Hur diagnostiseras urinvägsinfektion hos kvinnor på särskilt boende i Tierps kommun?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur diagnostiseras urinvägsinfektion hos kvinnor på särskilt boende i Tierps kommun?"

Transkript

1 Hur diagnostiseras urinvägsinfektion hos kvinnor på särskilt boende i Tierps kommun? Ylva Eklund, ST-läkare, Tierps vårdcentral Handledare: Malin André, allmänläkare, docent

2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund och syfte Material och metod Resultat Diskussion Kliniska implikationer och slutsats Referenser. 13 2

3 Sammanfattning Bakgrund: Diagnostiken av akut cystit hos äldre, dementa patienter i särskilt boende kan vara svår. Ofta associeras ospecifika symtom som förvirring och oro med urinvägsinfektion i denna patientgrupp, ett samband som det saknas evidens för. Inte sällan misstas också asymtomatisk bakteriuri, vilket är mycket vanligt hos äldre kvinnor, för akut cystit. Aktuella rekommendationer säger att akut cystit ska hanteras likadant hos äldre som hos yngre. Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilket diagnostiskt underlag som ligger till grund vid beslut om antibiotikabehandling mot urinvägsinfektion hos kvinnor i särskilt boende i Tierps kommun. Metod: Denna studie är en retrospektiv journalstudie. Alla kvinnor i särskilt boende i Tierps kommun (131 stycken) inkluderades och journaler granskades under perioden De journaler som inkluderade beslut om att ge behandling mot misstänkt UVI inkluderades och granskades med avseende på anamnestisk information, eventuell ytterligare utredning och förekomst av diagnoskodning. Resultat: Av 131 granskade journaler hittades 32 antibiotikabehandlingar mot UVI. I var tredje undersökt fall följdes läkemedelsverkets rekommendationer för diagnos inför läkemedelsbehandling vid urinvägsinfektion. Ospecifika symtom anges som enda underlag för diagnos i 19% av fallen och utöver detta ofta tillsammans med specifika urinvägssymtom. Ju fler specifika symtom som angavs, desto färre ospecifika symtom förekom i anamnesen. I 65% av fallen hade urinprov analyserats och i 32% hade man tagit prov för urinodling. Diagnoskod fanns angiven i 32% av journalanteckningarna. Diskussion/slutsats: Jämfört med tidigare liknande studier var incidensen av antibiotikabehandling mot akut cystit förhållandevis låg. Det finns ändå utrymme för förbättringar när det kommer till diagnostiken och återhållsamhet gällande antibiotikaförskrivning. Urinprov och urinodling bör användas i mindre utsträckning. Det bör ske en förbättring i noggrannhet i journalförandet och diagnoskodning. 3

4 Bakgrund Som läkare med ansvar för äldre patienter i särskilt boende ställs man ofta inför svåra ställningstaganden. Det är en patientgrupp med låg autonomi, som har svårt att själva uttrycka sina besvär och till följd av hög ålder, multisjuklighet och ibland demens inte sällan presenterar symtom som kan vara svåra att tolka och värdera. Många symtom som rapporteras är diffusa. Det kan röra sig om nytillkommen trötthet, förvirring, aggressivitet eller att på något annat sätt inte vara sig lik. Ofta väcks då frågan kan det vara på grund av urinvägsinfektion (UVI)? Ibland har man till och med tagit en urinsticka som kanske visar förekomst av nitrit eller leukocyter i urinen. Det är känt att prevalensen av asymtomatisk bakteriuri (ABU) ökar med stigande ålder och är som allra vanligast hos kvinnor i kommunalt boende där förekomsten är så stor som 25-50% [1]. I en svensk studie från 2002 fann man att 42 % i denna patientgrupp var asymtomatiska bärare av urinvägspatogener (ABU) [2]. Den höga prevalensen i denna grupp kan till viss del sättas i samband med rörelsehandikapp som ökar risken för ABU. Varför är inte helt klarlagt men man har diskuterat att blåstömningssvårigheter och residualurin kan vara bidragande faktorer [3]. Även trängningsinkontinens ger en signifikant förhöjd risk för ABU. Detta skulle kunna vara till följd av att både inkontinens och ABU är associerade med nedsatt blåsfunktion och slemhinneatrofi men man kan också anta att det i denna population är en flytande skala mellan ren inkontinens och kliniskt relevant urinvägsinfektion [4]. Av alla kvinnor i särskilt boende som lider av både rörelsehandikapp och inkontinens uppskattas hälften ha ABU [3]. Ett samband har också kunnat ses mellan östrogenbehandling och ABU. Förklaringen till detta kan dock vara att kvinnor med bakterier i urinen ofta misstänks ha UVI och att östrogenbehandlingen är ett försök att förebygga nya infektioner [4]. Då förekomsten av asymtomatiskt bärarskap är så hög blir anamnesen avgörande i diagnostiken av akut cystit. Man har i flera studier inte kunnat se något samband mellan ospecifika symtom och bakteriuri. Bakterier i urinen är lika vanligt förekommande i gruppen med nytillkomna ospecifika symtom som hos de som helt saknar nytillkomna symtom [5]. Vid febrila infektioner med bakteriuri är det betydligt vanligare att genesen är av annat ursprung än urinvägarna (infektiös eller icke-infektiös). Endast 10 % av signifikanta feberepisoder på särskilt boende utgörs av urinvägsinfektioner [6]. I en svensk studie såg man att följande symtom ofta angavs som skäl till vidare utredning med urinsticka eller urinodling: ny eller tilltagande trötthet, förvirring, rastlöshet, aggressivitet och att inte vara sig lik. Bortsett från ett visst samband mellan förekomst av Escherichia Coli i urin och att inte vara sig lik minst 1 månad men max 3 månader, kunde man inte se något samband mellan angivna symtom och bakteriuri [7]. I Läkemedelsverkets bakgrundsdokumentation står att en uttalad akut cystit kan tänkas ge cerebral påverkan med exempelvis förvirring och oro men att sambandet är osannolikt utan samtidig förekomst av specifika urinvägssymtom [14]. I en Cochrane-översikt från 2015 konstaterar författarna att man inte kunnat se några fördelar med antibiotikabehandling av ABU. Antibiotikabehandling förändrar inte prognosen för utveckling av kliniska UVI-symtom, andra komplikationer eller död men medför däremot oönskade biverkningar [8]. Betydelsen av urinodling är alltså av underordnad betydelse vid diagnostik av urinväginfektioner i denna patientgrupp, eftersom både friska och sjuka individer har hög förekomst av bakteriuri [7]. Vanligt är också att man redan innan läkarkonsultationen tagit 4

5 urinprov för urinsticka och värdering av nitrit och leukocytantal. Denna metod kan möjligen fungera för att utesluta bakteriuri då negativt utslag för både leukocyter och nitrit samtidigt gör bakteriuri osannolik [9]. I övrigt gäller samma sak med urinsticka som för urinodling, att risken är stor att positiv nitrit och leukocytesteras vid ABU misstas för UVI. Så hur gör vi då för att hantera misstänkta urinvägsinfektioner i denna patientgrupp? Flera studier har redan gjorts inom området. I en amerikansk studie från 2013 fann man att 74,5% av patienterna som antibiotikabehandlades på grund av misstänkt UVI inte uppfyllde SHEA:s minimumkriterier (riktlinjer för antibiotikabehandling av misstänkt UVI hos patienter vid kommunalt boende med framskriden demens) [10]. En annan amerikansk studie konstaterade att dokumentation av UVI-symtom saknades hos hälften av alla antibiotikabehandlade [11]. Liknande siffror har även setts i Sverige [12]. Detta är läkemedelsverkets aktuella rekommendationer rörande behandling av UVI hos äldre: Äldre personer har ofta ABU vilket inte ska behandlas med antibiotika. Ospecifika symtom som trötthet, oro och förvirring utan samtidiga akuta symtom från urinvägarna orsakas inte av akut cystit. Starkt illaluktande urin är inte indikation för antibiotikabehandling. Kroniska symtom från urinvägarna orsakas inte av bakterier i urinen. Ordination av urinstickor och urinodlingar bör endast ske efter konsultation med ansvarig läkare. Akut cystit handläggs på samma sätt som hos yngre personer [13]. Urinvägsinfektion är den i särklass vanligaste orsaken till antibiotikabehandling på särskilda boenden. I en stor svensk studie från 2008 med 3002 inkluderade patienter fann man att kvinnor på särskilt boende hade i snitt 0,69 diagnostiserade urinvägsinfektioner per år [12]. Onödig förskrivning av antibiotika bidrar till bakteriers resistensutveckling och hos äldre, multisjuka individer är risken stor att en antibiotikabehandling för med sig biverkningar. Därför behöver vi vara restriktiva i förskrivningen av antibiotika och framför allt i att göra en korrekt diagnostik av urinvägsinfektion i denna patientgrupp. Syfte Studiens syfte är att undersöka vilket diagnostiskt underlag som ligger till grund vid beslut om UVI-behandling av kvinnor i särskilt boende i Tierps kommun. 5

6 Material och metod Design Retrospektiv journalstudie Studiepopulation Studien genomfördes i Tierp, en kommun i norra Uppland med drygt invånare. Huvuddelen av invånarna (ca 16000) är listade på landstingsägda Tierps vårdcentral. Vårdcentralens läkare ansvarar för kommunens samtliga särskilda boenden för äldre. Studiepopulationen bestod av samtliga kvinnor boende på de fyra särskilda boenden i Tierps kommun 1/ Sammanlagt rör det sig om ca 131 personer. Datainsamling I Tierps kommun finns fyra särskilda boenden Åskarbygården, Hällbacka, Vendelgården och Wesslandia, med sammanlagt 218 boende varav 131 kvinnor. Studiesyftet var att undersöka hur många av dessa kvinnor som fått behandling mot misstänkt urinvägsinfektion under en tidsperiod av 12 månader och genom journalgenomgång se hur förskrivande läkare ställt diagnos och journalfört resonemanget bakom beslutet. Samtliga kvinnor som bodde i särskilt boende vid projektets start inkluderades. Kvinnor som bott i särskilt boende mindre än 12 månader inkluderades också med antagandet att de tillhörde patientgruppen sköra äldre även strax innan de kom till boendet. Studien är en ren journalstudie där journalanteckningar under tidsperioden granskades, med sökning efter de läkaranteckningar som både involverar beslut att ge behandling mot misstänkt UVI. Journalgenomgångarna utfördes med syfte att besvara följande frågeställningar: -Vem har fattat beslutet jourläkare eller ordinarie läkare? -Vilken anamnestisk information finns (typiska cystitsymtom och/eller mer diffusa symtom?) -Finns information om urinprov för nitrit och leukocytantal? -Finns information om urinodling? -Finns diagnoskod angiven? Etiska överväganden Projektet är en journalstudie där ingen intervention har gjorts. Tillstånd för studieledare att läsa igenom journaler gavs av verksamhetschef och primärvårdsdirektör. Materialet kodades så att alla studiedeltagare var anonyma vid presentation av resultaten. Allt material hanterades endast av studieledaren under projektets gång. 6

7 Resultat Journalgenomgången resulterade i 32 identifierade antibiotikabehandlingar mot UVI under Det betyder att ca 25% av kvinnorna på särskilt boende i kommunen fått behandling under den undersökta tidsperioden. I de undersökta fallen sköttes samtliga kontakter mellan sjuksköterska och läkare under kontorstid. I 26 fall var det vårdcentralens ordinarie läkare som kontaktades och i 6 fall kontaktades tillfälliga hyrläkare för konsultation. Kontakterna skedde både vid rond på boendet och genom telefonsamtal till läkare på vårdcentralen. Ur varje journalanteckning noterades om och i så fall hur många specifika symtom på akut cystit som angavs. Som specifika symtom räknas miktonssveda, täta trängningar och ökad miktionsfrekvens men även nytillkommen inkontinens som kan vara aktuellt i patientgruppen. I fyra fall hade man inte preciserat vilka symtom på UVI som fanns utan endast uttryckt förekomst av UVI-symtom. Dessa redovisades separat. Enligt läkemedelsverkets rekommendationer krävs 2 symtom för att UVI ska misstänkas. Dokumenterade UVIsymtom saknas helt i 6 fall (19%). I 10 fall (32%) finns 2 UVI-symtom angivna Följs läkemedelsverkets rekommendationer ( 2 symtom på akut cystit)? 0 0 symtom 1 symtom 2 symtom "UVI-symtom" I 25 av de 32 undersökta fallen (78%) angavs utöver eventuella specifika UVI-symtom även andra symtom som ansågs relevanta i diagnostiken. Vilka symtom som angavs framgår av nedanstående diagram. Ofta angavs fler än ett tilläggssymtom. Urinretention förekom i två journaler och i bägge fallen rörde det sig om volymer <200 ml. 7

8 Symtom utöver specifika cystitsymtom som anges Då 0-1 specifika symtom angavs var frekvensen av ospecifika symtom hög, i nästan samtliga fall hade även ospecifika symtom angivits. Vid större antal specifika symtom ( 2) var förekomsten av ospecifika symtom mindre än hälften Hur ofta förekommer ospecifka symtom? 0 0 symtom 1 symtom 2 symtom "UVI-symtom" Totalt Antal med ospecifka symtom I 21 fall (65%) togs urinprov för mätning av leukocytantal och nitrit. Det framgick dock inte alltid huruvida provet var taget innan kontakt med läkare eller efter läkarordination. Av de lämnade urinproven kunde 6 prov (29%) anses vara positiva, dvs ger utslag för både leukocyter och nitrit. I 10 fall (32%) togs prov för urinodling. Hälften av odlingarna visade signifikant växt av urinvägspatogener, tre av dem visar ingen växt och i ytterligare två fanns inget svar registrerat. 8

9 Diagnoskod saknades i majoriteten av de undersökta journaltexterna. Endast i 10 journaler (32%) förekom diagnoskod. 9

10 Diskussion Jämfört med tidigare genomförda studier får frekvensen av antibiotikabehandlingar mot UVI i patientgruppen, i denna studie anses vara förhållandevis låg - 0,25 behandlingar per person och år mot 0,69 i en svensk studie från 2008 [12]. Att dokumenterade UVI-symtom helt saknas i 19% är också en skaplig siffra jämfört med andra liknande studier även om det är en tveksamt acceptabel nivå sett till gällande riktlinjer. Då rekommendationen säger att ospecifika symtom utan UVI-symtom gör diagnosen akut cystit osannolik, bör antibiotikabehandling under sådana förhållanden förekomma endast undantagsvis och med en tydlig dokumentation av de ställningstaganden som gjorts. I var tredje fall kan läkemedelsverkets rekommendation anses vara uppfyllda, dvs 2 UVIsymtom finns dokumenterade. Det är också i denna grupp som förekomsten av ospecifika symtom är som lägst. Det kan tyckas vara en paradox eftersom att högre grad av inflammation i nedre urinvägarna borde kunna ge högre grad av eventuell cerebral påverkan. Den vanligast förekommande beskrivningen är dock 1 angivet UVI-symtom. I denna grupp anges också hög förekomst av ospecifika symtom. En spekulation och förklaring till detta skulle kunna vara att det slarvas i journalföringen och att man exempelvis räknar täta trängningar och ökad miktionsfrekvens som ett och samma symtom och bara journalför ett av dem. En annan tanke är att läkaren i dessa fall känner en osäkerhet i diagnostiken på grund av få specifika symtom och därför i högre utsträckning använder sig av de ospecifika symtom som rapporteras för att stärka beslutet. De fall då man inte preciserat några symtom utan endast dokumenterat UVIsymtom är givetvis svårtolkade på grund av otydligheten, men det faktum att förekomst av ospecifika symtom är lika hög som i gruppen 0-1 angivna UVI-symtom skulle kunna indikera att denna även denna grupp tillhör de diagnostiskt mer osäkra fallen. De mer ospecifika symtomen som dokumenterats liknar de som angivits i tidigare studier. Illaluktande urin är det allra vanligast förekommande och trots att det helt saknas evidens för att detta skulle ha betydelse vid akut cystit är det tydligt att det lever kvar både hos sjuksköterskor och läkare som möjlig indikation för densamma. Urinretention anges i ett par fall, vilket snarare kan vara en följd av rörelsehandikapp och orsak till ABU än ett symtom på akut cystit [3]. Urinprov används i mer än hälften av fallen för att stärka diagnosen akut cystit. Utifrån journaltext går det inte alltid att avgöra om provet är taget innan eller efter kontakt med läkare. Oavsett bör man i högre utsträckning hålla sig till att enbart värdera de kliniska symtomen och minska användandet av urinprov i diagnostiken av akut cystit med tanke på den höga frekvensen av ABU i patientgruppen. I de fall då man gjort urinodling som ett led i diagnostiken visar sig hälften vara positiva. Det är i nivå med förekomst av bakteriuri hos asymtomatiska personer i tidigare studier [1,2]. Urinodling rekommenderas heller inte som diagnostiskt hjälpmedel utan kan användas för val av antibiotika då man misstänker att det finns en resistensproblematik [13]. Diagnoskod saknas i den övervägande delen av journalanteckningarna. Sannolikt är detta inte unikt för just urinvägsinfektion som kontaktorsak på särskilt boende. Ofta träffar läkaren inte den aktuella patienten utan ärendet tas upp på rond tillsammans med sjuksköterska. En kort anteckning i journalen skrivs och att sätta diagnoskod förbises. Det kan föra med sig problem i senare skeden då man behöver gå igenom sjukhistorian. Kanske finns ny misstanke om UVI och man behöver veta om behandling givits tidigare, när det i så fall var, hur många liknande 10

11 infektioner patienten tidigare haft, vilka symtomen var då, vilken behandling som gavs och om någon uppföljning gjordes. Utan diagnoskod blir informationen svår att hitta och kanske missas helt. Likaså förloras data när sökningar görs som utgår från diagnos t.ex i Primärvårdskvalitet. 11

12 Kliniska implikationer Hur kan vi bli ännu bättre på att hantera misstänkta nedre urinvägsinfektioner på våra särskilda boenden i fortsättningen? Vi är ofta noggranna med att eftersöka de specifika urinvägssymtom som förväntas finnas vid akut cystit. Men ibland förbises detta helt eller delvis och vi förskriver antibiotika i situationer där vi är tveksamma till om diagnosen verkligen stämmer. Det behöver inte alltid vara fel, det är svårt att värdera symtom hos äldre, multisjuka och ofta dementa personer. Viktigt att tänka på är att om den misstänkta diagnosen är akut cystit är det inte farligt att avvakta med behandling om man är osäker. Vid lindriga symtom kan det vara för att invänta eventuell självläkning eller att via omvårdnadspersonal få en mer noggrann anamnes. Ofta går det även hos dementa personer att få en bättre sjukhistoria om man anstränger sig. Man kan aktivt kontrollera hur täta toalettbesöken är och när personal närvarar vid toalettbesök kan tecken till miktionssveda observeras. En annan aspekt är ju också att undvika att låsa fast sig vid enbart en misstänkt diagnos om bilden är oklar. Cerebrala symtom kan orsakas av betydligt allvarligare sjukdomar än nedre urinvägsinfektion och sådana tillstånd får inte missas. Dessutom är det vanligt att allmäntillståndet varierar utan känd orsak hos sköra äldre. Vi bör också frångå att värdera urinprov och urinodling som led i diagnostiken och att snarare använda dessa för att eventuellt utesluta akut cystit respektive vid val av antibiotika i redan diagnosticerade fall då det anses motiverat. Urinsticka och odling är onödiga för diagnos och kan vara förvillande i diagnostiken då så många har ABU. Slutsats Jämfört med tidigare liknande studier var incidensen av antibiotikabehandling mot akut cystit förhållandevis låg. Det finns ändå utrymme för förbättringar när det kommer till diagnostiken och återhållsamhet gällande antibiotikaförskrivning. Urinprov och urinodling bör användas i mindre utsträckning. Det bör ske en förbättring i noggrannhet i journalförandet och diagnoskodning. 12

13 Referenser 1. COLGAN R, NICOLLE LE et al Asymptomatic bacteriuria in adults. Am Fam Physician Sep 15;74(6): HEDIN K, PETTERSSON C et al Asymptomatic bacteriuria in a population of elderly in municipal institutional care. Scand J Prim Health Care Sep; 20(3): RODHE N, MÖLSTAD S et al Asymptomatic bacteriuria in a population of elderly residents living in a community setting: prevalence, characteristics and associated factors. Family Practice 2006; 23: RODHE N, ENGLUND L et al Bacteriuria is associated with urge urinary incontinence in older women. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 2008; 26: SUNDVALL PD, ELM M et al Interleukin-6 concentrations in the urine and dipstick analyses were related to bacteriuria but not symptoms in the elderly: a cross sectional study of 421 nursing home residents. BMC Geriatrics Aug 12;14: ORR PH, NICOLLE LE et al Febrile urinary infection in the institutionalized elderly. Am J Med Jan;100(1): SUNDVALL PD, ULLERYD P, GUNNARSSON RK Urine culture doubtful in determining etiology of diffuse symptoms among elderly individuals: a crosssectional study of 32 nursing homes. BMC Family Practice 2011, 12:36 8. ZALMANOVICI TRESTIOREANU A, LADOR A, SAUERBRUN-CUTLER MT, LEIBOVICI L.Antibiotics for asymptomatic bacteriuria. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 4. Art. No.: CD DOI: / CD pub2. 9. SUNDVALL PD, GUNNARSSON RK Evaluation of dipstick analysis among elderly residents to detect bacteriuria: a cross-sectional study in 32 nursing homes. BMC Geriatrics 2009, 9: D AGATA E, LOEB MB et al Challenges assessing nursing home residents with advanced dementia for suspected urinary tract infections. J Am Geriatr Soc. 2013; Jan: 61(1): PHILIPS CD, ADEPOJU O et al Asymptomatic bacteriuria, antibiotic use, and suspected urinary tract infections in four nursing homes. BMC Geriatrics 2012; 12: PETTERSON E, VERNBY Å et al Infections and antibiotic prescribing in Swedish nursing homes: a cross sectional study. Scandinavian Journal of Infectious Diseases Vol 40. No 5: Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård behandlingsrekommendation Information från läkemedelsverket. 5: Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård bakgrundsdokumentation Information från läkemedelsverket. 5:

Stramas mål - Realistiskt? - Risker? - Hur arbetar vi praktiskt?

Stramas mål - Realistiskt? - Risker? - Hur arbetar vi praktiskt? Stramas mål - Realistiskt? - Risker? - Hur arbetar vi praktiskt? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Vårdcentralen Sandared Primärvårdens FoU-enhet Södra Älvsborg Strama Västra Götaland 250-målet 250 antibiotikarecept

Läs mer

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared VC FoU-centrum Södra Älvsborg Strama Västra Götaland

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared VC FoU-centrum Södra Älvsborg Strama Västra Götaland UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared VC FoU-centrum Södra Älvsborg Strama Västra Götaland Prescriptions/1 000 inhabitants and year Antibiotikarecept

Läs mer

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos?

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral Regionala Strama Västra Götaland Programråd Strama SKL Förskrivning

Läs mer

Powerpointpresentation som kan användas vid fortbildning av personal på vårdcentraler, äldreboenden och i kommunal hemsjukvård. Anteckningarna under

Powerpointpresentation som kan användas vid fortbildning av personal på vårdcentraler, äldreboenden och i kommunal hemsjukvård. Anteckningarna under Powerpointpresentation som kan användas vid fortbildning av personal på vårdcentraler, äldreboenden och i kommunal hemsjukvård. Anteckningarna under bilderna är ett stöd för den som håller i presentationen,

Läs mer

Utbildning sjuksköterskor i hemsjukvården Helsingborg 10 oktober Malmö 26 oktober

Utbildning sjuksköterskor i hemsjukvården Helsingborg 10 oktober Malmö 26 oktober Utbildning sjuksköterskor i hemsjukvården Helsingborg 10 oktober Malmö 26 oktober Oskar Smede ST-läkare Capio Citykliniken Helsingborg Söder Strama Skåne öppenvårdsgruppen Svenska HALT (Helthcare-Associated

Läs mer

Nedre UVI och ABU hos äldre patienter Mellansvenskt läkemedelsforum 2016

Nedre UVI och ABU hos äldre patienter Mellansvenskt läkemedelsforum 2016 Nedre UVI och ABU hos äldre patienter Mellansvenskt läkemedelsforum 2016 Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Prescriptions/1000

Läs mer

Afebril UVI och ABU. Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland

Afebril UVI och ABU. Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Afebril UVI och ABU Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland 1400 1200 Prescriptions/1000 inhabitants and year 1000 800 600 400

Läs mer

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos?

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Antibiotikaförsäljning olika åldersgrupper 1400

Läs mer

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos?

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Prescriptions/1 000 inhabitants and year Antibiotikarecept

Läs mer

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos?

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Prescriptiona/1000 inhabitants and year Antibiotikaförsäljning

Läs mer

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos?

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Antibiotikaförsäljning olika åldersgrupper Recept

Läs mer

Akut cystit hos äldre

Akut cystit hos äldre Akut cystit hos äldre Image courtesy of David Castillo Dominici at FreeDigitalPhotos.net 2019-03-20 Den här powerpointpresentationen kan användas vid fortbildning av personal på vårdcentraler, äldreboenden

Läs mer

Modern UVI-behandling går den ihop med antibiotikamålen?

Modern UVI-behandling går den ihop med antibiotikamålen? Modern UVI-behandling går den ihop med antibiotikamålen? Nils Rodhe Distriktsläkare Falu Vårdcentral, Falun Centrum för Klinisk Forskning, Dalarna Kvinnor Män Äldre Cystit hos kvinnor Obehagligt Men

Läs mer

Äldre med misstänkt urinvägsinfektion. Hur vet vi om den äldre har en urinvägsinfektion eller inte?

Äldre med misstänkt urinvägsinfektion. Hur vet vi om den äldre har en urinvägsinfektion eller inte? Äldre med misstänkt urinvägsinfektion Hur vet vi om den äldre har en urinvägsinfektion eller inte? Bakgrund Äldre får mycket antibiotika för urinvägsinfektion. Många äldre har bakterier i urinen, utan

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Malin André, allmänläkare Uppsala. nedre och övre

Urinvägsinfektioner. Malin André, allmänläkare Uppsala. nedre och övre Urinvägsinfektioner Malin André, allmänläkare Uppsala nedre och övre UVI-antibiotika i olika åldrar Recept/1000 invånare/år 700 600 500 Urinvägsantibiotika Annan antibiotika 400 300 200 100 0 0-6 år 7-19

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos vuxna

Urinvägsinfektioner hos vuxna Urinvägsinfektioner hos vuxna Urinvägsinfektioner i öppenvård Sara Ullskog Frost Mariefreds vårdcentral Maria Remén Strama Sörmland Fall 1: Karin, 26 år. Frisk. Söker för sveda vid miktion och täta trängningar

Läs mer

Nya riktlinjer för behandling av UVI. Stramadag för sluten vård 13 November Peter Ulleryd Strama Västra Götaland

Nya riktlinjer för behandling av UVI. Stramadag för sluten vård 13 November Peter Ulleryd Strama Västra Götaland Nya riktlinjer för behandling av UVI Stramadag för sluten vård 13 November 2018 Peter Ulleryd Strama Västra Götaland Andel R (%) Andel R (%) CI (R)= 17,5 % Sjukhus: SU + Kungälvs sjukhus; sluten och öppen

Läs mer

Diagnos och behandling av urinvägsinfektion hos kvinnor Journalstudie på Spånga vårdcentral

Diagnos och behandling av urinvägsinfektion hos kvinnor Journalstudie på Spånga vårdcentral Vesta Uppsats HP 2014 Ferzana Kamal Diagnos och behandling av urinvägsinfektion hos kvinnor Journalstudie på Spånga vårdcentral Författare: Ferzana Kamal, ST-Läkare i allmämedicin, Spånga vårdcentral Handledare:

Läs mer

Behandling av nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor. Läkemedelskommitté

Behandling av nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor. Läkemedelskommitté Behandling av nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor Huvudbudskap I Akut cystit i flesta fall ofarligt Ca 30 % blir symtomfria utan behandling efter 1 vecka Antibiotikabehandling främst för att förkorta

Läs mer

Urinvägsinfektioner i öppenvård ny behandlingsrekommendation

Urinvägsinfektioner i öppenvård ny behandlingsrekommendation Urinvägsinfektioner i öppenvård ny behandlingsrekommendation Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Sandared vårdcentral och Strama Västra Götaland Akut cystit hos kvinnor

Läs mer

Handläggning av nedre okomplicerad urinvägsinfektion hos vuxna kvinnor på Forums Vårdcentral.

Handläggning av nedre okomplicerad urinvägsinfektion hos vuxna kvinnor på Forums Vårdcentral. Handläggning av nedre okomplicerad urinvägsinfektion hos vuxna kvinnor på Forums Vårdcentral. En deskriptiv journalstudie. Camilla Magelssen: ST-läkare Forums vårdcentral Vetenskaplig handledare: Teresa

Läs mer

Urinvägsinfektioner i öppenvård gradera mera!

Urinvägsinfektioner i öppenvård gradera mera! Urinvägsinfektioner i öppenvård gradera mera! Pär-Daniel Sundvall Strama Västra Götaland Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral Akut cystit hos kvinnor utan behandling 30% självläker

Läs mer

Utredning och behandling av okomplicerade urinvägsinfektioner hos. kvinnor på Skärholmens Vårdcentral

Utredning och behandling av okomplicerade urinvägsinfektioner hos. kvinnor på Skärholmens Vårdcentral Utredning och behandling av okomplicerade urinvägsinfektioner hos kvinnor på Skärholmens Vårdcentral Höstterminen 2011 Vetenskap och evidens för ST i Allmänmedicin (VESTA). Oxana Prokhorova, ST-läkare,

Läs mer

Diagnostik och behandling av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor i fertil ålder på Bredängs Vårdcentral

Diagnostik och behandling av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor i fertil ålder på Bredängs Vårdcentral Diagnostik och behandling av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor i fertil ålder på Bredängs Vårdcentral Författare Forskningshandledare Klinisk Handledare Lilia Furmanova, ST-läkare i Allmänmedicin

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos äldre

Urinvägsinfektioner hos äldre Urinvägsinfektioner hos äldre Patientrelaterade riskfaktorer för UVI hos äldre Försämrat urinavflöde - residualurin Prostataförstoring Blåsprolaps Försvagning av blåsmuskulatur Blåssten Kort urinrör Atrofiska

Läs mer

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos?

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Regionala Strama Västra Götaland Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Har Agda en urinvägsinfektion? Agda 85 år har

Läs mer

Bilder från: Valentina Soto Rosas, geriatriker samt Amelie Magnander & Cecilia Magnusson, infektionsläkare. Urinvägsinfektioner

Bilder från: Valentina Soto Rosas, geriatriker samt Amelie Magnander & Cecilia Magnusson, infektionsläkare. Urinvägsinfektioner Bilder från: Valentina Soto Rosas, geriatriker samt Amelie Magnander & Cecilia Magnusson, infektionsläkare Urinvägsinfektioner Mål: Svara på följande frågor: Vad är en urinvägsinfektion? Är det farligt

Läs mer

Faktaägare: Håkan Ivarsson, distriktsläkare, vårdcentralen Teleborg. Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska kommittén

Faktaägare: Håkan Ivarsson, distriktsläkare, vårdcentralen Teleborg. Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska kommittén Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Urinvägsinfektioner Giltig fr.o.m: 2014-05-07 Faktaägare: Håkan Ivarsson, Distriktsläkare vårdcentralen Teleborg Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande

Läs mer

Handläggning och antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner i primärvården

Handläggning och antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner i primärvården Handläggning och antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner i primärvården Retrospektiv journalstudie inriktad mot kvalitetsutveckling Författare: Elena Petrova, ST-läkare i allmänmedicin, Capio

Läs mer

Vad betyder patientens förväntningar? Malin André, allmänläkare, Uppsala

Vad betyder patientens förväntningar? Malin André, allmänläkare, Uppsala Vad betyder patientens förväntningar? Malin André, allmänläkare, Uppsala Patientens sjukdomsbild 450 Antibiotics 2009, prescriptions/1000 inhabitants, per county Data source: The National Board of Health

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland

Urinvägsinfektioner. Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Urinvägsinfektioner Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Förskrivning av urinvägsantibiotika* och övrig antibiotika till patienter

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö

Urinvägsinfektioner. Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö Urinvägsinfektioner Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö Hur stor är risken att drabbas av UVI? Ca 0.5-1 milj. patienter/år i Sverige Ca 20-30% av alla kvinnor kommer under livet att drabbas

Läs mer

Vad betyder patientens förväntningar? Malin André Allmänläkare Uppsala Stramas nationella råd

Vad betyder patientens förväntningar? Malin André Allmänläkare Uppsala Stramas nationella råd Vad betyder patientens förväntningar? Malin André Allmänläkare Uppsala Stramas nationella råd Patientens sjukdomsbild prescriptions/ 1000 inhabitants and year 450 Antibiotics 2009, prescriptions/1000 inhabitants,

Läs mer

Miriam 30 år. Aktuellt Sedan igår sveda vid vattenkastning, och feber, uppmätt 39,0 grader. Lite illamående, inte kräkts.

Miriam 30 år. Aktuellt Sedan igår sveda vid vattenkastning, och feber, uppmätt 39,0 grader. Lite illamående, inte kräkts. Minifall UVI 2 a-c 2018-03-21 Om ni har valt Minifall UVI 2 som del av ert självdeklarationsarbete, ska ni diskutera alla de tre korta journalanteckningarna (2a-c). Är diagnosen adekvat? I förekommande

Läs mer

Höstmöte Vad händer på Stramafronten?

Höstmöte Vad händer på Stramafronten? 2018-09-12 1 Strama Stockholm Höstmöte 2018 Vad händer på Stramafronten? Anna-Lena Fastén, allmänläkare, Strama Stockholm 2018-09-12 2 Strama Stockholm Digitala vårdgivare 2015-01 2015-02 2015-03 2015-04

Läs mer

Urinvägsinfektioner nedre och övre

Urinvägsinfektioner nedre och övre Urinvägsinfektioner nedre och övre Urinvägsinfektion Pyelonefrit = njurinflammation = hög UVI Cystit = blåskatarr = nedre, distal UVI UVI - Förekomst Kvinnor vanligt i alla åldrar Män ovanligt hos yngre

Läs mer

PM URINVÄGSINFEKTIONER

PM URINVÄGSINFEKTIONER Infektionskliniken Bo Settergren, docent/överläkare Datum 2009-07-22 Gäller till 2010-08-31 PM URINVÄGSINFEKTIONER Se också www.infektion.net Vårdprogram för urinvägsinfektioner hos vuxna. Svenska Infektionsläkarföreningen,

Läs mer

I PRIMÄRVÅRDENS BRUS Vad ska vi göra? Vad ska vi hitta? Vad är sjukdom? Om tester och andra hjälpmedel i den kliniska vardagen.

I PRIMÄRVÅRDENS BRUS Vad ska vi göra? Vad ska vi hitta? Vad är sjukdom? Om tester och andra hjälpmedel i den kliniska vardagen. I PRIMÄRVÅRDENS BRUS Vad ska vi göra? Vad ska vi hitta? Om tester och andra hjälpmedel i den kliniska vardagen Vad är sjukdom? och hur bedriver vi bäst det diagnostiska arbetet? Trygg diagnostisk strategi

Läs mer

PM URINVÄGSINFEKTIONER

PM URINVÄGSINFEKTIONER 1 Bo Settergren/130918 Gäller till 2014-06-30 Infektionskliniken, CSK PM URINVÄGSINFEKTIONER Se också www.infektion.net Vårdprogram för urinvägsinfektioner hos vuxna. Svenska Infektionsläkarföreningen,

Läs mer

Rationell antibiotikaanvändning

Rationell antibiotikaanvändning Rationell antibiotikaanvändning Charlotta Hagstam Distriktsläkare Strama Skåne öppenvård Strama Skåne Stramas mål Att bevara antibiotika som effektiva läkemedel Motverka resistensutveckling Ett multiprofessionellt

Läs mer

Handläggning av patienter från särskilt boende på sjukhuset hur ofta behandlas asymtomatisk bakteriuri med antibiotika?

Handläggning av patienter från särskilt boende på sjukhuset hur ofta behandlas asymtomatisk bakteriuri med antibiotika? Handläggning av patienter från särskilt boende på sjukhuset hur ofta behandlas asymtomatisk bakteriuri med antibiotika? Ida Lindgren ST-läkare i allmänmedicin Sandviken Södra Din Hälsocentral Vetenskaplig

Läs mer

Handläggning av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor på Familjeläkarna i Bålsta.

Handläggning av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor på Familjeläkarna i Bålsta. Handläggning av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor på Familjeläkarna i Bålsta. Författare: Fredrik Hammarskjöld ST-Läkare i allmänmedicin, Familjeläkarna i Bålsta Vetenskaplig handledare:

Läs mer

KAD-bara när det behövs

KAD-bara när det behövs KAD-bara när det behövs Kort personal utbildning KAD- Region kort Östergötland personal utb, 2015-01-12, Britta Larsson Syfte och mål Minimera skador på urinblåsan Förebygga urinretention Tidigt upptäcka

Läs mer

Tidigare frisk. Haft en akut cystit för 4-5 år sen.

Tidigare frisk. Haft en akut cystit för 4-5 år sen. Minifall UVI 3 a-c 2018-03-21 Om ni har valt Minifall UVI 3 som del av ert självdeklarationsarbete, ska ni diskutera alla de tre korta journalanteckningarna (3a-c). Är diagnosen adekvat? I förekommande

Läs mer

Minifall UVI 1 a-c Julia 18 år

Minifall UVI 1 a-c Julia 18 år Minifall UVI 1 a-c 2018-04-19 Om ni har valt Minifall UVI 1 som del av ert självdeklarationsarbete, ska ni diskutera alla de tre korta journalanteckningarna (1a-c). Är diagnosen adekvat? I förekommande

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz September 2018

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz September 2018 Urinvägsinfektioner Robert Schvarcz September 2018 Klassificering cystit - pyelonefrit - urosepsis sporadisk - recidiverande samhällsförvärvad - vårdrelaterad Hur vanligt är det? Varannan kvinna, 5-10%

Läs mer

URINVÄGSINFEKTIONER 2002

URINVÄGSINFEKTIONER 2002 URINVÄGSINFEKTIONER 2002 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: HANDLÄGGNING AV UVI I ÖPPEN VÅRD VUXNA... 2 BAKTERIOLOGI... 2 DIAGNOSTIK... 2 URINODLING... 2 SIGNIFIKANT VÄXT... 3 ANTIBIOTIKABEHANDLING... 3 KONTROLLER...

Läs mer

Användandet av StrepA på Sävja Vårdcentral

Användandet av StrepA på Sävja Vårdcentral Användandet av StrepA på Sävja Vårdcentral David Envall ST-läkare Sävja VC Handledare: Malin André Sammanfattning Bakgrund Läkemedelsverket har rekommendationer om hur man ska handlägga tonsilliter i öppenvården.

Läs mer

Symtomatisk behandling med NSAID eller antibiotika vid okomplicerad nedre urinvägsinfektion? en klinisk praktisk interventionsstudie

Symtomatisk behandling med NSAID eller antibiotika vid okomplicerad nedre urinvägsinfektion? en klinisk praktisk interventionsstudie Symtomatisk behandling med NSAID eller antibiotika vid okomplicerad nedre urinvägsinfektion? en klinisk praktisk interventionsstudie Moa Bjerner, ST-läkare Kalix Vårdcentral Handledare: Med Dr Annika Andén

Läs mer

Vad betyder patientens förväntningar? Malin André, allmänläkare, Uppsala

Vad betyder patientens förväntningar? Malin André, allmänläkare, Uppsala Vad betyder patientens förväntningar? Malin André, allmänläkare, Uppsala Patientens sjukdomsbild Läkarens förväntningar Att vara patienten till lags Att göra något Att inte missa allvarlig sjukdom Patientförväntningar

Läs mer

Nedre luftvägsinfektioner hos vuxna Nya riktlinjer och kvalitetsindikatorer

Nedre luftvägsinfektioner hos vuxna Nya riktlinjer och kvalitetsindikatorer Nedre luftvägsinfektioner hos vuxna Nya riktlinjer och kvalitetsindikatorer Sven Engström Distriktsläkare Gränna Vårdcentral Ordf. SFAMQ Omfattning Patienter med luftvägsinfektioner är vanliga i primärvården

Läs mer

pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna & Primärvårdens FoU enhet Ordf. SFAMs kvalitetsråd

pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna & Primärvårdens FoU enhet Ordf. SFAMs kvalitetsråd pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna & Primärvårdens FoU enhet Ordf. SFAMs kvalitetsråd Tumregler Våra vanliga patienter handläggs till stor del med hjälp av personliga tumregler baserade

Läs mer

Behandling av urinvägsinfektioner ABU och ESBL. Charlotta Hellbacher Vårdhygien & Strama

Behandling av urinvägsinfektioner ABU och ESBL. Charlotta Hellbacher Vårdhygien & Strama Behandling av urinvägsinfektioner ABU och ESBL Charlotta Hellbacher Vårdhygien & Strama Rekommenderad läsning! Folkhälsomyndigheten: Svedres-Svarm 2017 Antibiotikaval vid behandling av nedre UVI hos kvinnor

Läs mer

Är patient lindrigt eller allvarligt sjuk?

Är patient lindrigt eller allvarligt sjuk? Är patient lindrigt eller allvarligt sjuk?...eller vem har nytta av att komma för bedömning Malin André, allmänläkare Uppsala Vart är vi på väg? Svårigheter med prognos Sjukdomsförlopp Sjukhusvård Läkarbedömning

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz Januari 2016

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz Januari 2016 Urinvägsinfektioner Robert Schvarcz Januari 2016 Klassificering cystit - pyelonefrit - urosepsis sporadisk - recidiverande samhällsförvärvad - vårdrelaterad Hur vanligt är det? Varannan kvinna, 5-10% pyelonefrit

Läs mer

Antibiotikaförskrivning vid cystiter hos män på vårdcentralen Mariefred Elena Cristina Cretu ST-läkare Allmänmedicin

Antibiotikaförskrivning vid cystiter hos män på vårdcentralen Mariefred Elena Cristina Cretu ST-läkare Allmänmedicin Antibiotikaförskrivning vid cystiter hos män på vårdcentralen Mariefred Elena Cristina Cretu ST-läkare Allmänmedicin ST-projektarbete Landstinget Sörmland Handledare Annika Bardel Specialist Allmänmedicin

Läs mer

Regionala riktlinjer för urinvägsinfektioner under graviditet

Regionala riktlinjer för urinvägsinfektioner under graviditet Regionala riktlinjer för urinvägsinfektioner under graviditet Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna

Läs mer

VUVI-vårdrelaterad urinvägsinfektion, CSK. Birgitta Magnusson/Birgitta Sahlström September 2014. 2014-09-04 CSK 2014-09-09 Torsby 2014-09-11 Arvika

VUVI-vårdrelaterad urinvägsinfektion, CSK. Birgitta Magnusson/Birgitta Sahlström September 2014. 2014-09-04 CSK 2014-09-09 Torsby 2014-09-11 Arvika VUVI-vårdrelaterad urinvägsinfektion, CSK. Birgitta Magnusson/Birgitta Sahlström September 2014 2014-09-04 CSK 2014-09-09 Torsby 2014-09-11 Arvika Innehåll Introduktion Identifiera patienter med risk Diagnosticera

Läs mer

Urinvägsinfektioner i praktiskt arbete. Barbro Liss Hygiensjuksköterska

Urinvägsinfektioner i praktiskt arbete. Barbro Liss Hygiensjuksköterska Urinvägsinfektioner i praktiskt arbete Barbro Liss Hygiensjuksköterska Epidemiologi 10% kvinnor över 18 år antibiotikabehandlas för minst en akut cystit per år. 30-40% av dessa får ytterligare en/flera

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos vuxna. Elisabeth Farrelly Överläkare

Urinvägsinfektioner hos vuxna. Elisabeth Farrelly Överläkare Urinvägsinfektioner hos vuxna Elisabeth Farrelly Överläkare Urolog-sektionen VO kirurgi-ortopedi-urologi Södertälje sjukhus konsultläkare Spinalismottagningen Rehab Station Stockholm Normal vattenkastning

Läs mer

Program Del 4. VRI, HALT Urinvägsinfektion Antibiotikaresistens Egenkontroll/Hygienrond Avslutning. Hygienombudsutbildning SoF 2018/19

Program Del 4. VRI, HALT Urinvägsinfektion Antibiotikaresistens Egenkontroll/Hygienrond Avslutning. Hygienombudsutbildning SoF 2018/19 Program Del 4 VRI, HALT Urinvägsinfektion Antibiotikaresistens Egenkontroll/Hygienrond Avslutning Vårdrelaterad infektion VRI - Ökar sjuklighet och dödlighet - Förlänger vårdtiden (4-6 dagar) - Orsakar

Läs mer

Information från Strama

Information från Strama Information från Strama Strama Öppenvård Gunilla Stridh Ekman, apotekare, ordförande & teamledare, gunilla.stridh.ekman@regionuppsala.se Ove Andersson, informationsläkare, ove.andersson@regionuppsala.se

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Valentina Soto Rosas. Amelie Magnander. Geriatriska kliniken. Smittskydd Vårdhygien

Urinvägsinfektioner. Valentina Soto Rosas. Amelie Magnander. Geriatriska kliniken. Smittskydd Vårdhygien Urinvägsinfektioner Valentina Soto Rosas Geriatriska kliniken Amelie Magnander Smittskydd Vårdhygien Mål: Svara på följande frågor: Vad är en urinvägsinfektion? Är det farligt att ha bakterier i urinen?

Läs mer

Regionala riktlinjer för urinvägsinfektioner under graviditet

Regionala riktlinjer för urinvägsinfektioner under graviditet Regionala riktlinjer för urinvägsinfektioner under graviditet Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna

Läs mer

Kan vi lita på behandlingsriktlinjerna

Kan vi lita på behandlingsriktlinjerna Kan vi lita på behandlingsriktlinjerna Eller riskerar vi patienternas hälsa? Anja Rosdahl Infektionsspecialist Vad vill vi uppnå med antibiotikabehandling av infektioner i primärvården? Förkorta sjukdomsduration

Läs mer

När behöver vi antibiotika?

När behöver vi antibiotika? När behöver vi antibiotika? och när är det onödigt Christer Norman, familjeläkare Strama, Stockholm Effekt av antibiotika utvärderas i randomiserade kontrollerade studier Randomise ring =Slumpmässig fördelning

Läs mer

Normalt är urinen steril

Normalt är urinen steril Urinvägsinfektioner Normalt är urinen steril Bakteriuri Symtomlös Symtomgivande Urinvägsinfektion Njurbäckeninflammation Sveda, täta trängningar, feber,illaluktande urin, grumlig urin mm. Blodförgiftning

Läs mer

PRIS Primärvårdens Infektionsdatabas

PRIS Primärvårdens Infektionsdatabas PRIS Primärvårdens Infektionsdatabas 07-11 Primärvårdens FoU-enhet Jönköping Sven Engström Alla vårdcentraler som har RAVE inbjuds att delta. På mindre 4. Fyll än i datumintervallet 5 minuter skapas ovan

Läs mer

Powerpointpresentation som kan användas vid fortbildning av vårdcentralens personal. Anteckningarna under bilderna är ett stöd för den som håller i

Powerpointpresentation som kan användas vid fortbildning av vårdcentralens personal. Anteckningarna under bilderna är ett stöd för den som håller i Powerpointpresentation som kan användas vid fortbildning av vårdcentralens personal. Anteckningarna under bilderna är ett stöd för den som håller i presentationen, exempelvis Stramas kontaktläkare. Denna

Läs mer

Klinisk basgrupp/typfall Infektionsmedicin, Termin 7

Klinisk basgrupp/typfall Infektionsmedicin, Termin 7 Fall 4: Emma, 30 år Emma, 30 år, söker på vårdcentralen med urinträngningar sedan 3 dagar tillbaks. Hon är frisk sedan tidigare, är gravid i vecka 21. Ingen känd antibiotikaöverkänslighet. Hon har inte

Läs mer

Handläggning av okomplicerad nedre urinvägsinfektion hos kvinnor i fertil ålder. på Täby Centrum Doktorn

Handläggning av okomplicerad nedre urinvägsinfektion hos kvinnor i fertil ålder. på Täby Centrum Doktorn VESTA VT 2016 Handläggning av okomplicerad nedre urinvägsinfektion hos kvinnor i fertil ålder på Täby Centrum Doktorn En kvantitativ retrospektiv studie Biljana Radosevic, ST-läkare Täby Centrum Doktorn

Läs mer

Karin, 26 år. Frisk. Söker för sveda vid miktion och täta trängningar sedan 1 dag. Vad behöver du veta mer?

Karin, 26 år. Frisk. Söker för sveda vid miktion och täta trängningar sedan 1 dag. Vad behöver du veta mer? Karin, 26 år. Frisk. Söker för sveda vid miktion och täta trängningar sedan 1 dag. Vad behöver du veta mer? Ont i rygg/buk som hon inte haft tidigare? Feber? Synligt blod i urinen? Tidigare UVI? Läkemedelsallergi?

Läs mer

Diagnostik och behandling av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor i fertil ålder

Diagnostik och behandling av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor i fertil ålder Diagnostik och behandling av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor i fertil ålder En kvantitativ retrospektiv studie Alby vårdcentral Vårtermin 2016 Författare Ali Al-Sammarraie, ST-läkare

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412

Urinvägsinfektioner. Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412 Urinvägsinfektioner Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412 Urinvägsinfektioner Diagnostik ABU Nedre UVI hos kvinnor UVI hos män Övre UVI hos kvinnor och män KAD och UVI UVI

Läs mer

Namn: Michal Winiarski, ST-läkare Närsjukvårdskliniken, Hässleholms Sjukhus, Kryh

Namn: Michal Winiarski, ST-läkare Närsjukvårdskliniken, Hässleholms Sjukhus, Kryh Projektplan Kvalitets arbete: KAD- bara när det behövs. Hur kan vi bli bättre på att förebygga och behandla urinretention hos äldre? Målet är att utarbeta evidensbaserade riktlinjer för äldre patienter

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö

Urinvägsinfektioner. Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö Urinvägsinfektioner Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö Hur stor är risken att drabbas av UVI? Ca 0.5-1 milj. patienter/år i Sverige Ca 20-30% av alla kvinnor kommer under livet att drabbas

Läs mer

Kad bara när det behövs!

Kad bara när det behövs! Kad bara när det behövs! Och den fortsatta kampen mot vårdrelaterad urinvägsinfektion Ingrid Erlandsson Verksamhetschef Urologkliniken Region Jönköpings län Norway Sweden Jönköping district Jönköping Eksjö

Läs mer

Mål och mått Slutenvården Rekapitulation

Mål och mått Slutenvården Rekapitulation Mål och mått Slutenvården 2013 Rekapitulation Övriga??? Strukturmål kan vara att Den antibiotikaansvarige läkaren avsätter (X tid) för arbetet med att utföra åtagandena enligt uppdragsbeskrivningen om

Läs mer

UVI kvinna fallbeskrivning 2018 Version

UVI kvinna fallbeskrivning 2018 Version UVI kvinna fallbeskrivning 2018 Version 2018-06-18 Sara 43 år ringer till vårdcentralen eftersom hon haft sveda vid vattenkastning, täta urinträngningar och kissat oftare än vanligt de senaste två dagarna.

Läs mer

250 recept/1000 invånare och år om 5 år

250 recept/1000 invånare och år om 5 år 250 recept/1000 invånare och år om 5 år Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet Futurum Jönköping Strama föreslår mål på 5 års sikt: 250 antibiotikarecept per 1000 invånare och år Vid uttag ur läkemedelsregister:

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos kvinnor och män Asymtomatisk bakterieuri. Strama, Spårvägshallarna 14-03-26 Mats Hedlund, SÖS

Urinvägsinfektioner hos kvinnor och män Asymtomatisk bakterieuri. Strama, Spårvägshallarna 14-03-26 Mats Hedlund, SÖS Urinvägsinfektioner hos kvinnor och män Asymtomatisk bakterieuri Strama, Spårvägshallarna 14-03-26 Mats Hedlund, SÖS Asymtomatisk bakteriuri ABU Växt av bakterier i urinen hos en individ utan symtom på

Läs mer

Vad som kan vara bra att veta om UVI hos små och stora barn. Maria Herthelius

Vad som kan vara bra att veta om UVI hos små och stora barn. Maria Herthelius Vad som kan vara bra att veta om UVI hos små och stora barn Maria Herthelius Disposition Klinisk bild Diagnostik Bakteriologi Behandling Patogenes och Riskfaktorer Uppföljning och Utredning Komplikationer

Läs mer

Äldre och infektioner. -enbart ett institutionsproblem? Johan Struwe Smittskyddsintitutet

Äldre och infektioner. -enbart ett institutionsproblem? Johan Struwe Smittskyddsintitutet Äldre och infektioner -enbart ett institutionsproblem? Johan Struwe Smittskyddsintitutet Utveckling i slutenvård 1996-2006 Index 1996=100 Källa: SKL 2007 Källa: SKL 2007 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000

Läs mer

Vad gör att man följer riktlinjer för antibiotikaförskrivning på vårdcentral?

Vad gör att man följer riktlinjer för antibiotikaförskrivning på vårdcentral? Vad gör att man följer riktlinjer för antibiotikaförskrivning på vårdcentral? Studie över faktorer som påverkar läkares beteende vid förskrivning av antibiotika Katarina Hedin, Malin André, Hedvig Gröndahl,

Läs mer

Äldre kvinnor och bröstcancer

Äldre kvinnor och bröstcancer Äldre kvinnor och bröstcancer Det finns 674 000 kvinnor som är 70 år eller äldre i Sverige. Varje år får runt 2 330 kvinnor över 70 år diagnosen bröstcancer, det är 45 kvinnor i veckan. De får sin bröstcancer

Läs mer

Diagnostik av akut cystit hos kvinnor i fertil ålder. Klinisk bild eller urinsticka?

Diagnostik av akut cystit hos kvinnor i fertil ålder. Klinisk bild eller urinsticka? VESTA uppsats HP 2011 Diagnostik av akut cystit hos kvinnor i fertil ålder. Klinisk bild eller urinsticka? Ett kvalitetsarbete på Tensta vårdcentral. Mars 2012 Författare: Ioanna Makradima ST-läkare Tensta

Läs mer

P R I U S. Pre-hospital Recognition and Identification of Unspecific Symptoms

P R I U S. Pre-hospital Recognition and Identification of Unspecific Symptoms P R I U S Pre-hospital Recognition and Identification of Unspecific Symptoms Doktorand: Robert Ivic, leg ssk, fil.mag Karolinska Institutet; Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset,

Läs mer

Analysis of factors of importance for drug treatment

Analysis of factors of importance for drug treatment Analysis of factors of importance for drug treatment Halvtidskontroll 2013-09-25 Lokal: rum 28-11-026, CRC, Ing 72, SUS Malmö Jessica Skoog, distriktsläkare, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

Skriftligt individuellt arbete under handledning enligt vetenskapliga principer, Allmänmedicin SOSFS 2008:17

Skriftligt individuellt arbete under handledning enligt vetenskapliga principer, Allmänmedicin SOSFS 2008:17 Betydelsen av urinodling för handläggningen av förstagångsbesök för misstänkt urinvägsinfektion hosvuxna kvinnor på Flens vårdcentral - en retrospektiv journalstudie Skriftligt individuellt arbete under

Läs mer

Lätt att jämföra dina resultat med

Lätt att jämföra dina resultat med Lätt att jämföra dina resultat med pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna Vårdcentral & Primärvårdens FoU enhet Jönköping Tumregler Våra vanliga patienter handlägger vi till stor del med

Läs mer

Handläggning av barn med akut öroninflammation på Jakobsbergs Vårdcentral.

Handläggning av barn med akut öroninflammation på Jakobsbergs Vårdcentral. Handläggning av barn med akut öroninflammation på Jakobsbergs Vårdcentral. En retrospektiv studie av patientjournaler. Författare: Dr. Jose Hastie, ST-läkare i allmänmedicin Jakobsbergs vårdcentral, Järfälla

Läs mer

Nedre luftvägsinfektioner. Katarina Hedin specialist i allmänmedicin, docent Växjö

Nedre luftvägsinfektioner. Katarina Hedin specialist i allmänmedicin, docent Växjö Nedre luftvägsinfektioner Katarina Hedin specialist i allmänmedicin, docent Växjö Nedre luftvägsinfektion Pneumoni Bronkit Figur 2. (illustration av M Bergman/K Strålin). Information från Läkemedelsverket

Läs mer

Målbeskrivning för urologi, Läkarutbildningen vid Lunds universitet, termin 8

Målbeskrivning för urologi, Läkarutbildningen vid Lunds universitet, termin 8 Målbeskrivning för urologi, Läkarutbildningen vid Lunds universitet, termin 8 Område Teoretiska kunskaper Praktisk handläggning Undervisningsmoment Examination Övergripande lärandemål Epidemiologi och

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Introkursen HT 2015. Kristina Nilsson Specialistläkare Infektion

Urinvägsinfektioner. Introkursen HT 2015. Kristina Nilsson Specialistläkare Infektion Urinvägsinfektioner Introkursen HT 2015 Kristina Nilsson Specialistläkare Infektion Disposition 1. Epidemiologi 2. Etiologi 3. Patogenes 4. Provtagning 5. ABU 6. Nedre UVI 7. Övre UVI 8. Recidiverande

Läs mer

Powerpointpresentation som kan användasvid fortbildning av vårdcentralens personal. Anteckningarna under bilderna är ett stöd för den som håller i

Powerpointpresentation som kan användasvid fortbildning av vårdcentralens personal. Anteckningarna under bilderna är ett stöd för den som håller i Powerpointpresentation som kan användasvid fortbildning av vårdcentralens personal. Anteckningarna under bilderna är ett stöd för den som håller i presentationen, exempelvis lokalt smittskydds-och antibiotikaansvarig

Läs mer

Patientenkät. Tre delar. Patientdata. Antibiotikabehandlingsdata. Tecken och symptom på infektion

Patientenkät. Tre delar. Patientdata. Antibiotikabehandlingsdata. Tecken och symptom på infektion Patientenkät Patientenkät Endast för patienter som har tecken och symptom på en infektion och/eller står på antibiotika på dagen för mätningen och uppfyller kriterierna för att delta i mätningen Tre delar

Läs mer

zccompany Nytt från Strama! Annika Hahlin Apotekare

zccompany Nytt från Strama! Annika Hahlin Apotekare Nytt från Strama! Annika Hahlin Apotekare 2018-12-04 Internationella antibiotikaveckan! Skydda antibiotikan - kampanj https://www.youtube.com/watch?v=kchey4c1ve8 Stramas motto: Patientens rätt till

Läs mer

Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder

Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder för sjuksköterskor med inkontinensmottagning - en översikt Användbara diagnoskoder enligt KSH 97 P (ICD prim) och koder för klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ,

Läs mer