LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION RIKTLINJER OCH ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR CORE 4- DIABETESANSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION RIKTLINJER OCH ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR CORE 4- DIABETESANSLAG"

Transkript

1 LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION RIKTLINJER OCH ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR CORE 4- DIABETESANSLAG

2

3 Riktlinjer och ansökningsblankett för Core 4- diabetesanslag INTRODUKTION OCH GLOBALA FÖRHÅLLANDEN Diabetes är en kronisk sjukdom som uppstår när kroppen inte producerar, eller effektivt använder, det insulin kroppen producerar för att reglera blodsockret. De komplikationer som associeras med diabetes är många, och de kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. Antalet personer med diabetes fortsätter att öka i alla länder och kostnaderna relaterade till diabetes är omfattande och ökar mycket snabbt. International Diabetes Federation 1 och världshälsoorganisationens statistik beskriver påfallande globala förhållanden: Människor insjuknar i diabetes Hälften av alla människor som har diabetes vet inte om det Barndiabetes uppstår vid en tidigare ålder Antalet människor med diabetes kommer att öka från 371 miljoner till 552 miljoner innan år 2030 Dödsfall och kostnader Hälften av alla människor som avlider på grund av diabetes är under 60 år Mer än 80 % av dödsfallen orsakade av diabetes sker i låg- eller medlelinkomstländer 2 Under 2012 dog 4,8 miljoner människor av diabetes och USD 471 miljarder spenderades till följd av sjukdomen. Diabetes förutspås vara den 7:e ledande dödsorsaken år Medicinska experter och diabetesinformatörer är enade om att en utav de största utmaningarna som associeras med diabetes är bland annat att finna dem som har sjukdomen, förebygga uppkomsten av diabetes och minska handikapp som orsakas av komplikationerna från diabetes. Andra utmaningar som diabetesorganisationer och sjukvården står inför är att förbättra tillgången till omfattande vård och ta itu med diskriminering och stigmatisering av människor med diabetes. UPPGIFT OCH INSAMLINGSSTRATEGIER Core 4- diabetesanslag stödjer storskaliga projekt, ledda av lions eller samarbetsorganisationer, som stödjer allmänna hälsovårdsinsatser vilka fokuserar på att expandera och förbättra arbetet med att förebygga diabetes, tillhandahålla utbildning och tillgång till behandlingsprogram, bland utsatta befolkningsgrupper. Dessa anslag hjälper framgångsrika diabetesinitiativ, som använder sig av framgångsrika metoder och har uppvisat tidigare resultat, att expandera för att kunna hjälpa fler människor, nå nya befolkningsgrupper och förbättra tillgången till information och diabeteshanteringssystem. LCIF:s finansieringsstrategier är följande: Förebygg, utbilda och informera a. Samhällsbaserade utbildnings- och informationsprogram som: främjar utbildningar om förstadiet till diabetes och vad som kan göras för vända symptomen, särskilt bland riskgrupper; fokuserar på kunskap om en hälsosam livsstil, kost och motion; involverar kamrater, som till exempel kollegor eller andra elever, för att bemöta diskriminering eller stigmatisering. b. Eftersom diabetes uppstår i allt tidigare åldrar prioriteras bland annat: samhällsprogram som får barn att engagera sig i sin egen hälsa; skolprogram som fokuserar på barn och som tar upp riskerna med diabetes och genomför aktiviteter som centreras kring kost och motion. c. Diabetesundersökningar för högriskgrupper baserat på nationell data, inklusive graviditetsdiabetes. Att genomföra tester för att bedöma risken för diabetes uppmuntras vid undersökningar. Notera att vanliga undersökningsprogram är dyra och svåra att upprätthålla och av den anledningen måste starka partnerskap, som kan dela kostnaderna, vara en del av projekt inom detta område. 1 IDF Diabetes Atlas 6th Edition and Update 2011 och Mathers CD, Loncar D. Projections of global mortality and burden of disease from 2002 to PLoS Med, 2006, 3(11):e Global status report on noncommunicable diseases Geneva, World Health Organization, L i o n s C l u b s I n t e r n a t i o n a l F o u n d a t i o n 3

4 Patientinformation och stöd a. Program som främjar livsstilsförändringar bland individer som diagnostiserats med diabetes, expansion av utbildningsprogram om egenvård, initiativ till stöd för barn med diabetes och program för individer med gravititetsdiabetes. b. Insatser för att utveckla eller expandera lokala aktiviteter för människor med diabetes. Tillgång till behandling a. Insatser för att förbättra och expandera befintlig sjukvård bland utsatta befolkningsgrupper genom att tillhandahålla utrustning och grundläggande utbildning för lokal personal. b. Program som förbättrar tillgången till omfattande diabetesbehandlingar, bland annat tillgång till hälsovård för diabetiker, som till exempel ögonvård och fotvård. PROJEKT GODKÄNDA PROJEKT Tar itu med ett lokalt eller nationellt diabetesbehov Stödjer insatserna i ett lionsdistrikt eller multipeldistrikt. Tillhandahåller långsiktiga fördelar som kan upprätthållas efter det att anslaget har använts. Hjälper en stor grupp människor eller en stor region Lions förknippas med projektet Involverar konkreta lionsaktiviteter Erhåller finansiella medel från lokala lionklubbar ICKE-GODKÄNDA PROJEKT 7 Undersökningar för allmänheten 7 Vetenskaplig forskning 7 Nya uppstartsinsatser 7 Förbrukningsmaterial vid undersökningar och kostnader för läkemedel 7 Projekt där endast en klubb är involverad 7 Köp av mark eller byggnader EXEMPEL PÅ GODKÄNDA PROJEKT Storskaliga informationsprogram som leds av Lions och som genomförs i samarbete med lokala eller nationella hälsovårdsorganisationer eller diabetesorganisationer. Undersökningsinitiativ, i permanenta eller mobila lokaler, som fokuserar på högriskssamhällen och som kombineras med förbättrad tillgång till förebyggande vård. Test för att bedöma risken för diabetes uppmuntras under undersökningsinitiativ. Projekt som förbättrar program för diabetiker, som till exempel en expansion av ett diabetesläger för barn, aktivitetsgrupper för patienter eller program om egenvård för patienter för att förebygga framtida komplikationer. Översättning och utveckling av material för att anpassa det till kulturen och språket, gäller de områden där det förnärvarande inte finns något tillgängligt material. Utbyggnad av hälsovårdslokaler, för att till exempel att skapa utrymme för diabetesutbildningsprogram och omfattande diabetesvård. Aktiviteter som involverar barn och vuxna i en hälsosam livsstil, bland annat kost och motion. Stöd för att bilda aktivitetsgrupper, t.ex. promenadgrupper. 4 L i o n s C l u b s I n t e r n a t i o n a l F o u n d a t i o n

5 KRITERIER FÖR CORE 4- DIABETESANSLAG 1. Projekten ska gynna aktiviteter och program som stödjer de nationella diabetesmålen. 2. Initiativen ska fungera i linje med, och vid behov utveckla partnerskap med, nationella och lokala hälsoorganisationer, vårdcentraler, diabetesorganisationer, universitet och skolsystem. 8. Lions måste lokalt samla in medel motsvarande 25 % av budgeten och minst hälften av de lokala medlen ska vara i form av likvida medel. 9. Projekten måste vara mycket bärkraftiga och på ett rimligt sätt kunna säkerställa fortsatt verksamhet efter det att anslaget från LCIF har använts. 3. Anslag övervägs för projekt där det ansökande liondistriktets, och de deltagande klubbarnas, finansiella resurser och insamlingskapacitet överskrids. 4. Projekten ska hjälpa hela samhällen för att maximera effekten av LCIF:s anslag. Därutöver ska projekten fokusera på utsatta befolkningsgrupper med behov av finansiellt stöd. 10. Core 4-diabetesanslag är inte tillgängliga för projekt som är mer lämpliga för något utav LCIF:s övriga anslagsprogram. Projekt för att renovera eller bygga lokaler för diabetesläger omfattas av programmet för standardanslag. Projekt som fokuserar på diabetesrenopati hänvisas till Sight- First-programmet. Ytterligare information om LCIF:s program finner du om du besöker eller kontaktar LCIF. 5. Projekt som ansöker om anslag från LCIF måste på ett tydligt sätt förknippas med Lions och lokala lionmedlemmar måste fortlöpande vara involverade. Prioritet ges till projekt där lionmedlemmar tillhandahåller frivilliga insatser, där det finns erfarenhet av tidigare stöd och där rollen beträffande att hjälpa till att leda projektet, och/eller den involverade institutionen, är tydligt definierad. 6. Förutom Lions involvering i projektet, och att projektet tydligt förknippas med Lions, måste det ansökande liondistriktet och de klubbar som deltar förbinda sig att ge ett betydande finansiellt bidrag till projektet. 11. Projekt som erhåller anslagsmedel måste tydligt demonstrera att projektet möjliggjordes av LCIF, genom lämpligt erkännande, skyltar och PRaktiviteter. Anslagets slutrapport måste inkludera ett bevis på erkänsla. 12. Varje anslagsansökan bedöms enbart utifrån dess meriter och hur pass väl ansökan tillgodoser anslagskriterierna och prioriteringarna vad gäller humanitära anslag från LCIF, vilka har fastställts av förtroenderådet. 7. Lokalt matchande medel får endast vara i form av likvida medel. Andra donationer, som till exempel resurser eller förbrukningsvaror, kommer att stärka anslagsansökan och bör belysas i projektet, men de kan inte inkluderas i budgeten som matchande medel gentemot LCIF-anslaget. Vidare måste lokalt matchade medel representera tillgängliga likvida medel eller löften avseende det projekt som ansökan gäller. L i o n s C l u b s I n t e r n a t i o n a l F o u n d a t i o n 5

6 REGLER FÖR CORE 4-ANSLAG 1. Anslagssökande måste skicka in sina projektförslag på ansökningsblanketten för Core 4-diabetesanslag, ansökan måste vara komplett ifylld. Projektets budget måste på ett tydligt sätt specificera alla intäktskällor och kostnader, och projektets intäkter måste vara lika stora som kostnaderna. Ofullständiga ansökningar och förslag som har skickats in i fel format kommer inte att kvalificera. 4. Core 4 diabetesanslag beviljas upp till USD för distrikt och USD för multipeldistriktsinitiativ och bör inte överstiga 75 % av den totala projektkostnaden. Prioritet kommer att ges till projekt som använder kostnadseffektiva strategier, den övre gränsen av anslaget bör därför endast begäras till projekt som kommer att påverka en större region eller hjälpa ett stort antal människor. 2. Anslagsansökningar kan skickas in av alla liondistrikt (enkel, del- eller multipeldistrikt) Prioritet kommer att ges till projekt som har en stor påverkan på regional- och provinsnivå. Ansökningar som skickas in av enkel- eller deldistrikt måste undertecknas av både den nuvarande distriktsguvernören och guvernörsrådsordföranden och måste godkännas av distriktsrådet, därefter ska guvernörsrådsordförande underrättas. Ansökningar från multipeldistrikt skall undertecknas av guvernörsrådsordförande och godkännas av guvernörsrådet. Skicka in lämpligt mötesprotokollet från det distriktsrådsmöte eller guvernörsrådsmöte där ansökan godkändes. Mötesprotokollet måste vara från det lionår under vilket ansökan kommer att granskas av LCIF:s förtroenderåd. 3. Om ett Core 4 -diabetesanslagsprojekt kommer att äga rum i ett annat land än sökandens distrikt måste projektet godkännas och aktivt involvera lionmedlemmarna i det multpeldistriktet eller distriktet, eller de lokala klubbarna, i ej distriktsindelade länder. 5. En styrkommitté, bestående av lionmedlemmar, lokala diabetes- och hälsomyndigheter och andra intressenter som är viktiga för projektet, bör utses. Kommittén kommer att leda och säkerställa det framgångsrika genomförandet av projektet. 6. Det finns inga tillgängliga anslag för verksamhetskostnader och löner i redan befintliga program. Men i vissa fall kan en blygsam del av budgeten (ej överstigande 10 %) hjälpa till med dessa administrativa kostnader. En plan för hur dessa kostnader ska upprätthållas efter det att LCIF:s anslag har används måste bifogas anslagsansökan. 7. Det finns inga anslag tillgängliga för att bygga nya lokaler för diabeteshälsovård, för att skapa utrymme för program om diabetesvård och utbildning. Förhandstur kommer istället att ges till projekt som fokuserar på att förnya eller bygga ut befintliga kliniker/sjukhus. I de samhällen där det finns mycket få, eller inga, hälsovårdsbyggnader kan anslag komma att beviljas för att bygga nya kliniker i samarbete med etablerade hälsovårdsinstutitioner eller organisationer. 6 L i o n s C l u b s I n t e r n a t i o n a l F o u n d a t i o n -

7 8. Lionsmedlemmar och/eller deras familjer bör inte erhålla direkta, eller yrkesmässiga, fördelar eller ha ett ägandeintresse i projekt som erhåller stöd från LCIF. 9. Kompletta anslagsansökningar måste vara LCIF tillhanda minst 60 dagar före förtroenderådets möte för att ärendet skall kunna tas upp till behandling vid detta möte. Dessa möten genomförs i september/oktober, mars/april och juni, sista datum finner du på LCIF:s webbplats eller genom att kontakta LCIF. Eftersom ytterligare information ofta efterfrågas är det viktigt skicka in ansökan långt innan sista datum, detta minskar risken för att ansökan skjuts upp till nästa förtroenderådsmöte. 12. Anslagsmottagare ansvarar för att skicka in en rapport som beskriver projektets resultat och exakt hur man har använt LCIF:s medel när projektet slutförts. Rapportformulären bifogas tilllsammans med breven om beviljat anslag. Distrikt som inte skickar in en rapport för ett slutfört projekt kommer inte kvalificera för att erhålla ytterligare anslag. 13. Projekt som har beviljats anslag skall implementeras inom en rimlig tidsram. Efter tillräcklig konsultation med distriktet har LCIF rätt att dra återkalla anslag som inte har påbörjats eller nått tillräckliga framsteg inom rimlig tid. Alla utbetalade medel som inte dokumenterats på ett lämpligt sätt skall returneras till LCIF om anslaget återkallas. 10. Ansökningar som tidigare dragits tillbaka eller avvisats kan endast skickas in på nytt om de har justerats för att bemöta anledningarna till avvisningen/tillbakadragandet. 14. Om sökanden inte svarar på LCIF:s korrespondens angående ansökan inom 120 dagar kommer ansökan inte tas upp för övervägande och därmed återkallas. 11. Distriktsguvernören eller multipeldistriktets guvernörsrådsordförande som innehar posten när anslaget beviljas skall vara anslagsadministratör under hela projekttiden. Det är hans/hennes ansvar att öppna ett speciellt konto särskilt för detta projekt och betala ut pengarna till projektpartners och leverantörer. Om ett projekt pågår till nästa verksamhetsår måste anslagsadministratören överlämna kopior av framstegen och de slutrapporter som skickats till LCIF till det nuvarande distriktsrådet eller multipeldistriktets guvernörsråd. LCIF förbehåller sig rätten att byta ut anslagsadministratören vid behov. L i o n s C l u b s I n t e r n a t i o n a l F o u n d a t i o n 7

8 ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR CORE 4 DIABETESANSLAG riktlinjer Vänligen läs igenom reglerna och riktlinjerna för LCIF:s Core 4-anslag innan du fyller i denna ansökan. Var och en av följande frågor måste vara besvaras för att LCIF:s förtroenderåd ska överväga ansökan. Ansökningar som utformats för andra organisationer eller myndigheter kommer inte att accepteras. Vänligen svara på frågorna i följande ordning: A. ProjekTBeskriVning 1. Insänd datum 2. Projektnamn 3. Lions enkeldistrikt, distrikt eller multipeldistrikt som skickat in ansökan 4. Samarbetspartners 5. Belopp som sökts från LCIF 6. Projektmål 7. Antal människor som direkt kommer att gagnas av projektet 8. Kontaktinformation till den primära projektkoordinatorn: namn, postadress, telefon och e-postadress B. ProjekTeTs utformning 9. Situationen i landet och i det specifika området - Beskriv situationen i det område där det föreslagna projektet kommer att implementeras. Inkludera information om förekomsten av diabetes, befintliga nationella riktlinjer, strategier och handlingsplaner för diabetes. Beskriv även hur diabetesvården organiseras på den nationella nivån och i det specifika området, ange befintliga program som arbetar med diabetesvård och att förebygga diabetes i området, lista de största hindren och tillhandahåll annan relevant information om det specifika området. 10. Mål och syften Ange projektets mål och syften (vanligtvis 3 eller 4). Det övergripande målet bör vara realistiskt och de syften som anges bör stödja målet. 11. Projektaktiviteter Beskriv detaljerade aktiviteter för varje projektsyfte. Till exempel, beskriv alla typer av tränings, utbildnings- och undersökningsaktiviteter samt lokala informationskampanjer i detalj. Följande information bör inkluderas: Vad består aktiviteten av, hur kommer aktiviteten att genomföras, hur många gånger kommer aktiviteten att genomföras och under hur lång tid, vilket slags nytt material kommer att utvecklas, vad kommer utbildningsmaterialet och kursplanen att innehålla, vem kommer att genomföra aktiviteterna, hur många kommer att utbildas, undersökas eller delta i informationsprogram och hur relaterar aktiviteterna till det befintliga sjukvårdssystemet i landet. 12. Målgrupper Inkludera en beskrivning av projektets målgrupp och varför de utvalts. 13. Projektpartners Ange projektets intressenter, som till exempel genomförandepartners och tekniska leverantörer. Beskriv rollerna och ansvarsområdena för alla involverade parter. Om partners är involverade, bifoga ett brev från organisationerna som godkänner projektet och deras roll och involvering. 8 L i o n s C l u b s I n t e r n a t i o n a l F o u n d a t i o n

9 14. Projektresultat Indikera det förväntade resultatet och det övergripande antalet människor som kommer att beröras av projektet. Siffrorna bör vara mätbara och uppnåbara och tydligt stödja projektets syften och aktiviteter. 15. Uppföljning och utvärdering Beskriv planerna för uppföljning och tillsyn av aktiviteterna. Beskriv på vilket sätt och hur ofta man kommer att följa upp och se över aktiviteterna. Ange vem som ansvarar för det och hur informationen och resultaten kommer att användas för att förbättra programmet. 16. Tidslinje - inkludera ett tidsschema för projektets genomförande och slutförande. c. Lions involvering och identifiering 17. Tillhandahålla en kort, lämplig, historik huruvida de lionmedlemmar som skickar in ansökan tidigare har varit, eller förnärvarande är, involverade i diabetesinsatser som till exempel utbildningsprogram, informationskampanjer, undersökningar eller insamlingar. 18. Ange hur många lionklubbar som kommer att vara involverade i projektet och beskriv deras roll beträffande projektledning, insamlingsaktiviteter, marknadsföring, information och det direkta genomförandet av projektet. 19. Beskriv hur man planerar att det ska framgå att projektet har möjliggjorts av LCIF. Allt PR-material och all mediatäckning avseende detta projekt bör uppmärksamma stödet och engagemanget från både LCIF och Lions. d. ProjekTBudgeT och BärkrAFTigheT 20. Lista alla separata intäktskällor och associerade belopp individuellt (distrikt, LCIF, partnerorganisationer, myndigheter och företag). Inkludera det belopp som varje källa tillhandahåller och ange statusen (insamlat, löfte eller förväntat) samt vilket datum som lovade/förväntade medel kan samlas in. 21. Inkludera en specificerad budget för hela projektet genom att använda tabellen nedan. Skicka in budgeten i USD. Lista alla projektets kostnader individuellt och ange vem som kommer att täcka vilken del av dessa kostnader. Lokalt matchade medel måste vara i form av likvida medel. Donerade tjänster och övrigt stöd till projektet välkomnas men kan inte användas som en intäktskälla. Minst hälften av de lokalt matchande medlen måste garanteras och/eller samlas in av de lionmedlemmar som skickar in anslagsansökan. Inkludera lämplig dokumentation för de kostnader som har angivits i budgeten. För varje sak som anges i kolumnen för kostnader ska följande inkluderas: proformafakturor, prisuppgift från leverantören, uppskattade kostnader för renoveringsarbete och/eller annan kostnadsinformation. Bifoga produktbroschyrer för alla typer av inköp av utrustning. L i o n s C l u b s I n t e r n a t i o n a l F o u n d a t i o n 9

10 Projektkostnader År ett: År två TOTALT LCIF Lions Partner LCIF Lions Partner Projekttotal BEGÄRS FRÅN LCIF, TOTALT 22. Tillhandahåll en beskrivande text för allt som anges kolumnen för projektkostnader. Förklara varför detta behövs och den associerade kostnaden. 23. Förklara hur projektet kommer att upprätthållas i framtiden. Beskriv vem som kommer att ansvara för verksamhets-, underhålls- och administrativa kostnader. Skicka den komplett ifyllda anslagsansökan och all stödjande dokumentation till Lions Clubs International Foundation:s internationella huvudkontor. Ett bekräftelsebrev innehållande ett anslagsnummer kommer att skickas ut som en bekräftelse på att anslagsansökan har mottagits. LCIF:s förtroenderåd och personal förbehåller sig rätten att begära ytterligare viktig information vid behov. Om ytterligare information krävs kommer en förfrågan att skickas via e-post till vederbörande distriktsguvernör, guvernörsrådsordfrande eller projektordförande. 1 0 L i o n s C l u b s I n t e r n a t i o n a l F o u n d a t i o n

11 e. godkännande AV AnsÖkAn Ett godkännande av distriktsrådet eller guvernörsrådet måste medfölja varje anslagsansökan. Vänligen skicka in en kopia av mötesprotokollet från det möte där ansökan godkändes och från det lionsår som ansökan kommer att granskas av LCIF:s förtroenderåd. Ansökan från enkeldistrikt och distrikt måste undertecknas av distriktsguvernören och guvernörsrådsordföranden. Ansökan från multipeldistrikt måste undertecknas av guvernörsrådsordföranden. (Se punkt två och punkt tre i regelavsnittet). Notera att godkännandet och mötesprotokollet från distriktsrådsmötet måste vara från det lionverksamhetsår som projektet kommer att behandlas av LCIF:s förtroenderåd. Underteckna för att godkänna följande uttalande: Jag intygar härmed att jag har läst igenom LCIF:s anslagsansökan och anslagskriterier för Core-4 diabetesanslag. Jag intygar att jag efter bästa förmåga har angivit korrekt information och att behovet föreligger på det sätt som har angivits. Jag godkänner denna ansökan och jag skall göra allt jag kan för att säkerställa att anslaget administreras på ett korrekt och effektivt sätt, att korrekt bokföring upprätthålls samt att regelbunden rapportering till Lions Clubs International Foundation sker. guvernörsrådsordförandens godkännande Guvernörsrådsordförandens namn Multipeldistrikt Adress Telefon Fax E-post Namnteckning Datum distriktsguvernörens godkännande Distriktsguvernörens namn Distrikt Adress Telefon Fax E-post Namnteckning Datum Projektordförandens godkännande Projektordförandens namn Multipeldistrikt/distrikt Adress Telefon Fax E-post Namnteckning Datum L i o n s C l u b s I n t e r n a t i o n a l F o u n d a t i o n 1 1

12 VI BRYR OSS OM. VI TJÄNA. VI ÅSTADKOMMER. Lions Clubs International Foundation 300 West 22nd Street Oak Brook, IL , USA Telefon: Fax: Webbplats: E-post: LCIF150 SW 1/14

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION STANDARDANSLAG ANSÖKAN

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION STANDARDANSLAG ANSÖKAN LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION STANDARDANSLAG ANSÖKAN FÖRUTSÄTTNINGAR OCH REGLER FÖR STANDARDANSLAG FÖRUTSÄTTNINGAR OCH REGLER FÖR STANDARDANSLAG Standardanslag tillhandahåller finansiella medel

Läs mer

Lions Quest: Ett värdegrundsprogram för ungdom Kriterier och ansökningsformulär för Core 4-anslag

Lions Quest: Ett värdegrundsprogram för ungdom Kriterier och ansökningsformulär för Core 4-anslag Lions Quest: Ett värdegrundsprogram för ungdom Kriterier och ansökningsformulär för Core 4-anslag Programmets riktlinjer I. Översikt Sedan 1984 har Lions sponsrat Lions Quest-program i lokala skolor, vilket

Läs mer

FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD

FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD VAD INNEBÄR FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM? Detta program erbjuder begränsade finansiella

Läs mer

ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG

ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG Vi bryr oss om. Vi hjälper. Vi uppnår. ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG Översikt Det internationella assistansanslagsprogrammet

Läs mer

Lions Clubs International Anslagsprogram för Leo ledarskapskonferens. Anslagsansökan

Lions Clubs International Anslagsprogram för Leo ledarskapskonferens. Anslagsansökan Lions Clubs International Anslagsprogram för Leo ledarskapskonferens Anslagsansökan Anslagsprogram för Leo ledarskapskonferens kan bevilja finansiellt stöd till Lions multipeldistrikt, distrikt eller enkeldistrikt

Läs mer

LCIF:s pilotprogram för mikroföretagsutveckling

LCIF:s pilotprogram för mikroföretagsutveckling LCIF:s pilotprogram för mikroföretagsutveckling Introduktion och varför Mikroföretag är en ny prioritet för LCIF LCIF:s Core 4-program ger medel till viktiga och praktiska Lions serviceprojekt inom fyra

Läs mer

Lions Clubs International Anslag till omstrukturering och utveckling av distrikt Kriterier och ansökan

Lions Clubs International Anslag till omstrukturering och utveckling av distrikt Kriterier och ansökan Lions Clubs International Anslag till omstrukturering och utveckling av distrikt Kriterier och ansökan Nya distrikt som är resultatet av ett eller flera övergångsdistrikt kan söka anslag till utveckling,

Läs mer

Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015

Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015 Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015 Översikt över symposieprogram Lions symposieprogram om service för barn kan bevilja kostnadsersättning för: ett (1) symposium

Läs mer

Hur man ansöker om LCIFs SightFirst-anslag VÄGLEDNING FÖR ANSÖKAN OM OCH BESTÄMMELSER FÖR SIGHTFIRST ANSLAG

Hur man ansöker om LCIFs SightFirst-anslag VÄGLEDNING FÖR ANSÖKAN OM OCH BESTÄMMELSER FÖR SIGHTFIRST ANSLAG Hur man ansöker om LCIFs SightFirst-anslag VÄGLEDNING FÖR ANSÖKAN OM OCH BESTÄMMELSER FÖR SIGHTFIRST ANSLAG Verksamhetsmål: SightFirst Lions kamp mot blindhet sätter in lionresurser på samtliga nivåer

Läs mer

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven (sidan 3) för GLT-multipeldistriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Kandidaterna ska ta del av ansvarsområdena och

Läs mer

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven (sidan 2) för GLT-distriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Kandidaterna ska ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven för GMT multipeldistriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Be kandidaterna ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven för GMT distriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Be kandidaterna ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna, fylla

Läs mer

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM Kapitel 1 DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM I dagens snabbt föränderliga värld måste medlemmarna förena familj, arbete och frivilliginsatser. Med anledning av att distriktsguvernörens roll är komplex och krävande

Läs mer

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven för distriktets jubileumskoordinator kan utnämnas till denna post. Be kandidaterna att ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

LCIF International Assistance Grant-program (IAG) Anslagsbestämmelser och ansökan

LCIF International Assistance Grant-program (IAG) Anslagsbestämmelser och ansökan LCIF International Assistance Grant-program (IAG) Anslagsbestämmelser och ansökan INLEDNING För att möjliggöra hjälp till humanitära Lion-till-Lion-projekt, som omfattar minst två länder, godkände Lions

Läs mer

Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018

Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018 ANSÖKAN OM CHARTER FÖR JUBILEUMSKLUBB Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018 CLUB NUMBER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls i av det internationella

Läs mer

Utmärkelser för Lions unga ledare i service

Utmärkelser för Lions unga ledare i service EN HANDLEDNING FÖR LIONKLUBBAR Utmärkelser för Lions unga ledare i service UTMANA UNGDOMAR ATT GÖRA HJÄLPINSATSER LIONS CLUBS INTERNATIONAL UTMÄRKELSER FÖR LIONS UNGA LEDAREII SERVICE Unga människor som

Läs mer

Ersättningspolicy för distriktsguvernörer

Ersättningspolicy för distriktsguvernörer Ersättningspolicy för distriktsguvernörer Distriktsguvernörer kan begära ersättning för följande aktiviteter. Alla resor måste göras på billigast möjliga sätt. 1. EVENEMANG SOM ERSÄTTS a. KLUBBESÖK För

Läs mer

Till: Tidigare internationella presidenter, tidigare internationella direktorer, guvernörsrådsordförande och distriktsguvernörer.

Till: Tidigare internationella presidenter, tidigare internationella direktorer, guvernörsrådsordförande och distriktsguvernörer. Oak Brook i juli 2007 Till: Tidigare internationella presidenter, tidigare internationella direktorer, guvernörsrådsordförande och distriktsguvernörer. Bästa lionmedlemmar. En sammanfattning av den internationella

Läs mer

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB Gäller mellan den 1 april 2015-30 juni 2018 KLUBBNUMMER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls i

Läs mer

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA LCIF ger erkänsla åt donatorer Varje donation är viktigt Lionmedlemmar över hela världen förenas i vårt mål att ge världens nödställda hopp och hjälp. Genom Lions Clubs

Läs mer

LIONS SERVICE FÖR BARN BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV

LIONS SERVICE FÖR BARN BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV LIONS SERVICE FÖR BARN BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV Aktuell statistik visar att ett svindlande stort antal barn över hela världen lever under olyckliga omständigheter och miljoner lever i fattigdom, med

Läs mer

CHAPTER XIV LEDARUTVECKLING. I enlighet med den internationella styrelsens uppdrag är det vår uppgift att förbättra lionmedlemmarnas ledarfärdigheter.

CHAPTER XIV LEDARUTVECKLING. I enlighet med den internationella styrelsens uppdrag är det vår uppgift att förbättra lionmedlemmarnas ledarfärdigheter. CHAPTER XIV LEDARUTVECKLING A. LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 1. Uppgift 2. Mål I enlighet med den internationella styrelsens uppdrag är det vår uppgift att förbättra lionmedlemmarnas ledarfärdigheter. a. Att

Läs mer

hjälpverksamhet bland sjuka, handikappade eller på annat sätt hjälpbehövande vård, fostran eller utbildning av barn och ungdomar

hjälpverksamhet bland sjuka, handikappade eller på annat sätt hjälpbehövande vård, fostran eller utbildning av barn och ungdomar Effektrapport 2014 1 INSAMLINGSSTIFTELSEN SVERIGES LIONS HJÄLPFOND Organisationsnummer: 802405-0406 Organisationsform: Insamlingsstiftelse Denna rapport är utformad enligt de anvisningar som anges av FRII

Läs mer

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB Gäller mellan den 1 april 2015-30 september 2016 KLUBBNUMMER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls

Läs mer

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA LCIF-erkänsla åt donatorer Varje donation räknas Lionmedlemmar över hela världen förenas i vårt arbete att hjälpa och ge hopp åt de som behöver det mest. Genom Lions Clubs

Läs mer

Distriktskommittéerna och medlemmarna i distriktsrådet hjälper distriktstjänstemännen att uppnå distriktets mål.

Distriktskommittéerna och medlemmarna i distriktsrådet hjälper distriktstjänstemännen att uppnå distriktets mål. Kapitel 4 DISTRIKTSKOMMITTÉER Distriktskommittéerna och medlemmarna i distriktsrådet hjälper distriktstjänstemännen att uppnå distriktets mål. Inom Lions Clubs International finns 17 officiellt erkända

Läs mer

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven för multipeldistriktets jubileumskoordinator kan utnämnas till denna post. Be kandidaterna ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

Leoledarskap Anslagsprogram. Ansökan och riktlinjer

Leoledarskap Anslagsprogram. Ansökan och riktlinjer Leoledarskap Anslagsprogram Ansökan och riktlinjer Lions Clubs International Anslagsprogram för leoledarskap Innehåll Inledning... 2 Syfte... 3 Om leoledarskapskonferenser... 3 Logistik... 4 Deltagare

Läs mer

PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB

PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB Det är ingen hemlighet. De mest effektiva lionklubbarna identifierar regelbundet sätt för att utöka effekten av deras humanitära service,

Läs mer

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA LCIF ger erkänsla åt donatorer Varje donation är viktigt Lionmedlemmar över hela världen förenas i vårt mål att ge världens nödställda hopp och hjälp. Genom Lions Clubs

Läs mer

GÖR SLAG I SAKEN. Handledning för utveckling av klubbprojekt

GÖR SLAG I SAKEN. Handledning för utveckling av klubbprojekt GÖR SLAG I SAKEN Handledning för utveckling av klubbprojekt GÖR SLAG I SAKEN Lionklubbar som genomför meningsfulla hjälpinsatser i samhället har stor betydelse för de människor som får hjälp. Lionmedlemmarna

Läs mer

LIONS BARN FÖRST. Planeringsvägledning

LIONS BARN FÖRST. Planeringsvägledning LIONS BARN FÖRST Planeringsvägledning INTRODUKTION Lions medlemmar runtom i världen är aktivt involverade i att hjälpa barn, speciellt dem som lever i svåra omständigheter. Lions medlemmar är vana att

Läs mer

LIONS REGIONALA SEMINARIUM FÖR KVINNOR. Planeringsguide

LIONS REGIONALA SEMINARIUM FÖR KVINNOR. Planeringsguide LIONS REGIONALA SEMINARIUM FÖR KVINNOR Planeringsguide LIONS REGIONALA SEMINARIUM FÖR KVINNOR Planeringsguide Innehållsförteckning Inledning...3 Syfte...4 Om seminarierna...4 Logistik...5 Vem bör delta?

Läs mer

Leda genom hjälpinsatser Bjuda in för att göra skillnad Kontakt med det lokala samhället

Leda genom hjälpinsatser Bjuda in för att göra skillnad Kontakt med det lokala samhället Klubbens planeringsguide om hundraårsjubileet Leda genom hjälpinsatser Bjuda in för att göra skillnad Kontakt med det lokala samhället Var med i hundraårsfirandet! Hundraårsjubileet samlar Lions medlemmar

Läs mer

Vägledning för distriktsordförande

Vägledning för distriktsordförande Lions internationella fredsaffischtävling KOMMA IGÅNG Bekanta dig med tävlingen. Denna vägledning innehåller den information du behöver, till exempel regler, villkor samt tips och råd. Följande resurser

Läs mer

DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET

DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET Kapitel 2 DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET Det internationella huvudkontoret är en viktig resurs för alla lionmedlemmar. All personal vid det internationella huvudkontoret är redo att ge distriktsguvernörerna

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT Prag, Tjeckien 13-16 april 2015

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT Prag, Tjeckien 13-16 april 2015 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT Prag, Tjeckien 13-16 april 2015 1. Singapore, Singapore, valdes till platsen för den internationella kongressen 2020. REVISIONSKOMMITTÉN 1. Godkände

Läs mer

KAPITEL XXXXI PUBLIKATIONER. Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer.

KAPITEL XXXXI PUBLIKATIONER. Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer. KAPITEL XXXXI PUBLIKATIONER A. OFFICIELLA PUBLIKATIONER Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer. B. BETECKNINGEN "OFFICIELL PUBLIKATION" Ordalydelsen

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 30 JUNI - 3 JULI 2013

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 30 JUNI - 3 JULI 2013 REVISIONSKOMMITTÉN SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 30 JUNI - 3 JULI 2013 1. Gick igenom resultaten från granskningen av handläggningen av distriktsguvernörernas

Läs mer

A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS VARUMÄRKESPOLICY

A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS VARUMÄRKESPOLICY A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS VARUMÄRKESPOLICY 1. ALLMÄN VARUMÄRKESPOLICY. Som ett juridiskt skydd för The International Association of Lions Clubs, dess medlemmar, klubbar och distrikt (enkel-, del-,

Läs mer

INFORMATIONSTEKNOLOGI

INFORMATIONSTEKNOLOGI Kapitel 7 INFORMATIONSTEKNOLOGI Allmän information Information Technology Division är i första hand en service- och produktionsdivision. Divisionens syfte är att tillhandahålla tekniska tjänster som effektiviserar

Läs mer

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till projektverksamhet som främjar

Läs mer

Sökandet Färdig ansökningsblankett finns att hämta från hemsidan men kan även skrivas individuellt men då måste nedanstående uppgifter redovisas.

Sökandet Färdig ansökningsblankett finns att hämta från hemsidan men kan även skrivas individuellt men då måste nedanstående uppgifter redovisas. Utbildningsfond Fondens avsikt Syftet för fonden är att främja utbildning för MHF-Ungdoms medlemmar genom bidrag till utbildningskostnader. Utbildningen ska i detta fall vara till gagn för organisationen

Läs mer

Denna arbetsbok har utformats för att leda dig och klubbens medlemmar genom ett antal steg som hjälper er att upptäcka nya sätt att förbättra

Denna arbetsbok har utformats för att leda dig och klubbens medlemmar genom ett antal steg som hjälper er att upptäcka nya sätt att förbättra Denna arbetsbok har utformats för att leda dig och klubbens medlemmar genom ett antal steg som hjälper er att upptäcka nya sätt att förbättra klubbens verksamhet. Innehåll Om vi inte förändrar oss, växer

Läs mer

KAPITEL XXI PUBLIKATIONER. Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer.

KAPITEL XXI PUBLIKATIONER. Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer. KAPITEL XXI PUBLIKATIONER A. OFFICIELLA PUBLIKATIONER Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer. B. BETECKNINGEN "OFFICIELL PUBLIKATION" Ordalydelsen

Läs mer

LIONS MENTOR- PROGRAM

LIONS MENTOR- PROGRAM LIONS MENTOR- PROGRAM Avancerad mentorguide INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Till adepten 3 Till mentorn 4 Lions mentorprogram Grundläggande mentorprogram 5 Avancerat mentorprogram 5 Om mentorskap Framgångsrikt

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (september 2016)

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (september 2016) Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (september 2016) Alla ansökningar till Radiohjälpen ska ske genom de ansökningsmallar som tagits fram. Ansökningsdatum

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR. sammanslagning av distrikt

VÄGLEDNING FÖR. sammanslagning av distrikt VÄGLEDNING FÖR sammanslagning av distrikt VARFÖR SLÅ SAMMAN SMÅ DISTRIKT? Det har diskuterats vilken storlek som är bäst för ett distrikt, men det är ingen tvekan om att ett distrikt bör vara tillräckligt

Läs mer

CEREMONI FÖR INSTALLATION AV LIONKLUBBENS TJÄNSTEMÄN

CEREMONI FÖR INSTALLATION AV LIONKLUBBENS TJÄNSTEMÄN CEREMONI FÖR INSTALLATION AV LIONKLUBBENS TJÄNSTEMÄN NOTERA: Innan mötet inleds bör installerande tjänsteman (vanligen närmast föregående klubbpresident) utse en assistent. Denna assistent bör bekanta

Läs mer

KAPITEL XXI TALARUPPDRAG, RESEBESTÄMMELSER OCH ERSÄTTNING

KAPITEL XXI TALARUPPDRAG, RESEBESTÄMMELSER OCH ERSÄTTNING KAPITEL XXI TALARUPPDRAG, RESEBESTÄMMELSER OCH ERSÄTTNING Denna policy gäller för nuvarande medlemmar i den internationella styrelsen, tidigare internationella presidenter, tidigare internationella direktorer

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.04 oktober 2014)

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.04 oktober 2014) Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.04 oktober 2014) Radiohjälpen har i oktober 2012 beslutat att avveckla det tidigare digitala ansökningssystemet

Läs mer

Ansökan om projektbidrag

Ansökan om projektbidrag Ansökan om projektbidrag 1 SÖKANDE Organisationens namn Datum:... Organisationsnummer Adress Organisationens Plus-/Bankgiro/kontonr inkl clearingnr (Om bank i annat land än Sverige, uppge IBAN-nummer samt

Läs mer

KURS FÖR CERTIFIED GUIDING LION HANDBOK FÖR VÄRD OCH INSTRUKTÖR

KURS FÖR CERTIFIED GUIDING LION HANDBOK FÖR VÄRD OCH INSTRUKTÖR KURS FÖR CERTIFIED GUIDING LION HANDBOK FÖR VÄRD OCH INSTRUKTÖR Innehållsförteckning FÖRBEREDA SEMINARIET...2 FÖRESLAGEN TID...3 INTRODUKTION OCH KURSÖVERSIKT...4 I. FÄRDIGHETER HOS EN FRAMGÅNGSRIK GUIDING

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MEDELSANVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR MEDELSANVÄNDNING Sidan 1 av 6 RIKTLINJER FÖR MEDELSANVÄNDNING Dessa riktlinjer ska hjälpa lionmedlemmar, klubbar och distrikt (enkel-, under- och multipeldistrikt) att följa den policy för medelsanvändning som antagits

Läs mer

FÖRFARANDE VID INLÄMNANDE AV BESVÄR

FÖRFARANDE VID INLÄMNANDE AV BESVÄR FÖRFARANDE VID INLÄMNANDE AV BESVÄR Förfarande vid inlämnande av alla besvär med undantag av besvär gällande val av distriktsguvernör/vice distriktsguvernör. Alla klagomål, rättsanspråk och besvär, vilka

Läs mer

Kapitel 12. LCIF:s uppgift. Allmän information

Kapitel 12. LCIF:s uppgift. Allmän information Kapitel 12 Lions Clubs International Foundation (LCIF) 300 W. 22 nd Street Oak Brook, IL 60523-8842 USA Telefon: 630-468-6901 Fax: 630-571-5735 E-post: lcif@lionsclubs.org Webbplats: www.lcif.org LCIF:s

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT CARY, NORTH CAROLINA, USA 16-21 APRIL 2011

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT CARY, NORTH CAROLINA, USA 16-21 APRIL 2011 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT CARY, NORTH CAROLINA, USA 16-21 APRIL 2011 1. Fukuoka, Japan, valdes till platsen för den internationella kongressen 2016. REVISIONSKOMMITTÉN 1.

Läs mer

Rotary Foundation: Bidragsmodell. Rotary Foundation seminarium Hans Johansson &28

Rotary Foundation: Bidragsmodell. Rotary Foundation seminarium Hans Johansson &28 Rotary Foundation: Bidragsmodell Rotary Foundation seminarium Hans Johansson 2015-11-14&28 Rotarys bidragsmodell fr. 2013-07-01 Prioritering av sex fokusområden Resultatorienterad projekthantering Betonar

Läs mer

Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012

Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012 Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012 Kära FN vänner, Glädjande kom det förra året in fler ansökningar om projektbidrag från FN föreningar och FN distrikt än någonsin tidigare. Det visar

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012)

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Radiohjälpen har i oktober 2012 beslutat att avveckla det tidigare digitala ansökningssystemet

Läs mer

Ansökningsblankett Insamlingsfond till förmån för personer med stamning

Ansökningsblankett Insamlingsfond till förmån för personer med stamning Ansökningsblankett Insamlingsfond till förmån för personer med stamning Namn: Personnummer: Adress: Postnummer och ort: Epost: Telefon: Mobil: Medlem i stamningsförening: Postgiro/Bankgiro/Kontonummer

Läs mer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL RIKTLINJER FÖR KONFLIKTLÖSNING INTRODUKTION

LIONS CLUBS INTERNATIONAL RIKTLINJER FÖR KONFLIKTLÖSNING INTRODUKTION Sidan 1 av 11 LIONS CLUBS INTERNATIONAL RIKTLINJER FÖR KONFLIKTLÖSNING INTRODUKTION Konflikter är normala och ibland även sunda för en organisation. Det finns ett antal orsaker till att konflikter uppstår

Läs mer

Handbok för multipeldistriktets extensionsordförande

Handbok för multipeldistriktets extensionsordförande Handbok för multipeldistriktets extensionsordförande Du har accepterat en utnämning som kommer att ha en bestående inverkan på lionklubbarnas framtid. Innehåll Sidan Ansvarsområden för multipeldistriktets

Läs mer

GLOBALA MEDLEMSTEAMET

GLOBALA MEDLEMSTEAMET Lions Clubs International GLOBALA MEDLEMSTEAMET RESURS-HANDBOK GMTRG2015.SW Välkommen till Lions Clubs Internationals globala medlemsteam (GMT). Din post i GMT är mycket viktig för lionklubbarnas framgångar

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT SYDNEY, AUSTRALIEN 23-27 JUNI 2010

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT SYDNEY, AUSTRALIEN 23-27 JUNI 2010 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT SYDNEY, AUSTRALIEN 23-27 JUNI 2010 REVISIONSKOMMITTÉN 1. Granskade donationsprocessen i Mumbai, Indien. 2. Granskade revisionsplanering med Grant

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT NEW YORK, NEW YORK, USA DEN 9-14 MARS 2009

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT NEW YORK, NEW YORK, USA DEN 9-14 MARS 2009 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT NEW YORK, NEW YORK, USA DEN 9-14 MARS 2009 1. Toronto, Ontario, Kanada, valdes att stå värd för den internationella kongressen 2014. REVISIONSKOMMITTÉN

Läs mer

Rutin vid drivande av projekt i Multipeldistrikt 101. Innehållsförteckning

Rutin vid drivande av projekt i Multipeldistrikt 101. Innehållsförteckning LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD101 2008-2009 2009-02-12 Sidan 1 av 5 Rutin vid drivande av projekt i Multipeldistrikt 101. Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 1 2. Förslag till projekt... 2 3. Beredning

Läs mer

FIRA DEN NYA KLUBBEN. Planeringsguide för charterfest

FIRA DEN NYA KLUBBEN. Planeringsguide för charterfest FIRA DEN NYA KLUBBEN Planeringsguide för charterfest Planeringsguide för charterfest Fira den nya lionklubben Charterfesten är ett särskilt evenemang som firar starten av den nya lionklubben. Under evenemanget

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK)

Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) 1 Mål Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) kan bevilja ekonomiskt stöd för forskningsprojekt, arbetsgruppsmöten,

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Utvecklingsavdelningen 2013-10-25 Dnr 2013:422 1 (5) Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Det här dokumentet innehåller information för organisationer

Läs mer

Vård av gotländska kulturmiljöer

Vård av gotländska kulturmiljöer ATT SÖKA STATLIGA BIDRAG FÖR Vård av gotländska kulturmiljöer På Gotland finns ett brett kulturellt arv att bevara, bruka och utveckla. Här finns till exempel kulturreservat, 60 områden utpekade som riksintressen

Läs mer

Anvisningar för bidrag till utomstående organisationer

Anvisningar för bidrag till utomstående organisationer Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Anvisningar Sida 1 (6) 2016-09-19 Reviderade 2016-11-24 Område för bidragsgivning Av reglementet för utbildningsnämnden framgår det att nämnden:

Läs mer

LIONS MENTOR- PROGRAM

LIONS MENTOR- PROGRAM LIONS MENTOR- PROGRAM Grundläggande mentorguide INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Till mentorn 3 Till adepten 4 Lions mentorprogram Grundläggande mentorprogram 5 Avancerat mentorprogram 5 Om mentorskap Framgångsrikt

Läs mer

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor.

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd internationellt utvecklingssamarbete Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska utföras i enlighet

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD:

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: Var tydlig med dina svar! Ge konkreta exempel och statistik och visa på en tydlig koppling mellan din vision och hur din lösning kan förverkligas. Varje svar får innehålla ett

Läs mer

ANSÖKAN om anslag från Forskningstjugan

ANSÖKAN om anslag från Forskningstjugan Svenska Jägareförbundet Öster-Malma 611 91 Nyköping Tel 0155-246200 ANSÖKAN om anslag från Forskningstjugan Datum Avser budgetår Projekttitel (max 120 tecken) Huvudsökandens namn Sökandens tjänsteadress

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

LIONS BARN FÖRST. Program och aktivitetsvägledning

LIONS BARN FÖRST. Program och aktivitetsvägledning LIONS BARN FÖRST Program och aktivitetsvägledning Introduktion Tack Lions för ert engagemang och åtagande för att förbättra livet för barn... ett barn i taget. Varje dag hjälper Lions medlemmar barn i

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Höjdpunkter 2014 Uppdaterad grafisk profil Den nya moderna loggan visar även vår samhörighet med Svenska Diabetesförbundet. Armband för forskningen I vårt fortsatta samarbete

Läs mer

Riktlinjer för ansökan och redovisning av projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor

Riktlinjer för ansökan och redovisning av projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor Riktlinjer för ansökan och redovisning av projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor Illustration: Sara Nilsson Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, fördelar en gång per år bidrag till projekt som stimulerar

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 10-15 APRIL 2010

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 10-15 APRIL 2010 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 10-15 APRIL 2010 1. Honolulu, Hawaii, USA, valdes att stå värd för den internationella kongressen 2015. 2. Chicago, Illinois, USA,

Läs mer

Ansökan om folkhälsomedel från folkhälsorådet

Ansökan om folkhälsomedel från folkhälsorådet Kommunledningsförvaltningen Kommunchef Diarienummer: 2015/295 Fastställd: 2015-10-08 Reviderad: RUTIN Ansökan om folkhälsomedel från folkhälsorådet Ansökan om folkhälsomedel från folkhälsorådet 2/5 Bakgrund

Läs mer

ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD Datum ÅÅÅÅ-MM-DD. Allmänna uppgifter 1(3) Läromedelsproducenten AB. Produktgatan 100

ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD Datum ÅÅÅÅ-MM-DD. Allmänna uppgifter 1(3) Läromedelsproducenten AB. Produktgatan 100 1(3) ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD Datum ÅÅÅÅ-MM-DD Till Specialpedagogiska skolmyndigheten, Box 1100, 871 29 HÄRNÖSAND SEKRETESS Delar av ansökningshandlingarna kan beläggas med sekretess om det kan antas

Läs mer

DISTRIKTGUVERNÖRENS TEAM

DISTRIKTGUVERNÖRENS TEAM Innehåll 2015-2016 I. DISTRIKTGUVERNÖRENS TEAM Distriktsguvernör... I-1 Första vice distriktsguvernör... I-2 Andra vice distriktsguvernör... I-4 Ett effektivt distriktsguvernörens team... I-5 II. DET INTERNATIONELLA

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR NYA KLUBBAR

BESTÄMMELSER FÖR NYA KLUBBAR BESTÄMMELSER FÖR NYA KLUBBAR 1. Ansökan Ansökan om charter för lionklubb kan skickas in till organisationen av grupp, klubb eller sammanslutning som har organiserats på vederbörligt sätt och som har valt

Läs mer

Onlineutbildning för andra vice distriktsguvernör

Onlineutbildning för andra vice distriktsguvernör Onlineutbildning för andra vice distriktsguvernör Arbetsbok sdf Välkommen till onlineutbildningen för andra vice distriktsguvernör! Gratulerar till att du har valts till andra vice distriktsguvernör. Den

Läs mer

KAPITEL XIII INTERNATIONELLA RELATIONER A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS FÖRHÅLLANDE TILL FÖRENTA NATIONERNA (ECOSOC)

KAPITEL XIII INTERNATIONELLA RELATIONER A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS FÖRHÅLLANDE TILL FÖRENTA NATIONERNA (ECOSOC) INTERNATIONELLA RELATIONER A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS FÖRHÅLLANDE TILL FÖRENTA NATIONERNA (ECOSOC) Artikel 71 i Förenta Nationernas författning lyder: "Det ekonomiska och sociala rådet kan inleda och

Läs mer

REACH FOR CHANGE ANSÖKNINGSGUIDE STEG 2 BUSINESS PLAN

REACH FOR CHANGE ANSÖKNINGSGUIDE STEG 2 BUSINESS PLAN REACH FOR CHANGE ANSÖKNINGSGUIDE STEG 2 BUSINESS PLAN FRÅGOR I ANSÖKAN, TIPS OCH VÄGLEDNING ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: Var tydlig med dina svar! Ge konkreta exempel och visa på en tydlig koppling mellan

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

STADSSTYRELSENS ALLMÄNNA SEKTIONS UNDERSTÖDSFORMER

STADSSTYRELSENS ALLMÄNNA SEKTIONS UNDERSTÖDSFORMER STADSSTYRELSENS ALLMÄNNA SEKTIONS UNDERSTÖDSFORMER Stadsstyrelsen i Vanda beviljar årligen stadsstyrelsens allmänna sektion ett anslag att användas till att stödja organisationer som främjar Vandabornas

Läs mer

Information om bidrag från Stiftelsen framtidens kultur

Information om bidrag från Stiftelsen framtidens kultur Uppsala i januari 2005 Information om bidrag från Stiftelsen framtidens kultur Stiftelsen framtidens kultur har till uppgift att främja ett vitalt kulturliv genom ekonomiskt stöd till konst- och kulturprojekt

Läs mer

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg En leverantör har möjlighet att erhålla godkännande för en eller flera vårdenheter inom primärvården i Landstinget Kronoberg, förutsatt att vissa grundläggande

Läs mer

Investeringsfonden Ansökan

Investeringsfonden Ansökan Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Investeringsfonden Ansökan Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Investeringsfonden. Ansökan med bilagor skickas till: Naturskyddsföreningen

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer