Tillägg till Cidron Intressenter ABs erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Munters AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillägg till Cidron Intressenter ABs erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Munters AB (publ)"

Transkript

1 Tillägg till Cidron Intressenter ABs erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Munters AB (publ) BofA Merrill Lynch Nordea Corporate Finance

2 Innehållsförteckning Pressmeddelande från Cidron Intressenter AB daterat den 13 oktober Pressmeddelande från Munters styrelse daterat den 13 oktober Detta dokument, daterat den 14 oktober 2010, utgör ett tillägg till den av Cidron Intressenter AB 1) ( Cidron Intressenter ) upprättade erbjudandehandlingen som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 30 september 2010 (Finansinspektionens diarienummer ) med anledning av Cidron Intressenters offentliga uppköpserbjudande ( Erbjudandet ) till aktieägarna i Munters AB (publ) ( Munters ). Erbjudandehandlingen offentliggjordes den 30 september 2010 på och på samt sändes till aktieägare vars innehav i Munters var direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB den 29 september Detta tillägg har upprättats med anledning av pressmeddelandet från Cidron Intressenter som offentliggjordes den 13 oktober 2010 avseende höjning av priset i Erbjudandet till 77 kronor kontant per aktie i Munters och förlängning av acceptperioden för Erbjudandet till och med den 26 oktober 2010 samt pressmeddelandet från Munters styrelse som offentliggjordes den 13 oktober Nämnda pressmeddelanden är i sin helhet inkluderade i detta tillägg. Detta tillägg kommer att sändas till aktieägare vars innehav i Munters var direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB den 29 september 2010 samt hållas tillgängligt på och på Detta tillägg skall läsas tillsammans med erbjudandehandlingen. Aktieägare som accepterat Erbjudandet har enligt lag rätt att återkalla avgiven accept inom fem arbetsdagar från offentliggörandet av detta tillägg och i övrigt föreligger rätt att återkalla avgiven accept av Erbjudandet under de förutsättningar som framgår av erbjudandehandlingen. För övriga villkor och information om Erbjudandet hänvisas till erbjudandehandlingen som offentliggjordes den 30 september 2010 och detta tillägg till erbjudandehandlingen. Aktieägare som redan före offentliggörandet av detta tillägg har accepterat Erbjudandet från Cidron Intressenter behöver inte lämna in någon ny anmälningssedel för att erhålla det höjda vederlaget per aktie. För villkor och anvisningar avseende accept hänvisas i övrigt till erbjudandehandlingen som offentliggjordes den 30 september 2010 och detta tillägg till erbjudandehandlingen. Aktieägare som sedan tidigare accepterat Alfa Laval ABs (publ) ( Alfa Laval ) erbjudande och istället vill acceptera Erbjudandet från Cidron Intressenter skall återkalla sin accept av Alfa Lavals erbjudande enligt instruktioner i den av Alfa Laval utgivna erbjudandehandlingen som finns tillgänglig på Om innehav av aktier i Munters är förvaltarregistrerat skall eventuell återkallelse av accept av Alfa Lavals erbjudande och accept av Erbjudandet från Cidron Intressenter ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Detta tillägg har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 14 oktober 2010 i enlighet med 2 kap 3 lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och 2 a kap 11 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument med hänvisning till 2 kap 34 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta tillägg till erbjudandehandlingen är tillgängligt på svenska och engelska. Vid eventuella avvikelser mellan språkversionerna skall den svenska versionen äga tolkningsföreträde. Information till aktieägare utanför Sverige Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Erbjudandehandlingen, detta tillägg till erbjudandehandlingen och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. Cidron Intressenter kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Varken erbjudandehandlingen, detta tillägg till erbjudandehandlingen eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i eller till Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Cidron Intressenter kommer inte att redovisa någon likvid enligt Erbjudandet i eller till Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. 1) Ett nybildat bolag indirekt helägt av Nordic Capital VII Limited, under namnändring från Goldcup 5924 AB till Cidron Intressenter AB.

3 Pressmeddelande från Cidron Intressenter AB daterat den 13 oktober Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Pressmeddelande, 13 oktober 2010 Cidron Intressenter AB höjer priset i Erbjudandet till Munters aktieägare till 77 kronor per aktie Cidron Intressenter AB 1 ( Cidron Intressenter ), ett bolag indirekt helägt av Nordic Capital VII Limited 2 ( Nordic Capital Fund VII ), höjer priset i Erbjudandet till aktieägarna i Munters AB (publ) ( Munters eller Bolaget ) till 77 kronor per aktie (det Höjda Erbjudandet ), sänker erforderlig acceptnivå till mer än 50 procent, samt förlänger acceptperioden till och med den 26 oktober Sammanfattning av det Höjda Erbjudandet: Priset i Erbjudandet höjs från 73 kronor till 77 kronor per aktie. Acceptperioden förlängs till och med den 26 oktober Aktieägare representerande cirka 10,3 procent av aktierna och rösterna i Munters har oåterkalleligen åtagit sig att acceptera det Höjda Erbjudandet, under förutsättning att inget konkurrerande erbjudande offentliggörs till ett pris överstigande 82,50 kronor per aktie. Därutöver har aktieägare, vilka tillsammans innehar cirka 32,6 procent av aktierna och rösterna i Munters, uttryckt att de stödjer Cidron Intressenters Höjda Erbjudande och att de kommer att överlåta sina aktier i Munters i det Höjda Erbjudandet, såvida ingen annan budgivare offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Munters till ett pris som överstiger 77 kronor per aktie. Fullföljandet av det Höjda Erbjudandet är bland annat villkorat av att det Höjda Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Cidron Intressenter blir ägare till mer än 50 procent av det totala antalet aktier i Munters. Det Höjda Erbjudandet Cidron Intressenter offentliggjorde den 29 september 2010 ett rekommenderat erbjudande till aktieägarna i Munters att förvärva samtliga aktier i Munters till ett pris om 73 kronor per aktie ( Erbjudandet ). Med anledning av Alfa Laval ABs (publ) ( Alfa Laval ) höjda erbjudande till aktieägarna i Munters den 1 oktober 2010 har Cidron Intressenter beslutat att höja priset i Erbjudandet till 77 kronor per aktie. Det totala värdet av det Höjda Erbjudandet uppgår till cirka miljoner kronor. 3 1 Ett nybildat bolag indirekt helägt av Nordic Capital Fund VII, under namnändring från Goldcup 5924 AB till Cidron Intressenter AB. 2 Nordic Capital VII Limited är ett så kallat limited liability company, bildat i enlighet med lagstiftningen i Jersey och med registrerat säte på St Helier, Jersey, vilket agerar, i samband med det Höjda Erbjudandet, i sin kapacitet såsom så kallad General Partner för och på uppdrag av Nordic Capital VII Alpha, L.P. och Nordic Capital VII Beta, L.P. 3 Det erbjudna vederlaget kommer att justeras om Munters genomför en utdelning eller annan värdeöverföring innan likvid redovisats inom ramen för det Höjda Erbjudandet och kommer följaktligen att minskas med ett motsvarande belopp per aktie för varje sådan utdelning eller värdeöverföring. Baserat på utestående aktier, vilket är det totala antalet utestående aktier i Munters exklusive Munters innehav av egna aktier. 1

4 2 Pressmeddelande från Cidron Intressenter AB daterat den 13 oktober 2010 Det Höjda Erbjudandet motsvarar en höjning om 5,5 procent jämfört med Cidron Intressenters Erbjudande som offentliggjordes den 29 september 2010 och innebär en premie om: 2,7 procent jämfört med Alfa Lavals höjda erbjudande den 1 oktober 2010 om 75 kronor per aktie i Munters; 46,7 procent jämfört med stängningskursen om 52,50 kronor per aktie i Munters den 3 september 2010, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Alfa Lavals första erbjudande den 6 september 2010; 54,3 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om cirka 50 kronor per aktie i Munters under de tre senaste månaderna före offentliggörandet av Alfa Lavals första erbjudande den 6 september 2010; och 0,3 procent jämfört med stängningskursen om 76,75 kronor per aktie i Munters den 12 oktober 2010, den sista handelsdagen före offentliggörandet av det Höjda Erbjudandet. Aktieägare som accepterat Erbjudandet om 73 kronor kontant per aktie och inte återkallat sin accept kommer automatiskt att få ta del av det Höjda Erbjudandet om 77 kronor kontant per aktie, samt eventuellt Överstigande Belopp, så som framgår nedan, utan vidare åtgärd. Acceptperioden förlängs till och med den 26 oktober Rätten att återkalla avgiven accept kvarstår under de förutsättningar som framgår av erbjudandehandlingen. Cidron Intressenter kommer med anledning av informationen i detta pressmeddelande att upprätta och offentliggöra ett tillägg till erbjudandehandlingen som offentliggjordes den 30 septemer Förutsatt att Cidron Intressenter senast den 28 oktober 2010 offentliggör att alla villkor för det Höjda Erbjudandet, så som framgår nedan, har uppfyllts eller frånfallits beräknas redovisning av likvid kunna påbörjas omkring den 1 november Cidron Intressenter förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid. Åtaganden och stöd från aktieägare Aktieägare som representerar cirka 10,3 procent av aktierna och rösterna i Munters (de Åtagande Aktieägarna ) har enligt avtal med Cidron Intressenter oåterkalleligen åtagit sig att acceptera det Höjda Erbjudandet och överlåta sina aktier till Cidron Intressenter i det Höjda Erbjudandet. Dessa åtaganden är villkorade av att, innan det Höjda Erbjudandet förklarats ovillkorat, inget annat publikt erbjudande lämnas för samtliga aktier i Munters, till ett pris överstigande 82,50 kronor per aktie. Dessa åtaganden är vidare villkorade av att Cidron Intressenter reviderar den erforderliga acceptnivån från mer än 90 procent till mer än 50 procent av det totala antalet aktier i Munters. Cidron Intressenter har avtalat med de Åtagande Aktieägarna att för det fall Cidron Intressenter, inom tolv månader från förvärvet av aktier inom ramen för det Höjda Erbjudandet, överlåter eller överenskommer om att överlåta aktierna till tredje part (inklusive, men inte begränsat till, överlåter aktierna inom ramen för Alfa Lavals erbjudande till aktieägarna i Munters) och i sådan överlåtelse erhåller ett vederlag per aktie vilket överstiger priset i det Höjda Erbjudandet (sådant överstigande pris det Överstigande Beloppet ) skall Cidron Intressenter betala det Överstigande Beloppet till de Åtagande Aktieägarna. Följaktligen erbjuder Cidron Intressenter alla aktieägare som accepterar det Höjda Erbjudandet motsvarande rätt att under samma villkor erhålla det Överstigande Beloppet. Därutöver har aktieägare, vilka tillsammans innehar cirka 32,6 procent av aktierna och rösterna i Munters, uttryckt att de stödjer Cidron Intressenters Höjda Erbjudande och att de kommer att överlåta sina aktier i Munters i det Höjda Erbjudandet, såvida ingen annan budgivare offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Munters till ett pris som överstiger 77 kronor per aktie. 2

5 Pressmeddelande från Cidron Intressenter AB daterat den 13 oktober Finansiering av det Höjda Erbjudandet Förutsatt att det Höjda Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Cidron Intressenter förvärvar aktier i Munters som representerar mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Munters kommer det Höjda Erbjudandet att finansieras genom eget kapital och lån. Cidron Intressenter har erhållit bindande åtaganden avseende (i) kapitaltillskott från Nordic Capital Fund VII och (ii) bankfinansiering från Swedbank AB (publ) ( Swedbank ). Utbetalning i enlighet med låneavtalen med Swedbank är villkorad av att fullföljandevillkoren för det Höjda Erbjudandet uppfylls eller frånfalles (sådant frånfallande kräver under vissa omständigheter långivarens godkännande). Härutöver innehåller låneavtalen inga villkor för utbetalning av lånen som Cidron Intressenter och dess ägare inte råder över (förutom villkor om att utbetalning inte kommer att ske om det är olagligt för låntagaren att erhålla lånet eller långivaren att utbetala lånet, vilket är ett sedvanligt villkor för utbetalning av lån av detta slag). De ytterligare villkoren för utbetalning i enlighet med låneavtalen med Swedbank över vilka Cidron Intressenter och dess ägare i praktiken råder och således inte kan åberopa i förhållande till det Höjda Erbjudandet, är i allt väsentligt: att Cidron Intressenter kapitaliserats med överenskommet eget kapital; att Cidron Intressenter agerar i enlighet med det Höjda Erbjudandet och de lagar och regleringar som gäller beträffande det Höjda Erbjudandet; att Cidron Intressenter till bankerna pantsätter de aktier i Munters som förvärvas; och att Cidron Intressenter inte har överträtt någon av vissa begränsande, centrala villkor i lånedokumentationen. Om det Höjda Erbjudandet accepteras i mindre utsträckning än vad som beskrivits i första stycket under rubriken Finansiering av det Höjda Erbjudandet ovan kommer det Höjda Erbjudandet att finansieras med eget kapital. Cidron Intressenter har för detta ändamål ingått bindande avtal om kapitaltillskott från Nordic Capital Fund VII. Villkor för det Höjda Erbjudandet Cidron Intressenter har beslutat att frånfalla villkoren i Erbjudandet gällande avyttringen av divisionen Moisture Control Services samt att revidera villkoret att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Cidron Intressenter blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Munters. Fullföljande av det Höjda Erbjudande är därför nu villkorat av: (i) (ii) (iii) (iv) (v) att det Höjda Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Cidron Intressenter blir ägare till mer än 50 procent av det totala antalet aktier i Munters; att Alfa Laval inte offentliggör ett erbjudande som motsvarar det Höjda Erbjudandet (det vill säga erbjuder ett pris som lägst uppgår till priset i det Höjda Erbjudandet) inom tio arbetsdagar; att ingen annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Munters som är mer fördelaktigt för Munters aktieägare än det Höjda Erbjudandet; att samtliga för det Höjda Erbjudandet och förvärvet av Munters erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits på för Cidron Intressenter acceptabla villkor, senast den 30 november 2010; att varken det Höjda Erbjudandet eller förvärvet av Munters helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet, inklusive agerande av tredje part, som föreligger eller skäligen kan förväntas, som ligger utanför Cidron Intressenters kontroll och vilken Cidron Intressenter skäligen inte kunnat förutse vid tidpunkten för offentliggörande av det Höjda Erbjudandet; 3

6 4 Pressmeddelande från Cidron Intressenter AB daterat den 13 oktober 2010 (vi) (vii) (viii) (ix) att Cidron Intressenter, utöver vad som offentliggjorts av Munters eller på annat sätt skriftligen kommunicerats till Cidron Intressenter före offentliggörandet av det Höjda Erbjudandet, inte upptäcker att information som offentliggjorts av Munters eller på annat sätt tillhandahållits Cidron Intressenter är felaktig eller vilseledande i något väsentligt avseende, eller upptäcker att information om väsentlig omständighet som borde ha offentliggjorts av Munters inte har offentliggjorts; att inga omständigheter, som Cidron Intressenter inte hade kännedom om vid tidpunkten för offentliggörandet av det Höjda Erbjudandet, har inträffat som väsentligt negativt påverkar eller skäligen kan förväntas väsentligt negativt påverka Munters försäljning, resultat, likviditet, tillgångar eller eget kapital; att Munters inte vidtar några åtgärder som typiskt sett är ägnade att försämra förutsättningarna för det Höjda Erbjudandets genomförande; och att utbetalning sker i enlighet med de låneavtal Cidron Intressenter ingått med Swedbank (detta villkor är endast tillämpligt vid en acceptnivå som överstiger 90 procent, se vidare Finansiering av det Höjda Erbjudandet ovan). Cidron Intressenter förbehåller sig rätten att återkalla det Höjda Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkoren (ii) (ix) kommer emellertid ett sådant återkallande endast att ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Cidron Intressenters förvärv av Munters. Cidron Intressenter förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera villkor enligt ovan i enlighet med tillämpliga lagar, regler och föreskrifter, inklusive, med avseende på villkor (i) ovan, att fullfölja det Höjda Erbjudandet vid en lägre acceptnivå. Rådgivare Bank of America Merrill Lynch och Nordea Corporate Finance är finansiella rådgivare och White & Case och Ashurst är juridiska rådgivare till Nordic Capital Fund VII och Cidron Intressenter i samband med genomförandet av det Höjda Erbjudandet. Stockholm den 13 oktober 2010 Cidron Intressenter AB Styrelsen Informationen i detta pressmeddelande lämnades för publicering den 13 oktober 2010 kl Ytterligare information För ytterligare information angående det Höjda Erbjudandet hänvisas till och Nordea på telefon Frågor från media ställs till: Mikael Widell, Communications Manager

7 Pressmeddelande från Munters styrelse daterat den 13 oktober Pressrelease 13 oktober 2010, kl Uttalande från styrelsen för Munters i anledning av Cidron Intressenters höjda erbjudande om 77 kr per aktie Munters styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera Cidron Intressenters höjda erbjudande [1] Bakgrund Detta uttalande görs av styrelsen ( Styrelsen ) för Munters AB (publ) ( Munters eller Bolaget ) i enlighet med punkt II.19 i NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ( Takeover-reglerna ). Cidron Intressenter AB [2] ( Cidron Intressenter ), ett bolag indirekt helägt av Nordic Capital VII Limited [3] ( Nordic Capital ), offentliggjorde den 29 september 2010 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Munters att överlåta samtliga sina aktier i Munters till Cidron Intressenter mot ett vederlag om 73 kronor kontant för varje aktie i Munters ( Erbjudandet ). Cidron Intressenter har idag, den 13 oktober 2010, genom pressmeddelande offentliggjort en höjning av vederlaget i sitt Erbjudande uppgående till 4 kronor. Erbjudandet uppgår efter höjningen till 77 kronor kontant (det Höjda Erbjudandet ). Det Höjda Erbjudandets totala värde uppgår efter höjningen till omkring miljoner kronor. [4] I samband med höjningen av Erbjudandet har Cidron Intressenter sänkt villkoret om 90 procents anslutningsgrad så att det Höjda Erbjudandet är villkorat av att Cidron Intressenter blir ägare till mer än 50 procent av aktierna i Munters. Om Cidron Intressenter förvärvar aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Munters, är det Höjda Erbjudandet villkorat av att utbetalning sker i enlighet med de låneavtal Cidron Intressenter ingått med Swedbank. Om det Höjda Erbjudandet accepteras i mindre utsträckning än vad som angetts ovan gäller inte detta villkor utan det Höjda Erbjudandet kommer då att finansieras med eget kapital enligt bindande avtal om kapitaltillskott från Nordic Capital Fund VII. Cidron Intressenter har förbehållit sig rätten att frånfalla dessa och övriga fullföljandevillkor enligt det Höjda Erbjudandet. Aktieägare som accepterat Erbjudandet om 73 kronor kontant per aktie och inte återkallat sin accept kommer automatiskt att få ta del av det Höjda Erbjudandet om 77 kronor kontant per aktie, samt eventuellt Överstigande Belopp, så som framgår nedan, utan vidare åtgärd. Enligt pressmeddelandet har Cidron Intressenter även beslutat förlänga acceptperioden till och med den 26 oktober Förutsatt att Cidron Intressenter senast den 28 oktober 2010 offentliggör att alla villkor för det Höjda Erbjudandet har uppfyllts eller frånfallits beräknas redovisning av likvid kunna påbörjas omkring den 1 november Cidron Intressenter förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid. Munters är en globalt ledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling baserat på expertis inom tekniker för fukt- och klimatkontroll. Kunderna finns inom en rad olika segment varav de största är livsmedels- och läkemedelsindustrierna. Tillverkning och försäljning sker genom egna bolag i fler än 30 länder. Koncernen har cirka 2200 anställda och en omsättning på cirka 3,8 miljarder SEK. Munters aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. För mer information se Tel: +46 (0) Tel: +46 (0) Styrelsens ordförande Anders Ilstam VD, Styrelseledamot Lars Engström Adress Munters AB (publ) Isafjordsgatan 1, Kista Entré P.O. Box 1188 S Kista Sweden Munters AB org. nr [1]

8 6 Pressmeddelande från Munters styrelse daterat den 13 oktober 2010 Det Höjda Erbjudandet motsvarar en höjning om 5,5 procent jämfört med Cidron Intressenters Erbjudande som offentliggjordes den 29 september 2010 och innebär en premie om: 2,7 procent jämfört med Alfa Lavals höjda erbjudande den 1 oktober 2010 om 75 kronor per aktie i Munters; 46,7 procent jämfört med stängningskursen om 52,50 kronor per aktie i Munters den 3 september 2010, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Alfa Lavals första erbjudande den 6 september 2010; 54,3 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om cirka 50 kronor per aktie i Munters under de tre senaste månaderna före offentliggörandet av Alfa Lavals första erbjudande den 6 september 2010; och 0,3 procent jämfört med stängningskursen om 76,75 kronor per aktie i Munters den 12 oktober 2010, den sista handelsdagen före offentliggörandet av det Höjda Erbjudandet. Enligt Cidron Intressenters pressmeddelande av den 13 oktober 2010 har aktieägare som representerar cirka 10,3 procent av aktierna och rösterna i Munters (de Åtagande Aktieägarna ) enligt avtal med Cidron Intressenter oåterkalleligen åtagit sig att acceptera det Höjda Erbjudandet och överlåta sina aktier till Cidron Intressenter i det Höjda Erbjudandet. Dessa åtaganden är villkorade av att, innan det Höjda Erbjudandet förklarats ovillkorat, inget annat publikt erbjudande lämnas för samtliga aktier i Munters, till ett pris överstigande 82,50 kronor per aktie. Cidron Intressenter har, enligt Cidron Intressenters pressmeddelande av den 13 oktober 2010, avtalat med de Åtagande Aktieägarna att för det fall Cidron Intressenter, inom tolv månader från förvärvet av aktier inom ramen för det Höjda Erbjudandet, överlåter eller överenskommer om att överlåta aktierna till tredje part (inklusive, men inte begränsat till, överlåter aktierna inom ramen för Alfa Lavals erbjudande till aktieägarna i Munters) och i sådan överlåtelse erhåller ett vederlag per aktie vilket överstiger priset i det Höjda Erbjudandet (sådant överstigande pris det Överstigande Beloppet ) skall Cidron Intressenter betala det Överstigande Beloppet till de Åtagande Aktieägarna. Följaktligen erbjuder Cidron Intressenter alla aktieägare som accepterar det Höjda Erbjudandet motsvarande rätt att under samma villkor erhålla det Överstigande Beloppet. Därutöver har aktieägare, vilka tillsammans innehar cirka 32,6 procent av aktierna och rösterna i Munters, uttryckt att de stödjer Cidron Intressenters Höjda Erbjudande och att de kommer att överlåta sina aktier i Munters i det Höjda Erbjudandet, såvida ingen annan budgivare offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Munters till ett pris som överstiger 77 kronor per aktie. Som ett led i Styrelsens utvärdering av det Höjda Erbjudandet har Styrelsen anlitat Lazard som finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling som juridisk rådgivare. Styrelsens rekommendation Styrelsen grundar sitt uttalande på en bedömning av ett antal faktorer som Styrelsen ansett vara relevanta vid utvärderingen av Cidron Intressenters Höjda Erbjudande. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, Bolagets nuvarande ställning, Bolagets förväntade framtida utveckling och därtill relaterade möjligheter och risker.

9 Pressmeddelande från Munters styrelse daterat den 13 oktober Styrelsen konstaterar att det höjda vederlaget i det Höjda Erbjudandet om 77 kronor kontant per aktie i Munters överstiger med 2 kronor (motsvarande cirka 2,7 procent) Alfa Lavals höjda erbjudande om 75 kronor per aktie i Munters, vilket offentliggjordes den 1 oktober Mot denna bakgrund rekommenderar Munters styrelse enhälligt aktieägarna i Munters att acceptera Cidron Intressenters Höjda Erbjudande om 77 kronor kontant per aktie i Munters. Styrelsen återkallar samtidigt sin rekommendation av den 1 oktober 2010 att acceptera Alfa Lavals erbjudande. [5] 13 oktober 2010 Munters Styrelsen [1] Styrelseledamoten Jan Svensson har inte deltagit i Styrelsens behandling eller beslut i anledning av vare sig Alfa Lavals erbjudande eller Cidron Intressenters erbjudande, eftersom han inte kan anses oberoende av Investment AB Latour, som förbundit sig att på vissa villkor acceptera Alfa Lavals höjda erbjudande, vilket offentliggjordes den 1 oktober [2] Ett nybildat bolag indirekt helägt av Nordic Capital Fund VII, under namnändring från Goldcup 5924 AB till Cidron Intressenter AB. [3] Nordic Capital VII Limited är ett så kallat limited liability company, bildat i enlighet med lagstiftningen i Jersey och med registrerat säte på St Helier, Jersey, vilket agerar, i samband med Erbjudandet, i sin kapacitet såsom så kallad General Partner för och på uppdrag av Nordic Capital VII Alpha, L.P. och Nordic Capital VII Beta, L.P. [4] Baserat på utestående aktier, vilket är det totala antalet utestående aktier i Munters exklusive Munters innehav av egna aktier. [5] Se not 1. För ytterligare information, vänligen kontakta: Anders Ilstam, Styrelsens ordförande Tel: +46 (0) Lars Engström, VD, Styrelseledamot Tel: +46 (0) Informationen är sådan som Munters AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 oktober 2010 kl

10

11

12 Intellecta Finanstryck

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB genom Svensk Utbildning Intressenter Holding AB Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB Innehåll Pressmeddelande

Läs mer

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

GE Aviation höjer budpriset och sänker villkoret för lägsta acceptnivå i sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation höjer budpriset och sänker villkoret för lägsta acceptnivå i sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro International S.A. Innehållsförteckning Tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova 1 Pressmeddelande

Läs mer

Pressmeddelande. Stockholm den 9 januari 2017

Pressmeddelande. Stockholm den 9 januari 2017 Pressmeddelande Stockholm den 9 januari 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

European Travel Interactive lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 28 kronor per aktie i TravelPartner

European Travel Interactive lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 28 kronor per aktie i TravelPartner 20 september 2010 klockan 08.30 För omedelbart offentliggörande DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER,

Läs mer

Tillägg till Altor AB:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Transcom WorldWide AB

Tillägg till Altor AB:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Transcom WorldWide AB Tillägg till Altor AB:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Transcom WorldWide AB Innehållsförteckning Tillägg till erbjudandehandlingen 2 Transcoms bokslutskommuniké för 2016 4

Läs mer

Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ)

Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ) 1 Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ) Innehåll Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende

Läs mer

Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ)

Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ) Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till (och inte

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB Pressmeddelande Solna, 25 augusti 2015 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA.

Läs mer

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ)

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i. i Ticket Travel Group AB (publ)

Erbjudande till aktieägarna i. i Ticket Travel Group AB (publ) Per G. Braathen Chairman/ Styreformann Erbjudande till aktieägarna i Ticket Travel Group AB (publ) Offentliggjort den 19 februari 2010 Tillägg nr 4 till Braganza AS erbjudandehandling avseende erbjudande

Läs mer

Lifco lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i NOTE

Lifco lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i NOTE Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till,

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Budgivaren äger aktier, motsvarande cirka 22,8 procent av kapitalet och rösterna i Hedson.

Budgivaren äger aktier, motsvarande cirka 22,8 procent av kapitalet och rösterna i Hedson. Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till (och inte

Läs mer

Innehåll. Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3

Innehåll. Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3 tillägg till DANIRS ERBJUDANDEhandling AVSEENDE ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I SIGMA AB (PUBL) Innehåll Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3 Detta dokument, daterat den 12 april 2013,

Läs mer

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB 2014-02-24 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom USA, Australien,

Läs mer

DIMESILIA HOLDINGS LTD. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I RUSFOREST AB

DIMESILIA HOLDINGS LTD. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I RUSFOREST AB Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

TILLÄGG. erbjudandehandling avseende erbjudande

TILLÄGG. erbjudandehandling avseende erbjudande TILLÄGG till Oniva Online Group Europe AB:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Servage AB INNEHÅLL Tillägg till Erbjudandehandlingen 3 Kompletterande uppgifter till erbjudandehandling

Läs mer

Goldcup AB (under namnändring till Aiag Holding AB) lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Dialect

Goldcup AB (under namnändring till Aiag Holding AB) lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Dialect Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Viktig information Allmänt Detta tillägg till erbjudandehandling ( Tilläggshandlingen ), tillsammans med erbjudandehandlingen

Läs mer

CATENA HAR FÖRVÄRVAT KLÖVERNS AKTIER I TRIBONA OCH LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TRIBONA

CATENA HAR FÖRVÄRVAT KLÖVERNS AKTIER I TRIBONA OCH LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TRIBONA Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte, direkt eller

Läs mer

Tillägg 2 till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ)

Tillägg 2 till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ) Tillägg 2 till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ) Securities Viktig information Innehavare av aktier i Petrogrand (definieras nedan)

Läs mer

Hjelp24 offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande på 34 kronor per aktie i Avonova Sverige AB (publ)

Hjelp24 offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande på 34 kronor per aktie i Avonova Sverige AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Hjelp24 offentliggör ett rekommenderat

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ)

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Viktig information Allmänt Kamic Electronics AB, organisationsnummer 556852-7393 ( Kamic

Läs mer

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad PRESSMEDDELANDE 2009-06-26 Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad Fastighets AB Balders (publ) ( Balder ) styrelse 1 har idag beslutat att lämna ett offentligt erbjudande

Läs mer

GE Aviation offentliggör erbjudandehandlingen avseende sitt rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation offentliggör erbjudandehandlingen avseende sitt rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Pressmeddelande den 1 april 2014 ELON ELKEDJAN LOGISTIC AB LÄMNAR ETT KONTANT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL)

Pressmeddelande den 1 april 2014 ELON ELKEDJAN LOGISTIC AB LÄMNAR ETT KONTANT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s

Läs mer

Cidron Delfi Intressenter lämnar ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Orc

Cidron Delfi Intressenter lämnar ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Orc Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende NNB Intressenter AB:s erbjudande till aktieägarna i Nordnet AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende NNB Intressenter AB:s erbjudande till aktieägarna i Nordnet AB (publ) Tillägg till erbjudandehandlingen avseende NNB Intressenter AB:s erbjudande till aktieägarna i Nordnet AB (publ) DETTA TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLINGEN ÄR VIKTIGT OCH ERFORDRAR OMEDELBAR UPPMÄRKSAMHET

Läs mer

Pressmeddelande 17 april 2009 08.00

Pressmeddelande 17 april 2009 08.00 Pressmeddelande 17 april 2009 08.00 Peab AB lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Annehem Fastigheter AB Peab AB (publ) ( Peab ), org.nr 556061-4330, lämnar härmed ett offentligt erbjudande till

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande enligt bestämmelserna om budplikt till aktieägarna i Megacon AB (publ)

Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande enligt bestämmelserna om budplikt till aktieägarna i Megacon AB (publ) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande enligt bestämmelserna om budplikt till aktieägarna i Megacon AB (publ) Oktober 2009 Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande enligt bestämmelserna

Läs mer

Kontantbud om 105 kronor per aktie i KMT

Kontantbud om 105 kronor per aktie i KMT Detta pressmeddelande får inte direkt eller indirekt offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Australien, Kanada, Japan, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder

Läs mer

UTTALANDE FRÅN DEN OBEROENDE BUDKOMMITTÉN FÖR DIGNITA SYSTEMS AB (PUBL) I ANLEDNING AV OFFENTLIGT ERBJUDANDE FRÅN 1A SMART START, LLC

UTTALANDE FRÅN DEN OBEROENDE BUDKOMMITTÉN FÖR DIGNITA SYSTEMS AB (PUBL) I ANLEDNING AV OFFENTLIGT ERBJUDANDE FRÅN 1A SMART START, LLC PRESSMEDDELANDE 10 maj 2017 UTTALANDE FRÅN DEN OBEROENDE BUDKOMMITTÉN FÖR DIGNITA SYSTEMS AB (PUBL) I ANLEDNING AV OFFENTLIGT ERBJUDANDE FRÅN 1A SMART START, LLC Den oberoende budkommittén för Dignita

Läs mer

Mannerheim Teknik Holding AB lämnar ett kontanterbjudande om 0,19 kronor per aktie i VKG Energy Services AB

Mannerheim Teknik Holding AB lämnar ett kontanterbjudande om 0,19 kronor per aktie i VKG Energy Services AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder

Läs mer

CARLSON WAGONLIT TRAVEL LÄMNAR REKOMMENDERAT KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I ARK TRAVEL

CARLSON WAGONLIT TRAVEL LÄMNAR REKOMMENDERAT KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I ARK TRAVEL Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än

Läs mer

Mohammed Al Amoudi och FastPartner AB (publ) lämnar genom ett gemensamägt bolag ett kontant budpliktsbud om 1,50 kronor per aktie i Allenex AB (publ)

Mohammed Al Amoudi och FastPartner AB (publ) lämnar genom ett gemensamägt bolag ett kontant budpliktsbud om 1,50 kronor per aktie i Allenex AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

EQT V LÄMNAR GENOM SVENSK UTBILDNING INTRESSENTER ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE OM 190 KRONOR PER AKTIE I ACADEMEDIA

EQT V LÄMNAR GENOM SVENSK UTBILDNING INTRESSENTER ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE OM 190 KRONOR PER AKTIE I ACADEMEDIA Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

Informationen i detta pressmeddelande är baserat på offentlig information. Siffror som redovisas i pressmeddelandet kan i vissa fall ha avrundats.

Informationen i detta pressmeddelande är baserat på offentlig information. Siffror som redovisas i pressmeddelandet kan i vissa fall ha avrundats. Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i,

Läs mer

Pressmeddelande 10 november 2016

Pressmeddelande 10 november 2016 Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

Hyland Software UK lämnar kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft

Hyland Software UK lämnar kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till,

Läs mer

Mannerheim Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud om 23,0 kronor per aktie i Megacon AB

Mannerheim Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud om 23,0 kronor per aktie i Megacon AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i. (publ) Budgivare: Fundior AB (publ) 556695-0100. Målbolag: ICT Norden Fastigheter AB (publ) 556711-9069

Erbjudande till aktieägarna i. (publ) Budgivare: Fundior AB (publ) 556695-0100. Målbolag: ICT Norden Fastigheter AB (publ) 556711-9069 Erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Budgivare: Fundior AB (publ) 556695-0100 Målbolag: ICT Norden Fastigheter AB (publ) 556711-9069 Inledning Definitioner I denna folder gäller

Läs mer

Stureguld AB (publ) lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Guld Invest Norden AB (publ)

Stureguld AB (publ) lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Guld Invest Norden AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Softronic lägger bud på Modul 1

Softronic lägger bud på Modul 1 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 9 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör att

Läs mer

IP-Only lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Availo

IP-Only lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Availo Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller publiceras i eller distribueras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:50 2014-10-24 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. Uttalandet

Läs mer

STEENORD CORP. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT BUDPLIKTSBUD TILL AKTIEÄGARNA I AGROKULTURA AB

STEENORD CORP. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT BUDPLIKTSBUD TILL AKTIEÄGARNA I AGROKULTURA AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:06 2012-02-11 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 29 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör reviderad

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: ÄRENDET

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: ÄRENDET Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:09 2015-05-14 ÄRENDET Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 13 maj 2015 en framställning från NASDAQ OMX Stockholm AB (Börsen). Framställningen rör tolkning av Nasdaq

Läs mer

Symphony Technology Group lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,75 kronor per aktie i IBS AB

Symphony Technology Group lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,75 kronor per aktie i IBS AB Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

Randstad lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Proffice

Randstad lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Proffice Randstad Holding nv P.O. Box 12600 NL-1100 AP Amsterdam z.o. T +31 (0)20 569 59 11 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien,

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende erbjudandet till aktieägarna

Tillägg till prospekt avseende erbjudandet till aktieägarna Tillägg till prospekt avseende erbjudandet till aktieägarna i Annehem Fastigheter AB (publ). Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende erbjudandet till aktieägarna i Annehem Fastigheter AB (publ)

Läs mer

Ellevio lämnar ett rekommenderat erbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna

Ellevio lämnar ett rekommenderat erbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

Kistefos lämnar kontant budpliktsbud till aktieägarna i TransAtlantic

Kistefos lämnar kontant budpliktsbud till aktieägarna i TransAtlantic Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

Braganza AS offentliggör ett kontant budpliktsbud om 7 kronor per aktie i Ticket Travel Group AB (publ)

Braganza AS offentliggör ett kontant budpliktsbud om 7 kronor per aktie i Ticket Travel Group AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige

Läs mer

Adoperator AB (publ.) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i AdTail AB (publ.)

Adoperator AB (publ.) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i AdTail AB (publ.) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

COREM PROPERTY GROUP LÄGGER BUD PÅ TRIBONA

COREM PROPERTY GROUP LÄGGER BUD PÅ TRIBONA Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte, direkt eller

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Q-Med AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Q-Med AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Q-Med AB (publ) Innehåll Tillägg till Erbjudandehandlingen... 1 Pressmeddelande från Galderma den 10 februari 2011... 2 Pressmeddelande

Läs mer

Uttalande från styrelsen i PartnerTech med anledning av Scanfils offentliga uppköpserbjudande

Uttalande från styrelsen i PartnerTech med anledning av Scanfils offentliga uppköpserbjudande PRESSMEDDELANDE 2015-05-25 Uttalande från styrelsen i PartnerTech med anledning av Scanfils offentliga uppköpserbjudande Bakgrund Detta uttalande görs av styrelsen 1 ( Styrelsen ) för PartnerTech AB (publ)

Läs mer

Rekommenderat kontantbud på Gymgrossisten Nordic AB (publ)

Rekommenderat kontantbud på Gymgrossisten Nordic AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

Project Panther Bidco Ltd lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,05 kronor per aktie till aktieägarna i Aspiro AB

Project Panther Bidco Ltd lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,05 kronor per aktie till aktieägarna i Aspiro AB Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i eller till någon annan jurisdiktion där

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: ÄRENDET

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: ÄRENDET Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:37 2014-06-22 ÄRENDET Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 19 juni 2014 en framställning från Bird & Bird Advokatbyrå på uppdrag av Lexmark International Technology

Läs mer

Wise Group lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning AB

Wise Group lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning AB Stockholm 2011-11-30 Wise Group lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning AB Wise Group AB (publ) ( Wise ) lämnar härmed ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-03-04 BESLUT North Investment Group AB FI Dnr 14-15736 Advokaterna Peter Sarkia och Hans Schedin Delgivning nr 2 MAQS Advokatbyrå Box 7009 103 86 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103

Läs mer

Pressmeddelande, 29 oktober 2014 NETS LÄMNAR KONTANTERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I DIBS

Pressmeddelande, 29 oktober 2014 NETS LÄMNAR KONTANTERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I DIBS Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till,

Läs mer

Det nya erbjudandet innebär en premie om mer än 11 procent jämfört med det vederlag som Hyland Software UK Ltd erbjuder i sitt konkurrerande bud.

Det nya erbjudandet innebär en premie om mer än 11 procent jämfört med det vederlag som Hyland Software UK Ltd erbjuder i sitt konkurrerande bud. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Det Nya Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

Avegas styrelse har enhälligt beslutat att rekommendera Avegas aktieägare att acceptera Erbjudandet.

Avegas styrelse har enhälligt beslutat att rekommendera Avegas aktieägare att acceptera Erbjudandet. Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

KINNEVIK OCH VOSTOK NAFTA LÄMNAR KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I KONTAKT EAST

KINNEVIK OCH VOSTOK NAFTA LÄMNAR KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I KONTAKT EAST Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än

Läs mer

Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober

Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober 2014 VIKTIG INFORMATION Detta tillägg 2 till erbjudandehandlingen

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ) Tillägg till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ) Securities Viktig information Innehavare av aktier i Petrogrand (definieras nedan)

Läs mer

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande Härmed offentliggör styrelsen för AcadeMedia sitt uttalande med anledning

Läs mer

ASSA ABLOY förvärvar 63,6 procent av aktierna i Cardo och lämnar ett rekommenderat offentligt erbjudande till övriga aktieägare

ASSA ABLOY förvärvar 63,6 procent av aktierna i Cardo och lämnar ett rekommenderat offentligt erbjudande till övriga aktieägare Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller publiceras i eller distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

SCANFIL OYJ OFFENTLIGGÖR ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE OM 35 KRONOR PER AKTIE TILL AKTIEÄGARNA I PARTNERTECH AB

SCANFIL OYJ OFFENTLIGGÖR ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE OM 35 KRONOR PER AKTIE TILL AKTIEÄGARNA I PARTNERTECH AB Detta pressmeddelande (som även utgör ett börsmeddelande enligt finsk lag) utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller

Läs mer

Uttalande från styrelsen för EXINI Diagnostics med anledning av Progenics Pharmaceuticals offentliga uppköpserbjudande

Uttalande från styrelsen för EXINI Diagnostics med anledning av Progenics Pharmaceuticals offentliga uppköpserbjudande Lund 13 oktober 2015 Uttalande från styrelsen för EXINI Diagnostics med anledning av Progenics Pharmaceuticals offentliga uppköpserbjudande Styrelsen för EXINI har baserat på såväl ett kort som ett medellångt

Läs mer

Tillägg till Arctic Paper S.A.:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Rottneros AB

Tillägg till Arctic Paper S.A.:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Rottneros AB Tillägg till Arctic Paper S.A.:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Rottneros AB Innehåll Viktig information Tilläggshandlingen (definieras nedan) får inte postas eller på annat

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

CDON Group lämnar rekommenderat kontanterbjudande om 67,25 kronor per aktie i Tretti

CDON Group lämnar rekommenderat kontanterbjudande om 67,25 kronor per aktie i Tretti Pressmeddelande Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. CDON Group lämnar rekommenderat

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2006:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2006: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2006:23 2006-08-24 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 22 augusti 2006 en framställning från Setterwalls Advokatbyrå i egenskap av ombud för LogicaCMG plc och Advokatfirman

Läs mer

Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier

Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier Sanitec Abp Sida 1 av 5 Börsmeddelande För omedelbart offentliggörande Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier Helsingfors den

Läs mer

EQT FÖRVÄRVAR 85,2 PROCENT AV AKTIERNA OCH RÖSTERNA I DGC OCH OFFENTLIGGÖR ETT KONTANT REKOMMENDERAT BUDPLIKTSBUD TILL AKTIEÄGARNA I DGC

EQT FÖRVÄRVAR 85,2 PROCENT AV AKTIERNA OCH RÖSTERNA I DGC OCH OFFENTLIGGÖR ETT KONTANT REKOMMENDERAT BUDPLIKTSBUD TILL AKTIEÄGARNA I DGC Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

Rekommenderat kontantbud om 145 kronor per aktie i NEA

Rekommenderat kontantbud om 145 kronor per aktie i NEA Pressmeddelande 11 september 2006 Rekommenderat kontantbud om 145 kronor per aktie i NEA Segulah III L.P., genom sitt helägda svenska dotterbolag Segulah Alfa AB ( Segulah ), offentliggör härmed ett rekommenderat

Läs mer

Tillägg 3 till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ)

Tillägg 3 till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ) Tillägg 3 till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ) Securities Viktig information Innehavare av aktier i Petrogrand (definieras nedan)

Läs mer

cirka 52 % jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 16,83 kronor för Fortnox-aktien på NGM Nordic MTF under de

cirka 52 % jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 16,83 kronor för Fortnox-aktien på NGM Nordic MTF under de Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

Tillägg till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 22 september

Tillägg till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 22 september Tillägg till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 22 september 2014 VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till erbjudandehandlingen

Läs mer

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandet i sammandrag I syfte att byta domicil för Fenix Outdoor från Sverige till Schweiz, offentliggör härmed huvudägaren Nidron Holding ett offentligt aktieerbjudande utan budpremie till övriga aktieägare i Fenix Outdoor

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: BESLUT

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: BESLUT Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:31 2016-10-04 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2016-10-17.

Läs mer

Addnode AB (publ) lämnar ett rekommenderat bud på samtliga utestående aktier i Strand Interconnect AB (publ)

Addnode AB (publ) lämnar ett rekommenderat bud på samtliga utestående aktier i Strand Interconnect AB (publ) Addnode AB (publ) lämnar ett rekommenderat bud på samtliga utestående aktier i Strand Interconnect AB (publ) Addnode blir genom förvärvet av Strand Interconnect AB en av Sveriges ledande aktörer inom det

Läs mer