BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016"

Transkript

1 BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

2 En expansiv region med en växande befolkning Allt fler väljer att bo och leva i och redan 2017 beräknas här finnas över en miljon invånare. Befolkningen är relativt ung och mer välutbildad än riksgenomsnittet. Tillgången till akademisk utbildning och företag i världsklass bidrar också till att göra regionen mer attraktiv. är hem för många kulturer vilket återspeglar sig väl i regionens befolkning där var femte invånare är utrikes född. De kommande åren kommer det satsas enorma resurser i som i sin tur ska skapa fler bostäder och fler jobb åt en ständigt växande befolkning. Statistiken som presenteras i denna rapport kommer från SCB och avser årlig befolkningsstatistik rapporterad per den 31 december för referensåret. På senare år har Sverige tagit emot många flyktingar. Befolkningsstatistiken inkluderar dock endast flyktingar som beviljats ett svenskt uppehållstillstånd och som blivit kommunbokförda i Sverige. Statistiken omfattar de 13 medlemskommunerna i s kommunförbund, alltså: Ale, Alingsås, Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö 1

3 Folkmängdens utveckling i och i andra storstadsregioner Folkmängden i fortsätter att växa och den 31 december 2015 var folkmängden Jämfört med 2014, då folkmängden var , är detta en ökning med invånare. Ökningen på årsbasis i motsvarade 1,2 procent, vilket är i nivå med Malmöregionen (som ökar från till invånare eller med 1,2 procent). Stockholmsregionen hade den största folkökningen. Med drygt nya invånare är Stockholmsregionens befolkning nu invånare, vilket på årsbasis ger en tillväxt på 1,5 procent. Sveriges befolkning ökade med 1,1 procent ( nya invånare) till och Malmöregionen växer något snabbare än Sverige i stort, medan Stockholmsregionen växer klart snabbare. seniorer 95+ år, följt av åldersgrupperna 5-14 och Dock minskar invånarantalet i åldersgrupperna 0-4 och Störst ökning i absoluttal har åldersgrupperna 5-14 och med drygt nya invånare i respektive åldersgrupp. Tabell 1 Befolkning efter åldersgrupp i 2014 och 2015, samt befolkningstillväxt Åldersgrupp Befolkning 0-4 år ,0% 5-14 år ,3% år ,6% år ,5% år ,9% år ,5% år ,4% år ,0% år ,2% år ,3% 95+ år ,2% ,2% Stockholmsregionen ,5% Malmöregionen ,2% Sverige ,1% Med en fortsatt årlig tillväxt på omkring invånare bor det dryga miljonen människor i redan år Befolkningstillväxt per åldersgrupp i Sett till så kom folkökningen motsvarande invånare till 40 procent av ett födelseöverskott och resterande 60 procent av ett positivt flyttnetto. Invånarantalet växer bland de flesta åldersgrupperna i (indelning efter årsklasser finns presenterade i Tabell 1). De åldersgrupper som växer mest procentuellt är I Stockholmsregionen växer befolkningen med drygt 1,5 procent och i Malmöregionen är befolkningstillväxten lik den i, dvs. drygt 1,2 procent. De tre storstadsregionerna växer snabbare än Sverige i stort. Befolkningstillväxt per åldersgrupp i Göteborgs Stad Göteborgs Stad stod för mestadels av folkökningen i under perioden 2

4 Göteborgs Stad hade nya invånare av de totalt nya invånarna i, vilket motsvarar drygt 62 procent av folkökningen. Tabell 2 återger likt Tabell 1 befolkning efter åldersgrupp, men till skillnad mot föregående tabell avser siffrorna och tillväxtandelarna endast Göteborgs Stad. Trenderna är likt de som presenterades för regionen tidigare, dock sker en minskning i invånare även för åldersgruppen En intressant notering är att minskningen i åldersgruppen 0-4 år utgör drygt en tredjedel av regionens fall i åldersgruppen. Å andra sidan söker sig drygt av de nya invånarna i åldersgruppen i till Göteborgs Stad. Totalt sett växer Göteborgs Stad med 1,3 procent, vilket är i nivå med Stockholms Stad (1,3 procent) men något lägre än Malmö Stad som växer med 1,4 procent. Tabell 2 Befolkning efter åldersgrupp i Göteborgs Stad 2014 och 2015, samt befolkningstillväxt Åldersgrupp Befolkning 0-4 år ,5% 5-14 år ,9% år ,2% år ,9% år ,0% år ,2% år ,5% år ,7% år ,1% Stockholmsregionen, dvs. drygt 1,5 procent. Utöver Göteborgs Stad visar även Partille, Tjörn och Kungsbacka en befolkningstillväxt som är i nivå med regionen i stort. Ingen kommun visar på en negativ befolkningstillväxt under perioden Procentuellt visar Öckerö och Mölndal den svagaste tillväxten. Mätt i absoluttal har Göteborgs Stad störst befolkningstillväxt, följt av Kungsbacka och Partille som ökar med drygt 900, respektive 450 invånare. Tabell 3 listar hur befolkningen har förändrats per kommun i och är sorterad på störst procentuell tillväxt. Tabell 3 Befolkning efter kommun i 2014 och 2015, samt befolkningstillväxt Kommun Befolkning Ale ,5% Göteborg ,3% Partille ,2% Tjörn ,2% Kungsbacka ,2% Lilla Edet ,1% Alingsås ,1% Lerum ,0% Härryda ,0% Kungälv ,9% Stenungsund ,9% Mölndal ,7% Öckerö ,3% ,2% år ,9% 95+ år ,5% Göteborg ,3% Stockholm ,3% Malmö ,4% Befolkningstillväxt per kommun i Den kommun i som växer mest procentuellt är Ale. Den årliga tillväxten i Ale kommun är i nivå med tillväxttakten i För att räknas som utrikes född krävs att kvinnan som föder sitt barn utomlands inte är folkbokförd i Sverige. Det vill säga att om en kvinna föder sitt barn utanför Sveriges landsgränser och samtidigt är folkbokförd i någon av landets kommuner räknas inte denna födsel i antal utrikes födda. 3

5 Utrikes födda per kommun i Andelen utrikes födda är störst i Göteborgs Stad. Drygt var fjärde invånare i Göteborgs Stad är utrikes född, vilket är högre än andelen för Sverige och Stockholms Stad, men betydligt lägre än i Malmö Stad där nästan var tredje invånare är utrikes född. I Partille och Mölndal är drygt 15 procent av invånarna utrikes födda. Lägst andelar har Öckerö, Kungsbacka och Tjörn där 5, respektive 7 procent av invånarna är utrikes födda. Av s invånare är 18,4 procent (eller invånare) utrikes födda. Jämfört med Stockholmsregionen och Malmöregionen är s andel utrikes födda klart lägre. Tabell 4 listar andelen utrikes födda per kommun i och är sorterad på störst andel utrikes födda. Tabell 4 Andel utrikes födda per kommun i 2015 Kommun Befolkning Utrikes födda Andel # # % Göteborg ,5% Partille ,6% Mölndal ,1% Lilla Edet ,2% Ale ,1% Alingsås ,6% Härryda ,1% Stenungsund ,5% Lerum ,0% Kungälv ,4% Tjörn ,3% Kungsbacka ,2% Öckerö ,0% Stockholm ,6% Malmö ,6% ,4% Stockholmsregionen ,4% Malmöregionen ,5% Sverige ,0% Utrikes födda efter födelseland i År 2015 fanns det cirka utrikes födda invånare i. Jämfört med året innan motsvarar det en ökning med drygt invånare. Irak, Iran och Finland toppar listan över födelseländer medan Polen är ny fyra. Procentuellt ökar utrikes födda från Syrien mest, medan utrikes födda från Finland, F.d. Jugoslavien och Norge minskar. Tabell 5 sammanställer de tio vanligaste födelseländerna bland utrikes födda invånare i och är sorterad efter flest antal utrikes födda år Tabell 5 Utrikes födda invånare de tio mest vanliga födelseländerna i 2014 och 2015, samt utrikes föddas tillväxt Födelseland Utrikes födda Irak ,1% Iran ,9% Finland ,0% Polen ,7% Bosnien och Hercegovina ,3% F.d. Jugoslavien ,9% Somalia ,7% Syrien ,9% Turkiet ,9% Norge ,9% ,4% Utrikes födda efter åldersgrupp i Starkast tillväxt bland utrikes födda återfinns i åldersgrupperna 0-14, samt Den senare nämnda åldersgruppen har även störst tillväxt i antal utrikes födda invånare. Utrikes födda i ökar med 3,4 procent 2015 jämfört med Per storstadsregion är ökningen i Stockholmsregionen och ganska likartad och är högre än i Malmöregionen, men lägre än Sverige i stort. Tabell 6 presenterar 4

6 förändringen i utrikes födda invånare i, efter åldersgrupp. Tabell 6 Utrikes födda invånare i, förändring efter åldersgrupp Åldersgrupp Utrikes födda 0-4 år ,7% 5-14 år ,6% år ,9% år ,6% år ,2% år ,2% år ,7% 65+ år ,6% ,4% Stockholmsregionen ,4% Malmöregionen ,3% Sverige ,5% Alingsås. Regionens andel av Sveriges boende i mottagningssystemet är 5,4 procent. s andel är klart lägre än Stockholmsregionens andel (12,2 procent) men högre än Malmöregionens andel (4,1 procent). Tabell 7 Boende i Migrationsverkets mottagningssystem, per kommun i maj 2016 Kommun 0-19 år år 64+ år Totalt Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungälv Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö Kungsbacka Som nyanländ kommunmottagen räknas de utländska medborgare som beviljats uppehållstillstånd i Sverige som flyktingar skyddsbehövande, efter synnerligen ömmande omständigheter eller som anhöriga. Andel av Sverige (%) 5,7% 5,1% 7,8% 5,4% Stockholmsregionen Malmöregionen Sverige Källa: Migrationsverket Nyanlända flyktingar och kommunmottagna i och dess kommuner Den senaste perioden har många nyanlända flyktingar kommit till Sverige och. I finns det drygt nyanlända som väntar på svar gällande uppehållstillstånd (se Tabell 7). Bland de nyanlända är drygt 50 procent i arbetsför ålder och 48 procent i åldern Flest boende i Migrationsverkets mottagningssystem har Göteborg, följt av Mölndal och Tabell 8 visar antal kommunmottagna utländska medborgare som beviljats uppehållstillstånd i Sverige som flyktingar eller som anhörig. Drygt 70 procent av regionens nyanlända tas emot av Göteborgs kommun, följt av Alingsås och Partille. Lägst antal kommunmottagna har Ale. s andel av totalt kommunmottagna i Sverige är strax över 6 procent. Jämfört med andra storstadsregioner är s andel lägre än Stockholmsregionens andel (12,8 procent) och högre än Malmöregionens andel (5,5 procent). Sett till storstadsregionernas befolkning så är Malmöregionens andel klart högst. 5

7 Tabell 8 Kommunmottagna med uppehållstillstånd, per kommun i maj 2016 Kommun 0-19 år år 64+ år Totalt Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungälv Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö Kungsbacka Andel av Sverige (%) 6,5% 5,9% 10,2% 6,2% Stockholmsregionen Malmöregionen Sverige Jämför vi mellan storstadskommunerna framgår det att Göteborg har högre andel år med eftergymnasial och forskarutbildning än Malmö. Stockholm har dock högst andel av storstadskommunerna, vilken uppgår till drygt 60 procent. Storstadsregionernas andel åringar med förgymnasial utbildning som högsta avslutade utbildning är lik och är något lägre än Sveriges andel. När det gäller gymnasial utbildning har högst andel av storstadsregionerna. De tre storstadsregionerna ligger dock på nivåer som är lägre än Sverige. Sett till eftergymnasial och forskarutbildning som högsta avslutade utbildning framgår det att alla tre storstadsregioner ligger klart över Sverige. Att strukturen ser ut så här är inget chockerande resultat. De mest intressanta och bäst betalda jobben finns just i storstadsområdena som även har anslutning till större lärosäten där många höga kompetenser absorberas. Tabell 9 Högsta avslutade utbildning bland år (i procent) per kommun i 2015 Källa: Migrationsverket Kommun Gymnasial Förgymnasial Eftergymnasial och forskarutb. Befolkningens utbildningsnivå i och dess kommuner Bland kommunerna i framgår det att Lilla Edet har högst andel åringar med förgymnasial utbildning som högsta avslutade utbildning. Lägst andel med förgymnasial utbildning har Kungsbacka (se Tabell 9). När det gäller gymnasial utbildning som högsta avslutade utbildning bland åringar är det återigen Lilla Edet som noterar högst andel. Även Ale, Stenungsund och Tjörn har höga andelar. Göteborg, Mölndal och Partille noterar lägst andelar i denna utbildningskategori. Lilla Edets höga andel åringar med förgymnasial och gymnasial utbildning som högsta avslutade utbildning gör att andelen med eftergymnasial och forskarutbildning är lägst bland s kommuner. Göteborg och Mölndal har högst andel åringar med eftergymnasial och forskar-utbildning. Även Härryda och Partille noterar höga andelar då nära hälften har eftergymnasial och forskarutbildning. Ale 14% 53% 34% Alingsås 11% 48% 40% Härryda 9% 42% 49% Kungsbacka 8% 45% 47% Kungälv 11% 49% 40% Lerum 9% 45% 46% Lilla Edet 18% 57% 25% Mölndal 9% 39% 52% Partille 9% 41% 49% Stenungsund 11% 50% 39% Tjörn 12% 51% 37% Öckerö 13% 48% 39% Göteborg 11% 36% 53% Stockholm 9% 31% 59% Malmö 13% 37% 50% 11% 40% 49% Stockholmsregionen 11% 37% 52% Malmöregionen 11% 38% 51% Sverige 12% 45% 42% 6

8 VI HJÄLPER DIG Business Region Göteborg representerar tretton kommuner och jobbar för att skapa fler arbetstillfällen och hållbar tillväxt i. Vi erbjuder kunskap och kontakter som skapar förutsättningar att starta, utveckla och etablera företag här. Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss. E-post: Telefon: Har du frågor gällande rapportens innehåll är du varmt välkommen att kontakta vår analytiker. E-post: Telefon:

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Nyföretagande är viktigt för utvecklingen i Göteborgsregionen Nyföretagande är en av Göteborgsregionens viktigaste förutsättningar för utveckling mot ökad sysselsättning,

Läs mer

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Nyföretagande är viktigt för utvecklingen i Göteborgsregionen Nyföretagande är en av Göteborgsregionens viktigaste förutsättningar för utveckling mot ökad sysselsättning,

Läs mer

DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Stark tillväxt sätter fart på n Rekordmånga kommuner ökade omsättningen i n under 2015, däribland alla kommuner som ingår i Göteborgsregionens kommunförbund. I Göteborgsregionen

Läs mer

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 Stark tillväxt i skapar många jobb åt arbetslösa I december 2016 var arbetslösheten för personer i åldern 16-64 i 5,9 procent, vilket var lägst bland storstadsregionerna.

Läs mer

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 Stark tillväxt i skapar många jobb åt arbetslösa I december 2016 var arbetslösheten för personer i åldern 16-64 i 5,9 procent, vilket var lägst bland storstadsregionerna.

Läs mer

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En region med lång erfarenhet av utrikeshandel Sjöfart och internationell handel har präglat Göteborgsregionen i snart 400 år. Visserligen är varorna inte desamma

Läs mer

Till Västra Götaland, men sedan?

Till Västra Götaland, men sedan? Samhällsanalys, Koncernkontoret Västra Götalandsregionen 2017-11-15 Till Västra Götaland, men sedan? Vidareflyttningar hos nyanlända flyktingar i Västra Götaland. Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning...

Läs mer

Byggandet ökar, hyresrätterna blir fler

Byggandet ökar, hyresrätterna blir fler Byggandet ökar, hyresrätterna blir fler Nu byggs det mer än på länge i Region Västra Sverige. Cirka 5 900 bostäder blev inflyttningsklara 2018. Åtta av tio var lägenheter i flerbostadshus. Andelen hyresrätter

Läs mer

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2019 Inledning I december 2018 var arbetslösheten för personer i åldern 16-64 i Göteborgsregionen 5,5 procent, vilket var lägst bland storstadsregionerna i Sverige. Sedan

Läs mer

UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En region med lång tradition av internationellt företagande Göteborg har alltid varit en internationell stad. Sedan staden grundades år 1621 har utrikeshandeln

Läs mer

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2018

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2018 ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2018 Inledning I december 2017 var arbetslösheten för personer i åldern 16-64 i Göteborgsregionen 5,7 procent, vilket var lägst bland storstadsregionerna i Sverige. Sedan

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

Andel 02 23% 031. Sjuk- el aktivitetsersättn, otillräckl ersättning 188 105 032. Sjuk- el aktivitetsersättn, väntar på ersättn 35 871

Andel 02 23% 031. Sjuk- el aktivitetsersättn, otillräckl ersättning 188 105 032. Sjuk- el aktivitetsersättn, väntar på ersättn 35 871 ALE KOMMUN FÖRSÖRJNINGSSTÖD 2010 011. Arbetslös, otillräcklig ersättning 840 329 012. Arbetslös, väntar på ersättning 92 805 013. Arbetslös, ingen ersättning 1 113 313 014. Arbetslös, flyktingar i introduktion

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige vilket innebär att den

Läs mer

Den utrikes födda befolkningen ökar

Den utrikes födda befolkningen ökar 1 Utrikes födda Den utrikes födda befolkningen ökar Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige vilket innebär att den utrikes födda befolkningen fortsätter att öka. Vid årets

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

Samtliga månadsanställda jan apr 2018

Samtliga månadsanställda jan apr 2018 208 jan apr 208 Övriga Tillsvidareanställda Kungsbacka 6,5 7,6 7,8 6, Ale 8, 8,3 8,7 6, Härryda 7,5 8,5 8,8 6,2 Partille 7,8 8,5 9,6 3,6 Mölndal 7,7 8,7 9,0 6,4 Alingsås 8, 8,7 8,9 6, Stenungsund 7,7 8,8

Läs mer

Samtliga månadsanställda jan aug 2018

Samtliga månadsanställda jan aug 2018 208 jan aug jan aug 208 Övriga Tillsvidareanställda Kungsbacka 6,5 6,3 6,4 6,5 5,2 Ale 8, 7,9 6,8 7, 5,3 Härryda 7,5 7,3 7,3 7,6 5,2 Stenungsund 7,7 7,6 7,3 7,5 6, Alingsås 8, 7,3 7,6 4, Partille 7,8 7,8

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Samtliga månadsanställda jan apr 2017

Samtliga månadsanställda jan apr 2017 207 206 jan apr 207 Kommentar: Månadsanställda avser och anställda med tidsbegränsad anställning längre än 3 månader (men exkluderar timavlönade). Tjörns resultat 206 inkluderar timavlönade. 2 Partilles

Läs mer

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 MALMÖ Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering 2014-01-12 Vid ytterligare frågor hör av dig till: Maria Kronogård eller Elisabeth Pålsson

Läs mer

Fler än storkar till Göteborg. Göteborg hade för andra året i rad en oväntat stor befolkningstillväxt

Fler än storkar till Göteborg. Göteborg hade för andra året i rad en oväntat stor befolkningstillväxt 1-21 Fler än 7 5 storkar till Göteborg Befolkningsutveckling i Göteborg 29 Göteborg hade för andra året i rad en oväntat stor befolkningstillväxt Det föddes över 7 5 barn i Göteborg under 29. Det är det

Läs mer

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Strukturbilden för Göteborgsregionen mål att styra mot uthållig tillväxt och hållbara strukturer Per Kristersson, Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

Samtliga månadsanställda jan aug 2017

Samtliga månadsanställda jan aug 2017 207 206 jan aug 207 Kommentar: Månadsanställda avser och anställda med tidsbegränsad anställning (dvs. exkluderar timavlönade). Tjörns resultat 206 inkluderar timavlönade. 2 Partilles resultat inkluderar

Läs mer

Hur ser det ut i Trelleborg?

Hur ser det ut i Trelleborg? Hur ser det ut i Trelleborg? En befolkningsstatistisk presentation Nästan halvvägs (mot 50 000 invånare) 2019-06-28 Befolkning Varje år sedan 1984 har befolkningen ökat i Trelleborgs kommun. Sedan 2016

Läs mer

Hur ser det ut i Trelleborg? En befolkningsstatistisk presentation

Hur ser det ut i Trelleborg? En befolkningsstatistisk presentation Hur ser det ut i Trelleborg? En befolkningsstatistisk presentation 2017 06 26 Befolkning Under de senaste drygt 30 åren har allt fler upptäckt fördelen av att bosätta sig i Trelleborgs kommun. Med början

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik juli 2011

Inkvarteringsstatistik juli 2011 Inkvarteringsstatistik juli 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Landskrona. Demografisk beskrivning 2018 Befolkningsprognos Källa: SCB

Landskrona. Demografisk beskrivning 2018 Befolkningsprognos Källa: SCB Landskrona Demografisk beskrivning 2018 Befolkningsprognos 2019-2028 Källa: SCB Tim Andersson Ljung Utredare 1 april 2019 Demografisk beskrivning 2018 och prognos 2019-2028 Under 2018 ökade folkmängden

Läs mer

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 06 07 Övriga Tillsvidareanställda Kungsbacka 6,4 6,5 6,6 5,0 Lilla Edet 7,3 7,4 8, 4,9 Tjörn 6,8 7,4 7,6 6, Härryda 7,7 7,5 7,6 6,4 Mölndal 7,7 7,7 7,9 5,9

Läs mer

Sveriges ekonomi växlar stegvis ner tempot

Sveriges ekonomi växlar stegvis ner tempot Sveriges ekonomi växlar stegvis ner tempot SVERIGES BNP-UTVECKLING (I %) T O M ANDRA KVARTALET 2019 FÖRÄNDRING JÄMFÖRT MED MOTSVARANDE PERIOD ÅRET INNAN 8% 6% 4% 2% 1,4% -2% -4% BNP-tillväxt Snitt 2000-2019

Läs mer

Stor inflyttning till Göteborg

Stor inflyttning till Göteborg 2-2009 Stor inflyttning till Göteborg Befolkningsutveckling i Göteborg 2008 Göteborg hade under 2008 den största befolkningstillväxten sedan 1994. Invånarantalet passerade därmed 500 000 under året Göteborg

Läs mer

Inkvarteringsstatistik maj 2010

Inkvarteringsstatistik maj 2010 Inkvarteringsstatistik maj 2010 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Hur ser det ut i Trelleborg?

Hur ser det ut i Trelleborg? Hur ser det ut i Trelleborg? En befolkningsstatistisk presentation 2018-06-20 Befolkning Under 2017 ökade befolkningen med 682 invånare till 44 595 invånare vilket var den näst högsta ökningen ett enskilt

Läs mer

Befolknings utveckling 2016

Befolknings utveckling 2016 Statistik och Analys Stadsledningskontoret Befolknings utveckling 216 Under 216 växte Göteborgs befolkning med 8 4 invånare. Det är den största folkökningen i absoluta tal i modern tid! Rekordmånga nya

Läs mer

Business Region Göteborg

Business Region Göteborg Business Region Göteborg Svensk ekonomi växer genomsnittligt SVERIGES BNP-UTVECKLING I PROCENT T O M FJÄRDE KVARTALET 2018 FÖRÄNDRING JÄMFÖRT MED MOTSVARANDE PERIOD ÅRET INNAN 8% 6% 4% 2% 2,4% 0% -2% -4%

Läs mer

Statistik om Borlänge kommun Jonas Fellström Plan- och markkontoret

Statistik om Borlänge kommun Jonas Fellström Plan- och markkontoret Statistik om Borlänge kommun Jonas Fellström Plan- och markkontoret Jonas.fellstrom@borlange.se 0243-74303 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 Folkmängd i Borlänge kommun 1968-2017 51964 42781 Borlänge

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2015: 54 955 (6,9%) 24 396 kvinnor

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun

Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Staffan Eriksson 218-5-24 Innehållsförteckning Befolkningsutveckling och befolkningsstruktur

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Mottagande av nyanlända flyktingar i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Rapport 2010:44 ISSN 1403-168X Utgivare: Länsstyrelsen Västra Götalands län, enheten för social hållbarhet Grafisk form: malin.fasth.com

Läs mer

Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor

Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor FOKUS på arbetsmarknad och utbildning Fler med utländsk bakgrund studerar Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor Anna Gärdqvist 19 Många

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun

Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Staffan Eriksson 219-3-22 Innehållsförteckning Befolkningsutveckling och befolkningsstruktur

Läs mer

Statistik om Essunga kommun en fördjupning

Statistik om Essunga kommun en fördjupning Statistik om Essunga kommun en fördjupning Innehåll: Befolkningsstatistik s. 3-7 Inkomstutveckling s. 8 Skattekraftsutveckling s. 9 Utbildningsnivå s. 10-11 Sjuk- och aktivitetsersättning s. 12 Arbetssökande

Läs mer

Befolkningsprognos ALE KOMMUN Mark- och exploateringsavdelningen April 2013

Befolkningsprognos ALE KOMMUN Mark- och exploateringsavdelningen April 2013 27 842 28 009 28 337 28 638 29 044 29 529 Befolkningsprognos ALE KOMMUN 2013-2017 30 000 29 500 29 000 28 500 28 000 27 500 27 000 26 500 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Mark- och exploateringsavdelningen

Läs mer

Landsbygd tätort trender & exempel Ale kommun. Presentation BRG annika.friberg; alex.spielhaupter; magnus.blombergsson;

Landsbygd tätort trender & exempel Ale kommun. Presentation BRG annika.friberg; alex.spielhaupter; magnus.blombergsson; Landsbygd tätort trender & exempel Ale kommun Presentation BRG 161007 annika.friberg; alex.spielhaupter; magnus.blombergsson; victor.axbom@ale.se Ale & utmaningar stad - land Landsbygdsutveckling Skillnader

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 14 augusti 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 Till arbete Under juli 2017 påbörjade 3 980 personer (1 816 kvinnor och 1 643

Läs mer

Norrköping. Kommunfakta Riket Antal Män

Norrköping. Kommunfakta Riket Antal Män Norrköping Kommunfakta 2007 2008 Landareal: 1 491 km 2 Invånare per km 2 : 84 stycken Folkmängd efter ålder 31 december Ålder Norrköping Riket Män Kvinnor antal Procentuell fördelning Procentuell fördelning

Läs mer

Inkvarteringsstatistik oktober 2011

Inkvarteringsstatistik oktober 2011 Inkvarteringsstatistik oktober 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 FS 2014:5 2014-08-14 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 Första halvåret ökade befolkningen i Norrköping med 778 personer till 134 527 personer. Födelsenetto i kommunen är 218 personer

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Innehållsförteckning Bilaga 1 KARTLÄGGNING AV MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET Ej behöriga till

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige maj 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2011 Kvartal 3, 2011

Inkvarteringsstatistik september 2011 Kvartal 3, 2011 Inkvarteringsstatistik september 2011 Kvartal 3, 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning

Läs mer

Norrköping. Kommunfakta Riket Antal Män. Totalt antal

Norrköping. Kommunfakta Riket Antal Män. Totalt antal Norrköping Kommunfakta 2006 2007 2006-06-12 Landareal: 1 491 km 2 Invånare per km 2 : 84 stycken Folkmängd efter ålder 31 december Ålder Norrköping Riket Män Kvinnor Totalt antal Procentuell fördelning

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

Befolkningsprognos Bas 2 %

Befolkningsprognos Bas 2 % 28 862 29 456 30 034 30 586 31 177 31 637 Antal invånare Befolkningsprognos Bas 2 % ALE KOMMUN 2016 2020 32 000 31 500 31 000 30 500 30 000 29 500 29 000 28 500 28 000 27 500 27 000 2015 2016 2017 2018

Läs mer

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Västra Götalands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2011

Inkvarteringsstatistik januari 2011 Inkvarteringsstatistik januari 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

Inkvarteringsstatistik juni 2011 Kvartal 2, 2011

Inkvarteringsstatistik juni 2011 Kvartal 2, 2011 Inkvarteringsstatistik juni 2011 Kvartal 2, 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom

Läs mer

Gästnattsrapport december 2011 Kvartal 4, 2011

Gästnattsrapport december 2011 Kvartal 4, 2011 Gästnattsrapport december 2011 Kvartal 4, 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Befolkningsstatistik. Kristinehamns kommun 31 Dec 2015

Befolkningsstatistik. Kristinehamns kommun 31 Dec 2015 Befolkningsstatistik DEC 131231 24114 (23949) Kristinehamns kommun 31 Dec 215 2427 214-11-1 24 31 215-11-1 JAN 2416 (23 943) FEB 24129 (23 966) MAR 24181 (23 971) APRIL 24186 (23 983) MAJ 24168 (24 24)

Läs mer

Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling Hållbar stad öppen för världen Befolkningsutveckling Statistik och analys SAMMANFATTNING 564 000 invånare (folkbokförda) bor i Göteborgs 280 000 bostäder 70 000 så mycket ökade stadens befolkning (de senaste

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige juli 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige juli 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige juli 217 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Regional planering. - Hur arbetar vi och hur fungerar det? -Hur utvecklar vi vårt arbete? Christine Flood Göteborgsregionens kommunalförbund

Regional planering. - Hur arbetar vi och hur fungerar det? -Hur utvecklar vi vårt arbete? Christine Flood Göteborgsregionens kommunalförbund Regional planering - Hur arbetar vi och hur fungerar det? -Hur utvecklar vi vårt arbete? Christine Flood Göteborgsregionens kommunalförbund En regionplan var nittonde år! 6 3 Från regionplan till rådslag

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

"07-12-10" www.businessregion.se

07-12-10 www.businessregion.se Dagens upplägg: Trender globalt och regionalt? Hur går det för Göteborg? Styrkor och svagheter Framtida utvecklingsmöjligheter Effekter på fastighetsvärden och miljö Den helt globala världen Export och

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik januari 2018

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik januari 2018 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 12 februari 2018 Sarah Nilsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik januari 2018 Till arbete 5 753 inskrivna arbetssökande påbörjade någon form av arbete

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Bakgrund Yrkesvux är i Göteborgsregionen en kommunalt och statligt finansierad

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Företagsamheten 2017 Västra Götalands län

Företagsamheten 2017 Västra Götalands län Företagsamheten 2017 Västra Götalands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

Uppföljning Tillväxtstrategi Halland 2016

Uppföljning Tillväxtstrategi Halland 2016 Uppföljning Tillväxtstrategi 2016 Del 1: Grundfakta En rapport från Regionkontoret 2016 1 Grundfakta Inledning Region har ansvar för att leda det regionala utvecklingsarbetet. För att säkerställa att har

Läs mer

Sveriges framtida befolkning 2014-2060. Lena Lundkvist

Sveriges framtida befolkning 2014-2060. Lena Lundkvist Sveriges framtida befolkning 214-26 Lena Lundkvist Prognos 214-26 Mellanliggande år SM 214 26 Ålder, Kön Född i Sverige/Utrikes född I databaserna: 214 211 Ålder, Kön 7 Födelselandsgrupper Födelselandsgrupper

Läs mer

BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 2004 KF

BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 2004 KF BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 24 KF Tabell 13: Antal utrikes födda boende i kommunen och omflyttningar av utrikes födda fördelade efter världsdel och vistelsetid i Sverige 1 (5) Finland Norge Övriga

Läs mer

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund Folkmängd i Skellefteå - efter utländsk bakgrund Beskrivning av statistiken - Bild 1 Födelseland Födelseland anger det land där personen är född. Födelselandets benämning hänförs till förhållandena vid

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Hur mycket kostar äldres fallskador i Ale

Hur mycket kostar äldres fallskador i Ale Ale invånare i Ale för respektive Fallskadorna i Ale kostar varje år: Regionens kostnad 6,7 milj. kr Kommunens kostnad 6,7 milj. kr Individens kostnad 0,2 milj. kr Total kostnad 13,6 milj. kr bland de

Läs mer

Företagsamheten 2018 Västra Götalands län

Företagsamheten 2018 Västra Götalands län Företagsamheten 2018 Västra Götalands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7)

Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7) Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7) 2 (7) Sammanfattning Undersökningsföretaget TNS SIFO har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat 240

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige februari 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige februari 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige februari 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Invandrare som påbörjat utbildning i svenska för invandrare

Invandrare som påbörjat utbildning i svenska för invandrare Enheten för utbildningsstatistik 1 () Invandrare som påbörjat utbildning i svenska för invandrare Personer som invandrar till Sverige och saknar kunskaper i svenska har rätt att ta del av utbildning i

Läs mer

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet HANDLING 2015-08-14 Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet Arbetslöshetssiffrorna är från maj 2015. Öppet maj 15 Skolverkets siffror Andel i regionen Andel i riket Antal

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Befolkningsprognos ALE KOMMUN Mark- och exploateringsavdelningen April Antal invånare År

Befolkningsprognos ALE KOMMUN Mark- och exploateringsavdelningen April Antal invånare År Befolkningsprognos ALE KOMMUN 2015 2019 31 500 31 000 30 500 30 000 Antal invånare 29 500 29 000 28 500 28 000 27 500 27 000 28 423 28 855 29 330 29 772 30 423 31 002 2014 2015 2016 År 2017 2018 2019 Mark-

Läs mer

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2012:04 Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun hade totalt 147 334 invånare vid årsskiftet 2011/2012.

Läs mer

Statsbidrag för utbildning för tidsbegränsat anställda inom hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen - Villkor

Statsbidrag för utbildning för tidsbegränsat anställda inom hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen - Villkor Statsbidrag för utbildning för tidsbegränsat anställda inom hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen - Villkor Förordning 2015:504 Statsbidraget ska användas till utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 13 mars 2017 Sara Andersson, Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 Till arbete Under februari 2017 påbörjade 5 409 personer (2

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

Gästnattsrapport Juli 2015

Gästnattsrapport Juli 2015 Gästnattsrapport Juli 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com victor.johansson@vastsverige.com Klicka här för att hämta

Läs mer

HANINGE I SIFFROR 2019

HANINGE I SIFFROR 2019 HANINGE I SIFFROR 2019 VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Anna och Mikael och det vanligaste efternamnet är Andersson. Bland nyfödda Haningebor är Alicia det vanligaste

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2006

Inkvarteringsstatistik januari 2006 Inkvarteringsstatistik januari 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Reservantagningen 2018

Reservantagningen 2018 Reservantagningen 2018 Statistik över reservantagningens utfall 2018-08-31 /GR:s gymnasieantagning Reservantagningen 2018 Antagningsstatistik/Gymnasieantagningen Datum: 2018-09-03 Reservantagningen 2018

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

Reservantagningen 2019

Reservantagningen 2019 Antagningsstatistik Gymnasieantagningen Datum: 2019-09-06 Reservantagningen Reservantagningen är den antagning som genomförs efter slutantagningen då lediga platser som uppkommit under sommaren tillsätts

Läs mer

Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess

Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess 16/9 UG Åtgärder 18,19/9 F-styrelse Akut agenda 25/9 Kommunchefer 30/9 UC 2/10 Extra möte KSO, KC 16/10 F-styrelse Förslag Åtgärder

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer