmarnas skogsbruk. Medlemmarna äger tillsammans skogsgårdar med mer än hälften av den privatägda skogen i södra Sverige. De är också ägare till en skogsindustrikoncern som verkar på den svenska och internationella marknaden. Koncernen har fyra affärsområden: Södra Skog, Södra Cell, Södra Timber och Södra Interiör. De köper och förädlar medlemmarnas skogsråvara till pappersmassa, trävaror, interiör - trä produkter och energi. Föreningen äger också Trivselhus, en av landets ledande hustillverkare. Södra är också en stor arbetsgivare anställda arbetar med allt från skogsskötsel och miljövård till produktion, produktutveckling, ekonomi och försäljning. Jokkmokk RYSSLAND FINLAND Namsos Umeå (Sävar) Föllinge Nordingrå Engesetdal SVERIGE NORGE Brumunddal Tallinn Gardermoen Jessheim Hedåker ESTLAND Tofte Arendal Unnefors Kisa Djursdala Skulte LETTLAND Huvudkontor Södra Skog Södra Cell Södra Timber Södra Interiör Trivselhus Södras medlemsområde Sunds Åbyhøj DANMARK Landsbro Ramkvilla Korsberga Mönsterås Värö Rottne Växjö Orrefors Falkenberg Grimslöv Långasjö Traryd Flåboda Torsås Våxtorp Kallinge Mörrum Ronneby Åstorp LITAUEN Panevezys TYSKLAND POLEN

4 Södras fyra affärsområden Södra Skog Södra Skog försörjer koncernens industri med skogsråvara. Virket från medlemmarna motsvarade tio procent av årets totala avverkning i Sverige. Massaved och timmer levereras till största delen inom koncernen, medan biobränslen levereras externt till bland annat värmeverk. Dessutom utförs olika former av skoglig service åt medlemmarna. Södra Cell Södra Cell är en av världens största producenter av pappersmassa för avsalumarknaden. Massa tillverkas vid tre fabriker i Sverige och en i Norge. Produkterna är olika kvaliteter av blekt sulfatmassa och textilmassa. Kunderna är främst europeiska pappersbruk som tillverkar fi npapper, magasinspapper, mjukpapper och specialprodukter. Södra Timber Södra Timber producerar trävaror vid anläggningar i södra Sverige och Norge. Sågverksrörelsen hör till de främsta i Sverige. Produkterna är sågade, hyvlade och impregnerade trävaror för konstruktion och annan byggverksamhet. Kunderna är främst byggvaruhandeln, träindustrier och husbyggare. Södra Interiör Södra Interiör är en av Skandinaviens ledande tillverkare av interiörprodukter i trä, med fabriker i Sverige, Norge och Danmark samt Litauen. I affärsområdet ingår också två stora lövsågverk. Huvudprodukterna är lister, panel, massivgolv, parkettgolv, limfogskivor, stolpar och sågade lövträprodukter. Kunderna är främst byggvaruhandeln och träindustrier. Andelar av koncernen 2012 Nettoomsättning Anställda Södra Skog 21 % Södra Cell 53 % Södra Timber 18 % Södra Interiör 8 % Totalt MSEK exklusive internleveranser Södra Skog 14 % Södra Cell 39 % Södra Timber 20 % Södra Interiör 16 % Övriga 11 % Totalt anställda Nyckeltal Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Avkastning på sysselsatt kapital, % neg Soliditet, % Antal anställda Ansluten medlemsareal, ha Virkesvolym, milj m 3 fub 15,6 17,0 16,6 16,6 17,8 Södra tillämpar från 2009 IFRS (International Financial Reporting Standards). Jämförelsesiffror har omräknats för 2008.

5 Detta är Södra Året i korthet Året i korthet Nettoomsättning Nettoomsättningen minskade till MSEK, främst som följd av minskade volymer och lägre priser för både pappersmassa och sågade trävaror. Resultat Resultatet blev 929 MSEK, vilket främst förklaras av rådande marknadsläge och en stark kronkurs. Avkastning på sysselsatt kapital Avkastningen på sysselsatt kapital var negativ. Målet är att avkastningen på sysselsatt kapital ska vara minst 10 procent över en konjunkturcykel. Den senaste femårsperioden har avkastningen i snitt varit 8 procent. Soliditet Soliditeten var 61 procent vid årets slut. Målet är 50 procent för att Södra ska kunna stå emot konjunktursvackor och andra påfrestningar. Virkesvolym Virkesvolymen minskade till 15,6 miljoner m 3 fub till följd av bland annat produktionsbegränsningar vid sågverken. Personalminskningar Som en följd av den ekonomiska utvecklingen varslades i september 260 anställda i koncernens svenska verksamhet om uppsägning. Efter förhandlingar om ny organisation reducerades antalet befattningar inom koncernen med 232. I Åbyhøj varslades 40 anställda om uppsägning när Södra Interiör strukturerade om sin verksamhet i Danmark. Nya produkter Under året inleddes tillverkningen i Värö av den nya massaprodukten Durapulp, ett kompositmaterial som kan ersätta plast och samtidigt är biologiskt nedbrytbart. Skogsbruksplaner blev tillgängliga på webben för Södras medlemmar. Samtidigt lanserades appen skogsägare som gör skogsbruksplanerna tillgängliga i iphone och ipad. Förvärv Södra Interiör förvärvade i början av året parkettgolvtillverkaren Berg & Berg i Kallinge. Under hösten träffades avtal om förvärv av Föllinge Golv med tillträde 1 januari Antal anställda Vid årets slut hade Södra anställda, varav 609 utanför Sverige. Utdelningsförslag Styrelsen föreslår en utdelning på insatskapitalet med 3 procent och på virkesleveranserna med 3 procent, sammantaget 189 MSEK. Dessutom överförs 106 MSEK som insatsemission. Styrelsens förslag till vinstdisposition återfi nns på sidan 51. Södra

6 Styrelseordföranden och koncernchefen har ordet Södra påverkades allt mer av den svaga internationella konjunkturen. Det återspeglades i marknaden för både pappersmassa och sågade trävaror där priserna i båda fallen var avsevärt lägre än föregående år. Här kommenterar tf koncernchef Gunilla Saltin och styrelse ordföranden Christer Segerstéen det gångna året. Hur var affärsläget under 2012? Gunilla Saltin: Inledningsvis var konjunkturen relativt svag. Det fanns förhoppningar om att den successivt skulle förbättras, men det blev precis tvärt om. Under fortsättningen av året påverkades vi allt mer av den kraftiga lågkonjunkturen i Europa, som är Södras huvudmarknad. Dessvärre har det mycket svaga marknadsläget påverkat alla fyra affärsområdena. Mot slutet av året såg vi dock en stabilisering på massamarknaden, men för trävaror är situationen fortsatt mycket bekymmersam. Hur blir utvecklingen under 2013? Gunilla: Vi hoppas se en vändning uppåt på marknaderna för våra produkter, men konjunkturläget under inledningen av året är fortfarande mycket osäkert. När det gäller att hitta en väg ut ur den ekonomiska kris som präglar världsekonomin är det främst en fråga för våra politiker. För Södra handlar det om att ta ansvar för den egna verksamheten och hantera problemen på bästa sätt. Vi har därför genomfört en rad åtgärder för att stärka konkurrenskraften, åtgärder som vi ser kommer att ge effekt under året. Vad har Södra gjort för att möta det svåra marknadsläget? Gunilla: Vi har sett över alla kostnader i Södra och beslutat om en rad besparingar. Det är åtgärder som vidtas i koncernens alla delar. Ambitionen är att minska de fasta kostnaderna med tio procent. En del i kostnadsreduceringen är de personalminskningar som genomfördes i slutet av Totalt har antalet befattningar minskat med 232. Vi har även valt att avveckla vårt engagemang inom segmentet CTMP-massa och att senarelägga ett antal investeringar. Samtidigt med de vidtagna åtgärderna behövs en förbättrad marknadssituation för att vi ska kunna nå vårt avkastningskrav. Vad betyder Södras finansiella styrka i det läget? Christer Segerstéen: Vi har ett soliditetsmål som är satt relativt högt just för att Södra ska kunna hantera och parera snabba och kraftiga svängningar på våra marknader. Balansräkningen är fortsatt mycket stark, trots den stora förlusten Den fi nansiella styrkan är dubbelt viktig för våra medlemmar. Den är en förutsättning både för att Södra ska kunna betala för virket och för att vi ska kunna fortsätta utveckla vår gemensamt ägda industri. Massabruket i Follafoss stängdes, varför fortsätter inte Södra med den produktionen? Gunilla: Vi producerade CTMP-massa i Folla, som tyvärr är en kvalitet som våra kunder efterfrågat i allt mindre utsträckning. Med den utvecklingen och när vår huvudprodukt dessutom är sulfatmassa blev det naturligt att stänga bruket i Follafoss. I december träffade vi principöverenskommelse med Mayr Melnhof Karton, som vill köpa bruket och återuppta produktionen. Trots förlust 2012 föreslår styrelsen en utdelning till medlemmarna. Hur resonerar ni? Christer: Trots det kraftigt negativa resultatet föreslår styrelsen en vinstdelning med 295 miljoner kronor. Vi anser att det är viktigt att Södras ägare får avkastning på sitt riskkapital och sina virkesleveranser. Genom långsiktighet när det gäller vinstdelningen bidrar Södra till att göra det lönsamt med ett aktivt skogsbruk och ett aktivt deltagande i föreningen. Den fi nansiella stabiliteten som byggts upp under en rad goda år gör det möjligt att ge ägarna utdelning även efter årets kraftiga förlust. 2 Södra 2012

7 Detta är Södra Styrelseordföranden och koncernchefen har ordet Under året rekryterades en ny vd. Vad är bakgrunden till detta? Christer: Rekryteringen av en ny vd och koncernchef har ytterst varit en fråga om behovet av nytt ledarskap. Vissa uppfattade att beslutet togs väldigt plötsligt, men det hade mognat fram. Däremot är det viktigt att den här typen av förändringar sker i högt tempo när beslutet väl är fattat. Hur ser du på den skogsdebatt som tog fart under 2012? Christer: Det är länge sedan skogen debatterades så mycket. Till stor del handlar dagens diskussion om skogens sociala värden, till exempel att människor vill ha tillgång till svampskogar och inte vill se körskador och stora kalhyggen. I vissa delar upplever jag att debatten blivit mer polariserad. Tyvärr saknas en helhetssyn på brukandet av skogen. Till exempel har många tappat bort skogens stora betydelse för hållbar utveckling. Ur skogen får vi en förnybar råvara som kan användas till allt från energi till papper, hus och kläder. Detta kan vi producera samtidigt som både biologisk mångfald och skogens sociala värden värnas. Vilka andra viktiga händelser inträffade under året? Gunilla: En permanent produktion av textilmassa startade i Södra Cell Mörrum. Det innebär att en av brukets två produktionslinjer nu används helt för textilmassan. Vi har gått vidare med att långsiktigt utveckla energiverksamheten i koncernen. Under 2012 beslutades om investeringar i ny mesaugn och pelletsfabrik i Värö. Investeringarna ökar energieffektiviteten ytterligare vid Värökombinatet och innebär samtidigt en lönsam förädling av medlemmarnas virkesråvara. Med investeringen kan vi dra nytta av att på samma plats ha tillgång till både råvara, i form av spån, och energi för att torka den till pellets. Balansräkningen är mycket stark trots årets stora förlust. Vår finansiella styrka är viktig för medlemmarna. Starten av det nya sågverket i Värö har inte gått i den takt som vi planerat. Arbetet för att nå den tänkta produktionsnivån har naturligtvis högsta prioritet. Flera viktiga åtgärder har vidtagits, som delvis förändrad organisation för att snabbare nå planerad produktionstakt. Vi har också upphandlat torkar som behövs när vi når den planerade produktionsnivån från hösten Trivselhus lanserade ett helt nytt varumärke: Move Home. Navet i affärsidén är en interaktiv, digital plattform, Bygg Online, som förenklar både planering och beställning för kunderna. Christer: Södra Climate Arena i Växjö har invigts. Det är världens första tennishall i trä som klarar kraven för passivhus. Hallen är ett koncept för energisnål och klimatvänlig konstruktion. Södra har tidigare medverkat i projekt för att bygga bostäder i trä. Med Södra Climate Arena har vi tagit fram en förebild för framtidens idrottshallar. En annan nyhet under året är skogsägarappen. Genom den kan medlemmen ha med sig sin skogsbruksplan och annan information i mobiltelefonen. Möjligheten att alltid vara uppdaterad underlättar också samtalen med skogsinspektorn. På medlemsområdet vill jag också lyfta fram den senaste omgången ägarmöten. Det är en särskild form av medlemsmöten där våra ägare samlas för att diskutera viktiga framtidsfrågor. Denna gång ägnades mötena åt vår ekonomiska modell för samverkan och vilka förväntningar morgondagens skogsägare kan tänkas ha på Södra. Ägarmötena ger värdefulla inspel till styrelsen om ägarnas syn på viktiga frågor. I år fyller Södra 75 år och vi tänker fortsätta utveckla verksamheten i minst 75 år till. Södra

8 Koncernekonomi i sammandrag Året inleddes i en brant uppförsbacke efter att krisen i Europa förvärrats under senare delen av Världsekonomin präglades av övervägande negativa signaler. Det allmänna konjunkturläget återspeglades i marknaden för både pappersmassa och sågade trävaror där priserna i båda fallen var lägre än föregående år. Resultat Koncernens nettoomsättning minskade till MSEK (18 191). Rörelseresultatet försämrades till 929 MSEK (1 005). I rörelseresultatet ingår resultateffekter från valutaderivat med sammantaget 23 MSEK (192) och från försäljning av elcertifi kat med 277 MSEK (298). Södra Cell redovisade den största förändringen och rörelseresultatet minskade till 283 MSEK (1 273), främst på grund av lägre massapriser. Den fortsatt svaga marknaden för sågade trävaror medförde att också Södra Timber redovisade ett försämrat rörelseresultat, 469 MSEK ( 276). Även Södra Skogs och Södra Interiörs rörelseresultat försämrades till 20 MSEK (75) respektive 2 MSEK (49). Avkastningen på sysselsatt kapital var negativ (9). Den senaste femårs perioden har avkastningen i snitt varit 8 procent. Finansiell ställning Soliditeten var vid årets slut 61 procent (61) och balansomslutningen uppgick till MSEK (18 262). Eget kapital minskade till MSEK (11 101), av vilket inbetalt och emitterat insatskapital svarade för MSEK (2 508). Södras upplåning vid årsskiftet bestod främst av inlåning från medlemmarna. Kassafl ödet var 59 MSEK ( 811). Investeringarna uppgick till MSEK. Större investeringar avsåg ny mesaugn, utrustning för förädlat träbränsle samt barktrummor och barktork. Övriga investeringar inom samtliga affärsområden hade tyngdpunkt på energieffektivitet och produktivitet. Styrelsens förslag till vinstdisposition innebär att 295 MSEK överförs till medlemmarna. Föreningsstämman 2013 hålls den 15 maj i Skövde. 4 Södra 2012

9 Detta är Södra Koncernekonomi i sammandrag Rapport över totalresultat för koncernen Nettoomsättning Resultat före avskrivningar Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt MSEK Nettoomsättning Koncernens nettoomsättning minskade på grund av en svag konjunktur, valutaeffekter och lägre priser på främst massa. Produktion sågade trävaror m Trävaruproduktionen anpassades till den minskade exporten som dämpades av den ekonomiska oron och minskat byggande. Nettoomsättning och resultat per verksamhet Nettoomsättning Rörelseresultat Södra Skog Södra Cell Södra Timber Södra Interiör Övrigt/ elimineringar Koncernen Virkesleveranser Milj m 3 fub Virkesleveranserna minskade till följd av en svag marknad för sågade trävaror och en stark svensk krona. Produktion massa ton Den lägre massaproduktionen förklaras av produktionsbegränsningar vid de norska bruken till följd av en svag marknad med sjunkande priser under en stor del av året. Rapport över finansiell ställning för koncernen MSEK Tillgångar Anläggningstillgångar Varulager Rörelsefordringar Likvida medel, kortfristiga placeringar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Rapport över kassaflöden för koncernen Medel från årets verksamhet Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassafl öde från investeringsverksamheten Kassafl öde från fi n a n s i e r i n g s v e r k s a m h e t e n Årets kassaflöde Södra

10 Femårsöversikt Försäljning och resultat, MSEK Nettoomsättning Resultat före avskrivningar Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Resultat före skatt Kapital, MSEK Balansomslutning Sysselsatt kapital Eget kapital Investeringar Operativt kassafl öde Nyckeltal, % Avkastning på sysselsatt kapital neg Avkastning på eget kapital neg Soliditet Skuldsättningsgrad, ggr 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 Volymer Virkesvolym, milj m 3 fub 15,6 17,0 16,6 16,6 17,8 Leveranser biobränslen, m 3 s Produktion trävaror, m Försäljning interiörträprodukter, MSEK Produktion massa, ton Elproduktion, GWh Övrigt Ansluten medlemsareal, ha Medlemmarnas virkesleveranser, milj m 3 fub 8,2 8,8 9,0 7,9 8,7 Antal anställda Södra tillämpar från 2009 IFRS (International Financial Reporting Standards) i koncernredovisningen. Jämförelsesiffror har omräknats för Defi nitioner Sysselsatt kapital Genomsnitt av balansräkningens anläggningstillgångar och nettorörelsekapital minskat med långfristiga skulder och skatteskulder (netto). Avkastning på sysselsatt kapital Rörelseresultat Genomsnittligt sysselsatt kapital Avkastning på eget kapital Resultat efter fi nansnetto minus 26,3 % schablonskatt Genomsnittligt eget kapital Operativt kassaflöde Kassafl öde efter investeringar Soliditet Eget kapital Balansomslutning Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder Eget kapital 6 Södra 2012

11 Detta är Södra Femårsöversikt Avkastning på sysselsatt kapital % Mål 10 % Avkastningen på sysselsatt kapital under de senaste fem åren har i genomsnitt varit 8 procent. Soliditet % Mål 50 % Soliditeten var 61 procent vid årets utgång. EUR/SEK 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Valutakurser EUR/SEK USD/SEK Källa: ECB Den svenska kronan förstärktes mot EUR och USD. USD/SEK 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 SEK/ton Massapriser USD/ton SEK/m 3 Trävarupriser SEK/ton USD/ton Genomsnittliga leveranspriser, sydsvenska sågverk Priset på blekt barrsulfatmassa höjdes under första kvartalet för att sjunka under det andra. Under hösten stärktes den svenska kronan mot USD. Trävarukonsumtionen har gått ner till låg nivå i flera länder där nybyggnationen minskat. Utbudet har varit stort vilket pressat priserna. Källa: Foex PIX genomsnittspriser på barrsulfatmassa levererat till europeiska kunder (kvartalsgenomsnitt). Södra

12 Lågkonjunktur i västvärlden och försvagning i tillväxtländerna Världskonjunkturen påverkas starkt av skuldkrisen i Europa, förtroendet för eurosamarbetet och nationers kreditvärdighet. Återhämtningen i USA är svag trots betydande kapitaltillskott från amerikanska centralbanken, Fed. Västvärldens lågkonjunktur har lett till minskad tillväxttakt i Asien och Latinamerika. Påverkan på konsumtionen av träbaserade produkter utgör inget undantag. Samtidigt fortsätter förskjutningen av den ekonomiska maktbalansen, med fortsatt tillväxt framför allt i Asien och Latinamerika. Fastighetsmarknaden håller emot Marknaden för skogsfastigheter håller emot i konjunkturnedgången även om priserna stagnerat. Utbudet låg 2012 på ungefär samma nivå som 2011, men med ökad prisspridning både geografi skt och för de olika objekten. Toppobjekt toppnoteras medan ordinära fastigheter stagnerat i pris. I södra Sverige sjönk genomsnittspriserna i Skåne och Småland, men steg eller låg stilla i Västra Götaland och Östergötland. Utbudet beror framför allt på generationsskiften och fastigheterna tar generellt längre tid att sälja, samtidigt som allt mer blir osålt. Yngre generationer vill ofta inte ta över och trenden är att fastigheter i ökande grad säljs utanför familjen. Av fastigheterna som lämnas ut till försäljning förvärvas mer än 70 procent av grannar och aktiva skogsbrukare. Sämre marknad sänkte efterfrågan Utbudet av rotstående skog var 2012 liksom under 2011 på låg nivå. Fördelningen i uttag inom Södra av barr- och lövträd är cirka 90 respektive 10 procent. En stor andel av skogsägarna är obelånade varför behovet av intäkter för att täcka räntor och amorteringar generellt är lågt. Deras vilja att sälja har präglats av stor avvaktan på prisutvecklingen beroende på det ekonomiska läget och oron i omvärlden. Samtidigt har efterfrågan från industrin varit fortsatt god. Timmerpriserna är historiskt relativt höga även om de gått ner från toppnoteringarna Massaindustrins pressade läge återspeglas i priset på massaveden. Priset på barrmassaved började sjunka i slutet av 2011 och har sänkts ytterligare under Däremot har priset på lövmassaved bibehållits och ligger fortfarande på toppnivå. För Södras del har efterfrågan drivits av att produktionen av textilmassa i Mörrum kommit igång, med ökad förbrukning av lövmassaved som följd. Efterfrågan på sågbart löv har bestått. Samtidigt har det varit svårt med försörjningen under hösten på grund av mycket regn. Främst björktimmer är känsligt för lagring över sommaren. Ett något lägre fl öde av björk kompenserades till viss del av högre volymer ektimmer. Stark kronkurs Stora delar av Södras försäljning sker på export varför valutasvängningar får stor påverkan. Den svenska kronan har stärkts påtagligt mot euron driven av budgetbalansen i de svenska statsfi nanserna, bytesbalansöverskottet och det relativt sett höga ränteläget. Massamarknaden i nära balans Utvecklingen i Södras största affärsområde Södra Cell påverkas direkt av den globala utvecklingen. Drivkrafterna i affären är både konjunkturellt, strukturellt och fi nansiellt betingade. Den långfi briga kemiska massan säljs för tillverkning av tryckpapper, förpackningspapper, mjukpapper för hygienändamål samt specialpapper för till exempel olika typer av fi lt er. Asien exklusive Japan är den största marknaden för barrmassa. Den nordamerikanska marknaden passerades 2009 och den europe- Real prisutveckling på skogsfastigheter SEK per m 3 sk Södra Mellersta Norra Hela Sverige Södras medlemsområde motsvaras i huvudsak av område Södra med undantag av att Dalsland ingår i Mellersta. Källa: LRF Konsult. 8 Södra 2012

13 Detta driver Södra Omvärld och marknad iska Regionen har mycket låg råvarutillgång och nettoimporterar både massaved och massa. Efterfrågan på tryckpapper i Europa och Nordamerika minskar och medför nedläggning av kapacitet i tryckpappersproduktion, en strukturell förändring. I Kina är efterfrågan fortsatt stark, bland annat beroende på behovet i exportindustrin. Förpackningspapper återspeglar den globala handeln. Generellt ökar efterfrågan på lång sikt. Exportländerna svarar för ökningen i och med behovet av produkt- och transportförpackningar. Under året minskade dock efterfrågan något på grund av den försvagade konjunkturen. Mjukpapper är det starkast växande produktområdet, drivet av ökande välfärd. Prissättningen av massa sker transparent på global nivå. Priset påverkas snabbt av små rörelser i utbud och efterfrågan. Kapacitetstillskotten har varit små under Det är en följd av fi nanskrisen 2008 och uppskjutna investeringar i kombination med att den totala efterfrågan bara ökat långsamt. Produktionskapaciteten förväntas öka något under 2013, främst av lövmassa. Priset påverkas av producenternas lagernivå som varierat under året. Framför allt den europeiska efterfrågan har fortsatt att sjunka men prisnivån har hållits uppe av ökad efterfrågan från tillväxtmarknaderna. Priserna sjönk under första halvåret 2012 men vände svagt uppåt under hösten. Svagt år för sågade trävaror Marknaden för sågade trävaror var historiskt svag Enligt oberoende bedömare var branschen i det svagaste läget på 40 år. Orsaken är att alla drivkrafter verkat i negativ riktning: Byggkonjunkturen var svag i framför allt Västeuropa och USA. I Sverige har ROT-sektorn försvagats. Säsongsvariationerna med svagare byggande under vintern har medfört ytterligare sänkt efterfrågan vid utgången av året. Råvarupriserna har inte följt med ner i samma omfattning. Bidragande orsak är underskottet på sågtimmer. Det har lett till att råvarupriserna hållits uppe för att råvarutillgången ska säkras. Många rotlager var köpta på 2011 års toppnivå, vilket innebär lägre marginaler för sågverken på en marknad med minskande trävarupriser. Utbudet av sågade trävaror är för stort i förhållande till efterfrågan. Detta beror till stor del på att många aktörer hållit uppe produktionen långt fram på hösten för att säkra likviditeten och täcka de rörliga kostnaderna. Omstruktureringen har skett genom fl era konkurser men de fl esta sågverken har återuppstått i ny regi. Valutorna har varit till nackdel i och med den stärkta kronkursen. Detta har inneburit en fördel för eurobaserade produktionsländer. Finland, Österrike och Tyskland har erbjudit lägre priser. Biprodukterna fl is och sågspån är viktiga för många sågverks lönsamhet. Avsättning sker till energisektorn och massaproducenterna. Den milda vintern bidrog till lägre priser. Det sjunkande massapriset bidrog till prisfallet på fl is. Exportmarknaden för sågade trävaror var svag och i princip var det bara USA som hade en svag uppgång mot slutet av året. De största europeiska trävaruproducenterna Sverige, Finland, Österrike och Tyskland svarar för en tredjedel av världsproduktionen och konkurrerar om avsättningen i och utanför Europa. Nordafrika kunde av och till ta emot volymer och totalt är exportökningen dit 70 procent sedan Den arabiska våren bromsade exportaffärerna men efterfrågan tog åter fart i slutet av året. Påtaglig prispress för interiörprodukter Södra Interiörs hemmamarknad Skandinavien har utvecklats negativt. Kundkategorierna bygghandel, industri och husfabriker har samtliga tappat. Hektar Anmälda föryngringsavverkningar i Götaland jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Trots att timmerpriserna under året hållits uppe avvaktade skogsägarna med avverkningar som en följd av det ekonomiska läget och oron i omvärlden. Priser för blekt sulfatmassa USD eller EUR/ton 0 Källa: Skogsstyrelsen USD/ton barrsulfat NBSK EUR/ton barrsulfat NBSK USD/ton lövsulfat björk Prisnivån har varierat kraftigt genom åren. Efter en prisuppgång 2011 inleddes 2012 med nedåtgående kurvor för såväl nordisk blekt barrsulfatmassa (NBSK, Northern bleached softwood kraft) som blekt lövsulfatmassa av björk, men vände uppåt i slutet av året. Källa: RISI Södra

14 Detta driver Södra Omvärld och marknad Bygghandeln, som svarar för den absolut största andelen, säljer främst på pris beroende på att konsumenterna ändrat beteende och prioriterar prisfrågan. Pristrenden har varit sjunkande från Den låga nybyggnationen i Sverige har lett till att husfabrikanterna har stora problem. Konkurrensen från utlandet är stark. Förutom produktionen i Baltikum har lågprisprodukterna från Kina och Sydamerika ökat. Milt väder pressade pelletspriserna Råvara som Södras industrier inte kan använda till sågade trävaror eller pappersmassa blir biobränsle. Kunder är oftast värmeverk och industrier. Kraftvärmemarknaden drivs främst av väder och temperatur. En grads förändring av årsmedeltemperaturen innebär 5 procents förändrad förbrukning. Från 2002 till 2011 har svensk förnybar elproduktion ökat med drygt 13 TWh, framför allt genom ny biokraft och vindkraft nya anläggningar har tagits i drift, varav merparten är vindkraft. Den kraftiga utbyggnaden av vindkraft har medfört press på ersättningsnivån för elcertifi kat som nästan halverats. Regionindelningen av landet i elområden medför incitament till lönsam nyinstallation av kraftvärme i Sydsverige. Flera av Södras kunder har bränslepannor anpassade för olika fasta bränslen. Därför konkurrerar även olika former av returmaterial, från rena sopor till returträ (återvunnet byggnadsmaterial). Marknadstillväxten inom kraftvärme har legat stadigt på drygt 3 procent om året. Några större tillskott har inte skett 2012 men fram till och med 2014 väntas en utbyggnad på 10 procent i kapacitet. För Södra Skogsenergi har verksamheten präglats påtagligt av vädret. Den milda vintern och en mild höst 2012 har satt press på elpriserna och även elcertifi katen. Pelletspriset bottnade under året för att under hösten åter vända svagt uppåt. 10 Södra 2012

15 Helhetssyn och ständiga förbättringar Uppdraget är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen både som leverantörer av råvara och som ägare. Affärsstrategin utgår från att av råvara från medlemmarnas skogar skapa produkter som är förnybara, återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara. Södras försäljning har internationellt fokus och strategin rymmer en helhetssyn för varje del av verksamheten. Den som köper en skogstjänst, massa till papper eller textilier, konstruktionsvirke eller en inredningsprodukt i bygghandeln, möter denna helhetssyn i koncernens erbjudande. Affärsområdena Södras fyra affärsområden anger koncernens affärsfokus. Konkurrensförmågan kommer från god kunskap om kundernas behov, om effektiv industriproduktion och om skoglig skötsel och produktion. Södras industrier måste tillhöra de bästa och ständiga förbättringar är en övergripande uppgift i strategin. Södra Skog anskaffar skogsråvaran och erbjuder skoglig service. Ett mål är att medverka till långsiktigt ökad tillväxt i medlemmarnas skogar och ökad lönsamhet för skogsgårdarna. Industrins behov av skogsråvara väntas öka successivt inom samtliga sortiment. För biobränslesortimentet är målet att öka marknadsandelen och behålla lönsamheten i affärerna. Södra Cell producerar massa för tillverkning av papper och textilier. I strategin läggs stor vikt vid att utveckla massaaffären både genom befi ntliga och nya kunder och kundsegment. Andra mål fi nns för energieffektiviseringar som ökar produktionen av grön el och fjärrvärme. Södra Timber producerar konstruktionsträ och ett bygghandelssortiment. Ett övergripande mål är att öka produktionen för att minska produktionskostnaderna. Strategin inriktas på att öka verkningsgraden och sågutbytet, och att intensifi era marknadsbearbetningen. Bättre utnyttjande av råvaran, effektivare logistik och ökad vidareförädling ökar lönsamheten. Södra Interiör tillverkar interiörprodukter i trä och producerar sågade lövträvaror. För att slå vakt om sin ledande position i Skandinavien ska företaget fortsätta växa, främst organiskt. Viktiga mål är att utveckla lövträförsäljningen, centralisera volymproduktionen, öka automatiseringen och höja produktionskapaciteten på MDF, fi ngerskarvat och golv. Mål Effektivitetsmål Produktiviteten ska öka med minst 2 procent om året. Produktivitetsarbetet ska stärka Södras konkurrensförmåga och upprätthålla lönsamheten trots fallande realpriser. Finansiella mål Målet för avkastning på sysselsatt kapital är 10 procent. Soliditeten ska vara minst 50 procent. Vinstdelningen ska uppgå till minst 40 procent av resultatet före skatt, mätt över en konjunkturcykel. Personal/medarbetarmål Södra ska vara ett attraktivt val för dagens och morgondagens medarbetare. Konkurrenskraften stärks med kompetensutveckling av medarbetarna. Arbetsskadorna ska motverkas genom bland annat tydlig uppföljning av tillbudsrapportering, riskanalyser och utbildning i skydd och säkerhet. Energi Energiaffären skär tvärs igenom koncernen. En stor del av de mest högavkastande investeringarna fi nns inom energiområdet, vilket lett till energieffektiviseringar som möjliggjort kostnadsbesparingar och ökad försäljning av energi. Södra är i dag landets största tillverkare av biobränslebaserad grön el och en stor producent av fjärrvärme och fasta biobränslen. En viktig del i strategin är att göra verksam heten fri från fossilbaserad energi. Produktutveckling En hörnsten i Södras strategi är att utveckla både befi ntliga och nya produkter, ofta i samarbete med kunder. Utvecklingen går mot produkter med skogsråvara som bas. Resurserna för produktutveckling fördelas mellan utveckling av befi ntliga produkter, nya produkter inom innevarande strategi period och produkter längre bort i tid. Forskning pågår ständigt om egenskaper för produkter där vedfi ber ingår. Ökad hållbarhet och nya egenskaper tillförs produkterna. Produktivitet Produkterna prissätts på globala marknader som Södra inte kan påverka. Därför inriktas produktivitetsarbetet på sådant som är möjligt att påverka. Genom produktivitetsarbetet möts fallande realpriser för att stärka Södras konkurrensförmåga och upprätthålla lönsamheten. Medarbetarnas idéer tas tillvara. Under 2012 genomfördes idéer med en årlig resultateffekt på 129 MSEK. Södra

16 Ny teknik ger skogsägandet en ny dimension Appen har gjort sitt intåg i skogsbruket. För Södras medlemmar ger skogsägarappen skogsägandet en ny dimension. Samtidigt har fältappen tagits emot med öppna armar av fältpersonalen. Läsplattornas intåg ger många mobila möjligheter. När arbetet med det nya Skogsägarnätets e-tjänster var färdigt hade teknikutvecklingen tagit ännu ett språng. Läsplattor är en viktig del av tekniken och med fältapplikationer får Södras inspektorer ett mobilt arbetssätt. Södra bestämde sig för Apples operativsystem och teknik som ger möjlighet att bygga och förvalta applikationer. Inspektorer och medlemmar ville ha med sig både kartstöd, GPS, skogsbruksplan och informationsfl öde ut i skogen. Därför blev applikationen två appar: fältappen som används inom företaget och skogsägarappen för medlemmarna. Under mina 24 år i Södra har jag aldrig upplevt något som tagits emot lika positivt som appen. Den ger en helt ny fl exibilitet som förändrar vårt arbetssätt. Jobbet kan göras mycket proffsigare: snabbt, bra och säkert, säger Per-Åke Sindell, IT-ledare i Södra Skogs Region Väst. I stora drag är skillnaden mellan apparna denna: fältappen visar alla fastigheter och skogsbruksplaner, skogsägarappen bara den enskilde skogsägarens egen fastighet och skogsbruksplan. Skogsägarappen laddas ner kostnadsfritt från Appstore. Fram till årsskiftet gjordes nedladdningar. Med sin iphone eller ipad kan medlemmen på plats i skogen jämföra skogsbruksplanen med verkligheten. Det ökar känslan för planen och underlättar egna ställningstaganden om skogsbruket. Cecilia Göransson, skogsägare och medlem från Derome, laddade ner skogsägarappen i början av oktober och märkte direkt hur användbar den är. Man ser var gränserna går och det måste vara bra för dem som inte är så aktiva i skogen. För mig är det mer en trygghet att veta att det jag avverkar är mitt. Jag får också fram massor av fakta med skogsbruksplanen: hur gammal skogen är, produktionen, tänkta skötselåtgärder och annat. Snart ska medlemmarna också kunna planera olika åtgärder, ange plats för vindfällen, anmäla virke etc. Kontakterna mellan fältpersonal och medlemmar kan förenklas, säger Roger Axelsson, inköpare i Skövde. Jag har med mig allt ut i skogen, kan diskutera med skogsägaren, rita in basvägar och markera områden som ska gallras. Jag gör snabbt om detta till ett avverkningskontrakt som skogsägaren kan signera direkt på läsplattan och få ett sms till sin mobil som bekräftar kontraktet. I början av oktober registrerade jag första gallringskontraktet med läsplattan. Nu väntar jag på fortsättningen med kontrakt för alla typer av åtgärder. Under våren lanserar Södra appen skogsägare också för androidbaserade enheter. Den kan laddas ner kostnadsfritt på Google Play. 12 Södra 2012

17 Per-Åke Sindell och Cecilia Göransson har båda tagit till sig de möjligheter som apparna ger. Södra

18 Från skog till färdig produkt Skogen är grunden i Södras verksamhet. En del av skogsråvaran säljs externt men större delen används i den egna industrin för vidare förädling till massa, konstruktionsträ och interiörträprodukter. Skogen Södra Skog försörjer koncernens industrier med skogsråvara. Under 2012 motsvarade virket från medlemmarna 10 procent av den totala avverkningen i Sverige. Nyplantering: 32 miljoner plantor Avverkning i Södra Skogs regi: 6,8 miljoner m 3 fub Leveransvirke från medlemmarna: 1,5 miljoner m 3 fub Nettoomsättning: MSEK Antal anställda: 535 Försäljning till egen industri för förädling Milj m 3 fub 8,9 Massaved 3,0 Timmer I massavedsvolymen ingår direktleveranser av sågverksflis i Mönsterås och Värö. Råvara anskaffning och försäljning Råvaruanskaffning Extern försäljning Milj m 3 fub Från medlemmar 52 % 1,6 1,1 1,7 Från övriga leverantörer 48 % Totalt anskaffades 15,6 miljoner m 3 fub Massaved Timmer Biobränsle Genomsnittsgården, 66 hektar Som jämförelse har verksamheten i Södras affärsområden omräknats till en genomsnittsgård. Jobbet i skogen Nyplantering: 887 plantor Virkesleveranser: massaved 100 m 3 fub, timmer 103 m 3 fub, biobränsle 25 m 3 fub 14 Södra 2012

19 Detta driver Södra Från skog till färdig produkt Förädling Södra Cell Södra Cell är en av världens ledande producenter av blekt sulfatmassa som tillverkas vid tre bruk i Sverige och ett i Norge. Antal anställda: Huvudmarknad: Västeuropa Södra Timber Södra Timber producerar konstruktionsträ vid sågverk i södra Sverige och Norge. Sågverksrörelsen är en av Sveriges största. Antal anställda: 754 Huvudmarknader: Sverige, Storbritannien och Nederländerna Södra Interiör Södra Interiör är en av Skandinaviens ledande tillverkare av interiörprodukter i trä, med verksamhet i Sverige, Norge och Danmark samt Litauen. Råvaran kommer från egna och externa sågverk. Antal anställda: 630 Huvudmarknad: Skandinavien Försäljning av förädlad skogsråvara Massa Sågade trävaror Interiörprodukter i trä 1,8 miljoner ton 1,4 miljoner m MSEK Försäljningsvärde MSEK Södra Cell Södra Timber Södra Interiör Rörelseresultat 283 MSEK Rörelseresultat 469 MSEK Rörelseresultat 2 MSEK Andel av förädlade volymer 49 ton massa 39 m 3 trävaror Andel av försäljningsvärdet SEK Södra

20 Genom samverkan skapas värden i fl era steg Södra skapar värden för sina medlemmar i flera steg genom god skogsvård, avsättning av virke, egen industri och näringspolitiskt arbete. Södra ägs av skogsägare i södra Sverige. Deras samverkan syftar till att stärka skogsgårdarnas ekonomi och utveckla familjeskogsbruket. Medlemmarna och deras skogsfastigheter är grunden för allt värdeskapande i Södra. De kan få råd och utbildning om skogsskötsel och erbjuds tjänster från plantering till slutavverkning som skapar värden i skogen. Medlem genom insatser Medlemmen betalar ingen avgift för att vara med i Södra, men bidrar med riskkapital i form av insatskapital, som betalas tillbaka när medlemskapet upphör. Insatsskyldigheten är 600 kronor per hektar produktiv skogsmark och insatskapitalet betalas in stegvis genom avdrag från likviden för virkesleveranser. Ingen behöver medverka med insatskapital för mer än 200 hektar, men den som vill kan betala mer. Många väljer att göra detta eftersom insatskapitalet är beräkningsunderlag för vinstdelningen. Insatskapitalet tillhör medlemmarna, men föreningen disponerar det under medlemstiden och betalar utdelning. Vid årets slut uppgick det sammanlagda insatskapitalet till MSEK, varav MSEK var inbetalt. Genom insatsemissioner har MSEK av föreningens vinstmedel överförts till medlemmarna som individuellt ägt insatskapital. Ägare och leverantörer Medlemmarna är ägare till en stor industrikoncern, leverantörer av virkesråvara, långivare till det egna företaget och kunder som köper tjänster och varor av företaget. Varje medlem har en röst oavsett insatskapital eller storlek på skogsfastighet. Som ägare kan de vid till exempel medlemsmöten framföra synpunkter till sina lokala förtroendevalda, som genom förvaltningsrådet för en dialog med styrelsen. Detta är en form av ägarstyrning som skiljer föreningen från aktiebolag. En viktig uppgift är att trygga avsättningen av medlemmarnas skogsråvara till marknadsmässiga priser. Virket vidareförädlas i huvudsak i den egna industrin och produkterna säljs på en internationell marknad. Södra är en av världens ledande leverantörer av blekt sulfatmassa och en av Europas största producenter av trävaror. Under året levererade medlemmar sammanlagt 8,2 miljoner m 3 fub råvara (8,8) i form av timmer, massaved och energisortiment till föreningen. Värdet av leveranserna uppgick till MSEK. Genomsnittet per fastighet var 446 m 3 fub till ett värde av SEK ( ). Största långivare Medlemmarna kan placera pengar i Södra och är företagets största långivare. Vid årsskiftet var inlåningen från medlemmarna MSEK (2 531), fördelat på medlemskonton MSEK, skogslån 33 MSEK, betalningsplaner 563 MSEK och likvidkonton 26 MSEK. Utdelningen placeras på medlemskontot om inte utbetalning begärs. Pengarna står till ägarens fria förfogande och ger en ränta som står sig väl jämfört med vanligt bankkonto. Skogslån innebär att Södra lånar pengar av medlemmen till ännu högre ränta. Köper tjänster och varor Under året köpte medlemmarna varor och tjänster av Södra för sammanlagt MSEK (1 400), till största delen avverkningstjänster. Södra erbjuder också en rad andra tjänster som skogsvård, skogsbruksplaner och skogscertifi ering samt varor i form av plantor och redskap. Vinstdelning Medlemmarna får del av den egna industrins vinst. Styrelsens mål är att vinstdelningen ska uppgå till minst 40 procent av resultatet mätt över en konjunkturcykel. Föreningsstämman beslutar om vinstdelningen efter varje verksamhetsår. Utdelningen baseras på medlemmens insatskapital och virkesleveranserna under året. Inriktningen är att hälften av utdelningen plus eventuell insatsemission baseras på insatskapitalet och hälften på virkesleveranserna. Insatsemission innebär att kollektivt ägt fritt kapital förs över till medlemmarnas individuella insatskonton. Detta ökar beräkningsgrunden för kommande vinst delningar. Många medlemsaktiviteter En ny satsning inleddes inför projektet Krafthandling Skogs sista år. Lokala aktivitetsgrupper planerade aktiviteter som ska genomföras Krafthandling Skog, som är ett samarbetsprojekt mellan LRF och landets fyra skogsägarföreningar och fi nansieras av landsbygdsprogrammet, är en fortsättning på Kraftsamling Skog. Det övergripande målet är att öka lönsamheten för den enskilde skogsägaren genom ett utvecklat och uthålligt brukande av skogen, såväl ekonomiskt och ekologiskt som socialt. Förtroendevalda och andra medlemmar är engagerade i utvecklingen av säkert skogsarbete för självverksamma skogsägare. Under året genomfördes fl era cirklar för röjsågskörkort. I Södras medlemsområde har i dag över personer motorsågskörkort och röjsågskörkort. Olika utbildningar genomfördes också för viltombuden, naturvårdsombuden, vattenombuden och förtroenderåden. De första studiecirklarna om skogens vattenfrågor genomfördes. Intresset är stort bland skogsägarna att öka kunskaperna om vattenmiljöer. I cirklarna används boken Skogens vatten, som tagits fram av landets skogsägarföreningar. Arbetet med att införa blå målklasser i skogsbruksplanerna fortsätter. Konceptet blå målklasser är en naturlig del av studieupplägget. En ny skogs- och vattenslinga invigdes vid Hestra och planer fi nns för ytterligare tre demoslingor inom Södras medlemsområde. I slutet av året inleddes ägarmöten, där förtroendevalda genomförde cirka 400 möten med deltagare. Temat för mötena var formerna för samverkan i Södra och vilka krav morgondagens skogsägare ställer på föreningen. Årsmötena i skogsbruksområdena samlade nära deltagare. De 36 mötena handlade dels om lokal verksamhet, dels om koncernbokslutet och framtidsfrågor som energisatsningar, nya produkter och produktivitetsarbete. 16 Södra 2012

SÖDRA 2010 ETT ÅR AV INNOVATION OCH UTVECKLING

SÖDRA 2010 ETT ÅR AV INNOVATION OCH UTVECKLING SÖDRA 2010 ETT ÅR AV INNOVATION OCH UTVECKLING Innehåll Detta är Södra Flik Södra i korthet 1 Året i korthet 2 Styrelseordföranden och koncernchefen har ordet 4 Koncernekonomi i sammandrag 6 Femårsöversikt

Läs mer

Södra. årsredovisning. med hållbarhetsredovisning

Södra. årsredovisning. med hållbarhetsredovisning Södra årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll Södras verksamhet bygger på skogen som en förnybar resurs och hållbarhetsarbetet är en naturlig del av affärsmodellen. Därför har Södra valt

Läs mer

Välkommen till Vårt Södra 2014

Välkommen till Vårt Södra 2014 2014 VÅRT SÖDRA Välkommen till Vårt Södra 2014 1 Detta är Södra 2 Styrelseordföranden har ordet 4 Året i korthet 6 Strategi och mål 9 Södra i samhället 10 Från planta till produkt 12 Medlem i Södra 21

Läs mer

kontakt Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält

kontakt Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 3 juni 2013 Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält Södraskolan i full gång

Läs mer

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011 Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011 Innehåll Verksamhetsberättelse 1 Sveaskog i siffror 2011 2 Kommentar från styrelseordförande 3 Kommentar från vd 4 Uppdrag 6 Strategisk inriktning 8 Mål och

Läs mer

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2013 Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid innehåll #5/13

Läs mer

kontakt Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä

kontakt Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 4 september 2013 Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä Södradag på

Läs mer

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2010 med hållbarhetsredovisning 12 14 17 18 28 40 1 332 Mkr 1 597Mkr Investeringar i koncernen 2010 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 4 241st Medelantal anställda i koncernen

Läs mer

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2010 med hållbarhetsredovisning 12 14 17 18 28 40 1 332 Mkr 1 597Mkr Investeringar i koncernen 2010 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 4 241st Medelantal anställda i koncernen

Läs mer

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Kanske börjar allt med smörkniven. Den vi gör i slöjden. Doften av trä. Känslan av att skapa något. Stoltheten. Kanske är det här vår relation till skogen

Läs mer

Årsberättelse 2009 2010

Årsberättelse 2009 2010 Årsberättelse 2009 2010 2 Innehåll Norra Skogsägarna steget före Ur innehållet Ordförande och VD har ordet sid 4 5 Höjdpunkter och resultat 6 7 Näringspolitik 8 9 Vinstpolicy och mål 10 Känslighetsanalys

Läs mer

Årsredovisning 2013 med Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2013 med Hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2013 med Hållbarhetsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sveaskog AB (publ), org nr 556558-0031, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för 2013. Årsredovisningen

Läs mer

kontakt Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet

kontakt Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2014 Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet Experiment med pyntegrönt

Läs mer

KONCERNÖVERSIKT -250 -500. Sulfatmassa 64% Slipmassa 17% CTMP 14% Övriga 5% Slipmassa 42% CTMP 10% Sulfatmassa 2%

KONCERNÖVERSIKT -250 -500. Sulfatmassa 64% Slipmassa 17% CTMP 14% Övriga 5% Slipmassa 42% CTMP 10% Sulfatmassa 2% Årsredovisning 2 KONCERNÖVERSIKT Koncernöversikt Rottneros producerar kundanpassade pappersmassor för avsalumarknaden. Rottneros har cirka 300 medarbetare och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under.

Läs mer

kontakt Skogslekar för stadsbarn Södras nycklar är noga utvalda Värösågen klar för provdrift Maskinförare är ett framtidsjobb

kontakt Skogslekar för stadsbarn Södras nycklar är noga utvalda Värösågen klar för provdrift Maskinförare är ett framtidsjobb kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 3 juni 2011 Skogslekar för stadsbarn Södras nycklar är noga utvalda Värösågen klar för provdrift Maskinförare är ett framtidsjobb Kartonger för sommarens bär innehåll

Läs mer

Innehåll. MEDARBETARE FORSKNING OCH UTVECKLING HÅLLBAR UTVECKLING 44 Medarbetare 45 Forskning och utveckling 47 Hållbar utveckling 49

Innehåll. MEDARBETARE FORSKNING OCH UTVECKLING HÅLLBAR UTVECKLING 44 Medarbetare 45 Forskning och utveckling 47 Hållbar utveckling 49 Årsredovisning 2007 Innehåll KONCERNEN 1 Koncernen i korthet 1 Året i korthet 2 Viktiga händelser 2 Koncernöversikt 3 Ordförande har ordet 4 Vd har ordet 5 Lantmännens ägarorganisation 6 Ekonomisk ägarnytta

Läs mer

SKOG & EKONOMI. Kraftigt prisfall i skogsenergisektorn!

SKOG & EKONOMI. Kraftigt prisfall i skogsenergisektorn! NUMMER 3/SEPTEMBER 2014 SKOG & EKONOMI NYHETER FRÅN DANSKE BANK 230 210 190 Skogsflis till värmeverk Biprodukter till industrin Biprodukter till värmeverk BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 170 150 130 110 90

Läs mer

kontakt Södra satsar på lövsågning Stor efterfrågan på massaved Nya älgförvaltningen tar form Satsning på textilmassa i Mörrum

kontakt Södra satsar på lövsågning Stor efterfrågan på massaved Nya älgförvaltningen tar form Satsning på textilmassa i Mörrum kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 1 februari 2011 Södra satsar på lövsågning Stor efterfrågan på massaved Nya älgförvaltningen tar form Satsning på textilmassa i Mörrum Höga mätningskrav blir ännu högre

Läs mer

Rottneros i korthet Rottneros är en betydande producent av miljövänliga, kundanpassade avsalumassakvaliteter.

Rottneros i korthet Rottneros är en betydande producent av miljövänliga, kundanpassade avsalumassakvaliteter. R O T T N E R O S A B Å R S R E D O V I S N I N G 1 9 9 6 Bolagsstämma Välkommen till ordinarie bolagsstämma i Rottneros AB. Stämman kommer att hållas tisdagen den 29 april 1997 kl 17.00 i Gösta Berlingsalen,

Läs mer

kontakt Inventering av vindfällen med Södras app Christer skjuter inte upp avverkningar Södras förvaltningsråd på EU-besök i Bryssel

kontakt Inventering av vindfällen med Södras app Christer skjuter inte upp avverkningar Södras förvaltningsråd på EU-besök i Bryssel kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 6 december 2013 Inventering av vindfällen med Södras app Christer skjuter inte upp avverkningar Södras förvaltningsråd på EU-besök i Bryssel Julkrans med material från

Läs mer

RöRvik TimbeR Årsredovisning 20 13

RöRvik TimbeR Årsredovisning 20 13 Rörvik Timber Årsredovisning 20 13 innehåll 2013 i sammandrag verksamheten 2013 Året i sammandrag 02 Affärsidé, mål och strategier 03 Vd har ordet 04 Detta är Rörvik Timber 06 Genomförda emissioner 07

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus Skog 2015 RUBRIK B Varmt välkommen till Svensk Fastighetsmarknad Fokus Skog! Svensk Fastighetsmarknad, Fokus Skog, vänder sig till dig som är intresserad av skogsfastigheter

Läs mer

kontakt Södra investerar för framtiden Södra inbjuden till massaprojekt i Ryssland Tid för plantor Gröt populär tallriksmodell igen

kontakt Södra investerar för framtiden Södra inbjuden till massaprojekt i Ryssland Tid för plantor Gröt populär tallriksmodell igen kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 1 februari 2012 Södra investerar för framtiden Södra inbjuden till massaprojekt i Ryssland Tid för plantor Gröt populär tallriksmodell igen Se till att vindfällena

Läs mer

SKOG & EKONOMI. Uppåt för skogsprodukter. NYHETER FRÅN DANSKE BANK. Trävaror och pappersmassa i positiv trend. BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN:

SKOG & EKONOMI. Uppåt för skogsprodukter. NYHETER FRÅN DANSKE BANK. Trävaror och pappersmassa i positiv trend. BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: NUMMER 4/DECEMBER / 2013 SKOG & EKONOMI NYHETER FRÅN DANSKE BANK BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 TEMAARTIKEL Långfibern står stark mot sydliga, korta konkurrenter Banken analyserar framtiden för nordisk

Läs mer

Årsredovisning. med hållbarhetsredovisning

Årsredovisning. med hållbarhetsredovisning Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2011 Kalendarium Holmen offentliggör för år 2012 följande ekonomiska rapporter: Delår januari mars 8 maj Delår januari juni 14 augusti Delår januari september

Läs mer

SCA Årsredovisning 2010

SCA Årsredovisning 2010 SCA Årsredovisning 2010 Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering och med en uttalad vilja att bidra till en hållbar

Läs mer

Skog & Ekonomi. Prisfallet på trävaror fortsätter! Nummer 1 februari/mars 2008

Skog & Ekonomi. Prisfallet på trävaror fortsätter! Nummer 1 februari/mars 2008 Skog & Ekonomi Nummer 1 februari/mars 2008 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: SÅGADE TRÄVAROR Sid. 2-3 Högsta lagernivåerna på tio år! Japanmarknaden ljusnar! TIMMER OCH MASSAVED Sid. 4 Överskott på timmer och

Läs mer

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat?

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Årsredovisning 2007 Resultatgenomgång Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Bästa resultatet hittills för verksamheten i Latinamerika. Följ resultatutvecklingen under 2008 på www.electrolux.com/ir

Läs mer

Över snö och is. tema marknad kund. Miljövänlig energi Den ökande användningen av biobränsle i Europa kan reducera koldioxidutsläppen rejält.

Över snö och is. tema marknad kund. Miljövänlig energi Den ökande användningen av biobränsle i Europa kan reducera koldioxidutsläppen rejält. Läs mer på www.sveaskog.se Över snö och is För att göra skogsråvaran tillgänglig året om bygger Sveaskog varje år flera mil vintervägar. Vissa känsliga och svåråtkomliga marker går bara att nå vintertid,

Läs mer

Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern

Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern Årsredovisning Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern som verkar i cirka 30 länder. Verksamheten bygger på en direkt kombination av privat finsk skogsbruk och innovativ teknik. Metsäliitto

Läs mer