ETT VIKTIGT MEN UTMANANDE ÄMNE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ETT VIKTIGT MEN UTMANANDE ÄMNE"

Transkript

1 Chris Silverström ETT VIKTIGT MEN UTMANANDE ÄMNE En utvärdering av inlärningsresultat i modersmål och litteratur i årskurs 9 våren 2003 Utvärdering av inlärningsresultat 3/2004 UTBILDNINGSSTYRELSEN

2 Utbildningsstyrelsen Ombrytning: Sirpa Ropponen ISBN ISSN Yliopistopaino, Helsingfors 2004

3 INNEHÅLL SAMMANDRAG... 5 TIIVISTELMÄ... 8 ABSTRACT FÖRORD PRESENTATION AV PROVET OCH ARRANGEMANGEN Utarbetandet av provuppgifter Exempel på provuppgifter Elevurval Provgenomförande och resultatrapportering Rapport från ett skolbesök Bedömning CENTRALA RESULTAT Resultat i provet Flickors och pojkars resultat Skolvisa skillnader i elevernas resultat Resultat för elever som fortsätter i gymnasiet och i yrkesutbildningen Resultat i Södra Finlands län och Västra Finlands län Resultat i städer, tätorter och landsbygdskommuner Resultat enligt EU-målområde Sammanställning av provresultatet RESULTAT I KUNSKAPSPROVET Muntlig kommunikation och språklig variation Finlandssvenskhet och språkhistoria Litteratur och textkännedom Ordkunskap, grammatik och skrivkonventioner Jämförelse med provet i äidinkieli ja kirjallisuus RESULTAT I SKRIVUPPGIFTEN Kännetecken för texter med olika vitsord Allmänna iakttagelser utgående från den analytiska bedömningen INNEHÅLL I ELEVTEXTERNA Elevernas utveckling inom ramen för modersmålsundervisningen Rekommendation av en bok Språket som förenande och åtskiljande faktor Film, teater och böcker Tidningarnas betydelse Elektroniska texter Finländska traditioner Slutsatser och jämförelse med det finska materialet

4 6 INFORMATION OM ELEVERNA, UNDERVISNINGEN OCH SKOLORNA Information från eleverna Information från lärarna Information från rektorerna BAKGRUNDSVARIABLERNAS SAMBAND MED RESULTATET Bakgrundsvariablernas samband med resultatet i kunskapsprovet Bakgrundsvariablernas samband med resultatet i skrivuppgiften Elevattityder och resultat Språkanvändning och resultat MODERSMÅLSVITSORDEN Elevernas vitsord i modersmål och litteratur Vitsorden i relation till provresultatet RESULTATENS RELEVANS OCH TILLFÖRLITLIGHET SLUTSATSER DISKUSSION KÄLLOR OCH BREDVIDLÄSNINGSLITTERATUR BILAGA 1. Exempel på texter som bedömts med vitsorden 10- eller BILAGA 2. Böcker som elever valt att rekommendera för en vän

5 SAMMANDRAG I april 2003 lät Utbildningsstyrelsen genomföra en utvärdering av inlärningsresultaten i modersmål och litteratur bland de elever som höll på att avsluta sina studier i den grundläggande utbildningen. Sammanlagt ingick niondeklassare i sexton svenska skolor i samplet för utvärderingen. Dessa elever utgjorde en tredjedel av alla svenska niondeklassare i allmänundervisningen våren De sexton skolorna hade valts ut så att de representerade olika län, kommuntyper och EU-målområden. I utvärderingen ingick ett kunskapsprov och en skrivuppgift. Kunskapsprovet gällde områden som muntlig kommunikation och språklig variation, finlandssvenskhet och språkhistoria, litteratur och textkännedom samt ordkunskap, grammatik och skrivkonventioner. Provet omfattade totalt 96 påståenden, vars riktighet provdeltagarna skulle ta ställning till. Dessutom angav eleverna för varje påstående om de var säkra eller osäkra på sitt svar eller om de hade gissat. I skrivuppgiften gällde det att skriva en diskuterande text på rader. Ämnena för texterna hade anknytning till ämnet modersmål och litteratur. I samband med utvärderingen insamlades även bakgrundsinformation från elever, rektorer och lärare. Eleverna nådde i genomsnitt 60 % av de poäng som var möjliga att nå i hela provet. I genomsnitt hade flickorna nöjaktiga resultat i provet, medan pojkarnas resultat låg på försvarlig nivå 1. Hälften av eleverna hade nöjaktiga, goda, berömliga eller utmärkta provresultat. Sammanlagt hade 9 % svaga resultat, d.v.s. de nådde inte upp till godkändgränsen i provet. Könsskillnaden var speciellt stor i skrivuppgiften, där många flickor var relativt framgångsrika samtidigt som var fjärde pojke hade svaga resultat. Trenderna i skrivresultaten har varit desamma även i tidigare utvärderingar. Nivån var densamma i både Södra Finlands län och Västra Finlands län vad gäller totalresultatet. Det framkom heller inte några signifikanta skillnader mellan resultaten i stadsskolor och landsbygdsskolor. Elevernas resultat i kunskapsprovet var i genomsnitt nöjaktiga. Allmänt taget presterade eleverna nöjaktiga resultat på alla delområden, förutom litteratur och textkännedom, där elevernas kunskaper i genomsnitt bara var försvarliga. Flickorna hade genomgående bättre resultat än pojkarna, men skillnaderna var inte stora i kunskapsprovet. I delområdet finlandssvenskhet och språkhistoria var könsskillnaden inte signifikant Vid resultatrapporteringen har nivån ansetts vara utmärkt om eleverna nått minst 91 % av maximipoängen. Övriga beskrivande termer används på följande sätt: berömlig %, god %, nöjaktig %, försvarlig %, hjälplig %, svag högst 40 % av maximipoängen. 5

6 I kunskapsprovet hade eleverna vanligen rätt goda kunskaper i uppgifter som gällde muntlig kommunikation och språklig variation. Även i en del uppgifter som gällde finlandssvenskan var resultaten goda, men det fanns också brister. T.ex. ansåg majoriteten av eleverna att finlandssvenskan och rikssvenskan är olika språk. De påståenden som gällde författare, t.ex. Selma Lagerlöf, Vilhelm Moberg, Lars Sund och J. L. Runeberg, gav ofta svaga resultat. Dessutom var innebörden i många litteraturtermer ofta oklar för eleverna t.ex. var nästan hälften av eleverna övertygade om att recension och referat är synonymer. Bara 15 % av eleverna visste med säkerhet att ett tema (huvudtanken) i en novell inte är detsamma som novellens handling. Även i fråga om ordkunskap, grammatik, skrivregler, mediekunskap och språkhistoria var resultaten ställvis bristfälliga. Flickornas resultat i skrivuppgiften var i genomsnitt nöjaktiga (lösningsandel 66 %) och pojkarnas skrivfärdigheter var nästan försvarliga (50 %). I den text som eleverna skrev skulle de föra en mångsidig diskussion om ämnet och betrakta det ur många synvinklar. Många av elevernas texter handlade om film, teater och böcker samt om språket som förenande och åtskiljande faktor. Minst populärt var det att skriva om sin egen utveckling i modersmålsämnet. En innehållsanalys av elevtexterna visade att många texter närmast var redogörelser, där eleverna ofta använde ett berättande grepp eller räknade upp sådant som de kände till om ämnet. Diskussionen var inte särskilt mångsidig. Även om texterna innehöll åsikter, motiverades påståendena oftast inte tillräckligt väl och det förekom ytliga generaliseringar och självklarheter. En analytisk bedömning som genomfördes av oberoende bedömare visade att flickornas texter höll högre nivå i fråga om såväl innehåll och disposition som språkliga aspekter. Över huvud taget verkade det finnas ett positivt samband mellan resultatet i skrivuppgiften och mångsidig skrivträning som förekommit ofta i modersmålsundervisningen. Vid en analys av bakgrundsfaktorers samband med resultatet i hela provet framkom att framför allt elevernas kön och deras attityder var viktiga. Ett visst samband med provresultatet hade även elevernas läsning av böcker på fritiden samt deras boklån på bibliotek varje månad. Däremot upptäcktes inget samband mellan provframgången och undervisningsgruppens storlek. Elever som uppgav sig använda svenska ganska sällan i ett flertal vardagliga situationer utanför skolan, uppnådde inte lika goda provresultat som de elever som använder svenska oftare i vardagliga situationer. Elever som använder mest eller endast svenska i vardagssituationer hade inte bättre resultat än elever som använder två språk lika mycket. Utgående från betygsvitsorden hade 83 % av eleverna nöjaktiga, goda, berömliga eller utmärkta kunskaper och färdigheter i modersmålet. I provet befann sig ungefär hälften av eleverna på dessa nivåer. Flickorna hade vitsordsmedeltalet 8,1 i modersmål och litteratur, pojkarnas medeltal var 7,1. 6

7 Elever som hade höga vitsord hade även goda provresultat. Liksom i tidigare utvärderingar var det ändå uppenbart att elever med samma betygsvitsord kunde ha mycket varierande provresultat. Pojkar som sökt sig till yrkesutbildning hade t.ex. ofta ett något sämre provresultat än flickor som sökt sig till gymnasiet, trots samma betygsvitsord. Med hjälp av en enkät kartlades bl.a. elevernas attityder till ämnet. Inställningen till modersmål och litteratur var rätt positiv, särskilt bland elever med höga vitsord och goda provresultat. Eleverna ansåg i regel att de hade nytta av ämnet och att de behärskade det, men de tyckte i genomsnitt inte alltid så mycket om ämnet. Två tredjedelar av eleverna uppgav sig läsa minst en bok per månad på sin fritid. Hälften av pojkarna läser inte en enda bok på sin fritid per månad. Flickorna läser mer, särskilt i landsbygdsskolor där 90 % uppgav sig läsa minst en bok per månad. I Västra Finlands län verkade eleverna läsa något mer än i Södra Finlands län. Jämfört med siffrorna för årskurs 7 var bokläsning klart mindre populär i årskurs 9, speciellt bland pojkarna. Ämneslärarna uppgav i en enkät att de satsat mest på att lära eleverna använda standardspråket i tal och skrift samt att utveckla ett mångsidigt litteraturintresse. Andra viktiga inslag i modersmålsundervisningen i årskurs 7 9 har varit att lära eleverna språkliga normer och språkvård samt lära dem observera och utveckla sitt eget språkbruk. Enligt lärarenkäten hade alla provdeltagare under årskurs 9 skrivit minst tre längre texter som läraren bedömt eller kommenterat. I vissa skolor hade det skrivits minst sju sådana texter. Redan nu ger skolorna alltså i allmänhet eleverna många möjligheter till skrivträning. Utvärderingsresultaten visar att eleverna behöver mer träning i att skriva texter i olika genrer. En av de genrer där eleverna behöver mer övning är den reflekterande och diskuterande genren, som har kartlagts i denna utvärdering. Lärarna behöver också mer stöd vid bedömningen av elevtexter. Dessutom är det uppenbart att många elever i årskurs 9 inte har tillägnat sig det metaspråk som behövs för textdiskussioner och att det finns brister i elevernas baskunskaper om språk och litteratur när de lämnar den grundläggande utbildningen. Utvärderingen visar alltså att det också krävs insatser för att höja den allmänna kunskapsnivån. Ämnesord: den grundläggande utbildningen, modersmål och litteratur, inlärningsresultat, utvärdering, litteratur, skrivande, grammatik, språklig bakgrund, vitsord, attityder 7

8 TIIVISTELMÄ ETT VIKTIGT MEN UTMANANDE ÄMNE Opetushallitus arvioi huhtikuussa 2003 äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistuloksia perusopetuksen 9. vuosiluokalla. Arviointia varten kerättiin tiedot yhdeksäsluokkalaisesta 16 ruotsinkielisessä otoskoulussa. Tutkimuksessa oli näin ollen mukana kolmasosa kaikista yleisopetuksen ruotsinkielisistä yhdeksäsluokkalaisista. Tutkimuksen 16 otoskoulua edustivat kattavasti eri läänejä, kuntaryhmiä ja EU:n tavoitealueita. Arviointiin kuului tietokoe ja kirjoitustehtävä. Tietokokeessa selvitettiin puheviestintää ja kielen vaihtelua, suomenruotsalaisuutta ja kielihistoriaa, kirjallisuuden ja tekstien tuntemusta sekä sanastoa, kielioppia ja oikeinkirjoitusta koskevaa tietämystä. Kokeessa oli kaikkiaan 96 väittämää, joiden paikkansapitävyyteen osallistujien piti ottaa kantaa. Oppilaan piti myös ilmaista jokaisen väitteen osalta, oliko hän varma tai epävarma vastauksestaan vai oliko vastaus perustunut arvaukseen. Kirjoitustehtävänä piti laatia rivin mittainen pohtiva teksti, jonka aiheet liittyivät äidinkieleen ja kirjallisuuteen. Arvioinnin yhteydessä kerättiin myös taustatietoja oppilailta, rehtoreilta ja opettajilta. Osaamisen yleistaso oli tytöillä keskimäärin tyydyttävä, pojilla kohtalainen 1. Keskimäärin oppilaat saivat 60 prosenttia kokeen enimmäispistemäärästä. Puolella oppilaista oli tyydyttävät, hyvät, kiitettävät tai erinomaiset tiedot. Yhdeksän prosenttia oppilaista suoriutui arvioinnista heikosti. Tyttöjen ja poikien koetulosten erot olivat erityisen suuret kirjoitustehtävässä: monet tytöt menestyivät suhteellisen hyvin, mutta joka neljännen pojat kirjoitustaidot osoittautuivat heikoiksi. Kirjoitustaitojen yleistaso on arvioitu samantasoiseksi myös aikaisemmissa arvioinneissa. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen lääneissä tulostaso oli sama. Myöskään kaupunki- ja maaseutukoulujen välillä ei ollut merkittäviä eroja. Oppilaiden tulokset tietokokeessa olivat keskimäärin tyydyttävät. Oppilaat menestyivät yleensä tyydyttävästi kaikilla muilla paitsi kirjallisuuden ja tekstien tuntemuksen osa-alueella, jolla tietotaso jäi keskimäärin kohtalaiseksi. Tyttöjen osaamisen taso oli kauttaaltaan korkeampi kuin poikien, mutta tietokokeessa erot eivät olleet suuria. Suomenruotsalaisuuden ja kielihistorian osa-alueella ei tullut näkyville tilastollisesti merkitseviä sukupuolten välisiä tuloseroja. Oppilaat menestyvät yleensä varsin hyvin tietokokeen tehtävissä, jotka liittyivät puheviestintään ja kielen vaihteluun. Osassa suomenruotsalaiseen kulttuuriin liittyvistä tehtävistä tulokset olivat hyviä, mutta näkyville tuli myös Tuloksien tasoa kuvailtaessa tässä raportissa on pidetty erinomaisena tasoa, johon ovat keskimäärin päässeet ne oppilaat, jotka ovat saaneet vähintään 91 % enimmäispistemäärästä. Muita tasokuvauksia on käytetty seuraavaan tapaan: kiitettävä %, hyvä %, tyydyttävä %, kohtalainen %, välttävä %, heikko enintään 40 % enimmäispistemäärästä. 8

9 perustietämyksen aukkoja: valtaosa oppilaista piti esimerkiksi suomenruotsia ja ruotsinruotsia kahtena eri kielenä. Kirjailijoihin (mm. Selma Lagerlöfiin, Vilhelm Mobergiin, Lars Sundiin ja J. L. Runebergiin) liittyviä tehtäviä ratkaistiin usein heikosti. Myös monien kirjallisuustermien sisältö oli jäänyt usein epäselväksi lähes puolet oppilaista piti esimerkiksi sanoja recension (arvostelu) ja referat (tiivistelmä) synonyymeinä. Vain 15 prosenttia ilmaisi olevansa varma siitä, ettei novellin teema (pääajatus) ole sama asia kuin novellin juoni. Myös sanaston tuntemuksen, kieliopin, oikeinkirjoitussääntöjen, mediatietouden ja kielihistorian tiedot osoittautuivat paikoin puutteellisiksi. Tytöt menestyivät kirjoitustehtävässä keskimäärin tyydyttävästi (66 % enimmäispisteistä), pojat kohtalaisesti (50 %). Tehtävänä oli laatia monipuolinen pohtiva teksti, jossa aihetta tarkasteltaisiin eri näkökulmista. Monet oppilaat valitsivat sellaisen aiheen, jossa käsiteltiin elokuvaa, teatteria ja kirjoja tai pohdittiin kieltä yhdistävänä ja erottavana tekijänä. Vain harva valitsi aiheen, jossa tuli pohtia omien äidinkielen ja kirjallisuuden taitojen kehittymistä kouluvuosien varrella. Oppilaiden kirjoituksia analysoitaessa tuli näkyville, että monet tekstit olivat joko kertovia selostuksia tai kirjoittajat olivat lähinnä luetelleet aiheesta tietämiään seikkoja. Aiheen käsittely ei ollut kovinkaan monipuolista. Teksteihin sisältyi mielipiteitä, mutta käsityksiä ei useinkaan perusteltu riittävän hyvin, vaan lukijalle saatettiin esittää pinnallisia yleistyksiä ja itsestäänselvyyksiä. Ulkopuolisen arvioinnin mukaan tyttöjen kirjoittamat tekstit olivat monesti sisällöltään, jäsentelyltään ja kielenkäytöltään kehittyneempiä. Runsas ja monipuolinen kirjoitusharjoittelu oppiaineen opiskelun yhteydessä oli selvässä yhteydessä hyviin tuloksiin kirjoitustehtävässä. Analysoitaessa taustatekijöiden ja arvioinnin kokonaistulosten yhteyksiä tärkeiksi tekijöiksi osoittautuivat etenkin sukupuoli ja oppilaiden asenteet. Myös vapaa-ajan lukuharrastuksella sekä kuukausittain kirjastosta lainattujen kirjojen määrällä oli selvä yhteys koetuloksiin. Sen sijaan opetusryhmän koolla ei havaittu olevan yhteyttä tuloksiin. Oppilaat, jotka kertoivat käyttävänsä ruotsia melko harvoin koulun ulkopuolella arkipäivän tilanteissa, eivät menestyneet kokeessa yhtä hyvin kuin sellaiset oppilaat, jotka kertoivat käyttävänsä ruotsia useammin tällaisissa tilanteissa. Oppilaat, jotka käyttivät arkitilanteissa pääasiassa tai yksinomaan ruotsia, eivät menestyneet sen paremmin kuin sellaiset oppilaat, jotka kertoivat käyttävänsä kumpaakin kieltä saman verran. Todistusarvosanojen perusteella 83 prosentilla oppilaista oli tyydyttävät, hyvät, kiitettävät tai erinomaiset äidinkielen tiedot ja taidot. Arvioinnissa noin puolet oppilaista osoitti tämäntasoista oppiaineen hallintaa. Tyttöjen oppiaineen arvosanojen keskiarvo oli ollut 8,1, poikien 7,1. Tälläkin kertaa kokeessa menestyivät hyvin ne oppilaat, jotka olivat saaneet korkeampia arvosanoja. Jo ai- 9

10 kaisemmissa oppimistulosten arvioinneissa on myös havaittu, että saman todistusarvosanan saaneiden oppilaiden koetulokset saattavat olla varsin eritasoisia. Ammatilliseen koulutukseen hakeutuvat pojat menestyivät esimerkiksi arvioinnissa jonkin verran heikommin kuin esimerkiksi lukioon hakeutuvat tytöt, vaikka oppilaiden arvosanat todistuksissa olivat olleet samat. Taustakyselyn avulla kartoitettiin mm. oppilaiden käsityksiä oppiaineen opiskelusta. Etenkin niillä, joilla oli hyvät arvosanat ja koetulokset, oli varsin myönteinen suhtautuminen äidinkieleen ja kirjallisuuteen. Yleensä oppilaat katsoivat, että heille oli hyötyä oppiaineesta ja että he hallitsivat sitä, vaikkeivät keskimäärin siitä erityisemmin pitäneet. Kaksi kolmasosaa oppilaista kertoi lukevansa vapaa-aikanaan ainakin yhden kirjan kuukaudessa. Puolet pojista ei kuitenkaan lue vapaa-aikanaan yhtäkään kirjaa kuukaudessa. Tytöt lukevat enemmän varsinkin maaseutukouluissa, missä 90 prosenttia kertoi lukevansa vähintään kirjan kuukaudessa. Länsi-Suomen läänissä oppilaat näyttävät lukevan hieman enemmän kuin Etelä-Suomen läänissä. Etenkin pojat suosivat lukemista 9. luokalla selvästi vähemmän kuin 7. luokalla. Oppiaineen opettajat ovat taustakyselyn perusteella kiinnittäneet huomiota etenkin puhutun ja kirjoitetun yleiskielen opettamiseen ja pyrkineet virittämään monipuolista kirjallisuusharrastusta. Muita oppiaineen opetuksen painopisteitä vuosiluokilla 7 9 ovat olleet kielenkäytön normien ja kielenhuollon opetus sekä oppilaiden harjaannuttaminen tarkkailemaan ja kehittämään omaa kielenkäyttöään. Opettajakyselyn mukaan kokeeseen osallistuneet oppilaat olivat kirjoittaneet 9. vuosiluokalla keskimäärin ainakin kolme pidempää tekstiä, joita opettaja oli arvioinut tai kommentoinut. Joissakin kouluissa oli kirjoitettu ainakin seitsemän tällaista tekstiä. Tämän perusteella koulut näyttävät tarjoavan nykyisin oppilaille paljon mahdollisuuksia kirjoittamisen harjoitteluun. Arviointitulokset osoittavat kuitenkin, että oppilaat tarvitsevat enemmän harjoitusta erityyppisten tekstityyppien laadintaan. Tässä arvioinnissa tehtävänä ollut pohtiva kirjoitus on yksi tekstilaji, johon oppilaat tarvitsevat lisää harjoitusta. Opettajat tarvitsevat myös enemmän tukea oppilaiden tuottamien tekstien arviointiin. Lisäksi on selvää, että monet 9. vuosiluokan oppilaat eivät ole omaksuneet tekstuaaliseen pohtimiseen tarvittavaa metakieltä ja että perusopetuksen päättövaiheen oppilaiden perustiedoissa kielestä ja kirjallisuudesta on puutteita. Arvioinnin tulosten perusteella myös perustietojen tasoon on aihetta kiinnittää huomiota. Asiasanat: perusopetus, äidinkieli ja kirjallisuus, oppimistulokset, arviointi, kirjallisuus, kirjoitustaito, kielioppi, kielellinen tausta, arvosanat, asenteet 10

11 ABSTRACT In April 2003, the Finnish National Board of Education carried out an assessment of the learning performance in mother tongue (Swedish) and literature among pupils who were finishing their studies in comprehensive school. The sample of the assessment was made up of grade nine pupils in sixteen Swedish-speaking schools. These pupils constituted a third of all Swedish nine graders in basic education in spring The sixteen schools were chosen in order to represent different provinces, types of municipalities and European Community Structural Fund objective regions. The assessment consisted of a knowledge test and a writing assignment. The knowledge test included tasks related to oral communication and linguistic variation, Finnish-Swedish culture and language, language history, literature and textual competence as well as vocabulary, grammar and rules of writing. The participants of the test had to decide on the correctness of 96 statements in all. For every statement the pupils also reported whether they were certain or uncertain of their answer or if they had guessed. In the writing assignment the pupils were asked to write a longer text discussing a certain topic. The topics of the texts were related to the subject mother tongue and literature. In connection with the assessment, background information was gathered from pupils, principals and teachers. Pupils achieved an average of 60 % of the maximum score of the test. On average, the performance level of the girls was satisfactory, while the results of the boys were at a moderate level % of the pupils had satisfactory, good, very good or excellent test results. 9 % in total had weak results, i.e. did not pass. The gender difference was particularly noteworthy in the writing assignment, in which many girls were relatively successful, while every fourth boy failed. Previous assessments have also indicated these trends in writing skills. There was no difference between the Southern and Western provinces regarding the total test result. Neither did any significant difference appear in the results of schools in urban and rural areas In this report the level is seen to be excellent if the pupil has achieved a minimum of 91 % of the maximum score. Further descriptive terms are used according to the following: % is very good, % is good, % satisfactory, % moderate, % adequate, maximum of 40 % of the maximum score is fail. 11

12 The results of the pupils in the knowledge test were on average satisfactory. The pupils generally achieved satisfactory results in all task areas, with the exception of literature and textual competence, in which the competence of the pupils was only moderate. Girls had throughout better results than boys, but the differences were not considerable in the knowledge test. In the section on Finnish-Swedish culture and language and language history the gender differences were not significant. In the knowledge test the pupils generally had a fairly good competence in tasks, which dealt with verbal communication and linguistic variation. Equally, in some tasks about Finnish-Swedish issues, the results were good, but there were also deficiencies. For example the majority of the pupils thought that the Swedish language of Finland and of Sweden are two totally different languages. The statements about authors, e.g. Selma Lagerlöf, Vilhelm Moberg, Lars Sund and J.L. Runeberg, often rendered weak results. In addition, the significance of many literary terms was often unclear to the pupils for example almost 50 % of the pupils were convinced that recension (review) and referat (summary/commentary) are synonyms. Only 15 % of the pupils knew with certainty that a theme (main thought) of a short story is not the same as the plot. The results also indicated some deficiencies in task areas such as vocabulary, grammar, rules of writing, media knowledge and language history. The results of the girls in writing were on average satisfactory (the average task success rate was 66 %) and the writing proficiency of the boys was close to moderate (50 %). In the writing assignment the pupils were to conduct a versatile discussion on a chosen topic and consider it from many points of views. Many of the pupils texts dealt with film, theatre and books, as well as with the language as a connecting and separating factor. To write about their own progress in the subject mother tongue was the least popular option. An analysis of the contents of the pupils texts revealed that many of the texts resembled reports, where the pupils often used narration or simply listed what they knew about the theme. The discussion was not very varied. Even in the cases where the texts contained opinions, the claims were, in most cases, insufficiently supported, and there were also superficial generalizations and self-evident comments. An analytical assessment made by independent teachers showed that the texts by the girls were at a higher level in content and disposition, as well as in linguistic aspects. On the whole, there seems to be a positive link between the results in the writing assignment and versatile written training, which frequently takes place in the instruction of mother tongue. An analysis of the background factors in connection with the results, indicated that above all, the gender of the pupils and their attitudes were decisive. There was also indication of some correlation between the test results and the pupils reading of books in their spare time, as well as with the amount of 12

13 books they borrow from the library every month. However, no connection was found between the success in the test and the size of the instruction group. Pupils, who stated that they use Swedish quite rarely in most everyday situations outside school, did not achieve as good results in the test as pupils who use Swedish more often in everyday situations. On the other hand, pupils who use mostly or only Swedish in everyday situations did not score higher than pupils, who ordinarily use two languages to an equal degree. Based on the pupils grades in report cards, 83 % of the pupils had satisfactory, good, very good or excellent knowledge and skills in mother tongue. About 50 % of the pupils were at these levels in the test. The average of grades in mother tongue and literature was 8,1 for the girls and 7,1 for the boys 2. Pupils with good grades had also good test results. Nevertheless, as also indicated in previous assessments, it was apparent that pupils with the same grades in report cards could have very different test results. A conspicuous pattern was seen in the fact that boys applying for vocational education often had slightly lower test results than for instance girls who applied for general upper secondary education, in spite of same grades in report cards. Pupils attitudes to the subject, among other things, were charted in a questionnaire. The attitude to mother tongue and literature was fairly positive, especially among pupils with good grades and good test results. On the whole, pupils considered the subject useful and felt they mastered it, but as an average they did not particularly like the subject. Two thirds of the pupils stated that they read at least one book per month in their spare time. 50 % of the boys do not read one single book per month in their spare time. The girls read more, especially in schools in rural areas, where 90 % stated they read at least one book per month. In the Western province pupils were in the habit of reading somewhat more than in the Southern province. Compared to the figures for grade 7, reading a book was far less popular in grade 9, especially among the boys. In a questionnaire the teachers of mother tongue stated that they have mostly concentrated on teaching the pupils the oral and written use of the standard language, as well as furthering a varied interest in literature. Other important elements in the instruction of mother tongue in grades 7 9 has been to teach the pupils linguistic norms, as well as to teach them observe and develop their own use of the language. In grade 9, according to the teacher questionnaire, all test participants had written at least three longer texts, which the teacher had assessed or commentated on. In some schools seven or more such texts had been written. Thus schools are, in general, already giving the pupils many opportunities to improve their writing skills Finnish grade scale: 10 excellent, 9 very good, 8 good, 7 satisfactory, 6 moderate, 5 adequate, 4 fail. 13

14 The results of the assessment show that pupils need more training in writing texts of different genres. One of the genres, where the pupils need more training, is the reflecting and debating genre, which was charted in this assessment. It is furthermore obvious that many pupils in grade 9 have not acquired the meta language, which is needed for text discussions, and that there are some deficiencies in the pupils basic knowledge of language and literature when they leave comprehensive school. Measures have, in other words, to be taken in order to raise the general level of knowledge. Keywords: comprehensive school, mother tongue and literature, learning performance, assessment, literature, writing, grammar, linguistic background, grades, attitudes 14

15 FÖRORD Denna rapport ger information om de centrala resultaten i en nationell modersmålsutvärdering som genomfördes bland eleverna i årskurs 9 i sexton finlandssvenska skolor våren De elever som våren 2003 gick ut årskurs 9 har haft möjlighet att följa de nationella läroplansgrunderna från år 1994 under hela sin skoltid. Detta bidrar givetvis till att utvärderingen i modersmål och litteratur är av speciellt stort intresse. Avsikten med utvärderingen har varit att utreda vilka modersmålsfärdigheter eleverna har då de lämnar den grundläggande utbildningen. Rapporten ger information om elevernas resultat i ett kunskapsprov som omfattade områdena muntlig kommunikation, språklig variation, finlandssvenskhet, språkhistoria, nordiska språk, litteratur, textkännedom, ordkunskap, grammatik och skrivkonventioner. Dessutom innefattar rapporten information om de skrivfärdigheter som eleverna har efter nio års skolgång. Inom ramen för utvärderingen skrev deltagarna en längre reflekterande text om ett ämne med anknytning till modersmål och litteratur. I den sampelbaserade utvärderingen deltog totalt elever, med andra ord 34 % av hela årskullen. De enskilda sampelskolorna fick redan i maj 2003 sitt eget preliminära resultat, som kunde jämföras med det nationella resultatet. Dessa skolor får dessutom denna slutrapport som ger en mer detaljerad bild av läget i Svenskfinland än den skolvisa feedbacken. Utvärderingen kunde också beställas av skolor som inte hade råkat komma med i samplet, men som ändå ville låta sina elever skriva provet. Även dessa skolor har fått resultatrapporter från Utbildningsstyrelsen, men dessa skolors resultat behandlas inte i den här slutrapporten som endast gäller resultaten i samplet. Riktlinjerna för utvärderingen har dragits upp av en tvåspråkig arbetsgrupp ledd av undervisningsrådet Hannu-Pekka Lappalainen vid Utbildningsstyrelsen. Medlemmar i gruppen var lektor Christian Ahlbom (Vasa övningsskola, Åbo Akademi), lektor Ingegerd Nyström (Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet), professor Kaisa Häkkinen (Institutionen för finsk och allmän språkvetenskap, Åbo universitet), professor Kari Sallamaa (Institutionen för konstämnen och antropologi, Uleåborgs universitet), specialforskare Jorma Kuusela (Utbildningsstyrelsen) samt specialplanerare Chris Silverström (Utbildningsstyrelsen). Projektplanerare Anna-Maria Hotari fungerade som sekreterare för gruppen. Förslag till svenska provuppgifter har utarbetats av lektor Marlene Ehnström (Borgaregatans skola, Vasa) och lektor Gretel Engstrand-Björkas (Korsholms högstadium, Korsholm) i samråd med Utbildningsstyrelsens projektledare. En motsvarande arbetsgrupp utarbetade förslag till uppgifter för utvärderingen i 15

16 äidinkieli ja kirjallisuus. Skrivuppgifterna i delprov B var identiska för svenska och finska elever. Också i kunskapsprovet (delprov A) fanns en del uppgifter som var gemensamma för båda språkgrupperna. Resultaten i motsvarande finska utvärdering behandlas i en separat rapport. (Lappalainen 2004) Utvärderingen i modersmål och litteratur har genomförts under ledning av specialplanerare Chris Silverström vid Utbildningsstyrelsen. Projektplanerarna Anna-Maria Hotari och Anna Lyra-Katz har assisterat vid planeringen och genomförandet av provet tillsammans med avdelningssekreterare Tuija Koskela som bl.a. har hjälpt till med provets layout. Forskningssekreterare Sari Viitala, tf. specialforskare Leena Sadeniemi och specialforskare Jorma Kuusela har svarat för förhandstestningen av uppgifterna och specialforskarna Niina Jaakkola och Jari Metsämuuronen har tagit fram det statistiska material som ingår i denna slutrapport. Dessutom har undervisningsrådet Hannu-Pekka Lappalainen under projektets gång bidragit med många goda råd. Under sommaren och hösten 2003 jobbade utomstående bedömare med det insamlade materialet och i all synnerhet fil.stud. Christel Hofmans arbetsinsats var betydande. Under sin tid som praktikant vid Utbildningsstyrelsen läste och analyserade hon ett stort antal elevtexter, i första hand med tyngdpunkt på deras innehåll. Även byråsekreterare Sirpa Ropponen har medverkat i projektet som ansvarig för ombrytningen av slutrapporten. Tack till alla lärare, elever och övriga personer som medverkat i arbetet med denna utvärdering! Helsingfors den 14 juni 2004 Chris Silverström 16

17 1 PRESENTATION AV PROVET OCH ARRANGE- MANGEN 1.1 Utarbetandet av provuppgifter Riktlinjerna för denna utvärdering drogs upp våren 2002 av de sakkunniga experter som kallats till planeringsgruppen. Under sommaren 2002 utarbetade provkonstruktörer ett antal uppgiftsförslag. Utgångspunkt för arbetet var i första hand målen i Grunderna för grundskolans läroplan 1994, särskilt målen för modersmålsundervisningen i årskurserna 7 9. Tanken var att uppgifterna på ett så mångsidigt sätt som möjligt skulle pröva i vilken mån eleverna hade nått målen i läroplansgrunderna samt ge en bild av jämlikheten i utbildningen. Också Utbildningsstyrelsens Kriterier för slutbedömningen i den grundläggande utbildningen (1999) användes som utgångspunkt för arbetet. I planeringsskedet ansåg sakkunniggruppen det viktigt att denna tredje utvärdering i årskurs 9 också skulle ringa in områden som inte tidigare har ingått i modersmålsutvärderingar, förutom att den skulle ge ytterligare information på områden som redan tidigare kartlagts. Modersmålsämnet beskrivs i Utbildningsstyrelsens kriterier för slutbedömningen som ett mångförgrenat kunskaps-, färdighets- och kulturämne (Kriterier för slutbedömningen 1999, 8). Utvärderingen planerades i enlighet med denna breda syn på ämnets karaktär så att även ämnets kunskapsförmedlande och allmänbildande uppgift betonades vid sidan av färdigheterna i ämnet. Planeringsgruppen stannade av den här anledningen för en modell med två delprov, där delprov A gällde kunskaper och delprov B färdigheter. Elevernas läskunnighet har tidigare konstaterats vara god både i nationella och internationella utvärderingar (t.ex. Silverström 2002, Välijärvi m.fl och 2003). Av den här anledningen utelämnades detta område ur provet. Färsk information om finländska elevers läskunnighet erhålls bl.a. genom den internationella PISA-undersökningen som också genomfördes våren 2003 i årskurs 9 och 8. Likaså utelämnades de muntliga färdigheterna, eftersom Utbildningsstyrelsen genomförde en separat utvärdering av kommunikationsfärdigheter samma vecka som modersmålsutvärderingen. Elva svenska skolor och hundra finska skolor deltog i utvärderingen. (Uusitalo 2004) Kunskapsprovet (delprov A) innehöll rätt eller fel-uppgifter som prövade elevernas kunskaper om språklig variation, muntlig kommunikation, finlandssvenskan, språkhistoria, nordiska språk, litteratur, textkännedom, ordförråd, grammatik och skrivregler. Eleverna uppgav även hur säkra de var på sina svar. Denna information användes senare vid resultatanalysen. I och med att lokala 17

18 läroplaner kan ha olika tyngdpunkter, fick eleverna dessutom ta ställning till hur ofta ämnesområdena enligt deras åsikt hade behandlats i skolan. Delprov B var en skrivuppgift där eleverna skrev en längre diskuterande text. Eftersom tidigare utvärderingar (bl.a. Silverström 2003) visat på en del brister särskilt i pojkarnas skrivfärdigheter, betonades skrivandet i denna utvärdering. Skrivuppgiften skilde sig med avsikt från uppgifterna i tidigare utvärderingar, för att ännu en sida av elevernas skrivande skulle framträda. Tidigare har det gällt att skriva beskrivningar eller noveller utgående från en bild, att skriva en diskuterande eller berättande text på basis av ett stimulansmaterial bestående av bl.a. dikter, att skriva en haikudikt, att skriva brev eller att göra en stiltransponering från talspråk till skriftspråk. Sakkunniggruppen beslöt att ämnena för elevernas texter den här gången skulle ha direkt anknytning till modersmålsämnet. Texterna gav alltså både information om elevernas skrivförmåga och om deras tankar om teman som behandlas i modersmålsundervisningen. Sammanlagt konstruerades ett stort antal förslag till uppgifter i kunskapsprovet. Dessa förslag testades i två omgångar bland 223 elever i sammanlagt tio svenska skolor hösten I samband med den andra omgången testades även skrivuppgifterna. Närmare information om hur testomgångarna genomfördes och om hur uppgifterna valdes ut till det slutliga provet finns i kapitel 9, Resultatens relevans och tillförlitlighet. 1.2 Exempel på provuppgifter Uppgifterna i det slutliga kunskapsprovet grupperas i denna rapport i fyra delområden: muntlig kommunikation och språklig variation, finlandssvenskhet och språkhistoria, litteratur och textkännedom samt ordkunskap, grammatik och skrivkonventioner. Sammanlagt tog eleverna ställning till 100 påståenden. Av dessa används 96 påståenden vid resultatredovisningen i den här slutrapporten. Fyra påståenden ströks efter den första resultatanalysen, eftersom resultatet visade att dessa påståenden inte på bästa möjliga sätt mätte det som de var avsedda att mäta. För varje påstående angav eleverna om de ansåg att påståendet var korrekt samt om de var säkra eller osäkra på sitt svar. Eleverna fick även uppge om de gissat sitt svar. För att eleverna bättre skulle kunna överblicka påståendena, var de i själva provet indelade i tio grupper. 18

19 I skrivprovet fanns sju uppgifter, av vilka eleverna skulle välja en. Uppgifterna var inte materialbaserade. Eleverna uppmanades skriva en diskuterande text på rader på det rutade konceptpapper som hade sänts till skolorna. I samband med uppgifterna fanns även utrymme för planering av texten. För att läsaren skall kunna skapa sig en bild av provuppgifterna presenteras några av uppgifterna ur kunskapsprovet här. Felaktiga påståenden betecknas med en stjärna, *. Samtliga skrivuppgifter återges i kapitel 5, Innehåll i elevtexterna. Exempel på uppgifter i kunskapsprovet: Muntlig kommunikation och språklig variation (20 påståenden) Ett yttrande i ett skådespel kallas en replik. * Föredrag lyckas bäst om man läser innantill ur sitt manuskript. * Vardaglig stil kan användas i alla typer av brev. * Med teckenspråk och kroppsspråk avses samma sak. Finlandssvenskhet och språkhistoria (20 påståenden) * Finlandssvenskan och rikssvenskan klassificeras som två olika språk. * Svenska dagen firas till minne av dagen då Sverige blev självständigt. * Skriftspråket är äldre än talspråket. Den katolska kyrkan bidrog till att det latinska alfabetet började användas i Norden. Litteratur och textkännedom (29 påståenden) Lars Sund har skrivit böckerna Colorado Avenue och Lanthandlerskans son. * Jules Verne, Alexandre Dumas och Jack London har skrivit moderna ungdomsromaner. * Med temat i en novell avses novellens handling. Indelning i strofer är ett kännetecken för många dikter. * I notiser och nyhetsartiklar kan skribenten föra fram sina egna åsikter. Ett typiskt drag för reklamspråk är ofullständiga meningar. 19

20 Ordkunskap, grammatik och skrivkonventioner (27 påståenden) * Referat betyder detsamma som recension. Man skapar bättre sammanhang i en text med ord som men, trots allt, nämligen och dessutom. * Orden tider, rider och lider är substantiv. I följande mening är många goda råd objekt: Hans fotbollstränare ger honom många goda råd. En tydlig styckeindelning visar hur skribenten har disponerat sin text. Efter meningen Mamma undrade när han kommer hem sätter man punkt, inte frågetecken. 1.3 Elevurval Utvärderingen i modersmål och litteratur var sampelbaserad. Utgångspunkten för valet av skolorna var regional och ekonomisk representativitet. Det här betyder att viktiga kriterier för valet av sampelskolor var län, kommuntyp och EU-målområde. (Det nationella utvärderingssystemet gällande inlärningsresultat 1998, 9) I de 45 svenska högstadierna på fastlandet fanns läsåret totalt elever i årskurs 9. Dessa elever utgjorde den s.k. populationen (jfr t.ex. tabell 1). I antalet elever ingår inte elever som överförts till specialundervisningen. Dessutom hade Åland valt att stå utanför samplet. Av tabell 1 3 framgår hur populationens och samplets elever fördelar sig på län, kommuntyper och EU-målområden. I samplet fanns elever från 16 skolor. Dessa elever utgjorde 34 % av de svenskspråkiga eleverna i allmänundervisningen i årskurs 9 läsåret Alla elever i sampelskolornas allmänundervisning i årskurs 9 deltog i provet. Skolor där någon lärare hade medverkat i planeringen, utformningen och den preliminära testningen av provuppgifterna kunde inte vara med i samplet. Samplet bestod till 53 % av flickor och till 47 % av pojkar. Totalt deltog 569 flickor och 511 pojkar i provet. På grund av att alla provdeltagare inte besvarade alla uppgifter i provet, uppgår det totala antalet elever i den här rapportens tabeller och figurer inte alltid till Andelen elever som skrev en diskuterande text var något lägre än andelen elever som skrev kunskapsprovet. 20

MODERSMÅL OCH LITTERATUR I NIO ÅR

MODERSMÅL OCH LITTERATUR I NIO ÅR Chris Silverström MODERSMÅL OCH LITTERATUR I NIO ÅR En utvärdering av inlärningsresultat i modersmål och litteratur i årskurs 9 våren 2005 Utvärdering av inlärningsresultat 2/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

Figur 1. Poängfördelning i uppföljningsutvärderingen i matematik (alla uppgifter sammanslagna).

Figur 1. Poängfördelning i uppföljningsutvärderingen i matematik (alla uppgifter sammanslagna). SAMMANDRAG Utbildningsstyrelsen utvärderade inlärningsresultaten i matematik i slutet av den grundläggande utbildningen våren 2011. Informationen samlades in med hjälp av ett sampel, som på ett heltäckande

Läs mer

LÄSA, SKRIVA, RÄKNA. En utvärdering av inlärningsresultaten i modersmål och litteratur samt matematik i årskurs 3

LÄSA, SKRIVA, RÄKNA. En utvärdering av inlärningsresultaten i modersmål och litteratur samt matematik i årskurs 3 LÄSA, SKRIVA, RÄKNA En utvärdering av inlärningsresultaten i modersmål och litteratur samt matematik i årskurs 3 Tuulamarja Huisman och Chris Silverström Utvärdering av inlärningsresultat 8/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

SPRÅK OCH SKRIVANDE I ÅRSKURS 9

SPRÅK OCH SKRIVANDE I ÅRSKURS 9 SPRÅK OCH SKRIVANDE I ÅRSKURS 9 En utvärdering av lärresultat i modersmål och litteratur våren 2014 Chris Silverström Juhani Rautopuro Publikationer 18:2015 SPRÅK OCH SKRIVANDE I ÅRSKURS 9 En utvärdering

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

INLÄRNINGSRESULTATEN I HUSLIG EKONOMI I SLUTSKEDET AV DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2014

INLÄRNINGSRESULTATEN I HUSLIG EKONOMI I SLUTSKEDET AV DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2014 KANSALLINEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUS NATIONELLA CENTRET FÖR UTBILDNINGSUTVÄRDERING INLÄRNINGSRESULTATEN I HUSLIG EKONOMI I SLUTSKEDET AV DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2014 SAMMANFATTNING INNEHÅLL Inlärningsresultaten

Läs mer

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 prövning engelska grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 A Muntligt prov 1. Samtal kring ett ämne som delas ut vid provet. 2. Romanredovisning (både muntlig

Läs mer

Prövning i grundläggande Engelska

Prövning i grundläggande Engelska allmän mall Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Prövning i grundläggande Engelska A. Skriftligt prov 1 Läsförståelse, ordkunskap ca 80 minuter 2 Hörförståelse ca 45 minuter 3 Uppsatsskrivning ca 80 minuter

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

INLÄRNINGSRESULTATEN I FRÄMMANDE SPRÅK I DE SVENSKSPRÅKIGA SKOLORNA 2013

INLÄRNINGSRESULTATEN I FRÄMMANDE SPRÅK I DE SVENSKSPRÅKIGA SKOLORNA 2013 KANSALLINEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUS NATIONELLA CENTRET FÖR UTBILDNINGSUTVÄRDERING INLÄRNINGSRESULTATEN I FRÄMMANDE SPRÅK I DE SVENSKSPRÅKIGA SKOLORNA 2013 A-lärokursen i engelska samt B-lärokurserna

Läs mer

UTVÄRDERING AV LÄROÄMNET FINSKA I DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN

UTVÄRDERING AV LÄROÄMNET FINSKA I DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN Outi Toropainen UTVÄRDERING AV LÄROÄMNET FINSKA I DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN Inlärningsresultaten i finska enligt A-lärokursen och den modersmålsinriktade lärokursen i årskurs 9 våren 2009 Uppföljningsrapporter

Läs mer

RELIGION, LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP OCH UMGÄNGESFOSTRAN I DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN

RELIGION, LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP OCH UMGÄNGESFOSTRAN I DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN Jaakko Rusama RELIGION, LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP OCH UMGÄNGESFOSTRAN I DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN Utvärdering av inlärningsresultat 7/2002 UTBILDNINGSSTYRELSEN Ett sammandrag av rapporten Jaakko Rusama,

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

DHGI!J*%$2(44!@!F-&&>$*6&6<1%(&5$,!5!KC4%.(4. A-C Ernehall, Fässbergsgymnasiet, Mölndal www.lektion.se

DHGI!J*%$2(44!@!F-&&>$*6&6<1%(&5$,!5!KC4%.(4. A-C Ernehall, Fässbergsgymnasiet, Mölndal www.lektion.se Svenska "#$%&'(&)*+'$,-*$,,*$.&'()/&0123-4)$*.56*$74$',$*(/'0118%59$*(0928,#$9'4('8%&'():;$%01.5,,&)*+''(%.88,,*

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Hur läser år 8-eleverna i Stockholm?

Hur läser år 8-eleverna i Stockholm? Hur läser år 8-na i Stockholm? av professor Karin Taube (Språka loss 2003) Som ett led i Stockholms skolors arbete med att utvärdera undervisningen har Högskolan i Kalmar genomfört en kartläggning av läsförmågan

Läs mer

Utvärdering av inlärningsresultat i gymnastikundervisningen inom den grundläggande utbildningen år 2003

Utvärdering av inlärningsresultat i gymnastikundervisningen inom den grundläggande utbildningen år 2003 Utvärdering av inlärningsresultat i gymnastikundervisningen inom den grundläggande utbildningen år 23 SAMMANFATTNING AV CENTRALA UTVÄRDERINGSRESULTAT Våren 23 genomförde Utbildningsstyrelsen en riksomfattande

Läs mer

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGA 1 - Friday TV hade ingått ett avtal med moderbolaget Metronome kring BUMP Productions TV-programförslaget: Minute Winner. Friday TV och Metronomes hade skapat ett annat

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Matematik. Kursprov, vårterminen 2012. Lärarinformation för muntlig del. Lärarmaterial Elevmaterial Elevmaterial, engelsk version

Matematik. Kursprov, vårterminen 2012. Lärarinformation för muntlig del. Lärarmaterial Elevmaterial Elevmaterial, engelsk version Kursprov, vårterminen 2012 Matematik Lärarinformation för muntlig del Lärarmaterial Elevmaterial Elevmaterial, engelsk version 1c Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets-

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Liv & hälsa Ung Västmanland

Liv & hälsa Ung Västmanland Liv & hälsa Ung Västmanland E3 kunskapsunderlag om ungas hälsa Visst berör det tandvården? Tandläkare Klinikchef Folktandvården Samverkan - primärvård barnhälsovård beställare tandvård barn som riskerar

Läs mer

Internationalisation of landscape architect education at SLU, Alnarp students viewpoints

Internationalisation of landscape architect education at SLU, Alnarp students viewpoints Report within Project Course (Pedagogisk grundkurs del 3, 4p) 2010 at SLU Internationalisation of landscape architect education at SLU, Alnarp students viewpoints Results of a questionnaire study Christine

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA

Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA Nationella mål att sträva mot i ämnet svenska Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 1 utvecklar sin

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Toppkompetens genom professionellt samarbete

Toppkompetens genom professionellt samarbete PROJEKTPLAN 16.11.2012 Toppkompetens genom professionellt samarbete Utbildningsstyrelsens verksamhetsenhet för svenskspråkig utbildning Utbildningsstyrelsens projekt Toppkompetens är ett samordningsprojekt

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Transformation? A case study of teacher trainees views on their future work as teachers compared to new teachers views on their work

Transformation? A case study of teacher trainees views on their future work as teachers compared to new teachers views on their work Advanced English GO1394 Supervisor: John Airey 30 hp Examiner: Ibolya Maricic Jan 14 2011 Supervisor: Examiner: hp G2 G3 Avancerad nivå Transformation? A case study of teacher trainees views on their future

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP

UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP ROKK-projektet 20.5.2015 Sari Hanska-Aare Camilla Jauhojärvi-Koskelo Tiina Männikkö STRUKTUREN Våra mål Nya bedömningskriterier

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

B2: Obligatorisk övning

B2: Obligatorisk övning B2: Obligatorisk övning Allmänna råd: Namnge dina övningsfiler enligt följande. Ge ditt studerandenummer i början av varje filnamn: t.ex. 014288978A1avalmis.txt. Skicka bara filerna som önskades i övningen.

Läs mer

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING DNr 6/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 21.1.2000 Giltighetstid från 21.1.2000 tills vidare L 630/98 25 2 mom F 811/98, ändring 10, 4 mom., F 1139/99 Tillägg till föreskriften 9/011/99,

Läs mer

Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor. Februari 2014 / Solveig Friberg

Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor. Februari 2014 / Solveig Friberg Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor Februari 01 / Solveig Friberg 1. Allmänt Under slutet av 01 har elever i årskurs 8 och 9 besvarat en enkät om hur de ser på val av

Läs mer

Bilaga 2 Granskningsmallar

Bilaga 2 Granskningsmallar Bilaga 2 Granskningsmallar Granskningsformulär för bedömning av studiekvalitet. Bedömningarna baserades på QUADAS [1] med tilläggsfrågor anpassade till respektive kapitels frågeställningar. Fråga nr Kriterium

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Anvisningar 1(7) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer

Antalet personer som skriver högskoleprovet minskar

Antalet personer som skriver högskoleprovet minskar STATISTISK ANALYS Nils Olsson Utredningsavdelningen 8-563 88 4 nils.olsson@hsv.se Mer information hittar du på www.hsv.se Nummer: 26/12 Antalet personer som skriver högskoleprovet minskar Antalet personer

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Vad elever lär sig om skrivande i engelska genom att ge feedback

Vad elever lär sig om skrivande i engelska genom att ge feedback Vad elever lär sig om skrivande i engelska genom att ge feedback Lärarnas forskningskonferens 2014 Jessica Berggren, engelska institutionen, SU Bakgrund Många lärare är osäkra på hur de ska implementera

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate EU-anpassad utbildning Motorbranschens och Lackerarnas yrkesnämnder, MYN/LYN, Europaanpassar yrkesutbildningen genom att tilldela godkända

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne.

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. MEDIESPRÅK Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. Beskrivning av ämnet I det journalistiska arbetet är språket ett väsentligt arbetsredskap. Journalisterna

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2872 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES LIBRARIES 2013 Tämä

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:124) om kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet.

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Freinetskolan Bild & Form Box 7115 402 32 Göteborg 1 (10) Dnr:40-200-:1773 Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Box 7115 402 32 Göteborg Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Boksamtal i gymnasiet

Boksamtal i gymnasiet Sandra Holmgård Sandra.holmgard@helsinki.fi Våren 2014 Boksamtal i gymnasiet Under min studietid har jag reflekterat en del över litteraturundervisningen i skolan. Då jag tänker tillbaka på min egen skoltid

Läs mer

Ämnesproven i grundskolans årskurs 6. Samhällskunskap Årskurs 6 Vårterminen 2013

Ämnesproven i grundskolans årskurs 6. Samhällskunskap Årskurs 6 Vårterminen 2013 Ämnesproven i grundskolans årskurs 6 Samhällskunskap Årskurs 6 Vårterminen 2013 Inledning Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att ansvara för och införa nationella prov i SO-ämnena (dvs. geografi,

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Biostatistics in bachelor program 2011

Biostatistics in bachelor program 2011 Biostatistics in bachelor program 2011 Antal erhållna enkätsvar: 9 1. To what extent do you think you have achieved the stated course goals? (1) Very small 2 22,2% (2) Small 0 0% (3) Fairly small 0 0%

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 1

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 1 Tala & SAMTALA Ämnets syfte översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i KURSLÄROMEDLET Svenska rum 1. Svenska rum 1, allt-i-ett-bok Kunskapskrav 1. Förmåga att tala inför andra

Läs mer

Global Youth Tobacco Survey (GYTS)

Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Resultat av enkäten som genomfördes hösten 2012 31.1.2014 www.thl.fi/gyts 1 Bakgrund GYTS-studien utreder 13 15-åriga skolelevers attityder, kunskap och erfarenheter

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

TIMSS 2008 Advanced Skolsamordnarträff

TIMSS 2008 Advanced Skolsamordnarträff TIMSS 2008 Advanced Skolsamordnarträff TIMSS Trends in International Mathematics and Science Study TIMSS 2008 Advanced Bo Palaszewski Projektledare Sofia Silva Projektkoordinator Peter Nyström Vetenskaplig

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION lennart.schon@tech.oru.se IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION A SWEDISH CASE STUDY May 2004 Ingela Bäckström Görgen Edenhagen Lennart Schön

Läs mer

07-03-09 TORULF PALM 1

07-03-09 TORULF PALM 1 07-03-09 TORULF PALM 1 Prov, betyg och bedömning Torulf Palm Institutionen för Matematik, Teknik och Naturvetenskap Umeå universitet 07-03-09 TORULF PALM 2 Händelser från skolvardagen Martin har bedömt

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Läs och språkförmåga bland elever en sammanfattning av tre artiklar

Läs och språkförmåga bland elever en sammanfattning av tre artiklar Läs och språkförmåga bland elever en sammanfattning av tre artiklar Social bakgrund har visat sig ha stor betydelse för elevers läsande i ett flertal studier. Social bakgrund är komplext att mäta då det

Läs mer

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: A Year Abroad Lokal pedagogisk planering, åk 8, engelska, Camilla Crona Handen upp om du någon gång funderat på att åka utomlands och plugga? Handen upp om du känner någon som har gjort det? Berätta varför

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

MAGMA Finlands svenska tankesmedja. Frågor om invandring. September 2009

MAGMA Finlands svenska tankesmedja. Frågor om invandring. September 2009 MAGMA Finlands svenska tankesmedja September 2009 Tankesmedjan MAGMA och Taloustutkimus Finlandssvenskar har en positivare inställning till utlänningar och invandring än folkmajoriteten Tankesmedjan Magma

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte.

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Titel det första du kommunicerar till granskaren Ska vara kort max 100 tecken.

Läs mer

Jesper Larsson Agrarian history Urban and Rural development Swedish University of Agricultural Sciences

Jesper Larsson Agrarian history Urban and Rural development Swedish University of Agricultural Sciences Jesper Larsson Agrarian history Urban and Rural development Swedish University of Agricultural Sciences April 22, 2015 Seminar paper in Agrarian History, April 29, 2015 Work in progress do not cite without

Läs mer

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt. I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information, Praktisk svenska och

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer