Trafiksäkert för studenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafiksäkert för studenter"

Transkript

1 Trafiksäkert för studenter en rapport om cykel- och kollektivtrafiken i Uppsala Uppsala studentkår Dnr: 103:09/10 Ögonblick Foto: Andreas Eckerberg Undersökningen genomförd av Sanna Byström Rapporten sammanställd av Elisabet Forssell, handläggare på Uppsala studentkår i samarbete med Stella Papasotiriou, vice ordförande för Uppsala studentkår

2 Innehållsförteckning 1 Om rapporten Inledning Bakgrund Syfte Metod och genomförande 3 2 Resultatredovisning Övergripande resultat Farliga överfarter och korsningar Behov av komplettering av cykelväg Behov av bättre beläggning Behov av bättre belysning Dåligt underhåll Förbättring av kollektivtrafiken 7 3 Sammanfattning och avslutande kommentarer Sammanfattande översikt över huvudproblemen Avslutande kommentarer 9 2

3 1. Om rapporten 1.1 Inledning Att cykla är bra för både kroppen, själen och miljön. Cykeln är, om inte studentens bästa vän, så åtminstone ett fantastiskt praktiskt medel för att förflytta sig på ett enkelt, smidigt och billigt sätt. Men är det så smidigt alla gånger? Och enkelt? Uppsala studentkår har genom åren studerat cykelframkomligheten i Uppsala upprepade gånger, och konstaterat att det inte är bara riskfritt och bekvämt att cykla mellan hemmet och universitetens olika campus. I de flesta fall beror detta på faktorer som går att åtgärda, och Uppsala studentkår vill därför än en gång dra fram frågan i strålkastarljuset. Det följande är en summarisk genomgång av det nuvarande läget i Uppsala vad gäller cykelframkomlighet och trafiksäkerhet. I vissa fall beror dock oframkomligheten på faktorer som inte kan åtgärdas, så som väder och vind. Cykeln bör då inte vara ett måste. Uppsala studentkår menar att det bör finnas reella alternativ till cykeln för studenterna, eftersom det är så att inte alla människor kan eller vill cykla. Därför vill vi även se till att göra kollektivtrafiken mer studentvänlig. I årets uppdaterande cykel- och trafikundersökning har vi därför även bett studenterna svara på frågan om hur kollektivtrafiken i Uppsala skulle kunna förbättras. 1.2 Bakgrund 2001 tog Uppsala studentkår fram ett underlag som utifrån studenternas perspektiv lyfte fram områden, gator och cykelbanor i Uppsala där cykelsäkerheten behövde förbättras. Uppsalas fyra studentkårer genomförde då tillsammans en cykelundersökning bland sina medlemmar. Sex år senare genomförde Uppsala studentkår en ny omfattande kartläggning, med syfte att skapa ett underlag på vilket en diskussion om framtida satsningar på cykeltrafiken kunde bygga, sett utifrån studenternas perspektiv. Undersökningen belyste en hel del problem i cykeltrafiken som man hoppades skulle komma att diskuteras och uppmärksammas på politiskt håll. Ytterligare tre år senare kan vi konstatera att så inte skett i särskilt stor grad. Rapporten från 2007 har inte lett till några nämnvärda satsningar från kommunens sida, och insatserna för att förbättra Uppsala som cykelstad har varit få. Därför ville vi i Uppsala studentkår väcka liv i frågan igen genom att uppdatera kårens rapport från Var upplever studenter idag att cykeltrafiken behöver förbättras? Hur upplevs cykelsäkerheten av Uppsalas studenter nu? Och dessutom, hur skulle kollektivtrafiken kunna förbättras, sett med en students ögon? Genom att arvodera en utredare att undersöka frågan samt genomföra en webbenkät via sin hemsida hoppades Uppsala studentkår att belysa cykel- och trafiksäkerhetssituationen i Uppsala. 1.3 Syfte Syftet med vår undersökning var att kartlägga hur trafiksituationen ser ut för studenter i Uppsala, med tanke på cykelframkomlighet och kollektivtrafik. Vi ville veta om situationen förändrats till det bättre sedan 2007, då Uppsala studentkår senast gjorde en cykeltrafikundersökning bland studenter. 1.4 Metod och genomförande Inför 2001 års undersökning samlades data in genom att de fyra studentkårerna i Uppsala frågade efter synpunkter från studieråd, föreningar, från enskilda medlemmar (genom hemsidor, e-post, anslagstavlor och en informationskampanj) gick undersökningen till så att data samlades in digitalt genom en enkät med sex frågor. Under en månad fick studenter som besökte Uppsala studentkårs hemsida möjlighet att svara på frågor rörande cykelsituationen i Uppsala. Enkäten fanns då också tillgänglig på farmaceutiska studentkåren, Ultuna studentkår och på teknologföreningens hemsida. Reklam för enkäten gjordes bland annat i tidningen Ergo och de första 100 som svarade på enkäten fick hämta ut gratis cykellyse. Bland deltagarna lottades det även ut en cykelhjälm. Sammanlagt besvarade 166 3

4 personer enkäten. Frågorna som ställdes var: 1) Var uppfattar du att det finns farliga överfarter och korsningar? 2) Var är det behov av komplettering av cykelväg? 3) Var upplever du att det är behov av en ny cykelväg? 4) Var upplever du dålig beläggning? 5) Var upplever du dålig belysning? 6) Var upplever du att det är dåligt underhåll? Respondenterna fick även möjlighet att lämna övriga kommentarer. Inför 2010 års uppdatering av 2007 års rapport tillsattes en utredare, Sanna Byström, som är blivande landskapsarkitekt och för tillfället skriver sin kandidatexamen inom ämnet stadsplanering. För att få en helhetlig bild av cykel- och kollektivtrafiksituationen i Uppsala använde hon förutom enkätsvaren även litteraturundersökningar och samtal med representanter från centrala aktörer så som Gamla Uppsala buss, Uppsala kommuns Trafiksäkerhetsråd och Uppsala cykelförening. Hon konsulterade även Jakob Hammarbäck, konsult i hållbara resor, Sampo Hinnemo, trafikplanerare, Sven Ekman, trafikplanerare, Per Odelmalm, kollektivtrafiksamordnare samt Åke Westling, affärsenhetschef i Gata. Webbenkäten lades upp på Uppsala studentkårs hemsida. En ny enkät med i stort sett samma frågor som ovan lades ut på studentkårens hemsida under några veckor i april-maj. Första frågan: Var uppfattar du att det finns farliga överfarter och korsningar? Fick tillägget Motivera gärna vad du upplever som farligt eller krångligt. Detta för att få tydligare beskrivningar av de problematiska situationerna. För att även inkludera de studenter som åker buss till och från campus avslutades enkäten med frågan: Hur skulle man kunna förbättra kollektivtrafiken i Uppsala? Enkäten från 2010 såg alltså ut på följande sätt: 1) Var uppfattar du att det finns farliga överfarter och korsningar? Motivera gärna vad du upplever som farligt eller krångligt. 2) Var är det behov av komplettering av cykelväg? 3) Var upplever du dålig beläggning? 4) Var upplever du dålig belysning? 5) Var upplever du att det är dåligt underhåll? 6) Hur skulle man kunna förbättra kollektivtrafiken i Uppsala? Reklam för enkäten har gjorts i tidningen Ergo samt i Uppsala studentkårs nyhetsbrev. Ett femtiotal studenter svarade på frågorna. Av studenter är detta naturligtvis en mycket liten del. Likväl väljer Uppsala studentkår att skriva en rapport utifrån resultaten, efter uppfattningen att svaren ändå tjänar till att ge kåren en idé om hur studenterna ser på trafiksituationen i Uppsala. Rapporten som följer ska alltså ses som en vägledande lägesrapport snarare än en kvantitativ utredning. I det följande kommer vi att redovisa resultaten av den senaste enkäten i jämförelse med rapporten från 4

5 2007. Eftersom enkätsvaren är så få kommer vi inte redovisa särskilt detaljerade resultat, utan redovisa resultaten i ganska allmänna termer. Synpunkter från enskilda som förekommer en enda gång kommer endast i undantagsfall att redovisas. Enkätens resultat kommer i vissa fall kompletteras med förklaringar till varför trafiksituationen ser ut som den gör på de aktuella ställena samt i vissa fall förslag till förbättringar Resultatredovisning 2.1 Övergripande resultat Intervjuer med relevanta aktörer kartlade vad som har gjorts i Uppsala kommun sedan 2007 med tanke på cykeltrafiken. Vissa korsningar har förbättrats, som t.ex. korsningen Ultunaallén-Dag Hammarskjöldsväg. Man har också byggt ytterligare cykelvägar, till exempel på Krongatan. Informationsarbetet har intensifierats, och man har uppdaterat Uppsala kommuns cykelkarta. Dessutom har man byggt fler cykelställ samt rensat upp övergivna cyklar. Vad gäller webbenkäten är det allmänna intrycket som enkätsvaren ger att det finns ett ganska utbrett missnöje med cykelvägnätets kontinuitet och underhåll. Det är ofta jobbigt att cykla pga. grus eller vägarbete/fordon på cykelbanan, det är riskfullt på leder med tung och hastig trafik, och det är osmidigt pga. inkongruens i cykelbanenätet. Bussen är för dyr för att vara ett alternativ, det tar också för lång tid att åka buss, eftersom man måste byta buss och den inte går direkt dit man vill. Alla svar är dock inte negativa. Vissa anser att inga förbättringar behövs, vare sig vad gäller underhåll eller komplettering av cykelväg. Vissa anser att plogningen är alldeles för dålig, andra att den på vissa sträckor förtjänar all beröm. I det följande ska vi gå närmare in på de enskilda frågorna i vår enkätundersökning. 2.2 Farliga överfarter och korsningar Dag Hammarskjölds väg nämns många gånger i fråga om farliga överfarter och korsningar. Vägen är ju också väldigt lång och hårt trafikerad. Kring Dag Hammarskjöldsvägen upplevde studenterna en rad farliga korsningar och överfarter även i 2007, och vi kan konstatera att de flesta av problemen kvarstår i dag, enligt enkätens respondenter. Det ställe som framför all nämns i årets undersökning, är överfarten från Lilla Sunnersta till den nya cykelvägen efter Dag Hammarskjölds väg norr om Sunnersta. När man ska över från cykelvägen från Lilla Sunnersta till cykelvägen på Dag Hammarskjölds väg finns varken övergångsställe eller cykelöverfart. Problemet nämndes även i 2007 års undersökning. Enligt Gatukontoret ska busshållplatsen flyttas, vilket skapar tillfälle att även skapa en bättre cykelöverfart. Vi hoppas att detta realiseras. Korsningen mellan Dag Hammarskjöldsvägen och Sjukhusvägen är också ett problem som fortfarande skapar missnöje. Här är vad Uppsala studentkår känner till ingen ombyggnad är planerad, men vi rekommenderar att gång- och cykelöverfarterna flyttas i framtiden. Carolinakorsningen upplevdes som farlig av studenterna 2007 och gör det än i dag. Ur trafiksäkerhetssynpunkt skulle det dock vara farligt att göra om sista biten av cykelbanan mot centrum 1 Dessa förklaringar och förslag till förbättringar har utarbetats av Sanna Byström efter samtal med Sven Ekman på Gatu- och trafikkontoret samt kompletterande studier av kommunens nya cykelkarta. 5

6 från Dag Hammarskjöldsvägen till en dubbelriktad gång- och cykelväg, eftersom de cyklister som kommer från höger från bilisternas håll sett då skulle komma från fel håll, eftersom bilisterna normalt tittar mest åt vänster i den situationen. En åtgärd man däremot skulle kunna genomföra är att bredda gång- och cykelvägen i slutet av Botaniska trädgården mot Dag Hammarskjöldsvägen, eller möjligen göra en separat gångväg och en cykelväg där. Rondellen vid Shell i Grindstugan pekar ut sig som ett farligt område bland enkätsvaren. Det råder ofta osäkerhet bland både cyklister och bilister om vem som egentligen har företräde här. Eftersom det är två filer i rondellen och alla har bråttom är det riskfullt. Korsningen Ultunaallén Ulls väg vid Institutionen för stad och land (Sol) är en annan farozon. Cykelbanan går på norra sidan av vägen och man kommer fram till korsningen på fel sida när man åker till Ultuna campus, sikten är skymd på grund av häckar och när man ska till Sol är det väldigt lockande för cyklisterna att åka längs västra sidan av vägen. Korsningen Bäverns Gränd Kungsgatan utpekas också som farlig. Här kan skjutas till att Kungsgatan inte är lämpad för cykeltrafik i dagsläget. En uttalad idé är att gatan i framtiden kan bli bilfri och trafikeras endast av kollektivtrafik. Då skulle det finnas plats för både en ökad kollektivtrafik och ett säkert cyklande. Vad gäller Bäverns gränd, kommer den eventuellt att öppnas för biltrafik. Det kan därför vara bättre att cykla på Vretgränd. 2.3 Behov av komplettering av cykelväg Boländerna anses fortfarande vara i behov av komplettering av cykelväg. Trots att det finns cykelväg mellan centrum och Boländerna efterlyses komplettering av cykelväg till och inom Boländerna. Fyrisvallsgatan och Ringvägen mellan Fyrishov och järnvägen anses vara i behov av cykelväg. Annars nämns områden som också nämnts ovan, nämligen på Ultuna vid Sol (Institutionen för stad och land), på Bäverns gränd samt att bredare cykelväg önskas längs Dag Hammarskjölds väg från slottet till sjuksköterskeutbildningen, och speciellt precis ovanför slottet. Carolinabacken/Drottninggatan anses fortfarande behöva cykelbana, vilket många instämmer i. Dock är vägen för trång för det. Det samma gäller Kungsgatan i nuläget. Det efterlyses en cykelväg mellan Sunnersta och Knivsta. Slutligen bör nämnas att flera inte anser att det inte finns några behov av komplettering, utan snarare bättre underhåll, markering och skyltning av de redan existerande cykelbanorna. 2.4 Behov av bättre beläggning Flera av de svarande tycker läget är bra över lag när det gäller beläggningen på cykelbanorna. Vi vet också att många av de områden som pekats ut som bristfälliga i 2007 års undersökning i dag ser betydligt bättre ut. Dag Hammarskjölds väg vid Ulleråker, Dragarbrunnsgatan och Väderkvarnsgatan är tre exempel på sträckor där cykelframkomligheten förbättrats under senare år. Det område som pekas ut som i speciellt behov av bättre beläggning är Bäcklösavägen, alltså den grusbelagda cykelväg som går mellan Valsätra och Bäcklösa. Annars anmärker en del på att cykelbanorna inte röjs för grus, och att långdryga vägarbeten hindrar cykelframkomligheten. Sistnämnda gäller framför allt Ultuna campus. Villavägen ansågs dessutom vara i behov av bättre 6

7 beläggning 2007 och nämns även i årets undersökning. 2.5 Behov av bättre belysning Cykelvägen genom skogsområdet mellan Emmy Rappes väg och Ulleråkersvägen anses vara i behov av bättre belysning. Generellt kan man säga att respondenterna efterlyser bättre belysning i områden med skog eller många träd, även mellan Engelska parken och Ekonomikum. En del upplever inte att det är dålig belysning, men däremot att underhållet av belysningen sköts dåligt. Annars nämns speciellt Bäcklösavägen som ett område i behov av bättre belysning. 2.6 Dåligt underhåll På frågan var man upplever att det är dåligt underhåll, svarar studenterna allt ifrån överallt till ingenstans. Många tycker dock det är dålig grusröjning på många ställen, speciellt nämns Dag Hammarskjölds väg, särskilt den biten som går ut mot SLU. När det gäller dålig plogning nämns speciellt Bäcklösavägen, men även rondellen vid Grindstugan och Lilla Sunnerstas cykelväg. Avslutningsvis tar vi med en tacksägelse som berömmer snöröjningen i vintras: [Det] var ( ) superbra skött i vintras, speciellt från studan-vindbrovägen-ultuna var ALLTID plogad, tack!!!! [sic]. 2.7 Förbättring av kollektivtrafiken På frågan hur man skulle kunna förbättra kollektivtrafiken i Uppsala är det en aspekt som utmärker sig: priset. En stor majoritet av respondenterna svarar antingen att man bör sänka priset eller att man bör införa studentrabatt. En annan stor fråga är frekvensen på bussturerna. Fler turer efterlyses framför allt på sträckorna Ultuna-centrum och Ultuna-Eriksberg. Det verkar vara ett problem med överfulla bussar, så att bussen åker förbi busshållplatser därför att den är full. Enligt respondenterna verkar detta först och främst vara ett problem på vintern, varför högre turfrekvens på vintern efterlyses. Dessutom efterlyses en jämnare fördelning av bussturerna tidsmässigt. Som det är nu kommer enligt respondenterna många bussar i klump med ganska långa pauser mellan. Speciellt linjerna 110 och 115 nämns flera gånger i det sammanhanget. Att bussar inte kommer i tid verkar också vara ett utbrett problem. Man uppmanar till att se över tur- och tidtabellerna så att rätt tid anges, att turer som går mer eller mindre samtidigt och samma ställe fördelas bättre, att man sätter in fler bussar där bussarna ofta blir överfulla samt att göra turerna konsekventa i stället för att samma busslinje följer olika banor beroende på när man åker, vilket anses förvirra och försvåra. Annars är det fokus på att det bör bli smidigare att komma genom staden utan att behöva byta buss. Flera respondenter efterlyser snabblinjer, så att det inte behöver ta så lång tid genom centrum. En studentexpress mellan vissa studentbostadsområden och vissa campus efterlyses också. Man uppmanar till även att tänka tvärs över, dvs. tvärs över ån. Vår undersökning visar också att det är svårt att ta sig från Flogsta till Ultuna med buss om man har en föreläsning som börjar efter klockan nio, eftersom man då måste åka genom centrum. 3. Sammanfattning och avslutande kommentarer 7

8 3.1 Sammanfattande översikt över huvudproblemen Sedan 2007 har ett flertal situationer som upplevdes problematiska förbättrats. Fortfarande finns det dock ett antal kvar av dem som nämndes i enkäten I det följande visar vi exempel från båda enkäterna på problemområden som fortfarande kan förbättras. Vi har använt följande färgkodning: Grönt - Här kan en förändring genomföras. Förslag på åtgärder. Rött - Förklarar varför problemet inte har åtgärdats eller varför det inte går att åtgärda (enligt Gatuoch trafikkontoret). Blått - Används när något är byggt eller ombyggt. 1. Överfarten från Lilla Sunnersta till den nya cykelvägen efter Dag Hammarskjölds väg norr om Sunnersta. * Busshållplatsen kommer eventuellt att flyttas och blir då tillfälle att även skapa en bättre cykelöverfart (möjlighet till mellanlandning). 2. Korsningen Dag Hammarskjöldsvägen och Sjukhusvägen. * Korsningen är för stor och gång- och cykelöverfarterna ligger långt bort. Den planerades innan Kungsängsbron öppnade. Ingen ombyggnad är planerad men man kanske kan flytta gc-överfarterna i framtiden? 3. Kungsgatan samt i anslutning till stationen * Kungsgatan är ingen gata man bör cykla på i dagsläget. Gatan kan i framtiden bli bilfri eller åtminstone få minskad biltrafik. Då finns plats för både en ökad kollektivtrafik och ett säkert cyklande. 4. Östra Ågatan, vid Fyrisån direkt nedanför busstorget. * Trots att den byggdes om nyligen skulle det vara bättre för cyklister om smågatstenen ersattes med något mer lättcyklat material. Det skulle även kunna bli tydligare var man ska cykla. 5. Vaksalagatan björkgatan * Finns inga planer på att bygga om. Kanske kan man ta bort ett körfält? 6. Nedanför Domkyrkan vid genomfarten då cyklister tvingas cykla mot enkelriktad biltrafik vilket upplevs 8

9 obehagligt, inte minst på vintern om det är dåligt plogat. * Bättre plogning. Kanske en kantsten eller upphöjning som skiljer cykelbanan från bilvägen. 7. Korsningen munkgatan/nedreslottsgatan * Fortfarande något som upplevs som ett problemområde. Borde byggas om. 8. Flustret/stallet/Svettis/sjukhuset/Birger Jarl/svandammen. * Fortfarande något som upplevs som ett problemområde. Trångt vid svandammen på den dubbelriktade cykelbanan. 9. Korsningen vid Övre Slottsgatan. Det är svårt att veta hur man får svänga i korsningen och vem som har företräde. * Bättre skyltning? 10. St. Olofsgatan Sysslomansgatan. * En cykelbox (cykeln får stanna närmare ljussignalerna än bilarna och får därmed försprång) kan vara ett alternativ. 11. St Olofsgatan Dragarbrunnsgatan * Ombyggt. Skulle kunna förbättras ytterligare för cyklisterna kommer eventuellt att kompletteras med ytterligare cykelparkering. 12. Rondellen vid Grindstugan bredvid Shellmacken (Ångström). * Svårt att klara trafikmängden om man bygger om till ett körfält. Kanske kan man förbättra den på något annat sätt? 13. Över Islandsbron det är alldeles för trångt idag. * Finns. En cykelbro kan eventuellt komma att byggas här vilket skulle underlätta för cyklande studenter och andra trafikanter. 14. Rondellerna på St Johannesgatan upplevs som farliga. Rondellerna anses vara riskabla då cyklister måste över vägen för att byta cykelbana. * Rondellerna upplevs fortfarande som farliga. Kan byggas om eller förtydligas på något sätt. 3.2 Avslutande kommentarer Ett femtiotal personer svarade på enkäten om cykelsäkerhet som genomfördes under april/maj Synpunkterna som inkom från enkäten rörde främst korsningar och brister i cykelvägnätet, dels när det gäller att cykelbana saknas helt eller delvis, dels brister i belysning, beläggning och underhåll samt farliga överfarter. Synpunkter på kollektivtrafiken gällde framför allt priset, behov av studentrabatt samt behov av tätare turtider och fler direktlinjer mellan studenttäta områden. Precis som vid undersökningarna från 2001 och 2007så kan man dra slutsatsen att vissa geografiska områden upplevs som mer problematiska än andra. Samtidigt kan man se det som att det faktiskt finns ett missnöje i samband med de flesta områden där studenterna rör sig. I stort sett rör det sig om vägen mellan bostaden och institutionen, och i synnerhet de stora cykelstråken mellan studentbostadsområden och campusområden. Undersökningen visar en del positiva resultat. Jämfört med 2007 års undersökning kan vi konstatera att färre områden upplevs som problematiska, och flera respondenter svarar att inga kompletteringar eller förbättringar behövs. Även om detta kan bero på att det var betydligt färre personer som svarade på enkäten, kan vi nog ändå säga att Uppsala har blivit en något bättre stad att cykla i under de senaste åren. Dock står det klart efter denna undersökning att cykelsäkerheten kan bli ännu bättre. Vi hoppas att resultaten från denna undersökning och från våra tidigare och mer omfattande undersökningar nu tas tillvara och beaktas i arbetet med att göra Uppsala till en cykelstad värd namnet. En ny aspekt i årets enkätundersökning var kollektivtrafiken. I ljus av vinterns svåra förhållanden för cykelframkomligheten ville Uppsala studentkår undersöka hur vi skulle kunna förbättra kollektivtrafiken i Uppsala, så att den skulle kunna bli ett reellt alternativ för studenter. Här var det först och främst 9

10 priset som för många visade sig vara den avgörande faktorn. Uppsala studentkår anser därför att kollektivtrafiken måste gå studenternas behov till mötes och bli något de kan ha råd med. Uppsalas studenter förtjänar att kunna färdas ansvarsfullt, men ändå fritt runt i staden utan att behöva riskera liv och lem, utan att behöva använda för mycket av sin tid och utan att behöva använda en för stor del av sina ekonomiska resurser. Vi uppmanar därför alla som jobbar med trafikfrågor att gripa sig an våra förslag. När det gäller cykelsäkerhet och cykelframkomlighet i Uppsala kan Uppsala studentkår efter årets undersökning och vårt utredningsarbete i anknytning till undersökningen konstatera att det finns ett starkt behov av en mer samordnad insats från relevanta aktörer att ta itu med cykelsäkerheten i Uppsala. Därför efterlyser vi en cykelsamordnare som bland annat studentkåren kunde vända sig direkt till. Vi anser också att kommunen bör dra nytta av den faktiska och potentiella kompetens som finns i vår unika stad genom att utnyttja universiteten. Vi uppmanar alla inblandade till att ha en dialog med kårerna och beställa relevanta examensjobb från studenter när utredningar och undersökningar behövs. Att göra det bekvämt och säkert att gå, cykla och åka buss är ett utmärkt sätt att få studenter att fortsätta med det efter examen. På så sätt når vi snabbare både miljö-, hälso- och transportmål i kommunen, och vi får en renare och trevligare stad att leva i. * * * 10

11 11

Sveriges bästa cykelstad

Sveriges bästa cykelstad Miljöpartiets förslag för hur Uppsala kan bli Sveriges bästa cykelstad Att fler cyklar är bra för både människor och miljön. För en bråkdel av vad det kostar att bygga nya bilvägar kan satsningar på cykeltrafiken

Läs mer

När du ska korsa en gata

När du ska korsa en gata När du ska korsa en gata Information från Örebro kommun I den här broschyren finns exempel som beskriver hur du som går, cyklar eller kör ett fordon ska bete dig vid olika typer av korsningar enligt trafiklagstiftningen.

Läs mer

Att cykla i Stockholms innerstad. Redovisning av undersökning. 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen

Att cykla i Stockholms innerstad. Redovisning av undersökning. 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2004-11-02 Handläggare: Krister Isaksson Region Innerstad Park- och gatubyrån Tel: 508 262 25 krister.isaksson@gfk.stockholm.se Dnr 02-322-3505:3 2004-10-11

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage Gång- och cykelplan för Ockelbo kommun... 2 Förklaringar.... 2 Planens syfte Gång- och cykelplanen ska användas som underlag för kommande översikts- och detaljplaneläggning samt infrastrukturplanering.

Läs mer

Regional transportinfrastrukturplan med regional gång- och cykelstrategi för Västmanlands län

Regional transportinfrastrukturplan med regional gång- och cykelstrategi för Västmanlands län YTTRANDE 2017-102-7 Cykelfrämjandet Västerås Niklas Kihlén, vice ordförande Regional transportinfrastrukturplan 2018-2029 med regional gång- och cykelstrategi för Västmanlands län Sammanfattning Vi har

Läs mer

raka cykelvägen för Uppsala.

raka cykelvägen för Uppsala. raka cykelvägen för Uppsala. Uppsala kommuns arbete för ökad cykeltrafik Majoriteten av kommunens invånare bor i Uppsala, det vill säga ungefär 150 000. Flera mindre tätorter i kommunen ligger dessutom

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

ÖVRIGT. Stadsbyggnadsförvaltningens investeringsbudget redovisas i satsningar per målområde. Så här såg det ut 2013.

ÖVRIGT. Stadsbyggnadsförvaltningens investeringsbudget redovisas i satsningar per målområde. Så här såg det ut 2013. SEPARERING Jag skulle vilja veta hur det går med uppdelning av de gemensamma gång- och cykelbanorna. Kommer fler delas upp? Kan inte uppdelning bli en regel snarare än undantag? Och borde inte just de

Läs mer

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende Henrik Petzäll Trafikkontoret VISION Attraktiv cykelstad för alla Attraktiv cykelstad Tillgång till cykelbanor Trivsamma, trygga, rena & snygga cykelvägar

Läs mer

Cykelvett. Cykla lagligt och säkert Tips och råd

Cykelvett. Cykla lagligt och säkert Tips och råd Cykelvett Cykla lagligt och säkert Tips och råd Rätt utrustning Enligt lag måste en cykel ha: Ringklocka Broms I mörker måste cykeln också ha: Vit reflex och strålkastare med vitt eller gult ljus fram

Läs mer

Exempel på fysiska åtgärder. Bilaga 1

Exempel på fysiska åtgärder. Bilaga 1 Dnr Sida 1 (5) 2016-09-16 Handläggare Lotten Svedberg 08-508 262 15 Exempel på fysiska åtgärder. Bilaga 1 Kontoret föreslår att arbeta med ett antal typåtgärder längs sträckorna för att få bättre hastighetsefterlevnad

Läs mer

Uppsala - en riktig cykelstad!

Uppsala - en riktig cykelstad! Uppsala - en riktig cykelstad! Foto: Elin Öhman Kandidatarbete vid institutionen för stad och land, SLU Uppsala Kandidatarbete vid institutionen för stad och land i Uppsala, LA- avdelningen EX0530 Kandidatarbete

Läs mer

...för fotgängare, cyklister och bilister. Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare...

...för fotgängare, cyklister och bilister. Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare... Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare......för fotgängare, cyklister och bilister. Hornsgatan är ett av Stockholms viktigaste trafikstråk. Den är också en livlig stadsgata med många butiker,

Läs mer

New Summary Report - 24 September 2015

New Summary Report - 24 September 2015 New Summary Report - 24 September 215 1. Är du? 1 85.6% 8 6 4 2 14.4% Man Kvinna Man 85.6% 831 Kvinna 14.4% 14 Total 971 2. Känner du dig som en bättre människa om och när du väljer cykeln istället för

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan

Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan 2008-11-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Cykelstrategi... 3 3 Handlingsplan... 5 - Sid 2 - 1 Inledning Kalmar har som mål att bli en

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Enkätsammanställning Hällby skola 2009 2011

Enkätsammanställning Hällby skola 2009 2011 Stadsbyggnadsnämnden Datum 2011-12-04 Stadsbyggnadsförvaltningen Trafikavdelningen Ann Gustafsson, 016 710 76 82 Enkätsammanställning Hällby skola 2009 2011 1. Sammanfattning Hällby skola har varit med

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Resvanor hos studenter på Pedagogen

Läs mer

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss Jeffery Archer Trafikplanering 08-508 260 67 jeffery.archer@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-02-07 Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv.

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lidingö kommun Våren 2007 genomförde ett 80-tal kommuner undersökningar

Läs mer

MM Öresund 20140327 1

MM Öresund 20140327 1 1 Samhället vill att vi ska cykla för klimat och miljö för att skapa en attraktiv stad för folkhälsan Vi har cykelplaner och cykelstrategier Vi genomför cykelkampanjer och cykelaktiviteter Vi ger tips

Läs mer

Remissyttrande på promemorian Cykelregler

Remissyttrande på promemorian Cykelregler 1(5) Handläggare Jens Plambeck Remissyttrande på promemorian Cykelregler Stockholms läns landsting yttrar sig över förslaget till cykelregler i den nationella cykelstrategin. Förslag till yttrande har

Läs mer

Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan

Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan Trafikenkät vt 2012 Trafikenkäten fylldes i av elever och föräldrar 415 enkäter sammanställdes(av 950 elever totalt) Ganska jämt fördelat i ålder, men flest i åk

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

Växjö Cykelväginventering

Växjö Cykelväginventering Växjö Cykelväginventering 2013 TRAFIK- OCH STADSMILJÖAVDELNINGEN Tekniska förvaltningen Växjö kommun Colin Hale cahale@gmail.com 0729 33 53 63 22-01-14 Bakgrund och innehåll Den här rapporten är ett komplement

Läs mer

Cykel nöjdhetsmätning

Cykel nöjdhetsmätning SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Cykel nöjdhetsmätning November 2015 Cykel nöjdhetsmätning November 2015 Madelene Håkansson Citera gärna ur skriften men ange källa Författaren och Gävle kommun [årtal XXXX] Grafisk

Läs mer

Var rädd om våra barn i trafiken!

Var rädd om våra barn i trafiken! Var rädd om våra barn i trafiken! Du är förälder till ett barn som just har börjat skolan Nacka kommun arbetar aktivt med trafiksäkerheten och tryggheten runt skolorna. Idag skjutsar många föräldrar sina

Läs mer

Strategi för mer cykling

Strategi för mer cykling Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:1318 av Stina Bergström m.fl. (MP) Strategi för mer cykling Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av

Läs mer

En liten. Trafikskola för cykel

En liten. Trafikskola för cykel En liten Trafikskola för cykel Cykeln är ett fordon, precis som bilar och mopeder. I grunden gäller samma regler för cyklister som bilister. du får till exempel cykla på de flesta vanliga vägar. Dessutom

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

Förslag till utformning av cykelöverfart

Förslag till utformning av cykelöverfart INFORMATIONSMATERIAL 2015-06-16 1 (6) Tillväxt och samhällsbyggnad Erik Levander Förslag till utformning av cykelöverfart Cykelöverfart innebär en prioritering av cykeltrafikens framkomlighet. Cykelöverfarten

Läs mer

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Syfte och metod Örnsköldsviks kommun arbetar med en cykelplan för Örnsköldsviks centralort. Cykelplanen ska vara långsiktig

Läs mer

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 mars 2015 KS-2015/375.351 1 (2) HANDLÄGGARE Annika Löfmark 08-535 365 52 annika.lofmark@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar

Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar Planering Cykelbanor behöver utrymme och planeras väl efter framtagen standard och därför är det viktigt att det i tidigt skede i planprocessen finns trafikkompetens.

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv B Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

Fö rbä tträd träfikmiljö Kvärnbergets rädhusömrä de

Fö rbä tträd träfikmiljö Kvärnbergets rädhusömrä de Fö rbä tträd träfikmiljö Kvärnbergets rädhusömrä de Bakgrund Trafiksituationen i Kvarnbergets radhusområde har försämrats markant de senaste åren. Under en rad år har flera faktorer samverkat och höjt

Läs mer

Cykelåtgärder på Ormkärrsvägen i Hagsätra. Slutredovisning

Cykelåtgärder på Ormkärrsvägen i Hagsätra. Slutredovisning Dnr Sida 1 (7) 2016-09-26 Handläggare Pernilla Johnni 08-508 276 50 Till Trafiknämnden 2016-10-20 Cykelåtgärder på Ormkärrsvägen i Hagsätra. Slutredovisning Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Fritt fram En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel December 2014 Inledning Gång- och cykelvägar som är framkomliga vintertid är viktigt

Läs mer

Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut

Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut Dnr Sida 1 (5) 2014-08-28 Handläggare Johanna Salén 08-508 260 32 Till Trafiknämnden 2014-09-25 Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner

Läs mer

Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler

Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler 1(4) Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2017-08-29, punkt 15 Ärende Infosäkerhetsklass Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler Ärendebeskrivning

Läs mer

Stockholm en ledande cykelstad Budgetsatsningar Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP)

Stockholm en ledande cykelstad Budgetsatsningar Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP) Stockholm en ledande cykelstad Budgetsatsningar 2016 Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP) Detta har vi lovat Vi satsar en miljard på att göra Stockholm till en cykelstad Sammanhängande cykelnät, vi rustar

Läs mer

Sammanställning av genomförda eller pågående åtgärder

Sammanställning av genomförda eller pågående åtgärder 1 (7) Sammanställning av genomförda eller pågående åtgärder Plats Problem 1. Generellt Fastighetsägare sköter inte sina uppgifter tillexempel klipper ner sina häckar till rätt längd, blir svårt att se

Läs mer

Resultat från webbenkät

Resultat från webbenkät Resultat från webbenkät Webbenkäten genomfördes under september 2008 och resulterade i 1554 svar. Könsfördelningen var relativt jämn; 53 % kvinnor och 47 % män. Åldersfördelningen på de svarande var också

Läs mer

Cykelbokslut 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014

Cykelbokslut 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014 Kommunerna kan göra skillnad. Vissa städer är bättre än andra. Malmö och Umeå har investerat mer och är i dag stora cykelstäder. Dagens industri 2014-06-02

Läs mer

Cykelöverfarter. Malmö stads arbete med cykelöverfarter och en policy för detta. Trafik och Gatudagarna 151019

Cykelöverfarter. Malmö stads arbete med cykelöverfarter och en policy för detta. Trafik och Gatudagarna 151019 Cykelöverfarter Malmö stads arbete med cykelöverfarter och en policy för detta Trafik och Gatudagarna 151019 Bakgrund Nya trafikregler då cyklister korsar körbana - Gäller från 2014-09-01 då alla cykelöverfarter

Läs mer

Cykelstaden En strategisk handlingsplan för ökad cykling

Cykelstaden En strategisk handlingsplan för ökad cykling Cykelstaden En strategisk handlingsplan för ökad cykling Åsa Lindgren Strategisk trafikplanerare asa.lindgren@stockholm.se Innehåll 1. Framkomlighetsstrategin 2. Varför en cykelplan? 3. Direktiv och budget

Läs mer

Som gående blir man luttrad

Som gående blir man luttrad HORNSTULL Det är stor skillnad mellan cykelbanor och cykelfält. Mellan Ansgariegatan och Hornstull fungerar det och känns säkert och bra. Viveka, cyklist Som gående blir man luttrad Annelie passerar över

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013 2013-05-02 Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013 TN 2013/196-512 Förord Nacka kommuns Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet består av två dokument: Riktlinjer

Läs mer

Grön vision för ett cyklande Stockholm

Grön vision för ett cyklande Stockholm Grön vision för ett cyklande Stockholm 40 förslag Vi sätter Stockholm i rullning Stockholms befolkning växer och fler människor ska röra sig på samma yta. Det kräver att vi reser mer effektivt. Redan nu

Läs mer

AWARE! DESIGN OPEN 2016

AWARE! DESIGN OPEN 2016 DESIGN OPEN 2016 Användarstudier De första veckorna på projektarbetet arbetade vi med en undersökning för att se hur ofta människor cyklar och vad som skulle få dem att cykla mer. Vi gav ut undersökningen

Läs mer

Cykelfält längs Värmdövägen

Cykelfält längs Värmdövägen PM Oskar Malmberg 2013-11-08 Louise Bergström Krister Isaksson Cykelfält längs Värmdövägen Bakgrund Nacka kommun har uppdragit åt Sweco att utreda konsekvenserna för ett anläggande av cykelfält längs Värmdövägen

Läs mer

Medborgardialog Cyckliga Väsby

Medborgardialog Cyckliga Väsby Medborgardialog Cyckliga Väsby April 2015 1 Innehållsförteckning Medborgardialog... 3 Utvärdering/resultat av enkäten... 4 Deltagandet... 4 Fördelning av deltagande... 4 Hur transporterar du dig oftast

Läs mer

Jämställd snöröjning. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige. Lägesrapport

Jämställd snöröjning. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige. Lägesrapport Dnr Sida 1 (7) 2016-04-27 Handläggare Susanne Pettersson 08-508 262 68 Till Trafiknämnden 2016-05-19 Jämställd snöröjning. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige. Lägesrapport Förslag till beslut 1. Trafiknämnden

Läs mer

Flogstaleden. Cykelfrämjandet i Uppsalas synpunkter i sammandrag

Flogstaleden. Cykelfrämjandet i Uppsalas synpunkter i sammandrag Flogstaleden Cykelfrämjandet i Uppsalas synpunkter i sammandrag CFU uppskattar Att Uppsala kommun för första gången använder infärgad asfalt för att markera cykelväg om än bara vid korsningar. Att cykelbanan

Läs mer

Nyhetsbrev Drottningplan Nr. 4

Nyhetsbrev Drottningplan Nr. 4 Det här är ett nyhetsbrev från Motala kommun, skickat den 9 oktober 2015. Nyhetsbrev Drottningplan Nr. 4 Drottningplan är återigen öppet! Vi har lämnat tre veckor av helt avstängd trafik bakom oss. I veckan

Läs mer

för en bättre studentstad

för en bättre studentstad UPPSALA STUDENTKÅRS 7 KRAV Att företräda studenterna gentemot kommun- och landstingspolitiker är en viktig del av Uppsala studentkårs arbete. Inför valen i september 2014 driver Uppsala studentkår flera

Läs mer

Beredningsuppdrag Trygg och säker kommun

Beredningsuppdrag Trygg och säker kommun MINNESANTECKNINGAR Beredningsuppdrag Trygg och säker kommun Beredning: Beredning för samhällsutveckling Uppdrag: Trygg och säker kommun Tid: 27 september 2016 kl. 13:30-16:00 Plats: Stadshuset, Grå Närvarande:

Läs mer

10 Gaturummets innehåll

10 Gaturummets innehåll 10 Gaturummets innehåll I gaturummet utgörs ofta rummets väggar av bebyggelsen längs vägen. Även träd eller högre häckar kan bilda väggar i gaturummet. Vanligen skiljs trafikantslagen åt av en liten höjdskillnad,

Läs mer

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:607 av Stina Bergström och Lise Nordin (MP) Enklare att cykla Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

I Moderaternas Stockholm får cyklisterna helt enkelt flytta på sig och vänta, i 100 år.

I Moderaternas Stockholm får cyklisterna helt enkelt flytta på sig och vänta, i 100 år. 2010-08-23 I Moderaternas Stockholm får cyklisterna helt enkelt flytta på sig och vänta, i 100 år. INLEDNING Under de senaste fyra åren har den moderatledda alliansen visat tydligt att de prioriterar bort

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

Trygghetsvandring mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan

Trygghetsvandring mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan Trygghetsvandring mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan Inledning Trygghetsvandringen genomfördes måndag 31 maj mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan. Deltog gjorde sex elever som representerade

Läs mer

Trafiksäkra skolan. Lärarhandledning. Tema. Cykeln. Malmö stad, Gatukontoret

Trafiksäkra skolan. Lärarhandledning. Tema. Cykeln. Malmö stad, Gatukontoret Trafiksäkra skolan Lärarhandledning Tema Cykeln Malmö stad, Gatukontoret Cykeln Lärarhandledning Trafiksäkra Skolan ska ses som både en uppmaning och ett påstående. Övergripande mål Trafiksäkra skolan

Läs mer

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister?

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? www.pitea.se/trafik Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? Obevakat övergångsställe Lagtext: Vad innebär lagen? Exempel i Piteå: En del av en väg som är avsedd att användas av gående

Läs mer

BILAGA 2 Infrastruktur, övergripande cykelvägnät, detaljutformning

BILAGA 2 Infrastruktur, övergripande cykelvägnät, detaljutformning BILAGA 2 Infrastruktur, övergripande cykelvägnät, detaljutformning Infrastruktur Falkenbergs cykelsystem ska vara attraktivt att använda och kunna tillgodose behoven av dels arbets- och skolpendling, men

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande En säker skolväg I många klasser tar man upp Skolvägen som ett tema. Barnen beskriver skolvägen i bilder, berättelser och dikter. De berättar om husen och växtligheten, om människor och djur som de möter.

Läs mer

Busshållplatserna och tågens plattformar är viktiga målpunkter som ska var lätta att hitta och trygga att uppehålla sig på.

Busshållplatserna och tågens plattformar är viktiga målpunkter som ska var lätta att hitta och trygga att uppehålla sig på. Resecentrum är den viktigaste noden för kommunikation i Uppsala. Här möts tåg, buss, cykel och gångtrafik. I resecentrums förlängning ingår även Vretgränd och Kungsgatan på den västra sidan och Stationsgatan

Läs mer

VASA STADS UTVECKLINGSPLAN FÖR CYKLINGEN 2013

VASA STADS UTVECKLINGSPLAN FÖR CYKLINGEN 2013 VASA STADS UTVECKLINGSPLAN FÖR CYKLINGEN 2013 MÅLET EN FUNGERANDE CYKELSTAD MÅLET EN FUNGERANDE CYKELSTAD Vasa stad har som mål att få folk att cykla mera. Trafikmiljön i Vasa börjar utvecklas så att man

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr Cykelsäkerhet för studenter Studenters cykelsäkerhet mellan dagliga destinationer i Uppsala

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr Cykelsäkerhet för studenter Studenters cykelsäkerhet mellan dagliga destinationer i Uppsala ARBETSRAPPORTER Kulturgeografiska institutionen Nr. 864 Cykelsäkerhet för studenter Studenters cykelsäkerhet mellan dagliga destinationer i Uppsala Jesper Nydert Uppsala, feb 2013 ISSN 0283-622X INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Projekt Vackert Rättvik Projektet

Projekt Vackert Rättvik Projektet Projekt Vackert Rättvik Projektet Vackert Rättvik startade 1994 och byggdes färdigt 2005. Syftet var att förbättra miljön längs riksvägen och stationsområdet och att skapa ett samarbete mellan kommunen,

Läs mer

Förslag på förbättringar av cykeltrafik till och från Tyresö

Förslag på förbättringar av cykeltrafik till och från Tyresö Förslag på förbättringar av cykeltrafik till och från Tyresö Dokumentationen i det här häftet har tagits fram inför en planlagd cykeltur som anordnades den 23 maj 2007 av Tyresö Naturskyddsförening, Cykelfrämjandet

Läs mer

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 2015-11-30 TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 Trafikinvestering från 2015, ny beläggning och belysning på gång- och cykelbana utmed Henrik Palmes allé. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2 1. TRAFIKINVESTERINGAR

Läs mer

Ombyggnad av gång- och cykelförbindelse över Södertäljevägens påfartsramp i Marievik. Genomförandebeslut.

Ombyggnad av gång- och cykelförbindelse över Södertäljevägens påfartsramp i Marievik. Genomförandebeslut. Dnr Sida 1 (6) 2015-05-18 Handläggare Johan Nilsson 08-508 262 34 Till Trafiknämnden 2015-06-11 Ombyggnad av gång- och cykelförbindelse över Södertäljevägens påfartsramp i Marievik. Genomförandebeslut.

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet - information om blomlådor till intresserade boende

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet - information om blomlådor till intresserade boende 1(6) Service- och teknikförvaltningen Datum 1998-03-06 Handläggare Mats Rydell Tel. 0142-851 76 mats.rydell@mjolby.se Reviderad 2003-08-18, 2009-07-21, 2015-04-22 Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet

Läs mer

Cykelhandlingsplan Beslutad av Kommunfullmäktige,

Cykelhandlingsplan Beslutad av Kommunfullmäktige, Cykelhandlingsplan 2010-2012 Beslutad av Kommunfullmäktige, 2011-12-19 139 Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2011-12-19 139 Ansvarig: Gata-parkenheten

Läs mer

Kundundersökning Cykel

Kundundersökning Cykel Kundundersökning Cykel 2015-11 TALA OM HUR DU TYCKER DET ÄR ATT CYKLA I GÄVLE! Kundundersökning cykel nov 2015. Kön Man Kvinna Vill ej svara Ålder 0-12 13-17 18-24 25-39 40-64 65-75 76-85 86 år eller äldre

Läs mer

BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER

BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER Denna studie syftar till att undersöka hur andra trafikanter än bilister uppfattar trafikmiljön och trafiksäkerhetsfrågor. Därför vill vi att

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Bilaga 1 Infrastruktur

Bilaga 1 Infrastruktur Bilaga 1 Infrastruktur Falkenbergs cykelsystem ska vara attraktivt att använda och kunna tillgodose behoven av dels arbets- och skolpendling, men även rekreation och turistcykling. Det finns goda möjligheter

Läs mer

Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen

Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen Agenda 21-vision, och klimatmål i miljöledningssystem Mål: Koldioxidutsläppen ska minska med 15 % mellan 1998-2005 i kommunförvaltningen

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Vad som fungerar idag Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Turtäthet för busstrafiken Effektiv busstrafik med mera genom att

Läs mer

Skolvägsplan. Näsviken skola

Skolvägsplan. Näsviken skola Skolvägsplan Näsviken skola 15-03-04 Beskrivning av skolan Om skolan Näsvikens skola ligger 1.5 mil från Hudiksvall vid Södra Dellens södra del. Området erbjuder vacker natur med närhet till både skog

Läs mer

VV publikation 2002:120 2002-11

VV publikation 2002:120 2002-11 VU 94S-2 10 Gång- och cykeltrafik Innehållsförteckning 10 Gång- och cykeltrafik 1 1 10.1.1 Definitioner 1 10.1.2 Planering för gång- och cykeltrafik 3 10.2 Nättillhörighet 7 10.2.1 Nätstruktur 7 10.2.2

Läs mer

Svensk Cykling Cykelbranschen Cykelfrämjandet Vätternrundan Svenska Cykelförbundet Naturskyddsföreningen. Turistcykellederna Cykelvasan Fler

Svensk Cykling Cykelbranschen Cykelfrämjandet Vätternrundan Svenska Cykelförbundet Naturskyddsföreningen. Turistcykellederna Cykelvasan Fler Svensk Cykling Cykelbranschen Cykelfrämjandet Vätternrundan Svenska Cykelförbundet Naturskyddsföreningen Turistcykellederna Cykelvasan Fler Sanningar och myter 1. Cyklingen ökar! Eller är det Cyklingen

Läs mer

Synpunkter och sammansta llning

Synpunkter och sammansta llning Synpunkter och sammansta llning Antal respondenter: 47 stycken Män 28 Kvinnor 19 Hur tar de sig fram? Cykel 17 Bil 25 Går 5 Vad tyckte de som svarat Informationen om snöröjning har varit Mycket bra 2 Bra

Läs mer

Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2013-12-16 TN-295/2012 623 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2012 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn

Läs mer

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum 2012-10-16 genomfördes en uppföljning av den trygghetsrond som gjordes i Trollhättas centrum den 29 februari samma år. Bakgrund: 29 februari genomfördes

Läs mer

Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona

Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona Till Ängelholms kommun att. Ann Kristin Wiiberg Östra vägen 2 262 80 Ängelholm och Till Trafikverket Region Syd Box 543 291 25 Kristianstad Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona Efter

Läs mer

PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg.

PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg. 1 2006-11-23 PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg. Trafiksituation idag På torget finns idag 88 parkeringsplatser och på de angränsande gatorna runt omkring torget finns

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

Workshop om trafiken vid Södermalmsskolan

Workshop om trafiken vid Södermalmsskolan UPPDRAG Trafikutredning Södermalmsskolan - Workshop UPPDRAGSNUMMER 2334190000 UPPDRAGSLEDARE Sofia Wedin UPPRÄTTAD AV Sofia Wedin DATUM Workshop om trafiken vid Södermalmsskolan 2015-06-23-14 S w e co

Läs mer