Budget & verksamhetsplan Förslag till styrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen"

Transkript

1 Budget & verksamhetsplan 2008 Förslag till styrelsen 6 december 2007

2

3 Innehållsförteckning DETTA ÄR REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETEN 2008 OCH VERKSAMHETSPLAN... 6 INLEDNING... 6 NÄRINGSLIV OCH TILLVÄXT... 6 HÅLLBARHET OCH KOMMUNIKATION... 9 LÄRANDE PÅ ALLA NIVÅER KULTUR OCH FRITID VÄLFÄRD INFORMATION OCH PROFILERING ADMINISTRATION RESULTATENHETER ARBETSUTSKOTT OCH STYRELSE PRIMÄRKOMMUNALA NÄMNDEN (PKN) EKONOMI FINANSIELLA MÅL PERSONAL BUDGET 2008, PLAN STATLIGA REGIONALPOLITISKA MEDEL BILAGOR BILAGA 1 EU:S PROGRAM OCH FONDER BILAGA 2 AV-MEDIA BUDGET BILAGA 3 FOKUS KALMAR LÄN BUDGET BILAGA 4 FÖRTROENDEVALDAS ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR 2008 M.M

4 2

5 3 Detta är Regionförbundet i Kalmar län Regionförbundet tillkom den 1 juli 1997 som en del av försöksverksamheten med ändrad regional ansvarsfördelning. Försöksverksamheten upphörde för vår del vid utgången av Förbundet permanentades därefter och ombildades till ett så kallat kommunalt samverkansorgan. Verksamheten slogs ihop med Kalmar läns kommunförbund (inklusive AV-Media och Fokus Kalmar län). Det övergripande målet för Regionförbundet är att vara en gemensam organisation för kommunerna och landstinget i Kalmar län för att ta tillvara länets möjligheter och främja dess utveckling. Vi ska, enligt lagen om samverkansorgan: 1. Utarbeta program för länets utveckling som kommunerna och landstinget ska genomföra i samarbete med andra parter. 2. Samordna utvecklingsinsatser i länet för genomförande av programmet. 3. Besluta om användningen av vissa statliga medel för regional utveckling enligt vad som närmare föreskrivs av regeringen. 4. Besluta om prioritering bland åtgärder avseende infrastruktur med mera vid upprättande av länsplaner för regional infrastruktur. 5. Följa upp åtgärder och effekter av utvecklingsarbetet i länet. 6. Lämna en årlig redovisning avseende åtgärder och effekter till regeringen. Vi ska också, enligt vår förbundsordning: 7. Ansvara för förskottering av medel till statliga investeringar i infrastruktur av betydelse för regionen. 8. Ha möjlighet att bidra till finansiering av marknadsföring av, och investeringar i, infrastruktur av betydelse för regionen. 9. Ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag. 10. Verka för att eftergymnasial utbildning samt forskning och utveckling samordnas och anpassas till regionens behov. 11. Ansvara för regionala näringspolitiska utvecklingsinsatser och samordna dessa insatser med punkt Ansvara för omvärldsbevakning, internationell verksamhet, marknadsföring och information inom förbundets uppgiftsområde. 13. Ansvara för regional turismverksamhet. 14. Ansvara för regional samordning och intressebevakning av miljöfrågor, arbetsmarknadsfrågor och kommunikationsfrågor inom förbundets uppgiftsområde. 15. Utse representanter i regionala samverkansorgan inom förbundets uppgiftsområde. 16. Verka för att organisationer i Kalmar län som arbetar med regionala utvecklingsuppgifter samordnar sina verksamheter. 17. Ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten eller som medlemmarna väljer att tillföra förbundet. 18. Utgöra samverkans- och intresseorgan för länets kommuner. 19. Svara för den övergripande trafikpolitiken i länet.

6 4 Förutsättningar för verksamheten 2008 och 2009 Regionförbundets budget och verksamhetsplan för år 2008 utgår från de mål och strategier som styrelsen och primärkommunala nämnden (PKN) har fattat beslut om och som finns redovisade i program, policys och handlingsplaner etc. För budgeten gäller balanskravet enligt kommunallagen. Kravet innebär att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Verksamhetsplanen är utarbetad av kansliets områdesansvariga och handläggare, och budgeten av regiondirektör, administrativ chef och ekonomichef. Syftet med verksamhetsplanen är att den ska vara ett stöd i kansliets dagliga arbete. Förändringar i omvärlden och nya styrelsebeslut innebär att verksamhetsplanen revideras kontinuerligt. Regionstyrelsen har fattat beslut om att öka avgiftsuttaget med 2 miljoner kronor fr.o.m 2008 ( 86, ). Beslutet innebär att projektverksamheterna fossilbränslefri region och regional investeringsfrämjare numera är permanenta och att två visstidsanställningar därmed har omvandlats till tillsvidareanställningar. Beslutet innebär också att det finns ett projektkontor på regionförbundets kansli (se bilaga 1) och att stödet till ALMI:s verksamhet har ökat. Landstinget har fattat beslut om att öka verksamhetsbidraget med 2 miljoner kronor Kulturreferensgruppen har fördelat den tillkommande resursen. Åtagandena för 2008 är omfattande. Några exempel på aktuella uppdrag är att regionförbundet ska: arbeta med förskottering av medel till att bygga vägar och järnvägar i Kalmar län. Det totala förskotteringsbeloppet uppgår till cirka 0,6-1,5 miljarder kronor och länets totala räntekostnad för detta skulle uppgå till miljoner kronor beroende på ränteläge och återbetalningstid. öka satsningen på Vindkraft Sydost genom att använda den svenska regeringens Klimatmiljard och EU:s program. tillsammans med länets kommuner, lämna in en ansökan om att bli europeisk kulturhuvudstad I arbetet med Kulturhuvudstad 2014 definieras kulturen som en stark och självklar bas för tillväxt och utveckling i regionen. genomföra en offensiv satsning med huvudinriktning på internationell marknadsföring av besöksmålen och regionen. Satsningen vilar på det strategiarbete som har genomförts under 2007 och utmynnat i en handlingsplan antagen av Regionförbundets styrelse. vara en s.k. nod till EU- programmet South Baltic:s beredningssekretariat i Gdansk. Uppdraget innebär arbetsinsatser för att bereda projektansökningar samt genomföra information och marknadsföringsinsatser för programmet.

7 5 Den nya LAS (Lagen om Anställningsskydd) kommer att påverka regionförbundets arbete. De förändrade anställningsformerna innebär att det finns en stor risk att regionförbundet vid årsskiftet 2009/2010 är i en situation där flera medarbetare med visstidsanställningar kan behöva sägas upp. Balanskravet innebär att regionförbundet inte utan en långsiktigt hållbar finansiering kan tillsvidareanställa medarbetare som arbetar i projekt. För att göra det bästa av situationen arbetar arbetsgivaren och de lokala facken tillsammans med en policy för anställningsform, företrädesrätt & övertalighet. Regionstyrelsen har fattat beslut om att inför beslut om avgiften fr.o.m 2009 ge kansliet och arbetsutskottet i uppdrag att belysa Regionförbundets verksamhet och kansliresurser ett arbete som kommer att påbörjas i januari 2008.

8 6 Verksamhetsplan Inledning Arbetet på regionförbundet är organiserat i sju områden. Inom varje område hanteras flera frågor med utgångspunkt i de mål och strategier som styrelsen och primärkommunala nämnden (PKN) har fattat beslut om. I verksamhetsplanen redovisas de övergripande målsättningarna områdesvis. Näringsliv och tillväxt Regionförbundets uppgift är att fånga upp idéer som kan utveckla näringslivet i länet och underlätta företagens vardag. Vi jobbar bland annat med olika former av stöd till enskilda företag och företag i samverkan. Det handlar om stöd till affärs-, företags-, kompetensoch produktutveckling. Frågor inom turism- och besöksnäring tillhör numera området näringsliv och tillväxt. Den tidigare projektanställningen som regional investeringsfrämjare är nu fast och vid sidan finns en tillfällig resursförstärkning på halvtid. Nyheter in området är hantering av ärenden inom stödområde B samt Nuteks stöd till kvinnors företagande. Exempel på insatser som Regionförbundet gör 2008 inom området näringsliv och tillväxt: ALMI ALMI i Kalmar län ägs till 51 % av det statliga moderbolaget och resterande 49 % ägs av landstinget via regionförbundet. Uppdraget är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag samt stimulera nyföretagandet i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. ALMI arbetar inom fyra affärsområden, finansiering, affärsutveckling för nya respektive etablerade företag samt innovationsfrämjande verksamhet. Det regionala ekonomiska anslaget har uppgått till tkr, vilket har varit oförändrat sedan ALMI moderbolag bidrar med motsvarande plus ca 10 % uppräkning på det regionala anslaget. Regionförbundet har utöver anslaget också bidragit med projektmedel, vilket inte är möjligt i samma utsträckning 2008 på grund av regelverket. I verksamhetsplanen för 2008 redovisar ALMI tre utvecklingsområden. Dessa är nya tjänster för att möta företagens behov av att stärka sin internationella konkurrenskraft, att öka nyföretagandet särskilt i tjänstebranscher och i ökat nyföretagande bland kvinnor och invandrare samt att öka antalet kommersialiserade innovationer. Budgeterat anslag till ALMI innebär ett tillskott på 1 mkr för år Regionförbundet lyfter avseende utvecklingsområdena särskilt fram aktiviteter enligt följande. Inom det förstnämnda området ska samarbetet med Exportrådet förstärkas. Inom det andra området är IFS-verksamheten (invandrarrådgivning) särskilt viktig. Inom det tredje området insatser för produktutveckling i etablerade företag. Direktiv kommer att utarbetas under våren. Investeringsfrämjande Sedan år 2000 har Regionförbundet i Kalmar län bedrivit investeringsfrämjande verksamhet i syfte att attrahera utländska investeringar och etableringar till länet. Arbetet bedrivs i tätt samarbete med Invest in Sweden Agency (ISA). Verksamheten har sedan starten varit delaktig i trettiofemtal investeringar och etableringar i Kalmar län. Dessa har i sin tur har genererat eller återsäkrat omkring 800 arbetstillfällen i länet.

9 7 Arbetet handlar om att attrahera utländska investeringar och etableringar till Kalmar län. Under 2008 fortsätter det kontinuerliga arbetet tillsammans med ISA. Särskilda PR- och marknadsföringssatsningar kommer att göras mot ett fåtal marknadsområden, däribland Kina. Målet är fyra-sex etableringar eller investeringar samt expansion inom befintliga etableringar Företagsstöd Vid sidan av löpande handläggning av ärenden så kommer vi under 2008 att hantera stödområde B samt genomföra tio informationsträffar om företagsstöd. Dessutom kommer en uppföljningsenkät att skickas ut till alla företag som har fått såddfinansiering under 2007 och tidigare. Några av målen under året är stöd till minst 50 företag som köper konsulttjänster, till 20 företag som köper designtjänster, till 10 produktutvecklingsprojekt inom besöksnäringen m.fl. Projektkontor Projektkontoret ska underlätta för kommunerna, näringslivet och andra aktörer att söka finansiering inom EU: s program och fonder. Projektkontoret ska även fungera som en stödfunktion vid bedömning av projektansökningar, vid riggning av projekt och i finansieringsfrågor. För att introducera arbetssättet kommer vi att under 2008 arrangera informationsmöten samt grundutbildningar inom aktuella fonder och program (se även bilaga 1). Euroregion Baltic Regionförbundet i Kalmar län är sedan 1998 medlem i Euroregion Baltic (ERB). ERB är en politisk plattform, eller medlemsorganisation som omfattar regioner i Danmark, Polen, Ryssland, Litauen och sydöstra Sverige. Kalmar län har två ordinarie och två ersättare i Rådet för ERB. En stödfunktion för de förtroendevalda finns på regionförbundets kansli för att arbeta med de löpande frågorna. Därutöver är det för närvarande Blekinge län som är det svenska sekretariatet. ERB är, och kommer under 2008, att vara den viktigaste plattformen för genomförande av projekt i Östersjöregionen, planerade inom ramen för ERB:s utvecklingsprogram. Projekten kommer att vara delfinansierade av det territoriella målet antingen Östersjöprogrammet eller South Balticprogrammet. För Kalmar läns del har vi huvudansvar för arbetspaketet vattenförvaltning inom ramen för ERB. Besöksnäring Besöksnäringen i regionen och Regionförbundet kommer under 2008 att genomföra en offensiv satsning med huvudinriktning på internationell marknadsföring av besöksmålen och regionen. Satsning vilar på det strategiarbete som har genomförts under 2007 och som har utmynnat i en handlingsplan antagen av regionförbundets styrelse. Arbetet kommer bl.a. att genomföras i projektform tillsammans länets kommuner och fem av de största destinationerna. Stöd för projektet kommer bl.a. att sökas inom EU:s regionala fond - Småland och öarna Avsikten är att regionförbundet ska projektanställa en koordinator. Vid sidan av nysatsningen pågår ett kontinuerligt arbete med nätverksbyggande, omvärldsbevakning, annonsering, mässdeltagande, journalistbesök och kontakter med anläggningar med mera. Näringspolitiskt arbete Regionförbundet deltar för närvarande operativt i utvecklingsarbetet inom besöksnäring, trä, energi- och miljöteknik, glas samt barns lek, lärande, utveckling och hälsa. Aktiviteter inom områdena under 2008 är att utveckla samarbetsformer inom träindustrin, utveckla möjligheter att exportera miljöteknik från länet, att utveckla kunskapsplattformen för barns lek, lärande och hälsa, delta i utvecklingen av glasriket och att utveckla arbetet med energiföretagen med fokus på vindkraft. Regionförbundet deltar även i utvecklingsarbetet för inrättande av fler inkubatorsmiljöer än de som finns i länet i dag. Vid sidan av detta handlar arbetet inom det näringspolitiska området om att ingå i flera nätverk på regional och nationell nivå. Internationellt samarbete Kalmar läns läge i Östersjöregionen är en viktig grund för utveckling och internationellt samarbete. Ett exempel är samarbetet med ChangXing-regionen i Kina. Den politiska plattformen är ERB (se ovan) och Regionförbundet är även medlem i nätverksorganisationen Baltic Development Forum (BDF). Exempel på strategiskt viktiga projekt är Baltic Tangent (BT) och Baltic Environment and Energy (BEE) (se nedan). Under 2008 fortsätter utvecklingen av länets samarbete med Kina inom områdena; näringsliv, kultur och utbildning. Vid sidan av detta görs ett profileringsarbete för att positionera länet som The Chinese Business Hub in the Baltic Sea Region. Särskild pressbearbetning, affärsforum och utveckling

10 8 av investeringsinformation om länet är några av de aktiviteter som äger rum under Regionförbundet ska 2008 ta ytterligare initiativ i syfte att stimulera möjligheterna att exportera miljöteknik från länet och då med fokus på Kina. Med externa medel från Sala Ida har vi möjlighet att under sex månader placera en person i Kina som ska bygga upp ett kontaktnät med finansiärer och potentiella kunder i Kina. Samarbetet med Cape Winelands i Sydafrika utvecklas för närvarande inom kultur, utbildning och näringsliv. Fokus ligger på miljöteknik. Målet är att bygga en demoanläggning med svensk miljöteknik i Cape Winelands för att stärka regionens möjligheter till affärer med Sydafrika och Södra Afrika. Under 2008 planeras bl.a. kunskapsseminarier och studiebesök. Slutförvaret Arbetet med att se hur ett eventuellt slutförvar skulle påverka vårt län fortsätter under En etablering av ett eventuellt slutförvar kan ge positiva effekter och skapa mervärde för hela regionen. Bl.a kan det innebära fler arbetstillfällen och utbyggd infrastruktur mm. Under året handlar arbetet om att genomföra utredningar kring besöksnäring, miljömål och hälsa samt genomföra en studieresa och skolseminarier.

11 9 Hållbarhet och kommunikation Vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser är tillsammans med bredband en viktig del för en positiv utveckling i Kalmar län. Vår uppgift är att planera och samordna de framtida satsningarna. Arbetet handlar bland annat om att skapa förutsättningar för effektiva, säkra och miljöanpassade transporter och samordning av den långsiktiga planeringen av infrastrukturen. Det handlar också om att se till att de infrastrukturfrågor som är viktiga för länet prioriteras hos riksdag, regering och centrala myndigheter. Likaså deltar vi i flera nationella och internationella utvecklingsprojekt för infrastruktur. Exempel på insatser som Regionförbundet gör 2008 inom området hållbarhet och kommunikation: Infrastruktur och kommunikationer Målet är att antalet arbetsmarknadsregioner som länet berörs av ska minska till två. Detta uppnås genom förbättrade kommunikationer och infrastruktur för vägar och järnväg. Under året kommer mycket av arbetet att kretsa kring en transportplan för , lobbyarbete kring länets inriktningsunderlag samt det statliga anslaget till för infrastruktur till länet. Regionförbundet har tillsammans med länets kommuner erbjudit staten att förskottera medel till att bygga vägar och järnvägar i Kalmar län. Det totala förskotteringsbeloppet uppgår till cirka 0,6-1,5 miljarder kronor. Fokus kommer även att ligga på samverkansprojektet E22 AB samt kunskapshöjande seminarier och konferenser med mera. Projektet digital samhällsutveckling Projektet ska stimulera offentlig sektor till att införa fler digitala samhällstjänster som ger ökad nytta för medborgare, företagare och besökare. Det ska också ta fram vision, mål och strategi i samverkan för det fortsatta arbetet samt att informera medborgare och näringslivet om de aktiviteter som sker i Kalmar län. Under hösten kommer arbetet med mål, vision och strategi för den digitala samhällsutvecklingen att resultera i ansökningar om EU-medel och KLIMP-bidrag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Miljö No Oil I november 2007 genomför regionförbundet ett klimatforum där länets klimatkommission presenterar ett sektorsövergripande program med konkreta förslag till åtgärder för att nå målet om ett fossilbränslefritt Kalmar län år I arbetet för att uppnå målet samarbetar vi i hela länet redan nu inom flera områden, i såväl löpande verksamhet som olika projekt. Bland annat arrangeras en internationell konferens, Water Forum, och flera vattenprojekt ska genomföras. Vid sidan av detta fortsätter planeringen för flera konkreta aktiviteter inom klimatinvesteringsprogrammet. Miljösamverkan Sydost Arbetet inom Miljösamverkan Sydost ska bidra till en god miljö på Gotland och i Kalmar län. Detta görs bland annat genom samverkan och kompetensutveckling kring frågor inom miljöoch hälsoskyddsområdet. Under 2008 kommer fokus främst att ligga på projekt kring kemikalietillsyn, tillsyn enligt miljöbalken, utbildning av gräventreprenörer samt tre temadagar för fastighetsägare kring PCB. Gotland ingår i Miljösamverkan Sydost på egen begäran för att de värderar samverkan och erfarenhetsutbyte med sina grannar. Statistik och omvärldsanalys Arbetet med omvärldsanalyser handlar om att ta fram långsiktiga och strategiska underlag för politik och planering i regionen. Arbetet görs kontinuerligt och innebär att analysera utvecklingstrender och ta fram faktaunderlag, scenarier och prognoser. Detta görs inom samtliga regionförbundets arbetsområden. Vindkraft Målsättningen är att Kalmar län ska fungera som ett naturligt nationellt centrum för vindkraft. Detta ska gå i linje med regeringens mål kring vindkraft samt nationella och regionala miljömål. Arbetet ska också bidra till nya arbetstillfällen, nya möjligheter för förstärkt entreprenörskap och företagande. En ökad satsning på Vindkraft Sydost ska påskynda utvecklingen genom samverkan och

12 10 erfarenhetsutbyte, nationellt och regionalt, och utifrån en gemensam värdegrund genomföra aktiviteter och projekt. Arbetet ska utformas så att det kan finansieras genom nationella och internationella program exempelvis den svenska regeringens Klimatmiljard och EUprogram. Baltic Tangent (BT) Projektet skall utveckla Baltic Tangent som logistikkorridor. En central projektaktivitet är en bred upplagd simulering av transporter och logistiklösningar i BT-korridoren för att visa på de affärsmässiga förutsättningarna och fördelarna. Under 2008 kommer en ansökan att lämnas till EU: s strukturfonder (The Baltic Sea Region Programme , Interreg III B). Baltic Environment and Energy (BEE) Det bilaterala samarbetsprojektet BEE slutförs under våren Huvudresultatet av projektet är en fördjupad, konkret strategi för fortsatt samarbete mellan främst offentliga parter inom SydSamområdet och i Kaliningradregionen.

13 11 Lärande på alla nivåer Lärande, utbildning, kunskap och kompetens är viktiga faktorer för såväl individuell-, lokal- som regional utveckling. Detta område har därför en central roll i Regionförbundets uppdrag och arbete och vi kallar det kort och gott för lärande. Vi arbetar i nätverk i samarbete med aktörer inom utbildning och arbetsmarknad. Det övergripande målet är att höja kompetens och kunskapsnivån i olika sektorer i samhället framförallt i samarbete med arbetsmarknads- och utbildningsaktörer i regionen. Fokus är att skapa förutsättningar för arbete och anställning samt utveckling. Utmaningen för 2008 är att de olika utvecklingsprojekt som genomförts och som avslutas under 2007/08 kan föras över i en mer permanent verksamhet med mer långsiktig finansiering. Det gäller främst vårt arbete inom området vuxnas lärande och ungdomsfrågor. Exempel på insatser som Regionförbundet gör 2008 inom lärandeområdet: Regionbiblioteket Målet är att Kalmar län 2010 ska vara Sveriges bästa biblioteksregion. För att uppnå detta kommer vi under 2008 att profilera utvalda bibliotek, på tre bibliotek färdigställa lärmiljöer som uppfyller vuxenstuderandes behov, börja profilera biblioteken gentemot ungdomar samt genomföra utbildningsdagar och gemensamma upphandlingar för att nämna några exempel. Högre utbildning och forskning Exempel på aktiviteter som kommer att genomföras under 2008 är fördjupat samarbete med högskolor och universitet, delta i utveckling av projekt och verksamheter med koppling till akademiska miljöer samt medverka i SydSams arbete inom forskning och utveckling. Målet är mer resurser till aktörer i regionen för utbildning och forskning på eftergymnasial nivå. Vuxnas lärande Målet är höja kompetensnivå hos vuxna samt fler utbildningsaktiviteter i länets företag. Detta ska göras genom att samla utbildningsutbudet i länet på den nya webbaserade plattformen Kompetens Direkt, utveckling och samordning av nätverk och kontakter på både regional och nationell nivå, stimulera utveckling av projekt samt nå en överenskommelse med SISU Idrottsutbildarna med mera. Yrkesutbildning och KY Den snabba förändringen av arbetsmarknaden i Kalmar län ställer stora krav på ny kompetens. Dessa krav måste mötas med ökade möjligheter till utbildning och fortbildning. Arbetsmarknadens behov gäller både industriella utbildningar och utbildningar med inriktning på turism, hotell och restaurang samt vård och omsorg m.m. Målet är att få fler KY-utbildningsplatser i regionen. Regionförbundet ska initiera ett KY-råd med representanter från exempelvis gymnasie-, KY- och högskoleutbildningar. Skolutveckling Målet är koppla utveckling inom lärandeområdet till regional utveckling, genom att etablera nätverk och koordinera regionens aktörer. Under 2008 kommer bland annat kontakter inom kommunerna inom utbildningsområdet att fördjupas samt en referensgrupp för skolutveckling att skapas. AV-Media, som är en särskild resultatenhet inom Regionförbundet i Kalmar län, har en viktig del i arbetet med skolutveckling genom verka för att höja kompetensen, samt öka användningen av, informations- och kommunikationsteknik inom skolan. Kurs- och konferensverksamhet Regionförbundet genomför löpande utbildningar och kurser inom bland annat miljö, näringsliv, teknik, pedagogik, ledarskap, ekonomi, juridik etc. Målet är att sprida kunskaps inom områden som är viktiga för att främja verksamhetsutveckling. Det handlar också om att föra en dialog med personalgrupper i länet kring regionala utvecklingsfrågor. Avseende kurs- och konferensadministration ska ett nytt program för kursadministration anskaffas och antalet fel vid fakturering av kursavgifter ska minska. Målet är att effektivisera det kursadministrativa arbetet och därmed skapa utrymme för utvecklingsarbete inom samma område.

14 12 Ungdomar som resurs för lokal och regional utveckling Regionförbundets styrelse antog den 15 december 2006 en regional policy för arbetet med ungdomsfrågor. Policyn är grunden för ett handlingsprogram för perioden Programmet innehåller fem huvudpunkter; - Unga möter beslutsfattare, - Lokal ungdomspolitisk uppföljning, - Internationella möjligheter för unga, - Det goda mötet, samt Ung kultur möts. Arbetet med de fem programpunkterna bedrivs i huvudsak i projektform och ansökan om stöd för 2008 har lämnats in till Ungdomsstyrelsen. Utmaningen för 2008 och de kommande åren är att föra över verksamheten till en mer permanent form med långsiktig finansiering.

15 13 Kultur och fritid Regionförbundets arbete inom kulturområdet handlar om utveckling, samordning, marknadsföring och handläggning av kulturärenden. Det övergripande målet är att utveckla kulturen såväl lokalt som regionalt. I Kalmar län pågår förberedelsearbetet för att kandidera till Europeisk Kulturhuvudstad En ansökan ska lämnas till EU via kulturdepartementet i oktober En del i arbetet med kulturhuvudstaden är Kulturbygget som är ett samarbets- och utvecklingsprojekt för kommunerna, kulturinstitutionerna och konsulenterna. Kulturbygget syftar till att flertalet av länets kommuner och institutioner ska skriva en långsiktig kulturplan eller kulturstrategi som kopplas till en övergripande regional plan. Exempel på insatser som Regionförbundet gör 2008 inom kultur: Kulturhuvudstad 2014 Arbetet med Kulturhuvudstad 2014 definierar kulturen som en stark och självklar bas för tillväxt och utveckling i regionen. Det ska få oss som bor här att sträcka på oss och känna stolthet inför vår plats på jorden. Det ska hjälpa oss att möta framtiden med skaparkraft, fantasi, mod och med öppenhet mot världen. Regionförbundet ingår tillsammans med Kalmar kommun som part i arbetsgruppen för Kulturhuvudstadsåret. Uppdraget för arbetsgruppen är att skriva en ansökan om att hela länet ska bli Europeisk Kulturhuvudstad Vår modell med en gemensam ansökan från hela länet är unik och innebär att alla länets kommuner måste gå in i arbetet. Regionförbundets roll är att aktivt medverka och arbeta i projektet, såväl i arbetsgruppen som i styrgruppen, även informatören medverkar i arbetet med kommunikationsplanen. Målet för 2008 är att länet tillsammans med Kalmar kommun lämnar in en ansökan hösten Kulturbygget Just nu pågår ett utvecklingsprogram för kulturansvariga i kommunerna, kulturinstitutionerna, konsulenterna samt särskilt inbjudna gäster. Under 2008 genomförs 5-6 kulturbyggen där målsättningen är att alla kommuner i länet ska ha deltagit någon gång. Målet är också att ta fram en länsgemensam grund till kulturstrategi/plan där minst hälften av länets kommuner använder den i sitt fortsatta arbete. Samordning och kunskapsutbyte Aktiviteterna inom området ska bidra till samordning och utbyte mellan kommuner och institutioner. Målgrupperna är kulturinstitutioner, konsulentverksamhet och kommunernas kulturansvariga. Under året kommer en gemensam kultur- och fritidsmedelsundersökning att genomföras. Södra Ölands världsarv Regionförbundet ingår i arbetsgruppen för södra Ölands världsarv. Under året ska vi medverka till att en förstudie för ett världsarvshus genomförs. Indikatorer för utvärdering av världsarvet ska vara klara och användas vid årets slut. Kultur i sydostregionen Arbetet under året handlar om att initiera en professionell konstruktion av Reaktor Sydosts organisation och att stödja danskonsulentens nyetablering. Det kommer också att föras gemensamma diskussioner kring Kulturplanering och Kreativa näringar. Design Regionförbundet arbetar för att ytterligare stärka länet inom designområdet. Länets företag och offentliga förvaltning ska ha god designkunskap med hög designnivå inom produktion av varor och tjänster, utveckling inom stadsbyggnad samt det offentliga rummet. Under 2008 kommer fokus i arbetet att ligga på en fortsatt utveckling av Pukebergsområdet genom samarbete mellan akademi, näringsliv och offentlighet. Regionförbundet stödjer det fortsatta arbetet för en nationell förstärkning

16 14 av resurserna på Designarkivet så att arkivet kan öppna sina samlingar för forskningen. Designutbildningens minskade resurser för samarbete påverkar vårt arbete men regionförbundet kommer att verka för nya lösningar som gynnar nätverk och kontakter mellan studenterna, unga designföretagare och näringslivet. Marknadsföring av kultur Under året ska vi sprida kunskap och information om kulturområdet såväl externt i länet som internt på regionförbundet. En viktig aktivitet är att producera en samordnad annons för länets kulturutbud, kontinuerlig annonsering samt webben.

17 15 Välfärd Inom välfärdsområdet arbetar Regionförbundet i Kalmar län framför allt med vård- och omsorgsfrågor, FOU-arbete inom socialtjänsten (se Resultatenheter Fokus Kalmar län, nedan) samt alkohol- och drogförebyggande arbete. Verksamheten genomförs oftast på uppdrag av, och i nära samverkan med, länets kommuner. Målen är att samordna frågor av gemensamt intresse, bistå kommunerna i kunskaps- och kompetensutveckling samt utveckla samverkan med andra aktörer såsom landstinget, länsstyrelsen, Högskolan i Kalmar och föreningslivet m.fl. Genom primärkommunala nämnden (PKN) kan nya uppdrag initieras under året och avrapportering av frågor inom välfärdsområdet sker kontinuerligt till nämnden. Exempel på insatser som Regionförbundet gör 2008 inom välfärdsområdet: Alkohol- och narkotikaförebyggande arbete Målet är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Delmålen är att; - åstadkomma en alkoholfri uppväxt, - skjuta upp alkoholdebuten, - åstadkomma fler alkoholfria miljöer, samt - ingen alkohol ska förekomma i trafiken, i arbetslivet eller under graviditeten. I aktiviteterna 2008 ingår utbildningar och nätverksbygge för bl.a. skola, näringsliv och frivilligorganisationer som en bärande del. Arbetet genomförs på uppdrag av Länsstyrelsen med stöd av Socialdepartementet. Vård och omsorg Genom ett avtal överförs hemsjukvården i Kalmar län från landstinget till kommunerna den 1 januari Målet med förändringen är att genom samordning ge bästa möjliga hemsjukvård ur ett medborgarperspektiv. Regionförbundet avser att under 2008 följa upp reformen i kommunerna. I det pågående förändringsarbetet kommer regionförbundet under året att bistå kommunerna genom att initiera erfarenhetsutbyte, förmedla goda exempel samt vara en arena för att uppmärksamma gemensamma frågeställningar. Ett resultat av arbetet med överföringen av hemsjukvården är att bilda en politisk ledningsgrupp för att hantera gemensam problemlösning inom vård och omsorgsområdet med representanter för såväl kommuner som landsting.

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 G:\STYRELSE\verksamh-ber\vb2001.doc 2 3 Ordföranden har ordet Det är med glädje jag kan konstatera att Regionförbundet i Kalmar län kommer att stå som modell för övriga län i

Läs mer

Om Västerbottens län. Om Region Västerbotten. Sorsele. Malå Storuman Norsjö Skellefteå. Lycksele. Vilhelmina. Vindeln Robertsfors.

Om Västerbottens län. Om Region Västerbotten. Sorsele. Malå Storuman Norsjö Skellefteå. Lycksele. Vilhelmina. Vindeln Robertsfors. Årsredovisning 2013 Sorsele Malå Storuman Norsjö Skellefteå Vilhelmina Lycksele Dorotea Vindeln Robertsfors Åsele Bjurholm Vännäs Umeå Om Västerbottens län Landareal: 55 190 km2 Motsvarar 1/8 av Sverige

Läs mer

KALLELSE till sammanträde

KALLELSE till sammanträde Styrelse 2012-09-27 Kommunförbundet Norrbottens styrelse KALLELSE till sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse Tid: Torsdagen den 27 september 2012 klockan 10.00 (Kaffe,

Läs mer

Vår ordförande om 2005... 3. En spännande verksamhetsutveckling är på gång... 3. Årets händelser och verksamhet...5

Vår ordförande om 2005... 3. En spännande verksamhetsutveckling är på gång... 3. Årets händelser och verksamhet...5 Vår ordförande om 2005... 3 En spännande verksamhetsutveckling är på gång... 3 Årets händelser och verksamhet...5 En kort sammanfattning av året... 5 Ökad dialog med våra medlemmar... 6 Samverkan ger resultat...

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF)

7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF) PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFÖRBUNDETS STYRELSE 2006-04-06 06-004 7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF) Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2006-03-28, 1, enligt nedan:

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Våra resultat. Med fokus på välfärden. Verksamhetsberättelse 2012 Kommunförbundet Västernorrland

Våra resultat. Med fokus på välfärden. Verksamhetsberättelse 2012 Kommunförbundet Västernorrland Om du har en smartphone; scanna koden och kom direkt till hemsidan. Med fokus på välfärden Våra resultat Box 3014 871 03 HÄRNÖSAND Besöksadress: Gånsviksvägen 4 Tfn: 0611-55 78 50 www.kfvn.se Verksamhetsberättelse

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Ärenden. 1. Öppnande

Ärenden. 1. Öppnande 2014 01 17 Förbundsstyrelsen kallar till sammanträde Tid: Fredag den 24 januari kl 9.30 Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft

Läs mer

Innehåll. Vår ordförande om 2008...3. Årets händelser och verksamhet...4. Våra mötesplatser skapar grogrund för samverkan...8

Innehåll. Vår ordförande om 2008...3. Årets händelser och verksamhet...4. Våra mötesplatser skapar grogrund för samverkan...8 Årsberättelse 2008 Innehåll Vår ordförande om 2008...3 Årets händelser och verksamhet...4 Våra mötesplatser skapar grogrund för samverkan...8 Exempel på vår intressebevakning...11 Kurs- och konferensverksamheten...13

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret Årsrapport 2009 Innehåll ÅRSRAPPORT FÖR KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2009... 3 VIKTIGA HÄNDELSER OCH ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS... 5 JÄMFÖRELSER... 6 FRAMTIDEN...

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2014 06 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Aktuell information... 5 33 Tertialrapport 2014 (Period 1 Jan 30 april), dnr

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet

Utbildningsgruppens verksamhet Utbildningsgruppens verksamhet 2010 Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2010... 5 Utbildningsgruppens utgångspunkter... 5 Utbildningsgruppens strategier... 5 Årets verksamhet i sammandrag... 7 Några

Läs mer

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-22 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 10:00 Plats Kallade Möbelriket, Videum Science Park Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

VAD KAN MAN FÅ FÖR 1 800 SJUK- SKÖTERSKOR?

VAD KAN MAN FÅ FÖR 1 800 SJUK- SKÖTERSKOR? den europeiske patienten VAD KAN MAN FÅ FÖR 1 800 SJUK- SKÖTERSKOR? OM LANDSTINGENS SATSNINGAR PÅ FILM- INDUSTRI, STUDIECIRKLAR OCH ANNAT SVEND DAHL www.timbro.se/innehall/isbn=9175667652&flik=4 AUGUSTI

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer