1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 30 mars 2011 och att lägga detta till handlingarna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 30 mars 2011 och att lägga detta till handlingarna."

Transkript

1 SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Anitha Bondestam Vanja Aronson Per Olding Ola Johansson Sekreterare Pia Turtiainen 1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 30 mars 2011 och att lägga detta till handlingarna. 2 Ärende nr 01/11 Parter Företaget Bestridande av faktura för sen avbokning Företaget VD: Företaget bestrider att utge betalning i enlighet med en faktura från hotellet på kr. Företaget anser att det inte föreligger något avtal mellan parterna eftersom X.X inte ägt rätt att ingå avtal för företagets räkning. För den händelse att avtal anses föreligga ägde företaget rätt att häva avtalet eftersom hotellet inte kunde genomföra arrangemanget, alternativt ska bortses från avbokningsvillkoren. Om betalningsskyldighet anses föreligga för företaget ska beloppet jämkas eftersom hotellet inte haft kostnader motsvarande fakturerat belopp. Företaget planerade ett arrangemang för företaget Y med artister den 17 december Med anledning av

2 arrangemanget mottog företaget i början av decmeber 2010 en offert från hotellet avseende 300 personer. Offerten var inte acceptabel. En ny skiss över dukningen utarbetades. instisterade först på att den ursprungliga offerten avseende 300 gäster skulle undertecknas. X.X ville inte göra det. skickade sedan en ny bekräftelse för godkännande avseende 240 gäster. X.X undertecknade den 9 december den senare offerten i tron att den avsåg offertpriset per person. Den 13 december konstaterades att 317 personer hade anmält sig till arrangemanget. Efter diskussion kom företaget och hotellet gemensamt fram till att arrangemanget med totala antalet anmälda gäster inte kunde genomföras i hotellets lokaler. X.X bekräftade avbokningen av beställningen via mejl påföljande dag. Avtalsvillkoret att hela beställningens belopp ska ersättas vid avbokning senare än två veckor före arrangemanget är oskäligt eftersom avtalsvillkoret aldrig kunnat tillämpas med hänsyn till att handlingarna skrevs under mindre än två veckor före arrangemanget. har inte haft några kostnader för mat och dryck. VD: önskar betalning med fakturerat belopp. och företaget ingick den 9 december 2010 avtal om ett arrangemang den 17 december 2010 avseende 240 personer till en total kostnad på kronor. lämnade efter förfrågan från företaget offert för ett arrangemang för 300 personer. Företagets representant Q.Q godkände lokalerna och förslaget. X.X framställde önskemål om att avtalet skulle omfatta ett mindre antal personer med möjlighet att utöka antalet till maximalt 300 personer. Hon undertecknade den 9 december ett avtal i enlighet med detta önskemål. Av avtalet framgår att beställaren vid avbokning senare än två veckor före arrangemanget har att ersätta hotellet med 100 % av det totala värdet för arrangemanget. Avbokning skedde den 14 december och företaget är i enlighet med avbokningsreglerna skyldigt att erlägga hela beloppet. har haft kostnader för inhyrt vaktbolag och övrig personal samt mat och dryck och har inte kunnat avboka varor och tjänster då avbokningen skedde endast tre dagar före arrangemanget. Ansvarsnämndens avgörande I ärendet har företetts inbjudan från företaget Y, bokningsbekräftelse och faktura. Avtal om arrangemang den 17 december har ingåtts mellan parterna den 9 december 2010 genom att X.X, som uppenbart haft ställningsfullmakt att företräda företaget, undertecknade bekräftelsen för företagets räkning. Av avtalet framgår att hotellet har rätt till full ersättning vid avbokning senare än två veckor före den tidpunkt arrangemanget avser. Avbokning gjordes den 14 december. Företaget har inte visat att grund för hävning av avtalet förelegat eller att skäl föreligger att frångå de avbokningsregler som gäller mellan parterna. Företaget är sålunda skyldigt att utge det fakturerade beloppet. 3 Ärende nr 02/11 Sid 2 av 6

3 Parter Matförgiftning Han deltog i en konferens på hotellet den 24 januari Under besöket åt han en kaka som smakade konstigt vilket han påpekade för en annan av konferensdeltagarna. Kakan låg i en papperspåse märkt med två lappar med sista hållbarhetsdatum klistrade ovanpå varandra. Påföljande dag insjuknade han med magsmärtor, illamående och diarré. Han uppsökte sjukhus och fick besked att han led av matförgiftning. Han anser att matförgiftningen orsakats av kakan på hotellet. Han begär ersättning med 350 kr för läkarbesök, 670 kr för taxi, 156 kr för medicin samt kr för sveda och värk och förlorad arbetsinkomst. VD: bestrider ansvar. Kakan var ätbar och kan inte ha orsakat matförgiftningen. Kakan hade levererats i början av januari 2011 och hade en hållbarhet på ett år. Kakan hade en torr konsistens och innehöll inget som kunde vara grogrund för bakterier som orsakar matförgiftning. hade märkt kakan med sista hållbarhet 12 februari Kakan hade två etiketter eftersom den först märkts med felaktigt datum och därefter försetts med korrekt datum. Kakor av samma sort och samma leverensdatum har ätits av ett stort antal gäster utan att någon annan insjuknat. Ansvarsnämndens avgörande I ärendet har företetts foto på kakans förpackning med hållbarhetsetikett och utdrag ur läkarjournal. När det gäller frågor om skador som orsakats av en produkt, bland annat livsmedel, gäller produktansvarslagen. Enligt lagen kan ansvar åläggas en näringsidkare oavsett om denne varit vårdslös eller inte, s.k. strikt ansvar. Det åligger den skadelidande att visa att skadan förorsakats av en viss produkt. Ansvarsnämnden finner inte att samband mellan kakan och den klagandes magbesvär föreligger. Ersättningsskyldighet kan därför inte åläggas hotellet. Sid 3 av 6

4 4 Ärende nr 03/11 Parter Dottern Ombud: N.N Ersättningsanspråk med anledning av olycka vid hotellvistelse N.N: Han bodde tillsammans med sin fru och dottern på hotellet den 5 mars Vid deras ankomst till hotellet var receptionen obemannad och hissen avstängd på grund av reperation. En skriftlig information angav att en fungerande hiss fanns en trappa upp. När sällskapet kom upp till aktuell våning fick de se en grå ståldörr märkt med ordet Hiss. När dottern tog tag i hissdörren för att öppna föll den över henne. Han lyfte upp den tunga dörren tillräckligt högt för att dottern skullle kunna ta sig ut. Dottern blödde ymnigt från hakan och halsen. De åkte till akutmottagningen där dottern undersöktes och såret på hakan syddes. Dottern fick ont i kroppen och hade under fyra veckor blåmärken på höften och ryggen. Hon kommer att få ett bestående ärr på hakan och risk finns för framtida men i käke och tänder. ansvarar för skadan eftersom hissdörren placerats vårdslöst och informationen var bristfällig. Dottern begär ersättning med kr för förstörda käder, kr för förstörd handväska, 300 kr för läkarbesök och 900 kr för förlorad inkomst avseende karensdag samt därutöver två basbelopp. VD: vitsordar de faktiska omständigheterna men bestrider ansvar. hade anlitat ett företag för byte av hissdörrarna och arbetet var inte avslutat vid dotterns vistelse. s personal informerades påföljande morgon om händelsen och sällskapet behövde inte betala för vistelsen. har inte agerat vårdslöst. hade tydligt markerat att hissen var ur funktion och skyltat från receptionen till närmaste användbara hiss. har anmält skadan till sitt försäkringsbolag. Ansvarsnämndens avgörande Sid 4 av 6

5 Det är ostridigt att dottern skadade sig när en hissdörr föll över henne. Ansvarsnämnden anser att hotellet ansvarar för den uppkomna skadan och ska ersätta gästen med kr för förstörd väska, förstörda kläder, kostnad för läkarbesök och förlorad arbetsinkomst. Frågan om ersättning för framtida men förutsätter ytterligare utredning. Det ankommer på aktuellt försäkringsbolag att företa erforderlig utredning. Parterna kan anhängigöra ärendet hos Ansvarsnämnden på nytt vid behov. 5 Ärende nr 05/11 Parter Ersättning för kasserad väska och otrevligt bemötande Han lämnade tillfälligt sin väska i receptionen på hotellet den 11 februari 2011 med avsikt att strax återkomma. Därefter blev han sjuk och reste från X-stad. När han några dagar senare återkom till hotellet fick han besked att väskan slängts. har inte haft rätt att slänga den. behandlade honom illa i samband med händelsen och hotade att polisanmäla honom. Han begär ersättning för psykisk lidande med kr samt ersättning för väskan som var en gåva, inköpt VD: bestrider att utge begärd ersättning. har inte tagit emot väskan för förvaring. Vid förvaring av bagage ställs väskan i hotellets bagagerum och gästen erhåller ett kvitto. En för hotellet okänd man kom in på hotellet under kvällen den 11 februari 2011 och frågade om det fanns lediga rum. Han uppgav att han skulle hämta en vän på centralstationen tvärs över gatan för att därefter återkomma och bad att få lämna sin väska i receptionen för att slippa bära den med sig. Receptionisten tog emot väskan i tron att mannen snarast skulle återkomma. Väskan sattes in bakom receptionen utan att kvitto utlämnades eftersom det inte var en förvaringstjänst. När mannen fem dagar senare inte hade återkommit beslöt hotellet att öppna väskan för att om möjligt hitta namn på mannen eller annan kontaktinfo. Väskan var begagnad av enkel kvalitet och innehöll enbart tomma glasoch plastburkar. bedömde att väskan och dess innehåll inte hade något värde och att det var osannolikt att mannen skulle återkomma varför väskan slängdes. Den 18 februari återkom mannen och informerades om att väskan hade slängts. Mannen ställde krav på ekonomisk kompensation vid personligt besök på hotellet den 21 februari och via mejl. Sid 5 av 6

6 Ansvarsnämndens avgörande Av utredningen framgår att hotellet tagit emot väskan för tillfällig vård under premissen att gästen efter en mycket kort stund skulle återkomma. Han återkom först flera dagar senare för att hämta väskan. har inte vid något tillfälle kontaktat hotellet om avtal om förvaring av väskan och något sådant avtal har således inte ingåtts. har inte heller visat att han lidit någon skada. är därför inte skyldigt att utge ersättning. 6 Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. Vid protokollet Justeras Pia Turtiainen Tom Beyer Sid 6 av 6

Gästen har återkallat sin anmälan eftersom hon accepterat erbjuden ersättning från företaget. Ansvarsnämnden avskriver ärendet.

Gästen har återkallat sin anmälan eftersom hon accepterat erbjuden ersättning från företaget. Ansvarsnämnden avskriver ärendet. SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2007-03-20 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Carl-Erik Hedlund Ledamöter Anitha Bondestam Per Olding William H Marschall

Läs mer

Företaget har hemställt att ansvarsnämnden prövar en fråga avseende betalningsansvar vid avbokning.

Företaget har hemställt att ansvarsnämnden prövar en fråga avseende betalningsansvar vid avbokning. SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2006-10-10 Sammanträde i Malmö Närvarande: Ordförande Carl-Erik Hedlund Ledamöter Anitha Bondestam Gun Widgren Per Olding William H Marschall

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 6 september 2012 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 6 september 2012 och att lägga detta till handlingarna. VISITA Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2012-12-12 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Anitha Bondestam Ola Johansson Per Olding Vanja Aronson Sekreterare Katarina Alfredsson 1 Ansvarsnämnden

Läs mer

Ärendet bordläggs för vidare utredning.

Ärendet bordläggs för vidare utredning. SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2006-03-23 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Carl-Erik Hedlund Ledamöter Anitha Bondestam Gun Widgren Per Olding William

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10 Sammanfattning En arbetstagare har avskedats från sin anställning hos ett bolag. Fråga om bolaget hade laga grund för avskedandet eller om det i vart fall förelåg

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09 Sammanfattning En arbetstagare varslades om avskedande som därefter drogs tillbaka varefter arbetsgivaren och arbetstagaren ingick ett avtal om att arbetstagaren

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 71/11 Mål nr A 90/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 71/11 Mål nr A 90/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 71/11 Mål nr A 90/10 Sammanfattning Fråga huvudsakligen om en fastighetsmäklare själv frånträtt sin anställning alternativt sagt upp sig eller om arbetstagaren blivit avskedad alternativt

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 33/10 Mål nr A XXX/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 33/10 Mål nr A XXX/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 33/10 Mål nr A XXX/07 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/13 Mål nr A 204/11

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/13 Mål nr A 204/11 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/13 Mål nr A 204/11 Fråga om det har förelegat laga grund för avskedande, alternativt saklig grund för uppsägning, av en lektor vid en högskola som påstås ha misskött sina arbetsuppgifter

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/13 Mål nr A 53/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/13 Mål nr A 53/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/13 Mål nr A 53/12 Fråga om en arbetsgivare vidtagit vissa åtgärder mot en arbetstagare, bl.a. hotat arbetstagaren till livet, och därigenom kränkt arbetstagarens föreningsrätt.

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade S TÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE 2014/15:JO1 Stöd och service till vissa funktionshindrade Fråga om skyldighet att kommunicera uppgifter som i ett ärende hade inhämtats från den dagliga verksamheten

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 67/11 Mål nr A 100/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 67/11 Mål nr A 100/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 67/11 Mål nr A 100/10 Sammanfattning Fråga om en hovmästare har avskedats genom att omplaceras från arbetet som hovmästare till att utföra serveringsarbete i sådan omfattning som

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 40/09 Mål nr B 46/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 40/09 Mål nr B 46/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 40/09 Mål nr B 46/08 Sammanfattning Fråga om arbetsgivaren har avskedat arbetstagaren eller om hon frånträtt anställningen och om det förelegat skäl för avskedande. Även fråga om

Läs mer

Årsbok 2001 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2001 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Årsbok 2001 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som enbart

Läs mer

DOM 2013-10-04 Meddelad i Huddinge

DOM 2013-10-04 Meddelad i Huddinge 1 Meddelad i Huddinge Mål nr PARTER Kärande Nummerupplysningen OÜ, 11550212 Tatari 30 EE-10116 Tallin Ombud: Biträdande jurist Stefan Köhler c/o Advokataktiebolaget Independent Lawyers Skeppsbron 2 111

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/09 Mål nr B 103/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/09 Mål nr B 103/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/09 Mål nr B 103/07 Sammanfattning Fråga om en arbetstagare har ådragit sig skadeståndsansvar mot sin arbetsgivare genom att i strid med sitt anställningsavtal, och den lojalitetsplikt

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 97/05 Mål nr A 186/04

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 97/05 Mål nr A 186/04 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 97/05 Mål nr A 186/04 Sammanfattning Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av en arbetstagare som haft anställning vid en stormarknad. Arbetsdomstolen finner inte styrkt

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 Sammanfattning En facklig förtroendeman som på visst sätt begärt ledigt för det fackliga uppdraget fick inte denna ledighet beviljad av arbetsgivaren. Innan

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 54/08 Mål nr A 96/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 54/08 Mål nr A 96/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 54/08 Mål nr A 96/07 Sammanfattning Enligt det s.k. installationsavtalet är en arbetsgivare skyldig att tillhandahålla ställningar och skyddsutrustning enligt lag och föreskrifter

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 62/14 Mål nr A 69/13

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 62/14 Mål nr A 69/13 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 62/14 Mål nr A 69/13 En kyrkoherde har avskedats. Fråga huvudsakligen om församlingen haft rätt att skilja kyrkoherden från anställningen, varvid bl.a. gjorts gällande att kyrkoherden

Läs mer

Här hittar du svar på vanliga juridiska frågor, exempelvis om försäkringar, äganderätt, skadestånd och avtal.

Här hittar du svar på vanliga juridiska frågor, exempelvis om försäkringar, äganderätt, skadestånd och avtal. Juridiska frågor och svar Här hittar du svar på vanliga juridiska frågor, exempelvis om försäkringar, äganderätt, skadestånd och avtal. Om det är "fel" på hunden Här finner du svar på vanliga frågor om

Läs mer

Resevillkor. 1.5.2 Deltagarbevisets uppgift.

Resevillkor. 1.5.2 Deltagarbevisets uppgift. Resevillkor De allmänna resevillkoren kompletteras av Langleys särskilda resevillkor angivna i kursiv text. I och med att anmälningsavgiften betalas godtar resenären Langleys gällande resevillkor och anmälan

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 17/11 Mål nr A 67/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 17/11 Mål nr A 67/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 17/11 Mål nr A 67/10 Sammanfattning Fråga om det förelegat laga grund för avskedande av en IT-tekniker som enligt arbetsgivaren, en kommun, påstås ha oriktigt registrerat arbetstid

Läs mer

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser.

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Att boka konferens En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Konferenser, möten och andra sammankomster är en förutsättning för att företag och medarbetare ska kunna utvecklas,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08 Sammanfattning En övergång av verksamhet, enligt 6 b anställningsskyddslagen, har skett från ett handelsbolag till ett aktiebolag. Fyra arbetstagare har sagts

Läs mer

DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Kärande Claes Harrysson, 510112-3254 Valutavägen 1 129 34 Hägersten Ombud: Advokaten Magnus Ullman och jur.kand. Henrik Ljungholm Lindskog Malmström Advokatbyrå KB

Läs mer

2013-03-04 meddelad i Stockholm. Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405 Aprikosgatan 19 B Lgh 0903 165 60 Hässelby

2013-03-04 meddelad i Stockholm. Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405 Aprikosgatan 19 B Lgh 0903 165 60 Hässelby Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Tf. chefsåklagare Håkan Roswall Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Stockholm Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 92/13 Mål nr A 213/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 92/13 Mål nr A 213/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 92/13 Mål nr A 213/12 En chaufför har utfört körningar med lastbilar tillhöriga ett åkeri. Mellan åkeriet och ett annat bolag finns ett avtal benämnt serviceavtal om att det sistnämnda

Läs mer

Årsbok 2000 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2000 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad och uppfylla vissa krav. Detta gäller dock inte för den som enbart förmedlar hyresrätter eller som är advokat. Ansökningar

Läs mer