Verksamhetsberättelsen 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelsen 2012"

Transkript

1 Kajsaniemigatan 3 B Helsingfors Utdrag ur Verksamhetsberättelsen 2012 m Clara Björk

2 Fotona tagna av: Sonja Londen Birgitta Kronberg :s värdegrund Vi tror på värdet att förmedla kunskap som är baserad på fakta är en landsomfattande intresseorganisation som bedriver påverkningsarbete samt sprider kunskap om hörselskadades behov och om hörselhandikapp, också i förebyggande syfte. Genom synlighet sprids information om frågor som är relaterade till hörseln. Vi tror på värdet av att förena personer som har svårigheter med hörseln förenar finlandssvenska hörselskadade, stärker vikänslan och stöder frivilligverksamhet samt arbetar för fungerande kommunikation. Social samvaro ger bättre självkänsla. Vi tror på värdet av att förstå möjligheterna i en funktionsnedsättning arbetar för ett tillgängligt samhälle där alla är delaktiga och jämlika. Hörselskadade får positiva erfarenheter och upptäcker nya möjligheter. Upplever du att din hörselnedsättning gör kulturlivet otillgängligt för dig? Ja 19,23 Nej 25,82 Medlemsundersökning 2012 Ibland 54,95

3 Ordinarie verksamhet Medlemsundersökning Förbundsstyrelsen har genomfört en utredning. Enkäten distribuerades till samtliga medlemsföreningar och totalt har 217 enkätsvar analyserats. Den regionala fördelningen bland svaren var Åboland/Åland 26 %, Nyland 29 % och Österbotten 45 %. Förbundets samhälleliga uppgift är att informera, vara en förbindelselänk och idka intressebevakning, framkommer i medlemsundersökningen. Bra hörselvård Respondenterna ombads uppge vilka faktorer som är viktiga för en bra hörselvård. De överlägset viktigaste faktorerna som nämndes var sakkunnig personal och att servicen sker på svenska. Övriga faktorer som nämndes var vikten av bra information och att servicen är lättillgänglig, dvs. att den är nära. Gällande hörselvården på svenska anser 38 procent av respondenterna att den fungerar bra, medan 39 procent anser den fungera tillfredsställande. Hörselvården på svenska i Finland får alltså av de som svarat på enkäten ett mycket bra betyg. Det är ändå skäl att konstatera att 7 procent av respondenterna anser att den inte fungerar. Det är också viktigt att notera att många låtit bli att svara på frågan (44 stycken). Sammanfattningsvis kan vi konstatera att majoriteten av respondenterna i denna undersökning anser att hörselvården på svenska fungerar tillfredsställande. Trots detta är det viktigt att följa med utvecklingen emedan social och hälsovården står inför stora förändringar. Behovet av ett intressepolitiskt arbete i dessa frågor försvinner inte. Vilka situationer väljer du bort på grund av din hörselnedsättning? Procent Folksamlingar Med dåligt ljud/akustik Kulturevenemang Där det finns krav att delta Möten Föredrag TV-program Där det inte används hjälpmedel Privata/familjesituationer Medlemsundersökning 2012

4 Ordinarie verksamhet Webbsida och Facebook Förbundet har en egen webbsida, på Kulturhuset.fi, webbmasteruppgiften sköts av kanslisekreteraren. På webbsidan finns månadens fråga som byts ut varje månad. För att få ta del av resultatläget måste man rösta. Februari och april månaders frågor var bland dem som lockade flest röster. April månads fråga: Har hörselskadan påverkat ditt arbetsliv? fick flest röster år procent av respondenterna har svarat ja på frågan och 28 % svarat nej. 21 % av respondenterna uppgav att de blivit tvungna att byta jobb. I februari frågade förbundet: Har du skaffat din hörapparat... via den allmänna hälsovården (52%), privat (30%) och har inte hörapparat (18%). Förbundet har egen facebook sida Facebook har främst använts som informationsinlägg om aktuella händelser inom förbundet och forskning inom hörselområdet Har hörselskadan påverkat ditt arbetsliv, Har ej hörselskada 2% Nej 4% Måste byta jobb 21% Ja, positivt 45% Webbfrågan: Februari 2012 Ja, negativt 28% Hur mycket lyssnar du på musik med hörlurar? mer än 6 timmar per dag 3% 3-6 timmar per dag 15% Lyssnar inte alls 64% Webbfråga:September timmar per dag 18%

5 Ordinarie verksamhet Information /Tidskriften Vi hörs Vi hörs har sedan år 2009 utkommit med fyra temanummer per år. Så också år Teman för de fyra numren var, Tinnitus öronsus, Fokus på ungas ljudmiljö, Hörhjälpmedel och Hörsel och familjen som resurs. Vi hörs redaktion har bestått av Birgitta Kronberg och Gita Lindholm. Upplagan var förutom Tinnitus öronsus numret som trycktes i exemplar. Tidskriften har distribuerats till medlemmarna i förbundets lokalföreningar, till bibliotek, hälsocentraler och hörcentraler, till olika myndigheter, finlandssvenska lokala dagstidningars redaktionskanslier samt till tidskriftens prenumeranter. Vi hörs har också getts ut som taltidning. Vi hörs deltog i Bokmässan i Vasa Där fanns tidskriften för utdelning på tidningsbordet i De Finlandssvenska tidskrifternas gemensamma monter. På bokmässan i Helsingfors hade Vi hörs ett eget bord i De Finlandssvenska tidskrifternas gemensamma monter och tidskriften fanns dessutom på det gemensamma tidningsbordet. Information/ material Information sprids också till medlemsföreningarna genom cirkulär och e-post brev samt informationsbladet Klippet. Klippet är en sammanställning av tidningsurklipp och övrig information med anknytning till hörseln som skickats till kansliet. Förbundet har tryckt broschyrer som bearbetades inom ramen för projektet SKRIV TILLgänglig Kultur (avslutades år 2011). Broschyrerna Teaterföreställning med BRA HÖRBARHET, Ansökan om SKRIVTOLKTJÄNST och Beställning och användning av SKRIVTOLK.

6 Ordinarie verksamhet Kursverksamhet Anpassningskurser är ett sätt att skapa bästa möjliga förutsättningar för hörselskadade i olika livsskeden och deras anhöriga att hantera sin vardagslivssituation. Förbundet har arrangerat en grundkurs, tre temakurser och två samarbetskurser. Grundkurs Förbundet ordnade en grundkurs med uppföljning. Kursen tog plats på Norrvalla Rehab Center i Vörå. Kursen arrangerades tillsammans med Folkpensionsanstalten FPA. Temakurs Temakurserna arrangeras med stöd av Penningautomatföreningen RAY. Inom temakursverksamheten har arbetet fortsatt med utvecklandet av olika uppföljningssätt. En kurs med 11 deltagare för personer med tinnitus på Hotel Victoria i Tammerfors. Enligt kursuppföljningen har sex personer sökt hjälp för sin livssituation och upplevde att deras livskvalitet förändrats positivt i och med kursen. En avslappningskurs med 14 deltagare på Runsala spa i Åbo. Nio deltagare upplevde enligt uppföljningen att livskvaliteten förbättrats i och med deltagandet i kursen. Alla som svarade hade fortsatt hemma med någon av de på kursen utlärda avslappningsmetoderna. En ny temakurs: Ny med min hörapparat med 7 deltagare på Sjundeå bad. Deltagarna provade under och efter kursen hörapparaten i olika miljöer och situationer och fyllde i en dagbok om deras erfarenheter. Samarbetskurs Två samarbetskurser ordnades. En parkurs tillsammans med Folkhälsan förbund på Norrvalla Rehab Center. Kursen hade 12 deltagare. Deltagarnas relation följdes upp genom ett frågeformulär som besvarades av båda parterna en månad före kursen, under kursen och en månad efter kursen. Förbundet ordnade även en samarbetskurs med Psykosociala förbundet rf som gick under namnet psyket och hörseln. Kursen hade 8 deltagare och ordnades på Härmä bad. Deltagarna upplevde att de fick mycket ny information om sambandet mellan psykisk ohälsa och hörseln och majoriteten av deltagarna ansåg sig ha fått konkreta råd för att förbättra livskvaliteten. Samarbetskursen mellan och Psykosociala förbundet rf var den första i sitt slag.

7 Ordinarie verksamhet Föreningarnas verksamhet Den etablerade föreningsverksamheten i lokalföreningarna är av stor vikt för medlemmarna. Den egna föreningen är och blir en källa för information, hjälp och stöd, social gemenskap, identifiering och grupptillhörighet. Föreningarnas verksamhet består i huvudsak av frivilliga insatser. Ålands Hörselförening rf har en deltidsanställd som köptjänst. Sydösterbottens hörselförening rf och Svenska Hörselskadade i Västnyland rf firade 25-år. Svenska hörselskadade i Vasanejden rf firade sina 25-år i samband med julfesten. Svenska Hörselskadade i Karlebynejden rf arrangerade den Österbottniska sommarsamlingen den 12 augusti Medlemmar från Nykarlebynejden, Vasanejden och Sydösterbottens föreningar hade hörsammat inbjudan och cirka 130 personer deltog i samlingen. Medlemsträffarna i lokalföreningarna som också har en viktig social funktion arrangerades i varje förening med god uppslutning. Medlemsmöten är allt från varje vecka till några gånger per år. På medlemsmöten har lokalföreningarna inbjudna föreläsare, utbyte av egna erfarenheter och kulturella inslag. Lokalföreningarna har (9 av 10) arrangerat 74 medlemsmöten och nått personer. Informationstillfällen som är ett större evenemang med mål att nå ut till en bredare publik har alla föreningar arrangerat: 14 informationstillfällen som nått 763 personer Lokalverksamhet Medlemsmöten Informationstillfällen Föreläsningar Rekreation 2010 (10 av 10) 2011 (9 av 10) 2012 (9 av 10) Statistikblanketten 2012 Lokalföreningarna har medlemmar som representerar hörselområdet i olika samhälleliga organ, förtroendevald inom församlingen och handikapprådet. Svenska hörselskadade i Västnyland rf har i tre handikappråd; Raseborgs stad, Hangö stad och Kyrkslätt. En person med hörselskada blev invald i fullmäktige i Pargas. Lokalföreningarna har varit synliga i lokaltidningarna genom att aktivt informera och marknadsföra evenemangen. Svenska hörselskadade i Åboland rf föreläser regelbundet om hörsel för social- och hälsovårdsstuderanden. Många lokalföreningar har deltagande i olika mässor och seminarier med egna informationsmonter. Svenska hörselskadade i Vasanejden rf deltog i Friskvårdsmässan i Vasa, Sydösterbottens hörselförening rf i öppet hus på Familjecentret i Kristinestad. Ålands Hörselförening rf deltog i minimässa för personal vid Ålands Hälso- och sjukvård.

8 Ordinarie verksamhet Frivilligverksamhet Föreningarnas verksamhet baserar sig på frivilliga insatser. Personer som gör en insats frivilligt uppskattas till 151 personer (9 föreningar av 10). Det frivilliga arbetet är det praktiska arbetet med att planera, förbereda och genomföra verksamheten samt föreningsadministration som register, protokoll och bokföring. Vara i kontakt med kommuner och andra organisationer. Föredragshållare på medlemsmöten och ordnar kurser inom föreningen. Hörselrådgivarverksamheten Förbundet ordnade ett fortbildningstillfälle på Hotel Arthur i Helsingfors. Temat var nya hörhjälpmedel på marknaden. 17 hörselrådgivare deltog i dagen. Hörselrådgivarverksamheten är aktiv och uppskattad bland föreningsmedlemmarna. 24 aktiva hörselrådgivare runt om i Svenskfinland (9 föreningar av 10). Verksamheten har bestått bland annat av öppen rådgivning, mottagning, hembesök och informationstillfällen. Öppen rådgivning är en annonserad plats och tid, hörselrådgivarna har tillsammans arrangerat 60 rådgivningar och träffat 320 personer. Mottagningar som arrangeras i samband med medlemsmöten (en timme före) har varit 61 stycken och råd getts till 577 personer. Hörselrådgivarna har gjort 238 stycken hembesök. Telefon, sms och mejl är också kanaler som används i rådgivningen: 692 tillfällen är registrerade, de är många fler till antalet.

9 Utdrag ur verksamhetsberättelsen 2012 Ordinarie verksamhet Internationell verksamhet Norden Nordiska Hörselskadades Samarbetskommitté NHS är en samarbetsplattform med medlemmar från alla nordiska länderna, Sverige, Norge, Danmark, Island, Färöarna och Finland. NHS har en anställd intressepolitisk sekreterare Cilla Schroeder, Svenska hörselförbundet rf har arbetsgivaransvaret. NHS arrangerar varje år tre möten ledarmöte och års- och temadag och kanslichefsmöte. Ledarmötet arrangerades i Köpenhamn och NHS års- och temadagar i Reykjavik, på Island. Birgitta Kronberg, Sonja Londen och Cilla Schroeder deltog inom ramen för NHS budget. Styrelsemedlemmarna Ulla-Maj Storsjö och Bo-Henry Simell deltog med stöd av personligt beviljade bidrag. Temadagens tema var textning som tillgänglighet. Alla nordiska länderna hade egna inlägg. Sonja Londen berättade om förbundets erfarenheter kring textning och kultur och skrivtolkutbildningen. NHS har en resursgrupp. Medlemmarna är en styrelsemedlem ur varje medlemsorganisation. Styrelsemedlem Ulla-Maj Storsjö är förbundets representant i resursgruppen. Kanslichef Friða Gunnarsdóttir, Heyrnarhjálp på Island Internationellt är medlem i Europeiska (EFHOH)och Internationella (IFHOH) nätverken för hörselorganisationer. IFHOHs världskongress: Bättre livskvalitet som arrangeras vart 4:e år arrangerades den juni 2012 i Bergen, Norge. Knappa 400 deltagare från olika delar av världen samlades på hörselskadades världskongress. Bättre livskvalitet för personer med hörselskada behandlades ur flera synvinklar. Framsteg inom forskning, olika aspekter på ljudmiljö, psykosocialt stöd och hörselskada i olika åldrar presenterades och behandlades under kongressen. På plats fanns hörselskadade från ett 40-tal länder. Kajsaniemigatan 3 B Helsingfors tfn: FO-nummer :

10 Ordinarie verksamhet / Samarbete Ungdomsverksamhet En mindre kampanj/utredning arrangerades i samband med tidskriften Vi hörs deltagandet i bokmässan i Helsingfors oktober Under bokmässans första dag delades kort ut med texten var rädd om din hörsel, den är den enda du har. På korten hade nitats hörselproppar. Under de följande mässdagarna fick besökarna som stannade upp vid montern svara på en enkät. 77 personer svarade på enkäten. Två frågor ingick i kampanjen: Använder du öronproppar när du går på konsert eller andra därmed jämförbara tillställningar? 19 procent ja, 25 procent ibland, 48 procent nej och 8 procent går inte på dylika evenemang. Den andra frågan: Lyssnar du på musik eller radio via hörlurar? 22 procent uppger att de lyssnar 1-3 timmar per dag, 3 procent lyssnar 3-6 timmar, 62 procent lyssnar inte alls och 13 procent svarade inte på frågan. Förbundet och SPERES Finlandssvenskt specialpedagogiskt resurscentrum träffas regelbundet och utbyter erfarenheter och planerade händelser. Förbundet samarbetar med SPERES gällande stödperioder. Syftet med samarbetet är att ge möjlighet för unga vuxna med hörselnedsättning att under SPERES stödperioder fungera som rollmodell för barn och unga med hörselnedsättning och få erfarenhet av att vara hjälpledare. SPERES arrangerade 5 stödperioder år Skrivtolk på svenska Skrivtolkarna arrangerade i april 2012 uppföljningsdagar för skrivtolkar som gick utbildningen på Axxell år Axxells koordinator Carola Gröndahl, verksamhetsledare Sonja Londen och tio skrivtolkar som gick utbildningen deltog i dagarna. Förbundets erfarenheter och dokument från skrivtolkutbildningen har använts i intressepolitiska arbetet på Island. TTYR-gruppen Sonja Londen representerar i Tulkkitoiminnan yhteistyryhmä (TTYR). TTYR är ett organ som har hand om olika tolkrelaterade ärenden och frågor i Finland, strävar efter att utveckla tolkjänsten och upprätthåller tolkregistret. TTYRs beslutande föreningar är Kuuloliitto ry, Kuurojen liitto ry, Suomen viittomakielen tulkit ry och Suomen kuurosokeat ry. Övriga som deltar i möten är Kuulovammaisten lasten vanhempien liitto ry, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kuurojen palvelusäätiö och Suomen kirjoitustulkit ry. Får du fram textningen för hörselskadade på tv? Ja: 56 % Nej: 35 % (Ja SVT men Nej Yle: 9 %) Medlemsundersökning 2012

11 Ordinarie verksamhet / Samarbete Texttelefon service Gita Lindholm har deltagit i Texttelefonarbetsgruppens (Tekstipuhelin-palvelutyöryhmä) möten. Svenskspråkiga användare av ITTP tjänsten (texttelefontjänst över internet) har ökat och servicen på svenska har förbättrats i det avseendet att det nu finns flera samtalsförmedlare som behärskar svenska eller har svenska som modersmål och överflyttning av samtal mellan förmedlarna löper smidigare. Tjänsten sköts nu av Vakka- Suomen Puhelin Oy / Protone Oy. TRIO Triosamarbetet är ett samarbete som initierat. Samarbetet är mellan Svenska pensionärsförbundet rf, Förbundet Finlands svenska synskadade rf och. Verksamhetsledarna och ordföranden träffas regelbundet. Förbundens tidskrifter distribueras till varandras styrelsemedlemmar. Ett konkret resultat är utgivningen av Vi hörs och God Tid som taltidningar. Förbundet Finlands svenska synskadade koordinerar utgivningen och ansvarar för finansieringsadministrationen. Utgivningen av taltidningarna sker med stöd av Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman och SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf. En gemensam skrivelse gällande Kyrkpressen läsbarhet som ordföranden undertecknade skickades till chefredaktören May Wikström. Kuuloliitto ry :s och Finska hörselförbundet rf:s verksamhetsledare har regelbundet hållit kontakt kring aktuella ärenden. Konsumentparlament Förbundet har deltagit i processen att bereda ärenden till konsumentparlamentet hösten Förbundets inlägg om att ljudmiljön skulle vara ett av teman gick ej igenom. SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf stiftades den 14 september Förbundet hade en aktiv roll i att skapa SAMS. Målsättningen är att SAMS ska fungera som ett samarbetsforum inom det finlandssvenska handikappfältet och utgår i sitt arbete från FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Uppföljningen av hur Finland bereder lagar och hur Finland uppfyller kraven i konventionen är SAMS roll och funktion. Styrelsemedlem Tor Wernér är förbundets representant i SAMS styrelse med Birgitta Kronberg som suppleant. Juridisk ombud i Svenskfinland inom handikappsektorn har övergått till eget verksamhetsområde inom SAMS från och med januari SAMS bidrag är en egen helhet inom SAMS verksamhet. SAMS har tilldelats uppdraget att ansvara för ett av Svenska kulturfondens förbundspaket gällande sociala området. Vad gäller medlemsföreningarna i vårt förbund hade SAMS styrelse beslutat sig för ett förbundspaket.

12 Ordinarie verksamhet Intressepolitiskt arbete Kommunalvalet den 28 oktober 2012 uppmärksammades med ett flygblad - Har du koll på att alla hör dig? Förbundets påverkansarbete har haft resultat. Förbundsordförande Birgitta Kronberg har varit i kontakt med Viking Lines nybygge Viking Grace gällande installation av teleslingor. De bekräftade att de kommer att installera slingor. Ett synligt resultat gällande textning av teaterföreställningar är anskaffningen av textningsapparatur på Svenska teatern i Helsingfors. Alla föreställningar textas av teaterföreställningen Kristina i Duvemåla på Svenska teatern i Helsingfors, ett resultat i förbundets och föreningars långvariga påverkansarbete. Ett annat påtryckningsarbete tillsammans med andra hörselorganisationer och TTYRgruppen resulterade i att FPA bildade ett samarbetsforum gällande tolktjänsten. Samarbetsforumets första och inledande möte hölls i Helsingfors. Förbundet har lämnat in följande utlåtanden/skrivelser: Kommunikationsministeriet Ett e-post brev till Kommunikationsministeriet med anledning av att Kommunikationsministeriet fyllde 120 år i september Utlåtande angående regeringens proposition till lagar om ändring av lagen om Rundradion Ab och av lagen om statens televisions- och radiofond. Folkpensionsanstalten En gemensam skrivelser tillsammans med Kuurojen Liitto ry, Kuuloliitto ry, Suomen Kuurosokeat ry och Svenska hörselförbundet har skickats till fpa med uppmaning att en plattform för samarbete i tolkfrågor bör inrättas. Verksamhetsledarna för nämnda organisationer uppvaktade fpa den 18 april Fpa representerades av FPA:s direktör Helena Pesola, förmånsdirektör Elise Kivimäki och förmånschef på FPA:s hälsoavdelning Kari Vilkama. På mötet beslöts att ett samarbetsforum i tolkfrågor bildas. Vilket var gruppens mål med uppvaktningen. FPA utkom med ett pressmeddelande och nyheten uppmärksammades i teckenspråksnyheterna. Nordisk resolution NHS uppmaning till hörselkliniker och andra utprovare av hörapparater i Norden att utgå från CEN-standarden gällande hörapparatutprovning i sitt arbete. NHS resolution till leverantörer av hörhjälpmedel för att uppmärksamma bristen på internationell standarder gällande hörhjälpmedel. Gemensamma skrivelser Verksamhetsledarna för, Kuuloliitto ry, Kuurojen Liitto ry och Suomen Kuurosokeat ry gällande vår oro för att fler och fler hälsovårdscentraler övergår till återuppringningsservice vid tidsbeställning. Finlandssvenska organisationers gemensamma skrivelse gällande rays fördelning av avkastningen. Förbunden och organisationerna ansåg att beslutet om att regeringen i samband med budgetramarna kommit överens om att styra en större del av RAY:s avkastning direkt till att täcka statens kostnader är ologiskt och strider mot regeringens principiella handlingslinjer. Mottagare riksdagsledamot.

13 Förbundskongress 2013 Beredelser och information om kommande förbundskongress i november 2013 inleddes. Förbundslogon utarbetades av Harriet Snellman. Buller och Bång Projekt Buller och Bång har varit ett projekt för barn och personal i daghem. Projektets syfte var att informera om ljudmiljön och påverkningsmöjligheter av denna i vardagen. Projektet startade 2009 med ett pilotprojekt. Buller och Bång har under de senaste åren riktat sig huvudsakligen till barn i åldern 5-7 år. Projektet Buller och Bång besökte Rödskogs förskola och Bemböle förskola (våren och hösten 2012) och har därmed besökt 22 daghemsgrupper under åren Sammanlagt har 424 barn och 54 vuxna från daghemspersonalen tagit del av Buller och Bång-projektets information Nora Strömman har varit projektledare. Bättre ljudmiljö Projektet Bättre ljudmiljö är ett anskaffningsbidrag beviljat av Penningautomatföreningen RAY för att ge medlemsföreningarna möjlighet att köpa tekniska hörhjälpmedel som förbättrar ljudmiljön/hörbarheten i verksamheten på något sätt. Det andra syftet med projektet är att utföra en utredning som bidrar med information om hur olika tekniska hjälpmedel fungerar i olika situationer. Information som förbundet och föreningarna sedan kan använda i informationsverksamheten. Förbundet koordinerar anskaffningsprojektet. En sammanställning har gjorts av de erfarenheterna som föreningarna har av de hjälpmedel de hittills använt i föreningsverksamheten. Föreningarna har beskrivit miljöer som kunde förbättras och som förekommer inom verksamheten. Verksamheten återkommer i samma lokal och ljudet bör isoleras på ett sätt att grannar inte stör. Buller - störande ljud som förekommer utanför lokalen. Verksamheten roterar i olika (icke egna) lokaler där det inte finns ljudanläggningar, eller om det finns ljudanläggningar (audiosystem) saknas teleslinga. I en större sal är det svårt att höra och inte alltid möjligt att läsa på läpparna. Under en träff kan det vara flera personer som står för inläggen och inläggen kan variera från föredrag till underhållning och också deltagarna som ställer frågor. Resor och utfärder arrangeras och information ges i buss. Guidningar både utomhus och inomhus, deltagarantalet kan vara mellan personer. Det finns behov av att se text som stöd i att bättre höra. Olika sätt som skapar möjligheter att visa text och bilder för en större samling.

14 Förbundsmötet och Hedersmedlem Förbundsmötet var den 14 april 2012 på Hotell Polaris i Pedersöre. Publikationen Medlemsmodellen: Rekrytera, aktivera och behålla medlemmar av Niklas Hill och Angeli Sjöström delades ut, ett exemplar till varje förening. Hedersmedlem Clara Björk Förbundsmötet utsåg Clara Björk till hedersmedlem i. Hon mottog personligen uppvaktningen på förbundsmötet. Björk var en av undertecknarna vid bildandet av förbundet, hon har aktivt varit med och utvecklat olika verksamheter inom förbundet, både kursverksamheten och hörselrådgivningen inom frivilligverksamheten. Clara Björk har också varit medlem i förbundsstyrelsen. Ekonomi Förbundets ordinarie verksamhet visar ett minus resultat. Den ordinarie verksamheten är i behov av mera årliga anslag för att kunna upprätthålla en kvalitativ ordinarie verksamhet. Förbundet är helt beroende av att förutom allmänna RAY-bidraget erhålla understöd och bidrag från stiftelser och fonder, samt donationer och frivilliga bidrag. Bokslutet visar en förlust på totalt ,99 för året. Personalkostnaderna har ökat i och med att kursplaneraren året innan (2011) var tjänstledig ett halvår. Styrelsens kostnader har märkbart minskat i och med e-post styrelsemöten och att arbetsgrupperna främst har arbetat per e-post. Medlemsavgiften höjdes från och med Förbundet har två fria fonder: Hörselfonden grundades 2004 med inbetalningar gjorda till minne av Mary-Ann Procopé. Fondens ändamål är att främja informationsverksamheten inom förbundet, publicering av svenskspråkigt material kring hörselfrågor (gäller inte tidskriften Vi hörs). Intäkter är försäljning av förbundets kondoleanser och kort. Jubileumsfonden grundades 2006 i samband med förbundsordförande Birgitta Kronbergs 60- årsdag. Fonden avser i första hand att utgöra en insamlingsfond genom att erbjuda möjligheter för personer, företag och organisationer att genom bidrag till fonden utveckla förbundets arbete för ett mera tillgängligt samhälle där alla hörselskadade skall vara fullt delaktiga och jämlika.

15 Förbundet Förbundskansli Förbundet har sitt kansli i en hyrd lokal på Kajsaniemigatan 3 B 13 i Helsingfors. Antalet anställda vid årets slut var tre heltidsanställda verksamhetsledare Sonja Londen, kanslisekreterare Gita Lindholm och Kursplanerare Nora Strömman. Kursplanerare var tjänstledig utan lön en del av maj månad och i juli och december. Förbundet hade två timanställda, bokförare Jim Lindgren och NHS intressepolitisk sekreterare Cilla Schroeder, som i huvudsak arbetade inom NHS. Verksamhetsledare Sonja Londen blev föräldraledig från mitten av december Thomas Londen har varit tillfälligt anställd för att göra en första genomgång av insamlat material förbundets undersökningar. Socionomstuderande Jenni Rantanen från Arcada var på en fyraveckors praktik på förbundskansliet. köper tjänster av Ab Jakobstads bokföringsbyrå gällande löneräkningen, bokföringen av Qwerty Oy. Städningen av kansliet köps av Anssari Oy och datorstöd av Teknikfixaren. Personalens företagshälsovård köps av Mehiläinen/Forums läkarstation i Helsingfors. bildades den 13 november Förbundet arbetar för att skapa ett bättre samhälle för hörselskadade med svenska som modersmål. Det vill säga människor med nedsatt hörsel, tinnitus, Ménières sjukdom, ljudöverkäns-lighet samt vuxendöva. Vi arbetar också för att stöda föräldrar och andra anhöriga. Förbundet har tio medlemsföreningar och de hade vid årets slut sammanlagt medlemmar. Medlemsantalet har således ökat med 108 personer i jämförelse med år Förbundet har antagits som understödjande medlem i Finlands skrivtolkar rf. :s mål är ett tillgängligt samhälle, där alla personer med olika typer av hörselhandikapp respekteras som individer och kan vara delaktiga på sina egna villkor. Förbundet finansierar sin verksamhet med bland annat medlems-avgifter, bidrag från Penningautomatföreningen RAY, Svenska studiecentralen, Folkpensionsanstalten, olika stiftelser och fonder och tidskriften Vi hörs har haft inkomster via annonser, prenumeranter och lösnummer. Utvecklingen av medlemsantalet Antal Årtal

16 Stött vår verksamhet Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse Folkpensionsanstalten Konstsamfundet Penningautomatföreningen, RAY SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman Stiftelsen Tre Smeder Svenska Folkskolans vänner Svenska studiecentralen Torsten och Sirkka Söderholms fond Undervisnings- och kulturministeriet William Thurings Stiftelse Annonsörer och privatpersoner Tack till alla som år 2012 understött verksamheten inom :s medlemmar: Helsingforsregionens hörselförening rf HiA Hörselskadade i arbetslivet Svenska hörselskadade i Borgånejden rf Svenska hörselskadade i Karlebynejden rf Svenska hörselskadade i Nykarlebynejden rf Svenska hörselskadade i Vasanejden rf Svenska hörselskadade i Västnyland rf Svenska hörselskadade i Åboland rf Sydösterbottens hörselförening rf Ålands Hörselförening rf Understödande medlemmar: Comfort Audio AB Batteriservice EGIL Widex Akustik Oy Heders medlem : Clara Björk Styrelse: Ordförande Birgitta Kronberg, Pargas Vice ordförande Bo-Henry Simell, Karleby Ordinarie Monica Bäckström, Jorois Ordinarie Ulla-Maj Storsjö, Sideby Ordinarie Tor Wernér, Karis Suppleanter Gunnel Cederberg, Korsholm SuppleantSture Söderlund, Ödkarby (Juli 2013)

Versamhetsberättelsen 2011

Versamhetsberättelsen 2011 Utdrag ur verksamhetsberättelsen 2011 Kajsaniemigatan 3 B 13 00100 Helsingfors Utdrag ur Versamhetsberättelsen 2011 Utdrag ur verksamhetsberättelsen 2011 Fotona tagna av: Carl-Magnus Andersson Fjalar Kronberg

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 1. Allmänt Sid 1 Förbundets samhällsnytta Väsentliga händelser Uppskattning gällande utvecklingen för kommande period och värdegrund 2. Informationsverksamhet Sid 3 Tidskriften

Läs mer

Svenska hörselförbundet rf Verksamhetsberättelse 2011. Innehåll

Svenska hörselförbundet rf Verksamhetsberättelse 2011. Innehåll Svenska hörselförbundet rf Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll 1. Allmänt 1 2. Information 2 3. Kursverksamhet 5 4. Internationell verksamhet 6 5. Medlemsföreningarnas verksamhet 7 6. Frivilligverksamhet

Läs mer

Förbundet Finlands Svenska Synskadade

Förbundet Finlands Svenska Synskadade Förbundet Finlands Svenska Synskadade Vad är FSS? Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. (FSS) är en intresse- och serviceorganisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. Av landets omkring 80 000

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport Projektet Skriv Till 2007-2008 Mellanrapport Utgivare: Svenska hörselförbundet rf Utgivet: På förbundsmötet 25.04.2008 Finns även att hämtas från www.horsel.fi/skrivtill Skriv Till 2007 Skriv Till startade

Läs mer

Serviceguiden 2. hörselskadade 0

Serviceguiden 2. hörselskadade 0 Serviceguiden 2 för 0 hörselskadade 0 9 Svenska hörselförbundet rf Kajsaniemigatan 3 B 13 00100 Helsingfors www.horsel.fi 2 Serviceguiden för hörselskadade Serviceguiden för hörselskadade ger grundläggande

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati r.f. Budget 2016

Psykosociala föreningen Sympati r.f. Budget 2016 Psykosociala föreningen Sympati r.f. Budget 2016 1 ADMINISTRATIVA KOSTNADER inkomster utgifter 5 Verksamhetsledare /personalkostnader Personalens lön -6630 Pensionskostnader -1190 Lagstadgade personalkostnader

Läs mer

Föreningsmedlemmarna i centrum

Föreningsmedlemmarna i centrum Föreningsmedlemmarna i centrum Verksamhetsplan 2014 Godkänd av höstmötet 13.11.2013 2 Innehållsförteckning: sidan Allmänt 3 Medlemsverksamhet och medlemsvärvning 3 Resor 4 Utbildning och seminarier 5 Projekt

Läs mer

intressepolitiskt program

intressepolitiskt program intressepolitiskt program Antaget av Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle där

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 16.3.2015

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 16.3.2015 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 16 mars 2015 kl. 10.15 på Hotel

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Svenska hörselskadade i Åboland rf www.aboland.horsel.fi

Svenska hörselskadade i Åboland rf www.aboland.horsel.fi MEDLEMSBREV 2 / 2010 Pargas den 1.9.2010 Bästa medlemmar! Denna sommar har varit verkligt solig och varm, en sommar man minns från barndomens dar. Det sägs att många sökt svalka i större varuhus och att

Läs mer

Inkomster totalt 2 395 690 Utgifter 2 395 690

Inkomster totalt 2 395 690 Utgifter 2 395 690 Reviderad budget 2015 Budget 2015 inkomster utgifter inkomster utgifter Förvaltning 36 600 562 787 39 600 571 727 Läger och Avlastning 610 385 610 385 613 900 613 900 Anpassningsträning och Fritid 36 015

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014 Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till Verksamhetsplan & budget för år 2014 2 (7) Förord Vi ser fram emot ett spännande och händelserikt 2014. Det är då 75 år sen föreningen bildades, en respektabel

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015 Hörselskadades förening i Stockholm Verksamhetsplan & budget för år 2015 2 (7) Förord Hörselskadades förening i Stockholm har många stora utmaningar framför sig. Den viktigaste just nu är att nå ut till

Läs mer

Beställning och användning av SKRIVTOLK

Beställning och användning av SKRIVTOLK Beställning och användning av SKRIVTOLK Din rätt till skrivtolk Har du svårt att höra vad som sägs på konferenser, kurser eller då du besöker en läkare? Skrivtolken kan vara den som får din vardag att

Läs mer

Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde

Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 2 februari 2015 kl. 10.15 på Hotel

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl Förbundet De Utvecklingsstördas Väl FDUV r.f. Tölögatan 27 A 15 00260 Helsingfors tel +358 (0)9 43 42 36 0 fax +358 (0)9 40 77 48 e-post: fduv(a)fduv.fi hemsida: www.fduv.fi Bilder: Patrik Lindström Solveig

Läs mer

Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Comfort Digisystem - Hörselprodukter i offentliga miljöer

Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Comfort Digisystem - Hörselprodukter i offentliga miljöer Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Comfort Digisystem - Hörselprodukter i offentliga miljöer Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Dagligen vistas miljontals människor i offentliga miljöer som

Läs mer

SPF:s IT enkät hösten 2010

SPF:s IT enkät hösten 2010 SPF:s IT enkät hösten 2010 Denna enkät strävar till att kartlägga kunskaperna, intresset och behovet av IT-skolning och resurser inom Svenska pensionärsförbundets (http://www.spfpension.fi) medlemmar och

Läs mer

b) Medlemssituationen uppdateras som grund för medlemsavgiften 2012. Kontaktperson på förbundet är medlemssekreterare Åsa Barman.

b) Medlemssituationen uppdateras som grund för medlemsavgiften 2012. Kontaktperson på förbundet är medlemssekreterare Åsa Barman. 1 FÖRBUNDSNYTT Brev 4/2011 Bästa ordförande och sekreterare Det här blir det sista Förbundsnytt-brevet för i år. En del är sådant som vi berörde på höstmötet, och en del är nytt. Ni får gärna dela med

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Håriga öron är det bästa som finns!

Håriga öron är det bästa som finns! Håriga öron är det bästa som finns! Hej kompis! Visste du att alla har hår i öronen? Ja, du kanske trodde det bara var en och annan gammal farbror som har det, men sanningen är att vi alla har hår i örat.

Läs mer

Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder

Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder Andel hörselskadade bland äldre 65-74 år: 28 % 75-84 år: 39 % 85-110 år: 46 % Källa: SCB, genomsnitt 2008-2012 På sjukhus och äldreboenden är det inte ovanligt

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 28.4.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 28.4.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 28 april 2014 kl.

Läs mer

handlingsprogram Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012

handlingsprogram Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 handlingsprogram 2013 2016 Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet.

Läs mer

Ordinarie höstmöte 25.10.2014. Tammerfors Scandic Tampere Station. Möteshandlingar

Ordinarie höstmöte 25.10.2014. Tammerfors Scandic Tampere Station. Möteshandlingar SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRS- FÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Ordinarie höstmöte 25.10.2014 Tammerfors Scandic Tampere Station Möteshandlingar Föredragningslista för SBIF:s höstmöte den 2014 1. Mötets

Läs mer

Hörselskadades Riksförbund. Handlingsprogram 2013 2016

Hörselskadades Riksförbund. Handlingsprogram 2013 2016 Hörselskadades Riksförbund Handlingsprogram 2013 2016 Handlingsprogram 2013 2016 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00 Protokoll: Styrelsemöte och seminarium 5/2014 Plats: Hotel President, Södra järnvägsgatan 4, Helsingfors Tid: 5 september 2014, kl. 15:00 19:00 6 september 2014, kl. 9:00 10:00 Beslutande: Blomqvist Thomas

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands sjuksköterskeförbund

Läs mer

Kl. 16.00 18.30. Margareta Svensson, Demensföreningen. Paragrafer 1 15. Underskrifter Sekreterare Inga-Lill Claesson. Ordförande Anne-Marie Wigertz

Kl. 16.00 18.30. Margareta Svensson, Demensföreningen. Paragrafer 1 15. Underskrifter Sekreterare Inga-Lill Claesson. Ordförande Anne-Marie Wigertz Plats och tid Stadshuset, Sal B Kl. 16.00 18.30 Politiker och representanter Anne-Marie Wigertz (m), ordf Hjördis Hultgren (c), ers Lilian Persson (s), ers Jim Grönman (Diabetesföreningen) Allan Häll (FUB)

Läs mer

Pengar, pengar, pengar hur får r jag tag i dem?? Harriet Sundholm 24.3.2010

Pengar, pengar, pengar hur får r jag tag i dem?? Harriet Sundholm 24.3.2010 Pengar, pengar, pengar hur får r jag tag i dem?? Harriet Sundholm 24.3.2010 Svenska Österbottens 4H distrikt r.f. INLEDNING Ekonomi är A och O, utan pengar ingen verksamhet Vem kan 4H samarbeta med? m.a.o.

Läs mer

HÖRSELSKADADES distrikt i Stockholms län POLICYDOKUMENT HEMINSTRUKTÖRER FÖR HÖRSEL

HÖRSELSKADADES distrikt i Stockholms län POLICYDOKUMENT HEMINSTRUKTÖRER FÖR HÖRSEL HÖRSELSKADADES distrikt i Stockholms län POLICYDOKUMENT HEMINSTRUKTÖRER FÖR HÖRSEL Innehåll: Riktlinjer för heminstruktörsverksamheten Inledning Bakgrund till heminstruktörsverksamheten hörsel Behovet

Läs mer

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Som bas för utvärderingen är enkäter och intervjuer som har gjorts med deltagare i projektet: -Hösten 2011 en enkät om behov, 23 respondenter -Vintern

Läs mer

ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F

ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F Verksamhetsplan för år 2013 Inledning Åbolands Ungdomsförbund är en partipolitiskt obunden ungdomsorganisation som består av 32 medlemsföreningar och ca 12 000 personmedlemmar.

Läs mer

Har du svårt att höra? Känner du dig nedstämd?

Har du svårt att höra? Känner du dig nedstämd? Har du svårt att höra? Känner du dig nedstämd? Du är inte ensam. Hörselskada och psykisk ohälsa är två av Finlands vanligaste folkhälsoproblem. 15 % av befolkningen har nedsatt hörsel och 20 % upplever

Läs mer

fyrk.luckan.fi - sökmotor speciellt för fonder med finlandssvensk inriktning saatiopalvelu.fi - sökmotor speciellt för fonder med finsk inriktning

fyrk.luckan.fi - sökmotor speciellt för fonder med finlandssvensk inriktning saatiopalvelu.fi - sökmotor speciellt för fonder med finsk inriktning 1 ANSÖKNINGS och IDÈKLINIK - FOND INFO Beroende på din idé, ditt projekt och dess inriktning finns det många fonder att ansöka om bidrag från. Följande aspekter avgör långt om din ansökan passar in i fondens

Läs mer

Till producenterna av företagshälsovårdsservice

Till producenterna av företagshälsovårdsservice Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen 18.12.2008 Dnr 22/322/2008 Till producenterna av företagshälsovårdsservice Ändringar rörande ersättningarna för företagares företagshälsovård fr.o.m. 1.1.2009 Referens:

Läs mer

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Godkända av sällskapets årsmöte 9.4.2015 och registrerade i föreningsregistret 4.5.2015. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Läs mer

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats.

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1. Grundläggande information 1.1. Ansökningens namn 1.2. En kort beskrivning 0/300 Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1.3. Planerat startdatum:

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 21.8.2015

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 21.8.2015 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde fredagen den 21 augusti 2015 kl.

Läs mer

Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå

Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå 1 Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå Ansökan om bidrag till projektet Möte med Norrbottensförfattare ett projekt för ökade kontakter mellan hörselskadade i Norrbotten

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet.

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. Finansiering & FYRK.FI Karl Norrbom, Föreningen Luckan, 2015 LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. I december 2000 blev LUCKAN en självständig

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Tankar kring processen att flytta hemifrån. Projektledare Annette Tallberg Helsingfors, 21 november 2014

Tankar kring processen att flytta hemifrån. Projektledare Annette Tallberg Helsingfors, 21 november 2014 Tankar kring processen att flytta hemifrån Projektledare Annette Tallberg Helsingfors, 21 november 2014 Kort om FDUV FDUV är en riksomfattande intresseorganisation som arbetar för svenskspråkiga personer

Läs mer

Infoblad nr 1 februari 2013

Infoblad nr 1 februari 2013 Infoblad nr 1 februari 2013 Ordförande har ordet Så har ännu ett nytt år tagit sin början. Dagarna blir allt längre och ljuset blir mer intensivt. På morgnarna när jag går ut för att hämta tidningen i

Läs mer

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo PROGRAM Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo Tid 15-16 november 2013 Adress Beskrivning Målsättning Sokos

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

- Ca 70 000 svenskspråkiga personer som direkt berör av en funktionsnedsättning, inberäknat närstående.

- Ca 70 000 svenskspråkiga personer som direkt berör av en funktionsnedsättning, inberäknat närstående. Utlåtande, STM 022:00/2013 Social- och hälsovårdsministeriet PB 33 00023 Statsrådet SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder (SAMS) och Finlands Svenska Handikappförbund (FSH) tackar för möjligheten

Läs mer

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden:

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden: STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF Namn, hemort, verksamhetsområde och språk 1 Föreningens namn är Finlands svenska Marthaförbund rf och kallas i dessa stadgar förbundet. Föreningens hemort

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Iranskariksförbundets stadgar

Iranskariksförbundets stadgar Iranskariksförbundets stadgar 1 Definition: Iranska Riksförbundet i Sverige, IRIS som i stadgan benämns Riksförbund är en demokratisk, obunden, frivillig organisation. Riksförbundet är organiserat genom

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden:

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden: Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A H Ö S T M Ö T E T 2 0 1 3 Vid s Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013

Läs mer

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

Handikappservicelagen och aktuella frågor

Handikappservicelagen och aktuella frågor Handikappservicelagen och aktuella frågor Nykarleby handikappråd 11.11.2010 Johanna Lindholm för det finlandssvenska handikappområdet johanna.lindholm@juridisktombud.fi Tel. 09-43423626, 040-5196598 Om

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Slutrapport projektet Juridiskt ombud 2007-2009

Slutrapport projektet Juridiskt ombud 2007-2009 1 Slutrapport projektet Juridiskt ombud 2007-2009 INNEHÅLL 1. Introduktion... 2. Målsättning... 3. Målgrupper... 4. Arbetsfält... 5. Delprojekt... 5.1. Intressebevakning 5.2. Ett handikappolitiskt program

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar 1 (8) Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar Antagna vid kongressen i Uppsala den 11:e till 12:e augusti 2012. 1 Ändamål Liberala Ungdomsförbundet är en fristående organisation som verkar i anslutning

Läs mer

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet.

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet. STADGAR POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND 1. Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Förbundet

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Introduktion till nyvalda ledamöter

Introduktion till nyvalda ledamöter Introduktion till nyvalda ledamöter SSF:s organisation SSF:s kongressen Kongressen är SSF:s högst beslutande organ. Den består av representanter från alla distriktsförbunden. Kongressen är föreningen SSF:s

Läs mer

Medier Fakta i korthet

Medier Fakta i korthet Jag vill ha fler syntolkade filmer, tv-program och teaterföreställningar. Delar av dessa skulle kunna förinspelas och läggas i en molntjänst som jag kommer åt med valfritt hjälpmedel, exempelvis en daisyspelare

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

Medlemsundersökning resultatet

Medlemsundersökning resultatet Medlemsundersökning resultatet Detta är en sammanställning där delar av frågor och svar plockats ut för att ge en så allsidig bild av enkäten och dess resultat som möjligt. Är någon intresserad av en helt

Läs mer

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protkoll: Styrelsemöte 4/2014. FSB:s kansli, Ekenäs. Tid: 23 maj 2014, Kl.

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protkoll: Styrelsemöte 4/2014. FSB:s kansli, Ekenäs. Tid: 23 maj 2014, Kl. Protkoll: Styrelsemöte 4/2014 Plats: FSB:s kansli, Ekenäs Tid: 23 maj 2014, Kl. 16:00 18:10 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Hurtta Rolf Forsström

Läs mer

Bilaga 1/6 av 13.4.2015. VERKSAMHETEN ÅR 2014 Allmänt Året var Finlands Svenska Socialförbunds 86 verksamhetsår.

Bilaga 1/6 av 13.4.2015. VERKSAMHETEN ÅR 2014 Allmänt Året var Finlands Svenska Socialförbunds 86 verksamhetsår. Bilaga 1/6 av 13.4.2015 VERKSAMHETEN ÅR 2014 Allmänt Året var Finlands Svenska Socialförbunds 86 verksamhetsår. Administration Under året tillämpades de reviderade stadgarna. Styrelsen för år 2014 fastställdes

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad

Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Suomen Purjehdus ja Veneily ry Segling och Båtsport i Finland rf

Suomen Purjehdus ja Veneily ry Segling och Båtsport i Finland rf 1 Föreningens namn, hemort och språk Suomen Purjehdus ja Veneily ry Segling och Båtsport i Finland rf Föreningens namn är Segling och Båtsport i Finland rf. Föreningen kallas i dessa stadgar förbundet.

Läs mer

Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011

Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011 Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011 Allmänt 1 Grundprinciper för Förbundet Unga Rörelsehindrades organisation mom 1: Förbundet Unga Rörelsehindrade är en ideell organisation som är partipolitiskt

Läs mer

KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY. Verksamhetsberättelse

KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY. Verksamhetsberättelse KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY Verksamhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Handikapprådets sammansättning 2013... 3 Sammanträden... 4 Utlåtanden, förslag, ställningstaganden, meddelanden och

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Nedan följer en sammanställning av möjligt material till stöd för utvärdering enligt Virvatuli-modellen. I tabellerna ges också exempel på

Läs mer