Gästen har återkallat sin anmälan eftersom hon accepterat erbjuden ersättning från företaget. Ansvarsnämnden avskriver ärendet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gästen har återkallat sin anmälan eftersom hon accepterat erbjuden ersättning från företaget. Ansvarsnämnden avskriver ärendet."

Transkript

1 SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Carl-Erik Hedlund Ledamöter Anitha Bondestam Per Olding William H Marschall Sekreterare Pia Turtiainen 1 Ärende nr 22/06 Parter: Restaurangen : Ersättning med anledning magsjuka orsakad av salmonella har återkallat sin anmälan eftersom hon accepterat erbjuden ersättning från företaget. Ansvarsnämnden avskriver ärendet. 2 Ärende nr 23/06 Parter: Konferensanläggningen X-företag : Avtals giltighet och kostnad vid sen avbokning

2 2(10) Företaget har hemställt att ansvarsnämnden prövar en fråga avseende ersättningsskyldighet vid sen avbokning. Konferensanläggningen Konferensansvarige: NN från X-företag kontaktade konferensanläggningen den 18 april 2006 och bokade lokalen Hörsalen för arrangemang den 14 november respektive den 16 november 2006 till en kostnad av kronor exklusive moms per tillfälle. Samma dag skickade konferensanläggningen bekräftelser på bokningarna via e-post till NN som returnerade bekräftelserna undertecknade. Den 7 november 2006 ringde konferensansvarige Y från konferensanläggningen till NN för detaljplaneringen inför arrangemanget varvid NN uttryckte sin förvåning över att det fanns en bokning och att denna inte var avbokad. Konferensansvarige Y förklarade innebörden av avbokningsvillkoren och NN förstod att X-företag skulle debiteras lokalkostnaden. Konferensansvarige Y kontaktade företag som fanns på väntelista för att höra om någon var intresserad av att hyra lokalen men fick negativt svar. Konferensanläggningen skickade den 20 november 2006 fakturor på avbokningskostnaderna för de två tillfällena på totalt kronor. X-företag har bestritt att betala. X-företag VD: X-företag är ett utbildningsinstitut och bedriver sedan knappt 40 år utbildningar i framförallt Stockholm. Ett normalt år genomför X-företag kurser vid cirka 120 tillfällen. X-företag kontaktar först en konferensarrangör och gör en preliminär bokning av lokal och därefter föreläsare om passande kursdagar. När överenskommelser med föreläsare har gjorts kontaktas konferensarrangören för att omvandla den preliminära bokningen till en definitiv bokning. Om konferensarrangören dessförinnan får en intresseförfrågan från en annan kund kontaktas X-företag för att utröna om X-företag vill omvandla bokningen från preliminär till definitiv. Även för den händelse att X-företag inte hör av sig till konferensarrangören kontaktar denne X-företag för att vinna klarhet i om och när X-företag önskar omvandla den preliminära bokningen till en bindande. X- företag genomför ungefär 200 preliminära bokningar per år vilket resulterar i cirka 120 definitiva bokningar. Den 18 april 2006 kontaktade NN konferensanläggningen och förhörde sig om möjligheterna att preliminärt boka lokal den 14 och den 16 november Konferensanläggningen mejlade bokningshandlingar för underskrift och NN observerade att handlingarna hade formen av definitiva bokningar. Hon kontaktade konferensanläggningen och påpekade detta, uppgav att hon endast avsåg att göra preliminära bokningar samt skrev dit Prel. på bekräftelsen, skrev under och sände handlingarna till konferensanläggningen. Hon fick även besked om att konferensanläggningen skulle kontakta X-företag om någon annan visade intresse för lokalen. Då konferensanläggningen den 7 november 2006 ringde X-företag för att fråga om deltagarantal och önskemål om mat blev NN helt ställd och bad att få bekräftelsen per fax. När hon fick bekräftelserna konstaterade hon att de avsåg preliminära bokningar. När konferensanläggningen redogjorde för avbokningsreglerna vidhöll NN att det inte handlade om en fast bokning. X- företag bestrider att utge fakturerat belopp. X-företag har inte ingått något avtal

3 3(10) om fast bokning och avbokningsreglerna är därför inte tillämpliga. X-företag har, genom NN gjort en oren accept av konferensanläggningens bokningserbjudande. En oren accept gäller som ett nytt anbud och detta har inte bekräftats av konferensanläggningen varför det inte heller föreligger någon preliminär bokning för X-företags:s räkning. Tvisten har sin grund i att konferensanläggningen inte riktigt har vetat vad de gjort avslutar VD. I ärendet har företetts bokningsbekräftelser och fakturor. NN har för X-företags:s räkning skrivit under konferensanläggningens bekräftelser av beställningarna. Ansvarsnämnden finner att bindande avtal om konferensarrangemang den 14 respektive 16 november 2006 ingåtts mellan parterna. Av avtalens villkor framgår att ändringar som uppstår fjorton dagar före ankomst debiteras med 100 %. Av utredningen framgår att X-företag inte avbokat lokalerna förrän vid konferensanläggningens telefonsamtal den 7 november X-företag är därför skyldigt att ersätta konferensanläggningen med fakturerat belopp. 3 Ärende nr 24/06 Parter: /. Skadestånd med anledning av nackskada Företaget har hemställt att ansvarsnämnden prövar en fråga avseende ersättningsskyldighet vid skada. VD: har begärt ersättning av hotellet för en händelse som inträffade den 19 september ledde den aktuella dagen en konferens för X-företag i konferenslokalen Belgien. har uppgett att han skadades när han skulle flytta en OH-duk i sidled och denna föll på hans nacke. Den aktuella OH-duken går inte att dra utan måste hakas av och lyftas vilket gör att den inte är enkel att flytta på egen hand. Det finns ingen skylt i konferenslokalen som upplyser om att man inte ska flytta OH-duken på egen hand. s konferensreception är dock alltid bemannad och det finns en grön hjälptelefon i konferenslokalen med direktkontakt till konferensvärdinnan. kontaktade inte personalen på hotellet under den dag händelsen inträffade. Först några dagar senare ringde gästens fru och talade med VD för att förklara vad som hade skett och begära

4 4(10) ersättning för skadan. Hon gav inte intryck av att händelsen varit allvarlig. VD uppgav att hotellets försäkring inte täcker denna typ av händelser och hänvisade till gästens hemförsäkring samt bad att få tala med gästen. När gästen efter någon vecka kom till hotellet var VD inte där varför hon kontaktade gästen någon dag senare. De hade ett lugnt och bra samtal där hon beklagade det inträffade och erbjöd gästen ett presentkort som kompensation. avböjde erbjudandet och uppgav att han önskade en kompensation runt kronor. erbjöd därefter en kompensation på kronor vilket gästen avböjde. återkom därefter med en begäran om kronor i kompensation. har en hög beläggning på konferensavdelningen och den aktuella lokalen hyrs ut i snitt tre gånger per vecka eller 120 gånger per år. har inte haft några klagomål eller förfrågningar angående OH-duken tidigare. gör kontinuerligt kundenkäter och får ett högt betyg på bemötande och flexibilitet. Vid ett tidigare tillfälle klagade gästen över belysningen i lokalen och hotellet ordnade saken under lunchen. önskar besked om ansvarsoch ersättningsfrågan. Grunden för en god utbildningsmiljö är rummet, ljuset, akustiken och hjälpmedel. Den som hyr ut sådana faciliteter är ansvarig för att dessa fungerar enligt gängse standard och för att ta eventuella uppkomna problem på allvar. Han har genomfört utbildningar under 20 år och har aldrig råkat ut för något liknande. Konferensrummet Belgien saknade ljus framför och på whiteboardtavlan. Hjälplisten som fanns i lokalen, där man ska hänga utrustning som OH-duk, blädderblockstavla och papper, var av dålig kvalitet och fungerade inte som man kunde förvänta sig. Listen var inte säkrad för filmduken för att garantera att den inte kunde hoppa ur. Filmduken ovanför tavlan skymde ljuset i lokalen och gick inte att skjuta åt sidan utan att den hoppade ur listen. Filmduken låg i ett plåtrör och hängde på järnbalkar och denna tunga anordning hängde fritt på hjälplisten. I ett väl genomtänkt arbetsmiljösäkrat och godkänt utbildningsrum är dylika hjälpmedel låsta med parallellist eller fastmonterade. Han höll en kurs i konferensrummet Belgien den september Tavlan saknade ljussättning och när han påtalade det fick han till svar att ingen har klagat förut och hotellet vidtog ingen åtgärd. Den oktober höll han en ny kurs i samma konferenslokal med ännu sämre ljus på tavlan eftersom en filmduk hängde i vägen. Han drog, som brukligt med listbaserade hjälpmedel, filmduken åt sidan. Filmduken hoppade ur sitt fäste och slog honom med kraft i nacken. Kursdeltagarna chockades av smällen. Det fanns inte angivet någonstans att personal skulle kontaktas för att flytta filmduken och det framgick inte att man via den gröna telefonen kunde kontakta konferens-personalen. Utformningen av anordningen var bristfällig och medförde en olycksrisk. Han berättade för personalen i hotellreceptionen om det inträffade och bad att få tala med hotellets VD men fick besked att hon inte var tillgängig förrän dagen efter. Först när den kraftiga värken infann sig och han tvingades söka läkare frågade hans hustru efter hotellets försäkring för dylika incidenter. Hon fick besked om att hotellet saknade försäkring och hänvisades till deras hemförsäkring. erbjöd en presentcheck på kronor som plåster på såren vilket han tackade nej till. Han ville få besked om vad som gällde avseende försäkringar och ansvar samt svar på frågan om varför hotellet inte vidtagit de åtgärder han önskat i ett

5 5(10) tidigare skede och som hade kunnat förhindra olyckan. På fråga från hotellets VD, uppgav han att han vid ett snabbt agerande nöjde sig med kronor som kompensation för utgifter för resor, läkarbesök, röntgen och behandlingar. återkom senare med ett lägre erbjudande.vid händelsen krossades nerver på hans kotpelare med långvarig smärta som följd. Han har fått dålig nattsömn, ständig värk, domningar och pirrningar i båda armarna samt försämrad koordinationsförmåga. Han går på rehabilitering för att lära sig ett nytt begränsat rörelsemönster och rehabiliteringsträningen tar 20 % av hans arbetstid. s hantering av händelsen har dragit ut på tiden och har för hans del inneburit tidsåtgång, skrivande och juridisk konsultation varför han begär kronor vid en förlikning och kronor vid en stämning. I ärendet har företetts intyg från legitimerad sjukgymnast. Enligt skadeståndslagen ska vara och en som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada ersätta skadan. Ansvarsnämnden finner inte styrkt att hotellet p g a uppsåt eller vårdslöshet varit vållande till gästens skada. är därför inte skyldigt att utge ersättning till gästen. 4 Ärende nr 26/06 Parter: Restaurangen : Ersättning med anledning av tandskada Den 27 november 2006 åt han tillsammans med sin fru lunchbuffé på restaurangen. Under måltiden bet han i något hårt i maten och det small till i en tand. Han fick panik och svalde den matbit han tuggat på samt även det hårda föremålet. Han räddade dock den biten av tanden som lossnat när han tuggade på det hårda föremålet och visade den för kassabiträdet. Chefen på restaurangen kom ut och han visade henne tandbiten och de diskuterade det inträffade. Restaurangchefen bad honom kontakta tandläkare och sa att om tanden var frisk skulle restaurangen stå för alla kostnader. Två dagar senare gick han tillbaka till restaurangen med ett intyg från tandläkare men restaurangchefen ville inte ersätta honom utan hänvisade honom till SHR: s ansvarsnämnd för att göra en reklamation. Han begär ersättning med kronor för lagning av tanden samt

6 6(10) för eventuella framtida men och kostnader som kan komma att uppstå på grund av skadan. Restaurangen Restaurangägaren: Hon blev uppmärksammad av personalen att en incident uppstått när en gäst åt lunch., visade ett gulsvart tandfragment och påstod att tanden gått sönder när han tuggade på något hårt i maten samt begärde ersättning för skadan med kronor. Hon erbjöd först gästen att besöka hennes tandläkare och sedan att hon skulle följa med honom till hans tandläkare. avböjde båda erbjudandena och de kom överens om att han skulle återkomma när han besökt tandläkaren. återkom två dagar senare och begärde ersättning med koronor. Hon kände sig osäker över hur restaurangen skulle hantera situationen och föreslog att de skulle vända sig till SHR: s ansvarsnämnd för ett utlåtande. Restaurangen bestrider att utge ersättning till gästen eftersom man anser att det är egendomligt att han lyckats svälja det främmande föremålet men inte tandbiten, att tanden inte var frisk eftersom tandbiten var svartgul till färgen och att tandläkarens intyg är egendomligt eftersom det intygar att tanden gick av vid ett restaurangbesök samt att det inte framkommit att det fanns något i maten som orsakat skadan. I ärendet har företetts intyg och kostnadsförslag från tandläkare. Enligt skadeståndslagen ska var och en som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en person- eller sakskada ersätta skadan. tog i omedelbar anslutning till måltiden kontakt med personal på restaurangen och berättade att han skadat en tand när han bet i något hårt i maten. Han har även kontaktat tandläkare. Något föremål som kan ha orsakat skadan har dock inte hittats. Ansvarsnämnden anser vid en sammantagen bedömning att det inte är visat att det var ett främmande föremål i maten som orsakat skadan på gästens tand. Ansvarsnämnden finner således att restaurangen inte är skyldig att ersätta gästens tandskada. 5 Ärende nr 01/07 Parter Företaget Avbokning

7 7(10) Företaget har hemställt att ansvarsnämnden prövar en fråga avseende rätt till ersättning vid sen avbokning. VD: Företaget bokade en konferens den 4 april 2006 för 300 personer via X- stads Marknadsföringsbolag. NN från företaget kontaktade hotellet via mejl den 28 februari 2006 angående bokningen av lokalen Havet och bifogade önskemål om detaljer inklusive förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt ställde frågan om när hotellet behövde besked om exakt antal deltagare. svarade företaget i mejl den 14 februari och uppgav bland annat att hotellet behövde besked om antal deltagare senast den 20 mars och att bokningen avser 500 personer. Företaget meddelade via mejl samma dag att antalet deltagare ändrades till 300 personer. skickade den 15 mars en bokningsbekräftelse med avbokningsvillkor via mejl. Av avbokningsvillkoren framgår att vid avbokning senare än 14 dagar före ankomst, d.v.s. den 20 mars, debiteras 100 % av bokningens värde. NN avbokade hela arrangemanget per mejl den 28 mars eftersom företaget endast fått fyra anmälningar. skickade den 5 april en faktura på kronor. Företaget har medgett att utge betalning avseende lokalhyran med kronor samt tillkommande moms men bestrider att erlägga resterande belopp. Företaget XX: Företaget har betalt kronor för lokalhyran men bestrider helt betalningsansvar avseende kaffe och lunch för 300 personer eftersom företaget aldrig beställt detta antal. NN påpekade för hotellet att antal deltagare inte kunde uppges förrän vid anmälningstidens utgång den 27 mars. Det är möjligt att ett antal på 300 personer figurerade i tidiga diskussioner men någon beställning har inte skett. Företaget har aldrig erhållit någon bokningsbekräftelse och än mindre har någon bekräftelse undertecknats eller på annat sätt godkänts. NN har inte möjlighet att ingå avtal för företagets räkning utan enbart XX i egenskap av firmatecknare i företaget. Avsikten var att han skulle göra en formell beställning av antalet deltagare efter anmälningstidens utgång men på grund av för få anmälningar gjordes kom aldrig beställningen till stånd utan NN avbokade istället lokalen. NN har inte heller haft ställningsfullmakt eftersom ställningsfullmakt enligt rättspraxis inte gäller för avtal av stort ekonomiskt värde. I ärendet har företetts bokningsbekräftelse, faktura och mejlkorrespondens. Av utredningen framgår att NN på sedvanligt sätt agerat för företagets räkning. Ansvarsnämnden finner att ett bindande avtal om konferensarrangemang med lokalhyra och förtäring för 300 personer har ingåtts mellan parterna. har inte, mot företagets bestridande, visat att avbokningsreglerna är en del av avtalet mellan parterna. Avbokningen har dock skett först en vecka före arrangemanget början varför företaget, förutom vad som erlagts för lokalhyra,

8 8(10) bör ersätta hotellet för de faktiska kostnaderna som den sena avbokningen orsakat med ett som skäligt ansett belopp om kronor till hotellet. 6 Ärende nr 03/07 Parter Herrgården Bestridande av fakturerad kostnad för vin Ansvarsnämnden beslöt att inhämta ytterliggare utredning och bordlade ärendet till nästa sammanträde. 7 Ärende nr 04/07 Parter Ersättning med anledning av tandskada Den 28 maj 2006 blev hon utbjuden på lunch som present på mors dag. Under måltiden bet hon på två små stenar som fanns i hennes sallad. Hon upplyste servitrisen om det inträffade och servitrisen tog med sig stenarna ut i köket. Hovmästaren, som aldrig såg stenarna, bad henne återkomma om eventuella följder av incidenten. När två tänder började flisa sönder ungefär fyra månader efter händelsen tog hon kontakt med restaurangen för ersättning. Hovmästaren skulle återkomma med besked. Efter ett tag ringde hon åter upp och fick besked att hon skulle vända sig till SHR: s ansvarsnämnd för att göra en reklamation. Hon önskar ersättning för reparation av skadan med kronor. Hon går regelbundet till tandläkare och det var inget fel på tänderna vid det närmaste besöket före händelsen.

9 9(10) VD: har kontaktat den behandlande tandläkaren och har fått besked om att det kan ha blivit en spricka i tanden vid händelsen och att tanden efter en tid utsatts för utmattning som kan göra att tanden förstörts men att det inte går att visa att detta beror på det som hände vid gästens besök. bestrider att utge ersättning. I ärendet har företetts faktura och utdrag ut tandjournal. Enligt skadeståndslagen ska var och en som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en person- eller sakskada ersätta skadan. tog i omedelbar anslutning till måltiden kontakt med personal på restaurangen och berättade att hon bitit i två små stenar som fanns i maten samt visat stenarna. En skada på tanden har dock konstaterats först fyra månader efter händelsen. Ansvarsnämnden anser inte utrett att tandskadan orsakats vid restaurangbesöket. Restaurangen är därför inte ansvarig för att ha orsakat tandskadan. 8 Ärende nr 05/07 Parter Ersättning med anledning av tandskada Söndagen den 28 maj 2006 besökte hon tillsammans med sin familj restaurangen för att äta en morsdagsmiddag. I en av sillinläggningarna fanns ett hårt föremål. Det hårda föremålet orsakade att en tand brast och orsakade stark smärta. Hon påtalade inte det inträffade för personalen eftersom hon inte kunde bedöma skadans omfattning och inte visste att en omedelbar anmälan kunde vara viktig för framtida utredning och bedömning. När hon besökte sin tandläkare konstaterades att tanden inte kunde lagas utan måste ersättas av en konstgjord tand. Vid första tandläkarbesöket avlägsnades den skadade tanden. Hon kontaktade restaurangen sedan hon fått kostnadsförslaget från tandläkaren den 8 augusti. Kostnaden för arbetet uppgår till kronor, varav försäkringskassan ersätter kronor.

10 10(10) VD: Restaurangen tar naturligtvis ansvar för den mat som serveras men i det aktuella fallet är det svårt att reda ut eftersom gästen inte påtalade det inträffade vid det aktuella tillfället. Skadan anmäldes till restaurangen först den 10 augusti, d.v.s. mer än två månader efter händelsen. har inte kunnat visa det hårda föremålet som orsakade skadan. Hypotetiskt sett skulle skadan ha kunnat orsakas av vit- eller svartpepparkorn som förekommer i sillinläggningar. Restaurangen beklagar det inträffade men bestrider att utge ersättning. I ärendet har företetts kvitto, kostnadsförslag och beslut från försäkringskassan. Enligt skadeståndslagen ska var och en som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en person- eller sakskada ersätta skadan. Ansvarsnämnden anser att gästen gett en trovärdig förklaring till att hon dröjt med att kontakta restaurangen med anledning av vad som inträffat vid hennes besök. Något föremål som kan ha orsakat skadan har dock inte visats. Ansvarsnämnden anser därför inte visat att ett främmande föremål i maten orsakat skadan. är således inte skyldig att utge ersättning till gästen. 9 Ärende nr 07/07 Parter Reklamation av hotellvistelse har återkallat sin anmälan sedan företaget erlagt den begärda ersättningen. Ansvarsnämnden avskriver ärendet. 10 Sammanträdet avslutas. Vid protokollet: Justeras: Pia Turtiainen Carl-Erik Hedlund

Ersättning för flygresa vid utebliven väckning på hotell

Ersättning för flygresa vid utebliven väckning på hotell SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2009-05-28 Sammanträde på Mörkö Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Anitha Bondestam Vanja Aronson Per Olding Ola Johansson Sekreterare

Läs mer

Gästen har återkallat sin anmälan. Ansvarsnämnden avskriver ärendet.

Gästen har återkallat sin anmälan. Ansvarsnämnden avskriver ärendet. SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2010-06-14 Sammanträde i Göteborg Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Anitha Bondestam Vanja Aronson Per Olding Ola Johansson Sekreterare

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 9 september 2013 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 9 september 2013 och att lägga detta till handlingarna. VISITA Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2013-12-09 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Anitha Bondestam Ola Johansson Per Olding Vanja Aronson Sekreterare Katarina Alfredsson Övriga

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 14 juni 2010 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 14 juni 2010 och att lägga detta till handlingarna. SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2010-09-16 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Anitha Bondestam Vanja Aronson, per telefon Per Olding Ola

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 26 mars 2008 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 26 mars 2008 och att lägga detta till handlingarna. SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2008-05-20 Sammanträde i Båstad Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Anitha Bondestam Vanja Aronson Per Olding Ola Johansson Sekreterare

Läs mer

Företaget har hemställt att ansvarsnämnden prövar en fråga avseende betalningsansvar vid avbokning.

Företaget har hemställt att ansvarsnämnden prövar en fråga avseende betalningsansvar vid avbokning. SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2006-10-10 Sammanträde i Malmö Närvarande: Ordförande Carl-Erik Hedlund Ledamöter Anitha Bondestam Gun Widgren Per Olding William H Marschall

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 30 mars 2011 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 30 mars 2011 och att lägga detta till handlingarna. SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2011-06-15 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Anitha Bondestam Vanja Aronson Per Olding Ola Johansson

Läs mer

Ersättning för kränkning på grund av oönskat besök på hotellrum

Ersättning för kränkning på grund av oönskat besök på hotellrum SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2010-12-13 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Anitha Bondestam Vanja Aronson Per Olding Ola Johansson

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från den 15 september 2014 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från den 15 september 2014 och att lägga detta till handlingarna. VISITA Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2014-12-15 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Sten Fylkner Jan Kristiansson Michaël Koch Per Olding Sekreterare Katarina Alfredsson 1 Ansvarsnämnden

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 6 september 2012 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 6 september 2012 och att lägga detta till handlingarna. VISITA Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2012-12-12 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Anitha Bondestam Ola Johansson Per Olding Vanja Aronson Sekreterare Katarina Alfredsson 1 Ansvarsnämnden

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 20 maj 2008 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 20 maj 2008 och att lägga detta till handlingarna. 1(6) SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2008-09-22 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Anitha Bondestam Vanja Aronson Per Olding Ola Johansson

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 9 oktober 2007 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 9 oktober 2007 och att lägga detta till handlingarna. SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2007-12-06 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Anitha Bondestam Vanja Aronson Per Olding Ola Johansson

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 28 maj 2009 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 28 maj 2009 och att lägga detta till handlingarna. SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2009-09-23 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Anitha Bondestam Vanja Aronson Per Olding Ola Johansson

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 12 december 2012 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 12 december 2012 och att lägga detta till handlingarna. VISITA Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2013-03-14 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Anitha Bondestam Ola Johansson Per Olding Vanja Aronson Sekreterare Vendela Häll 1 Ansvarsnämnden

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 16 december 2009 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 16 december 2009 och att lägga detta till handlingarna. SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2010-03-30 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Anitha Bondestam Vanja Aronson Per Olding Ola Johansson

Läs mer

Ärendet bordläggs för vidare utredning.

Ärendet bordläggs för vidare utredning. SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2006-03-23 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Carl-Erik Hedlund Ledamöter Anitha Bondestam Gun Widgren Per Olding William

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 6 december 2007 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 6 december 2007 och att lägga detta till handlingarna. 1(5) SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2008-03-26 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Anitha Bondestam Vanja Aronson Per Olding Ola Johansson

Läs mer

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser.

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Att boka konferens En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Konferenser, möten och andra sammankomster är en förutsättning för att företag och medarbetare ska kunna utvecklas,

Läs mer

SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2005-12-13. Sammanträde i Stockholm. Närvarande: Ordförande Carl-Erik Hedlund

SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2005-12-13. Sammanträde i Stockholm. Närvarande: Ordförande Carl-Erik Hedlund SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2005-12-13 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Carl-Erik Hedlund Ledamöter Anitha Bondestam William H Marschall Per Olding

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 5 december 2008 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 5 december 2008 och att lägga detta till handlingarna. SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2009-03-25 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Anitha Bondestam Vanja Aronson Per Olding Ola Johansson

Läs mer

XX önskar att ansvarsnämnden yttrar sig i en fråga där hotellet kräver betalning för en konferens som inte avbokats.

XX önskar att ansvarsnämnden yttrar sig i en fråga där hotellet kräver betalning för en konferens som inte avbokats. SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2005-05-31 Sammanträde i Sigtuna Närvarande: Ordförande Carl-Erik Hedlund Ledamöter Anitha Bondestam William H Marschall Per Olding Gun

Läs mer

SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2006-06-08. Sammanträde i Stockholm. Närvarande: Ordförande Carl-Erik Hedlund

SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2006-06-08. Sammanträde i Stockholm. Närvarande: Ordförande Carl-Erik Hedlund SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2006-06-08 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Carl-Erik Hedlund Ledamöter Anitha Bondestam Gun Widgren Per Olding William

Läs mer

Besök gärna vår hemsida för tips om team - & gruppaktiviteter, föreläsningar, After Work, mat - & dryckesprovningar eller personliga tillval.

Besök gärna vår hemsida för tips om team - & gruppaktiviteter, föreläsningar, After Work, mat - & dryckesprovningar eller personliga tillval. Jönköpings kommun 70VIRAN Box 393 551 15 JÖNKÖPING Bekräftelse: Jönköpings kommun Varmt tack för er bokning med bokningsnummer 143257, vi har nöjet att bekräfta följande: Lokaler Från Till á kr. Pris inkl.

Läs mer

Torsdag, 05 april 2012 Arrangemang Tid Antal Pris

Torsdag, 05 april 2012 Arrangemang Tid Antal Pris Älvsjö AIK Fotboll Wilny, Johan Box 5 1 21 Älvsjö Sverige +46 72828167 Lidingö den 16 November 211 Bokningsnummer: 6389 Er Referens: Kerstin Kjell johan.wilny@dif.se Vi har härmed nöjet att bekräfta Er

Läs mer

SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2006-12-20. Sammanträde i Stockholm. Närvarande: Ordförande Carl-Erik Hedlund

SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2006-12-20. Sammanträde i Stockholm. Närvarande: Ordförande Carl-Erik Hedlund SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2006-12-20 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Carl-Erik Hedlund Ledamöter Anitha Bondestam Gun Widgren Per Olding William

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från den 7 juni 2016 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från den 7 juni 2016 och att lägga detta till handlingarna. VISITA Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2016-09-12 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Michaël Koch Jan Kristiansson Per Olding Marie Pieplow Sekreterare Katarina Alfredsson 1 Ansvarsnämnden

Läs mer

Telefonnummer: 08-754 32 92. Allmänna Villkor

Telefonnummer: 08-754 32 92. Allmänna Villkor Allmänna Villkor Vi vill gärna informera dig om vilka regler och villkor som gäller då du bokar rum och/eller bor på. Reglerna har utgångspunkt i SHR rekommendationer med några smärre ändringar. är medlem

Läs mer

Du och hotellet kan själva komma överens om villkoren för rumsuthyrningen.

Du och hotellet kan själva komma överens om villkoren för rumsuthyrningen. Att bo på hotell Vi vill gärna informera dig om vilka regler som gäller då du bokar och/eller bor på hotell. Den här skriften ger svar på de viktigaste frågorna. Allmänt Du och hotellet kan själva komma

Läs mer

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR Dessa allmänna resevillkor samt arrangörens särskilda resevillkor är del av avtalet. De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige

Läs mer

Ansvarsnämndens avgörande Gästen har återkallat anmälan. Ansvarsnämnden avskriver ärendet.

Ansvarsnämndens avgörande Gästen har återkallat anmälan. Ansvarsnämnden avskriver ärendet. VISITA Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2015-12-14 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Sten Fylkner Jan Kristiansson Michaël Koch Per Olding Sekreterare Katarina Alfredsson 1 Ansvarsnämnden

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från den 15 december 2014 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från den 15 december 2014 och att lägga detta till handlingarna. VISITA Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2015-03-18 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Sten Fylkner Jan Kristiansson Michaël Koch Per Olding Sekreterare Katarina Alfredsson 1 Ansvarsnämnden

Läs mer

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland.

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Särskilda betalnings- och avbokningsregler gäller vid bokning av stugor/lägenheter. Vid grupp och skolresebokningar gäller avbokningsregler enligt

Läs mer

Tvist om betalningsansvar avseende brunch vid bröllopsarrangemang

Tvist om betalningsansvar avseende brunch vid bröllopsarrangemang SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2007-06-11 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Carl-Erik Hedlund Ledamöter Anitha Bondestam Gun Widgren Per Olding William

Läs mer

Vi vill gärna informera Dig om vilka regler som gäller då Du bokar och/eller bor på hotell. Den här skriften ger svar på de viktigaste frågorna.

Vi vill gärna informera Dig om vilka regler som gäller då Du bokar och/eller bor på hotell. Den här skriften ger svar på de viktigaste frågorna. Att bo på hotell Vi vill gärna informera Dig om vilka regler som gäller då Du bokar och/eller bor på hotell. Den här skriften ger svar på de viktigaste frågorna. Allmänt Beställning och bekräftelse Du

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL FIRST HOTEL REISEN // STOCKHOLM

VARMT VÄLKOMMEN TILL FIRST HOTEL REISEN // STOCKHOLM VARMT VÄLKOMMEN TILL FIRST HOTEL REISEN // STOCKHOLM First Hotel Reisen är ett klassiskt Stockholmshotell med anor från 1600-talet, centralt beläget vid vattnet i hjärtat av Gamla stan, nära Kungliga slottet

Läs mer

Hotellrummet står till ditt förfogande senast från kl ankomstdagen. Avresedagen måste du lämna rummet senast kl

Hotellrummet står till ditt förfogande senast från kl ankomstdagen. Avresedagen måste du lämna rummet senast kl BOKNINGSREGLER: Allmänt * Receptionen stänger kl. 22.00 alla dagar förutom söndag då vi stänger kl. 15.00, för att komma in krävs en nyckel eller portkod, koden får ni om ni kontaktar receptionen på tel.

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från den 4 juni 2015 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från den 4 juni 2015 och att lägga detta till handlingarna. VISITA Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2015-09-14 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Sten Fylkner Jan Kristiansson Michaël Koch Per Olding Sekreterare Katarina Alfredsson 1 Ansvarsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för hantering av hotellbokningar för kongresser i Stockholm

Riktlinjer för hantering av hotellbokningar för kongresser i Stockholm Riktlinjer för hantering av hotellbokningar för kongresser i Stockholm Hotellgruppen i Stockholm och SHR har tillsammans med kongressarrangörerna Congrex (Congrex) och Stockholm Convention Bureau (StoCon)

Läs mer

SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2007-10-09. Sammanträde i Stockholm. Närvarande: Ordförande Tom Beyer

SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2007-10-09. Sammanträde i Stockholm. Närvarande: Ordförande Tom Beyer SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2007-10-09 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Anitha Bondestam Vanja Aronson Per Olding Ola Johansson

Läs mer

Att boka bord. Trygga bokningar för såväl gäst som restaurang. Det här är en informationsskrift till dig som ska boka bord på restaurang

Att boka bord. Trygga bokningar för såväl gäst som restaurang. Det här är en informationsskrift till dig som ska boka bord på restaurang Att boka bord Trygga bokningar för såväl gäst som restaurang Det här är en informationsskrift till dig som ska boka bord på restaurang I denna skrift har Visita samlat kortfattad information om hur det

Läs mer

DOM 2009-07-07 Meddelad i Uppsala

DOM 2009-07-07 Meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT DOM Meddelad i Uppsala Mål nr Sid 1 (6) PARTER KÄRANDE Yellow Register On line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Jonas Öjelid c/o Law & Solution Sweden AB Box 111

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK PM Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK Att tänka på vid uppsägning av lokaler...3 Adressaten...3 Objektet...3 Tiden...3 Sättet...3 Innehållet...4 Bevakning...4 Acceptfristen...4 Hänskjuta till hyresnämnden...5

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

Yrkanden: Kommunen yrkade förpliktande för GB att till kommunen betala 4 290 kr 75 öre.

Yrkanden: Kommunen yrkade förpliktande för GB att till kommunen betala 4 290 kr 75 öre. Ett av en kommun utfärdat s.k. avstängningsmeddelande har, eftersom det inneburit krav på abonnenten att utöver va-avgifter betala avfallshämtningsavgifter för att undgå vattenavstängning, ansetts inte

Läs mer

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 SID 1 (6) 2014-01-01 Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 Lokalhyra För närvarande utgår ingen moms på lokalhyra. Blå Hallen 60 000:- Gyllene Salen 60 000:- Båda lokalerna 110 000:- Tillkommande

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har fullgjort sin rådgivnings- och

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR September -12

ALLMÄNNA VILLKOR September -12 ALLMÄNNA VILLKOR September -12 Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan SunByThe Sea AB (i det följande Bolaget ) och resenär vid köp av någon av Bolagets researrangemang. Det för varje enskild

Läs mer

hotellavtal mellan elite hotels of sweden och svensk industriförening

hotellavtal mellan elite hotels of sweden och svensk industriförening hotellavtal mellan elite hotels of sweden och svensk industriförening logi&konferensavtal 2010 Mellan Elite Hotels of Sweden, 556248-5259, & Conventum Örebro, 556627-6233, nedan kallat Elite och Svensk

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER

BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER 27.4.2011 BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER Dessa avtalsvillkor som träder i kraft 1.3.2011 har upprättats av Matkailuja Ravintolapalvelut MaRa ry och granskats av konsumentombudsmannen.

Läs mer

Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013

Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013 STADSLEDNINGSKONTORET SID 1 (6) 2012-01-01 Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013 (Priser för hyra och tillhörande tjänster efter 2013 beslutas under året.) Hyra På hyra utgår för närvarande

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa.

Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa. Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa. Med paketresa menas ett arrangemang som utformats innan avtal ingår och som består av inkvartering och transport

Läs mer

Konsumentverket och Sweboat- Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsumentverket och Sweboat- Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dn r 2012-12-07 2011/103 : 3 80 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/16 om

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2012-01-13 Diarienummer 1363-1790/2011 NN Eskilstuna kommun 631 86 ESKILSTUNA Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1. Boverket anser inte att handläggningstiden

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-03-04 BESLUT North Investment Group AB FI Dnr 14-15736 Advokaterna Peter Sarkia och Hans Schedin Delgivning nr 2 MAQS Advokatbyrå Box 7009 103 86 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103

Läs mer

Sida 1 (6) MÖLNDALS TINGSRÄTT. DOM 2003-06-23 meddelad i Göteborg. Mål nr T637-01 PARTER. Kärande Kerstin NN, GÖTEBORG. Ombud: advokaten NN GÖTEBORG

Sida 1 (6) MÖLNDALS TINGSRÄTT. DOM 2003-06-23 meddelad i Göteborg. Mål nr T637-01 PARTER. Kärande Kerstin NN, GÖTEBORG. Ombud: advokaten NN GÖTEBORG Sida 1 (6) MÖLNDALS TINGSRÄTT DOM 2003-06-23 meddelad i Göteborg Mål nr T637-01 PARTER Kärande Kerstin NN, GÖTEBORG Ombud: advokaten NN GÖTEBORG Svarande Bertil Magnusson, Storskiftesvägen 3 433 41 PARTILLE

Läs mer

ATT BOKA BORD. Vi vill skapa trygga bokningar för såväl gäst som restaurang. Den här broschyren hjälper dig när du ska boka bord på restaurang.

ATT BOKA BORD. Vi vill skapa trygga bokningar för såväl gäst som restaurang. Den här broschyren hjälper dig när du ska boka bord på restaurang. ATT BOKA BORD Vi vill skapa trygga bokningar för såväl gäst som restaurang. Den här broschyren hjälper dig när du ska boka bord på restaurang. I den här broschyren har Visita samlat information om hur

Läs mer

1.7 Resenärer som inte utnyttjar bokad charter eller infinner sig för sent vid avtalad tid, förlorar rätten till paketresans alla delar.

1.7 Resenärer som inte utnyttjar bokad charter eller infinner sig för sent vid avtalad tid, förlorar rätten till paketresans alla delar. 1. Charterkontrakt Huvudresenär är den person som bokar charterevenemanget och därmed ingår avtal med TeamSailing Nyström AB. Alla ändringar samt ev. avbeställning måste ske av huvudresenären. Medresenärer

Läs mer

Bokningsregler 2014-2015

Bokningsregler 2014-2015 Bokningsregler 2014-2015 1. Vänligen kontrollera din bokning och kontakta oss omedelbart om det är något som inte stämmer För att muntliga löften ska kunna åberopas måste de vara skriftligen bekräftade.

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder och mäklarens agerande. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt

Läs mer

Innehållsförteckning. *OBS! För utbildning gäller särskilda villkor. Rev. 2013-08-16

Innehållsförteckning. *OBS! För utbildning gäller särskilda villkor. Rev. 2013-08-16 Innehållsförteckning 1. Köp- och leveransvillkor 1.1 Faktura 1.2 Leverans- och fraktvillkor 1.3 Reklamation 1.4 Öppet köp och ångerrätt 1.5 Utbildning * 1.6 PuL - Personuppgiftslagen *OBS! För utbildning

Läs mer

Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) har denna dag träffat följande överenskommelse:

Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) har denna dag träffat följande överenskommelse: 7 3 PROTOKOLL 1990-05-29 89/1(3658 Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) har denna dag träffat följande överenskommelse: 1. Allmänna villkor för uthyrning av stugor och lägenheter skall

Läs mer

Vem är ansvarig? Ansvarig arrangör är Höga Kusten Turism AB, Skuleberget, 870 33 Docksta, tel. 0613-108 50. org.nr: 556797-4141.

Vem är ansvarig? Ansvarig arrangör är Höga Kusten Turism AB, Skuleberget, 870 33 Docksta, tel. 0613-108 50. org.nr: 556797-4141. Betalning & resevillkor ALLMÄNNA VILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan Höga Kusten Turism AB, och för Dig som själv eller genom annan träffar avtal med Höga Kusten Turism AB, enligt vad som angetts

Läs mer

Köpekontrakt - Fritidsbåt

Köpekontrakt - Fritidsbåt Köpekontrakt - Fritidsbåt Mellan nedanstående parter har denna dag ingåtts följande köpeavtal. Avtalet har upprättats i två exemplar varav parterna har tagit var sitt. Detta dokument är avsett som ett

Läs mer

BRÖLLOP PÅ WENNGARN. Klockslag - Lunch eller eftermiddagsvigsel? Finns det några omständigheter som styr val av tid t.ex. bokning av präst.

BRÖLLOP PÅ WENNGARN. Klockslag - Lunch eller eftermiddagsvigsel? Finns det några omständigheter som styr val av tid t.ex. bokning av präst. BRÖLLOP PÅ WENNGARN Hur ska er dag se ut? Vilken är er stil? Vilken mat och dryck tycker ni om? Hur viktig är festen efter middagen? Vilka ska ni bjuda? Tänk på att er personliga prägel skall spegla av

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Ansvarsförsäkring. för KY- och YH-studerande. Försäkringsvillkor 2011-01-01

Ansvarsförsäkring. för KY- och YH-studerande. Försäkringsvillkor 2011-01-01 Ansvarsförsäkring för KY- och YH-studerande Försäkringsvillkor 2011-01-01 2 Utdrag ur Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan 6 kap. Försäkringar Försäkring för personskada 1 Myndigheten för yrkeshögskolan

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2012-10-26 Dnr 609/2012 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Tillväxtverket,

Läs mer

BRÖLLOP PÅ WENNGARN. Klockslag - Lunch eller eftermiddagsvigsel? Finns det några omständigheter som styr val av tid t.ex. bokning av präst.

BRÖLLOP PÅ WENNGARN. Klockslag - Lunch eller eftermiddagsvigsel? Finns det några omständigheter som styr val av tid t.ex. bokning av präst. BRÖLLOP PÅ WENNGARN Hur ska er dag se ut? Vilken är er stil? Vilken mat och dryck tycker ni om? Hur viktig är festen efter middagen? Vilka ska ni bjuda? Tänk på att er personliga prägel skall spegla av

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Ansvarsförsäkring för KY-studerande

Ansvarsförsäkring för KY-studerande Ansvarsförsäkring för KY-studerande Försäkringsvillkor 2005-12-01 Utdrag ur Förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning 1 kap. Statligt stöd Försäkringar 9 Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

Läs mer

Försäkringsvillkor ANSVARSFÖRSÄKRING KY- OCH YH- STUDERANDE

Försäkringsvillkor ANSVARSFÖRSÄKRING KY- OCH YH- STUDERANDE Försäkringsvillkor 2011-01-01 ANSVARSFÖRSÄKRING KY- OCH YH- STUDERANDE Sid 1 (12) Utdrag ur Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan 6 kap. Försäkringar Försäkring för personskada 1 Myndigheten för yrkeshögskolan

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/273 2012-12-17 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Tillsynsbeslut enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Beslut Datum 2015-04-02 Diarienummer 1363-2051/2014 NN Eskilstuna kommun 631 86 ESKILSTUNA Tillsynsbeslut enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Slutsatser Boverket riktar kritik mot Eskilstuna

Läs mer

DOM 2015-10-21 Meddelad i Nyköping

DOM 2015-10-21 Meddelad i Nyköping 1 NYKÖPINGS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Nyköping Mål nr PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen, 202100-6073 Box 3686 103 59 Stockholm Ombud: Anna Rosenmüller Nordlander och Johanna Nilsson Samma adress

Läs mer

1. Syfte och avslut av städavtalet

1. Syfte och avslut av städavtalet Allmänna Villkor för städtjänster av tjänsteutövare bokade genom www.helpling.se Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen

Läs mer

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna 1 Meddelad i Solna Mål nr PARTER Kärande Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Jonas Öjelid Box 11104 404 23 Göteborg Svarande ANNELI Christina Sliwon, muf Professional

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: IUC SYD AB, 556101-2153 Anckargripsgatan 3 211 19 Malmö i det följande IUC Syd AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de villkor som

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

Ansvarsförsäkring. för KY- och YH-studerande. Försäkringsvillkor 2009-07-01

Ansvarsförsäkring. för KY- och YH-studerande. Försäkringsvillkor 2009-07-01 Ansvarsförsäkring för KY- och YH-studerande Försäkringsvillkor 2009-07-01 2 Utdrag ur Förordning (2009:130) om yrkeshögskola 6 kap. Försäkringar 1 Myndigheten för yrkeshögskolan ska ansvara för att personer

Läs mer

Ö verenskommelse mellan Fo rela sare och SISU Idrottsutbildarna Stockholm

Ö verenskommelse mellan Fo rela sare och SISU Idrottsutbildarna Stockholm Ö verenskommelse mellan Fo rela sare och SISU Idrottsutbildarna Stockholm Här kan du läsa om vilka förväntningar vi som utbildningsorganisation har på dig i egenskap av föreläsare hos oss, samt vad du

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

Högskolan i Borås Rektor

Högskolan i Borås Rektor Högskolan i Borås Rektor Juridiska avdelningen Åsa Kullgren Omtentamen i kognitionspsykologi Anmälan N N har anmält Högskolan i Borås och haft synpunkter på att en omtentamen flyttats till ett nytt datum

Läs mer

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2012-12-07 2011/103 5 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/15 angående

Läs mer

DOM Meddelad i Uppsala

DOM Meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT DOM Meddelad i Uppsala Mål nr Sid 1 (6) PARTER Kärande Yellow Register On line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Sofia Wockatz Law & Solution Sweden AB Box 111 04

Läs mer

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/1044 2013-12-12 Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Elektronikbranschen Konsumentverket och Elektronikbranschen har träffat en överenskommelse

Läs mer

Riktlinjer för hantering av skadeståndsärenden i samband med skada på kommunens egendom

Riktlinjer för hantering av skadeståndsärenden i samband med skada på kommunens egendom Riktlinjer för hantering av skadeståndsärenden i samband med skada på kommunens egendom Begrepp Skadeståndsansvar uppstår när någon uppsåtligen eller på grund av vårdslöshet vållar skada på egendom och

Läs mer

Allmänna villkor och Top Tourings särskilda resevillkor för paketresor.

Allmänna villkor och Top Tourings särskilda resevillkor för paketresor. Resevillkor Allmänna villkor och Top Tourings särskilda resevillkor för paketresor. Konsumentverket/KOoch Svenska Bussbranschens Riksförbund/BR har träffat följande överenskommelse om Allmänna villkor

Läs mer

Kenzan Tours AB s resevillkor

Kenzan Tours AB s resevillkor Kenzan Tours AB s resevillkor 1. Avtalet 1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras

Läs mer

VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN?

VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN? VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN? Gunnarsgården i Sälen s Allmänna bokningsvillkor Dessa allmänna villkor gäller mellan Gunnarsgården i Sälen och den som själv eller genom annan träffar

Läs mer

Information gällande catering bröllop, övriga festarrangemang

Information gällande catering bröllop, övriga festarrangemang Information gällande catering bröllop, övriga festarrangemang (Uppdaterad: 2007-01-23 Bröllop Catering ) Tack för visat intresse för Lagat och Klart Cateringservices tjänster. Vi hoppas att Du i denna

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om uppdragsavtal och provision och annan ersättning. Prövning av fastighetsmäklarens utformning av ett avtalsvillkor

Läs mer

Allmänna villkor IS/IT uppdrag.

Allmänna villkor IS/IT uppdrag. Detta är Prima Pictura:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Prima Pictura så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om

Läs mer

Grundutbildning Kapster & Nextep Öland 20-22 Mars

Grundutbildning Kapster & Nextep Öland 20-22 Mars Grundutbildning Kapster & Nextep Öland 20-22 Mars Känner du att du vill kunna använda mer funktioner i Kapster eller Nextep? Vi hjälper dig att använda programmet för att du ska kunna få mer tid över till

Läs mer