Redovisning av genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014"

Transkript

1 Rapport Datum Dnr Version 1.0 Redovisning av genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014 I regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende Riksantikvarieämbetet står att myndigheten ska redovisa genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad En slutredovisning ska lämnas senast den 1 mars 2015 till Regeringskansliet. Nedan följer en beskrivning av genomförda projekt och aktiviteter. Vårmötet i Umeå 2014 Riksantikvarieämbetet och Riksförbundet Sveriges museer har var sitt årligt branschmöte Höstmötet och Vårmötet. År 2014 slogs dessa båda möten samman till ett möte på våren benämnt Vårmötet Vårmötet genomfördes den 8-10 april 2014 i Umeå, på Bildmuseet och Västerbottens museum. Målet var att genomföra ett gemensamt möte under kulturhuvudstadsåret. Ett syfte var att visa på de gemensamma utmaningar som verksamheterna står inför. Projektägare var Riksantikvarieämbetet och Riksförbundet Sveriges museer. Projektets samarbetspartners på plats i Umeå var Bildmuseet och Västerbottens museum. Bakgrund Kulturhuvudstadsåret 2014 gav anledning att pröva om dessa båda branschmöten kunde samordnas. En utmaning var att skapa ett program som kombinerade och balanserade musei- och kulturmiljöperspektiv och intressen. En annan utmaning handlade om att utforma seminarieutbudet så att deltagarna gavs möjlighet att delta i samtalet. En tredje utmaning handlade om att få deltagare till mötet. Att lägga möten utanför stockholmsregionen innebär erfarenhetsmässigt ofta färre deltagare. Resultat Konferensen genomfördes inom budget och med nöjda deltagare och medverkande. Fler än 530 personer deltog. Deltagandet från länsstyrelserna var dock mycket lågt. 1 (10)

2 Deltagarna var överlag mycket nöjda med programmets innehåll och utformning. Programmet som helhet och seminariedagen i synnerhet upplevdes av deltagarna handla om gemensamma frågor och utmaningar som kunde intressera såväl musei- som kulturmiljöverksamma. Inför mötet fick deltagarna möjlighet svara på en kultursociologisk enkät utformad av en forskare vid Linnéuniversitetet, som även presenterade de preliminära resultaten. Enkäten har därefter även besvarats av ett 90-tal anställda med kulturmiljöfunktioner vid länsstyrelserna. Rapporten kommer att göras tillgänglig på webben. Forskningsinsatser förbereds. Konferensfirman, som skött Riksförbundets vårmöten sedan 2011, utvärderade mötet genom en enkät till deltagarna. Vårmötet 2014 har fått det högsta genomsnittliga betyget av dessa fyra år. Nöjdheten vad gäller t.ex. helhetsintryck av konferensen, föredragen och möjligheter till dialog visar en avsevärd ökning jämfört med tidigare år. I enkäten finns ett flertal uttalanden om att det var positivt att slå samman de båda mötena. Det finns givetvis även kritiska röster från såväl musei- som kulturmiljöhåll som menade att mötena inte bör kombineras igen. Från kulturmiljöhåll hördes från någon att kulturmiljöfrågan drunknade medan andra tyckte att programmet var relevant och angeläget för deras verksamhet. På finns referat, filmer och intervjuer från de tre dagarna. Tillgänglighets- och funktionshindersperspektiv på genomförandet av kulturhuvudstadsåret Inför Kulturhuvudstadsåret 2014 förde Riksantikvarieämbetet, Kulturrådet och Myndigheten för Delaktighet en dialog med Umeå Kommun och Region Västerbotten angående tillgängligheten och funktionshindersperspektivet på genomförandet av kulturhuvudstadsåret. Gruppen diskuterade arrangemangens och de publika platsernas tillgänglighet, webb- och tv-sändningar, lämpliga informationsinsatser, tecken- och syntolkning, med mera. Därutöver diskuterades också tillgänglighetsfrågornas representation i programinnehållet och möjligheterna att lyfta frågan nationellt och internationellt. Umeå kommun initierade en rad insatser för att öka tillgängligheten till Kulturhuvudstadsåret och förde på många sätt in funktionshindersaspekten i programmet. På Vårmötet i Umeå (se ovan) ansvarade Riksantikvarieämbetet för ett av seminarierna med titeln Att sänka våra trösklar - hur når vi framgång i funktionshinderspolitiken? Seminariet innehöll fyra föredrag och en avslutande 2 (10)

3 diskussion. Seminariet lyfte fram pågående arbeten vid Riksantikvarieämbetet och Kulturrådet. Därutöver lyftes projektet FOKUS (Funktionshinder och Kulturarv, Utbildning, Samverkan) som är ett samarbetsprojekt mellan Upplandsmuseet och Handikapphistoriska Föreningen. Alzheimerfondens generalsekreterare berättade om Möten med minnen, som är ett konkret initiativ för att öka livskvalitén för människor med demensdiagnos. Samlingsforum 2014: ljus på samlingen Samlingsforum är en årligt återkommande konferens om samlingsförvaltning som riktar sig till alla som arbetar med samlingar vid museer. Varje år väljs ett aktuellt tema. Årets Samlingsforum fokuserade på ljus- och belysningsfrågor i museer. I anslutning till programmet fanns det även möjlighet att delta i en visning av det nya Bildmuseet i Umeå eller att delta i ett studiebesök vid Västerbottens museums föremålsmagasin. Dessutom gavs det möjlighet att delta i visningar av Västerbottens museums aktuella utställningar. Syftet med Samlingsforum är att stärka förutsättningarna för god samlingsförvaltning vid svenska museer genom att skapa en plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Målsättningen är att erbjuda en överblick av aktuell forskning, praktisk användbar kunskap och inspiration samt goda möjligheter till nätverkande. Konferensen ägde rum den 6-7 november på Västerbottens museum i Umeå. Samlingsforum arrangerades av Riksantikvarieämbetet tillsammans med Västerbottens museum, Riksutställningar och Riksförbundet Sveriges Museer. Bakgrund I EU, liksom i stora delar av övriga världen, fasar man ut glödlampor och andra energiineffektiva ljuskällor till förmån för energieffektivare alternativ. Detta har bidragit till en enorm teknikutveckling inom belysning. Frågor om ljusets kvalitet och hur man mäter och specificerar ljuskvalitet är viktiga för museerna. LEDbelysning blir allt vanligare i utställningar. Fördelarna är potentiellt stora. Energibesparingar och lampornas långa livslängd kan minska kostnaderna för underhåll. En annan egenskap som är särskilt fördelaktig för museer är att LED inte avger vare sig UV eller värmestrålning i ljusriktningen. Samtidigt innebär ny belysning stora investeringskostnader. LED-tekniken utvecklas i snabb takt och det är inte lätt att hålla sig uppdaterad om alla produkter på marknaden. Det finns 3 (10)

4 också anledning att förhålla sig kritisk till säljargumenten. LED är inte i alla situationer den lämpligaste tekniken. Resultat Konferensen blev tidigt fullbokad. 100 personer deltog. Deltagarna representerade flera yrkesgrupper, bland annat ljussättare, museitekniker, konservatorer, intendenter och chefer. Energimyndigheten bidrog med ett inlägg om vad som är aktuellt inom lagstiftningen. Framför allt handlar det om ekodesignförordningar och förordningen om energimärkningskrav på belysning. Viktiga är också frågor om ljusets påverkan på museiföremål och hur man kan mäta den. David Saunders från British Museum gav en presentation om grundläggande förebyggande konservering och betonade att ljus- och belysningsfrågorna på museet är ett team-arbete där konservatorn, intendenten och utställningsarkitekten är nyckelpersoner, men där alla på museet har en roll. Ett mycket uppskattat inlägg handlade om ljussättning ur ett tillgänglighetsperspektiv. Tillgänglighet handlar inte bara om hur mycket ljus man har utan lika mycket om ljussättningen. Bländning, ramper utan märkning, mycket vitt och avsaknad av kontraster ställer ofta till problem. Ljusets betydelse för mäniskors hälsa har uppmärksammats mycket under senare tid. Thorbjörn Laike, professor i miljöpsykologi i Lund, berättade om aktuell forskning om ljusets ickevisuella effekter. Ljus- och belysningsfrågorna är aktuella på museerna och intresset för konferensen var mycket stort. Utvärderingsenkäten visade på ett positivt mottagande. 32 personer besvarade enkäten och på frågan Vad tyckte du om seminariet i sin helhet? gav alla 32 betyget 4 eller 5 (av 5 möjliga). Man kan läsa mer om Samlingsforum på RAÄ:s webb: Artikel om Samlingsforum 2014 på RAÄ:s webb: Samlingsforum 2015 kommer att fokusera på hållbar samlingsförvaltning under arbetsnamnet Det gröna museet. 4 (10)

5 The Impact of Culture - Creative Businesses for Sustainable Cities Tillsammans med Tillväxtverket, Umeå kommun och flera andra myndigheter och aktörer arrangerade Riksantikvarieämbetet en internationell konferens i Umeå den september, Fokus låg på kulturdriven tillväxt och hållbar stadsutveckling. Målgrupp för konferensen var samhällsplanerare samt aktörer som arbetar med att främja utveckling av kulturella och kreativa näringar. Konferensen skulle bland annat bidra till att skapa nya nätverk för ökad transnationell kunskap och kompetensutveckling inom området. Riksantikvarieämbetet stod värd för ett seminarium med rubriken The Impact of Cultural Heritage strategies for urban development, där kulturmiljöns roll för en hållbar och innovativ stadsutveckling diskuterades. Målet med seminariet var att öka kunskapen om hur kulturmiljöarbete kan bidra till att uppnå planer och visioner relaterat till tillväxt och stadsutveckling. Det handlade om att lyfta betydelsen av strategiska förhållningssätt för att tydligöra önskade effekter och hantera de utmaningar som kan uppstå genom att arbeta integrerat med kulturmiljö i stadsbyggande och tillväxtarbete. Bakgrund Samhällsutvecklingen medför kontinuerligt förändrade förutsättningar och nya utmaningar för lokal och regional planering. Frågor inriktade mot hållbar utveckling, tillväxt och konkurrens innebär inte minst att kulturmiljö framträder som en viktig resurs i lokala och regionala förändringsprocesser 1. Investeringar i kulturmiljön förväntas ofta bidra till ekonomisk och social utveckling, inte minst i städer och regioner som kännetecknas av strukturomvandling och negativ utveckling. Hur kulturmiljö ska bidra i dessa sammanhang är dock inte alltid tydligt, utan kan innefatta olika ambitionsnivåer och ligga under begrepp såsom näringsutveckling, attraktivitet och/eller livskvalitet. I dessa förändringsprocesser finns därför ett behov av att förtydliga förväntningar och möjligheter som kulturmiljön kan bidra med för stadens socioekonomiska utveckling: - Hur kan kulturmiljöarbete vara en resurs för att skapa ekonomiska och sociala mervärden i stadsomvandlingar? - Vilka konfliker kan uppstå när kulturmiljö används för att skapa ekonomiska och sociala mervärden i stadsutveckling? 1 Kulturmiljön är dels en kulturell och social resurs som bidrar till menings, -och identitetsskapande processer och livskvalitet, dels en ekonomisk resurs som kan bidrar till företagande, tillväxt och konkurrenskraft. 5 (10)

6 Resultat En utgångspunkt för diskussionerna på seminariet var den pågående omvandlingen av Kockums varvsområde i Malmö till den nya Varvsstaden. Enligt visionen ska Varvsstaden utvecklas till ett attraktivt område, med kulturell mångfald och en förnyad identitet som främjar en hållbar och innovativ stadsutveckling. Västra hamnen har blivit attraktivt för kulturella och kreativa näringar, med bland annat skapandet av ett mediekluster i Varvsstaden. För att fördjupa seminariets tema och dess frågeställningar hade tre talare bjudits in: Josephine Nellerup, planchef i Malmö stad, som berättade om hur de arbetar med kulturmiljö i omvandlingen av Varvsstaden. Josephine betonade att det är viktigt att tidigt i planeringsprocessen prata om vilken identitet man vill att ett område ska få och tillsammans med andra aktörer hitta gemensamma tillvägagångssätt för att uppnå detta. Malmö stad hjälper bland annat till med att skapa mötesplatser för fastighetsutvecklare och olika näringar så att de kan finna gemensamma lösningar vad gäller att omvandla den historiska bebyggelsen till nya funktioner. En förhoppning som uttrycktes var att antikvarier ska få en större roll i gestaltning av byggnaderna för att skapa kreativa kombinationer av gammalt och nytt. Sophia Labadi, PhD, chef på Kulturarvscentrum, universitetet i Kent, har forskat kring kulturmiljöns socioekonomiska effekter och gav en internationell utblick på denna fråga. Hon menade att det övergripande målet med att föra in kultur och kreativa näringar som en strategi när man omvandlar platser, är att locka till sig investeringar, arbetstillfällen och att attrahera besökare och boende. Det är ett sätt att flytta fokus från tillverkningsindustri till en ekonomi som bygger på kultur och service. Samtidigt sker inte den positiva kopplingen mellan kulturmiljö, kulturprojekt och social utveckling automatiskt. Riktade åtgärder måste göras för att involvera lokalsamhället. Till exempel kan det behövas hyresreglering för att se till att omvandlingen inte leder till gentrifiering och att de ursprungliga invånarna flyttar. Per Möller, doktorand, Linköpings universitet, erbjöd en kritisk reflektion över planering för framsteg i relation till kulturhistoriska och sociala värden. Han menade att vi inte kan förvänta oss att kultur ska lösa alla problem med segregation, klass och utanförskap. Kulturen erbjuder möjligheter att ändra strukturer till det bättre, till hållbarare, mer demokratiska och rättvisare samhällen, men risken är lika stor att den förstärker det befintliga och till och med skapar nya orättvisor och ojämställda strukturer, och föder segregation. 6 (10)

7 Seminariet avslutades med en paneldiskussion och frågor från publiken. En slutsats var att det i planeringsprocesser finns behov att precisera vad den urbana kulturmiljön ska och kan bidra till samt vikten av att uppmärksamma och hantera utmaningarna för att nå dit. Seminariet lyfte frågor om varför och hur i förhållande till bevarande, användning och utveckling av kulturmiljöer i stadsomvandlingar. Det fyllde därigenom en viktig funktion på konferensen genom att inte utgå från förgivet tagna föreställningar om kulturens och kulturmiljöns betydelse för tillväxt, attraktivitet och/eller livskvalitet. Kultur och kulturmiljö kan vara medlet men bör också vara målet i arbetet med att skapa attraktiva och hållbara städer. Cirka 56 % av deltagarna tyckte att konferensen var nyttig eller mycket nyttig. Brister var bland annat att antalet internationella deltagare var få och att konferensen också kunde tagit tillvara kompetensen bland åhörarna på ett bättre sätt genom ett mer interaktivt upplägg. Konferensen dokumenterades i form av ett temanummer av tidskriften PLAN: The Impact of Culture - Creative Businesses for Sustainable Cities, nr. 5, Mediakampanj Europeana awareness Riksantikvarieämbetet deltog i EU-projektet Europeana Awareness i Sverige med syftet att öka mängden information i den stora europeiska databasen/kulturarvsportalen Europeana samt att öka kännedomen om denna. Strategin var att skapa publicitet i media, som i sin tur skulle berätta om Europeana. Taktiken var att arrangera en fototävling tillsammans med Wikimedia Sverige och stödja Umepedia, ett initiativ som innebar att QR-skyltar 2 sattes upp på intressanta byggnader och platser i Europas kulturhuvudstad 2014, Umeå. Kampanjen genomfördes som ett samarbete mellan Europeana Awarenessprojektet i Sverige (där Riksantikvarieämbetet och Wikimedia deltar), Umeå kommun och Västerbottens museum. 2 En QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som är en vidareutveckling av EAN-koden. QR-koden har blivit allt vanligare eftersom den kan avläsas av de flesta moderna mobiltelefoner och kan innehålla betydligt mer information är ex. den endimensionella EANkoden. 7 (10)

8 Resultat Arbetet inleddes med att en bred nationell pressrelease om Europeana och projektet distribuerades, vilket sedan följdes upp per telefon. TT tog nyheten som fick mycket stor spridning. Fem fotoworkshops arrangerades i samarbete med Wikimedia Sverige med början i kulturhuvudstaden Umeå, den 24 maj Syftet med arrangemangen var att skapa publicitet för att sprida kännedom om Europeana i Sverige och att locka till deltagande i fototävlingen DåochNU samt att ge handfast hjälp till deltagare att ladda upp sina bidrag. Därefter genomfördes workshops i Kalmar den 7 juni, i Lund den 14 juni, i Göteborg den 23 augusti och i Stockholm den 30 augusti Samtliga workshops genomfördes, utan kostnad, på centralt belägna platser i alla städer. Genomslaget i lokala medier var mycket bra i samtliga städer. Fototävlingen DåochNu handlade om att ta foton på exakt samma plats där en annan fotograf tog sitt foto för flera decennier sedan. Detta visar hur staden förändrats, eller förblivit densamma, genom tiderna. Historiska bilder i Europeana användes som utgångspunkt. Deltagarna valde vilka historiska bilder de ville använda som dåtidsbild och begav sig ut i staden för att ta ett nytt foto på samma motiv. Tävlingen pågick till den 10 september bidrag som höll kvalitetsmåtten gick vidare till juryn som lämnade sitt utlåtande den 29 september De nominerade bilderna skrevs ut, monterades och ställdes ut på Västerbottens museum med vernissage den 12 oktober Datumet valdes utifrån att museet samma dag hade vernissage på en annan stor utställning vilket gav extra uppmärksamhet. Alla bidrag som inte blev utskrivna/printade visades i ett bildspel på väggen i utställningsrummet. Media bjöds in och ett pressmeddelande som presenterade vinnarna gick ut i samband med vernissagen. Utställningen pågick till den 8 februari En medierapport visar att kampanjen sammanlagt fick 35 publiceringar i press och eter samt 24 digitala publiceringar (sociala medier) vilket överträffade Europeanas mål på 50 publiceringar. Länk till fototävlingen DåochNu: 8 (10)

9 Utveckling av Vasaplan i Umeå Ett projekt avseende gestaltningsprogram och visualiseringar för utveckling av Vasaplan i Umeå utgjorde en del av regeringsuppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer. Regeringsuppdraget var gemensamt för Statens konstråd, Boverket, Arkitektur- och designcentrum och Riksantikvarieämbetet. Vasaplan, en av Umeås mest frekventerade och centrala platser, ska byggas om. Kommunen har budgeterat för en ombyggnad som är tänkt att påbörjas Vasaplan är och förblir ett nav för kollektivtrafiken i Umeå. Riksantikvarieämbetet har följt gestaltningsprojektet. Som underlag till den slutliga utformningen genomförde Umeå kommun under september 2014 tre dialogprojekt inom ramen för samverkansprojektet Vasaplan. Syftet var att hitta nya sätt att föra dialog med Umeåborna om Vasaplan och dess framtida utformning. Medverkande gestaltande expertis var Nivå Landskapsarkitektur med konstnären Beatrice Hansson, Nyréns Arkitektkontor med filmaren Sven Blume, samt konstnärsgruppen Poste Restante. Resultat Nivå Landskapsarkitektur med konstnären Beatrice Hansson gjorde en fysisk fullskaleundersökning av Vasaplan med hjälp av 400 specialritade pallar. Under fem dagar placerades pallarna ut på Vasaplan i olika konfigurationer, sittberg, labyrinter, hinder, tillfälliga väggar, långbänkar etc. i en fysisk föränderlig installation som syftade till att undersöka människors beteende på Vasaplan. Nyréns och Sven Blume gjorde en dokumentärfilm om Vasaplan i samarbete med besökare på plats. I filmen hörs en mångfald röster från Vasaplan. Poste Restante uppförde performanceverket Closing Time; en anhöriglinje för alla med en relation till staden. Under en personlig stadsvandring blev besökare guidade genom förändringar i stadslandskapet av en telefonist som gav varje besökare möjligheten att reflektera över hur dennes livsval är synliga i staden. Samtalet avslutades i en minnesceremoni där operasångare lånade sin röst för att hedra vad som har gått förlorat. I slutet av oktober presenterade grupperna sina arbeten och reflektioner för Umeå kommun under en två-dagars workshop. Statens konstråd har bedömt att de tre gruppernas slutsatser är mycket relevanta för en kommande ombyggnad, men 9 (10)

10 inte alltid helt konkreta. Slutsatserna ska skrivas in i den programhandling som ligger till grund för fortsatt gestaltning av Vasaplan. 10 (10)

Redovisning av Tillväxtverkets uppdrag i Regleringsbrevet för 2013 vad gäller stöd och insatser kopplat till Kulturhuvudstadsåret (KHÅ) 2014 i Umeå

Redovisning av Tillväxtverkets uppdrag i Regleringsbrevet för 2013 vad gäller stöd och insatser kopplat till Kulturhuvudstadsåret (KHÅ) 2014 i Umeå Dokumentnamn Dokumenttyp Datum 2013-09-26 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version 3.1.7-2013-4007 med koppling till Dnr 1.2.1-2013-1. PO Remmare 1.0 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Välkommen till workshop om nationellt kunskapsstöd

Välkommen till workshop om nationellt kunskapsstöd Välkommen till workshop om nationellt kunskapsstöd önskar Filippa Myrbäck, SKL, Helene Bogren, Boverket, Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten och Eva Renhammar, Malmö stad Hållpunkter för 09.50-11:00 09.50

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Vill du vara en Kulturarvsskapare?

Vill du vara en Kulturarvsskapare? Vill du vara en Kulturarvsskapare? Tävling för barn och unga: Kulturarvsskaparna Sverige Berätta historien om ett föremål och dela den med hela Europa din grupp kan vinna 500 euro! HUSHÅLLSPAPPER, MOBILTELEFONER,

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektsamordnare UngBo

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektsamordnare UngBo UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektsamordnare UngBo 288 900 UNGA I SVERIGE SAKNAR IDAG BOSTAD VARFÖR ÄR UNGA SÅ UTSATTA PÅ BOSTADSMARKNADEN? Hög arbetslöshet Osäkra

Läs mer

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram Spara och bevara Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott

Kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott 1 av 9 Tid: Plats: Byggnadsnämndens sammanträdesrum Mötets öppnande och formalia 1 Godkännande av dagordning Val av justerare Beslutsärenden 2 JUSK - Yttrande fördjupad översiktsplan för kusten 3 Jämställdhetsutskottets

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

2015-02-25 Arendebeteckning. Rapportering av uppdrag nr 70 i regleringsbrevet som ror kultursamverkan.

2015-02-25 Arendebeteckning. Rapportering av uppdrag nr 70 i regleringsbrevet som ror kultursamverkan. at) Rapport 1(5) 2015-02-25 Arendebeteckning Lansstyrelsen 100-1635-2015 Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm INK. till Statens Kulturrad Registratur d. 2015-03- 0 3 ;1113nr b(up - Rapportering

Läs mer

Digitalisering och tillgänglighet

Digitalisering och tillgänglighet Digitalisering och tillgänglighet Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att se hur digitala lösningar kan öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning. Kulturrådet har

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

2. Val av sekreterare och justerare för mötet Annette Söderlund är sekreterare. Ulrika valdes till justerare.

2. Val av sekreterare och justerare för mötet Annette Söderlund är sekreterare. Ulrika valdes till justerare. Protokoll, styrelsemöte per telefon Fredagen den 15 april 2011 kl. 13-14 Deltagande; Beatrice Norberg, Sofia Dahlquist, Hugo Wester, Jessica Andersson Sjögerén, Lotte Edsbrand, EvaTua Ekström, Ulrika Sjöstrand,

Läs mer

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN KUNSKAPSBASERAD KOMMUNAL UNGDOMSPOLITIK BUDGETÅRET 2011 UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER för en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik BUDGETÅRET 2011

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan Antagen 2013-12-10 Tillgänglighetsplan Murberget Länsmuseet Västernorrland 2014-2016 INLEDNING Murberget Länsmuseet Västernorrlands tillgänglighetsplan tar sin utgångspunkt i kulturrådets delmål i funktionshinderspolitiken,

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Avrop - E-förvaltningsstödjande tjänster 2010

Avrop - E-förvaltningsstödjande tjänster 2010 Datum 2013-10-08 Dnr 2.1.1-2919-2013 Version 1.0 Avdelning Informationsavdelningen Enhet Enheten för informationsutveckling Författare Johan Carlström, Lars Lundqvist Avrop - E-förvaltningsstödjande tjänster

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Atelier Botkyrka avser utveckla 1960-talets förort till 2010-talets stad. Detta genom att utgå från ett internationellt uppmärksammat kulturkluster

Atelier Botkyrka avser utveckla 1960-talets förort till 2010-talets stad. Detta genom att utgå från ett internationellt uppmärksammat kulturkluster Atelier Botkyrka Atelier Botkyrka avser utveckla 1960-talets förort till 2010-talets stad. Detta genom att utgå från ett internationellt uppmärksammat kulturkluster som formats runt Subtopia och Cirkus

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Hållbar sanering: Vad är relevant att mäta/bedöma i den sociala dimensionen?

Hållbar sanering: Vad är relevant att mäta/bedöma i den sociala dimensionen? Hållbar sanering: Vad är relevant att mäta/bedöma i den sociala dimensionen? Jenny Norrman (Chalmers, FRIST) Tore Söderqvist & Gerda Kinell (Enveco, FRIST) Petra Brinkhoff & Malin Norin (NCC Teknik, FRIST)

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Totalt var 54 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra 10 gäster inräknade i summan, så 44 medlemmar deltog. Svarsfrekvensen var den sämsta

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Sektorsprogrammen 2014-2020 Fördelning av medel - ramen Tillväxtpolitiken: sektorsprogram: 15,1% = röda tråden TILLVÄXTFOKUS! Sammanhållningspolitiken: 31,1%

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet. Peter Örn Region Väst 5 februari 2014

Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet. Peter Örn Region Väst 5 februari 2014 Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet Peter Örn Region Väst 5 februari 2014 Delegationen för hållbara städer Regeringsuppdrag 2008 2012 Verka för hållbar utveckling av städer, tätorter

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Stadsutveckling fysiska och sociala frågor. Arbete o utbildning

Stadsutveckling fysiska och sociala frågor. Arbete o utbildning Stadsutveckling fysiska och sociala frågor Arbete o utbildning Young Urban Innovation Bakgrund? Initiativet kommer från Urban Innovation Lab Vår roll i projektet var att driva på och hålla ihop processen

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 1 av 10 SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 Innehåll Inledning 2 Villkor för stöd och hur dessa har följts 2 Hur förhåller sig resultaten till syftena med stödet? 2

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Riksförbundet Sveriges museer Vasamuseet 2010-04-21

Riksförbundet Sveriges museer Vasamuseet 2010-04-21 Riksförbundet Sveriges museer Vasamuseet 2010-04-21 Facilitator: www.toglow.se Program Vad ska vi göra idag? Riksförbundet Sveriges museers styrelse har bjudit in samtliga medlemmar Dagens program RSM:s

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Måltidsriket, ekonomisk förening Fabriksvägen 2 712 34 Hällefors Journalnummer dnr 3.2.18-187/14 E-postadress bola@kjellobolas.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista.

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Minnesanteckningar workshop nummer 3 2014-01-23 Tid: 10:00-15:00 Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Nedan följer en summering av

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Utomhuspedagogik. En hållbar pedagogik för en hållbar utveckling

Utomhuspedagogik. En hållbar pedagogik för en hållbar utveckling Na onellt centrum för utomhuspedagogik Utomhuspedagogik En hållbar pedagogik för en hållbar utveckling Nyfiken och öppen för nya intryck Genom etableringen av NCU i Vimmerby vill vi stärka kontakten med

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

Redovisning av Nämnden för hemslöjdsfrågors genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014

Redovisning av Nämnden för hemslöjdsfrågors genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014 Kulturdepartementet Stockholm 2015 02 13 103 33 Stockholm Dnr 4-5/15 Redovisning av Nämnden för hemslöjdsfrågors genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014 Inledning Nämnden

Läs mer

MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK

MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK Tack vare bidrag från Er fick jag under hösten 2012 möjlighet att genomföra en åtta veckors praktik hos Nancy Britton, tapetserarkonservator, på Metropolitan

Läs mer

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 1(5) 2013-09-30 s redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 har under 2013 prioriterat samarbeten med Umeå inför Kulturhuvudstadsåret 2014. Detta har skett främst genom fördelning

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Hans Gustafsson Samordnare

Plattform för hållbar stadsutveckling. Hans Gustafsson Samordnare Plattform för hållbar stadsutveckling Hans Gustafsson Samordnare Tillsammans för ett bättre liv i staden! Pla$ormen ska öka den tvärsektoriella samverkan för a4 möta städernas, tätorternas och stadsregionernas

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Job shadow day i dublin 8-10 april 2014 Transnationell aktivitet i GRAF-projektet

Job shadow day i dublin 8-10 april 2014 Transnationell aktivitet i GRAF-projektet Job shadow day i dublin 8-10 april 2014 Transnationell aktivitet i GRAF-projektet Den 8-10 april var GRAF-projektet i Dublin för att ta del av Job Shadow Day. En dag som arrangeras för sjunde gången på

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö Bilden av Malmö Malmö stads varumärkesarbete bilden av malmö Innehåll Bilden av Malmö 3 En resa i tiden 4 Det medvetna bildskapandet 5 Den goda spiralen 6 Ett målinriktat arbete 7 Kommunikation & Utveckling

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer