CERTIFIERING FSC och PEFC

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CERTIFIERING FSC och PEFC"

Transkript

1 CERTIFIERING FSC och PEFC - Var en del av lösningen

2 1 Bureau Veritas Certicication är FSC Ackrediterat under registreringskod FSC-ACC Forest Stewardship Council A.C. 2 Bureau Veritas Certicication är PEFC Ackrediterat genom SWEDAC. 2 CERTIFIERING SKOG & SKOGSPRODUKTER

3 Vi svenskar är bra på att vara en del av lösningen. Vi väljer gärna produkter som tillverkats med ansvar, där ingen kommit till skada och där miljön har skyddats. Köpare söker allt oftare efter bevis på miljövänliga och ansvarsfulla arbetssätt. Offentliga verksamheter och företags inköpsrutiner kräver försäkran från branschen att virket kommer från hållbart skötta skogar. I stort har produkter från skogen en bättre utgångspunkt i miljöhänseende jämfört med konkurrerande material. Men då val görs mellan olika produkter finns FSC 1 och/eller PEFC 2 certifiering för att visa att alla led i kedjan sköts på rätt sätt. Vi är alla en länk i skogens kedja från virke i skogen till den färdiga produkten. Det är viktigt att alla i kedjan har sitt eget ansvar för att hålla kedjan komplett. Med certifiering genom Bureau Veritas kan ni visa för marknaden att ni har gjort ert val. Visa att ni är en del av lösningen och hjälper era kunder att göra dessa val. Samtidigt som ni gör något gott för miljö och samhälle. CERTIFIERING SKOG & SKOGSPRODUKTER 3

4 4 CERTIFIERING SKOG & SKOGSPRODUKTER

5 FSC Forest Stewardship Council En FSC certifiering visar att ni uppfyller de högsta sociala och miljömässiga standarderna på marknaden. När den allmänna oron över tillståndet i världens skogar och träresurser ökar, ger FSC dig en enkel lösning på komplexa miljö- och sociala frågor. FSC märkningen är ett effektivt sätt att få allmänheten och konsumenterna att erkänna ert ansvar. Detta ger trovärdighet hos kunder och samarbetspartners samt marknaden och övervakande organisationer. FSC certifieringen hjälper till att skydda ert varumärke och rykte. Den ger er tillgång till mycket ekologiskt känsliga marknader. Allt fler regeringar och andra organisationer kräver FSC certifierade produkter i sina inköp. FSC stöds dessutom av ett flertal ideella föreringar (som t.ex. Greenpeace och WWF). Den totala arealen FSC certifierad skog uppgår idag till över 100 millioner hektar i 82 länder, och är det snabbast växande certifieringssystemet. FSC certifiering bygger på 10 principer och kriterier. Dessa principer finns för att stödja en grundinställning för att gynna skogen och de som bor eller förlitar sig på att skogen finns - både socialt och ekonomiskt, samt för att skydda vår natur för framtiden. CERTIFIERING SKOG & SKOGSPRODUKTER 5

6 6 CERTIFIERING SKOG & SKOGSPRODUKTER

7 FCS:s 10 Principer och Kriterier: 1 Överensstämmelser med lagar och FSCs Principer De som sköter skogen skall respektera lagar, internationella avtal och överenskommelser. 2 Ansvar beträffande ägande- och nyttjanderätter Det skall vara klart och tydligt, dokumenterat och lagligt fastställt om ägande- och nyttjanderätter till mark och skogsresurser. 3 Urbefolkningars rättigheter Urbefolkningars lagliga eller traditionella rättigheter att äga, nyttja och sköta sina marker, territorier och resurser ska erkännas och respekteras. 4 Förankring i samhället och arbetarnas rättigheter Skogsbruket ska bibehålla eller lyfta samhällens och de anställdas sociala och ekonomiska välfärd. 5 Skogens nytta Skogsbruket ska ge ekonomisk livskraft och ett vitt spektrum av miljömässiga och sociala nyttigheter. 6 Påverkan på miljön Skogsbruket ska bevara biologisk mångfald, vattenresurser, jordar samt unika och känsliga områden. 7 Skötselplaner En plan anpassad efter skötselns omfattning och intensitet, ska upprättas, följas och hållas uppdaterad. 8 Uppföljning och utvärdering Skogstillstånd, avkastning av skogsprodukter, leveransvägar och skötselåtgärder ska följas upp och utvärderas. 9 Skogar med högt bevarandevärde Urskogar, skogar av naturskogskaraktär och områden av stor miljömässig, social eller kulturell betydelse ska bevaras. 10 Plantageskogsbruk Plantager ska planeras och skötas enligt FSCs principer och kriterier. Plantager kan ge social och ekonomisk nytta på olika sätt. De ska vara ett komplement till naturliga skogar och minska trycket mot dessa. CERTIFIERING SKOG & SKOGSPRODUKTER 7

8 8 CERTIFIERING SKOG & SKOGSPRODUKTER

9 PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes PEFC är en global paraplyorganisation för bedömning av och ömsesidigt erkännande av nationella system för skogscertifiering. Dessa nationella system bygger på samarbete för främjande av hållbart skogsbruk, en serie mekanismer med stöd av 149 regeringar i världen som täcker 85% av världens skogsareal. PEFC bygger på medlemskap av nationella standarder och normer. Idag finns 35 oberoende nationella certifieringssystem varav 25 hittills har fått erkännande. Dessa 25 som står för mer än 200 miljoner hektar certifierade skogar som producerar miljontals ton certifierat virke på marknaden. Detta gör PEFC till världens största certifieringssystem. PEFC Sverige grundades i början av 1990-talet av SÄF, Köpsågverken, Skogsmaskinföretagarna, åtta av kyrkans stift, Skogs- och Träfacket och Orienteringsförbundet. Genom en gemensam standard, som innan hette Family Forest Certification, och efter godkännande av internationella PEFC bildade de Svenska PEFC. PEFCs mål är att se till att världens skogar förvaltas på ett hållbart sätt och att deras funktioner skyddas för nuvarande och kommande generationer. CERTIFIERING SKOG & SKOGSPRODUKTER 9

10 10 CERTIFIERING SKOG & SKOGSPRODUKTER

11 PEFC:s tre 'pelare' 1. Skogsbruk - Aktivt ekonomiskt skogsbruk - Nya oprövade metoder - Kemiska produkter - Utländska trädslag - Skydd av vatten och vattenlevande organismer - Metoder för att skydda marken - Skogshälsa 2. Socialt ansvar - Lagar och arbetsmarknadsvillkor - Anställningsförhållande - Arbetsmiljö - Arbetsorganisation - Grundkompetens - Kompetensutveckling - Samebefolkning och rennäringen - Rekreation och allemansrätt - Landsbygdsutveckling 3. Miljöansvar - Områden avsatta för naturvårdsändamål - Nyckelbiotoper - Områden med höga naturvärden - Blöt skogmark och dikning - Kant/skyddszoner och hänssynsytor - Naturvärdesträd/utvecklingsträd - Död ved - Lövträd - Bränning - Landskapsekologi och viltvård - Kulturmiljö CERTIFIERING SKOG & SKOGSPRODUKTER 11

12 12 CERTIFIERING SKOG & SKOGSPRODUKTER

13 Hur går Certifieringen till? All certifiering baseras på att vi som certifieringsorgan går igenom ett system som ni byggt upp och implementerat. För att våra revisioner skall vara så effektiva som möjligt, och om ni är osäkra på om ert system täcker in allt, kommer vi till er för en GAP Analys där vi går igenom ert system innan huvudrevisionen. Denna analys är frivillig, men rekommenderas starkt. De steg som genomförs i certifieringsprocessen är: 1. GAP Analys (frivillig) 2. Huvud-/Certifieringsrevision - Öppningsmöte - Revision - Sammanställning - Avslutningsmöte 3. Rapport och avvikelser (om några) 4. Stängning av avvikelser 5. Oberoende granskning (2 instanser) 6. Utfärdande av certifikat 7. Publicering 8. Årliga Periodiska Besök För de båda standarderna vi skriver om i denna broschyr finns Skogscertifiering (Forest Management) och Spårbarhetscertifiering (Chainof-Custody). Certifieringsprocessen ovan är generell, men stämmer mer överens med certifiering av spårbarhet. Skogscertifiering skiljer sig något, samt innehåller några ytterligare steg. CERTIFIERING SKOG & SKOGSPRODUKTER 13

14 FAQ - Vanliga Frågor Hur skall jag marknadsföra vår certifiering? En certifiering ger det företaget rätt att använda de internationellt erkända logotyperna (FSC & PEFC) på reklammaterial. Detta visar att ni är en partner i kedjan och följer några av de högsta standarder på marknaden. Varför skall jag be om certifiering? En FSC och/eller PEFC certifiering är främst en certifiering för uppföljning och kvalitet av skogsprodukter. Detta är också ett sätt att visa företagets engagemang för hållbar utveckling, vilket ger ditt företag en fördel gentemot konkurrenterna och förbättrar företagets image. Hur mycket tid och pengar behövs för en certifiering? Kostnaden för er certifiering beror på ert företags storlek, komplexitet och organisation. Mellan ansökan och utfärdande av certifikat kan det ta några månader. En av Bureau Veritas representanter kan lämna information i förhållande till er unika situation. Kontakta oss gärna för en beräkning. Vad ger Bureau Veritas oss förutom ett certifikat? En certifiering baseras på att granska hur ni arbetar och leder ert förtag. Resultatet av en revision blir aldrig bättre än vad ni som företag använder denna information till, för att fortsätta att utvecklas och för att vinna långsiktiga affärer. 14 CERTIFIERING SKOG & SKOGSPRODUKTER

15 Varför Bureau Veritas? Trovärdighet. Bureau Veritas Certification är världens ledande certifieringsorgan. Vi är dessutom marknadsledande inom FSC & PEFC i Sverige. Med detta har Bureau Veritas ett välkänt varumärke, både i Sverige och i de 140 länder vi finns. Partnerskap. Vårt mål är att generera ett ekonomiskt värde för våra kunder. Vi hjälper er att komma dit ni vill med de mål som ni har satt upp. Tre områden är viktiga för alla våra tjänster - att Förbättra er verksamhet, att Minimera era risker och att ge er ett Körkort för att sälja era produkter på marknaden. Kombinerade tjänster. Vi kan kombinera våra revisioner. De revisorer som arbetar för Bureau Veritas har kunskap och kompetens att revidera för flera standarder samtidigt. Detta gör att ni får en mer effektiv revision utan dubbelarbete och att ni kan ta vara på och arbeta med resultatet. Bred kunskap. Certifiering är ett av Bureau Veritas 8 affärsområden. Har ni andra behov inom Kvalitet, Miljö, Säkerhet, Hälsa eller Socialt Ansvarstagande kan vi även ta hand om dessa. Att låta Bureau Veritas ta hand om dessa områden leder vanligtvis till minskade kostnader och att ni får en enklare vardag. Skogsexpertis och verksamhetsförståelse. Det Bureau Veritas tillför våra kunder är vår kompetens och kunskap. Med detta som grund har vi alltid som mål att rekrytera och erbjuda den högsta möjliga kompetensen i marknaden. Skogsbranschen är inget undantag där Bureau Veritas Sverige idag har de mest renommerade, kompetenta och välkända revisorerna i Norra Europa. Bureau Veritas kan er bransch, era processer och verklighet för att leverera tjänster som hjälper er att vara framgångsrika. CERTIFIERING SKOG & SKOGSPRODUKTER 15

16 Bureau Veritas är en multinationell koncern vars kärnverksamhet består av bedömning, inom områden som kvalitet, hälsa, hygien, säkerhet, miljö och socialt ansvar. Bureau Veritas har mer än kunder över hela världen. Vi har en närvaro i 140 länder med över 850 kontor och laboratorier. Med Bureau Veritas fler än anställda omsatte vi under 2008 över 2,067 miljarder euro. Företaget grundades 1828, och är idag erkända av ett stort antal myndigheter och organisationer over hela världen. Bureau Veritas Certification Sverige AB Fabriksgatan 13 SE GÖTEBORG Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) Credits : Comstock, Digital Vision

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

PEFC Skogscertifiering

PEFC Skogscertifiering PEFC Skogscertifiering Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild Arbetar för ett hållbart skogsbruk Skogen förser oss med mycket. Förnybart material att bygga hus eller göra papper av till exempel. Och förnybart

Läs mer

Allmän information om grunderna i FSC spårbarhetscertifiering. 1 Grunderna i FSC spårbarhetscertifiering Mars 2012 Version 1.1. 2012 Version 1.

Allmän information om grunderna i FSC spårbarhetscertifiering. 1 Grunderna i FSC spårbarhetscertifiering Mars 2012 Version 1.1. 2012 Version 1. Allmän information om grunderna i FSC spårbarhetscertifiering 1 Grunderna i FSC spårbarhetscertifiering Mars 2012 Version 1.1 2012 Version 1.1 Innehåll Några ord om NEPCon och denna spårbarhetsguide...2

Läs mer

trä & material innehållande trä

trä & material innehållande trä trä & material innehållande trä i utemiljö - alternativa metoder & produkter per johansson examensarbete inom landskapsingenjörsprogrammet 2008:25 LTJ-fakulteten SLU - Alnarp ISSN 1651-8160 förord Detta

Läs mer

Svenska FSC Årsredovisning 2013

Svenska FSC Årsredovisning 2013 med verksamhetsberättelse FSC, A.C. All rights reserved. FSC F000229 Rapport 1:14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse Ett FSC världen över 4 5 Ökad kännedom om- och breddat engagemang för FSC! 6

Läs mer

Forest Stewardship Council Svenska FSC

Forest Stewardship Council Svenska FSC Forest Stewardship Council Svenska FSC BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR Svensk skogsbruksstandard enligt FSC med SLIMF-indikatorer FSC-STD-SWE-02-02-2010 SW 1 Svensk skogsbruksstandard enligt FSC med SLIMF-indikatorer

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE Dan Alder/Save the Children BRA FÖR DINA AFFÄRER Ansvarsfullt företagande en bra affär för barnen CSR, Corporate Social Responsibility, handlar både om att ge och att få. Trycket

Läs mer

VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER

VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER Under närmare 50 år beskrevs John Deeres metoder att bedriva sin verksamhet och omsätta sina värderingar i praktiken i Green Bulletinserien. Bulletinerna fungerade som vägledning

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

Urgammal regnskog. En lång historia. Den biologiska mångfalden. Var finns regnskogen?

Urgammal regnskog. En lång historia. Den biologiska mångfalden. Var finns regnskogen? Urgammal regnskog I de tropiska regnskogarna finns många växter och djur. Men under årens lopp har en tredjedel av regnskogen gått förlorad och avskogningen fortsätter på många håll i tropikerna. Mer än

Läs mer

CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING

CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Augusti 2013 Nr. 7 CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING EFFEKTIVISERA VERKSAMHETEN med rätt ledningssystem Kvalitetssäkra Stärk förtroendet

Läs mer

TRÄ. ett medvetet val

TRÄ. ett medvetet val TRÄ ett medvetet val Av alla byggnadsmaterial intar trä en särställning. Det är ett förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart material. Och tänk att det faktiskt finns trähus som är flera

Läs mer

BLI. Bli certifierad! Fisken. En praktisk handbok om MSC-certifiering CERTIFIERAD!

BLI. Bli certifierad! Fisken. En praktisk handbok om MSC-certifiering CERTIFIERAD! Bli certifierad! Fisken TM BLI CERTIFIERAD! En praktisk handbok om MSC-certifiering Det bästa rådet jag kan ge ett fiske som vill bli MSC-certifierat är att förbereda sig väl och utse en bra projektledare

Läs mer

SCA Hållbarhetsredovisning 2011. Skapar värde för människor och miljö

SCA Hållbarhetsredovisning 2011. Skapar värde för människor och miljö SCA Hållbarhetsredovisning 2011 Skapar värde för människor och miljö Innehåll Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 n Hållbarhetsstrategi Omvärldsanalys... 4 Strategi... 6 Nya hållbarhetsmål... 8 Uppföljning

Läs mer

TRÄ MED OMTANKE. Spårbarhetscertifiering för träindustrin

TRÄ MED OMTANKE. Spårbarhetscertifiering för träindustrin TRÄ MED OMTANKE Spårbarhetscertifiering för träindustrin BEHOV AV DOKUMENTATION Skogs- och träindustrin ställs i allt större utsträckning inför krav på dokumentation som garanterar att olika träprodukters

Läs mer

Aktionsplan för biologisk mångfald

Aktionsplan för biologisk mångfald Aktionsplan för biologisk mångfald Uppföljning 1997-2007 Projektansvarig: Magnus Bergström och Monica Pettersson Författare: Jessica Eisenring Omslag: Bertil Kumlien Tryck: Affärstryckeriet 2008 Ledningskontoret

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Så når vi en biobaserad ekonomi Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Version 1 juni 2015 Innehåll Bakgrund... 3 Vad är en biobaserad ekonomi?... 4 Strategier för biobaserad ekonomi... 5 Finlands nationella

Läs mer

DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING

DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING - PRODUKTER - LÖSNINGAR - SERVICE - MILJÖ - PARTNERS DOKUMENTHANTERING EFFEKTIVISERING & LÖNSAMHET RING OSS! RING OFFICE NÄR DET GÄLLER DOKUMENTHANTERING En fungerande

Läs mer

RiR 2010:8. Sveaskog AB och dess uppdrag

RiR 2010:8. Sveaskog AB och dess uppdrag RiR 2010:8 Sveaskog AB och dess uppdrag ISBN 978 91 7086 209 0 RiR 2010:8 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2010 Till regeringen Näringsdepartementet Datum: 2010-05-03 Dnr: 33-2008-1415 Riksrevisionen

Läs mer

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER = fler medlemmar Vill ni öka nyttan med att vara medlem i er organisation? MEDLEMSFÖRMÅNER ÄR VIKTIGA. PLUS är ett koncept för att hjälpa intressestyrda organisationer att öka upplevd medlemsnytta inom

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

kundfordringar i form av avsättningar och nedskrivningar påverkat resultatet med -15 (-14) Mkr. Totalt var per 2012-12-31 kundfordringar

kundfordringar i form av avsättningar och nedskrivningar påverkat resultatet med -15 (-14) Mkr. Totalt var per 2012-12-31 kundfordringar KREDITER Kunder som inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser ger upphov till kreditrisk. Risken att koncernens kunder inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser begränsas genom kreditkontroll,

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer

Svensk PEFC Skogsstandard

Svensk PEFC Skogsstandard Svenska PEFC ek för Svensk PEFC Skogsstandard PEFC SWE 002:3 Innehåll Svensk PEFC skogsstandard... 4 1 Introduktion... 4 2 Skogsskötselstandard... 5 2.1 Aktivt, ekonomiskt skogsbruk... 5 2.2 Skogsbränsle...

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Certifiering av kaffe

Certifiering av kaffe Certifiering av kaffe Val av certifiering för Classic Kaffe, Arvid Nordquist HAB Sebastian Dufva Barreca & Adrian Kargaryani LIA Projekt, Logistikhögskolan. 18 Mars 2011. 1 Förord Vi har utfört vårt Lia-projekt

Läs mer