SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand."

Transkript

1 SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand. Närvarande: Föreningarnas valda ombud enlig förteckning, distriktsstyrelsens ledamöter, representanter från valberedningen, distriktsfunktionärer, föreningsmedlemmar samt representant från förbundet, sammanlagt 82 närvarande. 65 valda ombud, 7 från distriktsstyrelsen, 1 adjungerad till styrelsen, 3 övriga distriktsfunktionärer, 5 från föreningarna samt 1 från förbundet. Inledning: I samband med registrering av besökande bjöds på fika. Distriktsordförande Jarl Strömbäck hälsade alla välkomna och därefter inleddes musikunderhållningen av duon Grannen och jag, två virtuoser med sång, saxofon och gitarr i en blandad kompott, som framkallade rungande applåder från åhörarna. Tommy Ring påstod att han var jag och Torbjörn Idebring var således grannen. Duon har spelat tillsammans i 5-6 år. Allsång var tillåtet, och drygt ett 30-tal låtar framfördes. Efter föreställningen tog Jarl hand om mikrofonen, och gav en historik över det gångna verksamhetsåret. Några av de viktiga frågorna, som styrelsen behandlat var stadgeändringen, skattekalkylatorn och ålderismen. I framtidsarbetet är dessa frågor fortfarande aktuella. Glädjande är att distriktet idag är Norrlands största distrikt avseende medlemsantalet. Näste talare var Inger Ingesson från förbundet. Inger berättade att vid kongressen i somras lämnade nio av tretton ledamöter styrelsen, som således i det närmaste blev helt ny. Inger är en av de faddrar, som förbundet beslutat om. Inger, som bor i Piteå är fadder för Västernorrlands- och Norrbottens län. En fadders uppgift är att samverka med distrikten och hjälpa till om distriktet så vill. Några av de viktiga frågorna är valfrihet, ekonomi och bostäder liksom inflytande och självbestämmande. Åldern skall inte vara ett hinder för de som vill och kan arbeta. Anpassa bostäderna för de äldre. Skatterna är orättvisa avseende jämförelser mellan pensionärshushåll och löntagarhushåll. Lagen om valfrihet (LOV) bör införas i alla kommuner. Efter Ingers anförande var det dags för Jarl att öppna stämmen, och förhandlingarna kunde inledas. 1 Val av presidium. Valberedningens ordförande Gerhard Cederberg läste upp valberedningens förslag. Stämmans beslut blev följande: Ordförande Jan Eric Nyberg, vice ordförande Nea-Marie Österlund, sekreterare Lars Bohlin samt vice sekreterare Sven-Lennart Söderlind. 2 Justering av röstlängd. Ordföranden meddelade att registrering skett vid ombudens ankomst. Röstlängden fick följande innehåll: 65 valda ombud från föreningarna närvarande, samt 7 ledamöter från distriktsstyrelsen. (Röstlängden finns att tillgå på hemsidan).

2 3 Prövning av att kallelse till stämman skett i behörig ordning. Kallelse har gått ut via distriktets hemsida enligt följande: 18 november, information om årsstämman till alla föreningars hemsidor. 01 januari, grupputskick till föreningarnas ordförande samt sekreterare. Stämman beslutade att kallelse skett i behörig ordning. 4 Beslut om föredragningslista. Föredragningslistan fastställdes med tillägg för justerare och rösträknare, punkterna Stämman beslutade att Anders Mähler och Kerstin B Lindgren justerar protokollet, och att båda blir även rösträknare. 5 Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse. Distriktsordföranden redogjorde för styrelsens verksamhet under det gångna året. En av de stora frågorna har varit stadgeändringen, vilken genomfördes vid förbundskongressen i juni månad. Med ändringen följde också namnändring till SPF Seniorerna. Andra viktiga frågor har varit skattekalkylatorn och medlemsrekryteringen. Ordföranden nämnde också föreningarnas många olika verksamheter, som bidrar till föreningsmedlemmarnas trivsel. Ledamöterna i distriktsstyrelsen har tilldelats olika ansvarsområden, exempelvis finns en medlem, som ansvarar för folkhälsa, en medlem för trafik och en medlem för läkemedel. Stämman beslutade att verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna. 6 Revisorernas berättelse. Revisorerna tillstyrkte att resultaträkning och balansräkning fastställs, samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Den skriftliga berättelsen undertecknade av Gösta Rödén och Sture Törnstam. 7 Beslut om resultat och balansräkning för år Kassör Rolf Larsson informerade om resultat- och balansräkningen. Inga oklarheter framkom och stämman godkände resultat- och balansräkningen. 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen. 9 Beslut om kostnadsersättning till styrelse och revisorer. Kassör Rolf Larsson informerade kr finns att fördela bland ledamöterna i styrelsen kr vardera till två revisorer. Godkändes av stämman.

3 10 Beslut om stadgeändring efter kongressbeslut. Mötesordföranden redogör för några av förändringarna i den nya normalstadgan för distrikt. I stadgan, förutom namnändringen, framgår att valberedningen skall bestå av 7 ledamöter och ingen ersättare. Kallelse skall vara föreningarna tillhanda senast 5 veckor före stämman. Föreningarnas motioner med yttrande ska ha inkommit till distriktet senast 6 veckor före stämman. Ingen bör inneha styrelseuppdrag i mer än 8 år. Stämman antog den nya normalstadgan. Stämman ajournerades för lunch på Spjutegården mellan kl. 12:30-13: Behandling av förslag från förbund och distriktsstyrelsen. Jarl informerade om det nya program, som behandlats av kongressen. Programmet fick namnet Mål och riktlinjer, och i vilken Vi-andan skulle bli viktig för att rekrytera och behålla medlemmar. Från förbundets sida bestämdes att inom förbundsstyrelsen utse faddrar, vilka skulle verka inom länen, och att utgöra stöd och hjälp till distrikt som så önskade. Mot bakgrund av förbundsstyrelsen förslag föreslår distriktsstyrelsen att inom styrelsen utse faddrar, vilka får till uppgift att bistå föreningarna. Åtminstone vid två tillfällen bör faddern besöka föreningen, nämligen vid föreningens årsmöte samt vid ett ytterligare ett tillfälle varje år. Stämman beslutade att anta distriktsstyrelsens förslag. 12 Behandling av motioner. A. Motion från Freja avseende sänkning av medlemsavgiften till distriktet med 10 kr. Distriktsstyrelsen har tillstyrkt motionen. Stämman beslutade enligt motionen. B. Motion från Freja avseende förändring av antalet ombud till distriktets årsstämma. Oavsett hur många medlemmar en förening har, så är taket för antalet ombud 6. Freja förslår att maxantalet höjs till 11 för föreningar, som har 2000 medlemmar och därutöver. Distriktsstyrelsen har tillstyrkt motionen. Stämman beslutade enligt motionen. C. Två motioner från Roten Sundsvall avseende stadgefrågor. Distriktsstyrelsen har behandlat frågorna och lämnat ett svar på båda. Sammantaget har styrelsen funnit att motionerna är för tidigt inkomna, enär nästa kongress sker år Stadgeändringarna tillkom vid kongressbeslutet Distriktsstyrelsen har därför föreslagit, att den kommande styrelsen från årsstämman 2015, skall arbeta med frågorna inför kongressen Stämman beslutade enligt distriktsstyrelsens förslag. D. Motion från Roten Sundsvall avseende rabattavtal. Motionen tar upp behovet av centalt förhandlade rabattavtal, som ett led i rekryteringen av nya medlemmar, både på central nivå och på föreningsnivå. Flera ombud berättade att vissa föreningar har ett avtal med företag. Distriktsstyrelsen har behandlat motionen och lämnat ett skriftligt svar. Styrelsen föreslår bifall till motionen. Stämman beslutade enligt motionen.

4 E. Motion från Inga-Lisa Byström, Kamratskap Anundsjö. Motionen behandlad av styrelsen inför årsmötet. Styrelsen yrkade bifall och överlämnade motionen till årsmötet. Motionen motsätter sig att pensionen sänks, och att den i stället skall öka med 300 kr och vidare 200 kr. Motionen skall skickas vidare till distrikt och förbund för vidare befordran till regeringen. Distriktsstyrelsen har yrkat bifall till motionen och överlämnar den till förbundet. Stämman beslutade enligt motionen, och att distriktsstyrelsen skall fortsätta sitt arbete med att påverka förbundet och ytterst regeringen för att uppnå bättre pensioner. 13 Beslut om budget och plan för verksamheten. Kassör Rolf Larsson presenterade budgeten för 2015 samt utfallet för Han påpekade att medlemsavgifterna till förbundet inte tagits med i budgeten för Inga oklarheter förelåg och stämman beslutade att godkänna budgeten. Jarl informerade om verksamhetsplanen. Målområden är Vi-anda, identitet, rekrytera och behålla, påverkan och inflytande samt synas och höras. KPR och LPR har en viktig funktion tillika kontakten med media. Stämman beslutade att fastställa verksamhetsplanen. 14 Beslut om årsavgift till distriktet för Angående motion från Freja har stämman beslutat om en sänkning med 10 kr. Stämmans beslut är således att avgiften till distriktet sänks med 10 kr. 15 Beslut om antalet ombud vid nästkommande stämma. Angående motion från Freja har stämman beslutat om en ökning av antalet ombud. Stämmans beslut är således att antalet ombud får ett maxantal av Beslut om antal styrelseledamöter. Stämman beslutade att antalet ledamöter skall uppgå till nio med fyra från Ångermanland samt fyra från Medelpad. Ordförande väljs växelvis från Ångermanland och Medelpad. 17 Val av ordförande under 1 år. Valberedningen förslag till ordförande, Tommy Magnusson, vilket innebär nyval. Magnusson är vice ordförande i distriktsstyrelsen, och ordförande i Nivrén, Njurunda. Jarl Strömbäck har avböjt omval. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

5 18 Val av styrelseledamöter, en ledamot på 1 år och 4 ledamöter på 2 år. Valberedningen förslag enligt följande: Omval på 2 år, Rolf Larsson, Kontakt Härnösand. Larsson är kassör i distriktsstyrelsen. Omval på 2 år, Wathier Svelander, Roten Sundsvall. Svelanders ansvarsområde är folkhälsa. Nyval på 2 år, John-Erik Westman, Nolaskogs Örnsköldsvik. Westman är adjungerad till styrelsen. Nyval på 2 år, Monica Johansson Hörnlund, Freja, Sundsvall. Nyval tillika fyllnadsval på 1 år, Liselotte Eriksson, Vänskap Nordingrå. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag. Styrelsen får därmed följande sammansättning: Ordförande Tommy Magnusson, Ledamöter Rolf Larsson, Wathier Svelander, John-Erik Westman, Monica Johansson Hörnlund, Liselotte Eriksson, Lars Bohlin, Sven-Lennart Söderlind och Berit Vedin. 19 Val av 2 revisorer samt 2 ersättare. Valberedningens förslag enligt följande: Omval på 1 år tillika ordförande, Gösta Rödén, Freja Sundsvall. Omval på 1 år och ledamot, Sture Törnstam, Gemenskap Sollefteå. Ersättare, omval på 1 år Anders Mähler, Roten Sundsvall. Ersättare, omval på 1 år, Sven Wahlgren, Kontakt Härnösand. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag 20 Val av valberedningens ordförande samt 6 ledamöter. Stämman beslutade enligt följande: Omval på 1 år och tillika ordförande, Gerhard Cederberg, Roten Sundsvall. Ledamöter: Omval på 1 år, Per-Mathis Nyberg, Nätra Bjästa. Omval på 1 år, Lars-Erik Larsson, St.Olof Ånge. Omval på 1 år, Sven-Gunnar Söderström, Vänskap Nordingrå. Omval på 1 år, Britta Skoglund, Kontakt Härnösand. Nyval på 1 år, Lars Sundholm, Freja Sundsvall. Nyval på 1 år, Sven-Åke Olsson, Centrum Sundsvall. Maritta Selin, Roten Sundsvall avböjt omval. Enligt de nya stadgarna skall valberedningen bestå av 7 ledamöter och ingen ersättare. Tidigare var antalet ledamöter 6. Föredragningslistan därmed avverkad. Slutanförande av Jarl Strömbäck: Det har varit en nyttig resa under de gångna åren. Det finns många viktiga frågor att ta tag i inför de kommande åren. Mycket har gjorts men mycket återstår. Glädjande under åren har varit det goda samarbetet med styrelsemedlemmarna och föreningarna. Ett tack till presidiet, styrelsemedlemmarna samt till föreningarna ute i vårt län.

6 Anförande av Tommy Magnusson: Magnusson inledde med att tacka för det förtroende, som visats honom. Han tackade presidiet, och framhöll det goda samarbete, som han haft med sina styrelsekamrater. Tommy presenterade även historik över Jarls arbete inom distriktet. Jarl valdes till ordförande 2009 och har således lett distriktet under sex år. Avslutningsvis överlämnade Tommy SPFnålen i silver, med tillhörande diplom, samt en blomstercheck. Därefter kallades styrelsen fram till podiet och presenterades för mötesdeltagarna. Vid protokollet Lars Bohlin Sven-Lennart Söderlind 1:e sekreterare 2:e sekreterare Justerat: Jan Eric Nyberg Ordförande Nea-Marie Österlund Vice ordförande Anders Mähler Justerare Kerstin B Lindgren Justerare Bilagor: Röstlängd: Motioner: Undertecknad revisionsberättelse, original arkivläggs. Övriga sakuppgifter finns på distriktets hemsida.

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande

Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Gästriklands distrikt Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Distriktsordförande Bengt Andersson hälsade styrelse, ombud, distriktsfunktionärer,

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r.

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r. Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17 Tid Måndag-onsdag 15-17 september 2014. Plats Närvarande beslutande Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 Stadgar SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift... 1 2 Sammansättning... 1 3 Verksamhetsområde... 1 4 Stadgar... 1 5 Beslutande

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgehistorik Dessa stadgar antogs på årsmötet 1997-06-16 Revideringar fastställdes vid årsmötet 1999-06-10 Revideringar fastställdes vid årsmötet

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Stadgar. Majbackens bogemenskap

Stadgar. Majbackens bogemenskap Stadgar för Majbackens bogemenskap Antagna vid stämma den 10 mars 2011 och 5 april 2011 Stadgeändring tagen vid stämma 13 juni 2013 och 9 april 2014 1 Firma...2 2 Föreningens säte...2 3 Ändamål...2 4 Värdegrund...2

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen!

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen! ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 1, höstterminen 2012 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Vi syns på museet! - Kallelse till stämman - Beslut om nya stadgar - Höstterminens städdagar

Läs mer

Protokoll fört vid Djurskyddet Sveriges förbundsstämma 12-13 maj 2012, Louise de Geer konsert och konferens, Norrköping

Protokoll fört vid Djurskyddet Sveriges förbundsstämma 12-13 maj 2012, Louise de Geer konsert och konferens, Norrköping Djurskyddet Sverige Virkesvägen 10 120 30 Stockholm 08-673 35 11 info@djurskyddet.se www.djurskyddet.se Protokoll fört vid Djurskyddet Sveriges förbundsstämma 12-13 maj 2012, Louise de Geer konsert och

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer