Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun"

Transkript

1 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden Sn 110 Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun Beslut Socialnämnden anser motionen som färdigbehandlad. Ärendebeskrivning En motion (Dnr. 13KS171) har inkommit till kommunfullmäktige 13 april. Avsändare är S-kvinnoklubbarna i Piteå. I motionen föreslås följande åtgärder till förbättring i äldreomsorgen: - Resurserna ska anpassas till den demografiska utvecklingen, särskild hänsyn skall tas till 80 år och äldre. - Öka kompetensen hos personalen. - Tillsätta mer personal med specialkompetens blå inom demens, psykiatri, och kostnutrition. - Översyn av befintlig organisation i verksamheten så att den kompetens som finns används på bästa sätt. - Arbeta med och ta vara på anhörigas kunskaper. - Arbeta för ökad jämställdhet i verksamheten. Beslutsunderlag Motionssvar Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 Datum BILAGA 1 Handläggare Eva Börjesson Öman Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå. Diarienummer: 13 KS 171 Anpassade resurser och demografi utvecklingen i Piteå. Äldreomsorgen i Piteå kommun står inför nödvändiga förändringar inom de närmaste åren. Förändringar som har sin grund i en prognos över åldersutvecklingen som visar att antalet medborgare i åldrarna över 80 år ökar markant. För att möta den växande gruppen av äldre med olika behov av vård-och omsorg, och för att kunna erbjuda boendeformer som motsvarar individens behov genomförs en satsning på trygghetsboende och en utökning av korttidsplatser samt en omfördelning av vård- och omsorgsboende-platser. Omfördelningen innebär en ökning av demensboendeplatser och minskning av vård och omsorgsboendeplatser. Prognosen över åldersutvecklingen visar att under perioden beräknas åldergruppen 65 år och äldre att växa med personer samtidigt som kommunen får fler medborgare i åldrarna över 80 år. Den gruppen växer med 506 personer. Det är inte enbart det faktum att de äldre blir fler som påskyndar behovet av en förändrad äldreomsorg. Det handlar också om att allt fler av de äldre vill bo hemma så länge det är möjligt. Av kommunens befolkning, är ålderspensionärer d v s 20,5 % av befolkningen. Utbudet för målgruppen äldre minskar som en konsekvens av: Den demografiska utvecklingen med fler äldre. Ökade polikliniska insatser av hälso- och sjukvården. Färre vårdplatser på sjukhusen som innebär kortare vårdtider Minskat ekonomiskt utrymme i kommunerna Behov av individuella komplicerade insatser ökar både i ordinärt boende och i de olika boendeformerna. Behovet av anpassade bostäder för äldre kommer att bli mycket stort under överskådlig tid framöver. Den stora utmaningen för kommunerna är att det finns en planering som tar hänsyn till äldre människors behov och efterfrågan av alternativa boendeformer och stöd i ordinärt boende. De personer som i dag beviljas vård- och omsorgsboende har större behov av omvårdnad och hälso- och sjukvårdsinsatser än tidigare. Personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende och i behov av dagverksamhet och avlösning har ökat. Behov och önskemål av riktade insatser till personer med avvikande beteende och förvirringstillstånd har ökat. Korttidsverksamheten är i stort behov av nya anpassade lokaler. Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webbadress PITEÅ Stadshuset

3 2 Mot denna bakgrund har en beredningsgrupp med bred politisk förankring tillsatts, och under våren 2013 arbetat med förslag som resulterat i en verksamhetsidé för framtidens äldreomsorg i Piteå. Beredningsgruppen kom fram till följande verksamhetsidé: Hemmet som vård- och omsorgsarena Ny boendestrategi Renodla vård- och omsorgsboendeplatser och demensboendeplatser Erbjuda flytt till boendeform som motsvarar medborgarnas behov Ingen boende behöver flytta mot sin vilja Individuell behovsbedömning Socialstyrelsen har publicerat nya föreskrifter om bemanning på särskilda boenden där personer med demenssjukdom bor. Föreskrifterna träder i kraft 1 januari Avsikten med föreskrifterna är att tydliggöra kommunens ansvar för att varje boende är bemannat så att personer som bor där kan leva ett tryggt och säkert liv. Det ställs krav på att socialnämnden utreder och dokumenterar vilka hemtjänstinsatser varje boende behöver och följer upp beslut. Socialstyrelsen har även i uppdrag att ta fram föreskrifter som gör att samma regler ska gälla alla särskilda boenden för äldre. Avsikten är att de nya kompletterande reglerna ska träda i kraft samtidigt som föreskrifterna om bemanning på särskilda boenden där personer med demenssjukdom bor. Den beräkningsmodell som kommunen har för hemtjänstkostnader går inte att översätta rakt av till boenden. Bland annat för att det finns samordningsvinster och andra tillkommande arbetsuppgifter att ta hänsyn till på boendet. Socialstyrelsen bedömer i dag att bemanningen på vård- och omsorgsboende är för låg för att upprätthålla en god kvalitet och för att tillgodose individuella behov. På grund av stora pensionsavgångar har äldreomsorgen stora rekryteringsbehov de närmaste åren. För att klara framtida personal- och kompetensförsörjning krävs en attraktiv arbetsgivare som verkar för en god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor inom vård och omsorg. Förslag till utvecklingsplan För att klara framtidens volymtillväxt av äldre, krav och behov av individuellt anpassade insatser samt behålla nuvarande kvalitet behövs: Ökat behov av stöd i ordinärt boende Fler träffpunkter/samvarolokaler Ökat behov av fler dagverksamhetsplatser för dementa Utveckling av korttidsverksamheten och samlokalisering Riktade insatser till personer med avvikande beteende och förvirringssymtom Förstärkt anhörigstöd Fler alternativa boendeformer för äldre För att säkerställa att medborgarnas behov tillgodoses behöver individuella genomförandeplaner utvecklas

4 3 Åldersutveckling Under perioden har antalet personerr över 65 år ökat med personer (20 %) Enligt prognosen för åren kommer antalet 65 år och äldre att a öka med personer (27 %) Under perioden har antalet personer över 80 år ökat medd 388 personer (23 %) Enligt prognosen för åren kommer antalet 80 år och äldre att öka med 506 personer (25 %).

5 4 Kompetens hos personalen I Piteå har 99 % av personalen vård- och omsorgsutbildning på gymnasienivå. Det innebär att Piteå kommer på 3:e plats av kommuner i landen sett till utbildningsnivå. Uppgiften hämtad från öppna jämförelser 2011, (uppgifter får 2012 saknas). Kompetenshöjning sker kontinuerligt. För att planera och utveckla verksamheten har all personal inom äldreomsorgen tre studiedagar per år, varav en planeras och genomförs på varje arbetsplats utifrån behov och önskemål. Personal inom äldreomsorgen har möjlighet att söka erfarenhetsutbyte i syfte att höja sin kompetens. Arbetslagen inom äldreomsorgens alla verksamheter har möjlighet att söka ekonomiskt stöd till internatkostnad för att under två dagar, med övernattning, arbeta med arbetslagsutveckling i syfte att stärka arbetslaget och därmed ge omsorgstagarna en bättre kvalitet. All personal, enskilt eller i grupp, har möjlighet att söka ekonomiskt stöd för att arbeta med olika projekt. Målsättningen med projekten är att hitta metoder och förhållningssätt som är användbara i den fortsatta vardagen. Dessutom kan det ses som en del i personlig utveckling. Personal kan genom projekten frikopplas för att arbeta med metodutveckling. I takt med att svårighetsgraden ökar på diagnoser inom demens, psykiatri, och somatiskt avancerad vård, ökar också kraven på kunskapsutveckling. En dags utbildning för all personal kostar ca 1 miljon i lönekostnader för vikarier. Under perioden deltar ett antal personer i studier på universitetsnivå, värdegrundsutbildning, palliativ vård, och nationell ledarskapsutbildning. Äldreomsorgen i Piteå har hög personalkontinuitet som ett resultat av arbetsmetoden hel/del, vilken innebär rätt till heltid och möjlighet till deltid. Kost och nutrition Socialnämnden delar S-kvinnoklubbarnas uppfattning att dietist behövs i kommunen. Dietist fyller en viktig funktion t.ex. för att säkerställa näringsinnehåll, göra beräkningar och leda kunskapsutvecklingen på området nutrition. Struktur i äldreomsorgens organisation som stärker kompetensen. 1) Delning av uppdraget biståndshandläggning och arbetsledning, numera finns enbart renodlade tjänster. Biståndshandläggare och/eller hemtjänstchefer. 2) Personalförsörjning sker via äldreomsorgens bemanningsenhet, utbildad personal. 3) Hemsjukvården i sin nuvarande form stärker samverkan mellan distriktssköterska hemtjänst dag/natt. Det leder till hög kvalitetssäkring och god kunskapsöverföring. 4) I projektet Framtidens äldreomsorg renodlas boendeformerna och en kartläggning av nuvarande kompetens och framtida utbildningsbehov tas fram. Möjlighet till specialisering inom områdena geriatrik, psykiatri och demenssjukdomar. Anhörigsamverkan Samverkan med anhöriga sker på många olika plan i verksamheterna. Den viktigaste samverkan är den mellan anhörig och kontaktpersonen. Övriga exempel där äldreomsorgen samverkar med anhöriga är: Vid utredning av hemtjänstinsatser, (anhörig kan närvara om omsorgstagare önskar). Vid upprättande och årliga revideringar av genomförandeplan. Vid upprättande av levnadsberättelse.

6 5 Forts. anhörigsamverkan. Anhörigträffar. Nytt är att demensvårdsutvecklarna på prov erbjuder mindre anhöriggrupper, för samtal och stöd. I planen för Framtidens äldreomsorg finns anhörigstödsfunktionen, (anhörigkonsulent) knuten till det nya äldrecentret. Jämställdhet Socialnämnden anser att jämställdhetsperspektivet är viktigt, och att jämställdhetsfrågor alltid bör beaktas. Sett ur ett kundperspektiv arbetar äldreomsorgen med fokus på att alla omsorgstagare ska behandlas lika och ges samma möjligheter och rättigheter. När det gäller personalperspektivet är det i första hand ingen socialnämndsfråga. Jämställdhet är en övergripande fråga för kommunfullmäktige. Äldreomsorgen har vid flera tillfällen pekat ut viktiga jämställdhetsfrågor för verksamheten där skillnaden är stor mellan kvinnor och mäns arbetsvillkor i kommunen. Exempelvis kan nämnas: Antal anställda under varje chef i äldreomsorgen Administrativt stöd till chefer och verksamhet Arbetskläder, (t.ex. ytterplagg för hemtjänstpersonal, arbetsskor) Motion på arbetstid

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun Lokala riktlinjer för Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun 2013 INNEHÅLL: Sidnr 1.0 INLEDNING 1-3 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgrupp 1.3 Nationella riktlinjer 1.4 Vård och omsorgsfilosofi

Läs mer

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden Äldreplan 2015-2024 Uddevalla kommun Socialnämnden Innehåll Inledning... 3 1. Vad styr äldreomsorgen... 4 Nationella styrdokument... 4 Lokala styrdokument... 6 2. Värdegrund... 8 3. Äldreomsorgen i Uddevalla...

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

Bilaga 42 Ifylld och underskriven blankett skickas till följande adress: Länsstyrelsen i Skåne län Enheten för social hållbarhet 205 15 Malmö Sida 1(5) Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Budget 2015. Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015-2017. Budget 2015. Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 Vård och omsorg Innehåll Planeringsprocessen --------------------------------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018

Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018 Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-23, 23 Inledning Utvecklingsplan 2013-2018 för äldreomsorgen i Gnosjö kommun innebär att vi har ett dokument

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR ÄLDREOMSORGEN I FLENS KOMMUN MED UTBLICKAR MOT 2025

UTVECKLINGSPLAN FÖR ÄLDREOMSORGEN I FLENS KOMMUN MED UTBLICKAR MOT 2025 1 UTVECKLINGSPLAN FÖR ÄLDREOMSORGEN I FLENS KOMMUN 2008 2012 MED UTBLICKAR MOT 2025 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. INLEDNING 3 2. ÄLDREOMRÅDET I ETT RIKSPERSPEKTIV 4 3. ÄLDREOMRÅDET I ETT FLENSPERSPEKTIV

Läs mer

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 Nämndplan Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning 1.1 Marks kommuns vision Mark är känd som en attraktiv kommun. En kommun där det är bra att bo och verka. En kommun där

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023 Foto: Andreas Hillerborg Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Begrepp 5 3 Vad styr äldreomsorgen - nationella och lokala styrdokument

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Antaget av vård- och omsorgsnämnden 29 januari 2015, 11

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Antaget av vård- och omsorgsnämnden 29 januari 2015, 11 Diarienummer OVN2014.0005 Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Antaget av vård- och omsorgsnämnden 29 januari 2015, 11 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Nämndens ansvarsområde... 5 3 Analys...

Läs mer

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun Socialnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Socialnämndens verksamhetsområde... 1 2. Verksamhetsidé... 1 2.1 Individ- och familjeomsorg... 1 2.2

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515

Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515 Omsorgsnämnden Verksamhetsplan 2015 Förslag till beslut Omsorgsnämnden fastställer verksamhetsplan 2015

Läs mer

Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka

Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 3 1.1. Bakgrund 3 1.2. Uppdrag och revisionsfråga 4 1.3. Metod och

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag SOCIALNÄMNDEN Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialförvaltningen har

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001 NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden Reviderad 2014-01-29, 1001 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Socialnämnden... 2 1.2 Gemensam omvärldsanalys... 2 1.3 Socialnämndens budget 2014... 3 2 Socialnämndens

Läs mer

LANDSKRONA STAD KOMMUN REVISIONEN 2014-12-16 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden Granskning av Landskrona stads demensvård EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landskrona

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Äldreomsorgsnämnden. Social- och omsorgskontoret. Kerstin Pettersson. Gilda Johansson. Nämnd: Kontor: Nämndens ordförande:

Verksamhetsplan 2014. Äldreomsorgsnämnden. Social- och omsorgskontoret. Kerstin Pettersson. Gilda Johansson. Nämnd: Kontor: Nämndens ordförande: Verksamhetsplan 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Kontor: Social- och omsorgskontoret Nämndens ordförande: Kerstin Pettersson Ansvarig kontorschef: Gilda Johansson Datum: 2014-01-30 Sid 1 av 25 Innehållsförteckning

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer?

Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer? REVISIONSRAPPORT 2013-08-27 Sid 1 (2) Dnr: 12REK19 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer? Bakgrund Demenssjukas vård och omsorg kostar årligen

Läs mer