Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder"

Transkript

1 Hörselskadades distrikt I Uppsala län Kungsgatan Uppsala tel: fax: Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder år: en av fyra år: en av tre år: varannan Källa: HRFs årsrapport 2008 På sjukhus och äldreboenden är det inte ovanligt att hörapparater blir liggande för att personalen inte vet hur man byter batteri eller sköter hörapparater. Men hur sjuk en människa än är behöver han/hon ha så goda möjligheter för kommunikation som möjligt. Kan inte hörapparat användas fungerar det nästan alltid med samtalsförstärkare och hörlurar. En undersökning som HRF låtit göra (Handu/HRF 2005) visar att det råder stor brist på grundläggande tillgänglighet i de flesta äldreboenden. Bra stöd till äldre hörselskadade är en fråga om livskvalitet och respekt för varje människas rätt till fungerande kommunikation. Konsekvenser av en hörselnedsättning och samtidigt brister i hörmiljön är att det blir svårt att kommunicera med omgivningen, att larm/övriga signaler inte uppfattas, att man förlorar möjligheten att ta del av vardagsnära händelser. Det leder till isolering, utanförskap och slutligen till en försämrad hälsa. Isolering har negativ inverkan på demenssjukdomar och kan bland annat medföra depression. Hörselskadades distrikt i Uppsala län har, efter en kartläggning av hörmiljön på äldreboenden i Uppsala län, sammanställt ett antal förslag till åtgärder för att förbättra hörmiljön. Vi uppmanar varje kommun att ta del av förslagen och påbörja arbetet med att åstadkomma ett bättre stöd till äldre hörselskadade. Det är en investering i minskade ohälsokostnader och de äldre får en ökad delaktighet och livskvalitet. Lena Hård, projektansvarig, Hörselskadades distrikt i Uppsala län, tel: Rose-Marie Westerholm, ordförande i Hörselskadades distrikt i Uppsala län, tel: Uppsala

2 Sida 1 av 7 Kartläggning av hörmiljön på äldreboenden i Uppsala län Sammanfattning En enkät har under våren 2012 skickats till totalt 53 vård- och omsorgsboenden, både kommunala och privata utförare, inom Uppsala län. 24 av dessa besvarade enkäten enligt följande fördelning: Antal enkäter Antal svar Andel svar (%) Uppsala Enköping Älvkarleby Östhammar Tierp Heby Totalt Av de 24 svaren (45 %) kommer 14 från utförare inom kommunal verksamhet, 8 från privata utförare och 2 saknar uppgift. Dessa två redovisas i sammanställningen som en kommunal och en privat utförare. En del utförare har inte svarat på alla frågor och några av frågorna ingick inte i den enkät som delades ut i Tierp och Heby. Totalt antal svar varierar därför i sammanställningen. Resultatet visar att det finns stora brister avseende tekniska hjälpmedel (förstärkning, hörslingor, akustik). Personalens förmåga att upptäcka hörselnedsättning och lösa problem med hörapparater verkar god och det förenklar troligtvis deras möjlighet att bistå med service även i andra sammanhang, t ex samtalsförstärkning. Men en förutsättning för att det ska fungera med hörseltekniska hjälpmedel är att kompetens om dessa finns hos minst en person på varje äldreboende. Den personen ska dessutom ha möjlighet att få stöd och utbildning av den/de hörselinstruktörer som ska finnas inom varje kommun. Vi rekommenderar varje kommun/utförare att genomföra nedanstående åtgärder. En utförligare beskrivning finns i sammanställningen under respektive fråga. Förtydligande av begrepp finns sist i rapporten. Hörslingor ska kontrolleras regelbundet Hörslinga till TV bör finnas i allmänna samlingsrum Samtalsförstärkare bör finnas på alla äldreboenden Personalen ska ha kompetens att kontrollera att hörhjälpmedel fungerar Undertexter på TV bör användas när svenska TV-program visas Allmänna rum bör ha akustikplattor eller motsvarande ljuddämpande lösning Förstärkt ringsignal eller optisk signal bör finnas Allmän telefon bör ha hörförstärkning Optiskt eller taktilt brandlarm ökar säkerheten Hörselombud bör finnas på varje äldreboende Informationen måste förbättras avseende t ex hörselinstruktörer, audionommottagningar, tolk och texttelefon

3 Sida 2 av 7 Resultat Vård- och omsorgsboende ersätts i texten nedan med äldreboende. De frågor som är markerad med (*) ingick inte i den enkät som delades ut i Tierp och Heby. Fråga 1: Finns hörslinga i allmänna samlingsrum? Bakgrund: En hörslinga överför ljudet från en mikrofon direkt till hörapparaten när den är inställd på s k T-läge. Därigenom förbättras ljudkvaliteten avsevärt och störande bakgrundsljud reduceras. Följden blir att den hörselskadade i mycket högre grad kan vara delaktig vid information och aktiviteter som sker i samlingsrum. Det ger i sin tur en ökad trygghet och högre livskvalitet. Resultat: 15 av 24 svarar att hörslinga finns. Enligt tidigare undersökningar på äldreboenden, som HRF genomförde i Uppsala kommun 2007, konstaterades att 17 av 29 äldreboenden hade hörslingor men bara 5 av dessa fungerade. Förhoppningsvis finns nu ett större antal fungerande hörslingor. Åtgärd: Vi förutsätter att respektive kommun har rutiner för att kontrollera att hörslingorna fungerar. Det är också viktigt att personalen har kunskap om hur en hörslinga sätts på och att man alltid gör det vid sammankomster i samlingsrummet. Fråga 2. Finns hörslinga till TV i allmänna samlingsrum? Bakgrund: TV är ett viktigt forum ur informationssynpunkt (nyheter m m) men även socialt. Ofta uppkommer diskussioner till följd av TV-program som flera tittar på samtidigt. Det är viktigt att upprätthålla förmågan att lyssna, se och ta till sig information och upplevelser via TV. Därigenom tränar man och behåller många viktiga fysiska och sociala funktioner. Resultat: För 11 av 23 äldreboenden saknas hörslinga till TV. Åtgärd: Hörslinga till TV bör installeras/monteras så att flera hörselskadade kan lyssna samtidigt. Samma sak gäller radio. Fråga 3. Finns samtalsförstärkare att tillgå vid enskilda samtal?* Bakgrund: Samtalsförstärkare är ett viktigt hjälpmedel för hörselskadade, både vid enskilda samtal och i mindre grupper. Liksom för andra hörseltekniska hjälpmedel överförs ljudet direkt till hörapparaten. Samtalsförstärkaren kan även användas till icke hörapparatbärare eller om t ex hörapparaten är trasig om det finns hörlurar till förstärkaren. Resultat: 8 av 16* äldreboenden har tillgång till samtalsförstärkare.

4 Sida 3 av 7 Åtgärd: Samtalsförstärkare, som är ett enkelt och billigt hjälpmedel, bör finnas på alla äldreboenden för att garantera att viktig information alltid kan förmedlas. Fråga 4. Förekommer det att hörselskadade använder egna hörselhjälpmedel, t ex samtalsförstärkare eller hörslinga, i olika situationer? Bakgrund: Om den hörselskadade har tillgång till egna hörselhjälpmedel är det självklart att dessa ska användas så mycket som möjligt. Men det finns många modeller och fabrikat vilket medför att kunskap om dessa måste uppräthållas. Resultat: 12 av 17*, uppger att egna hörselhjälpmedel används. Åtgärd: Det måste finnas kompetens på äldreboendet både för att kontrollera att hjälpmedlen fungerar, och för att åtgärda enklare fel. Kompetensen kan upprätthållas med stöd av hörselinstruktör. Fråga 5. Används text-tv-textning på allmän TV? Bakgrund: HRF har drivit frågan om undertexter till svenska TV-program hårt och vi kan nu se ett bra resultat av det arbetet. De flesta program på SVT och även andra kanaler textas. Resultat: 10 av 24 använder inte text-tv trots att det är ett mycket enkelt sätt att öka tillgängligheten till information och till upplevelser. Åtgärd: Funktionen att visa undertexter bör alltid användas när svenska TV-program visas. Även personer med liten eller ingen hörselnedsättning har nytta av att undertexter visas. Fråga 6. Finns akustikplattor i taken i allmänna utrymmen t ex samlingsrum och matsal? Bakgrund: I allmänna utrymmen, som samlingssal och matsal, är ljudnivån ofta hög. Slammer med porslin och ljud från skrapande möbler är exempel på ljud som förstärks i hörapparaten. Det finns många bra och enkla lösningar för att dämpa ljudnivån i den typen av utrymmen. En bra ljudmiljö har en positiv inverkan på hörmiljön för både personal och vårdtagare. Resultat: 9 av 23 anger att akustikplattor saknas i allmänna utrymmen. Åtgärd: Akustikplattor eller motsvarande lösning för att dämpa ljudmiljön bör finnas i allmänna utrymmen. Akustikplattorna ska monteras av akustikproffs för att ha full effekt.

5 Sida 4 av 7 Fråga 7. Finns förstärkt ringsignal eller optisk signal (blinkande lampor) för dörrklockor till boendes rum/lägenheter? Bakgrund: En ringsignal eller dörrknackning är svår att uppfatta för en hörselskadad. Varje vårdtagare har rätt att veta när någon är på väg in i rummet. Resultat: Det är bara 3 äldreboenden som anger att de har förstärkt eller optisk signal. Ytterligare ett äldreboende anger att ringsignalen är kopplad till ett larm som går till personalens sökare. Åtgärd: En förstärkt ringsignal eller optisk signal bör installeras för att öka tryggheten för hörselskadade. 8. Finns tillgång till hörförstärkare på allmän telefon? Bakgrund: Det är mycket svårt för en hörselskadad att uppfatta tal i telefon om det saknas förstärkning. Kontakt med anhöriga och vänner är en viktig del av livet och bör underlättas så långt det är möjligt. Resultat: Bara 2 av 22 äldreboenden har hörförstärkning på allmän telefon. Åtgärd: Om allmän telefon finns bör den vara utrustad med hörförstärkning så att den även kan användas av hörselskadade. Fråga 9. Finns, för de boende (rum/lägenhet) fungerande brandlarm? Är brandlarmet av typ optiskt brandlarm:* Bakgrund: Att uppfatta brandlarm ökar givetvis säkerheten för de vårdtagare som kan förflytta sig själva. Hörselskadade behöver ett kompletterande optiskt larm. Ännu större säkerhet, framför allt nattetid, får man om det finns ett taktilt (vibrerande) larm. Resultat: 2 av 24 äldreboenden har svarat på frågan om brandlarm finns. Endast 3* äldreboenden anger att man har optiskt (visuellt) larm. Ingen har taktilt larm. Åtgärd: För samtliga boende som kan förflytta sig själva bör larmsituationen ses över för att öka säkerheten så långt det är möjligt.

6 Sida 5 av 7 Fråga 10. Finns hörselombud i den dagliga verksamheten (på äldreboendet)? Bakgrund: Ett hörselombud, eller motsvarande, har följande uppgifter: Motivera äldre hörselskadade till att leva ett så normalt och aktivt liv som möjligt på samma villkor som andra. Hänvisa den äldre hörselskadade till var man erhåller hörapparat, rehabilitering, hörteknik utöver hörapparat. Hjälpa den äldre hörselskadade i kontakten med landstingets hörselvård och tolkservice. Träna och motivera äldre hörselskadade att använda sina hjälpmedel i det dagliga livet. Vara en resurs för övrig personal i äldreboendet och arbetslag inom hemtjänsten. Informera anhöriga om hur kommunikationen med hörselskadade underlättas. Hjälpa till med enklare fel och service på främst hörapparater, men även hörseltekniska hjälpmedel. Resultat: 13 av 23 äldreboenden saknar hörselombud. Vi vet från tidigare undersökningar, att personal som haft en roll som hörselombud ofta tvingats utföra det arbetet på tid som blir över från ordinarie arbetsuppgifter, vilket i praktiken medfört att man mycket sällan kunnat utföra arbetet på ett tillfredsställande sätt. Åtgärd: För att införa bättre kompetens avseende hörselskadades behov och hörseltekniska hjälpmedel anser vi att det ska finnas minst ett hörselombud på varje äldreboende. Hörcentralen genomför årligen en utbildningsdag för hörselombud. Fråga 11. Känner personalen till att det finns hörselinstruktör i kommunen? Bakgrund: Utöver hörselombud bör det finnas minst en hörselinstruktör i varje kommun, som bl a ansvarar för övergripande information till personal m fl samt utbildning/stöd till hörselombud. Resultat: Hörselinstruktörer finns idag i Uppsala, Enköping och Tierp. 3 av äldreboendena, vara 2 privata, i Uppsala har svarat på frågan om de känner till om det finns hörselinstruktör i kommunen*. Åtgärd: Informationen om hörselinstruktörer och deras funktion måste spridas till alla äldreboenden så att både hörselskadade och personal kan utnyttja deras kompetens på bästa sätt.

7 Sida 6 av 7 Fråga 12. Händer det att personalen misstänker hörselnedsättning hos de boende? Bakgrund: En konsekvens av en hörselnedsättning är att man förlorar möjligheten att ta del av vardagsnära händelser. Det leder till isolering, utanförskap och slutligen till en försämrad hälsa. Isolering har negativ inverkan på demenssjukdomar och kan bland annat medföra depression. Det är därför viktigt att personalen har kompetens att upptäcka/misstänka en hörselnedsättning och vidta rätt åtgärder. Resultat: Alla utom en har svarat på frågan och beskrivit vilka åtgärder man vidtar. De flesta meddelar sjuksköterska och/eller läkare och några kontaktar hörselinstruktören. Åtgärd: Vi vill här påpeka att det från nov 2011 är de av landstinget godkända audionommottagningarna som ansvarar för den primära hörselvården. Den informationen måste spridas till all personal. Får personalen info om varje ny boendes ev hörselproblem? (frågan är ställd endast Tierp+Heby) Resultat: Samtliga 7 svarade på frågan. Fråga 13. Kan någon i personalen byta batteri och slang på hörapparat? Bakgrund: En förutsättning för att hörselskadade ska kunna kommunicera med sin omgivning är att de hörseltekniska hjälpmedlen fungerar. Personalen måste upptäcka om t ex en hörapparat inte fungerar och snabbt rätta till felet. Resultat: Alla utom ett äldreboende har personal som kan byta batteri och slang. Åtgärd: Resultatet är positivt men det finns trots det risk för fel. Om slangbytet inte är riktigt utfört blir konsekvensen obehag för den hörselskadade. Därför att hörselombuden viktiga i sin roll att instruera ny personal så att de får en korrekt upplärning. Fråga 14. Har skriv-, TSS(Tecken Som Stöd)- eller TS(Teckenspråks) -tolk beställts vid allmänna eller privata möten?* Bakgrund: Vid en stark hörselnedsättning kan hörseltekniska hjälpmedel vara otillräcklig. Viktig information kan då förmedlas av skrivtolk alternativt TSS- eller TS-tolk om den hörselskadade behärskar det. Tolkar för dessa syften kan beställas kostnadsfritt via landstingets tolkcentral. Det kan även användas vid t ex begravning, födelsekalas o s v. Resultat: Bara 4 av 17* äldreboenden har använt sig av möjligheten till tolk.

8 Sida 7 av 7 Åtgärd: Det är tyvärr alltför få som känner till möjligheten att beställa tolk via landstinget tolkcentral. Informationen om det bör finnas lätt tillgänglig på t ex kommunens hemsida eller intranät. Fråga 15. Har någon boende texttelefon?* Bakgrund: Texttelefon kan ersätta en vanlig telefon om den hörselskadade inte kan uppfatta tal i telefon. Det innebär att talet från den som ringer upp förmedlas i text på en display som mottagaren kan läsa. Den hörselskadade kan sedan svara på vanligt sätt i telefonen. Resultat: Texttelefon används inte på de äldreboenden som besvarat enkäten*. Åtgärd: Personalen bör känna till att texttelefon finns och kan vara användbar för den hörselskadade. Förklaring till olika begrepp: 1. Hörslinga/Teleslinga är ett ljudöverföringssystem som finns i olika modeller beroende på behov. En modell kan installeras i ett rum, t ex samlingssal eller TV-rum och användas av flera personer samtidigt. Det är oftast en fast monterad kabel som är placerad längs golvet eller taket. Ljudet överförs via en mikrofon/tv/radio till hörapparaten när den är inställd på T-läge. Inställningar på hörapparat: M=Mikrofon, T=Teleslinga, MT=Mikrofon och Teleslinga samtidigt. Om symboler saknas på hörapparaten finns information om inställning i respektive hörapparatbeskrivning. 2. Samtalsförstärkare kan användas av både hörapparatbärare och icke hörapparatbärare för att förstärka ljudet som överförs direkt till hörapparaten (T-läge) eller till hörlurar. Den kan användas både vid enskilda samtal och i samvaro med mindre grupper. 3. HRF anser att varje äldreboende eller arbetslag inom hemtjänsten ska ha ett hörselombud vars uppgift är att ge råd och stöd till personer med hörselnedsättning. Hörselombudet ska utses bland de anställda uppdraget ska ingå i tjänsten. Ombudet ska få sin utbildning genom landstingets hörselvård och kommunens hörselinstruktör. Arbetsuppgifter: Motivera äldre hörselskadade till att leva ett så normalt och aktivt liv som möjligt på samma villkor som andra. Hänvisa den äldre hörselskadade till var man erhåller hörapparat, rehabilitering, hörteknik utöver hörapparat. Hjälpa den äldre hörselskadade i kontakten med landstingets hörselvård och tolkservice. Träna och motivera äldre hörselskadade att använda sina hjälpmedel i det dagliga livet. Vara en resurs för övrig personal i äldreboendet och arbetslag inom hemtjänsten. Informera anhöriga om hur kommunikationen med hörselskadade underlättas. Hjälpa till med enklare fel och service på främst hörapparater, men även hörseltekniska hjälpmedel. 4. Uppsala kommun har två syn- och hörselinstruktörer anställda. Syn- och hörselinstruktörer ger råd och stöd till personer med syn och hörselnedsättning (både inom eget boende och äldreboenden). Syftet är att personerna ska klara den dagliga livsföringen på ett så bra sätt som möjligt. 5. FÖC = Telias Förmedlingstjänst via för hörselskadade och för hörande som vill tala med en hörselskadad via FÖC med skriven text till den hörselskadade.

Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder

Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder Andel hörselskadade bland äldre 65-74 år: 28 % 75-84 år: 39 % 85-110 år: 46 % Källa: SCB, genomsnitt 2008-2012 På sjukhus och äldreboenden är det inte ovanligt

Läs mer

Datum 2014-02-05. Äldrenämnden

Datum 2014-02-05. Äldrenämnden Uppsala ^ "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Österberg Thomas Datum 2014-02-05 Diarienummer ALN-2014-0057.30 Äldrenämnden Utredning om hörselsituationen i vårdboenden och i hemvården

Läs mer

Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad

Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för

Läs mer

Hörapparatguiden web ver 2

Hörapparatguiden web ver 2 Hörapparatguiden web ver 2 Vad innebär det att använda hörapparat? Hörapparaten förstärker alla ljud, både tal och omgivningsljud. När du börjar använda hörapparat kommer du att höra ljud som du inte har

Läs mer

Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet. Innehållsförteckning

Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet. Innehållsförteckning t Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet Gilitigt från och med 2010-01-01 Reviderad den 2014-11-07 Innehållsförteckning 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 04 27 Stimulatorer

Läs mer

Bli Sveriges mest attraktiva mötesplats Är alla välkomna i era lokaler?

Bli Sveriges mest attraktiva mötesplats Är alla välkomna i era lokaler? Bli Sveriges mest attraktiva mötesplats Är alla välkomna i era lokaler? A Sonova brand 2 Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Dagligen vistas miljontals människor i offentliga miljöer som till exempel

Läs mer

Del 3 Hörseltekniska hjälpmedel

Del 3 Hörseltekniska hjälpmedel Del 3 Hörseltekniska hjälpmedel Öronklinikerna vid länssjukhuset i Kalmar och Västerviks/Oskarshamn har kostnadsansvaret för de hörseltekniska hjälpmedlen, om inget annat anges i anvisningarna. Utprovning,

Läs mer

Goda råd. till dig som ska skaffa hörapparat

Goda råd. till dig som ska skaffa hörapparat Goda råd till dig som ska skaffa hörapparat Hej! Är det dags att skaffa hörapparat? Kanske bara en apparat eller kanske för båda öronen? Oavsett om du är nybörjare eller har hörapparat sedan tidigare kan

Läs mer

Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Comfort Digisystem - Hörselprodukter i offentliga miljöer

Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Comfort Digisystem - Hörselprodukter i offentliga miljöer Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Comfort Digisystem - Hörselprodukter i offentliga miljöer Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Dagligen vistas miljontals människor i offentliga miljöer som

Läs mer

Till dig som använder hörapparat

Till dig som använder hörapparat patientinformation Hörselverksamheten Till dig som använder hörapparat Hörselnedsättning och hörapparat De flesta personer med hörselnedsättning får hjälp av hörapparat. Utbudet på hörapparater är stort

Läs mer

Rapport från projektet: Tillgänglighet för hörselskadade inom Uppsala läns landsting

Rapport från projektet: Tillgänglighet för hörselskadade inom Uppsala läns landsting Projektrapport: Tillgänglighet för hörselskadade inom Uppsala läns landsting (dec 2006) Hörselskadades distrikt i Uppsala län Rapport från projektet: Tillgänglighet för hörselskadade inom Uppsala läns

Läs mer

Mångsidig, trådlös kommunikationsförstärkare Nu kan du höra:

Mångsidig, trådlös kommunikationsförstärkare Nu kan du höra: Mångsidig, trådlös kommunikationsförstärkare Nu kan du höra: TV Samtal Telefon Mobiltelefon Trådlös flexibilitet HearIt All är en hörsellösning som kommunicerar ljud och tal utan kablar. Med eller utan

Läs mer

HÖRHJÄLPMEDEL 22 06 22 06 06 KROPPSBURNA HÖRAPPARATER 22 06 12 I - ÖRAT - APPARATER 22 06 15 BAKOM - ÖRAT - APPARATER 22 06 18 TAKTILA HÖRHJÄLPMEDEL

HÖRHJÄLPMEDEL 22 06 22 06 06 KROPPSBURNA HÖRAPPARATER 22 06 12 I - ÖRAT - APPARATER 22 06 15 BAKOM - ÖRAT - APPARATER 22 06 18 TAKTILA HÖRHJÄLPMEDEL HÖRHJÄLPMEDEL 22 06 22 06 06 KROPPSBURNA HÖRAPPARATER 22 06 12 I - ÖRAT - APPARATER 22 06 15 BAKOM - ÖRAT - APPARATER 22 06 18 TAKTILA HÖRHJÄLPMEDEL Förskrivare Au 22 06 21 HÖRAPPARATER SOM ANVÄNDS TILLSAMMANS

Läs mer

enspr k h tec Barn oc

enspr k h tec Barn oc Barn och teckenspråk Uppbyggnaden sker utifrån den information om språket som individen möter och kan ta till sig i kommunikation med andra. Språk och språkutveckling Denna broschyr vänder sig till föräldrar

Läs mer

Hörseltjänst Göteborg

Hörseltjänst Göteborg Hörseltjänst Göteborg Leg Audionom Karin Ilstedt Nordstadstorget 6 411 05 GÖTEBORG Tel 031-761 08 01 Tidsbokad mottagning www.horseltjanst.se karin.ilstedt@horseltjanst.se maj 2014 2 Hörseltjänst erbjuder:

Läs mer

ReSound på jobbet. Bättre arbetsmiljö för dig med nedsatt hörsel

ReSound på jobbet. Bättre arbetsmiljö för dig med nedsatt hörsel ReSound på jobbet Bättre arbetsmiljö för dig med nedsatt hörsel Introduktion Att höra på jobbet är inte en självklarhet för alla. Med nedsatt hörsel blir många arbetsmoment betydligt svårare, eller kanske

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterat missförhållande enligt 14 kap 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterat missförhållande enligt 14 kap 3 SoL (Lex Sarah) Vård- och omsorgsnämndens handling nr 1/2012 UTREDNING 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vår handläggare Ert datum Er beteckning Johanna Wennerth, utredare Utredning med anledning av rapporterat missförhållande

Läs mer

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet - en information till dig som är arbetsgivare Lättläst svenska 1 Pontus Johansson Bild: Magnus Pehrsson 2 Med hjälpmedel orkar Pontus jobba heltid Pontus Johansson

Läs mer

Tips till dig som är förälder till ett barn med hörselskada

Tips till dig som är förälder till ett barn med hörselskada Tips till dig som är förälder till ett barn med hörselskada Tvåspråkighet en väg till fullständig kommunikation Barn med hörselskada som går integrerat i hemskolan erbjuds vanligtvis inte att lära sig

Läs mer

som har en integrerad hörselskadad elev i sin grupp

som har en integrerad hörselskadad elev i sin grupp som har en integrerad hörselskadad elev i sin grupp Tips från deltagare i distanskursen Skolsituationen för elever med hörselskada Sammanställd av Specialpedagogiska institutet Carin Norman/Birgitta Bellman

Läs mer

intressepolitiskt program

intressepolitiskt program intressepolitiskt program Antaget av Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle där

Läs mer

DAGS FÖR ETT HÖRSELTEST? En undersökning om förekomsten av hörseltest från Hörselskadades Riksförbund (HRF/Novus 2011)

DAGS FÖR ETT HÖRSELTEST? En undersökning om förekomsten av hörseltest från Hörselskadades Riksförbund (HRF/Novus 2011) DAGS FÖR ETT HÖRSELTEST? En undersökning om förekomsten av hörseltest från Hörselskadades Riksförbund (HRF/Novus 2011) 2 en av tre arbetstagare har inte testat hörseln på över tio år. många av dem sliter

Läs mer

Syn och hörselinstruktörer i länets kommuner

Syn och hörselinstruktörer i länets kommuner SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 61/71 42 Syn och hörselinstruktörer i länets kommuner I skrivelse till Kommunförbundet Norrbotten har Synskadades Riksförbund (SRF)

Läs mer

Återvinn din hörsel. Använd dina hörapparater framgångsrikt

Återvinn din hörsel. Använd dina hörapparater framgångsrikt Återvinn din hörsel Använd dina hörapparater framgångsrikt Välkommen tillbaka till ljudens värld Nu när du har tagit steget till att återvinna din hörsel kommer det att vara nödvändigt att göra vissa omställningar.

Läs mer

Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010

Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010 2010-09-23 Sidan 1 av 12 Socialförvaltningen Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010 Under våren 2010 genomfördes en brukarundersökning inom de särskilda

Läs mer

Undersökning om ljudmiljön på jobbet:

Undersökning om ljudmiljön på jobbet: 2011-01-31 Undersökning om ljudmiljön på jobbet: Uppsala universitet. En arbetsplatsundersökning genomförd av Novus Opinion på uppdrag av Hörselskadades Riksförbund, HRF. Denna rapport är en del av ljudmiljökampanjen

Läs mer

Tolkcentralen för hörselskadade, döva och dövblinda

Tolkcentralen för hörselskadade, döva och dövblinda Tolkcentralen för hörselskadade, döva och dövblinda Välkommen till Tolkcentralen Landstingets tolkcentral erbjuder kostnadsfri tolkhjälp till hörselskadade, döva, dövblinda och hörande i Norrbottens län.

Läs mer

Vad händer när man börjar se dåligt?

Vad händer när man börjar se dåligt? Vad händer när man börjar se dåligt? Välkommen till Syncentralen För att komma till Syncentralen måste du ha remiss från ögonläkare. På Syncentralen finns optiker, synpedagoger, datapedagog, kurator, psykolog,

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser Inledning I Sverige beräknas 560 000 vuxna personer ha så stor hörselnedsättning att de kan ha nytta av hörapparat. Ungefär 270 000 vuxna har hörapparat, varav mer än

Läs mer

TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade

TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade Tolkcentralen erbjuder olika typer av tolkservice. Här är en sammanfattning av den tolkservice som erbjuds. - Teckenspråkstolkning Teckenspråkstolkning innebär

Läs mer

Tecken som stöd för tal, TSS

Tecken som stöd för tal, TSS Hörselskadades Riksförbund Tecken som stöd för tal, TSS ett verktyg för kommunikation Hörselskadades Riksförbund, HRF december 2011 Fungerande kommunikation en förutsättning för god livskvalité För att

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt. Västra Götaland

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt. Västra Götaland Verksamhetsplan för Hörselskadades distrikt Västra Götaland i 2017 1 (7) Innehållsförteckning 1. Hörselskadades Riksförbund 3 2. Hörselskadades distrikt Västra Götaland - Styrelsen 3 3. Påverkans- och

Läs mer

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Region Skåne Skånevård KRYH Habilitering & Hjälpmedel Tolkcentralen Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen, Region Skåne genomförde

Läs mer

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012. Bok 3 Hörselvårdsavdelningen

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012. Bok 3 Hörselvårdsavdelningen Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012 Bok 3 Hörselvårdsavdelningen Hjälpmedelshandboken. Bok 3 Hörselvårdsavdelningen Hjälpmedelshandboken består av fem delar som innehåller information om samhällets

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING De kommunala hörselombuden spelar en viktig roll för äldre med hörselskada. Hörselombuden underlättar arbetsbelastningen för hörcentralerna genom att de finns på fältet. Endast drygt hälften

Läs mer

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Del II, en uppföljning 2010 Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! Del

Läs mer

SR P1 Plånboken : Från några 100-lappar till flera tusen för att kunna höra

SR P1 Plånboken : Från några 100-lappar till flera tusen för att kunna höra SR P1 Plånboken : Från några 100-lappar till flera tusen för att kunna höra Utskrift av Plånboken i Sveriges Radio i P1, 2013-06-26, om kostnader för hörapparater Björn Häger, programledare: Vi börjar

Läs mer

8. Skaderisker och komplikationer

8. Skaderisker och komplikationer 8. Skaderisker och komplikationer Sammanfattning Skador och komplikationer har observerats i samband utprovning och användande av hörapparater. Skador av allvarlig natur är dock sällsynta. En allvarlig

Läs mer

2212 Hjälpmedel för teckning och handskrift 221203 Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva Betalas av patienten/brukaren.

2212 Hjälpmedel för teckning och handskrift 221203 Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva Betalas av patienten/brukaren. KOMMUNIKATION OCH INFORMATION 03 Synhjälpmedel 0303 Ljusfilter (absorbtionsfilter) 1(6) 0306 Glasögon och kontaktlinser Se riktlinje Glasögon och kontaktlinser (bidragsregler) 0309 Glas, linser och linssystem

Läs mer

Minnesanteckning. Lokalt brukarråd, Hörsel- och dövverksamheten FyrBoDal. HRF Vänersborg/Trollhättan. Maria Detlín. HDV Text och bildtelefoni

Minnesanteckning. Lokalt brukarråd, Hörsel- och dövverksamheten FyrBoDal. HRF Vänersborg/Trollhättan. Maria Detlín. HDV Text och bildtelefoni Minnesanteckning Lokalt brukarråd, Hörsel- och dövverksamheten FyrBoDal Tid: Torsdagen den 15 mars 2012 Plats: HSO:s konferensrum, Vänerparken, Vänersborg Närvarande: Gunnar Särnbratt Bengt Rahm Berit

Läs mer

Få en bra start med hörapparat

Få en bra start med hörapparat Få en bra start med hörapparat Vad kan du förvänta dig? Gratulerar till din nya hörapparat. För att du skall veta vad du kan förvänta dig och kunna få ut så mycket som möjligt av din nya hörapparat rekommender

Läs mer

Äldre med kombinerad syn- och hörselnedsättning dövblindhet

Äldre med kombinerad syn- och hörselnedsättning dövblindhet Äldre med kombinerad syn- och hörselnedsättning dövblindhet Innehåll Förord 4 Olika förutsättningar och behov 6 Hörselproblem hos äldre 8 Synproblem hos äldre 11 När man har stora problem att både höra

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014 Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till Verksamhetsplan & budget för år 2014 2 (7) Förord Vi ser fram emot ett spännande och händelserikt 2014. Det är då 75 år sen föreningen bildades, en respektabel

Läs mer

LSS-insatsernas innehåll

LSS-insatsernas innehåll LSS-insatsernas innehåll Förtydligande av innehållet i LSS-insatserna Socialförvaltningen informerar Förtydligande av innehållet i LSS-insatserna Gruppbostad Hjälp att äta, dricka och förflytta sig Måltiden

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (10) 2013-05-28 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Sida 2 (10) Innehåll REGEL

Läs mer

Skötsel och underhåll -

Skötsel och underhåll - Skötsel och underhåll - att hålla hörapparaten i trim Innehåll Olika modeller av hörapparat 3 Skötsel och underhåll alla modeller 4 För att undvika reparationer 4 Byta batteri 4 Att ta ur ett gammalt batteri

Läs mer

2. Nedsatt hörsel orsaker och konsekvenser

2. Nedsatt hörsel orsaker och konsekvenser 2. Nedsatt hörsel orsaker och konsekvenser Sammanfattning Skador på hörselorganet kan ge upphov till olika former av störningar, främst hörselnedsättning. Hörselnedsättning kan ha sin grund i skador i

Läs mer

Comfort Digisystem utprovningsväska

Comfort Digisystem utprovningsväska Comfort Digisystem utprovningsväska Utprovningsväskan innehåller ett urval av Comfort Digisystem som gör det möjligt att prova hörselprodukter i arbetet. I denna översikt återfinns ett antal situationer

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att vi respekterar att bostaden tillhör Ditt privatliv Vi knackar eller ringer

Läs mer

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling.

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling. Därför tvåspråkighet Alla barn med hörselskada ska tidigt i livet utveckla både svenska och teckenspråk så att de senare kan välja vilken typ av kommunikation de vill använda. Det är valfrihet. På riktigt.

Läs mer

Bort med bullret! Hur minskar vi störande ljud i skolan?

Bort med bullret! Hur minskar vi störande ljud i skolan? Sidan 1 av 5 Bort med bullret! Det finns många sätt att minska ljudet från möbler, leksaker och annan utrustning. Vaxdukar på borden, lekunderlag på golvet och filtklädda leklådor är några av personalens

Läs mer

EH-101/EH-101+ Samtalsförstärkare med inbyggd slingmottagare. Bruksanvisning. EH-101, Art nr /230850A EH-101+, Art nr

EH-101/EH-101+ Samtalsförstärkare med inbyggd slingmottagare. Bruksanvisning. EH-101, Art nr /230850A EH-101+, Art nr EH-101/EH-101+ Samtalsförstärkare med inbyggd slingmottagare Bruksanvisning EH-101, Art nr 230850/230850A EH-101+, Art nr 230851 1 Innehåll Introduktion... 2 Delarna i förpackningen... 2 Översikt och grundinställningar...

Läs mer

Kod: Ämnesområde Hörselvetenskap B Kurs Audiologisk rehabilitering Kurskod: HÖ1401 Tentamenstillfälle Ordinarie tentamen.

Kod: Ämnesområde Hörselvetenskap B Kurs Audiologisk rehabilitering Kurskod: HÖ1401 Tentamenstillfälle Ordinarie tentamen. Kod: Ämnesområde B Kurs Audiologisk rehabilitering Kurskod: HÖ1401 Tentamenstillfälle Ordinarie tentamen Datum 2012-05-30 Tid 3 timmar Kursansvarig Sara Båsjö Övrig information Resultat: Lärandemål Provkod:

Läs mer

Trygg hjälp när hörseln inte räcker till

Trygg hjälp när hörseln inte räcker till Trygg hjälp när hörseln inte räcker till Sinnesro för dig och dina nära och kära Säkerhet, självständighet och sinnesro skänker livskvalitet och det är något som du förtjänar när du blir äldre. Det är

Läs mer

Hörselskadades Riksförbund. Handlingsprogram 2013 2016

Hörselskadades Riksförbund. Handlingsprogram 2013 2016 Hörselskadades Riksförbund Handlingsprogram 2013 2016 Handlingsprogram 2013 2016 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle

Läs mer

Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer. Anslutningsenheter till telenätet. Programvara för telekommunikation

Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer. Anslutningsenheter till telenätet. Programvara för telekommunikation ANVISNINGAR FÖR HÖRHJÄLPMEDEL 21 36 Telefoner och telefoneringshjälpmedel Texttelefoner Bildtelefoner Telex- och telefaxmaskiner Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer Telefonförstärkare Anslutningsenheter

Läs mer

Produktfamiljen mind TM GLÄDJEN

Produktfamiljen mind TM GLÄDJEN Produktfamiljen mind TM GLÄDJEN ATT höra GÖR DET TILL EN GLÄDJE ATT HÖRA Barn lär sig kommunicera genom att härma de ljud de hör, och för barn med hörselnedsättning är det väsentligt att de får tillgång

Läs mer

Varseblivningshjälpmedel kan t ex vara blinkgivning för dörr- och telefonsignaler, vibrerande brandvarnare och andra larm.

Varseblivningshjälpmedel kan t ex vara blinkgivning för dörr- och telefonsignaler, vibrerande brandvarnare och andra larm. 10. HÖRSELVÅRDEN Beskrivning av hjälpmedel för döva och hörselskadade Hörhjälpmedel är tekniska hjälpmedel för att i viss mån kompensera en nedsatt eller förlorad funktion till följd av en hörselskada

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att Du har rätt till kroppslig integritet i samband den personliga omvårdnaden

Läs mer

Behovsanalys!i!Botkyrka!kommun!

Behovsanalys!i!Botkyrka!kommun! & BehovsanalysiBotkyrkakommun SamtbiståndshandläggardiskussioneriNackakommun. av Per'OlofSjöbergochMarieSjölinder 2010$09$02& & & 1 Slutrapport SilverTechnologyprojektetiBotkyrkakommun & Innehållsföreteckning&

Läs mer

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörsel- och dövverksamheten Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörseln, ett av våra sinnen Hörseln är ett av våra allra viktigaste sinnen för att kunna kommunicera med våra

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015 Hörselskadades förening i Stockholm Verksamhetsplan & budget för år 2015 2 (7) Förord Hörselskadades förening i Stockholm har många stora utmaningar framför sig. Den viktigaste just nu är att nå ut till

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om tolkverksamheten för döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade 2002 DHB, FSDB, HRF OCH SDR Vilken service kan landstingens tolkcentraler

Läs mer

Hörapparater: Vad är viktigt för användaren? Peter Nordqvist, Tekn. Dr. Forskningsinstitutet Hörselbron

Hörapparater: Vad är viktigt för användaren? Peter Nordqvist, Tekn. Dr. Forskningsinstitutet Hörselbron Hörapparater: Vad är viktigt för användaren? Peter Nordqvist, Tekn. Dr. Forskningsinstitutet Hörselbron Hörselbron Forskningsinstitutet Hörselbron AB startades av Hörselskadades Riksförbund i februari

Läs mer

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Flödesschema från ansökan till flytt till 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Vem: Bistånds -handläggare : Ta emot ansökan Skicka broschyr till VT med info om Boka tid för hembesök Inleda ärende i Utreda

Läs mer

Målmedveten hörsel och varseblivning Dina kunder anförtror dig

Målmedveten hörsel och varseblivning Dina kunder anförtror dig Hör ditt hem Målmedveten hörsel och varseblivning Dina kunder anförtror dig sina hörselproblem: Smart Alert System ger ett meningsfullt och mycket enkelt tillfälle att utöka hjälpen till dem och samtidigt

Läs mer

SOUNDGATE. Uppkopplad med SoundGate

SOUNDGATE. Uppkopplad med SoundGate SOUNDGATE Uppkopplad med SoundGate Möjligheten att vara uppkopplad är bättre än någonsin. Tack vare ny teknik är det enklare att hålla kontakt med vänner, familj och kollegor, närsomhelst och varsomhelst.

Läs mer

Lynx varseblivningssystem - More ways to hear -

Lynx varseblivningssystem - More ways to hear - Lynx varseblivningssystem - More ways to hear - Innehållsförteckning Lynx Systemet...s.4 På arbetsplatsen...s.6 I hemmet...s.8 Några Lynx-lösningar...s.10 Stilren, snygg och smart. Framtidens hjälpmedel

Läs mer

Lathund vid inköp av teleslinga

Lathund vid inköp av teleslinga Lathund vid inköp av teleslinga Lathunden är till för dig som ska beställa teleslinga till en lokal/verksamhet. Är lokalerna till för undervisning av skolelever med hörselnedsättning ställer det mycket

Läs mer

Buller i skolmatsalar. En undersökning av 20 skolor i Stockholms län

Buller i skolmatsalar. En undersökning av 20 skolor i Stockholms län Buller i skolmatsalar En undersökning av 20 skolor i Stockholms län Skolmatsalen bör vara en plats där eleverna får en chans att återhämta sig från skolarbetet med både näringsrik mat och social samvaro

Läs mer

Hörapparaten som öppnar upp din värld

Hörapparaten som öppnar upp din värld Hörapparaten som öppnar upp din värld Traditionell teknologi Fokuserar på en ljudkälla i taget, samtidigt som alla andra ljud dämpas Du känner säkert igen dig. Du sitter runt middagsbordet och anstränger

Läs mer

HÖRSELSKADADES distrikt i Stockholms län POLICYDOKUMENT HEMINSTRUKTÖRER FÖR HÖRSEL

HÖRSELSKADADES distrikt i Stockholms län POLICYDOKUMENT HEMINSTRUKTÖRER FÖR HÖRSEL HÖRSELSKADADES distrikt i Stockholms län POLICYDOKUMENT HEMINSTRUKTÖRER FÖR HÖRSEL Innehåll: Riktlinjer för heminstruktörsverksamheten Inledning Bakgrund till heminstruktörsverksamheten hörsel Behovet

Läs mer

Hörselkonsultation för Barn och Ungdomar i förskola/skola

Hörselkonsultation för Barn och Ungdomar i förskola/skola Hörselkonsultation för Barn och Ungdomar i förskola/skola Specialpedagog Åsa Folke 2014-04-03 Hörselkonsultation ett sätt att samverka Syfte För att tillsammans skapa ökad förståelse och kunskap kring

Läs mer

VIBRANT SOUNDBRIDGE. ett mellanöreimplantat. Information för Hörselvården

VIBRANT SOUNDBRIDGE. ett mellanöreimplantat. Information för Hörselvården VIBRANT SOUNDBRIDGE ett mellanöreimplantat Information för Hörselvården Denna informationsskrift 2010 är framtagen i samarbete med: Konrad S. Konradsson, Hörselsektionen, VO-ÖNH Neurodivisionen, Akademiska

Läs mer

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Inledning Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen ligger till grund för lokalavärdighets - garantier i Järfälla kommun.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Allt-i-örat. Apparater

BRUKSANVISNING. Allt-i-örat. Apparater BRUKSANVISNING Allt-i-örat Apparater Innehållsförteckning Din nya hörapparat sid 3 Batterier/byte av batteri sid 4 Av-på och volymkontroll sid 6 Programval sid 8 Sätta i och ta ur hörapparaten sid 9 Återkoppling/rundgång

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

handlingsprogram Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012

handlingsprogram Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 handlingsprogram 2013 2016 Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet.

Läs mer

Information till föräldrar

Information till föräldrar Information till föräldrar tm WIDEX BABY 440 the best start in life Ett barns hörsel spelar en avgörande roll för dess språkutveckling och hur det uppfattar världen. Barnet hör ljud framförallt föräldrarnas

Läs mer

Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Tolk- och hörselrådet 2012-03-13 1 10 1(7) Plats och tid Falu lasarett, konferenscentrum A 1, kl 10.00 11.

Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Tolk- och hörselrådet 2012-03-13 1 10 1(7) Plats och tid Falu lasarett, konferenscentrum A 1, kl 10.00 11. LANDSTINGET DALARNA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Tolk- och hörselrådet 2012-03-13 1 10 1(7) Plats och tid Falu lasarett, konferenscentrum A 1, kl 10.00 11.35 Ordinarie ledamöter

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 18 december, kl 10.00-12.00

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 18 december, kl 10.00-12.00 2014-11-18 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 18 december, kl 10.00-12.00 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren, ordförande Linnea Adler (Hjärt- o lungföreningen, DHR)

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Upptäck din Discover hörsel your hearing. Förstå hörselnedsättningar

Upptäck din Discover hörsel your hearing. Förstå hörselnedsättningar Upptäck din Discover hörsel your hearing Förstå hörselnedsättningar Förstå En röst kan vara djupt rörande och förmedla tankar och känslor. Varje talat ord består av ljud och toner som skapar förståelse

Läs mer

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre LILLA EDETS KOMMUN KommunRehab Sjukgymnastik/Arbetsterapi En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre Nytt arbetssätt för att förbättra kvaliteten på rehabiliteringen riktat mot personer

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal eller privat utförare Innehåll Kundval Hemtjänst Hemsjukvård Privat utförare Kommunal utförare Valet Kommunens ansvar I 3 I 3 I 4 I 5 I 5 I 5 I 6 På följande

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015 SÄRSKILT BOENDE - 20 1 (1) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Underlaget

Läs mer

Gläntans omvårdnadsboende. Till dig som bor på Gläntan

Gläntans omvårdnadsboende. Till dig som bor på Gläntan Gläntans omvårdnadsboende Till dig som bor på Gläntan Välkommen! På Gläntan utgår vi från att alla människor vill uppleva mening med livet och ha en god livskvalitet, även när vi blir äldre och behöver

Läs mer

Visit När hörseln inte räcker till

Visit När hörseln inte räcker till Visit När hörseln inte räcker till Sinnesro för dig och dina nära och kära Säkerhet, självständighet och sinnesro skänker livskvalitet och det är något som du förtjänar när du blir äldre. Det är också

Läs mer

Redovisning av avvikelser januari-juni 2016

Redovisning av avvikelser januari-juni 2016 Redovisning av avvikelser januari-juni 2016 Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) är hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. I detta syfte ska personalen

Läs mer

Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov.

Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov. Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov. Om en extern enhet så som en minimottagare ansluts till en hörapparat så kan det ibland visa sig uppstå funderingar kring strömförbrukning. Detta

Läs mer

CHECKLISTA LJUDGUIDE FÖR FÖRSKOLAN

CHECKLISTA LJUDGUIDE FÖR FÖRSKOLAN CHECKLISTA LJUDGUIDE FÖR FÖRSKOLAN VÄGLEDNING TILL CHECKLISTAN I de situationer där pedagogen eller barnet önskar en tystare ljudmiljö eller en ljudmiljö som inte stör pågående verksamhet behövs en åtgärd.

Läs mer

Trygghetslarm inom äldre och. handikappomsorgen. Meddelande 2006:26

Trygghetslarm inom äldre och. handikappomsorgen. Meddelande 2006:26 Trygghetslarm inom äldre och Trygghetslarm handikappomsorgen inom äldre- 2006 och handikappomsorgen Meddelande 2006:26 Länsstyrelsen Halland Meddelande 2006:26 ISSN 1101-1084 ISRN LSTY-N-M-2006/26-SE Tryckt

Läs mer

Anmärkningar. 2002 2002 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Protokoll från ordinarie föreningsmöte och tillika 10-årsjubileum 2002-11-08.

Anmärkningar. 2002 2002 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Protokoll från ordinarie föreningsmöte och tillika 10-årsjubileum 2002-11-08. Årsmötesprotokoll A 1 1 2003 2003 Serien i arkivkartong. Protokoll från ordinarie årsmöte 2003-02-14. På årsmötet beslöts att Föreningen Aktiv Hörselvård fusioneras med Hörselskadades förening i Linköping.

Läs mer

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1( 6) 2009-03-20 Handläggare: Kjell O Jansson Telefon: 08-508 14 542 Marie Kelpe Telefon: 076-12 20 583 Till

Läs mer

Hörselskadades Riksförbund. Intressepolitiskt program

Hörselskadades Riksförbund. Intressepolitiskt program Hörselskadades Riksförbund Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle där

Läs mer

Programberedningens verksamhetsrapport 2011

Programberedningens verksamhetsrapport 2011 Programberedningens verksamhetsrapport 2011 Innehåll Programberedningen 1 Disposition 1 Metod 2 Patientgrupper 2 Landstingets hörselvård 3 Samverkan med verksamhetsansvariga 5 Beredningens analys och

Läs mer

CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator

CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Bruksanvisning Art nr 273010 2 Innehåll Inledning 3 Bildöversikt CL100 4 Installera telefonen Ansluta telefonen 6 Ställa in ringsignalens volym 7

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Motion 2015:25 av Dag Larsson (S) om en hörcentral i landstingets regi

Motion 2015:25 av Dag Larsson (S) om en hörcentral i landstingets regi Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2015-1231 Landstingsstyrelsen Motion 2015:25 av Dag Larsson (S) om en hörcentral i landstingets regi Föredragande landstingsråd:

Läs mer