Granskning av upphandlingsprocessen, Finspångs kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av upphandlingsprocessen, Finspångs kommun"

Transkript

1 Revisionsrapport* Granskning av upphandlingsprocessen, Finspångs kommun Oktober 2008 Lars Edgren *connectedthinking 1

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Revisionsfråga Syfte Metod Lag om offentlig upphandling Affärsmässighet Ansvar Organisation Kommunala styrdokument Allmänt Riktlinjer för upphandling Reglemente och delegation

3 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun har Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers genomfört en granskning av upphandlingsprocessen. Mot bakgrund av revisionsfrågan finns en beslutad och dokumenterad ansvars- och arbetsfördelning för upphandlingsärenden och de frågeställningar som är formulerade i anslutning härtill har vi kunnat konstatera: Att riktlinjerna för upphandling redovisar ansvarsfördelningen för upphandlingsärenden. Såvitt granskningen visar följs ansvarsfördelningen. Organisation f n är ändamålsenlig för en kommun av Finspångs storlek. I sammanhanget kan noteras att affärsmässiga och formella krav på upphandlingsområdet ökar som ställer större krav på en upphandlingsorganisation Att riktlinjerna för upphandling inte reglerar hur handlingar i anbudsärenden upprättas, hanteras och dokumenteras (arbetsfördelning) Att kommunen har ett beslutat styrdokument för upphandling (riktlinjer för upphandling). Förändringar av upphandlingslagstiftningen från senaste årsskiftet har medfört att dokumentet inte till alla delar är aktuellt och därför i behov av översyn Att nämndernas delegationsregler (med något undantag) inte är anpassade till LOU och gällande gemenskapsrättsliga principer. Vi föreslår därför: Att riktlinjerna för upphandling blir föremål för översyn Att riktlinjerna kompletteras med en mer praktisk handledning (arbetsfördelning) för upphandling omfattande: - rutiner och manualer för upphandling - rutiner för hantering av handlingar för upphandling - rutiner för dokumentation - rutiner för utvärdering och uppföljning - rutiner för intern kontroll Att kommunens organisation för upphandling utreds Att kommunen tillskapar delegationsordningar som tar hänsyn till lagstiftning, gällande gemenskapsrättsliga principer och reviderade riktlinjer för upphandling avseende beslut som gäller upphandlingar Att inköpssamverkan med andra upphandlande myndigheter utvecklas 1

4 2. Inledning 2.1 Bakgrund På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun har Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers genomfört en granskning av upphandlingsprocessen inom kommunen. Finspångs kommun i sin helhet utgör en upphandlande myndighet. Kommunen ställs i varje enskild upphandlingssituation, oavsett om det gäller en objekts- eller en ramupphandling, att inom ramen för Lagen om offentlig upphandling och gemenskapsrättsliga principer, tolka och tillämpa ett detaljerat och juridiskt regelverk. 2.2 Revisionsfråga Den övergripande revisionsfrågan som ställts är: Finns en beslutad och dokumenterad ansvars- och arbetsfördelning för upphandlingsärenden? Granskningen ska belysa följande frågeställningar: Finns ett beslutat styrdokument som reglerar och beskriver upphandlingsorganisationen? Framgår ansvarsfördelningen för upphandlingsärenden? Finns delegationsbestämmelser? Följs beslutad ansvarsfördelning? Hanteras och dokumenterats upphandlingsärenden på ett korrekt vis? 2.3 Syfte Granskningen syftar till att besvara frågan om det finns en beslutad och dokumenterad ansvars- och arbetsfördelning för upphandlingsärenden i kommunen 2.4 Metod Underlaget till granskning och bedömning har samlats in genom intervjuer med inköpssamordnare, ekonomichef samt utvecklingschef inom kommunledningskontoret. Riktlinjer 2

5 för upphandling, strategisk plan, ramavtalsförteckning och delegationsordningar har granskats. 3 Lag om offentlig upphandling Lag om offentlig upphandling (LOU) gäller fr.o.m Dessförinnan gällde upphandlingsreglementet (UR). I LOU finns ett omfattande och detaljerat regelsystem kring hur kommunal upphandling ska verkställas. Lagen omfattar alla inköp som kommunen gör, från noll kronor och uppåt. Reglerna är dock olika beroende på beräknat värde på varor, tjänster eller entreprenader. Lagen utgår från begreppen affärsmässighet, objektivitet och konkurrensneutralitet. I dessa centrala delar råder samstämmighet mellan LOU och UR. Den stora skillnaden mellan regelverken är att i LOU har införts så kallade tröskelvärden och att upphandlingarna över värdena följer ett mer formellt och detaljerat regelverk. Upphandlingarna under tröskelvärdena påminner om förfaringssättet i det tidigare gällande regelverket. Över tröskelvärdet ca 1,8 miljoner kronor ska upphandlingen av varor och tjänster göras enligt vad som i vardagligt språkbruk brukar benämnas som EU-upphandling. Lagstiftningen anger olika upphandlingsförfaranden och under vilka omständigheter de får användas. Upphandlingsförfarandena är öppen, selektiv och förhandlad upphandling. För varje upphandlingsförfarande finns sedan regler om hur annonsering ska göras, hur anbudsförfrågan och kravspecifikationer ska utformas, hur lång anbudstiden ska vara, hur anbuden ska utvärderas mm. Under tröskelvärdena görs upphandling i första hand som förenklad upphandling. Reglerna om förenklad upphandling överensstämmer till viss del med de som tidigare gällde enligt UR. Ett annat alternativt upphandlingsförfarande under tröskelvärdet är urvalsupphandling. Om varans/tjänstens värde är mycket lågt kan inköp göras genom direktupphandling. Det innebär att inköp görs utan formellt upphandlingsförfarande. En viktig skillnad mellan UR och LOU är att en anbudsgivare som känner sig missgynnad enligt den senare kan vända sig till domstol och i första hand begära överprövning av upphandlingen, och eventuellt få den omgjord, eller i andra hand kräva skadestånd. 3

6 3.1 Affärsmässighet Eftersom en betydande del av kommunens samlade resurser används till inköp är det viktigt att de görs på bästa möjliga affärsmässiga villkor. Tydliga riktlinjer och en väl fungerande inköpsorganisation är väsentligt för en god hushållning med kommunens resurser. Det är viktigt att kommunen uppträder professionellt i relationen till anbudsgivare och leverantörer. Relationen bör präglas av affärsmässighet och objektivitet. Anställda i olika delar av organisationen och på olika nivåer bör hantera relationer till leverantörer korrekt och uppträda konsekvent. Varor och tjänster som har ett mindre värde men köps frekvent upphandlas genom ramupphandling. Det innebär att avtal tecknas med leverantörer avseende ett varusortiment ur vilket sedan beställarna inom kommunen kan avropa efterhand som behov uppstår. Upphandling som avser varor/tjänster till ett större värde som ska levereras vid ett eller ett fåtal tillfällen kallas objektupphandling. Ramavtals- och objektsupphandlingar är inga upphandlingsformer utan benämningar på alternativa typer/omfattningar av upphandlingar. Ett tredje begrepp, direktupphandling, står för inköp utan formellt upphandlingsförfarande. Direktupphandling skall enligt lagtexten endast användas vid enstaka inköp av varor/tjänster till mindre värde där inslag av tidsbrist är påtaglig. Regler om direktupphandling förutsätts fastställes av varje upphandlande enhet separat. I sammanhanget kan noteras att både ram- och objektupphandling kan göras som direktupphandling. Lagen om offentlig upphandling har reviderats fr o m Förändringarna innebär att en lag har blivit två lagar. En lag avser de sk försörjningssektorerna (vatten, energi, transporter och posttjänster) och en lag avser den klassiska sektorn (byggentreprenader, varor och tjänster inom i första hand stat, kommuner och landsting). Förändringarna innebär bl a huvudregeln om affärsmässighet ersatts med de grundläggande gemenskapsrättsliga principerna (lika behandling proportionalitet, transparens mm), att regler om miljöhänsyn och sociala hänsyn införts, regler om ramavtal införts samt att krav om viktning av utvärderingskriterierna över EU:s tröskelvärden införts. 4

7 4 Ansvar Ytterst ansvarig för kommunens inköpsverksamhet är kommunstyrelsen. Förvaltningsansvaret ligger på ekonomiavdelningen. Inom kommunen finns en upphandlingssamordnare med organisatorisk placering på serviceförvaltningen. Norrköpings kommuns upphandlingsenhet är anlitat för upphandling av kommunens ramavtal. Upphandlingssamordnarens primära ansvar är att vara kontaktperson gentemot Norrköpings kommun. Kostnaden för de tjänster som Norrköpings kommun tillhandahåller uppgår till ca kronor per år. Ansvaret för initiering och genomförande av i första hand objektsupphandlingar är decentraliserat till nämnd/förvaltning, vilket i sin tur innebär att anskaffnings- och inköpsbeslut fattas nära den verksamhet vars behov inköpen avser att tillfredsställa, vilket om lagstiftningens intentioner efterlevs, är positivt. En förutsättning för att handläggningen och den decentraliserade beslutanderätten ska fungera bra, är att det finns tillräcklig upphandlingskompetens inom respektive nämnd/förvaltning. En försvårande faktor i detta sammanhang kan vara att upphandlingslagstiftningen är omfattande och till vissa delar komplicerad. I detta sammanhang kan även nämnas att lagstiftningen ständigt är föremål för förändringar vilket ställer krav på regelbunden uppdatering osv. Mot bakgrund av gällande organisatoriska upplägg ankommer det på respektive nämnd/förvaltning att se till att berörd personal har erforderlig kompetens inom upphandlingsområdet. All personal som handlägger inköpsärenden måste ha kunskap om och kunna tillämpa LOU, gemenskapsrättsliga principer samt kommuninterna riktlinjer om upphandling. Dessutom ska handläggare i inköpsärenden vara rimligt orienterade om delar av köplagen, avtalslagen, konkurrenslagen, räntelagen, produktansvarslagen, sekretesslagen och lagen om mutor och bestickning mm. Som ett stöd för det decentraliserade upphandlingsansvaret ska alla upphandlingar gå genom inköpssamordnaren (se riktlinjer för upphandling avsnitt ansvar och uppgifter). Vilket ansvar upphandlingssamordnaren har i sammanhanget är inte definierat men bygger i stort på tillhandahållande av tjänster avseende annonsering, öppningsprotokoll och tilldelningsbeslut. Inköpssamordnaren ger också generell information till förvaltningarna, i första hand i samband med arbetsplatsträffar, om upphandling, avtal och inköpsfrågor (avrop). Motsvarande service ges även mot kommunens bolag. 5

8 Tillskapandet av den del av förfrågningsunderlaget som redovisar föremålet för upphandlingen samt utvärdering av anbud och formellt upphandlingsbeslut faller på respektive förvaltning/nämnd. Noterbart ur ett koncernperspektiv är att de kunskapskrav gentemot gällande upphandlingslagstiftning som i dagsläget ställs på nämnd/förvaltning på motsvarande sätt omfattar kommunens bolag. Utöver upphandlingslagstiftningen omfattas kommunens bolag även av samma krav när det gäller lagstiftningen avseende allmänna handlingars offentlighet. 5 Organisation Finspångs kommun har inte någon separat organisatorisk enhet med ett samlat och övergripande ansvar för kommunens upphandlings/inköpsverksamhet, däremot finns en inköpssamordnare på deltid. Någon ersättare för inköpssamordnaren finns inte utsedd. Enligt samordnaren omfattar samordningsansvaret ca 50% av en heltid. Upphandlingssamordnarens ansvar omfattar i första hand kontaktskapet mot upphandlingsenheten i Norrköping. I andra hand är sagt att alla de upphandlingar av annan karaktär (objektsupphandlingar) som initieras inom kommunen skall gå genom upphandlingssamordnaren. Några utsedda kontaktpersoner i upphandlingsärenden inom kommunens olika förvaltningar finns inte. Däremot finns sådana personer hos de kommunala bolagen. Norrköpings kommun erbjöd Finspångs, Söderköpings och Valdemarsviks kommuner redan under mitten av 80-talet att ingå som partner i ett inköpssamarbete. Avtal tecknades med berörda kommuner kort därefter. Avtalet innebär att Norrköpings kommun, mot ersättning, tillhandahåller i första hand tjänster i form av upphandling av ramavtal och i anslutning härtill bl a en avtalsguide mm. I sammanhanget kan noteras att avtalet med Norrköping inte föregåtts av en procedurstyrd upphandling utan är mer att likna vid en direktupphandling. Kommunen utnyttjar även de ramupphandlingar som Verva (f.d. Statskontoret) och Kommentus genomför. Samarbetet bygger på att de kommuner som är intresserade av samarbete anmäler detta och på så sätt blir medverkande i upphandlingen. Något formaliserat samarbete, utöver att bolagen utsett namngivna kontaktpersoner, förekommer inte i dagsläget. De kontakter som dock finns rubriceras mer som samarbete av funktionellt slag. Bolagen omfattas inte heller av de ramavtal kommunen tecknar. Bolagen 6

9 skall dock medverka i samordning av kommunens och övriga koncernföretags upphandling där så är möjligt (riktlinjer för upphandling). I detta sammanhang bör kommunen verka för att ett ytterligare samarbete och samordning i upphandlingsfrågor mellan kommunen och kommunens bolag tillskapas. Avtalstecknare för de ramavtal som Finspångs kommun hänger på är kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören i samverkan. Ett alternativ till den struktur som gäller avseende upphandlingar är i första hand en egen organisation (kontor/enhet) med ett mer formellt ansvar för den samlade upphandlingsverksamheten. En sådan organisatorisk lösning innebär att Norrköpings kommuns upphandlingsenhets tjänster skulle vara överflödiga. Den egna enheten skulle i så fall svara för såväl ramavtals- som objektsupphandlingar. Egen inköpspersonal innebär oftast en bättre styrning av ramavtal och objektsupphandlingar såväl över som under tröskelvärdena. Egen inköpspersonal höjer även den interna kontrollen och kan samtidigt ge information och råd i upphandlingsfrågor. Egen inköpspersonal innebär också oftast att följsamheten mot upphandlingslagstiftningen ökar. Nackdelen med en separat organisatorisk enhet kan vara att den initialt kan vara mer kostnadskrävande även om den på sikt borde medföra en ökad affärsmässighet. Eventuella ökade kommunala kostnader med anledning av en förändrad inköpsorganisation får ställas mot i huvudsak de fasta kostnader, förenade med avtalet med upphandlingsenheten i Norrköping, som kommunen har idag. Samtidigt kan konstateras att kommunen, mycket tack vare samarbetet med Norrköping, redan har ett omfattande antal avtal inom olika produktområden baserade på ramupphandlingar. I detta sammanhang kan noteras att de ramupphandlingar som Norrköpings upphandlingsenhet genomför i stort är baserade på de krav och önskemål som Norrköpings kommun har. Någon specifik service gentemot Finspångs kommun när det gäller ramupphandlingar ges normalt inte även om möjlighet till påverkan finns. Den gängse uppfattningen är att de kommuner som har egen inköps- och/eller upphandlingskompetens i någon form, till skillnad från de som enbart förlitar sig på inköpssamverkan med andra, tillhör de som följer LOU bäst. Finns egen upphandlingskompetens finns också oftast någon form av styrande upphandlingspolicy med handledning. Inköpare jobbar inte bara med rena upphandlingsfrågor utan även rådgivning, produkt- och köptrohetskontroller samt policyarbete är vanligt förekommande. Finns egen upphandlingskompetens och anpassad upphandlingspolicy finns också oftast basal kunskap om annan lag- 7

10 stiftning som påverkar förhållanden mellan beställare och leverantör/entreprenör. Egen upphandlingskompetens är också ofta en garant för fungerande intern kontroll. 1 NOU har också kommit fram till att val av organisation är viktigt speciellt för lagefterlevnaden. 6 Kommunala styrdokument 6.1 Allmänt Sedan 1994 gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU). Mot bakgrund av att LOU anger att en upphandlande enhet vid behov skall fastställa riktlinjer för direktupphandling har Nämnden för offentlig upphandling (NOU) rekommenderat att detta sker i separata riktlinjer eller i någon form av policy. NOU har även utgivit rekommendationer för gränsvärde för direktupphandling av varor och tjänster. Rekommenderade gränsvärden ligger mellan ett och två basbelopp beroende på vad som skall upphandlas. Gränsvärdena har senare reviderats. I upphandlingsutredningens förslag till ny lagstiftning från hösten 2007 föreslogs fasta gränsvärden som ligger betydligt högre, för varor och tjänster ca kronor och för byggentreprenader ca kronor. 6.2 Riktlinjer för upphandling Finspångs kommun har för sin del i beslut av fullmäktige enligt 143 fastställt riktlinjer för upphandling. Riktlinjerna är i första hand ett visions/mål/anvarsdokument och syftar till att, inom kommunen, ha ett gemensamt förhållningssätt till frågor som rör upphandling, samt att minska kommunens samlade kostnader vid inköp. Riktlinjerna är indelade på rubriker som beskriver omfattning, upphandlingstyper, förutsättningar, ansvar och uppgifter, hänsyn övriga program och övrigt. 1 Statens tillsynsorgan för upphandlingsfrågor Nämnden för offentlig upphandling. NOU:s ansvar har tagits över av Konkurrensverket. 8

11 Riktlinjerna beskriver kort under rubriken ansvar den upphandlingsorganisation (samordnare) som gäller för Finspångs kommun samt det ansvar som gäller för ekonomiavdelning, nämnder/kontor och enheter samt inköpssamordnare. Generellt gäller att inköpssamordnare skall Samverka med verksamhetsföreträdare/sakkunniga i samband med upphandling och avtalsförvaltning Ta ett operativt totalansvar för all kommungemensam upphandling och avtalsförvaltning Utgöra verksamhetsnämndernas resurs i frågor som gäller upphandling Ansvara för kompetensutveckling och information, samt eventuella förtydliganden, tolkningar och anvisningar inom området Medverka i utveckling av kommunens affärsprocesser i samband med införande av elektronisk handel Verka för samordning av upphandling inom kommunen, samt även för samarbete med andra intressenter Det ansvar som åvilar nämnder samt kontor avser beslut om inköp inom ramen för budget, information i inköps- och upphandlingsfrågor, samverkan med samordnaren samt planering i samband med anskaffning. Vid upphandling av verksamhetsunika områden, ex vis driftentreprenader vilar ett särskilt och enligt riktlinjerna (se avsnitt Ansvar) specificerat ansvar på respektive nämnd och förvaltning. Enligt riktlinjerna ansluter sig Finspångs kommun till de regionala miljömålen för Östergötland. I samband med detta betonas vikten av att miljökrav ställs vid upphandling av transporttjänster, att inköpta varor så långt det är möjligt är fria från hälso- och miljöfarliga ämnen, att efterfrågan på ekologiskt odlade produkter ökar samt att krav på hushållnings- och miljöaspekter ställs vid upphandling av uppvärmning och teknisk drift av byggnader och anläggningar mm. Under rubriken Upphandlingstyper och upphandlingsformen direktupphandling anges att sådan upphandling får ske där ramavtal saknas och värdet av upphandlingen inte överstiger tre basbelopp. Under rubriken Förutsättningar anges att alla kommunala verksamheter är skyldiga att följa (köptvång) av kommunen tecknade avtal (ram). Riktlinjerna är som tidigare nämnts i första hand ett översiktligt visions/mål/ansvarsdokument. I riktlinjerna saknas krav på rutiner, manualer, dokumentation, tydliga miljökrav, sociala och arbetsmarknadsmässiga hänsyn, uppföljning och utvärdering mm. Lämpligen kan riktlinjerna kompletteras med en handledning för upphandlingsärenden som bl.a. reglerar mer handgripligt hur ett upphandlingsärende skall genomföras och do- 9

12 kumenteras. I dagsläget är det varje förvaltning som ex vis avgör diarieföring, omfattning av dokumentation och förvaring. LOU är speciallagstiftning och m b a lagstiftningens ökade krav på dokumentation krävs tydliga rutiner som med säkerhet garanterar dokumentation med säker förvaring. Lämpligt kan vara att samla upphandlingsdokumentationen i en separat upphandlingsakt (upphandlingsdiarium). I de fall upphandlande myndighet tillämpar separat upphandlingsdiarium bör följande dokument återfinnas i akten. 1. Anskaffningsbeslut 2. Annons, ansökningsinbjudan 3. Förfrågningsunderlag och därtill hörande tilläggsinformation 4. Sändlista 5. Anbudsansökningar (vid selektiv och förhandlad upphandling samt urvalsupphandling) 6. Anbud 7. Öppningsprotokoll/anbudsförteckning 8. Dokumentation från leverantörskvalificeringsfasen 9. Anbudsutvärderingsprotokoll, nollställning 10. Eventuella förhandlingsprotokoll/anteckningar 11. Förtydliganden och kompletteringar av anbud 12. Tjänsteanteckningar rörande kontakter med leverantörer mm 13. Dokumentation från kontakter med leverantörer mm 14. Beslutsunderlag/tjänsteutlåtande/underrättelser 15. Beställning/avtal 16. Eventuell efterannons Dokumentationen utgör underlag för beslut. Dokumentationens syfte är att i efterhand kunna konstatera vilka affärsmässigt betingade omständigheter som legat till grund för beslutet. Dokumentationen ger också anbudsgivare och kommuninnevånare information i efterhand om upphandlingen och insyn i hur man hanterat upphandlingsärendet. Dokumentationen har även värde för den händelse överprövning eller skadestånd kan bli aktuell. Mot bakgrund av de förändringar som, fr.o.m. 2008, skett av upphandlingslagstiftningen borde riktlinjerna för upphandling ses över. 10

13 6.3 Reglemente och delegation Ansvarig för kommunens upphandlingsverksamhet är kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ansvar för upphandlingsverksamhet utgår från det övergripande och generella ansvar styrelsen har för förvaltnings- och verkställighetsuppgifter. Kommunstyrelsens reglemente räknar upp uppgifter enligt speciallagstiftning, dock inte de som gäller på upphandlingsområdet. Styrelsens delegationsordning och kommundirektörens vidaredelegation omnämner endast rätt att teckna avtal och göra inköp upp till viss begränsad fastställd ekonomisk nivå (80 tkr). Reglementena för övriga nämnder visar på en generell rätt att på kommunens vägnar sluta avtal efter samråd med kommunstyrelsen. Reglementena ger dock ingen rätt att fatta beslut om upphandling. Nämndernas delegationsordningar omnämner också rätten till avtalstecknande men inte upphandling. Humanistiska nämnden ger dock förvaltningschefen rätt, efter samråd med inköpssamordnaren, att fatta beslut om upphandling. Såvitt delegationsordningen finns ingen ekonomisk begränsning i nämndens delegation till förvaltningschefen. Enligt förvaltningschefen förekommer det i stort sett aldrig situationer där upphandlingsbeslut ska fattas, vilket även gäller sådan som teoretiskt kan fattas på delegation. Om det ända blir aktuellt ska sådant beslut återrapporteras som anmälnings/delegationsärende till nämnd. I dagsläget skulle så inte bli fallet då det betraktas som beslut av verkställighetskaraktär. Upphandlingsbeslut utlyser tid för tilldelning och ska mot bakgrund av det beslutas formellt. Konsekvensen för övriga nämnder som inte omnämner upphandling i sina delegationsordningar blir att samtliga anskaffningar som, ekonomiskt sett, inte är av marginell omfattning och inte utgör avrop på ramavtal, ska bli föremål för behandling/beslut i nämnd. För att inte nämnderna ska bli belastade med för många ärenden av upphandlingskaraktär kan det vara en fördel att utnyttja möjligheten med beslut på delegation. Här kan det vara lämpligt att fastställa gränsvärden för upphandling av varor och tjänster. I sammanhanget kan det vara lämpligt att snegla på de i riktlinjerna för upphandling, fastställda gränserna för direktupphandling. Över gränserna förutsätts en mer formell och procedurstyrd handläggning som kräver en större kunskap om gällande lagregelverk och gemenskapsrättsliga principer. 11

14 Lämpligt är även att kommunstyrelsens och nämndernas delegationsordningar sinsemellan överensstämmer beloppsmässigt. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnderna men inte direktivrätt vilket, om inte annat sagts, ger nämnderna rätt att fastställa egna gränsvärden. Det måste dock ses som en fördel om styrelsens och nämndernas delegationsordningar överensstämmer. Eftersom de av kommunen fastställda riktlinjerna för upphandling har gränser för direktupphandling som upplevs som låga kan det vara lämpligt att riktlinjerna blir föremål för revidering. 12

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Fastställt av kommunfullmäktige 2006-06-21 143 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1994-10-27 90 Senast förändrat av kommunfullmäktige 2008-08-27, 184 INLEDNING 3 OMFATTNING 3

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige Upphandlingspolicy Antagen i Kommunfullmäktige 2011-02-09 Ekonomiavdelningen Datum Upphandlingsfunktionen 2010-12-20 Upphandlingspolicy för Vårgårda kommun Styrdokument Vid all upphandling skall, utöver

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Åtvidabergs kommun Granskning av upphandlingsverksamheten. Jönköping Augusti 2003. Lars Edgren

REVISIONSRAPPORT. Åtvidabergs kommun Granskning av upphandlingsverksamheten. Jönköping Augusti 2003. Lars Edgren REVISIONSRAPPORT Åtvidabergs kommun Granskning av upphandlingsverksamheten Jönköping Augusti 2003 Lars Edgren 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 INLEDNING OCH SYFTE 4 METOD 4 LAGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Revisionsrapport. Upphandling. Kinda kommun. Lars Edgren. 10 maj 2012

Revisionsrapport. Upphandling. Kinda kommun. Lars Edgren. 10 maj 2012 Revisionsrapport Upphandling Lars Edgren Kinda kommun 10 maj 2012 Innehållsförteckning 1.Sammanfattande revisionell bedömning 2 2. Bakgrund mm 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfrågor 3 2.3 Avgränsning och

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Inköpspolicy för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2001-11-27, 114, med ändring Gäller från 2004-12-08, 132, 2006-09-13, 121 2002-01-01 Inköpspolicy för Svedala kommun

Läs mer

Policy för inköp och upphandling 8 KS

Policy för inköp och upphandling 8 KS Policy för inköp och upphandling 8 KS 2016.478 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-02 6 Inköp- och upphandlingspolicy (KS 2016.478) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-14 32 Senast reviderad av kommunfullmäktige 2016-06-02 61 Dnr: KA 2016/302 Ekonomiavdelningen Jörgen Karlsson, Ekonomichef ALLMÄNT

Läs mer

Syfte och mål med Inköpssamverkan

Syfte och mål med Inköpssamverkan RIKTLINJER Innehållsförteckning Syfte och mål med Inköpssamverkan... 3 Ansvarfrågor organisation... 4 Riktlinjer för direktupphandling... 5 Riktlinjer för miljö... 5 Upphandlingsetik... 6 Definitioner...

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING 2 Riktlinjer för inköp och upphandling Daterad 2017-05-17 Fastställd Kommunfullmäktige 2015-03-30 19, Reviderad Kommunfullmäktige 2017-09-18 75 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär:

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär: Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kanslienheten Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 193, 2017-09-05 Riktlinjer för upphandling och inköp 1. Upphandling Dessa riktlinjer bygger på av kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport. Upphandlingsfrågor. Krokoms kommun. 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Upphandlingsfrågor. Krokoms kommun. 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Upphandlingsfrågor Krokoms kommun 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor 2008-09-03 Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...4 2 Inledning...6

Läs mer

Granskning av upphandling i Finspångs kommun

Granskning av upphandling i Finspångs kommun Granskning av upphandling i Finspångs kommun 2007-03-02 Innehållsförteckning 1 Slutsatser... 1 2 Bakgrund och syfte... 2 3 Metod... 2 4 Lagregler... 3 5 Organisation, riktlinjer och rutiner för upphandling...

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för inköp i Essunga kommun Dessa riktlinjer grundar sig på Upphandlingspolicy för Essunga kommun. Riktlinjerna gäller för alla kommunala förvaltningar.

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2017-02-23 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Upphandlingsenheten Dokumentet

Läs mer

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14 Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Karin Jäderbrink Lars Edgren Oxelösunds kommun 2013-01-14 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2014-08-26 Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Upphandlingsenheten Dokumentinformation - Dokumentnamn Upphandlings-

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 1 (8) Universitetsledningens kansli Leif Petersson 2003-10-07 RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 2 (8) Innehållsförteckning 1. Bakgrund 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 1.2 Affärsmässighet

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Inköps- och upphandlingspolicy för Sollentuna kommun Fastställd av fullmäktige 2011-04-13, 51 Reviderad av fullmäktige 2016-09-15, 103/2016, Dnr 2016/0075.KS.1. Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1(5) UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUN Denna policy ersätter Upphandlingspolicy för Botkyrka kommun och Riktlinjer för Botkyrka kommuns upphandlingar, antagna av kommunfullmäktige 2005-09-29,

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Tranås kommun. Uppföljning av granskning om upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 mars 2011

Tranås kommun. Uppföljning av granskning om upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 mars 2011 Uppföljning av granskning om upphandling Revisionsrapport KPMG AB 21 mars 2011 Revrapport_Uppföljning av granskning om upphandling_tranås.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Ansvarig

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun 2012-10-19 Sidan 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Förutsättningar Härnösands kommun (kommunen) bedriver en verksamhet vars tyngdpunkt ligger

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy

Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy inkl. riktlinjer för direktupphandling Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 128 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 3 1.1 Inköps- och upphandlingspolicyns

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND 1. BAKGRUND Landstingsdirektören har det formella ansvaret för framtagande av inköps- och upphandlingspolicy och gemensamma regler för anskaffning

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Policy för inköp och upphandling

Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Dnr KS 2014-555 Typ av dokument: Policy Handläggare: Upphandlare, Elin Johansson Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Ersätter

Läs mer

INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET... 4 LEVERANTÖRSKRAV...

INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET... 4 LEVERANTÖRSKRAV... Upphandlingspolicy Innehållsförteckning INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 UPPHANDLINGSPROCESSEN... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen

Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen 1 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Stockholms universitet (SU) granskat intern styrning och kontroll i upphandlings-

Läs mer

Granskning av del av Jönköpings Kommuns Upphandlingsverksamhet

Granskning av del av Jönköpings Kommuns Upphandlingsverksamhet Granskning av del av Jönköpings Kommuns Upphandlingsverksamhet Jönköping mars 2005 Pia Boström Lars Edgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning och syfte... 5 3. Metod... 5 4. Lagen

Läs mer

Revisionsrapport avseende upphandlingsverksamhet i Oxelösunds kommun. 2010-04-20 Lars Edgren

Revisionsrapport avseende upphandlingsverksamhet i Oxelösunds kommun. 2010-04-20 Lars Edgren Revisionsrapport avseende upphandlingsverksamhet i Oxelösunds kommun 2010-04-20 Lars Edgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Uppdrag, revisionsfrågor och bakgrund...3 3 Metod och avgränsningar...3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Fredrik Andrén November 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 2.1.

Läs mer

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Rapport nr 29/2014 Mars 2015 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Diarienummer: REV 64:2-2014 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS...

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Uppföljning av Granskning av Upphandlingar Hallstahammars kommun Utarbetad av PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2013-01-22. Granskningen

Läs mer

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Antagen av direktionen 2013-02-07 Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Affärsmässighet Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt genomföras

Läs mer

Riktlinjer upphandling

Riktlinjer upphandling 1 (1) 1 Inledning... 2 2 Upphandlande myndighet/enhet... 2 3 Ansvar... 2 4 Samordning... 2 5 Affärsmässig relation till leverantörer... 3 5.1 Allmänhetens insyn i leverantörs verksamhet... 3 5.2 Krav på

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-12, 112 Innehåll Inledning... 2 Kommunstyrelsens roll... 2 Upphandlingsfunktionens roll... 2 Förvaltningarnas roll...

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812

Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Johanna Bång 2014-07-18 KS-2014/812 Upphandlingsstrateg Kommunstyrelsen Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksam heten Kristianstads kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksam heten Kristianstads kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksam heten Kristianstads kommun Fredrik Andrén Oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 5 2.1. Bakgrund 5 2.2. Syfte 5 2.3. Metod

Läs mer

Rapport II avseende granskning av delar av Jönköpings kommuns upphandlingsverksamhet

Rapport II avseende granskning av delar av Jönköpings kommuns upphandlingsverksamhet Kommunrevisionen 2005-12-20 Kommunstyrelsen Jönköpings kommun Rådhuset 551 90 JÖNKÖPING Rapport II avseende granskning av delar av Jönköpings kommuns upphandlingsverksamhet Sedan 1994-01-01 gäller lagen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-293 003 Inköps och upphandlingspolicy Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Inledning Bjurholms kommun (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Riktlinjer för inköp Grästorps kommun

Riktlinjer för inköp Grästorps kommun STYRDOKUMENT 14 A 2013-03-20 Dnr 113/2013 Riktlinjer för inköp Grästorps kommun Postadress Besöksadress kommun@grastorp.se Grästorps kommun Kommunens hus www.grastorp.se Allmän verksamhet Jon Jespersgatan

Läs mer

2. Upphandlande enhet Sävsjö kommun med dess förvaltningar är en enda upphandlande enhet enligt LOU.

2. Upphandlande enhet Sävsjö kommun med dess förvaltningar är en enda upphandlande enhet enligt LOU. 1 Antaget av kommunfullmäktige, 2010-09-20 75 Senaste ändring, - - Diarienummer: 3.2010.050 Upphandlingspolicy 1. Inledning För upphandlings- och inköpsverksamheten gäller Lagen om offentlig upphandling

Läs mer

Drömmen om förenkling

Drömmen om förenkling Drömmen om förenkling Under 20 år, sedan 1994 har många drömt om ett enklare regelverk för den offentliga upphandlingen. Den 1 juli 2014, är dagen D för högre gränsvärden inom upphandlingsformen direktupphandling

Läs mer

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten Revisionsrapport Uppföljning Granskning av upphandlingsverksamheten Lars Edgren Bakgrund Kommunal sektor inom PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av revisorerna i Oxelösunds kommun att granska kommunens

Läs mer

Dokumentation av direktupphandlingar

Dokumentation av direktupphandlingar Dokumentation av direktupphandlingar Den 1 juli 2014 höjs direktupphandlingsgränsen. Samtidigt införs en utökad dokumentationsplikt som innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska dokumentera

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Kommunledningsförvaltningen 2015-05-25 Daniel Gustafsson 0477 441 26 daniel.gustafsson@tingsryd.se Till kommunstyrelsens arbetsutskott Inköps- och upphandlingspolicy Förslag till

Läs mer

Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338

Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338 Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338 Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR 2015/338 SYFTE OCH MÅL Denna riktlinje vänder sig till alla inom

Läs mer

Granskning av upphandlingar. Skurups kommun. Revisionsrapport Alf Wahlgren

Granskning av upphandlingar. Skurups kommun. Revisionsrapport Alf Wahlgren Granskning av upphandlingar Skurups kommun Revisionsrapport 2010-12-21 Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2 Metod och avgränsning...3 2 Lag och policy upphandling...4

Läs mer

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen.

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Allmänt Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Marknaden för offentlig upphandling är den största marknaden för handel med varor och

Läs mer

Upphandlingspolicy för Falköpings kommun

Upphandlingspolicy för Falköpings kommun 2010-04-06 1 (9) Upphandlingspolicy för Falköpings kommun Upphandlingspolicyn beskriver ramarna för kommunens upphandling. Upphandlingspolicyn fastställes av Kommunfullmäktige och revideras vid behov.

Läs mer

Policy för inköp. För Luleå kommunkoncern

Policy för inköp. För Luleå kommunkoncern Policy för inköp För Luleå kommunkoncern 12.617-05 1 (4) Inköpspolicy för Luleå kommunkoncern Förutsättningar Kommunkoncernen består av ett antal upphandlande myndigheter som lyder under de lagar som styr

Läs mer

Upphandlingspolicy Stockholms läns landsting. Bilaga Upphandlingsmatris

Upphandlingspolicy Stockholms läns landsting. Bilaga Upphandlingsmatris Upphandlingspolicy Stockholms läns landsting Bilaga Upphandlingsmatris Antagen av Landstingsstyrelsen 2006 1(4) Landstingets olika verksamheter köpte varor och tjänster för ca 18 miljarder kr under år

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente

Tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente Tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente Tomelilla kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Granskning av upphandlingar inom bolagen

Granskning av upphandlingar inom bolagen 2007-02-07 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av upphandlingar inom bolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer granskat genomförda upphandlingar

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Ändamålsenlighet och intern kontroll inom upphandlingsverksamheten

Ändamålsenlighet och intern kontroll inom upphandlingsverksamheten Revisionsrapport Ändamålsenlighet och intern kontroll inom upphandlingsverksamheten Övertorneå kommun Helena Lundberg Certifierad kommunal revisor Ändamålsenlighet och intern kontroll inom upphandlingsverksamheten

Läs mer

Granskning av tekniska nämndens upphandlingsverksamhet

Granskning av tekniska nämndens upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av tekniska nämndens upphandlingsverksamhet Trelleborgs kommun Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor 2011-09-20 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 2 Inledning 4 2.1

Läs mer

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte FÖRSLAG Riktlinjer för upphandling Enligt Eslövs kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller genomförandet

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy

Upphandlings- och inköpspolicy Upphandlings- och inköpspolicy Denna policy gäller för samtliga styrelser och nämnder i kommunerna Köping, Arboga och Kungsör samt för Västra Mälardalens Kommunalförbund. Med utgångspunkt från denna policy

Läs mer

Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun

Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-02-29 Ansvarig för revidering: Ekonomichef Ansvarig tjänsteman: Ekonomichef Diarienummer: KS 14-528 >Policy Program

Läs mer

Upphandlingspolicy. Antagen av kommunfullmäktige

Upphandlingspolicy. Antagen av kommunfullmäktige Upphandlingspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-03 2011-08-17 1 (5) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. INLEDNING OCH SYFTE...2 2. INTERN HANDLÄGGNING...2 3. SAMORDNING...3 4. MILJÖHÄNSYN...3 5. ETISKA

Läs mer

Upphandlingspolicy för Sandvikens kommun

Upphandlingspolicy för Sandvikens kommun Upphandlingspolicy för Sandvikens kommun Förslag från kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige 18 juni 2007, 87 Dnr KS2006/288 Inköpsenheten Upphandling_07.doc Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer KF 2008-12-15, 255 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

LAGRUM Sala kommuns upphandlingar och inköp ska genomföras i enlighet med vid var tid gällande EU-direktiv, svensk Jagstiftning och denna policy.

LAGRUM Sala kommuns upphandlingar och inköp ska genomföras i enlighet med vid var tid gällande EU-direktiv, svensk Jagstiftning och denna policy. Bilaga ~s 2015/92/1 1 (1) 2014--04-16 POliCY STYRELSENS FÖRVALTNING Upphandlingspolicy för Sala kommun OMFATTNING Denna policy ger uttryck för Sala kommuns principer och inriktning vid all upphandling

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av Kommunstyrelsen 2015-10-06, 149 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

POLICY GULLSPÅNGS KOMMUN

POLICY GULLSPÅNGS KOMMUN POLICY FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN VID UPPHANDLING OCH INKÖP Antagen av kommunfullmäktige 2001-03-06, 18 2000-12-04 POLICY FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN VID UPPHANDLING OCH INKÖP Allmänna principer För all upphandling

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Ystads kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer