Dokumentation av seminarium Folkbildningens Framsyn.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentation av seminarium Folkbildningens Framsyn."

Transkript

1 Dokumentation av seminarium Folkbildningens Framsyn. Vi kallade seminariet Folkhögskolans roll i IOGT-NTO - rörelsen. Med under rubriken: Folkbildningen och den ideella sektorn NBV och folkhögskolorna Fakta om seminariet: Tema/rubrik: Vilken roll skall folkbildningen, studieförbundet NBV och folkhögskolorna ha i det framtida arbetet inom IOGT-NTO? ett samtal mellan kongressombud, medlemmar och företrädare för folkbildningen Tid och plats: 11 juli 2003 i Jönköping Samarbetspartners: Wendelsbergs folkhögskola, Tollare folkhögskola och NBV förbundet. Medverkande: Kongressombud vid IOGT-NTOs kongress samt intresserade medlemmar. Antal deltagare: C:a 100 st. Material och frågeställningar har hämtats via Folkbildningsrådet. Inför vårt seminarium presenterades deltagarna en rad frågeställningar som mer precist behandlade folkbildningens roll inom nykterhetsrörelsens arbete, främst inom IOGT-NTO rörelsen. Slutsatser för IOGT-NTO IOGT-NTO har två folkhögskolor och är bildare av och medlemsorganisation i ett studieförbund. Funktionärerna uppfattar dessa folkbildningens redskap som mycket viktiga. De ger konkreta förslag på hur verksamheten ytterligare kan utvecklas. Av svaren på frågorna kan man dra följande slutsatser; - Rörelsen behöver fungerande organisationer för folkbildning. - Resurserna kan utnyttjas mer och bättre och bör användas närmare medlemmar och ledare. - Slagkraften skulle bli ännu bättre om de tre folkbildningsaktörerna vidgade samarbetet och spred sin verksamhet geografiskt. - Kunskapen om folkhögskolorna och NBV är goda. - En folkbildningsdelegation bör tillsättas som får i uppdrag att utveckla samverkan mellan de tre folkbildningsaktörerna och IOGT-NTO.

2 Slutsatser för Framsynsarbetet Om man på grundval av IOGT-NTO:s ledare och funktionärer kan dra några generella slutsatser som kan ha betydelse för hela folkbildningen är det dessa: - Folkhögskolor och studieförbund upplevs som viktiga inspirations- och tankesmedjor. - Samverkan mellan folkrörelsen och dess studieförbund och folkhögskolor bör stärkas. - Folkrörelser och studieförbund är viktiga för att stimulera ett demokratiskt utvecklingsarbete. Därför bör samarbetet i demokratifrågan stärkas. - Bidragssystemet bör stödja studieförbundens och folkhögskolornas lokala projekt och samverkan mellan medlemmarna. - De folkrörelser som har studieförbund bör ges större möjlighet att utnyttja folkbildningen i sin verksamhet. Detta bör stimuleras med riktat stöd i bidragssystemet. - Folkhögskolans långa kurser är viktiga, men bidragen bör utformas så att det stimulerar olika demokratiprojekt med huvudmannen eller i lokal samverkan.

3 Bilaga: Sammanställning av svar IOGT-NTO profilerar sitt arbete kring tre viktiga frågor. Dessa formuleras i frågeställningarna Alkohol- och narkotikapolitiskt arbete A. Vilken roll bör studieförbunden och folkhögskolorna ha för att stödja medlemmar i alkohol- och narkotikapolitiskt arbete? - studiematerial - kurser - kunskapsbank - föreläsarservice - kontakter med allmänheten - cirkelledarutbildning - ANT-pedagogutbildning - Grundkunskap, argumentation, fortbildning, aktiviteter B. Hur kan folkbildningen bli en resurs i nätverksbygge kring dessa frågor? - inbjuda till möten, frukost, lunch etc. för andra föreningar, företag, yrkesgrupper - cirkelledarutbildning - kulturarrangemang - temasatsningar - kunskap ökar motivationen att vända sig utåt - peppning av medlemmarna C. På vilket sätt kan folkbildningen hjälpa rörelsen att nå ut med alkohol- och narkotikafrågor till allmänhet och beslutsfattare? - Kulturarrangemang teater, revy, sång, musik, rollspel, forumteater - Utbilda rollspels- ledare och utbilda för forumteater - Föreläsningar - Kurser, seminarier - annonsering - information vid studiecirklar - föräldramöten 2. Sociala arbetet A. Finns det grupper inom rörelsens sociala arbete som särskilt behöver folkbildningen och hur ska vi nå dem? Grupper: - f.d. missbrukare - KRIS - Invandrare - ensamma - Barn till missbrukare Hur skall vi nå dem: - Lägerverksamhet - Information

4 - Personlig kontakt - Kamratkedjor - Familjegrupper B. Hur skall vi utnyttja folkbildningens metoder för att värva medlemmar och sprida det sociala arbetet till nya orter? - Samtalscirklar - Diskussionsgrupper - Skolverksamhet - Kulturarrangemang 3. Förebyggande verksamhet A. På vilket sätt kan folkbildningen hjälpa till att utveckla medlemmarna till goda förebyggare? - inspirera - utbilda - ledarutbilda - medvetandegöra - ta fram bra material B. Hur kan studieförbundet och folkhögskolorna bli en resurs för att stärka det demokratiska organisationsbygget? - Utveckla nya mötesformer typ forumteater - Utbildning i föreningsteknik - Prova och utveckla nya metoder - vara en plats för debatten om demokratin C. Vilken roll kan folkbildningen spela i arbetet med att bygga ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle? - medvetenhet - kunskap - föregå med gott exempel på egna skolor och arrangemang - ta fram bra studiematerial Dessutom satsar IOGT-NTO mycket medvetet på att stärka medlemmar och ledare. Det sker under benämningen Individutveckling. 4. Individutveckling A. Hur skall vi ta tillvara folkbildningens resurser för medlemmarnas individuella växt och utveckling? - utnyttja våra duktiga folkbildare på kurser och konferenser - skicka aktiva medlemmar på belöningskurser t ex kongress - vara öppen för medlemmarnas behov och intressen; genom folkbildningen finns möjligheter till detta B. En organisation är summan av sina ledares förmåga, har någon uttryckt det. Vad kan folkbildningen bidra med när det gäller ledarutveckling? - Utbildning i ledarpedagogik - Föreningsledarutbildning - Funktionärsutbildning - Barn- och ungdomsledarutbildning

5 C. Det finns människor och ledarförmågor utanför rörelsen som vi borde nå och aktivera. Vilka metoder ska vi använda för att nå dessa? - erbjuda bra utbildningar och material - kontakta personalansvariga på företag, dietister, hälsohandläggare, sjukvårdspersonal, skolpersonal. - Anordna föreläsningar och konferenser till olika målgrupper, baserat på de behov som finns NBV är på sitt sätt IOGT-NTO:s studieförbund. Hur ser rörelsens funktionärer på detta? 5. NBVs roll i IOGT-NTOs arbete Hur tar vi som IOGT-NTO vara på de resurser som NBV utgör landet runt? Hur skulle ni vilja att fungerade? A. Lokalt för föreningarna - ömsesidig kontakt - studieråd i samhället eller stadsdelen, studieorganisatören ansvarar - administrativ/ekonomisk resurs - tips om material och föreläsare - stöd i förändringsarbete - kulturprogram - presentation av NBVs studieprogram på föreningsmötet - bättre information om studiecirklar, ämnen och kulturaktiviteter - studieledar- och cirkelledarsamlingar B. Regionalt för distrikten - kompetensutveckling - samarbete mellan styrelserna - NBV bör vara som en länk mellan våra medlemmar och andra organisationer inom NBV - Föräldracirklar i samarbete med lokalföreningen - Information om kommande satsningar - Kontakt med studiecirkelledare C. Centralt för förbundet - samma som under B - materialframställning typ musikleken - studiecirkel med tema - utge gemensamt material IOGT-NTO äger två folkhögskolor Tollare och Wendelsberg. 6. Folkhögskolornas roll i IOGT-NTOs arbete Hur tar vi som IOGT-NTO vara på de resurser som folkhögskolorna utgör? Hur skulle ni vilja att det fungerade? A. Lokalt för att t ex rekrytera deltagare eller sponsra deltagare - önskvärt att rörelsen mer metodiskt använder folkhögskolorna för att utbilda sina medlemmar - marknadsföring broschyr till lokalföreningarna - stimulera till deltagande i skolans utbud

6 - se till att fler medlemmar går på skolorna - kamratstödsverksamheten B. I samverkan mellan folkhögskolorna och distrikten, särskilt de distrikt som ligger nära någon av rörelsens folkhögskolor - anordna kortkurser på folkhögskolorna eller hemma med ledare från skolorna - ge förslag på kursämnen - praktikplatser kan ordnas till gagn för verksamheten - utnyttja skolans resurser till t ex distriktsstyrelseutbildning - se till att deltagarna i Ung och kung och Stark och klar, metoder i drogförebyggande arbete, får information om folkhögskolorna - studiecirklar på veckohelger - utnyttja skolans elevkår - koppla ihop NBVs samarbetsorganisationers medlemmar (Bosnier, KRIS) med folkhögskolorna via studiecirkelverksamheten i NBV C. Borde rörelsen avsätta utvecklings- och förnyelse medel till samverkan mellan folkhögskolorna och distrikt eller kretsar? - till filialverksamhet (skolan utanför skolan) - utbildning av medlemmar/funktionärer i exempelvis de tre benen - för att etablera folkhögskola på hemmaplan där ordenshuset är basen och NBV cirkeln kittet/röda tråden. - Undervisning på distans och som föreläsningar - som stöd till det lokala folkbildningsarbetet 7. Hur kan folkhögskolorna utgöra en resurs för rörelsen när det gäller A. Förnyelse och utvecklingsarbete - studieledarutbildning - projektledarutbildning + redovisning - tankesmedja - kurser med koppling till de tre benen och andra aktiviteter - fortsatt utveckling av samverkan med universitetet - studieförberedande för universitetsstudier - ledarskapsutbildning - lärare är bra kursledare - social rehabilitering typ Dagöholm B. Kontakter med forskarvärlden - föra ut forskningsresultat på ett enkelt sätt - seminarier / tankesmedjor - lägga ut material på Internet i populärform - sammanställning av forskningsresultat - föreslå ämnen för uppsatser och ny forskning - EU-projekt - mediaforskning C. Integrationsarbete - gör nya satsningar! - högre utbildning i svenska - kortkurser i demokrati och föreningskunskap - mentor - utbildning

7 - rekommendera studier på folkhögskola - integration av inflyttade, invandrare, nya medlemmar - driva rehabiliteringsutbildning D. Ohälsoproblem - viktigt med ett bra integrationsarbete för att på så sätt slippa ohälsa - ANT-utbildning för lärare och personal i vårdyrken t ex i samarbete med försäkringskassan - Retreat, tysta kurser, reflexion - Prime for life (ett speciellt pedagogiskt program) 8. Prioriterade grupper Skall studieförbunden och folkhögskolorna prioritera några särskilda grupper i sin verksamhet? - ensamföräldrar - lågutbildade - uppdragsutbildning för kapitalstarka grupper/företag t ex Prime for life - handikappade, och information om handikapp - våra medlemmar i första hand - personer med inlärningshandikapp, och med särskilda behov, personer med annan kulturell/etnisk bakgrund t ex de elever som inte kommer in på nationella program i gymnasieskolan 9. Är ohälsan ett problem som vi skall arbeta med? A. Hur skall vi vidga vårt arbete på detta område? - fortsätta vår hälsoarbete med inriktning på ANT - utveckling av självhjälpsgrupper för grupper då vård och rehabilitering är avslutad. Kan gälla trafikskadade, alkoholrelaterade sjukdomar mm - samarbete med länkrörelsen, AA, rehabiliteringspersoner, vårdcentraler, barnavårdscentraler - studiecirklar om hälsa och motion med inslag av ANT-utbildning - kreativt samarbete med UNF - kost- näringslära motion B. Vilken roll spelar den sociala gemenskapen för hälsan? - oerhört stor roll, trygghet glädje - viktigare att tala om tankesmedja än om studiecirklar C. Att ha en uppgift, vara behövd, anses viktigt för hälsan. Vad betyder det för oss? - viktigt att utbilda ledare att alla får en uppgift - NBV skall vara det trivsamma studieförbundet som erbjuder rätt meny i valet av studiecirklar - Studiecirkelns kaffepauser D. Skall vi arbeta med t ex vuxnas alkohol och drogvanor via arbetsplatsen som arena? - de som inte har problem måste få kunskap om dessa - viktigt att utbilda kamratstödjare samt stöd för spelberoende - Prime for life kan vara en bra modell - Man kan nå föräldrar och få en attitydförändring

8 E. Vilken roll har NBV och folkhögskolorna? - utbildning och inspiratörer / tankesmedjor för cirkelledare - eldsjälar och administratörer inom nykterhetsrörelsen - bilda, vårda och utveckla nätverk med externa intressenter - samarbete kring utveckling av material och metoder - skapa. Utveckla. Förnya 10. Använder vi våra resurser rätt? Wendelsberg: - bättre nu - inriktningen på verksamheten börjar kännas bra - en bra bit på väg mer fokus på kärnfrågorna - ja - en ide gör kurser för deltagare som arbetar med hemsidor på olika nivåer Tollare: - samma som Wendelsberg men Tollare upplevs ha haft en starkare profil och har därför inte genomgått så stor förändring de senaste åren - bra inriktning, bra stöd för den ideella verksamheten Viktigt att skolorna har olika kompletterande profiler väl grundade i ideologin som skall kommuniceras tydligt NBV: - Här finns mer att önska i form av samordning, koordinering och framförallt kommunikation - Medlemsorganisationerna tar inte för sig därav används inte resurserna rätt. NBV skall vara inspirationskälla - Kulturen är viktig 11. Vilken roll anser ni att NBV och folkhögskolorna har/skall ha i rörelsens arbete? A. Idéer - serviceorgan producera studiematerial - de skall komma med banbrytande idéer och sprida dessa till rörelsen - gör studiecirklar i t ex matlagning för ensamstående - inspirationskälla för det ideella arbetet - möjlighet till folkbildningsinriktade seniorkonsulenter som delas mellan NBV/IOGT- NTO - att fylla rörelsens behov av kunskap o utbildning så att man inte går över ån efter vatten och anlitar dyra konsulter med lägre kvalitet som resultat. Exempel UNFs projektledarutbildning B. Kritik - kritiken på NBV faller ofta tillbaka på medlemsorganisationerna - rekrytera folk utifrån för att få nya idéer - tungrodd rapportering av kulturprogram C. Övrigt: - Viktigt att nu utveckla och erbjuda lärarfortbildning i ANT - Lärare bör vara medlemmar och bärare av ideologin

9

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig Med i ABF samarbete leder längre gör en annan värld möjlig ABF Produktion: ABFs förbundsexpedition Foto: O mslag och sid 10 Kent Wärne Sid 4, 5, 6, 7, 19, 20: Jonas Hallqvist Sid 14: Mattias Vepsä Sid

Läs mer

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET Om hur IOGT-NTO:s arbete gör skillnad TEXT: LINA STAAV, JOHNNY FOGLANDER TRYCK: FRIDHOLM & PARTNERS, 2013 GRAFISK FORM: PASADENA STUDIO IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET 3 I din

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Jag vill tacka er alla som deltagit för att ni tagit er tid att vara med idag.

Jag vill tacka er alla som deltagit för att ni tagit er tid att vara med idag. Nyheter från www.regeringen.se. -------------------------------------------------------- Tal Konferens om folkbildningen på Essinge konferenscenter, Stockholm 27 september 2005 Lena Hallengren, Förskole-

Läs mer

Redovisning av den utvidgade dialogen med trossamfunden i syfte att ytterligare stimulera arbetet med demokrati och demokratiska värderingar och

Redovisning av den utvidgade dialogen med trossamfunden i syfte att ytterligare stimulera arbetet med demokrati och demokratiska värderingar och Redovisning av den utvidgade dialogen med trossamfunden i syfte att ytterligare stimulera arbetet med demokrati och demokratiska värderingar och motverka antidemokratiska yttringar i samhället. DEMOKRATIN

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

V e r k samhetsberättelse 2004

V e r k samhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 MED ÅRSREDOVISNING Medlemsorganisationer Specialidrottsförbund (SF) Sveriges Akademiska Idrottsförbund Sveriges Amerikanska Fotbollförbund Svenska Badmintonförbundet Svenska

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället. Sida 1(15) Detaljbudget 2014 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Läs mer

Studiematerial för handikapprörelsens uppsökande arbete

Studiematerial för handikapprörelsens uppsökande arbete Studiematerial för handikapprörelsens uppsökande arbete VUXENUTBILDNING FÖR ALLA HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN Vuxenutbildning för alla, Handikappförbundens samarbetsorgan Sundbyberg 2003 Form: www.fcs.se

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel Stöd till skolans arbete med trafik Gemensamt underlag och några exempel Ett gemensamt stöd till skolans arbete med trafik Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting har bildat en samarbetsgrupp

Läs mer

SYDOSCAR ETT CIRKELLEDARUTSKICK FRÅN NBV SYDOST NUMMER

SYDOSCAR ETT CIRKELLEDARUTSKICK FRÅN NBV SYDOST NUMMER SYDOSCAR ETT CIRKELLEDARUTSKICK FRÅN NBV SYDOST NUMMER 1 2015 Ramadan Läs mer om fastemånad och möjlig folkbildning Satsning på Amsterdam - läs tillsammans och vinn Musikkällaren Volt - lockade folk på

Läs mer

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Årets uppdrag Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND STUDIEPROGRAM 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND INLEDNING & INNEHÅLL I din hand har du nu studiefoldern för Socialdemokraterna Gotland 2007-2011. Här hittar du utbildningar, kurser och studiecirklar

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

PARAPLYUTREDNINGEN. Andreas Svensson David Ebbevi Rikard Ahrgren Sara Magnusson den XXVI oktober MMX

PARAPLYUTREDNINGEN. Andreas Svensson David Ebbevi Rikard Ahrgren Sara Magnusson den XXVI oktober MMX PARAPLYUTREDNINGEN Andreas Svensson David Ebbevi Rikard Ahrgren Sara Magnusson den XXVI oktober MMX Förord och bakgrund Paraplyutredningen handlar om hur Förbundet Unga Forskare på ett bra sätt kan stödja

Läs mer

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01 Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Nationell psykiatrisamordnings ställningstaganden och förslag avseende tidiga insatser till barn och unga som riskerar allvarlig

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN 2 Projektet Primus Motor- den drivand kraften, genomfördes inom ramen för Europeiska integrationsfonden

Läs mer

..den fortsatta tiden

..den fortsatta tiden Verksamhetsrapport från 2007..den fortsatta tiden Om engagemang efter ett år på Röda Korsets folkhögskola. Innehåll Förord 3 Statistik 4 Sammanfattning 8 Intervjuer 10 Emilia Erixon Bodil Markendahl Lisa

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer