Gästen har återkallat sin anmälan eftersom hon accepterat erbjuden ersättning från företaget. Ansvarsnämnden avskriver ärendet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gästen har återkallat sin anmälan eftersom hon accepterat erbjuden ersättning från företaget. Ansvarsnämnden avskriver ärendet."

Transkript

1 SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Carl-Erik Hedlund Ledamöter Anitha Bondestam Per Olding William H Marschall Sekreterare Pia Turtiainen 1 Ärende nr 22/06 Parter: Restaurangen : Ersättning med anledning magsjuka orsakad av salmonella har återkallat sin anmälan eftersom hon accepterat erbjuden ersättning från företaget. Ansvarsnämnden avskriver ärendet. 2 Ärende nr 23/06 Parter: Konferensanläggningen X-företag : Avtals giltighet och kostnad vid sen avbokning

2 2(10) Företaget har hemställt att ansvarsnämnden prövar en fråga avseende ersättningsskyldighet vid sen avbokning. Konferensanläggningen Konferensansvarige: NN från X-företag kontaktade konferensanläggningen den 18 april 2006 och bokade lokalen Hörsalen för arrangemang den 14 november respektive den 16 november 2006 till en kostnad av kronor exklusive moms per tillfälle. Samma dag skickade konferensanläggningen bekräftelser på bokningarna via e-post till NN som returnerade bekräftelserna undertecknade. Den 7 november 2006 ringde konferensansvarige Y från konferensanläggningen till NN för detaljplaneringen inför arrangemanget varvid NN uttryckte sin förvåning över att det fanns en bokning och att denna inte var avbokad. Konferensansvarige Y förklarade innebörden av avbokningsvillkoren och NN förstod att X-företag skulle debiteras lokalkostnaden. Konferensansvarige Y kontaktade företag som fanns på väntelista för att höra om någon var intresserad av att hyra lokalen men fick negativt svar. Konferensanläggningen skickade den 20 november 2006 fakturor på avbokningskostnaderna för de två tillfällena på totalt kronor. X-företag har bestritt att betala. X-företag VD: X-företag är ett utbildningsinstitut och bedriver sedan knappt 40 år utbildningar i framförallt Stockholm. Ett normalt år genomför X-företag kurser vid cirka 120 tillfällen. X-företag kontaktar först en konferensarrangör och gör en preliminär bokning av lokal och därefter föreläsare om passande kursdagar. När överenskommelser med föreläsare har gjorts kontaktas konferensarrangören för att omvandla den preliminära bokningen till en definitiv bokning. Om konferensarrangören dessförinnan får en intresseförfrågan från en annan kund kontaktas X-företag för att utröna om X-företag vill omvandla bokningen från preliminär till definitiv. Även för den händelse att X-företag inte hör av sig till konferensarrangören kontaktar denne X-företag för att vinna klarhet i om och när X-företag önskar omvandla den preliminära bokningen till en bindande. X- företag genomför ungefär 200 preliminära bokningar per år vilket resulterar i cirka 120 definitiva bokningar. Den 18 april 2006 kontaktade NN konferensanläggningen och förhörde sig om möjligheterna att preliminärt boka lokal den 14 och den 16 november Konferensanläggningen mejlade bokningshandlingar för underskrift och NN observerade att handlingarna hade formen av definitiva bokningar. Hon kontaktade konferensanläggningen och påpekade detta, uppgav att hon endast avsåg att göra preliminära bokningar samt skrev dit Prel. på bekräftelsen, skrev under och sände handlingarna till konferensanläggningen. Hon fick även besked om att konferensanläggningen skulle kontakta X-företag om någon annan visade intresse för lokalen. Då konferensanläggningen den 7 november 2006 ringde X-företag för att fråga om deltagarantal och önskemål om mat blev NN helt ställd och bad att få bekräftelsen per fax. När hon fick bekräftelserna konstaterade hon att de avsåg preliminära bokningar. När konferensanläggningen redogjorde för avbokningsreglerna vidhöll NN att det inte handlade om en fast bokning. X- företag bestrider att utge fakturerat belopp. X-företag har inte ingått något avtal

3 3(10) om fast bokning och avbokningsreglerna är därför inte tillämpliga. X-företag har, genom NN gjort en oren accept av konferensanläggningens bokningserbjudande. En oren accept gäller som ett nytt anbud och detta har inte bekräftats av konferensanläggningen varför det inte heller föreligger någon preliminär bokning för X-företags:s räkning. Tvisten har sin grund i att konferensanläggningen inte riktigt har vetat vad de gjort avslutar VD. I ärendet har företetts bokningsbekräftelser och fakturor. NN har för X-företags:s räkning skrivit under konferensanläggningens bekräftelser av beställningarna. Ansvarsnämnden finner att bindande avtal om konferensarrangemang den 14 respektive 16 november 2006 ingåtts mellan parterna. Av avtalens villkor framgår att ändringar som uppstår fjorton dagar före ankomst debiteras med 100 %. Av utredningen framgår att X-företag inte avbokat lokalerna förrän vid konferensanläggningens telefonsamtal den 7 november X-företag är därför skyldigt att ersätta konferensanläggningen med fakturerat belopp. 3 Ärende nr 24/06 Parter: /. Skadestånd med anledning av nackskada Företaget har hemställt att ansvarsnämnden prövar en fråga avseende ersättningsskyldighet vid skada. VD: har begärt ersättning av hotellet för en händelse som inträffade den 19 september ledde den aktuella dagen en konferens för X-företag i konferenslokalen Belgien. har uppgett att han skadades när han skulle flytta en OH-duk i sidled och denna föll på hans nacke. Den aktuella OH-duken går inte att dra utan måste hakas av och lyftas vilket gör att den inte är enkel att flytta på egen hand. Det finns ingen skylt i konferenslokalen som upplyser om att man inte ska flytta OH-duken på egen hand. s konferensreception är dock alltid bemannad och det finns en grön hjälptelefon i konferenslokalen med direktkontakt till konferensvärdinnan. kontaktade inte personalen på hotellet under den dag händelsen inträffade. Först några dagar senare ringde gästens fru och talade med VD för att förklara vad som hade skett och begära

4 4(10) ersättning för skadan. Hon gav inte intryck av att händelsen varit allvarlig. VD uppgav att hotellets försäkring inte täcker denna typ av händelser och hänvisade till gästens hemförsäkring samt bad att få tala med gästen. När gästen efter någon vecka kom till hotellet var VD inte där varför hon kontaktade gästen någon dag senare. De hade ett lugnt och bra samtal där hon beklagade det inträffade och erbjöd gästen ett presentkort som kompensation. avböjde erbjudandet och uppgav att han önskade en kompensation runt kronor. erbjöd därefter en kompensation på kronor vilket gästen avböjde. återkom därefter med en begäran om kronor i kompensation. har en hög beläggning på konferensavdelningen och den aktuella lokalen hyrs ut i snitt tre gånger per vecka eller 120 gånger per år. har inte haft några klagomål eller förfrågningar angående OH-duken tidigare. gör kontinuerligt kundenkäter och får ett högt betyg på bemötande och flexibilitet. Vid ett tidigare tillfälle klagade gästen över belysningen i lokalen och hotellet ordnade saken under lunchen. önskar besked om ansvarsoch ersättningsfrågan. Grunden för en god utbildningsmiljö är rummet, ljuset, akustiken och hjälpmedel. Den som hyr ut sådana faciliteter är ansvarig för att dessa fungerar enligt gängse standard och för att ta eventuella uppkomna problem på allvar. Han har genomfört utbildningar under 20 år och har aldrig råkat ut för något liknande. Konferensrummet Belgien saknade ljus framför och på whiteboardtavlan. Hjälplisten som fanns i lokalen, där man ska hänga utrustning som OH-duk, blädderblockstavla och papper, var av dålig kvalitet och fungerade inte som man kunde förvänta sig. Listen var inte säkrad för filmduken för att garantera att den inte kunde hoppa ur. Filmduken ovanför tavlan skymde ljuset i lokalen och gick inte att skjuta åt sidan utan att den hoppade ur listen. Filmduken låg i ett plåtrör och hängde på järnbalkar och denna tunga anordning hängde fritt på hjälplisten. I ett väl genomtänkt arbetsmiljösäkrat och godkänt utbildningsrum är dylika hjälpmedel låsta med parallellist eller fastmonterade. Han höll en kurs i konferensrummet Belgien den september Tavlan saknade ljussättning och när han påtalade det fick han till svar att ingen har klagat förut och hotellet vidtog ingen åtgärd. Den oktober höll han en ny kurs i samma konferenslokal med ännu sämre ljus på tavlan eftersom en filmduk hängde i vägen. Han drog, som brukligt med listbaserade hjälpmedel, filmduken åt sidan. Filmduken hoppade ur sitt fäste och slog honom med kraft i nacken. Kursdeltagarna chockades av smällen. Det fanns inte angivet någonstans att personal skulle kontaktas för att flytta filmduken och det framgick inte att man via den gröna telefonen kunde kontakta konferens-personalen. Utformningen av anordningen var bristfällig och medförde en olycksrisk. Han berättade för personalen i hotellreceptionen om det inträffade och bad att få tala med hotellets VD men fick besked att hon inte var tillgängig förrän dagen efter. Först när den kraftiga värken infann sig och han tvingades söka läkare frågade hans hustru efter hotellets försäkring för dylika incidenter. Hon fick besked om att hotellet saknade försäkring och hänvisades till deras hemförsäkring. erbjöd en presentcheck på kronor som plåster på såren vilket han tackade nej till. Han ville få besked om vad som gällde avseende försäkringar och ansvar samt svar på frågan om varför hotellet inte vidtagit de åtgärder han önskat i ett

5 5(10) tidigare skede och som hade kunnat förhindra olyckan. På fråga från hotellets VD, uppgav han att han vid ett snabbt agerande nöjde sig med kronor som kompensation för utgifter för resor, läkarbesök, röntgen och behandlingar. återkom senare med ett lägre erbjudande.vid händelsen krossades nerver på hans kotpelare med långvarig smärta som följd. Han har fått dålig nattsömn, ständig värk, domningar och pirrningar i båda armarna samt försämrad koordinationsförmåga. Han går på rehabilitering för att lära sig ett nytt begränsat rörelsemönster och rehabiliteringsträningen tar 20 % av hans arbetstid. s hantering av händelsen har dragit ut på tiden och har för hans del inneburit tidsåtgång, skrivande och juridisk konsultation varför han begär kronor vid en förlikning och kronor vid en stämning. I ärendet har företetts intyg från legitimerad sjukgymnast. Enligt skadeståndslagen ska vara och en som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada ersätta skadan. Ansvarsnämnden finner inte styrkt att hotellet p g a uppsåt eller vårdslöshet varit vållande till gästens skada. är därför inte skyldigt att utge ersättning till gästen. 4 Ärende nr 26/06 Parter: Restaurangen : Ersättning med anledning av tandskada Den 27 november 2006 åt han tillsammans med sin fru lunchbuffé på restaurangen. Under måltiden bet han i något hårt i maten och det small till i en tand. Han fick panik och svalde den matbit han tuggat på samt även det hårda föremålet. Han räddade dock den biten av tanden som lossnat när han tuggade på det hårda föremålet och visade den för kassabiträdet. Chefen på restaurangen kom ut och han visade henne tandbiten och de diskuterade det inträffade. Restaurangchefen bad honom kontakta tandläkare och sa att om tanden var frisk skulle restaurangen stå för alla kostnader. Två dagar senare gick han tillbaka till restaurangen med ett intyg från tandläkare men restaurangchefen ville inte ersätta honom utan hänvisade honom till SHR: s ansvarsnämnd för att göra en reklamation. Han begär ersättning med kronor för lagning av tanden samt

6 6(10) för eventuella framtida men och kostnader som kan komma att uppstå på grund av skadan. Restaurangen Restaurangägaren: Hon blev uppmärksammad av personalen att en incident uppstått när en gäst åt lunch., visade ett gulsvart tandfragment och påstod att tanden gått sönder när han tuggade på något hårt i maten samt begärde ersättning för skadan med kronor. Hon erbjöd först gästen att besöka hennes tandläkare och sedan att hon skulle följa med honom till hans tandläkare. avböjde båda erbjudandena och de kom överens om att han skulle återkomma när han besökt tandläkaren. återkom två dagar senare och begärde ersättning med koronor. Hon kände sig osäker över hur restaurangen skulle hantera situationen och föreslog att de skulle vända sig till SHR: s ansvarsnämnd för ett utlåtande. Restaurangen bestrider att utge ersättning till gästen eftersom man anser att det är egendomligt att han lyckats svälja det främmande föremålet men inte tandbiten, att tanden inte var frisk eftersom tandbiten var svartgul till färgen och att tandläkarens intyg är egendomligt eftersom det intygar att tanden gick av vid ett restaurangbesök samt att det inte framkommit att det fanns något i maten som orsakat skadan. I ärendet har företetts intyg och kostnadsförslag från tandläkare. Enligt skadeståndslagen ska var och en som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en person- eller sakskada ersätta skadan. tog i omedelbar anslutning till måltiden kontakt med personal på restaurangen och berättade att han skadat en tand när han bet i något hårt i maten. Han har även kontaktat tandläkare. Något föremål som kan ha orsakat skadan har dock inte hittats. Ansvarsnämnden anser vid en sammantagen bedömning att det inte är visat att det var ett främmande föremål i maten som orsakat skadan på gästens tand. Ansvarsnämnden finner således att restaurangen inte är skyldig att ersätta gästens tandskada. 5 Ärende nr 01/07 Parter Företaget Avbokning

7 7(10) Företaget har hemställt att ansvarsnämnden prövar en fråga avseende rätt till ersättning vid sen avbokning. VD: Företaget bokade en konferens den 4 april 2006 för 300 personer via X- stads Marknadsföringsbolag. NN från företaget kontaktade hotellet via mejl den 28 februari 2006 angående bokningen av lokalen Havet och bifogade önskemål om detaljer inklusive förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt ställde frågan om när hotellet behövde besked om exakt antal deltagare. svarade företaget i mejl den 14 februari och uppgav bland annat att hotellet behövde besked om antal deltagare senast den 20 mars och att bokningen avser 500 personer. Företaget meddelade via mejl samma dag att antalet deltagare ändrades till 300 personer. skickade den 15 mars en bokningsbekräftelse med avbokningsvillkor via mejl. Av avbokningsvillkoren framgår att vid avbokning senare än 14 dagar före ankomst, d.v.s. den 20 mars, debiteras 100 % av bokningens värde. NN avbokade hela arrangemanget per mejl den 28 mars eftersom företaget endast fått fyra anmälningar. skickade den 5 april en faktura på kronor. Företaget har medgett att utge betalning avseende lokalhyran med kronor samt tillkommande moms men bestrider att erlägga resterande belopp. Företaget XX: Företaget har betalt kronor för lokalhyran men bestrider helt betalningsansvar avseende kaffe och lunch för 300 personer eftersom företaget aldrig beställt detta antal. NN påpekade för hotellet att antal deltagare inte kunde uppges förrän vid anmälningstidens utgång den 27 mars. Det är möjligt att ett antal på 300 personer figurerade i tidiga diskussioner men någon beställning har inte skett. Företaget har aldrig erhållit någon bokningsbekräftelse och än mindre har någon bekräftelse undertecknats eller på annat sätt godkänts. NN har inte möjlighet att ingå avtal för företagets räkning utan enbart XX i egenskap av firmatecknare i företaget. Avsikten var att han skulle göra en formell beställning av antalet deltagare efter anmälningstidens utgång men på grund av för få anmälningar gjordes kom aldrig beställningen till stånd utan NN avbokade istället lokalen. NN har inte heller haft ställningsfullmakt eftersom ställningsfullmakt enligt rättspraxis inte gäller för avtal av stort ekonomiskt värde. I ärendet har företetts bokningsbekräftelse, faktura och mejlkorrespondens. Av utredningen framgår att NN på sedvanligt sätt agerat för företagets räkning. Ansvarsnämnden finner att ett bindande avtal om konferensarrangemang med lokalhyra och förtäring för 300 personer har ingåtts mellan parterna. har inte, mot företagets bestridande, visat att avbokningsreglerna är en del av avtalet mellan parterna. Avbokningen har dock skett först en vecka före arrangemanget början varför företaget, förutom vad som erlagts för lokalhyra,

8 8(10) bör ersätta hotellet för de faktiska kostnaderna som den sena avbokningen orsakat med ett som skäligt ansett belopp om kronor till hotellet. 6 Ärende nr 03/07 Parter Herrgården Bestridande av fakturerad kostnad för vin Ansvarsnämnden beslöt att inhämta ytterliggare utredning och bordlade ärendet till nästa sammanträde. 7 Ärende nr 04/07 Parter Ersättning med anledning av tandskada Den 28 maj 2006 blev hon utbjuden på lunch som present på mors dag. Under måltiden bet hon på två små stenar som fanns i hennes sallad. Hon upplyste servitrisen om det inträffade och servitrisen tog med sig stenarna ut i köket. Hovmästaren, som aldrig såg stenarna, bad henne återkomma om eventuella följder av incidenten. När två tänder började flisa sönder ungefär fyra månader efter händelsen tog hon kontakt med restaurangen för ersättning. Hovmästaren skulle återkomma med besked. Efter ett tag ringde hon åter upp och fick besked att hon skulle vända sig till SHR: s ansvarsnämnd för att göra en reklamation. Hon önskar ersättning för reparation av skadan med kronor. Hon går regelbundet till tandläkare och det var inget fel på tänderna vid det närmaste besöket före händelsen.

9 9(10) VD: har kontaktat den behandlande tandläkaren och har fått besked om att det kan ha blivit en spricka i tanden vid händelsen och att tanden efter en tid utsatts för utmattning som kan göra att tanden förstörts men att det inte går att visa att detta beror på det som hände vid gästens besök. bestrider att utge ersättning. I ärendet har företetts faktura och utdrag ut tandjournal. Enligt skadeståndslagen ska var och en som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en person- eller sakskada ersätta skadan. tog i omedelbar anslutning till måltiden kontakt med personal på restaurangen och berättade att hon bitit i två små stenar som fanns i maten samt visat stenarna. En skada på tanden har dock konstaterats först fyra månader efter händelsen. Ansvarsnämnden anser inte utrett att tandskadan orsakats vid restaurangbesöket. Restaurangen är därför inte ansvarig för att ha orsakat tandskadan. 8 Ärende nr 05/07 Parter Ersättning med anledning av tandskada Söndagen den 28 maj 2006 besökte hon tillsammans med sin familj restaurangen för att äta en morsdagsmiddag. I en av sillinläggningarna fanns ett hårt föremål. Det hårda föremålet orsakade att en tand brast och orsakade stark smärta. Hon påtalade inte det inträffade för personalen eftersom hon inte kunde bedöma skadans omfattning och inte visste att en omedelbar anmälan kunde vara viktig för framtida utredning och bedömning. När hon besökte sin tandläkare konstaterades att tanden inte kunde lagas utan måste ersättas av en konstgjord tand. Vid första tandläkarbesöket avlägsnades den skadade tanden. Hon kontaktade restaurangen sedan hon fått kostnadsförslaget från tandläkaren den 8 augusti. Kostnaden för arbetet uppgår till kronor, varav försäkringskassan ersätter kronor.

10 10(10) VD: Restaurangen tar naturligtvis ansvar för den mat som serveras men i det aktuella fallet är det svårt att reda ut eftersom gästen inte påtalade det inträffade vid det aktuella tillfället. Skadan anmäldes till restaurangen först den 10 augusti, d.v.s. mer än två månader efter händelsen. har inte kunnat visa det hårda föremålet som orsakade skadan. Hypotetiskt sett skulle skadan ha kunnat orsakas av vit- eller svartpepparkorn som förekommer i sillinläggningar. Restaurangen beklagar det inträffade men bestrider att utge ersättning. I ärendet har företetts kvitto, kostnadsförslag och beslut från försäkringskassan. Enligt skadeståndslagen ska var och en som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en person- eller sakskada ersätta skadan. Ansvarsnämnden anser att gästen gett en trovärdig förklaring till att hon dröjt med att kontakta restaurangen med anledning av vad som inträffat vid hennes besök. Något föremål som kan ha orsakat skadan har dock inte visats. Ansvarsnämnden anser därför inte visat att ett främmande föremål i maten orsakat skadan. är således inte skyldig att utge ersättning till gästen. 9 Ärende nr 07/07 Parter Reklamation av hotellvistelse har återkallat sin anmälan sedan företaget erlagt den begärda ersättningen. Ansvarsnämnden avskriver ärendet. 10 Sammanträdet avslutas. Vid protokollet: Justeras: Pia Turtiainen Carl-Erik Hedlund

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10 Sammanfattning En arbetstagare har avskedats från sin anställning hos ett bolag. Fråga om bolaget hade laga grund för avskedandet eller om det i vart fall förelåg

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09 Sammanfattning En arbetstagare varslades om avskedande som därefter drogs tillbaka varefter arbetsgivaren och arbetstagaren ingick ett avtal om att arbetstagaren

Läs mer

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser.

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Att boka konferens En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Konferenser, möten och andra sammankomster är en förutsättning för att företag och medarbetare ska kunna utvecklas,

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

Årsbok 2007 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2007 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2014-11-01 2014-12-31

Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2014-11-01 2014-12-31 Handläggare: Louise Skantze PaN 2015-02-03 P 14 ANMÄLAN 2015-01-20 PaN A1501-00010-55 Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2014-11-01 2014-12-31 Ärendet Ärendet innehåller förteckning över ärenden

Läs mer

Uppsägning på grund av dåliga arbetsprestationer

Uppsägning på grund av dåliga arbetsprestationer MAJ 2014 Nr 3 ETT NYHETSBREV FRÅN LIVSMEDELSFÖRETAGEN. Kontakta Medlemsservice: medlem@li.se eller 08-762 65 00. Uppsägning på grund av dåliga arbetsprestationer (AD 2014 nr 26) Bolaget hade uppfyllt sin

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 92/13 Mål nr A 213/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 92/13 Mål nr A 213/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 92/13 Mål nr A 213/12 En chaufför har utfört körningar med lastbilar tillhöriga ett åkeri. Mellan åkeriet och ett annat bolag finns ett avtal benämnt serviceavtal om att det sistnämnda

Läs mer

DOM 2015-03-03 Sundsvall

DOM 2015-03-03 Sundsvall 1 HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND Rotel 12 DOM 2015-03-03 Sundsvall Mål nr B 399-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts dom den 19 februari 2014 i mål nr B 2863-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/15 Mål nr A 56/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/15 Mål nr A 56/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/15 Mål nr A 56/14 Ett asfalt- och betongbolag har avskedat en krossmaskinist. Som grund för avskedandet har bolaget åberopat att krossmaskinisten stulit diesel från bolagets dieseltank

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 21/03 Mål nr B 34/02

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 21/03 Mål nr B 34/02 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 21/03 Mål nr B 34/02 Sammanfattning En verksamhetschef, A, lämnade sin anställning hos ett företag, B, som bedrev personlig assistans åt funktionshindrade enligt lagen (1993:387)

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08 Sammanfattning En övergång av verksamhet, enligt 6 b anställningsskyddslagen, har skett från ett handelsbolag till ett aktiebolag. Fyra arbetstagare har sagts

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 Sammanfattning En facklig förtroendeman som på visst sätt begärt ledigt för det fackliga uppdraget fick inte denna ledighet beviljad av arbetsgivaren. Innan

Läs mer

Programmet och trailern frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kravet på saklighet eller bestämmelsen om respekt för privatlivet.

Programmet och trailern frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kravet på saklighet eller bestämmelsen om respekt för privatlivet. 1/22 BESLUT 2013-11-25 Dnr: 13/00827 och 1127 SAKEN Fuskbyggarna, TV4, 2013-04-04, program om en lägenhetsrenovering och säsongstrailer för Fuskbyggarna, TV4, 2013-03-07; fråga om saklighet och respekt

Läs mer

Årsbok 2001 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2001 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Årsbok 2001 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som enbart

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 17/11 Mål nr A 67/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 17/11 Mål nr A 67/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 17/11 Mål nr A 67/10 Sammanfattning Fråga om det förelegat laga grund för avskedande av en IT-tekniker som enligt arbetsgivaren, en kommun, påstås ha oriktigt registrerat arbetstid

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning JURIDIKSKOLA Innehållsförteckning Skall man som konsument behöva acceptera fel i vara? sid 4 Är alla fel lika allvarliga? sid 4 Vågar man ge rekommendationer till kunder? sid 5 Vad har vi för upplysningsplikt?

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2013 T 2139-12 KLAGANDE KH Ombud: Jur.kand. IL-K MOTPART Försäkringskassan Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/13 Mål nr A 204/11

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/13 Mål nr A 204/11 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/13 Mål nr A 204/11 Fråga om det har förelegat laga grund för avskedande, alternativt saklig grund för uppsägning, av en lektor vid en högskola som påstås ha misskött sina arbetsuppgifter

Läs mer

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna 1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3 PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna Mål nr T 7805-11 Ombud: Jur.kand. Laine Nõu Strömgren och Jur.kand. Anna

Läs mer

Årsbok 2003 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2003 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 86/09 Mål nr B 84/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 86/09 Mål nr B 84/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 86/09 Mål nr B 84/08 Sammanfattning En enhetschef vid ett större bolag i byggnadsbranschen har använt bolagets medel för bl.a. hyra och utrustning av en verkstadslokal, lösen av

Läs mer

Årsbok 2008 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning

Årsbok 2008 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Årsbok 2009 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning

Årsbok 2009 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Mäklarsamfundets Ansvarsnämnd. Beslut från 1997 >>>

Mäklarsamfundets Ansvarsnämnd. Beslut från 1997 >>> Mäklarsamfundets Ansvarsnämnd Beslut från 1997 >>> Förord Fastighetsmäklare måste enligt gällande lagstiftning vara registrerade hos tillsynsmyndigheten, Fastighetsinspektionen (FMI), tidigare Fastighetsmäklarnämnden

Läs mer

Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB

Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB Säljare av tjänst städabonnemang: Strykfritt AB Tullgårdsgatan 10 116 68 Stockholm Org. Nr 556797-4471 Sidan innehåller samtliga

Läs mer

Årsbok 2004 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2004 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer