Industriell vägning. Integrera processens vägningsdata Industriell vägning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Industriell vägning. Integrera processens vägningsdata Industriell vägning"

Transkript

1 Industriell vägning Integrera processens vägningsdata Industriell vägning Effektiv överföring av data från vägningsprocessen till överordnade MES- eller ERP-system kan ge mer transparenta tillverkningsprocesser. Ökad transparens kan leda till bättre utnyttjande av tillgångar, minska driftkostnaderna och underlätta efterlevnad av certifieringsstandarder och industriella regler. Att identifiera och implementera det mest effektiva systemet för datainsamling och dataintegrering kan vara en utmaning, särskilt inom traditionell produktion. I den här rapporten beskrivs utmaningar vid vägningsprocessintegrering och faktorer att ta hänsyn till när du definierar driftgränser och datamålsättningar. Med välgrundade beslut ökar sannolikheten för att vägningsoch kommunikationslösningen uppfyller målsättningarna och ger avkastning på investeringen. Innehåll 1 Definiera dataintegreringsutmaningar 2 Fastställa dataintegreringsmål 3 Utvärdera dataintegreringslösningar 4 Föreslå optimerade metoder 5 Felsökning vid kommunikationsproblem 6 Sammanfattning 7 Ytterligare läsning

2 1 Definiera dataintegreringsutmaningar Tillverkare som vill integrera vägningsdata i ett automatiserat ERP/MES-system ställs ofta inför följande utmaningar: Hastighet Kapacitet för att leverera tillförlitliga, filtrerade vägningsdata till ett överordnat automationssystem i starkt tidskänsliga tillämpningar (t.ex. fyllning med hög precision), så att produktionen kan justeras. Flexibilitet Kapacitet för att vidarebefordra information som påverkar vägningsnoggrannhet, materialförbrukning och produktionshastigheter (data som produkt-id, målvikt, taravikt, vågstatus, operatörsmeddelanden och felinformation). Kostnad Möjlighet att använda lösningar där data från flera vågar integreras till ett enda automatiserat system. Utrustningens begränsningar Möjlighet att byta ut eller lägga till kontrollerenheter för automation. Tuffa miljöförhållanden Rengöring med högtrycksspolning, explosiva/korrosiva miljöer, vibrationer, elektromagnetisk strålning och/eller extrema temperaturer. En fackexpert kan hjälpa dig att bedöma förhållandena i den miljö där vägningssystemet ska användas för problemfri, noggrann dataöverföring till överordnade system. Utifrån en sådan bedömning och de fastställda dataintegreringsmålen kan en optimal vägnings- och datakommunikationslösning väljas. 2 Fastställa dataintegreringsmål Innan ett vägnings-/kommunikationssystem väljs måste målsättningarna med dataintegreringen fastställas. Typiska frågor att ställa sig är: Vilken typ av information ska överföras mellan vägningsterminalen och automationssystemet? Vem eller vad behöver informationen och varför? Vad utlöser dataöverföring och hur ofta överförs information? Finns det särskilda krav på dataformat? Finns andra alternativ? Vilket kommunikationsmedium används? Finns andra alternativ? Flera av frågorna är av strategisk natur: vilken typ av information används, av vem och i vilket syfte? När frågorna har besvarats kan de möjliga lösningarna utvärderas avseende prestandaförbättringar. Därmed ökar sannolikheten för att den slutliga processintegreringen ger tydlig avkastning på investeringen till och med inom kort tidsrymd. 2 METTLER TOLEDO - White Paper - Integrera vägningsprocessdata

3 3 Utvärdera dataintegreringslösningar Om du överväger ett PLC-kontrollsystem kan ett bussgränssnitt ha inverkan på vägningsutrustningens specifikationer. Ett PLC-bussnätverk bör väljas utifrån faktorer som automationsleverantörens busstyp, antal noder som behövs i systemet, typ av enheter/mängden nätverksdata, önskad datahastighet och projektets budget. Automationsutrustningens leverantör kan sammanfatta fördelar och nackdelar med olika typer av nätverk. Funktioner som överföring av målviktdata till vägningsterminalen insamling av kalibreringsinformation och/eller kalibrering via ett PLC-program spårningsstatistik för vågen är reella möjligheter med rätt vägningsterminal. Det valda PLC-bussnätverket och vägningsmål som övergripande processprecision och fyllningshastighet, avgör vilken typ av terminal och vilket gränssnitt som krävs. Om integrering av PLC-data inte behövs är datorbaserad seriell kommunikation eller Ethernet- och TCP/ IP-kommunikation ett alternativ. För trådlös dataöverföring fungerar Ethernet- och TPC/IP-system bättre än PLC-system. OPC-gränssnitt ger möjlighet att via en OPC-server integrera vägningsdata i andra OPCkompatibla tillämpningar. OPC har ett standardiserat dataformat, vilket kan ge lägre integrerings- och supportkostnader, förenklad systemstruktur och snabbare utveckling av automationsprojektet. Nedan följer en generell jämförelse av PLC-system och TCP/IP-system. METTLER TOLEDOs IND131-terminal för DIN-montering Kommunikationsmetod Grundläggande vägningsdata via seriellt gränssnitt eller Ethernet-TCP/IP Grundläggande vägningsdata via 4 20 ma- eller 0 10 VDC-signal Krav/begränsningar Terminaldata av standardformat med fördefinierade, begränsade datauppsättningar Utskriftsmall lagras i vägningsterminalen och kan överföras till extern maskinvara OPC-server förmedlar vägningsdataformatet Begränsad överföring av vikt- och/eller hastighetsdata Kräver separat kommunikation mellan kontrollsystem och vägningsterminalen för till exempel noll- eller utskriftskommandon Vägningsdata via PLC Fieldbus, till exempel EtherNet/IP, Profibus DP Kräver PLC-maskinvara/-program för dataintegrering PLC-gränssnittet är begränsande för datapaket-/meddelandestorlek 3 METTLER TOLEDO - White Paper - Integrera vägningsprocessdata

4 4 Föreslå optimerade metoder Utrustningsleverantörens instruktioner är rekommenderade metoder för att integrera vägningsterminaler med överordnade system. Rekommenderade metoder för alla typer av automationsnätverk är ett alltför omfattande ämne för den här rapporten. I exemplen nedan beskrivs dock ett antal metoder för att implementera Ethernet-baserade nätverk, som EtherNet/IP, Modbus TCP eller ProfiNet. Industriellt nätverk eller kontorsnätverk I industriella nätverk krävs andra egenskaper än i kontorsnätverk. Trafik som genereras vid programmering, konfigurering och diagnostik av EtherNet/IP -enheter, liksom vid överföring av icke-tidskritiska data, är vanligtvis lågprioriterad, sporadisk trafik. I många tillverkningsprocesser genereras dock tidskritiska data, främst i form av UDP/IP-paket av unicastoch multicast-typ. IP Multicast-trafik i ett EtherNet/ IP-nätverk har hög hastighet och genereras snabbt och kontinuerligt. Om ett EtherNet/IP-subnät är anslutet till ett anläggningsnätverk, måste den kontinuerliga spridningen av multicast-paket blockeras. Det kontinuerliga informationsflödet från subnätet kanske är önskvärt för optimerad vägning, men stora mängder multicast-data kan ge upphov till att hela anläggningsnätverkets prestanda försämras, om inte åtgärder vidtas. Optimera industriellt EtherNet/IP-nät Rockwell Automation rekommenderar följande åtgärder för att optimera ett EtherNet/IP-nätverks prestanda. Välj om möjligt EtherNet/IP med unicast. Med unicast för EtherNet/IP kan två enheter i nätverket kommunicera direkt med varandra. Sådan kommunikation är mer effektiv om in- och utdata inte måste delas av flera enheter. Mer information om unicast- och multicast-kommunikation finns i ODVA-publikation nr 70, Recommended Functionality for EtherNet/IP Devices, som kan nås via länkarna i slutet av den här rapporten. Förhindra att oönskad IP-multicast-trafik belastar enheterna. Beroende på subnätets konfiguration och enheternas anslutbarhet, kan den oönskade trafiken blockeras med hjälp av administrerade Ethernetswitchar som stöder virtuella LAN-nät (VLAN) och IP-multicast-routing. Förhindra att oönskad IP-multicast-trafik belastar switcharna. Använd administrerade industriella nätverksswitchar med full duplex och stöd för IGMPlyssning (Internet Group Multicast Protocol), portspegling, VLAN, statistisk SNMP-information, IP-adressblockering, automatisk återställning av konfigurationer, broadcast/multicast-kontroll per port, Spanning Tree Protocol och ramprioritet. 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Leverans av industriella Ethernet-baserade enheter (tusental enheter) 2008 ARC Advisory Group Det blir allt vanligare med Ethernet-baserade enheter, tack vare högre hastigheter, mer bandbredd, standardi serade komponenter och problemfri installation. 4 METTLER TOLEDO - White Paper - Integrera vägningsprocessdata

5 Minimera nätverksbelastningen genom att begränsa oönskad inkommande IP-multicast och/eller förhindra att IP-multicast som genereras inom EtherNet-/ IP-subnätet sprids till anläggningsnätverket. Nätverkskabelanslutningar med IP67-skyddsklass och temperaturtålighet upp till 80 ºC är det bästa alternativet för industriella nätverk. Skärmad industrikabel av typ CAT6 eller CAT6a måste användas i miljöer med mycket brus/störningar. I vissa fall kan störningarna 5 Felsökning vid kommunikationsproblem Metoden för felsökning av datakommunikation i ett vägningsterminal- och automationssystem beror på den kommunikationsmetod som används. För seriell kommunikation eller EtherNet TCP/IP-till-dator, kan ett enkelt datorprogram, till exempel HyperTerminal, användas för att verifiera viktdataöverföring via terminalens kommunikationsport. Felsökning av Ethernet-nätverk utförs generellt i följande huvudområden: nätverksmedier (kablar, kontakter, nätverkskort) programvaruinställningar/nätverkskommunikation nätverkssignalens styrka. minimeras med jordade metalledare. Skyddsjordsanslutning är viktigt för att undvika strömslingor som kan orsaka kommunikationsförluster eller signalstörningar. Leverantörsklar PLC-kod eller andra integreringsverktyg, som Rockwell Automation Add-on-Profiles (AOP) och Add-on-Instructions (AOI), kan förenkla integrering av enheter i ett automationsnätverk och minimera antalet programmeringsfel. Vid felsökning av nätverksmedier används ett antal tekniska verktyg, exempelvis TDR-enheter (tidsdomänreflektometer), bärbara nätanalysenheter och kabelanalysverktyg. För PLC-baserade tillämpningar erbjuder vissa leverantörer datorbaserad simuleringsprogramvara för granskning av data som skickas från en vägningsterminals PLC-port. LED-lampor monterade på nätverkskortet kan användas för att ge grundläggande statusinformation. Att förbikoppla PLC-programmet och skriva utdata direkt till en visningsenhet kan också ge viktig felsökningsinformation. Vägningsterminaler kan även felsökas via fjärranslutningar till terminalens konfigurationsfil, felloggar och webbsidor med diagnostik eller driftstatusinformation. METTLER TOLEDOs IND560-vägningsterminaler 5 METTLER TOLEDO - White Paper - Integrera vägningsprocessdata

6 6 Sammanfattning Effektiv överföring av processdata till överordnade MES- eller ERP-system, kombinerat med genomtänkta uppgraderingar av vågplattformar/system, kan förbättra produktionsprocesskontrollerna förbättra tillgångsanvändningen ge lägre driftkostnader generera tydlig investering på avkastningen. Med tydlig målidentifiering som antingen utförs internt eller tillsammans med en vägningsprocessexpert kan man säkerställa att inköpta maskinvaror och programvaror ger de processförbättringar som eftersträvas. Följande faktorer bör beaktas inför uppgradering av ett system: processhastighet (t.ex. höghastighetspåfyllning), som har inverkan på datahastigheten befintlig utrustning och anslutbarhet tillgänglig budget ogynnsamma miljö-/driftvillkor, exempelvis behov av högtrycksrengöring, förekomst av frätande kemikalier, farliga miljöer och extrem temperatur data i processen vem behöver informationen, varför behövs den och vilket format bör användas? behövs PLC-anslutning eller fungerar Ethernet TCP/IP-till-dator? För felsökning i Ethernet-nätverk krävs kunskaper om nätverkets enheter, konfiguration och signalprestanda. Vissa leverantörer erbjuder datorbaserad simuleringsprogramvara för granskning av data som skickas från en vägningsterminals PLC-port. Leverantörerna kan hjälpa till att jämföra olika lösningar för vägningsplattformar och systemkommunikation. 7 Additional Resources Mer information om kommunikationsfunktioner, dataformat och fieldbus-relaterade nätverkskrav för METTLER TOLEDOs vägningsterminaler finns på På följande webbplatser finns allmän och leverantörsspecifik information som kan vara till hjälp vid optimering av automatiserade processer som innefattar vägningsmoment. Rockwell Automation Integrated Architecture Tools Rockwell Integrated Architecture Builder programvara ODVA DeviceNet Library tabid=73 ODVA EtherNet/IP Library tabid=76 Profibus/ProfiNet Network Analyzer Wire Shark Fluke Networks Kepware OPC Mettler-Toledo AB S Stockholm Sverige Tel. +46 (0) Fax +46 (0) Här hittar du mer information! Rätt till tekniska ändringar förbehålles 11/2011 Mettler-Toledo AG

IT-drift för skolan. Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06

IT-drift för skolan. Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06 IT-drift för skolan Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06 Projekt INFRABAS För att stödja genomförandet av den nationella satsningen på IT i skolan, ITiS

Läs mer

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation BusinessPhone BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation För små till medelstora företag 2 Bygger på förenklad kommunikation för dynamiska företag. Små och medelstora företag är ofta lika

Läs mer

Programmering av operatörspanel med SoftPLC

Programmering av operatörspanel med SoftPLC Programmering av operatörspanel med SoftPLC Med komma-igång-manualer för ix Developer och CODESYS Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Mekatronik LINDA ALEXANDERSSON OLA VINGREN Institutionen

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Bästa metoder för partners

Bästa metoder för partners T Bästa metoder för partners Bygga upp ett tjänsteerbjudande som levererar mervärde med hjälp av Cisco Smart Care Utkast 1.0 Cisco Huvudkontor 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden. Rapport från Post- och telestyrelsen

Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden. Rapport från Post- och telestyrelsen Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden Rapport från Post- och telestyrelsen INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 2 1 INLEDNING... 4 2 NATIONELLA NUMMERPLANER I EUROPA...

Läs mer

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet?

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Olika verksamheter olika lösningar Olika verksamheter ställer olika krav på vilken typ

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Lösningar för vägning ombord Teknologi utvecklad för dig

Lösningar för vägning ombord Teknologi utvecklad för dig Lösningar för vägning ombord Teknologi utvecklad för dig En ny generation av kraftfulla och lättanvända lösningar för vägning ombord INSTALLATIONEN AV NOGGRANNA OCH LÄTTAVLÄSTA VÄGNINGSLÖSNINGAR ON BOARD,

Läs mer

Vägledning för säkrare hantering av mobila enheter

Vägledning för säkrare hantering av mobila enheter Vägledning för säkrare hantering av mobila enheter Sammanfattning Smarta telefoner, surfplattor och andra liknande mobila enheter används i allt större utsträckning både privat och i organisationer. En

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Paul Fry. Februari 2013. Hej! GSK går över till elektronisk fakturering.

Paul Fry. Februari 2013. Hej! GSK går över till elektronisk fakturering. Februari 2013 Hej! GSK går över till elektronisk fakturering. Detta som en del av GSK:s löpande policy att kontinuerligt förbättra effektivitet och service (för såväl kunder som leverantörer). För att

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Routing av IP-telefoni med TRIP

Routing av IP-telefoni med TRIP Routing av IP-telefoni med TRIP Lars Olsson Per Bergman Lidebrandt Examensarbete Kungliga Tekniska Högskolan - Datateknik Januari 2002 Sammanfattning: Om telefoni över Internet gradvis slår igenom så kommer

Läs mer

ASTRO WHITE PAPER. Astro LAGERSTYRNINGSSYSTEM. White Paper. Version 1.0 2000-08-16

ASTRO WHITE PAPER. Astro LAGERSTYRNINGSSYSTEM. White Paper. Version 1.0 2000-08-16 Astro LAGERSTYRNINGSSYSTEM White Paper Version 1.0 2000-08-16 1 DEL A: SAMMANFATTNING En av de viktigaste faktorerna för system som hanterar försörjningskedjor, liksom för deras länkar till lagret, är

Läs mer

Svenska delen av Internet

Svenska delen av Internet Svenska delen av Internet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Statskontorets sammanfattning 7 2 Bakgrund 12 2.1 Uppdraget 12 2.2 Förtydligande och avgränsning av uppdraget 13 2.3 Genomförande av utredningen 14

Läs mer

Elektronisk handel: Status och trender

Elektronisk handel: Status och trender Telewia+i KFB &:TeLDOK Elektronisk handel: Status och trender Peter Fredholm V :(S Denna rapport i programmet Telematik 2001, tema: Telematik i näringslivet, utgör samtidigt KFB-rapport 1998:21 (ISBN 91-88868-94-X)

Läs mer

Innovationsupphandling

Innovationsupphandling Innovationsupphandling Strategier och metoder för effektiv innovationsupphandling i Sverige med fokus på förkommersiell upphandling EY och Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete Förord Karolinska

Läs mer

CRM Vägen till tillväxt!

CRM Vägen till tillväxt! CRM Vägen till tillväxt! Strategisk användning av CRM Lyft företaget Utnyttja de många möjligheterna I TimeLog anser vi att den strategiska användningen av ett CRM-system är vägen till tillväxt. Vi vill

Läs mer

Apple AirPort-nätverk

Apple AirPort-nätverk Apple AirPort-nätverk 1 Innehåll Kapitel 1 3 Komma igång 5 Ställa in en trådlös Apple-enhet för Internetanslutning med AirPort-verktyg 6 Öka räckvidden på AirPort-nätverket 6 Dela en USB-hårddisk som är

Läs mer

Aastra BusinessPhone» En guide till morgondagens telefoni

Aastra BusinessPhone» En guide till morgondagens telefoni Aastra BusinessPhone» En guide till morgondagens telefoni Om Aastra Aastra är en av världens ledande leverantörer av telefonsystem. Vi utvecklar lösningar som ger högre effektivitet och produktivitet i

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Att utveckla läromedel i digital form

Att utveckla läromedel i digital form Att utveckla läromedel i digital form för elever med funktionsnedsättning Att utveckla läromedel i digital form för elever med funktionsnedsättning Det digitala läromedlet Ett digitalt läromedel kan finnas

Läs mer

Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst

Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Aastra Solidus ecare I dagens hårda konkurrens är det oerhört viktigt

Läs mer

Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens. Leverantörsreskontra

Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens. Leverantörsreskontra Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens Leverantörsreskontra Utforma leverantörsreskontran på det sätt som passar just dig Enklare lösningar Här kommer lösningen till ett enklare och smartare

Läs mer

Aastra MX-ONE» Maximera er företagskommunikation

Aastra MX-ONE» Maximera er företagskommunikation Aastra MX-ONE» Maximera er företagskommunikation Det hela handlar om att sätta dig i centrum för kommunikationen NU SÄTTS du I KOMMUNIKATIONENS CENTRUM Du behöver snabbt och effektivt sätta dig i kontakt

Läs mer

Användning av lokalt trådlöst nätverk vid elektronisk studentexamen

Användning av lokalt trådlöst nätverk vid elektronisk studentexamen Digabi-projektet 19.6.2014 Rapport om nätverk för examenslokaliteter Användning av lokalt trådlöst nätverk vid elektronisk studentexamen Under hösten 2014 kommer SEN att bestämma huruvida det går att bygga

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 03-06-10 Nyckeln till framgång Abstrakt: Allt fler företag har börjat inse att marknadsföringens viktigaste syfte inte enbart är

Läs mer