Galderma lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 75 kr per aktie i Q-Med

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Galderma lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 75 kr per aktie i Q-Med"

Transkript

1 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte av) personer i dessa länder eller personer i något annat land där accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt. Pressmeddelande 13 december 2010 Galderma lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 75 kr per aktie i Q-Med Galderma Pharma S.A. ( Galderma ), ett internationellt läkemedelsföretag med fokus på dermatologi, offentliggör härmed, genom sitt helägda dotterbolag Galderma Holding AB 1 ( GHAB ), ett kontanterbjudande till aktieägarna i Q-Med AB (publ) ( Q-Med eller Bolaget ) att överlåta samtliga aktier i Q-Med till Galderma ( Erbjudandet ). Aktierna i Q-Med är noterade på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Jag är väldigt glad över dagens offentliggörande. Den här transaktionen sammanför två starka bolag som är marknadsledande inom sina respektive områden, som delar ett starkt engagemang för vetenskap och som båda har utmärkta produkter med kliniskt dokumenterade egenskaper, kommenterar Humberto C. Antunes, Galdermas verkställande direktör. Galderma och Q-Med tillsammans innebär kommersiella och geografiska expansionsmöjligheter, en kompletterande och samverkande portfölj av produkter, en toppklassig tillverkningsverksamhet och djupa insikter inom forskning och utveckling. Styrelsen för Q-Med har noggrant utvärderat det erbjudna vederlaget samt villkoren för Galdermas erbjudande och enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna att acceptera erbjudandet, kommenterar dr. Anders Milton, ordförande i den av styrelsen för Q-Med utsedda budkommittén. Jag är nöjd med resultatet av förhandlingarna och det uppnådda priset för aktieägarna, tillägger Bengt Ågerup, grundare och huvudaktieägare i Q-Med. Jag förväntar mig att få ett aktiepris över tiden som är nära, men lägre än, priset övriga aktieägare erhåller. Jag glad över att få vad jag tror är ett rättvisande värde för mina Q-Medaktier. Sammanfattning: Samtliga aktieägare i Q-Med, förutom huvudaktieägaren Lyftet Holding B.V. ( Lyftet ), ett bolag representerat av Bengt Ågerup, erbjuds 75,00 kronor kontant för varje aktie i Q-Med (det Generella Alternativet ). Lyftet erbjuds 58,94 kronor kontant per aktie i Q-Med med en möjlighet att erhålla ytterligare ersättning per aktie i framtiden. Den totala ersättningen till Lyftet per aktie 1 Ett nybildat bolag helägt av Galderma, under namnändring från Goldcup 6138 AB till Galderma Holding AB.

2 kommer att under inga omständigheter överstiga 74,96 kronor per aktie i Q-Med ( Specialalternativet ). Det Generella Alternativet innebär en premie om 23,4 % jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 60,79 kronor under de 30 senaste kalenderdagarna, en premie om 18,3 % jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 63,39 kronor under de senaste 90 kalenderdagarna och en premie om 13,2 % jämfört med stängningskursen om 66,25 kronor den 10 december 2010, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet. Q-Meds styrelse rekommenderar enhälligt Erbjudandet. 2 Lyftet, som innehar cirka 47,5 % av aktierna och rösterna i Q-Med, har förbundit sig att oåterkalleligen och ovillkorligen acceptera Erbjudandet. Erbjudandehandling med utförligare information avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras den 3 januari Acceptperioden beräknas starta omkring den 4 januari 2011 och avslutas omkring den 25 januari Redovisning av likvid beräknas påbörjas cirka en vecka efter det att acceptperioden löpt ut. Bakgrund och motiv till erbjudandet Q-Med är ett medicintekniskt företag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer högkvalitativa medicinska implantat för estetisk och medicinsk användning. Huvuddelen av produkterna är baserade på företagets patenterade teknologi, NASHA, för framställning av stabiliserad icke-animalisk hyaluronsyra. Produktportföljen består i dag av: Restylane, för att fylla ut linjer och rynkor, skapa volym och konturera ansiktet, Macrolane, för kroppskonturering samt andra produkter med medicinska användningsområden. Försäljningen sker via egna dotterbolag eller distributörer i över 70 länder. Q-Med har cirka 625 medarbetare, varav nästan 400 vid företagets huvudkontor, forsknings- och utvecklingslaboratorier och produktionsanläggning i Uppsala, Sverige. Företaget hade en försäljning om 1,4 miljarder under tolv månader fram till 31 december 2009 och ett justerat rörelseresultat om 233 miljoner kronor under samma period (exklusive en engångspost om 505 miljoner kronor avseende försäljningen till Oceana Therapeutics av Q-Meds amerikanska dotterbolag Q-Med Scandinavia, Inc.). Q-Med är noterat i segmentet Mid Cap på NASDAQ OMX Stockholm. Galderma ser den här transaktionen som ett sammanförande av två bolag som är ledare inom sina respektive områden och som har ett gemensamt engagemang för vetenskap, produkter med utmärkta kliniskt dokumenterade egenskaper och medicinsk utbildning. Det pågår en betydande konsolidering i branschen. Galderma anser att en sammanslagning av Galderma och Q-Med är ett naturligt resultat av denna utveckling som skapar ett bolag med potential att bli marknadsledande. Genom den här transaktionen kommer Galderma att bli bättre positionerat för att leverera ett mer komplett utbud av högkvalitativa och kliniskt dokumenterade synergiska produkter som möjliggör för läkare att optimera resultatet för sina patienter. Genom att förena båda bolagens respektabla och mycket effektiva kommersiella organisationer kommer Galderma att på ett mer effektivt sätt nå ett större geografiskt område. Q-Med har en kompetent och mångfacette- 2 Lyftet, som innehar cirka 47,5 % av aktierna och rösterna i Q-Med har förbundit sig att oåterkalleligen och ovillkorligen acceptera Erbjudandet. Bengt Ågerup har på grund av detta inte deltagit i styrelsens utvärdering av Erbjudandet eller i beslut avseende Erbjudandet. 2

3 rad personalstyrka, en modern och effektiv tillverkning, och en världsledande organisation för forskning och utveckling som avses bli Galdermas kompetenscentrum för korrigerande och estetisk dermatologi som tillgodoser Galdermas kortsiktiga och långsiktiga strategiska behov. Galderma sätter stort värde på det arbete som Q-Meds ledning och dess anställda utför och tror att de även fortsättningsvis kommer att spela en viktig roll för framgången i Q-Med. Galderma förutser att förvärvet av Q-Med på lång sikt skapar tillväxt och positiva effekter för Bolagets medarbetare, kunder och övriga intressenter. Galderma förutser inte några väsentliga effekter av Erbjudandets genomförande för Bolagets medarbetare, avseende anställningsvillkor och sysselsättningen på de platser där Bolaget idag bedriver verksamhet. Det finns inte några planer på att väsentligt förändra den nuvarande strategin för Q-Med. Erbjudandet Det Generella Alternativet Samtliga aktieägare i Q-Med (förutom Lyftet) erbjuds 75,00 kronor kontant för varje aktie i Q- Med. Specialalternativet Galdermas erbjudande till Lyftet består av (i) en initial kontant betalning om 58,94 kronor per aktie som betalas vid redovisningen av likviden i Erbjudandet ( Initialvederlaget ) och (ii) ett framtida kontant tilläggsvederlag ( Tilläggsvederlaget ) som förutsätter uppfyllande av olika av Galderma uppställda och till Q-Med relaterade finansiella och verksamhetsanknutna mål som Galderma har satt upp för utvecklingen av Q-Med ( Vederlagsmålen ). Det totala värdet av Initialvederlaget och Tilläggsvederlaget kommer tillsammans inte att under några omständigheter överstiga 74,96 kronor per aktie i Q-Med. Ersättningen kan komma att bli lägre om ett eller flera av Vederlagsmålen inte uppfylls. Om Q-Med betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna kommer vederlaget i Erbjudandet enligt ovan att minska i motsvarande mån under såväl det Generella Alternativet som Specialalternativet. Courtage utgår ej i samband med redovisning av likvid för de av Galderma förvärvade Q- Medaktierna. Premier Det Generella Alternativet innebär: en premie om 23,4 % jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 60,79 kronor under de 30 senaste kalenderdagarna; 3 en premie om 18,3 % jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 63,39 kronor under de 90 senaste kalenderdagarna; 4 en premie om 13,2 % jämfört med stängningskursen om 66,25 kronor den 10 december 2010, den sista handelsdagen för offentliggörandet av Erbjudandet; 5 och 3 Källa Bloomberg. 4 Källa Bloomberg. 5 Källa Bloomberg. 3

4 en multipel om 32,9 x P/E. 6 Vidare innebär det Generella Alternativets ett kassajusterat pris per aktie om 66,33 kronor (exklusive värdet av likvida medel och kortfristiga placeringar i balansräkningen per den 30 september 2010 motsvarande ett värde om 8,67 kronor per aktie), vilket motsvarar: en premie om 27,3 % jämfört med den kassajusterade volymviktade genomsnittskursen under de 30 senaste kalenderdagarna; en premie om 21,2 % jämfört med den kassajusterade volymviktade genomsnittskursen under de 90 senaste kalenderdagarna; och en premie om 15,2 % jämfört med den kassajusterade stängningskursen den 10 december 2010, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet. Premierna för Specialalternativet blir marginellt lägre än i det Generella Alternativet om alla Vederlagsmålen uppfylls samt väsentligt lägre om inga eller bara några av Vederlagsmålen uppfylls. Erbjudandets totala värde Erbjudandets totala värde (baserat på utestående aktier i Q-Med) uppgår till cirka 6,7 miljarder kronor förutsatt att inget av Vederlagsmålen uppfylls och till cirka 7,5 miljarder kronor förutsatt att samtliga av Vederlagsmålen uppfylls. 7 Acceptperiod och redovisning av likvid Acceptperioden för Erbjudandet beräknas starta omkring den 4 januari 2011 och beräknas avslutas omkring den 25 januari Redovisning av likvid beräknas påbörjas en vecka efter utgången av acceptperioden. Villkor för fullföljandet av Erbjudandet Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av: i. att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Galderma blir ägare till mer än 90 % av det totala antalet aktier och röster i Q-Med; ii. iii. att ingen annan part offentliggör ett Erbjudande om att förvärva aktierna i Q-Med på villkor som är mer förmånliga för aktieägarna i Q-Med än de i Erbjudandet; att, såvitt avser Erbjudandet och genomförandet av förvärvet av Q-Med, (a) samtliga erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive konkurrensmyndigheter, har erhållits på för Galderma acceptabla villkor, och (b) Q-Meds partner Medicis Pharmaceutical Corporation ( Medicis ) tillhandahåller sitt skriftliga ovillkorliga samtycke; 6 Baserat på det senast rapporterade nettoresultat per aktie om 2,28 kronor för perioden 1 oktober 2009 till 30 september Information avseende Vederlagsmålen och Tilläggsvederlaget betraktas som känslig från ett kommersiellt perspektiv och kommer inte att offentliggöras, se stycket Uttalande från Aktiemarknadsnämnden i anledning av Erbjudandet nedan. 4

5 iv. att Galderma, utöver vad som offentliggjorts av Q-Med eller på annat sätt skriftligen kommunicerats av Q-Med till Galderma före dagen för offentliggörandet av Erbjudandet, inte upptäcker att information som offentliggjorts av Q-Med eller på annat sätt tillhandahållits av Q-Med till Galderma är felaktig eller vilseledande i något väsentligt avseende, eller upptäcker att information om väsentlig omständighet som borde ha offentliggjorts av Q-Med inte har blivit offentliggjord; v. att varken Erbjudandet eller förvärvet av Q-Med helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande, myndighetsbeslut, agerande av tredje part, eller motsvarande omständighet, som föreligger eller skäligen kan förväntas som ligger utanför Galdermas kontroll och vilken Galderma skäligen inte kunnat förutse vid tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandet; vi. vii. att inga omständigheter, som Galderma inte hade kännedom om vid tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandet, har inträffat som väsentligt negativt påverkar eller skäligen kan förväntas väsentligt negativt påverka Q-Meds försäljning, resultat, likviditet, eget kapital eller tillgångar; och att Q-Med inte vidtar några åtgärder som typiskt sett är ägnade att försämra förutsättningarna för Erbjudandets genomförande. Galderma förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkoren (ii)-(vii) kommer emellertid ett sådant återkallande endast att ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Galdermas förvärv av Q-Med. Galderma förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla eller förändra ett eller flera villkor enligt ovan i enlighet med tillämpliga lagar, regler och föreskrifter, inklusive att, avseende villkor (i) ovan, fullfölja Erbjudandet vid lägre acceptansnivå. Beskrivning av GHAB, Galderma och finansieringen av Erbjudandet GHAB GHAB är ett nyligen bildat bolag som registrerades hos Bolagsverket den 30 november GHAB:s organisationsnummer är GHAB har hemvist i Stockholm med adress c/o Roschier Advokatbyrå AB, Box 7358, Stockholm, Sverige. GHAB är ett av Galderma helägt bolag som varken bedriver eller tidigare har bedrivit någon verksamhet. Dess verksamhetssyfte är att genomföra Erbjudandet och vidta de åtgärder som krävs för att finansiera och genomföra Erbjudande samt att verka som ett moderbolag till Q-Med. Galderma Galderma i korthet: Ett specialiserat läkemedelsföretag uteslutande fokuserat på dermatologi. 8 Under 2009 rapporterade Galderma en försäljning om 978 miljoner euro, en ökning med 10,8 % jämfört med 2008 utifrån jämförbara växelkurser. Cirka 20 % av intäkterna investeras årligen för att upptäcka och utveckla nya läkemedel samt i innovativ teknologi. 8 Galdermas organisationsnummer är CH och dess hemvist är i Lausanne, Schweiz. Adressen är World Trade center, Avenue de Gratta-Paille 1, Case Postale 552, 1000 Lausanne 30 Grey, Schweiz. 5

6 Galdermas forskningsinsatser har möjliggjort för bolaget att ge ut forskningsartiklar, utveckla mer än 500 uppfinningar och patentansökningar och patent. Mer än anställda arbetar för Galderma världen över. Elva huvudprodukter distribueras i över 70 länder. Tre forsknings- och utvecklingscentrum (Frankrike, USA och Japan). Tre tillverkningsställen (Frankrike, Kanada och Brasilien). 31 närstående bolag i de viktigaste länderna över hela världen. Grundades 1981 som ett joint venture mellan Nestlé S.A. och L'Oréal S.A.. Finansiering GHAB är inte beroende av extern finansiering för fullföljandet av Erbjudandet. GHAB finansierar Erbjudandet med medel som kommer att tillskjutas av Galderma. Galderma kommer att tillhandahållas medlen från dess aktieägare L'Oréal S.A. och Nestlé S.A. (50 % vardera). L Oréal S.A. och Nestlé S.A. har åtagit sig att tillhandahålla dessa medel till Galderma i samband med redovisningen av likviden och Galderma har i sin tur åtagit sig att tillhandahålla medlen till GHAB. Rekommendation från styrelsen i Q-Med Styrelsen i Q-Med rekommenderar enhälligt Q-Meds aktieägare att acceptera Erbjudandet. Styrelsen i Q-Med har erhållit ett värderingsutlåtande (så kallad fairness opinion) från Nordea Corporate Finance enligt vilket, utifrån de antaganden och förutsättningar som görs i värderingsutlåtandet, det erbjudna vederlaget ur ett finansiellt perspektiv är skäligt för aktieägarna i Q-Med. Rekommendationen och värderingsutlåtandet kommer att biläggas erbjudandehandlingen. Galdermas ägande i Q-Med Galderma äger eller kontrollerar för närvarande inte några aktier i Q-Med och har inte förvärvat eller ingått avtal om förvärv av några aktier i Q-Med under de senaste sex månaderna före det att Erbjudandet offentliggjordes. Åtagande från aktieägare Lyftet, som äger aktier, motsvarande 47,5 % av alla aktier och röster i Q-Med, har genom ett avtal med Galderma oåterkalleligen och ovillkorligen förbundit sig till att acceptera Erbjudandet och att överlåta sina aktier till Galderma i enlighet med Specialalternativet. Om Erbjudandet återkallas har Lyftet åtagit sig att inte sälja eller på annat sätt disponera över sina aktier till någon annan part till och med den 30 juni Godkännanden från konkurrensmyndigheter och samtycke från Medicis Som ovan nämnts är fullföljandet av Erbjudandet villkorat av, bland annat, att alla erforderliga tillstånd eller liknande från konkurrensmyndigheter erhålls. Galderma förväntar sig att sådana erforderliga godkännanden kommer att erhållas. Dessutom är, som ovan nämnts, fullföljandet av Erbjudandet villkorat av, bland annat, att Q- Meds partner Medicis ger sitt skriftliga ovillkorliga samtycke till Galdermas förvärv av Q-Med. Q-Meds avtal med sin viktigaste partner Medicis innehåller en äganderättsövergångsklausul (så kallad change of control-klausul) som kräver att Q-Med ansöker om godkännande från Medicis för den äganderättsförändring som kommer att ske om Erbjudandet genomförs. Galderma gör emellertid bedömningen att Galderma uppfyller de krav som anges i avtalet för att Medicis inte ska kunna vägra att ge sitt samtycke och avser att göra sitt bästa för att säkerstäl- 6

7 la att sådant samtycke erhålls. Q-Med har bekräftat att det kommer att samarbeta avseende kontakterna med Medicis i lämplig utsträckning. Uttalande från Aktiemarknadsnämnden i anledning av erbjudandet Aktiemarknadsnämnden har i sitt uttalande 2010:41 bland annat beviljat Galderma dispens från punkten II.10 i Takeover-reglerna (definierat nedan) som föreskriver att alla innehavare av aktier med identiska villkor ska erbjudas ett identiskt vederlag per aktie. Vidare har Aktiemarknadsnämnden uttalat att det inte strider mot god sed på aktiemarknaden att i erbjudandedokumentationen utelämna information eftersom Vederlagsmålens specifika innehåll och storleken på de enskilda delarna i Tilläggsvederlaget om Vederlagsmålen är att anse som känsliga utifrån ett kommersiellt perspektiv. Uttalandet från Aktiemarknadsnämnden återfinns i sin helhet på dess hemsida, Due diligence Galderma har genomfört en begränsad företagsgranskning (så kallad due diligence) av bekräftande slag i samband med föreberedelserna inför Erbjudandet. Q-Med har informerat Galderma om att under denna process har ingen information som inte tidigare offentliggjorts och som rimligen kan förväntas påverka priset på Q-Meds aktier lämnats till Galderma. Preliminär tidsplan 9 Beräknat datum för offentliggörande av erbjudandehandling: 3 januari 2011 Beräknad acceptperiod: 4 25 januari 2011 Beräknad start för redovisning av likvid: 1 februari 2011 Galderma förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden för Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid. Tvångsinlösen och avnotering Så snart som möjligt efter det att Galderma förvärvat aktier som representerar mer än 90 % av totala antalet aktier i Q-Med, avser Galderma att begära tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen för att förvärva resterande aktier i Q-Med. I samband härmed avser Galderma verka för att aktierna i Q-Med avnoteras från NASDAQ OMX Stockholm. Rådgivare Credit Suisse och Swedbank Corporate Finance agerar som finansiella rådgivare och Roschier Advokatbyrå som juridisk rådgivare till Galderma och GHAB i samband med Erbjudandet. Tillämplig lag och tvister Erbjudandet, liksom de avtal som ingås mellan Galderma och aktieägarna i Q-Med till följd av Erbjudandet, ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Tvist rörande Erbjudandet, eller som uppkommer i anledning därav, ska avgöras av svensk domstol exklusivt varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans. 9 Samtliga datum är preliminära och kan komma att ändras. 7

8 NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ( Takeover-reglerna ) och Aktiemarknadsnämndens uttalanden om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna, inkluderande, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens tolkning och tillämpning av de tidigare gällande Näringslivets Börskommittés Regler om offentliga erbjudanden om aktieförvärv, är tillämpliga på Erbjudandet. Vidare har Galderma och GHAB, i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, den 10 december 2010 skriftligen åtagit sig gentemot NASDAQ OMX Stockholm att följa ovan nämnda regler, samt att underkasta sig de sanktioner som NASDAQ OMX Stockholm får besluta om vid överträdelse av Takeover-reglerna. Galderma och GHAB har den 13 december 2010 informerat Finansinspektionen om Erbjudandet samt om ovan nämnda åtagande gentemot NASDAQ OMX Stockholm. Lausanne, 13 december 2010 Stockholm, 13 december 2010 Galderma Pharma S.A. Styrelsen Galderma Holding AB Styrelsen Presskonferens En presskonferens på engelska i anledning av Erbjudandet kommer att äga rum den 13 december 2010 klockan hos Roschier Advokatbyrå, Blasieholmsgatan 4 A, Stockholm. Presskonferensen kommer att webbsändas och vara tillgänglig tillsammans med presentationen på Galdermas hemsida, För ytterligare information kontakta: Peter Nicholson, Galderma Anders Fogel, Brunswick Group Den här informationen överlämnades för offentliggörande den 13 december 2010 klockan FRÅGELINJE FÖR AKTIEÄGARE I Q-MED INFORMATION OM ERBJUDANDET 8

9 Om Galderma Galdermas ambition är att vara erkänd som det mest kompetenta och framgångsrika innovationsbaserade företaget som uteslutande är fokuserat på att uppfylla behoven hos dermatologipatienter och läkare. Galderma, ett fullt integrerat specialiserat läkemedelsföretag, grundades 1981 och har över anställda som aktivt samarbetar med läkare, forskare, forskningsinstitut, universitet och patientintresseorganisationer som alla delar ett engagemang för att förbättra hudens välmående. Med cirka 20 % av försäljningen investerad årligen för att upptäcka och utveckla nya produkter samt i innovativ teknologi, är Galdermas laboratorium i Sophia-Antipolis i Frankrike, en av de största anläggningarna för forskning och utveckling i världen som enbart är fokuserad på dermatologi. Bolagets omfattande produktportfölj är tillgänglig i 70 länder och behandlar en rad hudsjukdomar inklusive: akne, vuxenakne, nagelsvamp, psoriasis och stereoid-responsiv dermatosis, pigmentförändringar, hudcancer och hudåldrande. Ledande varumärken är Epiduo, Differin, Oracea, Metro- Gel, Cetaphil, Tetralysal, Loceryl, Clobex, Tri-Luma, Silkis, Vectical, Dysport och Azzalure. 9

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Q-Med AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Q-Med AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Q-Med AB (publ) Innehåll Tillägg till Erbjudandehandlingen... 1 Pressmeddelande från Galderma den 10 februari 2011... 2 Pressmeddelande

Läs mer

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET

Läs mer

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ)

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB Pressmeddelande Solna, 25 augusti 2015 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA.

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Lackarebäck Holding AB offentliggör kontant budpliktsbud till aktieägarna i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)

Lackarebäck Holding AB offentliggör kontant budpliktsbud till aktieägarna i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) Pressmeddelande 22 mars 2019 Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från

Läs mer

Lifco lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i NOTE

Lifco lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i NOTE Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till,

Läs mer

Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ)

Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ) Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till (och inte

Läs mer

Budgivaren äger aktier, motsvarande cirka 22,8 procent av kapitalet och rösterna i Hedson.

Budgivaren äger aktier, motsvarande cirka 22,8 procent av kapitalet och rösterna i Hedson. Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till (och inte

Läs mer

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB 2014-02-24 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom USA, Australien,

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Mohammed Al Amoudi och FastPartner AB (publ) lämnar genom ett gemensamägt bolag ett kontant budpliktsbud om 1,50 kronor per aktie i Allenex AB (publ)

Mohammed Al Amoudi och FastPartner AB (publ) lämnar genom ett gemensamägt bolag ett kontant budpliktsbud om 1,50 kronor per aktie i Allenex AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

ME Dental AB lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 30 öre per aktie till aktieägarna i Orasolv AB (publ)

ME Dental AB lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 30 öre per aktie till aktieägarna i Orasolv AB (publ) Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion

Läs mer

CARLSON WAGONLIT TRAVEL LÄMNAR REKOMMENDERAT KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I ARK TRAVEL

CARLSON WAGONLIT TRAVEL LÄMNAR REKOMMENDERAT KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I ARK TRAVEL Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än

Läs mer

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Tillägg till Cidron Intressenter ABs erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Munters AB (publ)

Tillägg till Cidron Intressenter ABs erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Munters AB (publ) Tillägg till Cidron Intressenter ABs erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Munters AB (publ) BofA Merrill Lynch Nordea Corporate Finance Innehållsförteckning Pressmeddelande från Cidron

Läs mer

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I Q-MED AB (publ)

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I Q-MED AB (publ) ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I Q-MED AB (publ) FRÅGELINJE FÖR AKTIEÄGARE i Q-MED 08-585 914 44 Galderma Pharma S.A. (organisationsnummer CH-550-0094152-5) ( Galderma ), genom sitt helägda dotterbolag Galderma

Läs mer

Pressmeddelande den 1 april 2014 ELON ELKEDJAN LOGISTIC AB LÄMNAR ETT KONTANT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL)

Pressmeddelande den 1 april 2014 ELON ELKEDJAN LOGISTIC AB LÄMNAR ETT KONTANT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till

Läs mer

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad PRESSMEDDELANDE 2009-06-26 Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad Fastighets AB Balders (publ) ( Balder ) styrelse 1 har idag beslutat att lämna ett offentligt erbjudande

Läs mer

Pressmeddelande 23 juni 2014

Pressmeddelande 23 juni 2014 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till,

Läs mer

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

DIMESILIA HOLDINGS LTD. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I RUSFOREST AB

DIMESILIA HOLDINGS LTD. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I RUSFOREST AB Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Klövern AB (publ) genom Dagon Sverige AB

Klövern AB (publ) genom Dagon Sverige AB Klövern AB (publ) genom Dagon Sverige AB TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING FRÅN DEN 23 FEBRUARI 2018 AVSEENDE ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TOBIN PROPERTIES AB (PUBL) 28 februari 2018 VIKTIG INFORMATION

Läs mer

GE Aviation höjer budpriset och sänker villkoret för lägsta acceptnivå i sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation höjer budpriset och sänker villkoret för lägsta acceptnivå i sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Mannerheim Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud om 23,0 kronor per aktie i Megacon AB

Mannerheim Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud om 23,0 kronor per aktie i Megacon AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder

Läs mer

Mannerheim Teknik Holding AB lämnar ett kontanterbjudande om 0,19 kronor per aktie i VKG Energy Services AB

Mannerheim Teknik Holding AB lämnar ett kontanterbjudande om 0,19 kronor per aktie i VKG Energy Services AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder

Läs mer

Project Panther Bidco Ltd lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,05 kronor per aktie till aktieägarna i Aspiro AB

Project Panther Bidco Ltd lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,05 kronor per aktie till aktieägarna i Aspiro AB Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i eller till någon annan jurisdiktion där

Läs mer

Softronic lägger bud på Modul 1

Softronic lägger bud på Modul 1 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Kraftringen Energi AB (publ) lämnar ett kontanterbjudande om 80 kronor per aktie till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag (publ)

Kraftringen Energi AB (publ) lämnar ett kontanterbjudande om 80 kronor per aktie till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag (publ) Erbjudandet som presenteras i detta pressmeddelande lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer accepteras

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Uttalande från styrelsen för EXINI Diagnostics med anledning av Progenics Pharmaceuticals offentliga uppköpserbjudande

Uttalande från styrelsen för EXINI Diagnostics med anledning av Progenics Pharmaceuticals offentliga uppköpserbjudande Lund 13 oktober 2015 Uttalande från styrelsen för EXINI Diagnostics med anledning av Progenics Pharmaceuticals offentliga uppköpserbjudande Styrelsen för EXINI har baserat på såväl ett kort som ett medellångt

Läs mer

Stureguld AB (publ) lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Guld Invest Norden AB (publ)

Stureguld AB (publ) lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Guld Invest Norden AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Miltton lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i House of Friends

Miltton lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i House of Friends Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga acceptsedlar kommer accepteras från, eller på uppdrag av, aktieägare i Australien,

Läs mer

Kontantbud om 105 kronor per aktie i KMT

Kontantbud om 105 kronor per aktie i KMT Detta pressmeddelande får inte direkt eller indirekt offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Australien, Kanada, Japan, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova 1 Pressmeddelande

Läs mer

Catena lägger bud på samtliga aktier i Klockarbäcken

Catena lägger bud på samtliga aktier i Klockarbäcken 2017-10-02, kl. 18:30 Catena lägger bud på samtliga aktier i Klockarbäcken Catena AB (publ) ( Catena ) lämnar härmed ett erbjudande till aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ) ( Klockarbäcken

Läs mer

Uttalande från styrelsen i PartnerTech med anledning av Scanfils offentliga uppköpserbjudande

Uttalande från styrelsen i PartnerTech med anledning av Scanfils offentliga uppköpserbjudande PRESSMEDDELANDE 2015-05-25 Uttalande från styrelsen i PartnerTech med anledning av Scanfils offentliga uppköpserbjudande Bakgrund Detta uttalande görs av styrelsen 1 ( Styrelsen ) för PartnerTech AB (publ)

Läs mer

European Travel Interactive lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 28 kronor per aktie i TravelPartner

European Travel Interactive lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 28 kronor per aktie i TravelPartner 20 september 2010 klockan 08.30 För omedelbart offentliggörande DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER,

Läs mer

Tillägg till Altor AB:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Transcom WorldWide AB

Tillägg till Altor AB:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Transcom WorldWide AB Tillägg till Altor AB:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Transcom WorldWide AB Innehållsförteckning Tillägg till erbjudandehandlingen 2 Transcoms bokslutskommuniké för 2016 4

Läs mer

Karo Intressenter höjer vederlaget i Erbjudandet från 36,90 kronor till 38,00 kronor kontant per aktie.

Karo Intressenter höjer vederlaget i Erbjudandet från 36,90 kronor till 38,00 kronor kontant per aktie. Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

Braganza AS offentliggör ett kontant budpliktsbud om 7 kronor per aktie i Ticket Travel Group AB (publ)

Braganza AS offentliggör ett kontant budpliktsbud om 7 kronor per aktie i Ticket Travel Group AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

AB Maritemi lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Rasta Group AB (publ.)

AB Maritemi lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Rasta Group AB (publ.) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

aktier i Karo Pharma uppgåendes till aktier minus aktier som innehas av Bolaget, uppgåendes till aktier.

aktier i Karo Pharma uppgåendes till aktier minus aktier som innehas av Bolaget, uppgåendes till aktier. UTTALANDE FRÅN STYRELSEN FÖR KARO PHARMA AKTIEBOLAG MED ANLEDNING AV EQT VIII:S, GENOM KARO INTRESSENTER AB, OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDE Styrelsen för Karo Pharma Aktiebolag har beslutat att enhälligt

Läs mer

Informationen i detta pressmeddelande är baserat på offentlig information. Siffror som redovisas i pressmeddelandet kan i vissa fall ha avrundats.

Informationen i detta pressmeddelande är baserat på offentlig information. Siffror som redovisas i pressmeddelandet kan i vissa fall ha avrundats. Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i,

Läs mer

CATENA HAR FÖRVÄRVAT KLÖVERNS AKTIER I TRIBONA OCH LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TRIBONA

CATENA HAR FÖRVÄRVAT KLÖVERNS AKTIER I TRIBONA OCH LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TRIBONA Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte, direkt eller

Läs mer

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB genom Svensk Utbildning Intressenter Holding AB Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB Innehåll Pressmeddelande

Läs mer

Symphony Technology Group lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,75 kronor per aktie i IBS AB

Symphony Technology Group lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,75 kronor per aktie i IBS AB Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i. i Ticket Travel Group AB (publ)

Erbjudande till aktieägarna i. i Ticket Travel Group AB (publ) Per G. Braathen Chairman/ Styreformann Erbjudande till aktieägarna i Ticket Travel Group AB (publ) Offentliggjort den 19 februari 2010 Tillägg nr 4 till Braganza AS erbjudandehandling avseende erbjudande

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:41 2010-11-15 Detta uttalande är såvitt avser fråga 2 (i) meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet

Läs mer

Pressmeddelande 17 april 2009 08.00

Pressmeddelande 17 april 2009 08.00 Pressmeddelande 17 april 2009 08.00 Peab AB lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Annehem Fastigheter AB Peab AB (publ) ( Peab ), org.nr 556061-4330, lämnar härmed ett offentligt erbjudande till

Läs mer

Hyland Software UK lämnar kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft

Hyland Software UK lämnar kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till,

Läs mer

Pressmeddelande 10 november 2016

Pressmeddelande 10 november 2016 Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

SCANFIL OYJ OFFENTLIGGÖR ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE OM 35 KRONOR PER AKTIE TILL AKTIEÄGARNA I PARTNERTECH AB

SCANFIL OYJ OFFENTLIGGÖR ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE OM 35 KRONOR PER AKTIE TILL AKTIEÄGARNA I PARTNERTECH AB Detta pressmeddelande (som även utgör ett börsmeddelande enligt finsk lag) utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller

Läs mer

KINNEVIK OCH VOSTOK NAFTA LÄMNAR KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I KONTAKT EAST

KINNEVIK OCH VOSTOK NAFTA LÄMNAR KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I KONTAKT EAST Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än

Läs mer

Randstad lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Proffice

Randstad lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Proffice Randstad Holding nv P.O. Box 12600 NL-1100 AP Amsterdam z.o. T +31 (0)20 569 59 11 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien,

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ)

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Viktig information Allmänt Kamic Electronics AB, organisationsnummer 556852-7393 ( Kamic

Läs mer

Goldcup AB (under namnändring till Aiag Holding AB) lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Dialect

Goldcup AB (under namnändring till Aiag Holding AB) lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Dialect Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

Kistefos lämnar kontant budpliktsbud till aktieägarna i TransAtlantic

Kistefos lämnar kontant budpliktsbud till aktieägarna i TransAtlantic Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

Blue Canyon Holdings lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Cision

Blue Canyon Holdings lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Cision Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till,

Läs mer

Adoperator AB (publ.) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i AdTail AB (publ.)

Adoperator AB (publ.) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i AdTail AB (publ.) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Lexmark International Technology förvärvar aktier från grundarna i ReadSoft, erhåller röstmajoritet samt höjer sitt kontanterbjudande till SEK 57,00

Lexmark International Technology förvärvar aktier från grundarna i ReadSoft, erhåller röstmajoritet samt höjer sitt kontanterbjudande till SEK 57,00 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till,

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i House of Friends AB (publ)

Tillägg till Erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i House of Friends AB (publ) Tillägg till Erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i House of Friends AB (publ) Viktig information Allmänt Detta är ett tillägg till erbjudandehandling ( Tilläggshandlingen ), tillsammans

Läs mer

Pressmeddelande, 27 april 2017

Pressmeddelande, 27 april 2017 Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

Hjelp24 offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande på 34 kronor per aktie i Avonova Sverige AB (publ)

Hjelp24 offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande på 34 kronor per aktie i Avonova Sverige AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Hjelp24 offentliggör ett rekommenderat

Läs mer

Nordstjernan lämnar ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Swedol (budpliktsbud)

Nordstjernan lämnar ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Swedol (budpliktsbud) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

Ricoh Europe Holdings PLC lämnar ett rekommenderat kontantbud om 37,25 kronor per aktie i Carl Lamm Holding AB (publ)

Ricoh Europe Holdings PLC lämnar ett rekommenderat kontantbud om 37,25 kronor per aktie i Carl Lamm Holding AB (publ) Erbjudandet lämnas inte (och inte heller godkänns accept av aktieägare eller av någon annan för aktieägarens räkning) i någon jurisdiktion där genomförandet eller accept av Erbjudandet inte kan ske i enlighet

Läs mer

CombiGene lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till innehavarna av aktier och teckningsoptioner av serie TO1 i Panion Animal Health

CombiGene lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till innehavarna av aktier och teckningsoptioner av serie TO1 i Panion Animal Health PRESSMEDDELANDE, 18 april 2019 CombiGene lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till innehavarna av aktier och teckningsoptioner av serie TO1 i Panion Animal Health Bakgrund CombiGene AB (publ) ( CombiGene

Läs mer

Ellevio lämnar ett rekommenderat erbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna

Ellevio lämnar ett rekommenderat erbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

Scanfil Oyj offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande om 35 kronor per aktie till aktieägarna i PartnerTech AB

Scanfil Oyj offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande om 35 kronor per aktie till aktieägarna i PartnerTech AB Detta pressmeddelande (som även utgör ett börsmeddelande enligt finsk lag) utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller

Läs mer

Pressmeddelande 15 oktober

Pressmeddelande 15 oktober Pressmeddelande 15 oktober 2008 08.20 Peab AB avser kalla till extra bolagsstämma för beslut om att lämna offentligt erbjudande till aktieägarna i Peab Industri AB Ägare i Peab AB (publ) ( Peab ) representerande

Läs mer

UTTALANDE FRÅN DEN OBEROENDE BUDKOMMITTÉN FÖR DIGNITA SYSTEMS AB (PUBL) I ANLEDNING AV OFFENTLIGT ERBJUDANDE FRÅN 1A SMART START, LLC

UTTALANDE FRÅN DEN OBEROENDE BUDKOMMITTÉN FÖR DIGNITA SYSTEMS AB (PUBL) I ANLEDNING AV OFFENTLIGT ERBJUDANDE FRÅN 1A SMART START, LLC PRESSMEDDELANDE 10 maj 2017 UTTALANDE FRÅN DEN OBEROENDE BUDKOMMITTÉN FÖR DIGNITA SYSTEMS AB (PUBL) I ANLEDNING AV OFFENTLIGT ERBJUDANDE FRÅN 1A SMART START, LLC Den oberoende budkommittén för Dignita

Läs mer

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro International S.A. Innehållsförteckning Tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

STEENORD CORP. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT BUDPLIKTSBUD TILL AKTIEÄGARNA I AGROKULTURA AB

STEENORD CORP. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT BUDPLIKTSBUD TILL AKTIEÄGARNA I AGROKULTURA AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till

Läs mer

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandet i sammandrag I syfte att byta domicil för Fenix Outdoor från Sverige till Schweiz, offentliggör härmed huvudägaren Nidron Holding ett offentligt aktieerbjudande utan budpremie till övriga aktieägare i Fenix Outdoor

Läs mer

Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic

Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic Pressmeddelande 2006-10-11 Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic Redbet Holding AB (publ) ( Redbet ) har beslutat att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic

Läs mer

Acsnacs Energi AB lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 60 kronor per aktie till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag (publ)

Acsnacs Energi AB lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 60 kronor per aktie till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag (publ) Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande

Läs mer

Wise Group lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning AB

Wise Group lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning AB Stockholm 2011-11-30 Wise Group lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning AB Wise Group AB (publ) ( Wise ) lämnar härmed ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2018: BESLUT

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2018: BESLUT Aktiemarknadsnämndens uttalande 2018:46 2018-11-04 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2018-12-03.

Läs mer

Infranode Energi AB lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 70 kronor per aktie till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag (publ)

Infranode Energi AB lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 70 kronor per aktie till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag (publ) ERBJUDANDET SOM HÄNVISAS TILL I DETTA PRESSMEDDELANDE LÄMNAS INTE, VARE SIG, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, USA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION

Läs mer

Cidron Delfi Intressenter lämnar ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Orc

Cidron Delfi Intressenter lämnar ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Orc Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till

Läs mer

Tillägg till ZFs erbjudandehandling avseende det rekommenderade erbjudandet till aktieägarna i Haldex Aktiebolag (publ)

Tillägg till ZFs erbjudandehandling avseende det rekommenderade erbjudandet till aktieägarna i Haldex Aktiebolag (publ) Tillägg till ZFs erbjudandehandling avseende det rekommenderade erbjudandet till aktieägarna i Haldex Aktiebolag (publ) Innehåll Pressmeddelande från ZF daterat den 14 september 2016 klockan 08.30 CET

Läs mer

EQT FÖRVÄRVAR 85,2 PROCENT AV AKTIERNA OCH RÖSTERNA I DGC OCH OFFENTLIGGÖR ETT KONTANT REKOMMENDERAT BUDPLIKTSBUD TILL AKTIEÄGARNA I DGC

EQT FÖRVÄRVAR 85,2 PROCENT AV AKTIERNA OCH RÖSTERNA I DGC OCH OFFENTLIGGÖR ETT KONTANT REKOMMENDERAT BUDPLIKTSBUD TILL AKTIEÄGARNA I DGC Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

IP-Only lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Availo

IP-Only lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Availo Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller publiceras i eller distribueras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:50 2014-10-24 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. Uttalandet

Läs mer

Avegas styrelse har enhälligt beslutat att rekommendera Avegas aktieägare att acceptera Erbjudandet.

Avegas styrelse har enhälligt beslutat att rekommendera Avegas aktieägare att acceptera Erbjudandet. Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: ÄRENDET

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: ÄRENDET Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:09 2015-05-14 ÄRENDET Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 13 maj 2015 en framställning från NASDAQ OMX Stockholm AB (Börsen). Framställningen rör tolkning av Nasdaq

Läs mer

Det nya erbjudandet innebär en premie om mer än 11 procent jämfört med det vederlag som Hyland Software UK Ltd erbjuder i sitt konkurrerande bud.

Det nya erbjudandet innebär en premie om mer än 11 procent jämfört med det vederlag som Hyland Software UK Ltd erbjuder i sitt konkurrerande bud. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Det Nya Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende Kraftringen Energi AB:s (publ) erbjudande till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag

Tillägg till erbjudandehandling avseende Kraftringen Energi AB:s (publ) erbjudande till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag 1 Tillägg till erbjudandehandling avseende Kraftringen Energi AB:s (publ) erbjudande till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag VIKTIG INFORMATION Allmänt Kraftringen Energi AB (publ) (organisationsnummer

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2018:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2018: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2018:17 2018-04-17 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2018-04-18.

Läs mer

Grundarfamiljen af Jochnick lämnar ett kontanterbjudande om 227 kronor per aktie till aktieägarna i Oriflame som inte kan höjas

Grundarfamiljen af Jochnick lämnar ett kontanterbjudande om 227 kronor per aktie till aktieägarna i Oriflame som inte kan höjas Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande

Läs mer

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 9 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör att

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Viktig information Allmänt Detta tillägg till erbjudandehandling ( Tilläggshandlingen ), tillsammans med erbjudandehandlingen

Läs mer

Uttalande från styrelsen för Haldex med anledning av ZF:s offentliga kontanterbjudande

Uttalande från styrelsen för Haldex med anledning av ZF:s offentliga kontanterbjudande PRESSMEDDELANDE Landskrona, 4 augusti, 2016 Uttalande från styrelsen för Haldex med anledning av ZF:s offentliga kontanterbjudande Styrelsen för Haldex rekommenderar enhälligt aktieägarna i Haldex att

Läs mer

HNA TOURISM GROUP LÄMNAR ETT KONTANT BUDPLIKTSBUD TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR HOTEL GROUP AB (PUBL)

HNA TOURISM GROUP LÄMNAR ETT KONTANT BUDPLIKTSBUD TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR HOTEL GROUP AB (PUBL) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

Pressmeddelande. Stockholm den 9 januari 2017

Pressmeddelande. Stockholm den 9 januari 2017 Pressmeddelande Stockholm den 9 januari 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2018:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2018: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2018:23 2018-05-30 Detta uttalande är såvitt avser tolkningen av lagen om offentliga uppköpserbjudanden meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen

Läs mer

Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ)

Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ) 1 Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ) Innehåll Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende

Läs mer

Sanitec Abp Sida 1 av 5 Börsmeddelande

Sanitec Abp Sida 1 av 5 Börsmeddelande Sanitec Abp Sida 1 av 5 Börsmeddelande För omedelbart offentliggörande Uttalande från styrelsen för Sanitec med anledning av Geberits offentliga uppköpserbjudande, inklusive offentliggörande av viss information

Läs mer

OBOS erbjuder 25 kronor per aktie till aktieägarna i SBC genom ett offentligt erbjudande

OBOS erbjuder 25 kronor per aktie till aktieägarna i SBC genom ett offentligt erbjudande ERBJUDANDET SOM HÄNVISAS TILL I DETTA PRESSMEDDELANDE LÄMNAS INTE, VARE SIG, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, USA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION

Läs mer