Budget & verksamhetsplan Förslag till styrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen"

Transkript

1 Budget & verksamhetsplan 2008 Förslag till styrelsen 6 december 2007

2

3 Innehållsförteckning DETTA ÄR REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETEN 2008 OCH VERKSAMHETSPLAN... 6 INLEDNING... 6 NÄRINGSLIV OCH TILLVÄXT... 6 HÅLLBARHET OCH KOMMUNIKATION... 9 LÄRANDE PÅ ALLA NIVÅER KULTUR OCH FRITID VÄLFÄRD INFORMATION OCH PROFILERING ADMINISTRATION RESULTATENHETER ARBETSUTSKOTT OCH STYRELSE PRIMÄRKOMMUNALA NÄMNDEN (PKN) EKONOMI FINANSIELLA MÅL PERSONAL BUDGET 2008, PLAN STATLIGA REGIONALPOLITISKA MEDEL BILAGOR BILAGA 1 EU:S PROGRAM OCH FONDER BILAGA 2 AV-MEDIA BUDGET BILAGA 3 FOKUS KALMAR LÄN BUDGET BILAGA 4 FÖRTROENDEVALDAS ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR 2008 M.M

4 2

5 3 Detta är Regionförbundet i Kalmar län Regionförbundet tillkom den 1 juli 1997 som en del av försöksverksamheten med ändrad regional ansvarsfördelning. Försöksverksamheten upphörde för vår del vid utgången av Förbundet permanentades därefter och ombildades till ett så kallat kommunalt samverkansorgan. Verksamheten slogs ihop med Kalmar läns kommunförbund (inklusive AV-Media och Fokus Kalmar län). Det övergripande målet för Regionförbundet är att vara en gemensam organisation för kommunerna och landstinget i Kalmar län för att ta tillvara länets möjligheter och främja dess utveckling. Vi ska, enligt lagen om samverkansorgan: 1. Utarbeta program för länets utveckling som kommunerna och landstinget ska genomföra i samarbete med andra parter. 2. Samordna utvecklingsinsatser i länet för genomförande av programmet. 3. Besluta om användningen av vissa statliga medel för regional utveckling enligt vad som närmare föreskrivs av regeringen. 4. Besluta om prioritering bland åtgärder avseende infrastruktur med mera vid upprättande av länsplaner för regional infrastruktur. 5. Följa upp åtgärder och effekter av utvecklingsarbetet i länet. 6. Lämna en årlig redovisning avseende åtgärder och effekter till regeringen. Vi ska också, enligt vår förbundsordning: 7. Ansvara för förskottering av medel till statliga investeringar i infrastruktur av betydelse för regionen. 8. Ha möjlighet att bidra till finansiering av marknadsföring av, och investeringar i, infrastruktur av betydelse för regionen. 9. Ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag. 10. Verka för att eftergymnasial utbildning samt forskning och utveckling samordnas och anpassas till regionens behov. 11. Ansvara för regionala näringspolitiska utvecklingsinsatser och samordna dessa insatser med punkt Ansvara för omvärldsbevakning, internationell verksamhet, marknadsföring och information inom förbundets uppgiftsområde. 13. Ansvara för regional turismverksamhet. 14. Ansvara för regional samordning och intressebevakning av miljöfrågor, arbetsmarknadsfrågor och kommunikationsfrågor inom förbundets uppgiftsområde. 15. Utse representanter i regionala samverkansorgan inom förbundets uppgiftsområde. 16. Verka för att organisationer i Kalmar län som arbetar med regionala utvecklingsuppgifter samordnar sina verksamheter. 17. Ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten eller som medlemmarna väljer att tillföra förbundet. 18. Utgöra samverkans- och intresseorgan för länets kommuner. 19. Svara för den övergripande trafikpolitiken i länet.

6 4 Förutsättningar för verksamheten 2008 och 2009 Regionförbundets budget och verksamhetsplan för år 2008 utgår från de mål och strategier som styrelsen och primärkommunala nämnden (PKN) har fattat beslut om och som finns redovisade i program, policys och handlingsplaner etc. För budgeten gäller balanskravet enligt kommunallagen. Kravet innebär att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Verksamhetsplanen är utarbetad av kansliets områdesansvariga och handläggare, och budgeten av regiondirektör, administrativ chef och ekonomichef. Syftet med verksamhetsplanen är att den ska vara ett stöd i kansliets dagliga arbete. Förändringar i omvärlden och nya styrelsebeslut innebär att verksamhetsplanen revideras kontinuerligt. Regionstyrelsen har fattat beslut om att öka avgiftsuttaget med 2 miljoner kronor fr.o.m 2008 ( 86, ). Beslutet innebär att projektverksamheterna fossilbränslefri region och regional investeringsfrämjare numera är permanenta och att två visstidsanställningar därmed har omvandlats till tillsvidareanställningar. Beslutet innebär också att det finns ett projektkontor på regionförbundets kansli (se bilaga 1) och att stödet till ALMI:s verksamhet har ökat. Landstinget har fattat beslut om att öka verksamhetsbidraget med 2 miljoner kronor Kulturreferensgruppen har fördelat den tillkommande resursen. Åtagandena för 2008 är omfattande. Några exempel på aktuella uppdrag är att regionförbundet ska: arbeta med förskottering av medel till att bygga vägar och järnvägar i Kalmar län. Det totala förskotteringsbeloppet uppgår till cirka 0,6-1,5 miljarder kronor och länets totala räntekostnad för detta skulle uppgå till miljoner kronor beroende på ränteläge och återbetalningstid. öka satsningen på Vindkraft Sydost genom att använda den svenska regeringens Klimatmiljard och EU:s program. tillsammans med länets kommuner, lämna in en ansökan om att bli europeisk kulturhuvudstad I arbetet med Kulturhuvudstad 2014 definieras kulturen som en stark och självklar bas för tillväxt och utveckling i regionen. genomföra en offensiv satsning med huvudinriktning på internationell marknadsföring av besöksmålen och regionen. Satsningen vilar på det strategiarbete som har genomförts under 2007 och utmynnat i en handlingsplan antagen av Regionförbundets styrelse. vara en s.k. nod till EU- programmet South Baltic:s beredningssekretariat i Gdansk. Uppdraget innebär arbetsinsatser för att bereda projektansökningar samt genomföra information och marknadsföringsinsatser för programmet.

7 5 Den nya LAS (Lagen om Anställningsskydd) kommer att påverka regionförbundets arbete. De förändrade anställningsformerna innebär att det finns en stor risk att regionförbundet vid årsskiftet 2009/2010 är i en situation där flera medarbetare med visstidsanställningar kan behöva sägas upp. Balanskravet innebär att regionförbundet inte utan en långsiktigt hållbar finansiering kan tillsvidareanställa medarbetare som arbetar i projekt. För att göra det bästa av situationen arbetar arbetsgivaren och de lokala facken tillsammans med en policy för anställningsform, företrädesrätt & övertalighet. Regionstyrelsen har fattat beslut om att inför beslut om avgiften fr.o.m 2009 ge kansliet och arbetsutskottet i uppdrag att belysa Regionförbundets verksamhet och kansliresurser ett arbete som kommer att påbörjas i januari 2008.

8 6 Verksamhetsplan Inledning Arbetet på regionförbundet är organiserat i sju områden. Inom varje område hanteras flera frågor med utgångspunkt i de mål och strategier som styrelsen och primärkommunala nämnden (PKN) har fattat beslut om. I verksamhetsplanen redovisas de övergripande målsättningarna områdesvis. Näringsliv och tillväxt Regionförbundets uppgift är att fånga upp idéer som kan utveckla näringslivet i länet och underlätta företagens vardag. Vi jobbar bland annat med olika former av stöd till enskilda företag och företag i samverkan. Det handlar om stöd till affärs-, företags-, kompetensoch produktutveckling. Frågor inom turism- och besöksnäring tillhör numera området näringsliv och tillväxt. Den tidigare projektanställningen som regional investeringsfrämjare är nu fast och vid sidan finns en tillfällig resursförstärkning på halvtid. Nyheter in området är hantering av ärenden inom stödområde B samt Nuteks stöd till kvinnors företagande. Exempel på insatser som Regionförbundet gör 2008 inom området näringsliv och tillväxt: ALMI ALMI i Kalmar län ägs till 51 % av det statliga moderbolaget och resterande 49 % ägs av landstinget via regionförbundet. Uppdraget är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag samt stimulera nyföretagandet i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. ALMI arbetar inom fyra affärsområden, finansiering, affärsutveckling för nya respektive etablerade företag samt innovationsfrämjande verksamhet. Det regionala ekonomiska anslaget har uppgått till tkr, vilket har varit oförändrat sedan ALMI moderbolag bidrar med motsvarande plus ca 10 % uppräkning på det regionala anslaget. Regionförbundet har utöver anslaget också bidragit med projektmedel, vilket inte är möjligt i samma utsträckning 2008 på grund av regelverket. I verksamhetsplanen för 2008 redovisar ALMI tre utvecklingsområden. Dessa är nya tjänster för att möta företagens behov av att stärka sin internationella konkurrenskraft, att öka nyföretagandet särskilt i tjänstebranscher och i ökat nyföretagande bland kvinnor och invandrare samt att öka antalet kommersialiserade innovationer. Budgeterat anslag till ALMI innebär ett tillskott på 1 mkr för år Regionförbundet lyfter avseende utvecklingsområdena särskilt fram aktiviteter enligt följande. Inom det förstnämnda området ska samarbetet med Exportrådet förstärkas. Inom det andra området är IFS-verksamheten (invandrarrådgivning) särskilt viktig. Inom det tredje området insatser för produktutveckling i etablerade företag. Direktiv kommer att utarbetas under våren. Investeringsfrämjande Sedan år 2000 har Regionförbundet i Kalmar län bedrivit investeringsfrämjande verksamhet i syfte att attrahera utländska investeringar och etableringar till länet. Arbetet bedrivs i tätt samarbete med Invest in Sweden Agency (ISA). Verksamheten har sedan starten varit delaktig i trettiofemtal investeringar och etableringar i Kalmar län. Dessa har i sin tur har genererat eller återsäkrat omkring 800 arbetstillfällen i länet.

9 7 Arbetet handlar om att attrahera utländska investeringar och etableringar till Kalmar län. Under 2008 fortsätter det kontinuerliga arbetet tillsammans med ISA. Särskilda PR- och marknadsföringssatsningar kommer att göras mot ett fåtal marknadsområden, däribland Kina. Målet är fyra-sex etableringar eller investeringar samt expansion inom befintliga etableringar Företagsstöd Vid sidan av löpande handläggning av ärenden så kommer vi under 2008 att hantera stödområde B samt genomföra tio informationsträffar om företagsstöd. Dessutom kommer en uppföljningsenkät att skickas ut till alla företag som har fått såddfinansiering under 2007 och tidigare. Några av målen under året är stöd till minst 50 företag som köper konsulttjänster, till 20 företag som köper designtjänster, till 10 produktutvecklingsprojekt inom besöksnäringen m.fl. Projektkontor Projektkontoret ska underlätta för kommunerna, näringslivet och andra aktörer att söka finansiering inom EU: s program och fonder. Projektkontoret ska även fungera som en stödfunktion vid bedömning av projektansökningar, vid riggning av projekt och i finansieringsfrågor. För att introducera arbetssättet kommer vi att under 2008 arrangera informationsmöten samt grundutbildningar inom aktuella fonder och program (se även bilaga 1). Euroregion Baltic Regionförbundet i Kalmar län är sedan 1998 medlem i Euroregion Baltic (ERB). ERB är en politisk plattform, eller medlemsorganisation som omfattar regioner i Danmark, Polen, Ryssland, Litauen och sydöstra Sverige. Kalmar län har två ordinarie och två ersättare i Rådet för ERB. En stödfunktion för de förtroendevalda finns på regionförbundets kansli för att arbeta med de löpande frågorna. Därutöver är det för närvarande Blekinge län som är det svenska sekretariatet. ERB är, och kommer under 2008, att vara den viktigaste plattformen för genomförande av projekt i Östersjöregionen, planerade inom ramen för ERB:s utvecklingsprogram. Projekten kommer att vara delfinansierade av det territoriella målet antingen Östersjöprogrammet eller South Balticprogrammet. För Kalmar läns del har vi huvudansvar för arbetspaketet vattenförvaltning inom ramen för ERB. Besöksnäring Besöksnäringen i regionen och Regionförbundet kommer under 2008 att genomföra en offensiv satsning med huvudinriktning på internationell marknadsföring av besöksmålen och regionen. Satsning vilar på det strategiarbete som har genomförts under 2007 och som har utmynnat i en handlingsplan antagen av regionförbundets styrelse. Arbetet kommer bl.a. att genomföras i projektform tillsammans länets kommuner och fem av de största destinationerna. Stöd för projektet kommer bl.a. att sökas inom EU:s regionala fond - Småland och öarna Avsikten är att regionförbundet ska projektanställa en koordinator. Vid sidan av nysatsningen pågår ett kontinuerligt arbete med nätverksbyggande, omvärldsbevakning, annonsering, mässdeltagande, journalistbesök och kontakter med anläggningar med mera. Näringspolitiskt arbete Regionförbundet deltar för närvarande operativt i utvecklingsarbetet inom besöksnäring, trä, energi- och miljöteknik, glas samt barns lek, lärande, utveckling och hälsa. Aktiviteter inom områdena under 2008 är att utveckla samarbetsformer inom träindustrin, utveckla möjligheter att exportera miljöteknik från länet, att utveckla kunskapsplattformen för barns lek, lärande och hälsa, delta i utvecklingen av glasriket och att utveckla arbetet med energiföretagen med fokus på vindkraft. Regionförbundet deltar även i utvecklingsarbetet för inrättande av fler inkubatorsmiljöer än de som finns i länet i dag. Vid sidan av detta handlar arbetet inom det näringspolitiska området om att ingå i flera nätverk på regional och nationell nivå. Internationellt samarbete Kalmar läns läge i Östersjöregionen är en viktig grund för utveckling och internationellt samarbete. Ett exempel är samarbetet med ChangXing-regionen i Kina. Den politiska plattformen är ERB (se ovan) och Regionförbundet är även medlem i nätverksorganisationen Baltic Development Forum (BDF). Exempel på strategiskt viktiga projekt är Baltic Tangent (BT) och Baltic Environment and Energy (BEE) (se nedan). Under 2008 fortsätter utvecklingen av länets samarbete med Kina inom områdena; näringsliv, kultur och utbildning. Vid sidan av detta görs ett profileringsarbete för att positionera länet som The Chinese Business Hub in the Baltic Sea Region. Särskild pressbearbetning, affärsforum och utveckling

10 8 av investeringsinformation om länet är några av de aktiviteter som äger rum under Regionförbundet ska 2008 ta ytterligare initiativ i syfte att stimulera möjligheterna att exportera miljöteknik från länet och då med fokus på Kina. Med externa medel från Sala Ida har vi möjlighet att under sex månader placera en person i Kina som ska bygga upp ett kontaktnät med finansiärer och potentiella kunder i Kina. Samarbetet med Cape Winelands i Sydafrika utvecklas för närvarande inom kultur, utbildning och näringsliv. Fokus ligger på miljöteknik. Målet är att bygga en demoanläggning med svensk miljöteknik i Cape Winelands för att stärka regionens möjligheter till affärer med Sydafrika och Södra Afrika. Under 2008 planeras bl.a. kunskapsseminarier och studiebesök. Slutförvaret Arbetet med att se hur ett eventuellt slutförvar skulle påverka vårt län fortsätter under En etablering av ett eventuellt slutförvar kan ge positiva effekter och skapa mervärde för hela regionen. Bl.a kan det innebära fler arbetstillfällen och utbyggd infrastruktur mm. Under året handlar arbetet om att genomföra utredningar kring besöksnäring, miljömål och hälsa samt genomföra en studieresa och skolseminarier.

11 9 Hållbarhet och kommunikation Vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser är tillsammans med bredband en viktig del för en positiv utveckling i Kalmar län. Vår uppgift är att planera och samordna de framtida satsningarna. Arbetet handlar bland annat om att skapa förutsättningar för effektiva, säkra och miljöanpassade transporter och samordning av den långsiktiga planeringen av infrastrukturen. Det handlar också om att se till att de infrastrukturfrågor som är viktiga för länet prioriteras hos riksdag, regering och centrala myndigheter. Likaså deltar vi i flera nationella och internationella utvecklingsprojekt för infrastruktur. Exempel på insatser som Regionförbundet gör 2008 inom området hållbarhet och kommunikation: Infrastruktur och kommunikationer Målet är att antalet arbetsmarknadsregioner som länet berörs av ska minska till två. Detta uppnås genom förbättrade kommunikationer och infrastruktur för vägar och järnväg. Under året kommer mycket av arbetet att kretsa kring en transportplan för , lobbyarbete kring länets inriktningsunderlag samt det statliga anslaget till för infrastruktur till länet. Regionförbundet har tillsammans med länets kommuner erbjudit staten att förskottera medel till att bygga vägar och järnvägar i Kalmar län. Det totala förskotteringsbeloppet uppgår till cirka 0,6-1,5 miljarder kronor. Fokus kommer även att ligga på samverkansprojektet E22 AB samt kunskapshöjande seminarier och konferenser med mera. Projektet digital samhällsutveckling Projektet ska stimulera offentlig sektor till att införa fler digitala samhällstjänster som ger ökad nytta för medborgare, företagare och besökare. Det ska också ta fram vision, mål och strategi i samverkan för det fortsatta arbetet samt att informera medborgare och näringslivet om de aktiviteter som sker i Kalmar län. Under hösten kommer arbetet med mål, vision och strategi för den digitala samhällsutvecklingen att resultera i ansökningar om EU-medel och KLIMP-bidrag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Miljö No Oil I november 2007 genomför regionförbundet ett klimatforum där länets klimatkommission presenterar ett sektorsövergripande program med konkreta förslag till åtgärder för att nå målet om ett fossilbränslefritt Kalmar län år I arbetet för att uppnå målet samarbetar vi i hela länet redan nu inom flera områden, i såväl löpande verksamhet som olika projekt. Bland annat arrangeras en internationell konferens, Water Forum, och flera vattenprojekt ska genomföras. Vid sidan av detta fortsätter planeringen för flera konkreta aktiviteter inom klimatinvesteringsprogrammet. Miljösamverkan Sydost Arbetet inom Miljösamverkan Sydost ska bidra till en god miljö på Gotland och i Kalmar län. Detta görs bland annat genom samverkan och kompetensutveckling kring frågor inom miljöoch hälsoskyddsområdet. Under 2008 kommer fokus främst att ligga på projekt kring kemikalietillsyn, tillsyn enligt miljöbalken, utbildning av gräventreprenörer samt tre temadagar för fastighetsägare kring PCB. Gotland ingår i Miljösamverkan Sydost på egen begäran för att de värderar samverkan och erfarenhetsutbyte med sina grannar. Statistik och omvärldsanalys Arbetet med omvärldsanalyser handlar om att ta fram långsiktiga och strategiska underlag för politik och planering i regionen. Arbetet görs kontinuerligt och innebär att analysera utvecklingstrender och ta fram faktaunderlag, scenarier och prognoser. Detta görs inom samtliga regionförbundets arbetsområden. Vindkraft Målsättningen är att Kalmar län ska fungera som ett naturligt nationellt centrum för vindkraft. Detta ska gå i linje med regeringens mål kring vindkraft samt nationella och regionala miljömål. Arbetet ska också bidra till nya arbetstillfällen, nya möjligheter för förstärkt entreprenörskap och företagande. En ökad satsning på Vindkraft Sydost ska påskynda utvecklingen genom samverkan och

12 10 erfarenhetsutbyte, nationellt och regionalt, och utifrån en gemensam värdegrund genomföra aktiviteter och projekt. Arbetet ska utformas så att det kan finansieras genom nationella och internationella program exempelvis den svenska regeringens Klimatmiljard och EUprogram. Baltic Tangent (BT) Projektet skall utveckla Baltic Tangent som logistikkorridor. En central projektaktivitet är en bred upplagd simulering av transporter och logistiklösningar i BT-korridoren för att visa på de affärsmässiga förutsättningarna och fördelarna. Under 2008 kommer en ansökan att lämnas till EU: s strukturfonder (The Baltic Sea Region Programme , Interreg III B). Baltic Environment and Energy (BEE) Det bilaterala samarbetsprojektet BEE slutförs under våren Huvudresultatet av projektet är en fördjupad, konkret strategi för fortsatt samarbete mellan främst offentliga parter inom SydSamområdet och i Kaliningradregionen.

13 11 Lärande på alla nivåer Lärande, utbildning, kunskap och kompetens är viktiga faktorer för såväl individuell-, lokal- som regional utveckling. Detta område har därför en central roll i Regionförbundets uppdrag och arbete och vi kallar det kort och gott för lärande. Vi arbetar i nätverk i samarbete med aktörer inom utbildning och arbetsmarknad. Det övergripande målet är att höja kompetens och kunskapsnivån i olika sektorer i samhället framförallt i samarbete med arbetsmarknads- och utbildningsaktörer i regionen. Fokus är att skapa förutsättningar för arbete och anställning samt utveckling. Utmaningen för 2008 är att de olika utvecklingsprojekt som genomförts och som avslutas under 2007/08 kan föras över i en mer permanent verksamhet med mer långsiktig finansiering. Det gäller främst vårt arbete inom området vuxnas lärande och ungdomsfrågor. Exempel på insatser som Regionförbundet gör 2008 inom lärandeområdet: Regionbiblioteket Målet är att Kalmar län 2010 ska vara Sveriges bästa biblioteksregion. För att uppnå detta kommer vi under 2008 att profilera utvalda bibliotek, på tre bibliotek färdigställa lärmiljöer som uppfyller vuxenstuderandes behov, börja profilera biblioteken gentemot ungdomar samt genomföra utbildningsdagar och gemensamma upphandlingar för att nämna några exempel. Högre utbildning och forskning Exempel på aktiviteter som kommer att genomföras under 2008 är fördjupat samarbete med högskolor och universitet, delta i utveckling av projekt och verksamheter med koppling till akademiska miljöer samt medverka i SydSams arbete inom forskning och utveckling. Målet är mer resurser till aktörer i regionen för utbildning och forskning på eftergymnasial nivå. Vuxnas lärande Målet är höja kompetensnivå hos vuxna samt fler utbildningsaktiviteter i länets företag. Detta ska göras genom att samla utbildningsutbudet i länet på den nya webbaserade plattformen Kompetens Direkt, utveckling och samordning av nätverk och kontakter på både regional och nationell nivå, stimulera utveckling av projekt samt nå en överenskommelse med SISU Idrottsutbildarna med mera. Yrkesutbildning och KY Den snabba förändringen av arbetsmarknaden i Kalmar län ställer stora krav på ny kompetens. Dessa krav måste mötas med ökade möjligheter till utbildning och fortbildning. Arbetsmarknadens behov gäller både industriella utbildningar och utbildningar med inriktning på turism, hotell och restaurang samt vård och omsorg m.m. Målet är att få fler KY-utbildningsplatser i regionen. Regionförbundet ska initiera ett KY-råd med representanter från exempelvis gymnasie-, KY- och högskoleutbildningar. Skolutveckling Målet är koppla utveckling inom lärandeområdet till regional utveckling, genom att etablera nätverk och koordinera regionens aktörer. Under 2008 kommer bland annat kontakter inom kommunerna inom utbildningsområdet att fördjupas samt en referensgrupp för skolutveckling att skapas. AV-Media, som är en särskild resultatenhet inom Regionförbundet i Kalmar län, har en viktig del i arbetet med skolutveckling genom verka för att höja kompetensen, samt öka användningen av, informations- och kommunikationsteknik inom skolan. Kurs- och konferensverksamhet Regionförbundet genomför löpande utbildningar och kurser inom bland annat miljö, näringsliv, teknik, pedagogik, ledarskap, ekonomi, juridik etc. Målet är att sprida kunskaps inom områden som är viktiga för att främja verksamhetsutveckling. Det handlar också om att föra en dialog med personalgrupper i länet kring regionala utvecklingsfrågor. Avseende kurs- och konferensadministration ska ett nytt program för kursadministration anskaffas och antalet fel vid fakturering av kursavgifter ska minska. Målet är att effektivisera det kursadministrativa arbetet och därmed skapa utrymme för utvecklingsarbete inom samma område.

14 12 Ungdomar som resurs för lokal och regional utveckling Regionförbundets styrelse antog den 15 december 2006 en regional policy för arbetet med ungdomsfrågor. Policyn är grunden för ett handlingsprogram för perioden Programmet innehåller fem huvudpunkter; - Unga möter beslutsfattare, - Lokal ungdomspolitisk uppföljning, - Internationella möjligheter för unga, - Det goda mötet, samt Ung kultur möts. Arbetet med de fem programpunkterna bedrivs i huvudsak i projektform och ansökan om stöd för 2008 har lämnats in till Ungdomsstyrelsen. Utmaningen för 2008 och de kommande åren är att föra över verksamheten till en mer permanent form med långsiktig finansiering.

15 13 Kultur och fritid Regionförbundets arbete inom kulturområdet handlar om utveckling, samordning, marknadsföring och handläggning av kulturärenden. Det övergripande målet är att utveckla kulturen såväl lokalt som regionalt. I Kalmar län pågår förberedelsearbetet för att kandidera till Europeisk Kulturhuvudstad En ansökan ska lämnas till EU via kulturdepartementet i oktober En del i arbetet med kulturhuvudstaden är Kulturbygget som är ett samarbets- och utvecklingsprojekt för kommunerna, kulturinstitutionerna och konsulenterna. Kulturbygget syftar till att flertalet av länets kommuner och institutioner ska skriva en långsiktig kulturplan eller kulturstrategi som kopplas till en övergripande regional plan. Exempel på insatser som Regionförbundet gör 2008 inom kultur: Kulturhuvudstad 2014 Arbetet med Kulturhuvudstad 2014 definierar kulturen som en stark och självklar bas för tillväxt och utveckling i regionen. Det ska få oss som bor här att sträcka på oss och känna stolthet inför vår plats på jorden. Det ska hjälpa oss att möta framtiden med skaparkraft, fantasi, mod och med öppenhet mot världen. Regionförbundet ingår tillsammans med Kalmar kommun som part i arbetsgruppen för Kulturhuvudstadsåret. Uppdraget för arbetsgruppen är att skriva en ansökan om att hela länet ska bli Europeisk Kulturhuvudstad Vår modell med en gemensam ansökan från hela länet är unik och innebär att alla länets kommuner måste gå in i arbetet. Regionförbundets roll är att aktivt medverka och arbeta i projektet, såväl i arbetsgruppen som i styrgruppen, även informatören medverkar i arbetet med kommunikationsplanen. Målet för 2008 är att länet tillsammans med Kalmar kommun lämnar in en ansökan hösten Kulturbygget Just nu pågår ett utvecklingsprogram för kulturansvariga i kommunerna, kulturinstitutionerna, konsulenterna samt särskilt inbjudna gäster. Under 2008 genomförs 5-6 kulturbyggen där målsättningen är att alla kommuner i länet ska ha deltagit någon gång. Målet är också att ta fram en länsgemensam grund till kulturstrategi/plan där minst hälften av länets kommuner använder den i sitt fortsatta arbete. Samordning och kunskapsutbyte Aktiviteterna inom området ska bidra till samordning och utbyte mellan kommuner och institutioner. Målgrupperna är kulturinstitutioner, konsulentverksamhet och kommunernas kulturansvariga. Under året kommer en gemensam kultur- och fritidsmedelsundersökning att genomföras. Södra Ölands världsarv Regionförbundet ingår i arbetsgruppen för södra Ölands världsarv. Under året ska vi medverka till att en förstudie för ett världsarvshus genomförs. Indikatorer för utvärdering av världsarvet ska vara klara och användas vid årets slut. Kultur i sydostregionen Arbetet under året handlar om att initiera en professionell konstruktion av Reaktor Sydosts organisation och att stödja danskonsulentens nyetablering. Det kommer också att föras gemensamma diskussioner kring Kulturplanering och Kreativa näringar. Design Regionförbundet arbetar för att ytterligare stärka länet inom designområdet. Länets företag och offentliga förvaltning ska ha god designkunskap med hög designnivå inom produktion av varor och tjänster, utveckling inom stadsbyggnad samt det offentliga rummet. Under 2008 kommer fokus i arbetet att ligga på en fortsatt utveckling av Pukebergsområdet genom samarbete mellan akademi, näringsliv och offentlighet. Regionförbundet stödjer det fortsatta arbetet för en nationell förstärkning

16 14 av resurserna på Designarkivet så att arkivet kan öppna sina samlingar för forskningen. Designutbildningens minskade resurser för samarbete påverkar vårt arbete men regionförbundet kommer att verka för nya lösningar som gynnar nätverk och kontakter mellan studenterna, unga designföretagare och näringslivet. Marknadsföring av kultur Under året ska vi sprida kunskap och information om kulturområdet såväl externt i länet som internt på regionförbundet. En viktig aktivitet är att producera en samordnad annons för länets kulturutbud, kontinuerlig annonsering samt webben.

17 15 Välfärd Inom välfärdsområdet arbetar Regionförbundet i Kalmar län framför allt med vård- och omsorgsfrågor, FOU-arbete inom socialtjänsten (se Resultatenheter Fokus Kalmar län, nedan) samt alkohol- och drogförebyggande arbete. Verksamheten genomförs oftast på uppdrag av, och i nära samverkan med, länets kommuner. Målen är att samordna frågor av gemensamt intresse, bistå kommunerna i kunskaps- och kompetensutveckling samt utveckla samverkan med andra aktörer såsom landstinget, länsstyrelsen, Högskolan i Kalmar och föreningslivet m.fl. Genom primärkommunala nämnden (PKN) kan nya uppdrag initieras under året och avrapportering av frågor inom välfärdsområdet sker kontinuerligt till nämnden. Exempel på insatser som Regionförbundet gör 2008 inom välfärdsområdet: Alkohol- och narkotikaförebyggande arbete Målet är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Delmålen är att; - åstadkomma en alkoholfri uppväxt, - skjuta upp alkoholdebuten, - åstadkomma fler alkoholfria miljöer, samt - ingen alkohol ska förekomma i trafiken, i arbetslivet eller under graviditeten. I aktiviteterna 2008 ingår utbildningar och nätverksbygge för bl.a. skola, näringsliv och frivilligorganisationer som en bärande del. Arbetet genomförs på uppdrag av Länsstyrelsen med stöd av Socialdepartementet. Vård och omsorg Genom ett avtal överförs hemsjukvården i Kalmar län från landstinget till kommunerna den 1 januari Målet med förändringen är att genom samordning ge bästa möjliga hemsjukvård ur ett medborgarperspektiv. Regionförbundet avser att under 2008 följa upp reformen i kommunerna. I det pågående förändringsarbetet kommer regionförbundet under året att bistå kommunerna genom att initiera erfarenhetsutbyte, förmedla goda exempel samt vara en arena för att uppmärksamma gemensamma frågeställningar. Ett resultat av arbetet med överföringen av hemsjukvården är att bilda en politisk ledningsgrupp för att hantera gemensam problemlösning inom vård och omsorgsområdet med representanter för såväl kommuner som landsting.

18 16 Information och profilering Informationsavdelningen är en resurs och stödfunktion för hela Regionförbundet. Arbetet handlar om att ge stöd i informationsfrågor och varumärkesbyggande, medverka till att mål som sätts upp och prioriteringar som görs inom respektive område uppnås. Vid sidan av detta arbetar vi med att ta fram informationsmaterial, såväl generellt för hela Regionförbundet som inom sakområdena, stödjer i massmediekontakter samt bevakar att informationsaspekter beaktas i verksamhet och utveckling. De övergripande målen för informationsarbetet är större transparens i det vi gör, större tillgänglighet i våra informationskanaler och att nå en integrerad kommunikation i allt vi gör. Exempel på insatser som Regionförbundet gör 2008 inom informationsområdet: Medierelationer Liksom övrig informationsverksamhet syftar mediearbetet till att stärka bilden av Regionförbundet och de områden vi arbetar inom. Målsättningen under året är att öka mediegenomslaget med 10 %. För att uppnå detta ska vi öka antalet mediekontakter, förbättra formen för hur vi informerar media, förbättra Regionförbundets webbplats som verktyg för media och utbilda handläggare och projektledare i att jobba mot media. Regionförbundets webbplats och intranät I början av 2008 lanseras Regionförbundets nya webbplats med uppdaterad information, nya tjänster och tillgänglighet. Webbplatsen kommer att utvärderas mot slutet av året bland annat genom en webbplatsundersökning och språktest. Under året kommer en webbpolicy för vett och etikett att tas fram. Under året kommer en översyn av vårt intranät att göras. Informationsmaterial / texthantering För att förbättra det informationsmaterial som lämnar huset ska en lathund för klarspråk och skrivregler tas fram. Den ska kompletteras med en utbildningsdag för personalen. Samtligablanketter och informationsblad med Regionförbundet som avsändare ska ses över såväl grafiskt som språkmässigt. Omvärldsbevakning Regionförbundet är sammankallande för ett nätverk mellan kommunernas informatörer och webbansvariga, OFFI. Mötena äger rum cirka tre gånger per år. Vid sidan av detta finns ett nystartat nätverk mellan Regionförbundens informationschefer. Två träffar ska genomföras inom detta nätverk under Kommunikationsstrategier och -planer För att få bästa utfall på Regionförbundets kommunikation handlar det om att kommunicera rätt budskap, på rätt sätt och i de mest effektiva kanalerna. Därför är det viktigt att ha en strategi och plan att utgå från i arbetet. Under 2008 ska kommunikationsstrategi och kommunikationsplan som tema upp i ledningsgruppen vid två tillfällen. Kommunikationsplaner för NoOil och vårt arbete mot Kina ska tas fram och användas. En första mätning av Regionförbundets totala kommunikationsinsatser ska göras.

19 17 Administration Arbetet inom den administrativa verksamheten på Regionförbundet består i huvudsak av uppgifter av intern och förvaltande karaktär. Arbetet ska bidra till att målen i RUPEN uppnås. Exempel på insatser som Regionförbundet gör 2008 inom det administrativa området: Arkiv, diarium och post Målet för funktionen är att flera medarbetare kan hantera den, så att den inte är beroende av ett fåtal personer. Aktiviteter under 2008 är bland annat; en genomgång av dokumentationen av rutinerna, utökad digital läsbehörighet och inventering av akter i arkiv och diarium hos handläggare. Vid sidan av detta kommer en policy för handläggarnas hantering av akter att tas fram. Budget, bokföring, redovisning och verksamhetsberättelse Under 2008 ska rutiner inventeras och dokumenteras samt projektredovisningen förbättras. Dessutom ska kostnadskontrollen avseende mobiltelefoni ökas. Regionförbundets verksamhetsberättelse ska utökas med ett hälsobokslut med mera. Målet med aktiviteterna är att effektivisera de ekonomiadministrativa rutinerna och därmed skapa utrymme för utvecklingsarbete inom samma område. IT Under 2008 genomförs en upphandling av ITdriften. Vid sidan av detta ska ett system för digitala möten införskaffas och ett nytt program för kursadministration upphandlas och tas i drift. Målet för dessa aktiviteter är att är att garantera en säker och kostnadseffektiv IT-drift. Klimat och miljö En intern policy för klimat- och miljöfrågor kommer att tas fram under året. Policyn ska vara inriktad på byggnad, energi och beteende. Målet är att minimera den egna verksamhetens negativa påverkan. Lön och anställningsvillkor Målet med arbetet inom lön och anställningsvillkor är att det alltid ska finnas uppdaterade policys och handlingsplaner kring arbetsmiljö, diskriminering, jämställdhet, kompetensutveckling, kris, lön, områdesansvarig och medarbetare. För att nå målen ska vi under året inventera och uppdatera rutiner för hantering av pensioner och försäkringar m.m. samt informera om dessa på intranet och frukostmöte, utvärdera de genomförda mål-3- utbildningarna samt uppdatera de individuella kompetensutvecklingsplanerna genom en webbenkät med mera. Upphandling Det övergripande målet avseende regionförbundets upphandlingar är att sänka kostnaderna i respektive upphandling med 5 % med förbättrad eller bibehållen kvalitet. Behovet av inköp och upphandlingar ska vara inventerat vid årets slut och samtliga upphandlingar genomförda eller planerade.

20 18 Resultatenheter AV-Media Målet är att höja kompetensen inom, samt öka användningen av, informations- och kommunikationsteknik i skolan. Detta ska göras genom exempelvis kurser och seminarier, genom att vara ett stöd och resurs inom IT / mediaområdet. Det handlar också om att stärka nätverk och samverkan samt erbjuda ett brett läromedelsutbud i ökad omfattning distribuerat via det regionala nätet. (Se bilaga 2). Fokus Kalmar län (socialtjänstens FoU-enhet) Målet inom Fokus är att bedriva den forsknings- och kunskapsutveckling inom socialtjänsten som FoU-råden efterfrågar samt stödja och stimulera nytänkande och utveckling. Under avtalsperioden samverkar Fokus äldre- och handikappomsorg (ÄHO) med parterna för det nationella kompetenscentrat för anhörigfrågor som inleder sin verksamhet En målsättning beträffande Fokus - individ- och familjeomsorg (IFO) är att under kommande avtalsperiod utveckla samverkan mellan Högskolan i Kalmar och avtalskommunerna när det gäller forskarstöd i projekt som prioriteras av FoU-rådet. Fokus ska bedriva planerade FoU-projekt i samarbete med yrkesverksamma inom socialtjänsten och företrädare för organisationer/myndigheter som är involverade. Med hjälp av kartläggningar, erfarenhetsinventeringar och intervjuer ska Fokus undersöka och beskriva hur kommunernas behov av FoU inom socialtjänstens olika verksamheter ser ut. I uppdraget ingår även att sprida kunskaper, erfarenheter och resultat genom seminarier och konferenser, samt genom utgivning av kunskapsöversikter, rapporter, skrifter, nyhetsbrev och andra publikationer. Centralt för verksamheten vid Fokus är utveckling av sociala tjänster och kompetensutveckling vid praktisk yrkesutövning, samt löpande kvalitetsarbete. (Se bilaga 3)

Styrelsens delårsrapport

Styrelsens delårsrapport -08-23 Styrelsens delårsrapport -01-01 06-30 Verksamhet Infrastrukturfrågorna har haft hög prioritet under våren. De statliga och regionala infrastrukturplanerna ska revideras och ett gemensamt yttrande

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Budget fördelning av anslag

Budget fördelning av anslag Bildnings- och kulturförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2016-02-19 1(2) KN160085 Kulturnämnden Budget 2016 - fördelning av anslag Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar i enlighet med förslag om fördelning

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013.

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. TILLÄGGSAVTAL SAMHÄLLSKONTRAKTET Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. 1 Parter 1. Mälardalens högskola, org.nr. 202100-2916 ( MDH ) 2. Västerås

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 171-186 Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 Plats: Regionens Hus, sal A 181 RJL2015 /1943 Internationell policy Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun Antagna XXX-XX-XX Tyresö kommun / 2015-04-15 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inriktning... 3 2 Prioriterade områden... 3 2.1 Utveckling av kommunens

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening Sydsvensk REGION BILDNING Ideell förening Upplägg av arbetet och tolkning av direktivet samt vilka som deltagit i arbetet Arbetsgruppen för Hållbar Regional Utveckling En redovisning till arbetsutskottet

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Sida 1(5) RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Bakgrund Marks kommuns riktlinjer för internationellt arbete och samarbete inom EU är grunden för kommunens internationella

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

att med eleven i centrum och läroplanen som ramverk, gemensamt verka för ökad måluppfyllelse.

att med eleven i centrum och läroplanen som ramverk, gemensamt verka för ökad måluppfyllelse. Projektbeskrivning och budget Skola & Kultur - samverkan för ökad måluppfyllelse i Kalmar län Regionförbundet i Kalmar län, Riksteatern Kalmar län och Riksteatern har gemensamt tagit initiativ till ett

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Bilaga 1. Aktivitetplan år 2016. Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Aktivitet Budget/ år Period A. Administration av nätverk Administration, planering av aktiviteter, samordning

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation.

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation. Region Kalmar län Landstingsfullmäktige och Regionförbundets styrelse har beslutat att man har för avsikt att bilda regionkommun i Kalmar län från och med 2019. Region Kalmar län bildas genom att Landstingets

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län Regionförbundets styrelse 2013-03-18 Överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och

Läs mer

Strategi EU-kontor Skåne Nordost

Strategi EU-kontor Skåne Nordost Strategi EU-kontor Skåne Nordost 1 Innehållsförteckning 1. Syfte sid. 3 2.1 Mål/inriktning sid. 3 2.2 EU 2020 sid. 4 3.1 Verksamhetsutveckling sid. 4 3.2 Metod och genomförande sid.5 4.1 Strategisk påverkan/samverkan

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson 135 Organ: Plats och tid: Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) ande: Övriga deltagare: Utses att justera: Leif Larsson Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson Håkan Brynielsson

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund Kommunalförbundets roll. Till Direktionsmötet den 9 december 2005

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund Kommunalförbundets roll. Till Direktionsmötet den 9 december 2005 Till Direktionsmötet den 9 december 2005 VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund 2006 Kommunalförbundets roll Den geografiska närheten och medlemskommunernas i många hänseenden starka inbördes

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun

Internationell strategi för Ronneby kommun Internationell strategi för Ronneby kommun 2016-2017 Antagen av KF 2015-12-10 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Styrelsekonferensen den 28 29 augusti 2007 Av arbetsutskottet bearbetat underlag

Styrelsekonferensen den 28 29 augusti 2007 Av arbetsutskottet bearbetat underlag Datum Bilaga till protokoll styrelsen 2007-12-14 Styrelsekonferensen den 28 29 augusti 2007 Av arbetsutskottet bearbetat underlag Kommunförbundet Skånes vision att anta vision för förbundet enligt bifogade

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN REGION ATT VÄXA I OCH LÄNGTA TILL 2 REGIONFÖRBUNDETS UPPDRAG 3. Vad behöver göras? ett övergripande styrdokument 4

VÄLKOMMEN TILL EN REGION ATT VÄXA I OCH LÄNGTA TILL 2 REGIONFÖRBUNDETS UPPDRAG 3. Vad behöver göras? ett övergripande styrdokument 4 D.Nr 2011-105 Antagen av Regionförbundet Jämtlands läns styrelse 24/2 2010 REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN VERKSAMHETSPLAN VÄLKOMMEN TILL EN REGION ATT VÄXA I OCH LÄNGTA TILL 2 REGIONFÖRBUNDETS UPPDRAG 3

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 Upprättad 2010-05-28 Reviderad 2011-12-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Inledning 3 Kommunfullmäktiges mål för socialnämnden 3 Organisation 4 Socialnämndens

Läs mer

Verksamhetsavtal - primärkommunal samordning och utveckling

Verksamhetsavtal - primärkommunal samordning och utveckling 1(6) Landstingets kansli Avsändare Landstingsstyrelsen Verksamhetsavtal - primärkommunal samordning och utveckling Inledning Länets kommuner har, i samband med regionbildningsarbetet, uttryckt önskemål

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) Sida 35 KS/2016:51 Handlingsplan för e-hälsa 2016-2017 Kommunerna och Region Östergötland bedriver sedan några år tillbaka

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Projekt Region Uppsala 2017

Projekt Region Uppsala 2017 2015-04-21 Projekt Region Uppsala 2017 Bakgrund Regeringen har uttalat att de landsting som så önskar ges möjlighet att bli regioner. Processen att bilda region i Uppsala län inleddes den 27 januari 2015

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÅNGE Beslutat av förbundsstyrelsen 2016-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Uppgifter... 3 Organisation...

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

Avtal om Samhällskontraktet

Avtal om Samhällskontraktet 1 (5) Avtal om Samhällskontraktet 1 Parter 1. Mälardalens högskola, Box 883, 721 23 Västerås ( MDH ) 2. Västerås kommun, genom dess kommunstyrelse, org.nr. 218000-2180 ( Västerås ) 3. Eskilstuna kommun

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 ORGANISATION FOLKBILDNINGENS BRANSCHORGANISATION HEMBYGDSRÖRELSEN. (Fastställd av styrelsen )

VERKSAMHETSPLAN 2013 ORGANISATION FOLKBILDNINGENS BRANSCHORGANISATION HEMBYGDSRÖRELSEN. (Fastställd av styrelsen ) VERKSAMHETSPLAN 2013 (Fastställd av styrelsen 2012-11-29) ORGANISATION Hallands bildningsförbund är folkbildningens samverkansorganisation i Hallands län. Verksamheten har till syfte att ge stärka folkbildningen

Läs mer

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete Datum: Dokumenttyp: 2016-08-31 Skrivelse Diarienr: Handläggare: 2016/0180 Tarja Birkoff 1 (5) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande

Läs mer

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 FAKTA I KORTHET Nr. 9 2015 PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 Den här publikationen redovisar hur Region Värmlands beviljade projektmedel har fördelats under 2014. Den visar hur

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna Dnr RD 2005/176 Förbundsordning för Region Dalarna 1 Förbundets ändamål Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89 Tid: 2015-09-22 kl.08:30-12.30 Plats: Regionens hus, Malin Wengholms tjänsterum 75 RJL 2015/ 1862 Underlag till beslut

Läs mer