Hjelp24 offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande på 34 kronor per aktie i Avonova Sverige AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjelp24 offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande på 34 kronor per aktie i Avonova Sverige AB (publ)"

Transkript

1 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Hjelp24 offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande på 34 kronor per aktie i Avonova Sverige AB (publ) Pressmeddelande, 15 oktober 2012 Stamina HOT Helse AS (tidigare Hjelp24 AS) offentliggör, via det helägda dotterbolaget Goldcup 8107 AB ("Hjelp24"), ett rekommenderat kontanterbjudande riktat till aktieägarna i Avonova Sverige AB (publ) ("Avonova") om att överlåta samtliga aktier i Avonova till Hjelp24 för ett pris om 34,00 kronor per aktie ("Erbjudandet"). Hjelp24 är den ledande aktören på den norska marknaden för företagshälsovård, med närvaro på den svenska marknaden och med en sammanlagd årsomsättning om cirka 700 miljoner kronor. Aktierna i Avonova är noterade på AktieTorget. Sammanfattning: Hjelp24 erbjuder 34,00 kronor kontant för varje aktie i Avonova, motsvarande totalt cirka 194 miljoner kronor. 1 Erbjudandet innebär en premie om cirka 63,1 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen på Avonovas aktier under de tio senaste handelsdagarna fram till och med den 12 oktober 2012, som var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet, samt en premie om cirka 61,3 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen på Avonovas aktier under de 90 senaste handelsdagarna fram till och med den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet. Erbjudandet innebär vidare en premie om cirka 33,3 procent jämfört med den senaste betalkursen på Avonovas aktier den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet. Aktieägare i Avonova, vilka tillsammans innehar cirka 58,3 procent av aktierna och rösterna i Avonova, har förbundit sig att acceptera Erbjudandet förenat med vissa villkor som beskrivs nedan. 2 Avonovas styrelses oberoende budkommitté rekommenderar enhälligt Avonovas aktieägare att acceptera Erbjudandet. Avonovas oberoende budkommitté har inhämtat ett utlåtande, en så kallad fairness opinion, från Deloitte, enligt vilken Erbjudandet är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i Avonova per dagen för utlåtandet. Acceptperioden för Erbjudandet beräknas löpa från och med den 19 oktober 2012 till och med den 21 november Likviddag beräknas infalla den 27 november Lise Westly, VD för Hjelp24 kommenterade: "Vårt erbjudande att förvärva samtliga aktier i Avonova har enhälligt rekommenderats av Avonovas styrelses oberoende budkommitté och hittills har aktieägare som tillsammans innehar 58,3 procent av aktierna i Avonova åtagit sig att acceptera vårt erbjudande förenat med vissa 1 Det erbjudna vederlaget kommer att justeras om Avonova genomför en utdelning eller annan värdeöverföring innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet, och Erbjudandet kommer följaktligen att minskas med ett motsvarande belopp per aktie för varje sådan utdelning eller värdeöverföring. 2 Dessa aktieägare innefattar Inge Karlsson och Göran Landerdahl, båda styrelseledamöter i Avonova, samt Malte Åkerström, som representeras av Bengt Sjöholm i Avonovas styrelse, och Scan AB, som representeras av Magnus Dagman i Avonovas styrelse. 1

2 villkor. Vår avsikt är att slutföra transaktionen och integrera Avonovas verksamhet med Hjelp24. Vi har erforderlig finansiering på plats och transaktionen skulle vara positiv för både Avonova och Hjelp24." Per-Anders Gustafsson, VD för Avonova kommenterade: "Avonova har de senaste åren uppvisat en stark tillväxt på den svenska marknaden för företagshälsovård. Tillsammans med Hjelp24, som är marknadsledande inom företagshälsovård i Norge skapas en stark plattform för ytterligare tillväxt på den nordiska marknaden. Bolagens verksamheter kompletterar varandra väl och vi har en samstämmig helhetssyn på hur förebyggande och behandlande vård bör bedrivas. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla Avonovas verksamhet tillsammans med de nya ägarna." Bakgrund och motiv till Erbjudandet Hjelp24 är det ledande företaget på den norska marknaden för företagshälsovård. Utöver traditionell företagshälsovård tillhandahåller Hjelp24 även närliggande sjukvårds- och hälsovårdstjänster inom behandling av muskel- och skelettsjukdomar och livsstilsrelaterade sjukdomar, rehab, alarmtjänster och konsulttjänster med anknytning till individers och organisationers välbefinnande. Under 2011 hade Hjelp24 en omsättning på cirka 700 miljoner kronor och antalet anställda uppgick till cirka 700. Hjelp24 bedriver verksamhet inom företagshälsovård i Sverige genom det helägda dotterbolaget AB S:t Erikshälsan med ungefär 32 anställda. Hjelp24 har som ambition att bli en ledande aktör inom nordisk företagshälsovård och närliggande hälsotjänster. Affärsidén är att till nordiska företag leverera heltäckande och kundanpassade tjänster och service som bidrar till ett friskare arbetsliv, förbättrad hälsa och ökad trygghet. Hjelp24 skall via sitt utbud av tjänster täcka alla väsentliga delar av den "vårdkedja" som finns inom marknaden för företagshälsovård, t.ex. analyser/diagnoser, förebyggande vård, behandlande vård samt rehabilitering. Hjelp24 brukar sammanfatta sin affärsidé med: "vi gör arbetslivet friskare". Som en viktig del i målsättningen att etablera en ledande aktör inom nordisk företagshälsovård har Hjelp24 genomfört en omfattande analys av den svenska marknaden för företagshälsovård. Baserat på denna analys har Hjelp24 identifierat Avonova som det mest intressanta företaget. Hjelp24 är övertygat om att Avonova passar väl in i etableringen av en kompetent, modern och tillförlitlig aktör på den nordiska marknaden för företagshälsovård. Det är även intressant att notera att Avonovas devis; "skapar effektiv frisknärvaro", har stora likheter med den devis som Hjelp24 har valt. Hjelp24:s förvärv av Avonova grundar sig bl.a. på följande antaganden och strategier: det finns en samsyn mellan Hjelp24 och Avonova vad avser t.ex. helhetssyn på företagshälsovård och hur man långsiktigt bör bygga en framgångsrik verksamhet; Avonova bildar en plattform för all Hjelp24:s verksamhet i Sverige, innebärande att AB S:t Erikshälsan avses integreras med Avonova; Avonova har med sin verksamhet en geografisk positionering som är intressant ur Hjelp24:s perspektiv; och det finns en god potential i att den gemensamma kunskapen, kompetensen och erfarenheten i Avonova respektive Hjelp24 kommer ha stor betydelse för framtida koncept- och verksamhetsutveckling. 2

3 Baserat på den kunskap Hjelp24 har fått om verksamhet och organisation i Avonova så värderas ledning och anställda i Avonova mycket högt. Utgångspunkten från Hjelp24:s sida är att nuvarande anställda och ledning i Avonova skall kvarstå efter ett förvärv och bedömningen är att denna organisation kommer att spela en avgörande roll för Avonovas framtida framgångar. Det kan vidare noteras att Hjelp24:s förvärv av Avonova bygger på fortsatt tillväxt, via såväl organisk som förvärvad tillväxt, vilket förhoppningsvis på sikt leder till nya intressanta möjligheter för Avonovas organisation. Majoritetsägare till Hjelp24 är Herkules Private Equity Fund III ("Herkules III") genom holdingbolaget Helse Holding AS. Herkules består av tre investeringsfonder med ett förpliktigat kapital om 12,25 miljarder norska kronor, varav Herkules III utgör ett förpliktigat kapital om sex miljarder norska kronor. Kapitalet i Herkules III är förpliktigat från ett flertal nordiska och internationella pensionsfonder, liksom andra ledande internationella institutioner. Styrelsen och ledningen i Hjelp24 har utformat en tydlig tillväxtagenda för Avonova/Hjelp24-koncernen och de företag som kan komma att förvärvas av koncernen. Erbjudandet Hjelp24 erbjuder 34,00 kronor kontant för varje aktie i Avonova. Det erbjudna vederlaget kommer att justeras om Avonova genomför en utdelning eller annan värdeöverföring innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet, och Erbjudandet kommer följaktligen att minskas med ett motsvarande belopp per aktie för varje sådan utdelning eller värdeöverföring. Courtage kommer ej att utgå i samband med Erbjudandet. Erbjudandet innebär en premie om cirka 63,1 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen på Avonovas aktier under de tio senaste handelsdagarna fram till och med den 12 oktober 2012, som var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet, samt en premie om cirka 61,3 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen på Avonovas aktier under de 90 senaste handelsdagarna fram till och med den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet. Erbjudandet innebär vidare en premie om cirka 33,3 procent jämfört med den senaste betalkursen på Avonovas aktier den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet. Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 194 miljoner kronor. Erbjudandet kommer att finansieras av eget kapital. Rekommendation från Avonovas styrelses oberoende budkommitté Avonovas styrelses oberoende budkommitté rekommenderar enhälligt Avonovas aktieägare att acceptera Erbjudandet. Avonovas oberoende budkommitté har inhämtat ett utlåtande, en så kallad fairness opinion, från Deloitte, enligt vilken Erbjudandet är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i Avonova per dagen för utlåtandet. Bolaget har idag offentliggjort budkommitténs rekommendation och fairness opinion i ett separat pressmeddelande. Hjelp24:s aktieägande i Avonova samt innehav av andra finansiella instrument Hjelp24 äger eller kontrollerar för närvarande inga aktier, eller andra finansiella instrument som innebär en finansiell exponering motsvarande aktier, i Avonova och har inte förvärvat några aktier eller sådana instrument i Avonova under de senaste sex månaderna före Erbjudandets offentliggörande. Avtal med Avonova Hjelp24 och Avonova har ingått ett avtal varigenom Avonova åtagit sig att inte aktivt verka för att ett erbjudande skall lämnas avseende aktierna i Avonova av annan part än Hjelp24. 3

4 Åtaganden att acceptera Erbjudandet Aktieägare i Avonova, vilka tillsammans innehar aktier, motsvarande 58,3 procent av aktierna och rösterna i Avonova, har förbundit sig att acceptera Erbjudandet enligt följande: Ägare i Avonova, vilka tillsammans innehar aktier, motsvarande cirka 41,7 procent av aktierna och rösterna i Avonova, har förbundit sig att acceptera Erbjudandet under förutsättning att ingen annan part offentliggör ett konkurrerande erbjudande avseende förvärv av aktierna i Avonova till ett pris som med minst tio procent överstiger 34,00 kronor per aktie och som Hjelp24 inte matchar (det vill säga erbjuder ett pris som åtminstone motsvarar priset i det konkurrerande erbjudandet) inom tio bankdagar. Dessa aktieägare innefattar Inge Karlsson och Göran Landerdahl, båda styrelseledamöter i Avonova, samt Malte Åkerström, som representeras av Bengt Sjöholm i Avonovas styrelse, och Scan AB, som representeras av Magnus Dagman i Avonovas styrelse. Aktieägaren Arla Foods AB (publ), som innehar aktier, motsvarande cirka 6,2 procent av aktierna och rösterna i Avonova, har förbundit sig att acceptera Erbjudandet under förutsättning att ingen annan part offentliggör ett konkurrerande erbjudande avseende förvärv av aktier i Avonova till ett pris som överstiger 34,00 kronor per aktie. Aktieägaren AB Electrolux (publ), som innehar aktier, motsvarande cirka 10,4 procent av aktierna och rösterna i Avonova, har förbundit sig att acceptera Erbjudandet under förutsättning att ingen annan part offentliggör ett konkurrerande erbjudande avseende förvärv av aktier i Avonova till ett pris som överstiger 34,00 kronor per aktie och som Hjelp24 inte matchar (det vill säga erbjuder ett pris som åtminstone motsvarar priset i det konkurrerande erbjudandet) inom två bankdagar. Villkor för Erbjudandet Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av: (a) (b) (c) (d) (e) (f) att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Hjelp24 blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Avonova; att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av Avonova erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits på för Hjelp24 acceptabla villkor; att varken Erbjudandet eller förvärvet av Avonova helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet, som föreligger eller skäligen kan förväntas, som ligger utanför Hjelp24:s kontroll och vilken Hjelp24 skäligen inte kunnat förutse vid tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandet; att Hjelp24, utöver vad som offentliggjorts av Avonova eller på annat sätt skriftligen kommunicerats av Avonova till Hjelp24 före dagen för offentliggörandet av Erbjudandet, inte upptäcker att information som offentliggjorts av Avonova eller på annat sätt tillhandahållits av Avonova till Hjelp24 är felaktig eller vilseledande i något väsentligt avseende, eller upptäcker att information om väsentlig omständighet som borde ha offentliggjorts av Avonova inte har blivit offentliggjord; att inga omständigheter, som Hjelp24 inte hade kännedom om vid tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandet, har inträffat som väsentligt negativt påverkar eller skäligen kan förväntas påverka Avonovas försäljning, resultat, tillgångar, likviditet eller eget kapital; och att Avonova inte vidtar några åtgärder som typiskt sett är ägnade att försämra förutsättningarna för Erbjudandets genomförande. 4

5 Hjelp24 förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkoren (b) (f) kommer emellertid ett sådant återkallande endast att ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Hjelp24:s förvärv av Avonova. Hjelp24 förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera villkor enligt ovan i enlighet med tillämpliga lagar och regler, inklusive att, avseende villkor (a) ovan, fullfölja Erbjudandet vid lägre acceptansnivå. Hjelp24 och Erbjudandets finansiering Hjelp24 är den största aktören inom företagshälsovård i Norge och är också verksamt på den svenska marknaden för företagshälsovård genom sitt helägda dotterbolag AB S:t Erikshälsan. Hjelp24 är dessutom ledande inom behandling av muskel- och skelettsjukdomar och livsstilsrelaterade sjukdomar med ett starkt varumärke och unik kompetens genom det privata sjukhuset NIMI. Hjelp24 täcker hela vårdkedjan, från förebyggande och riskbedömning till rehabilitering och återgång till arbete. Hjelp24 har sitt huvudkontor i Oslo och 40 kontor i Norge och ett kontor i Stockholm med sammanlagt cirka 700 anställda hade Hjelp24 en omsättning på ungefär 700 miljoner kronor. Stamina HOT Helse AS är registrerat i Norge med organisationsnummer och adress Sinsenveien 53A, 0585 Oslo, Norge. Goldcup 8107 AB, organisationsnummer , har sitt säte i Stockholms kommun och dess adress är c/o Ashurst Advokatbyrå AB, Box 7124, Stockholm. Goldcup 8107 AB bildades den 27 september 2012 och registrerades hos Bolagsverket den 1 oktober Goldcup 8107 AB har aldrig bedrivit och bedriver inte heller för närvarande någon verksamhet och dess enda affärssyfte är att genomföra Erbjudandet och vidta alla åtgärder som krävs för att finansiera samt fullfölja Erbjudandet och vara verksamt som moderbolag för Avonova. Hjelp24 är majoritetsägt av Herkules III via Helse Holding AS. Herkules III består av Herkules Private Equity III (GP-I) Limited och Herkules Private Equity III (GP-II) Limited, båda aktiebolag registrerade enligt lagstiftningen på Jersey med adress Seaton Place, St Helier, Jersey, JE4 0QH, Channel Islands, i egenskap av general partners för Herkules Private Equity III (Jersey-I) L.P. och Herkules Private Equity III (Jersey-II) L.P. Erbjudandet finansieras med eget kapital. Hjelp24 har erhållit åtagande om kapitaltillskott från Herkules III, vilket möjliggör Hjelp24:s fullföljande av Erbjudandet genom kontant betalning. Erbjudandet är således inte villkorat av extern finansiering. I samband med genomförandet av Erbjudandet kan Hjelp24 komma att uppta lånefinansiering istället för kapitaltillskott enligt ovan i syfte att optimera kapitalstrukturen i den koncern som Avonova kommer att ingå i. Due Diligence I samband med förberedelserna för Erbjudandet har Hjelp24 genomfört en begränsad företagsutvärdering (så kallad due diligence) av bekräftande slag och har träffat Avonovas ledning i samband med detta. I samband med företagsutvärderingen har Hjelp24 bland annat granskat vissa avtal och viss finansiell information. Avonova har bekräftat till Hjelp24 att ingen information lämnats till Hjelp24 i samband med denna process som inte tidigare offentliggjorts och som rimligen kan förväntas påverka priset på Avonovas aktier. 5

6 Preliminär tidsplan Preliminärt datum för publicering av erbjudandehandlingen: 18 oktober 2012 Preliminära datum för acceptperioden: 19 oktober 21 november 2012 Preliminär likviddag: 27 november 2012 Hjelp24 förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden för Erbjudandet samt att senarelägga likviddag. Förvärvet av Avonova är avhängigt Konkurrensverkets godkännande, vilket förväntas erhållas vid eller kring slutet av acceptperioden. Tvångsinlösen och avnotering Så snart Hjelp24 förvärvat mer än 90 procent av aktierna i Avonova avser Hjelp24 att begära tvångsinlösen av resterande aktier i Avonova. I samband härmed avser Hjelp24 verka för att aktierna i Avonova avnoteras från AktieTorget. Tillämplig lag Svensk lag, regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning ("Takeover-reglerna för handelsplattformar") samt Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna för handelsplattformar är tillämpliga på Erbjudandet. Rådgivare Avantus Corporate Finance är finansiell rådgivare och Ashurst är legal rådgivare till Hjelp24 i samband med Erbjudandet. För mer information, besök vår hemsida eller eller kontakta: Lise Westly, VD Stamina HOT Helse AS (tidigare Hjelp24 AS) Tel: Fax: Informationen i detta pressmeddelande lämnades för publicering den 15 oktober 2012 kl. 08:00. Kort om Hjelp24 Hjelp24 är det ledande företaget på den norska marknaden för företagshälsovård. Utöver traditionell företagshälsovård tillhandahåller Hjelp24 även närliggande sjukvårds- och hälsovårdstjänster inom behandling av muskel- och skelettsjukdomar och livsstilsrelaterade sjukdomar, rehab, alarmtjänster och konsulttjänster med anknytning till individers och organisationers välbefinnande. Under 2011 hade Hjelp24 en årsomsättning på cirka 700 miljoner kronor och antalet anställda uppgick till cirka 700. Hjelp24 bedriver verksamhet inom företagshälsovård i Sverige genom det helägda dotterbolaget AB S:t Erikshälsan med ungefär 32 anställda. 6

7 Kort om Avonova Avonova är en ledande privat aktör och leverantör inom hälsoområdena Företagshälsa, Primärvård och Ledarsupport. Koncernen verkar under visionen "Sveriges närmaste hälsoföretag" med fokus på att skapa effektiv frisknärvaro. Verksamheten bedrivs genom de operativa bolagen Avonova Hälsa Stockholm, Avonova Hälsa Syd, Avonova Kinnekullehälsan och Mälarhälsor vilka tillhör de ledande aktörerna i landet inom företagshälsa. Kinnekullehälsan Vård AB bedriver vårdcentraler på fem platser i Västra Götaland och Värmland. Inom ledarsupportsegmentet bedrivs verksamheten under Avonova Ledarsupport AB. Avonova hade år 2011 en nettoomsättning som uppgick till cirka 338 miljoner kronor. Medelantalet anställda var personer. Avonova är sedan november 2005 listat på AktieTorget. Viktig information Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling eller motsvarande dokument upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. Hjelp24 kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i eller till Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Hjelp24 kommer inte att redovisa någon likvid enligt Erbjudandet i eller till Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. 7

Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ)

Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ) Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till (och inte

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET

Läs mer

Budgivaren äger aktier, motsvarande cirka 22,8 procent av kapitalet och rösterna i Hedson.

Budgivaren äger aktier, motsvarande cirka 22,8 procent av kapitalet och rösterna i Hedson. Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till (och inte

Läs mer

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ)

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB Pressmeddelande Solna, 25 augusti 2015 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA.

Läs mer

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB genom Svensk Utbildning Intressenter Holding AB Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB Innehåll Pressmeddelande

Läs mer

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB 2014-02-24 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom USA, Australien,

Läs mer

Tillägg till Cidron Intressenter ABs erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Munters AB (publ)

Tillägg till Cidron Intressenter ABs erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Munters AB (publ) Tillägg till Cidron Intressenter ABs erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Munters AB (publ) BofA Merrill Lynch Nordea Corporate Finance Innehållsförteckning Pressmeddelande från Cidron

Läs mer

Lifco lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i NOTE

Lifco lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i NOTE Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till,

Läs mer

Pressmeddelande den 1 april 2014 ELON ELKEDJAN LOGISTIC AB LÄMNAR ETT KONTANT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL)

Pressmeddelande den 1 april 2014 ELON ELKEDJAN LOGISTIC AB LÄMNAR ETT KONTANT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till

Läs mer

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova 1 Pressmeddelande

Läs mer

GE Aviation höjer budpriset och sänker villkoret för lägsta acceptnivå i sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation höjer budpriset och sänker villkoret för lägsta acceptnivå i sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

DIMESILIA HOLDINGS LTD. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I RUSFOREST AB

DIMESILIA HOLDINGS LTD. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I RUSFOREST AB Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

European Travel Interactive lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 28 kronor per aktie i TravelPartner

European Travel Interactive lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 28 kronor per aktie i TravelPartner 20 september 2010 klockan 08.30 För omedelbart offentliggörande DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER,

Läs mer

Mannerheim Teknik Holding AB lämnar ett kontanterbjudande om 0,19 kronor per aktie i VKG Energy Services AB

Mannerheim Teknik Holding AB lämnar ett kontanterbjudande om 0,19 kronor per aktie i VKG Energy Services AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder

Läs mer

CARLSON WAGONLIT TRAVEL LÄMNAR REKOMMENDERAT KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I ARK TRAVEL

CARLSON WAGONLIT TRAVEL LÄMNAR REKOMMENDERAT KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I ARK TRAVEL Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än

Läs mer

Goldcup AB (under namnändring till Aiag Holding AB) lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Dialect

Goldcup AB (under namnändring till Aiag Holding AB) lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Dialect Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

Pressmeddelande 10 november 2016

Pressmeddelande 10 november 2016 Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

Mannerheim Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud om 23,0 kronor per aktie i Megacon AB

Mannerheim Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud om 23,0 kronor per aktie i Megacon AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder

Läs mer

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

STEENORD CORP. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT BUDPLIKTSBUD TILL AKTIEÄGARNA I AGROKULTURA AB

STEENORD CORP. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT BUDPLIKTSBUD TILL AKTIEÄGARNA I AGROKULTURA AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till

Läs mer

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad PRESSMEDDELANDE 2009-06-26 Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad Fastighets AB Balders (publ) ( Balder ) styrelse 1 har idag beslutat att lämna ett offentligt erbjudande

Läs mer

Kontantbud om 105 kronor per aktie i KMT

Kontantbud om 105 kronor per aktie i KMT Detta pressmeddelande får inte direkt eller indirekt offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Australien, Kanada, Japan, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i. i Ticket Travel Group AB (publ)

Erbjudande till aktieägarna i. i Ticket Travel Group AB (publ) Per G. Braathen Chairman/ Styreformann Erbjudande till aktieägarna i Ticket Travel Group AB (publ) Offentliggjort den 19 februari 2010 Tillägg nr 4 till Braganza AS erbjudandehandling avseende erbjudande

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Pressmeddelande. Stockholm den 9 januari 2017

Pressmeddelande. Stockholm den 9 januari 2017 Pressmeddelande Stockholm den 9 januari 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER

Läs mer

Wise Group lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning AB

Wise Group lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning AB Stockholm 2011-11-30 Wise Group lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning AB Wise Group AB (publ) ( Wise ) lämnar härmed ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning

Läs mer

Kistefos lämnar kontant budpliktsbud till aktieägarna i TransAtlantic

Kistefos lämnar kontant budpliktsbud till aktieägarna i TransAtlantic Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

Symphony Technology Group lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,75 kronor per aktie i IBS AB

Symphony Technology Group lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,75 kronor per aktie i IBS AB Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ)

Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ) 1 Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ) Innehåll Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende

Läs mer

Softronic lägger bud på Modul 1

Softronic lägger bud på Modul 1 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Viktig information Allmänt Detta tillägg till erbjudandehandling ( Tilläggshandlingen ), tillsammans med erbjudandehandlingen

Läs mer

Braganza AS offentliggör ett kontant budpliktsbud om 7 kronor per aktie i Ticket Travel Group AB (publ)

Braganza AS offentliggör ett kontant budpliktsbud om 7 kronor per aktie i Ticket Travel Group AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Stureguld AB (publ) lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Guld Invest Norden AB (publ)

Stureguld AB (publ) lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Guld Invest Norden AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Uttalande från styrelsen i PartnerTech med anledning av Scanfils offentliga uppköpserbjudande

Uttalande från styrelsen i PartnerTech med anledning av Scanfils offentliga uppköpserbjudande PRESSMEDDELANDE 2015-05-25 Uttalande från styrelsen i PartnerTech med anledning av Scanfils offentliga uppköpserbjudande Bakgrund Detta uttalande görs av styrelsen 1 ( Styrelsen ) för PartnerTech AB (publ)

Läs mer

Mohammed Al Amoudi och FastPartner AB (publ) lämnar genom ett gemensamägt bolag ett kontant budpliktsbud om 1,50 kronor per aktie i Allenex AB (publ)

Mohammed Al Amoudi och FastPartner AB (publ) lämnar genom ett gemensamägt bolag ett kontant budpliktsbud om 1,50 kronor per aktie i Allenex AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:50 2014-10-24 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. Uttalandet

Läs mer

Project Panther Bidco Ltd lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,05 kronor per aktie till aktieägarna i Aspiro AB

Project Panther Bidco Ltd lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,05 kronor per aktie till aktieägarna i Aspiro AB Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i eller till någon annan jurisdiktion där

Läs mer

Pressmeddelande 17 april 2009 08.00

Pressmeddelande 17 april 2009 08.00 Pressmeddelande 17 april 2009 08.00 Peab AB lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Annehem Fastigheter AB Peab AB (publ) ( Peab ), org.nr 556061-4330, lämnar härmed ett offentligt erbjudande till

Läs mer

Cidron Delfi Intressenter lämnar ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Orc

Cidron Delfi Intressenter lämnar ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Orc Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till

Läs mer

Ellevio lämnar ett rekommenderat erbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna

Ellevio lämnar ett rekommenderat erbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

1A SMART START, LLC OFFENTLIGGÖR ETT REKOMMENDERAT ERBJUDANDE OM 11,30 KRONOR PER AKTIE TILL AKTIEÄGARNA I DIGNITA SYSTEMS AB

1A SMART START, LLC OFFENTLIGGÖR ETT REKOMMENDERAT ERBJUDANDE OM 11,30 KRONOR PER AKTIE TILL AKTIEÄGARNA I DIGNITA SYSTEMS AB Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande

Läs mer

Tillägg till Altor AB:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Transcom WorldWide AB

Tillägg till Altor AB:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Transcom WorldWide AB Tillägg till Altor AB:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Transcom WorldWide AB Innehållsförteckning Tillägg till erbjudandehandlingen 2 Transcoms bokslutskommuniké för 2016 4

Läs mer

Uttalande från styrelsen för EXINI Diagnostics med anledning av Progenics Pharmaceuticals offentliga uppköpserbjudande

Uttalande från styrelsen för EXINI Diagnostics med anledning av Progenics Pharmaceuticals offentliga uppköpserbjudande Lund 13 oktober 2015 Uttalande från styrelsen för EXINI Diagnostics med anledning av Progenics Pharmaceuticals offentliga uppköpserbjudande Styrelsen för EXINI har baserat på såväl ett kort som ett medellångt

Läs mer

UTTALANDE FRÅN DEN OBEROENDE BUDKOMMITTÉN FÖR DIGNITA SYSTEMS AB (PUBL) I ANLEDNING AV OFFENTLIGT ERBJUDANDE FRÅN 1A SMART START, LLC

UTTALANDE FRÅN DEN OBEROENDE BUDKOMMITTÉN FÖR DIGNITA SYSTEMS AB (PUBL) I ANLEDNING AV OFFENTLIGT ERBJUDANDE FRÅN 1A SMART START, LLC PRESSMEDDELANDE 10 maj 2017 UTTALANDE FRÅN DEN OBEROENDE BUDKOMMITTÉN FÖR DIGNITA SYSTEMS AB (PUBL) I ANLEDNING AV OFFENTLIGT ERBJUDANDE FRÅN 1A SMART START, LLC Den oberoende budkommittén för Dignita

Läs mer

Adoperator AB (publ.) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i AdTail AB (publ.)

Adoperator AB (publ.) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i AdTail AB (publ.) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

EQT V LÄMNAR GENOM SVENSK UTBILDNING INTRESSENTER ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE OM 190 KRONOR PER AKTIE I ACADEMEDIA

EQT V LÄMNAR GENOM SVENSK UTBILDNING INTRESSENTER ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE OM 190 KRONOR PER AKTIE I ACADEMEDIA Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro International S.A. Innehållsförteckning Tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna

Erbjudande till aktieägarna Erbjudande till aktieägarna i Avonova Sverige AB (publ) Hjelp24:s (såsom definierat nedan) erbjudande, lämnat till aktieägarna i Avonova (såsom definierat nedan), om förvärv av samtliga utestående aktier

Läs mer

Avegas styrelse har enhälligt beslutat att rekommendera Avegas aktieägare att acceptera Erbjudandet.

Avegas styrelse har enhälligt beslutat att rekommendera Avegas aktieägare att acceptera Erbjudandet. Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

GE Aviation offentliggör erbjudandehandlingen avseende sitt rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation offentliggör erbjudandehandlingen avseende sitt rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

SCANFIL OYJ OFFENTLIGGÖR ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE OM 35 KRONOR PER AKTIE TILL AKTIEÄGARNA I PARTNERTECH AB

SCANFIL OYJ OFFENTLIGGÖR ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE OM 35 KRONOR PER AKTIE TILL AKTIEÄGARNA I PARTNERTECH AB Detta pressmeddelande (som även utgör ett börsmeddelande enligt finsk lag) utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller

Läs mer

Rekommenderat kontantbud på Gymgrossisten Nordic AB (publ)

Rekommenderat kontantbud på Gymgrossisten Nordic AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

Pressmeddelande, 29 oktober 2014 NETS LÄMNAR KONTANTERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I DIBS

Pressmeddelande, 29 oktober 2014 NETS LÄMNAR KONTANTERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I DIBS Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till,

Läs mer

KINNEVIK OCH VOSTOK NAFTA LÄMNAR KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I KONTAKT EAST

KINNEVIK OCH VOSTOK NAFTA LÄMNAR KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I KONTAKT EAST Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än

Läs mer

Informationen i detta pressmeddelande är baserat på offentlig information. Siffror som redovisas i pressmeddelandet kan i vissa fall ha avrundats.

Informationen i detta pressmeddelande är baserat på offentlig information. Siffror som redovisas i pressmeddelandet kan i vissa fall ha avrundats. Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i,

Läs mer

Scanfil Oyj offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande om 35 kronor per aktie till aktieägarna i PartnerTech AB

Scanfil Oyj offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande om 35 kronor per aktie till aktieägarna i PartnerTech AB Detta pressmeddelande (som även utgör ett börsmeddelande enligt finsk lag) utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller

Läs mer

CATENA HAR FÖRVÄRVAT KLÖVERNS AKTIER I TRIBONA OCH LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TRIBONA

CATENA HAR FÖRVÄRVAT KLÖVERNS AKTIER I TRIBONA OCH LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TRIBONA Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte, direkt eller

Läs mer

Midsona lämnar ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Bringwell

Midsona lämnar ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Bringwell Sid 1 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller distribueras i USA, Brasilien, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Taiwan.

Läs mer

IP-Only lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Availo

IP-Only lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Availo Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller publiceras i eller distribueras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet

Läs mer

Addnode AB (publ) lämnar ett rekommenderat bud på samtliga utestående aktier i Strand Interconnect AB (publ)

Addnode AB (publ) lämnar ett rekommenderat bud på samtliga utestående aktier i Strand Interconnect AB (publ) Addnode AB (publ) lämnar ett rekommenderat bud på samtliga utestående aktier i Strand Interconnect AB (publ) Addnode blir genom förvärvet av Strand Interconnect AB en av Sveriges ledande aktörer inom det

Läs mer

Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic

Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic Pressmeddelande 2006-10-11 Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic Redbet Holding AB (publ) ( Redbet ) har beslutat att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic

Läs mer

Hyland Software UK lämnar kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft

Hyland Software UK lämnar kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till,

Läs mer

cirka 52 % jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 16,83 kronor för Fortnox-aktien på NGM Nordic MTF under de

cirka 52 % jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 16,83 kronor för Fortnox-aktien på NGM Nordic MTF under de Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

PRESS RELEASE DEN

PRESS RELEASE DEN PRESS RELEASE DEN 2014-03-21 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Läs mer

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandet i sammandrag I syfte att byta domicil för Fenix Outdoor från Sverige till Schweiz, offentliggör härmed huvudägaren Nidron Holding ett offentligt aktieerbjudande utan budpremie till övriga aktieägare i Fenix Outdoor

Läs mer

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande Härmed offentliggör styrelsen för AcadeMedia sitt uttalande med anledning

Läs mer

Innehåll. Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3

Innehåll. Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3 tillägg till DANIRS ERBJUDANDEhandling AVSEENDE ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I SIGMA AB (PUBL) Innehåll Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3 Detta dokument, daterat den 12 april 2013,

Läs mer

CDON Group lämnar rekommenderat kontanterbjudande om 67,25 kronor per aktie i Tretti

CDON Group lämnar rekommenderat kontanterbjudande om 67,25 kronor per aktie i Tretti Pressmeddelande Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. CDON Group lämnar rekommenderat

Läs mer

Randstad lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Proffice

Randstad lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Proffice Randstad Holding nv P.O. Box 12600 NL-1100 AP Amsterdam z.o. T +31 (0)20 569 59 11 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien,

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s

Läs mer

EQT FÖRVÄRVAR 85,2 PROCENT AV AKTIERNA OCH RÖSTERNA I DGC OCH OFFENTLIGGÖR ETT KONTANT REKOMMENDERAT BUDPLIKTSBUD TILL AKTIEÄGARNA I DGC

EQT FÖRVÄRVAR 85,2 PROCENT AV AKTIERNA OCH RÖSTERNA I DGC OCH OFFENTLIGGÖR ETT KONTANT REKOMMENDERAT BUDPLIKTSBUD TILL AKTIEÄGARNA I DGC Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober

Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober 2014 VIKTIG INFORMATION Detta tillägg 2 till erbjudandehandlingen

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i. (publ) Budgivare: Fundior AB (publ) 556695-0100. Målbolag: ICT Norden Fastigheter AB (publ) 556711-9069

Erbjudande till aktieägarna i. (publ) Budgivare: Fundior AB (publ) 556695-0100. Målbolag: ICT Norden Fastigheter AB (publ) 556711-9069 Erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Budgivare: Fundior AB (publ) 556695-0100 Målbolag: ICT Norden Fastigheter AB (publ) 556711-9069 Inledning Definitioner I denna folder gäller

Läs mer

Ricoh Europe Holdings PLC lämnar ett rekommenderat kontantbud om 37,25 kronor per aktie i Carl Lamm Holding AB (publ)

Ricoh Europe Holdings PLC lämnar ett rekommenderat kontantbud om 37,25 kronor per aktie i Carl Lamm Holding AB (publ) Erbjudandet lämnas inte (och inte heller godkänns accept av aktieägare eller av någon annan för aktieägarens räkning) i någon jurisdiktion där genomförandet eller accept av Erbjudandet inte kan ske i enlighet

Läs mer

ASSA ABLOY förvärvar 63,6 procent av aktierna i Cardo och lämnar ett rekommenderat offentligt erbjudande till övriga aktieägare

ASSA ABLOY förvärvar 63,6 procent av aktierna i Cardo och lämnar ett rekommenderat offentligt erbjudande till övriga aktieägare Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller publiceras i eller distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

Kaupthing lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska

Kaupthing lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska Pressmeddelande 2002-08-29 Kaupthing lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska Kaupthing Bank hf. ( Kaupthing ), en isländsk bank, lämnar ett offentligt erbjudande ( Erbjudandet ) till

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ)

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Viktig information Allmänt Kamic Electronics AB, organisationsnummer 556852-7393 ( Kamic

Läs mer

Rekommenderat kontantbud om 145 kronor per aktie i NEA

Rekommenderat kontantbud om 145 kronor per aktie i NEA Pressmeddelande 11 september 2006 Rekommenderat kontantbud om 145 kronor per aktie i NEA Segulah III L.P., genom sitt helägda svenska dotterbolag Segulah Alfa AB ( Segulah ), offentliggör härmed ett rekommenderat

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: ÄRENDET

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: ÄRENDET Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:09 2015-05-14 ÄRENDET Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 13 maj 2015 en framställning från NASDAQ OMX Stockholm AB (Börsen). Framställningen rör tolkning av Nasdaq

Läs mer

Sanitec Abp Sida 1 av 5 Börsmeddelande

Sanitec Abp Sida 1 av 5 Börsmeddelande Sanitec Abp Sida 1 av 5 Börsmeddelande För omedelbart offentliggörande Uttalande från styrelsen för Sanitec med anledning av Geberits offentliga uppköpserbjudande, inklusive offentliggörande av viss information

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige

Läs mer

Ahead Global Investment Ltd offentliggör ett kontant budpliktsbud till MediRox aktieägare

Ahead Global Investment Ltd offentliggör ett kontant budpliktsbud till MediRox aktieägare Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Budpliktsbudet lämnas inte till

Läs mer

Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier

Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier Sanitec Abp Sida 1 av 5 Börsmeddelande För omedelbart offentliggörande Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier Helsingfors den

Läs mer

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 9 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör att

Läs mer

Vitec Software Group och 3L System går samman

Vitec Software Group och 3L System går samman Pressmeddelande Umeå, 2012-01-23 08:00 CET Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, publiceras eller distribueras till eller inom jurisdiktioner där publiceringen eller distributionen inte

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande enligt bestämmelserna om budplikt till aktieägarna i Megacon AB (publ)

Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande enligt bestämmelserna om budplikt till aktieägarna i Megacon AB (publ) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande enligt bestämmelserna om budplikt till aktieägarna i Megacon AB (publ) Oktober 2009 Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande enligt bestämmelserna

Läs mer

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 29 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör reviderad

Läs mer

Pressmeddelande 15 oktober

Pressmeddelande 15 oktober Pressmeddelande 15 oktober 2008 08.20 Peab AB avser kalla till extra bolagsstämma för beslut om att lämna offentligt erbjudande till aktieägarna i Peab Industri AB Ägare i Peab AB (publ) ( Peab ) representerande

Läs mer

Tillägg 2 till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ)

Tillägg 2 till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ) Tillägg 2 till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ) Securities Viktig information Innehavare av aktier i Petrogrand (definieras nedan)

Läs mer

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Stockholm 2001-02-26 PRESSINFORMATION Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Styrelsen för Länsförsäkringar Wasa Försäkringsaktiebolag (publ) ( Länsförsäkringar ) har beslutat att lämna ett offentligt

Läs mer

Galderma lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 75 kr per aktie i Q-Med

Galderma lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 75 kr per aktie i Q-Med Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

Det nya erbjudandet innebär en premie om mer än 11 procent jämfört med det vederlag som Hyland Software UK Ltd erbjuder i sitt konkurrerande bud.

Det nya erbjudandet innebär en premie om mer än 11 procent jämfört med det vederlag som Hyland Software UK Ltd erbjuder i sitt konkurrerande bud. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Det Nya Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

RNB lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i JC

RNB lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i JC Pressmeddelande 2006-05-09 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan eller Kanada. Inbjudan till presskonferens En presentation av

Läs mer