PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar"

Transkript

1 PEFC Spårbarhetscertifiering För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar

2 Marknaden för certifierade produkter växer. Allt fler konsumenter vill veta att de varor de köper är tillverkade på ett miljövänligt sätt och under bra sociala förhållanden. Det gäller också trävaror och träprodukter. Certifiering av skogsbruk och märkning av träprodukter är skogs- och träbranschens sätt att visa konsumenter att de producerar och säljer produkter som kommer från hållbart brukade skogar. PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) är en global och oberoende organisation för certifiering av skogsbruk och träprodukter. PEFC-märkningen på en träbaserad produkt är en garanti för att den är tillverkad av skogsråvara som kommer från hållbart brukade skogar enligt PEFCs krav. PEFC spårbarhetscertifiering är länken mellan skogen och marknaden. Certifieringen garanterar att råvaran i en träprodukt går att spåra tillbaka till sitt ursprung i skogen. I den här broschyren berättar vi kortfattat vad PEFC spårbarhetscertifiering innebär och vad som krävs för att bli spårbarhetscertifierad enligt PEFC. Vill du veta mer är du välkommen att besöka Svenska PEFC på

3 Det här är PEFC spårbarhetscertifiering PEFC-märkningen på en produkt är ett tydligt budskap till kunden att den är tillverkad av råvara från hållbart brukade skogar. PEFC har internationell trovärdighet Intresset för miljö- och kvalitetsmärkta produkter ökar hela tiden. PEFCs spårbarhetscertifiering är ett sätt för företag som handlar med träprodukter att förse sina kunder med information om var skogsråvaran i produkterna kommer ifrån. PEFCs spårbarhetsstandard har internationell trovärdighet och är gemensam för alla PEFCs nationella certifieringssystem. Marknaden för certifierade trävaror växer Idag är nästan företag PEFC-spårbarhetscertifierade världen över och erbjuder PEFC-certifierade produkter till tillverkare och konsumenter på en global marknad. De här företagen är med och ser till att även framtida generationer kan ta del av skogens värde och det fantastiska material som trä är. Vill du vara en av dem? Ett sätt att garantera hållbarhet Spårbarhetscertifiering innebär att varje organisation från råvaran i skogen till den slutliga produkten har rutiner för att kunna ange hur stor andel av den inköpta varan från föregående led som är certifierad. Standarden ställer också krav på företagens ledningssystem och arbetsvillkor för anställda. För att produkter som brädor, papper eller möbler ska få märkas med PEFCs logotyp måste alla leverantörer och tillverkare från skogen fram till färdig produkt vara certifierade enligt PEFCs spårbarhetsstandard.

4 Det här krävs av det certifierade företaget PEFCs spårbarhetsstandard ställer krav på att den skogsråvara som används i certifierade träprodukter ska kunna spåras tillbaka till den hållbart brukade skogen. Den ställer också krav på det certifierade företagets ledningssystem och arbetsvillkor för anställda. Skogsråvarans ursprung ska kunna spåras För att en träbaserad produkt ska få märkas med PEFCs logotyp måste skogen där råvaran ursprungligen kommer ifrån vara PEFC-certifierad. Andelen certifierad råvara i färdiga träprodukter kan däremot variera. Därför måste företag som säljer vidare PEFC-certifierad råvara kunna ange hur stor andel i försålda partier som är certifierad. Det finns två metoder för att göra det. Antingen skiljer man rent fysiskt på certifierad och icke-certifierad råvara och håller på så sätt reda på det. Eller också beräknar man procentandelar certifierad råvara i ett visst parti. Metoderna beskrivs på nästa uppslag. Varje leverans av PEFC-certifierad råvara ska följas av ett dokument med information om: Köparens namn Leveranstörens namn Produkternas beskaffenhet Leveransens storlek Leveransdatum Procentandel certifierad råvara Bevis på innehav av PEFC-certifikat Risken för oönskad råvara ska minimeras Det finns en risk att skogsråvara som inte är certifierad kan komma från så kallade kontroversiella källor. Med det menas virke från skogsavverkningar där nationell eller internationell lagstiftning inte har följts när det gäller till exempel miljöhänsyn eller arbetsrätt. PEFC vill minimera risken för att PEFC-certifierade produkter innehåller sådan råvara. Därför måste företag som blandar certifierad råvara med icke-certifierad genomföra en riskanalys i enlighet med rutiner som beskrivs i PEFC spårbarhetsstandard. Att följa EU:s krav på trävaruhandel Från och med mars 2013 berörs de som handlar med virke och trävaror av EU:s timmerfördning (EU nr 995/2010). Förordningen har kommit till för att motverka det globala problemet med olagligt avverkat timmer. Den innebär att det är förbjudet att släppa ut olagligt avverkat timmer, eller produkter tillverkade av sådant, på EU:s inre marknad. Dessutom ställer förordningen krav på att den som handlar med timmer eller trävaror ska kunna visa att råvaran inte är olagligt avverkad. PEFC spårbarhetsstandard är anpassad till dessa EU-krav. Det innebär att företag som blir spårbarhetscertifierade enligt PEFC också uppfyller de krav som timmerförordningen ställer.

5 Minimikrav på företagets ledningssystem Standarden ställer vissa krav på företagets ledningssystem för att spårbarhetsprocessen ska kunna genomföras och hanteras. Det certifierade företaget måste: Utse en person i ledningen som har det övergripande ansvaret för spårbarhetsprocessen Se till att alla anställda som är involverade i spårbarhetsprocessen har nödvändig kunskap och utbildning Dokumentera rutiner för alla steg i spårbarhetsprocessen Upprätthålla register över alla affärshändelser som är relaterade till spårbarheten Genomföra interna revisioner en gång om året Krav på arbetsvillkor för anställda PEFC är det första skogscertifieringssystemet i världen med krav på socialt ansvar, hälsa och säkerhet för certifierade företag. Det är en garanti för kunden att grundläggande arbetsrätt har respekterats vid tillverkningen av den PEFC-certifierade produkten. Det certifierade företaget ska kunna visa att det garanterar: Anställdas föreningsfrihet och rätt till kollektivförhandling Förbud mot tvångsarbete Viss minimiålder vid anställning Jämlika anställningar Yrkesmässig hälsa och säkerhet Kraven baseras på ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet.

6 Två olika sätt att spåra skogsråvaran För att skogsråvaran ska kunna spåras genom förädlingskedjan från skogen fram till slutkund måste PEFC-certifierad råvara kunna skiljas från icke-certifierad längs vägen. Det finns två metoder för att göra det. Skilja certifierad och icke-certifierad råvara Den ena metoden innebär att företaget rent fysiskt skiljer certifierad råvara eller certifierade produkter från icke certifierade. Det kan göras genom att: Produkterna hanteras och lagras på olika ställen Certifierade produkter kan tas emot, hanteras och levereras vidare under specifika tidsperioder Beräkna procentandelar certifierad råvara Företag som av olika skäl inte kan skilja fysiskt på certifierad och icke-certifierad råvara kan istället räkna procentandelar certifierad råvara i inköpta partier. Det kräver förstås att företaget kan få information om detta från leverantören. Det kräver också att företaget definierar produktgrupper. En produktgrupp är en uppsättning produkter som har tillverkats eller handlats med i specifika processer som omfattas av företaget spårbarhetscertifiering. Procentandelen certifierad råvara beräknas separat för varje produkt eller produktgrupp enligt formeln: Certifierade produkter kan tydligt märkas upp (med logotyp, färg eller kodning) och på så sätt skiljas från icke-certifierade Företaget kan välja att beräkna procentandelen antingen som enkel procentsats eller rullande procentsats: Enkel procentsats Enkel procentsats avspeglar hur stor andel certifierad råvara som rent fysiskt ingår i den produkt för vilken procentsatsen beräknas. Det här sättet att räkna rekommenderas för företag som köper PEFC-certifierad råvara för att tillverka specifika produkter. Rullande procentsats Den här metoden innebär att volymen införskaffad PEFC-certifierad råvara slås ut över en viss tid för att ange procentsatsen certifierad råvara i framtida inköpta partier under viss tid.

7 Att räkna procentandel certifierad råvara - exempel Exempel med enkel procentsats Ett hyvleri köper 40 kubikmeter certifierad råvara och 10 kubikmeter icke-certifierad råvara för att tillverka golvbrädor. De totala 50 kubikmeterna kan då betraktas som 80% certifierade. [40/(40+10)*100=80] Exempel med rullande procentsats Ett pappersbruk köper , och ton PEFC-certifierad massa över en tremånadersperiod (totalt ton) och volymen införskaffad ickecertifierad råvara under samma tidsperiod är ton. Följande månad kan då införskaffad massa betraktas som 40% certifierad. [60 000/( )*100=40]. Att överföra procentandel till slutprodukt - exempel PEFC spårbarhetscertifiering erbjuder två sätt att överföra procentsatsen certifierad råvara till sålda produkter. Antingen som ett procentuellt medelvärde där procentsats certifierad råvara helt enkelt slås ut som ett medelvärde över alla produkter i produktgruppen. Ett annat sätt är att använda volymkrediter. För det behöver företaget upprätta ett kreditkonto där krediter bokförs baserat på införskaffad volym certifierad råvara. Krediter dras sedan ifrån kontot när produkter säljs som PEFC-certifierade. Exempel med procentuellt medelvärde Om andelen inköpt certifierad råvara avsedd för en viss produktgrupp är beräknad till 80% så kan alla produkter i produktgruppen säljas som 80% PEFC-certifierade. Exempel med volymkrediter Ett pappersbruk köper massa med 33,3% PEFC-certifierad skogsråvara och producerar 12 ton papper. Det kan då välja att sälja 4 ton papper som 100% PEFC-certifierat eller använda volymkrediter för att istället sälja till exempel 5 ton papper som 80% PEFC-certifierat [4/0,8=5] eller 5,7 ton som 70% certifierat [4/0,7=5,7].

8 Certifiering av utspridd verksamhet PEFC spårbarhetscertifiering ger möjlighet för företag som har tillverkning eller verksamhet på flera olika platser att certifieras under ett och samma certifikat. Mindre företag kan också välja att gå samman och certifiera sig i grupp. Gemensamt certifikat för flera verksamheter Det kan vara en utmaning att genomföra spårbarhetscertifiering för företag som har verksamhet på flera olika platser. Därför erbjuder PEFC möjligheten för sådana företag att omfattas av ett gemensamt certifikat. Det förutsätter att de ingående verksamheterna har samma ägare, ledning eller andra organisatoriska kopplingar. Certifiering av företagsgrupper Den här möjligheten finns också för grupper av juridiskt oberoende företag som går samman i syfte att bli spårbarhetscertifierade (så kallade producentgrupper). I båda fallen ska det övergripande ansvaret för att kraven i spårbarhetscertifieringen uppfylls ligga på ett ställe.

9 Så här går det till att bli certifierad I Sverige genomförs PEFC spårbarhetscertifiering av oberoende certifieringsorganisationer som är godkända av myndigheten Swedac. På Svenska PEFCs webbplats, hittar du aktuella certifieringsorganisationer som genomför PEFC spårbarhetscertifiering. För information om hur du ansöker om PEFC spårbarhetscertifiering för ditt företag och vad det kostar så kontaktar du någon av dessa organisationer. I stora drag består en spårbarhetscertifiering av följande steg: Ansökan till certifieringsorganet Innan ansökan om spårbarhetscertifiering skickas in till certifieringsorganet ska den sökande ha genomfört kraven i PEFCs spårbarhetsstandard i sin verksamhet. Certifieringsrevision hos den sökande När ansökan kommit in till certifieringsorganset bedöms den och sedan genomförs en certifieringsrevision hos den sökande. Syftet med den är att bedöma om den sökande organisationens verksamhet stämmer överens med kraven i PEFCs spårbarhetsstandard. En revisionsrapport upprättas och en sammanfattning av denna görs offentlig. Den sökande kan också välja att genomgå en frivillig förrevision innan den egentliga certifieringsrevisionen. Certifieringsorganet beslutar Certifieringsorganet fattar beslut om certifiering på basis av revisionsrapporten. Om beslutet är jakande beviljas ett certifikat. Uppföljande revisioner Certifieringsorganet genomför uppföljande revisioner av det certifierade företaget minst en gång om året under certifikatets giltighetstid. Avvikelser och korrigerande åtgärder Avvikelser från certifieringskraven leder alltid till korrigerande åtgärder och eventuellt att certifikatet inte beviljas, att det skjuts upp eller återkallas.

10 Att använda PEFC-märkningen PEFCs varumärke har internationell trovärdighet och hjälper tillverkare och säljare att marknadsföra hållbart producerade träprodukter. Märkningen står för hållbart skogsbruk PEFC-märkningen på en produkt visar att produkten är tillverkad av skogsråvara som kommer från skogar som är brukade enligt PEFCs standard för skogsskötsel, hänsyn till natur- och kulturmiljö och sociala hänsyn. Användning kräver licens Den som ska använda PEFCs logotyp och märkning behöver ha licens för det (så kallad logo-licens). Du ansöker om logo-licens hos Svenska PEFC (www.pefc.se). Logo-licensnumret (PEFC/XX-XX-XX) identifierar innehavaren av logo-licensen och är en viktig beståndsdel i PEFC-märkningen. Två olika sätt att använda märkningen Märkningen kan dels användas direkt på en certifierad produkt och på papper, broschyrer eller annan dokumentation som är kopplad till produkten, så kallad produktmärkning. Märkningen kan också användas utan koppling till en specifik produkt, till exempel i marknadsförings eller utbildningssyfte, så kallad icke-produktmärkning. De bestämmelser som gäller vid användning av PEFCs logotyp och märkning beskrivs i dokumentet Användning av PEFCs logotyp - krav, som du hittar på PEFCs tre standardmärkningar Produktmärkning Märkningarna PEFC Certifierad och PEFC Återvunnen får användas för märkning av certifierade produkter. Icke-produktmärkning Märkningen Främjande av uthålligt skogsbruk får användas för icke-produktmärkning.

11 Här hittar du mer information om PEFC certifiering och svenskt trä. Svenska PEFC Internationella PEFC Swedac Svenskt Trä Svenska PEFC, december, 2014 Produktion: Lisa Holmgren, Sorbus Intermedia

12 Det här är PEFC PEFC är en global och fristående paraplyorganisation som verkar för hållbart skogsbruk genom oberoende tredjeparts certifiering. PEFC står för Programme for the Endorsement of Forest Certification. Internationellt inkluderar PEFC idag över skogsägare med en certifierad skogmarkssareal på 264 miljoner hektar. I Sverige är drygt 11 miljoner hektar skogsmark certifierade enligt PEFC. PEFC spårbarhetscertifiering ger företag möjlighet att tillverka och sälja certifierade träprodukter. Nästan företag världen över är idag PEFC spårbarhetscertifierade och erbjuder PEFC-certifierade produkter till tillverkare och konsumenter på en global marknad. PEFC-märkningen på en produkt visar att den är tillverkad av skogsråvara från hållbart brukade skogar enligt PEFCs krav. Läs mer på

PEFC Skogscertifiering

PEFC Skogscertifiering PEFC Skogscertifiering Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild Arbetar för ett hållbart skogsbruk Skogen förser oss med mycket. Förnybart material att bygga hus eller göra papper av till exempel. Och förnybart

Läs mer

Allmän information om grunderna i FSC spårbarhetscertifiering. 1 Grunderna i FSC spårbarhetscertifiering Mars 2012 Version 1.1. 2012 Version 1.

Allmän information om grunderna i FSC spårbarhetscertifiering. 1 Grunderna i FSC spårbarhetscertifiering Mars 2012 Version 1.1. 2012 Version 1. Allmän information om grunderna i FSC spårbarhetscertifiering 1 Grunderna i FSC spårbarhetscertifiering Mars 2012 Version 1.1 2012 Version 1.1 Innehåll Några ord om NEPCon och denna spårbarhetsguide...2

Läs mer

CERTIFIERING FSC och PEFC

CERTIFIERING FSC och PEFC CERTIFIERING FSC och PEFC - Var en del av lösningen 1 Bureau Veritas Certicication är FSC Ackrediterat under registreringskod FSC-ACC-020-1996 Forest Stewardship Council A.C. 2 Bureau Veritas Certicication

Läs mer

Bli certifierad! Spårbarhetscertifiering

Bli certifierad! Spårbarhetscertifiering CERTIFIERAT HÅLLBART FISKE Bli certifierad! Spårbarhetscertifiering En praktisk handbok om MSC:s spårbarhetscertifiering Innehåll Det här dokumentet är en vägledning till de av MSC uppsatta reglerna för

Läs mer

PEFC INTERNATIONAL STANDARD PEFC ST 2001:2008 Requirements for PEFC scheme users

PEFC INTERNATIONAL STANDARD PEFC ST 2001:2008 Requirements for PEFC scheme users PEFC INTERNATIONAL STANDARD PEFC ST 2001:2008 Requirements for PEFC scheme users PEFC Logo Usage Rules Requirements Andra utgåvan 2010 11 26 SVENSK ÖVERSÄTTNING OBS. Den enda officiella versionen av detta

Läs mer

Intern revision av ledningssystem

Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem - en introduktion... en introduktion ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, OHSAS 18000 Behöver du en introduktion? Detta häfte är i första

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

TRÄ MED OMTANKE. Spårbarhetscertifiering för träindustrin

TRÄ MED OMTANKE. Spårbarhetscertifiering för träindustrin TRÄ MED OMTANKE Spårbarhetscertifiering för träindustrin BEHOV AV DOKUMENTATION Skogs- och träindustrin ställs i allt större utsträckning inför krav på dokumentation som garanterar att olika träprodukters

Läs mer

Upphandlingsguide för möbler

Upphandlingsguide för möbler Upphandlingsguide för möbler Möbelfakta/TMF Besöksadress: Storgatan 19, Stockholm Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm Tel: 08-762 72 50 (vxl) E-post: info@mobelfakta.se Hemsida: www.mobelfakta.se Kvalitet

Läs mer

Bureau Veritas Certification

Bureau Veritas Certification Bureau Veritas Certification PEFC Chain of Custody Certification Revisionsrapport PanCert AB Senaste uppdatering: 14 Mars 2014 Typ av revision: Surveillance no 3 Bilagor till denna rapport Bilaga verksamhetsplatser

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

Förslag till nya Regler för Certifieringsorgan Kapitel 18 2015.

Förslag till nya Regler för Certifieringsorgan Kapitel 18 2015. Förslag till nya Regler för Certifieringsorgan Kapitel 18 2015. Regler för KRAV-certifierad produktion, utgåva 2015. Jämförelse med samma kapitel, utgåva 2014. Understruken text är ny, genomstruken borttagen.

Läs mer

Krav för certifieringsorganisationer

Krav för certifieringsorganisationer Svenska PEFC ek för Krav för certifieringsorganisationer PEFC SWE 005:3 Dokumentnamn: Krav för certifieringsorganisationer Dokumenttitel: PEFC SWE 005:3 Godkänt av: Svenska PEFC Datum: 2011 01 31 Godkänt

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 Krav på CE-märkning av byggprodukter 1 juli 2013 Från den 1 juli 2013 måste byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

BLI. Bli certifierad! Fisken. En praktisk handbok om MSC-certifiering CERTIFIERAD!

BLI. Bli certifierad! Fisken. En praktisk handbok om MSC-certifiering CERTIFIERAD! Bli certifierad! Fisken TM BLI CERTIFIERAD! En praktisk handbok om MSC-certifiering Det bästa rådet jag kan ge ett fiske som vill bli MSC-certifierat är att förbereda sig väl och utse en bra projektledare

Läs mer

Inköp av varor och tjänster

Inköp av varor och tjänster Inköp av varor och tjänster J Ä R FÄ L L A KO M M U N S M I L J Ö D I P L O M J Ä R F Ä L L A K O M M U N S M I L J Ö D I P L O M I miljöutredningen ska du redovisa era riktlinjer för miljöanpassade inköp

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Växtinspektionen informerar 2007-02-22

Växtinspektionen informerar 2007-02-22 Växtinspektionen informerar 2007-02-22 Träemballage godkänt för internationell handel förklarande dokument Jordbruksverkets godkännande enligt ISPM 15 1 Syftet med Jordbruksverkets godkännande av tillverkning

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Hållbar leverantörskedja

Hållbar leverantörskedja Hållbar leverantörskedja leverantörsutveckling med Code of Conduct Vad är Corporate Social Responsibility? Corporate Social Responsibility (CSR) handlar om företagets eller organisationens ansvar för den

Läs mer

Den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning exemplet Svanen

Den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning exemplet Svanen Scores rapportserie 2015:2 Den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning exemplet Svanen Kristina Tamm Hallström & Emelie Adamsson Den eskalerande organiseringen bakom skapandet

Läs mer

GODKÄND EKONOMISK AKTÖR (AEO)

GODKÄND EKONOMISK AKTÖR (AEO) EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR SKATTER OCH TULLAR Säkerhet och skydd, handelsfrämjande åtgärder och internationell samordning Riskhantering och säkerhet Bryssel den 28 maj 2014 TAXUD/B2/047/2011

Läs mer

IP STANDARD VERSION 2015:1 GILTIG FRÅN 2015-01-01 IP FRUKT & GRÖNT GRUNDCERTIFIERING

IP STANDARD VERSION 2015:1 GILTIG FRÅN 2015-01-01 IP FRUKT & GRÖNT GRUNDCERTIFIERING IP STANDARD VERSION 2015:1 GILTIG FRÅN 2015-01-01 IP FRUKT & GRÖNT GRUNDCERTIFIERING Standard för kvalitetssäkrad produktion av bär, frukt, potatis, frilands- och växthusgrönsaker. LIVSMEDELSSÄKERHET Copyright/Upphovsrätten

Läs mer

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär från kontrakt till årsbesked 2012 SCA SKOG www.scaskog.com SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär Att välja SCA för din virkesaffär ska vara både enkelt och tryggt. Vi gör vårt allra bästa

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer