Anhöriga som ger omsorg till närstående

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anhöriga som ger omsorg till närstående"

Transkript

1 Revisionsrapport Christer Marklund Anhöriga som ger omsorg till närstående Sundsvalls kommun

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning Inledning Bakgrund Syfte och revivionsfråga Revisionskriterier Metod, material och avgränsning Lagstiftning Granskningsresultat Styrning i form av policies, mål och planer Kartläggning av anhörigas behov: rutin och arbetssätt Uppföljning och utvärdering av stödåtgärder Nämndens styrning och kontroll... 9 Sundsvalls kommun

3 1. Sammanfattning och revisionell bedömning På uppdrag av revisorerna i Sundsvalls kommun har genomfört en granskning av hur socialnämndens stöd till de anhöriga som ger omsorg till närstående hanteras. Syftet med granskningen har varit att pröva om området hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Vår sammanfattande revisionella bedömning är att stödet till anhöriga som vårdar närstående inom socialnämndens ansvarsområden inte till fullo hanteras på ett ändamålsenligt sätt och att den interna kontrollen inom området inte är fullt tillräcklig. Vår bedömning baseras följande granskningsiakttagelser: Styrningen genom policies, mål och planer är delvis tillräcklig. Granskningen visar att nämnden till viss grad kan verifiera att den utövar styrning hur verksamheterna ska fullgöra sitt lagstadgade uppdrag avseende anhörigstöd. Det saknas tillförlitliga rutiner för att kartlägga de anhörigas behov av stödinsatser. Granskningen visar att verksamheterna gör och har gjort vissa ansatser för att kartlägga de anhörigas behov av stödinsatser, men att det saknas en samlad behovsbild inom området. Uppföljning och utvärdering av individuellt anpassade stödåtgärder till anhöriga är otillräcklig. Granskningen visar att varken verksamhet eller nämnd gör återkommande och systematiska uppföljningar och utvärderingar inom området. Nämndens kontroll inom området är otillräcklig. Granskningen visar att nämnden inte i tillräcklig grad kan verifiera att den kontrollerar sitt lagstadgade uppdrag inom området. För att utveckla verksamheten bör följande rekommendationer prioriteras: Att det inom socialnämndens verksamheter upprättas rutiner för att kartlägga det samlade behov av stöd som anhöriga i kommunen kan tänkas ha. Att socialnämndens verksamheter anpassar befintlig anhörigstrategi till den egna verksamheten och dess målgrupper. Att socialnämnden ser över behovet av mål och tillhörande riktlinjer gällande det stöd som ges till personer som vårdar eller stödjer närstående. Att socialnämnd och verksamhet identifierar nyckeltal som gör det möjligt att följa upp det stöd som erbjuds personer som vårdar eller stödjer närstående. Att socialnämndens verksamheter vidareutvecklar och använder dokumentationen av anhörigstödet för att kunna följa upp hur verksamheten fungerar. Sundsvalls kommun 1 av 11

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund Revisorerna i Sundsvalls kommun har i 2014 års revisionsplan beslutat att granska socialnämndens stöd till anhöriga som ger omsorg till närstående. Valet av granskningsinsats har skett utifrån en bedömning av risk och väsentlighet. Socialstyrelsens undersökning visar att närmare var femte svensk i vuxen ålder vårdar, hjälper och stödjer en närstående. Sedan några år tillbaka har det införts en ny bestämmelse i socialtjänstlagen. Den innebär att kommunen är skyldig att erbjuda ett individuellt anpassat stöd till anhöriga som vårdar en närstående, för att underlätta och förebygga ohälsa. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att kommunens stöd till anhöriga inte sköts på ett ändamålsenligt sätt. Revisionsobjektet i denna granskning är socialnämnden. Av nämndens reglemente framgår att den fullgör kommunens uppgifter inom ramen för socialtjänstlagen Syfte och revivionsfråga Syftet med granskningen är att bedöma om området hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Inom ramen för granskningen ska följande revisionsfrågor besvaras: Är styrningen i form av policies, mål och planer tillräcklig? Används en tillförlitlig rutin att kartlägga anhörigas behov? Sker en tillräcklig uppföljning och utvärdering av individuellt anpassade stödåtgärder till anhöriga? Är nämndens styrning och kontroll inom området tillräcklig? 2.3. Revisionskriterier Socialtjänstlagen 5 kap. 10 Kommuninterna policies, mål och planer som rör granskningsområdet 2.4. Metod, material och avgränsning För denna granskning har en genomgång och analys gjorts av dokumentation avseende de mål, rutiner och riktlinjer som finns gällande stöd till anhöriga. Inom socialtjänsten har intervjuer genomförts med enhetschef utredningsenhet LSS 1 /äldrestöd/socialpsykiatri, enhetschef stödinsatser vuxna & LSS samt biståndsbedömare mottagningsgruppen. Inom produktion har intervjuer genomförts med områdeschef och anhörigkonsulenter på anhörigcenter, affärsområdeschef stöd och omsorg 2, 1 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2 Funktionshinderverksamhet (boende, daglig verksamhet (LSS), socialpsykiatri (SoL). Ej personlig assistans (LSS). Sundsvalls kommun 2 av 11

5 affärsområdeschef stöd och behandling, affärsområdeschef hemtjänst samt tillförordnad affärsområdeschef äldreboende. Rapporten har även sakgranskats av enheten för kvalité- och tjänsteutveckling inom socialtjänsten. Sundsvalls kommun 3 av 11

6 3. Lagstiftning När bestämmelsen i 5 kap. 10 SoL ändrades var det för att tydliggöra socialnämndens skyldighet att ge stöd, och möjligheten för dem som vårdar eller stödjer en närstående att få stöd (prop. 2008/09:82, s. 27). Ändringen innebär dock inte att en enskild person kan begära bistånd utifrån den bestämmelsen. Den enda bestämmelse som ger en sådan rätt är fortfarande 4 kap. 1 SoL (prop. 2008/09:82 s. 24). Syftet med bestämmelsen är att uppmärksamma de anhörigas situation, utreda deras behov, informera om och erbjuda stöd. Merparten av det stöd till anhöriga som ger omsorg till närstående har generellt i landet riktats till anhöriga till äldre personer. Avsikten med bestämmelsens nuvarande lydelse är att kommunernas stöd till anhöriga ska vidgas så att alla som vårdar och stödjer en närstående enligt lagstiftningen omfattas (prop. 2008/09:82, s. 7 10). Det innebär att arbetet med stöd till anhöriga ska omfatta socialtjänstens alla verksamheter. Syftet med stödet till anhöriga är framför allt att minska deras belastning, både den fysiska och psykiska. Den anhöriga kan genom stödet få en förbättrad livssituation samtidigt som risken att drabbas av ohälsa minskar. Kommunen bör ha ett brett utbud av stöd för att kunna tillgodose gruppers och individers olika behov. Med stöd menas olika insatser som primärt syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt underlätta för person som vårdar eller stödjer närstående. Begreppet stöd kan t.ex. innefatta bemötande, information, kunskap, råd, avlösning, hjälpmedel och hemtjänst. Exempel på personer som omfattas av bestämmelsen är: Anhöriga till personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning Anhöriga till personer med utvecklingsstörning eller annan intellektuell funktionsnedsättning Anhöriga till personer med långvarig psykisk eller kronisk fysisk sjukdom Anhöriga till personer med missbruks- och beroendeproblematik Föräldrar till barn under 18 år med någon av ovanstående sjukdom eller funktionsnedsättning Föräldrar till vuxna barn med någon av ovanstående sjukdom eller funktionsnedsättning Vuxna barn till person med någon av ovanstående sjukdom eller funktionsnedsättning. Sundsvalls kommun 4 av 11

7 4. Granskningsresultat 4.1. Styrning i form av policies, mål och planer Genom granskning av dokument och intervjuer framgår att: Socialnämnden fattade beslut att anta av förvaltningen föreslagen strategi för anhörigstöd. Strategin innehåller formulering av tänkbart effektmål, prioriteringar, aktiviteter, tidplan för införande och information om resurser/budget 3. Tidplan avser åren Information om resurser/budget avser år 2011 samt redovisning av kvarvarande statliga bidragsmedel inför Av granskningen framgår att verksamheten fr.o.m ska implementera de arbetsmetoder som visar sig vara lyckosamma under åren i att stödja anhöriga. Av strategin framgår att med tre olika programområden så betyder det att strategin måste anpassas till vart och ett av arbetsfälten IFO, Äldreomsorg samt Stöd och Omsorg. Det kan inte styrkas att strategin anpassats till verksamhetens beställare-utförare organisation. Anhörigcenter inom äldreomsorgen, via anhörigkonsulenterna, får enligt strategin i uppdrag att driva socialtjänstens arbete med att sprida, informera, utbilda och utveckla stödet till anhöriga. Av intervjuer framgår att anhörigcenter uppfattar att strategin är verksamhetens styrdokument. Det har inte utformats någon överenskommelse mellan socialtjänsten - enheten för kvalité- och tjänsteutveckling och produktionen avseende innehållet i tjänsten anhörigstöd. Nämnden har antagit riktlinjer för handläggning 4 inom området för äldreomsorgen. Riktlinjer finns inte inom funktionshinderverksamheten eller inom individ- och familjeomsorgen. I mål- och resursplan 2011 samt mål-och resursplan 2012 fick nämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att öka anhörigstödet innehöll planen en ökad budgetram för anhörigstöd jämfört med föregående år. I mål-och resursplan 2014 framgår att nämnden är ansvarig för kommunens anhörigstöd. Därutöver ger planen ingen styrning kring hur nämndens verksamheter ska fullgöra sitt lagstadgade uppdrag avseende anhörigstöd. Måldokument/verksamhetsplan för anhörigstöd saknas för äldreomsorgen, funktionshinderverksamheten och individ- och familjeomsorg år Anhörigcenter tog fram verksamhetsberättelser för åren Verksamhetsberättelser finns inte för åren Inklusive användande av statliga stimulansmedel utbetalda Tillämpningen av SoL 5:10 har omsatts i kommunala riktlinjer för handläggningen inom äldreomsorgen. Sundsvalls kommun 5 av 11

8 Anhörigkonsulenterna på anhörigcenter formulerar egna delmål för kommande verksamhetsår. Målen är individuella för anhörigkonsulenterna, d.v.s. de är inte verksamhetsmål för anhörigcenter. Det har år 2014 funnits budget för stöd till anhöriga via anhörigcenter, cirka 3 mnkr - affärsområde äldreboende, anhöriganställningar, cirka 4 mnkr - affärsområde hemtjänst samt anhörigbidrag, cirka 1,5 mnkr - socialtjänsten, enheten för kvalité- och tjänsteutveckling. Budget avsatt för anhörigstöd finns i huvudsak inom nämndens verksamheter som riktar sig till äldreomsorgens traditionella målgrupper. Inom äldreomsorgen informerades om strategin under år Därefter har inte någon informationssatsning genomförts. Verksamheten betonar dock att anhörigwebben 5 används inom affärsområde äldreboende. Revisionell bedömning: Nämndens styrning genom policies, mål och planer bedöms vara delvis tillräcklig. Bedömningen baseras på att nämnden kan verifiera att den har utövat viss styrning under mandatperioden när det gäller hur verksamheterna ska fullgöra sitt lagstadgade uppdrag avseende anhörigstöd. Avsaknad av gemensamma riktlinjer för samtliga verksamheter kan riskera att handläggning av ärenden rörande stöd till anhöriga inte sker på ett enhetligt sätt. För att utveckla styrningen inom området föreslås att nämnden ser över behovet av mål och tillhörande riktlinjer inom samtliga verksamheter gällande det stöd som ges till personer som vårdar eller stödjer närstående Kartläggning av anhörigas behov: rutin och arbetssätt Genom de dokument som granskats och de intervjuer som genomförts framgår att: Det finns särskilda tjänster, anhörigkonsulenter, som är anställda för att arbeta mot målgruppen anhöriga inom nämndens hela verksamhetsområde. Enligt strategin är äldreomsorgens anhörigstödjare 6 också en viktig resurs. Biståndsbedömarna har enligt strategin ett viktigt ansvar för de individuella kontakterna med, och stödet till, anhöriga. Inte minst i att tidigt informera och erbjuda/hänvisa anhöriga till lämpligt stöd. En fungerande kontakt mellan handläggarna och anhörigkonsulenterna bedömds vara av stor vikt i den fortsatta utvecklingen av kommunens anhörigstöd. Stöd till anhöriga ges inom funktionshinderverksamheten exkl. socialpsykiatrin indirekt via bistånd till den närstående. Anhöriga till närstående inom socialpsykiatrin erbjuds direkt stöd. Stöd till anhöriga ges inom individ-och familjeomsorgen direkt till den anhörige. Stöd till anhöriga ges inom äldreomsorgen direkt till den anhörige samt indirekt via bistånd till den närstående. 5 Kommunikationsportal mellan anhöriga och äldreboenden. 6 Arbetar med fri avlösning i hemmet. Sundsvalls kommun 6 av 11

9 Utvecklingsansvaret för anhörigstöd uppfattas inte tydligt inom nämndens verksamheter. Uppfattningarna skiljer sig åt mellan verksamheterna. Det ges också uttryck för att innehållet i produktionens tjänster ska definieras av socialtjänsten utifrån verksamhetens beställare-utförare organisation. Enligt plan kommer anhörigcenter att få en ny organisatorisk placering under Anhörigcenter flyttas från affärsområde äldreboende till hemtjänst i syfte att göra stödet till anhöriga tydligare inom äldreomsorgen. Samtidigt uppfattar anhörigcenter att utmaningen är att utveckla samarbetet med funktionshinderverksamheten och individ-och familjeomsorgen. Av strategin framgår att alla verksamheter inom socialtjänsten ska uppmärksamma anhörigas situation, genom att kunna ge information och vid behov lotsa anhöriga till lämpligt eget stöd. Verksamheterna ska arbeta aktivt för att nå anhöriga i ett tidigt skede. Det finns idag ingen gemensam rutin för när verksamheterna ska lotsa anhöriga till anhörigcenter. Samarbetet mellan anhörigkonsulenterna och biståndsbedömare inom äldreomsorgen uppfattas utvecklat. Även samarbetet mellan anhörigkonsulenter och anhörigstödjare uppfattas utvecklat. Samarbetet mellan anhörigcenter och övriga verksamheter beskrivs som utvecklingsområden. När det gäller anhörigstöd finns inga rutiner för samverkan: - mellan socialnämndens verksamheter - mellan verksamheterna och hälso- och sjukvården - mellan verksamheterna och frivillig/anhörigorganisationer - Det betonas att övergripande samverksavtal bl.a. finns mellan kommunen och hälso- och sjukvården samt mellan kommunen och frivillig/anhörigorganisationer. Vidare betonas att samarbete sker både på verksamhets- och individnivå inom och mellan förvaltningar. Den uppsökande verksamheten som anhörigcenter bedriver riktar sig till samtliga kommunmedborgare som fyller 75 år, som bor i ordinärt boende och inte har insatser från hemtjänsten. Syftet är att dessa ska få information om den kommunala äldreomsorgen. Verksamheten har dock inte tillämpat någon särskild rutin för att kartlägga anhörigas behov av stöd under år År 2009 kartlades efterfrågat anhörigstöd i kommunen genom en enkätundersökning. Inom individ- och familjeomsorgen tillämpas ett enhetligt styrsystem (BBIC) för utredning, planering och uppföljning i den sociala barnavården. Styrsystemet innebär att hänsyn ska tas till anhöriga vid utformning av närståendes insats. Nämnden har beslutat att motsvarande styrsystem (ÄBIC) ska börja tillämpas inom äldreomsorgen. Biståndsbedömare inom äldreomsorgen uppges skyldiga att informera om möjligheter till anhörigstöd vid kontakt i biståndsärenden. Denna uppgift uppges inte vara tydligt uttryckt för biståndsbedömare inom funktionshinderverksamheten eller individ- och familjeomsorgen. Sundsvalls kommun 7 av 11

10 Det finns informationsmaterial på kommunens hemsida om vilket direkt stöd som kan erbjudas finns inom äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. Inom funktionshinderverksamheten exkl. socialpsykiatrin finns informationsmaterial om vilket indirekt stöd som kan erbjudas. Inom socialpsykiatrin finns information om vilket direkt stöd som kan erbjudas. Informationsmaterial på andra språk än svenska om vilket stöd som kan erbjudas finns. Revisionell bedömning: Rutiner för att kartlägga de anhörigas behov av stödinsatser bedöms inte vara tillförlitlig. Bedömingen baseras på att verksamheten inte kan styrka att de har en samlad, aktuell behovsbild inom området. Vi noterar att verksamheterna i olika omfattning gör och har gjort vissa ansatser för att kartlägga de anhörigas behov av stödinsatser. För framtiden föreslås att det inom verksamheten skapas tillförlitliga rutiner för att kartlägga det behov av stöd som anhöriga i kommunen kan tänkas ha. Vidare föreslås att verksamheterna skapar tillförlitliga rutiner för när anhöriga ska lotsas vidare till anhörigcenter. Vi vill i övrigt uppmärksamma nämnden på att den framtida organisatoriska placeringen av anhörigcenter kan påverka genomförandet av strategin. Med fortsatt placering inom äldreomsorgen finns en risk att det förstärker bilden av anhörigcenter som en del av äldreomsorgens produktion Uppföljning och utvärdering av stödåtgärder Genom de dokument som granskats och intervjuer framgår att: Inom nämndens verksamheter registreras volymuppgifter om anhörigstödet. Uppgifterna sammanställs eller rapporteras inte på ett systematiskt sätt inom verksamheten eller till nämnden. Någon kvalitativ uppföljning eller utvärdering av individuellt anpassade stödåtgärder till anhöriga görs inte på verksamhetsnivå. Det finns en rutin för uppföljning för biståndsbedömt stöd till anhöriga enligt socialtjänstlagen. Det bedöms ovanligt att anhöriga söker stöd för egen del i form av biståndsbedömda insatser. Rutin för dokumentation i verksamhetssystemet anges försvåra uppföljning på verksamhetsnivå. En inventering av nämndens stöd till anhöriga gjordes år Ingen inventering har gjorts därefter. Utbudet uppskattas av anhörigcenter i stort vara detsamma år Utbudet har kompletterats med gruppverksamhet riktad till anhöriga till närstående vuxna personer med missbruksproblematik. Funktionshinderverksamheten besvarade inte socialstyrelsens enkät om kommunens anhörigstöd år Anledningen uppges vara bristande rutiner för besvarande av enkäter på förvaltningen. Sundsvalls kommun 8 av 11

11 Utvärderingssystem gällande anhörigas upplevelse av det stöd de får, samt demografiska data kring målgruppen, togs fram av anhörigcenter under år Av intervjuer framkommer att uppgifter endast registreras sporadiskt och att ingen sammanställning har gjorts. Anledning anges vara bristande intresse från ledning och nämnd. Revisionell bedömning: Uppföljning och utvärdering av individuellt anpassade stödåtgärder till anhöriga bedöms vara otillräcklig. Bedömningen baseras på att det i verksamheten inte görs återkommande och systematiska uppföljningar och utvärderingar inom området. För framtiden föreslås att rutiner för uppföljning och utvärdering av individuellt anpassade stödåtgärder tas fram Nämndens styrning och kontroll Granskningen visar att socialnämnden via strategin och budgetdokument utövat viss styrning över hur verksamheter ska fullgöra sitt uppdrag avseende anhörigstöd (se avsnitt 4.1). Genom de dokument som granskats och de intervjuer som genomförts framgår följande när det gäller nämndens kontroll: Nämnden har genom strategin beslutat om former och innehåll för uppföljning och utvärdering av verksamhetens stöd till anhöriga. Redovisning ska ske årsvis i verksamhetsberättelsen 7, per programområde. Redovisning ska beskriva verksamhetens kvantitet, kvalitet samt anhörigas efterfrågan av stöd. I strategin anges vilka funktioner i organisationen som bör ansvara för utförandet av beslutad uppföljning och utvärdering. Nämndens strategi slutredovisades till nämnden Slutredovisningen innehåller uppgifter om vilka resurser som nyttjats under år 2012 för att utveckla anhörigstödet utifrån beslutad strategi. Utöver redovisning till nämnden per om nyttjade resurser kan det inte styrkas att nämnden begärt eller fått någon uppföljning eller utvärdering av uppdraget från kommunfullmäktige att öka anhörigstödet. 7 Årsredovisning Sundsvalls kommun 9 av 11

12 Nämnden informerades om anhörigstöd inom äldreomsorgen via anhörigcenter, exempel gavs på stödformer och volymer. Det kan i övrigt inte styrkats att nämnden begärt eller fått rapportering hur verksamheterna fullgör sitt uppdrag avseende anhörigstöd under år Stöd till anhöriga finns inte upptaget i nämndens internkontrollplan för år Revisionell bedömning: Nämndens kontroll inom området bedöms vara otillräcklig. Bedömningen baseras på att nämnden inte i tillräcklig grad kan verifiera att den kontrollerar sitt lagstadgade uppdrag inom området. För framtiden föreslås att nämnden utvecklar sin kontroll inom området. Det kan t.ex. ske genom att man identifierar nyckeltal som gör det möjligt att följa upp det stöd som erbjuds personer som vårdar eller stödjer närstående. Nämnden bör även beakta stöd till anhöriga vid framtagande av internkontrollplan. Sundsvalls kommun 10 av 11

13 Christer Marklund Projektledare PerÅke Brunström Uppdragsledare Sundsvalls kommun 11 av 11

Anhöriga som ger omsorg till närstående

Anhöriga som ger omsorg till närstående www.pwc.se Revisionsrapport Christer Marklund Anhöriga som ger omsorg till närstående Haparanda stad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående

Anhöriga som ger omsorg till närstående www.pwc.se Revisionsrapport Christer Marklund Anhöriga som ger omsorg till närstående Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd Enköpings kommun Träffar du i ditt arbete personer som är anhöriga? Den 1 juli 2009 gjordes en ändring i Socialtjänstlagen: Socialnämnden ska erbjuda stöd

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd Lilian Gullberg, projektledare 0413-620 22 110615 VOO IOU Vård- och omsorgsnämnden.5, INVESTOR NPEOPLE Strategiplan anhörigstöd Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för Anhörigstöd Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Inledning Den 1 juli 2009 infördes en lagskärpning

Läs mer

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-03-07 62 Dokumentansvarig Anhörigsamordnare/BA Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 2 Regelverk...5

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Stöd till anhörigvårdare

Stöd till anhörigvårdare Revisionsrapport Stöd till anhörigvårdare Surahammars kommun Kerstin Karlstedt Stina Björnram Surahammars kommun Söd till anhörigvårdare Innehållsförteckning 2.1. Revisionsfråga...3 2.2. Metod och avgränsningar...3

Läs mer

Göteborgs Stads stöd till personer som vårdar eller stödjer en närstående. Riktlinje för anhörigstöd

Göteborgs Stads stöd till personer som vårdar eller stödjer en närstående. Riktlinje för anhörigstöd Göteborgs Stads stöd till personer som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för anhörigstöd Innehåll Syfte och mål... 3 Syfte...3 Mål...3 Målgrupp för riktlinjen... 3 Lagstiftning... 3 Socialtjänstlagen...3

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

ANHÖRIGPLAN 2012-2015

ANHÖRIGPLAN 2012-2015 ANHÖRIGPLAN 2012-2015 INLEDNING Anhörigplanen för Svedala kommun 2012-2015 är kommunens plattform för anhörigstödet. Planen ska ses som ett uttryck för den politiska synen på verksamheten, övergripande

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

Samverkan kring barn och ungas psykiska hälsa

Samverkan kring barn och ungas psykiska hälsa www.pwc.se Revisionsrapport Anders Törnqvist Christina Karlsson Johan Lidström Samverkan kring barn och ungas psykiska hälsa Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016

Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016 www.pwc.se Riskbedömning Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016 Ansvarsområden för nämnderna Socialnämnden Socialnämnden ansvarar för att utifrån individens behov erbjuda skydd

Läs mer

Dokumentnamn: Rapport - översyn av vård- och omsorgsförvaltningens anhörigstöd

Dokumentnamn: Rapport - översyn av vård- och omsorgsförvaltningens anhörigstöd Sida: 1 (7) Bakgrund Vård- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att göra en översyn av kommunens anhörigstöd i sin helhet och ge förslag på hur det kan vidareutvecklas. I detta dokument

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning Linda Marklund Certifierad kommunal revisor Juni 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan

Revisionsrapport Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Robert Bergman Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och

Läs mer

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar.

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 40 Socialnämndens strategi för Vård och omsorg revidering SN-2016/99 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta reviderad

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 1 (6) FÖRSLAG 17 februari 2010 Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 Denna uppföljningsplan anger struktur och innehåll för socialnämndens uppföljning år 2010, men det är också en struktur för nämndens

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga 1 (11) Typ: Program Gäller from: 2017-02-23 Version: 2.0 Fastställt: SN 2010-06-09 70, 2013-02-21 12, 2017-02-23 22 NVN 2013-03-15 12, 2017-03-13 23 Uppdateras: 2019-03 Program för stöd till anhöriga 2017-2019

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Socialförvaltningen Verksamheten för Individ och familjeomsorg Antagen i socialnämnd 2013-09-18 Innehåll 1 Bakgrund 5 1.1 Syfte med anhörigstöd...

Läs mer

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Bakgrund Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap. 10 Socialtjänstlagen. Den anger att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

Socialtjänstens insatser för att personer med LSS-insatser ska få vård i tid

Socialtjänstens insatser för att personer med LSS-insatser ska få vård i tid SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-05-08 Handläggare: Malin Torberger Telefon: 08 508 12 25 416 Till Socialnämnden Socialtjänstens insatser

Läs mer

Socialnämndens anvisning för anhörigkontakter gällande personer med långvarig sjukdom eller funktionshinder

Socialnämndens anvisning för anhörigkontakter gällande personer med långvarig sjukdom eller funktionshinder Socialnämndens anvisning för anhörigkontakter gällande personer med långvarig sjukdom eller funktionshinder SOCIALFÖRVALTNINGEN Innehåll I anhöriganvisningen ingår... 3 Inledning... 4 Kompetens... 5 Information

Läs mer

Anne Saaristo, socialchef Inger Kjellerby-Åberg, anhörigfrågor David Matscheck, utredare Siw Lillhannus, förvaltningssekreterare

Anne Saaristo, socialchef Inger Kjellerby-Åberg, anhörigfrågor David Matscheck, utredare Siw Lillhannus, förvaltningssekreterare Socialnämnden 2009-11-17 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 17 november 2009, kl 18.30. Genomgång av handlingar

Läs mer

Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande

Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande www.pwc.se Revisionsrapport Lena Brönnert Cert. kommunal revisor Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande Marks kommun Uppföljning - insatser för att bli självförsörjande Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Dnr: VON-176/2013 003. Anhörigstöd. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Dnr: VON-176/2013 003. Anhörigstöd. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr: VON-176/2013 003 Anhörigstöd Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen GODKÄND AV LEDNINGSGRUPPEN 2013-04-08 OCH FASTSTÄLLD AV VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN DEN 14 MAJ 2013

Läs mer

stödet till anhöriga omsorgsgivare 1 emelie juter NSPHs inspirationsdag om anhörigstöd

stödet till anhöriga omsorgsgivare 1 emelie juter NSPHs inspirationsdag om anhörigstöd 1 emelie juter NSPHs inspirationsdag om anhörigstöd 2014-11-07. Riksrevisionens utgångspunkter 2 Den omsorg som ges av anhöriga till närstående har en samhällsbärande funktion. Utan de anhörigas omsorgsinsatser

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Vad innebär lagändringen?

Vad innebär lagändringen? Stöd d till anhöriga Vad innebär lagändringen? Vellinge den 19 november 2009 Britta Mellfors Äldreenheten, Socialstyrelsen Disposition Nya lagtexten. - Vad är nytt och vad står det för? Vem är anhörig?

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsikt uppföljande granskning

Kommunstyrelsens uppsikt uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Martin Gandal Kommunstyrelsens uppsikt uppföljande granskning Skellefteå kommun Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Syfte och revisionsfråga... 1 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Årlig granskning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet

Årlig granskning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet www.pwc.se Revisionsrapport Martin Gandal Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Årlig granskning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet April 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Revisionsrapport Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Halmstads kommun Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Bo Thörn certifierad kommunal revisor Januari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun Socialförvaltningen Anhörigstöd Förslag Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Bergengrenska gården TELEFON: 0414-81 91 65 FAX: 0414-81 97

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Verksamheten för funktionshinder Antagen i socialnämnd 2013-08-21 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer Nationella resultat och resultat Nässjö kommun Nytt för öppna jämförelser 2016 gemensam insamling Årets insamling har genomförts genom

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av funktionshindersomsorgen Habo kommun Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning Verksamhetsuppföljning Anhörigcentrum Strigeln Hösten 2012 Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen Uppdragskansliet 1 Verksamhetsuppföljning på Anhörigcentrum Strigeln 1 Inledning Syftet med verksamhetsuppföljningen

Läs mer

- Anhörigstöd - Riktlinjer och vägledning funktionshinderområdet

- Anhörigstöd - Riktlinjer och vägledning funktionshinderområdet - Anhörigstöd - Riktlinjer och vägledning funktionshinderområdet Introduktionsutbildning 2017-02-07 Louise Odengard avdelning för individ och familjeomsorg samt funktionshinder Stadsledningskontoret Denna

Läs mer

Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder

Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder Revisionsrapport* Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder Eskilstuna kommun April 2008 Kerstin Svensson, Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Oktober 2014 Söderhamns kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN Senast gjord revidering: 12 10 15 Beslutet fattat av: Utförd av: Äldreomsorgsutskottet och IFO/LSS-utskottet Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 14 Eva Thimfors HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna Arvidsjaurs kommun Revisorerna För kännedom: Fullmäktiges presidium Gruppledarna Datum 2014-04-03 Arvidsjaurs kommun Kommunstyrelsen 2014-04- 09 Dnr '/, }, ~ 1- I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~

Läs mer

Kommunens investeringsverksamhet

Kommunens investeringsverksamhet www.pwc.se Revisionsrapport Clas-Bertil Söderlund Cert. kommunal revisor Maj 2013 Kommunens investeringsverksamhet Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun Revisionsrapport Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2

Läs mer

Ansvarsutövande Lantmäterinämnden

Ansvarsutövande Lantmäterinämnden www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande Lantmäterinämnden Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga... 2

Läs mer

Placering av barn och unga

Placering av barn och unga www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Juni 2014 Placering av barn och unga Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Förändring av den politiska organisationen

Förändring av den politiska organisationen www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund & Robert Bergman Förändring av den politiska organisationen Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Budgetprocessen Pajala kommun September 2017 Budgetprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Lerums kommun. Förstudie av hur det kommunala ansvaret för psykiatrin är organiserat. z!l ERNST ÅYOUNG

Lerums kommun. Förstudie av hur det kommunala ansvaret för psykiatrin är organiserat. z!l ERNST ÅYOUNG Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2011 Lerums kommun Förstudie av hur det kommunala ansvaret för psykiatrin är organiserat H" z!l ERNST ÅYOUNG MlERNSTÅYOUNG Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för anhörigstöd

Riktlinjer för anhörigstöd Vård, omsorg och IFO Annelie Amnehagen annelie.amnehagen@bengtsfors.se Riktlinjer Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Riktlinjer för anhörigstöd 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Anhörigas

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare samt organisering av anhörigstöd

Beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare samt organisering av anhörigstöd SLUTDOKUMENT 1(2) 2013-09-26 För kännedom; Fullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Partiernas gruppledare Socialnämnden Beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare samt organisering av anhörigstöd Vi

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning Ärendenr 1 (6) Handlingstyp Överenskommelse Psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och avseende samverkan kring barn, unga och vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

Information anhörigstöd 2015

Information anhörigstöd 2015 SOCIALFÖRVALTNINGEN Katharina Johansson, katharina.johansson@kil.se INFORMATION 2015-05-19 Information anhörigstöd 2015 SOCIALNÄMNDEN I KILS KOMMUN KIL1000, v1.0, 2013-06-14 Sida 1 av 10 Innehållsförteckning

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Beställningstrafiken

Beställningstrafiken www.pwc.se Granskningsredogörelse Beställningstrafiken Skelleftebuss Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Eskilstuna kommun Granskning av anhörigstöd Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Redovisning Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2015

Redovisning Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2015 SOLNA STAD 2015-08-17 Socialförvaltningen SID 1 (6) Christina Enocson SN/2015:164 TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2015 Sammanfattning Årets öppna jämförelser

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Revisionsrapport. Familjehem. Lekebergs kommun. Inger Kullberg Cert. kommunal revisor November 2011

Revisionsrapport. Familjehem. Lekebergs kommun. Inger Kullberg Cert. kommunal revisor November 2011 Revisionsrapport Familjehem Lekebergs kommun Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1.1 Rekommendationer 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag och revisionsfråga

Läs mer

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-09-24 2 SN 117 Dnr 110.08 700 Muntlig information Lessebo hemtjänstområde Personal och enhetschef på Berghälla servicehus informerade om arbetet inom hemtjänsten och nämndens ledamöter

Läs mer

Socialnämndens systematiska kvalitetsledning

Socialnämndens systematiska kvalitetsledning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Socialnämndens systematiska kvalitetsledning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1.

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Vikariehantering Christer Marklund Strömsunds kommun Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Vikariehantering Christer Marklund Strömsunds kommun Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Christer Marklund Martin Gandal Vikariehantering Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och kontrollområden...

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Inger Kullberg Cert. kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1.1 Rekommendationer 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport Motala kommun

Revisionsrapport Motala kommun Revisionsrapport Uppföljning av granskningar från 2011 Motala kommun Håkan Lindahl Innehållsförteckning Inledning 1 Kommunstyrelsen 2 Granskning av IT-verksamheten 2 Socialnämnden 4 Granskning av uppföljning

Läs mer