Svenska hörselförbundet rf Verksamhetsberättelse Innehåll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska hörselförbundet rf Verksamhetsberättelse 2011. Innehåll"

Transkript

1 Svenska hörselförbundet rf Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll 1. Allmänt 1 2. Information 2 3. Kursverksamhet 5 4. Internationell verksamhet 6 5. Medlemsföreningarnas verksamhet 7 6. Frivilligverksamhet 9 7. Ungdomar Projekt Samarbete Intressepolitiskt arbete Organisation Förbundskansli Ekonomi Bilagor: 25 Månadens webbfråga 2011 Statistik 2011 Svenska hörselförbundet rf firar 25 år Svenska hörselförbundet rf är en intresseorganisation för hörselskadade med svenska som modersmål. Det vill säga människor med nedsatt hörsel, tinnitus, Ménières sjukdom, ljudöverkänslighet samt vuxendöva. Vi arbetar också för att stödja föräldrar och andra anhöriga. Svenska hörselförbundet rf Kajsaniemigatan 3 B Helsingfors Telefon: Telefax: E-post: Hemsida: FO-nummer:

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE (24) 1. Allmänt Svenska hörselförbundet rf Förbundets samhälleliga nytta enligt deltagarna på förbundets 25-årsjubileums champiskryssning sprider svenskspråkig kunskap om hörselnedsättning arbetar för en bättre ljudmiljö intressebevakning Väsentliga händelser under räkenskapsperioden Projektet SKRIV TILLgänglig kultur avslutades Vi hörs utkom med fyra temanummer i färg Medlemsantalet fortsätter att öka Förbundets 25-årsjubileum, Champiskryssningen Väsentliga händelser under början av år 2012 (tiden januari tills styrelsen undertecknar bokslutet) RAY - Bidraget mindre för ordinarie verksamheten än beräknat RAY anskaffningsbidrag Uppskattning gällande utveckling för kommande period Likviditeten förbättras Svenska hörselförbundet rf:s värdegrund Vi tror på värdet att förmedla kunskap som är baserad på fakta Svenska hörselförbundet rf är en landsomfattande intresseorganisation som bedriver påverkningsarbete samt sprider kunskap om hörselskadades behov och om hörselhandikapp, också i förebyggande syfte. Genom synlighet sprids information om frågor som är relaterade till hörseln Vi tror på värdet av att förena personer som har svårigheter med hörseln Svenska hörselförbundet rf förenar finlandssvenska hörselskadade, stärker vikänslan och stöder frivilligverksamhet samt arbetar för fungerande kommunikation. Social samvaro ger bättre självkänsla. Vi tror på värdet av att förstå möjligheterna i en funktionsnedsättning Svenska hörselförbundet rf arbetar för ett tillgängligt samhälle där alla är delaktiga och jämlika. Hörselskadade får positiva erfarenheter och upptäcker nya möjligheter. Svenska hörselförbundet bildades den 13 november Förbundet arbetar för att skapa ett bättre samhälle för hörselskadade med svenska som modersmål. Det vill säga människor med nedsatt hörsel, tinnitus, Ménières sjukdom, ljudöverkänslighet samt vuxendöva. Vi arbetar också för att stöda föräldrar och andra anhöriga. Förbundet har tio medlemsföreningar och de hade vid årets slut sammanlagt medlemmar. Medlemsantalet har således ökat med 177 personer i jämförelse med år 2010.

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE (24) Svenska hörselförbundet rf:s mål är ett tillgängligt samhälle, där alla personer med olika typer av hörselhandikapp respekteras som individer och kan vara delaktiga på sina egna villkor. Förbundet finansierar sin verksamhet med bland annat medlemsavgifter, bidrag från Penningautomatföreningen (RAY), Folkpensionsanstalten, Svenska studiecentralen, olika stiftelser och fonder och tidskriften Vi hörs har haft inkomster via annonser, prenumeranter och lösnummer. Förbundet har ansökt och beviljats medlemskap i SOSTE Finlands social och hälsa rf. Social- och hälsoorganisationernas samarbetsförening (YTY) som vi var medlem i ingår i SOSTE. Förbundsstyrelsen har beslutat att anta Egil.fi som understödjande medlem. 2. Information Tidskriften Vi hörs Vi hörs har sedan år 2009 utkommit med fyra temanummer per år. Så också år Teman för de fyra numren var, Frivilligarbete, Hörsel och kultur, Skrivtolk som stöd och Tillgängligt samhälle. Vi hörs redaktion har bestått av två personer, Birgitta Kronberg och Gita Lindholm. År 2011 utkom alla fyra nummer i fyrfärgstryck. I nummer 1 och 2 ingick en fyrsidig medlemsvärvningsblankett. Tidskriften kostar 7,23 per person. Upplagan var 3200 under året och sidantalet 36 för de tre första numren och 40 för nummer 4/2011. Tidskriften har distribuerats till medlemmarna i förbundets lokalföreningar, till bibliotek, hälsocentraler och hörcentraler, till olika myndigheter samt till tidskriftens prenumeranter. Dessutom, utgående från kongressens önskemål, har från och med år 2011 alla finlandssvenska lokala dagstidningars redaktionskanslier fått ett exemplar av varje nummer. Vi hörs har också getts ut som taltidning. Nytt för Vi hörs 2011 var hälsningsannonserna som redaktionen införde från och med nummer 1/2011. Vi hörs deltog i Bokmässan i Vasa Där fanns tidskriften för utdelning på tidningsbordet i De Finlandssvenska tidskrifternas gemensamma monter. På bokmässan i Helsingfors hade Vi hörs ett eget bord i De Finlandssvenska tidskrifternas gemensamma monter och tidskriften fanns dessutom på det gemensamma tidningsbordet. Styrelsemedlem Monica Bäckström var vid vårt bord en av mässdagarna och personalen turades om under de övriga dagarna. Vi hörs fanns också nämnd med text och bild i Bokkatalogen som utkom i december Isländska förbundet Heyrnarhjálp har publicerat delar av Vi hörs 2/2011 (Skrivtolk som stöd) i sin tidskrift Fréttabréf i december 2011 Annonsanskaffningen har köpts av Jonny Åstrand.

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE (24) Informationsbladet Klippet Klippet är en sammanställning av tidningsurklipp, cirkulär och övrig information som skickats till kansliet och som har anknytning till hörseln eller till förbundet. Klippet utkom sex gånger under året 07.02, 15.04, 10.06, 12.08, och Cirkulär och e-post brev Allmänna händelser inom förbundet och förbundsstyrelsens arbete informeras via cirkulärbrev. E-post brev har skickats för att främst informera om bidragsansökningar, seminarier, förbundsmötesinformation, bakgrundsmaterial för riksdagsvalsdebatt, upprop kring EU:s momsdiskusssion och utlåtanden som förbundet gjort. Fyra cirkulär per post och åtta e-postar har skickats till kontaktpersonerna inom medlemsföreningarna. Ciceronen Ciceronen är förbundets handbok. Varje medlemsförening har fått ett exemplar av Ciceronen. Uppdateringar till Ciceronen skickas ut från förbundskansliet vid behov. Internet Förbundet har en egen webbsida, på Kulturhuset.fi, webbmasteruppgiften sköts av kanslisekreteraren. På webbsidan finns månadens fråga som byts ut varje månad. För att få ta del av resultatläget måste man rösta. De frågor som fått mest uppmärksamhet var maj månads fråga Känner du att din hörselskada gör kulturlivet otillgängligt för dig? som gav 54 svar. Hela 78% av dem som svarade kände att kulturlivet allt som oftast var otillgängligt för dem. Juli månads fråga Hur mycket lyssnar du på MP3-spelare eller motsvarande spelare? gav 72 svar. Att 10 procent av respondenterna uppgav att de lyssnar på någon spelare mellan 1-3 timmar per dag och att 9 procent lyssnar mera än 3 timmar per dag är oroväckande. Förbundet har i januari 2011 öppnat en egen facebooksida Förbundet testade att diskutera bättre ljudmiljö via facebook vid tidpunkten av riksdagsval, dock visade sig detta vara en svår väg att nå kandidaterna. Facebook har främst använts som informationsinlägg om aktuella händelser inom förbundet och forskning inom hörselområdet. Vi inledde också en diskussion kring När blir ljud ett oljud och buller för dig? Att föra diskussion via facebook har inte lyckats. Vid årets slut gillade 47 personer förbundets facebooksida. Material Tryckt nya häften av förbundets stadgar och förbundets Handlingsprogram : Bättre ljudmiljö! Och i testförsök två olika Jag hör dåligt -kort. Samt ett allmänt visitkort med förbundets kontaktuppgifter. Dessutom har flera exemplar tryckts av förbundets broschyrer om tinnitus, Ménières sjukdom och Hyperakusi.

5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE (24) Jubileumsåret till ära har mindre Bättre ljudmiljö block införskaffats. Arcada socionompraktikant Stephanie Rosenlindt har sammanställt ett bildspel kring inredning och ljudmiljö. Synlighet Förbundsordförande Birgitta Kronberg intervjuades med anledning av att förordningen om införande av ljud- och textningstjänst i televisionsprogram trädde ikraft i juli Åbo Underrättelser, Borgåbladet och Vasabladet hänvisade till intervjun. Verksamhetsledare Sonja Londen intervjuades i radio Vega i program Smältpunkt: Tystnad är svårt att hitta. Programmet sändes två gånger med repriser. Programmet nämndes med text och bild i Åbo Underrättelse och Hufvudstadsbladet, samt på Smältpunkts webbsida. Borgåbladets chefredaktör har uppmärksammat ljudmiljön och hörbarheten med hänvisning till Ordförandes hälsning i Vi hörs. En hänvisning till samma text gjordes också i Syd-Österbotten. Förbundets tryckta broschyrer fanns till utdelning på föreningsfestivalen i Åbo. HiA deltog i festivalen, som lånade Sound Ear bullerörat. Övrigt Studerande Anna Novak vid Aaltouniversitet gör sitt kandidatarbete med tema: Kommunikationen mellan hörande och hörselskadade. Enkäten distribuerades till förbundets styrelsemedlemmar. Tre geronteknologistuderanden besökte förbundskansliet i sitt beredelsearbete kring användningen av kommunikatorer inom äldre omsorgen. En Gerontechnologistuderande Jacqueline Mwangis från Arcada var på studiebesök till förbundskansliet med avsikt att bekanta sig med förbundet och få undervisning i skötsel av hörapparat. Nora Strömman och praktikant Stephanie Rosenlindt tog emot besöket. Journaliststuderande Anna Eriksson var på förbundskansliet och diskturerade tystnad med Sonja Londen och Gita Lindholm Hennes övningsarbete är att skriva en mera analyserande artikel, hon hade valt att skriva om tystnaden, inre tystnad och tystnaden i vår omgivning. Eriksson publicerade en artikel i ämnet i Vi hörs 1/2012. SOS-Aktuellt Tidskriften SOS-Aktuellt administreras av Finlands Svenska Handikappförbund rf. Förbundet subventionerar prenumerationen för medlemmar i lokalföreningarna med två euro. Förbundet har varit synlig i SOS-Aktuellt, bland annat genom

6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE (24) kursnotiser i händelsekalendern. Ålands Hörselförening rf som vann medlemskampanjen och ökat procentuellt mest i Svenskfinland 2010 uppmärksammades i SOS Aktuellt. 3. Kursverksamhet Anpassningskurser är ett sätt att skapa bästa möjliga förutsättningar för hörselskadade i olika livsskeden och deras anhöriga att hantera sin vardagslivssituation. Förbundet arrangerar grundkurser och temakurser. Styrelsen tillsatta kursgrupp har sammankommit till fem möten. Medlemmarna är kursplanerare Maria Salonen (februari juni), Nora Strömman (från och med juli), verksamhetsledare Sonja Londen och Eyolf Karlsson. Gruppen kallar vid behov in olika experter till möten. Leg. Psykolog Thomas Londen har deltagit i två möten (delar av dem). Förbundets kurser annonserades i Vi hörs, Kyrkpressen, SOS-Aktuellt, på förbundets hemsida och via puffar i Åbo Underrättelse, Vasabladet och Borgåbladet. En anmälningsblankett har ingått i Vi hörs nummer 3 och 4/2011. Grundkurser Förbundet ordnade en anpassningskurs med Folkpensionsanstalten som finansiär. Kursen första del var och uppföljningen Som kursplats fungerade Norrvalla Rehab Center i Vörå och kursen hade 12 deltagare. På uppföljningen var 11 av 12 på plats. Maria Salonen var kursledare på första delen och Nora Strömman på uppföljningen. 43 personer anmälde sig till grundkursen. Temakurser Temakurserna arrangeras med stöd av Penningautomatföreningen. Inom temakursverksamheten har testats olika uppföljningssätt. Syftet med uppföljningen är att följa upp deltagarnas anpassning efter kursen, hurdan förändring kurserna bidragit med. En kurs för personer i arbetslivet ordnades på Hotel Victoria i Tammerfors den , som kursledare anlitades Catariina Salo. Kursen hade 12 deltagare. En kursuppföljning gjordes per e-post i slutet av året. Från resultatet framgick att ungefär hälften av respondenterna tyckte att trivseln på arbetsplatsen förändrats positivt efter kursen. En parkurs ordnades på Björkö wärdshus i Korsholm med Maria Salonen som kursledare. En uppföljning arrangerades den på Tropiclandia i Vasa, med Nora Strömman som kursledare, 6 par deltog. 14 personer anmälde intresset för kursen. Samtliga deltagare fyllde i en enkät som handlade om parets kommunikation och interaktion. Samma enkät tre gånger: före kursstarten, mellan kursdelarna och inför uppföljningsdelen. Det var första gången förbundet använde

7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE (24) en dylik enkät. Enkäten kommer att utvecklas och modifieras för kommande liknande kurser. Den planerade familjekursen för familjer där en eller båda föräldrarna har en hörselskada: Familjen som resurs, inhiberades på grund av för få anmälningar. Samarbetskurs Förbundet beviljades bidrag av Bildningsforum för att ordna en danskurs för hörselskadade i samarbete med Vasa Arbis. Ett nytt försök till att nå deltagare gjordes i januari 2011 för en tredagars kurs. Planen var att prova olika tillgänglighetsformer som skrivtolkning, FM-system och teleslinga. En intresseförfrågan gjordes bland föreningsmedlemmar och via facebook. Intresset var svagt och förbundet beslöt att inhibera kursen. Instruktioner för danslärare utarbetades. I och med samarbetet har Vasa Arbis lärare och koordinatorer mera insikt och kunskap om personer med hörselskada. Inledande diskussioner för samarbete i kursverksamhet har inletts med Förbundet Folkhälsan i Österbotten och med Psykosociala förbundet rf. 4. Internationell verksamhet Nordiska Hörselskadades Samarbetskommitté NHS. Förbundsordförande Birgitta Kronberg var ordförande för NHS till och med årsmötet i Gjøvik, Norge. Ordförande Birgitta Kronberg har varit inbjuden att berätta om NHS verksamhet på Høreforeningens landsmöte (motsvarar vår kongress) i Kolding, Danmark. Årsmötet 2009 beslöt att anställa en intressepolitisk sekreterare från och med år 2010 som försök fram till årsmötet Svenska hörselförbundet rf har arbetsgivaransvar, den intressepolitiska sekreteraren anställs inom förbundet och finansieras av NHS. Catariina Salo timanställdes som intressepolitisk sekreterare. Salo slutade 15 januari Under våren anlitades olika personer för olika uppdrag inom NHS, samtidigt som ny person söktes för tjänsten. Resursgruppens arbete koordinerades av Harriet Snellman och Catarina Harjunen. Raija Koskinen beredde temadokumentunderlag och juli 2011 anställdes Cilla Schroeder. NHS ledarmöte var i Köpenhamn , Birgitta Kronberg var ordförande för mötet och Sonja Londen sekreterare. Årsmöte och temadag i Gjøvik, Norge. Temadagen: En felles måte å arbeide på Standardisering og kvalitet. En första diskussion kring en nordisk resolution angående standardisering fördes. Förutom Birgitta Kronberg och Sonja Londen deltog styrelsesuppleant Gunnel Cederberg. Cilla Schroeder deltog som NHS intressepolitisk sekreterare.

8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE (24) På årsmötet beslöt att NHS intressepolitiska sekreterare fortsätter enligt samma struktur: Svenska hörselförbundet rf som arbetsgivare och plats, anställningen omformas till en tillsvidareanställning, arbetstid samma max 25 procent. Ordförandeskapet som roterar och byts vartannat år övertogs nu av Hörselskadades riksförbund, Sverige. Kanslichefsmöte i Stockholm den Sonja Londen deltog i mötet. Cilla Schroeder deltog som NHS intressepolitisk sekreterare och blev en dag längre i och med att Sverige nu är ordförandeland. NHS har en resursgrupp som är ett beredande organ som får sina uppdrag av NHS ledar- och årsmöten. Gruppen är ett stöd för intressepolitiska sekreteraren (bereder frågor). Gruppen har jobbat med riktlinjer för installation och upprätthållande av teleslingor i allmänna lokaler. Arbetet fortsätter. Styrelsemedlem Ulla-Maj Storsjö är Svenska hörselförbundet rf:s representant i gruppen. Övriga nordiska evenemang: Hörselskadades riksförbund 90-årsjubielum i Stockholm, förbundsordförande Birgitta Kronberg framförde förbundets gratulationer. Birgitta Kronberg deltog också i intressegruppskonferensen som Hrf arrangerade följande. Gunnel Cederberg deltog (privat) i Nordiska sommarveckan för vuxendöva på Åbo Kristliga institut & kongresscentrum. På en av dagarna var STiKs projektkoordinator Maria Salonen och berättade om erfarenheterna av teatertextning. EFHOH och IFHOH Efhohs årsmöte arrangerades i Wien, Österrike Sonja Londen representerade förbundet. Valkommitténs struktur diskuterades och det poängterades att valberedningens roll är att aktivt söka efter kandidater till styrelsen. En motion bereds i ärendet. 5. Medlemsföreningarnas verksamhet Den etablerade föreningsverksamheten i lokalföreningarna är av stor vikt för medlemmarna. Den egna föreningen är och blir en källa för information, hjälp och stöd, social gemenskap, identifiering och grupptillhörighet. Föreningarnas verksamhet består i huvudsak av frivilliga insatser. Svenska hörselskadade i Västnyland rf och Ålands Hörselförening rf har en deltids anställd. Helsingforsregionens hörselförening rf firade 85 år. Sonja Londen framförde förbundets hälsning och höll ett inlägg om arbetet bland hörselskadade under de senaste tio åren. Svenska hörselskadade i Åboland rf firade 30 år. Verksamhetsledare Sonja Londen framförde förbundets hälsning och höll festtalet. Svenska hörselskadade i Karlebynejden rf firade 25 år.

9 VERKSAMHETSBERÄTTELSE (24) Österbottniska sommarsamlingen Svenska hörselskadade i Nykarlebynejden rf var värdar för den årliga återkommande Österbottniska sommarsamlingen. Sommarsamlingen arrangerades i Oravais och samlade dryga 180 personer från alla österbottniska lokalföreningar. Riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos var inbjuden talare och förbundsordförande Birgitta Kronberg framförde förbundets hälsning. Föreningarnas verksamhet Medlemsträffarna i lokalföreningarna som också har en social funktion arrangerades i varje förening med god uppslutning. Medlemsmöten är allt från varje vecka till några gånger per år. På medlemsmöten har lokalföreningarna inbjudna föreläsare. Lokalföreningarna har (9 av 10) arrangerat 77 medlemsmöten och nått personer. Helsingforsregionens hörselförening rf har klubbverksamhet, Canastaklubb. Svenska hörselskadade i Vasanejden rf har arrangerat kurser i TSS - Tecken som stöd. Sydösterbottens hörselförening rf har arrangerat Må bra-dagar för sina medlemmar och Ålands hörselförening rf datorkurser. Skrivtolkningen uppmärksammas och marknadsförs aktivt av föreningarna, genom att skrivtolka egna möten. Svenska hörselskadade i Karlebynejden rf har informerat om skrivtolkningen för en pensionärsförening. Skrivtolkade gudstjänster har Svenska hörselskadade i Borgånejden rf och Svenska hörselskadade i Vasanejden rf arrangerat, som också har textat de vackraste julsångerna. Kurser i tjänsten skrivtolk har arrangerats av Svenska hörselskadade i Vasanejden rf och HiA Hörselskadade i arbetslivet rf. Föreningarna har aktivt jobbat med att teater och revyer textas. Lokalföreningarna har medlemmar som representerar hörselområdet i olika samhälleliga organ, förtroendevald inom församlingen och handikapprådet. Svenska hörselskadade i Västnyland rf har i tre handikappråd; Raseborgs stad, Hangö stad och Kyrkslätt. Svenska hörselskadade i Västnyland rf har lämnat in en skrivelse till Raseborgs stad gällande slingor i offentliga lokaler. Gällande EUkommissionens planer för skatt för ideella föreningar har Helsingforsregionens hörselförening rf och HiA Hörselskadade i arbetslivet rf reagerat på. Lokalföreningarna har varit synliga i lokaltidningarna genom att aktivt informera och marknadsföra evenemangen. Sydösterbottens hörselförening rf:s ordförande har med en insändare i Syd-Österbottens tidning lyft fram bakgrundsmusikens störande effekter. HiA Hörselskadade i arbetslivet rf hade en egen bilaga Hör Hit!, fylld med hörselinformation i Österbottniska Posten. Svenska hörselskadade i Åboland rf föreläser regelbundet om hörsel för social- och hälsovårdsstuderanden. Många lokalföreningar har deltagande i olika mässor och seminarier med egna informationsmonter; HiA Hörselskadade i arbetslivet rf deltog i föreningsfestivalen i Åbo, Svenska hörselskadade i Vasanejden rf deltog i Friskvårdsmässan i Vasa och Sydösterbottens hörselförening rf i en Seniordag i Kristinestad.

10 VERKSAMHETSBERÄTTELSE (24) Helsingforsregionens hörselförening rf och HiA Hörselskadade i arbetslivet rf arrangerade en gemensam hörseldag i Helsingfors med inbjuden föreläsare från Örebro: Berth Danemark. Att (åter)erövra samtalet. Svenska hörselskadade i Åboland rf arrangerar årligen en resa tillsammans med Åboland synskadade rf. Rekreationsevenemang är årligen återkommande händelser och evenemangen har ökat i antal i jämförelse med år I verksamheten beaktas hörselskadan på olika sätt: tex textning och hörselslinga. Svenska hörselskadade i Borgånejden rf arrangerade SPA -resor till Estland, HiA Hörselskadade i arbetslivet och Helsingforsregionens hörselförening rf arrangerade en teaterresa till Åbo, Svenska hörselskadade i Åboland rf en resa till Bohuslän och Svenska hörselskadade i Vasanejden och Sydösterbottens hörselförening rf till olika textade teaterföreställningar. Flera föreningar arrangerade dagsutflykter till närområden, tex Svenska hörselskadade i Karlebynejden och Helsingforsregionens hörselförening rf. Rekreationsverksamheten har en stor betydelse för medlemmarna. Föreningarna (9 av 10) har arrangerat 36 evenemang som nått personer. 6. Frivilligverksamhet Föreningarnas verksamhet baserar sig på frivilliga insatser. Personer som gör en insats frivilligt uppskattas till 133 personer (8 föreningar av 10). Det frivilliga arbetet är det praktiska arbetet med att planera, förbereda och genomföra verksamheten samt föreningsadministration som register, protokoll och bokföring. Vara i kontakt med kommuner och andra organisationer. Föredragshållare på medlemsmöten och ordnar kurser inom föreningen. Hörselrådgivarverksamheten Ett fortbildningstillfälle ordnades den på Hotel Arthur för föreningarnas hörselrådgivare. 18 personer deltog i tillfället, av vilka två var förbundets anställda. Hörselrådgivarverksamheten är aktiv och uppskattad bland föreningsmedlemmarna. 25 aktiva hörselrådgivare runt om i Svenskfinland (9 föreningar av 10). Verksamheten har bestått bland annat av öppen rådgivning, mottagning, hembesök och informationstillfällen. Öppen rådgivning är en annonserad plats och tid, hörselrådgivarna har tillsammans arrangerat 58 rådgivningar och träffat personer. Mottagningar som arrangeras i samband med medlemsmöten (en timme före) har varit 24 stycken och råd getts till 562 personer. Hörselrådgivarna har gjort 371 stycken hembesök. En ökande informationskanal är telefon och mejl, information via telefon 387 stycken och 450 rådgivningar via mejl har registrerats. Förbundet har tillsammans med hörselrådgivarna och tänkta samarbetspartners utarbetat en plan för ett fyraårigt utvecklingsprojekt: ABC Att Backa upp Chansen. En genomgång av hörselrådgivarnas svar och projektplan diskuterades på hörselrådgivarfortbildningsdagen. En ansökan inlämnades till RAY.

11 VERKSAMHETSBERÄTTELSE (24) 7. Ungdomar Verksamhetsledare Sonja Londen och kursplanerare Nora Strömman träffar regelbundet SPERES Finlandssvenskt specialpedagogiskt resurscentrum. Utbyter erfarenheter, aktuella och planerade händelser. Sonja Londen och Nora Strömman har en gång tillsammans och Sonja Londen en gång ensam träffat koordinator Annina Jansson, hörselpedagogerna Eivor Larpes och Lena Nyström. Förbundet har ingått ett samarbetsavtal med SPERES gällande de stödperioder som SPERES arrangerar. Syftet med samarbetet är att ge möjlighet för unga vuxna med hörselnedsättning att under SPERES stödperioder fungera som roll modell för barn och unga med hörselnedsättning och få erfarenhet av att vara hjälpledare. Svenska hörselförbundet rf inledde samarbetsmöten med SPERES Finlandssvensk specialpedagogiskt resurscentrum år År 2011 utmynnade det till ett samarbetsavtal gällande stödperioder som SPERES arrangerar. SPERES arrangerade 4 stödperioder år Samarbetsavtal ingicks mars 2011 och syftet är att ge möjlighet för unga vuxna med hörselnedsättning att under SPERES stödperioder fungera som roll modell för barn och unga med hörselnedsättning och få erfarenhet av att vara hjälpledare. Svenska hörselförbundet rf vill på detta sätt engagera olika ungdomar vid olika perioder och ersätter ungdomens resekostnader och betalar ett hjälpledararvode. Tre ungdomar i engagerades första året; en 17-årig flicka (Åland), 19-årig flicka (Tenala) och en 17- årig pojke (Åland) som var på två stödperioder. I utvärderingen framkommer att ungdomarnas självkänsla växer under dagarna som hjälpledare och att de blir modigare som personer. Förbundet förmedlade kontakter till en ungdom med hörselnedsättning (Ekenäs) till ett sommarläger för barn i åk 4-6 för att berätta om hörselskada. En ungdomskurs planerades den Tyvärr anmälde sig endast 5 personer till kursen som således inhiberades. 8. Projekt Buller och Bång Buller och Bång är ett projekt för barn och personal i daghem. Projektets syfte är att informera om ljudmiljön och påverkningsmöjligheter av denna i vardagen. Projektet startade 2009 med ett pilotprojekt då en Buller och Bång - väska byggdes upp. Väskan består av ett hörseltest för barn, instrument för en skrammelorkester, mätinstrument för ljudnivån i daghemmet samt informationsmaterial för personalen och högläsnings och audiovisuellt material för barngruppen. Buller och Bång har under de senaste tre åren riktat sig huvudsakligen till barn i åldern 5-7 år. Projektet var mindre aktivt i och med att projektkoordinatorn Nora Strömman var

12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE (24) tjänsteledig halva året. Nora Strömman har besökt Lagstads förskola, Esbo centrum Hörselhunden Hasse besökte två grupper: Solkatterna med 21 barn och 4 vuxna och Regnbågen 11 barn och 3 vuxna. Tre barn var borta från besöket i Regnbågengruppen som också kommer att få varsin bok av Hörselhunden Hasse. Hörselhunden Hasse nämndes vid intervju av personal på Pjånkis daghem på Kimito i tv-programmet Närbild SKRIV TILLgänglig kultur (STiK) Målsättningen med projektet var att skapa ett mera tillgängligt kulturliv för hörselskadade. Att verka på gräsrotsnivå och på så sätt jobba lokalt med personer med hörselskada (nedsatt hörsel, tinnitusdrabbade, Ménières sjuka och hörapparat- och kokleaimplantatanvändare) och verksamma inom amatörteatrar. Att utveckla olika metoder för att kulturlivet blir mera tillgängligt också med beaktande av hörselskadade. Projektet verkade med en förlängning till och med Projektet STiK var ett samarbetsprojekt med Svenska Österbottens Ungdomsförbund rf (SÖU), med Svenska hörselförbundet rf som huvudpart. Projektet finansierades av Aktion Österbotten och ingick i Leader-programmet. Projektet stöddes också av Stiftelsen 7:nde mars fonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Harry Schaumans Stiftelse och Svenska kulturfonden. Maria Salonen var projektkoordinator och projektet förverkligas i Österbotten. I ledningsgruppen har förutom projektkoordinatorn ingått verksamhetsledare Sonja Londen, SÖU:s grafiker Harriet Snellman, Carina Järvinen, Gunnel Cederberg och Åsa Blomstedt har varit inkallad som sakkunnig (Aktion Österbotten). Fokuset har varit att avsluta projektet och skapa produkterna. Projektet textade olika teater-föreställningar och erfarenheterna har sammanställts till en kom ihåg lista. Två föreställningar textades Karleby Ungdomsförenings nyårsrevy, Oopåålapåtte och Mästarens väg på Frank Mangs Center i Närpes. Inom projektet har en teatergrupp träffats och testat olika metoder. Centralt för metoderna var att metoden ska vara ett stöd för läppavläsningen. Två metoder har utvecklats Dublinmetod och Synopsis. Inom Dublinmetoden läser man tillsammans igenom manuset och träffas 2-3 gånger före man går på teatern. En träff med regissören och/eller huvudrollsinnehavaren från teatern fördjupar förståelsen av pjäsen. Metoden Synopsis får man en sammanfattning av manuset, en beskrivning av hela pjäsens händelseförlopp. Händelserna i pjäsen beskrivs per akt. Inom projektet har en materialmapp utarbetats för utbildningen av utbildare att ansöka och beställa skrivtolk. Mappen samlar information om hur man ansöker om skrivtolk, beställer och använder skrivtolktjänsten. Materialet färdigställdes under året och har distribuerats inte endast till de österbottniska föreningarna utan till alla medlemsföreningarna. Projektet har utvecklat tre olika broschyrer. Två inom skrivtolktjänsten och en inom tillgängligheten på teater. En första version av en innehåll och plan för en kurs att utbilda teatertextare har utarbetats. Under projektets gång blev det allt mera klart att teatertextning har

13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE (24) sina egna särdrag som kan formas till en egen uppgift/profession, teatertextare. Programmet har sammanställts utgående från insamlat material och erfarenheter projektet införskaffat. Vi har med glädje konstatera att antalet textade föreställningar har ökat i Svenskfinland och nya innovativa tekniska lösningar testas och tas ibruk. Personer med hörselskada har varit på teater och projektet har skapat material som möjliggör att resultaten av projektet lever vidare. Projektet SKRIV TILLgänglig kultur har bidragit med att utvecklingen går mot en allt ljusare och mera tillgänglig framtid på landsbygden, vi ser framför oss ett levande, jämlikt och tillgängligt kulturliv i Österbotten! Projektets material är tillgängligt på projektets hemsida 9. Samarbete Skrivtolkutbildning på svenska Förbundet har aktivt följt upp skrivtolkarna efter avslutad utbildning, bland annat via e-post och via en sluten grupp på facebook. Efter avslutad utbildning hade tolkregistret i maj 2011 upptagit 12 svenskspråkiga skrivtolkar. Förbundets tidskrift nummer 3/2011 med temat skrivtolk som stöd har skickats till alla skrivtolkar som gick utbildningen. Ett av förbundets frågor som vi lyfte fram vid överflyttningen har hörsammats och visat sig fungera, det behövs inget läkarintyg vid ansökan om tjänsten. Vi känner till åtminstone två ansökningar där hörselrådgivarens utlåtande har bifogats. Förbundet har tillsammans med tolkregister samarbetsgruppen och Axxell skickat ett brev gällande oron för tolkarnas möjligheter att få anställning och arbete. FPA öppnade möjligheten för deras godkända firmor att anställa svenskspråkiga skrivtolkar våren Skrivtolkarna fick anställning dock uteblev de svenskspråkiga uppdragen. Vid övergången av tolktjänsten hösten 2010 från kommunerna till FPA var Åland inte med. Åland har stiftat en lag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om tolkningstjänst för handikappade personer, lagen trädde ikraft Inga märkbara skillnader mellan lagarna. Förbundet gick inför att alltid anlita skrivtolktjänsten via tolkfirma för att uppdragen skulle registreras i FPAs system. Dock fick vi sluta med detta för kostnaderna blev så höga att kursernas budget räckte inte till. Skrivtolkarna på förbundets kurser anställs direkt av förbundet. Våra systerorganisationer på Island och på Färöarna har påbörjat en diskussion om att starta en gemensam skrivtolkutbildning. Svenska hörselförbundet rf:s roll är stöda vid planeringen och att vara sakkunnig. De har fått ta del av våra erfarenheter och vårt material gällande utbildningen.

14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE (24) TTYR-gruppen Sonja Londen har representerat Svenska hörselförbundet rf i Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä (TTYR). TTYR är ett organ som har hand om olika tolkrelaterade ärenden och frågor i Finland, strävar efter att utveckla tolktjänsten och upprätthåller tolkregistret. TTYRs beslutande föreningar är Kuuloliitto ry, Kuurojen liitto ry, Suomen viittomakielen tulkit ry och Suomen kuurosokeat ry. Övriga som deltar i möten är Kuulovammaisten lasten vanhempien liitto ry, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kuurojen palvelusäätiö och Suomen kirjoitustulkit ry. Text-gruppen Styrelsemedlem Eyolf Karlsson har representerat förbundet i Text-gruppen som Kuuloliitto koordinerade. I gruppen ingick också representanter för Kuurojen liitto, Eläkeliitto, Venäjäseura, Stakes, Social- och hälsovårdsministeriet, Suomen Kuurosokeat, Invaliidiliitto och Erilaisten oppijoiden liitto. Statsrådets förordning om införande av ljud- och textningstjänst i televisionsprogram trädde i kraft den 1 juli Gruppen har inte sammankommit. Texttelefon service Protone Oy, ett dotterbolag till Vakka-Suomen Puhelin (VSP), handhar texttelefontjänsten. Uppföljningen av tjänsten är ett samarbete mellan flera organisationer. Gita Lindholm är Svenska hörselförbundet rf:s representant. I gruppen ingår dessutom representanter för Suomen Kuurosokeat ry, Suomen CPliitto ry, Kuurojen liitto ry, Kuuloliitto ry och Kiinteistö Oy Valkea talo. Under året sammankom gruppen till tre möten. TRIO Triosamarbetet är ett samarbete som Svenska hörselförbundet rf initierat. Samarbetet är mellan Svenska pensionärsförbundet rf, Förbundet Finlands svenska synskadade rf och Svenska hörselförbundet rf. Verksamhetsledarna och ordföranden träffas regelbundet. Förbundens tidskrifter distribueras till varandras styrelsemedlemmar. Ett konkret resultat är utgivningen av Vi hörs och God Tid som taltidningar. Förbundet Finlands svenska synskadade koordinerar utgivningen och ansvarar för finansieringsadministrationen. Utgivningen av taltidningarna sker med stöd av Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman. Verksamhetsledarna har träffats och berett arbetet och träffades Trion på Svenska hörselförbundet rf:s kansli. SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf Samarbete inom handikappsektorn har lyfts fram både inom sektorn själv och påtryckning utifrån. Handikappsektorn har strävat efter att utveckla en mera strukturerad gemensam intressebevakning inom det finlandssvenska handikappfältet. Förbundet rf tog en aktiv roll i mars 2010 att ett nytt förbund bör bildas med nytt namn för att visa att något nytt bildats. Psykosociala förbundet rf, Svenska hörselförbundet, Förbundet Finlands Svenska Synskadade och Förbundet

15 VERKSAMHETSBERÄTTELSE (24) De Utvecklingsstördas Väl stiftade SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf den 14 september Tor Wernér med Birgitta Kronberg som suppleant har suttit i SAMS styrelse. Till ordförande valdes Psykosociala förbundet rf:s ordförande Gustav Skuthälla. Svenska hörselförbundet rf:s verksamhetsledare Sonja Londen har tillsammans med chefredaktör Sofia Stenlund från -förbundet Finlands Svenska Synskadade rf skött administrationsärenden och fungerat som styrelsens sekreterare tills verksamhetsledare Nina af Hällström anställdes i april Målsättningen är att SAMS ska fungera som ett samarbetsforum inom det finlandssvenska handikappfältet från och med den Effektivera det finlandssvenska handikappolitiska intressebevakningen, alla former av utanförskap och isolering skall förhindras. Målet är att uppnå ett samhälle för alla. SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf utgår i sitt arbete från FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, ser till att våra rättigheter garanteras i lagstiftning och att samhällets och allmänhetens attityder till personer med funktionsnedsättning förändras SAMS har också tilldelats uppdraget att ansvara för ett av Svenska kulturfondens förbundspaket gällande sociala området. Vad gäller medlemsföreningarna i vårt förbund hade SAMS styrelse beslutat sig för ett förbundspaket på euro. Vid närmare utredning med SAMS verksamhetsledare framkom att förbundspaketets summa baserade sig på Svenska kulturfondens beviljade bidrag året innan. Svenska hörselförbundet rf:s styrelse beslöt att fördela paketet mellan dem som ansökt bidrag för verksamhet år SAMS arrangerade ett seminarium i Tammerfors i november Birgitta Kronberg, Bo-Henry Simell, Ulla-maj Storsjö och Sonja Londen deltog. Tor Wernér deltog också representant för SAMS styrelse. Förfaringssättet gällande SAMS-bidrag är under utveckling. Dock blev klart på seminariet att gällande våra medlemsföreningar uppmanades de att ansöka om bidrag direkt av SAMS. Juridisk ombud i Svenskfinland inom handikappsektorn RAY har beviljat bidrag för två juridisk ombud. Juridisk verksamhet inom handikappsektorn i Svenskfinland är ett samarbete mellan Svenska hörselförbundet rf och med de övriga finlandssvenska handikappförbunden: Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl, Finlands Svenska Handikappförbund rf och med Psykosociala förbundet rf. Dessutom är Finlandssvenska Socialförbundet med i samarbetet. Verksamhetens ekonomiska administration ansvarade Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf för. Juridiska ombuden har varit Ulrika Krook ( ) och Johanna Lindholm ( ). Werner Orre är från och med Ulrika Krooks vikarie. Sonja Londen deltog i en strategidag i Helsingfors. Juridiska ombuden arrangerade inga referensgruppsmöten med informatörer och handledare. En planeringsgrupp tillsattes för planering av en valdebatt i Helsingfors Svenska hörselförbundet rf:s representant i planeringsgruppen har varit Thomas Londen. Verksamheten har under året utvecklats och söker sin form. Under

16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE (24) strategidagen poängterades att ombudens roll är juridisk sakkunskap och att vara ett stöd för organisationerna i intressepolitiska frågor. Ombuden har en viktig roll i att lyfta fram aktuella frågor och bereda samt att gå igenom utlåtanden ur ett juridiskt perspektiv. Det är förbunden själva som undertecknar utlåtanden. Rådgivningen som juridiska ombuden upprätthåller ger värdefull baskunskap om samhälleliga problemställningar. Under året har också överflyttningen av verksamheten från Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf till SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf beretts. Juridiska ombuden bildade ett svenskspråkigt intressentnätverk inom patient- och handikappsektorn. Ett forum där svenskspråkiga frågor och information dryftas. Styrelsemedlem Tor Wernér har representerat förbundet i nätverket. Kuuloliitto ry Verksamhetsledare Sonja Londen och Finska hörselförbundets verksamhetsledare Pekka Lapinleimu har regelbundet hållit kontakt. Utbyte av aktuella ärenden. Potentiella bidragsgivare för ett gemensamt projekt gällande hörselundersökning vid en ålder på 50 har utretts. Sonja Londen representera Svenska hörselförbundet rf vid Kuuloliittos förbundsmöte på Ljusa huset i Helsingfors och framförde förbundets hälsning. 10. Intressepolitiskt arbete Det har varit många händelser som förbundsstyrelsen reagerat på under året. Ärenden gällande skrivtolkningen har varit en av tyngdpunkterna både av den orsaken att det är första året som ansvaret för tjänstens är hos FPA och för att svenskspråkiga skrivtolkar kom ut i arbetslivet. Förbundet har bland annat i samarbete med TTYR och Axxell per brev skickat en skrivelse om utexaminerade tolkars möjligheter att få arbete. Förbundet har via gratulationsbrev påmint Anna-Maja Henriksson (vald till justitieminister)om vikten att jobba med hörselfrågor. Förbundet undertecknade tillsammans med flera organisationer inom tredje sektorn en appell: en vädjan om att frivilligverksamheten skall uppmärksammas i nästa regeringsprogram. Gita Lindholm deltog vid överräckningen av appellen på riksdagshuset. Förbundet har lämnat in följande utlåtande/skrivelser: Kommunikationsministeriet utlåtande angående Statsrådets förordning om ljud- och texttjänsterna för tvprogram

17 VERKSAMHETSBERÄTTELSE (24) Justitieministeriet utlåtande till Justitieministeriet angående betänkande 24/2011: Teckenspråkigas språkliga rättigheter Social- och hälsovårdsministeriet kommentar angående Social- och hälsovårdsministeriets förslag till förordning gällande hjälpmedel inom den medicinska rehabiliteringen kommentar gällande regeringens proposition till lag om tryggande av tillgången till social- och hälsovårdstjänster för äldre personer. Angående regeringens proposition till lag om tryggande av tillgången till social- och hälsovårdstjänster för äldre personer. Folkpensionsanstalten Sonja Londen var inbjuden att framföra erfarenheterna av skrivtolkningen vid ett uppföljningstillfälle arrangerat av FPA. kommentar till avdelningen för hälsovård inom FPA gällande information till potentiella kunder till en pilotgrupp att testa distanstolkning. utlåtande om tolkbegreppen. kommenterat informationsbrevet gällande distanstolkningstestet. förbundet har också tagit del av och stödde TTYR:s utlåtande gällande FPA-termer gällande internationell sjukvård och tolkningstjänster för handikappade personer. Övriga kommentar gällande EU-kommissionens grönbok om mervärdesskattens framtid. Kommentar riktades till till Europeiska Unionen och till Carl Haglund. verksamhetsledare Sonja Londen har tillsammans Gunnel Grönroos och Raija Koskinen inlämnat ett utlåtande till Utbildningsstyrelsen gälllande specialyrkesexamen i arbetskonsulent. förbundet har meddelat riksdagens kulturutskott att vi understöder Dövas förbunds utlåtande gällande proposition till riksdagen med förslag till lag om Institutet för de inhemska språken. förbundet har tillsammans med textelefonservicen (TPP-gruppen) undertecknat ett utlåtande som backar upp Dövas förbunds skrivelse riktade till kommuner med uppmaning att FPAs distanstolknings service ersätter inte kommunens beviljade texttelefon service. Och att dylika beslut måste hävas och inga nya göras. 11. Organisation Förbundet firade 25-årsjubileum i form av en minikryssning från Åbo, Champiskryssning. 168 personer deltog i kryssningen. Inbjudna gäster var Hedersordförande Börje Sjöblom och Harriet Vainio, Clara Björk och Viveca Hellöre med på kryssningen. Förbundet bjöd dem och föreläsaren Hanna Björkstrand på en kvällsbit på fredagskvällen. Susanna Antolainen och Kimmo Saloranta som

18 VERKSAMHETSBERÄTTELSE (24) förbundet uppmärksammade var ej på plats. Ett gemensamt jubileumsevenemang arrangerades i konferensutrymmena Hanna Björkstrand från Mental Capital Care AB föreläste om Möjligheter på Internet, Henrik Ås, personal på Viking Line berättade tillsammans med sin kollega om Champagne som jubileumsdryck. Musikunderhållning bjöd Eddie Oliva på. Deltagare har tackat för Champiskryssningen per telefon, e-post, med annonshälsning i Vi hörs och via Åbo Underrättelse. Föreningarna hade hörsammat uppvaktningen genom att hälsa via Vi hörs. Sonja Londen hade sammanställt en kort historik av förbundets 25-årsverksamhet som delades ut till alla deltagarna, bilaga. Champiskryssningen koordinerades av Birgitta Kronberg. Förbundsmötet Medlemmarna sammankom till förbundsmötet på Handicampen, Mariehamn. Ålands hörselförenings ordförande Ralf Hellman var mötesordförande och alla tio medlemsföreningar var representerade, tio ordinarie medlemmar var således på plats. Styrelsens tillsatta arbetsgrupper berättade om arbetsgruppernas arbeten. Ålands hörselförening rf arrangerade dagen innan en guidad rundtur med styrelsemedlem Sture Söderlund som uppskattad guide. Rundturen avslutades med en middag på Saltviks gamla husmodersskola. Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen har haft sex möten varav två i samband med utvecklingsdagar. Styrelsen, styrelsen tillsatta arbetsgrupper och förbundets personal har sammankommit till två gemensamma diskussionstillfällen, ett före styrelsemötet (1/2011: mars) och ett före styrelsemötet (5/2011: oktober). Styrelsens medlemmar har representerat och/eller berättat om förbundet i olika sammanhang. Temadag för mor- och farföräldrar med handikappade barnbarn i Åbo. Arrangör CP-förbundet. Birgitta Kronberg berättade om hörseln. Styrelsemedlem Tor Wernér deltog i Finlands Svenska handikappförbund rf organisationsdag i Helsingfors. Förbundsstyrelsens utredning Undersökning: Bättre ljudmiljö och bra hörselvård Syftet med utredningen var att samla information som kan användas i förbundets och föreningarnas arbete med att skapa en bättre ljudmiljö och bra hörselvård för oss alla. Enkäten har pilottestats på förbundets 25-årsjubileums kryssning den oktober personer deltog i kryssningen, av vilka 4 var personal. Möjliga antal respondenter var 164. Inlämnade enkäter var 83 så svarsprocenten blev 50,61%. I november 2011 hade förbundet en praktikant från Arcada. Stephanie Rosenlindt

19 VERKSAMHETSBERÄTTELSE (24) sammanställde enkätsvaren. Arbetsgruppen Bättre ljudmiljö sammankom och tog del av Staphanies arbete i november och gruppen kunde konstaterade att vissa enkätfrågor behöver justeras för att bättre fungera. Gruppen konstaterade att enkäten ger riktgivande svar och kan väl bearbetas vidare och användas i nytt sammanhang. Att få olika grupper att svara på enkäten och olika åldrar är en utmaning men kunde vara intressant. Arbetsgrupper En ekonomigrupp att följa upp den ekonomiska situationen, budget och bokföring under året, gruppen har sammankommit regelbundet. I gruppen ingår Birgitta Kronberg, Bo-Henry Simell och Sonja Londen. Tre arbetsgrupper tillsattes på styrelsens och personalens diskussionsdag : Bättre ljudmiljö, Bra hörselvård och Stöd i att höra. I arbetsgruppen ingår en styrelsemedlem och två andra förtroendevalda personer. Arbetsgruppernas uppgifter diskuterades och definierades i mars Den gemensamma dagen i oktober utvärderades arbetsgruppernas arbete, Bättre ljudmiljö och bra hörselvård enkäten bearbetades och utgående från utvecklingsdagens diskussion definierades arbetsgruppernas arbete. Arbetsgruppen Bättre ljudmiljö fortsätter sin fokus på enkäten och bearbetar grundinformation som förbundet och föreningarna kunde använda vid arbetet kring kommunalvalet Arbetsgruppen Bra hörselvård arbetar vidare med idén om dagboken och hörapparatmaterialet. Arbetsgruppen Stöd i att höra fokuserar på kundprofilblanketten. Arbetsgrupperna arbetsform har varit att de är tillsatta av styrelsen. En styrelseledamot har varit kontaktpersonen mellan arbetsgruppen och förbundsstyrelsen, och har på varje styrelsemöte rapporterat om läget i arbetsgruppen. Styrelsen har diskuterat läget och vid behov omformulerat uppdraget. Konkreta resultat är en pilottestning av en undersökning och tryckning av två jag hör dåligt kort. Dessutom har arbetsgrupperna varit som bollplank inom sitt område och hjälp vid enkätförfrågningar och remissutlåtanden som verksamhetsledaren på förbundet har sammanställt. Arbetsgruppernas inledande arbete under januari -mars 2011 diskuterades i Åbo 4-5 mars I dagen deltog förutom arbetsgruppernas medlemmar, förbundsstyrelsens ordförande, vice ordförande och förbundets personal. Arbetsgrupperna presenterade sitt arbete på förbundsmötet i april 2011 och har träffats 2-3 gånger och regelbundet haft mejl- och telefonkontakt. Bättre ljudmiljö: Koordinator Monica Bäckström Arbetsgruppen har fokuserat på en grundläggande utredning bland medlemmarna. En enkät som skulle samla på bakgrundsfakta för kommande arbete inom förbundet. Information som kan användas både inom förbundet och av föreningarna. Enkäten sammanställdes av gruppen men alla tre arbetsgrupper bidrog med enkätens frågor. Enkäten delades in i tre delar, en del per arbetsgrupp. Enkäten finslipades på förbundets utvecklingsdag Förbundet firade 25-

20 VERKSAMHETSBERÄTTELSE (24) årsjubileum i form av en champis-kryssning 25 oktober En pilotundersökning arrangerades genom att enkäten delades där ut till alla deltagarna. Gruppen har konstaterat att enkäten ger riktgivande svar och kan väl bearbetas vidare och användas i nytt sammanhang. Enkäten har justerats en aning och i februari 2012 skickats till alla lokalföreningarna. Målet är att samla c 300 svar från hela Svenskfinland (30 per förening). En första sammanställning av resultaten presenteras på förbundsmötet i april Bra hörselvård: Koordinator Ulla-Maj Storsjö Arbetsgruppen har berett frågor till ovannämnda enkät. Arbetsgruppen har samlat på och gått igenom befintligt material gällande hörapparatanvändning och dess skötsel. En dagbok som en hörapparatanvändare använder under sina första 30 dagar vid ny hörapparat bearbetas av gruppen. Gruppen har dessutom bistått verksamhetsledaren med information gällande en utredning om patientsäkerhet inom vården. Stöd i att höra: Koordinator Tor Wernér Arbetsgruppen har berett frågor till ovannämnda enkät. Arbetsgruppen har jobbat med materialformning. Bland annat ett jag hör dåligt kort. Två olika modeller har tryckts och kommer att framläggas på förbundsmötet i april Utgående från responsen utvecklas kortet vidare. Gruppen jobbar också med att sammanställa vad som kunde ingå i en kundprofil-blankett. En blankett om beaktar personens hela livssituation och som är ett stöd i besök vid hörapparatutprovning. Gruppen har tagit del av förslaget till förordning gällande hjälpmedel inom medicinska rehabiliteringen och skickat kommentarer till verksamhetsledaren som sedan sammanställt ett officiellt utlåtande. Förbundets resa Förbundet arrangerar resor som samlar resenärer från hela Svenskfinland. Detta år var resmålet att åka norra skärgårdsvägen till Åland. Förbundet planerade två resor, en från Österbotten och en från Nyland. Antalet anmälda räckte till en gemensam resa personer deltog i resan. Resenärer deltog både från Österbotten och Nyland. En lunch hos Ålands hörselförening rf:s ordförande ingick i resan. Birgitta Kronberg som var reseledare koordinerade resan. Resan arrangerades i samarbete med Turix. 12. Förbundskansli Förbundet har sitt kansli i en hyrd lokal på Kajsaniemigatan 3 B 13 i Helsingfors. Gällande projektet SKRIV TILLgänglig kultur hyrde förbundet till den sista april en kansliplats av SSG i Vasa på Handelsesplanaden och under den avslutande projekttiden hyrdes lokal på Vasaesplanaden 17 av Stiftelsen Kiisto. Socionomstuderande Stephanie Rosenlindt från Arcada utförde sin praktik på förbundskansliet

Versamhetsberättelsen 2011

Versamhetsberättelsen 2011 Utdrag ur verksamhetsberättelsen 2011 Kajsaniemigatan 3 B 13 00100 Helsingfors Utdrag ur Versamhetsberättelsen 2011 Utdrag ur verksamhetsberättelsen 2011 Fotona tagna av: Carl-Magnus Andersson Fjalar Kronberg

Läs mer

Verksamhetsberättelsen 2012

Verksamhetsberättelsen 2012 Kajsaniemigatan 3 B 13 00100 Helsingfors Utdrag ur Verksamhetsberättelsen 2012 m Clara Björk Fotona tagna av: Sonja Londen Birgitta Kronberg :s värdegrund Vi tror på värdet att förmedla kunskap som är

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 2 (24) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1. ALLMÄNT.. sid 3 Väsentliga händelser Svenska hörselförbundets värdegrund 2. INFORMATION.. sid 4 Tidskriften Vi hörs, Klippet, Ciceronen,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 1. Allmänt Sid 1 Förbundets samhällsnytta Väsentliga händelser Uppskattning gällande utvecklingen för kommande period och värdegrund 2. Informationsverksamhet Sid 3 Tidskriften

Läs mer

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport Projektet Skriv Till 2007-2008 Mellanrapport Utgivare: Svenska hörselförbundet rf Utgivet: På förbundsmötet 25.04.2008 Finns även att hämtas från www.horsel.fi/skrivtill Skriv Till 2007 Skriv Till startade

Läs mer

Utdrag ur verksamhetsberättelse 2009

Utdrag ur verksamhetsberättelse 2009 Utdrag ur 480 nya medlemmar! Medlemsvärvningskampanjen lyckades över förväntningarna. Medlemstidskriften Vi hörs utkom för första gången med fyra nummer Förbundet fick en ny medlemsförening: HiA Hörselskadade

Läs mer

Handlingsprogram 2014 2016 Insikt Kunskap Handling

Handlingsprogram 2014 2016 Insikt Kunskap Handling Handlingsprogram 2014 2016 Insikt Kunskap Handling Detta handlingsprogram antogs av Svenska hörselförbundet rf:s förbundskongress 2013 Sida 1 Inledning Detta handlingsprogram visar vilka frågor Svenska

Läs mer

Projektet SKRIV TILLgänglig kultur

Projektet SKRIV TILLgänglig kultur Projektet SKRIV TILLgänglig kultur 1.5.2009 31.10.2011 Slutrapport Helsingfors, december 2011 Utgivare: Svenska hörselförbundet rf Kajsaniemigatan 3 B 13 00100 Helsingfors www.horsel.fi Projektet SKRIV

Läs mer

Medlemstidskriften Vi hörs utkom i fyrfärgstryck för fösta gången. SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf stiftades den 14 september 2010

Medlemstidskriften Vi hörs utkom i fyrfärgstryck för fösta gången. SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf stiftades den 14 september 2010 00100 Helsingfors Utdrag ur verksamhetsberättelsen 2010 Medlemsantalet gick över 3 000 Förbundets andra kongress arrangerades Medlemstidskriften Vi hörs utkom i fyrfärgstryck för fösta gången SAMS Samarbetsförbundet

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE (19) Förbundsmöte

Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE (19) Förbundsmöte VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1 (19) Innehåll 1. Allmänt...2 2. Information...3 3. Kursverksamhet...4 4. Internationell verksamhet...5 5. Medlemsföreningarnas verksamhet...5 6. Medlemsvärvningskampanj Tillsammans

Läs mer

Ansökan om SKRIVTOLKTJÄNST

Ansökan om SKRIVTOLKTJÄNST Ansökan om SKRIVTOLKTJÄNST Din rätt till skrivtolk Har du svårt att höra vad som sägs på konferenser, kurser eller då du besöker en läkare? Skrivtolken kan vara den som får din vardag att flyta smidigare.

Läs mer

Förbundet Finlands Svenska Synskadade

Förbundet Finlands Svenska Synskadade Förbundet Finlands Svenska Synskadade Vad är FSS? Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. (FSS) är en intresse- och serviceorganisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. Av landets omkring 80 000

Läs mer

Svenska hörselförbundet rf

Svenska hörselförbundet rf Tänd lampan, så hör jag bättre Sonja Londen Svenska hörselförbundet rf 1 Inclusive Library det tillgängliga biblioteket Svenska hörselförbundet rf Hörselskadade i Svenskfinland Att vara hörselskadad Bemötande

Läs mer

Ett projekt i samarbete med Psykosociala förbundet rf och Svenska hörselförbundet rf. Projektet Anti Depp. - Slutrapport

Ett projekt i samarbete med Psykosociala förbundet rf och Svenska hörselförbundet rf. Projektet Anti Depp. - Slutrapport Ett projekt i samarbete med Psykosociala förbundet rf och Svenska hörselförbundet rf Projektet Anti Depp - Slutrapport Projektet Anti Depp 2006-2009 Helsingfors, januari 2010 Utgivare: Svenska hörselförbundet

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Svenska pensiona rsfo rbundet i Ö sterbotten rf

Svenska pensiona rsfo rbundet i Ö sterbotten rf Svenska pensiona rsfo rbundet i Ö sterbotten rf Verksamhetsplan och budget 2016 Fastställd på SPF Österbotten rf:s höstmöte i Kronoby 20.11.2015 Sida 2 Innehåll ALLMÄNT... 4 Om regionen... 4 Regionens

Läs mer

Bilaga: Månadens webbfråga...24 Statistik...25

Bilaga: Månadens webbfråga...24 Statistik...25 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 1 (26) Innehåll 1. Allmänt...2 2. Information...3 3. Kursverksamhet...5 4. Internationell verksamhet...6 5. Medlemsföreningarnas verksamhet...6 6. Frivilligverksamhet...8 7.

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Som medlemmar i Handikappforum hänvisar vi också till Handikappforums utlåtande, daterat 9.6.2014.

Som medlemmar i Handikappforum hänvisar vi också till Handikappforums utlåtande, daterat 9.6.2014. Utlåtande Finansministeriet Ärende: Begäran om utlåtande över utkastet till en regeringsproposition om kommunallagen, 8.5.2014, VM065.00/2012. Utlåtande ges av SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Steg för Steg rf Steg för Steg rf ADRESS: Nordenskiöldsgatan 18 A 00250 HELSINGFORS TELEFON: (09) 43 42 36 18 E-POST: WEBBPLATS: stegforsteg@fduv.fi www.stegforsteg.fi 2

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder

SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder Utlåtande Undervisnings- och kulturministeriet Ärende: Skriftligt utlåtande om förslagen som lagts fram av arbetsgruppen som bereder reformen av lagstiftningen

Läs mer

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Stadgar I. NAMN OCH HEMORT 1 Förbundets namn är Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf. Förkortningen FDUV kan användas som förbundets inofficiella namn. Förbundet

Läs mer

Projektet Skriv Till

Projektet Skriv Till Projektet Skriv Till 2007-2008 Teaterkampanj december 2008 Utgivare: Svenska hörselförbundet rf Catariina Salo Projektsekreterare Projektet Skriv Till Vasa mars 2009 Finns även att hämtas från www.horsel.fi/skrivtill

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2015 2 (29) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 1. ALLMÄNT.. sid 3 Väsentliga händelser Svenska hörselförbundets värdegrund 2. INFORMATION.. sid 4 Tidskriften Vi hörs, Klippet, Ciceronen,

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2013

Verksamhetsplan för år 2013 De Utvecklingsstördas Väl i Mellersta Nyland r.f. FO-nummer 0696634-0 Verksamhetsplan för år 2013 Allmänt Det här är föreningens verksamhetsplan. I den här planen hittar du allt som föreningen planerar

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är.

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Förhandsgranskade i föreningsregistret 6.10.2005 MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten Namn och hemort 1 Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Föreningens syfte är Syfte

Läs mer

Årsmöte Stadgeenligt årsmöte Årsmöte genomförs 800 SAMS 800. Producera handledning - stöd personal + styrelse fördela arb information

Årsmöte Stadgeenligt årsmöte Årsmöte genomförs 800 SAMS 800. Producera handledning - stöd personal + styrelse fördela arb information Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. ÅR 2018 VERKSAMHETSPLAN BUDGET MÅL DELMÅL Aktivitet = Vad görs Uppföljning = Mäta resultat Utveckla förening Styrelsearbete Styrelsemöten, styrelseutbildning 2x styrelseutbildning

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 16.3.2015

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 16.3.2015 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 16 mars 2015 kl. 10.15 på Hotel

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Finlands Svenska Handikappförbund kommenterar härmed upphandlingen av tolktjänsten för handikappade personer (personer med funktionsnedsättning).

Finlands Svenska Handikappförbund kommenterar härmed upphandlingen av tolktjänsten för handikappade personer (personer med funktionsnedsättning). 1(4) Folkpensionsanstalten Finlands Svenska Handikappförbund kommenterar härmed upphandlingen av tolktjänsten för handikappade personer (personer med funktionsnedsättning). Vi uppskattar att både det svenska

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande ÅRSMÖTET 1/8 Till medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund K A L L E L S E Medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund rf kallas till ordinarie årsmöte, som hålls måndagen 7 april 2014 kl. 16.30 på

Läs mer

Överföring av vissa tolktjänster till lanskapsregeringen/fpa

Överföring av vissa tolktjänster till lanskapsregeringen/fpa Datum Er referens 2009-10-28 S10/09/1/27 Kontaktperson Sigurd Lindvall Överföring av vissa tolktjänster till lanskapsregeringen/fpa Ålands landskapsregering har i ett beslut (Nr 159 S10), postat den 12.10.2009,

Läs mer

FÖRBUNDSNYTT. December Förbundsstyrelsen 2017 Höstmötet valde enhälligt sittande ordförande Ole Norrback till förbundsordförande.

FÖRBUNDSNYTT. December Förbundsstyrelsen 2017 Höstmötet valde enhälligt sittande ordförande Ole Norrback till förbundsordförande. FÖRBUNDSNYTT December 2016 Förbundsstyrelsen 2017 Höstmötet valde enhälligt sittande ordförande Ole Norrback till förbundsordförande. Styrelsens sammansättning år 2017 är: Ordinarie: Henrik Svarfvar, Korsholm

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt. Västra Götaland

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt. Västra Götaland Verksamhetsplan för Hörselskadades distrikt Västra Götaland i 2017 1 (7) Innehållsförteckning 1. Hörselskadades Riksförbund 3 2. Hörselskadades distrikt Västra Götaland - Styrelsen 3 3. Påverkans- och

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015 Hörselskadades förening i Stockholm Verksamhetsplan & budget för år 2015 2 (7) Förord Hörselskadades förening i Stockholm har många stora utmaningar framför sig. Den viktigaste just nu är att nå ut till

Läs mer

SPF:s IT enkät hösten 2010

SPF:s IT enkät hösten 2010 SPF:s IT enkät hösten 2010 Denna enkät strävar till att kartlägga kunskaperna, intresset och behovet av IT-skolning och resurser inom Svenska pensionärsförbundets (http://www.spfpension.fi) medlemmar och

Läs mer

Teaterföreställning med BRA HÖRBARHET!

Teaterföreställning med BRA HÖRBARHET! Teaterföreställning med BRA HÖRBARHET! Teater i tiden Teaterbesökare upplever föreställningar via sina olika sinnen. Man ser, hör och känner. Brister i förmedlingen, till exempel i ljudet, bidrar till

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

intressepolitiskt program

intressepolitiskt program intressepolitiskt program Antaget av Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle där

Läs mer

Beställning och användning av SKRIVTOLK

Beställning och användning av SKRIVTOLK Beställning och användning av SKRIVTOLK Din rätt till skrivtolk Har du svårt att höra vad som sägs på konferenser, kurser eller då du besöker en läkare? Skrivtolken kan vara den som får din vardag att

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf MÅLPROGRAM 2018 2020 Förslag Steg för Steg rf Vad är Steg för Steg? Steg för Steg är en förening för och med personer med utvecklingsstörning. Vi arbetar för att personer med utvecklingsstörning ska höras

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Rehabiliterings- och anpassningskursverksamhet 2017

Rehabiliterings- och anpassningskursverksamhet 2017 www.fspc.fi Rehabiliterings- och anpassningskursverksamhet 2017 Info om våra kurser Psykosociala förbundets kurser bekostas av Penningautomatföreningen (RAY). Förutom de kurser som har en egen insats är

Läs mer

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 1/2016. Lilla Parlamentet, Helsingfors. Tid: 16 mars 2016, kl.

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 1/2016. Lilla Parlamentet, Helsingfors. Tid: 16 mars 2016, kl. Protokoll: Styrelsemöte 1/2016 Plats: Lilla Parlamentet, Helsingfors Tid: 16 mars 2016, kl. 14:15 16:20 Beslutande: Anna-Maja Henriksson Jan Lindgrén ordförande viceordförande Erik Dannbäck MNBF Bernt

Läs mer

Serviceguiden 2. hörselskadade 0

Serviceguiden 2. hörselskadade 0 Serviceguiden 2 för 0 hörselskadade 0 9 Svenska hörselförbundet rf Kajsaniemigatan 3 B 13 00100 Helsingfors www.horsel.fi 2 Serviceguiden för hörselskadade Serviceguiden för hörselskadade ger grundläggande

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Ålands Lungskadeförening r.f.

Ålands Lungskadeförening r.f. Ålands Lungskadeförening r.f. Verksamhetsberättelse för 2015 Styrelsen har bestått av: Raija Liisa Eklöw Pernilla Karlsson May Karlen Thea Lillie Mary Niemi Ulf Peter Westmark Gunnel Boström Kristina Manelius

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Nytt på teckenspråksfronten i Finland

Nytt på teckenspråksfronten i Finland Nytt på teckenspråksfronten i Finland Finskt och finlandssvenskt teckenspråk Nordisk nätverksträff för teckenspråkiga språkvårdare den 27 augusti 2014 1 Språknämnden för finländska teckenspråk (Språkinstitutet

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde

Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 2 februari 2015 kl. 10.15 på Hotel

Läs mer

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf STADGAR 1 Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet

Läs mer

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015 GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Tid: Tisdag 26.5.2015 kl. 17.00 Plats: Grankulla kyrka, övre brasrum. Närvarande Medlemmar: Bäck Ulla Collander Ruth Ehrström-Tegengren Mona Hedlund Turid, vice

Läs mer

Tecken som stöd för tal, TSS

Tecken som stöd för tal, TSS Hörselskadades Riksförbund Tecken som stöd för tal, TSS ett verktyg för kommunikation Hörselskadades Riksförbund, HRF december 2011 Fungerande kommunikation en förutsättning för god livskvalité För att

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014 Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till Verksamhetsplan & budget för år 2014 2 (7) Förord Vi ser fram emot ett spännande och händelserikt 2014. Det är då 75 år sen föreningen bildades, en respektabel

Läs mer

FINLANDS DÖVAS FÖRBUND RF 1 (6)

FINLANDS DÖVAS FÖRBUND RF 1 (6) 1 (6) Ordinarie förbundsmöte Tid 17.6.2017 Plats Ljusa huset, Ilkkavägen 4, 00400 Helsingfors Lunch kl. 12.00 13.00 Kaffe kl. 15.30 16.00 9.00 10.00 Granskning av delegaternas fullmakter Reseersättningar

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde torsdagen den 16 maj 2013 kl.

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2018

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2018 Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till Verksamhetsplan & budget för år 2018 2 (7) Inledning Under 2018 kommer vi att bygga vidare på den fina verksamhet vi har idag i HRF Stockholm. Bara under

Läs mer

- Ca 70 000 svenskspråkiga personer som direkt berör av en funktionsnedsättning, inberäknat närstående.

- Ca 70 000 svenskspråkiga personer som direkt berör av en funktionsnedsättning, inberäknat närstående. Utlåtande, STM 022:00/2013 Social- och hälsovårdsministeriet PB 33 00023 Statsrådet SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder (SAMS) och Finlands Svenska Handikappförbund (FSH) tackar för möjligheten

Läs mer

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening.

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening. Stadgar för Pro Esbo å rf 1. Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf och dess hemort är Esbo stad. Föreningens officiella språk är finska och svenska; protokollsspråket

Läs mer

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 l! va ett s m a r t(h ) Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 Allmänt om projektet Projektet Fisk ett smart(h) val! har som primär målsättningen haft att höja kunskapen kring matfisk

Läs mer

Pargas Gaming Community rf

Pargas Gaming Community rf Pargas Gaming Community rf STADGAR 1 (7) Stadgar för Pargas Gaming Community rf Antagna genom enhälligt föreningsbeslut den 1.2.2014. Fastställda av Patent- och registerstyrelsen den. 1 Namn, hemort, språk

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015

FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015 Fastställd av FSDB:s kongress 2013 FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015 Inledning och bakgrund Förbundets kongress 2011 fattade beslut om en ny form av verksamhetsplan. Tidigare prioriterade vi vissa

Läs mer

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn 16.11.2007 Stefan Svenfors Ca 289 000 = 5,5% av befolkningen (2005) Svenskfinland de områden där majoriteten av finlandssvenskarna lever och verkar Svenskfinland

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011

Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011 Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011 Allmänt 1 Grundprinciper för Förbundet Unga Rörelsehindrades organisation mom 1: Förbundet Unga Rörelsehindrade är en ideell organisation som är partipolitiskt

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RY. VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2016. Styrelsens och förslag till höstmötet 19.11.

POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RY. VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2016. Styrelsens och förslag till höstmötet 19.11. POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RY. VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2016 Styrelsens och förslag till höstmötet 19.11.2015 FÖRENINGENS MÅLSÄTTNING SAMT INLEDNING TILL VERKSAMHETSPLANEN Föreningens

Läs mer

HYY FPA KELA YTHS HYY HUS HU HY SHVS HUS. Puhutko suomea? Anteeksi, mutta

HYY FPA KELA YTHS HYY HUS HU HY SHVS HUS. Puhutko suomea? Anteeksi, mutta HUS HYY FPA HU HY KELA SHVS YTHS HUS Anteeksi, mutta Puhutko suomea? HYY För dig som vill använda svenska i universitetssamfundet Om din rätt till svenska vid universitetet och olika studentserviceorganisationer

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

STADGAR FÖR SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND RY. STADGARNA HAR GODKÄNTS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN DEN 22 AUGUSTI 2011.

STADGAR FÖR SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND RY. STADGARNA HAR GODKÄNTS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN DEN 22 AUGUSTI 2011. STADGAR FÖR SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND RY. STADGARNA HAR GODKÄNTS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN DEN 22 AUGUSTI 2011. DEN SVENSKA TEXTEN ÄR EN ÖVERSÄTTNING. Suomen Rauhanliitto - Finlands

Läs mer

1.3 Justerare Protokollet justeras av samtliga som varit närvarande på AUsammanträdet. Därefter sänds det ut till hela styrelsen.

1.3 Justerare Protokollet justeras av samtliga som varit närvarande på AUsammanträdet. Därefter sänds det ut till hela styrelsen. Lisa Hagström E-post: lisa.hagstrom@ikff.se Protokoll AU 13 juli Närvarande: Ansa Eneroth Åsa Frostfeldt Kirsti Kolthoff Alexandra Sundberg Lisa Hagström Petra Tötterman Andorff Birgitta Lorentzi 0 Runda

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY STADGAR 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Namn och hemort Föreningens namn är Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Förbundets hemort är

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Finlands Svenska Handikappförbund rf 13.8.2009

Finlands Svenska Handikappförbund rf 13.8.2009 1 (5) Social- och hälsovårdsministeriet PB 33 00023 STATSRÅDET Ärende Utlåtande på basen av social- och hälsovårdsministeriets begäran om utlåtande STM 106:00/2007, 15.7.2009 om utkastet till regeringens

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Föreningens verksamhet avser inte att förskaffa föreningens medlemmar vinst eller ekonomisk nytta.

Föreningens verksamhet avser inte att förskaffa föreningens medlemmar vinst eller ekonomisk nytta. Stadgar för Tekniska Föreningen i Finland r.f. Antagna vid TFiFs extra möte den 13 maj 1969 Ändring av 2 den 7 december 1993 Ändrig av 3, 5, 6, 12 och 15 den 29 november 1994 Ändring av 16 och 17 den 31

Läs mer

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok Medlemsförening Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok - Medlemsförening i Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF Senast uppdaterad: 8 september 2016 Inledning Det här är en handbok som

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer