Handlingsprogram Insikt Kunskap Handling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsprogram 2014 2016 Insikt Kunskap Handling"

Transkript

1 Handlingsprogram Insikt Kunskap Handling Detta handlingsprogram antogs av Svenska hörselförbundet rf:s förbundskongress 2013

2

3 Sida 1 Inledning Detta handlingsprogram visar vilka frågor Svenska hörselförbundet rf kommer att lägga särskild tonvikt vid under åren Programmet är verksamhetens riktlinjer och ett verktyg för alla nivåer inom organisationen i vår gemensamma strävan efter full delaktighet och jämlikhet för alla finlandssvenska hörselskadade. Svenska hörselförbundet rf är en intresseorganisation för finlandssvenska hörselskadade. Utgående från medlemsantalet i medlemsföreningarna är vi den största finlandssvenska handikapporganisationen på svenska i Finland. Medlemmarnas engagemang är den drivkraft som för förbundet framåt. Därför ska vi under se över hur vi kan utveckla organisationen och bli ännu bättre på att ta tillvara denna kraft. Den frivilliga verksamheten är en viktig resurs och avgörande för verksamheten på lokal nivå. Svenska hörselförbundet rf ska fortsätta vara en stark, angelägen organisation, fast förankrad i hörselskadades verklighet. Brist på kunskap är ett av de största hindren för att skapa bättre villkor för hörselskadade. Under den kommande kongressperioden ska vi därför arbeta utgående från insikt, kunskap och handling inom vår egen organisation och inom det intressepolitiska hörselarbetet. Engagemang i intressepolitik för hörselskadades rättigheter på ett internationellt plan gynnar det arbete som vi utför på nationellt plan. En annan viktig förutsättning för att hörselskadade ska få en bra tillvaro är att vi förbättrar attityder till hörselskadade och att vi arbetar med att höja kunskapen i hörselfrågor. Handlingsprogrammet Insikt Kunskap Handling utgår från Svenska hörselförbundet rf:s stadgar, paragraf 2, och mänskliga rättigheter som bland annat tydliggörs i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Helsingfors den 5 oktober 2013 Förbundsstyrelsen

4 Sida 2 Innehåll Svenska hörselförbundet rf:s vision 3 En organisation i tiden 4 -Mål 1: Att utveckla vår organisation att vara flexibel och bra på att möta samhälleliga behov och krav -Mål 2: Att höja kunskapen i vår organisation på alla nivåer -Mål 3: Att utveckla vårt samarbete med andra organisationer i Finland och internationellt Intressepolitiskt hörselarbete 6 -Mål 4: Att arbeta för bättre ljudmiljö -Mål 5: Att arbeta för kvalitativ hörselvård på svenska i Finland -Mål 6: Att arbeta för att finlandssvenskt hörselskadeperspektiv berörs i rapporter gällande FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Fördjupade insatser 8 -Mål 7: Att förbättra attityder till hörselskadade -Mål 8: Att höja kunskapen i hörselfrågor -Mål 9: Att öka intresset hos studeranden för frågor inom hörselområdet Svenska hörselförbundet rf:s värdegrund 10 Svenska hörselförbundet rf 11 Vår samhällsnytta Organisationsutveckling Vår organisation

5 Sida 3 Svenska hörselförbundet rf:s vision Svenska hörselförbundet rf:s vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan vara delaktiga och att svenskspråkig information och hörselvård är tillgängliga. Ett samhälle med goda ljudmiljöer och där mänskliga rättigheter respekteras och hörselskador och hörselfrågor är allmänt kända. Svenska hörselförbundet rf är en samhällspåverkare som lyfter fram finlandssvenska hörselskadades vardag.

6 Sida 4 En organisation i tiden Mål 1: Att utveckla vår organisation att vara flexibel och bra på att möta samhälleliga behov och krav Vi är ett förbund som driver hörselfrågor ur ett minoritetsperspektiv. Det är viktigt att vi kan förändras med tiden för att möta både interna och externa drivkrafter. Vår självbild - identitet - är inte statisk utan den förändras i takt med förändringar inom organisationen och framför allt i takt med yttre förändringar i samhället. Vår identitet är de normer, värderingar och egenskaper som särskiljer oss från andra och gör oss unika. Enligt förbundets stadgar är vårt syfte att utgöra en förbindelselänk mellan svenska lokalföreningar för hörselskadade i Finland. Vi ska därför bli ännu bättre på att i intressepolitiska frågor tillvarata kunskap och erfarenheter samt förmedla informationen vidare. Vi är en organisation som möter samhälleliga behov och krav med ett antal olika organ som utför olika arbetsuppgifter på ett samordnat sätt för att uppnå vissa mål. När det gäller tillgänglighet för hörselskadade är vi ibland dåliga på att själva uppfylla de krav vi ställer på andra. Vi ska därför vara förebilder och se till att den verksamhet som vi arrangerar har god ljudmiljö, bra hörteknik och skrivtolkning. Lösningar som gör att alla hörselskadade kan vara delaktiga. Föreningarna är hörselskadades väg in i organisationen. - ska tillvarata och förmedla finlandssvenska hörselskadades verklighet - ska med organisationsutveckling i olika verksamhetsområden få en bredare kunskapsbas - ska förmedla information om aktuella hörselfrågor till föreningarna och föreningarnas medlemmar, bland annat genom att regelbundet träffa aktiva i föreningarna - ska förmedla aktuell information via webbsidan - ska samla, bearbeta och samordna material som gynnar föreningarna - ska undersöka möjligheterna med elektroniskt informations- och diskussionsunderlag för föreningarnas frivilliga arbete - ska verka för att flera hörselskadade i Finland känner till Svenska hörselförbundet rf - ska vara en förebild: använder teleslinga och skrivtolk på de evenemang som vi arrangerar eller ordnar i samarbete med andra Föreningarna - ska verka för att flera hörselskadade i regionen känner till föreningen på sin egen ort - ska vara en förebild: använder teleslinga och/eller annan hörselutrustning och skrivtolk på evenemang som föreningen arrangerar Mål 2: Att höja kunskapen i vår organisation på alla nivåer Insikt och ny kunskap öppnar nya möjligheter och vi banar väg för högre livskvalitet och bättre livsvillkor för hörselskadade. Genom att höja på kunskapen i organisationen stärks förbundet, förväntningarna blir mera realistiska och handlingarna har goda möjligheter att lyckas. Vi ska enligt våra stadgar verka för de hörselskadades bästa genom att fästa allmänhetens och myndigheternas uppmärksamhet på de olägenheter som hörselskador innebär. För att kunna bevaka våra medlemmars rättigheter och för att vi ska kunna driva en ändamålsenlig intressepolitik är det nödvändigt att vi har goda kunskaper i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, för att kunna möta de förändringar som den innebär.

7 Sida 5 - ska på styrelsemöten regelbundet ha fördjupningspass i en för organisationen viktig innehållsfråga - ska i avseende att höja kunskapen på alla nivåer arrangera seminarier för förtroendevalda - ska ta fram verktyg för påverkansarbete - ska öka kunnandet om och följa upp FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning för att ta fram verktyg för uppföljning av konventionen i Finland ur ett finlandssvenskt hörselskadeperspektiv - ska sammanställa material i aktuella hörselfrågor som medlemsföreningarnas styrelser på ett styrelsemöte kan använda som fördjupningsmaterial Föreningarna - ska lokalt höja kunskapen i hörselfrågor bland allmänheten genom att ordna informationstillfällen i hörselfrågor /frågor som rör hörselskadade - ska höja kunskapen i hörselfrågor bland medlemmarna - diskuterar den lokala situationen utgående från sammanställt material i aktuella hörselfrågor Mål 3: Att utveckla vårt samarbete med andra organisationer i Finland och internationellt Vårt samarbete med andra organisationer i Finland och internationellt handlar i stor utsträckning om att värna hörselskadades mänskliga rättigheter. Vårt engagemang i internationella samarbetsorganisationer ger oss större inflytande i en samhällsutveckling som blir alltmer global; många intressepolitiska frågor är numera gränsöverskridande och hanteras inte i Finland. På ett internationellt plan är hörselskadade fortfarande en svag grupp. Genom att stärka hörselskadades organisationer i andra länder blir vi som grupp starkare i det internationella intressepolitiska arbetet. Ett utvecklingssamarbete ger oss möjlighet att bygga upp den första organisationen för hörselskadade i Bolivia. Vi ser också intresse bland unga hörselskadade att engagera sig i internationella hörselfrågor. - ska samarbeta med andra nationella organisationer för att driva gemensamma frågor som rör hörselskadade - ska verka för att värna om hörselskadades mänskliga rättigheter genom SAMS- Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf - ska arbeta för att finlandssvenska hörselskadades röst ska bli starkare i världen, bland annat genom International Federation of Hard of Hearing People (IFHOH), European Federation of Hard of Hearing People (EFHOH) och Nordiska Hörselskadades Samarbetskommitté (NHS) - ska genom ett utvecklingssamarbete stärka hörselskadades gemensamma röst i världen. Ett utvecklingssamarbete som finansieras av UM i samarbete med föräldraorganisationen APANH. I utvecklingssamarbetet ingår också samarbete med Hörselskadades Riksförbund och de finska Handikapporganisationernas utvecklingssamarbete Fidida. Utvecklingssamarbetet förverkligas

8 Sida 6 Intressepolitiskt hörselarbete Hörselfrågor berör över finlandssvenskar och en förutsättning för god livskvalitet ligger i lagstiftningen. Vi vill få både beslutsfattare och allmänheten att förstå vad hörselskadade behöver för att få en fungerande tillvaro. På så sätt kan vi bygga ett samhälle, där hörselskadades behov tas på allvar och prioriteras högre än i dag. Vi engagerar oss i intressepolitiska frågor och utgår från perspektivet som handlar om funktionsnedsättningar kopplade till hörsel. Mål 4: Att arbeta för bättre ljudmiljö Full delaktighet för hörselskadade är endast möjligt i ett samhälle med god tillgänglighet. Vi ska därför fortsätta arbeta för bra ljudmiljö, bra akustik och stödfunktioner som förbättrar möjligheterna att höra i samtal/kommunikation. Vi arbetar för en ökning i användningen av tjänsten skrivtolk och med god tillgång till svenskspråkig tolkning av hög kvalitet. - ska upplysa beslutsfattare och samhälleliga instanser om bra ljudmiljö i aktuella processer - ska följa upp kommunikationsverkets beslut om samhällsomfattande tjänster, och därtill hörande garanti på att tjänsterna är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning - ska verka för att tv och radio sändningar inte har bakgrundsljud - ska uppmuntra allmänheten att t.ex. anmäla/påtala dålig ljudmiljö, avsaknad av teleslinga eller motsvarande hörselteknisk utrustning och annan brist på tillgänglighet i publika lokaler - ska driva krav på effektiv textning där det delges allmän information - ska arbeta för att servicen av tolktjänsten är tillgänglig på svenska och att finlandssvenska hörselskadade får kunskap om skrivtolktjänsten, speciellt användningen - ska arbeta för en skrivtolkning av hög kvalitet Föreningarna - ska driva ljudmiljö- och hörbarhetsfrågor i kommunernas handikappråd och andra lokala samarbetsforum - ska uppmuntra medlemmarna att påtala dålig hörbarhet till berörda parter - ska verka för att medlemmar får kunskap om skrivtolktjänsten

9 Sida 7 Mål 5: Att arbeta för kvalitativ hörselvård på svenska i Finland Viktiga förutsättningar för att hörselskadade ska få en bra tillvaro är tillgång till bra hörselvård på svenska, hjälpmedel och stöd i att höra. Vi ska arbeta för att hörselvården utvecklas och att den är både nära och tillgänglig på svenska. Alla hörselskadade ska få de hjälpmedel och det stöd de behöver. Inom social- och hälsovården bildas kund/patientråd med erfarenhetskunniga inom olika områden. Enligt Hörselskadades riksförbunds (Sverige) undersökning har majoriteten av landets hörselskadade inte haft kontakt med hörselvården. Hörselnedsättning tycks fortfarande vara något som många försöker ignorera, dölja eller bagatellisera. Men att ständigt behöva anstränga sig för att uppfatta vad som sägs kan leda till hälsoproblem. - ska arbeta för att svenskspråkig hörselvård finns tillgänglig - ska arbeta för att personer med hörselskada sitter med i kund/patientråd - ska arbeta för att rekommendationerna på Terveysportti är korrekta - ska arbeta för att personer med hörselnedsättning söker hjälp i tid - ska arbeta för att hörselskadade får testa sin hörsel - ska uppmana personer i arbetsför ålder att kräva regelbunden hörselkontroll Föreningarna - ska informera medlemmarna som får en hörapparat att kräva uppföljning - ska informera om rättigheten till andra hörhjälpmedel - ska vara aktiva när kund/patientråd bildas. Mål 6: Att arbeta för att finlandssvenskt hörselskadeperspektiv berörs i rapporter gällande FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning är den första heltäckande människorättighetskonventionen under 2000-talet. Konventionen är ett viktigt redskap i arbetet med att minska diskriminering av personer med funktionsnedsättning, samt att bygga ett tillgängligt samhälle för alla. Ratificeringen av konventionen är aktuell. I och med ratificeringen ska Finlands lagstiftning fylla de förpliktelser som konventionen innebär. Efter ratificeringen ska Finland samla in information om situationen gällande personer med funktionsnedsättning i Finland och rapportera till den kommitté som övervakar konventionen. - ska arbeta för att hörselskadeperspektivet är med i rapporteringen, alternativt i en parallell rapport

10 Sida 8 Fördjupade insatser Mål 7: Att förbättra attityder till hörselskadade När människor får insikt och kunskap, då kommer också viljan till förändring och handling. Det här innebär att vi arbetar för att ändra på negativa attityder, fördomar och ogrundad oro bland såväl hörselskadade själva som i övriga samhället. Det gäller att minska på fördomsfulla attityder i samhället. Genom att delge fakta och kunskap kan vi få fram positivare attityder till hörselskadade. Vi jobbar för en nationell hörseldag som sprider upplysning och uppmärksammar alla som har hörselnedsättning, tinnitus, Menières sjukdom, ljudöverkänslighet och andra hörselskador. -ska skapa förutsättningar för att hörselskadades behov prioriteras högre genom faktabaserad upplysning -ska arbeta för att göra attityderna mera positiva gällande hörselskador -ska informera om hörselskador för att minska på stigman kring dem -ska koordinera en nationell hörseldag Föreningarna -uppmuntrar sina medlemmar att berätta om sin egen hörselskada -deltar i den nationella hörseldagen lokalt, genom att arrangera lokala evenemang med information och goda råd Mål 8: Att höja kunskapen i hörselfrågor En hörselskada kan vara medfödd, förvärvad eller komma senare i livet. Att få nedsatt hörsel i vuxen ålder kan innebära en stor omställning både i hur man ser på sig själv och hur man umgås med andra. Oavsett grad av hörselnedsättning så är hörselskadan ett kommunikationshandikapp som kräver insatser inom en rad olika områden, såsom rehabilitering, utbildning, arbetsliv, fritid och anhörigas välmående. Inom dessa och andra områden måste en ständig uppbyggnad av insikt och kunskap ske för att möta den enskildes behov. Vi känner till att det finns hörselskadade som undviker sociala kontakter på grund av sin hörselnedsättning. Oberoende av ålder finns det risk att man isolerar sig, speciellt bland äldre hörselskadade eftersom samhällsåtgärderna går mot att man ska bo hemma så länge som möjligt. Enligt Salonen (2013) har var fjärde 70-åring en hörselskada som fordrar vård och hälften av alla 85-åringar har nedsatt hörsel. - ska utöva påtryckning så att information om hörapparater och annan hörhjälpmedel ingår i utbildningar relevanta för hörselskadade - ska verka för att hörselfrågor inkluderas i fler utbildningar - öka medvetenheten om hörselfrågor både i organisationer vi samarbetar med och bland beslutsfattare

11 Sida 9 - ska arbeta för en högre användningsgrad av de beviljade hörapparaterna - ska upplysa alla, oberoende av ålder, om att livskvaliteten kan öka genom användning av hörapparat eller andra hörhjälpmedel (t.ex. Kommunikator) - ska informera vården om vikten att kommunikationen fungerar t.ex. kommunikatorer finns tillgängliga och används - ska arbeta för att uppföljning ingår i hörselrehabiliteringen - ska lyfta fram anhörigas välmående Föreningar: -bidrar med kunskap om hörselfrågor på olika utbildningar som arrangeras inom föreningens region - ska öka medvetenheten bland personalen på vårdhem om vikten att hörselskadade använder hörapparaten eller andra hörhjälpmedel - ska vara i kontakt med och upplysa om hörhjälpmedel till t.ex. minnesrådgivningar Mål 9: Att öka intresset hos studeranden för frågor inom hörselområdet Hörselskador är ett av våra största folkhälsoproblem och brist på kunskap är det största hindret för en bättre framtid för hörselskadade och ett hinder för att skapa bättre villkor för hörselskadade. Okunskap ger upphov till brister i handlingar och fördomar som gör att många hörselskadade dröjer alldeles för länge med att ta i sin hörselsituation. Det är också okunskap som får beslutsfattare att ta beslut som försämrar hörselskadades situationer. Genom att upplysa utbildningsinstanser vill vi höja på kunskapen inom hörselområdet och ett viktigt uppdrag är därför att initiera och främja studeranden att fördjupa sig i hörselområdet. Fördjupade arbeten som belyser hur hörselnedsättning påverkar hela individen, inte bara det skadade hörselorganet, är av stor vikt. Resultat av fördjupningsarbeten ska komma hörselskadade till gagn, resultaten bör tillvaratas och spridas så att de kommer till praktiskt tillämpning. - ska höja intresset bland studeranden att göra fördjupade studier inom hörselområdet. - ska bli en intressant och kunnig samarbetspartner för studeranden när de utför fördjupade studier. - ska föra ut ny kunskap och resultat från fördjupade studierna (förbindelselänk) - ska till utbildningsinstanser sprida på idéer som studeranden kan fördjupa sig i

12 Sida 10 Svenska hörselförbundet rf:s värdegrund Vi tror på värdet att förmedla kunskap som är baserad på fakta Svenska hörselförbundet rf är en landsomfattande intresseorganisation som bedriver påverkningsarbete samt sprider kunskap om hörselskadades behov och om hörselhandikapp, också i förebyggande syfte. Genom synlighet sprids information om frågor som är relaterade till hörseln. Vi tror på värdet av att förena personer som har svårigheter med hörseln Svenska hörselförbundet rf förenar finlandssvenska hörselskadade, stärker vi-känslan och stöder frivilligverksamhet samt arbetar för fungerande kommunikation. Social samvaro ger bättre självkänsla. Vi tror på värdet av att förstå möjligheterna i en funktionsnedsättning Svenska hörselförbundet rf arbetar för ett tillgängligt samhälle där alla är delaktiga och jämlika. Hörselskadade får positiva erfarenheter och upptäcker nya möjligheter.

13 Sida 11 Svenska hörselförbundet rf Vår samhällsnytta Svenska hörselförbundet rf:s samhälleliga nytta framkommer genom att vi sprider kunskap om hörselnedsättning på svenska, informerar om hörselskadades verklighet, arrangerar kurser, arbetar för en bättre ljudmiljö och idkar intressebevakning, samt för att vi är en förbindelselänk mellan svenskspråkiga föreningar för hörselskadade, men också mellan finlandssvenska hörselskadade och beslutsfattare/samhälleliga instanser. Föreningarnas verksamhet är samhällsnyttig i och med att personer med hörselnedsättning kommer med i ett socialt sammanhang, föreningarna bistår med råd och stöd och ger möjlighet till rekreation och delaktighet. Vi främjar med andra ord välmåendet bland hörselskadade personer genom att vi arrangerar tillgängliga aktiviteter, allt från föreläsningar till utfärder och teaterkvällar. Evenemang där deltagarna hör och vill delta. Samhällsnyttans resultat på våra aktiviteter blir synliga i form av att personer lättare följer med vad som sägs, personer kan mera slappna av, sjukfrånvaro minskar, förebygger förtidspensionering och personer håller sig friskare som äldre. På samhällelig nivå blir ljudmiljön bättre och det finns mera textad information, åtgärder som gagnar även andra än hörselskadade. Förbundsstyrelsen gjorde våren 2010 en utredningen med lokalföreningarnas styrelser gällande föreningarnas och förbundets uppgift. - Föreningarnas uppgift: social roll, ger rådgivning och information, idkar lokal intressebevakning. arrangerar olika aktiviteter. - s uppgift: ge upplysning och information, idka påverkansarbete och intressepolitik, bidra med olika former av stöd till föreningarna (allmänt, ekonomiskt stöd och stöd i form av material), arrangera kurser, skapa och upprätthålla kontakt, attitydarbete.

14 Sida 12 Organisationsutveckling Vårt mål är en organisation som är flexibel och bra på att möta samhälleliga behov och krav, har bred kunskap i hörselområdet och är en bra samarbetspartner. Ett stöd i arbetet är utvecklingen av verksamhetsområden. Verksamheten delas in i olika områden: informationsverksamhet, anpassningsverksamhet, frivilligverksamhet och internationell verksamhet. Förbundsstyrelsen tillsätter stödgrupper inom alla verksamhetsområden, vars uppgift är att fungera som stöd och bollplank. En personal ansvarar för ett verksamhetsområde och bereder ärenden till stödgruppernas möten. Genom organisationsutvecklingen vill vi utveckla vår kunskapsbas och vårt intressepolitiska arbete, samt pröva nya sätt att inkludera personer med hörselskada. Syftet med organisationsutvecklingen är att bli en starkare och mera mångsidig organisation, för att på så sätt bättre kunna övervaka våra finlandssvenska hörselskadades rättigheter och intressen. Administration: Organisationsledning och -utveckling, Personaladministration, Ekonomiförvaltning Information Internationell verksamhet Anpassning Frivilligverksamhet Medlemstidskriften Sociala medier Material Nordiskt arbete (NHS) Internationellt arbete Anpassningsverksamhet Frivilligarbete Hörselrådgivarverk. Intressepolitisk expertis: Lyfta fram aktuellt inom området, utkast till utlåtanden, utkast på remissvar Mänskliga rättigheter VAMPO Rehabilitering Ungdomsfrågor Frivilligarbete Förening Grupper som bollplank och stöd: planer och rapporter/berättelser, uppföljning -> gruppernas minnesanteckningar delges styrelsen Informationsgrupp Redaktion Stödgrupp NHSs möten Kursgrupp Stödgrupp Årsredovisning i förbundets verksamhetsberättelse: samtliga ansvarsområden har ett eget kapitel Innehåll i redovisningen: en beskrivning av verksamhetsårets händelser (allmänt vad som hänt och vilka metoder som använts), uppföljning och jämförelser med tidigare år (utvecklingen), bland annat olika typer av antal - kvantitativ statistik inom verksamhetsområdet.

15 Sida 13 Vår organisation Svenska hörselförbundet rf:s verksamhet bedrivs inom medlemsföreningar och på förbundsnivå. Vårt gemensamma mål är ett samhälle där alla hörselskadade respekteras som individer, får stöd efter behov och kan vara fullt delaktiga på sina villkor. Idag har Svenska hörselförbundet rf 10 medlemsföreningar, tillsammans representerar vi ca medlemmar. Verksamheten bedrivs i medlemsföreningarna och på förbundsnivå. Medlemsföreningarna verkar lokalt och förbundet nationellt. Den högsta beslutande nivån är kongressen. Alla föreningsmedlemmar kan vara med och påverka vad vi ska jobba med. Medlem Medlemsförening Föreningsstyrelse Förbundskongress Förbundsmöte Förbundsstyrelse Föreningens medlemmar utser styrelserna i föreningarna vid föreningens årsmöte. Medlemsförening/föreningsstyrelse utser föreningens representanter till förbundskongressen. Förbundskongressen som är det högsta beslutande organet, sammanträder vart tredje år. Medlemsföreningarna har en representant för varje påbörjat femtiotal medlemmar och de är utsedda av föreningarna. Förbundskongressen fattar beslut om treårigt handlingsprogram och stadgar. Förbundskongressen utser också förbundsstyrelse. Förbundsstyrelsen är organisationens högsta beslutande organ mellan kongresserna och leder förbundets verksamhet, med stöd av förbundskansliet. bevakar och driver hörselskadades frågor på nationellt plan, samlar och sprider kunskap om hörselskadade, samordnar organisationens verksamhet och ger stöd till föreningar. Förbundsmötet är ett samarbetsorgan, framför allt när det gäller verksamhetsplan och budget för kommande år. Förbundsmöte äger rum en gång per år. Mötet består av en representant från varje medlemsförening, förbundsstyrelsen samt verksamhetsledaren.

16 Svenska hörselförbundet rf Kajsaniemigatan 3 B 13 Sida 14

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

intressepolitiskt program

intressepolitiskt program intressepolitiskt program Antaget av Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle där

Läs mer

HRFs värdegrund Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2016

HRFs värdegrund Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2016 Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2016 Om Hörselskadades Riksförbund (HRF) har i nästan ett århundrade bedrivit verksamhet för att stärka hörselskadade och tillvarata

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt. Västra Götaland

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt. Västra Götaland Verksamhetsplan för Hörselskadades distrikt Västra Götaland i 2017 1 (7) Innehållsförteckning 1. Hörselskadades Riksförbund 3 2. Hörselskadades distrikt Västra Götaland - Styrelsen 3 3. Påverkans- och

Läs mer

handlingsprogram Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012

handlingsprogram Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 handlingsprogram 2013 2016 Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet.

Läs mer

Hörselskadades Riksförbund. Handlingsprogram 2013 2016

Hörselskadades Riksförbund. Handlingsprogram 2013 2016 Hörselskadades Riksförbund Handlingsprogram 2013 2016 Handlingsprogram 2013 2016 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015 Hörselskadades förening i Stockholm Verksamhetsplan & budget för år 2015 2 (7) Förord Hörselskadades förening i Stockholm har många stora utmaningar framför sig. Den viktigaste just nu är att nå ut till

Läs mer

FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015

FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015 Fastställd av FSDB:s kongress 2013 FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015 Inledning och bakgrund Förbundets kongress 2011 fattade beslut om en ny form av verksamhetsplan. Tidigare prioriterade vi vissa

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014 Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till Verksamhetsplan & budget för år 2014 2 (7) Förord Vi ser fram emot ett spännande och händelserikt 2014. Det är då 75 år sen föreningen bildades, en respektabel

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola Verksamhetsplan 2014 ALLMÄNT Under verksamhetsåret 2014 är det också valår i Sverige. Sverige Dövas Ungdomsförbund (SDUF) avser i samarbete med andra intresseorganisationer lägga ett fokus på att döva

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland Verksamhetsplan för Hörselskadades distrikt i Västra Götaland 2009 Verksamhetsplanen har varit föremål för samråd med föreningarna på distriktsmötet 2008-11-08 och fastställdes av styrelsen den 2008-12-06.

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

Effektrapport för HRF

Effektrapport för HRF 1 Effektrapport för HRF Rapporten avser verksamhetsåret 2013. Namn: Hörselskadades Riksförbund (HRF) Organisationsnummer: 802004-4510 Juridisk form: ideell organisation Vad vill HRF uppnå? Hörselskadades

Läs mer

Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017

Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017 Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017 ställer upp Vår vision ett humant samhälle s vision är ett samhälle som tar tillvara på barn och unga som en resurs och där människovärdet

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Handlingsprogram 2017-2020

Handlingsprogram 2017-2020 Handlingsprogram 2017-2020 Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2016 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet.

Läs mer

DHR organisationen som arbetar ur ett rättighetsperspektiv

DHR organisationen som arbetar ur ett rättighetsperspektiv 1 Verksamhetsprogram 2014 2015 DHR organisationen som arbetar ur ett rättighetsperspektiv En ny förbundsmötesperiod ligger framför oss. DHR behövs fortfarande, trots att vi lagt 90 år av påverkansarbete

Läs mer

Hörselskadades Riksförbund. Stadgar för förbund, distrikt och föreningar

Hörselskadades Riksförbund. Stadgar för förbund, distrikt och föreningar Hörselskadades Riksförbund Stadgar för förbund, distrikt och föreningar Stadgar för förbund, distrikt och föreningar Hörselskadades Riksförbund (HRF) är hörselskadades intresseorganisation. Stadgarna omfattar

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2018

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2018 Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till Verksamhetsplan & budget för år 2018 2 (7) Inledning Under 2018 kommer vi att bygga vidare på den fina verksamhet vi har idag i HRF Stockholm. Bara under

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Handlingsplanen för Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, är vägledande för vilka frågor vi ska

Läs mer

Strategi 2016 2020. Njur- och leverförbundet. www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi

Strategi 2016 2020. Njur- och leverförbundet. www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi Strategi 2016 2020 12/2015 Njur- och leverförbundet stöder insjuknade, transplanterade och deras anhöriga. Förbundet delar ut tillförlitlig information om sjukdomar och behandling. I medlemsföreningarna

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland Verksamhetsplan för Hörselskadades distrikt i Västra Götaland 2012 2011-09-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Hörselskadades distrikt i Västra Götaland kommer under år 2012 att verka för:..

Läs mer

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Stadgar I. NAMN OCH HEMORT 1 Förbundets namn är Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf. Förkortningen FDUV kan användas som förbundets inofficiella namn. Förbundet

Läs mer

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY STADGAR 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Namn och hemort Föreningens namn är Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Förbundets hemort är

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 1. Allmänt Sid 1 Förbundets samhällsnytta Väsentliga händelser Uppskattning gällande utvecklingen för kommande period och värdegrund 2. Informationsverksamhet Sid 3 Tidskriften

Läs mer

Hörselskadades Riksförbund. Intressepolitiskt program

Hörselskadades Riksförbund. Intressepolitiskt program Hörselskadades Riksförbund Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle där

Läs mer

Förbundskongressen Bättre ljudmiljö! 17-19 september 2010. Bättre ljudmiljö! Handlingsprogram 2011 2013. Förbundskongressen i Åbo 17-19.9.2010.

Förbundskongressen Bättre ljudmiljö! 17-19 september 2010. Bättre ljudmiljö! Handlingsprogram 2011 2013. Förbundskongressen i Åbo 17-19.9.2010. Bättre ljudmiljö! Handlingsprogram 2011 2013 Förbundskongressen i Åbo 17-19.9.2010. Sid 1 Innehåll Bättre ljudmiljö sid 3 Svenska hörselförbundet rf:s värdegrund sid 4 Svenska hörselförbundet rf sid 5

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

DAGS FÖR ETT HÖRSELTEST? En undersökning om förekomsten av hörseltest från Hörselskadades Riksförbund (HRF/Novus 2011)

DAGS FÖR ETT HÖRSELTEST? En undersökning om förekomsten av hörseltest från Hörselskadades Riksförbund (HRF/Novus 2011) DAGS FÖR ETT HÖRSELTEST? En undersökning om förekomsten av hörseltest från Hörselskadades Riksförbund (HRF/Novus 2011) 2 en av tre arbetstagare har inte testat hörseln på över tio år. många av dem sliter

Läs mer

HANDIKAPPFÖRENINGARNA SÖRMLAND VERKSAMHETSPLAN. 2015 och framåt

HANDIKAPPFÖRENINGARNA SÖRMLAND VERKSAMHETSPLAN. 2015 och framåt HANDIKAPPFÖRENINGARNA SÖRMLAND VERKSAMHETSPLAN 2015 och framåt Handikappföreningarna Sörmland är en demokratiskt, politiskt och religiös obunden ideell samarbetsorganisation bestående av läns- och regiontäckande

Läs mer

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i. och ansluten till läns-/regionföreningen i.. län/region och därigenom är den

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Som medlemmar i Handikappforum hänvisar vi också till Handikappforums utlåtande, daterat 9.6.2014.

Som medlemmar i Handikappforum hänvisar vi också till Handikappforums utlåtande, daterat 9.6.2014. Utlåtande Finansministeriet Ärende: Begäran om utlåtande över utkastet till en regeringsproposition om kommunallagen, 8.5.2014, VM065.00/2012. Utlåtande ges av SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Dnr 2013/46 Id 50165 Funktionshinderpolitiskt program 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-27 173 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby kommun Funktionshinderpolitik handlar om mer än

Läs mer

Utlåtande kring regeringens proposition om socialvårdslag och därtill hörande lagar

Utlåtande kring regeringens proposition om socialvårdslag och därtill hörande lagar 27.6.2014 TILL SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Ärende Bakgrund Allmänt Utlåtande kring regeringens proposition om socialvårdslag och därtill hörande lagar FDUV, eller Förbundet De Utvecklingsstördas

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

Förbundet Finlands Svenska Synskadade

Förbundet Finlands Svenska Synskadade Förbundet Finlands Svenska Synskadade Vad är FSS? Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. (FSS) är en intresse- och serviceorganisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. Av landets omkring 80 000

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se Verksamhetsplan 2015 HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015 www.hsoskane.se Sammanfattning HSO Skåne är en samarbetsorganisation för funktionshinderrörelsen i Skåne. 2014 var 37 länsövergripande

Läs mer

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf MÅLPROGRAM 2018 2020 Förslag Steg för Steg rf Vad är Steg för Steg? Steg för Steg är en förening för och med personer med utvecklingsstörning. Vi arbetar för att personer med utvecklingsstörning ska höras

Läs mer

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper 1 Förbundets namn 1.1 Förbundets namn är Unga Republikaner. 2 Ändamål 2.1 Unga Republikaner är en partipolitisk obunden förbund som skall verka för att Sverige skall införa ett demokratiskt valt statsskick.

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är.

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Förhandsgranskade i föreningsregistret 6.10.2005 MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten Namn och hemort 1 Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Föreningens syfte är Syfte

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun

Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun Ekonomi Tommy Carlsson, 0485-470 75 tommy.carlsson@morbylanga.se Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 158/2005 antagen 177/2014 reviderad Dnr 12/614-730 1(8) Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun 0 Inledning

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Attention

Stadgar för Riksförbundet Attention Antagna av förbundsstämman 2015-04-25 Stadgar för Riksförbundet Attention 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Attention är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening Förbundets ändamål är:

Läs mer

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund 1 Förbundets namn Förbundets namn är

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

Verksamhetsberättelsen 2012

Verksamhetsberättelsen 2012 Kajsaniemigatan 3 B 13 00100 Helsingfors Utdrag ur Verksamhetsberättelsen 2012 m Clara Björk Fotona tagna av: Sonja Londen Birgitta Kronberg :s värdegrund Vi tror på värdet att förmedla kunskap som är

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål

Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål 1(5) Antagen Kommunfullmäktige 2014-10-27, 138 Ansvarig Kommunledningskontoret Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål 2 Inledning Det är en gemensam angelägenhet att

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008 Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand 26-27 april 2008 1 Förbundets namn Förbundets namn är Business and Professional Women Sweden -BPW Sweden.

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet -2015 Innehåll Svenska Cheerleadingförbundet -2015... 2 Mission... 2 Vision... 2 Organisation... 2 Kommittéer och utskott... 2 Mästerskap och tävlingar...

Läs mer

STADGAR FÖR. SENIORPSYKOLOGER Sveriges psykologförbund

STADGAR FÖR. SENIORPSYKOLOGER Sveriges psykologförbund STADGAR FÖR SENIORPSYKOLOGER Sveriges psykologförbund KAPITEL 1: TILLHÖRIGHET OCH ÄNDAMÅL 1.1 Tillhörighet Seniorpsykologer i Sveriges Psykologförbund (Seniorpsykologerna) är en förening inom Sveriges

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER?

BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER? VISSTE DU ATT BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER? DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA GÄLLER ALLA OAVSETT ÅLDER. FN:S KONVENTION OM KOM TILL FÖR ATT TRYGGA BARNETS SÄRSKILDA BEHOV OCH INTRESSEN. ALLA BARN ÄR JÄMLIKA KONVENTIONEN

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf STADGAR 1 Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland. Antagen 2009-10-24. Sidan 1 av 7

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland. Antagen 2009-10-24. Sidan 1 av 7 Verksamhetsplan för Hörselskadades distrikt i Västra Götaland 2010 Antagen 2009-10-24 Sidan 1 av 7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Hörselskadades distrikt i Västra Götaland kommer under år

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Stadgar för SYLF Blekinge

Stadgar för SYLF Blekinge Stadgar för SYLF Blekinge Erkänd som lokalavdelning av Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF). Senast ändrade vid SYLF Blekinges årsmöte 20:e januari 2016 och ändringen godkänd av SYLF:s styrelse XX månad

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNAS SAMARBETE

1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNAS SAMARBETE STADGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLAND, ANTAGNA PÅ ÅRSMÖTET 25 APRIL 2005 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNAS SAMARBETE Inom handikapprörelsen arbetar vi tillsammans för alla

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport Projektet Skriv Till 2007-2008 Mellanrapport Utgivare: Svenska hörselförbundet rf Utgivet: På förbundsmötet 25.04.2008 Finns även att hämtas från www.horsel.fi/skrivtill Skriv Till 2007 Skriv Till startade

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

upplysningstid En ny FRAMTIDS- FRÅGAN? STORM- VARNING! LJUDSMART Hotet mot hörselvården Kampanjen som väckte Sverige 6röster: Vilken är den viktigaste

upplysningstid En ny FRAMTIDS- FRÅGAN? STORM- VARNING! LJUDSMART Hotet mot hörselvården Kampanjen som väckte Sverige 6röster: Vilken är den viktigaste En ny upplysningstid EN TIDNING FRÅN HÖRSELSKADADES RIKSFÖRBUND (HRF) 6röster: Vilken är den viktigaste FRAMTIDS- FRÅGAN? STORM- VARNING! Hotet mot hörselvården LJUDSMART Kampanjen som väckte Sverige 1

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Detta faktahäfte är ett fördjupningsmaterial kring FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Faktahäftet tar sin utgångspunkt

Läs mer

Föreskrift för rådet för funktionshinderfrågor

Föreskrift för rådet för funktionshinderfrågor Föreskrift för rådet för funktionshinderfrågor Föreskrift Ersätter reglemente för rådet för funktionshinderfrågor 2014-10-01 KS2014/1492 Diarienummer: KS2015/1444-1 Dokumentansvarig: Sekreterare i rådet

Läs mer

Inledande synpunkter. Tel

Inledande synpunkter. Tel 1 2009-10-21 Vår referens: Annika Åkerberg Tel. 070-745 37 38 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar gällande delbetänkande av Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige Främja, Skydda, Övervaka

Läs mer

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målprogram Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målsättning och Huvudmål Förbundet Unga Rörelsehindrade har som huvudmålsättning att ungdomar med nedsatt rörelseförmåga ska vara en del av samhället.

Läs mer

Finlands Svenska Scouter r.f. FISSC VERKSAMHETSPLAN

Finlands Svenska Scouter r.f. FISSC VERKSAMHETSPLAN Finlands Svenska Scouter r.f. FISSC VERKSAMHETSPLAN 2017-2018 INLEDNING Finlands Svenska Scouter r.f:s (FiSSc) främsta uppgift är att finnas till för våra medlemmar, d.v.s scoutkårerna. Vår roll är att

Läs mer

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund. Strategi för 2016 2020

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund. Strategi för 2016 2020 Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund Strategi för 2016 2020 Godkänd av FSB:s allmänna möte den..2015 12.09.2015 Version 2 FSB styrelseseminarium M/S Mariella 12.08.2015 Version 1 FSB INNEHÅLL FSB

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 för Sveriges Dövas Ungdomsförbund ALLMÄNT Under verksamhetsåret 2017 ska Sverige Dövas Ungdomsförbund, i samarbete med andra intresseorganisationer, lägga ett fokus på att teckenspråkiga

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

VÄSTÅBOLANDS FÖRETAGARE - LÄNSI-TURUNMAAN YRITTÄJÄT RY STADGAR (Översättning)

VÄSTÅBOLANDS FÖRETAGARE - LÄNSI-TURUNMAAN YRITTÄJÄT RY STADGAR (Översättning) VÄSTÅBOLANDS FÖRETAGARE - LÄNSI-TURUNMAAN YRITTÄJÄT RY STADGAR 15.09.2008 (Översättning) Namn och hemort 1 Föreningens namn är Väståbolands Företagare Länsi-Turunmaan Yrittäjät r.y. och den fungerar som

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder

Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder Hörselskadades distrikt I Uppsala län Kungsgatan 64 753 18 Uppsala tel: 018-56 09 28 fax: 018-56 09 01 Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder 65-74 år: en av fyra 75-84 år: en av tre 85-110 år:

Läs mer

Pargas Gaming Community rf

Pargas Gaming Community rf Pargas Gaming Community rf STADGAR 1 (7) Stadgar för Pargas Gaming Community rf Antagna genom enhälligt föreningsbeslut den 1.2.2014. Fastställda av Patent- och registerstyrelsen den. 1 Namn, hemort, språk

Läs mer

Folkuniversitetet Göteborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Folkuniversitetet Göteborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Folkuniversitetet Göteborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Vuxenutbildning Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Ett projekt i samarbete med Psykosociala förbundet rf och Svenska hörselförbundet rf. Projektet Anti Depp. - Slutrapport

Ett projekt i samarbete med Psykosociala förbundet rf och Svenska hörselförbundet rf. Projektet Anti Depp. - Slutrapport Ett projekt i samarbete med Psykosociala förbundet rf och Svenska hörselförbundet rf Projektet Anti Depp - Slutrapport Projektet Anti Depp 2006-2009 Helsingfors, januari 2010 Utgivare: Svenska hörselförbundet

Läs mer