Nyckeltal och benchmarking inom funktionshinderområdet 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyckeltal och benchmarking inom funktionshinderområdet 2009"

Transkript

1 Nyckeltal och benchmarking inom funktionshinderområdet 2009 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR

2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Uppdraget... 3 Samarbete... 3 Metod... 4 Boende med särskild service LSS, vuxna... 5 Kostnader i boende med särskild service LSS egen regi... 5 Kostnader för boende med särskild service LSS, köpta platser... 7 Hur ser verksamheten ut?... 8 Personal... 9 Lönestatistik Hök Kommunal per kommun Heltidsmått... 9 Nattbemanning... 9 Lokalkostnader Förutsättningar för verksamheterna De boendes åldersprofil Daglig verksamhet Kontaktperson Framtiden Daglig verksamhet Personlig assistans enligt LASS Tidredovisning Fortsatt arbete Bilagor Personlig assistans enligt LASS Bostad med särskild service (LSS 9:9) Daglig verksamhet (Lss 9:10) Daglig verksamhet (LSS 9:10) Personkrets Jämförelsetal LASS Handläggare/referens Anna Ganning Hallendorff 08/

3 Sammanfattning Årets fördjupning inom funktionshinderområdet har ägnats åt boende med särskild service för vuxna LSS. De faktorer som studerats och jämförts är nivåkostnaden, personalstatistik, lokalkostnader, brukarnas åldersprofil, omfattning av daglig verksamhet och beslut om kontaktpersoner. Tydliga variationer finns mellan kommunerna. Projektgruppen har även tagit en titt in i framtiden för att identifiera några utmaningar kommunerna kommer att stå inför. Det finns indikatorer som pekar mot att inflödet ökar i kombination med att målgruppgen blir allt äldre. Nya diagnosgrupper t ex inom det neuropsykiatriska området ingår i LSS personkretsen. I takt med att sjukvården blir allt skickligare på att rädda människor som drabbats av olyckor eller barn som föds för tidigt, men med hjärnskador till följd, blir det kommunernas uppgift att ordna omsorg och ett värdigt liv. LSS gruppens behov spretar och många individuella lösningar och individanpassningar behövs. Detta är dyrt och komplicerat att planera. Att föra samman personer med allt för olika behov inom samma gruppbostad är inte funktionellt. Planering över kommungränserna är ett utvecklingsområde. I dokumentet finns även en sammanställning av nyckeltal för daglig verksamhet personkrets 1 och 2 samt personlig assistans enligt LASS. Det material som presenteras i rapporten är i huvudsak beskrivande. Utrymmet för analys har varit begränsat. Redovisningen ska möjliggöra analyser ur den egna kommunens perspektiv. Förhoppningsvis väcker underlaget många nya frågor. Mycket tid och arbete är nedlagt på att samla in och sammanställa uppgifterna, och det är viktigt att gå vidare med materialet för att arbetet ska bidra till verksamhetsutveckling på lång sikt. Inledning Uppdraget Kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Nykvarn, Tyresö, Nacka och Värmdö samarbetar sedan 1998 med nyckeltal inom vissa verksamheter för funktionshindrade. I 2010 års nyckeltalsarbetet har Nykvarn inte deltagit. Samarbete Projektet har delats upp i två etapper. I etapp ett har information till nyckeltal samlats in. De områden som följts upp är; daglig verksamhet, särskilt boende och personlig assistans enligt LASS. Principerna för uppföljningen är oförändrad jämfört med tidigare år. I etapp två genomförs benchmarking inom området särskilt boende LSS. Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka och Södertälje kommuner har ingått i detta arbete. Sammankallande och samordnande projektledare var Anna Ganning Hallendorff, Haninge kommun. I projektgrupp ett nyckeltal funktionshinder har följande personer medverkat: Lisbeth Holmström, Botkyrka, Siv Jatko, Nynäshamns, Anette Bengtsson, Nacka, Thory Mollberg, Salem, Karin Alexandersson, Tyresö, Valentina Olsson, Värmdö, Marie Saglind, Huddinge och Thomas Tinglöv och Åsa Borén Södertälje kommun. I projektgruppen för benchmarking har följande personer medverkat: 3

4 Lisbet Holmström och Stefan Dansell, Botkyrka, Lena Lindqwister, Haninge, Mahria Persson Lövkvist och Peter Wikman, Huddinge, Pia Sjöstrand och Thomas Tinglöv, Södertälje och Cecilia Schönewald, Nacka Metod Den metod som använts benämns Södertörnsmodellen. Modellen väver ihop verksamhetsinformation och ekonomi enligt följande: Brukarna delas in i fem nivåer utifrån graden av personalstöd som ges till varje enskild brukare. Kartläggningen av brukarnas nivåer, eller behovsprofil, ligger utanför detta projekt. Respektive kommun har ansvar för att informationen om brukarprofilen är uppdaterad. Ekonomiskt utfall 2009 Dessa två parametrar sammanförs i en beräkningsmodell utvecklad i excel. Modellen tar inte hänsyn till om de ekonomiska resurserna täcker brukarnas behov eller om de mest adekvata insatserna ges brukaren. Modellen är endast ett sätt att presentera 2009 års utfall utifrån profilen på brukarna. Den brukarstatistik som redovisas överensstämmer med statistiska central byråns statistik per 1 oktober I tabellen nedan redovisas de delningstal som använts för personalkostnader. Nivå Bostad med särskild 0,45 0,65 1,0 1,45 2,0 service Daglig verksamhet 0,21 0,28 0,42 0,63 0,84 Syftet med att använda delningstalen är att kostnaderna som redovisas per nivå ska spegla resursåtgången i form av personal. Brukare i nivå ett kräver mindre personal än en brukare i nivå fem. 4

5 Boende med särskild service LSS, vuxna Kostnader i boende med särskild service LSS egen regi I de redovisade siffrorna ingår endast bruttokostnader, dvs inga intäkter är medräknade Kostnaderna redovisas i löpande priser. I personalkostnaderna ingår chefer på olika nivåer i organisationen men ej förvaltningschefen. Nedan redovisas den genomsnittligt viktade kostnaden i boende LSS som drivs i kommunal regi kommunvis för åren 2008 och Kommun Genomsnittlig viktad kostnad tkr Nivåpoäng Antal brukare Genomnittlig viktad kostnad tkr Nivåpoäng Antal brukare Kostnadsförändring mellan åren Botkyrka % Haninge % Huddinge % Nacka % Nynäshamn % Salem % Södertälje % Tyresö % Värmdö % * I Huddinge har man under året sett över samtliga nivåbedömningar vilket har resulterat i att antalet 5:or minskat mycket. Kostnaden kvarstår men nivåpoängen sjunker, vilket resulterar i att den genomsnittliga viktade kostnaden blir högre. **) Salem redovisade lokalkostnaden netto 2008 vilket delvis förklarar till förändringen med 25 % Nivåpoängen i tabellen ovan speglar den samlade behovsprofilen hos de brukare som bor i LSS boenden som drivs i kommunal regi. Antal brukare är omräknade till helårsplatser. Kostnaden ska ställas i relation till den samlade nivåpoängen och antalet brukare. Har kostnaden ökat mellan åren samtidigt som nivåpoängen ökat kan det finnas skäl för kostnadsökningen. Däremot kan man ifrågasätta om det är rimligt att kostnaden ökar mellan åren medan nivåpoängen minskar. 5

6 tkr Genomsnittlig viktad kostnad Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Nivåpoäng egen regi Tyresö Värmdö Botkyrka Haninge Huddinge Södertälje Nacka Salem Nynäshamn Nivåpoäng 2008 Nivåpoäng 2009 Minskar nivåpoängen mellan åren är det rimligt att kostnaderna också minskar och motsatt förhållande om nivåpoängen ökar. 6

7 Kostnader för boende med särskild service LSS, köpta platser Kommun Genomsnittlig viktad kostnad tkr Nivåpoäng Antal brukare Genomsnittlig viktad kostnad tkr Nivåpoäng Antal brukare Kostnadsförändring mellan åren Botkyrka* % Haninge % Huddinge % Nacka % Nynäshamn % Salem % Södertälje % Tyresö % Värmdö % *) Kostnader för SoL beslut ingår 2008 vilket påverkar jämförelsen mellan åren. Genomsnittlig viktad kostnad, köpta platser Värmdö Botkyrka Haninge Tyresö Huddinge Södertälje Nacka Salem Nynäshamn Viktad kostnad 2008 Viktad kostnad 2009 Har det skett stora förändringar i nivåbedömningen mellan åren kan det förklara en ökning av den genomsnittliga viktade kostnaden. I de fall brukarna bedömts ha ett mindre behov än i tidigare mätningar tar det tid innan organisationen anpassas till de nya förhållandena t.ex. avseende personaltäthet. 7

8 Fördelning Egna/Köpta platser Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Egna Köpta I Södertörnskommunerna drivs majoriteten av boendena med särskild service LSS i egen regi. Undantaget är Nacka och Södertälje som köper över hälften av platserna externt. Hur ser verksamheten ut? I årets fördjupning av nyckeltalsarbetet har vi tittat närmare på hur bostad med särskild service ser ut i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka och Södertälje kommuner. I detta avsnitt ska vi titta närmare på faktorer som kan förklara skillnaden mellan kommunernas kostnader. Kommunernas viktade kostnader 2009 ser det ut som i tabellen nedan. Nacka har lägst kostnader i alla nivåer medan Botkyrka har högst kostnader i alla nivåer. Nivå Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Södertälje I kommunerna varierar antalet grupp-/servicebostäder mellan två upp till 26 stycken. Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Södertälje Bostad med särskild service vuxna 9: varav serviceboende varav gruppboende Antal brukare ?

9 Personal Den viktigaste resursen i verksamheten är personalen. Både personal- och chefstätheten skiljer sig åt mellan kommunerna. I tabellen nedan redovisar personalstatistik som är intressant både ur ekonomi och arbetsmiljöperspektiv. Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Södertälje Antal årsarbetare 283,0 136,6 166,8 28,0 150,1 Årsarbetare per grupp-/ serivce bostad 10,1 6,5 8,3 14,0 7,5 Årsarbetare per brukare 1,7 1,2 1,4 1,3 1,3 Chefer 14, ,8 5,7 Chefstäthet per årsarbetare 0,05 0,07 0,04 0,03 0,04 Årsarbetare per chef 19,9 15,2 23,8 35,0 26,3 Sjukfrånvaro % 7,29 7,79 7,9 6,49* 7,11 *)Uppgift avser 2008 Lönestatistik Hök Kommunal per kommun 2009 Kr/månad Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Södertälje Lägst Högst Median Medel Heltidsmått En viktig förklaring till kostnadsskillnader mellan kommunerna är heltidsmåttet för personalen i de olika kommunerna. Skillnad mot övriga kommuners Heltidsmått heltidsmått Kommun Timme/vecka 38,75 37,00 36,75 Nacka 38,75 0 1,75 2,00 Botkyrka 37,00-1,75 0,00 0,25 Huddinge 37,00-1,75 0,00 0,25 Södertälje 37,00-1,75 0,00 0,25 Haninge 36,75-2,00-0,25 0,00 Av tabellen ovan framgår kommunernas heltidsmått per vecka. Av tabellen framgår att personalen i Nacka arbetar två timmar mer per vecka jämfört med personalen i Haninge kommun. Nattbemanning Alla grupp- och serviceboenden har någon form av nattbemanning. I vissa fall förekommer det både vaken och sovande nattpersonal. Av tabellen nedan redovisas vilken form av nattbemanning som förekommer. Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Södertälje Sovande Vaken Boenden totalt* * Totalt antal boenden i respektive kommun, ej summering. 9

10 Lokalkostnader Förutom kostnaden för personal är kostnaden för fastigheterna en viktig del. I tabellen redovisas det genomsnittliga kostnaden per m² i kommunerna. Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Södertälje Kr/månad En majoritet av Botkyrkas, Haninges, Huddinge, Nacka och Södertäljes service- och gruppbostäderna är byggda under 1960-talet och senare. Alla kommuner utom Nacka har byggt service- och gruppbostäder under 2000-talet. Enligt LSS-lagen ska brukarens boende se ut som ett vanligt hem och inte som en institution. Boendet ska helt enkelt vara fullvärdigt. En fullvärdig lägenhet har inredning och utrustning för personlig hygien, rum eller avskiljbar del av rum för samvaro och sömn och vila, rum eller del av rum för matlagning etc. I tabellen nedan finns information om hur situationen ser ut i de olika kommunerna. Ej fullvärdiga lägenheter Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Södertälje Totalt antal lägenheter Antal ej fullvärdiga Andel i procent 9% 10% 18% 0% 0% Tillsynsansvaret har tagits över av Socialstyrelsen från den 1 januari Det är viktigt att de kommuner som inte har fullvärdiga lägenheter inom sin verksamhet har en planering och tar höjd för åtgärder i sin investeringsbudget. Förutsättningar för verksamheterna Projektgruppen har valt att titta närmare på några faktorer som vi tror påverkar kostnaden för insatsen boende särskild service LSS vuxna. De är brukarnas ålder, omfattning av daglig verksamhet och beslut om kontaktpersoner. De boendes åldersprofil Åldersprofilen hos brukarna i kommunernas boenden redovisas i tabellen nedan. Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Södertälje Åldersintervall Antal Antal Antal Antal Antal % 0 0% 1 1% 3 14% 0 0% % 35 31% 30 24% 3 14% 22 18% % 32 29% 31 25% 3 14% 25 21% % 22 20% 32 26% 9 41% 39 33% % 12 11% 19 15% 4 18% 21 18% % 11 10% 10 8% 0 0% 12 10% Summa % % % % % Populationen inom LSS-verksamheterna har förändrats de senare åren, brukarna lever allt längre jämfört med tidigare. Åldersrelaterade sjukdomar och åldertecken uppträder, ofta tidigare än hos övriga befolkningen. Med åldrandet uppstår behov av annat och ibland mer stöd. Kraven på aktiv fritid och daglig verksamhet förändras, man kanske önskar att vara mer i sitt hem och den sociala gemenskapen i gruppbostaden är fullt tillräcklig. Några kommuner diskuterar möjligheter till äldreboende för personer med LSS- 10

11 Antal brukare tillhörighet. Brukare i yngre ålder har å andra sidan helt andra krav. Att få ta del av och delta i de reguljära aktiviteter som erbjuds via föreningsliv, sociala medier och andra arrangemang är viktiga ingredienser i ett meningsfullt liv. Både äldre och yngre har därmed ökade behov av stöd vilket ställer krav på bemanningen i gruppbostaden, både omfattning, tid på dygnet och kompetensmässigt. Åldersprofil Åldersintervall Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Södertälje Daglig verksamhet Omfattning av daglig verksamhet bland brukarna i kommunernas boenden redovisas i tabellen nedan. Omfattning daglig verksamhet Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Södertälje Antal Antal Antal Antal Antal Heltid 59 36% 83 74% 70 57% 13 59% 64 54% Deltid 61 38% 15 13% 25 20% 2 9% 38 32% Ingen 42 26% 14 13% 28 23% 7 32% 17 14% Summa % % % % % Det ställs olika krav på verksamheten om brukaren har daglig verksamhet heltid, deltid eller inte alls. Åldersprofilen inom LSS-verksamheterna har förändrats de senare åren. Som tidigare nämnts uppnår fler brukare högre ålder. Åldersrelaterade sjukdomar och andra ålderstecken uppträder ofta tidigare än hos övriga befolkningen. Av detta följer att många äldre brukare inte har daglig verksamhet eller endast har daglig verksamhet på deltid, vilket i sin tur leder till högre krav på personal inom de olika boendena. Ett annat exempel på förändrade krav är att det under senare år blivit vanligare att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar beviljas boende med fast bemanning. Krav ställs på högre personaltäthet och större flexibilitet, men också kompetensutveckling inom olika områden för att möta de olika behoven. 11

12 Antal brukare Omfattning daglig verksamhet Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Södertälje Heltid Deltid Ingen Av diagrammet ovan framgår att Haninge är den kommun med flest antal brukare med LSS boende som har daglig verksamhet på heltid 83 personer vilket motsvarar 74 procent av de boende. Botkyrka är den kommun som har flest brukare som antingen går på daglig verksamhet deltid eller inte alls. 61 brukare eller 38 procent har daglig verksamhet på deltid medan 42 brukare vilket motsvarar 26 procent har ingen daglig verksamhet alls. Kontaktperson Antalet brukare med kontaktperson redovisas i tabellen nedan. Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Södertälje Brukare Kontaktperson Andel i procent 55% 14% 28% 68% 59% I insatsen bostad med särskild service ska den enskilde tillförsäkras goda levnadsvillkor där det bl.a ingår fritidsverksamhet, kulturella och sociala aktiviteter. Det var tidigare vanligt att personer som bodde på särskilt boende även beviljades kontaktperson och det är ännu mer vanligt att man fått behålla den insats som tidigare beviljats. Efter en regeringsrättsdom där man tydliggjorde insatsen och att stödet i första hand ska tillgodoses inom ramen för boendet så blev vissa kommuner mer restriktiva än andra. Detta påverkar förstås personaltätheten på gruppboendet. Framtiden I alla LSS-verksamheter är det viktigt med god framförhållning inte minst när det gäller planering av boenden. Under arbetet har indikatorer tagit fram som visar på kommande behov av boenden. Indikator Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Södertälje Brukare över 15 år med beslut om avlösarservice och/eller korttidstillsyn Nya beslut om bostad med särskild service (2009) Inflytt till kommunen av personer tillhörande LSS:s personkretsar sk förhandsbesked

13 Personer som i dag har insatserna avlösarservice och/eller korttidstillsyn har så stora omsorgsbehov att de ofta är berättigade till insatsen bostad med särskildservice när det börjar bli dags att flytta hemifrån. Samtliga kommuner försöker uppskatta framtida behov av bostad med särskildservice. Att ta upp en diskussion med den enskilde och vårdnadshavare/företrädare i femtonårsåldern kan ge en viss hint om framtida behov. Metoden är osäker då personer utvecklas mycket under tonåren, behov och önskemål kan förändras och personer kan avlida. En annan faktor som försvårar i planeringen är de personer som flyttar in till kommunen då de redan har behov av insatsen bostad med särskild service. Lagstiftningen kan komma att förändras och även om LSS lagen kvarstår så kan tillämpningen förändras. Nya diagnosgrupper och fler som får diagnoser som berättigar till LSS insatser t ex personer med förvärvade hjärnskador ökar då sjukvården räddar allt fler som t ex råkar ut för svåra trafikolyckor och dylikt. Denna grupp har ofta svåra och specifika behov. Botkyrka har byggt upp två egna särskilda boenden för personer med förvärvad hjärnskada. Allt fler prematura barn räddas vilket medför risk för hjärnskador. Personer med t ex Alzheimers och andra demenssjukdomar kan blir berättigade till LSS insatser i större omfattning än tidigare. Demensförbundet driver denna fråga mycket hårt och ärenden överklagas för prövning i förvaltningsrätten. Oftast får personer med olika demenssjukdomar hjälp och stöd genom insatser från Socialtjänstlagen. Demensdiagnoser blir vanligare i yngre år. Nya diagnosgrupper t ex inom det neuropsykiatriska området har andra behov än de som de traditionella gruppbostäderna är utformade för, t ex ljudisolerade, friliggande. Andelen personer som får diagnoser som berättigar till LSS har hela tiden ökat sedan LSS lagstiftningen infördes, troligtvis beror det på ökade krav i samhället. Svårt att bedöma hur samhällsutvecklingen ser ut fram över. Sannolikt blir nog kraven snarare högre än lägre. Självklart har inte alla dessa personer behov som berättigar till bostad med särskildservice eller dagligverksamhet, men kan ju ändå komma att påverka kommunernas ekonomi och planering av insatser. Åldersstukturen påverkar planeringen av gruppbostäder, om allt fler äldre och äldre/äldre bor kvar i gruppbostaden så som lagstiftningen är avsedd att tillämpas kanske gruppbostäderna behöver vara mer flexibelt byggda t.ex. ökar behoven av hjälpmedel och kanske också personal och då behövs mer plats. Kanske behöver det vara möjligt att flytta väggar mm. på ett enkelt sätt. Ombyggnationer blir ofta dyra och bostaden kan inte nyttjas under tiden. LSS gruppens behov spretar och många individuella lösningar och individanpassningar behövs. Detta gör det både dyrt och komplicerat att planera. Att föra samma personer med allt för olika behov inom samma gruppbostad är inte funktionellt. Planering över kommungränserna för att tillgodose specifika behov borde göras mer frekvent. 13

14 Daglig verksamhet Daglig verksamhet enligt LSS tillförsäkras dem som tillhör personkrets 1 och 2. Personkretsarna beskrivs nedan. Förutsättningen för att få daglig verksamhet är att personen är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte går på någon utbildning. I tabellen nedan redovisas genomsnittlig viktad kostnad för daglig verksamhet, för personer i personkrets 1, i kommunal regi. Med personkrets 1 menas personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Verksamheten anpassas till personer med grav utvecklingsstörning och stora omvårdnadsbehov likväl som till personer med t.ex. Aspergers syndrom. Daglig verksamhet pk 1, kommunal regi Kommun Genomsnittlig viktad kostnad tkr Nivåpoäng Antal brukare Genomnittlig viktad kostnad tkr Nivåpoäng Antal brukare Förändring av kostnaden Botkyrka % Haninge % Huddinge % Nacka % Nynäshamn % Salem % Södertälje % Tyresö % Värmdö % Daglig verksamhet pk 1, köpta platser Kommun Genomsnittlig viktad kostnad tkr Nivåpoäng Antal brukare Genomsnittlig viktad kostnad tkr Nivåpoäng Antal brukare Förändring av kostnaden Botkyrka % Haninge % Huddinge % Nacka % Nynäshamn % Salem % Södertälje % Tyresö % Värmdö % 14

15 I tabellen nedan redovisas olika former av daglig verksamhet. Antalet personer som har en individuell placering utanför kommunen utan daglig kontakt med personalen på daglig verksamhet Antal personer som har en individuell placering utanför kommunen med daglig kontakt med personalen på daglig verksamhet. Antal personer med daglig verksamhet som har personlig assistans Kommun Ej daglig kontakt Daglig kontakt Personlig assistans Botkyrka Haninge Huddinge Uppgift saknas Uppgift saknas Uppgift saknas Nacka Nynäshamn Salem Södertälje 35,5 0 2 Tyresö Värmdö De personer som ingår i personkrets 2 är personer som fått ett begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder. Skadan kan ha uppstått genom yttre våld t.ex. genom olycksfall eller sjukdom. Anledningen till att kostnaden för personkrets 2 särredovisas är att insatsen ofta innebär kostsamma speciallösningar och att dessa kan vara svåra att tillgodose inom kommunens egna verksamheter. Personerna är inte nivåbedömda på det sätt som gjorts av personer i för daglig verksamhet personkrets 1. Daglig verksamhet pk 2, köpt verksamhet Kommun Genomsnittlig kostnad tkr Antal brukare Genomsnittlig kostnad tkr Antal brukare Kostnadsförändring mellan åren Botkyrka % Haninge % Huddinge % Nacka % Nynäshamn Salem % Södertälje % Tyresö % Värmdö % 15

16 Personlig assistans enligt LASS Lagen om assistansersättning LASS reglerar personlig assistans som beviljas personer som uppfyller lagens kriterier. Tittar man på förändringen inom personlig assistans mellan åren ser det ut på följande sätt: Utförare av personlig assistans* Förändring Kommunal regi % Privat regi % Summa ,3 * Nacka ingår inte i sammanställningen Hur det ser ut i de enskilda kommunerna redovisas i bilagorna. Ser man till helheten ökar antalet privata utförare av personlig assistans. Förändringen av antalet bedömda och utförda timmar redovisas nedan: Förändring Bedömda timmar % Utförda timmar % Utförandegrad 90 % 92 % Av tabellen framgår att antalet bedömda timmar minskat 2009 jämfört med Däremot har utförandegraden ökat. En förklaring till färre antal bedömda timmar är försäkringskassans restriktivare bedömningar vid omprövning av assistansersättningen, vilket medför att personer som haft assistansersättning förlorar den och ansöker om personlig assistans enligt LSS hos kommunerna. Genomsnittlig kostnad Förändring Kr/timme hos brukare 238 kr 251 kr 13 kr Kr/timme administration* 14 kr 15 kr 1 kr Kr/timme kringadministration** 0 kr 11 kr 11 kr Kr/timme 252 kr 276 kr 24 kr *) Administration närmst verksamheten **) Kringadministration t.ex. löneadministration, ekonomiadministration Personer som beviljats personlig assistans LASS, lagen om assistansersättning, får en schablonersättning från Försäkringskassan. Ersättningen 2009 var 247 kr. Ersättningen 2008 var 237 kr. I 2009 års nyckeltalsarbete har en administrativ kostnad räknats med. Motiveringen till det är att assistansverksamheten genererar mycket kringadministration i form av löneadministration, administration i kontakten med försäkringskassan rörande utbetalningar, avstämningar av ersättning m.m. Kostnaden belastar inte kärnverksamheten direkt utan redovisas i andra delar av kommunens organisation. 16

17 Ett visst belopp av ersättningen från Försäkringskassan är sk ersättning för assistansomkostnader. Med assistansomkostnader bör avses kostnader som den ersättningsberättigade har för sina personliga assistenter i samband med gemensamma aktiviteter utanför bostaden. Omkostnadsersättningen är olika stor och hanteras olika i kommunerna. Nedan redovisas några exempel. Kommun Assistansomkostnadsersättning Botkyrka 4 kr/timme Nej Haninge 1,5 kr/timme Ja Tyresö 1,5 kr/timme Ja Nynäshamn 2 kr/timme Nej Salem 2 kr/timme Nej Värmdö 2 kr/timme Nej Möjlighet att spara mellan åren Tidredovisning I enlighet med uppdraget är det relevant att redovisa tidsåtgången för detta projekt. Sammanlagt har medverkande i de olika etapperna inklusive projektledaren lagt ner drygt timmar. Fortsatt arbete Det material som presenteras i rapporten är i huvudsak beskrivande. Utrymmet för analys har varit begränsat. Redovisningen ska möjliggöra analyser ur den egna kommunens perspektiv. Förhoppningsvis väcker underlaget många nya frågor. Mycket tid och arbete är nedlagt på att samla in och sammanställa uppgifterna, och det är viktigt att gå vidare med materialet för att arbetet ska bidra till verksamhetsutveckling på lång sikt. 17

18 Bilagor Personlig assistans enligt LASS Botkyrka Haninge * * Antal personer Egen regi % % Privat regi % % Summa % % Förhöjd ersättning Antal personer % andel 19% 10% 23% 23% Timmar Bedömda timmar % % Utförda timmar % % Utförandegrad 98% 97% 88% 95% Utförda timmar/brukare % % Information egen regi Timmar/år/person Timmar/månad/person Timmar/dygn/person Kostnader (tkr) Kostnader hos brukare Kostnader administration Administration 4 % Kostnader totalt - egen regi Sjuklön (tkr) Sjuklön - egen regi Sjuklön - privat regi Sjuklön kr/person - egen regi Sjuklön kr/person - privat regi Kr/timme och totalt Kr Kr Kr/timme hos brukare Kr/timme administration Kr/timme oh 4% Kr/timme totalt Kr/timme netto Kr/totalt nettokostnad *) I kolumnen redovisas förändringen mellan 2008 och

19 Huddinge Nynäshamn * * Antal personer Egen regi % % Privat regi % % Summa % % Förhöjd ersättning Antal personer % andel 6% 16% 36% 36% Timmar Bedömda timmar Utförda timmar Utförandegrad 94% 94% 92% 91% Utförda timmar/brukare % % Information egen regi Timmar/år/person Timmar/månad/person Timmar/dygn/person Kostnader (tkr) Kostnader hos brukare Kostnader administration Administration 4 % Kostnader totalt - egen regi Sjuklön (tkr) Sjuklön - egen regi Sjuklön - privat regi Sjuklön kr/person - egen regi Sjuklön kr/person - privat regi Kr/timme och totalt Kr Kr Kr/timme hos brukare Kr/timme administration Kr/timme oh 4% Kr/timme totalt Kr/timme netto Kr/totalt nettokostnad *) I kolumnen redovisas förändringen mellan 2008 och

20 Salem Södertälje * * Antal personer Egen regi % % Privat regi % % Summa % % Förhöjd ersättning Antal personer % andel 0% 0% 7% 10% Timmar Bedömda timmar Utförda timmar Utförandegrad 97% 99% 86% 84% Utförda timmar/brukare % % Information egen regi Timmar/år/person Timmar/månad/person Timmar/dygn/person Kostnader (tkr) Kostnader hos brukare Kostnader administration Administration 4 % Kostnader totalt - egen regi Sjuklön (tkr) Sjuklön - egen regi Sjuklön - privat regi Sjuklön kr/person - egen regi Sjuklön kr/person - privat regi Kr/timme och totalt Kr Kr Kr/timme hos brukare Kr/timme administration Kr/timme oh 4% Kr/timme totalt Kr/timme netto Kr/totalt nettokostnad *) I kolumnen redovisas förändringen mellan 2008 och

SÖDERTÖRNS NYCKELTAL I VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER

SÖDERTÖRNS NYCKELTAL I VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER SÖDERTÖRNS NYCKELTAL I VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER Bostad med särskild service, LSS Daglig verksamhet, LSS Personlig assistans, LASS 2007 Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn,

Läs mer

SÖDERTÖRNS NYCKELTAL. Verksamhet för personer med funktionshinder

SÖDERTÖRNS NYCKELTAL. Verksamhet för personer med funktionshinder OBS! MATERIALET ÄR EJ HELT FÄRDIGBEARBETAT SÖDERTÖRNS NYCKELTAL Verksamhet för personer med funktionshinder Bostad med särskild service, LSS Daglig verksamhet, LSS Personlig assistans, LASS Socialpsykiatri,

Läs mer

Nyckeltal och benchmarking inom funktionshinderområdet 2010 Med fördjupning inom daglig verksamhet

Nyckeltal och benchmarking inom funktionshinderområdet 2010 Med fördjupning inom daglig verksamhet Nyckeltal och benchmarking inom funktionshinderområdet 2010 Med fördjupning inom daglig verksamhet SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2011-09-15 Handläggare/referens Anna Ganning Hallendorff 08/606 89 68 anna.ganning.hallendorff@haninge.se

Läs mer

SÖDERTÖRNS NYCKELTAL I VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER

SÖDERTÖRNS NYCKELTAL I VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER SÖDERTÖRNS NYCKELTAL I VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER Bostad med särskild service, LSS enligt Södertörnsmodellen Daglig verksamhet, LSS enligt Södertörnsmodellen Personlig assistans, LASS

Läs mer

Nyckeltal och benchmarking inom funktionshinderområdet

Nyckeltal och benchmarking inom funktionshinderområdet Nyckeltal och benchmarking inom funktionshinderområdet 2011 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...4 Deltagande kommuner i Södertörn...4 Nyckeltalsinsamling...4

Läs mer

Södertörns nyckeltal Funktionshinder 2016

Södertörns nyckeltal Funktionshinder 2016 Södertörns nyckeltal Funktionshinder 2016 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2017-09-10 Sammankallande Ann-Christine Mohlin verksamhetsstrateg Södertälje E-post: ann-christine.molin@sodertalje.se Tel: 08-523

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Här kan du läsa om LSS

Här kan du läsa om LSS Här kan du läsa om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Det handlar om människor som behöver allt det som alla andra behöver, fast på sitt eget särskilda sätt Vad är LSS? LSS är en

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

SÖDERTÖRNS NYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER

SÖDERTÖRNS NYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER SÖDERTÖRNS NYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER Bostad med särskild service, LSS Daglig verksamhet, LSS Personlig assistans, LASS Socialpsykiatri, SoL 2005 Deltagande kommuner: Botkyrka,

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sida Vad är LSS?... 3 Insatser enligt LSS... 4 De tio insatserna... 6 Övrigt... 8 Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Att leva som andra. Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Att leva som andra. Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Att leva som andra Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS LSS betyder Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS- lagen säger att en del människor

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Rätt stöd till rätt kostnad? En fördjupad analys. Annica Åström och Päivi Pannula, Södertälje

Rätt stöd till rätt kostnad? En fördjupad analys. Annica Åström och Päivi Pannula, Södertälje Rätt stöd till rätt kostnad? En fördjupad analys Annica Åström och Päivi Pannula, Södertälje 1 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Personlig assistans Ledsagarservice Kontaktperson

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Funktionshinderområdet

Funktionshinderområdet Funktionshinderområdet Rätt stöd i boendet till rätt kostnad för personer som omfattas av LSS SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR Handläggare/referens Annica Åström 08-5230 3701 annica.astrom@sodertalje.se

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning LSS i Lomma kommun Stöd enligt LSS - till dig som lever med en funktionsnedsättning Stöd för dig med funktionsnedsättning Du som bor i Lomma kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun

Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp för att så långt som det är möjligt kunna leva som andra. När dina behov av tillsyn, trygghet och omsorg

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

LSS. Lättläst version

LSS. Lättläst version LSS Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 5 Omsorg för personer med funktionsnedsättning

Behovsanalys för verksamhetsområde 5 Omsorg för personer med funktionsnedsättning Behovsanalys för verksamhetsområde 5 Omsorg för personer med funktionsnedsättning 2017-2021 2 (16) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Beskrivning av verksamhetsområdet... 3 3 Omvärldsanalys...

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Vad är LSS? LSS-lagen är en rättighetslag om stöd och service till vissa

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Riktlinjer för insatser enligt LSS

Riktlinjer för insatser enligt LSS Riktlinjer för insatser enligt LSS Antagna av Omsorgsnämnden den 17 december 2008 128 Här presenteras besluts- och stödenhetens riktlinjer avseende insatser enligt lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Behovet av LSS-insatser Plan för åtgärder inom LSS till år 2015.

Behovet av LSS-insatser Plan för åtgärder inom LSS till år 2015. Behovet av LSS-insatser Plan för åtgärder inom LSS till år 2015. Skattninghöstenår2009 PlanföråtgärderinomLSS-verksamheten Tidplan2010-2015 LSS Lagenomstödochserviceförvissafunktionshindrade Sammanfattning

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Lättläst. Detta är Frösunda. Vi ger dig stöd till ett bättre liv

Lättläst. Detta är Frösunda. Vi ger dig stöd till ett bättre liv Lättläst Detta är Frösunda Vi ger dig stöd till ett bättre liv Detta är viktigt för Frösunda Alla människor har samma värde. Alla människor kan utveckla sig. Det ska vara roligt att träffa andra människor.

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

2015-01-16 Anna Spångmark

2015-01-16 Anna Spångmark UPPFÖLJNING AV BESLUT enligt Lagen och om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)och Socialtjänstlagen för personer under 65 år. Enheten för funktionsnedsättning 2015-01-16 Anna Spångmark Innehållsförteckning

Läs mer

Omsorgsplan 2014 2020

Omsorgsplan 2014 2020 Omsorgsplan 2014 2020 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-05-26, 67 Dnr KS 2013/491 1 Innehåll Sammanfattning sid 3 Inledning sid 4 Målgrupp sid 5 Insatser enligt LSS, utvecklingen under de senaste sex

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Information om LSS-insatser

Information om LSS-insatser Sölvesborgs kommun Omsorgsverksamheten Information om LSS-insatser INFORMATION OM LSS-INSATSER I SÖLVESBORGS KOMMUN Det är LSS-handläggaren som bedömer personkrets-tillhörighet samt vilka insatser som

Läs mer

INSATSMÄTNING 2. Personalens material Bostad med särskild service för vuxna

INSATSMÄTNING 2. Personalens material Bostad med särskild service för vuxna INSATSMÄTNING 2. Personalens material Bostad med särskild service för vuxna 9 9 LSS Grundmaterial inför beräkning av nyckeltal i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Nykvarn, Salem,

Läs mer

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på 1 FALU KOMMUN KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET 2009-01-29 Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på Slutbetänkande av LSS-kommittén SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra, Ny lag om stöd och service

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning Stöd till dig som har en funktionsnedsättning norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Stöd för ett självständigt liv Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att vissa delar av livet är svåra

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Vårdbidrag. Diagram 1. Antal barn med vårdbidrag. (Källa: Store)

Vårdbidrag. Diagram 1. Antal barn med vårdbidrag. (Källa: Store) Vårdbidrag Tanken med vårdbidrag var att införa en särskild ersättning till föräldrar som hade barn med funktionshinder och som följde tidens handikappolitik att personer med funktionshinder skulle integreras

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

Revisionsrapport. stöd. Kalmar kommun. 3 november 2008. Christel Eriksson Stefan Wik

Revisionsrapport. stöd. Kalmar kommun. 3 november 2008. Christel Eriksson Stefan Wik Revisionsrapport Resursfördelning inom LSSverksamheten - boende med särskilt stöd Kalmar kommun 3 november 2008 Christel Eriksson Stefan Wik 1 2008-11-03 Chistel Eriksson Stefan Wik 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

1. Framtida behov av bostad med särskild service

1. Framtida behov av bostad med särskild service VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-02-12 DNR SN 2012.207 TONY HULTHÉN SID 1/1 UTREDARE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Framtida behov av bostad med särskild service Förslag till beslut

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

Rätten till daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade upphör vid 67 års ålder.

Rätten till daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade upphör vid 67 års ålder. HFD 2014 ref 41 Rätten till daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade upphör vid 67 års ålder. Lagrum: 9 10 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

Lättläst LSS för vuxna

Lättläst LSS för vuxna Stöd för dig som har en funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år Lättläst LSS för vuxna Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS lagen Det finns en lag som heter Lagen om stöd

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Verksamheten Funktionsnedsättning Stöd och Service (FuSS) enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) FuSS-verksamhetens

Läs mer

Omsorgsförvaltningennyckeltal

Omsorgsförvaltningennyckeltal Omsorgsförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 Särskilt boende 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) 5,5 5,5 4,7 4,2 3,7 5,9 4,3 4,4 4,3

Läs mer

Funktionshinderområdet

Funktionshinderområdet Funktionshinderområdet Rätt stöd i boendet till rätt kostnad för personer som omfattas av LSS SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2015-09-09 Handläggare/referens Annica Åström 08-5230 3701 annica.astrom@sodertalje.se

Läs mer