Allmän information om grunderna i FSC spårbarhetscertifiering. 1 Grunderna i FSC spårbarhetscertifiering Mars 2012 Version Version 1.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmän information om grunderna i FSC spårbarhetscertifiering. 1 Grunderna i FSC spårbarhetscertifiering Mars 2012 Version 1.1. 2012 Version 1."

Transkript

1 Allmän information om grunderna i FSC spårbarhetscertifiering 1 Grunderna i FSC spårbarhetscertifiering Mars 2012 Version Version 1.1

2 Innehåll Några ord om NEPCon och denna spårbarhetsguide...2 Spårbarhetscertifieringens grunder...3 Huvudkraven för FSC spårbarhetscertifiering...3 Dokumenterade spårbarhetsprocedurer...5 FSC märke för ansvarsfullt skogsbruk...6 Hur kan man använda FSC varumärken...6 Möjlighet att använda Rainforest Alliance Certified TM sigill...6 Hur blir man certifierad?...7 Kraven i FSC Spårbarhetsstandarden...8 Några ord om NEPCon och denna spårbarhetsguide NEPCon är en internationell, icke-vinstdrivande organisation som arbetar för att säkerställa ansvarsfull användning av naturresurser och trygga hållbara livsmiljöer. Genom att leverera trovärdiga certifieringstjänster och genom vårt engagemang i innovativa projekt hjälper vi företag, organisationer och regeringar att bli en del av lösningen för att tackla stora globala utmaningar inklusive avskogning och klimatförändring. NEPCon har över 15 års erfarenhet av att erbjuda trovärdiga hållbarhetsrelaterade tjänster för skogsbranschens olika sektorer och vi har idag mer än 1000 certifierade spårbarhetskunder i vår portfolio. Vi har företag i alla storlekar som våra kunder och vi är bekanta med er företagsinriktning vare sig er organisation är virkesförädlare eller tillverkande företag, tryckeri, grossist eller återförsäljare. Utöver vår marknadsledande spårbarhetscertifiering och vårt utbud av lagefterlevnadsstjänster, kan vi bl.a. hjälpa er med ansvarsfull råvaruanskaffning och med utveckling och verifiering av företagets samhällsansvar (CSR, Corporate Social Responsibility). Alla våra tjänster möjliggör för er att, på ett trovärdigt, sätt kommunicera era prestationer externt. Denna informationsguide handlar om grunderna i spårbarhetscertifiering enligt spårbarhetsstandarden upprättad av Forest Stewardship Council (FSC ) 1. Informationsguiden har 1 FSC-STD (V2-1)

3 tagits fram av NEPCon för att underlätta för företag att komma igång med utvecklandet av sitt spårbarhetssystem. Guiden är tillgänglig för alla som har intresse av att lära sig mer om FSC spårbarhetscertifiering. Den senare delen av denna guide består av en fri översättning av relevanta delar av FSC spårbarhetsstandarden FSC-STD V 2-1. NEPCon tar inget ansvar för de tolkningar och översättningar som gjorts av den ursprungliga standardtexten utan varje företag måste själva ta ansvar för att dess spårbarhetssystem uppfyller standardens krav. Spårbarhetscertifieringens grunder Spårbarhetscertifiering (Chain of Custody, CoC) säkerställer spårbarheten av certifierat virke i en produkt. Alla företag i leveranskedjan som förädlar eller köper/säljer måste vara spårbarhetscertifierade för att slutprodukten ska kunna säljas som certifierad. Virkesindustrin, pappers- och tryckeriindustrin, liksom också handelsföretagen väljer i ökande grad att certifiera sin verksamhet på grund av ökande efterfrågan på produkter som är certifierade enligt välkända, globala certifieringssystem såsom FSC. Organisationer som vill kunna sälja virke eller träbaserade produkter som FSC certifierade måste omfattas av ett giltigt spårbarhetscertifikat. Genom att bli en del av den gemenskapen för certifierad virkesindustri, stödjer ni skogsbruk som bevarar viktiga skogliga naturmiljöer och säkerställer säkra, hälsosamma och rättvisa förhållanden för folk som arbetar i skogen. Huvudkraven för FSC spårbarhetscertifiering Certifieringen baserar sig på självständig, opartisk certifieringsrevision enligt standarder som är framtagna av FSC. FSC spårbarhetsstandard fokuserar på system och rutiner som säkerställer effektiv kontroll av certifierat material genom hela produktionen, lagringen, transporten samt köpoch försäljningsprocessen. Nyckelelement i spårbarhetsstandarden är följande: Dokumentation över inköpt material Intern spårning av certifierat material Rutiner för rapportering av inköp och försäljning av certifierat material och produkter Rutiner för att använda systemets varumärken Rutiner och system som täcker ovannämnda krav samt även utbildning av relevant personal för att implementera det dokumenterade kontrollsystemet måste vara på plats innan certifiering. Detta granskas av NEPCon s revisor i samband med spårbarhetscertifieringsrevisionen. En enda enhet eller många? Om företaget är stort med många olika enheter/anläggningar i olika delar av världen så kan dessa anläggningar täckas av ett multi-site certifikat. Multi-site certifiering minskar den totala kostnaden för certifieringen och underlättar den interna administreringen av spårbarhetssystemet samt marknadsföringen och användningen av FSC varumärket osv. 3 Grunderna i FSC spårbarhetscertifiering Mars 2012 Version 1.1

4 Att välja det mest tillämpliga systemet Det vanligtvis enklaste sättet att säkerställa spårbarheten i en tillverkningsprocess är att separera FSC certifierat material från icke-certifierat material. Denna metod kallas inom FSC för transfer system. I vanliga fall tillämpas transfer systemet till exempel inom tryckeribranschen, där separation av certifierat papper från icke certifierat papper genom lagrings och produktions process är relativt enkelt. Om produktionsprocessen eller råvaruförsörjningen gör det svårt och kostsamt att upprätthålla fysisk separation av certifierat material, finns det också möjlighet att implementera ett system som tillåter att certifierat och icke-certifierat material blandas i lager och produktion. Dessa kallas på FSC språk för antingen kredit eller procent system. Procent system är ett bra alternativ för förädlare av sammansatta produkter, då det är enkelt att beräkna innehållet av FSC certifierat material inom en produktgrupp. I procent systemet beräknar man procentsatsen av FSC certifierat ingångsmaterial för produkten (eller produktserien) och på så sätt kan man ställa ett motsvarande FSC anspråk. Kredit system är i huvudsak tillämplig för primära och sekundära tillverkare med litet antal certifierade produktgrupper. I detta system ska ett FSC kredit konto upprätthållas, där FSC kredit läggs till när man köper FSC certifierat råmaterial och dras av när man producerar och säljer produkter med FSC anspråk. Om företaget använder antingen kredit eller procent systemet, så måste allt icke certifierat material som används för FSC produktion vara kontrollerat, vilket vill säga att man måste säkerställa att råvaran inte härstammar från oacceptabla källor, såsom t.ex. olaglig avverkning eller områden där ursprungsbefolkningens rättigheter kränks. Företaget behöver implementera ett system för anskaffning av kontrollerat virke (Controlled Wood) vid sidan av spårbarhetssystemet. Anskaffningen av FSC Controlled Wood material kan ske på två olika sätt: 1) Enklaste alternativet är att köpa kontrollerat virke från ett företag som har ett kombinerat spårbarhets/controlled Wood certifikat. Dessa företag kan oftast erbjuda både FSCcertifierade produkter och produkter med ett FSC Controlled Wood anspråk. I praktiken är detta också det enda alternativet att anskaffa kontrollerat material för företag som inte anskaffar träråvara direkt från skogen. 2) Företag som köper virke direkt från skogen har också möjlighet att sätta upp ett eget system för verifiering av Controlled Woood kraven. Ett krav för denna verifiering är att företaget kan dokumentera ursprunget för allt inkommande material hela vägen tillbaka till skogsbruksenheten. Controlled Wood kraven inkluderar också att företaget ska göra en s.k. riskutvärdering för det virke man avser anskaffa. Beroende på utfallet av riskutvärdering kan fältrevisioner hos utvalda skogsbruksenheter krävas för att verifiera att materialet uppfyller Controlled Wood kriterierna. FSC Controlled Wood kraven finns beskrivna i en separat standard: FSC-STD V2-1. Länk till standarden samt mer om dessa krav finns på:

5 Dokumenterade spårbarhetsprocedurer Nedan finns en kort beskrivning av nyckelelement som normalt ska vara täckta av ert företags dokumenterade spårbarhetsrutiner. Detta erbjuder endast en överblick och syftet är att ge en idé om vilka typer av förberedelser företaget behöver göra innan certifieringen. Rutinerna bör vara dokumenterade och skall omfatta alla relevanta delar av standarden. För de flesta företag innebär detta: Ansvarsfördelning: Tydlig definition av ansvar för spårbarhetscertifieringen och för varje del av standarden. Utbildning: Utbildningsplan och förteckning över genomförd utbildning. Dokumentation: All relevant dokumentation ska sparas minst fem år. Detta innebär fakturor (både in och ut), transportdokument, utbildning av personal, volymsammanfattningar osv. Definiering av certifikatets omfattning: Vilka typer av certifierade produkter kommer att anskaffas, produceras och säljas. Vilken typ av certifierat material kommer att användas (t ex FSC 100 % eller FSC Mix Credit) Leverantörsgranskning: Leverantörer av FSC material ska ha ett giltigt FSC spårbarhetscertifikat och material som ni anskaffar måste vara sålt till er som certifierat. Separation av certifierat material: Material som inte är certifierat ska hållas separat från certifierat material (endast ifall företaget implementerar det så kallade transfersystemet) Volymkontroll: Materialbalans måste upprätthållas (t ex hur mycket köps in, hur mycket används i produktionen, hur stort är spillet) Kreditkonto: För att hålla koll på hur mycket FSC kredit som finns tillgänglig för FSC produktion skall ett kreditkonto upprätthållas (endast för företag som implementerar det så kallade kreditsystemet). Fakturor och transportdokument: När certifierade produkter säljs ska korrekt information anges på fakturor och transportdokument Outsourcing: Outsourcing kan ske både till certifierade och icke-certifierade företag. I båda fallen tillämpas vissa regler. Användningen av FSC varumärken: Korrekt användning av varumärken på produkter och marknadsföring ökar trovärdigheten. 5 Grunderna i FSC spårbarhetscertifiering Mars 2012 Version 1.1

6 FSC märke för ansvarsfullt skogsbruk FSC är ett framgångsrikt, internationellt skogscertifieringsschema som är globalt erkänt av stora miljö- och sociala organisationer och används ofta som villkor i större privata och offentliga upphandlingar. FSC certifiering erbjuder ert företag möjlighet att använda välkända globala varumärken som visar företagets samhällsansvar och att ni bryr er om världens skogar. FSC certifiering och FSC märkning av era produkter skickar tydliga signaler till marknaden om att ert företag stödjer en ansvarsfull anskaffning och produktion av träbaserade produkter. Hur kan man använda FSC varumärken För att få maximal nytta av företagets certifiering kan ni använda FSC varumärkena för att märka era produkter eller i företagets produktmarknadsföring. Det finns tre FSC varumärken: i. FSC logo ii. iii. Orden 'Forest Stewardship Council ' Förortningen 'FSC '. Det finns många olika alternativ hur FSC varumärkena kan användas för att marknadsföra ert företag och era certifierade produkter eller för att märka era färdiga produkter. Certifierade företag får tillgång att använda FSC:s portal för certifikatinnehavare genom Portalen erbjuder användaren möjlighet att på ett enkelt sätt skapa logon för applicering på produkterna eller för användning i företagets marknadsföring. Certifierade företag behöver få godkännande från sitt certifieringsorgan för användningen av samtliga FSC varumärken. Möjlighet att använda Rainforest Alliance Certified TM sigill Genom att välja NEPCon som ert certifieringsorgan för FSC, får ni även tillgång att använda det populära Rainforest Alliance Certified sigillet eftersom vi erbjuder våra FSC-tjänster i samarbete med FSC-ackrediterade Rainforest Alliance. Sigillet är ett välkänt kvalitetsmärke för ansvarsfull markanvändning i hela världen och kan hittas på brett utbud av välkända produkter så som t.ex. Solstickan, Liptons te och Chiquitas bananer. NEPCon har hand om Rainforest Alliances FSC certifieringsprogram i Europa, Ryssland, Turkiet och Israel. Rainforest Alliances certifieringsprogram omfattar ett stort utbud av certifierings- och verifikationstjänster kopplade till anskaffning av virke, förädlings- och försäljningskedjan, verifiering av virkets laglighet, koldioxidutsläpp relaterade tjänster och generell spårbarhetscertifiering.

7 Hur blir man certifierad? I samarbete med Rainforest Alliance erbjuder NEPCon FSC certifiering av skogsbolag och företag i hela spårbarhetskedjan inklusive träförädling, grossister, tryckeri och handelssektorn. Alla våra certifieringstjänster kan kombineras till en reducerad totalkostnad. Vi känner marknaden och verksamheten i trä- och pappersrelaterade affärer och vi erbjuder individuella servicepaket anpassat till de specifika behoven av ert företag. Om du vill diskutera möjligheterna att samarbeta med oss så kontakta oss gärna: Laura Hedberg Certification Coordinator NEPCon Finland/Sweden E-post: Mobil: Grunderna i FSC spårbarhetscertifiering Mars 2012 Version 1.1

8 Kraven i FSC Spårbarhetsstandarden Detta avsnitt innehåller en fri översättning av standarden FSC-STC V2-1, som är upprättad av Forest Stewardship Council (FSC ). Dokumentet är endast avsett som hjälp för organisationer som är eller vill bli certifierade enligt FSC-kraven. Översättningen är gjord av NEPCon och NEPCon tar inget ansvar för översättningen eller eventuella tolkningar mellan den svenska texten och den ursprungliga engelska versionen. Organisationer som är eller avser certifiera sin verksamhet rekommenderas att bekanta sig med den officiella engelskspråkiga versionen av standarden för att säkerställa en korrekt tolkning av kraven. DEL I: Allmänna krav 1 Kvalitetsledning 1.1 Ansvar Organisationen ska utse en representant för ledningen som innehar ett allmänt ansvar och en allmän befogenhet för organisationens uppfyllande av standardens alla tillämpliga krav All relevant personal ska kunna påvisa kännedom om organisationens tillvägagångssätt samt kompetens angående genomförandet av organisationens spårbarhetssystem (Chain of Custody). 1.2 Rutiner Organisationen ska utforma, implementera och upprätthålla procedurer och/eller arbetsinstruktioner som täcker denna standards alla tillämpliga krav enligt dess omfattning och beskaffenhet Organisationen ska definiera vilken personal som är ansvarig för varje tillvägagångssätt, samt de kvalifikationer och/eller utbildning som krävs för dess implementering. 1.3 Utbildning Organisationen ska utforma och genomföra en utbildningsplan som utgår från de kvalifikationerna och/eller den utbildningen som varje tillvägagångssätt kräver Organisationen ska upprätthålla ett register över all utbildning som tillhandahållits personalen i samband med implementeringen av denna standard. 1.4 Redovisande dokument Organisationen ska upprätthålla fullständig och uppdaterad dokumentation över alla krav som tillämpas i samband med denna standard En tidsperiod för bevarandet av redovisande dokument och rapporter, inklusive inköps- och försäljningsdokument, utbildningsregister, produktregister, volymsammanfattningar och godkännanden av varumärken, ska fastslås av organisationen och vara minst fem (5) år.

9 1.5 Förbindelse till FSC:s värden Organisationen skall påvisa dess åtagande för att följa FSC:s värden så som definierat i Policy for the Association of Organizations with FSC (FSC-POL , ursprungligen godkänt i juli 2009) Organisationen skall deklarera att inte direkt eller indirekt vara involverad i följande aktiviteter: a) Olaglig avverkning eller handel av olagligt virke eller skogsprodukter; b) Brott mot traditionella eller mänskliga rättigheter i samband med skogsbruk; c) Förstörelse av höga bevarandevärden i samband med skogsbruk; d) Betydande omvandling av skogar till plantager eller till icke-skogligt bruk; e) Introduktion av genetiskt modifierade organismer i samband med skogsbruk; f) Brott mot samtliga av ILO:s kärnkonventioner, så som definierad i ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, Företagshälsa och säkerhet Organisationen skall påvisa sitt åtagande för företagshälsa och säkerhet. 2 Spårbarhetssystemets omfattning 2.1 Produktgrupper Organisationen ska upprätta FSC-produktgrupper för alla produkter som säljs med FSCanspråk samt upprätthålla ett uppdaterat och officiellt tillgängligt FSC- produktgruppsschema med följande information: a) Specificering av produktgruppen med FSC 100 %, FSC Mix, FSC Recycled eller FSC Controlled Wood; b) Produkttyp(er) enligt FSC-produktklassificering; c) Träslag, inklusive vetenskapligt och allmänt namn, som används som ingångsmaterial för produktgruppen (om information om träslagssammansättningen vanligtvis används för att beteckna produktens karakteristika drag). OBS: För att säkerställa att vetenskapliga och allmänna namnen på träslagen är korrekt skrivna, ska organisationen helst följa tillgänglig nomenklatur av Germplasm Resources Information Network (GRIN) Taxonomy Species Online Database (http://www.ars-grin.gov/cgibin/npgs/html/index.pl) Organisationen ska specificera följande för varje produktgrupp: a) Materialkategorierna som används som ingångsmaterial; b) Kontrollsystemet som används för att göra FSC-anspråk: i. Transfersystem; ii. Procentsystem; eller, iii. Kreditsystem; c) Enheter som är involverade i administration, produktion, förvaring, försäljning osv För de produktgrupper där ett procent- eller kreditsystem baserat på anspråksperioder används, ska organisationen se till att alla produkter har motsvarande specifikationer rörande: a) Kvaliteten på ingångsmaterial; b) Omvandlingstal. 9 Grunderna i FSC spårbarhetscertifiering Mars 2012 Version 1.1

10 2.2 Outsourcing Organisationen ska följa de krav som specificerats i Del IV, avsnitt 12 i denna standard för alla outsourcade verksamheter som omfattar produkter inkluderade i FSC-produktgruppsschemat. 3 Råvaruanskaffning 3.3 Specifikationer om ingångsmaterial Organisationen ska godkänna och ta i bruk de definitioner och den kategorisering av ingångsmaterial som specificerats i denna standard Organisationen ska kategorisera allt ingångsmaterial för FSC-produktgrupper enligt dess materialkategori och ska säkerställa att endast berättigat ingångsmaterial används. 3.2 Godkännande av leverantörer Organisationen ska grunda och upprätthålla ett uppdaterat register över alla leverantörer som levererar material för FSC-produktgrupper, inkluderande: a) Den levererade produkttypen; b) Den levererade materialkategorin; c) Leverantörens FSC Chain of Custody eller FSC Controlled Wood kod, om tillämpligt Organisationen ska verifiera giltigheten och omfattningen av leverantörens FSC-certifikat via inför eventuella förändringar som kan påverka de levererade produkternas tillgänglighet och äkthet. 3.3 Inköp av icke FSC-material Vid inköp av kontrollerat material ska organisationen rätta sig efter de krav som beskrivs i FSC-STD : Standard for Company Evaluation of FSC Controlled Wood : Vid inköp av icke certifierat återvunnet material, ska organisationen rätta sig efter de villkor som beskrivs i FSC-STD : FSC Standard for Sourcing Reclaimed Material for Use in FSC Product Groups or FSC-certified Projects. 3.4 Framställning av råmaterial på plats Organisationer som på plats genererar ingångsmaterial för en FSC-produktgrupp ska identifiera dess materialkategori och, om tillämpligt, det tillhörande procentanspråk eller kreditanspråk: a) Material som producerats under den huvudsakliga produktionen av en annan (huvudsaklig) produkt och som härrör från samma ingångsmaterial, ska anses tillhöra samma materialkategori som det ingångsmaterial som användes för produktionen; b) Material som återvunnits ur en andrahandsproduktion eller ur en underordnad industrikälla där materialet inte avsiktligen framställs lämpar sig inte för slutanvändning och kan inte återanvändas på plats i samma produktionsprocess som materialet härstammar från. Sådant material ska anses höra till samma materialkategori som det ingångsmaterial det härstammar från, eller anses som material återvunnet före konsumentledet (pre-consumer reclaimed material) Organisationen ska i sådana fall där proportionerna av de olika ingångsmaterialen inte kan identifieras, klassificera föreningar av olika nya eller återvunna materialkategorier enligt materialkategorin och, om tillämpligt, enligt de procent- eller kreditanspråk med lägsta andel FSC-

11 ingångsmaterial eller lägsta andel ingångsmaterial efter konsumentledet per ingångsmaterialmängd. OBS: Materialblandningar av FSC-certifierat, kontrollerat och/eller återvunnet material ska i sådana fall där proportionerna av de olika ingångsmaterialen inte kan identifieras, klassificeras som kontrollerat material (controlled material). 4 Mottagning och lagring av material 4.1 Identifiering av ingångsmaterial Då material tas emot eller före materialet används eller bearbetas ska organisationen verifiera leveransfakturan med tillhörande dokument för att försäkra sig om följande: a) Det levererade materialets kvantitet och kvalitet stämmer överens med informationen på de medföljande dokumenten; b) Materialkategorin och, om tillämpligt, det tillhörande procent- eller kreditanspråk, har uppgetts för varje produkt eller för produkterna som helhet; c) Leverantörens FSC Chain of Custody eller FSC Controlled Wood kod har angetts för material som levererats med FSC-anspråk. 4.2 Segregation Organisationen ska se till att ingångsmaterial som används för FSC-produktgrupper tydligt kan identifieras och separeras enligt produktgrupp eller, i sådana fall där identiska ingångsmaterial används för mer än en FSC-produktgrupp, enligt tillhörande FSC-anspråk. 4.3 Försiktighetsåtgärder för märkt material Organisationen ska försäkra sig om följande i samband med mottagning av material försett med en FSC-märkning: a) FSC-symboler eller andra åtskillnadsetiketter ska avlägsnas från material som ska vidareförädlas; b) Organisationen ska kontrollera att material som ska säljas oförändrat är korrekt märkt enligt dess FSC-materialkategori såvida organisationen inte får äganderätt till materialet Organisationen ska försäkra sig om att märkningar på material som mottagits med en märkning enligt andra skogsbruksstandarder avlägsnas innan produkterna säljs med FSC-anspråk. 5 Volymkontroll 5.1 Utnyttjandegraden Organisationen ska för varje produktgrupp påvisa de huvudsakliga åtgärderna i produktionen som innebär en förändring i materialvolym eller -vikt och specificera utnyttjandegraden för alla steg i produktionsprocessen eller, om detta inte är möjligt, för produktionsprocessen som helhet Organisationen ska specificera den metod som används för att beräkna utnyttjandegraden och försäkra sig om att utnyttjandegraden alltid är uppdaterad. 5.2 Materialbalans Organisationen ska upprätthålla ett materialregister för varje produktgrupp för att försäkra sig om att mängden producerade och/eller sålda produkter med FSC-anspråk alltid stämmer överens med mängden ingångsmaterial från olika produktkategorier, med tillhörande procent- och 11 Grunderna i FSC spårbarhetscertifiering Mars 2012 Version 1.1

12 kreditanspråk, samt med produktgruppernas omvandlingstal. Bokföringsregistret ska innehålla minst följande information: För ingångs- och utgångsmaterial: a) Referenser för fakturor; b) Kvantitet (enligt volym eller vikt); För ingångsmaterial: c) Materialkategori och, om tillämpligt, procent- eller kreditanspråk; För utgångsmaterial: d) FSC-anspråk; e) Information för att identifiera produkt med fakturor; f) Tillämpad anspråksperiod eller order Organisationen ska utarbeta årliga volymsammanfattningar för varje produktgrupp med information om mottagen/såld mängd för varje materialkategori och producerad/såld mängd för varje produkttyp, som följer: a) Mottaget ingångsmaterial; b) Ingångsmaterial som använts i produktionen (om tillämpligt); c) Ingångsmaterial fortfarande i lager; d) Utgångsmaterial fortfarande i lager; e) Sålt utgångsmaterial. 5.3 Fastställande av FSC-anspråk Organisationen ska fastställa det mest lämpade FSC-anspråket för varje anspråksperiod eller order enligt ett av de följande kontrollsystemen som specificeras för produktgruppen: a) Transfersystem (Del II, avsnitt 7): tillämpas på alla produktgrupper; b) Procentsystem (Del II, avsnitt 8): tillämpas på FSC Mix och FSC Recycled produktgrupper; c) Kreditsystem (Del II, avsnitt 9): tillämpas på FSC Mix och FSC Recycled produktgrupper. OBS: För FSC 100 % ska transfersystem tillämpas Organisationen ska beräkna andelen ingångsmaterial (enligt procentsystemet) eller FSCkredit (enligt kreditsystemet) för varje produktgrupp på varje enskild enhet. 6 Försäljning och leverans 6.1 Identifiering av utgångsmaterial som sålts med FSC-anspråk Organisationen ska försäkra sig om att alla fakturor som skrivs ut för utgångsmaterial sålda med FSC-anspråk innehåller följande information: a) Organisationens namn och kontaktinformation; b) Kundens namn och kontaktinformation; c) Datum för fakturans utfärdande; d) Beskrivning av produkten; e) Mängd sålda produkter; f) Organisationens FSC Chain of Custody eller FSC Controlled Wood kod. g) En tydlig beskrivning av FSC-anspråket för varje produkt eller för de sammanlagda produkterna enligt följande: i. Anspråket FSC 100 % för produkter från FSC 100 % produktgruppen; ii. Anspråk FSC Mix x% där x representerar den korrekta procentsatsen för produkter från FSC Mix produktgruppen som följer ett procentsystem;

13 iii.anspråk FSC Mix Credit för produkter från FSC Mix produktgruppen som följer ett kreditsystem; iv.anspråk FSC Recycled x% där x representerar den korrekta procentsatsen för produkter från FSC Recycled produktgruppen som följer ett procentsystem; v. Anspråk FSC Recycled Credit för produkter från FSC Recycled produktgruppen som följer ett kreditsystem; vi.anspråk FSC Controlled Wood för produkter från FSC Controlled Wood produktgruppen eller för produkter från FSC Mix eller FSC Reycled produktgrupper som inte kommer att säljas som FSC-certifierade. h) I sådana fall där separata transporthandlingar utfärdas ska tillräcklig information finnas med för att koppla ihop fakturan med relaterade transporthandlingar. OBS: Organisationen kan utesluta procent- eller kreditinformationen i försäljnings- och leveransdokumentation för leveranser av färdiga produkter som uppfyller kraven på märkning som specificerats i avsnitt 11. I detta fall har materialet dock förlorat sin information om FSC eller ingångsmaterial för material återvunnet efter konsumentledet (post-consumer) för påföljande kunder och dessa kunder kan därför inte längre återförsälja materialet med FSC-anspråk Organisationen ska inkludera samma information som krävs i punkt i relevanta transporthandlingar om fakturan (eller en kopia av den) inte inkluderas med leveransen av produkten. 6.2 Märkning av produkter som säljs med FSC-anspråk Organisationen ska försäkra sig om att produkter märkta med ett FSC-märke alltid säljs med motsvarande FSC-anspråk märkt på försäljnings- och transporthandlingarna Organisationen ska försäkra sig om att produkter som säljs med ett FSC-anspråk inte är märkta med symboler för andra skogsbrukscertifierings standarder. 6.3 Leverans av FSC Controlled Wood Organisationen ska försäkra sig om att försäljningen av FSC Controlled Wood följer kraven i del 4 i FSC-STD : FSC Standard for Company Evaluation of FSC Controlled Wood. 13 Grunderna i FSC spårbarhetscertifiering Mars 2012 Version 1.1

14 Del II: Metoder för kontrollering av FSC-anspråk 7 Transfer system 7.1 Specificering av anspråksperiod eller order För varje produktgrupp ska organisationen specificera de anspråksperioder eller den/de order för vilka enskilda FSC-anspråk ska utfärdas. OBS: Den kortaste tänkbara anspråksperioden är den tid det tar att slutföra ett parti, inklusive mottagande, förvaring, förädling, märkning och/eller försäljning av slutprodukten. 7.2 Ingångsmaterial med identiska FSC-anspråk För anspråksperioder eller order där ingångsmaterialet endast hör till en materialkategori och har ett identiskt FSC-anspråk, ska organisationen fastslå denna som det motsvarande FSCanspråket för utgångsmaterialet. OBS: Om ingångsmaterial består av 100 % material återvunnet efter konsumentledet (postconsumer reclaimed material) blir FSC-anspråket för utgångsmaterial FSC Recycled 100%. 7.3 Ingångsmaterial med olika FSC-anspråk Vid sådana anspråksperioder eller order där ingångsmaterial från olika materialkategorier, eller med olika procent- eller kreditanspråk, blandas ska organisationen använda det FSC-anspråk med lägsta andel FSC eller lägsta andel ingångsmaterial som är återvunnet efter konsumentledet (post-consumer) per ingångsmaterialmängd som FSC-anspråk för utgångsmaterial. OBS: Ingångsmaterial med ett FSC Mix Credit anspråk eller ett FSC Recycled Credit anspråk ska anses vara av lägre rang än ingångsmaterial med ett FSC 100 % eller ett FSC Recycled 100 % anspråk. 8 Procentsystem 8.1 Specificering av anspråksperiod eller order För varje produktgrupp ska organisationen specificera anspråksperioder eller order för vilka ett enskilt procentanspråk ska utfärdas. 8.2 Fastställande av ingångsmaterial för FSC och för material återvunnet efter konsumentledet (post-consumer) För ingångsmaterialen FSC Mix och/eller FSC Recycled, ska organisationen använda det procentanspråk eller kreditanspråk som finns utfärdat på leverantörens faktura för att fastslå mängden FSC certifierat och mängden material återvunnet efter konsumentledet (post-consumer). OBS: Material som levererats med ett kreditanspråk ska användas till sin fulla mängd som FSC ingångsmaterial respektive ingångsmaterial för material återvunnet efter konsumentledet (post-consumer).

15 8.3 Beräkning av andelen ingångsmaterial Organisationen ska beräkna och protokollföra andelen ingångsmaterial för varje anspråksperiod eller order med hjälp av följande formel: QFSC Q postconsumer % input 100 Q total % input = andel ingångsmaterial Q FSC = andelen FSC-ingångsmaterial Q post-consumer = andelen ingångsmaterial för material återvunnet efter konsumentledet Q total = total mängd nytt material och återvunnet ingångsmaterial För varje produktgrupp ska organisationen beräkna andelen ingångsmaterial baserat på: a) Ingångsmaterial för samma anspråksperiod eller order (enkel procent), ELLER b) Ingångsmaterial för ett specifikt antal tidigare anspråksperioder (rullande genomsnittlig procent). OBS: FSC-anspråk som baserar sig på rullande genomsnittliga procentberäkningar kan endast fullföljas efter att det fastställda antalet anspråksperioder, sedan start av produktgruppen under procentsystemet, har uppnåtts Tidsperioden för vilken andelen ingångsmaterial räknas ut får inte överskrida 12 månader, förutom i de fall där organisationen kan uppvisa en giltig grund för ett undantag på grund av affärsverksamhetens karaktär som godkänts av det ackrediterade FSC-certifieringsorganet. 8.4 FSC-anspråk för utgångsmaterial Organisationen får sälja den totala andelen utgångsmaterial under en anspråksperiod eller en order från FSC Mix produktgrupp med ett procentanspråk som är identiskt med eller lägre än den beräknade procenten för ingångsmaterialet Organisationen får sälja den totala andelen utgångsmaterial under en anspråksperiod eller en order från FSC Recycled produktgrupp med ett procentanspråk som är identiskt med eller lägre än den beräknade procenten för ingångsmaterialet Organisationen får sälja som FSC Controlled Wood den del av utgångsmaterialet under en anspråksperiod som inte har sålts med ett FSC procentanspråk. 8.5 Marknadsföring av produkter Organisationen ska försäkra sig om att FSC-varumärken inte används i marknadsföring av produkter som inte uppfyller de krav på märkning som beskrivs i Del III i denna standard. 9 Kreditsystem 9.1 Specificering av anspråksperiod För varje produktgrupp ska organisationen etablera och upprätthålla ett FSC-konto med specificerade anspråksperioder om maximalt 3 månader enligt vilka tillskott och avdrag av FSCkredit ska bokföras. 15 Grunderna i FSC spårbarhetscertifiering Mars 2012 Version 1.1

16 9.2 Fastställande av ingångsmaterial för FSC och för material återvunnet efter konsumentledet (post-consumer) För ingångsmaterialen FSC Mix och/eller FSC Recycled, ska organisationen använda det procentanspråk eller kreditanspråk som uppgetts på leverantörens faktura för att bestämma mängden FSC och mängden återvunnet material efter konsumentledet (post-consumer). OBS: Material som levererats med ett kreditanspråk skall användas till fullo som FSC ingångsmaterial respektive ingångsmaterial för material återvunnet efter konsumentledet (post-consumer). 9.3 Tillägg av FSC-kredit på kontot Organisationen ska som FSC-kredit lägga till den omvandlade mängden (volym eller vikt) FSC och ingångsmaterial återvunnet material efter konsumentledet (post-consumer) på FSCkontot med hjälp av omvandlingstalen som specificerats för produktgruppens alla komponenter Organisationen ska lägga till FSC-kredit på kontot efter att organisationen erhållit laglig äganderätt och materialkategorin har verifierats, samt före materialet används i produktionsprocessen. 9.4 Avdrag av FSC-kredit från kontot Organisationen ska dra av den mängd som sålts eller märkts som FSC Mix eller FSC Recycled från den tillgängliga FSC-krediten på produktgruppens konto. 9.5 Skötsel av kontot Organisationen ska försäkra sig om att FSC-kontot aldrig övertrasseras och att uppgifter om den återstående FSC-krediten alltid är uppdaterade och tillgängliga för berörd personal Organisationen ska inte lagra mer FSC-kredit på kontot än summan av ny FSC-kredit som lagts till under de senaste 12 månaderna. FSC-kredit som överstiger den totala summan av den nya FSC-krediten dras av från kontot i början av varje ny anspråksperiod. 9.6 FSC-anspråk för utgångsmaterial Organisationen kan när som helst sälja material från FSC Mix produktgruppen med ett kreditanspråk som högst motsvarar den totala tillgängliga FSC-krediten på kontot Organisationen kan när som helst sälja material från FSC Recycled produktgruppen med ett kreditanspråk som högst motsvarar den totala tillgängliga FSC-krediten på kontot Organisationen får leverera som FSC Controlled Wood den del av utgångsmaterialvolymen som inte sålts som FSC Mix eller FSC Recycled, enligt ett motsvarande FSC Controlled Wood kreditkonto.

17 DEL III: Märkning 10 Allmänna bestämmelser för märkning 10.1 Användning av FSC-märken 10.1 Organisationer som använder sig av en FSC-märkning på sina produkter ska försäkra sig om följande: a) Produkter får endast förses med FSC-märkning om de uppfyller tillämpliga krav i denna standard; b) Produkter ska märkas i överensstämmelse med den relevanta standarden för FSC produktmärkning. 11 Lämplighet för märkning 11.1 FSC 100 % märke Alla produkter från FSC 100 % produktgruppen kan märkas med symbolen FSC 100 % FSC Mix märke Produkter från FSC Mix produktgruppen som följer ett transfersystem kan märkas med FSC Mix märket om FSC-anspråket för utgångsmaterial är ett av de följande: a) Ett FSC Mix procentanspråk om minst 70 %; eller b) Ett FSC Mix Credit anspråk Produkter från FSC Mix produktgruppen som följer ett procentsystem kan märkas med FSC Mix märket om dess tillämpade procentanspråk är minst 70 %: OBS: Se FSC-DIR för Advice # 3, för utfasningsregel avseende reducerat märkningströskel på 50 % för flis- eller fiberbaserade produkter Produkter från FSC Mix produktgruppen som följer ett kreditsystem kan märkas med FSC Mix märket om tillräckligt med FSC-kredit finns tillgängligt på produktgruppens konto. OBS: Produkternas volym respektive vikt ska dras av från FSC-kontot efter att produkterna har märkts FSC Recycled -märket Produkter från FSC Recycled produktgruppen som följer ett transfersystem kan märkas med FSC Recycled märket om FSC-anspråket för utgångsmaterial är ett av de följande: a) Ett FSC Recycled procentanspråk om minst 85 %; eller b) Ett FSC Recycled Credit anspråk Produkter från FSC Recycled produktgruppen som följer ett procentsystem kan märkas med FSC Recycled märket om dess tillämpade procentanspråk är minst 85% Produkter från FSC Recycled produktgruppen som följer ett kreditsystem kan märkas med FSC Recycled märket om tillräckligt mängd med FSC-kredit finns tillgängligt på produktgruppens konto. 17 Grunderna i FSC spårbarhetscertifiering Mars 2012 Version 1.1

18 DEL IV: Tilläggskrav 12 Outsourcing OBS: Organisation som outsourcar arbete på flexibel basis till någon av flera potentiella underleverantörer kan inkludera outsourcad förädling i omfattningen av sitt spårbarhetscertifikat Förutsättningar för outsourcing Organisationen som vill inkludera outsourcing i sitt FSC spårbarhetscertifikats omfattning skall säkerställa följande: a) Organisationen har laglig äganderätt till ingångsmaterialet som ska användas i outsourcad förädling; b) Organisationen avstår inte från den lagliga äganderätten till materialet under den outsourcade förädlingen; c) Organisationen skall ha en överenskommelse eller kontrakt som täcker hela den outsourcade processen med varje underleverantör. Denna överenskommelse eller detta kontrakt skall innehålla en klausul om att FSC-ackrediterat certifieringsorgan har rätt att revidera outsourcing partnern och dess verksamhet; d) Organisationen ska ha ett dokumenterat kontrollsystem med tydliga rutiner för den outsourcade verksamheten. Rutinerna ska kommuniceras relevanta underleverantörer Upprätthålla spårbarhet Organisationens dokumenterade kontrollsystem för den outsourcade verksamheten skall säkerställa följande: a) Material som används i produktionen av FSC-certifierat material kan spåras och kontrolleras samt inte kan blandas med eller bli kontaminerat av annat material under den outsourcade verksamheten; b) Underleverantör upprätthåller ett register över tillfört och utgående material liksom också leveransdokumentation i förhållande till allt FSC-material som förädlas eller produceras enligt överenskommelsen/kontraktet för outsourcing Dokumentation Organisationen skall upprätthålla en lista över alla underleverantörer (Inkl. kontaktinformation) som används för förädling eller produktion av FSC certifierat material Organisationen skall, innan outsourcingen äger rum, informera dess certifieringsorgan om alla nya underleverantörer, inklusive namn och kontaktinformation, som används för förädling eller produktion av materialet Fakturering Organisationen skall utfärda den slutliga fakturan för förädlat eller producerat FSCcertifierat material som följer outsourcingen. Fakturan skall inkludera certifikatinnehavarens spårbarhetscertifikats nummer. OBS: Om organisationen inte utfärdar den slutliga fakturan för det outsourcade materialet, så kan materialet inte säljas med något FSC anspråk.

19 12.5 Märkning Organisationen skall säkerställa att underleverantören endast använder FSC-märken på produkter som täcks av kontraktets omfattning för outsourcingen Marknadsföring Organisationen skall säkerställa att underleverantör inte använder FSC-varumärken i marknadsföring Uteslutning av underleverantör 1.10 Organisationen skall säkerställa att underleverantörer i sin tur inte outsourcar förädlingen, det vill säga material får inte övergå från en underleverantör till en annan enligt överenskommelse för outsourcing 19 Grunderna i FSC spårbarhetscertifiering Mars 2012 Version 1.1

20 Om NEPCon NEPCon är internationellt icke-vinstdrivande organisation som arbetar för att främja ansvarsfullt och hållbart markanvändning. Vårt mål är att förändra markanvändning, affärspraxis och konsumentbeteende genom att leverera trovärdiga certifieringstjänster så som också genom att engagera oss i innovativa projekt. Genom att engagera oss med företag, organisationer och regeringar, vi gör det möjligt för folk att bli en del av lösningen för att tackla några av största miljöhoten som möter människorna inklusive klimatförändring och försvinnande av biodiversitet. Alla våra tjänster möjliggör för våra kunder att kommunicera om deras åtaganden med sina kunder och allmänheten. FSC, SmartLogging, Carbon Forest verifiering och verifiering av virkets laglighet erbjuds i samarbete med Rainforest Alliance. PEFC tjänster erbjuds genom vår egen ackreditering. NEPCon Finland/Sweden Barkassen kontorshotell l Lagergrens gata 2 l Karlstad l Sweden Org.nr: Tel: FSC-N PEFC/ Accredited for PEFC Chain of Custody certification (DANAK reg.no. 7029)

TRÄ MED OMTANKE. Spårbarhetscertifiering för träindustrin

TRÄ MED OMTANKE. Spårbarhetscertifiering för träindustrin TRÄ MED OMTANKE Spårbarhetscertifiering för träindustrin BEHOV AV DOKUMENTATION Skogs- och träindustrin ställs i allt större utsträckning inför krav på dokumentation som garanterar att olika träprodukters

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

EKOenergi - nätverk och varumärke

EKOenergi - nätverk och varumärke EKOenergi - nätverk och varumärke Som utgångspunkt gäller den engelska versionen. Om det finns någonting otydlig i översättningen, den engelska versionen är favoriserad. Har du förslag eller tips som gäller

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Certifiera installatörer

Certifiera installatörer Certifiera installatörer Uppdrag 18 implementering av förnybartdirektivet ER 2011:24 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande.

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande. Handbok för gränsöverskridande kredit- och fordringshantering stödja små och medelstora företag i att genomdriva gränsöverskridande fordringar Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som

Läs mer

BLI. Bli certifierad! Fisken. En praktisk handbok om MSC-certifiering CERTIFIERAD!

BLI. Bli certifierad! Fisken. En praktisk handbok om MSC-certifiering CERTIFIERAD! Bli certifierad! Fisken TM BLI CERTIFIERAD! En praktisk handbok om MSC-certifiering Det bästa rådet jag kan ge ett fiske som vill bli MSC-certifierat är att förbereda sig väl och utse en bra projektledare

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR ACNP&P-SE-2.0. Gäller från den 1 mars 2015 Sidan 1

ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR ACNP&P-SE-2.0. Gäller från den 1 mars 2015 Sidan 1 ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR Sidan 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 5 ARTIKEL I - DEFINITIONER... 6 ARTIKEL II - STARTA OCH UNDERHÅLLA DITT DISTRIBUTÖRSSKAP... 8 II.1. Din relation med ACN...

Läs mer

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar man och vad skall man tänka på, läs detta och känn efter?

Läs mer

Den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning exemplet Svanen

Den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning exemplet Svanen Scores rapportserie 2015:2 Den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning exemplet Svanen Kristina Tamm Hallström & Emelie Adamsson Den eskalerande organiseringen bakom skapandet

Läs mer

Elektroniska fakturor

Elektroniska fakturor Elektroniska fakturor - en rapport om elektronisk fakturering och fakturahantering Oktober 2006 Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB ISBN 13: 978-91-631-9750-5

Läs mer

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SPCR 178 Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification

Läs mer

Klimat kompensations handboken. version 2

Klimat kompensations handboken. version 2 Klimat kompensations handboken version 2 Författare: Conor Foley Redaktör: Elin Bergman Utgiven av: Tricorona Climate Partner AB Grafisk form och original: Grön idé AB Tryck: Grafiska punkten i Växjö,

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska Published 1st May 2014 Innehållsförteckning: Avsnitt 1: Introduktion 1.1 Välkommen 1.2 Syfte 1.3 Principer i distributörsavtalet

Läs mer

professional portfolio SVERIGE

professional portfolio SVERIGE professional portfolio SVERIGE Med kvalitet som signum 1 Internationella investeringar är seriösa affärer. Du måste känna Dig trygg i att ett säkert företag med gott rykte hanterar Dina pengar. Men det

Läs mer

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO .1 Vår styrka som ett ledande globalt företag inom branschen för trådlösa tjänster bygger på våra anställdas åtagande för våra värden: utmärkthet, integritet, engagemang, innovation och värdighet. Brightstars

Läs mer

OPPT Courtesy Notice Riktlinjer

OPPT Courtesy Notice Riktlinjer OPPT Courtesy Notice Riktlinjer Läs dessa riktlinjer helt innan du skickar Hövligt Tillkännagivende Courtesy Notice med Villkor. (Skicka inte dessa riktlinjer) 1. Inledning: Den nya Lagliga omständigheten

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2015-05-05 Dnr: 15-4542 1(16) PTS Innovationstävling - Smartare e-handel 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 3. Vem får söka?

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

PEFC Skogscertifiering

PEFC Skogscertifiering PEFC Skogscertifiering Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild Arbetar för ett hållbart skogsbruk Skogen förser oss med mycket. Förnybart material att bygga hus eller göra papper av till exempel. Och förnybart

Läs mer

Villkor för ekologisk produktion 6

Villkor för ekologisk produktion 6 Eviras anvisning 18223/2 Villkor för ekologisk produktion 6 Import Livsmedelssäkerhetsverket Evira Eviras anvisning 18223/2 Villkor för ekologisk produktion 6 Import 2013 Eviras anvisning 18223/2 Tagen

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer