LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION RIKTLINJER OCH ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR CORE 4- DIABETESANSLAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION RIKTLINJER OCH ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR CORE 4- DIABETESANSLAG"

Transkript

1 LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION RIKTLINJER OCH ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR CORE 4- DIABETESANSLAG

2

3 Riktlinjer och ansökningsblankett för Core 4- diabetesanslag INTRODUKTION OCH GLOBALA FÖRHÅLLANDEN Diabetes är en kronisk sjukdom som uppstår när kroppen inte producerar, eller effektivt använder, det insulin kroppen producerar för att reglera blodsockret. De komplikationer som associeras med diabetes är många, och de kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. Antalet personer med diabetes fortsätter att öka i alla länder och kostnaderna relaterade till diabetes är omfattande och ökar mycket snabbt. International Diabetes Federation 1 och världshälsoorganisationens statistik beskriver påfallande globala förhållanden: Människor insjuknar i diabetes Hälften av alla människor som har diabetes vet inte om det Barndiabetes uppstår vid en tidigare ålder Antalet människor med diabetes kommer att öka från 371 miljoner till 552 miljoner innan år 2030 Dödsfall och kostnader Hälften av alla människor som avlider på grund av diabetes är under 60 år Mer än 80 % av dödsfallen orsakade av diabetes sker i låg- eller medlelinkomstländer 2 Under 2012 dog 4,8 miljoner människor av diabetes och USD 471 miljarder spenderades till följd av sjukdomen. Diabetes förutspås vara den 7:e ledande dödsorsaken år Medicinska experter och diabetesinformatörer är enade om att en utav de största utmaningarna som associeras med diabetes är bland annat att finna dem som har sjukdomen, förebygga uppkomsten av diabetes och minska handikapp som orsakas av komplikationerna från diabetes. Andra utmaningar som diabetesorganisationer och sjukvården står inför är att förbättra tillgången till omfattande vård och ta itu med diskriminering och stigmatisering av människor med diabetes. UPPGIFT OCH INSAMLINGSSTRATEGIER Core 4- diabetesanslag stödjer storskaliga projekt, ledda av lions eller samarbetsorganisationer, som stödjer allmänna hälsovårdsinsatser vilka fokuserar på att expandera och förbättra arbetet med att förebygga diabetes, tillhandahålla utbildning och tillgång till behandlingsprogram, bland utsatta befolkningsgrupper. Dessa anslag hjälper framgångsrika diabetesinitiativ, som använder sig av framgångsrika metoder och har uppvisat tidigare resultat, att expandera för att kunna hjälpa fler människor, nå nya befolkningsgrupper och förbättra tillgången till information och diabeteshanteringssystem. LCIF:s finansieringsstrategier är följande: Förebygg, utbilda och informera a. Samhällsbaserade utbildnings- och informationsprogram som: främjar utbildningar om förstadiet till diabetes och vad som kan göras för vända symptomen, särskilt bland riskgrupper; fokuserar på kunskap om en hälsosam livsstil, kost och motion; involverar kamrater, som till exempel kollegor eller andra elever, för att bemöta diskriminering eller stigmatisering. b. Eftersom diabetes uppstår i allt tidigare åldrar prioriteras bland annat: samhällsprogram som får barn att engagera sig i sin egen hälsa; skolprogram som fokuserar på barn och som tar upp riskerna med diabetes och genomför aktiviteter som centreras kring kost och motion. c. Diabetesundersökningar för högriskgrupper baserat på nationell data, inklusive graviditetsdiabetes. Att genomföra tester för att bedöma risken för diabetes uppmuntras vid undersökningar. Notera att vanliga undersökningsprogram är dyra och svåra att upprätthålla och av den anledningen måste starka partnerskap, som kan dela kostnaderna, vara en del av projekt inom detta område. 1 IDF Diabetes Atlas 6th Edition and Update 2011 och Mathers CD, Loncar D. Projections of global mortality and burden of disease from 2002 to PLoS Med, 2006, 3(11):e Global status report on noncommunicable diseases Geneva, World Health Organization, L i o n s C l u b s I n t e r n a t i o n a l F o u n d a t i o n 3

4 Patientinformation och stöd a. Program som främjar livsstilsförändringar bland individer som diagnostiserats med diabetes, expansion av utbildningsprogram om egenvård, initiativ till stöd för barn med diabetes och program för individer med gravititetsdiabetes. b. Insatser för att utveckla eller expandera lokala aktiviteter för människor med diabetes. Tillgång till behandling a. Insatser för att förbättra och expandera befintlig sjukvård bland utsatta befolkningsgrupper genom att tillhandahålla utrustning och grundläggande utbildning för lokal personal. b. Program som förbättrar tillgången till omfattande diabetesbehandlingar, bland annat tillgång till hälsovård för diabetiker, som till exempel ögonvård och fotvård. PROJEKT GODKÄNDA PROJEKT Tar itu med ett lokalt eller nationellt diabetesbehov Stödjer insatserna i ett lionsdistrikt eller multipeldistrikt. Tillhandahåller långsiktiga fördelar som kan upprätthållas efter det att anslaget har använts. Hjälper en stor grupp människor eller en stor region Lions förknippas med projektet Involverar konkreta lionsaktiviteter Erhåller finansiella medel från lokala lionklubbar ICKE-GODKÄNDA PROJEKT 7 Undersökningar för allmänheten 7 Vetenskaplig forskning 7 Nya uppstartsinsatser 7 Förbrukningsmaterial vid undersökningar och kostnader för läkemedel 7 Projekt där endast en klubb är involverad 7 Köp av mark eller byggnader EXEMPEL PÅ GODKÄNDA PROJEKT Storskaliga informationsprogram som leds av Lions och som genomförs i samarbete med lokala eller nationella hälsovårdsorganisationer eller diabetesorganisationer. Undersökningsinitiativ, i permanenta eller mobila lokaler, som fokuserar på högriskssamhällen och som kombineras med förbättrad tillgång till förebyggande vård. Test för att bedöma risken för diabetes uppmuntras under undersökningsinitiativ. Projekt som förbättrar program för diabetiker, som till exempel en expansion av ett diabetesläger för barn, aktivitetsgrupper för patienter eller program om egenvård för patienter för att förebygga framtida komplikationer. Översättning och utveckling av material för att anpassa det till kulturen och språket, gäller de områden där det förnärvarande inte finns något tillgängligt material. Utbyggnad av hälsovårdslokaler, för att till exempel att skapa utrymme för diabetesutbildningsprogram och omfattande diabetesvård. Aktiviteter som involverar barn och vuxna i en hälsosam livsstil, bland annat kost och motion. Stöd för att bilda aktivitetsgrupper, t.ex. promenadgrupper. 4 L i o n s C l u b s I n t e r n a t i o n a l F o u n d a t i o n

5 KRITERIER FÖR CORE 4- DIABETESANSLAG 1. Projekten ska gynna aktiviteter och program som stödjer de nationella diabetesmålen. 2. Initiativen ska fungera i linje med, och vid behov utveckla partnerskap med, nationella och lokala hälsoorganisationer, vårdcentraler, diabetesorganisationer, universitet och skolsystem. 8. Lions måste lokalt samla in medel motsvarande 25 % av budgeten och minst hälften av de lokala medlen ska vara i form av likvida medel. 9. Projekten måste vara mycket bärkraftiga och på ett rimligt sätt kunna säkerställa fortsatt verksamhet efter det att anslaget från LCIF har använts. 3. Anslag övervägs för projekt där det ansökande liondistriktets, och de deltagande klubbarnas, finansiella resurser och insamlingskapacitet överskrids. 4. Projekten ska hjälpa hela samhällen för att maximera effekten av LCIF:s anslag. Därutöver ska projekten fokusera på utsatta befolkningsgrupper med behov av finansiellt stöd. 10. Core 4-diabetesanslag är inte tillgängliga för projekt som är mer lämpliga för något utav LCIF:s övriga anslagsprogram. Projekt för att renovera eller bygga lokaler för diabetesläger omfattas av programmet för standardanslag. Projekt som fokuserar på diabetesrenopati hänvisas till Sight- First-programmet. Ytterligare information om LCIF:s program finner du om du besöker eller kontaktar LCIF. 5. Projekt som ansöker om anslag från LCIF måste på ett tydligt sätt förknippas med Lions och lokala lionmedlemmar måste fortlöpande vara involverade. Prioritet ges till projekt där lionmedlemmar tillhandahåller frivilliga insatser, där det finns erfarenhet av tidigare stöd och där rollen beträffande att hjälpa till att leda projektet, och/eller den involverade institutionen, är tydligt definierad. 6. Förutom Lions involvering i projektet, och att projektet tydligt förknippas med Lions, måste det ansökande liondistriktet och de klubbar som deltar förbinda sig att ge ett betydande finansiellt bidrag till projektet. 11. Projekt som erhåller anslagsmedel måste tydligt demonstrera att projektet möjliggjordes av LCIF, genom lämpligt erkännande, skyltar och PRaktiviteter. Anslagets slutrapport måste inkludera ett bevis på erkänsla. 12. Varje anslagsansökan bedöms enbart utifrån dess meriter och hur pass väl ansökan tillgodoser anslagskriterierna och prioriteringarna vad gäller humanitära anslag från LCIF, vilka har fastställts av förtroenderådet. 7. Lokalt matchande medel får endast vara i form av likvida medel. Andra donationer, som till exempel resurser eller förbrukningsvaror, kommer att stärka anslagsansökan och bör belysas i projektet, men de kan inte inkluderas i budgeten som matchande medel gentemot LCIF-anslaget. Vidare måste lokalt matchade medel representera tillgängliga likvida medel eller löften avseende det projekt som ansökan gäller. L i o n s C l u b s I n t e r n a t i o n a l F o u n d a t i o n 5

6 REGLER FÖR CORE 4-ANSLAG 1. Anslagssökande måste skicka in sina projektförslag på ansökningsblanketten för Core 4-diabetesanslag, ansökan måste vara komplett ifylld. Projektets budget måste på ett tydligt sätt specificera alla intäktskällor och kostnader, och projektets intäkter måste vara lika stora som kostnaderna. Ofullständiga ansökningar och förslag som har skickats in i fel format kommer inte att kvalificera. 4. Core 4 diabetesanslag beviljas upp till USD för distrikt och USD för multipeldistriktsinitiativ och bör inte överstiga 75 % av den totala projektkostnaden. Prioritet kommer att ges till projekt som använder kostnadseffektiva strategier, den övre gränsen av anslaget bör därför endast begäras till projekt som kommer att påverka en större region eller hjälpa ett stort antal människor. 2. Anslagsansökningar kan skickas in av alla liondistrikt (enkel, del- eller multipeldistrikt) Prioritet kommer att ges till projekt som har en stor påverkan på regional- och provinsnivå. Ansökningar som skickas in av enkel- eller deldistrikt måste undertecknas av både den nuvarande distriktsguvernören och guvernörsrådsordföranden och måste godkännas av distriktsrådet, därefter ska guvernörsrådsordförande underrättas. Ansökningar från multipeldistrikt skall undertecknas av guvernörsrådsordförande och godkännas av guvernörsrådet. Skicka in lämpligt mötesprotokollet från det distriktsrådsmöte eller guvernörsrådsmöte där ansökan godkändes. Mötesprotokollet måste vara från det lionår under vilket ansökan kommer att granskas av LCIF:s förtroenderåd. 3. Om ett Core 4 -diabetesanslagsprojekt kommer att äga rum i ett annat land än sökandens distrikt måste projektet godkännas och aktivt involvera lionmedlemmarna i det multpeldistriktet eller distriktet, eller de lokala klubbarna, i ej distriktsindelade länder. 5. En styrkommitté, bestående av lionmedlemmar, lokala diabetes- och hälsomyndigheter och andra intressenter som är viktiga för projektet, bör utses. Kommittén kommer att leda och säkerställa det framgångsrika genomförandet av projektet. 6. Det finns inga tillgängliga anslag för verksamhetskostnader och löner i redan befintliga program. Men i vissa fall kan en blygsam del av budgeten (ej överstigande 10 %) hjälpa till med dessa administrativa kostnader. En plan för hur dessa kostnader ska upprätthållas efter det att LCIF:s anslag har används måste bifogas anslagsansökan. 7. Det finns inga anslag tillgängliga för att bygga nya lokaler för diabeteshälsovård, för att skapa utrymme för program om diabetesvård och utbildning. Förhandstur kommer istället att ges till projekt som fokuserar på att förnya eller bygga ut befintliga kliniker/sjukhus. I de samhällen där det finns mycket få, eller inga, hälsovårdsbyggnader kan anslag komma att beviljas för att bygga nya kliniker i samarbete med etablerade hälsovårdsinstutitioner eller organisationer. 6 L i o n s C l u b s I n t e r n a t i o n a l F o u n d a t i o n -

7 8. Lionsmedlemmar och/eller deras familjer bör inte erhålla direkta, eller yrkesmässiga, fördelar eller ha ett ägandeintresse i projekt som erhåller stöd från LCIF. 9. Kompletta anslagsansökningar måste vara LCIF tillhanda minst 60 dagar före förtroenderådets möte för att ärendet skall kunna tas upp till behandling vid detta möte. Dessa möten genomförs i september/oktober, mars/april och juni, sista datum finner du på LCIF:s webbplats eller genom att kontakta LCIF. Eftersom ytterligare information ofta efterfrågas är det viktigt skicka in ansökan långt innan sista datum, detta minskar risken för att ansökan skjuts upp till nästa förtroenderådsmöte. 12. Anslagsmottagare ansvarar för att skicka in en rapport som beskriver projektets resultat och exakt hur man har använt LCIF:s medel när projektet slutförts. Rapportformulären bifogas tilllsammans med breven om beviljat anslag. Distrikt som inte skickar in en rapport för ett slutfört projekt kommer inte kvalificera för att erhålla ytterligare anslag. 13. Projekt som har beviljats anslag skall implementeras inom en rimlig tidsram. Efter tillräcklig konsultation med distriktet har LCIF rätt att dra återkalla anslag som inte har påbörjats eller nått tillräckliga framsteg inom rimlig tid. Alla utbetalade medel som inte dokumenterats på ett lämpligt sätt skall returneras till LCIF om anslaget återkallas. 10. Ansökningar som tidigare dragits tillbaka eller avvisats kan endast skickas in på nytt om de har justerats för att bemöta anledningarna till avvisningen/tillbakadragandet. 14. Om sökanden inte svarar på LCIF:s korrespondens angående ansökan inom 120 dagar kommer ansökan inte tas upp för övervägande och därmed återkallas. 11. Distriktsguvernören eller multipeldistriktets guvernörsrådsordförande som innehar posten när anslaget beviljas skall vara anslagsadministratör under hela projekttiden. Det är hans/hennes ansvar att öppna ett speciellt konto särskilt för detta projekt och betala ut pengarna till projektpartners och leverantörer. Om ett projekt pågår till nästa verksamhetsår måste anslagsadministratören överlämna kopior av framstegen och de slutrapporter som skickats till LCIF till det nuvarande distriktsrådet eller multipeldistriktets guvernörsråd. LCIF förbehåller sig rätten att byta ut anslagsadministratören vid behov. L i o n s C l u b s I n t e r n a t i o n a l F o u n d a t i o n 7

8 ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR CORE 4 DIABETESANSLAG riktlinjer Vänligen läs igenom reglerna och riktlinjerna för LCIF:s Core 4-anslag innan du fyller i denna ansökan. Var och en av följande frågor måste vara besvaras för att LCIF:s förtroenderåd ska överväga ansökan. Ansökningar som utformats för andra organisationer eller myndigheter kommer inte att accepteras. Vänligen svara på frågorna i följande ordning: A. ProjekTBeskriVning 1. Insänd datum 2. Projektnamn 3. Lions enkeldistrikt, distrikt eller multipeldistrikt som skickat in ansökan 4. Samarbetspartners 5. Belopp som sökts från LCIF 6. Projektmål 7. Antal människor som direkt kommer att gagnas av projektet 8. Kontaktinformation till den primära projektkoordinatorn: namn, postadress, telefon och e-postadress B. ProjekTeTs utformning 9. Situationen i landet och i det specifika området - Beskriv situationen i det område där det föreslagna projektet kommer att implementeras. Inkludera information om förekomsten av diabetes, befintliga nationella riktlinjer, strategier och handlingsplaner för diabetes. Beskriv även hur diabetesvården organiseras på den nationella nivån och i det specifika området, ange befintliga program som arbetar med diabetesvård och att förebygga diabetes i området, lista de största hindren och tillhandahåll annan relevant information om det specifika området. 10. Mål och syften Ange projektets mål och syften (vanligtvis 3 eller 4). Det övergripande målet bör vara realistiskt och de syften som anges bör stödja målet. 11. Projektaktiviteter Beskriv detaljerade aktiviteter för varje projektsyfte. Till exempel, beskriv alla typer av tränings, utbildnings- och undersökningsaktiviteter samt lokala informationskampanjer i detalj. Följande information bör inkluderas: Vad består aktiviteten av, hur kommer aktiviteten att genomföras, hur många gånger kommer aktiviteten att genomföras och under hur lång tid, vilket slags nytt material kommer att utvecklas, vad kommer utbildningsmaterialet och kursplanen att innehålla, vem kommer att genomföra aktiviteterna, hur många kommer att utbildas, undersökas eller delta i informationsprogram och hur relaterar aktiviteterna till det befintliga sjukvårdssystemet i landet. 12. Målgrupper Inkludera en beskrivning av projektets målgrupp och varför de utvalts. 13. Projektpartners Ange projektets intressenter, som till exempel genomförandepartners och tekniska leverantörer. Beskriv rollerna och ansvarsområdena för alla involverade parter. Om partners är involverade, bifoga ett brev från organisationerna som godkänner projektet och deras roll och involvering. 8 L i o n s C l u b s I n t e r n a t i o n a l F o u n d a t i o n

9 14. Projektresultat Indikera det förväntade resultatet och det övergripande antalet människor som kommer att beröras av projektet. Siffrorna bör vara mätbara och uppnåbara och tydligt stödja projektets syften och aktiviteter. 15. Uppföljning och utvärdering Beskriv planerna för uppföljning och tillsyn av aktiviteterna. Beskriv på vilket sätt och hur ofta man kommer att följa upp och se över aktiviteterna. Ange vem som ansvarar för det och hur informationen och resultaten kommer att användas för att förbättra programmet. 16. Tidslinje - inkludera ett tidsschema för projektets genomförande och slutförande. c. Lions involvering och identifiering 17. Tillhandahålla en kort, lämplig, historik huruvida de lionmedlemmar som skickar in ansökan tidigare har varit, eller förnärvarande är, involverade i diabetesinsatser som till exempel utbildningsprogram, informationskampanjer, undersökningar eller insamlingar. 18. Ange hur många lionklubbar som kommer att vara involverade i projektet och beskriv deras roll beträffande projektledning, insamlingsaktiviteter, marknadsföring, information och det direkta genomförandet av projektet. 19. Beskriv hur man planerar att det ska framgå att projektet har möjliggjorts av LCIF. Allt PR-material och all mediatäckning avseende detta projekt bör uppmärksamma stödet och engagemanget från både LCIF och Lions. d. ProjekTBudgeT och BärkrAFTigheT 20. Lista alla separata intäktskällor och associerade belopp individuellt (distrikt, LCIF, partnerorganisationer, myndigheter och företag). Inkludera det belopp som varje källa tillhandahåller och ange statusen (insamlat, löfte eller förväntat) samt vilket datum som lovade/förväntade medel kan samlas in. 21. Inkludera en specificerad budget för hela projektet genom att använda tabellen nedan. Skicka in budgeten i USD. Lista alla projektets kostnader individuellt och ange vem som kommer att täcka vilken del av dessa kostnader. Lokalt matchade medel måste vara i form av likvida medel. Donerade tjänster och övrigt stöd till projektet välkomnas men kan inte användas som en intäktskälla. Minst hälften av de lokalt matchande medlen måste garanteras och/eller samlas in av de lionmedlemmar som skickar in anslagsansökan. Inkludera lämplig dokumentation för de kostnader som har angivits i budgeten. För varje sak som anges i kolumnen för kostnader ska följande inkluderas: proformafakturor, prisuppgift från leverantören, uppskattade kostnader för renoveringsarbete och/eller annan kostnadsinformation. Bifoga produktbroschyrer för alla typer av inköp av utrustning. L i o n s C l u b s I n t e r n a t i o n a l F o u n d a t i o n 9

10 Projektkostnader År ett: År två TOTALT LCIF Lions Partner LCIF Lions Partner Projekttotal BEGÄRS FRÅN LCIF, TOTALT 22. Tillhandahåll en beskrivande text för allt som anges kolumnen för projektkostnader. Förklara varför detta behövs och den associerade kostnaden. 23. Förklara hur projektet kommer att upprätthållas i framtiden. Beskriv vem som kommer att ansvara för verksamhets-, underhålls- och administrativa kostnader. Skicka den komplett ifyllda anslagsansökan och all stödjande dokumentation till Lions Clubs International Foundation:s internationella huvudkontor. Ett bekräftelsebrev innehållande ett anslagsnummer kommer att skickas ut som en bekräftelse på att anslagsansökan har mottagits. LCIF:s förtroenderåd och personal förbehåller sig rätten att begära ytterligare viktig information vid behov. Om ytterligare information krävs kommer en förfrågan att skickas via e-post till vederbörande distriktsguvernör, guvernörsrådsordfrande eller projektordförande. 1 0 L i o n s C l u b s I n t e r n a t i o n a l F o u n d a t i o n

11 e. godkännande AV AnsÖkAn Ett godkännande av distriktsrådet eller guvernörsrådet måste medfölja varje anslagsansökan. Vänligen skicka in en kopia av mötesprotokollet från det möte där ansökan godkändes och från det lionsår som ansökan kommer att granskas av LCIF:s förtroenderåd. Ansökan från enkeldistrikt och distrikt måste undertecknas av distriktsguvernören och guvernörsrådsordföranden. Ansökan från multipeldistrikt måste undertecknas av guvernörsrådsordföranden. (Se punkt två och punkt tre i regelavsnittet). Notera att godkännandet och mötesprotokollet från distriktsrådsmötet måste vara från det lionverksamhetsår som projektet kommer att behandlas av LCIF:s förtroenderåd. Underteckna för att godkänna följande uttalande: Jag intygar härmed att jag har läst igenom LCIF:s anslagsansökan och anslagskriterier för Core-4 diabetesanslag. Jag intygar att jag efter bästa förmåga har angivit korrekt information och att behovet föreligger på det sätt som har angivits. Jag godkänner denna ansökan och jag skall göra allt jag kan för att säkerställa att anslaget administreras på ett korrekt och effektivt sätt, att korrekt bokföring upprätthålls samt att regelbunden rapportering till Lions Clubs International Foundation sker. guvernörsrådsordförandens godkännande Guvernörsrådsordförandens namn Multipeldistrikt Adress Telefon Fax E-post Namnteckning Datum distriktsguvernörens godkännande Distriktsguvernörens namn Distrikt Adress Telefon Fax E-post Namnteckning Datum Projektordförandens godkännande Projektordförandens namn Multipeldistrikt/distrikt Adress Telefon Fax E-post Namnteckning Datum L i o n s C l u b s I n t e r n a t i o n a l F o u n d a t i o n 1 1

12 VI BRYR OSS OM. VI TJÄNA. VI ÅSTADKOMMER. Lions Clubs International Foundation 300 West 22nd Street Oak Brook, IL , USA Telefon: Fax: Webbplats: E-post: LCIF150 SW 1/14

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION STANDARDANSLAG ANSÖKAN

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION STANDARDANSLAG ANSÖKAN LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION STANDARDANSLAG ANSÖKAN FÖRUTSÄTTNINGAR OCH REGLER FÖR STANDARDANSLAG FÖRUTSÄTTNINGAR OCH REGLER FÖR STANDARDANSLAG Standardanslag tillhandahåller finansiella medel

Läs mer

ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG

ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG Vi bryr oss om. Vi hjälper. Vi uppnår. ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG Översikt Det internationella assistansanslagsprogrammet

Läs mer

LCIF:s pilotprogram för mikroföretagsutveckling

LCIF:s pilotprogram för mikroföretagsutveckling LCIF:s pilotprogram för mikroföretagsutveckling Introduktion och varför Mikroföretag är en ny prioritet för LCIF LCIF:s Core 4-program ger medel till viktiga och praktiska Lions serviceprojekt inom fyra

Läs mer

FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD

FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD VAD INNEBÄR FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM? Detta program erbjuder begränsade finansiella

Läs mer

Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015

Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015 Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015 Översikt över symposieprogram Lions symposieprogram om service för barn kan bevilja kostnadsersättning för: ett (1) symposium

Läs mer

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven (sidan 3) för GLT-multipeldistriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Kandidaterna ska ta del av ansvarsområdena och

Läs mer

LCIF International Assistance Grant-program (IAG) Anslagsbestämmelser och ansökan

LCIF International Assistance Grant-program (IAG) Anslagsbestämmelser och ansökan LCIF International Assistance Grant-program (IAG) Anslagsbestämmelser och ansökan INLEDNING För att möjliggöra hjälp till humanitära Lion-till-Lion-projekt, som omfattar minst två länder, godkände Lions

Läs mer

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM Kapitel 1 DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM I dagens snabbt föränderliga värld måste medlemmarna förena familj, arbete och frivilliginsatser. Med anledning av att distriktsguvernörens roll är komplex och krävande

Läs mer

Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018

Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018 ANSÖKAN OM CHARTER FÖR JUBILEUMSKLUBB Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018 CLUB NUMBER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls i av det internationella

Läs mer

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB Gäller mellan den 1 april 2015-30 juni 2018 KLUBBNUMMER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls i

Läs mer

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA LCIF-erkänsla åt donatorer Varje donation räknas Lionmedlemmar över hela världen förenas i vårt arbete att hjälpa och ge hopp åt de som behöver det mest. Genom Lions Clubs

Läs mer

CHAPTER XIV LEDARUTVECKLING. I enlighet med den internationella styrelsens uppdrag är det vår uppgift att förbättra lionmedlemmarnas ledarfärdigheter.

CHAPTER XIV LEDARUTVECKLING. I enlighet med den internationella styrelsens uppdrag är det vår uppgift att förbättra lionmedlemmarnas ledarfärdigheter. CHAPTER XIV LEDARUTVECKLING A. LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 1. Uppgift 2. Mål I enlighet med den internationella styrelsens uppdrag är det vår uppgift att förbättra lionmedlemmarnas ledarfärdigheter. a. Att

Läs mer

Ersättningspolicy för distriktsguvernörer

Ersättningspolicy för distriktsguvernörer Ersättningspolicy för distriktsguvernörer Distriktsguvernörer kan begära ersättning för följande aktiviteter. Alla resor måste göras på billigast möjliga sätt. 1. EVENEMANG SOM ERSÄTTS a. KLUBBESÖK För

Läs mer

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA LCIF ger erkänsla åt donatorer Varje donation är viktigt Lionmedlemmar över hela världen förenas i vårt mål att ge världens nödställda hopp och hjälp. Genom Lions Clubs

Läs mer

DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET

DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET Kapitel 2 DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET Det internationella huvudkontoret är en viktig resurs för alla lionmedlemmar. All personal vid det internationella huvudkontoret är redo att ge distriktsguvernörerna

Läs mer

LIONS SERVICE FÖR BARN BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV

LIONS SERVICE FÖR BARN BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV LIONS SERVICE FÖR BARN BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV Aktuell statistik visar att ett svindlande stort antal barn över hela världen lever under olyckliga omständigheter och miljoner lever i fattigdom, med

Läs mer

KAPITEL XXI PUBLIKATIONER. Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer.

KAPITEL XXI PUBLIKATIONER. Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer. KAPITEL XXI PUBLIKATIONER A. OFFICIELLA PUBLIKATIONER Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer. B. BETECKNINGEN "OFFICIELL PUBLIKATION" Ordalydelsen

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.04 oktober 2014)

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.04 oktober 2014) Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.04 oktober 2014) Radiohjälpen har i oktober 2012 beslutat att avveckla det tidigare digitala ansökningssystemet

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT NEW YORK, NEW YORK, USA DEN 9-14 MARS 2009

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT NEW YORK, NEW YORK, USA DEN 9-14 MARS 2009 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT NEW YORK, NEW YORK, USA DEN 9-14 MARS 2009 1. Toronto, Ontario, Kanada, valdes att stå värd för den internationella kongressen 2014. REVISIONSKOMMITTÉN

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 10-15 APRIL 2010

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 10-15 APRIL 2010 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 10-15 APRIL 2010 1. Honolulu, Hawaii, USA, valdes att stå värd för den internationella kongressen 2015. 2. Chicago, Illinois, USA,

Läs mer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL RIKTLINJER FÖR KONFLIKTLÖSNING INTRODUKTION

LIONS CLUBS INTERNATIONAL RIKTLINJER FÖR KONFLIKTLÖSNING INTRODUKTION Sidan 1 av 11 LIONS CLUBS INTERNATIONAL RIKTLINJER FÖR KONFLIKTLÖSNING INTRODUKTION Konflikter är normala och ibland även sunda för en organisation. Det finns ett antal orsaker till att konflikter uppstår

Läs mer

Sökandet Färdig ansökningsblankett finns att hämta från hemsidan men kan även skrivas individuellt men då måste nedanstående uppgifter redovisas.

Sökandet Färdig ansökningsblankett finns att hämta från hemsidan men kan även skrivas individuellt men då måste nedanstående uppgifter redovisas. Utbildningsfond Fondens avsikt Syftet för fonden är att främja utbildning för MHF-Ungdoms medlemmar genom bidrag till utbildningskostnader. Utbildningen ska i detta fall vara till gagn för organisationen

Läs mer

Ansökningsblankett Insamlingsfond till förmån för personer med stamning

Ansökningsblankett Insamlingsfond till förmån för personer med stamning Ansökningsblankett Insamlingsfond till förmån för personer med stamning Namn: Personnummer: Adress: Postnummer och ort: Epost: Telefon: Mobil: Medlem i stamningsförening: Postgiro/Bankgiro/Kontonummer

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012)

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Radiohjälpen har i oktober 2012 beslutat att avveckla det tidigare digitala ansökningssystemet

Läs mer

GLOBALA MEDLEMSTEAMET

GLOBALA MEDLEMSTEAMET Lions Clubs International GLOBALA MEDLEMSTEAMET RESURS-HANDBOK GMTRG2015.SW Välkommen till Lions Clubs Internationals globala medlemsteam (GMT). Din post i GMT är mycket viktig för lionklubbarnas framgångar

Läs mer

Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012

Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012 Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012 Kära FN vänner, Glädjande kom det förra året in fler ansökningar om projektbidrag från FN föreningar och FN distrikt än någonsin tidigare. Det visar

Läs mer

LIONS BARN FÖRST. Program och aktivitetsvägledning

LIONS BARN FÖRST. Program och aktivitetsvägledning LIONS BARN FÖRST Program och aktivitetsvägledning Introduktion Tack Lions för ert engagemang och åtagande för att förbättra livet för barn... ett barn i taget. Varje dag hjälper Lions medlemmar barn i

Läs mer

Information om bidrag från Stiftelsen framtidens kultur

Information om bidrag från Stiftelsen framtidens kultur Uppsala i januari 2005 Information om bidrag från Stiftelsen framtidens kultur Stiftelsen framtidens kultur har till uppgift att främja ett vitalt kulturliv genom ekonomiskt stöd till konst- och kulturprojekt

Läs mer

En guide för Lions i den digitala tiden

En guide för Lions i den digitala tiden En guide för Lions i den digitala tiden Internet tips En guide för Lions i den digitala tiden Innehåll Varför använda Internet?...3 HurkanLionsanvändaInternet?...3 E-post...3 Elektroniskanyhetsbrev...4

Läs mer

Investeringsfonden Ansökan

Investeringsfonden Ansökan Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Investeringsfonden Ansökan Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Investeringsfonden. Ansökan med bilagor skickas till: Naturskyddsföreningen

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor.

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd internationellt utvecklingssamarbete Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska utföras i enlighet

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Ansökan. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Energieffektiviseringsfonden.

Ansökan. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Energieffektiviseringsfonden. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Energieffektiviseringsfonden Ansökan Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Energieffektiviseringsfonden. Ansökan skickas till: Naturskyddsföreningen

Läs mer

Nämndens beslut nr. 15 av den 7 februari 2014

Nämndens beslut nr. 15 av den 7 februari 2014 Meddelande om utlysning samt regler och förordningar för tilldelning av medel som delvis bidrar till kostnaderna för att organisera paketresor i provinsen Neapel under låg- och mellansäsong 2014 Nämndens

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER För ansvariga organisationer i Sverige Uppdaterad 2014-09-30 Sida 1 av 9 OLOF PALMES INTERNATIONELLA

Läs mer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION Miljoner människor kan se och försörja sina familjer idag tack vare Lions och Lions Clubs International Foundation. USAs f.d. president Jimmy Carter Gör det möjligt

Läs mer

Anvisningar ansökansformuläret

Anvisningar ansökansformuläret Anvisningar ansökansformuläret Ansökansformuläret är uppdelat i nio flikar. I varje flik finns en klickbar informationsruta (i) som tar dig till anvisningarna. Allmänna uppgifter Fliken Allmänna uppgifter

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité

Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité Vision Lions skall vara den ledande moderna, miljömedvetna hjälporganisationen i Sverige. Vårt uppdrag är att göra skillnad för människor när

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden Diarienummer 2012-2 1(7) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

Anslag från Sight First

Anslag från Sight First Anslag från Sight First Sedan början av 1990 talet har Sight First anslag delats ut till ett värde av 211 miljoner US dollar. Nu börjar pengarna ta slut, därav insamlingskampanjen Sight First II. Ett exempel,

Läs mer

Om Fortes konferensbidrag

Om Fortes konferensbidrag 2013-06-27 Om Fortes konferensbidrag Syftet med konferensbidragen är att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyte mellan svenska och utländska forskare samt tillföra kunskaper från det internationella

Läs mer

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Utvecklingsavdelningen 2013-10-25 Dnr 2013:422 1 (5) Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Det här dokumentet innehåller information för organisationer

Läs mer

Under fliken Min lionklubb eller Min leoklubb, välj Serviceaktiviteter. På sidan Serviceaktiviteter, klicka på knappen Lägg till aktivitet.

Under fliken Min lionklubb eller Min leoklubb, välj Serviceaktiviteter. På sidan Serviceaktiviteter, klicka på knappen Lägg till aktivitet. Fråga: Hur lägger jag till en aktivitet? Under fliken Min lionklubb eller Min leoklubb, välj Serviceaktiviteter. På sidan Serviceaktiviteter, klicka på knappen Lägg till aktivitet. På sidan Lägg till aktivitet,

Läs mer

Ansökan om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter (SFS 2013:1102)

Ansökan om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter (SFS 2013:1102) Läs informationsbroschyren om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter innan du fyller i ansökan. Ansökningsblanketten fylls i på svenska och måste vara Boverket

Läs mer

Revisionsavdelningen (Financial Reporting & Compliance)

Revisionsavdelningen (Financial Reporting & Compliance) Kapitel 9 FINANSER Finansdivisionen arbetar med organisationens finansiella frågor till exempel bankkonton i andra länder, bokföring, ankommande betalningar, budget och revision. Divisionens har som mål

Läs mer

Leonardo da Vinci Multilaterala projekt för innovationsutveckling

Leonardo da Vinci Multilaterala projekt för innovationsutveckling sid. 1/7 EACEA Education, Audiovisual & Culture Executive Agency Leonardo da Vinci Multilaterala projekt för innovationsutveckling Programmet för livslångt lärande Utlysning DG EAC/31/08 Innan partnerskapets

Läs mer

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar ADMINISTRATIV VÄGLEDNING HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar - administrativ vägledning Du

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Vård av gotländska kulturmiljöer

Vård av gotländska kulturmiljöer ATT SÖKA STATLIGA BIDRAG FÖR Vård av gotländska kulturmiljöer På Gotland finns ett brett kulturellt arv att bevara, bruka och utveckla. Här finns till exempel kulturreservat, 60 områden utpekade som riksintressen

Läs mer

Handbok för. Ateljéstöd. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd

Handbok för. Ateljéstöd. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd Handbok för Ateljéstöd En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd Innehållsförteckning Ateljéstöd 3 Allmänt om ateljéstöd 3 Vem kan få ateljéstöd? 3 Hur länge kan man

Läs mer

om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga

om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga Sista dag för ansökan 31 december 2014 Skicka ansökan till: Ersättningsnämnden Box 2089 103 12 Stockholm Blankett för ansökan om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-03-18 Diarienummer:2010-061 AM Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Lokal utvecklingscheck Checkens namn Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Projekt "En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar"

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Projekt En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar HANDIKAPP FÖRBUNDEN 2014-01-17 Vår kontaktperson: Maryanne Rönnersten Roger Molin Enheten för folkhälsa och sjukvård Socialdepartementet Projekt "En väl fungerande primärvård för personer med kroniska

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Rutiner och datum för avrapportering och slututbetalning - Ange alltid projektets namn och NFHs diarienummer vid avrapportering eller frågor gällande

Läs mer

Handbok för projektansökan. Atlas konferens 2015

Handbok för projektansökan. Atlas konferens 2015 Handbok för projektansökan Atlas konferens 2015 Förord Välkommen till Atlasprogrammet för globalt partnerskap, konferens och praktik. Syftet med denna handbok är att ge er som projektansökare vägledning

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR

ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR Till Svenska artprojektet ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR Ansökningstillfälle: 5 april 2013 Inkom datum Dnr Ansökan avser: Bidrag t. tillsvidareanställn. Bidrag t. tidsbegränsad tjänst (fler

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer

1 (7) 2015-05-01 LS 2015-0347. Utlysning. Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande

1 (7) 2015-05-01 LS 2015-0347. Utlysning. Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning Utlysning Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande 2 (7) Syfte Landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting beslutade

Läs mer

Projektansökan ESF. Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand)

Projektansökan ESF. Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand) Diarienr (Ifylles av myndigheterna) Europeiska socialfonden Del A A 1 Projektansökan ESF Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand) Uppgifter om sökande

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Villkoren gäller för anslagsbeslut från och med den 1 januari 2011. Villkoren gäller i den utsträckning annat inte anges i anslagsbeslutet.

Villkoren gäller för anslagsbeslut från och med den 1 januari 2011. Villkoren gäller i den utsträckning annat inte anges i anslagsbeslutet. Bilaga 1 Generella villkor för anslag till forskning från Hjärnfonden Villkoren gäller för anslagsbeslut från och med den 1 januari 2011. Villkoren gäller i den utsträckning annat inte anges i anslagsbeslutet.

Läs mer

Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet

Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet Läs dessa anvisningar samt dokumentet Så här bedömer Socialstyrelsen ansökningar om verksamhetsbidrag för social verksamhet innan ni lämnar

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag?

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka för att anpassa din bostad. Du ansöker genom att

Läs mer

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet?

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Om ideella samhällets olika intäktskällor och förslag på förändringar En rapport om finansiell rådgivning av Sid 1(10) Innehållsförteckning

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

Nordiskt pressmöte inför Världsdiabetesdagen

Nordiskt pressmöte inför Världsdiabetesdagen Faktablad om diabetes Diabetes eller diabetes mellitus, är egentligen inte en utan flera olika sjukdomar med det gemensamma kännetecknet att blodsockret är för högt. Diabetes är en allvarlig, livslång

Läs mer

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning Solution Profiler Tips till att publicera en framgångsrik lösning Innehållsförteckning Så här börjar du... 2 1. Grundinformation... 3 1.1 Lösningens namn... 3 1.2 Lösningens beskrivning... 3 1.3 Lösningens

Läs mer

Ansöka om projektmedel i Projektrummet

Ansöka om projektmedel i Projektrummet 1(11) Datum 2009-11-06 Ansöka om projektmedel i Projektrummet Läs all information om ansökningsomgången (utlysningen) Börja alltid med att läsa vad som krävs för den ansökningsomgång du tänker söka medel

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer

Förprojekteringsansökan ESF

Förprojekteringsansökan ESF si Diarienr (Ifylles av myndigheterna) Europeiska socialfonden Förprojekteringsansökan ESF Kompetens och delaktighet Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand. 1 Uppgifter om sökande

Läs mer

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden 2014-02-05 Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden Avfall Sverige ger, genom sin samordnade utvecklingssatsning, bidrag till utvecklingsprojekt inom avfallshantering

Läs mer

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm.

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Version 1.0 Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Ansökan om tillstånd Slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS

Läs mer

KAPITEL XI FINANSER. Godkännande som krävs för att fatta investeringsbeslut, andra än dem som beskrivs i investeringspolicyn, är följande:

KAPITEL XI FINANSER. Godkännande som krävs för att fatta investeringsbeslut, andra än dem som beskrivs i investeringspolicyn, är följande: KAPITEL XI FINANSER A. INVESTERING AV ORGANISATIONENS MEDEL Organisationens investeringsbeslut skall baseras på styrelsegodkänd investeringspolicy för den allmänna fonden och för reservfonden. Dessa policyuttalanden

Läs mer

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 INNEHÅLL 2 (15) 1 Inledning Stockholms läns landsting har beslutat att införa

Läs mer

2013-03-08. Hej, Här ser ni skillnaden mellan den GAMLA logotypen (t v) och den NYA logotypen (t h) i fyrfärg. Nyhetsbrev mars 2013

2013-03-08. Hej, Här ser ni skillnaden mellan den GAMLA logotypen (t v) och den NYA logotypen (t h) i fyrfärg. Nyhetsbrev mars 2013 Page 1 of 5 Nyhetsbrev mars 2013 Ser du inte nyhetsbrevet? Läs det i din webbläsare. Nyhetsbrev mars 2013 Hej, Här kommer mars månads nyhetsbrev från oss på kontoret. Var vänlig sprid det till alla medlemmar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR Vi BIMMER BONUS- PROGRAMMET

RIKTLINJER FÖR Vi BIMMER BONUS- PROGRAMMET RIKTLINJER FÖR Vi BIMMER BONUS- PROGRAMMET PROGRAMÖVERSIKT Vi Bimmer Bonus-programmet är ett incitamentsprogram som erbjuds till promotorer som har uppnått och som behåller nivån som Regional Direktör

Läs mer

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort Sänds till Fylls i av Stadsbyggnadskontoret STADSBYGGNADSKONTORET Ansökan om Fastighetsbeteckning bostadsanpassningsbidrag Bostadsanpassningsavdelningen Box 8314 104 20 Stockholm Tfn vxl 08-508 27 300

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

Distriktssekreterarens & kassaförvaltarens handbok

Distriktssekreterarens & kassaförvaltarens handbok Distriktssekreterarens & kassaförvaltarens handbok 2014-2015 Swedish LA-40.SW 2014-2015 Lions Clubs Internationals Syften Lions Clubs Internationals Etik Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar

Läs mer

Nopef administreras som fond av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) under ett kontrakt mellan Nordiska Ministerrådet (NMR) och NEFCO.

Nopef administreras som fond av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) under ett kontrakt mellan Nordiska Ministerrådet (NMR) och NEFCO. RIKTLINJER För Nordic Project Trust Fund ( Nopef ) handläggning fastställda av Nopefs styrkommitté, godkända av Nordiska Ministerrådet och gällande från den 24.4.2015. 1. Verksamhet Nopef administreras

Läs mer

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till verksamhet som främjar

Läs mer

Information om radonbidrag till egnahem

Information om radonbidrag till egnahem Information om radonbidrag till egnahem Staten ger bidrag för att sänka radonhalten i inomhusluften i egnahem. För ansökningar som kommer in från och med januari 2003 gäller delvis nya regler. Detta informationsmaterial

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

JURIDISKA ÄRENDEN. Kapitel 11 Ändringar för 2014-2015 är inte tillgängliga förrän i juli 2014

JURIDISKA ÄRENDEN. Kapitel 11 Ändringar för 2014-2015 är inte tillgängliga förrän i juli 2014 Kapitel 11 Ändringar för 2014-2015 är inte tillgängliga förrän i juli 2014 JURIDISKA ÄRENDEN Allmän information Organisationen har en juridisk skyldighet att skydda Lions Clubs Internationals inregistrerade

Läs mer

en av världens största hjälporganisa- tioner.

en av världens största hjälporganisa- tioner. Detta är LIONS Lions uppgift är att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande humanitära behov, genom frivilliginsatser med lokalt engagemang och internationell samverkan.

Läs mer

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB Distrikt 2360 Stiftad 1955 Dessa stadgar ersätter de stadgar som tidigare gällt för Göteborg Hisingens Rotaryklubb. 1 Utöver vad som är stadgat i Enhetlig grundlag

Läs mer

Riktlinjer för aktivitetsbidrag

Riktlinjer för aktivitetsbidrag Riktlinjer för aktivitetsbidrag 1) Varför utdelar fonden aktivitetsbidrag? Genom att stödja olika aktiviteter vill fonden öka kontakterna mellan Sverige och Finland och öka kunskapen om de båda länderna.

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD:

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: Var tydlig med dina svar! Ge konkreta exempel och statistik och visa på en tydlig koppling mellan din vision och hur din lösning kan förverkligas. Varje svar får innehålla ett

Läs mer

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Insamlingspolicy Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Marie-Louise Schöldtz 1(6) 1. Bakgrund... 2 2. Insamling... 2 3. Extern granskning... 2 4. Givare... 3 5. Kommunikation med givare...

Läs mer