1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 6 september 2012 och att lägga detta till handlingarna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 6 september 2012 och att lägga detta till handlingarna."

Transkript

1 VISITA Ansvarsnämnden PROTOKOLL Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Anitha Bondestam Ola Johansson Per Olding Vanja Aronson Sekreterare Katarina Alfredsson 1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 6 september 2012 och att lägga detta till handlingarna. 2 Ärende nr 04/12 Gästerna Sen avbokning av studentfest Hemställan från hotellet innehöll inte något uttryckligt yrkande och något sådant har inte heller kommit in efter nämndens begäran om komplettering. Ansvarsnämnden avskriver ärendet. 3 Ärende nr 05/12 via ombud Ersättning för missnöje med hotellrum

2 via ombud bodde på hotellet mellan den 21 och 22 augusti Rummet höll en temperatur på 26 grader under kvällen och natten. Detta medförde att gästen hade svårt att sova. Ombudet har till Ansvarsnämnden gett in fotografier, två intyg om att temperaturen på hotellrummet den 23 augusti respektive den 27 augusti 2012 var 25 grader samt Socialstyrelsens handbok Temperatur inomhus. För den skada som utebliven sömn medförde yrkar ombudet återbetalning med 500 kronor eller den summa Ansvarsnämnden finner skälig. När gästen checkade ut den 22 augusti 2012 kommenterade hon att det hade varit en varm natt, men inget mer än så. I övrigt framfördes inte heller några klagomål från övriga gäster den dagen. Ombudet ringde under förmiddagen och ville bli kompenserad. Vid telefonkontakten nämnde ombudet överhuvudtaget inte att han inte hade bott på hotellet. Hotellchefen beklagade att han upplevt det för varmt. Enligt hotellchefen hade det varit en extremt varm och kvav eftermiddag, men natten hade varit sval. har en vanlig ventilationsanläggning, men ingen AC. Eftersom ombudet inte blev erbjuden kompensation gick han under några kvällar runt hotellet och fotograferade samt sökte kontakt med gäster och försökte få dem skriva under att det var varmt. Detta var något som såväl receptionspersonal som en del gäster upplevde som obehagligt. har inte visat att hotellet är skadeståndsrättsligt ansvarigt för den olägenhet som gästen påstått sig ha upplevt. Ansvarsnämnden finner inte att hotellet är skyldigt att ersätta gästen för störd nattsömn. 4 Ärende nr 06/12 Bestridande av faktura vid sen avbokning beställde hos hotellet lunch-middag-lunch samt hotell- och konferensrum för 18 personer till den september Avtal skrevs med hotellet under våren 2012 utan att företaget ägnade längre tid åt att sätta sig in i avbokningsreglerna. Enligt företaget framgick dock innehållet i avbokningsreglerna tydligt av avtalet med hotellet och innebar att avbokning skulle ske senast sex veckor före konferenstillfället för att undgå betalning. Vid senare avbokning skulle företaget betala 75 procent och vid avbokning senare än fyra veckor före konferenstillfället skulle de betala 100 procent av kostnaderna. När fyra veckor kvarstod till företagets evenemang avbokades detta skriftligen. fick en faktura på kronor, exklusive moms, vilket motsvarade 75 procent av Sid 2 av 5

3 kontraktssumman. Av de kronorna utgjorde kronor mat och övriga kronor rum. anser det oskäligt att behöva betala för mat som avbokas fyra veckor i förväg och vill endast betala de kronorna för rummen. bestrider inte att det finns ett påskrivet avtal. har hänvisat till att de följer Visitas avbokningsregler och att dessa framgick av det avtal som tecknats mellan parterna. tillämpar sex veckor för avbokning utan avgift för att ha möjlighet att sälja om utrymmet. bokade av fyra veckor före ankomst. Enligt hotellet är avbokningsavgiften en avgift för att täcka upp förlorad bruttovinst det vill säga intäkter som täcker hotellets kostnader för personal, hyra etc. och inte råvaror. bestrider inte att ett giltigt avtal har ingåtts med hotellet. na är båda näringsidkare. Att företaget inte ägnade tid åt att sätta sig in i avbokningsreglerna då avtalet undertecknades utgör inte skäl för att jämka avtalet. har inte heller visat att det finns något annat skäl att frångå de avbokningsregler som gäller mellan parterna. Ansvarsnämndens anser således att företaget ska ersätta hotellet i enlighet med vad som avtalats mellan parterna vid bokningstillfället, således med hela fakturans belopp. 5 Ärende nr 07/12 Konferensgården Ersättning för sent avbokad konferens Konferensgården har återkallat sin hemställan. Ansvarsnämnden avskriver ärendet. 6 Ärende nr 08/12 Ersättning för halkolycka hade ätit middag på hotellet och var på väg ut genom entrén för att röka en cigarrett. På väg ut halkade hon och ådrog sig fotledsbrott då hon klev åt sidan för andra gäster och trampade på en lutande marmorkant. Vid det aktuella tillfället var Sid 3 av 5

4 det underkylt regn. skadade foten, opererades och var gipsad i sex veckor. Hon gick i pension den 1 mars 2012 och hade tagit ut semester under februari månad yrkar på ersättning för semester med kronor, ersättning för utlägg för sjukhusvistelse, mediciner, läkarbesök och taxiresor till sjukhuset med 675 kronor samt ersättning för sveda och värk med kronor. Det totala yrkandet blir därmed kronor. bestrider hotellets påståenden dels om att hon var alkoholpåverkad, dels att hon skulle ha bett om värktabletter. På sjukhuset, där hon opererades, berättade ortopederna att det kommit in 32 frakturer under det aktuella dygnet. Vidare anser hon att ärendet hanterats märkligt av hotellet eftersom säkerhetschefen ringde och berättade att åtgärder hade vidtagits för att inte fler olyckor skulle inträffa, men senare ansåg hotellet att de inte hade något ansvar i frågan. bestrider gästens yrkande. Under kvällen kom en kvinna in i lobbyn och berättade att någon halkat på trappen utanför entrén och skadat foten. Personal hjälpte den skadade kvinnan in i lobbyn. Kvinnan var alkoholpåverkad och personalen ville därför inte ge henne värktabletter som hon bad om. Vädret den aktuella kvällen var några plusgrader och snöblandat regn. Enligt skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personeller sakskada ersätta skadan. Ansvarsnämnden finner inte visat att hotellet genom vårdslöshet orsakat gästen skada. är därför inte skyldigt att betala ersättning till gästen. Nämnden vill därutöver uttala att påståenden särskilt sådana som kan uppfattas som nedsättande måste vara av betydelse för nämndens prövning och klart belagda. 7 Ärende nr 10/12 Bestridande av faktura för förstörd inredning bodde på hotellet mellan den 3 och 4 november 2012 tillsammans med en kamrat. Den 8 november 2012 fick han ett brev från hotellet med krav på kronor för förstörd säng. bestrider fakturan i dess helhet. Det var inte gästen utan hans kamrat som sov i extrasängen och enligt honom var det inget fel på sängen. Sid 4 av 5

5 När rummet städades, efter att gästen och hans kamrat checkat ut, återfanns extrasängen urbäddad och hopfälld, vilket väckte uppmärksamhet eftersom det inte hör till vanligheten. Det visade sig att sängen var totalförstörd, av på mitten och helt obrukbar. Då hotellet vid ett flertal tillfällen sökt gästen, men inte fått tag i honom, skickade hotellet ett brev med faktura till gästen som stod för bokningen. Fakturan var på kronor för säng, 35 kronor för fakturaavgift och 495 kronor för förstöra-avgift, den senare för att täcka hotellets omkostnader. Enligt skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personeller sakskada ersätta skadan. Den som ingått avtal om att hyra ett hotellrum är ansvarig för skada som uppkommer på rummet. Ansvarsnämnden finner inte visat att gästen eller hans kamrat genom uppsåt eller vårdslöshet förstört sängen. är därför inte skyldig att ersätta hotellet för den förstörda sängen. 8 Nästa sammanträde bestämdes till den 14 mars 2013 klockan Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. Vid protokollet Justeras Katarina Alfredsson Tom Beyer Sid 5 av 5