LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION RIKTLINJER OCH ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR CORE 4- DIABETESANSLAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION RIKTLINJER OCH ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR CORE 4- DIABETESANSLAG"

Transkript

1 LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION RIKTLINJER OCH ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR CORE 4- DIABETESANSLAG

2

3 Riktlinjer och ansökningsblankett för Core 4- diabetesanslag INTRODUKTION OCH GLOBALA FÖRHÅLLANDEN Diabetes är en kronisk sjukdom som uppstår när kroppen inte producerar, eller effektivt använder, det insulin kroppen producerar för att reglera blodsockret. De komplikationer som associeras med diabetes är många, och de kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. Antalet personer med diabetes fortsätter att öka i alla länder och kostnaderna relaterade till diabetes är omfattande och ökar mycket snabbt. International Diabetes Federation 1 och världshälsoorganisationens statistik beskriver påfallande globala förhållanden: Människor insjuknar i diabetes Hälften av alla människor som har diabetes vet inte om det Barndiabetes uppstår vid en tidigare ålder Antalet människor med diabetes kommer att öka från 371 miljoner till 552 miljoner innan år 2030 Dödsfall och kostnader Hälften av alla människor som avlider på grund av diabetes är under 60 år Mer än 80 % av dödsfallen orsakade av diabetes sker i låg- eller medlelinkomstländer 2 Under 2012 dog 4,8 miljoner människor av diabetes och USD 471 miljarder spenderades till följd av sjukdomen. Diabetes förutspås vara den 7:e ledande dödsorsaken år Medicinska experter och diabetesinformatörer är enade om att en utav de största utmaningarna som associeras med diabetes är bland annat att finna dem som har sjukdomen, förebygga uppkomsten av diabetes och minska handikapp som orsakas av komplikationerna från diabetes. Andra utmaningar som diabetesorganisationer och sjukvården står inför är att förbättra tillgången till omfattande vård och ta itu med diskriminering och stigmatisering av människor med diabetes. UPPGIFT OCH INSAMLINGSSTRATEGIER Core 4- diabetesanslag stödjer storskaliga projekt, ledda av lions eller samarbetsorganisationer, som stödjer allmänna hälsovårdsinsatser vilka fokuserar på att expandera och förbättra arbetet med att förebygga diabetes, tillhandahålla utbildning och tillgång till behandlingsprogram, bland utsatta befolkningsgrupper. Dessa anslag hjälper framgångsrika diabetesinitiativ, som använder sig av framgångsrika metoder och har uppvisat tidigare resultat, att expandera för att kunna hjälpa fler människor, nå nya befolkningsgrupper och förbättra tillgången till information och diabeteshanteringssystem. LCIF:s finansieringsstrategier är följande: Förebygg, utbilda och informera a. Samhällsbaserade utbildnings- och informationsprogram som: främjar utbildningar om förstadiet till diabetes och vad som kan göras för vända symptomen, särskilt bland riskgrupper; fokuserar på kunskap om en hälsosam livsstil, kost och motion; involverar kamrater, som till exempel kollegor eller andra elever, för att bemöta diskriminering eller stigmatisering. b. Eftersom diabetes uppstår i allt tidigare åldrar prioriteras bland annat: samhällsprogram som får barn att engagera sig i sin egen hälsa; skolprogram som fokuserar på barn och som tar upp riskerna med diabetes och genomför aktiviteter som centreras kring kost och motion. c. Diabetesundersökningar för högriskgrupper baserat på nationell data, inklusive graviditetsdiabetes. Att genomföra tester för att bedöma risken för diabetes uppmuntras vid undersökningar. Notera att vanliga undersökningsprogram är dyra och svåra att upprätthålla och av den anledningen måste starka partnerskap, som kan dela kostnaderna, vara en del av projekt inom detta område. 1 IDF Diabetes Atlas 6th Edition and Update 2011 och Mathers CD, Loncar D. Projections of global mortality and burden of disease from 2002 to PLoS Med, 2006, 3(11):e Global status report on noncommunicable diseases Geneva, World Health Organization, L i o n s C l u b s I n t e r n a t i o n a l F o u n d a t i o n 3

4 Patientinformation och stöd a. Program som främjar livsstilsförändringar bland individer som diagnostiserats med diabetes, expansion av utbildningsprogram om egenvård, initiativ till stöd för barn med diabetes och program för individer med gravititetsdiabetes. b. Insatser för att utveckla eller expandera lokala aktiviteter för människor med diabetes. Tillgång till behandling a. Insatser för att förbättra och expandera befintlig sjukvård bland utsatta befolkningsgrupper genom att tillhandahålla utrustning och grundläggande utbildning för lokal personal. b. Program som förbättrar tillgången till omfattande diabetesbehandlingar, bland annat tillgång till hälsovård för diabetiker, som till exempel ögonvård och fotvård. PROJEKT GODKÄNDA PROJEKT Tar itu med ett lokalt eller nationellt diabetesbehov Stödjer insatserna i ett lionsdistrikt eller multipeldistrikt. Tillhandahåller långsiktiga fördelar som kan upprätthållas efter det att anslaget har använts. Hjälper en stor grupp människor eller en stor region Lions förknippas med projektet Involverar konkreta lionsaktiviteter Erhåller finansiella medel från lokala lionklubbar ICKE-GODKÄNDA PROJEKT 7 Undersökningar för allmänheten 7 Vetenskaplig forskning 7 Nya uppstartsinsatser 7 Förbrukningsmaterial vid undersökningar och kostnader för läkemedel 7 Projekt där endast en klubb är involverad 7 Köp av mark eller byggnader EXEMPEL PÅ GODKÄNDA PROJEKT Storskaliga informationsprogram som leds av Lions och som genomförs i samarbete med lokala eller nationella hälsovårdsorganisationer eller diabetesorganisationer. Undersökningsinitiativ, i permanenta eller mobila lokaler, som fokuserar på högriskssamhällen och som kombineras med förbättrad tillgång till förebyggande vård. Test för att bedöma risken för diabetes uppmuntras under undersökningsinitiativ. Projekt som förbättrar program för diabetiker, som till exempel en expansion av ett diabetesläger för barn, aktivitetsgrupper för patienter eller program om egenvård för patienter för att förebygga framtida komplikationer. Översättning och utveckling av material för att anpassa det till kulturen och språket, gäller de områden där det förnärvarande inte finns något tillgängligt material. Utbyggnad av hälsovårdslokaler, för att till exempel att skapa utrymme för diabetesutbildningsprogram och omfattande diabetesvård. Aktiviteter som involverar barn och vuxna i en hälsosam livsstil, bland annat kost och motion. Stöd för att bilda aktivitetsgrupper, t.ex. promenadgrupper. 4 L i o n s C l u b s I n t e r n a t i o n a l F o u n d a t i o n

5 KRITERIER FÖR CORE 4- DIABETESANSLAG 1. Projekten ska gynna aktiviteter och program som stödjer de nationella diabetesmålen. 2. Initiativen ska fungera i linje med, och vid behov utveckla partnerskap med, nationella och lokala hälsoorganisationer, vårdcentraler, diabetesorganisationer, universitet och skolsystem. 8. Lions måste lokalt samla in medel motsvarande 25 % av budgeten och minst hälften av de lokala medlen ska vara i form av likvida medel. 9. Projekten måste vara mycket bärkraftiga och på ett rimligt sätt kunna säkerställa fortsatt verksamhet efter det att anslaget från LCIF har använts. 3. Anslag övervägs för projekt där det ansökande liondistriktets, och de deltagande klubbarnas, finansiella resurser och insamlingskapacitet överskrids. 4. Projekten ska hjälpa hela samhällen för att maximera effekten av LCIF:s anslag. Därutöver ska projekten fokusera på utsatta befolkningsgrupper med behov av finansiellt stöd. 10. Core 4-diabetesanslag är inte tillgängliga för projekt som är mer lämpliga för något utav LCIF:s övriga anslagsprogram. Projekt för att renovera eller bygga lokaler för diabetesläger omfattas av programmet för standardanslag. Projekt som fokuserar på diabetesrenopati hänvisas till Sight- First-programmet. Ytterligare information om LCIF:s program finner du om du besöker eller kontaktar LCIF. 5. Projekt som ansöker om anslag från LCIF måste på ett tydligt sätt förknippas med Lions och lokala lionmedlemmar måste fortlöpande vara involverade. Prioritet ges till projekt där lionmedlemmar tillhandahåller frivilliga insatser, där det finns erfarenhet av tidigare stöd och där rollen beträffande att hjälpa till att leda projektet, och/eller den involverade institutionen, är tydligt definierad. 6. Förutom Lions involvering i projektet, och att projektet tydligt förknippas med Lions, måste det ansökande liondistriktet och de klubbar som deltar förbinda sig att ge ett betydande finansiellt bidrag till projektet. 11. Projekt som erhåller anslagsmedel måste tydligt demonstrera att projektet möjliggjordes av LCIF, genom lämpligt erkännande, skyltar och PRaktiviteter. Anslagets slutrapport måste inkludera ett bevis på erkänsla. 12. Varje anslagsansökan bedöms enbart utifrån dess meriter och hur pass väl ansökan tillgodoser anslagskriterierna och prioriteringarna vad gäller humanitära anslag från LCIF, vilka har fastställts av förtroenderådet. 7. Lokalt matchande medel får endast vara i form av likvida medel. Andra donationer, som till exempel resurser eller förbrukningsvaror, kommer att stärka anslagsansökan och bör belysas i projektet, men de kan inte inkluderas i budgeten som matchande medel gentemot LCIF-anslaget. Vidare måste lokalt matchade medel representera tillgängliga likvida medel eller löften avseende det projekt som ansökan gäller. L i o n s C l u b s I n t e r n a t i o n a l F o u n d a t i o n 5

6 REGLER FÖR CORE 4-ANSLAG 1. Anslagssökande måste skicka in sina projektförslag på ansökningsblanketten för Core 4-diabetesanslag, ansökan måste vara komplett ifylld. Projektets budget måste på ett tydligt sätt specificera alla intäktskällor och kostnader, och projektets intäkter måste vara lika stora som kostnaderna. Ofullständiga ansökningar och förslag som har skickats in i fel format kommer inte att kvalificera. 4. Core 4 diabetesanslag beviljas upp till USD för distrikt och USD för multipeldistriktsinitiativ och bör inte överstiga 75 % av den totala projektkostnaden. Prioritet kommer att ges till projekt som använder kostnadseffektiva strategier, den övre gränsen av anslaget bör därför endast begäras till projekt som kommer att påverka en större region eller hjälpa ett stort antal människor. 2. Anslagsansökningar kan skickas in av alla liondistrikt (enkel, del- eller multipeldistrikt) Prioritet kommer att ges till projekt som har en stor påverkan på regional- och provinsnivå. Ansökningar som skickas in av enkel- eller deldistrikt måste undertecknas av både den nuvarande distriktsguvernören och guvernörsrådsordföranden och måste godkännas av distriktsrådet, därefter ska guvernörsrådsordförande underrättas. Ansökningar från multipeldistrikt skall undertecknas av guvernörsrådsordförande och godkännas av guvernörsrådet. Skicka in lämpligt mötesprotokollet från det distriktsrådsmöte eller guvernörsrådsmöte där ansökan godkändes. Mötesprotokollet måste vara från det lionår under vilket ansökan kommer att granskas av LCIF:s förtroenderåd. 3. Om ett Core 4 -diabetesanslagsprojekt kommer att äga rum i ett annat land än sökandens distrikt måste projektet godkännas och aktivt involvera lionmedlemmarna i det multpeldistriktet eller distriktet, eller de lokala klubbarna, i ej distriktsindelade länder. 5. En styrkommitté, bestående av lionmedlemmar, lokala diabetes- och hälsomyndigheter och andra intressenter som är viktiga för projektet, bör utses. Kommittén kommer att leda och säkerställa det framgångsrika genomförandet av projektet. 6. Det finns inga tillgängliga anslag för verksamhetskostnader och löner i redan befintliga program. Men i vissa fall kan en blygsam del av budgeten (ej överstigande 10 %) hjälpa till med dessa administrativa kostnader. En plan för hur dessa kostnader ska upprätthållas efter det att LCIF:s anslag har används måste bifogas anslagsansökan. 7. Det finns inga anslag tillgängliga för att bygga nya lokaler för diabeteshälsovård, för att skapa utrymme för program om diabetesvård och utbildning. Förhandstur kommer istället att ges till projekt som fokuserar på att förnya eller bygga ut befintliga kliniker/sjukhus. I de samhällen där det finns mycket få, eller inga, hälsovårdsbyggnader kan anslag komma att beviljas för att bygga nya kliniker i samarbete med etablerade hälsovårdsinstutitioner eller organisationer. 6 L i o n s C l u b s I n t e r n a t i o n a l F o u n d a t i o n -

7 8. Lionsmedlemmar och/eller deras familjer bör inte erhålla direkta, eller yrkesmässiga, fördelar eller ha ett ägandeintresse i projekt som erhåller stöd från LCIF. 9. Kompletta anslagsansökningar måste vara LCIF tillhanda minst 60 dagar före förtroenderådets möte för att ärendet skall kunna tas upp till behandling vid detta möte. Dessa möten genomförs i september/oktober, mars/april och juni, sista datum finner du på LCIF:s webbplats eller genom att kontakta LCIF. Eftersom ytterligare information ofta efterfrågas är det viktigt skicka in ansökan långt innan sista datum, detta minskar risken för att ansökan skjuts upp till nästa förtroenderådsmöte. 12. Anslagsmottagare ansvarar för att skicka in en rapport som beskriver projektets resultat och exakt hur man har använt LCIF:s medel när projektet slutförts. Rapportformulären bifogas tilllsammans med breven om beviljat anslag. Distrikt som inte skickar in en rapport för ett slutfört projekt kommer inte kvalificera för att erhålla ytterligare anslag. 13. Projekt som har beviljats anslag skall implementeras inom en rimlig tidsram. Efter tillräcklig konsultation med distriktet har LCIF rätt att dra återkalla anslag som inte har påbörjats eller nått tillräckliga framsteg inom rimlig tid. Alla utbetalade medel som inte dokumenterats på ett lämpligt sätt skall returneras till LCIF om anslaget återkallas. 10. Ansökningar som tidigare dragits tillbaka eller avvisats kan endast skickas in på nytt om de har justerats för att bemöta anledningarna till avvisningen/tillbakadragandet. 14. Om sökanden inte svarar på LCIF:s korrespondens angående ansökan inom 120 dagar kommer ansökan inte tas upp för övervägande och därmed återkallas. 11. Distriktsguvernören eller multipeldistriktets guvernörsrådsordförande som innehar posten när anslaget beviljas skall vara anslagsadministratör under hela projekttiden. Det är hans/hennes ansvar att öppna ett speciellt konto särskilt för detta projekt och betala ut pengarna till projektpartners och leverantörer. Om ett projekt pågår till nästa verksamhetsår måste anslagsadministratören överlämna kopior av framstegen och de slutrapporter som skickats till LCIF till det nuvarande distriktsrådet eller multipeldistriktets guvernörsråd. LCIF förbehåller sig rätten att byta ut anslagsadministratören vid behov. L i o n s C l u b s I n t e r n a t i o n a l F o u n d a t i o n 7

8 ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR CORE 4 DIABETESANSLAG riktlinjer Vänligen läs igenom reglerna och riktlinjerna för LCIF:s Core 4-anslag innan du fyller i denna ansökan. Var och en av följande frågor måste vara besvaras för att LCIF:s förtroenderåd ska överväga ansökan. Ansökningar som utformats för andra organisationer eller myndigheter kommer inte att accepteras. Vänligen svara på frågorna i följande ordning: A. ProjekTBeskriVning 1. Insänd datum 2. Projektnamn 3. Lions enkeldistrikt, distrikt eller multipeldistrikt som skickat in ansökan 4. Samarbetspartners 5. Belopp som sökts från LCIF 6. Projektmål 7. Antal människor som direkt kommer att gagnas av projektet 8. Kontaktinformation till den primära projektkoordinatorn: namn, postadress, telefon och e-postadress B. ProjekTeTs utformning 9. Situationen i landet och i det specifika området - Beskriv situationen i det område där det föreslagna projektet kommer att implementeras. Inkludera information om förekomsten av diabetes, befintliga nationella riktlinjer, strategier och handlingsplaner för diabetes. Beskriv även hur diabetesvården organiseras på den nationella nivån och i det specifika området, ange befintliga program som arbetar med diabetesvård och att förebygga diabetes i området, lista de största hindren och tillhandahåll annan relevant information om det specifika området. 10. Mål och syften Ange projektets mål och syften (vanligtvis 3 eller 4). Det övergripande målet bör vara realistiskt och de syften som anges bör stödja målet. 11. Projektaktiviteter Beskriv detaljerade aktiviteter för varje projektsyfte. Till exempel, beskriv alla typer av tränings, utbildnings- och undersökningsaktiviteter samt lokala informationskampanjer i detalj. Följande information bör inkluderas: Vad består aktiviteten av, hur kommer aktiviteten att genomföras, hur många gånger kommer aktiviteten att genomföras och under hur lång tid, vilket slags nytt material kommer att utvecklas, vad kommer utbildningsmaterialet och kursplanen att innehålla, vem kommer att genomföra aktiviteterna, hur många kommer att utbildas, undersökas eller delta i informationsprogram och hur relaterar aktiviteterna till det befintliga sjukvårdssystemet i landet. 12. Målgrupper Inkludera en beskrivning av projektets målgrupp och varför de utvalts. 13. Projektpartners Ange projektets intressenter, som till exempel genomförandepartners och tekniska leverantörer. Beskriv rollerna och ansvarsområdena för alla involverade parter. Om partners är involverade, bifoga ett brev från organisationerna som godkänner projektet och deras roll och involvering. 8 L i o n s C l u b s I n t e r n a t i o n a l F o u n d a t i o n

9 14. Projektresultat Indikera det förväntade resultatet och det övergripande antalet människor som kommer att beröras av projektet. Siffrorna bör vara mätbara och uppnåbara och tydligt stödja projektets syften och aktiviteter. 15. Uppföljning och utvärdering Beskriv planerna för uppföljning och tillsyn av aktiviteterna. Beskriv på vilket sätt och hur ofta man kommer att följa upp och se över aktiviteterna. Ange vem som ansvarar för det och hur informationen och resultaten kommer att användas för att förbättra programmet. 16. Tidslinje - inkludera ett tidsschema för projektets genomförande och slutförande. c. Lions involvering och identifiering 17. Tillhandahålla en kort, lämplig, historik huruvida de lionmedlemmar som skickar in ansökan tidigare har varit, eller förnärvarande är, involverade i diabetesinsatser som till exempel utbildningsprogram, informationskampanjer, undersökningar eller insamlingar. 18. Ange hur många lionklubbar som kommer att vara involverade i projektet och beskriv deras roll beträffande projektledning, insamlingsaktiviteter, marknadsföring, information och det direkta genomförandet av projektet. 19. Beskriv hur man planerar att det ska framgå att projektet har möjliggjorts av LCIF. Allt PR-material och all mediatäckning avseende detta projekt bör uppmärksamma stödet och engagemanget från både LCIF och Lions. d. ProjekTBudgeT och BärkrAFTigheT 20. Lista alla separata intäktskällor och associerade belopp individuellt (distrikt, LCIF, partnerorganisationer, myndigheter och företag). Inkludera det belopp som varje källa tillhandahåller och ange statusen (insamlat, löfte eller förväntat) samt vilket datum som lovade/förväntade medel kan samlas in. 21. Inkludera en specificerad budget för hela projektet genom att använda tabellen nedan. Skicka in budgeten i USD. Lista alla projektets kostnader individuellt och ange vem som kommer att täcka vilken del av dessa kostnader. Lokalt matchade medel måste vara i form av likvida medel. Donerade tjänster och övrigt stöd till projektet välkomnas men kan inte användas som en intäktskälla. Minst hälften av de lokalt matchande medlen måste garanteras och/eller samlas in av de lionmedlemmar som skickar in anslagsansökan. Inkludera lämplig dokumentation för de kostnader som har angivits i budgeten. För varje sak som anges i kolumnen för kostnader ska följande inkluderas: proformafakturor, prisuppgift från leverantören, uppskattade kostnader för renoveringsarbete och/eller annan kostnadsinformation. Bifoga produktbroschyrer för alla typer av inköp av utrustning. L i o n s C l u b s I n t e r n a t i o n a l F o u n d a t i o n 9

10 Projektkostnader År ett: År två TOTALT LCIF Lions Partner LCIF Lions Partner Projekttotal BEGÄRS FRÅN LCIF, TOTALT 22. Tillhandahåll en beskrivande text för allt som anges kolumnen för projektkostnader. Förklara varför detta behövs och den associerade kostnaden. 23. Förklara hur projektet kommer att upprätthållas i framtiden. Beskriv vem som kommer att ansvara för verksamhets-, underhålls- och administrativa kostnader. Skicka den komplett ifyllda anslagsansökan och all stödjande dokumentation till Lions Clubs International Foundation:s internationella huvudkontor. Ett bekräftelsebrev innehållande ett anslagsnummer kommer att skickas ut som en bekräftelse på att anslagsansökan har mottagits. LCIF:s förtroenderåd och personal förbehåller sig rätten att begära ytterligare viktig information vid behov. Om ytterligare information krävs kommer en förfrågan att skickas via e-post till vederbörande distriktsguvernör, guvernörsrådsordfrande eller projektordförande. 1 0 L i o n s C l u b s I n t e r n a t i o n a l F o u n d a t i o n

11 e. godkännande AV AnsÖkAn Ett godkännande av distriktsrådet eller guvernörsrådet måste medfölja varje anslagsansökan. Vänligen skicka in en kopia av mötesprotokollet från det möte där ansökan godkändes och från det lionsår som ansökan kommer att granskas av LCIF:s förtroenderåd. Ansökan från enkeldistrikt och distrikt måste undertecknas av distriktsguvernören och guvernörsrådsordföranden. Ansökan från multipeldistrikt måste undertecknas av guvernörsrådsordföranden. (Se punkt två och punkt tre i regelavsnittet). Notera att godkännandet och mötesprotokollet från distriktsrådsmötet måste vara från det lionverksamhetsår som projektet kommer att behandlas av LCIF:s förtroenderåd. Underteckna för att godkänna följande uttalande: Jag intygar härmed att jag har läst igenom LCIF:s anslagsansökan och anslagskriterier för Core-4 diabetesanslag. Jag intygar att jag efter bästa förmåga har angivit korrekt information och att behovet föreligger på det sätt som har angivits. Jag godkänner denna ansökan och jag skall göra allt jag kan för att säkerställa att anslaget administreras på ett korrekt och effektivt sätt, att korrekt bokföring upprätthålls samt att regelbunden rapportering till Lions Clubs International Foundation sker. guvernörsrådsordförandens godkännande Guvernörsrådsordförandens namn Multipeldistrikt Adress Telefon Fax E-post Namnteckning Datum distriktsguvernörens godkännande Distriktsguvernörens namn Distrikt Adress Telefon Fax E-post Namnteckning Datum Projektordförandens godkännande Projektordförandens namn Multipeldistrikt/distrikt Adress Telefon Fax E-post Namnteckning Datum L i o n s C l u b s I n t e r n a t i o n a l F o u n d a t i o n 1 1

12 VI BRYR OSS OM. VI TJÄNA. VI ÅSTADKOMMER. Lions Clubs International Foundation 300 West 22nd Street Oak Brook, IL , USA Telefon: Fax: Webbplats: E-post: LCIF150 SW 1/14

LCIF:s pilotprogram för mikroföretagsutveckling

LCIF:s pilotprogram för mikroföretagsutveckling LCIF:s pilotprogram för mikroföretagsutveckling Introduktion och varför Mikroföretag är en ny prioritet för LCIF LCIF:s Core 4-program ger medel till viktiga och praktiska Lions serviceprojekt inom fyra

Läs mer

ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG

ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG Vi bryr oss om. Vi hjälper. Vi uppnår. ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG Översikt Det internationella assistansanslagsprogrammet

Läs mer

Handbok för hantering av bidrag

Handbok för hantering av bidrag Handbok för hantering av bidrag Handboken finns i sin helhet online 1000-SV (912) Innehåll Inledning 1 Planera ett globalt bidragsprojekt 2 Ansöka om ett bidrag 3 Genomföra, övervaka & utvärdera ett bidragsprojekt

Läs mer

SAMHÄLLSTJÄNST. Vägledning till effektiva projekt

SAMHÄLLSTJÄNST. Vägledning till effektiva projekt SAMHÄLLSTJÄNST Vägledning till effektiva projekt RI:s målsättning Rotary International, en världsomspännande förening av Rotaryklubbar, har till uppgift att hjälpa andra, verka för höga etiska normer och

Läs mer

Zon- ordförande- handbok 2015-2016 Svenska

Zon- ordförande- handbok 2015-2016 Svenska Zon- ordförande- handbok 2015-2016 Svenska DA-100.SW Lions Clubs International Syften Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar under namnet Lions Clubs. Att samordna lionklubbarnas aktiviteter

Läs mer

JURIDISKA ÄRENDEN. Kapitel 11 Ändringar för 2014-2015 är inte tillgängliga förrän i juli 2014

JURIDISKA ÄRENDEN. Kapitel 11 Ändringar för 2014-2015 är inte tillgängliga förrän i juli 2014 Kapitel 11 Ändringar för 2014-2015 är inte tillgängliga förrän i juli 2014 JURIDISKA ÄRENDEN Allmän information Organisationen har en juridisk skyldighet att skydda Lions Clubs Internationals inregistrerade

Läs mer

Klubbtjänstemäns. teamhandbok LA-15.SW

Klubbtjänstemäns. teamhandbok LA-15.SW Klubbtjänstemäns teamhandbok LA-15.SW Lions Clubs International Syften Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar under namnet Lions Clubs. Att samordna lionklubbarnas aktiviteter och standardisera

Läs mer

Distriktssekreterarens & kassaförvaltarens handbok

Distriktssekreterarens & kassaförvaltarens handbok Distriktssekreterarens & kassaförvaltarens handbok 2014-2015 Swedish LA-40.SW 2014-2015 Lions Clubs Internationals Syften Lions Clubs Internationals Etik Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar

Läs mer

LIONS BARN FÖRST. Program och aktivitetsvägledning

LIONS BARN FÖRST. Program och aktivitetsvägledning LIONS BARN FÖRST Program och aktivitetsvägledning Introduktion Tack Lions för ert engagemang och åtagande för att förbättra livet för barn... ett barn i taget. Varje dag hjälper Lions medlemmar barn i

Läs mer

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven (sidan 3) för GLT-multipeldistriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Kandidaterna ska ta del av ansvarsområdena och

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513)

GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513) GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513) Innehåll Inledning 1 Ansvarsområden och strategisk planering Tillträdande distriktsguvernörens ansvarsområden...1.1 Distriktsguvernörens ansvarsområden...1.2 Ditt

Läs mer

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA LCIF-erkänsla åt donatorer Varje donation räknas Lionmedlemmar över hela världen förenas i vårt arbete att hjälpa och ge hopp åt de som behöver det mest. Genom Lions Clubs

Läs mer

Lions kamp mot flodblindhet i Kamerun: Ett unikt samarbete i samhället

Lions kamp mot flodblindhet i Kamerun: Ett unikt samarbete i samhället December 2010 Lions kamp mot flodblindhet i Kamerun: Ett unikt samarbete i samhället Patrice är lokal distributör i Nkongbon, vilken är en del i byn Monatélé, 55 kilometer nordost om Yaoundé, huvudstaden

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 3, 2009-01-30 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-650

Läs mer

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA LCIF ger erkänsla åt donatorer Varje donation är viktigt Lionmedlemmar över hela världen förenas i vårt mål att ge världens nödställda hopp och hjälp. Genom Lions Clubs

Läs mer

Att söka regionala tillväxtmedel. Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge

Att söka regionala tillväxtmedel. Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge Att söka regionala tillväxtmedel Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge www.regionblekinge.se version 1:2015 Att söka regionala tillväxtmedel Region Blekinge 2015-06-23

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB Gäller mellan den 1 april 2015-30 juni 2018 KLUBBNUMMER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls i

Läs mer

HANDBOK FÖR BILDANDE AV NYA KLUBBAR

HANDBOK FÖR BILDANDE AV NYA KLUBBAR HANDBOK FÖR BILDANDE AV NYA KLUBBAR Handbok för bildande av nya klubbar INNEHÅLLSFÖRTECKNING Varför bilda en ny lionklubb?...2 Välja ett klubbformat...3-4 Steg för att bilda nya klubbar...5 Steg ett: Fastställa

Läs mer

Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning

Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning Modul 1: Vad är projektledning: Grunderna Projektledning som en strategi DU 1.1

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 4, 2010-01-18 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-401

Läs mer

Information inför projektansökan inom nationella projektmedel

Information inför projektansökan inom nationella projektmedel Information inför projektansökan inom nationella projektmedel Information inför projektansökan inom nationella projektmedel KOM 0026 Tillväxtverket Stockholm juni 2009, uppdaterad mars 2012, februari 2013

Läs mer

En guide för Lions i den digitala tiden

En guide för Lions i den digitala tiden En guide för Lions i den digitala tiden Internet tips En guide för Lions i den digitala tiden Innehåll Varför använda Internet?...3 HurkanLionsanvändaInternet?...3 E-post...3 Elektroniskanyhetsbrev...4

Läs mer

SightFirst China Action påbörjar en ny fas som fokuseras på dålig syn och trakom

SightFirst China Action påbörjar en ny fas som fokuseras på dålig syn och trakom Oktober 2011 SightFirst China Action påbörjar en ny fas som fokuseras på dålig syn och trakom Lions Clubs International Foundation (LCIF) är den organisation som ger mest stöd för förebyggande av blindhet

Läs mer

Avancerad nivå Ekonomisk styrning. Introduktion till kursen. Modul 1 Budget. Projektdeltagarnas deltagande i budgetprocessen

Avancerad nivå Ekonomisk styrning. Introduktion till kursen. Modul 1 Budget. Projektdeltagarnas deltagande i budgetprocessen Avancerad nivå Ekonomisk styrning Introduktion till kursen Modul 1 Budget Projektdeltagarnas deltagande i budgetprocessen Intressenternas deltagande i den årliga och långsiktiga planeringen Modul 1 Redovisning

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

PROGRAMMET ETT EUROPA FÖR MEDBORGARNA 2007 2013 PROGRAMGUIDE

PROGRAMMET ETT EUROPA FÖR MEDBORGARNA 2007 2013 PROGRAMGUIDE Ett Europa för medborgarna programguide EUROPEISKA KOMMISSIONEN Utbildning och kultur Programmet Ett Europa för medborgarna PROGRAMMET ETT EUROPA FÖR MEDBORGARNA 2007 2013 PROGRAMGUIDE Denna version gäller

Läs mer