Verksamhetsberättelsen 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelsen 2012"

Transkript

1 Kajsaniemigatan 3 B Helsingfors Utdrag ur Verksamhetsberättelsen 2012 m Clara Björk

2 Fotona tagna av: Sonja Londen Birgitta Kronberg :s värdegrund Vi tror på värdet att förmedla kunskap som är baserad på fakta är en landsomfattande intresseorganisation som bedriver påverkningsarbete samt sprider kunskap om hörselskadades behov och om hörselhandikapp, också i förebyggande syfte. Genom synlighet sprids information om frågor som är relaterade till hörseln. Vi tror på värdet av att förena personer som har svårigheter med hörseln förenar finlandssvenska hörselskadade, stärker vikänslan och stöder frivilligverksamhet samt arbetar för fungerande kommunikation. Social samvaro ger bättre självkänsla. Vi tror på värdet av att förstå möjligheterna i en funktionsnedsättning arbetar för ett tillgängligt samhälle där alla är delaktiga och jämlika. Hörselskadade får positiva erfarenheter och upptäcker nya möjligheter. Upplever du att din hörselnedsättning gör kulturlivet otillgängligt för dig? Ja 19,23 Nej 25,82 Medlemsundersökning 2012 Ibland 54,95

3 Ordinarie verksamhet Medlemsundersökning Förbundsstyrelsen har genomfört en utredning. Enkäten distribuerades till samtliga medlemsföreningar och totalt har 217 enkätsvar analyserats. Den regionala fördelningen bland svaren var Åboland/Åland 26 %, Nyland 29 % och Österbotten 45 %. Förbundets samhälleliga uppgift är att informera, vara en förbindelselänk och idka intressebevakning, framkommer i medlemsundersökningen. Bra hörselvård Respondenterna ombads uppge vilka faktorer som är viktiga för en bra hörselvård. De överlägset viktigaste faktorerna som nämndes var sakkunnig personal och att servicen sker på svenska. Övriga faktorer som nämndes var vikten av bra information och att servicen är lättillgänglig, dvs. att den är nära. Gällande hörselvården på svenska anser 38 procent av respondenterna att den fungerar bra, medan 39 procent anser den fungera tillfredsställande. Hörselvården på svenska i Finland får alltså av de som svarat på enkäten ett mycket bra betyg. Det är ändå skäl att konstatera att 7 procent av respondenterna anser att den inte fungerar. Det är också viktigt att notera att många låtit bli att svara på frågan (44 stycken). Sammanfattningsvis kan vi konstatera att majoriteten av respondenterna i denna undersökning anser att hörselvården på svenska fungerar tillfredsställande. Trots detta är det viktigt att följa med utvecklingen emedan social och hälsovården står inför stora förändringar. Behovet av ett intressepolitiskt arbete i dessa frågor försvinner inte. Vilka situationer väljer du bort på grund av din hörselnedsättning? Procent Folksamlingar Med dåligt ljud/akustik Kulturevenemang Där det finns krav att delta Möten Föredrag TV-program Där det inte används hjälpmedel Privata/familjesituationer Medlemsundersökning 2012

4 Ordinarie verksamhet Webbsida och Facebook Förbundet har en egen webbsida, på Kulturhuset.fi, webbmasteruppgiften sköts av kanslisekreteraren. På webbsidan finns månadens fråga som byts ut varje månad. För att få ta del av resultatläget måste man rösta. Februari och april månaders frågor var bland dem som lockade flest röster. April månads fråga: Har hörselskadan påverkat ditt arbetsliv? fick flest röster år procent av respondenterna har svarat ja på frågan och 28 % svarat nej. 21 % av respondenterna uppgav att de blivit tvungna att byta jobb. I februari frågade förbundet: Har du skaffat din hörapparat... via den allmänna hälsovården (52%), privat (30%) och har inte hörapparat (18%). Förbundet har egen facebook sida Facebook har främst använts som informationsinlägg om aktuella händelser inom förbundet och forskning inom hörselområdet Har hörselskadan påverkat ditt arbetsliv, Har ej hörselskada 2% Nej 4% Måste byta jobb 21% Ja, positivt 45% Webbfrågan: Februari 2012 Ja, negativt 28% Hur mycket lyssnar du på musik med hörlurar? mer än 6 timmar per dag 3% 3-6 timmar per dag 15% Lyssnar inte alls 64% Webbfråga:September timmar per dag 18%

5 Ordinarie verksamhet Information /Tidskriften Vi hörs Vi hörs har sedan år 2009 utkommit med fyra temanummer per år. Så också år Teman för de fyra numren var, Tinnitus öronsus, Fokus på ungas ljudmiljö, Hörhjälpmedel och Hörsel och familjen som resurs. Vi hörs redaktion har bestått av Birgitta Kronberg och Gita Lindholm. Upplagan var förutom Tinnitus öronsus numret som trycktes i exemplar. Tidskriften har distribuerats till medlemmarna i förbundets lokalföreningar, till bibliotek, hälsocentraler och hörcentraler, till olika myndigheter, finlandssvenska lokala dagstidningars redaktionskanslier samt till tidskriftens prenumeranter. Vi hörs har också getts ut som taltidning. Vi hörs deltog i Bokmässan i Vasa Där fanns tidskriften för utdelning på tidningsbordet i De Finlandssvenska tidskrifternas gemensamma monter. På bokmässan i Helsingfors hade Vi hörs ett eget bord i De Finlandssvenska tidskrifternas gemensamma monter och tidskriften fanns dessutom på det gemensamma tidningsbordet. Information/ material Information sprids också till medlemsföreningarna genom cirkulär och e-post brev samt informationsbladet Klippet. Klippet är en sammanställning av tidningsurklipp och övrig information med anknytning till hörseln som skickats till kansliet. Förbundet har tryckt broschyrer som bearbetades inom ramen för projektet SKRIV TILLgänglig Kultur (avslutades år 2011). Broschyrerna Teaterföreställning med BRA HÖRBARHET, Ansökan om SKRIVTOLKTJÄNST och Beställning och användning av SKRIVTOLK.

6 Ordinarie verksamhet Kursverksamhet Anpassningskurser är ett sätt att skapa bästa möjliga förutsättningar för hörselskadade i olika livsskeden och deras anhöriga att hantera sin vardagslivssituation. Förbundet har arrangerat en grundkurs, tre temakurser och två samarbetskurser. Grundkurs Förbundet ordnade en grundkurs med uppföljning. Kursen tog plats på Norrvalla Rehab Center i Vörå. Kursen arrangerades tillsammans med Folkpensionsanstalten FPA. Temakurs Temakurserna arrangeras med stöd av Penningautomatföreningen RAY. Inom temakursverksamheten har arbetet fortsatt med utvecklandet av olika uppföljningssätt. En kurs med 11 deltagare för personer med tinnitus på Hotel Victoria i Tammerfors. Enligt kursuppföljningen har sex personer sökt hjälp för sin livssituation och upplevde att deras livskvalitet förändrats positivt i och med kursen. En avslappningskurs med 14 deltagare på Runsala spa i Åbo. Nio deltagare upplevde enligt uppföljningen att livskvaliteten förbättrats i och med deltagandet i kursen. Alla som svarade hade fortsatt hemma med någon av de på kursen utlärda avslappningsmetoderna. En ny temakurs: Ny med min hörapparat med 7 deltagare på Sjundeå bad. Deltagarna provade under och efter kursen hörapparaten i olika miljöer och situationer och fyllde i en dagbok om deras erfarenheter. Samarbetskurs Två samarbetskurser ordnades. En parkurs tillsammans med Folkhälsan förbund på Norrvalla Rehab Center. Kursen hade 12 deltagare. Deltagarnas relation följdes upp genom ett frågeformulär som besvarades av båda parterna en månad före kursen, under kursen och en månad efter kursen. Förbundet ordnade även en samarbetskurs med Psykosociala förbundet rf som gick under namnet psyket och hörseln. Kursen hade 8 deltagare och ordnades på Härmä bad. Deltagarna upplevde att de fick mycket ny information om sambandet mellan psykisk ohälsa och hörseln och majoriteten av deltagarna ansåg sig ha fått konkreta råd för att förbättra livskvaliteten. Samarbetskursen mellan och Psykosociala förbundet rf var den första i sitt slag.

7 Ordinarie verksamhet Föreningarnas verksamhet Den etablerade föreningsverksamheten i lokalföreningarna är av stor vikt för medlemmarna. Den egna föreningen är och blir en källa för information, hjälp och stöd, social gemenskap, identifiering och grupptillhörighet. Föreningarnas verksamhet består i huvudsak av frivilliga insatser. Ålands Hörselförening rf har en deltidsanställd som köptjänst. Sydösterbottens hörselförening rf och Svenska Hörselskadade i Västnyland rf firade 25-år. Svenska hörselskadade i Vasanejden rf firade sina 25-år i samband med julfesten. Svenska Hörselskadade i Karlebynejden rf arrangerade den Österbottniska sommarsamlingen den 12 augusti Medlemmar från Nykarlebynejden, Vasanejden och Sydösterbottens föreningar hade hörsammat inbjudan och cirka 130 personer deltog i samlingen. Medlemsträffarna i lokalföreningarna som också har en viktig social funktion arrangerades i varje förening med god uppslutning. Medlemsmöten är allt från varje vecka till några gånger per år. På medlemsmöten har lokalföreningarna inbjudna föreläsare, utbyte av egna erfarenheter och kulturella inslag. Lokalföreningarna har (9 av 10) arrangerat 74 medlemsmöten och nått personer. Informationstillfällen som är ett större evenemang med mål att nå ut till en bredare publik har alla föreningar arrangerat: 14 informationstillfällen som nått 763 personer Lokalverksamhet Medlemsmöten Informationstillfällen Föreläsningar Rekreation 2010 (10 av 10) 2011 (9 av 10) 2012 (9 av 10) Statistikblanketten 2012 Lokalföreningarna har medlemmar som representerar hörselområdet i olika samhälleliga organ, förtroendevald inom församlingen och handikapprådet. Svenska hörselskadade i Västnyland rf har i tre handikappråd; Raseborgs stad, Hangö stad och Kyrkslätt. En person med hörselskada blev invald i fullmäktige i Pargas. Lokalföreningarna har varit synliga i lokaltidningarna genom att aktivt informera och marknadsföra evenemangen. Svenska hörselskadade i Åboland rf föreläser regelbundet om hörsel för social- och hälsovårdsstuderanden. Många lokalföreningar har deltagande i olika mässor och seminarier med egna informationsmonter. Svenska hörselskadade i Vasanejden rf deltog i Friskvårdsmässan i Vasa, Sydösterbottens hörselförening rf i öppet hus på Familjecentret i Kristinestad. Ålands Hörselförening rf deltog i minimässa för personal vid Ålands Hälso- och sjukvård.

8 Ordinarie verksamhet Frivilligverksamhet Föreningarnas verksamhet baserar sig på frivilliga insatser. Personer som gör en insats frivilligt uppskattas till 151 personer (9 föreningar av 10). Det frivilliga arbetet är det praktiska arbetet med att planera, förbereda och genomföra verksamheten samt föreningsadministration som register, protokoll och bokföring. Vara i kontakt med kommuner och andra organisationer. Föredragshållare på medlemsmöten och ordnar kurser inom föreningen. Hörselrådgivarverksamheten Förbundet ordnade ett fortbildningstillfälle på Hotel Arthur i Helsingfors. Temat var nya hörhjälpmedel på marknaden. 17 hörselrådgivare deltog i dagen. Hörselrådgivarverksamheten är aktiv och uppskattad bland föreningsmedlemmarna. 24 aktiva hörselrådgivare runt om i Svenskfinland (9 föreningar av 10). Verksamheten har bestått bland annat av öppen rådgivning, mottagning, hembesök och informationstillfällen. Öppen rådgivning är en annonserad plats och tid, hörselrådgivarna har tillsammans arrangerat 60 rådgivningar och träffat 320 personer. Mottagningar som arrangeras i samband med medlemsmöten (en timme före) har varit 61 stycken och råd getts till 577 personer. Hörselrådgivarna har gjort 238 stycken hembesök. Telefon, sms och mejl är också kanaler som används i rådgivningen: 692 tillfällen är registrerade, de är många fler till antalet.

9 Utdrag ur verksamhetsberättelsen 2012 Ordinarie verksamhet Internationell verksamhet Norden Nordiska Hörselskadades Samarbetskommitté NHS är en samarbetsplattform med medlemmar från alla nordiska länderna, Sverige, Norge, Danmark, Island, Färöarna och Finland. NHS har en anställd intressepolitisk sekreterare Cilla Schroeder, Svenska hörselförbundet rf har arbetsgivaransvaret. NHS arrangerar varje år tre möten ledarmöte och års- och temadag och kanslichefsmöte. Ledarmötet arrangerades i Köpenhamn och NHS års- och temadagar i Reykjavik, på Island. Birgitta Kronberg, Sonja Londen och Cilla Schroeder deltog inom ramen för NHS budget. Styrelsemedlemmarna Ulla-Maj Storsjö och Bo-Henry Simell deltog med stöd av personligt beviljade bidrag. Temadagens tema var textning som tillgänglighet. Alla nordiska länderna hade egna inlägg. Sonja Londen berättade om förbundets erfarenheter kring textning och kultur och skrivtolkutbildningen. NHS har en resursgrupp. Medlemmarna är en styrelsemedlem ur varje medlemsorganisation. Styrelsemedlem Ulla-Maj Storsjö är förbundets representant i resursgruppen. Kanslichef Friða Gunnarsdóttir, Heyrnarhjálp på Island Internationellt är medlem i Europeiska (EFHOH)och Internationella (IFHOH) nätverken för hörselorganisationer. IFHOHs världskongress: Bättre livskvalitet som arrangeras vart 4:e år arrangerades den juni 2012 i Bergen, Norge. Knappa 400 deltagare från olika delar av världen samlades på hörselskadades världskongress. Bättre livskvalitet för personer med hörselskada behandlades ur flera synvinklar. Framsteg inom forskning, olika aspekter på ljudmiljö, psykosocialt stöd och hörselskada i olika åldrar presenterades och behandlades under kongressen. På plats fanns hörselskadade från ett 40-tal länder. Kajsaniemigatan 3 B Helsingfors tfn: FO-nummer :

10 Ordinarie verksamhet / Samarbete Ungdomsverksamhet En mindre kampanj/utredning arrangerades i samband med tidskriften Vi hörs deltagandet i bokmässan i Helsingfors oktober Under bokmässans första dag delades kort ut med texten var rädd om din hörsel, den är den enda du har. På korten hade nitats hörselproppar. Under de följande mässdagarna fick besökarna som stannade upp vid montern svara på en enkät. 77 personer svarade på enkäten. Två frågor ingick i kampanjen: Använder du öronproppar när du går på konsert eller andra därmed jämförbara tillställningar? 19 procent ja, 25 procent ibland, 48 procent nej och 8 procent går inte på dylika evenemang. Den andra frågan: Lyssnar du på musik eller radio via hörlurar? 22 procent uppger att de lyssnar 1-3 timmar per dag, 3 procent lyssnar 3-6 timmar, 62 procent lyssnar inte alls och 13 procent svarade inte på frågan. Förbundet och SPERES Finlandssvenskt specialpedagogiskt resurscentrum träffas regelbundet och utbyter erfarenheter och planerade händelser. Förbundet samarbetar med SPERES gällande stödperioder. Syftet med samarbetet är att ge möjlighet för unga vuxna med hörselnedsättning att under SPERES stödperioder fungera som rollmodell för barn och unga med hörselnedsättning och få erfarenhet av att vara hjälpledare. SPERES arrangerade 5 stödperioder år Skrivtolk på svenska Skrivtolkarna arrangerade i april 2012 uppföljningsdagar för skrivtolkar som gick utbildningen på Axxell år Axxells koordinator Carola Gröndahl, verksamhetsledare Sonja Londen och tio skrivtolkar som gick utbildningen deltog i dagarna. Förbundets erfarenheter och dokument från skrivtolkutbildningen har använts i intressepolitiska arbetet på Island. TTYR-gruppen Sonja Londen representerar i Tulkkitoiminnan yhteistyryhmä (TTYR). TTYR är ett organ som har hand om olika tolkrelaterade ärenden och frågor i Finland, strävar efter att utveckla tolkjänsten och upprätthåller tolkregistret. TTYRs beslutande föreningar är Kuuloliitto ry, Kuurojen liitto ry, Suomen viittomakielen tulkit ry och Suomen kuurosokeat ry. Övriga som deltar i möten är Kuulovammaisten lasten vanhempien liitto ry, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kuurojen palvelusäätiö och Suomen kirjoitustulkit ry. Får du fram textningen för hörselskadade på tv? Ja: 56 % Nej: 35 % (Ja SVT men Nej Yle: 9 %) Medlemsundersökning 2012

11 Ordinarie verksamhet / Samarbete Texttelefon service Gita Lindholm har deltagit i Texttelefonarbetsgruppens (Tekstipuhelin-palvelutyöryhmä) möten. Svenskspråkiga användare av ITTP tjänsten (texttelefontjänst över internet) har ökat och servicen på svenska har förbättrats i det avseendet att det nu finns flera samtalsförmedlare som behärskar svenska eller har svenska som modersmål och överflyttning av samtal mellan förmedlarna löper smidigare. Tjänsten sköts nu av Vakka- Suomen Puhelin Oy / Protone Oy. TRIO Triosamarbetet är ett samarbete som initierat. Samarbetet är mellan Svenska pensionärsförbundet rf, Förbundet Finlands svenska synskadade rf och. Verksamhetsledarna och ordföranden träffas regelbundet. Förbundens tidskrifter distribueras till varandras styrelsemedlemmar. Ett konkret resultat är utgivningen av Vi hörs och God Tid som taltidningar. Förbundet Finlands svenska synskadade koordinerar utgivningen och ansvarar för finansieringsadministrationen. Utgivningen av taltidningarna sker med stöd av Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman och SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf. En gemensam skrivelse gällande Kyrkpressen läsbarhet som ordföranden undertecknade skickades till chefredaktören May Wikström. Kuuloliitto ry :s och Finska hörselförbundet rf:s verksamhetsledare har regelbundet hållit kontakt kring aktuella ärenden. Konsumentparlament Förbundet har deltagit i processen att bereda ärenden till konsumentparlamentet hösten Förbundets inlägg om att ljudmiljön skulle vara ett av teman gick ej igenom. SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf stiftades den 14 september Förbundet hade en aktiv roll i att skapa SAMS. Målsättningen är att SAMS ska fungera som ett samarbetsforum inom det finlandssvenska handikappfältet och utgår i sitt arbete från FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Uppföljningen av hur Finland bereder lagar och hur Finland uppfyller kraven i konventionen är SAMS roll och funktion. Styrelsemedlem Tor Wernér är förbundets representant i SAMS styrelse med Birgitta Kronberg som suppleant. Juridisk ombud i Svenskfinland inom handikappsektorn har övergått till eget verksamhetsområde inom SAMS från och med januari SAMS bidrag är en egen helhet inom SAMS verksamhet. SAMS har tilldelats uppdraget att ansvara för ett av Svenska kulturfondens förbundspaket gällande sociala området. Vad gäller medlemsföreningarna i vårt förbund hade SAMS styrelse beslutat sig för ett förbundspaket.

12 Ordinarie verksamhet Intressepolitiskt arbete Kommunalvalet den 28 oktober 2012 uppmärksammades med ett flygblad - Har du koll på att alla hör dig? Förbundets påverkansarbete har haft resultat. Förbundsordförande Birgitta Kronberg har varit i kontakt med Viking Lines nybygge Viking Grace gällande installation av teleslingor. De bekräftade att de kommer att installera slingor. Ett synligt resultat gällande textning av teaterföreställningar är anskaffningen av textningsapparatur på Svenska teatern i Helsingfors. Alla föreställningar textas av teaterföreställningen Kristina i Duvemåla på Svenska teatern i Helsingfors, ett resultat i förbundets och föreningars långvariga påverkansarbete. Ett annat påtryckningsarbete tillsammans med andra hörselorganisationer och TTYRgruppen resulterade i att FPA bildade ett samarbetsforum gällande tolktjänsten. Samarbetsforumets första och inledande möte hölls i Helsingfors. Förbundet har lämnat in följande utlåtanden/skrivelser: Kommunikationsministeriet Ett e-post brev till Kommunikationsministeriet med anledning av att Kommunikationsministeriet fyllde 120 år i september Utlåtande angående regeringens proposition till lagar om ändring av lagen om Rundradion Ab och av lagen om statens televisions- och radiofond. Folkpensionsanstalten En gemensam skrivelser tillsammans med Kuurojen Liitto ry, Kuuloliitto ry, Suomen Kuurosokeat ry och Svenska hörselförbundet har skickats till fpa med uppmaning att en plattform för samarbete i tolkfrågor bör inrättas. Verksamhetsledarna för nämnda organisationer uppvaktade fpa den 18 april Fpa representerades av FPA:s direktör Helena Pesola, förmånsdirektör Elise Kivimäki och förmånschef på FPA:s hälsoavdelning Kari Vilkama. På mötet beslöts att ett samarbetsforum i tolkfrågor bildas. Vilket var gruppens mål med uppvaktningen. FPA utkom med ett pressmeddelande och nyheten uppmärksammades i teckenspråksnyheterna. Nordisk resolution NHS uppmaning till hörselkliniker och andra utprovare av hörapparater i Norden att utgå från CEN-standarden gällande hörapparatutprovning i sitt arbete. NHS resolution till leverantörer av hörhjälpmedel för att uppmärksamma bristen på internationell standarder gällande hörhjälpmedel. Gemensamma skrivelser Verksamhetsledarna för, Kuuloliitto ry, Kuurojen Liitto ry och Suomen Kuurosokeat ry gällande vår oro för att fler och fler hälsovårdscentraler övergår till återuppringningsservice vid tidsbeställning. Finlandssvenska organisationers gemensamma skrivelse gällande rays fördelning av avkastningen. Förbunden och organisationerna ansåg att beslutet om att regeringen i samband med budgetramarna kommit överens om att styra en större del av RAY:s avkastning direkt till att täcka statens kostnader är ologiskt och strider mot regeringens principiella handlingslinjer. Mottagare riksdagsledamot.

13 Förbundskongress 2013 Beredelser och information om kommande förbundskongress i november 2013 inleddes. Förbundslogon utarbetades av Harriet Snellman. Buller och Bång Projekt Buller och Bång har varit ett projekt för barn och personal i daghem. Projektets syfte var att informera om ljudmiljön och påverkningsmöjligheter av denna i vardagen. Projektet startade 2009 med ett pilotprojekt. Buller och Bång har under de senaste åren riktat sig huvudsakligen till barn i åldern 5-7 år. Projektet Buller och Bång besökte Rödskogs förskola och Bemböle förskola (våren och hösten 2012) och har därmed besökt 22 daghemsgrupper under åren Sammanlagt har 424 barn och 54 vuxna från daghemspersonalen tagit del av Buller och Bång-projektets information Nora Strömman har varit projektledare. Bättre ljudmiljö Projektet Bättre ljudmiljö är ett anskaffningsbidrag beviljat av Penningautomatföreningen RAY för att ge medlemsföreningarna möjlighet att köpa tekniska hörhjälpmedel som förbättrar ljudmiljön/hörbarheten i verksamheten på något sätt. Det andra syftet med projektet är att utföra en utredning som bidrar med information om hur olika tekniska hjälpmedel fungerar i olika situationer. Information som förbundet och föreningarna sedan kan använda i informationsverksamheten. Förbundet koordinerar anskaffningsprojektet. En sammanställning har gjorts av de erfarenheterna som föreningarna har av de hjälpmedel de hittills använt i föreningsverksamheten. Föreningarna har beskrivit miljöer som kunde förbättras och som förekommer inom verksamheten. Verksamheten återkommer i samma lokal och ljudet bör isoleras på ett sätt att grannar inte stör. Buller - störande ljud som förekommer utanför lokalen. Verksamheten roterar i olika (icke egna) lokaler där det inte finns ljudanläggningar, eller om det finns ljudanläggningar (audiosystem) saknas teleslinga. I en större sal är det svårt att höra och inte alltid möjligt att läsa på läpparna. Under en träff kan det vara flera personer som står för inläggen och inläggen kan variera från föredrag till underhållning och också deltagarna som ställer frågor. Resor och utfärder arrangeras och information ges i buss. Guidningar både utomhus och inomhus, deltagarantalet kan vara mellan personer. Det finns behov av att se text som stöd i att bättre höra. Olika sätt som skapar möjligheter att visa text och bilder för en större samling.

14 Förbundsmötet och Hedersmedlem Förbundsmötet var den 14 april 2012 på Hotell Polaris i Pedersöre. Publikationen Medlemsmodellen: Rekrytera, aktivera och behålla medlemmar av Niklas Hill och Angeli Sjöström delades ut, ett exemplar till varje förening. Hedersmedlem Clara Björk Förbundsmötet utsåg Clara Björk till hedersmedlem i. Hon mottog personligen uppvaktningen på förbundsmötet. Björk var en av undertecknarna vid bildandet av förbundet, hon har aktivt varit med och utvecklat olika verksamheter inom förbundet, både kursverksamheten och hörselrådgivningen inom frivilligverksamheten. Clara Björk har också varit medlem i förbundsstyrelsen. Ekonomi Förbundets ordinarie verksamhet visar ett minus resultat. Den ordinarie verksamheten är i behov av mera årliga anslag för att kunna upprätthålla en kvalitativ ordinarie verksamhet. Förbundet är helt beroende av att förutom allmänna RAY-bidraget erhålla understöd och bidrag från stiftelser och fonder, samt donationer och frivilliga bidrag. Bokslutet visar en förlust på totalt ,99 för året. Personalkostnaderna har ökat i och med att kursplaneraren året innan (2011) var tjänstledig ett halvår. Styrelsens kostnader har märkbart minskat i och med e-post styrelsemöten och att arbetsgrupperna främst har arbetat per e-post. Medlemsavgiften höjdes från och med Förbundet har två fria fonder: Hörselfonden grundades 2004 med inbetalningar gjorda till minne av Mary-Ann Procopé. Fondens ändamål är att främja informationsverksamheten inom förbundet, publicering av svenskspråkigt material kring hörselfrågor (gäller inte tidskriften Vi hörs). Intäkter är försäljning av förbundets kondoleanser och kort. Jubileumsfonden grundades 2006 i samband med förbundsordförande Birgitta Kronbergs 60- årsdag. Fonden avser i första hand att utgöra en insamlingsfond genom att erbjuda möjligheter för personer, företag och organisationer att genom bidrag till fonden utveckla förbundets arbete för ett mera tillgängligt samhälle där alla hörselskadade skall vara fullt delaktiga och jämlika.

15 Förbundet Förbundskansli Förbundet har sitt kansli i en hyrd lokal på Kajsaniemigatan 3 B 13 i Helsingfors. Antalet anställda vid årets slut var tre heltidsanställda verksamhetsledare Sonja Londen, kanslisekreterare Gita Lindholm och Kursplanerare Nora Strömman. Kursplanerare var tjänstledig utan lön en del av maj månad och i juli och december. Förbundet hade två timanställda, bokförare Jim Lindgren och NHS intressepolitisk sekreterare Cilla Schroeder, som i huvudsak arbetade inom NHS. Verksamhetsledare Sonja Londen blev föräldraledig från mitten av december Thomas Londen har varit tillfälligt anställd för att göra en första genomgång av insamlat material förbundets undersökningar. Socionomstuderande Jenni Rantanen från Arcada var på en fyraveckors praktik på förbundskansliet. köper tjänster av Ab Jakobstads bokföringsbyrå gällande löneräkningen, bokföringen av Qwerty Oy. Städningen av kansliet köps av Anssari Oy och datorstöd av Teknikfixaren. Personalens företagshälsovård köps av Mehiläinen/Forums läkarstation i Helsingfors. bildades den 13 november Förbundet arbetar för att skapa ett bättre samhälle för hörselskadade med svenska som modersmål. Det vill säga människor med nedsatt hörsel, tinnitus, Ménières sjukdom, ljudöverkäns-lighet samt vuxendöva. Vi arbetar också för att stöda föräldrar och andra anhöriga. Förbundet har tio medlemsföreningar och de hade vid årets slut sammanlagt medlemmar. Medlemsantalet har således ökat med 108 personer i jämförelse med år Förbundet har antagits som understödjande medlem i Finlands skrivtolkar rf. :s mål är ett tillgängligt samhälle, där alla personer med olika typer av hörselhandikapp respekteras som individer och kan vara delaktiga på sina egna villkor. Förbundet finansierar sin verksamhet med bland annat medlems-avgifter, bidrag från Penningautomatföreningen RAY, Svenska studiecentralen, Folkpensionsanstalten, olika stiftelser och fonder och tidskriften Vi hörs har haft inkomster via annonser, prenumeranter och lösnummer. Utvecklingen av medlemsantalet Antal Årtal

16 Stött vår verksamhet Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse Folkpensionsanstalten Konstsamfundet Penningautomatföreningen, RAY SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman Stiftelsen Tre Smeder Svenska Folkskolans vänner Svenska studiecentralen Torsten och Sirkka Söderholms fond Undervisnings- och kulturministeriet William Thurings Stiftelse Annonsörer och privatpersoner Tack till alla som år 2012 understött verksamheten inom :s medlemmar: Helsingforsregionens hörselförening rf HiA Hörselskadade i arbetslivet Svenska hörselskadade i Borgånejden rf Svenska hörselskadade i Karlebynejden rf Svenska hörselskadade i Nykarlebynejden rf Svenska hörselskadade i Vasanejden rf Svenska hörselskadade i Västnyland rf Svenska hörselskadade i Åboland rf Sydösterbottens hörselförening rf Ålands Hörselförening rf Understödande medlemmar: Comfort Audio AB Batteriservice EGIL Widex Akustik Oy Heders medlem : Clara Björk Styrelse: Ordförande Birgitta Kronberg, Pargas Vice ordförande Bo-Henry Simell, Karleby Ordinarie Monica Bäckström, Jorois Ordinarie Ulla-Maj Storsjö, Sideby Ordinarie Tor Wernér, Karis Suppleanter Gunnel Cederberg, Korsholm SuppleantSture Söderlund, Ödkarby (Juli 2013)

Versamhetsberättelsen 2011

Versamhetsberättelsen 2011 Utdrag ur verksamhetsberättelsen 2011 Kajsaniemigatan 3 B 13 00100 Helsingfors Utdrag ur Versamhetsberättelsen 2011 Utdrag ur verksamhetsberättelsen 2011 Fotona tagna av: Carl-Magnus Andersson Fjalar Kronberg

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 2 (24) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1. ALLMÄNT.. sid 3 Väsentliga händelser Svenska hörselförbundets värdegrund 2. INFORMATION.. sid 4 Tidskriften Vi hörs, Klippet, Ciceronen,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 1. Allmänt Sid 1 Förbundets samhällsnytta Väsentliga händelser Uppskattning gällande utvecklingen för kommande period och värdegrund 2. Informationsverksamhet Sid 3 Tidskriften

Läs mer

Svenska hörselförbundet rf Verksamhetsberättelse 2011. Innehåll

Svenska hörselförbundet rf Verksamhetsberättelse 2011. Innehåll Svenska hörselförbundet rf Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll 1. Allmänt 1 2. Information 2 3. Kursverksamhet 5 4. Internationell verksamhet 6 5. Medlemsföreningarnas verksamhet 7 6. Frivilligverksamhet

Läs mer

Handlingsprogram 2014 2016 Insikt Kunskap Handling

Handlingsprogram 2014 2016 Insikt Kunskap Handling Handlingsprogram 2014 2016 Insikt Kunskap Handling Detta handlingsprogram antogs av Svenska hörselförbundet rf:s förbundskongress 2013 Sida 1 Inledning Detta handlingsprogram visar vilka frågor Svenska

Läs mer

Medlemstidskriften Vi hörs utkom i fyrfärgstryck för fösta gången. SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf stiftades den 14 september 2010

Medlemstidskriften Vi hörs utkom i fyrfärgstryck för fösta gången. SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf stiftades den 14 september 2010 00100 Helsingfors Utdrag ur verksamhetsberättelsen 2010 Medlemsantalet gick över 3 000 Förbundets andra kongress arrangerades Medlemstidskriften Vi hörs utkom i fyrfärgstryck för fösta gången SAMS Samarbetsförbundet

Läs mer

Utdrag ur verksamhetsberättelse 2009

Utdrag ur verksamhetsberättelse 2009 Utdrag ur 480 nya medlemmar! Medlemsvärvningskampanjen lyckades över förväntningarna. Medlemstidskriften Vi hörs utkom för första gången med fyra nummer Förbundet fick en ny medlemsförening: HiA Hörselskadade

Läs mer

Svenska hörselförbundet rf

Svenska hörselförbundet rf Tänd lampan, så hör jag bättre Sonja Londen Svenska hörselförbundet rf 1 Inclusive Library det tillgängliga biblioteket Svenska hörselförbundet rf Hörselskadade i Svenskfinland Att vara hörselskadad Bemötande

Läs mer

Förbundet Finlands Svenska Synskadade

Förbundet Finlands Svenska Synskadade Förbundet Finlands Svenska Synskadade Vad är FSS? Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. (FSS) är en intresse- och serviceorganisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. Av landets omkring 80 000

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2015 2 (29) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 1. ALLMÄNT.. sid 3 Väsentliga händelser Svenska hörselförbundets värdegrund 2. INFORMATION.. sid 4 Tidskriften Vi hörs, Klippet, Ciceronen,

Läs mer

Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE (19) Förbundsmöte

Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE (19) Förbundsmöte VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1 (19) Innehåll 1. Allmänt...2 2. Information...3 3. Kursverksamhet...4 4. Internationell verksamhet...5 5. Medlemsföreningarnas verksamhet...5 6. Medlemsvärvningskampanj Tillsammans

Läs mer

Ansökan om SKRIVTOLKTJÄNST

Ansökan om SKRIVTOLKTJÄNST Ansökan om SKRIVTOLKTJÄNST Din rätt till skrivtolk Har du svårt att höra vad som sägs på konferenser, kurser eller då du besöker en läkare? Skrivtolken kan vara den som får din vardag att flyta smidigare.

Läs mer

Ett projekt i samarbete med Psykosociala förbundet rf och Svenska hörselförbundet rf. Projektet Anti Depp. - Slutrapport

Ett projekt i samarbete med Psykosociala förbundet rf och Svenska hörselförbundet rf. Projektet Anti Depp. - Slutrapport Ett projekt i samarbete med Psykosociala förbundet rf och Svenska hörselförbundet rf Projektet Anti Depp - Slutrapport Projektet Anti Depp 2006-2009 Helsingfors, januari 2010 Utgivare: Svenska hörselförbundet

Läs mer

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport Projektet Skriv Till 2007-2008 Mellanrapport Utgivare: Svenska hörselförbundet rf Utgivet: På förbundsmötet 25.04.2008 Finns även att hämtas från www.horsel.fi/skrivtill Skriv Till 2007 Skriv Till startade

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati r.f. Budget 2016

Psykosociala föreningen Sympati r.f. Budget 2016 Psykosociala föreningen Sympati r.f. Budget 2016 1 ADMINISTRATIVA KOSTNADER inkomster utgifter 5 Verksamhetsledare /personalkostnader Personalens lön -6630 Pensionskostnader -1190 Lagstadgade personalkostnader

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Stadgar I. NAMN OCH HEMORT 1 Förbundets namn är Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf. Förkortningen FDUV kan användas som förbundets inofficiella namn. Förbundet

Läs mer

Bilaga: Månadens webbfråga...24 Statistik...25

Bilaga: Månadens webbfråga...24 Statistik...25 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 1 (26) Innehåll 1. Allmänt...2 2. Information...3 3. Kursverksamhet...5 4. Internationell verksamhet...6 5. Medlemsföreningarnas verksamhet...6 6. Frivilligverksamhet...8 7.

Läs mer

Årsmöte Stadgeenligt årsmöte Årsmöte genomförs 800 SAMS 800. Producera handledning - stöd personal + styrelse fördela arb information

Årsmöte Stadgeenligt årsmöte Årsmöte genomförs 800 SAMS 800. Producera handledning - stöd personal + styrelse fördela arb information Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. ÅR 2018 VERKSAMHETSPLAN BUDGET MÅL DELMÅL Aktivitet = Vad görs Uppföljning = Mäta resultat Utveckla förening Styrelsearbete Styrelsemöten, styrelseutbildning 2x styrelseutbildning

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt. Västra Götaland

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt. Västra Götaland Verksamhetsplan för Hörselskadades distrikt Västra Götaland i 2017 1 (7) Innehållsförteckning 1. Hörselskadades Riksförbund 3 2. Hörselskadades distrikt Västra Götaland - Styrelsen 3 3. Påverkans- och

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Svenska pensiona rsfo rbundet i Ö sterbotten rf

Svenska pensiona rsfo rbundet i Ö sterbotten rf Svenska pensiona rsfo rbundet i Ö sterbotten rf Verksamhetsplan och budget 2016 Fastställd på SPF Österbotten rf:s höstmöte i Kronoby 20.11.2015 Sida 2 Innehåll ALLMÄNT... 4 Om regionen... 4 Regionens

Läs mer

Projektet Skriv Till

Projektet Skriv Till Projektet Skriv Till 2007-2008 Teaterkampanj december 2008 Utgivare: Svenska hörselförbundet rf Catariina Salo Projektsekreterare Projektet Skriv Till Vasa mars 2009 Finns även att hämtas från www.horsel.fi/skrivtill

Läs mer

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf STADGAR 1 Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet

Läs mer

Som medlemmar i Handikappforum hänvisar vi också till Handikappforums utlåtande, daterat 9.6.2014.

Som medlemmar i Handikappforum hänvisar vi också till Handikappforums utlåtande, daterat 9.6.2014. Utlåtande Finansministeriet Ärende: Begäran om utlåtande över utkastet till en regeringsproposition om kommunallagen, 8.5.2014, VM065.00/2012. Utlåtande ges av SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder

Läs mer

Serviceguiden 2. hörselskadade 0

Serviceguiden 2. hörselskadade 0 Serviceguiden 2 för 0 hörselskadade 0 9 Svenska hörselförbundet rf Kajsaniemigatan 3 B 13 00100 Helsingfors www.horsel.fi 2 Serviceguiden för hörselskadade Serviceguiden för hörselskadade ger grundläggande

Läs mer

intressepolitiskt program

intressepolitiskt program intressepolitiskt program Antaget av Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle där

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Steg för Steg rf Steg för Steg rf ADRESS: Nordenskiöldsgatan 18 A 00250 HELSINGFORS TELEFON: (09) 43 42 36 18 E-POST: WEBBPLATS: stegforsteg@fduv.fi www.stegforsteg.fi 2

Läs mer

Rehabiliterings- och anpassningskursverksamhet 2017

Rehabiliterings- och anpassningskursverksamhet 2017 www.fspc.fi Rehabiliterings- och anpassningskursverksamhet 2017 Info om våra kurser Psykosociala förbundets kurser bekostas av Penningautomatföreningen (RAY). Förutom de kurser som har en egen insats är

Läs mer

Förbundskongressen Bättre ljudmiljö! 17-19 september 2010. Bättre ljudmiljö! Handlingsprogram 2011 2013. Förbundskongressen i Åbo 17-19.9.2010.

Förbundskongressen Bättre ljudmiljö! 17-19 september 2010. Bättre ljudmiljö! Handlingsprogram 2011 2013. Förbundskongressen i Åbo 17-19.9.2010. Bättre ljudmiljö! Handlingsprogram 2011 2013 Förbundskongressen i Åbo 17-19.9.2010. Sid 1 Innehåll Bättre ljudmiljö sid 3 Svenska hörselförbundet rf:s värdegrund sid 4 Svenska hörselförbundet rf sid 5

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 16.3.2015

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 16.3.2015 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 16 mars 2015 kl. 10.15 på Hotel

Läs mer

Västra Åbolands Diabetesförening rf. Hemort Väståboland FO-nummer 1866925-5 BOKSLUT 31.12.2010. Verksamhetsberättelse Bokslut med specifikationer

Västra Åbolands Diabetesförening rf. Hemort Väståboland FO-nummer 1866925-5 BOKSLUT 31.12.2010. Verksamhetsberättelse Bokslut med specifikationer Hemort Väståboland FO-nummer 1866925-5 BOKSLUT 31.12.2010 Verksamhetsberättelse Bokslut med specifikationer VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 sidan 1 (2) Verksamhetsåret 2010 var diabetesföreningens 23 verksamhetsår.

Läs mer

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY STADGAR 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Namn och hemort Föreningens namn är Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Förbundets hemort är

Läs mer

Projektet SKRIV TILLgänglig kultur

Projektet SKRIV TILLgänglig kultur Projektet SKRIV TILLgänglig kultur 1.5.2009 31.10.2011 Slutrapport Helsingfors, december 2011 Utgivare: Svenska hörselförbundet rf Kajsaniemigatan 3 B 13 00100 Helsingfors www.horsel.fi Projektet SKRIV

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2013

Verksamhetsplan för år 2013 De Utvecklingsstördas Väl i Mellersta Nyland r.f. FO-nummer 0696634-0 Verksamhetsplan för år 2013 Allmänt Det här är föreningens verksamhetsplan. I den här planen hittar du allt som föreningen planerar

Läs mer

Föreningens verksamhet avser inte att förskaffa föreningens medlemmar vinst eller ekonomisk nytta.

Föreningens verksamhet avser inte att förskaffa föreningens medlemmar vinst eller ekonomisk nytta. Stadgar för Tekniska Föreningen i Finland r.f. Antagna vid TFiFs extra möte den 13 maj 1969 Ändring av 2 den 7 december 1993 Ändrig av 3, 5, 6, 12 och 15 den 29 november 1994 Ändring av 16 och 17 den 31

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är.

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Förhandsgranskade i föreningsregistret 6.10.2005 MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten Namn och hemort 1 Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Föreningens syfte är Syfte

Läs mer

Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder

Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder Hörselskadades distrikt I Uppsala län Kungsgatan 64 753 18 Uppsala tel: 018-56 09 28 fax: 018-56 09 01 Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder 65-74 år: en av fyra 75-84 år: en av tre 85-110 år:

Läs mer

Pargas Gaming Community rf

Pargas Gaming Community rf Pargas Gaming Community rf STADGAR 1 (7) Stadgar för Pargas Gaming Community rf Antagna genom enhälligt föreningsbeslut den 1.2.2014. Fastställda av Patent- och registerstyrelsen den. 1 Namn, hemort, språk

Läs mer

Föreningsmedlemmarna i centrum

Föreningsmedlemmarna i centrum Föreningsmedlemmarna i centrum Verksamhetsplan 2014 Godkänd av höstmötet 13.11.2013 2 Innehållsförteckning: sidan Allmänt 3 Medlemsverksamhet och medlemsvärvning 3 Resor 4 Utbildning och seminarier 5 Projekt

Läs mer

Inkomster totalt 2 395 690 Utgifter 2 395 690

Inkomster totalt 2 395 690 Utgifter 2 395 690 Reviderad budget 2015 Budget 2015 inkomster utgifter inkomster utgifter Förvaltning 36 600 562 787 39 600 571 727 Läger och Avlastning 610 385 610 385 613 900 613 900 Anpassningsträning och Fritid 36 015

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014 Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till Verksamhetsplan & budget för år 2014 2 (7) Förord Vi ser fram emot ett spännande och händelserikt 2014. Det är då 75 år sen föreningen bildades, en respektabel

Läs mer

STADGAR FÖR SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND RY. STADGARNA HAR GODKÄNTS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN DEN 22 AUGUSTI 2011.

STADGAR FÖR SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND RY. STADGARNA HAR GODKÄNTS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN DEN 22 AUGUSTI 2011. STADGAR FÖR SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND RY. STADGARNA HAR GODKÄNTS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN DEN 22 AUGUSTI 2011. DEN SVENSKA TEXTEN ÄR EN ÖVERSÄTTNING. Suomen Rauhanliitto - Finlands

Läs mer

Teaterföreställning med BRA HÖRBARHET!

Teaterföreställning med BRA HÖRBARHET! Teaterföreställning med BRA HÖRBARHET! Teater i tiden Teaterbesökare upplever föreställningar via sina olika sinnen. Man ser, hör och känner. Brister i förmedlingen, till exempel i ljudet, bidrar till

Läs mer

SPF:s IT enkät hösten 2010

SPF:s IT enkät hösten 2010 SPF:s IT enkät hösten 2010 Denna enkät strävar till att kartlägga kunskaperna, intresset och behovet av IT-skolning och resurser inom Svenska pensionärsförbundets (http://www.spfpension.fi) medlemmar och

Läs mer

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf MÅLPROGRAM 2018 2020 Förslag Steg för Steg rf Vad är Steg för Steg? Steg för Steg är en förening för och med personer med utvecklingsstörning. Vi arbetar för att personer med utvecklingsstörning ska höras

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015 Hörselskadades förening i Stockholm Verksamhetsplan & budget för år 2015 2 (7) Förord Hörselskadades förening i Stockholm har många stora utmaningar framför sig. Den viktigaste just nu är att nå ut till

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

Svenska hörselskadade i Åboland rf www.aboland.horsel.fi

Svenska hörselskadade i Åboland rf www.aboland.horsel.fi MEDLEMSBREV 2 / 2010 Pargas den 1.9.2010 Bästa medlemmar! Denna sommar har varit verkligt solig och varm, en sommar man minns från barndomens dar. Det sägs att många sökt svalka i större varuhus och att

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland Verksamhetsplan för Hörselskadades distrikt i Västra Götaland 2009 Verksamhetsplanen har varit föremål för samråd med föreningarna på distriktsmötet 2008-11-08 och fastställdes av styrelsen den 2008-12-06.

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde torsdagen den 16 maj 2013 kl.

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening.

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening. Stadgar för Pro Esbo å rf 1. Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf och dess hemort är Esbo stad. Föreningens officiella språk är finska och svenska; protokollsspråket

Läs mer

Behandlat i Diabetesförbundet i Finland rf:s förbundsstyrelse

Behandlat i Diabetesförbundet i Finland rf:s förbundsstyrelse DIABETESFÖRBUNDET I FINLAND RF DIABETESFÖRENINGENS MODELLSTADGAR Behandlat i Diabetesförbundet i Finland rf:s förbundsstyrelse 12.6.2012 Patent- och Registerstyrelsens förhandsgranskningsbeslut 14.01.2013

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

FÖRBUNDSNYTT. December Förbundsstyrelsen 2017 Höstmötet valde enhälligt sittande ordförande Ole Norrback till förbundsordförande.

FÖRBUNDSNYTT. December Förbundsstyrelsen 2017 Höstmötet valde enhälligt sittande ordförande Ole Norrback till förbundsordförande. FÖRBUNDSNYTT December 2016 Förbundsstyrelsen 2017 Höstmötet valde enhälligt sittande ordförande Ole Norrback till förbundsordförande. Styrelsens sammansättning år 2017 är: Ordinarie: Henrik Svarfvar, Korsholm

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn 16.11.2007 Stefan Svenfors Ca 289 000 = 5,5% av befolkningen (2005) Svenskfinland de områden där majoriteten av finlandssvenskarna lever och verkar Svenskfinland

Läs mer

Sympati psykosociala förening rf

Sympati psykosociala förening rf BALANSBOK 1.1-31.12.2014 c/o Ever Clever Oy Annegatan 2 A 2 00120 Helsingfors Införd i föreningsregistret 10.08.1999 Hemort Helsingfors BALANSBOK OCH SPECIFIKATIONER FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 01.01-31.12.2014

Läs mer

Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Comfort Digisystem - Hörselprodukter i offentliga miljöer

Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Comfort Digisystem - Hörselprodukter i offentliga miljöer Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Comfort Digisystem - Hörselprodukter i offentliga miljöer Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Dagligen vistas miljontals människor i offentliga miljöer som

Läs mer

Länsi-Uudenmaan Autismi- ja Aspergeryhdistys ry, Autism- och Aspergerföreningen i Västra-Nyland rf

Länsi-Uudenmaan Autismi- ja Aspergeryhdistys ry, Autism- och Aspergerföreningen i Västra-Nyland rf Länsi-Uudenmaan Autismi- ja Aspergeryhdistys ry, Autism- och Aspergerföreningen i Västra-Nyland rf STADGAR NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Föreningens namn är Länsi-Uudenmaan Autismi- ja Aspergeryhdistys

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Norden, svensk förening för nordiskt samarbete, har till ändamål att på alla områden

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Pengar, pengar, pengar hur får r jag tag i dem?? Harriet Sundholm 24.3.2010

Pengar, pengar, pengar hur får r jag tag i dem?? Harriet Sundholm 24.3.2010 Pengar, pengar, pengar hur får r jag tag i dem?? Harriet Sundholm 24.3.2010 Svenska Österbottens 4H distrikt r.f. INLEDNING Ekonomi är A och O, utan pengar ingen verksamhet Vem kan 4H samarbeta med? m.a.o.

Läs mer

Stadgar för släkten Börman r.f.

Stadgar för släkten Börman r.f. Stadgar för släkten Börman r.f. I Släktföreningens namn, hemort och syfte 1 Föreningens namn är Släkten Börman r.f., dess hemort är Västanfjärd och dess verksamhetsområde är hela landet. Föreningen kallas

Läs mer

Nytt på teckenspråksfronten i Finland

Nytt på teckenspråksfronten i Finland Nytt på teckenspråksfronten i Finland Finskt och finlandssvenskt teckenspråk Nordisk nätverksträff för teckenspråkiga språkvårdare den 27 augusti 2014 1 Språknämnden för finländska teckenspråk (Språkinstitutet

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

ÅLANDS NEUROLOGISKA FÖRENING RF:s STADGAR FÖRENINGENS NAMN OCH HEMORT

ÅLANDS NEUROLOGISKA FÖRENING RF:s STADGAR FÖRENINGENS NAMN OCH HEMORT ÅLANDS NEUROLOGISKA FÖRENING RF:s STADGAR FÖRENINGENS NAMN OCH HEMORT 1 Föreningens namn är Ålands Neurologiska Förening r.f (ÅLNF r.f) och dess hemort är Mariehamn och dess verksamhetsområde är Landskapet

Läs mer

Kl. 16.00 18.30. Margareta Svensson, Demensföreningen. Paragrafer 1 15. Underskrifter Sekreterare Inga-Lill Claesson. Ordförande Anne-Marie Wigertz

Kl. 16.00 18.30. Margareta Svensson, Demensföreningen. Paragrafer 1 15. Underskrifter Sekreterare Inga-Lill Claesson. Ordförande Anne-Marie Wigertz Plats och tid Stadshuset, Sal B Kl. 16.00 18.30 Politiker och representanter Anne-Marie Wigertz (m), ordf Hjördis Hultgren (c), ers Lilian Persson (s), ers Jim Grönman (Diabetesföreningen) Allan Häll (FUB)

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Finlands Scouters landsomfattande svenskspråkiga verksamhet 2015

Finlands Scouters landsomfattande svenskspråkiga verksamhet 2015 Finlands Scouters landsomfattande svenskspråkiga verksamhet 2015 BILAGA TILL FiSSc:S VB2015 Finlands Scouters landsomfattande svenska verksamhet grundar sig på samarbetsavtalet mellan Finlands Svenska

Läs mer

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok Medlemsförening Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok - Medlemsförening i Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF Senast uppdaterad: 8 september 2016 Inledning Det här är en handbok som

Läs mer

FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015

FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015 Fastställd av FSDB:s kongress 2013 FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015 Inledning och bakgrund Förbundets kongress 2011 fattade beslut om en ny form av verksamhetsplan. Tidigare prioriterade vi vissa

Läs mer

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005 Stadgar - förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008 Sverigefinländarnas delegation Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

Läs mer

Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder

Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder Andel hörselskadade bland äldre 65-74 år: 28 % 75-84 år: 39 % 85-110 år: 46 % Källa: SCB, genomsnitt 2008-2012 På sjukhus och äldreboenden är det inte ovanligt

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00 Protokoll: Styrelsemöte och seminarium 5/2014 Plats: Hotel President, Södra järnvägsgatan 4, Helsingfors Tid: 5 september 2014, kl. 15:00 19:00 6 september 2014, kl. 9:00 10:00 Beslutande: Blomqvist Thomas

Läs mer

Namn och hemort. Syfte

Namn och hemort. Syfte STADGAR ÖVERSÄTTNING Suomen Diabetesliitto ry, på svenska Diabetesförbundet i Finland rf FÖRBUNDSKONGRESSEN 17.5.2014 (FÖRHANDSGRANSKAD) Namn och hemort 1 1) Föreningens namn är Suomen Diabetesliitto ry,

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Håriga öron är det bästa som finns!

Håriga öron är det bästa som finns! Håriga öron är det bästa som finns! Hej kompis! Visste du att alla har hår i öronen? Ja, du kanske trodde det bara var en och annan gammal farbror som har det, men sanningen är att vi alla har hår i örat.

Läs mer

Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde

Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 2 februari 2015 kl. 10.15 på Hotel

Läs mer

POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RY. VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2016. Styrelsens och förslag till höstmötet 19.11.

POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RY. VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2016. Styrelsens och förslag till höstmötet 19.11. POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RY. VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2016 Styrelsens och förslag till höstmötet 19.11.2015 FÖRENINGENS MÅLSÄTTNING SAMT INLEDNING TILL VERKSAMHETSPLANEN Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

Ålands Lungskadeförening r.f.

Ålands Lungskadeförening r.f. Ålands Lungskadeförening r.f. Verksamhetsberättelse för 2015 Styrelsen har bestått av: Raija Liisa Eklöw Pernilla Karlsson May Karlen Thea Lillie Mary Niemi Ulf Peter Westmark Gunnel Boström Kristina Manelius

Läs mer

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo PROGRAM Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo Tid 15-16 november 2013 Adress Beskrivning Målsättning Sokos

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Administration LSF Kansli 2012-06-11 1 (5) Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning Ärendet Stockholms läns landsting

Läs mer

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015 GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Tid: Tisdag 26.5.2015 kl. 17.00 Plats: Grankulla kyrka, övre brasrum. Närvarande Medlemmar: Bäck Ulla Collander Ruth Ehrström-Tegengren Mona Hedlund Turid, vice

Läs mer

Bästa ordförande och sekreterare Helsingfors den 8 september 2009

Bästa ordförande och sekreterare Helsingfors den 8 september 2009 FÖRBUNDSNYTT Bästa ordförande och sekreterare Helsingfors den 8 september 2009 Nu är sommaren förbi och vi drar igång igen med friska tag! Här är en del tips och idéer, som du får ta upp med styrelsen

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande ÅRSMÖTET 1/8 Till medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund K A L L E L S E Medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund rf kallas till ordinarie årsmöte, som hålls måndagen 7 april 2014 kl. 16.30 på

Läs mer

Beställning och användning av SKRIVTOLK

Beställning och användning av SKRIVTOLK Beställning och användning av SKRIVTOLK Din rätt till skrivtolk Har du svårt att höra vad som sägs på konferenser, kurser eller då du besöker en läkare? Skrivtolken kan vara den som får din vardag att

Läs mer

Tankar kring processen att flytta hemifrån. Projektledare Annette Tallberg Helsingfors, 21 november 2014

Tankar kring processen att flytta hemifrån. Projektledare Annette Tallberg Helsingfors, 21 november 2014 Tankar kring processen att flytta hemifrån Projektledare Annette Tallberg Helsingfors, 21 november 2014 Kort om FDUV FDUV är en riksomfattande intresseorganisation som arbetar för svenskspråkiga personer

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR. Namn, hemort och språk

MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR. Namn, hemort och språk MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR Namn, hemort och språk 1 Föreningens namn är Marthaförening rf och kallas i dessa stadgar föreningen. Föreningens hemort är och verksamhetsområde är och dess officiella

Läs mer