GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN PRESIDIET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN PRESIDIET"

Transkript

1 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet tisdagen den 10 februari och onsdagen den 11 februari 2009 Europaparlamentet BRYSSEL Sammanträdet öppnades kl , med medordförande Glenys Kinnock som ordförande Inledning Medordföranden välkomnade ledamöterna till Bryssel och meddelade att medordförande Wilkie Rasmussen skulle ersättas av Teshome Toga (Etiopien), att Madeleine Jouye de Grandmaison inte kunde närvara på grund av strejk i Martinique och skulle ersättas av Gabriele Zimmer, att Marie-Arlette Carlotti var försenad på grund av reseproblem och att Johan Van Hecke skulle ersätta Lydie Polfer. Hon meddelade också sammanträdets språkordning, att presidiets sammanträden inte är offentliga och att Botswana hädanefter skulle ersätta Zimbabwe som regional medlem av presidiet. 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista (AP /BUR) Förslaget till föredragningslista godkändes som framgår av protokollet, med tillägg av en delpost om AVS-sekretariatets budget för 2009 under punkt 6 och en delpunkt om en resa till Mauretanien under punkt Justering av protokollet från sammanträdet den 24 november 2008 i Port Moresby (Papua Nya Guinea) (AP /BUR) Protokollet justerades. 3. Meddelanden från medordföranden Medordföranden informerade om presidiemiddagen, den nära förestående högnivåkonferensen om migration och om problemen med närvaron för ledamöterna från Östtimor. Man kom överens om att AVS-sekretariatet skulle se till att kallelserna till sammanträdena för den gemensamma församlingen skickas till parlamentet i Östtimor, så att deras parlamentsledamöter kan närvara vid sammanträdena. PV\ doc AP /BUR

2 4. Behandling och godkännande av det preliminära förslaget till föredragningslista och arbetsprogrammet för den gemensamma parlamentariska församlingens sjuttonde sammanträde i Prag (Republiken Tjeckien) (AP/ ), särskilt: 4.1 Påminnelse om de tre ämnen för rapporter som föreslagits av de ständiga utskotten i enlighet med artikel 7.1 i arbetsordningen Presidiet godkände följande tre ämnen: Utskottet för politiska frågor: rapport av Ruth Magau (Sydafrika) och Filip Kaczmarek om utmaningar för den demokratiska anpassningen av etnisk, kulturell och religiös mångfald i AVS- och EU-länderna. Utskottet för ekonomisk utveckling, finanser och handel: rapport av Assarid Ag Imbarcaouane (Mali) och Jürgen Schröder om en lägesrapport om de ekonomiska partnerskapsavtalen och deras potentiella inverkan på AVS-länderna. Utskottet för sociala frågor och miljö: rapport av Netty Baldeh (Gambia) och Josep Borrell Fontelles om klimatförändringens sociala och miljömässiga effekter. 4.2 Godkännande av en eller två brådskande frågor, i enlighet med artikel 7.3 i arbetsordningen, att ta upp på förslaget till föredragningslista och om vilka resolutionsförslag som kan inges Presidiet godkände följande brådskande frågor: Cotonouavtalets roll i att åtgärda livsmedels- och finanskrisen i AVS-länderna. Att uppnå och främja fred, säkerhet, stabilitet och god styrelse i Somalia. Det bestämdes att situationen på Madagaskar skulle tas upp under debatten med kommissionsledamot Louis Michel. 4.3 Val av tre ämnen för seminarier Presidiet godkände följande ämnen för seminarier: Hållbar energi besök vid ett solkraftverk. Krishantering besök vid anläggningen för översvämningsskydd i Prag. Miljöskador besök i förorenade områden. Följande yttrade sig: Slajchrtova (tjeckiska ordförandeskapet), Martínez Martínez, Toga (Etiopien), Gahler, Van Hecke, Zimmer och Baldeh (Gambia). Miguel Angel Martínez Martínez tog upp en ordningsfråga angående skrivelsen från medgeneralssekreterare Dietmar Nickel om medföljande make/maka vid delegationsbesök. AP /BUR 2/7 PV\ doc

3 Förslaget till föredragningslista för det sjuttonde sammanträdet i Prag godkändes med ändringar. 5. Nästa översyn av Cotonouavtalet Redogörelse av Alexander Baum (Europeiska kommissionen, GD DEV) och Andrew Bradley (vice generalsekreterare, AVS sekretariat). Följande yttrade sig: medordförande Kinnock och tjänstgörande medordförande Toga (Etiopien). 6. Ekonomiska frågor (medordförandena Carlotti och Lutundula (Demokratiska republiken Kongo)) Diskussion om AVS-ledamöternas dagtraktamenten för resor Följande yttrade sig: Lenga (vice generalsekreterare, AVS sekretariat), Lutundula (Demokratiska republiken Kongo), Baum (Europeiska kommissionen, GD DEV), Martínez Martínez och tjänstgörande medordförande Toga. Presidiet bekräftade att AVS medordförande hade skickat en skrivelse till kommissionsledamot Louis Michel, i enlighet med begäran vid Port Moresby-sammanträdet, i vilken större flexibilitet efterlystes vid fastställandet av AVS-ledamöternas dagtraktamenten för resor. Vice ordförandena gavs fullmakt att undersöka saken vidare och utarbeta ett meddelande med förslag till nästa presidiesammanträde. Diskussion om konsekvenserna av AVS-sekretariatets budget 2009 för den gemensamma parlamentariska församlingens verksamhet Följande yttrade sig: Lenga (vice generalsekreterare, AVS sekretariat), tjänstgörande medordförande Toga (Etiopien), Lutundula (Demokratiska republiken Kongo) och Baldeh (Gambia). Presidiet enades om att begära att AVS råd skulle ompröva sitt beslut, och i fråga om Prag skulle Europeiska kommissionen uppmanas att tillhandahålla ytterligare finansiering med hänsyn till bristen på framsteg med AVS ambassadörskommitté. Vice ordförandena gavs fullmakt att undersöka saken vidare tillsammans med kommissionen och avlägga rapport vid nästa presidiesammanträde. 7. Informationsuppdrag Rapport om informationsuppdraget till Västindien (Surinam, Saint Lucia och Saint Vincent) i maj 2008 Den skriftliga rapporten skulle läggas fram vid efterföljande presidiesammanträde. PV\ doc 3/7 AP /BUR

4 Uppföljning av informationsuppdrag till Västafrika (Senegal, Elfenbenskusten och Ghana) presentation och diskussion i närvaro av AVS sekretariat och företrädare för de länder som besöktes Redogörelse av Inusah Fuseini, företrädaren från Ghana. Följande yttrade sig: Fuseini (Ghana), Carlotti och tjänstgörande medordförande Toga (Etiopien). På Marie-Arlette Carlottis begäran enades presidiet om att hålla en kort diskussion vid nästa sammanträde om uppföljningsbesöket till Elfenbenskusten och Senegal. Läget när det gäller andra informationsuppdrag Beslut om ytterligare uppföljning av informationsuppdrag Presidiet beslutade att skjuta upp ytterligare informationsuppdrag, inklusive gällande Mauretanien, till senare under året, på grund av Europaparlamentsvalet och osäkerheten kring finansieringen av uppdragen för AVS sekretariat. 8. Den gemensamma församlingens valövervakningsuppdrag Diskussion om förslaget till program för valövervakningsuppdrag i anslutning till Europaparlamentsvalet 2009 (AP/ ) Följande yttrade sig: tjänstgörande medordföranden Toga (Etiopien), Bounkoulou (Demokratiska republiken Kongo), De Sousa (Angola) och medordföranden Kinnock. Presidiet enades om att fortsätta med organiseringen av den gemensamma församlingens valövervakningsuppdrag i anslutning till Europaparlamentsvalet i Förenade kungariket, Tyskland och möjligtvis ytterligare en EU-medlemsstat, baserat på förslaget till föredragningslista. Medsekretariatet skulle utarbeta en detaljerad plan som skulle läggas fram vid följande presidiesammanträde, då ett urval av deltagare också skulle slås fast. Diskussion om eventuella framtida valövervakningsuppdrag Inget beslut fattades om eventuella framtida valövervakningsuppdrag. Sammanträdet ajournerades kl och återupptogs onsdagen den 11 februari kl. 9.45, med tjänstgörande medordförande Teshome Toga (Etiopien) som ordförande. 9. Mänskliga rättigheter (medordförandena Gahler och Toga (Etiopien)) Beslut om tema för nästa rapport AP /BUR 4/7 PV\ doc

5 Följande yttrade sig: tjänstgörande medordförande Toga (Etiopien), Gahler, Bounkoulou (Demokratiska republiken Kongo), Carlotti, medordförande Kinnock, Baldeh (Gambia), Polisi (Rwanda) och Lutundula (Demokratiska republiken Kongo). Presidiet beslutade att nästa rapport skulle kallas Rätten till mat, med en första diskussion vid följande presidiesammanträde och godkännande vid presidiesammanträdet i september, följd av en rapport kallad Rättslig status för internflyktingar i Afrika söder om Sahara. 10. Det civila samhället (medordförandena Aubert och Rodgers (Surinam)) Rapport om icke-statliga aktörers deltagande i den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingens verksamhet ytterligare diskussion och eventuellt antagande av ett förslag till rapport (AP/ v02.00/BUR) Följande yttrade sig: Aubert, Rodgers (Surinam), Carlotti, Gahler, Lutundula (Demokratiska republiken Kongo), Bounkoulou (Demokratiska republiken Kongo), Ali (Etiopien), Baldeh (Gambia), medordförande Kinnock, Ramotar (Guyana) och Martínez Martínez. Presidiet fastslog att vice ordförandena kommer att göra slutliga ändringar av rapporten för att den ska kunna godkännas vid nästa presidiesammanträde. Medordförande Glenys Kinnock övertog ordförandeskapet. 11. Landstrategidokument och regionala strategidokument för AVS-länderna inom ramen för den tionde Europeiska utvecklingsfonden Följande yttrade sig: medordförande Kinnock, Lutundula (Demokratiska republiken Kongo), Baum (Europeiska kommissionen, GD DEV), Baldeh (Gambia) och tjänstgörande medordförande Toga (Etiopien). Presidiet bekräftade att utskottet för ekonomisk utveckling, finanser och handel skulle inleda granskningen av de fem regionala strategidokument som redan offentliggjorts genom att utse en föredragande från den berörda AVS-regionen samt en EU-ledamot. Utskottet skulle avlägga en framstegsrapport till presidiet vid sitt nästa sammanträde. 12. Ekonomiska partnerskapsavtal Diskussion om nuläget i förhandlingarna om ekonomiska partnerskapsavtal Följande yttrade sig: medordförande Kinnock och Baum (Europeiska kommissionen, GD DEV). PV\ doc 5/7 AP /BUR

6 13. Församlingens regionala och lokala möten Rapport om det andra regionala mötet (Stillahavsområdet) i Port Vila (Vanuatu), november 2008 Medordförande Kinnock redogjorde muntligen för mötet. Diskussion och antagande av förslaget till föredragningslista för det tredje regionala mötet (Västindien), Georgetown (Guyana), februari 2009 Förslaget till föredragningslista antogs. Diskussion om det fjärde regionala mötet (Västafrika) Följande yttrade sig: Kaboré (Burkina Faso) och Martínez Martínez. Presidiet accepterade erbjudandet från myndigheterna i Burkina Faso om att landet skulle stå värd för det fjärde regionala mötet i Västafrika. Medsekretariatet ålades att undersöka möjliga datum under hösten 2009, med tanke på de logistiska och tidsmässiga svårigheterna med att hålla mötet direkt efter det artonde sammanträdet i Luanda (Angola). 14. Bekräftelse av tid och plats för den gemensamma parlamentariska församlingens sjuttonde och artonde sammanträden Det bekräftades att det sjuttonde sammanträdet i Prag (Tjeckien) skulle hållas den 4 9 april och det artonde sammanträdet i Luanda (Angola) den 28 november 3 december Övriga frågor Inga. 16. Datum och plats för nästa presidiesammanträde Prag (Tjeckien): nästa sammanträde skulle hållas söndagen den 5 april Sammanträdet avslutades kl AP /BUR 6/7 PV\ doc

7 ANNEXE/ANNEX LISTE DE PRÉSENCE/RECORD OF ATTENDANCE PRÉSENT/PRESENT ACP Toga (Ethiopia), Acting Co-President De Sousa (Angola) Tapsoba (Burkina Faso) Bounkoulou (Congo, République du) Lutundula (Congo, République Démocratique du) Ali (Ethiopia) Baldeh (Gambia) Ramotar (Guyana) Polisi (Rwanda) Rodgers (Suriname) PE/EP Kinnock, Co-President (PSE) Gahler (PPE-DE) Zimmer (for Jouye de Grandmaison) 1 (GUE/NGL) Carlotti 2 (PSE) Mitchell 1 (PPE-DE) Aubert (Verts/ALE) Lulling 2 (PPE-DE) Van Hecke (for Polfer) 1 (ALDE) Martínez Martínez (PSE) EGALEMENT PRÉSENTS/ALSO PRESENT ACP: Kaboré, Kere, Ouedraogo, Ouoba (Burkina Faso); Ibovi (Congo, République du); Kutekala, Moloke (Congo, République Démocratique du); Gebre-Christos, Zenebe Kebede, Kebede Abera (Ethiopia), Cyitatire, Gahamamyi, (Rwanda); Jairam, Rathipal, Somohardjo (Suriname); Fuseini (Ghana) Commission Baum Conseil/Council Costa Czech Foreign Ministry Slajchrtova Groupes politiques/political groups: Palassof, Haglund, Lukyamuzi (PPE-DE) Triana, Pereira, Vallin (PSE) Stasinopoulou, (ALDE) Bojczuk, Pukaluk (UEN) Garcia (GUE/NGL) Tsigereda (Verts/ALE) DG Politiques externes/dg External Policies Bassot, Caprile, Douaud (Policy Department) Kiss (Human Rights Unit) Cosecrétariat ACP/ACP Co-secretariat: Sir John Kaputin, Co-Secretary General Bradley, Lenga, Chilimboyi Cosecrétariat ACP/ EP Co-secretariat: Aguiriano, Director Wood, Atanassova, Cole, Herzig, Illan, Morgan, McLauchlan, Stevan Assistance: Lorentzen PV\ doc 7/7 AP /BUR

100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 16 Vertragstext schwedisch (Normativer Teil) 1 von 83

100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 16 Vertragstext schwedisch (Normativer Teil) 1 von 83 100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 16 Vertragstext schwedisch (Normativer Teil) 1 von 83 AVTAL OM ÄNDRING AV PARTNERSKAPSAVTALET MELLAN MEDLEMMARNA I GRUPPEN AV STATER I AFRIKA, VÄSTINDIEN OCH

Läs mer

Innehåll. Termer och förkortningar...9. 1 Promemorians innehåll...13

Innehåll. Termer och förkortningar...9. 1 Promemorians innehåll...13 Innehåll Termer och förkortningar...9 1 Promemorians innehåll...13 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen...17 3 Tillkomsten av Lissabonfördraget...21

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

RP 142/2010 rd. I propositionen föreslås att riksdagen godkänner det i oktober 2008 undertecknade avtalet

RP 142/2010 rd. I propositionen föreslås att riksdagen godkänner det i oktober 2008 undertecknade avtalet RP 142/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra

Läs mer

Internationellt samarbete och. utveckling. Tillsammans mot fattigdomen i världen INSYN I EU POLITIKEN

Internationellt samarbete och. utveckling. Tillsammans mot fattigdomen i världen INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Internationellt samarbete och Tillsammans mot fattigdomen i världen utveckling Vi har de tekniska, ekonomiska och materiella resurserna för att utrota den extrema fattigdomen i världen

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 E-post: order@sns.se

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA MARS 2010 30.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 83/1 F E U KONSOLIDERADE VERSIONER F E U F AV FÖRDRAGET OM

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

RIKSDAGENS KANSLI ÅRSREDOVISNING

RIKSDAGENS KANSLI ÅRSREDOVISNING 2 0 0 6 RIKSDAGENS KANSLI ÅRSREDOVISNING RIKSDAGENS KANSLI ÅRSREDOVISNING 2 0 0 6 Innehåll GENERALSEKRETERARENS ÅRSÖVERSIKT 2006 3 ÅRSREDOVISNING MED BOKSLUT 2006 6 RIKSDAGENS KANSLIKOMMISSION 7 LAGSTIFTNINGSARBETET

Läs mer

Delrapport 2009. Vänsterns Internationella Forum Projektperiod 2009-2010

Delrapport 2009. Vänsterns Internationella Forum Projektperiod 2009-2010 Delrapport 2009 Vänsterns Internationella Forum Projektperiod 2009-2010 2009 var ett år under vilket VIFs arbete genomgick ett flertal förändringar. Kring årsskiftet 2008-2009 avslutades flera långvariga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Plats och tid Tobaksgatan 11 i Ystad, kl. 13.00-15.00 Ajournering kl. 13.15-13.25, 13.35-13.45 Beslutande Bo Sterner Ystad, ordförande, ordförande fr.o.m. 10 Tommy Andersson,

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

"TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA" En roll för det civila samhällets organisationer. Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013

TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA En roll för det civila samhällets organisationer. Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013 1 "TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA" Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013 En roll för det civila samhällets organisationer Jag har tre områden som prioriteringar under mitt

Läs mer

Stadgar för Lingsektionen

Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262. Fastställt under Sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Firma 5 1.1

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

Dag 2008-02-29 Tid kl 09.30-13.00 Plats styrelserummet, plan 9B Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm

Dag 2008-02-29 Tid kl 09.30-13.00 Plats styrelserummet, plan 9B Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm 1 (5) Dag 2008-02-29 Tid kl 09.30-13.00 Plats styrelserummet, plan 9B Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm Närvarande Ulla Y Gustafsson, ordförande Alf Svensson, kassör Kurt Kvarnström Anita

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010.

Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010. Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010. Beslutande: Hans Häll, ordf Lars Svensson Rune Kronkvist Lennart Johansson Nils-Erik Mattsson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 3/2012 Datum: 2012 10 09-10 Tid: Tisdag 13.00 till onsdag 14.00 Plats: Åkerby herrgård, Nora Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Kongressguide. Guider och riktlinjer. 3:e Världskongressen 1-5 december 2013 Bangkok Thailand

Kongressguide. Guider och riktlinjer. 3:e Världskongressen 1-5 december 2013 Bangkok Thailand Guider och riktlinjer 3:e Världskongressen 1-5 december 2013 Bangkok Thailand Innehåll Kongresscentrum 3 Hur man tar sig dit 3 Flyg till Bangkok (Thailand) 3 Lokala transporter 4 Pass- & visuminformation

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2004 Utgiven i Helsingfors den 9 juni 2004 Nr 67 68 INNEHÅLL Nr Sidan 67 Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer