Allmän information om grunderna i FSC spårbarhetscertifiering. 1 Grunderna i FSC spårbarhetscertifiering Mars 2012 Version Version 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmän information om grunderna i FSC spårbarhetscertifiering. 1 Grunderna i FSC spårbarhetscertifiering Mars 2012 Version 1.1. 2012 Version 1."

Transkript

1 Allmän information om grunderna i FSC spårbarhetscertifiering 1 Grunderna i FSC spårbarhetscertifiering Mars 2012 Version Version 1.1

2 Innehåll Några ord om NEPCon och denna spårbarhetsguide...2 Spårbarhetscertifieringens grunder...3 Huvudkraven för FSC spårbarhetscertifiering...3 Dokumenterade spårbarhetsprocedurer...5 FSC märke för ansvarsfullt skogsbruk...6 Hur kan man använda FSC varumärken...6 Möjlighet att använda Rainforest Alliance Certified TM sigill...6 Hur blir man certifierad?...7 Kraven i FSC Spårbarhetsstandarden...8 Några ord om NEPCon och denna spårbarhetsguide NEPCon är en internationell, icke-vinstdrivande organisation som arbetar för att säkerställa ansvarsfull användning av naturresurser och trygga hållbara livsmiljöer. Genom att leverera trovärdiga certifieringstjänster och genom vårt engagemang i innovativa projekt hjälper vi företag, organisationer och regeringar att bli en del av lösningen för att tackla stora globala utmaningar inklusive avskogning och klimatförändring. NEPCon har över 15 års erfarenhet av att erbjuda trovärdiga hållbarhetsrelaterade tjänster för skogsbranschens olika sektorer och vi har idag mer än 1000 certifierade spårbarhetskunder i vår portfolio. Vi har företag i alla storlekar som våra kunder och vi är bekanta med er företagsinriktning vare sig er organisation är virkesförädlare eller tillverkande företag, tryckeri, grossist eller återförsäljare. Utöver vår marknadsledande spårbarhetscertifiering och vårt utbud av lagefterlevnadsstjänster, kan vi bl.a. hjälpa er med ansvarsfull råvaruanskaffning och med utveckling och verifiering av företagets samhällsansvar (CSR, Corporate Social Responsibility). Alla våra tjänster möjliggör för er att, på ett trovärdigt, sätt kommunicera era prestationer externt. Denna informationsguide handlar om grunderna i spårbarhetscertifiering enligt spårbarhetsstandarden upprättad av Forest Stewardship Council (FSC ) 1. Informationsguiden har 1 FSC-STD (V2-1)

3 tagits fram av NEPCon för att underlätta för företag att komma igång med utvecklandet av sitt spårbarhetssystem. Guiden är tillgänglig för alla som har intresse av att lära sig mer om FSC spårbarhetscertifiering. Den senare delen av denna guide består av en fri översättning av relevanta delar av FSC spårbarhetsstandarden FSC-STD V 2-1. NEPCon tar inget ansvar för de tolkningar och översättningar som gjorts av den ursprungliga standardtexten utan varje företag måste själva ta ansvar för att dess spårbarhetssystem uppfyller standardens krav. Spårbarhetscertifieringens grunder Spårbarhetscertifiering (Chain of Custody, CoC) säkerställer spårbarheten av certifierat virke i en produkt. Alla företag i leveranskedjan som förädlar eller köper/säljer måste vara spårbarhetscertifierade för att slutprodukten ska kunna säljas som certifierad. Virkesindustrin, pappers- och tryckeriindustrin, liksom också handelsföretagen väljer i ökande grad att certifiera sin verksamhet på grund av ökande efterfrågan på produkter som är certifierade enligt välkända, globala certifieringssystem såsom FSC. Organisationer som vill kunna sälja virke eller träbaserade produkter som FSC certifierade måste omfattas av ett giltigt spårbarhetscertifikat. Genom att bli en del av den gemenskapen för certifierad virkesindustri, stödjer ni skogsbruk som bevarar viktiga skogliga naturmiljöer och säkerställer säkra, hälsosamma och rättvisa förhållanden för folk som arbetar i skogen. Huvudkraven för FSC spårbarhetscertifiering Certifieringen baserar sig på självständig, opartisk certifieringsrevision enligt standarder som är framtagna av FSC. FSC spårbarhetsstandard fokuserar på system och rutiner som säkerställer effektiv kontroll av certifierat material genom hela produktionen, lagringen, transporten samt köpoch försäljningsprocessen. Nyckelelement i spårbarhetsstandarden är följande: Dokumentation över inköpt material Intern spårning av certifierat material Rutiner för rapportering av inköp och försäljning av certifierat material och produkter Rutiner för att använda systemets varumärken Rutiner och system som täcker ovannämnda krav samt även utbildning av relevant personal för att implementera det dokumenterade kontrollsystemet måste vara på plats innan certifiering. Detta granskas av NEPCon s revisor i samband med spårbarhetscertifieringsrevisionen. En enda enhet eller många? Om företaget är stort med många olika enheter/anläggningar i olika delar av världen så kan dessa anläggningar täckas av ett multi-site certifikat. Multi-site certifiering minskar den totala kostnaden för certifieringen och underlättar den interna administreringen av spårbarhetssystemet samt marknadsföringen och användningen av FSC varumärket osv. 3 Grunderna i FSC spårbarhetscertifiering Mars 2012 Version 1.1

4 Att välja det mest tillämpliga systemet Det vanligtvis enklaste sättet att säkerställa spårbarheten i en tillverkningsprocess är att separera FSC certifierat material från icke-certifierat material. Denna metod kallas inom FSC för transfer system. I vanliga fall tillämpas transfer systemet till exempel inom tryckeribranschen, där separation av certifierat papper från icke certifierat papper genom lagrings och produktions process är relativt enkelt. Om produktionsprocessen eller råvaruförsörjningen gör det svårt och kostsamt att upprätthålla fysisk separation av certifierat material, finns det också möjlighet att implementera ett system som tillåter att certifierat och icke-certifierat material blandas i lager och produktion. Dessa kallas på FSC språk för antingen kredit eller procent system. Procent system är ett bra alternativ för förädlare av sammansatta produkter, då det är enkelt att beräkna innehållet av FSC certifierat material inom en produktgrupp. I procent systemet beräknar man procentsatsen av FSC certifierat ingångsmaterial för produkten (eller produktserien) och på så sätt kan man ställa ett motsvarande FSC anspråk. Kredit system är i huvudsak tillämplig för primära och sekundära tillverkare med litet antal certifierade produktgrupper. I detta system ska ett FSC kredit konto upprätthållas, där FSC kredit läggs till när man köper FSC certifierat råmaterial och dras av när man producerar och säljer produkter med FSC anspråk. Om företaget använder antingen kredit eller procent systemet, så måste allt icke certifierat material som används för FSC produktion vara kontrollerat, vilket vill säga att man måste säkerställa att råvaran inte härstammar från oacceptabla källor, såsom t.ex. olaglig avverkning eller områden där ursprungsbefolkningens rättigheter kränks. Företaget behöver implementera ett system för anskaffning av kontrollerat virke (Controlled Wood) vid sidan av spårbarhetssystemet. Anskaffningen av FSC Controlled Wood material kan ske på två olika sätt: 1) Enklaste alternativet är att köpa kontrollerat virke från ett företag som har ett kombinerat spårbarhets/controlled Wood certifikat. Dessa företag kan oftast erbjuda både FSCcertifierade produkter och produkter med ett FSC Controlled Wood anspråk. I praktiken är detta också det enda alternativet att anskaffa kontrollerat material för företag som inte anskaffar träråvara direkt från skogen. 2) Företag som köper virke direkt från skogen har också möjlighet att sätta upp ett eget system för verifiering av Controlled Woood kraven. Ett krav för denna verifiering är att företaget kan dokumentera ursprunget för allt inkommande material hela vägen tillbaka till skogsbruksenheten. Controlled Wood kraven inkluderar också att företaget ska göra en s.k. riskutvärdering för det virke man avser anskaffa. Beroende på utfallet av riskutvärdering kan fältrevisioner hos utvalda skogsbruksenheter krävas för att verifiera att materialet uppfyller Controlled Wood kriterierna. FSC Controlled Wood kraven finns beskrivna i en separat standard: FSC-STD V2-1. Länk till standarden samt mer om dessa krav finns på:

5 Dokumenterade spårbarhetsprocedurer Nedan finns en kort beskrivning av nyckelelement som normalt ska vara täckta av ert företags dokumenterade spårbarhetsrutiner. Detta erbjuder endast en överblick och syftet är att ge en idé om vilka typer av förberedelser företaget behöver göra innan certifieringen. Rutinerna bör vara dokumenterade och skall omfatta alla relevanta delar av standarden. För de flesta företag innebär detta: Ansvarsfördelning: Tydlig definition av ansvar för spårbarhetscertifieringen och för varje del av standarden. Utbildning: Utbildningsplan och förteckning över genomförd utbildning. Dokumentation: All relevant dokumentation ska sparas minst fem år. Detta innebär fakturor (både in och ut), transportdokument, utbildning av personal, volymsammanfattningar osv. Definiering av certifikatets omfattning: Vilka typer av certifierade produkter kommer att anskaffas, produceras och säljas. Vilken typ av certifierat material kommer att användas (t ex FSC 100 % eller FSC Mix Credit) Leverantörsgranskning: Leverantörer av FSC material ska ha ett giltigt FSC spårbarhetscertifikat och material som ni anskaffar måste vara sålt till er som certifierat. Separation av certifierat material: Material som inte är certifierat ska hållas separat från certifierat material (endast ifall företaget implementerar det så kallade transfersystemet) Volymkontroll: Materialbalans måste upprätthållas (t ex hur mycket köps in, hur mycket används i produktionen, hur stort är spillet) Kreditkonto: För att hålla koll på hur mycket FSC kredit som finns tillgänglig för FSC produktion skall ett kreditkonto upprätthållas (endast för företag som implementerar det så kallade kreditsystemet). Fakturor och transportdokument: När certifierade produkter säljs ska korrekt information anges på fakturor och transportdokument Outsourcing: Outsourcing kan ske både till certifierade och icke-certifierade företag. I båda fallen tillämpas vissa regler. Användningen av FSC varumärken: Korrekt användning av varumärken på produkter och marknadsföring ökar trovärdigheten. 5 Grunderna i FSC spårbarhetscertifiering Mars 2012 Version 1.1

6 FSC märke för ansvarsfullt skogsbruk FSC är ett framgångsrikt, internationellt skogscertifieringsschema som är globalt erkänt av stora miljö- och sociala organisationer och används ofta som villkor i större privata och offentliga upphandlingar. FSC certifiering erbjuder ert företag möjlighet att använda välkända globala varumärken som visar företagets samhällsansvar och att ni bryr er om världens skogar. FSC certifiering och FSC märkning av era produkter skickar tydliga signaler till marknaden om att ert företag stödjer en ansvarsfull anskaffning och produktion av träbaserade produkter. Hur kan man använda FSC varumärken För att få maximal nytta av företagets certifiering kan ni använda FSC varumärkena för att märka era produkter eller i företagets produktmarknadsföring. Det finns tre FSC varumärken: i. FSC logo ii. iii. Orden 'Forest Stewardship Council ' Förortningen 'FSC '. Det finns många olika alternativ hur FSC varumärkena kan användas för att marknadsföra ert företag och era certifierade produkter eller för att märka era färdiga produkter. Certifierade företag får tillgång att använda FSC:s portal för certifikatinnehavare genom Portalen erbjuder användaren möjlighet att på ett enkelt sätt skapa logon för applicering på produkterna eller för användning i företagets marknadsföring. Certifierade företag behöver få godkännande från sitt certifieringsorgan för användningen av samtliga FSC varumärken. Möjlighet att använda Rainforest Alliance Certified TM sigill Genom att välja NEPCon som ert certifieringsorgan för FSC, får ni även tillgång att använda det populära Rainforest Alliance Certified sigillet eftersom vi erbjuder våra FSC-tjänster i samarbete med FSC-ackrediterade Rainforest Alliance. Sigillet är ett välkänt kvalitetsmärke för ansvarsfull markanvändning i hela världen och kan hittas på brett utbud av välkända produkter så som t.ex. Solstickan, Liptons te och Chiquitas bananer. NEPCon har hand om Rainforest Alliances FSC certifieringsprogram i Europa, Ryssland, Turkiet och Israel. Rainforest Alliances certifieringsprogram omfattar ett stort utbud av certifierings- och verifikationstjänster kopplade till anskaffning av virke, förädlings- och försäljningskedjan, verifiering av virkets laglighet, koldioxidutsläpp relaterade tjänster och generell spårbarhetscertifiering.

7 Hur blir man certifierad? I samarbete med Rainforest Alliance erbjuder NEPCon FSC certifiering av skogsbolag och företag i hela spårbarhetskedjan inklusive träförädling, grossister, tryckeri och handelssektorn. Alla våra certifieringstjänster kan kombineras till en reducerad totalkostnad. Vi känner marknaden och verksamheten i trä- och pappersrelaterade affärer och vi erbjuder individuella servicepaket anpassat till de specifika behoven av ert företag. Om du vill diskutera möjligheterna att samarbeta med oss så kontakta oss gärna: Laura Hedberg Certification Coordinator NEPCon Finland/Sweden E-post: Mobil: Grunderna i FSC spårbarhetscertifiering Mars 2012 Version 1.1

8 Kraven i FSC Spårbarhetsstandarden Detta avsnitt innehåller en fri översättning av standarden FSC-STC V2-1, som är upprättad av Forest Stewardship Council (FSC ). Dokumentet är endast avsett som hjälp för organisationer som är eller vill bli certifierade enligt FSC-kraven. Översättningen är gjord av NEPCon och NEPCon tar inget ansvar för översättningen eller eventuella tolkningar mellan den svenska texten och den ursprungliga engelska versionen. Organisationer som är eller avser certifiera sin verksamhet rekommenderas att bekanta sig med den officiella engelskspråkiga versionen av standarden för att säkerställa en korrekt tolkning av kraven. DEL I: Allmänna krav 1 Kvalitetsledning 1.1 Ansvar Organisationen ska utse en representant för ledningen som innehar ett allmänt ansvar och en allmän befogenhet för organisationens uppfyllande av standardens alla tillämpliga krav All relevant personal ska kunna påvisa kännedom om organisationens tillvägagångssätt samt kompetens angående genomförandet av organisationens spårbarhetssystem (Chain of Custody). 1.2 Rutiner Organisationen ska utforma, implementera och upprätthålla procedurer och/eller arbetsinstruktioner som täcker denna standards alla tillämpliga krav enligt dess omfattning och beskaffenhet Organisationen ska definiera vilken personal som är ansvarig för varje tillvägagångssätt, samt de kvalifikationer och/eller utbildning som krävs för dess implementering. 1.3 Utbildning Organisationen ska utforma och genomföra en utbildningsplan som utgår från de kvalifikationerna och/eller den utbildningen som varje tillvägagångssätt kräver Organisationen ska upprätthålla ett register över all utbildning som tillhandahållits personalen i samband med implementeringen av denna standard. 1.4 Redovisande dokument Organisationen ska upprätthålla fullständig och uppdaterad dokumentation över alla krav som tillämpas i samband med denna standard En tidsperiod för bevarandet av redovisande dokument och rapporter, inklusive inköps- och försäljningsdokument, utbildningsregister, produktregister, volymsammanfattningar och godkännanden av varumärken, ska fastslås av organisationen och vara minst fem (5) år.

9 1.5 Förbindelse till FSC:s värden Organisationen skall påvisa dess åtagande för att följa FSC:s värden så som definierat i Policy for the Association of Organizations with FSC (FSC-POL , ursprungligen godkänt i juli 2009) Organisationen skall deklarera att inte direkt eller indirekt vara involverad i följande aktiviteter: a) Olaglig avverkning eller handel av olagligt virke eller skogsprodukter; b) Brott mot traditionella eller mänskliga rättigheter i samband med skogsbruk; c) Förstörelse av höga bevarandevärden i samband med skogsbruk; d) Betydande omvandling av skogar till plantager eller till icke-skogligt bruk; e) Introduktion av genetiskt modifierade organismer i samband med skogsbruk; f) Brott mot samtliga av ILO:s kärnkonventioner, så som definierad i ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, Företagshälsa och säkerhet Organisationen skall påvisa sitt åtagande för företagshälsa och säkerhet. 2 Spårbarhetssystemets omfattning 2.1 Produktgrupper Organisationen ska upprätta FSC-produktgrupper för alla produkter som säljs med FSCanspråk samt upprätthålla ett uppdaterat och officiellt tillgängligt FSC- produktgruppsschema med följande information: a) Specificering av produktgruppen med FSC 100 %, FSC Mix, FSC Recycled eller FSC Controlled Wood; b) Produkttyp(er) enligt FSC-produktklassificering; c) Träslag, inklusive vetenskapligt och allmänt namn, som används som ingångsmaterial för produktgruppen (om information om träslagssammansättningen vanligtvis används för att beteckna produktens karakteristika drag). OBS: För att säkerställa att vetenskapliga och allmänna namnen på träslagen är korrekt skrivna, ska organisationen helst följa tillgänglig nomenklatur av Germplasm Resources Information Network (GRIN) Taxonomy Species Online Database (http://www.ars-grin.gov/cgibin/npgs/html/index.pl) Organisationen ska specificera följande för varje produktgrupp: a) Materialkategorierna som används som ingångsmaterial; b) Kontrollsystemet som används för att göra FSC-anspråk: i. Transfersystem; ii. Procentsystem; eller, iii. Kreditsystem; c) Enheter som är involverade i administration, produktion, förvaring, försäljning osv För de produktgrupper där ett procent- eller kreditsystem baserat på anspråksperioder används, ska organisationen se till att alla produkter har motsvarande specifikationer rörande: a) Kvaliteten på ingångsmaterial; b) Omvandlingstal. 9 Grunderna i FSC spårbarhetscertifiering Mars 2012 Version 1.1

10 2.2 Outsourcing Organisationen ska följa de krav som specificerats i Del IV, avsnitt 12 i denna standard för alla outsourcade verksamheter som omfattar produkter inkluderade i FSC-produktgruppsschemat. 3 Råvaruanskaffning 3.3 Specifikationer om ingångsmaterial Organisationen ska godkänna och ta i bruk de definitioner och den kategorisering av ingångsmaterial som specificerats i denna standard Organisationen ska kategorisera allt ingångsmaterial för FSC-produktgrupper enligt dess materialkategori och ska säkerställa att endast berättigat ingångsmaterial används. 3.2 Godkännande av leverantörer Organisationen ska grunda och upprätthålla ett uppdaterat register över alla leverantörer som levererar material för FSC-produktgrupper, inkluderande: a) Den levererade produkttypen; b) Den levererade materialkategorin; c) Leverantörens FSC Chain of Custody eller FSC Controlled Wood kod, om tillämpligt Organisationen ska verifiera giltigheten och omfattningen av leverantörens FSC-certifikat via inför eventuella förändringar som kan påverka de levererade produkternas tillgänglighet och äkthet. 3.3 Inköp av icke FSC-material Vid inköp av kontrollerat material ska organisationen rätta sig efter de krav som beskrivs i FSC-STD : Standard for Company Evaluation of FSC Controlled Wood : Vid inköp av icke certifierat återvunnet material, ska organisationen rätta sig efter de villkor som beskrivs i FSC-STD : FSC Standard for Sourcing Reclaimed Material for Use in FSC Product Groups or FSC-certified Projects. 3.4 Framställning av råmaterial på plats Organisationer som på plats genererar ingångsmaterial för en FSC-produktgrupp ska identifiera dess materialkategori och, om tillämpligt, det tillhörande procentanspråk eller kreditanspråk: a) Material som producerats under den huvudsakliga produktionen av en annan (huvudsaklig) produkt och som härrör från samma ingångsmaterial, ska anses tillhöra samma materialkategori som det ingångsmaterial som användes för produktionen; b) Material som återvunnits ur en andrahandsproduktion eller ur en underordnad industrikälla där materialet inte avsiktligen framställs lämpar sig inte för slutanvändning och kan inte återanvändas på plats i samma produktionsprocess som materialet härstammar från. Sådant material ska anses höra till samma materialkategori som det ingångsmaterial det härstammar från, eller anses som material återvunnet före konsumentledet (pre-consumer reclaimed material) Organisationen ska i sådana fall där proportionerna av de olika ingångsmaterialen inte kan identifieras, klassificera föreningar av olika nya eller återvunna materialkategorier enligt materialkategorin och, om tillämpligt, enligt de procent- eller kreditanspråk med lägsta andel FSC-

11 ingångsmaterial eller lägsta andel ingångsmaterial efter konsumentledet per ingångsmaterialmängd. OBS: Materialblandningar av FSC-certifierat, kontrollerat och/eller återvunnet material ska i sådana fall där proportionerna av de olika ingångsmaterialen inte kan identifieras, klassificeras som kontrollerat material (controlled material). 4 Mottagning och lagring av material 4.1 Identifiering av ingångsmaterial Då material tas emot eller före materialet används eller bearbetas ska organisationen verifiera leveransfakturan med tillhörande dokument för att försäkra sig om följande: a) Det levererade materialets kvantitet och kvalitet stämmer överens med informationen på de medföljande dokumenten; b) Materialkategorin och, om tillämpligt, det tillhörande procent- eller kreditanspråk, har uppgetts för varje produkt eller för produkterna som helhet; c) Leverantörens FSC Chain of Custody eller FSC Controlled Wood kod har angetts för material som levererats med FSC-anspråk. 4.2 Segregation Organisationen ska se till att ingångsmaterial som används för FSC-produktgrupper tydligt kan identifieras och separeras enligt produktgrupp eller, i sådana fall där identiska ingångsmaterial används för mer än en FSC-produktgrupp, enligt tillhörande FSC-anspråk. 4.3 Försiktighetsåtgärder för märkt material Organisationen ska försäkra sig om följande i samband med mottagning av material försett med en FSC-märkning: a) FSC-symboler eller andra åtskillnadsetiketter ska avlägsnas från material som ska vidareförädlas; b) Organisationen ska kontrollera att material som ska säljas oförändrat är korrekt märkt enligt dess FSC-materialkategori såvida organisationen inte får äganderätt till materialet Organisationen ska försäkra sig om att märkningar på material som mottagits med en märkning enligt andra skogsbruksstandarder avlägsnas innan produkterna säljs med FSC-anspråk. 5 Volymkontroll 5.1 Utnyttjandegraden Organisationen ska för varje produktgrupp påvisa de huvudsakliga åtgärderna i produktionen som innebär en förändring i materialvolym eller -vikt och specificera utnyttjandegraden för alla steg i produktionsprocessen eller, om detta inte är möjligt, för produktionsprocessen som helhet Organisationen ska specificera den metod som används för att beräkna utnyttjandegraden och försäkra sig om att utnyttjandegraden alltid är uppdaterad. 5.2 Materialbalans Organisationen ska upprätthålla ett materialregister för varje produktgrupp för att försäkra sig om att mängden producerade och/eller sålda produkter med FSC-anspråk alltid stämmer överens med mängden ingångsmaterial från olika produktkategorier, med tillhörande procent- och 11 Grunderna i FSC spårbarhetscertifiering Mars 2012 Version 1.1

12 kreditanspråk, samt med produktgruppernas omvandlingstal. Bokföringsregistret ska innehålla minst följande information: För ingångs- och utgångsmaterial: a) Referenser för fakturor; b) Kvantitet (enligt volym eller vikt); För ingångsmaterial: c) Materialkategori och, om tillämpligt, procent- eller kreditanspråk; För utgångsmaterial: d) FSC-anspråk; e) Information för att identifiera produkt med fakturor; f) Tillämpad anspråksperiod eller order Organisationen ska utarbeta årliga volymsammanfattningar för varje produktgrupp med information om mottagen/såld mängd för varje materialkategori och producerad/såld mängd för varje produkttyp, som följer: a) Mottaget ingångsmaterial; b) Ingångsmaterial som använts i produktionen (om tillämpligt); c) Ingångsmaterial fortfarande i lager; d) Utgångsmaterial fortfarande i lager; e) Sålt utgångsmaterial. 5.3 Fastställande av FSC-anspråk Organisationen ska fastställa det mest lämpade FSC-anspråket för varje anspråksperiod eller order enligt ett av de följande kontrollsystemen som specificeras för produktgruppen: a) Transfersystem (Del II, avsnitt 7): tillämpas på alla produktgrupper; b) Procentsystem (Del II, avsnitt 8): tillämpas på FSC Mix och FSC Recycled produktgrupper; c) Kreditsystem (Del II, avsnitt 9): tillämpas på FSC Mix och FSC Recycled produktgrupper. OBS: För FSC 100 % ska transfersystem tillämpas Organisationen ska beräkna andelen ingångsmaterial (enligt procentsystemet) eller FSCkredit (enligt kreditsystemet) för varje produktgrupp på varje enskild enhet. 6 Försäljning och leverans 6.1 Identifiering av utgångsmaterial som sålts med FSC-anspråk Organisationen ska försäkra sig om att alla fakturor som skrivs ut för utgångsmaterial sålda med FSC-anspråk innehåller följande information: a) Organisationens namn och kontaktinformation; b) Kundens namn och kontaktinformation; c) Datum för fakturans utfärdande; d) Beskrivning av produkten; e) Mängd sålda produkter; f) Organisationens FSC Chain of Custody eller FSC Controlled Wood kod. g) En tydlig beskrivning av FSC-anspråket för varje produkt eller för de sammanlagda produkterna enligt följande: i. Anspråket FSC 100 % för produkter från FSC 100 % produktgruppen; ii. Anspråk FSC Mix x% där x representerar den korrekta procentsatsen för produkter från FSC Mix produktgruppen som följer ett procentsystem;

13 iii.anspråk FSC Mix Credit för produkter från FSC Mix produktgruppen som följer ett kreditsystem; iv.anspråk FSC Recycled x% där x representerar den korrekta procentsatsen för produkter från FSC Recycled produktgruppen som följer ett procentsystem; v. Anspråk FSC Recycled Credit för produkter från FSC Recycled produktgruppen som följer ett kreditsystem; vi.anspråk FSC Controlled Wood för produkter från FSC Controlled Wood produktgruppen eller för produkter från FSC Mix eller FSC Reycled produktgrupper som inte kommer att säljas som FSC-certifierade. h) I sådana fall där separata transporthandlingar utfärdas ska tillräcklig information finnas med för att koppla ihop fakturan med relaterade transporthandlingar. OBS: Organisationen kan utesluta procent- eller kreditinformationen i försäljnings- och leveransdokumentation för leveranser av färdiga produkter som uppfyller kraven på märkning som specificerats i avsnitt 11. I detta fall har materialet dock förlorat sin information om FSC eller ingångsmaterial för material återvunnet efter konsumentledet (post-consumer) för påföljande kunder och dessa kunder kan därför inte längre återförsälja materialet med FSC-anspråk Organisationen ska inkludera samma information som krävs i punkt i relevanta transporthandlingar om fakturan (eller en kopia av den) inte inkluderas med leveransen av produkten. 6.2 Märkning av produkter som säljs med FSC-anspråk Organisationen ska försäkra sig om att produkter märkta med ett FSC-märke alltid säljs med motsvarande FSC-anspråk märkt på försäljnings- och transporthandlingarna Organisationen ska försäkra sig om att produkter som säljs med ett FSC-anspråk inte är märkta med symboler för andra skogsbrukscertifierings standarder. 6.3 Leverans av FSC Controlled Wood Organisationen ska försäkra sig om att försäljningen av FSC Controlled Wood följer kraven i del 4 i FSC-STD : FSC Standard for Company Evaluation of FSC Controlled Wood. 13 Grunderna i FSC spårbarhetscertifiering Mars 2012 Version 1.1

14 Del II: Metoder för kontrollering av FSC-anspråk 7 Transfer system 7.1 Specificering av anspråksperiod eller order För varje produktgrupp ska organisationen specificera de anspråksperioder eller den/de order för vilka enskilda FSC-anspråk ska utfärdas. OBS: Den kortaste tänkbara anspråksperioden är den tid det tar att slutföra ett parti, inklusive mottagande, förvaring, förädling, märkning och/eller försäljning av slutprodukten. 7.2 Ingångsmaterial med identiska FSC-anspråk För anspråksperioder eller order där ingångsmaterialet endast hör till en materialkategori och har ett identiskt FSC-anspråk, ska organisationen fastslå denna som det motsvarande FSCanspråket för utgångsmaterialet. OBS: Om ingångsmaterial består av 100 % material återvunnet efter konsumentledet (postconsumer reclaimed material) blir FSC-anspråket för utgångsmaterial FSC Recycled 100%. 7.3 Ingångsmaterial med olika FSC-anspråk Vid sådana anspråksperioder eller order där ingångsmaterial från olika materialkategorier, eller med olika procent- eller kreditanspråk, blandas ska organisationen använda det FSC-anspråk med lägsta andel FSC eller lägsta andel ingångsmaterial som är återvunnet efter konsumentledet (post-consumer) per ingångsmaterialmängd som FSC-anspråk för utgångsmaterial. OBS: Ingångsmaterial med ett FSC Mix Credit anspråk eller ett FSC Recycled Credit anspråk ska anses vara av lägre rang än ingångsmaterial med ett FSC 100 % eller ett FSC Recycled 100 % anspråk. 8 Procentsystem 8.1 Specificering av anspråksperiod eller order För varje produktgrupp ska organisationen specificera anspråksperioder eller order för vilka ett enskilt procentanspråk ska utfärdas. 8.2 Fastställande av ingångsmaterial för FSC och för material återvunnet efter konsumentledet (post-consumer) För ingångsmaterialen FSC Mix och/eller FSC Recycled, ska organisationen använda det procentanspråk eller kreditanspråk som finns utfärdat på leverantörens faktura för att fastslå mängden FSC certifierat och mängden material återvunnet efter konsumentledet (post-consumer). OBS: Material som levererats med ett kreditanspråk ska användas till sin fulla mängd som FSC ingångsmaterial respektive ingångsmaterial för material återvunnet efter konsumentledet (post-consumer).

15 8.3 Beräkning av andelen ingångsmaterial Organisationen ska beräkna och protokollföra andelen ingångsmaterial för varje anspråksperiod eller order med hjälp av följande formel: QFSC Q postconsumer % input 100 Q total % input = andel ingångsmaterial Q FSC = andelen FSC-ingångsmaterial Q post-consumer = andelen ingångsmaterial för material återvunnet efter konsumentledet Q total = total mängd nytt material och återvunnet ingångsmaterial För varje produktgrupp ska organisationen beräkna andelen ingångsmaterial baserat på: a) Ingångsmaterial för samma anspråksperiod eller order (enkel procent), ELLER b) Ingångsmaterial för ett specifikt antal tidigare anspråksperioder (rullande genomsnittlig procent). OBS: FSC-anspråk som baserar sig på rullande genomsnittliga procentberäkningar kan endast fullföljas efter att det fastställda antalet anspråksperioder, sedan start av produktgruppen under procentsystemet, har uppnåtts Tidsperioden för vilken andelen ingångsmaterial räknas ut får inte överskrida 12 månader, förutom i de fall där organisationen kan uppvisa en giltig grund för ett undantag på grund av affärsverksamhetens karaktär som godkänts av det ackrediterade FSC-certifieringsorganet. 8.4 FSC-anspråk för utgångsmaterial Organisationen får sälja den totala andelen utgångsmaterial under en anspråksperiod eller en order från FSC Mix produktgrupp med ett procentanspråk som är identiskt med eller lägre än den beräknade procenten för ingångsmaterialet Organisationen får sälja den totala andelen utgångsmaterial under en anspråksperiod eller en order från FSC Recycled produktgrupp med ett procentanspråk som är identiskt med eller lägre än den beräknade procenten för ingångsmaterialet Organisationen får sälja som FSC Controlled Wood den del av utgångsmaterialet under en anspråksperiod som inte har sålts med ett FSC procentanspråk. 8.5 Marknadsföring av produkter Organisationen ska försäkra sig om att FSC-varumärken inte används i marknadsföring av produkter som inte uppfyller de krav på märkning som beskrivs i Del III i denna standard. 9 Kreditsystem 9.1 Specificering av anspråksperiod För varje produktgrupp ska organisationen etablera och upprätthålla ett FSC-konto med specificerade anspråksperioder om maximalt 3 månader enligt vilka tillskott och avdrag av FSCkredit ska bokföras. 15 Grunderna i FSC spårbarhetscertifiering Mars 2012 Version 1.1

16 9.2 Fastställande av ingångsmaterial för FSC och för material återvunnet efter konsumentledet (post-consumer) För ingångsmaterialen FSC Mix och/eller FSC Recycled, ska organisationen använda det procentanspråk eller kreditanspråk som uppgetts på leverantörens faktura för att bestämma mängden FSC och mängden återvunnet material efter konsumentledet (post-consumer). OBS: Material som levererats med ett kreditanspråk skall användas till fullo som FSC ingångsmaterial respektive ingångsmaterial för material återvunnet efter konsumentledet (post-consumer). 9.3 Tillägg av FSC-kredit på kontot Organisationen ska som FSC-kredit lägga till den omvandlade mängden (volym eller vikt) FSC och ingångsmaterial återvunnet material efter konsumentledet (post-consumer) på FSCkontot med hjälp av omvandlingstalen som specificerats för produktgruppens alla komponenter Organisationen ska lägga till FSC-kredit på kontot efter att organisationen erhållit laglig äganderätt och materialkategorin har verifierats, samt före materialet används i produktionsprocessen. 9.4 Avdrag av FSC-kredit från kontot Organisationen ska dra av den mängd som sålts eller märkts som FSC Mix eller FSC Recycled från den tillgängliga FSC-krediten på produktgruppens konto. 9.5 Skötsel av kontot Organisationen ska försäkra sig om att FSC-kontot aldrig övertrasseras och att uppgifter om den återstående FSC-krediten alltid är uppdaterade och tillgängliga för berörd personal Organisationen ska inte lagra mer FSC-kredit på kontot än summan av ny FSC-kredit som lagts till under de senaste 12 månaderna. FSC-kredit som överstiger den totala summan av den nya FSC-krediten dras av från kontot i början av varje ny anspråksperiod. 9.6 FSC-anspråk för utgångsmaterial Organisationen kan när som helst sälja material från FSC Mix produktgruppen med ett kreditanspråk som högst motsvarar den totala tillgängliga FSC-krediten på kontot Organisationen kan när som helst sälja material från FSC Recycled produktgruppen med ett kreditanspråk som högst motsvarar den totala tillgängliga FSC-krediten på kontot Organisationen får leverera som FSC Controlled Wood den del av utgångsmaterialvolymen som inte sålts som FSC Mix eller FSC Recycled, enligt ett motsvarande FSC Controlled Wood kreditkonto.

17 DEL III: Märkning 10 Allmänna bestämmelser för märkning 10.1 Användning av FSC-märken 10.1 Organisationer som använder sig av en FSC-märkning på sina produkter ska försäkra sig om följande: a) Produkter får endast förses med FSC-märkning om de uppfyller tillämpliga krav i denna standard; b) Produkter ska märkas i överensstämmelse med den relevanta standarden för FSC produktmärkning. 11 Lämplighet för märkning 11.1 FSC 100 % märke Alla produkter från FSC 100 % produktgruppen kan märkas med symbolen FSC 100 % FSC Mix märke Produkter från FSC Mix produktgruppen som följer ett transfersystem kan märkas med FSC Mix märket om FSC-anspråket för utgångsmaterial är ett av de följande: a) Ett FSC Mix procentanspråk om minst 70 %; eller b) Ett FSC Mix Credit anspråk Produkter från FSC Mix produktgruppen som följer ett procentsystem kan märkas med FSC Mix märket om dess tillämpade procentanspråk är minst 70 %: OBS: Se FSC-DIR för Advice # 3, för utfasningsregel avseende reducerat märkningströskel på 50 % för flis- eller fiberbaserade produkter Produkter från FSC Mix produktgruppen som följer ett kreditsystem kan märkas med FSC Mix märket om tillräckligt med FSC-kredit finns tillgängligt på produktgruppens konto. OBS: Produkternas volym respektive vikt ska dras av från FSC-kontot efter att produkterna har märkts FSC Recycled -märket Produkter från FSC Recycled produktgruppen som följer ett transfersystem kan märkas med FSC Recycled märket om FSC-anspråket för utgångsmaterial är ett av de följande: a) Ett FSC Recycled procentanspråk om minst 85 %; eller b) Ett FSC Recycled Credit anspråk Produkter från FSC Recycled produktgruppen som följer ett procentsystem kan märkas med FSC Recycled märket om dess tillämpade procentanspråk är minst 85% Produkter från FSC Recycled produktgruppen som följer ett kreditsystem kan märkas med FSC Recycled märket om tillräckligt mängd med FSC-kredit finns tillgängligt på produktgruppens konto. 17 Grunderna i FSC spårbarhetscertifiering Mars 2012 Version 1.1

18 DEL IV: Tilläggskrav 12 Outsourcing OBS: Organisation som outsourcar arbete på flexibel basis till någon av flera potentiella underleverantörer kan inkludera outsourcad förädling i omfattningen av sitt spårbarhetscertifikat Förutsättningar för outsourcing Organisationen som vill inkludera outsourcing i sitt FSC spårbarhetscertifikats omfattning skall säkerställa följande: a) Organisationen har laglig äganderätt till ingångsmaterialet som ska användas i outsourcad förädling; b) Organisationen avstår inte från den lagliga äganderätten till materialet under den outsourcade förädlingen; c) Organisationen skall ha en överenskommelse eller kontrakt som täcker hela den outsourcade processen med varje underleverantör. Denna överenskommelse eller detta kontrakt skall innehålla en klausul om att FSC-ackrediterat certifieringsorgan har rätt att revidera outsourcing partnern och dess verksamhet; d) Organisationen ska ha ett dokumenterat kontrollsystem med tydliga rutiner för den outsourcade verksamheten. Rutinerna ska kommuniceras relevanta underleverantörer Upprätthålla spårbarhet Organisationens dokumenterade kontrollsystem för den outsourcade verksamheten skall säkerställa följande: a) Material som används i produktionen av FSC-certifierat material kan spåras och kontrolleras samt inte kan blandas med eller bli kontaminerat av annat material under den outsourcade verksamheten; b) Underleverantör upprätthåller ett register över tillfört och utgående material liksom också leveransdokumentation i förhållande till allt FSC-material som förädlas eller produceras enligt överenskommelsen/kontraktet för outsourcing Dokumentation Organisationen skall upprätthålla en lista över alla underleverantörer (Inkl. kontaktinformation) som används för förädling eller produktion av FSC certifierat material Organisationen skall, innan outsourcingen äger rum, informera dess certifieringsorgan om alla nya underleverantörer, inklusive namn och kontaktinformation, som används för förädling eller produktion av materialet Fakturering Organisationen skall utfärda den slutliga fakturan för förädlat eller producerat FSCcertifierat material som följer outsourcingen. Fakturan skall inkludera certifikatinnehavarens spårbarhetscertifikats nummer. OBS: Om organisationen inte utfärdar den slutliga fakturan för det outsourcade materialet, så kan materialet inte säljas med något FSC anspråk.

19 12.5 Märkning Organisationen skall säkerställa att underleverantören endast använder FSC-märken på produkter som täcks av kontraktets omfattning för outsourcingen Marknadsföring Organisationen skall säkerställa att underleverantör inte använder FSC-varumärken i marknadsföring Uteslutning av underleverantör 1.10 Organisationen skall säkerställa att underleverantörer i sin tur inte outsourcar förädlingen, det vill säga material får inte övergå från en underleverantör till en annan enligt överenskommelse för outsourcing 19 Grunderna i FSC spårbarhetscertifiering Mars 2012 Version 1.1

20 Om NEPCon NEPCon är internationellt icke-vinstdrivande organisation som arbetar för att främja ansvarsfullt och hållbart markanvändning. Vårt mål är att förändra markanvändning, affärspraxis och konsumentbeteende genom att leverera trovärdiga certifieringstjänster så som också genom att engagera oss i innovativa projekt. Genom att engagera oss med företag, organisationer och regeringar, vi gör det möjligt för folk att bli en del av lösningen för att tackla några av största miljöhoten som möter människorna inklusive klimatförändring och försvinnande av biodiversitet. Alla våra tjänster möjliggör för våra kunder att kommunicera om deras åtaganden med sina kunder och allmänheten. FSC, SmartLogging, Carbon Forest verifiering och verifiering av virkets laglighet erbjuds i samarbete med Rainforest Alliance. PEFC tjänster erbjuds genom vår egen ackreditering. NEPCon Finland/Sweden Barkassen kontorshotell l Lagergrens gata 2 l Karlstad l Sweden Org.nr: Tel: FSC-N PEFC/ Accredited for PEFC Chain of Custody certification (DANAK reg.no. 7029)

TRÄ MED OMTANKE. Spårbarhetscertifiering för träindustrin

TRÄ MED OMTANKE. Spårbarhetscertifiering för träindustrin TRÄ MED OMTANKE Spårbarhetscertifiering för träindustrin BEHOV AV DOKUMENTATION Skogs- och träindustrin ställs i allt större utsträckning inför krav på dokumentation som garanterar att olika träprodukters

Läs mer

Spårbarhetscertifiering (COC) enligt FSC en teknisk handledning för tillverkare och leverantörer

Spårbarhetscertifiering (COC) enligt FSC en teknisk handledning för tillverkare och leverantörer Spårbarhetscertifiering (COC) enligt FSC en teknisk handledning för tillverkare och leverantörer Översättning av FSCs broschyr FSC Certification: Chain of Custody a technical guide for manufacturers and

Läs mer

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar PEFC Spårbarhetscertifiering För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar Marknaden för certifierade produkter växer. Allt fler konsumenter vill veta att de varor de köper är tillverkade på

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Det svenska PEFC-systemet består av:

Det svenska PEFC-systemet består av: MILJÖCERTIFIKAT Skogscertifiering Certifiering innebär att någon garanterar att en produkt eller tjänst utförs enligt en angiven standard. Störst trovärdighet får certifieringen då garantin lämnas av

Läs mer

PEFC INTERNATIONAL STANDARD PEFC ST 2001:2008 Requirements for PEFC scheme users

PEFC INTERNATIONAL STANDARD PEFC ST 2001:2008 Requirements for PEFC scheme users PEFC INTERNATIONAL STANDARD PEFC ST 2001:2008 Requirements for PEFC scheme users PEFC Logo Usage Rules Requirements Andra utgåvan 2010 11 26 SVENSK ÖVERSÄTTNING OBS. Den enda officiella versionen av detta

Läs mer

Skogscertifierade produkter från SCA

Skogscertifierade produkter från SCA Skogscertifierade produkter från SCA PE FC /05-33-132 Promoting Sustainable Forest Management www.pefc.org VARFÖR SKA JAG BRY MIG? Skogscertifiering bildar en trovärdig länk mellan ansvarsfullt skogsbruk

Läs mer

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA Vad är FSC? Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende internationell organisation som främjar utvecklingen av miljöanpassade, socialt ansvarstagande och finansiellt

Läs mer

Revisionsrapport. Dokumentgranskning ingår. Siljan Skog Spårbarhetssystem

Revisionsrapport. Dokumentgranskning ingår. Siljan Skog Spårbarhetssystem GT002, rev. 2 Document # GF103-6.1 Release Date: 13/08/2008 Sid 1 av 6 DEL1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION Företag: Siljan Skog AB (Mulitsite) Certifikatnr: 1700831 Revisionskriterium: PEFC ST 2002:2013

Läs mer

CERTIFIERING FSC och PEFC

CERTIFIERING FSC och PEFC CERTIFIERING FSC och PEFC - Var en del av lösningen 1 Bureau Veritas Certicication är FSC Ackrediterat under registreringskod FSC-ACC-020-1996 Forest Stewardship Council A.C. 2 Bureau Veritas Certicication

Läs mer

Ett mer hållbart val.

Ett mer hållbart val. Ett mer hållbart val. Ett mer hållbart val. Att ta sitt miljöansvar är för många företag viktigare än någonsin. För oss, som verkar i en bransch som tar naturens resurser i anspråk, är engagemanget för

Läs mer

SKOGSKONFERENS Konferens gällande nyheter och uteckling inom FSC och spårbarhet, EUTR, FLEGT & internationell lagstiftning.

SKOGSKONFERENS Konferens gällande nyheter och uteckling inom FSC och spårbarhet, EUTR, FLEGT & internationell lagstiftning. SKOGSKONFERENS 2017 Årets upplaga av Bureau Veritas konferens för dig som jobbar med skog-, trä- och fiberprodukter. Konferens gällande nyheter och uteckling inom FSC och spårbarhet, EUTR, FLEGT & internationell

Läs mer

MSC:s miljömärkning på skolmatsedeln information för kommuner som vill certifiera sig

MSC:s miljömärkning på skolmatsedeln information för kommuner som vill certifiera sig MSC:s miljömärkning på skolmatsedeln information för kommuner som vill certifiera sig Skäl till att använda MSC:s miljömärkning på skolmatsedeln? Marine Stewardship Council (MSC) är en oberoende, icke-vinstdrivande

Läs mer

Krav för certifieringsorganisationer

Krav för certifieringsorganisationer Svenska PEFC ek för Krav för certifieringsorganisationer PEFC SWE 005:3 Dokumentnamn: Krav för certifieringsorganisationer Dokumenttitel: PEFC SWE 005:3 Godkänt av: Svenska PEFC Datum: 2011 01 31 Godkänt

Läs mer

#ModUpp2020. Riktlinjer för en Modern Upphandling

#ModUpp2020. Riktlinjer för en Modern Upphandling #ModUpp2020 Riktlinjer för en Modern Upphandling Vad är #ModUpp2020? #Modupp2020 är en kampanj som uppmanar offentlig sektor att ställa om till en modern upphandling genom att bli en kravställare som hanterar

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Marknadsför er certifiering. Kundinstruktioner för Bureau Veritas Certification certifieringslogotyper

Marknadsför er certifiering. Kundinstruktioner för Bureau Veritas Certification certifieringslogotyper Marknadsför er certifiering Kundinstruktioner för Bureau Veritas certifieringslogotyper CERTIFICTION INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 1.1 GRATTIS s 2 1.2 CERTIFICATION POLICY s 3 2. INTRODUKTION AV CERTIFIERINGS

Läs mer

Spårbarhetscertifiering av skogsprodukter krav

Spårbarhetscertifiering av skogsprodukter krav PEFC INTERNATIONAL STANDARD PEFC ST 2002:2013 Requirements for PEFC scheme users 2013 05 24 Chain of Custody of Forest Based Products Requirements SVENSK ÖVERSÄTTNING OBS. Den enda officiella versionen

Läs mer

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Hållbart skogsbruk. och skogscertifiering. Allt virke är inte lika PEFC/02-1-01

Hållbart skogsbruk. och skogscertifiering. Allt virke är inte lika PEFC/02-1-01 Hållbart skogsbruk Allt virke är inte lika och skogscertifiering PEFC/02-1-01 Utmaningen Ett ökande antal konsumenter vill ha bevis på att företagens affärsrörelse inte äventyrar miljön. I sin anskaffningspolitik

Läs mer

Anskaffning av virke och fiber samt skogsbruk

Anskaffning av virke och fiber samt skogsbruk 1. Bakgrund och tillämpning... 2 2. Allmänna principer för anskaffning av virke och fiber... 2 2.1. Ansvarsfull verksamhet... 2 2.2. Hållbart, spårbarhet och skogscertifiering... 3 2.3. Genetiskt modifierade

Läs mer

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6)

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6) Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR Dessa villkor gäller för alla tjänster som Bergh & Co Advokatbyrå AB ( Advokatbyrån eller vi ) tillhandahåller till sina klienter. Sveriges Advokatsamfunds vägledande

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA SCA FOREST PRODUCTS SCA är världsledande inom FSC-certifierade produkter Kunder och konsumenter har försökt finna en trovärdig strategi för att välja goda produkter

Läs mer

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Vägledning innan, under och efter upphandling för att ställa miljömässiga och sociala krav på ITprodukter och deras

Läs mer

Svenska PEFC:s krav för certifieringsorganisationer PEFC SWE 005:4

Svenska PEFC:s krav för certifieringsorganisationer PEFC SWE 005:4 Svenska PEFC ek för Svenska PEFC:s krav för certifieringsorganisationer PEFC SWE 005:4 Publik konsultation 2015-11-09 2016-01-11 PEFC arbetar för ett hållbart skogsbruk med hänsyn tagen till miljö, produktion

Läs mer

Bodel Norrby. Sundsvall 22 mars 2011

Bodel Norrby. Sundsvall 22 mars 2011 Bodel Norrby Sundsvall 22 mars 2011 Människan i skogen Certifiering vad är det? Överensstämmelse med krav Kontroll av efterlevnad Tidsbegränsning Ackreditering Att frivilligt göra mer än vad som krävs

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

skogar Partnerskap för världens VÄRLDENS SKOGAR

skogar Partnerskap för världens VÄRLDENS SKOGAR Foto: Juan Carlos Munoz / naturepl.com VÄRLDENS SKOGAR Partnerskap för världens Vad har svenska företag som TetraPak och Ikea gemensamt med skogsbrukande indianstammar i Bolivia? Svaret är att alla bedriver

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. FÖR PEFCs LOGOTYP OCH MÄRKNING

ANVÄNDARGUIDE. FÖR PEFCs LOGOTYP OCH MÄRKNING ANVÄNDARGUIDE FÖR PEFCs LOGOTYP OCH MÄRKNING INTRODUKTION PEFCs varumärke har internationell trovärdighet och hjälper företag, konsumenter, skogsägare, och andra intressenter att identifiera och marknadsföra

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Växtinspektionen informerar 2007-02-22

Växtinspektionen informerar 2007-02-22 Växtinspektionen informerar 2007-02-22 Träemballage godkänt för internationell handel förklarande dokument Jordbruksverkets godkännande enligt ISPM 15 1 Syftet med Jordbruksverkets godkännande av tillverkning

Läs mer

PEFC skogscertifierings terminologi

PEFC skogscertifierings terminologi Finlands PEFC-standard PEFC skogscertifierings terminologi PEFC FI 1000:2014 27.10.2014 PEFC skogscertifierings terminologi PEFC Finland Cittervägen 7, 00420 HELSINGFORS tel: 0400 765 437 e-post: office@pefc.fi

Läs mer

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1 Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 2 Det finns flera

Läs mer

STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE 2. OMFATTNING 3. ANSVAR / AKTUELLTHÅLLANDE 4. BESKRIVNING (5) Tore Magnusson

STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE 2. OMFATTNING 3. ANSVAR / AKTUELLTHÅLLANDE 4. BESKRIVNING (5) Tore Magnusson 3.0 2012-11-16 1(5) STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE Att styra hanteringen av Scandinavian Medical Swedens (Scan Med) kvalitetsdokument för att säkerställa att rätt utgåva finns hos berörda (interna

Läs mer

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl Marknadens och konsumenternas krav på skogsbruket Lena Dahl Global Environment, Tetra Pak Tetra Pak startade t 1951 Vår förpackningsportfölj 158 miljarder förpackningar levererades 2010 Tetra Gemina Tetra

Läs mer

Footprints in the forest FSC långt före konkurrenterna

Footprints in the forest FSC långt före konkurrenterna Executive summary 1 Sammanfattning Rapporten Footprints in the forests granskar utvecklingen av skogscertifiering i världen och analyserar skogscertifiering som redskap för att bidra till uthålligt skogsbruk.

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Vi har sedan 1996 utvecklat miljövänliga produkter som skapar ordning och reda på kontor och i offentliga miljöer.

Vi har sedan 1996 utvecklat miljövänliga produkter som skapar ordning och reda på kontor och i offentliga miljöer. Produkter 2015 Sida 1 Vi har sedan 1996 utvecklat miljövänliga produkter som skapar ordning och reda på kontor och i offentliga miljöer. Vi vill värna om både den inre och yttre miljön. Därför är den papp

Läs mer

Spårbarhetscertifiering av skogsprodukter krav

Spårbarhetscertifiering av skogsprodukter krav PEFC INTERNATIONAL STANDARD PEFC ST 2002:2010 Requirements for PEFC scheme users 2010 11 26 Chain of Custody of Forest Based Products Requirements SVENSK ÖVERSÄTTNING OBS. Den enda officiella versionen

Läs mer

Krav för certifieringsorganisationer

Krav för certifieringsorganisationer Svenska PEFC ek för Krav för certifieringsorganisationer PEFC SWE 005:3 VER 1.4 2011 2016 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Scope... 3 3. Krav för certifieringsorgan... 3 3.1 Ackreditering... 3

Läs mer

Sätt att genomföra skogscertifieringen

Sätt att genomföra skogscertifieringen Finlands PEFC-standard Sätt att genomföra skogscertifieringen PEFC FI 1001:2009 9.11.2009 Sätt att genomföra skogscertifieringen PEFC Finland Sitratie 7, 00420 HELSINKI telefon: 0400 765 437 fax: (09)

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Välj ett Svanenmärkt tryckeri Det finns flera olika märken. Å andra sidan räcker det gott med ett. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2066 av den 17 november 2015 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014, av minimikrav

Läs mer

Skogscertifiering i Europa och globalt

Skogscertifiering i Europa och globalt Skogscertifiering i Europa och globalt Skogsbrukets vinterdagar 2014 51181 Hanna Nikinmaa, Indufor Oy INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Varför behövs skogscertifiering? 2. Globala utmaningar i skogsbruket 3. Vilken

Läs mer

KOMMENTARER, SYNPUNKTER OCH FORMELLA KLAGOMÅL FRÅN SKOGLIGA INTRESSENTER

KOMMENTARER, SYNPUNKTER OCH FORMELLA KLAGOMÅL FRÅN SKOGLIGA INTRESSENTER KOMMENTARER, SYNPUNKTER OCH FORMELLA KLAGOMÅL FRÅN SKOGLIGA INTRESSENTER COMPLAINT POLICY We care about customers and stakeholders, and commit ourselves to deliver in accordance with customers and stakeholders

Läs mer

FSC -gruppcertifiering för ett hållbart skogsbruk

FSC -gruppcertifiering för ett hållbart skogsbruk FSC -gruppcertifiering för ett hållbart skogsbruk Ett ansvarsfullt skogsbruk Ett hållbart skogsbruk är en konkurrensfördel för Sverige. Sveaskog utvecklar skogens värden och är drivande i utvecklingen

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

Praxis Bra Miljöval Värmeenergi 2013 Version:

Praxis Bra Miljöval Värmeenergi 2013 Version: Praxis Bra Miljöval Värmeenergi 2013 Version: 2016-02-15 Kriterium 1.1 En av grundpelarna i miljömärkningen för värmeenergi är att icke förnybar energi får ingå med maximalt 10% i produkten. Kriteriet

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

Enkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning

Enkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning Enkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning Sveaskog skapar värden för framtiden Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi fokuserar på att utveckla skogens alla värden. Vi vill öka användningen av

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:12) om ackreditering av organ som certifierar produkter Ändring införd: t.o.m.

Läs mer

FSC:s guide till EU:s timmerförordning Implementeringshandbok för företag inom EU som handlar med FSC-certifierat material

FSC:s guide till EU:s timmerförordning Implementeringshandbok för företag inom EU som handlar med FSC-certifierat material FSC:s guide till EU:s timmerförordning Implementeringshandbok för företag inom EU som handlar med FSC-certifierat material FSC, A.C. All rights reserved. FSC F000229 Guide 2015 Innehållsförteckning FSC:s

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Skogscertifiering enligt finska modellen. 10.2.2015 Umeå Kii Korhonen

Skogscertifiering enligt finska modellen. 10.2.2015 Umeå Kii Korhonen Skogscertifiering enligt finska modellen 10.2.2015 Umeå Kii Korhonen Varför PEFC i Finland? Organisation 740 000 skogsägare: 60 % under 20 ha, 1% över 1000 ha. Regional grupp certifiering via skogsvårdsföreningarna

Läs mer

Registrering för SSABs Ariba Inköpssystem. Instruktioner till leverantörer som redan har en Ariba Commerce Cloud Profil

Registrering för SSABs Ariba Inköpssystem. Instruktioner till leverantörer som redan har en Ariba Commerce Cloud Profil Registrering för SSABs Ariba Inköpssystem Instruktioner till leverantörer som redan har en Ariba Commerce Cloud Profil Senast uppdaterad: 25 april 2014 Vad är Ariba Commerce Cloud Nätverk? Ariba Commerce

Läs mer

I föreliggande bestämmelser är en certifierad kund den organisation vars ledningssystem har certifierats.

I föreliggande bestämmelser är en certifierad kund den organisation vars ledningssystem har certifierats. FORCE Certification A/S ABC-Sys Allmänna bestämmelser för certifiering av ledningssystem 35:e upplagan november 2015 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 1 2. Inledande Certifiering... 1 3. Revisionsavslut

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

Auktorisation Ventilationsföretag

Auktorisation Ventilationsföretag Auktorisation Ventilationsföretag Fastställda anvisningar och kriterier Antagna 2017-01-31 Dessa anvisningar anger kraven för auktorisation av entreprenadföretag som tillhandahåller tjänster rörande ventilationstekniska

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Sökanden är införstådd med reglerna för anmälda organ. Av dessa

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Heminredning till lågt pris men inte vilket pris som helst

Heminredning till lågt pris men inte vilket pris som helst Heminredning till lågt pris men inte vilket pris som helst INGKA Skog Board August 19, 2009 SLU 3 mars 2011 IKEAs värderingar Vår vision: Att skapa en bättre vardag för de många människorna Vår affärsidé:

Läs mer

KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD

KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD Berätta för dina kollegor om värdet av att identifiera betydande miljöaspekter, att följa upp och förbättra era produkters miljöprestanda Samarbeta med dina

Läs mer

PEFC - ett ansvarsfullt val. PEFC Finland Auvo Kaivola PEFC-skolningstillfällen Hösten 2015

PEFC - ett ansvarsfullt val. PEFC Finland Auvo Kaivola PEFC-skolningstillfällen Hösten 2015 PEFC - ett ansvarsfullt val PEFC Finland Auvo Kaivola PEFC-skolningstillfällen Hösten 2015 Innehåll: Vad är skogscertifiering? Vad är PEFC? Skogsvårdens PEFC-krav Ursprungsmärkning är en kvalitetsfaktor

Läs mer

Skogsstrategi Arvika kommun

Skogsstrategi Arvika kommun Skogsstrategi Arvika kommun Skogsstrategi för Arvika kommun Arvika kommuns skogsinnehav ska skötas med målsättningen att ha en hög och uthållig avkastning. Skogsbruket ska ta stor hänsyn till skogarnas

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer Rapport Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer TCO Development, Stockholm, januari 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...4 Riskanalys av inköp pekar ut IT-produkter...5

Läs mer

Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning

Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning 1 Vad är personlig skyddsutrustning? Personlig skyddsutrustning är ett begrepp som omfattar alla produkter som är gjorda för att bäras eller hållas

Läs mer

Innehållsförteckning. Annex 4. Normativt dokument 29 oktober 2004 Annex 4. Spårbarhetscertifiering av skogsprodukter krav

Innehållsförteckning. Annex 4. Normativt dokument 29 oktober 2004 Annex 4. Spårbarhetscertifiering av skogsprodukter krav Normativt dokument Spårbarhetscertifiering av skogsprodukter krav 29 oktober 2004 Annex 4 Spårbarhetscertifiering av skogsprodukter krav Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förord 3 Inledning 3

Läs mer

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING Dessa riktlinjer gäller endast elektronisk handel mellan företag och konsumenter och ej för transaktioner mellan företag. DEL TVÅ ALLMÄNNA PRINCIPER I. ÖVERSKÅDLIGT

Läs mer

MSC:s spårbarhetsstandard: Version för konsumentinriktade aktörer (Consumer-Facing Organisations, CFO)

MSC:s spårbarhetsstandard: Version för konsumentinriktade aktörer (Consumer-Facing Organisations, CFO) CERTIFIERAT HÅLLBART FISKE Marine Stewardship Council MSC:s spårbarhetsstandard: Version för konsumentinriktade aktörer (Consumer-Facing Organisations, CFO) Version 1.0, 20 februari 2015 Marine Stewardship

Läs mer

PEFC FI 1006:2014. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering 27.10.2014. PEFC Finland

PEFC FI 1006:2014. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering 27.10.2014. PEFC Finland Finlands PEFC-standard Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering PEFC FI 1006:2014 27.10.2014 Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering PEFC Finland Cittervägen 7, 00420 HELSINGFORS

Läs mer

Ansökan om. Produktcertifiering av en Byggprodukt

Ansökan om. Produktcertifiering av en Byggprodukt Företag: Ansöker certifiering av en byggprodukt enligt nedan Produkt: Avsedd användning: Märkning p - märkning Annat: t Typgodkännande enligt BBR OBS för ansökan certifiering för CE-märkning (byggproduktdirektivet

Läs mer

VÄGLEDNING - KVALITETSMANUAL & PRODUKTIONSKONTROLL

VÄGLEDNING - KVALITETSMANUAL & PRODUKTIONSKONTROLL Sida 1 (11) Tillverkare/Företag Tillverkarens representant Adress Plats Kapitel Kapitel, paragraf mm. Sida Dokument nr 0 Kvalitetssystem 2 1 Organisation 2 1.1 Ansvar och befogenheter 2 1.2 Ledningens

Läs mer

Vårt engagemang för miljön. www.formica.com

Vårt engagemang för miljön. www.formica.com Vårt engagemang för miljön www.formica.com Inledning Innehåll 1. Inledning och översikt 3. Carbon Reduction Label 4. GGREENGUARD och inomhusluftkvalitet Certifierat trä och FSC COC 5. REACH Green Building

Läs mer

Introduktion till P@L och AribaNetwork FAQ - vanliga frågor från leverantörer

Introduktion till P@L och AribaNetwork FAQ - vanliga frågor från leverantörer Introduktion till P@L och AribaNetwork FAQ - vanliga frågor från leverantörer P@L, Procurement at Lantmännen, är sättet som vi hanterar inköp av indirekt material och tjänster på Lantmännen Indirekt material

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Ariba

Vanliga frågor och svar om Ariba Vanliga frågor och svar om Ariba Innehållsförteckning Q&A... 3 SSAB självregistreringens formulär i Ariba (Första registreringen)... 3 Vad innebär förändringen i praktiken för mig som leverantör?... 3

Läs mer

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Bilaga 4 INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Huvudregel 1 1. Alla handbollspelare är underställda IHF:s reglemente för byte av nationsförbund samt de tilläggsbestämmelser

Läs mer

12 Tillverkning av produktionshjälpmedel

12 Tillverkning av produktionshjälpmedel 12 Tillverkning av produktionshjälpmedel KRAVs regler för produktionshjälpmedel talar om vilka typer av produktionshjälpmedel för växtodling (inklusive trädgårdsodling) som kan KRAV-märkas och vilka kriterier

Läs mer

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

FAKTA OM CERTIFIERING AV SKOGSBRUK

FAKTA OM CERTIFIERING AV SKOGSBRUK FAKTA OM CERTIFIERING AV SKOGSBRUK 2010-04-15 PEFC och FSC - standarder för ett uthålligt och ansvarsfullt skogsbruk Denna skrift syftar till att belysa likheter och skillnader mellan PEFC (Programme for

Läs mer

Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015

Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 Detta dokument innehåller matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 samt mellan ISO 9001:20015 och ISO 9001:2008. Dokumentet

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) 23.10.2015 L 278/5 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/1905 av den 22 oktober 2015 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 vad gäller kontroll av dioxin i

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem Ändring införd:

Läs mer

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediterade certifieringsorgan och förbinder sig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2011D0008 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 21 juni 2011 om

Läs mer

H 2 1 (7) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA. Ansökan om hållbarhetsbesked enligt hållbarhetslagen. 1 Rapporteringsskyldig aktör

H 2 1 (7) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA. Ansökan om hållbarhetsbesked enligt hållbarhetslagen. 1 Rapporteringsskyldig aktör H 2 1 (7) Dnr (ifylls av myndigheten) B Rapporteringsskyldighet och ansökan om hållbarhetsbesked regleras i lagen 2010:598 om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Energimyndigheten

Läs mer

Vi har gjort det enkelt att välja rätt.

Vi har gjort det enkelt att välja rätt. Vi har gjort det enkelt att välja rätt. Miljögranskat sortiment Vi miljögranskar hela vårt sortiment, så att du som kund tryggt ska kunna handla hos oss. Hur går miljögranskningen till? Vi går först igenom

Läs mer

Svenskt Kötts utvecklade kriterier för märkesanvändare

Svenskt Kötts utvecklade kriterier för märkesanvändare Svenskt Kötts utvecklade kriterier för märkesanvändare 1. Introduktion Denna avtalsbilaga reglerar former för verifiering av att villkor följs som gäller för företag som ingått avtal med Svenskt Kött kring

Läs mer

Forest Stewardship Council

Forest Stewardship Council FAQ konsultation om FSC-standarden för skogsbruk i Sverige Skogsbrukscertifiering enligt FSC innebär att skogsmarken sköts enligt FSC:s Principer och kriterier, som de kommer till uttryck i FSC:s Svenska

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke. En guide till rätt märkning framtagen av:

Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke. En guide till rätt märkning framtagen av: Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke En guide till rätt märkning framtagen av: Inledning Rätt märkning är en förutsättning för att effektivt kunna köpa, lagra, sälja, administrera och

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

För delegationerna bifogas dokument D039828/03 BILAGA 1.

För delegationerna bifogas dokument D039828/03 BILAGA 1. Europeiska unionens råd Bryssel den 15 juli 2015 (OR. en) 10927/15 ADD 1 AGRILEG 149 FÖLJENOT från: inkom den: 10 juli 2015 till: Europeiska kommissionen Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr: D039828/03

Läs mer