Kartläggning av äldre utlandsföddas behov av äldreomsorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning av äldre utlandsföddas behov av äldreomsorg"

Transkript

1 KARTLÄGGNING - ÄLDRE UTLANDS- 1 (17) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Jan Nilsson, utredare Kartläggning av äldre utlandsföddas behov av äldreomsorg utlandsfödda.doc

2 KARTLÄGGNING - ÄLDRE UTLANDS- 2 (17) Innehåll Innehåll...2 Sammanfattning...3 Handlingsplan beträffande äldreomsorg till utlandsfödda...4 Direktiv för kartläggningen...5 Organisation för arbetet...5 Arbetsmetodik...6 Invandrarbegreppet...6 Redovisning av kartläggningen...7 En demografisk beskrivning av gruppen äldre utlandsfödda...7 Äldre utlandsföddas behov av äldreomsorg...8 Framtida behov hos äldre utlandsfödda...10 Framtida insatser till äldre utlandsfödda...11 Etnisk kulturkompetens i verksamheten...13 Informationsfrågor...15 Handlingsplan beträffande äldreomsorg till utlandsfödda...15 Handlingsplan beträffande äldreomsorg till utlandsfödda...16 Litteraturlista

3 KARTLÄGGNING - ÄLDRE UTLANDS- 3 (17) Sammanfattning På uppdrag av vård- och omsorgsnämnden har en kartläggning gjorts av äldre utlandsföddas behov av äldreomsorg. I rapporten har följande frågor blivit belysta: En demografisk beskrivning av gruppen äldre utlandsfödda I Katrineholm fanns år utländskt födda invånare i åldrarna 65 år och äldre. Den största befolkningsgruppen är utlandsfödda i Finland. Andra stora grupper av äldre utlandsfödda kommer från före detta Jugoslavien och Asien. Den bedömning som kan göras är att det kommer att bli mer vanligt med äldre över 80 år födda utomlands samt att behoven av etniskt anpassade insatser kommer att öka. Behov och insatser hos äldre utlandsfödda idag De mest vanliga insatserna från äldreomsorgen till äldre utlandsfödda är hemtjänst och hemsjukvård. Det förekommer få äldre utlandsfödda i de särskilda boendena och i anhörigstödet. Framtida behov hos äldre utlandsfödda Behovssituationen kommer att inträda långt upp i åldrarna, efter år. Många äldre utlandsfödda vill bo kvar hemma och få hjälp av en nära anförvant. Det finns tydliga önskemål från många äldre utlandsfödda om språklig kompetens hos personalen. Framtida insatser till äldre utlandsfödda Äldreomsorgen kommer framöver att få möta ett ökande antal nationaliteter som kommer att innebära ett behov av en ökad bredd i insatserna i förhållande till brukarens etniska bakgrund. Det är främst hemtjänst- och hemsjukvårdsinsatser som kommer att vara aktuella för äldre utlandsfödda framöver. Anhöriganställning bör användas endast i undantagsfall då personal med rätt språkkompetens ej finns att tillgå. För närvarande finns inget underlag för att inrätta särskilda boenden för utlandsfödda. Etnisk kulturkompetens i verksamheten Äldreomsorgen skulle på ett mer samlat sätt behöva beskriva de äldre utlandsföddas situation i form av behov samt hur de upplever erhållet stöd och service. Språkrelaterade problem förekommer i verksamheten. Behov finns att på ett systematiskt sätt matcha de äldre utlandsföddas behov av etnisk kompetens med den etniska kompetens som finns hos personalen med utländsk bakgrund. Det finns även behov av att generellt höja den etniska kompetensen i äldreomsorgens olika verksamheter. Förslag att ett mångfaldsteam inrättas för att kunna möta behovet mångkulturell kompetens i verksamheten. En kompetenshöjning kring mångfaldsfrågor behöver genomföras hos de anställda i äldreomsorgen. Informationsfrågor Rapportens bedömning är att information till äldre utlandsfödda behöver utvecklas på olika sätt. 3

4 KARTLÄGGNING - ÄLDRE UTLANDS- 4 (17) Handlingsplan beträffande äldreomsorg till utlandsfödda Utifrån den genomförda kartläggningen föreslås följande handlingsplan beträffande äldreomsorg till utlandsfödda äldre: I samband med den tidigare beslutade revidering av äldreomsorgsplanen vart fjärde år så görs en översyn av äldre utlandsföddas behov av äldreomsorg samt utformningen av stödinsatser. I samband med genomförandet av kvalitetsmätningarna så skall äldre utlandsfödda kunna urskiljas i materialet. Anhöriganställning skall användas endast i undantagsfall då personal med rätt språkkompetens ej finns att tillgå. Ett särskilt utvecklingsarbete behöver bedrivas för att anpassa anhörigstödet till äldre utlandsfödda samt att göra anhörigstödet mer känt hos äldre utlandsfödda. Ett utvecklingsarbete bedrivs kring bildandet av ett mångfaldsteam inom äldreomsorgen. Teamet skall kunna starta sin verksamhet En generell utbildningssatsning behöver göras för att öka äldreomsorgspersonalens kunskaper kring etnisk kulturkompetens. Informationen till äldre utlandsfödda behöver utvecklas. Teknik- och serviceförvaltningen uppmärksammas på behovet av särskild kost för äldre utlandsfödda som på olika sätt tar del av kommunens måltidsutbud till äldre. 4

5 KARTLÄGGNING - ÄLDRE UTLANDS- 5 (17) I denna pm redovisas en kartläggning av äldre utlandsföddas behov av äldreomsorg. Kartläggningen är ett av de uppdrag som fanns i den av kommunfullmäktige fastställda äldreomsorgsplanen år Direktiv för kartläggningen I december 2006 beslutade vård- och omsorgsnämnden att tillsätta utredningen. Följande frågor skulle belysas i utredningen: En demografisk beskrivning av gruppen äldre invandrare En redovisning skall göras av befolkningsstatistik kring gruppen äldre invandrare gällande både dagens situation och tio år framöver. Befolkningsstatistiken skall också vara uppdelad på etnisk tillhörighet samt var i Katrineholm de äldre invandrarna är bosatta. Behov och insatser hos äldre invandrare idag Behov hos och dagens insatser till äldre invandrare skall beskrivas. Även sjukvårdens insatser till äldre invandrare skall redovisas. Vilka framtida insatser kommer äldre invandrare behöva från äldreomsorgen Utifrån den demografiska beskrivningen och intervjuer skall omfattningen av det framtida behovet av äldreomsorg för invandrare bedömas. Vidare skall även bedömas vilka insatser som kan vara aktuella och om någon ändring behöver göras i dagens utbud av insatser. En bedömning skall också göras om det finns särskilda behov av äldreomsorg hos invandrarna utifrån etnisk tillhörighet. Etnisk kulturkompetens i verksamheten Utredningen skall utifrån framtida behovsbedömning ta ställning till behovet av etnisk kulturkompetens i verksamheten samt hur ett sådant behov kan tillgodoses. Kartläggningen skulle redovisas till nämnden under hösten Organisation för arbetet En arbetsgrupp med representanter från äldreomsorgens olika verksamheter utsågs av äldreomsorgschefen. Sammansättningen av arbetsgruppen skulle spegla en bred kompetens. Arbetsgruppen har varit verksam under Arbetsgruppen hade följande sammansättning: Tuula Elfsborg, distriktssköterska Ing-Britt Gustafsson, områdeschef Carina Lindgren, biståndshandläggare Eva Marie Skoog, undersköterska, Treklövern, rehabiliteringen Annika Pettersson, undersköterska Margareta Helgesson, anhörigkonsulent Utredare Jan Nilsson har bistått arbetsgruppen med underlag och skrivarbete. 5

6 KARTLÄGGNING - ÄLDRE UTLANDS- 6 (17) Arbetsmetodik Arbetsgruppen började sitt utredningsuppdrag i april 2007 och har vid ett antal möten arbetat sig igenom de olika frågorna. Träffar har även skett med pensionärsrådet vid två tillfällen där utredningen stämts av. Det har varit svårt att etablera kontakt med invandrarföreningarna trots både skriftliga och muntliga inbjudningar. Det är enbart den finska föreningen som arbetsgruppen har fått kontakt med. Arbetsgruppen har tagit del av skriftliga rapporter kring äldreomsorg till äldre utlandsfödda. (se bifogad litteraturlista). Vidare har ett studiebesök gjorts i Eskilstuna där arbetsgruppen tagit del av deras utbud till äldre utlandsfödda. Invandrarbegreppet I direktiven till utredningen används begreppet invandrare. I utredningen används istället begreppet utlandsfödda vilket kan innefatta både invandrare och flyktingar. Det är också det begrepp som används i befolkningsstatistiken. 6

7 KARTLÄGGNING - ÄLDRE UTLANDS- 7 (17) Redovisning av kartläggningen Nedan redovisas arbetsgruppens kartläggning. Redovisningen utgår från frågeställningarna i direktivet. En demografisk beskrivning av gruppen äldre utlandsfödda Etniska minoriteter är inte något vedertaget begrepp. Här menas personer som har behov som i så hög grad präglas av den etniska, religiösa eller språkliga tillhörigheten att de insatser som vanligtvis erbjuds äldre inte fungerar tillfredställande. De allra flesta av dem återfinns bland äldre med ett annat födelseland och äldre tillhörande de nationella minoriteterna (samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar). Det är viktigt att betona att det är behoven som är avgörande och inte om man tillhör någon av de ovan nämnda grupperna. Den enda statistik som säger något om dessa äldre är befolkningsstatistik uppdelad på ålder och födelseland. Den beskriver inte hur många äldre som har behov av etniskt anpassade insatser, utan i stället något om utvecklingen, det vill säga om huruvida antalet äldre tillhörande etniska minoriteter ökar eller minskar. Ett i dag okänt antal men ändå en mycket stor del av de äldre tillhörande etniska minoriteter återfinns bland äldre med ett annat födelseland än Sverige. Därför bör antalet äldre med behov av etniskt anpassade insatser öka när antalet äldre födda utomlands ökar. Totalt fanns äldre utrikes födda år 2005 vilket är en ökning med över personer sedan Andelen utrikes födda bland den äldre befolkningen har under samma tidsperiod ökat från 8,6 till 10,6 procent. 1 Den statistik som arbetsgruppen tagit del av beträffande utrikes födda har inte i åldersintervallet 65 år och äldre varit uppdelad på femårsintervaller som är brukligt utan en totalsiffra för äldre gruppen för respektive språkgrupp har angivits. Med tanke på hur statistiken är uppbyggd har det inte varit möjligt att utifrån åldersintervallerna göra en prognos på befolkningsutvecklingen i äldregruppen. Den enda bedömning som kan göras är att gruppen äldre utlandsfödda kommer att öka och därmed insatserna till denna grupp. Befolkningsutvecklingen för denna grupp bör följas upp regelbundet och lämpligen i samband med att äldreomsorgsplanen revideras vart fjärde år. I Katrineholm fanns år utländskt födda invånare i åldrarna 65 år och äldre. Det innebär cirka 10 % av totalpopulationen i kommunen 65 år och äldre. Den befolkningsstatistik som arbetsgruppen tagit del av är inte mer uppdelad än ovan angivet. I sin lägesrapport konstaterar Socialstyrelsen generellt att andelen äldre födda utomlands är högst i åldersgruppen år men samtidigt också relativ hög bland åringar. Arbetsgruppens bedömer att Socialstyrelsens bedömning också är tillämplig på Katrineholm. Det innebär att det kommer att bli mer vanligt med äldre över 80 år födda utomlands samt att behoven av etniskt anpassade insatser 1 Vård och omsorg om äldre, lägesrapport från socialstyrelsen,

8 KARTLÄGGNING - ÄLDRE UTLANDS- 8 (17) kommer att öka. När det gäller hela befolkningen utgör andelen utrikes födda 11% av kommunens befolkning. 2 Antal utrikes födda (65 år och äldre) fördelat på länder: Finland 258 Före detta Jugoslavien 77 Asien 54 Tyskland 49 Norge 40 Danmark 27 Ungern 21 Turkiet 11 Irak 11 Nordamerika 8 Iran 7 Sovjetunionen 6 Polen 5 Libanon 2 Somalia 1 Chile 1 Flest utlandsfödda bor i tätorten (470 personer) och då främst på Norr, Öster och Nävertorp. BEDÖMNING Det kommer att bli mer vanligt med äldre över 80 år födda utomlands samt att behoven av etniskt anpassade insatser kommer att öka. Äldre utlandsföddas behov av äldreomsorg Nuläget Områdescheferna i våra hemtjänstdistrikt har gjort en genomgång av antalet hemtjänstärenden (hösten 2007) rörande äldre utlandsfödda samt vilka insatser de får. Antalet hemtjänstärenden är idag (hösten 2007) 50 st i tätorten. De fördelar sig på följande nationaliteter Finland 18 Hemtjänst Bosnien 10 Hemtjänst och anhöriganställda Irak 8 Anhöriganställda Serbien 4 Anhöriganställda Vietnam 2 Övriga 8 2 Befolkningsstatistik från SCB avseende

9 KARTLÄGGNING - ÄLDRE UTLANDS- 9 (17) Socialstyrelsen konstaterar i sin lägesrapport att det utifrån socialtjänststatistiken inte går att urskilja födelseland eller modersmål hos dem som får insatser. Därför är det inte heller möjligt att använda den statistiken som utgångspunkt för en diskussion om i vad mån insatserna även kommer äldre tillhörande etniska minoriteter till del. En undersökning gjord i Stockholm visar att de äldre födda utomlands får insatser i samma omfattning som övriga äldre. 3 Samma bedömning kan göras beträffande Katrineholm. Antalet hemtjänstärenden rörande äldre utlandsfödda motsvarar befolkningsandelen för utlandsfödda i våra hemtjänstområden. I vår kommun får de finländska brukarna i huvudsak hemtjänstinsatser medan insatserna till utomnordiska brukare till största delen sker genom anhöriga. Denna bild bekräftas av en enkätundersökning till kommunerna år 2006 där det efterfrågades hur många anhöriga som är anställda för att stödja närstående med behov av etniskt anpassade insatser och äldre tillhörande etniska minoriteter som har anhörigbidrag. Antalet anhöriganställda uppgick till nästan personer vilket innebär drygt 70 procent av samtliga anhöriganställda till äldre i landet. Antalet äldre tillhörande etniska minoriteter med anhörigbidrag var enligt svaren knappt personer vilket är nästan 20 procent av samtliga med anhörigbidrag. Bland de anhöriganställda är alltså anhöriga till äldre med behov av etniskt anpassade insatser klart överrepresenterade. 4 I övrigt förekommer äldre utlandsfödd i kommunens äldreomsorg enligt följande (hösten 2007): På våra särskilda boenden finns 4 utrikes födda, varav 3 på Lövåsen och 1 på Strandgården. Anhörigcentralen har bara haft enstaka kontakter med äldre utlandsfödda. För närvarande finns kontakt med 2 invandrarpar. Anhörigkonsulenten har försökt nå invandrarföreningar med information men intresset har varit svalt. Nyligen har anhörigkonsulenten besökt Finska pensionärsföreningen och informerat om äldreomsorgens verksamhet. Biståndshandläggarna har sällan ärenden rörande äldre utlandsfödda. Insatsen landar ofta i anhörigstöd i stället för hemtjänst på grund av att det inte finns personal som behärskar utlandsföddas språk. 27 äldre utlandsfödda får insatser av hemsjukvården. BEDÖMNING Antalet hemtjänstärenden rörande äldre utlandsfödda motsvarar befolkningsandelen för utlandsfödda i våra hemtjänstområden. 27 äldre utlandsfödda får insatser hemsjukvården I vår kommun får de finländska brukarna i huvudsak hemtjänstinsatser medan insatserna till utomnordiska brukare till största delen sker genom anhöriga. Det förekommer få utlandsfödda på våra särskilda boenden och i anhörigstödet. 3 Vård och omsorg om äldre, lägesrapport från socialstyrelsen, se fotnot 3 9

10 Framtida behov hos äldre utlandsfödda Vård- och omsorgsnämndens handling nr 5/2008 KARTLÄGGNING - ÄLDRE UTLANDS- 10 (17) Under år 2000 genomfördes i Katrineholms kommun en studie av äldre utlandsföddas hälsa. 130 utlandsfödda (icke nordiska) över 55 år svarade på en enkätundersökning, genomgick medicinsk kontroll och deltog i hälsosamtal. 5 I rapporten beskrevs att de utlandsfödda i likhet med många svenskar har utvecklat vällevnadssjukdomar. Merparten hade kontakt med sjukvården och en allt högre sjukvårdskonsumtion ju äldre man blev. Följande bedömning, som fanns i äldreomsorgsplanen 6 beträffande framtida vårdbehov hos äldre i kommunen, gäller givetvis även de äldre utlandsfödda: Behovssituationen kommer att inträda långt upp i åldrarna, efter år fyllda. Med stigande ålder ökar sannolikheten för att drabbas av kroniska sjukdomar av olika slag och också av flera sjukdomar och funktionshinder samtidigt. Det kommer bland annat att handla om sammansatta behovsbilder multisjuka. Under de sista åren av sitt liv blir man beroende av insatser utifrån. Majoriteten av de som behöver stöd är kvinnor. Äldreomsorgen kommer att möta fler äldre med utländsk bakgrund. I planen konstaterades också att faktorer som egen uppfattning om hälsa, egen livsstil och kontaktnät har betydelse för utvecklingen av äldres hälsa. I en rapport från Folkhälsoinstitutet 7 framhålls att ensamhet och social isolering är den dominerande orsaken till ohälsa bland äldre i allmänhet och äldre utlandsfödda i synnerhet. I ovan tidigare nämnd studie om 8 äldre utlandsfödda i Katrineholm ställdes frågan vilka behov av stöd och omvårdnad anser sig utlandsfödda behöva ha. Svaret överraskar inte. De äldre utlandsfödda vill bo kvar hemma och få hjälp av en nära anförvant. Stödet skall innefatta allmänna vardagssysslor i hemmet som tvätt, städning, och hjälp med matlagning. Om hälsan sviktar så vill man ha den hjälp man behöver av en anhörig. Detta ger trygghet och utlandsfödda kan kommunicera med den anhörige. I arbetet med denna pm har ingen motsvarande studie gjorts beträffande enskilda utlandsföddas uppfattningar. Vid det sammanträffande som arbetsgruppen hade med den finska pensionärsföreningen framkom tydligt att många äldre finländare inte kan kommunicera och förstå svenska och därför är beroende av personal med finsk språkkompetens. Flera studier visar att även andra äldre utlandsfödda har svårt med det svenska språket och på samma sätt är beroende av språkkompetens på det egna språket hos den personal som ger stödet. Detta gäller även de äldre utlandsfödda i Katrineholm enligt arbetsgruppens bedömning och erfarenheter. Arbetsgruppens samlade bedömning är att verksamheten i stort inte möter några särskilda kulturella skillnader när det gäller existentiella, psykiska eller fysiska behov. 5 Rapport från år 2001 angående Hälsoundersökning och intervjuer av flyktingar/invandrare 55 år och äldre i Katrineholms kommun Ulla-Britt Frandén 6 Äldreomsorgsplan för Katrineholms kommun antagen av kommunfullmäktige Hälsofrämjande verksamhet för äldre invandrare rapport 1998:46, Folkhälsoinstitutet 8 Se fotnot 5 10

11 KARTLÄGGNING - ÄLDRE UTLANDS- 11 (17) Däremot finns tydliga önskemål från många äldre utlandsfödda om språklig kompetens hos personalen. Enstaka önskemål finns även om invandraranpassad mat. BEDÖMNING Behovssituationen kommer att inträda långt upp i åldrarna, efter år fyllda Många äldre utlandsfödda vill bo kvar hemma och få hjälp av en nära anförvant. Det finns inget behov av särskild verksamhet för äldre invandare utifrån kulturella skillnader när det gäller existentiella, psykiska eller fysiska behov. Det finns tydliga önskemål från många äldre utlandsfödda om språklig kompetens hos personalen. Framtida insatser till äldre utlandsfödda Arbetsgruppen har tidigare konstaterat att antalet utlandsfödda brukare kommer att öka framöver samt att antalet nationaliteter med behov av äldreomsorg kommer att öka. Detta kommer att innebära ett behov av en ökad bredd i äldreomsorgens insatser anpassad till brukarens etniska bakgrund. Detta gäller främst insatser i hemmet som till exempel hemtjänst, matdistribution och dagverksamhet. Underlag finns inte för närvarande för att inrätta särskilda boenden för äldre utlandsfödda i vår kommun. Med tanke på antalet äldre utlandsfödda skulle detta på sikt kunna gälla finska utlandsfödda. Det stora flertalet äldre finländare som idag får äldreomsorgsinsatser får det genom hemtjänsten. Överhuvudtaget gäller för de utlandsfödda äldre att de får stödet från äldreomsorgen i sitt hem. Några enstaka äldre utlandsfödda (4 st) bor i särskilt boende. Från den finska pensionärsföreningen har framförts behov av särskilda verksamheter för äldre finska brukare. Föreningen har särskilt pekat på behovet av ett särskilt boende för äldre finska utlandsfödda. Arbetsgruppens bedömning är att idag finns inga sådana behov för någon grupp av utlandsfödda. Möjligen skulle på längre sikt en avdelning med finsk kulturkompetens hos personalen inrättas på en avdelning på ett av de särskilda boendena. Arbetsgruppen har även funderat över om det framöver kommer att vara en framkomlig väg att lita på anhöriganställning när vi inte finner språklämplig personal. Det finns skäl att anta att kretsen anhöriga hos de yngre utlandsfödda krymper då man vill ta sig ut i arbetslivet i en utökad utsträckning. Det är arbetsgruppens bedömning att i första hand försöka rekrytera personal med rätt språkkompetens och därmed undvika anhöriganställningar. Om äldreomsorgen ändå måste bygga på anhöriganställning så bör vi finna vägar för att stödja anhöriga, anställda och övriga anhörigvårdare. Idag är det få anhöriga som söker stöd hos anhörigstödet. Riktlinjerna för när anhöriga skall anställas bedömer arbetsgruppen vara tydliga i sin formulering. Anhöriganställning skall enbart erbjudas när kommunens hemtjänst har 11

12 KARTLÄGGNING - ÄLDRE UTLANDS- 12 (17) svårigheter att tillgodose den enskildes behov inom den egna organisationen, exempelvis vid kommunikationsproblem. 9 Även om det för närvarande inte är något problem som arbetsgruppen har stött på i sitt arbete så bör service- och tekniknämnden uppmärksammas på att det framöver i äldreomsorgens matutbud kan komma att finnas behov av etnisk anpassad kost. BEDÖMNING Äldreomsorgen kommer framöver att få möta ett ökande antal nationaliteter som kommer att innebära ett behov av en ökad bredd i insatserna i förhållande till brukarens etniska bakgrund. Det är främst hemtjänst- och hemsjukvårdsinsatser som kommer att vara aktuella för äldre utlandsfödda framöver. Anhöriganställning bör användas endast i undantagsfall då personal med rätt språkkompetens ej finns att tillgå. För närvarande finns inget underlag för att inrätta särskilda boenden för utlandsfödda Service- och tekniknämnden bör uppmärksammas på att det framöver i äldreomsorgens matutbud kan komma att finnas behov av etnisk anpassad kost. 9 Vård- och omsorgsförvaltningens riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL. 12

13 Etnisk kulturkompetens i verksamheten Vård- och omsorgsnämndens handling nr 5/2008 KARTLÄGGNING - ÄLDRE UTLANDS- 13 (17) Våra verksamheter möter äldre utlandsfödda med dålig förståelse för svenska vilket leder till kommunikationsproblem och svårigheter med givandet av stöd och insatser. Vidare kan finnas behov av kulturkompetens hos den personal som skall arbeta med insatser hos äldre utlandsfödda. I äldreomsorgens verksamhet finns många olika nationaliteter anställda (till exempel på Lövåsen 16 nationaliteter). En bättre matchning och flexibilitet skulle behöva komma till stånd när det gäller att använda anställda utlandsfödda vid behov hos äldre utlandsfödda med behov av insatser. Någon sammanställning finns inte gjord beträffande anställda med utländsk bakgrund. En första åtgärd skulle därför kunna vara att inventera vilka anställda utlandsfödda vi har samt var i verksamheten de arbetar. Utifrån en sådan inventering skulle en bank kunna byggas upp för att nyttjas vid behov. Äldreomsorgen skulle behöva på ett mer samlat sätt beskriva de äldre utlandsföddas situation i form av behov samt hur de upplever erhållet stöd och service. De kvalitetsmätningar som görs inom äldreomsorgen skulle kunna användas för att jämföra de äldre utlandsföddas upplevelser i jämförelse med svenskgruppen. Äldreomsorgen möter utländskt födda brukare, varav många har svårt att kommunicera på svenska och därmed också svårt att förmedla vad och hur man vill ha sitt stöd. För personalen förekommer språkrelaterade problem med vissa brukare. Det handlar om att skapa en förståelse och samförstånd så att insatsen görs på rätt sätt utifrån brukarens behov. Personal som inte känner till brukarens etniska kultur kan kränka brukaren på olika sätt. Arbetsgruppen bedömer att det finns behov av att på ett systematiskt sätt matcha de äldre utlandsföddas behov av etnisk kompetens med den etniska kompetens som finns hos personalen med utländsk bakgrund. Det finns även behov av att generellt höja den etniska kompetensen i äldreomsorgens olika verksamheter. Ovan beskrivna behov kan mötas på olika sätt. Nedan skisseras två olika modeller för skapande av ett resursteam för etnisk mångfald inom äldreomsorgen och i första hand inom hemtjänsten. Vid uppbyggnaden av modellerna har arbetsgruppen tänkt utifrån följande perspektiv: Organisatorisk uppbyggnad och placering; det skall vara enkelt och så lite administrativ överbyggnad som möjligt Ekonomi: använda befintliga resurser för att undvika extrakostnader Lärande: av etnisk kulturkompetens i organisationen Brukaren: förbättrad kvalitet i insatserna Effektivt resursutnyttjande av befintliga kunskaper och personliga resurser hos förvaltningens medarbetare 13

14 KARTLÄGGNING - ÄLDRE UTLANDS- 14 (17) Modell 1 Kulturhandledning ses som ett tilläggsuppdrag med ett konsultativt förhållningssätt. Ett team bildas med ett antal kulturhandledare så att flertalet etniska kulturer som är aktuella inom äldreomsorgen täcks in. Personalen har sin tjänst och huvudsakliga uppdrag i sitt ordinarie arbete. Arbetet i mångfaldsteamet skall ses som ett sidouppdrag. I mångfaldsteamet är den anställde kulturhandledare. Arbetsuppgifterna i teamet blir Brukarstöd arbete hemma hos brukaren Kulturinformation Handledning Kontakter med andra myndigheter Stödja äldreomsorgsverksamheten i externt informationsarbete. Etniska kulturutbildningar Modell 2 Ett arbetslag bildas som består av ett antal medarbetare med omvårdnadskompetens samt språk- och etnisk kulturkompetens som täcker in flertalet språkgrupper. Personalen har all tjänstgöring i detta arbetslag. Alla typer av omvårdnadsuppdrag utförs. Skillnaden i jämförelse med modell 1 är att arbetslaget är knutet till en definierad målgrupp och inte till ett geografiskt område. Biståndshandläggarna översänder alla ärenden med äldre utlandsfödda till detta arbetslag. Arbetsgruppen förordar att modell 1 införs. Ett utvecklingsarbete skulle behöva bedrivas för att skapa ett resursteam för etnisk mångfald inom äldreomsorgen. Tillsammans med detta skulle också generella utbildningsinsatser för äldreomsorgspersonalen kring etniska kulturfrågor behöva genomföras. Detta utvecklingsarbete och kompetenshöjning skulle kunna ske med stöd av statliga stimulansmedel. BEDÖMNING OCH FÖRSLAG Någon sammanställning finns inte gjord beträffande anställda med utländsk bakgrund. Äldreomsorgen behöver på ett mer samlat sätt beskriva de äldre utlandsföddas situation i form av behov samt hur de upplever erhållet stöd och service. Språkrelaterade problem förekommer i verksamheten Behov finns att på ett systematiskt sätt matcha de äldre utlandsföddas behov av etnisk kompetens med den etniska kompetens som finns hos personalen med utländsk bakgrund. Det finns även behov av att generellt höja den etniska kompetensen i äldreomsorgens olika verksamheter. Förslag att ett mångfaldsteam inrättas. En kompetenshöjning kring mångfaldsfrågor behöver genomföras hos de anställda i äldreomsorgen 14

15 KARTLÄGGNING - ÄLDRE UTLANDS- 15 (17) Informationsfrågor Brev som sänds från äldreomsorgen till äldre utlandsfödda är på svenska. Överhuvudtaget är skriftliga informationsbroschyrer bara på svenska. Den skriftliga informationen skriven på svenska förstås inte av de äldre utlandsfödda. Arbetsgruppen bedömer att det finns ett behov av att utforma information på annat språk än svenska. Bedömning behöver även göras vilken information som skall spridas på ett annat språk och vilka språkgrupper som kan vara aktuella. Detta arbete kring informationsfrågorna kan med fördel kopplas till utvecklingen av mångfaldsarbetet beskrivet i förra avsnittet. BEDÖMNING Informationen till äldre utlandsfödda behöver utvecklas. 15

16 KARTLÄGGNING - ÄLDRE UTLANDS- 16 (17) Handlingsplan beträffande äldreomsorg till utlandsfödda Utifrån den genomförda kartläggningen föreslår arbetsgruppen följande handlingsplan beträffande äldreomsorg till äldre utlandsfödda: I samband med den tidigare beslutade revidering av äldreomsorgsplanen vart fjärde år så skall en översyn göras av äldre utlandsföddas behov av äldreomsorg samt utformningen av stödinsatser. I samband med genomförandet av kvalitetsmätningarna så skall äldre utlandsfödda kunna urskiljas i materialet. Anhöriganställning skall användas endast i undantagsfall då personal med rätt språkkompetens ej finns att tillgå. Ett särskilt utvecklingsarbete behöver bedrivas för att anpassa anhörigstödet till äldre utlandsfödda samt att göra anhörigstödet mer känt hos äldre utlandsfödda. Ett utvecklingsarbete behöver bedrivas kring bildandet av ett mångfaldsteam inom äldreomsorgen. Teamet skall kunna starta sin verksamhet En generell utbildningssatsning behöver göras för att öka äldreomsorgspersonalens kunskaper kring etnisk kulturkompetens. Informationen till äldre utlandsfödda behöver utvecklas. Teknik- och serviceförvaltningen uppmärksammas på behovet av särskild kost för äldre utlandsfödda som på olika sätt tar del av kommunens måltidsutbud till äldre. Arbetsgruppen bedömer att det utvecklingsarbete som behöver bedrivas enligt ovanstående kan ske med stöd av de ekonomiska stimulansmedel som regeringen beviljat kommunerna. I utvecklingsarbetet kring mångfaldsteamet måste eventuella ekonomiska effekter av ett sådant arbetssätt klarläggas och beaktas i budgetarbetet. Lena Andréasson Kerstin Therus Jan Nilsson Vård- och omsorgschef Äldreomsorgschef Utredare 16

17 KARTLÄGGNING - ÄLDRE UTLANDS- 17 (17) Litteraturlista Följande rapporter har använts som underlag vid framtagandet av kartläggningen: Vård och omsorg om äldre, lägesrapport från socialstyrelsen, 2007 Befolkningsstatistik, SCB Hälsoundersökning och intervjuer av flyktingar/invandrare 55 år och äldre i Katrineholms kommun, rapport till socialnämnden 2001 av Ulla-Britt Frandén Hälsofrämjande verksamhet för äldre invandrare rapport 1998:46, Folkhälsoinstittutet Mångfaldsteam, rapport från Eskilstuna kommun, 2007 En studie om äldre invandrare i Västerås Mälardalens högskola år 2007 Utredning angående äldre invandrare SOU 1997 Hemtjänst till äldre invandrare problem och möjligheter länsstyrelsen i Kalmar län, 2007 Äldreomsorg till nationella minoriteter och personer med utländsk bakgrund Äldre invandrare lika som andra? uppsats från Umeå universitet 2003 Äldreomsorgs för finsktalande i Sverige rapport från socialstyrelsen 2001 Jag förstår inte vad de säger äldre invandrare i Malmö berättar om vård och omsorg rapport 2005 Samhörighet och plikt om anhörigvårdare med icke-svensk bakgrund FOU i Väst

Slutrapport från översyn av äldre utlandsföddas behov av äldreomsorg samt utveckling av stödinsatser

Slutrapport från översyn av äldre utlandsföddas behov av äldreomsorg samt utveckling av stödinsatser VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Hannele Hassinen, projektledare SLUTRAPPORT 1 (8) Slutrapport från översyn av äldre utlandsföddas behov av äldreomsorg samt utveckling av stödinsatser Slutrapport Stimulansmedelprojekt

Läs mer

Plan för etnisk mångfald 2007 2009

Plan för etnisk mångfald 2007 2009 BILAGA 20 Plan för etnisk mångfald 2007 2009 Vårdtagarperspektiv Personalperspektiv Äldrenämnden 2007-10-31 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Vidtagna åtgärder enligt tidigare handlingsplaner 4 Nuläget

Läs mer

Den utrikes födda befolkningen ökar

Den utrikes födda befolkningen ökar 1 Utrikes födda Den utrikes födda befolkningen ökar Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige vilket innebär att den utrikes födda befolkningen fortsätter att öka. Vid årets

Läs mer

Dokumentnamn: Rapport - översyn av vård- och omsorgsförvaltningens anhörigstöd

Dokumentnamn: Rapport - översyn av vård- och omsorgsförvaltningens anhörigstöd Sida: 1 (7) Bakgrund Vård- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att göra en översyn av kommunens anhörigstöd i sin helhet och ge förslag på hur det kan vidareutvecklas. I detta dokument

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Stimulansmedel inom demensområdet

Stimulansmedel inom demensområdet VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Stefan Ivarsson Projektledare Rapport Stimulansmedel 1 (6) Stimulansmedel inom demensområdet Katrineholms kommun 2 (6) Sammanfattning Demens är en av de vanligaste folksjukdomarna

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Program för Helsingborg stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter

Program för Helsingborg stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter SID 1(9) Program för Helsingborg stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är de fem erkända nationella minoriteterna

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige vilket innebär att den

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad

Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad Datum 2016-05-23 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Utgångspunkter... 4 Arbetsformer... 4 Samråd... 4 Information... 5 Övergripande

Läs mer

Finskt förvaltningsområde Göteborgs Stad Mötesplats Äldreomsorg onsdag 9/10, 10.30-11.10

Finskt förvaltningsområde Göteborgs Stad Mötesplats Äldreomsorg onsdag 9/10, 10.30-11.10 Finskt förvaltningsområde Göteborgs Stad Mötesplats Äldreomsorg onsdag 9/10, 10.30-11.10 Planeringsledare Antti Yliselä Mänskliga rättigheter och nationella minoriteter Stadsledningskontoret Enheten för

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor

Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor FOKUS på arbetsmarknad och utbildning Fler med utländsk bakgrund studerar Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor Anna Gärdqvist 19 Många

Läs mer

Barnen i befolkningen

Barnen i befolkningen 17 Barnen i befolkningen Drygt en femtedel av Sveriges befolkning är barn i åldrarna 0 17 år (22 procent). Som en följd av bl.a. låga födelsetal under en stor del av 1990 talet kommer den andelen att minska

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 2004 KF

BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 2004 KF BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 24 KF Tabell 13: Antal utrikes födda boende i kommunen och omflyttningar av utrikes födda fördelade efter världsdel och vistelsetid i Sverige 1 (5) Finland Norge Övriga

Läs mer

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4.

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. Kommunens äldreomsorg styrs av ramar som utgörs av bland annat socialtjänstlagen, hälsosjukvårdslagen, ekonomiska förutsättningar och politiska mål.

Läs mer

Handlingsplan för NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK

Handlingsplan för NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK Handlingsplan för NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2016-2019 Södergatan 20, 195 85 Märsta Tel (vxl) 08-591 260 00 Fax 08-591 260 36 sigtuna.kommun@sigtuna.se www.sigtuna.se Dokumentnamn Handlingsplan

Läs mer

Behovet av boende för finsktalande somatiskt sjuka - redovisning av utredning

Behovet av boende för finsktalande somatiskt sjuka - redovisning av utredning 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-16 Social- och omsorgskontoret Äldreomsorgsnämnden Behovet av boende för finsktalande somatiskt sjuka - redovisning av utredning Dnr: 15/51 Sammanfattning av ärendet Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 10 Sn 110 Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun Beslut Socialnämnden anser motionen som färdigbehandlad. Ärendebeskrivning

Läs mer

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2012:04 Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun hade totalt 147 334 invånare vid årsskiftet 2011/2012.

Läs mer

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 MALMÖ Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering 2014-01-12 Vid ytterligare frågor hör av dig till: Maria Kronogård eller Elisabeth Pålsson

Läs mer

Malmö Stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde.

Malmö Stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2013-11-22 Vår referens Malin Björk Sekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Bjork4@malmo.se Malmö Stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde.

Läs mer

Yttrande över remiss angående revidering av Äldreplan

Yttrande över remiss angående revidering av Äldreplan 1 KUNGSÄNGEN och BRO Yttrande över remiss angående revidering av Äldreplan 2014 2020 PRO lämnar följande synpunkter på remiss angående revidering av Äldreplan 2014 2020. Remissvaret har disponerats enligt

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående

Anhöriga som ger omsorg till närstående www.pwc.se Revisionsrapport Christer Marklund Anhöriga som ger omsorg till närstående Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder Stöd till anhöriga hällefors, lindesberg, l jusnarsberg och nor a 1 I vårt samhälle

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd Lilian Gullberg, projektledare 0413-620 22 110615 VOO IOU Vård- och omsorgsnämnden.5, INVESTOR NPEOPLE Strategiplan anhörigstöd Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Befolkning efter svensk och utländsk bakgrund

Befolkning efter svensk och utländsk bakgrund 18 Befolkning efter svensk och utländsk bakgrund Annika Klintefelt Vid slutet av år 22 var 1,1 miljoner av Sveriges befolkning födda utomlands. Det motsvarar knappt 12 procent av befolkningen. Drygt 6

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Anledningen till detta kan vara att personen på grund av fysiska eller psykiska

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Hotell- och restaurangbranschen

Hotell- och restaurangbranschen Hotell- och restaurangbranschen en jobbmotor för utlandsfödda Innehållsförteckning 15 Förord 18 Inledning 19 Statistiken 10 Utlandsfödda i hotell- och restaurangbranschen 14 Anställda 16 Företagare 18

Läs mer

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19)

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka Nacka kommun får allt fler äldre och äldre som lever allt

Läs mer

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för Anhörigstöd Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Inledning Den 1 juli 2009 infördes en lagskärpning

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Nationella minoriteter och minoritetsspråk SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN. SID 1 (6) 2010-01-18 Nationella minoriteter och minoritetsspråk Förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad med anledning av ny lag (2009:724) Antagna av

Läs mer

Uppdraget Delegationen skall ha i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av boendefrågor för äldre både inom den ordinarie bostadsmarknaden

Uppdraget Delegationen skall ha i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av boendefrågor för äldre både inom den ordinarie bostadsmarknaden Kommittédirektiv Delegationen för utveckling av bostäder och boende för äldre personer Dir. 2006:63 Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild delegation tillkallas

Läs mer

Anhörigomsorg är frivilligt

Anhörigomsorg är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun Socialförvaltningen Anhörigstöd Förslag Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Bergengrenska gården TELEFON: 0414-81 91 65 FAX: 0414-81 97

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Hemtjänst till äldre invandrare, problem och möjligheter 2007:16

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Hemtjänst till äldre invandrare, problem och möjligheter 2007:16 LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Hemtjänst till äldre invandrare, problem och möjligheter 2007:16 1 Hemtjänst till äldre invandrare, problem och möjligheter Utgiven av: Ansvarig enhet: Författare: Omslagsbild

Läs mer

Mångfaldsplan. Mångfaldsplan

Mångfaldsplan. Mångfaldsplan Dnr: VON-597/2011 Mångfaldsplan Mångfaldsplan Handlingsplan för mångfaldsarbete gällande äldre personer och personer med funktionsnedsättning med annan etnisk bakgrund än svensk Handlingsplan för mångfaldsarbete

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN Senast gjord revidering: 12 10 15 Beslutet fattat av: Utförd av: Äldreomsorgsutskottet och IFO/LSS-utskottet Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 14 Eva Thimfors HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I

Läs mer

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 9 sept 2008 Strategi för mångfald och integration Inledning Integrationspolitik berör hela befolkningen och hela

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

ANHÖRIGPLAN 2012-2015

ANHÖRIGPLAN 2012-2015 ANHÖRIGPLAN 2012-2015 INLEDNING Anhörigplanen för Svedala kommun 2012-2015 är kommunens plattform för anhörigstödet. Planen ska ses som ett uttryck för den politiska synen på verksamheten, övergripande

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

Åtgärds- och tidplan för Norrgläntan med anledning av genomlysning

Åtgärds- och tidplan för Norrgläntan med anledning av genomlysning ÅTGÄRDS-/TIDPLAN 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Äldreomsorgen Vår handläggare Ert datum Er beteckning Anna-Lena Ramstedt, vik. områdeschef Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2007-05-10 Vård- och

Läs mer

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund Folkmängd i Skellefteå - efter utländsk bakgrund Beskrivning av statistiken - Bild 1 Födelseland Födelseland anger det land där personen är född. Födelselandets benämning hänförs till förhållandena vid

Läs mer

Äldrelotsar för invandrare

Äldrelotsar för invandrare Äldrelotsar för invandrare Internationella Kvinnoföreningen Författare: Agneta Eliason 2012-01-30 Sammanfattning Projektet Äldrelotsar för invandrar är ett projekt som handlar om att ge information till

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-03-07 62 Dokumentansvarig Anhörigsamordnare/BA Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 2 Regelverk...5

Läs mer

Inriktningsplan för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

Inriktningsplan för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vår handläggare Lars Erik Backlund INRIKTNINGSPLAN VON 2011-2014 1 (6) Datum Dnr 2010-12-13 Dnr VON/2010:13-011 Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2011-01-20, 18 Inriktningsplan

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En expansiv region med en växande befolkning Allt fler väljer att bo och leva i och redan 2017 beräknas här finnas över en miljon invånare. Befolkningen är relativt

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Social omsorg - äldreomsorg. Magnus Nilsson, fil.dr. Universitetslektor i socialt arbete Karlstad universitet

Social omsorg - äldreomsorg. Magnus Nilsson, fil.dr. Universitetslektor i socialt arbete Karlstad universitet Social omsorg - äldreomsorg Magnus Nilsson, fil.dr. Universitetslektor i socialt arbete Karlstad universitet Gerontologi Gerontologi vad är det? Gerontologi samhällsvetenskapligt orienterad Geriatrik medicinskt

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

PROTOKOLL 2014-08-25. Svar på medborgarförslag 2014:02 om att Knivsta kommun ska ansluta sig till det finska förvaltningsområdet KS-2014/89

PROTOKOLL 2014-08-25. Svar på medborgarförslag 2014:02 om att Knivsta kommun ska ansluta sig till det finska förvaltningsområdet KS-2014/89 Kommunstyrelsen 181 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-08-25 Svar på medborgarförslag 2014:02 om att Knivsta kommun ska ansluta sig till det finska förvaltningsområdet KS-2014/89 Beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Psykisk ohälsa hos äldre, ett bortglömt kapitel - svar på skrivelse från vice ordföranden Inge-Britt Lundin m.fl. (fp)

Psykisk ohälsa hos äldre, ett bortglömt kapitel - svar på skrivelse från vice ordföranden Inge-Britt Lundin m.fl. (fp) Vård- och omsorgsavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Hanna Runling Tfn: 508 09 527 Tjänsteutlåtande Sid 1 (5) 2006-05-24 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Psykisk ohälsa hos äldre, ett

Läs mer

Utredning om boende för yngre personer med demenssjukdom eller demensliknande symtom

Utredning om boende för yngre personer med demenssjukdom eller demensliknande symtom TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Pierre Börjesson 2017-05-11 ON 2017/0020 52545 Omsorgsnämnden Utredning om boende för yngre personer med demenssjukdom eller demensliknande symtom Förslag

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2013-10-28

Tjänsteskrivelse 2013-10-28 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2013-10-28 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag på modell för biståndsbeslut i tid gällande serviceinsatser

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Socialtjänstens insatser för att personer med LSS-insatser ska få vård i tid

Socialtjänstens insatser för att personer med LSS-insatser ska få vård i tid SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-05-08 Handläggare: Malin Torberger Telefon: 08 508 12 25 416 Till Socialnämnden Socialtjänstens insatser

Läs mer

Förslag på insatser inom ramen för den nationella handlingsplanen Förstärkning av rehabiliteringsresurser. Hälso- och sjukvård i särskilt boende

Förslag på insatser inom ramen för den nationella handlingsplanen Förstärkning av rehabiliteringsresurser. Hälso- och sjukvård i särskilt boende 1(6) Hälso- och sjukvårdsnämnden Social- och omsorgsnämnden Förslag på insatser inom ramen för den nationella handlingsplanen 2004 Fördelningen av statsbidraget 2001 1 miljard till Gotland 7mkr 2002 1

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Översyn av stöd till anhöriga avlösarservice

Översyn av stöd till anhöriga avlösarservice UTREDNING 1 (10) Vår handläggare Pia Aalto, 1:e LSS-handläggare Linda Bentholm, 1:e anhörigkonsulent Fredrik Andersson, utredare Jan Nilsson, utredare Översyn av stöd till anhöriga avlösarservice Ärendebeskrivning

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

SAMMANFATTNING AV ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

SAMMANFATTNING AV ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 SAMMANFATTNING AV ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 1 Inledning I din hand håller du en sammanfattning av Sigtuna kommuns äldreomsorgsplan. Äldreomsorgsplanen ska vara ett verktyg för att styra och

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2015-10-15 Dnr von/2015:129. Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin

Vård- och omsorgsförvaltningen 2015-10-15 Dnr von/2015:129. Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin TJÄNSTESKRIVELSE 1[5] Referens Petra Oxonius Mottagare Vård- och omsorgsnämnden Demensstrategi Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin Sammanfattning Antalet äldre ökar och

Läs mer

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt

Läs mer

Finskt f k ör t f valtnin v gsområde mr - vad inneb v är det? är de Leena Liljestrand

Finskt f k ör t f valtnin v gsområde mr - vad inneb v är det? är de Leena Liljestrand Finskt förvaltningsområde - vad innebär det? Leena Liljestrand Lagar som gäller: (2009:724) Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk Fr o m 1 januari 2010 stärkta rättigheter och möjligheter

Läs mer

Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder

Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder Revisionsrapport* Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder Eskilstuna kommun April 2008 Kerstin Svensson, Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet

Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet Kultur och fritidsnämnden 2016-05-25 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:109 Sara Nordlund 016 710 7032 Kultur och fritidsnämnden Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns

Läs mer

Översyn av ansvarsfördelningen inom den ideella och arvoderade anhörigvården i Umeå kommun

Översyn av ansvarsfördelningen inom den ideella och arvoderade anhörigvården i Umeå kommun Umeå Pensionärsråd 216-11-1 Översyn av ansvarsfördelningen inom den ideella och arvoderade anhörigvården i Umeå kommun Beslutad 216-1-27 av äldrenämnden Umeå Pensionärsråd 216-11-1 Äldrenämndens uppdragsplan

Läs mer

En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås. - En del av projekt TOPSOMAR

En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås. - En del av projekt TOPSOMAR En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås - En del av projekt TOPSOMAR December 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. BAKGRUND 2 1.1. Invånarstatistik Västmanland 2 2.

Läs mer

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder.

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder. 1 (8) Samtliga Födda i Danmark Födda i Finland Födda i Norge Födda i 448 1 6 6 2 13 19 27 29 62 185 35 17 11 6 6 1 644 1 9 1 5 18 9 14 25 37 74 277 57 32 26 29 12 7 59 6 6 4 1 2 2 1 2 3 3 18 34 4 6 2 2

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Handikappomsorg. Vård och omsorg om äldre. Individ- och familjeomsorg. Folkhälsa

Handikappomsorg. Vård och omsorg om äldre. Individ- och familjeomsorg. Folkhälsa Vård och omsorg om äldre LÄGESRAPPORTER 2006 Handikappomsorg Hälso- och sjukvård Primärvård Vård och omsorg om äldre Individ- och familjeomsorg Folkhälsa Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika

Läs mer

Språk inom särskilt boende i Järfälla

Språk inom särskilt boende i Järfälla Språk inom särskilt boende i Järfälla Dnr Son 2016/485 Jenny Sjöberg November 2016 2016-11-23 1 (11) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 2 2. METOD... 3 3. REDOVISNING... 3 4.1 Kartläggning

Läs mer

Uppsökande verksamhet avseende äldre sammanboendes behov av anhörigstöd. Marie Ernsth Bravell Eva Telander

Uppsökande verksamhet avseende äldre sammanboendes behov av anhörigstöd. Marie Ernsth Bravell Eva Telander Uppsökande verksamhet avseende äldre sammanboendes behov av anhörigstöd Marie Ernsth Bravell Eva Telander Bakgrund Sedan år 1998 har stöd till anhöriga som vårdar en närstående utvecklats och förbättrats,

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Inrättande av omvårdnadsboende inom socialpsykiatrin

Inrättande av omvårdnadsboende inom socialpsykiatrin TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Jan Nilsson, utredare Vård- och omsorgsnämnden Inrättande av omvårdnadsboende inom socialpsykiatrin I slutrapporten Den framtida socialpsykiatrin 1

Läs mer

Följebrev till meddelandebladet om Nya bestämmelser i socialtjänstlagen den 1 januari 2011.

Följebrev till meddelandebladet om Nya bestämmelser i socialtjänstlagen den 1 januari 2011. 1(6) Följebrev till meddelandebladet om Nya bestämmelser i socialtjänstlagen den 1 januari 2011. Under våren 2010 fick Socialstyrelsen flera regeringsuppdrag med ursprung i propositionen Värdigt liv i

Läs mer