ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG"

Transkript

1 LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG Vi bryr oss om. Vi hjälper. Vi uppnår.

2

3 ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG Översikt Det internationella assistansanslagsprogrammet (IAG) gör det möjligt för lionklubbar i industriländer att samarbeta med lionklubbar i utvecklingsländer inom projekt för samhällsinsatser. IAG-anslag finansierar samarbetsprojekt inom följande fokusområden: att stärka grundläggande hälsovårdstjänster, utbildning och läskunnighet, rent vatten och sanitetssystem, utveckling av landsbygd och självförsörjningsprogram, tjänster åt handikappade, miljöskydd, och stöd av hälsovårdsuppdrag, samt internationell glasögonåtervinning. Projektens samarbetsnatur Som ett internationellt program måste IAG-projekt involvera ett partnerskap mellan lionmedlemmar i åtminstone två länder: en sponsrande lionklubb eller ett liondistrikt som samlar in medel och annat stöd, samt ett Lions värddistrikt eller klubb i det mottagande landet som hanterar logistik och övervakning. IAG-programmet gör det möjligt för lionmedlemmar att skapa kontakter i olika länder genom service och volontärarbete. Sponsrande liondistrikt eller klubb ansvarar för att skicka in IAG-ansökan till Lions Clubs International Foundation (LCIF) för beaktande. Finansiering Lionmedlemmar kan ansöka om matchande anslag på USD. Ansökande liondistrikt eller -klubb måste stå för åtminstone 50 procent av den totala budgeten (se bestämmelse fem). Sista datum Det finns två sista ansökningsdatum för IAG-ansökningar, beroende på hur stort belopp man ansöker om. Ansökningar om USD granskas av en intern kommitté på LCIF och kan skickas in under hela året, men minst åtta veckor innan projektet ska starta. Ansökningar om mellan och USD granskas av LCIF:s förtroenderåd tre gånger om året vid inplanerade styrelsemöten. Kontakta LCIF om sista ansökningsdag för ansökningar som ska granskas av förtroenderådet. Viktiga element i ett IAG-projekt: Fokuserar på viktiga humanitära behov Involverar åtminstone två lionklubbar eller distrikt från olika länder Ger långvariga fördelar Tjänar en stor eller speciellt behövande befolkningsgrupp Projekten är tydligt identifierade som en lionaktivitet Åtminstone 50 % av projektmedlen samlas in genom Lions eller andra källor Se publikationen Hur man ansöker om ett IAG-anslag för mer information om fokusområden för projekt, godkända projekt och projektexempel. L i o n s C l u b s I n t e r n a t i o n a l F o u n d a t i o n 1

4 VILLKOR FÖR INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG 1. Som ett internationellt program måste IAG-projekt involvera lionklubbar i minst två länder Utformningen av programmet inkluderar ett sponsrande liondistrikt (eller en klubb), som hjälper till att samla in pengar för att matcha IAG-anslagsansökan och som ofta ger internationell volontärassistans. Projektet har också ett värddistrikt eller en värdklubb inom Lions från det land där projektetutförs och som tillhandahåller lokal koordinering. 2. Anslag finns tillgängliga för många olika utvecklingsprojekt som gynnar behövande samhällen och befolkningsgrupper med svåra handikapp. 3. Prioritet ges åt projekt som skapar oberoende och förbättrar livskvaliteten för synskadade och handikappade. Vanliga projekt kan inkludera utveckling av fysioterapi och mobilitetsutbildning; tillhandahålla rullstolar och andra hjälpmedel åt rehabiliteringscenter, samt organisering av korrigerande kirurgi och rehabilitering i ett samhälle som inte har tillgång till dessa tjänster. 4. På grund av begränsade resurser är anslag inte tillgängliga för byggnadsprojekt. I stället är IAG-medel tillgängliga för mer direkta former av utveckling och stöd av mänskliga resurser. Däremot kan projekt som involverar konstruktion av speciellt anpassade byggnader för handikappade eller tak över huvudet åt hemlösa beaktas. (Du kan ansöka om finansiering av byggnadsprojekt via LCIF:s standardanslagsprogram.) 5. Projekt vars enda syfte är att transportera varor kvalificerar inte. 8. IAG-projekt bör utföras inom ramarna för etablerade utvecklingsstrategier från lämpliga myndigheter och regionala agenturer i värdlandet. Den ansökande lionklubben/-distriktet måste också illustrera att nödvändiga tekniska resurser finns för att utföra projektet. 9. Det finns finansiering för operativa kostnader och om man har anlitat teknisk hjälp, men endast under uppstarten och när det inte finns några andra tillgängliga resurser. Projektet måste rimligen garantera kontinuerlig verksamhet efter IAG:s finansiering har upphört, förutom för kortvariga medicinska uppdrag utförda av Lions. Inga medel är tillgängliga för löner och normala driftkostnader för befintliga program och institut. Ansökningar om ersättning av kostnader kvalificerar inte. Slutförda uppdrag eller tidigare inköpt utrustning hör till denna kategori. 10. Finansiering av Lions internationella medicinska arbeten är tillåtna, men är begränsade till köp av medicinska tillbehör och kostnader för patientvård i värdlandet. Det internationella uppdragsteamet måste inkludera en grupp lionmedlemmar tillsammans med aktivt deltagande från en eller fler lionklubbar i värdlandet. 11. Värdklubbens/-distriktets roll bör vara tydligt redovisad i ansökan. 12. Stöd för Lions glasögonåtervinningscenter kan beaktas, men bara för center som stöds av Lions Clubs International, vilka är kända för återvinning i stora volymer och har ett nätverk av lionklubbar och andra föreningar som delar ut glasögon i behövande samhällen. 6. Projekt som gynnar många personer och hela samhällen föredras. Det går inte att få anslag för att ge individer stipendier eller direkt ekonomiskt stöd. 7. Lionmedlemmar bör vara personligen och aktivt involverade i projektet. Om lämpligt bör volontärresurser komma från både sponsrande lionklubb eller distrikt och värdklubb/ värddistrikt för att utöka projektets inflytande. Internationella volontärer måste betala för egen transport och eget logi, men dessa medel kan användas som matchande medel mot IAG:s ansökan. Ansökningar som tillhandahåller matchande anslag utöver användningen av betalning för transport och logi som matchande medel prioriteras. 2 L i o n s C l u b s I n t e r n a t i o n a l F o u n d a t i o n

5 REGLER FÖR ANSÖKAN OM ETT INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG 1. Anslagsansökningar kan skickas in av en både en lionklubb och ett liondistrikt, även om ansökningar från klubbar måste ha fått godkännande från distriktsguvernören. Lionmedlemmarna i det sponsrande distriktet eller klubben måste ansöka om anslaget genom att fylla i IAG-ansökningsformuläret. Lionklubben eller distriktet som fungerar som värdsamhälle måste också underteckna ansökningsformuläret och intyga dess involvering i projektet. 2. IAG-medel beviljas som så kallade matchande anslag. De lionmedlemmar som föreslår projektet behöver stå för åtminstone 50 % av den finansiering som krävs. Lokala matchande anslag måste vara i form av pengar. Skänkta tjänster och support i natura för projekt är välkomna, men sådant stöd kan inte användas för att matcha IAG-anslaget. 3. Anslag finns i belopp mellan USD och USD. Högsta belopp som organisationen kan finansiera är 2 miljoner USD Eftersom medlen är begränsade beaktas projektansökningar konkurrensmässigt och projekt som tillmötesgår grundläggande humanitära behov och ärenden prioriteras. 4. Ansökningar för projekt om USD kan tas emot under hela året och kan godkännas av en intern kommitté som består av LCIF:s ordförande, verkställande direktör, LCIF:s divisionschef och avdelningschefen för humanitära program. Dessa ansökningar bör tas emot senast åtta veckor före startdatum för ett planerat uppdrag eller projekt. Detta garanterar att det finns tillräckligt med tid för att granska och bearbeta ansökan. För anslagsansökningar över USD krävs behandling av LCIF:s styrelseråd vid regelbundet inbokade möten. Ansökan måste tas emot i fullständig form senast 60 dagar före ett styrelsemöte. 6. Projekt beaktas inte där lionmedlemmar och/eller deras familjer har ett direkt ekonomiskt intresse eller får professionella eller personliga förmåner. 7. IAG-medel är avsedda för projekt i utvecklingsskeden och är inte avsedda att etablera reservmedel, gåvofonder eller återbetala lån. Ett finansieringsbeaktande får inte ges till slutförda projekt eller de som börjar före godkännande från LCIF. 8. Ett distrikt eller en klubb kan bara ansöka om ett anslag per år. Finansiering av nya initiativ och program prioriteras. På grund av begränsade resurser är anslag inte tillgängliga i kontinuerlig form för ett projekt som har fått hjälp genom tidigare IAG-projekt. 9. Projekt skall tydligt kunna identifiera att de har gjorts möjliga av LCIF. 10. Anslagsmottagare (dvs sponsrande distrikt eller klubb) ansvarar för att skicka in regelbundna framstegsrapporter och en slutrapport när projektet är slutfört. Slutrapporten bör detaljera projektresultaten och även ge en komplett ekonomisk redovisning. Värdklubben, bör om möjligt också ge en redogörelse av projektet. Rapporteringsformulär och riktlinjer kan fås från LCIF. Ett distrikt eller en klubb som inte skickar in en slutrapport kan inte få några fler IAG-anslag. 5. Godkända anslag betalas ut till sponsrande distrikt eller klubb. Sådana anslag administreras av den distriktsguvernör (eller klubbpresident vid klubbansökningar) som är vald när vid tidpunkten för godkännandet. Det är hans/hennes ansvar att dela ut och redovisa för LCIF:s anslagsmedel. Om ett projekt fortsätter under nästa verksamhetsår behåller anslagsadministratören sin position om han/hon inte, efter att ha fått godkännande från LCIF, delegerar behörigheten till den inkommande tjänstemannen. L i o n s C l u b s I n t e r n a t i o n a l F o u n d a t i o n 3

6 ANSÖKNINGSFORMULÄR FÖR INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG RIKTLINJER Läs igenom anslagsvillkoren noggrant innan du fyller i ansökan. Använd separata sidor för detaljerade förklaringar och hänvisa till frågans nummer. Anslagsansökningar över USD måste skickas till Humanitarian Programs Department åtminstone 60 dagar innan ett inplanerat förtroenderådsmöte. Ansökningar som är mindre än eller lika med USD kan tas emot året runt så länge de tas emot åtminstone åtta veckor före projektets ska starta. Skicka ifylld anslagsansökan, inklusive underskrifter för godkännande och stöddokumentation till Lions Clubs International Foundation Humanitarian Programs Department. Värdklubbens eller värddistriktets underskrift kan intygas via ett separat brev om det behövs. LCIF reserverar sig rätten att begära ytterligare information och förtydligande efter att ansökan har tagits emot. Lionmedlemmarna ombeds svara snabbt på förfrågningar om förtydligande. Ange följande information och använd extra blad om det behövs: PROJEKTBESKRIVNING 1. Datum när ansökan skickas in. 2. Projektnamn. 3. Det anslagsbelopp som ansöks från LCIF (anslagsområdet är mellan USD och USD). 4. Projektets plats ange ort, region och land där projektet kommer att äga rum, samt antalet lokala liondistrikt. 5. Identifiering av problem och projektets målsättning ange detaljerade orsaker och motiveringar för projektet. Inkludera ett kortfattat uttalande om projektets mål. Ange kort bakgrundsinformation om det geografiska området och de socioekonomiska förhållandena i det samhälle som man vill hjälpa. 6. Projektstrategi och handlingsplan. a. Projektbeskrivning ange en kortfattad beskrivning av åtgärder som ska vidtas för att uppnå projektets mål. Se till att beskriva både projektets tekniska aspekter, inklusive antalet avsedda förmånstagare, samt en översikt av Lions roll i hanteringen av projektet, både för sponsrande klubb/distrikt och värdklubb/värddistrikt. Om det är ett vårdprojekt bör namnen på projektets medlemmar och deras titlar anges. b. Tidsplan för projektet skapa en generell tidtabell för projektets implementering och slutförande. 7. Bakgrundsinformation om alla andra organisationer eller tekniska instanser som deltar i projektet. 4 L i o n s C l u b s I n t e r n a t i o n a l F o u n d a t i o n

7 B. LIONS IDENTIFIERING OCH INBLANDNING 1. Betona hur projektet kommer att identifieras som ett projekt som stöds av Lions och möjliggörs av LCIF. 2. Beskriv hur Lions kommer att ha långsiktigt engagemang efter finansieringen från LCIF har upphört. 3. Förklara hur Lions namn kommer att användas i samband med projektet. C. PROJEKTETS BUDGET 1. Inkludera lämplig dokumentation för de kostnader som har dokumenterats i budgeten, Detta inkluderar kostnadsberäkningar för utrustning och arbetsavtal/kontrakt i de fall där andra föreningar ger tekniskt stöd för att utföra projektet. 2. Räkna upp alla separata finansieringskällor för projektet (klubbar, distrikt, samhälle, företag m.m.) Det sponsrande liondistriktet eller lionklubben bör ge ett betydande bidrag, även om inte all finansiering behöver komma från dem. Värdklubben eller värddistriktet bör också uppmuntras att stödja projektet, inom respektive finansieringskapacitet. 3. Inkludera de belopp som varje källa ger, och ange om pengarna samlas in, skänks eller förväntas. IAG-anslagsansökan bör räknas upp som finansieringskälla, men får inte överskrida 50 % av projektkostnaden. Intäkterna bör vara lika stora som utgifterna. Använd ett separat ark och följ formatet nedan. BUDGETEXEMPEL FÖR INTERNATIONELLA ASSISTANSANSLAG (Intäkterna måste vara lika stora som kostnaderna) Intäkter Sponsrande lionklubb eller distrikt USD (insamlade) Uppdragets medlemmar USD (insamlade och skänkta) Värdklubb eller distrikt 500 USD (insamlade) Samhällsdonationer (förväntade) Tredje parts organisation (insamlade) LCIF USD Kostnader Flygavgifter för uppdragsteamet USD Medicinska tillbehör (uppdelning av artiklar bifogat) Diverse utrustning (pro forma-faktura bifogas) USD L i o n s C l u b s I n t e r n a t i o n a l F o u n d a t i o n 5

8 D. CERTIFIERING AV ANSöKAN IAG-anslagsansökan måste vara godkänd av både det sponsrande liondistriktet/klubben och värddistriktet/värdklubben. Om ansökan härstammar från en individuell sponsorklubb kräver den distriktsguvernörens godkännande. Genom att underteckna ansökan intygar distriktsguvernören och klubbpresidenten i det sponsrande distriktet att de har granskat villkoren, att det föreslagna projektet motsvarar etablerade regler och att att man kommer att göra sitt yttersta för att se till att alla anslagsmedel som delas ut kommer att användas enligt projektplanen och budgeten. INFORmATION Om SPONSRANDE Liondistrikt Lionklubb Klubbpresident (texta namn) (underskrift) (klubbnummer) Adress Telefon Fax: E-post INFORmATION Om DET SPONSRANDE LIONDISTRIKTETS GUVERNöR Distriktsguvernör (texta namn) (underskrift) (distriktsnummer) Adress Telefon Fax: E-post 6 L i o n s C l u b s I n t e r n a t i o n a l F o u n d a t i o n

9 VäRDINFORmATION Värd (i projektlandet, medsponsorer) Liondistrikt Lionklubb Klubbpresident (texta namn) (underskrift) (klubbnummer) Adress Telefon Fax: E-post INFORmATION Om VäRDDISTRIKTETS GUVERNöR Distriktsguvernör (texta namn) (underskrift) (distriktsnummer) Adress Telefon Fax: E-post Spara kopior av alla dokument innan du skickar in dem till LCIF. Skicka den ifyllda ansökan och alla bilagor till: Lions Clubs International Foundation Humanitarian Programs Department 300 West 22nd Street Oak Brook, IL , USA Telefon: Fax: E-post: L i o n s C l u b s I n t e r n a t i o n a l F o u n d a t i o n 7

10 8 L i o n s C l u b s I n t e r n a t i o n a l F o u n d a t i o n

11

12 VI ÄR EFFEKTIVA OCH ANSVARSFULLA SOM GODA FÖRVALTARE AV PENNINGMEDEL. Lions Clubs International Foundation Humanitarian Programs Department 300 West 22nd Street Oak Brook, IL , USA Telefon: Fax: Webbplats: E-post: LCIF IAG1 SW 1/14

LCIF:s pilotprogram för mikroföretagsutveckling

LCIF:s pilotprogram för mikroföretagsutveckling LCIF:s pilotprogram för mikroföretagsutveckling Introduktion och varför Mikroföretag är en ny prioritet för LCIF LCIF:s Core 4-program ger medel till viktiga och praktiska Lions serviceprojekt inom fyra

Läs mer

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA LCIF ger erkänsla åt donatorer Varje donation är viktigt Lionmedlemmar över hela världen förenas i vårt mål att ge världens nödställda hopp och hjälp. Genom Lions Clubs

Läs mer

GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513)

GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513) GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513) Innehåll Inledning 1 Ansvarsområden och strategisk planering Tillträdande distriktsguvernörens ansvarsområden...1.1 Distriktsguvernörens ansvarsområden...1.2 Ditt

Läs mer

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB Gäller mellan den 1 april 2015-30 juni 2018 KLUBBNUMMER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls i

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

En guide för Lions i den digitala tiden

En guide för Lions i den digitala tiden En guide för Lions i den digitala tiden Internet tips En guide för Lions i den digitala tiden Innehåll Varför använda Internet?...3 HurkanLionsanvändaInternet?...3 E-post...3 Elektroniskanyhetsbrev...4

Läs mer

LIONS BARN FÖRST. Program och aktivitetsvägledning

LIONS BARN FÖRST. Program och aktivitetsvägledning LIONS BARN FÖRST Program och aktivitetsvägledning Introduktion Tack Lions för ert engagemang och åtagande för att förbättra livet för barn... ett barn i taget. Varje dag hjälper Lions medlemmar barn i

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

HANDBOK FÖR BILDANDE AV NYA KLUBBAR

HANDBOK FÖR BILDANDE AV NYA KLUBBAR HANDBOK FÖR BILDANDE AV NYA KLUBBAR Handbok för bildande av nya klubbar INNEHÅLLSFÖRTECKNING Varför bilda en ny lionklubb?...2 Välja ett klubbformat...3-4 Steg för att bilda nya klubbar...5 Steg ett: Fastställa

Läs mer

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2015-05-05 Dnr: 15-4542 1(16) PTS Innovationstävling - Smartare e-handel 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 3. Vem får söka?

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Att göra eller inte göra när det gäller bokföring inom den ideella sektorn

Att göra eller inte göra när det gäller bokföring inom den ideella sektorn Basnivå Ekonomisk styrning Introduktion till kursen: Modul 1 Budgetering Vad är en budget? Definition Budgeteringens roll i en organisations planering Modul 2 Redovisning och bokföring Vad är redovisning?

Läs mer

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven (sidan 3) för GLT-multipeldistriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Kandidaterna ska ta del av ansvarsområdena och

Läs mer

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader 2011-05-26 Handbok för projekt inom Leader 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRANDE... 3 LEADERPROJEKT... 3 TYDLIG AVGRÄNSNING MOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 3 DELAKTIGHET OCH ANSVAR I PROJEKTET... 3 FÖRÄNDRINGAR

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR ACNP&P-SE-2.0. Gäller från den 1 mars 2015 Sidan 1

ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR ACNP&P-SE-2.0. Gäller från den 1 mars 2015 Sidan 1 ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR Sidan 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 5 ARTIKEL I - DEFINITIONER... 6 ARTIKEL II - STARTA OCH UNDERHÅLLA DITT DISTRIBUTÖRSSKAP... 8 II.1. Din relation med ACN...

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

BLI. Bli certifierad! Fisken. En praktisk handbok om MSC-certifiering CERTIFIERAD!

BLI. Bli certifierad! Fisken. En praktisk handbok om MSC-certifiering CERTIFIERAD! Bli certifierad! Fisken TM BLI CERTIFIERAD! En praktisk handbok om MSC-certifiering Det bästa rådet jag kan ge ett fiske som vill bli MSC-certifierat är att förbereda sig väl och utse en bra projektledare

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor Förord Att bekämpa korruption i biståndet är en prioriterad arbetsuppgift för Sida. I Sidas regleringsbrev kan man läsa att Sida ska vidta åtgärder

Läs mer

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska Published 1st May 2014 Innehållsförteckning: Avsnitt 1: Introduktion 1.1 Välkommen 1.2 Syfte 1.3 Principer i distributörsavtalet

Läs mer